Практика проведення процедури санації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Практика проведення процедури санації
Процедура банкрутства є крайнім заходом вирішення проблеми економічної неспроможності і застосовується в тому випадку, якщо досудові заходи щодо попередження банкрутства не дали очікуваних результатів або взагалі відсутній економічний сенс їх застосування. Не потрібно забувати, що "гарна репутація дорогого коштує" і втрата свого іміджу як надійного партнера може обернутися непередбачуваними наслідками.
Зрозуміло, що банкрутство з ліквідацією ставить хрест на підприємстві, його імені та іміджі. І якщо є хоч найменший шанс зберегти репутацію, "реанімувати" підприємство, його не можна упускати. Таким шансом на порятунок для боржника - економічно неспроможного суб'єкта господарювання - може виявитися санація.
Санація за законом ...
Санація застосовується з метою оздоровлення підприємства, забезпечення його стабільної та ефективної діяльності, а також відновлення платоспроможності боржника. Дана процедура дозволяє не тільки "реанімувати" підприємство, а й спрямована на оздоровлення економіки і бізнесу в цілому.
Нагадаємо, що справи про економічну неспроможність (банкрутство) розглядаються господарськими судами України відповідно до Господарського процесуального кодексу Республіки Білорусь (далі - ГПК), а також іншими законодавчими актами. До основних з них відносяться:
· Закон РБ від 18.07.2000 № 423-3 "Про економічну неспроможність (банкрутство)" (далі - Закон);
· Указ Президента РБ від 12.11.2003 № 508 "Про деякі питання економічної неспроможності (банкрутства)" (далі - Указ).
Відповідно до законодавства під банкрутством слід розуміти неплатоспроможність, яка має чи набула сталого характеру і визнається рішенням господарського суду про банкрутство з ліквідацією боржника - юридичної особи #
У свою чергу, економічна неспроможність - це неплатоспроможність, яка має чи набула сталого характеру і визнана рішенням господарського суду - з санацією боржника.
Закон про банкрутство передбачає наступні процедури банкрутства:
· Захисний період - процедура банкрутства, застосовуваний до боржника з метою перевірки наявності підстав для порушення конкурсного виробництва та забезпечення збереження майна боржника;
· Конкурсне виробництво - процедура банкрутства, здійснюється з метою максимально можливого задоволення вимог кредиторів у встановленій черговості, захисту прав і законних інтересів боржника, а також кредиторів та інших осіб у процесі санації, а при неможливості проведення санації або відсутності підстав для її проведення - у процесі ліквідації боржника - юридичної особи або припинення діяльності боржника - індивідуального підприємця та звільнення його від боргів;
· Мирову угоду, процедура у вигляді угоди між боржником і конкурсними кредиторами про сплату боргів, в якому передбачається звільнення боржника від боргів, або зменшення боргів, або розстрочка їх сплати, а також термін сплати боргів і т.п.
Підстави порушення справи про банкрутство. Провадження у справі про банкрутство порушується господарським судом на підставі заяви боржника, кредитора, прокурора, органу державного управління у справах про банкрутство та інших державних органів.
Підставою для подачі такої заяви кредитором є (в сукупності):
1. Наявність у кредитора достовірних, документально підтверджених відомостей про неплатоспроможність боржника, що має або набуває стійкого характеру.
2. Застосування до боржника примусового виконання, не зробленого протягом трьох місяців, або виявлення у процесі примусового виконання факту відсутності у боржника майна, достатнього для задоволення пред'явлених до нього вимог.
3. Наявність заборгованості перед кредитором, яка подала заяву кредитора. У розмірі 100 базових величин і більше, а у випадку, якщо боржник є містоутворююче або прирівняної до неї організацією, державною організацією, організацією з часткою державної власності в статутному фонді, а також юридичною особою або індивідуальним підприємцем, які мають державні та міжнародні замовлення, - в розмірі 2 500 базових величин і більше.
Санація вводиться господарським судом за наявності підстав рішенням зборів кредиторів або з власної ініціативи. Обов'язок перевірки цього підстави покладається на керівника. Проблема тут полягає в тому, що на законодавчому рівні відсутні чіткі рекомендації та інструкції, на підставі яких керуючий проводить оцінку можливості та необхідності введення санації.
На даний момент керуючими в основному використовується механізм оцінки майна боржника і визначення його достатності для задоволення всіх вимог кредиторів та погашення витрат з проведення санації на дату прийняття рішення.
Фактично рішення суду про проведення санації є дієвою захистом боржника від вимог кредиторів на період перетворень.
Основним документом при проведенні процедури є план санації, затверджений зборами кредиторів та господарським судом.
Які ж переваги має підприємство, перебуваючи в цій процедурі, відповідно до законодавства?
"Заморожується" вся кредиторська заборгованість до дати винесення судом ухвали про відкриття конкурсного виробництва;
припиняється нарахування процентів, неустойки (штрафи, пені) та інших економічних санкцій по всіх видах заборгованості боржника;
скасовуються раніше вжиті заходи щодо забезпечення вимог кредиторів, знімаються всі раніше накладені арешти на майно боржника та інші обмеження щодо розпорядження майном боржника, за винятком випадків, встановлених господарським судом;
вводиться призупинення задоволення вимог за платіжними зобов'язаннями боржника до винесення ухвали про припинення провадження у справі про банкрутство боржника;
накладення нового арешту на майно боржника та інших обмежень щодо розпорядження майном боржника здійснюється у разі потреби тільки господарським судом, що розглядає справу про банкрутство цього боржника та ін
Відзначимо, що спочатку термін санації відповідно до законодавства не повинен перевищувати 18 місяців. Згодом виконання процедури строк санації може бути продовжений.
Порятунок "потопаючих" - справа рук керуючого
Економічна неспроможність (банкрутство) - це завжди болючий і конфліктний процес. Можна сказати, що ключовою фігурою цього процесу є тимчасовий (антикризовий) керуючий. Від його кваліфікації, знань, вміння швидко приймати правильне рішення в умовах невизначеності багато в чому залежать долі підприємств і ефективність інституту банкрутства в цілому.
За своєю суттю завдання і функції керуючого утворюють цілий комплекс обов'язків, основні з яких:
· Вжиття заходів щодо забезпечення збереження майна боржника, його захисту;
· Встановлення кредиторів боржника і організація захисту їхніх вимог;
· Проведення аналізу фінансового стану і платоспроможності боржника;
· Пошук, виявлення та повернення майна боржника;
· Організація господарської діяльності, укладення мирової угоди;
· Визначення наявності ознак хибного та умисного банкрутства;
· Складання плану санації та (або) плану ліквідації боржника, здійснення проведення цих процедур;
· Організація продажу майна боржника.
За законодавством Республіки Білорусі призначити керуючого, відсторонити його від виконання цих обов'язків, здійснювати контроль за його діяльністю має право тільки господарський суд.
Власникам, керівнику і всьому колективу підприємства необхідно знати, що з моменту відкриття конкурсного виробництва право управління майном боржника переходить до керуючого, при цьому керівник, усувається від посади, припиняються повноваження всіх органів управління.
Поточна робота керуючого відбивається в його щомісячних звітах. Крім того, Законом передбачені випадки, коли керуючий має право здійснювати певні дії тільки з дозволу господарського суду.
Ефективність проведення санації залежить від своєчасності
Досвід проведення аналізу господарської діяльності неплатоспроможних підприємств показує: пізно прийняте рішення про початок процедури банкрутства призводить до того, що проведення санації виявляється вкрай скрутним. Нерідко неможливість здійснення даної процедури пов'язана з низкою інших факторів. Наприклад, таких як навмисний саботаж роботи антикризового керівника самими керівниками економічно неспроможних підприємств. Це відбувається в тому випадку, коли колишнє керівництво знає, що в процесі діяльності їм допускалися протиправні дії. Такі керівники розуміють: прихід керуючого може розкрити небажані факти. Тому надають всіляку опір, не надають керуючому необхідну інформацію, знищуючи документи.
Розглянемо ситуацію щодо проведення процедури санації в нашій республіці * (табл. 1).
ТАБЛИЦЯ 1
Кількість підприємств Республіки Білорусь, які перебувають у процедурі санації на 1 січня 2007 р .
Всього
Брестська область
Вітебська область
Гомельська область
Гродненська область
Мінськ
Мінська область
Могилевська
область
Підприємства, які перебувають
в процедурі санації
26
4
1
11
0
2
1
7
в тому числі з часткою держави в статутному фонді
18
4
0
10
0
1
0
3
Найбільш проблемними є підприємства деревообробної галузі: ВАТ "Речіцадрев", ВАТ "Мозирьдрев", КУП "Калинковицький меблевий комбінат", ВАТ "Могілевдрев", ВАТ "Лесдревпром", ІЧУП "Евронатурпаркет".
Подивимося, як змінилася ситуація на цих підприємствах за період проведення процедури санації? Для аналізу візьмемо підприємства, які стосуються однієї галузі і мають особливе значення для держави.
Як видно з таблиці 2, жодне з підприємств не досягає встановлених нормативів, але всі вони мають позитивну динаміку зростання основних коефіцієнтів платоспроможності. Чим триваліший термін перебування підприємства у санації, тим зростання його коефіцієнтів значніше. Найбільш позитивні результати мають КУП "Калинковицький меблевий комбінат" і ВАТ "Могілевдрев".
ТАБЛИЦЯ 2
Аналіз динаміки коефіцієнтів поточної ліквідності (К1) та забезпеченості підприємств, що перебувають у процедурі санації
№ п / п
Найменування підприємств
На дату
введення процедури санації
На кінець 2006 р .
Абсолютна зміна
зростання "+",
падіння "-"
Норматив
(Не менше)
Період
знаходження в процедурі, років
К1
К2
К1
К2
К1
К2
К1
К2
1
ВАТ "Могілевдрев"
0,37
-1,16
1,1
-0,78
+0,73
+0,38
1,7
0,3
4 роки 2 міс.
2
ВАТ "Речіцадрев"
0,51
-0,98
0,59
-0,69
+0,08
+0,29
4 роки 2 міс.
3
ВАТ "Мозирьдрев"
0,64
-0,55
0,67
-0,49
+0,03
+0,06
11 міс.
4
КУП "Калинковицький меблевий комбінат"
0,57
-0,78
1,08
0,08
+0,51
+0,86
4 роки 6 міс.
Проаналізуємо динаміку результатів фінансово-господарської діяльності цих підприємств за роками (табл. 3).
ТАБЛИЦЯ 3
Аналіз динаміки фінансових результатів господарської діяльності підприємств за період санації по роках
п / п
Найменування підприємств
2002 р .,
млн руб.
2003 р .
млн руб.
2004 р .
млн руб.
2005 р .
млн. руб.
2006 р .
млн. руб.
Зростання,
млн руб.
Середньооблікова чисельність працівників, чол.
1
ВАТ "Могілевдрев"
143,0
438,0
676
556,6
917,0
774,0
1 000
2
КУП "Калінковіскій меблевий
комбінат "
-52,3
-6,6
29,1
180,3
484,8
537,1
200
Як бачимо, фінансове становище даних підприємств з кожним роком покращується при збереженні чисельності працівників та виду діяльності.
Більш вагомих результатів з розрахунку розміру прибутку, що припадає на 1 працюючого з усіх підприємств деревообробної галузі, домігся КУП "Калинковицький меблевий комбінат" - 2,7 млн ​​руб. Як це вдалося підприємству?
ПРИКЛАД
У зв'язку з тим, що ми мали можливість двічі працювати на підприємстві "Калинковицький меблевий комбінат" - перший раз за 3 роки до початку процедури банкрутства, а другий - на початку процесу санації, - висловимо свою думку з прийнятим антикризовим заходам, вжитим для поліпшення ситуації .
Для початку позначимо основні проблеми, які привели підприємство до кризи неплатоспроможності:
· Використання колишнім керівництвом службового становища з метою особистого збагачення;
· Нездатність самого керівника та персоналу працювати в ринкових умовах;
· Дуже низький рівень кваліфікації основних фахівців;
· Зношене обладнання та застарілі технології виробництва;
· Відсутність автоматизації всіх бізнес-процесів;
· Обмежений асортимент і низька якість продукції, що випускається;
· Втрата довіри у постачальників і покупців;
· Відсутність будь-якої стратегії подальшого розвитку і т.д.
На момент приходу антикризового керуючого підприємство ще сяк-так здійснювало свою господарську діяльність, але заробітна плата співробітників була дуже низькою, та й та виплачувалася несвоєчасно. І хоча весь колектив був озлоблений, ніхто нічого не хотів міняти.
На даному етапі керуючому належало вирішити одну з найважливіших завдань - розрядити психологічно конфліктну ситуацію, яка посилюється глибоким фінансовою кризою.
На наш погляд, керуючий впорався з цим завданням. Він призначив на посаду виконавчого директора людини, вже кілька років працював на цьому підприємстві головним інженером і мав авторитет у свого колективу.
Оскільки керуючий вів кілька справ, що перебувають у процедурі банкрутства, одночасно, то постійно перебувати на меблевому комбінаті не мав можливості. Тому все оперативне керівництво підприємством здійснював виконавчий директор.
Багато проблем вдалося вирішити завдяки вдало підібраною команді, її професіоналізму та бажанням змінити ситуацію. Зробити це в такому маленькому містечку, як Калинковичі, дуже непросто. Але для того, щоб все вийшло саме так, довелося йти тернистим шляхом. А починався він з вивчення потреб потенційних покупців і ринків збуту.
Виконавчий директор разом з головними спеціалістами з метою визначення своєї ніші в меблевому виробництві займалися творчим пошуком, проїхавши тисячі кілометрів, відвідавши сотні меблевих магазинів. Це дало свій результат. Змінилася номенклатура і асортимент продукції, що випускається, основою яких завжди був попит покупців. Відповідно, знижувалися залишки складу готової продукції, збільшувалася оборотність вкладених коштів. Особливу увага приділялася відповідності "ціна - якість" виробленої продукції. Поступово вдалося повернути довіру постачальників і споживачів. На розрахунковий рахунок стали надходити "живі гроші". При цьому вважалася кожна копійка, ретельно аналізувався, куди необхідно спрямувати кошти в першу чергу.
Так як на період санації державою надаються певні пільги зі сплати податків і неподаткових платежів, підприємство змогло збільшити власні обігові кошти. З'явилася можливість закупівлі сучасних видів сировини і матеріалів, зросли обсяги випуску продукції.
Поступово почали проводити технічне переозброєння виробництва, удосконалювати технологічний процес. Це дозволило відновити і розширити асортимент продукції, що випускається, знизити її собівартість, підвищити продуктивність праці, вийти на сучасні вимоги щодо якості та дизайну.
Знадобилося 2 роки з початку відкриття процедури санації, щоб підприємство почало працювати прибутково. Але найголовніше - вдалося змінити психологію робітників, які зрозуміли, що відповідати вимогам ринку для них теж вигідно.
Зараз темп росту продуктивності праці становить 154,9%. Покращились побутові умови праці, виросла середня заробітна плата.
За період санації обсяг виробництва зріс на 170% і становить у діючих цінах близько 400 млн руб. Залишки продукції на складах становлять 50% від середньомісячного обсягу випуску.
Необхідно зауважити, іншого джерела фінансування, крім власних коштів, у підприємства не було.
За період перебування підприємства у процедурі санації задоволені вимоги кредиторів до відкриття конкурсного виробництва відповідно до реєстру на суму 140 млн руб. (Або 57%). Але вже накопичилася заборгованість за поточними податками, яка повинна бути погашена до завершення процедури, і загальна кредиторська заборгованість складає близько 1,5 млрд руб.
Строк санації встановлений до кінця 2007 р . Чи зможе підприємство справитися з своїми зобов'язаннями після закриття процедури? І які підстави може знайти господарський суд для продовження термінів, якщо підприємство не прирівнюється до числа містоутворюючих?
Хочеться сподіватися, що КУП "Калинковицький меблевий комбінат" під силу стабілізувати ситуацію.
Можливість продовження терміну санації
Відповідно до законодавства строк санації містоутворюючих підприємств або прирівняних до них може бути продовжений до 10 років за умови поручительства органів державної влади. У цьому випадку поручитель несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника перед кредиторами. В частности, райисполком или облисполком может дать такую гарантию, однако пока отсутствует механизм реализации этой возможности.
В настоящий момент два деревообрабатывающих предприятия ОАО "Речицадрев" и ОАО "Могилевдрев" находятся в такой ситуации, когда срок санации заканчивается, нет оснований для ликвидации этих предприятий, так как работают они прибыльно, да и оставить без работы более 2-х тысяч человек просто невозможно.
В тоже время для получения гарантий необходимо в бюджете предусмотреть выделение денежных средств под эти цели. Гомельский облисполком направил в Минфин проект бюджета на следующий год, в котором была заложена статья расходов под гарантии. Но Министерство финансов эту статью исключило. Высший хозяйственный суд Республики Беларусь, направив по данному вопросу письмо в Совет Министров Республики Беларусь, получил ответ, в котором говорилось, что эти вопросы разрешаются на местах. Вийшло замкнуте коло.
Из 18 санируемый предприятий, имеющих значение для государства, прибыльно работают только 7 или (39%). Предприятия, вошедшие в процедуру санации, как правило, первые два года имеют убытки и рост кредиторской задолженности, значительную текучесть кадров. Значит, срока, установленного законодательством, без возможности получения кредитов и займов недостаточно для успешного проведения санации.
Экспертами подсчитано, что если среднестатистические санируемые предприятия будут работать с рентабельностью не ниже 15%, то, чтобы успешно завершить санацию и восстановить их платежеспособность, потребуется 6 лет. На этом основании Департаментом по санации и банкротству предложено внесение изменений в Закон РБ "Об экономической несостоятельности (банкротстве)" о введении шестилетнего срока санации предприятия. Будет ли принята такая норма, покажет время.
Делая вывод об эффективности проведения процедуры санации в настоящее время, скорее правильнее будет сказать, что с помощью этой процедуры чаще всего удается сохранить само предприятие и рабочие места, а также приостановить падение в финансовую пропасть.
В современных условиях действенной мерой оздоровления является вариант санации, когда на основе организации-должника создается новое юридическое лицо, имеющее другую организационную структуру и форму собственности. Необходимо освобождаться от ненужных активов и искать свое место на рынке
Эффективной мерой также является продажа неплатежеспособного предприятия имущественным комплексом новому собственнику. Независимо от собственника предприятия останутся белорусскими, будут платить налоги и создавать эффективные рабочие места. Более того, их стабильная работа в режиме саморазвития обеспечит формирование бюджета, реально имеющего социальную направленность.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Конституція Республіки Білорусь 1994 року. Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996 (Із змінами і доповненнями, прийнятими на республіканських референдумах 24 листопада 1996р. і 17 жовтня 2004р. ) Мінськ «Білорусь» 2004р.
2. Указ Президента Республики Беларусь от 16 января 2002 года №40 «О дополнительных мерах по регулированию экономических отношений» // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2002. - № 9.
3. Цивільний кодекс Республіки Білорусь від 19 листопада 1998 р . : З коментарями до розділів / Коментар В. Ф. Чигир / / Мн.: Амалфея, 1999.
4. Закон Республики Беларусь от 18.07.2000 № 423-З "Об экономической несостоятельности (банкротстве)". Юридическая база «ЮСИАС» - 2008г.
5. Коментар до Цивільного кодексу Республіки Білорусь: У 2 книгах. Книга 1. / Відп. ред. В.Ф. Чигир. - Мн.: Амалфея, 1999. - 624с.
6. Правове регулювання господарської діяльності: Підручник / В.В. Авдєєв, А.В. Ананько, Н.Л. Бондаренко та ін; Під загальною редакцією В.А. Вітушко, Р.І. Філіпчик. - Мн.: Книжковий дім, 2004. - 832с.
7. Господарське право Республіки Білорусь: Практичний посібник / С.С. Вабищевич. - Мн.: Молодіжне наук. т-во, 2002. - 398с.
8. Хозяйственное право Республики Беларусь. Загальна частина. Практ. посібник - Мн.: «МНО», 2001. - 318с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
73.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Організація процедури проведення заходів по стимулюванню збуту
Кредитні споживчі кооперативи громадян процедури проведення ревізії
Проведення процедури оцінки впливу на навколишнє середовище ОВНС у Росії
Система виборчих комісій в Україні аналіз процедури їх формування проведення виборів Президента
Референдум в РФ і практика його проведення
Виборчі системи на муніципальних виборах законодавство та практика проведення виборів
Практика проведення імунізації педіатрами та сімейними лікарями у Сполучених Штатах
План санації
Режим санації
© Усі права захищені
написати до нас