Практична макроекономіка

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Основні позначення
А
-
1) Автономні (незалежні від величини національного доходу) витрати; 2) сукупна продуктивність факторів виробництва за рахунок технічного прогресу; 3) амортизація.
а
-
1) акселератор, 2) частину капіталу в національному доході (при визначенні економічного зростання
B
-
Сальдо балансу товарів і послуг, торгівлі і т.д.
в
-
Коефіцієнт еластичності інвестицій до реальної процентної ставки.
C
-
1) Споживчі витрати домашніх господарів, 2) готівкові гроші.
Ca
-
Автономні споживчі витрати домашніх господарів;
C |
-
Гранична схильність до споживання.
c
-
Середня схильність до споживання.
Cr
-
Коефіцієнт готівкових грошей.
D
-
Депозити населення.
d
-
Норма амортизації.
E
-
Сукупні витрати.
En
-
Планові сукупні витрати.
Ep
-
Реальні сукупні витрати.
e
-
Обмінний курс валюти.
F
-
Чисельність безробітних.
G
-
Державні закупівлі товарів і послуг з метою задоволення суспільних потреб.
H
-
Чисельність добровільно непрацюючих.
h
-
Коефіцієнт еластичності попиту на гроші до процентної ставки.
J
-
Валові інвестиції.
Ja
-
Автономні інвестиції.

-
Чисті інвестиції.
i |
-
Гранична схильність до інвестицій.
i
-
Номінальна процентна ставка комерційних банків.
K
-
Реальний обсяг капіталу країни.
k
-
Капіталоозброєність.
L
-
Чисельність зайнятих у виробництві (працюючих).
M
-
1) грошова маса; 2) імпорт.
m |
-
Гранична схильність до імпорту.
m
-
Мультиплікатор.
N
-
Чисельність населення країни.
n
-
Темпи приросту населення.
P
-
Рівень цін.
R
-
1) рента; 2) банківські резерви; 3) робоча сила.
r
-
1) реальна процентна ставка; 2) норма обов'язкових мінімальних банківських резервів.
S
-
Заощадження.
Sa
-
Автономні заощадження.
S |
-
Гранична схильність до заощаджень.
s
-
Середня схильність до заощаджень.
T
-
Податкові надходження (податки)
Tn
-
Чисті податки;
t |
-
Гранична податкова ставка.
t
-
Середня податкова ставка.
TR
-
Трансферти.
U
-
Фактичний рівень безробіття.
U *
-
Природний рівень безробіття.
V
-
Швидкість обігу грошей.
W
-
Заробітна плата.
X
-
Експорт.
Xn
-
Чистий експорт.
Y
-
Національний дохід, реальний ВНП.
Y *
-
Потенційний ВНП.
Yd
-
Величина безподаткового доходу населення.
y
-
Продуктивність праці.
a
-
Гранична продуктивність капіталу.
b
-
Емпіричний коефіцієнт Оукена.
j
-
Емпіричний коефіцієнт Філіпса.
p
-
Темп інфляції.
p
-
Очікуваний темп інфляції.

Варіант № 1.
Завдання 1.
Визначте абсолютний приріст реального ВНП країни А в проаналізована році при наступних умовах (мільярдів євро):
У базовому році реальний ВНП склав 1000, в аналізованому році номінальний ВНП збільшився до 1600, а ціни зросли на 25%.
Завдання 2.
ВНП = 40000 гр. Споживчі витрати = 25600 гр., Державні
витрати = 7200 гр., а чистий експорт = 640 гр.
Розрахуйте:
a) Величину інвестицій;
b) Обсяг імпорту за умови, що експорт = 2800гр.;
c) ЧНП за умови, що сума амортизації становить 1200гр.
Завдання 3.
Чисельність населення країни становила 50млн. чоловік; 12 млн. чоловік - діти до 16 років, а також люди перебувають у тривалій ізоляції; 15 млн. чоловік - вибули зі складу робочої сили (пенсіонери, студенти, домогосподарки); 3 млн. чоловік - безробітні; 1 млн. чоловік працівники з неповним робочим днем ​​і які шукають роботу.
Розрахуйте:
a) Чисельність робочої сили;
b) Рівень безробіття.

Завдання 4.
У таблиці 4.1. наведено дані характеризують відносини між обсягом наявного доходу і споживчими витратами в країні (у млрд. євро)
Споживчі витрати
Наявний дохід
120
200
270
330
380
420
100
200
300
400
500
600
a) Розрахуйте граничну схильність до споживання за умови зростання наявного доходу (у млрд. євро) від 100 200; від 300 до 400; от500 до 600.
b) Розрахуйте граничну схильність до заощадження за умови зростання наявного доходу від 100 200; від 300 до 400; от500 до 600.
Завдання 5.
Побудуйте модель сукупного попиту і сукупної пропозиції і визначте графічним методом рівноважний обсяг реального ВНП і рівень цін, якщо динаміка сукупного попиту за даний період характеризується наступними даними (ВНП млрд. євро, рівень цін - в одиницях):
Реальний ВНП
500
1000
1500
2000
2500
3000
Рівень цін
1,4
1,0
0,7
0,5
0,3
0,28

А динаміка сукупної пропозиції визначається наступними показниками:
Реальний ВНП
500
1000
1500
2000
2500
3000
Рівень цін
0,45
0,76
1,11
1,52
1,98
2,5
Завдання 6.
Фактичні резерви комерційного банку складають 580 млн. гр., Депозити - 2550 млн. гр., Норма обов'язкових резервів - 20%. Як може змінитися пропозиція кредитних грошей, якщо банк вирішить використовувати свої надлишкові резерви для видачі кредитів?

Завдання 7.
На підставі даних, наведених у таблиці 7.1. визначте наступні величини.
a) Реальний обсяг ВНП у розрахунку на душу населення (отримані дані занесіть у таблицю)
Рік
Населення (млн. чоловік)
Реальний обсяг ВНП (млрд. євро)
Реальний обсяг ВНП на душу населення. (Євро)
1
2
3
4
5
6
7
30
60
90
120
150
180
210
9
24
45
66
90
99
105
b) Оптимальну чисельність населення в даній країні.
c) Абсолютну величину приросту ВНП у другому році порівняно з третім роком.
d) Приріст ВНП (у відсотках) у розрахунку на душу населення в четвертому році в порівнянні з шостим роком.
e) Приріст ВНП (у відсотках) у розрахунку на душу населення в 7-м. році в порівнянні з 6-м. роком.
Завдання 8.
Економіка країни А характеризується наступними показниками (млн. євро): експорт - 62, імпорт - 52, споживчі витрати - 96, інвестиції - 58, державні витрати - 10. Якщо імпорт збільшиться на 5%, а експорт - на 12%, чому буде дорівнює ВНП?
Завдання 9.
В економіці країни А зайнято 25 млн. чоловік. Кількість безробітних становить 6 млн. осіб. Через 1 місяць із загальної чисельності зайнятих 600 тис.. осіб втратили роботу, а 1,5 млн. чоловік припинили пошуки роботи.
Визначте при цих умовах чисельність зайнятих (працюючих), кількість безробітних і рівень безробіття.
Завдання 10.
У 2002р. номінальний ВНП країни А склав 317 млрд. дол США, реальний ВНП 294 млрд. дол США.
Розрахуйте величину реального ВНП у 2003 році, якщо відомо, що дефлятор ВНП збільшився на 13%, а номінальний ВНП очікують отримати обсягом 335 млрд. дол США.

Варіант № 2.
Завдання 1.
У базовому році реальний ВНП країни А склав 214 млрд. євро. У році, що аналізується реальний ВНП збільшився на 4%, а ціни - на 27%.
Розрахуйте номінальний ВНП в аналізованому році.
Завдання 2.
ВНП = 35000 гр. Споживчі витрати = 22400 гр. державні витрати = 6300гр., а чистий експорт = 560гр.
Розрахуйте:
a) Величину інвестицій;
b) Обсяг імпорту за умови, що експорт = 2450;
c) ЧНП за умови, що сума амортизації становить 1050 гр.
Завдання 3.
У таблиці 3.1. представлені дані про тудових ресурсах і зайнятості в першому і п'ятому році аналізованого періоду (тис. осіб).
Показники
1-й рік
5-й рік
Робоча сила
Зайняті
Безробітні
Рівень безробіття (%)
84889
80796
-
-
95453
87524
-
-
Розрахуйте чисельність безробітних і рівень безробіття в першому і п'ятому році аналізованого періоду.
Завдання 4.
Щотижневі витрати сім'ї на споживання рівні 100 євро + Ѕ обсягу наявного доходу за тиждень (С = 100 + Ѕ У).
Розрахуйте за даними таблиці 4.1. витрата сім'ї на споживання й величину заощаджень при кожному рівні доходу (у євро)
Таблиця 4.1.
Наявний доход (У)
Споживання
(С)
Заощадження
(З)
Наявний доход (У)
Споживання
(С)
Заощадження
(З)
0
100
200
300
400
500
Завдання 5.
За даними таблиць 5.1. і 5.2. побудуєте криві сукупної пропозиції (А.S) і сукупного попиту (АД1, АД2 і АД3 (три варіанти)).
Визначте для кожного варіанта рівноважний обсягу реального ВНП і рівноважний рівень цін.
Таблиця 5.1.
Рівень цін, одиниць.
Зроблений реальний ВНП, млрд. євро.
2,50
2,25
2,00
1,75
1,50
1,25
1,25
1,25
2000
2000
1900
1700
1400
1000
500
0
Таблиця 5.2.
Рівень цін, одиниць
Зроблений реальний ВНП, млрд. євро.
I. Варіант
II. Варіант
III. Варіант
250
225
200
175
150
125
100
1400
1500
1600
1700
1800
1900
200
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
400
500
600
700
800
900
1000
Завдання 6.
Депозитні гроші комерційного банку становлять 20 млн. гр. Норма обов'язкових банківських резервів - 20%. Крім цього, комерційний банк зберігає 10% надлишкових резервів від суми депозитів.
Яку максимальну суму грошей комерційний банк може використовувати для видачі кредитів?
Завдання 7.
На підставі даних, наведених у таблиці 7.1. визначте:
a) Реальний обсяг ВНП у кожному році (отримані дані занесіть у таблицю).
b) На скільки відсотків зросла продуктивність праці в другому році в порівнянні з першим роком? На скільки відсотків внаслідок цього (кількість праці залишилося без змін) збільшився реальний обсяг ВНП?
c) На скільки відсотків зросла кількість праці в третьому році порівняно з другим роком? На скільки відсотків внаслідок цього (продуктивність праці не змінилася) збільшився реальний обсяг ВНП?
d) На скільки відсотків збільшився реальний обсяг ВНП у третьому році порівняно з першим роком?
Рік
Кількість праці (години)
Продуктивність праці (євро)
Реальний обсяг ВНП (євро)
1
2
3
1000
1000
1100
100
105
105
Завдання 8.
Обмінний курс гривні до долара спочатку 2001 5,3 гр. / дол. Спочатку 2002р. рівень цін у США виріс на 5%, а в Україну на 20%.
Яким повинен бути спочатку 2002р. номінальний курс гривні до долара, щоб реальний курс залишився без змін?
Завдання 9.
Припустимо, що ФРП імпортує продукт Х з США. Якщо ціною цього продукту в США становить 5 дол, скільки він буде коштувати в ФРП:
a) При валютному курсі 1 дол = 3 марки;
b) При валютному курсі 1 дол = 4 марки;
c) При валютному курсі 1 дол = 2 марки?
У таблиці 9.1. показана залежність між обсягом попиту на продукт Х у ФРН і цінами на нього (у марках). Таблиця показує також передбачувані витрати жителів ФРН на цей продукт при різних валютних курсах.
Впишіть у таблицю відсутні дані.
Таблиця 9.1.
Валютний курс
Ціна Х в США
(Дол)
Ціна Х у ФРН (марки)
Обсяг попиту (од)
Сукупні витрати (дол.)
4 марки = 1 дол
3 марки = 1 дол
2 марки = 1 дол
5
5
5
500
1000
1200
Покажіть на графіку зв'язок між ціною долара (у марках) і кількістю доларів, на яке пред'являють попит німецькі імпортери продукту Х.

Задача 10

У країні А на початок року працювало 15,42 млн. чол., Кількість безробітних склала 1,05 млн. чол. ,
В кінці року з різних причин було звільнено 0,12 млн. чоловік, 0,37 млн. чол. припинили пошуки роботи. Визначте на кінець року кількість зайнятих, кількість безробітних і рівень безробіття.

Варіант № 3.
Завдання 1.
У поточному році номінальний ВНП країни А становив 2500 млн. дол США, в базовому році - 2200 млн. дол Дефлятор ВНП у поточному році - 107,5%.
Визначте темп приросту реального ВНП у поточному році.
Завдання 2.
ВНП = 30000 гр. Споживчі витрати = 19200 гр., Державні витрати = 5400 гр., А чистий експорт = 480 гр.
Розрахуйте:
a) Величину інвестицій;
b) Обсяг імпорту за умови, що експорт дорівнює 2100 гр.
c) ЧНП за умови, що сума амортизації становить 900 гр.
Завдання 3.
Є така інформація:
Чисельність зайнятих 90 млн. чоловік;
Чисельність безробітних 10 млн. чоловік.
a) Розрахуйте рівень безробіття.
b) Місяць по тому з 90 млн. чоловік мали роботу, були звільнені 0,5 млн. чоловік; 1 млн. чоловік з числа офіційно зареєстрованих безробітних припинили пошуки роботи.
Визначте, які тепер:
1) Чисельність зайнятих;
2) Кількість безробітних;
3) Рівень безробіття.
4)

Завдання 4.
У країні А дохід населення за звітний період збільшився на 90 млн. євро, а споживчі витрати - на 60 млн. євро.
Визначте граничну схильність до заощаджень.
Завдання 5.
Економічна система характеризується наступними показниками (млрд. євро):
З = 20 +0,7 (У-Т);
У = 200;
Т = 40;
J = 35;
G = 50;
Xn = 10.
Розрахуйте обсяг сукупного попиту, який у грошовій формі Визначається сукупними витратами.
Завдання 6.
Грошова маса країни А характеризується наступними показниками (млрд. євро): готівкові гроші становлять 3,3, строкові депозити 2,2, поточні рахунки 2,1, розрахункові рахунки підприємств 1,2, кошти клієнтів за трастовим операціях банків - 0,9, кошти Держстраху - 0.75.
Розрахуйте агрегат М2?
Завдання 7.
Фактичні резерви комерційних банків становлять 2 млрд. гр. Депозити цих банків становлять 8 млрд. гр. Норма обов'язкових банківських резервів 20%. Якщо національний банк знизить норму обов'язкових банківських резервів до 18%, то наскільки може збільшитися пропозиція кредитних грошей за умови використання надлишкових резервів для видачі кредитів?

Задача 8

Фірма «Лісоруб» склала контракт з однією з фірм Німеччини на 100.000 марок. Курс гривні до марки - 2,4 гр. / марку. Якщо курс гривні знизиться до 2,6 гр. / марку, що буде мати фірма «Лісоруб» - валютну економію або збиток?
Завдання 9.
Нижче наведена карта попиту на фунти стерлінгів:
Ціна фунта (в дол)
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
Обсяг попиту на фунти (млн. ф.ст.)
200
190
180
170
160
150
a) Припустимо, що уряд Великобританії встановлює валютний курс 1ф.ст. = 2,40 дол; кількість пропонованих за цим курсом фунтів стерлінгів є 180 млн. Чи повинно британський уряд в цій ситуації купувати або продавати фунти?
Якщо так, то яку кількість?
b) Якщо Британський уряд має купувати фунти за долари, де воно може взяти необхідні долари?
Завдання 10.
Населення України складає приблизно 49 млн. чоловік.
14 млн. чоловік - пенсіонери, 10 млн., чоловік - діти (до 16 років) і хворі психіатричних клінік; 2 млн. чол. Припинили пошуки роботи, а число офіційно зареєстрованих безробітних дорівнює 3 млн. чоловік.
Визначте кількість зайнятих (працюючих) і рівень безробіття.

Варіант № 4.
Завдання 1.
У 2003р. номінальний ВНП країни А склав 187 млрд. євро, індекс цін ВНП (дефлятор ВНП) - 119%.
Розрахуйте очікувані темпи зростання реального ВНП і темпи інфляції в 2003р., Якщо відомо, що в базовому році номінальний ВНП становив 149,86 млрд. євро, а індекс цін ВНП - 112%
Завдання 2.
ВНП = 25000гр. Споживчі витрати = 16000гр., Державні витрати = 4500гр., А чистий експорт = 400гр.
Розрахуйте:
a) Величину інвестицій;
b) Обсяг імпорту за умови, що експорт дорівнює 1750гр.
c) ЧНП за умови, що сума амортизації становить 750гр.
Завдання 3.
У 1990р. економіка розвивалася в умовах повної зайнятості при природному рівні безробіття 6%. Фактичний ВНП був дорівнює потенційному і становив 3000млрд. євро. У 2000р. фактичний ВНП становив 3712млрд. євро, потенційний - 4125млрд. євро.
Розрахуйте за даними 2000р.:
a) Різницю між фактичним і потенційним ВНП в абсолютному та процентному вираженні;
b) Використовуючи закон Оукена, визначте рівень фактичного безробіття (при b = 2,5).

Завдання 4.
У країні А інвестиційна функція задана рівнянням (млрд. євро):
J = 1000-40ч;
Де год - реальна процентна ставка
Визначте обсяг інвестицій, якщо номінальна процентна ставка i = 10%, темп інфляції p - 2%.
Завдання 5.
Економіка стани А в попередньому році характеризувалася такими витратами (млрд. євро):
З = 20 +0,8 (У-Т + TR);
J = 30 +0,1 У;
G = 40;
Xn = 10-0.04У;
Т = 40;
TR = 10.
Визначте обсяг ВНП (У) за витратами.
Завдання 6.
Національний дохід країни А в базовому році становив 200млрд. євро, а грошовий попит - 45млрд. євро. У проаналізована періоді національний дохід збільшився на 6%, а швидкість обігу грошей і рівень цін не змінилися.
Чому дорівнює попит на гроші в проаналізована році?
Завдання 7.
Виробнича функція Кобба-Дугласа для умов країни Д має вигляд У = АК 0,3 L 0,7. Якщо загальна продуктивність факторів зростає з темпом 2%, темп зростання обсягів виробництва дорівнює 5,9%, а капітал збільшується з темпом 6% за рік, то якими темпами повинна бути збільшена чисельність зайнятих у виробництві?
Завдання 8.
У минулому році вартість певного набору продуктів у США становила 6000 доларів, а в Німеччині - 9000 марок. Визначте паритет купівельної спроможності долара до марки.
Завдання 9.
Нижче наведена карта попиту на швейцарські франки і їх пропозиції:
Ціна франка (у доларах)
Обсяг попиту на франки
(Млн. франків)
Обсяг пропозиції франків (млн. франків)
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
300
320
340
360
380
400
370
340
310
280
a) Який рівноважний валютний курс долара?
b) Який рівноважний валютний курс швейцарського франка?
c) Яка кількість доларів буде куплено на валютному ринку?
d) Яка кількість швейцарських франків буде куплено на валютному ринку?
Завдання 10.
Рівень фактичного безробіття дорівнює 12%, природного - 6%. Фактичний ВНП складає 190млрд.гр.
Визначте при даних умовах втрати ВНП від циклічного безробіття?

Варіант № 5.
Завдання 1.
У базовому році реальний ВНП країни А становив 500млрд. євро, в проаналізована році приріст реального ВНП дорівнює 5%, а дефлятор ВНП становить 120%.
Розрахуйте номінальний ВНП у проаналізована році.
Завдання 2.
ВНП = 20000гр .. Споживчі витрати = 12800гр., Державні витрати = 3600гр., А чистий експорт = 320гр ..
Розрахуйте:
a) Величину інвестицій;
b) Обсяг імпорту за умови, що експорт дорівнює 1400гр.;
c) ЧНП за умови, що сума амортизації становить 600гр ..
Завдання 3.
Природний рівень безробіття в країні В у 2000р. становив 6%, фактичний - 15%.
Розрахуйте:
a) Процентне відставання фактичного ВНП від потенційного;
b) Витрати ВНП, завдані циклічним безробіттям, якщо фактичний ВНП становив 150млрд. євро.
Завдання 4.
Вартість інвестиційного проекту склав 100млрд.гр., Норма прибутку - 50%, податок на прибуток - 30%. Номінальна процентна ставка - 15%, рівень інфляції - 8%.
Визначте очікувану чистий прибуток.

Завдання 5.
Розрахуйте рівноважний ВНП за витратами для країни А в поточному році (млрд. євро):
З = 300 +0,7 (У-Т + TR);
J = 250 +0.15 У;
G = 500;
X = 150;
М = 125;
Т = 270;
TR = 60.
У наступному році планується збільшити державні закупівлі до 700, податки - до 350, трансферти - до 75, імпорт - до 175 млрд. євро.
Визначте до яких наслідків приведуть ці заходи держави.
Як зміниться величина ВНП і рівень цін в умовах пожвавлення економіки?
Завдання 6.
Попит на гроші визначається функцією:
(M / P) D = 0,3 У-15ч,
де У-реальний ВНП (національний дохід),
год - реальна процентна ставка.
Що станеться з кривою попиту на гроші, якщо національний дохід збільшиться на 180000 євро, а реальна процентна ставка зросте на 20%.
Завдання 7.
Економіка країни Б задана виробничою функцією: У = АК 0,4 L 0,6
Відомо, що темп приросту основного капіталу дорівнює 3% за рік, а чисельність населення 2% за рік.
Загальна продуктивність факторів виробництва збільшується з темпами 1,5% за рік.
Визначте темпи зростання обсягу виробництва.
Завдання 8.
У таблиці 8.1. наведено дані про попит та пропозицію гривні.
Таблиця 8.1.
Ціна гривні в доларах
Обсяг попиту гривні, млн.
Обсяг пропозиції гривні, млн
0,15
0,17
0,19
0,21
0,23
500
470
440
410
380
400
420
440
460
480
Визначте:
a) Рівноважний валютний курс гривні;
b) Рівноважний валютний курс долара;
c) Скільки доларів буде куплено на валютному ринку;
d) Скільки гривень буде куплено на валютному ринку;
Завдання 9.
Припустимо, що дві країни, А і Б, виробляють два товари - велосипеди і тенісні ракетки, обидві країни використовують спільну валюту. У таблиці 9.1. показані витрати праці на виробництво двох товарів у країнах А і Б.
Таблиця 9.1.
Витрати праці (години на одиницю випуску)
Країна А
Країна Б
Велосипеди
Ракетки
60
30
120
40
a) Яка країна має абсолютну перевагу у виробництві обох товарів
b) Розрахуйте для кожної країни альтернативні витрати виробництва велосипедів, виражені в ракетках, і альтернативні витрати виробництва ракеток, виражене у велосипедах?
c) Яка країна має порівняльну перевагу у виробництві велосипедів?
Завдання 10.
Реальний ВНП країни А в поточному році склав 1150млрд. євро. Природний рівень безробіття - 6%, фактичний рівень безробіття - 8%.
Визначте, якою може бути потенційний ВНП у наступному році за законом Оукена.

Варіант № 6.
Завдання 1.
У 2001р. номінальний ВНП країни А склав 317 млрд. доларів США, реальний ВНП - 294 млрд. доларів США.
Розрахуйте величину реального ВНП у 2002р., Якщо відомо, що дефлятор ВНП збільшився на 13%, а номінальний ВНП очікується отримати обсягом 335 млрд. доларів США.
Завдання 2.
ВНП = 15000 гр. Споживчі витрати = 9600 гр.; Державні доходи = 2700гр., А чистий експорт 240 гр.
Розрахуйте:
a) Величину інвестицій;
b) Обсяг імпорту за умови, що експорт дорівнює 1050 гр.
c) ЧНП за умови, що сума амортизації становить 450 гр.
Завдання 3.
Розрахуйте використовуючи закон Оукена відсоткове відставання фактичного ВНП від потенційного за умови: фактичне безробіття - 9%, фрикційне безробіття - 2%, структурне безробіття - 4%.
Завдання 4.
Економіка країни А характеризується наступними даними (млрд. євро).
З = 200 +0,8 (У-Т)
I = 50 +0.1 У
G = 100
Xn = 10; Т = 200
Визначте рівноважний ВНП і величину заощадження.
Завдання 5.
У країні А реальний ВНП становить 300 млрд. євро.
Норма податків - 20% ВНП. Функція споживчих витрат має вигляд
З = 40 +0,6 (У-Т)
Обсяг інвестицій дорівнює 50 млрд. євро, Xn = 0.
Визначте рівноважний обсяг державних закупівель.
Завдання 6.
a) Припустимо, що кожен долар призначений для угод, звертається в середньому 4 рази на рік і спрямовується на купівлю кінцевих товарів і послуг. Номінальний ВНП складає 2000 млрд. доларів.
Визначте величину попиту на гроші для угод.
b) У таблиці 6.1. представлена ​​величина попиту на гроші з боку активів при різних ставках відсотка. Використовуючи дані, які отримані при відповіді на питання а), вкажіть в таблиці загальний обсяг попиту на гроші.
c) Пропозиція грошей становить 580 млрд. доларів. Визначте рівноважну ставку відсотка.
d) Визначте величину рівноважної процентної ставки, якщо пропозиція грошей зросла до 600 млрд. доларів.

Таблиця 6.1.
Ставка відсотка (%)
Обсяг попиту на гроші (млрд. доларів)
16
14
12
10
8
6
4
З боку активів
Загальний
20
40
60
80
100
120
140
Завдання 7.
У країні А гранична продуктивність капіталу дорівнює 0,2, а в країні В - 0,33. Гранична схильність до заощадження в країні А 0,2, а в країні В 0,23.
Визначте:
a) Відповідно моделі Домара темпи приросту реального виробництва в кожній країні;
b) Темпи приросту реального виробництва в країні А щодо темпу приросту в країні В.
Завдання 8.
У країні А реальний ВНП складає 1200млрд. євро, споживчі витрати - 710, валові внутрішні інвестиції - 190, податки - 230, бюджетне сальдо - 20млрд. євро (1,67% ВНП)
Розрахуйте, чому дорівнює чистий експорт в рівноважної економіці країни А?
Завдання 9.
У країнах А і Б виробляються тільки продукти харчування та одяг. Нижче наведені виробничі можливості цих двох країн (виробництво вимірюється в одиницях).
Країна А
Країна Б
Можливість
Виробництво продуктів харчування
Виробництво одягу
Можливість
Виробництво продуктів харчування
Виробництво одягу
А
Б
У
Г
Д
0
5
10
15
20
32
24
16
8
0
А
Б
У
Г
Д
0
4
8
12
16
24
18
12
6
0
a) Яка альтернативна вартість одягу, виражена в продуктах харчування, в країні А?
b) Яка альтернативна вартість одягу, виражена в продуктах харчування, в країні Б?
c) Якщо між країнами А і Б почнеться процес вільної торгівлі, то яка країна буде експортувати продукти харчування, а яка одяг?
Завдання 10.
У таблиці 10.1. наведені дані про трудові ресурси та зайнятості n-м і (n +5)-му роках, коли економіка країни перейшла з кризи у фазу пожвавлення.
Розрахуйте чисельність безробітних і рівень безробіття в n-м і (n +5)-му роках.
Таблиця 10.1.
показники
n-й рік
(N +5)-й рік
Робоча сила, млн. чол.
Зайняті, млн. чол.
Безробітні, млн. чол.
Рівень безробіття,%
36,24
32,71
37,18
35,54

Варіант № 7.
Завдання 1.
У таблиці 1.1. представлені дані, що характеризують величину номінального ВВП США за три роки (млрд. дол)
Рік
Номінальний ВНП
Індекс рівня цін,%
Реальний ВНП
1999
2000
2001
104
56
91
121
91
100
-
-
-
Розрахуйте реальний ВНП для кожного року і вкажіть, в якому випадку ви використовували дефлятор і інфлятор ВНП.
Завдання 2.
ВНП = 10000гр .. Споживчі витрати = 6400гр., Державні витрати = 1800гр., А чистий експорт = 160гр ..
Розрахуйте:
a) Величину інвестицій;
b) Обсяг імпорту за умови, що експорт = 700гр.;
c) ЧНП за умови, що сума амортизації становить 300гр ..
Завдання 3.
В останньому році економіка країни А характеризувалася такими показниками: номінальний ВНП склав 200млрд. євро, індекс цін ВНП - 135%, циклічне безробіття - 6%.
Згідно закону Оукена розрахуйте відставання реального ВНП у слідстві циклічного безробіття.

Завдання 4.
1. Економіка країни А характеризується наступними даними (млрд. євро):
У = С + J + G + Xn;
З = 100 +0,7 У;
J = 80;
G = 60;
Визначте:
a) Рівноважний ВНП;
b) Рівноважний рівень споживання і заощадження.
Завдання 5.
Функція споживання має вигляд С = 100 +0,9 У
a) Розрахуйте споживчі витрати і заощадження при даних значеннях наявного доходу (млрд. євро) (див. табл. 5.1.)
Таблиця 5.1.
Наявний доход (У)
Потреб. Витрати (С)
Заощадження (S)
600
800
1000
1200
1400
b) Розрахуйте граничну схильність до споживання (MPС) і заощадження (MPS).
c) Розрахуйте мультиплікатор витрат (М).
Завдання 6.
Депозитні гроші комерційного банку 1 збільшилися на 100млн.гр., Резервна норма складається з 20%. На яку суму може видати кредит банк 3

Завдання 7.
У країні А ставлення до зростання капіталу до приросту продукту (к) дорівнює 3, а в країні Б - 2,7.
Гранична схильність до заощадження (S |) в країні А дорівнює 0,2, а в країні Б - 0,25.
Використовуючи модель Доммара-Харрода, визначте темпи економічного зростання в цих країнах.
У базовому році вартість споживчого кошика в Україну становила 1500гр., А в США - 355долларов. У році, що аналізується темпи інфляції в Україні склали 28%, а в США - 4,2%.
Визначте, чому дорівнює курс гривні у формі прямого картування згідно приросту купівельної спроможності.
Завдання 8.
Припустимо, що США можуть виробляти 3 комп'ютера або 3000 бочок вина, використовуючи при цьому 1 од. продукції; Франція може виробляти 1 комп'ютер або 5000 бочок вина, використовуючи при цьому також 1 од. продукції.
a) Чи призведе спеціалізація кожної країни до збільшення сумарного виробництва?
b) Даний приклад ілюструє абсолютне або порівняльну перевагу?
c) Як буде виглядати лінія виробничих можливостей США, якщо максимальна кількість комп'ютерів що може бути зроблено в цій країні, становить 1000 штук. (зобразите графічно).
d) Як буде виглядати лінія виробничих можливостей Франції, якщо максимальна кількість бочок вина, що може бути зроблено в цій країні, складає 2млн. (Зобразите графічно).

Завдання 9.
У таблиці 9 наведені дані, що характеризують обсяги фактичного і потенційного ВНП країни у млрд. євро. У цьому році економіка цієї країни розвивалася в умовах повної зайнятості працездатного населення при рівні природного безробіття - 6%.
a) Визначте за даними (n +1)-го року різницю між фактичним і потенційним ВНП в абсолютному та відносному відношенні
b) Застосувавши закон Оукена визначте фактичний рівень безробіття.
c) Зробіть подібні розрахунки для (n +2)-го. року.
Таблиця 9
Рік
Потенційних ВНП, млрд. євро
Фактичний ВНП, млрд. євро
n
n +1
n +2
3700
3800
4125
3700
3700
3712.5

Варіант № 8.
Завдання 1.
Припустимо що Національне виробництво включає два товари: X (споживчий товар) і Y (засіб виробництва).
У поточному році було вироблено 500 одиниць X (ціна за одиницю - 20 гр.) Та 20 одиниць Y (ціна за одиницю - 100 гр.). До кінця поточного року п'ять використовуваних машин (товар Y) повинні бути замінені новими.
Розрахуйте:
a) Величину ВНП;
b) Величину ЧНП.
Завдання 2.
ВНП = 5000 гр. Споживчі витрати = 3200 гр., Державні витрати = 900гр. а чистий експорт = 80 гр.
Розрахуйте:
a) Величину інвестицій;
b) Обсяг імпорту за умови, що експорт дорівнює 350 гр.;
c) ЧНП за умови, що сума амортизації складе 150грн
Завдання 3.
У таблиці 1. наведено індекси цін по роках:
Рік
Індекс цін
Рівень інфляції (У%)
1
2
3
4
100
112
123
129
-
-
-
-
a) Розрахуйте рівень інфляції для кожного року.
b) Використовуючи правило величини 70 визначте кількість років, необхідна для подвоєння рівня цін (як знаменник послідовно приймайте в пункті а) темпи для кожного року).
c) Якщо номінальний дохід у другому і третьому роках дорівнював 25 тис. євро, яка абсолютна величина реального доходу в ці роки.
Завдання 4.
Економіка країни А характеризується наступними даними (млрд. євро):
Y = C + I + G; З = 100 +0.8 Y; I = 50; G = 50.
Де: Y - національний дохід
I - Інвестиції;
С - Споживчі витрати;
G - державні закупівлі.
Визначте рівноважний обсяг національного виробництва (ВНП), величину заощадження і споживання.
Завдання 5.
Представлені дані характеризують функцію споживання (у млрд. євро)
ВНП
130
150
170
190
210
230
250
270
290
310
Споживе.
витрати
112
126
140
154
168
182
196
210
224
238
Визначте:
a) Обсяг рівноважного ВНП за умови, що величина інвестицій дорівнює 60 млрд. євро, а урядові витрати дорівнюють 0.
b) Як зміниться обсяг рівноважного ВНП, якщо обсяг інвестицій впаде до 30 млрд. євро?
Завдання 6.
На підставі даних, наведених у таблиці 6.1. визначте:
a) Величину М1;
b) Величину M2;
c) Величину М3.
Таблиця 6.1.
млрд. євро
Невеликі строкові вклади
Великі строкові вклади
Чекові вклади
Біс чекові ощадні вклади
Готівкові гроші
1630
645
448
300
170
Завдання 7.
У країні А за минулий рік темпи економічного зростання становили 5,8%, приріст основного капіталу - 8%, приріст населення країни - 2%, а частка капіталу у ВНП країни склала 0,35%.
Визначте темп зростання сукупної продуктивності факторів виробництва («залишок Солоу»).
Завдання 8.
Між країною А і країною Б здійснювалися наступні зовнішньоекономічні операції (млн. доларів США): експорт товарів і послуг з країни А в країну Б - 250; грошові перекази з країни Б у країну А - 100, імпорт товарів і послуг в країну А - 230 ; при купівлі резидентами країни А цінних паперів фірм країни Б - 110; продаж цінних паперів фірм країни А резидентам країни Б - 70; імпорт золота в країну А - 80;
Складіть платіжний баланс країни А.
Завдання 9.
Припустимо, що попит і пропозиція на ринку транзисторних радіоприймачів США мають наступну динаміку:
Ціна (дол.)
Обсяг попиту (млн. шт.)
Обсяг пропозиції (млн. шт.)
5
10
15
20
5
4
3
2
2
3
4
5
Попит і пропозиція на ринку транзисторних радіоприймачів Японії мають наступну динаміку:
Ціна (дол.)
Обсяг попиту (млн. шт.)
Обсяг пропозиції (млн. шт.)
5
10
15
20
2,5
2,0
1,5
1,0
1
3
5
7
a) Припустимо, що між двома країнами здійснюється вільна взаємна торгівля. Яка буде рівноважна ціна на радіоприймач?
b) Яка країна буде експортувати радіоприймачі а іншу країну?
c) Який буде обсяг експорту?
d) Припустимо, що в США вводять імпортне мито у розмірі 10 доларів на кожен радіоприймач. Що станеться з об'ємом імпорту і експорту?
Завдання 10.
Розрахуйте згідно закону Оукена відставання фактичного ВНП від потенційного, якщо фактичний рівень безробіття перевищує природний рівень на 5,5%.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Практична робота
179.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Макроекономіка 3
Макроекономіка
Макроекономіка 3
Макроекономіка 5
Макроекономіка як наука
Макроекономіка як наука
Макроекономіка КНР
Економічна теорія макроекономіка
Макроекономіка перехідного суспільства
© Усі права захищені
написати до нас