Практика на торговому підприємстві

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
Завдання 1. Характеристика організації торгівлі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
Завдання 2. Організація бухгалтерського обліку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
Завдання 3. Організація матеріальної відповідальності ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
Завдання 4. Облік і аналіз товарних операцій ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 12
Завдання 5. Облік і аналіз грошових коштів і розрахункових операцій ... ... ... ... .. 15
Завдання 6. Облік і аналіз праці та розрахунків з персоналом ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
Завдання 7. Облік основних засобів, нематеріальних активів,
виробничих запасів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 21
Завдання 8. Облік і аналіз доходів, витрат і фінансових результатів ... ... .. 25
Завдання 9. Облік капіталів, фондів і резервів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .33
Завдання 10. Бухгалтерська звітність. Аналіз бухгалтерської звітності ... ... 39
Завдання 11. Особливості спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 45
Завдання 1. Характеристика організації торгівлі
1 день.
Торговельне підприємство, на якому я проходила практику носить назву «МАЙСТЕР». Підприємство зареєстроване в грудні 2002 року в Центральному районі г.Барнаула як Товариство з обмеженою відповідальністю «МАЙСТЕР», засновником є ​​одна фізична особа. Основною метою створення Товариства (за статутом) було розширення ринку товарів і послуг, а також отримання прибутку. Товариство має право здійснювати будь-які види діяльності, не заборонені законом. Предметом діяльності Товариства є:
· Торгівля товарами народного споживання, продуктами харчування,
спеціальним устаткуванням і т.д.;
· Надання послуг населенню і організаціям;
· Виробництво ТНС та ін;
  • здійснення інших видів діяльності, що не суперечать законодавству Росії.
На сьогоднішній день пріоритетним напрямком розвитку підприємства є торгівля будівельними матеріалами власного виробництва. Підприємство невелике: директор, він же засновник, головний бухгалтер, який виконує також функції касира (за погодженням з банком), п'ять фахівців з деревообробки та два продавці.
Основні економічні показники фінансово-господарської діяльності за період з моменту відкриття представлені в таблиці 1 засновані на даних форми 2 бухгалтерської звітності.
Таблиця 1
Основні економічні показники
за 1 квартал 2003 року ТОВ «МАЙСТЕР»
Найменування показника
Сума
(Руб.)
1. Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг за вирахуванням податку на додану вартість, акцизів і т.п. податків та обов'язкових платежів (нетто-виручка)
280 000
2. Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг (крім комерційних і управлінських витрат)
150 000
3. Валовий прибуток
130 000
4. Комерційні витрати
20 000
5. Управлінські витрати
-
6. Прибуток (збиток) від продажу
110 000
7. Відсотки до отримання
-
8. Відсотки до сплати
-
9. Доходи від участі в інших організаціях
-
10. Інші операційні доходи
40 000
11. Інші операційні витрати
10 000
12. Позареалізаційні доходи
-
13. Позареалізаційні витрати
4 474
14. Прибуток (збиток) до оподаткування
135 526
15. Податок на прибуток та інші аналогічні обов'язкові платежі
32 526
16. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності
103 000
17. Надзвичайні доходи
-
18. Надзвичайні витрати
-
19. Чистий прибуток (нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду)
103 000
Завдання 2. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
2 день.
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві, дотримання законодавства при виконанні господарських операцій несе директор, який і призначив головного бухгалтера з виконанням функцій касира, так як обсяг облікової роботи невеликий.
Головний бухгалтер несе відповідальність за формування облікової політики, ведення бухгалтерського обліку, своєчасне надання повної і достовірної бухгалтерської звітності.
Головний бухгалтер забезпечує відповідність здійснюваних господарських операцій чинному законодавству, контроль за рухом майна і виконанням зобов'язань. У разі розбіжностей між керівником та головним бухгалтером щодо здійснення окремих операцій документи з ним може бути прийнятий до виконання з письмового розпорядження керівника, який несе нею повноту відповідальності за наслідки здійснення таких операцій. Відповідно до ст. 18 Закону «Про бухгалтерський облік» керівники організацій та інші особи, відповідальні за організацію та ведення бухгалтерського обліку, в разі ухилення від ведення бухгалтерського обліку в установленому законодавством та нормативними документами порядку, спотворення бухгалтерської звітності і недотримання термінів її подання та публікації притягуються до адміністративної або кримінальної відповідальності відповідно до законодавства РФ.
Головний бухгалтер підписує документи, пов'язані з прийомом і видачею грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, кредитні, розрахункові та грошові зобов'язання. Зазначені документи без підпису головного бухгалтера вважаються недійсними.
Головне завдання бухгалтерії - сприяти досягненню позитивних результатів господарської діяльності.
Основні функції, що їх бухгалтерією:
• облік матеріально-технічних цінностей (основних засобів, матеріалів, інструментів та господарських приналежностей тощо);
облік розрахунків з оплати праці (нарахування заробітної плати, утримання із заробітної плати, відрахування на соціальне і медичне страхування, в пенсійний фонд);
• облік витрат на виробництво (допоміжне виробництво, непрямі витрати, простої, втрати від браку, витрати майбутніх періодів, незавершене виробництво, основне виробництво);
• облік фінансової діяльності (реалізації продукції, прибутку, фондів і резервів);
облік грошових операцій (грошових коштів у касі, на розрахунковому рахунку, валютному рахунку, інших рахунках в банку, розрахунків з постачальниками, іншими кредиторами, розрахунків з бюджетом, розрахунків з відрахувань і платежів);
складання бухгалтерської звітності.
Організація самостійно встановила:
організаційну форму бухгалтерської роботи виходячи з виду організації та конкретних умов господарювання;
• форму і методи бухгалтерського обліку, технологію обробки облікової інформації, грунтуючись на діючих в Російській Федерації формах і методах, при дотриманні загальних методологічних принципів;
• систему внутрішньовиробничого (управлінського) обліку, звітності та контролю;
• облікову політику.
На момент проходження практики, на підприємстві облікова політика організації перебувала в стадії розробки головним бухгалтером, який керувався Положенням по бухгалтерському обліку «Облікова політика організації» (ПБУ 1 / 98), затвердженим наказом Мінфіну РФ від 9 грудня 1998 р. № 60н.
У принципі облікова політика формується головним бухгалтером (бухгалтером) і затверджується керівником організації. Прийнята організацією облікова політика оформляється відповідним організаційно-розпорядчим документом (наказом, розпорядженням тощо) і застосовується з 1 січня року, наступного за роком затвердження наказу (розпорядження). Але новостворена організація оформляє обрану облікову політику наказом (розпорядженням) до першої публікації бухгалтерської звітності, але не пізніше 90 днів з дня набуття прав юридичної особи (державної реєстрації). Прийнята такою організацією облікова політика вважається застосовуваної з дня набуття прав юридичної особи (державної реєстрації).
Разом з наказом (розпорядженням) по обліковій політиці стверджуються також:
• робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить синтетичні та аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог своєчасності та повноти обліку та звітності;
• форми первинних облікових документів, застосовуваних для оформлення фактів господарської діяльності, за якими не передбачені типові форми первинних облікових документів, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності;
порядок проведення інвентаризації активів і зобов'язань організації;
• методи оцінки активів і зобов'язань;
• правила документообігу і технологія обробки облікової інформації;
• порядок контролю за господарськими операціями;
• інші рішення, необхідні для організації бухгалтерського обліку.
Форма бухгалтерського обліку, яка була прийнята в організації, називається «Журнал-головна», вона найбільш проста, тому що будь-яка операція з первинного документа (або група однорідних операцій по накопичувальному документом) записується до книги «Журнал-головна», в якій поєднується реєстраційний журнал господарських операцій (хронологічний порядок) і синтетичні рахунки (систематична запис). Книга має наступний вигляд:
Журнал-головна
Дата
№ операції
Документ
і зміст операції
Сума про-рота
Рахунок
Рахунок
Д
До
Д
До
У цю книгу спочатку записуються залишки по рахунках на початок звітного періоду, потім всі операції по документах, після чого визначається оборот за звітний період (при цьому проводиться перевірка правильності запису: сума обороту за звітний період повинна дорівнювати сумі оборотів за дебетом усіх рахунків і сумі оборотів по кредиту всіх рахунків) і обчислюються залишки по рахунках на кінець звітного періоду. За даними залишків на рахунках складається заключний баланс.
Ця форма знаходить застосування в організаціях з невеликою чисельністю працюючих і незначною кількістю господарських операцій. У цьому випадку забезпечується наочність записів, книгу веде один бухгалтер.
ref SHAPE \ * MERGEFORMAT
Документи
Відомості та картки (аналітичний облік)
Касова книга
Журнал-головна (синтетичний облік)
Оборотні відомості
по рахунках аналітичного обліку
Баланси та звіти
Звірка даних

                    Схема 1. Форма бухгалтерського обліку «Журнал-головна»
Порядок відображення господарських операцій у даній організації такий:
1. Заповнюється книга «Журнал-головна», використовуючи вихідні дані.
2. Порівнюється сальдо початкове і кінцеве з підсумками балансу, складеного вище, а суму оборотів по дебету всіх рахунків по книзі «Журнал-головна» звіряється з сумою оборотів по кредиту всіх рахунків в цей й же книзі і з сумою підсумку оборотів в оборотній відомості за синтетичними рахунками , складеної вище.
Завдання 3. Організація матеріальної відповідальності
3 день.
Матеріальна відповідальність на досліджуваному підприємстві встановлена ​​директором для кожного працюючого: у головного бухгалтера повна індивідуальна, а у виробничих робітників і продавців повна бригадна. Мета встановлення матеріальної відповідальності - запобігти виникненню збитків та одночасно захистити заробітну плату працівника від необгрунтованих утримань. Матеріальна відповідальність настає з моменту укладення трудового договору шляхом підписання договору про матеріальну відповідальність.
Нижче представлені документи, що супроводжують наступ матеріальної відповідальності в ТОВ «МАЙСТЕР»: договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладений з головним бухгалтером, який виконує функції касира, і наказ про прийом на роботу головного бухгалтера.
Товариство з обмеженою відповідальністю
«МАЙСТЕР»
Барнаул 16 грудня 2002
НАКАЗ № 2

Прийняти на посаду головного бухгалтера з суміщенням обов'язків касира:
Іванову Марію Іванівну з окладом згідно зі штатним розкладом з 16 грудня 2002 року.
Директор ТОВ «Майстер» ______________ А.А. Михайлов
З наказом ознакомлена_________ Іванова М.І.
ДОГОВІР
про повну матеріальну відповідальність
З метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, що належать ТОВ «Майстер» директор Міхєєв Олексій Олексійович, іменований надалі «адміністрація», з одного боку, і працівник головний бухгалтер, який виконує функції касира, Іванова Марія Іванівна, іменована надалі «працівник», з іншого боку, уклали цей договір про наступне:
1. Працівник, що займає посаду головного бухгалтера та виконує роботу касира, безпосередньо пов'язану зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей, і в зв'язку з викладеним зобов'язується:
а) дбайливо ставитися до переданих йому для зберігання або інших
цілей матеріальним цінностям підприємства і вживати заходів до
запобігання шкоди;
б) своєчасно повідомляти керівництво підприємства про всі
обставинах, що загрожують забезпеченню збереження ввірених йому
матеріальних цінностей;
в) вести облік, складати і представляти в установленому порядку
товарно-грошові та інші звіти про рух та рештки ввірених йому
матеріальних цінностей;
г) брати участь в інвентаризації ввірених йому матеріальних
цінностей.
2. Підприємство зобов'язується:
а) створювати працівникові умови, необхідні для нормальної роботи
і забезпечення повного збереження ввірених йому матеріальних
цінностей;
б) знайомити працівника з чинним законодавством про
матеріальної відповідальності робітників і службовців за шкоду, заподіяну
підприємству, установі, організації, а також з діючими
інструкціями, нормативами і правилами зберігання, приймання, обробки,
продажу (відпуску), перевезення або застосування у процесі виробництва
переданих йому матеріальних цінностей;
в) проводити в установленому порядку інвентаризацію матеріальних
цінностей.
3. У разі незабезпечення з вини працівника схоронності
ввірених йому матеріальних цінностей визначення розміру шкоди,
заподіяної підприємству, і його відшкодування проводяться в
Відповідно до чинного законодавства.
4. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо збиток
заподіяно не з його вини.
5. Дія цього договору поширюється на весь час
роботи з довіреними працівникові матеріальними цінностями підприємства.
6. Цей договір складено у двох примірниках, з яких
перший знаходиться у керівника підприємства, а другий - у працівника.
Реквізити сторін договору Підписи сторін договору
Підприємство: _________________ _________________________
Працівник: ____________________ _________________________
Завдання 4. Облік і аналіз товарних операцій
 
4 день.
 
Товари для продажу надходять безпосередньо з виробництва, від постачальників і шляхом самостійної закупівлі директором. Товар у роздріб надходить обов'язково у супроводі необхідних документів (рахунки-фактури, товарно-транспортної накладної, накладної та ін), передбачених умовами поставки товарів, а також правилами перевезення вантажів. Якщо товар надходить без супровідних документів або з їх частковою відсутністю, то він приймається комісією і оформляється приймальним актом.
Товар з виробництва надходить безпосередньо в магазин за накладними, а у постачальників отримують за довіреностями матеріально відповідальні особи, які розписуються у прийманні товарів у товарно-транспортної накладної, оформленої постачальником, і відповідають за його збереження в процесі доставки. Довіреності застосовуються для оформлення права особи виступати в якості довіреної особи організації при отриманні матеріальних цінностей, що відпускаються постачальником за нарядом, рахунком, договором, замовленням, угодою.
Довіреність в одному примірнику оформляє бухгалтерія організації та видає під розписку одержувачу.
Форму N М-2а застосовують організації, у яких отримання матеріальних цінностей за довіреністю носить масовий характер. Видачу цих доручень реєструють у заздалегідь пронумерованому і прошнурованому журналі обліку виданих довіреностей.
Видача довіреностей особам, які не працюють в організації, не допускається. Довіреність повинна бути повністю заповнена і мати зразок підпису особи, на ім'я якого виписана. Термін видачі - як правило, 15 днів. Довіреність на отримання товарно - матеріальних цінностей у порядку планових платежів може бути видана на календарний місяць.
Нижче представлені документи супроводжують надходження товарів у магазин: довіреність, рахунок-фактура, видаткова накладна і фрагмент книги-покупок, де реєструються надходять рахунки-фактури.
КНИГА ПОКУПОК
Платник податків-покупець ТОВ «МАЙСТЕР »____________________________
Ідентифікаційний номер платника податків-покупця 2222418557_____________________
Покупки за період з 01.01.2003______ по 31.01.2003____________________________________
Дата і номер рахунку-фактури постачальника
Дата надходження рахунку-фактури постачальника
Дата оплати
рахунки-фактури постачальника
Дата оприбуткування
товару
Найменування постачальника
Ідентифікаційний-ний номер постачальника
1
2
3
4
5
№ 25 від 08.01.03
10.01.03
10.01.03
10.01.03
ВАТ «Гея»
2222456789
№ 18 від 13.01.03
14.01.03
10.01.03
14.01.03
ТОВ «Знак»
2225436458
№ 45 від 17.01.03
21.01.03
20.01.03
18.01.03
ТОВ «Строймода»
2228989767
№ 34 від 19.01.03
20.01.03
20.01.03
21.01.03
ТОВ «Веста»
2223454670
№ 71 від 25.01.03
25.01.03
25.01.03
25.01.03
ТОВ «Гладіатор»
2222456766
№ 69 від 28.01.03
29.01.03
28.01.03
29.01.03
ВАТ «ВІК»
2222536456
№ 81 від 30.01.03
30.01.03
30.01.03
30.01.03
ТОВ «Алтайстрой»
2222458771
ВСЬОГО:
       
Всього
покупок, включаючи
У тому числі
покупки, що оподатковуються за ставкою
покупки, не обкладаються податком
20%
10%
вартість покупок без ПДВ
сума ПДВ
вартість покупок без ПДВ
сума ПДВ
всього
6
9
6000
5000
1000
14400
12000
2400
15000
12500
2500
8400
7000
1400
42000
-
-
4800
4000
800
7200
6000
1200
55800
46500
9300
 
 
 
Товар безпосередньо на місці продажу приймається продавцями під особисту відповідальність, перераховується, перевіряється якість і т.д. Рівень націнки визначається директором виходячи з ринкових цін і становить у середньому 30%.
При надходженні товару робляться такі проводки:
Дт 41 Кт 60
Дп 19 Кт 68
Дт 41 Кт 42
ДОВІРЕНІСТЬ НА ОТРИМАННЯ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
Довіреність дійсна по "__23__" __марта___________________ 2003
____________________________ООО «МАЙСТЕР »_________________________________
найменування споживача та його адресу
_________________________________________________________________________
найменування платника і його адресу
найменування банку
ДОВІРЕНІСТЬ N ___118__
Дата видачі "_23_" ___марта____________________ 19__ р.
Видана ___главному бухгалтеру Іванової Марії Івановне__________________
посаду, прізвище, ім'я, по батькові
Паспорт: серія _________ N _________ виданий "_____" _____________ 19__ р.
________________ Міліції гір. ___________________________________________
На отримання від _____ООО «Знак »__________________________________________
найменування постачальника
товарно-матеріальних цінностей за _________сч / ф__________________________
номер і дата наряду, фактури і т.д.
Перелік товарно-матеріальних цінностей, що підлягають отриманню
-------------------------------------------------- ----------------------
N | Товарно-матеріальні цінності | Одиниця | Кількість
п.п. | | виміру | (прописом)
----+---------------------------------------+----- -----+-----------------
| 1 | 2 | 3
| | |
----+---------------------------------------+----- -----+-----------------
1 | Лінолеум | 100 кв.м сто кв.м
-----------------------------------+----------+--- -----------------------
| | |
----+---------------------------------------+----- -----+-----------------
| | |
----+---------------------------------------+----- -----+-----------------
| | |
----+---------------------------------------+----- -----+-----------------
| | |
----+---------------------------------------+----- -----+-----------------
| | |
----+---------------------------------------+----- -----+-----------------
| | |
----+---------------------------------------+----- -----+-----------------
| | |
----+---------------------------------------+----- -----+-----------------
| | |
----+---------------------------------------+----- -----+-----------------
| | |
-------------------------------------------------- -----------------------
Підлити особи, який отримав доручення ____________________ засвідчуємо
М.П. Керівник підприємства Головний бухгалтер
(Організації, установи)
 
 
 
 
5 день.
   Фірма «МАЙСТЕР» займається продажем будівельних матеріалів лише вроздріб, тому процедура оформлення продажів зводиться тільки до пробивання чека ККМ для покупця. В кінці кожного дня виручка здається головному бухгалтеру, про що робиться відповідний запис у касовій книзі і відображається у квитанції до прибуткового касового ордеру. Обсяг реалізації за готівковий розрахунок визначається сумою грошових коштів, отриманих від покупців. Виручка від покупців надходить до каси, її розмір визначають за показниками лічильника ККМ, зареєстрованого в книзі касира-операціоніста (як різниця між показаннями лічильника на кінець і на початок дня. При цьому виручка зменшується на суму грошей, виданих покупцям з каси за повернутих чеках, мають дозвільну напис керівника і оформленим актом. Метою відображення господарських операцій з продажу на рахунках бухгалтерського обліку є виявлення фінансового результату від продажу продукції. Розрахунок фінансового результату від продажів здійснюється щомісячно на підставі документів, що підтверджують продаж.
Принципово фінансовий результат від продажу визначається наступним чином:
(+) Виручка від продажу товарів (без ПДВ та податку з продажів)
(-) Собівартість проданої продукції
(=) Прибуток / збиток від продажу.
Виручка визнається в обліку на момент оплати.
Для обліку продажів використовується рахунок 90 «Продажі». Облік продажів здійснюється наступними проводками:
Дт 50 «Каса» Кт 90-2 «Виручка від продажів»,
Дт 90-2 Кт 41 - товар за собівартістю
Дт 90-2 Кт 44 - витрати з продажу
Дт 90-3 Кт 68 - нараховується ПДВ і НП
Дт 90-9 Кт 99 - списується прибуток
Оскільки дане підприємство оптової торгівлею не займається, то реалізація у книзі продажу та рахунках - фактурах не відбивається.
6 день.
За час роботи підприємства повернення товару не відзначалося. Принципова схема повернення обмовлялася вище. (Див. 4 день).
Нижче докладаємо документи, що супроводжують реалізацію: товарні звіти, які здаю в бухгалтерію продавці раз на тиждень.
7 день.
Інвентаризація товарних запасів - це повна перепис товарів у торговельному підприємстві, що проводиться спеціальною комісією. Члени інвентаризаційних комісій за внесення в описи явно неправильних даних з метою приховання недостач, розтрат або надлишків підлягають притягненню до відповідальності у встановленому законом порядку.
Оскільки з трьох показників власних оборотних коштів позитивне значення має тільки розрахованих за останнім варіантом (СОС 3), фінансове становище організації можна характеризувати як нестійке.
4.2. Аналіз інших показників фінансової стійкості організації:
Показник
Значення показника
Опис показника і його нормативне значення
на початок звітного періоду
на кінець звітного періоду
1. Коеф-т автономії
0.56
0.66
Відношення власного капіталу до загальної суми капіталу.
Рекомендоване значення:> 0,5 (зазвичай 0,6-0,7)
2. Коеф-т відношення позикових і власних коштів
0.79
0.53
Відношення позикового капіталу до власного. Оптимальне значення: 1.
3. Коеф-т покриття інвестицій
0.56
0.66
Відношення власного капіталу і довгострокових зобов'язань до загальної суми капіталу.
Нормальне значення у світовій практиці: ок. 0,9. Критичне: <0,75
4. Коеф-т маневреності власного капіталу
0.05
0.32
Відношення власних оборотних коштів до джерелом власних і довгострокових позикових коштів.
5. Коеф-т мобільності оборотних коштів
0.47
0.55
Відношення оборотних коштів до вартості всього майна.
6. Коеф-т забезпеченості матеріальних запасів
0.23
0.68
Відношення власних оборотних коштів до величини матеріально-виробничих запасів.
Нормативне значення: не менше 0,5
7. Коеф-т забезпеченості поточних активів
0.06
0.38
Відношення власних оборотних коштів до поточних активів.
Нормативне значення: не нижче 0,1
8. Коеф-т короткострокової заборгованості
1.00
1.00
Ставлення короткострокової заборгованості до суми загальної заборгованості.
Коефіцієнт автономії (1) організації на кінець кварталу склав 0.66. Даний коефіцієнт характеризує ступінь незалежності організації від позикового капіталу. Отримане тут значення повністю відповідає нормі.
Значення коефіцієнта позикових засобів (2), що показує співвідношення позикового і власного капіталу, за економічним змістом повністю відповідає коефіцієнту автономії (1) і показує, що в даному випадку величина власного капіталу перевищує величину позикового.
Значення коефіцієнта покриття інвестицій одно 0.66, що відповідає критичного значення.
Коефіцієнт маневреності власного капіталу (4) показує, яка частина власних коштів організації знаходиться в мобільній формі, що дозволяє відносно вільно маневрувати цими засобами. Вважається, що хороша фінансова стійкість організації характеризується значенням 0,5-0,6. У даному випадку значення показника становить 0.32.
Судячи за коефіцієнтом мобільності оборотних засоби (5) частка оборотних засобів у всьому майні організації поставляє 55%.
Короткострокова заборгованість в загальній сумі зобов'язань організації становить на кінець року 100%, причому пропорція не змінилася з початку року.
5. Аналіз ліквідності
5. 1. Аналіз співвідношення активів за ступенем ліквідності і зобов'язань по терміну погашення:
Активи за ступенем ліквідності
На кінець отч. періоду, руб.
Приріст з поч. року,%
Норм. співвідно-шення
Пасиви за строком погашення
На кінець отч. періоду, руб.
Приріст поч. року,%
А1. Високоліквідні активи (ден. ср-ва + короткострокові фін. Вкладення)
41000
+28.1
> =
П1. Найбільш термінові зобов'язання (залучені кошти) (поточн. кред. Задолж.)
124000
+21.6
А2. Швидко реалізованих активи (короткострокова деб. Заборгованість)
30000
-33.3
> =
П2. Середньострокові зобов'язання (краткосроч. кредити і позики)
0
А3. Повільно реалізованих активів (долгосроч. деб. Заборго. + Інші оборот. Активи - РБП - ПДВ до заліку)
120000
+313.8
> =
П3. Довгострокові зобов'язання
0
А4. Важкореалізовані активи (необоротні активи)
161000
+32.0
<=
П4. Постійні пасиви (власний капітал-РБП - ПДВ до заліку)
228000
+81.0
5.2. Розрахунок коефіцієнтів ліквідності:
Показник ліквідності
Значення показника в руб.
Розрахунок, рекомендоване значення
на початок отч. періоду
на кінець отч. періоду
1. Коеф-т поточної (загальної) ліквідності
1.07
1.60
Відношення поточних активів до короткострокових зобов'язань (П1 + П2).
Рекоменд. значення:> 2,0
2. Коеф-т швидкої (проміжної) ліквідності
0.75
0.57
Відношення ліквідних активів до короткострокових зобов'язань (П1 + П2).
Рекоменд. значення:> 1,0
3. Коеф-т абсолютної ліквідності
0.31
0.33
Відношення високоліквідних активів до короткострокових зобов'язань (П1 + П2).
Рекоменд. значення:> 0,2
Навіть при надходженні грошей за дебіторською заборгованістю організація не зможе повністю розрахуватися з кредиторами за короткостроковими зобов'язаннями (тільки на 57%).
II. Аналіз ефективності діяльності організації
За даними звіту про прибутки і збитки організації прибуток у звітному кварталі склала 103000 крб.
Це на 312.0% більше, ніж на початок року.
1. Аналіз рентабельності
Показник рентабельності
Значення показника, коп.
Зміна,
коп.
за отч. період
На початок періоду
Величина прибутку на кожен рубль, вкладений у виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг), коп.
65
41
+24
Величина прибутку в кожному рублі виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), коп.
39
29
+10
Величина чистого прибутку на рубль усіх витрат організації, коп.
47
24
+23
Показник рентабельності
Значення показника в руб. за отч. період
Розрахунок показника
Рентабельність виробничих фондів
1.01
Відношення прибутку від продажів до середньорічної вартості ОЗ і МПЗ
Рентабельність активів
0.35
Відношення чистого прибутку до середньорічної вартості активів
Рентабельність власного капіталу
0.56
Відношення чистого прибутку до середньорічної величини власного капіталу
Оскільки за звітний період отримано прибуток від продажів і прибуток від інших операцій, всі коефіцієнти рентабельності мають позитивне значення. На скільки успішні результати діяльності організації сказати лише порівнявши отримані дані з аналогічними для інших організацій галузі. Однак сам факт беззбиткової роботи вже позитивно характеризує стан справ в організації.
2. Розрахунок показників оборотності
Показник оборотності
Значення показника в отч. періоді, коеф-т
Тривалість обороту в отч. періоді в днях
Оборотність активів
(Відношення виручки до середньорічної вартості активів)
0.9
95
Оборотність власного капіталу
(Відношення виручки до середньорічної величини власного капіталу)
1.53
59
Оборотність дебіторської заборгованості
(Відношення виручки до середньорічної величини дебіторської заборгованості)
7.5
12
Оборотність заборгованості за реалізовану продукцію (роботи, послуги)
(Відношення виручки до середньорічної заборгованості за реалізовану продукцію)
7.5
12
Показники оборотності розраховуються як відношення виручки від продажу до величини різних активів і зобов'язань. Оскільки для розрахунку використовується середнє за звітний період значення активів і зобов'язань, на підставі однієї форми № 1 не можна отримати ці значення за минулий період. Тому отримані тут значення показників оборотності слід порівняти з аналогічними даними з попереднього аналітичного звіту.
III. Прогноз банкрутства
Для оцінки ступеня близькості підприємства до банкрутства розраховується показник Z-рахунок Альтмана на кінець звітного періоду:
Z-рахунок = 1,2 До 1 + 1,4 К 2 + 3,3 К 3 + 0,6 К 4 + К 5, де
Коеф-т
Розрахунок
Значення
Множник
Твір (3 х 4)
1
2
3
4
5
До 1
Відношення оборотного капіталу до величини всіх активів
0.55
1,2
0.66
До 2
Ставлення нерозподіленого прибутку і фондів спец. призначення до величини всіх активів
0.36
1,4
0.50
До 3
Ставлення фін. результату від продажів до величини всіх активів
0.31
3,3
1.01
До 4
Ставлення статутного капіталу до позикового капіталу
0.81
0,6
0.48
До 5
Відношення виторгу від продажів до величини всіх активів
0.78
1
0.78
Z-рахунок Альтмана:
3.43
Ступінь ймовірності банкрутства за критерієм Z-рахунку:
Значення Z-рахунку
Вірогідність банкрутства
1,8 і менше
дуже висока
1,81 - 2,7
висока
2,71 - 2,9
існує можливість
3,0 і вище
дуже низька
Розрахунок коефіцієнта Z-рахунок Альтмана показує, що найближчим часом банкрутство організації не загрожує.
Завдання 11. Особливості спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва
30 день.
Спрощена система оподаткування є спеціальним податковим режимом, передбаченим для суб'єктів малого підприємництва. Застосування спрощеної системи оподаткування регламентується такими нормативними документами:
1. Податковий кодекс РФ (частина I);
2. Федеральний закон від 29.12.1995 р. № 222-ФЗ "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва";
3. Наказ Мінфіну РФ від 22 лютого 1996 р. № 18 "Про форму книги обліку доходів і витрат і порядок відображення в ній господарських операцій суб'єктами малого підприємництва, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності".
Суб'єкти спрощеної системи оподаткування.
Федеральним законом від 29 грудня 1995 року № 222-ФЗ "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва" підприємствам, які у відповідність із законом "Про підтримку малого підприємництва" є суб'єктами малого підприємництва, надано право перейти на спрощену систему оподаткування .
Суб'єкти малого підприємництва мають право перейти на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності якщо виконуються одночасно дві умови:
1. протягом року, що передує кварталу, в якому відбулася подача заяви на право застосування спрощеної системи, сукупний розмір валовий виручки даного платника податків не перевищив суми 100 000 мінімальних розмірів оплати праці (МРОТ). МРОТ приймається таким, яким він був на перший день кварталу, в якому було подано заяву. На сьогоднішній день МРОТ становить 100 рублів, тобто розмір валової виручки не повинен перевищувати 10 млн. рублів на рік;
2. дію спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності поширюється на підприємства та індивідуальних підприємців з граничною кількістю працюючих (включаючи працюючих за договорами підряду та іншими договорами цивільно-правового характеру) до 15 осіб незалежно від виду своєї діяльності. Гранична чисельність працюючих для підприємств включає чисельність працівників філій та підрозділів.
Новостворене підприємство, що подало заяву на застосування спрощеної системи, вважаються суб'єктами спрощеної системи оподаткування з того кварталу, в якому вони були зареєстровані.
Не поширюється дія спрощеної системи на організації, зайняті виробництвом підакцизної продукції, організації, створені на базі ліквідованих структурних підрозділів діючих підприємств і господарюючі суб'єкти інших категорій, для яких Мінфіном Росії встановлено особливий порядок ведення бухгалтерського обліку та звітності.
Об'єкти оподаткування.
Застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності підприємствами, які підпадають під дію зазначеного вище Закону, передбачає заміну сплати встановлених законодавством Російської Федерації:
1. федеральних податків (ПДВ, податок на операції з цінними паперами, відрахування на відтворення мінерально - сировинної бази, податок на прибуток організацій, податок на користувачів автодоріг);
2. регіональних податків (податок на майно організацій, дорожній податок; податок з продажів і ін);
3. місцевих податків і зборів (податок на рекламу, земельний податок та ін) сплатою єдиного податку, що обчислюється за результатами господарської діяльності організацій за звітний період.
У той же час для організацій, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, зберігається діючий порядок сплати митних платежів, державних мит, ліцензійних зборів, єдиного соціального податку.
Об'єктом оподаткування єдиним податком організацій за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності встановлюється один з показників:
1. сукупний дохід, отриманий за звітний період;
2. валова виручка, отримана за звітний період.
Причому вибір об'єкта оподаткування здійснюється органом державної влади суб'єкта Російської Федерації.
Валова виручка обчислюється як сума виручки, отриманої від реалізації товарів (робіт, послуг), продажної ціни майна, реалізованого за звітний період, і позареалізаційного доходу.
Валова виручка обчислюється за формулою:
ВВ = ВРП + бреши + ВД,
де ВВ - валовий виторг;
ВРП - виручка від реалізації продукції (робіт, послуг);
Бреши - виручка від реалізації майна;
ВД - позареалізаційні доходи.
Сукупний дохід обчислюється як різниця між валовою виручкою та сумою витрат на виробництво. Однак склад витрат, який використовується при обчисленні сукупного доходу, встановлений п.2 ст.3 Закону "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності", істотно відрізняється від складу витрат, що застосовується до підприємств, що працюють за загальноприйнятою системою оподаткування.
Ставки єдиного податку.
Ставки єдиного податку за спрощеною системою оподаткування встановлюються двома законодавчими актами, які вказані вище: Федеральним законом "Про спрощену систему оподаткування, бухобліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва" та Законом суб'єкта федерації "Про порядок оподаткування суб'єктів малого підприємництва, які застосовують спрощену систему".
· У федеральний бюджет - у розмірі 10% від сукупного доходу;
· До бюджету суб'єктів федерації і місцевий бюджет - у сумарному розмірі не більше 20% від сукупного доходу.
Якщо об'єктом оподаткування є валова виручка, то у федеральний бюджет підлягає внести 3,33% від суми валовий виручки, а в бюджет РФ і місцевий бюджет - 6,67% від валової виручки.
Розрахунок єдиного податку здійснюється щоквартально наростаючим підсумком з початку року. Отже, об'єкт оподаткування визначається також наростаючим підсумком з початку року.
Порядок застосування спрощеної системи оподаткування.
Офіційним документом, що дає право застосування спрощеної системи оподаткування є патент, що видається на один календарний рік податковими органами за місцем постановки організацій на податковий облік.
Форма патенту встановлена ​​Наказом Державної податкової служби Росії від 24 січня 1996 р. N ВГ-3-02 / 5 і є єдиною на всій території Російської Федерації.
Патент видається податковими органами на основі письмової заяви, що подається не пізніше, ніж за один місяць до початку чергового кварталу, при дотриманні наступних умов:
· Якщо загальна кількість працівників, зайнятих на підприємстві, не перевищує встановленої граничної чисельності (не більше 15 осіб);
· Якщо підприємство не має простроченої заборгованості по сплаті податків та інших обов'язкових платежів за попередній звітний період;
· Якщо підприємством вчасно здано необхідні розрахунки по податках та бухгалтерська звітність за попередній звітний період;
· Якщо сукупний розмір валовий виручки відповідає встановленому законодавством розміру (100 000 МРОТ)
· Якщо підприємство відповідає критеріям, встановленим для суб'єктів малого підприємництва;
Рішення про перехід організації на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності або мотивовану відмову від цього виноситься податковим органом у п'ятнадцятиденний термін з дня подачі заяви. Після закінчення терміну дії патенту за заявою організації податковий орган видає патент на черговий (річний) термін дії з реєстрацією нової Книги обліку доходів і витрат.
За звітний період (квартал) за підсумками господарської діяльності організація подає до податкового органу у термін до 20-го числа місяця, наступного за звітним періодом, розрахунок що підлягає сплаті єдиного податку з заліком сплаченої вартості патенту. При поданні до податкового органу зазначених документів організація пред'являє для перевірки патент, Книгу обліку доходів і витрат, касову книгу, а також платіжні доручення про сплату єдиного податку за звітний період (з відміткою банку про виконання платежу). Таким чином, термін сплати єдиного податку - не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом.
Якщо протягом року валова виручка суб'єкта малого підприємництва перевищить стотисячекратний мінімальний розмір оплати праці, то він як і раніше буде застосовувати спрощену систему оподаткування. І тільки при подачі заяви на право застосування спрощеної системи на наступний рік податкові органи зможуть відмовити у видачі нового патенту, посилаючись на цю норму закону.
При перевищенні граничної чисельності працюючих платники податків переходять на загальноприйняту систему оподаткування починаючи з кварталу, наступного за кварталом, в якому повинен бути представлений звіт. Звіт надається в термін до 20-го числа місяця, наступного за звітним періодом.
Якщо перевищення граничного рівня середньооблікової чисельності відбулося в I кварталі, то повернення на прийняту раніше систему оподаткування здійснюється, починаючи з III кварталу. При цьому останній звіт за спрощеною системою представляється за перше півріччя.
Відповідно якщо перевищення граничного рівня чисельності було допущено за 9 місяців та за рік, то перехід на загальноприйняту систему оподаткування повинен бути здійснений починаючи з 1 січня року, наступного за звітним.
Наказом ГНС РФ від 24 січня 1996 р. № ВГ-3-02 / 5 "Про затвердження форм документів, необхідних для застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктами малого підприємництва", затверджені документи, необхідні для реалізації вищеназваного Закону, зокрема :
Форма № 1. Заява на видачу патенту;
Форма № 2. Рішення про видачу патенту;
Форма № 3. Рішення про відмову у видачі патенту;
Форма № 4. Патент на право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктом малого підприємництва;
Форма № 5. Дублікат патенту на право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктом малого підприємництва;
Форма № 6. Заява про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності;
Форма № 7. Розрахунок єдиного податку з сукупного доходу (валової виручки) організації - суб'єкта малого підприємництва.
При втраті патенту він підлягає поновленню податковим органом з дотриманням передбачених законодавством РФ умов і накладенням штрафу. Розмір штрафу становить 5-кратний розмір мінімальної місячної оплати праці і зараховується до бюджету міста. Для відновлення патенту слід подати заяву про втрату патенту до податкового органу з квитанцією про сплату штрафу.
Відмова від застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності і зворотний перехід (повернення) до прийнятої раніше системі оподаткування, обліку та звітності можуть здійснюватися суб'єктами малого підприємництва з початку чергового календарного року за умови подання відповідної заяви до податкового органу у термін не пізніше ніж за 15 днів до завершення календарного року.
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності має ряд переваг і недоліків.
До переваг спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності слід віднести:
1. спрощений порядок ведення бухгалтерського та оформлення первинних документів, так як ведеться тільки книга обліку доходів і витрат за спрощеною формою.
2. в тому числі не застосовується спосіб подвійного запису, план рахунків і не дотримуються вимоги, передбачені діючим положенням про ведення бухгалтерського обліку та звітності.
3. заміна групи податків сплатою єдиного податку.
4. спрощений порядок бухгалтерської та податкової звітності.
Однак у спрощеної системи оподаткування є й істотні недоліки:
5. суттєва відмінність порядку формування складу витрат у порівнянні із загальноприйнятою системою бухгалтерського обліку. Відповідно до п.2 статті 3 Закону при розрахунку показника сукупного доходу приймається обмежений перелік витрат. До цього переліку, зокрема, не входять: витрати на оплату праці, амортизаційні відрахування по основних засобів, нематеріальних активів.
6. підприємства, які застосовують спрощену систему, не є платниками ПДВ. ПДВ - оборотний поворотний податок. Купуючи товари (роботи, послуги) у таких підприємств, покупець, який є платником ПДВ, не може взяти в залік так званий "вхідний" ПДВ. З цієї причини багато підприємств - платники ПДВ відмовляються від співпраці з підприємствами, що працюють за спрощеною системою.
7. ставки єдиного податку, а також об'єкт оподаткування визначені законодавчо залежно від багатьох факторів. Об'єкт оподаткування та ставки можуть змінюватися протягом року.
Організаціям, які застосовують спрощену систему, надається право ведення Книги обліку доходів і витрат за спрощеною формою, в тому числі без застосування способу подвійного запису, Плану рахунків та дотримання інших вимог, передбачених Законом про БО, Положенням ведення БО і бухгалтерської звітності.
Форма Книги обліку доходів і витрат затверджено наказом Мінфіну РФ від 22.02.96 р. № 18.
КНИГА ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ
I. Доходи і витрати
Реєстрація
Сума
№ п / п
Дата та № первинного документа
Зміст операцій
Доходи - всього
У тому числі не приймаються для розрахунку податку
Витрати - всього
У тому числі не приймаються для розрахунку податку
1
2
3
4
5
6
7
Разом за I квартал
Разом за II квартал
Разом за 6 місяців
Разом за III квартал
Разом за 9 місяців
Разом за IV квартал
Всього за рік
II. Розрахунок сукупного доходу
Найменування показників
Код рядка
200_ р.
3 місяці
6 місяців
9 місяців
12 місяців
1
2
3
4
5
6
Валова виручка
Витрати
Сукупний дохід
ТОВ «Майстер» у найближчому майбутньому планує перейти на дану систему обліку. Нижче представлена ​​форма заяви для подачі в ІМНС.
ФОРМА № 26.2-1
У інспекцію Міністерства Російської
Федерації з податків і зборів
. Центрального району Г. Барнаула Алтайського краю
від ТОВ «МАЙСТЕР» / ___
(Адреса місця знаходження організації,
/
____________________________ /
(ОГРН, ІПН / КПП організації, ІПН
індивідуального підприємця)
ЗАЯВА про перехід на спрощену систему оподаткування
Відповідно до положень статей 346.12 і 346.13 глави 26.2 Податкового кодексу Російської Федерації
ТОВ Майстер »______________________________ /
(Повне найменування організації, ОГРН, ІПН / КПП; прізвище, ім'я, по батькові індивідуального підприємця, ІПН)
переходить на спрощену систему оподаткування з «» _______    20 березня року.
В якості об'єкта оподаткування обрані доходи, зменшені на величину \
(Найменування об'єкта оподаткування
витрат \
відповідно до статті 346.14 Податкового кодексу Російської Федерації)
Отримано доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) за дев'ять місяців
20 лютого року (без урахування податку на додану вартість та податку з продажів)
____________________________________________________________________ Рублів.
(Сума прописом)
Середня чисельність працівників за податковий (звітний) період 20 __ року
складає ____________Девять _____________________________________ чоловік.
(Прописом)
Вартість майна, що амортизується, що знаходиться у власності організації на дату подання даної заяви, становить
Сто тисяч рублів.
(Сума прописом)
Участь в угодах про розподіл продукції - \
Інші умови і обмеження, передбачені статтею 346.12 Податкового кодексу Російської Федерації, дотримані.
Раніше спрощена система оподаткування, передбачена главою 26.2 Податкового кодексу Російської Федерації, застосовувалася в - році.
Керівник організації
(Індивідуальний підприємець) ___________ А. А. Михайлов \
(Підпис) (прізвище, ініціали)
«__» _________ 20 2003
М.П.
ДОДАТОК 1
СТАТТЯ БАЛАНСУ
Код рядка
на 01.01.2003
на 01.04.2003

АКТИВ

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи (04, 05)
110
12000
11000
патенти, ліцензії, товарні марки (знаки обслуговування). інші аналогічні з переліченими права та активи
111
12000
11000
організаційне витрати
112
ділова репутація організації
113
Основні засоби (01, 02)
120
80000
90000
земельні ділянки і об'єкти природокористування
121
будівлі, споруди, машини та обладнання
122
80000
90000
Незавершене будівництво (07,08,16)
130
50000
Прибуткові вкладення в матеріальні цінності (3)
135
майно для передачі в лізинг
136
майно надається за договором прокату
137
Довгострокові фінансові вкладення (58,59)
140
30000
10000
інвестиції в дочірні суспільства
141
інвестиції в залежні суспільства
142
інвестиції в інші суспільства
143
позики, надані організаціям на термін більше 12 місяців
144
інші довгострокові фінансові вкладення
145
30000
10000
Інші необоротні активи
150
Разом у розділі I
190
122000
161000
II ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси
210
30000
120000
сировину, матеріали, зв інші аналогічні цінності (10,14,15,16)
211
15000
60000
тварини на вирощуванні н відгодівлі (11).
212
витрати в незавершеному виробництві (витрати обігу) (20,21,23,29,44,46)
213
5000
20000
готова продукція і товари для перепродажу (15,16,41,42,43)
214
9000
30000
товари відвантажені (45)
215
10000
витрати майбутніх періодів (97)
216
1000
інші запаси і витрати
217
Податок на додану вартість по придбаним цінностям (19)
220
2000
8000
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)
230
покупці і замовники (62,63,76)
231
векселі до отримання (62,76)
232
заборгованість дочірніх і залежних товариств (58,60,62,75,76)
233
аванси видані (60)
234
інші дебітори
235
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)
240
45000
30000
покупці і замовники (62,63,76)
241
45000
30000
векселі до отримання (62,76)
242
заборгованість дочірніх і залежних товариств
243
заборгованість учасників (засновників) по внесках у статутний капітал (58,60,62,75,76)
244
аванси видані (60)
245
інші дебітори
246
Короткострокові фінансові вкладення (58,59,81)
250
7000
5000
позики, надані організаціям на термін не менше 12 місяців
251
власні акції, викуплені в акціонерів
252
інші короткострокові фінансові вкладення
253
7000
5000
Грошові кошти
260
25000
36000
каса (50)
261
5000
1000
розрахункові рахунки (51)
262
20000
35000
валютні рахунки (52)
263
інші грошові кошти (55,57)
264
Інші оборотні активи
270
Разом у розділі П
290
109000
199000
БАЛАНС (сума рядків 190 +290)
300
231000
360000
ПАСИВ
215
на 01.01.2003
на 01.04.2003
IV. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Статутний капітал (80)
410
100000
100000
Додатковий капітал (83)
420
3000
3000
Резервний капітал (82)
430
1000
5000
резервні фонди, утворені відповідно до законодавства
431
1000
5000
резервні фонди, утворені відповідно до установчих
432
Фонд соціальної сфери (84)
440
Цільові фінансування і надходження (86)
450
Нерозподілений прибуток минулих років (84)
460
25000
25000
Непокритий збиток минулих років (84)
465
Нерозподілений прибуток звітного року (84)
470
103000
Покритий збиток звітного року (84)
475
Разом у розділі IV
490
129000
236000
V. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити (67)
510
кредити банків, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців
511
інші позики, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців
512
Інші довгострокові масиви
520
Разом у розділі V
590
VL КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити (66)
610
кредити банків
611
інші позики
612
Кредиторська заборгованість
620
102000
124000
постачальники та підрядники (60, 76)
621
10000
40000
векселі до сплати (60,76)
622
заборгованість перець дочірніми і залежними товариствами (60,62,66,67,75,76)
623
заборгованість перед персоналом організації (70)
624
60000
55000
заборгованість перед державними позабюджетними фондами (69)
625
24000
22000
заборгованість перед бюджетом (68)
626
8000
7000
аванси отримані (62,76)
627
інші кредитори
628
Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів (75)
630
Доходи майбутніх періодів (98)
640
Резерви майбутніх витрат і платежів (96)
650
Інші короткострокові пасиви
660
Разом у розділі VI
690
102000
124000
БАЛАНС (сума рядків 490 +590 +690)
700
231000
360000
Найменування показника
Код рядки
на 01.04.2003
на 01.01.2003
1
2
3
3
Виручка (нетто) від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)
10
280000
120000
в тому числі від продажу
11
200000
70000
12
80000
50000
13
Собівартість реалізації товарів, продукції, робіт, послуг
20
150000
80000
в тому числі проданих
21
100000
45000
22
50000
35000
23
Валова прибуток
29
130000
40000
Комерційні витрати
30
20000
5000
Управлінські витрати
40
Прибуток (збиток) від реалізації (рядки (010-020-030-040))
50
110000
35000
II Операційні доходи і витрати            Відсотки до отриманню
60
Відсотки до сплату
70
Доходи від участі в інших організаціях
80
Інші операційні доходи
90
40000
8000
Інші операційні витрати
100
10000
7000
III Позареалізаційні доходи і витрати   Інші позареалізаційні доходи
120
500
Інші позареалізаційні витрати
130
4474
3606
Прибуток (збиток) до оподаткування (рядки (50 +60-70 +80 +90-100 +120-130))
140
135526
32894
Податок на прибуток
150
32526
7894
Прибуток (збиток від звичайної діяльності)
160
103000
25000
IV. Надзвичайні доходи і витрати                                                          надзвичайні доходи
170
Надзвичайні витрати
180
Чистий прибуток (нерозподілений прибуток (збиток) минулого року) (рядки 160 +170-180)
190
ФОРМА № 2
Звіт про прибутки та збитки  

ДОДАТОК 2
Система показників оцінки фінансово-господарської діяльності

Найменування показника
Формула розрахунку
Інформаційне забезпечення
Звітна форма
Номери рядків (с.), граф (м.)
1
2
3
4
1. Оцінка майнового стану
1.1. Сума господарських коштів, що знаходяться в розпорядженні організації
підсумок балансу-нетто
1
с.300-с.252-с.244
1.2. Частка основних засобів в активах
вартість основних засобів
1
с. 120
підсумок балансу-нетто
с.300-с.252-с.244
1.3. Частка активної частини основних засобів
вартість активної частини основних засобів
5
c.363 (г.6) + с.364 (г.6)
вартість основних засобів
с. 371 (р. 6)
1.4. Коефіцієнт зносу основних засобів
знос основних засобів
5
с. 394 (р. 4)
первісна вартість основних засобів
с. 371 (р. 6)
1.5. Коефіцієнт зносу активної частини основних засобів
знос активної частини основних засобів
5
С.394 (р.4)
первісна вартість активної частини основних засобів
с.363 (г.6) + с.366 (г.6)
1.6. Коефіцієнт оновлення
первісна вартість надійшли за період основних засобів
5
с. 371 (р. 4)
первісна вартість основних засобів на кінець періоду
с. 371 (р. 6) '
1.7. Коефіцієнт вибуття
первісна вартість вибулих за період основних засобів
5
с. 371 (р. 5)
первісна вартість основних засобів на початок періоду
с. 371 (р. 3)
2. Оцінка ліквідності
2.1. Величина власних оборотних коштів (функціонуючий капітал)
власний капітал + довгострокові зобов'язання - необоротні активи
або
оборотні активи-короткострокові пасиви
1
с.490-с.252-с.244 +
c.590-с.190-С.230
або
с.290-с.252-с.244-
С.230-с.690
2.2. Маневреність власних оборотних коштів
грошові кошти
1
с. 260
функціонуючий капітал
с.290-с.252-с.244-С.230-с.690
2.3. Коефіцієнт поточної ліквідності
оборотні активи
1
с.290-с.252-с.244-С.230
короткострокові пасиви
с.690
2.4. Коефіцієнт швидкої ліквідності
оборотні активи за мінусом запасів
1
с.290-с.252-с.244-с.210-с.220-С.230
короткострокові пасиви
с. 690
2.5. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності)
грошові кошти
1
с.260
короткострокові пасиви
с.690
2.6. Частка оборотних коштів в активах
оборотні активи
1
с.290-с.252-с.244-С.230
всього господарських коштів (нетто)
с.300-с.252-с.244
2.7. Частка власних оборотних коштів у загальній їх сумі
власні оборотні кошти
1
с.290-с.252-с.244-С.230-с.690
оборотні активи
с.290-с.252-с.244-С.230
2.8. Частка запасів в оборотних активах
запаси
1
с.210 + с.220
оборотні активи
с.290 - С.230
3. Оцінка фінансової стійкості
3.1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу
власний капітал
1
с.490-с.465-с.252-с.244
всього господарських коштів (нетто)
с.300-с.252-с.244
3.2. Коефіцієнт фінансової залежності
всього господарських коштів (нетто)
1
с.300 - с.252 - с.244
власний капітал
с.490 - с.252-с.244
3.3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу
власні оборотні кошти
1
с.290-с.252-c.244-c.230-с.690
власний капітал
с.490-с.252-с.244
3.4. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу
позиковий капітал
1
с.590 + c.690
всього господарських коштів (нетто)
с.300-с.252-с.244
3.5. Коефіцієнт структури довгострокових вкладень
довгострокові пасиви
1
с.590
необоротні активи
с.190 + С.230
3.6. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів
довгострокові пасиви
1
c.590
довгострокові пасиви + власний капітал
с.490-с.252-с.244 + с.590
3.7. Коефіцієнт структури позикового капіталу
довгострокові пасиви
1
с.590
позиковий капітал
с.590 + с.690
3.8. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів
позиковий капітал
1
с.590 + с.690
власний капітал
с.490 - c.252-с.244
4. Оцінка ділової активності
4.1. Виручка від реалізації
-
2
с.010
4.2. Чистий прибуток
-
2
с. 190
4.3. Продуктивність праці
виручка від реалізації
2, 5
с.010 (ф. № 2)
середньооблікова чисельність
с.760 (ф. № 5)
4.4. Фондовіддача
виручка від реалізації
1, 2
с.010 (ф. № 2)
середня вартість основних засобів
с.120 (ф. № 1)
4.5. Оборотність коштів у розрахунках (в оборотах)
виручка від реалізації
1, 2
с.010 (ф. № 2)
середня дебіторська заборгованість
с.240 (ф. № 1)
4.6. Оборотність коштів у розрахунках (в днях)
360 днів
1, 2
див. алгоритм для показника 4.5
Показник 4.5
4.7. Оборотність запасів (в оборотах)
собівартість реалізації
1, 2
с.020 (ф. № 2)
середні запаси
с.210 + с.220 (ф. № 1)
4.8. Оборотність запасів (у днях)
360 днів
1, 2
див. алгоритм для показника 4.7
Показник 4.7
4.9. Оборотність кредиторської заборгованості (у днях)
середня кредиторська заборгованість х 360 дн.
1, 2
с.611 + с.621 + с.622
+ С.627 (ф. № 1)
собівартість реалізації
с.020 (ф. № 2)
4.10. Тривалість операційного циклу
показник 4.6 + показник 4.8
1,2
див. алгоритми для показників 4.6, 4.8
4.11. Коефіцієнт погашаемости дебіторської заборгованості
середня дебіторська заборгованість
1, 2
див. алгоритм для показника 4.5
виручка від реалізації
4.12. Оборотність власного капіталу
виручка від реалізації
1, 2
с.010 (ф. № 2)
середня величина власного капіталу
с.490-с.252-с.244
(Ф. № 1)
5. Оцінка рентабельності
5.1. Чистий прибуток
балансовий прибуток-платежі до бюджету
2
с.190
5.2. Рентабельність продукції
прибуток від продажів
2
с.050
виручка від продажів
с.010
5.3. Рентабельність основної діяльності
прибуток від продажів
2
с.050
витрати на виробництво і збут продукції
с.020 + с.030 + с.040
5.4. Рентабельність сукупного капіталу
чистий прибуток
1, 2
с.190 (ф. № 2)
підсумок середнього балансу-нетто
с.300 - c.252-с.244
(Ф. № 1)
5.5. Рентабельність власного капіталу
чистий прибуток
1, 2
с.190 (ф. № 2)
середня величина власного капіталу
с.490 - c.252-с.244
(Ф. № 1)
5.6. Період окупності власного капіталу
середня величина власного капіталу
1, 2
с.490-с.252-с.244
(Ф. № 1)
чистий прибуток
с.140-с.150 (ф. № 2)

6. Оцінка положення комерційної організація на ринку ських паперів
6.1. Дохід (прибуток) на акцію
чистий прибуток-дивіденди за привілейованими акціями

загальне число звичайних акцій
6.2. Цінність акції
ринкова ціна акції
використовуються дані бухгалтерського обліку і ринку цінних паперів
дохід на акцію
6.3. Дивідендна прибутковість акції
дивіденд на одну акцію
використовуються дані бухгалтерського обліку і ринку цінних паперів
ринкова ціна акції
6.4. Дивідендний вихід
дивіденд на одну акцію
використовуються дані бухгалтерського обліку
дохід на акцію
6.5. Коефіцієнт котирування акції
ринкова ціна акції
використовуються дані бухгалтерського обліку і ринку цінних паперів
облікова ціна акції
Примітки:
1. Інформаційне забезпечення показників складено на основі структури бухгалтерської звітності, наведеної в дод. 1.
 
2. Середні значення окремих показників розраховуються за даними звітності з використанням формули середньої арифметичної.
 
3. Показники 5.4, 5.5 можна обчислювати, використовуючи інші показники прибутку


* Пересортиця означає надлишок одного і нестачу іншого товару. Вона утворюється в тих випадках, коли за документами значиться оприбуткування або списання одного товару, а фактично був оприбуткований або списаний інший товар. Взаємний залік надлишків і нестач внаслідок пересортиці може бути допущений як виняток лише щодо товарно-матеріальних цінностей одного і того ж найменування, за один і той же період і в одного і того ж особи, що перевіряється за умови, що нестачі та надлишки з'явилися результатом помилки або прорахунку.
Інвентаризація є одним з методів бухгалтерського обліку і полягає у встановленні на певну дату фактичних коштів в натуральному і грошовому вираженні і джерел їх утворення шляхом безпосереднього перерахування (зняття залишків) інвентарізуемое об'єкта в натурі та звірення фактичних залишків з даними бухгалтерського обліку. Шляхом проведення інвентаризації виявляються і документуються зміни у складі господарських засобів, які не були зареєстровані в той момент, коли вони відбулися. Наприклад, зменшення величини матеріальних цінностей в результаті їх природних втрат.
Інвентаризація не може проводиться без оцінки, в основі якої лежить калькуляція, яка дозволяє визначити фактичну собівартість об'єктів.
Результати інвентаризації знаходять своє відображення на рахунках.
Періодичне узагальнення інформації щодо річної інвентаризації відображається в річному бухгалтерському звіті, а поточні - у звітності того місяця, в якому закінчено інвентаризацію. Основним документом, що визначає порядок проведення інвентаризації (крім інших основних нормативно-правових актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку), є Наказ Міністерства Фінансів РФ № 49 від 13.06.95г «Про затвердження методичних вказівок по інвентаризації майна і фінансових результатів».
План інвентаризацій складається головним бухгалтером за погодженням з керівником підприємства. Проведення інвентаризацій планується на рік з розбивкою по місяцях, щомісяця план роботи уточнюється і при необхідності коригується. При цьому важливе значення має правильне встановлення черговості інвентаризацій: у першу чергу - у осіб, недавно прийнятих на матеріально відповідальну роботу, а також у недостатньо кваліфікованих працівників. При визначенні черговості інвентаризацій беруть до уваги факти неритмічного виконання планових завдань, незадовільна якість продукції, що випускається, наявність скарг покупців на обрахування та інші порушення.
Підставою проведення інвентаризації є наказ (розпорядження), який вручається членам інвентаризаційних комісій. У наказі вказується склад інвентаризаційної комісії, конкретні об'єкти інвентаризації, терміни початку завершення робіт, здачі матеріалів інвентаризації до бухгалтерії.
Перш ніж приступити до перевірки фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей, інвентаризаційна група зобов'язана:
§ отримати від матеріально відповідальних осіб розписку в тому, що у них немає неоприбуткованих і списаних у витрату цінностей, а також останні товарно-грошові звіти і розписку про їх здачі, ретельно перевірити їх і проставити дати і підпису голови;
§ отримати від касира і перевірити останній касовий звіт з виведеними в ньому залишками грошей в касі;
§ зняти залишок наявності грошових коштів в касі, записати його в інвентаризаційний опис;
§ опломбувати місця зберігання цінностей, що мають окремі входи та виходи;
§ перевірити справність усіх ваговимірювальних приладів;
§ матеріальні цінності розсортувати і укласти з найменувань, артикулами, цінами сортами, розмірами в певному порядку, зручному для перерахунку, перемірювання і переважування;
§ у місцях зберігання вивісити ярлики з вказівкою кількості, маси або заходи перевіряються цінностей.
Перевірка фактичних залишків проводиться за обов'язкової участі матеріально відповідальних осіб. Наявність цінностей при інвентаризації визначається шляхом обов'язкового перерахунку, зважування, обміру безпосередньо в місцях зберігання (закріплення) майна.
Кількість матеріалів і товарів, що зберігаються в непошкодженій упаковці постачальника, визначається на підставі документів при обов'язковій перевірці в натурі їх частини. Визначення ваги (або об'єму) навалочних матеріалів допускається проводити на підставі обмірів і технічних розрахунків. При інвентаризації великої кількості вагових товарів відомості відважувань ведуть роздільно один з членів інвентаризаційної комісії і матеріально відповідальна особа. Після закінчення переважування дані цих відомостей звіряють і вивірений підсумок вносять в опис.
Комісія також повинна перевірити електронні. Інвентаризація розрахунків проводиться шляхом зіставлення виписок з особових рахунків з бухгалтерськими записами по рахунках. Крім того, комісія висилає дебіторам чи кредиторам виписки з рахунків і просить підтвердити в найкоротші терміни.
Після закінчення інвентаризації можуть проводитися контрольні перевірки правильності її проведення. Їх слід проводити за участю членів інвентаризаційних комісій і матеріально відповідальних осіб обов'язково до відкриття складу, комори, секції і т. п., де проводилася інвентаризація. Результати контрольних перевірок оформляються актом, де відзначаються фактичні суми інвентаризації та контрольної перевірки і фіксуються розбіжності.
Найменування інвентарізуемое об'єктів, їх кількість і ціна показуються в інвентаризаційних описах або актах (не менш ніж у двох примірниках, підписаних усіма членами комісії та матеріально відповідальними особами) за номенклатурою і в одиницях виміру, прийнятих в обліку. Матеріально відповідальні особи підтверджують на кожній опису, що у них немає претензій до комісії і що перевірені цінності прийняті ними на зберігання
У разі виявлення псування, бою і лому товарно-матеріальних цінностей інвентаризаційна комісія складає акт, в якому вказують характер, ступінь, причини псування та осіб, в ній винних, і разом з письмовим поясненням матеріально відповідальних осіб передають на розгляд.
Оформлені інвентаризаційні описи здають до бухгалтерії, де їх перевіряють і порівнюють фактичну наявність коштів з даними бухгалтерського обліку. Результати порівняння записують у слічітельнуювідомість. У ньому вказують фактичну наявність засобів за даними інвентаризації, наявність коштів за даними обліку і результати порівняння - надлишок або недостача.
По завершенні інвентаризації в книзі контролю за виконанням наказів про проведення інвентаризації робляться підсумкові записи: дата закінчення інвентаризації за наказом і фактично, суми нестач і надлишків остаточні, дата затвердження результатів керівництвом, дата прийняття заходів щодо недостач - їх погашення або передачі справи до слідчих органів, відмітка про погашення нестач, оприбуткування надлишків.
Після підбиття підсумків інвентаризації складається зведена відомість її результатів, у якій зазначаються: найменування і номери рахунків, по яких виявлено недостачі і надлишки, їх суми, суми встановлених норм майна, після чого визначаються напрями списання нестач і втрат.
Інвентаризаційна комісія зобов'язана виявити причини нестач або надлишків, виявлених під час інвентаризації. Висновки, пропозиції та рішення комісії оформляють протоколом, затвердженим керівником підприємства, після чого результати інвентаризації відображають в обліку (протягом 10 днів після закінчення інвентаризації) та звітності того місяця, в якому вона була завершена, а результати річної інвентаризації - у річному бухгалтерському звіті.
За всіма недостач, втрат і лишків матеріальних цінностей та грошових коштів інвентаризаційною комісією повинні бути отримані від матеріально відповідальних осіб письмові пояснення. На підставі наданих пояснень і матеріалів інвентаризації комісія встановлює характер і причини виявлених недостач і надлишків і відповідно до цього визначає порядок регулювання різниць між даними інвентаризації і бухгалтерського обліку.
Для оформлення інвентаризації необхідно застосовувати форми первинної облікової документації, представлені в додатках № 6-19 до Методичних вказівок по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, або форми, розроблені міністерствами, відомствами.
Виявлені при інвентаризації розбіжності між фактичною наявністю майна, і даними бухгалтерського обліку відображаються на рахунках бухгалтерського обліку в наступному порядку:
Виявлені надлишки товарів і готової продукції оцінюють за ринковою вартістю на дату інвентаризації і включають до складу позареалізаційних доходів (дебетують рахунки 43 «Готова продукція» і 41 «Товари», кредитують рахунок 91 «Інші доходи і витрати»).
Надлишки за пересортицею приймаються до обліку на рахунку 43 або 41 з кредиту рахунку 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей»
Виявлені недостачі матеріальних цінностей, грошових коштів та іншого майна, незалежно від причин виникнення, списують за обліковими цінами з кредиту рахунків 43 і 41 в дебет рахунку 94. Спад цінностей в межах встановлених норм природного убутку визначається після заліку надлишками з пересортиці *. У тому випадку, якщо після заліку за пересортицею все-таки виявилася нестача цінностей, норми природного убутку застосовуються тільки з того виду цінностей, за яким залишилася недостача. При відсутності норм природних втрат вся спад сприймається як недостача понад норму.
Нестачі цінностей у межах норм природних втрат, затверджених у встановленому законодавством порядку, списуються з кредиту рахунку 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей" на витрати виробництва та звернення в організації.
Нестачі матеріальних цінностей, грошових коштів та іншого майна, псування понад норми природного убутку, а також перевищення вартості відсутніх цінностей над опинилися у надлишку, що виникає при пересортиці, відносять на винних осіб та оформляють бухгалтерським записом:
дебет рахунку 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями", субрахунок 2 "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку";
кредит рахунку 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей".
У тих випадках, коли винуватці не встановлені або у стягненні з винних осіб відмовлено судом, втрати від нестач і псування списують з рахунку 94 в дебет рахунку 99 "Прибутки і збитки", субрахунок 3 "Фінансові результати від позареалізаційних операцій".
8 день.
Аналіз роздрібного товарообігу за загальним обсягом проводиться з метою визначення рівня, характеру, структури попиту та тенденції його зміни. За результатами аналізу виявляють найбільш ефективні шляхи збільшення обсягу продажів. Джерелом інформації для даного аналізу є оперативні звіти про продажі і форма № 2 «Звіт про прибутки і збитки». Аналіз заснований на вивченні динаміки реалізації за періодами, розрахунку базисних і ланцюгових темпів зростання.
Таблиця 2
Аналіз роздрібного товарообігу
за загальним обсягом ТОВ «МАЙСТЕР» за 1 квартал 2003 року
Місяці
Товарообіг за 1 квартал
Звітний період у% до минулого року
2002
2003
сума
питома вага
сума
питома вага
Січень
-
-
55 800
19,93%
+19,93%
Лютий
-
-
124 740
44,55%
+44,55%
Березень
-
-
99 460
35,52%
+35,52%
РАЗОМ:
-
-
280 000
100%
+100%
Так як підприємство організовано недавно, ми не можемо проаналізувати товарообіг в динаміці по роках, але проведемо його по місяцях 2003 року. Зауважимо, що в лютому обсяг продажів перевищив січневий майже в три рази, а в березні відбулося зниження в порівнянні з лютим майже на третину, а з січнем - приріст на 78%. Щоб підвищити рівень товарообігу можна рекомендувати розширити номенклатуру товарів, що реалізуються.
9-10 день.
Аналіз товарних запасів проводиться на основі даних бухгалтерського обліку шляхом зіставлення поточних товарних запасів з нормативними (у вартісному виразі та в днях). Оскільки нормативи товарних запасів встановлюють поквартально, то аналіз проводять по кожному кварталу окремо. Для аналізу в днях використовують товарообіг звітного кварталу. Основними завданнями такого аналізу є:
· Вивчення ступеня забезпеченості товарними запасами товарообороту та регулярності постачання населення;
· Виявлення причин відхилень фактичних запасів товарів від встановлених нормативів (завезення товарів, що не користуються попитом, нерівномірне надходження товарів, неправильний розподіл товарних ресурсів).
На наступному етапі аналізують товарні запаси в розрізі окремих товарних груп і товарів. Їх зазвичай вивчають на початок і кінець кварталу чи року виходячи з даних квартальних і річних звітів про продаж і залишки товарів. Потім аналізують середні розміри товарних запасів досліджують фактори, що впливають на них: зміна обсягу товарообігу і товарооборачиваемости. Зі збільшенням обсягу товарообігу товарні запаси, як правило, зростають більш повільними темпами. При прискоренні оборотності товарні запаси відносно зменшуються, при уповільненні - зростають.
Таблиця 3
Аналіз стану товарних запасів ТОВ «МАЙСТЕР»
за 1 квартал 2003 року
Показники
Руб.
дні
1. Фактичні товарні залишки на початок
30 000
10
2. Фактичні товарні залишки на кінець
120 000
40
3. Зміна товарних запасів
+ 90 000
+ 30
Як видно з таблиці, товарні залишки на кінець 1 кварталу значно перевищили рівень початку кварталу. Причиною такого стрибка стало збільшення обсягу продажів у лютому, а на березень було закуплено товарів для продажу більше, ніж змогли освоїти. Отже, оборотність запасів знизилася. Виправити ситуацію можливо, шляхом активізації продажів і структуризації асортименту.
Примітка: Внаслідок того, що ТОВ «МАЙСТЕР» у звітному періоді не укладало договори поставок, не представляється можливим прикласти їх до цього звіту.
Завдання 5. Облік і аналіз грошових коштів і розрахункових операцій
11-12 день.
Підприємство при здійсненні операцій з готівкою керується Порядком ведення касових операцій в Російській Федерації, затвердженого рішенням ради директорів Банку Росії від 22.09.93 р. № 40.
Грошові кошти в касу підприємства отримують з розрахункового рахунку строго на певні цілі. Грошові кошти не можуть бути використані не за призначенням. Підприємство зберігає в касі грошові кошти тільки в межах встановленого ліміту. Ліміт визначається банком, обслуговуючим підприємство, за погодженням з керівником. Понад установлений ліміт грошові кошти можуть зберігатися тільки для видачі заробітної плати, допомоги, але не більше 3-х робочих днів.
Виконання касових операцій проводиться головним бухгалтером, який виконує функції касира. Він є матеріально-відповідальною особою. При влаштуванні на роботу з касиром в обов'язковому порядку укладено договір про повну матеріальну відповідальність. Прийом і видачу готівки касир здійснює на підставі первинних документів типової міжвідомчої форми. Прийом готівки здійснюється за прибутковими касовими ордерами, які обов'язково повинні бути підписані головним бухгалтером. Видача готівкових грошових коштів з каси проводиться за видатковими касовими ордерами, які підписуються головним бухгалтером і керівником підприємства. Прибуткові та видаткові касові ордери після здійснення операцій за ними підписуються касиром.
Видаткові та прибуткові касові ордери є первинними документами. Вони виписуються у бухгалтерії підприємства. До передачі в касу підприємства прибуткові та видаткові касові ордери реєструються в бухгалтерії у спеціальних журналах реєстрації касових ордерів, окремо по приходу і окремо по витраті. Касир після прийняття до виконання касових ордерів виробляє записи в касову книгу. Касова книга - це регістр аналітичного обліку операцій з готівковими коштами. Записи в касову книгу проводяться під копірку. Другий примірник є звітом касира, відривається і здається в бухгалтерію. В кінці дня касир повинен підрахувати підсумок операцій по приходу і витраті і вивести залишок. Звіт касира з прикладеними прибутковими і видатковими касовими ордерами передається в бухгалтерію.
Синтетичний облік операцій по касі ведеться на рахунку 50 "Каса" - рахунок активний, основний, грошовий.
Таблиця 4
50 "Каса"
Сальдо - залишок готівки в касі на певну дату
Видача грошових коштів
Надходження коштів у касу
Оборот по дебету (ОД)
Оборот по кредиту (ОК)
Сальдо кінцеве =
СН + ОД-ОК
Основні проведення з руху грошових коштів в касі підприємства:
1. Одержано в касу з розрахункового рахунку:
Дт 50 "Каса"; Кт 51 "Розрахунковий рахунок".
2. Отримано готівкою виручка від реалізації:
а) робіт, послуг, продукції, товарів:
Дт 50 "Каса"; Кт 90 / 1 "Виручка";
б) основних засобів, інших активів:
Дт 50 "Каса"; Кт 91 / 1 "Інші доходи";
3. Здано в касу залишок підзвітної суми:
Дт 50 "Каса"; Кт 71 "Розрахунки з підзвітними особами".
4. Одержано в касу в відшкодування заборгованості по недостачі:
Дт 50 "Каса"; Кт 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями".
5. Отримано готівкою від дебіторів:
Дт 50 "Каса"; Кт 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".
6. За оголошенням на внесок готівкою внесено на розрахунковий рахунок:
Дт 51 "Розрахунковий рахунок"; Кт 50 "Каса".
7. Видано під звіт:
Дт 71 "Розрахунки з підзвітними особами"; Кт 50 "Каса".
8. Видана з каси заробітна плата персоналу підприємства:
Дт 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"; Кт 50 "Каса".
9. Видано готівкою в погашення кредиторської заборгованості:
Дт 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"; Кт 50 "Каса".
10. Видано готівкою за рахунок коштів органів соціального страхування:
Дт 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню"; Кт 50 "Каса".
Не рідше одного разу на місяць повинна проводитися ревізія каси. Результати ревізії оформляються актом. Надлишки, виявлені в касі, зараховуються в дохід підприємства:
Дт 50 "Каса"; Кт 91 / 1 "Інші доходи".
Недостача відноситься на матеріально-відповідальну особу (касира).

В обліку складаються такі проводки:

1. При виявленні недостачі:
Дт 94 "Нестачі, втрати від псування цінностей"; Кт 50 "Каса".
2. Виявлена ​​недостача відноситься на матеріально-відповідальна особа:
Дт 73 / 3 "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку";
Кт 94 "Нестачі, втрати від псування цінностей".
3. Внесено готівкою в касу в погашення заборгованості по недостачі:
Дт 50 "Каса"; Кт 73 / 3 "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку".
4. Утримано із заробітної плати в погашення недостачі:
Дт 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці";
Кт 73 / 3 "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку".
Відповідно до Закону Російської Федерації "Про підприємства і підприємницької діяльності" кожне підприємство відкрило в установі банку розрахунковий рахунок та інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій. Розрахункові рахунки відкриваються підприємствам, що мають статус юридичної особи і перебувають на самостійному балансі.
Порядок відкриття розрахункового рахунку регламентований інструкцією Центрального банку Російської Федерації, відповідно до якої, кожною організацією може бути відкритий розрахунковий рахунок в одному або декількох банках за його вибором. Клієнти мають право відкривати необхідне їм кількість розрахункових рахунків. Для їх відкриття в банк надаються такі документи:
1) заяву на відкриття рахунку;
2) копії статуту та установчого договору, засвідчені нотаріально;
3) нотаріально завірена копія свідоцтва про реєстрацію підприємства;
4) картка із зразками підписів розпорядників кредитів (керівник підприємства і головний бухгалтер), відбитком печатки підприємства, завіреної нотаріусом у двох примірниках;
5) довідки про взяття на облік (податкової інспекції, пенсійного фонду, органів соціального страхування і забезпечення).
Після відкриття розрахункового рахунку банк присвоює йому певний номер, який вказується у всіх розрахунково-платіжних документах, переданих у банк. На розрахунковому рахунку зосереджуються кошти, зараховані у формі виручки від реалізації продукції, банківських кредитів та інших надходжень. З розрахункового рахунку здійснюються перерахування постачальникам за продукцію, фінансовим органам, різним кредиторам, погашаються банківські кредити, а також видається готівка для видачі заробітної плати та інших витрат. Видачу грошей або безготівкові перерахування з розрахункового рахунка банк здійснює за згодою власника розрахункового рахунку. Проте, в певних випадках, законодавством передбачено списання грошових коштів з розрахункового рахунку в безспірному порядку (стягнення прострочених платежів до бюджету, за виконавчими листами, наказом державного арбітражу), банк може списати відсотки за користування кредитом, відсотки за простроченими позиками, плату за розрахунково- касове обслуговування.
Прийом і видачу готівкових грошей, безготівкові платежі банк здійснює на підставі первинних документів встановленої форми.
1. Оголошення на внесок готівкою є підставою на внесення готівкових грошових коштів на розрахунковий рахунок з каси.
2. Чек (грошовий) є підставою для отримання грошових коштів з розрахункового рахунку. Зберігаються чеки в касі в зброшурованої чековою книжкою. Чекові книжки видаються банком, обслуговуючим підприємство. Виписується чек в одному екземплярі. Грошові чеки підписуються керівником, головним бухгалтером і завіряються печаткою підприємства.
3. Платіжне доручення - це наказ банку про перерахування вказаної суми за відповідною адресою. Виписується воно в чотирьох примірниках машинописним текстом. Перший примірник підписується керівником, головним бухгалтером і засвідчується печаткою.
4. Платіжне вимога-доручення - це вимога постачальника покупцеві сплатити вартість відправленої за договором поставки продукції, робіт, послуг. Записується в чотирьох примірниках машинописним текстом.
Періодично банк видає власникові рахунку виписки з розрахункового рахунку. Виписка з розрахункового рахунку - другий примірник особового рахунку організації, відкритого йому банком. У ній показується залишок на початок періоду, рух за звітний період з розбивкою по кожній операції і кінцевий залишок. Виписка з розрахункового рахунку є регістром аналітичного обліку операцій по розрахунковому рахунку. До неї додаються всі документи, за якими відбувається зарахування та списання сум. Отримані виписки з доданими документами в бухгалтерії підлягають ретельній перевірці. На полях перевіреної виписки проставляються коди рахунків, які кореспондують з рахунком 51. Виписки з розрахункового рахунку служать підставою для облікових записів по синтетичному рахунку 51 "Розрахунковий рахунок". Це рахунок активний, основний, грошовий.
Таблиця 5
Рахунок 51 "Розрахунковий рахунок"
Сальдо - залишок готівки на розрахунковому рахунку на певну дату
Списання грошових коштів з розрахункового рахунку
Надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок
Оборот по дебету (ОД)
Оборот по кредиту (ОК)
Сальдо - кінцеве
= СН + ОД-ОК
У бухгалтерському обліку складаються такі проводки:
1. Отримані на розрахунковий рахунок гроші з каси підприємства:
Дт 51 "Розрахунковий рахунок"; Кт 50 "Каса".
2. Зарахована на розрахунковий рахунок виручка від реалізації продукції:
Дт 51 "Розрахунковий рахунок"; Кт 90 / 1 "Виручка".
3. Зарахована на розрахунковий рахунок виручка від реалізації інших активів
Дт 51 "Розрахунковий рахунок"; Кт 91 / 1 "Інші доходи".
4. Зараховано на розрахунковий рахунок кредити банку:
Дт 51 "Розрахунковий рахунок"; Кт 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках";
Дт 51 "Розрахунковий рахунок"; Кт 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками".
5. Отримані на розрахунковий рахунок штрафи, пені, неустойки:
Дт 51 "Розрахунковий рахунок"; Кт 91 / 1 "Інші доходи".
6. Зараховано від дебіторів у погашення боргів:
Дт 51 "Розрахунковий рахунок"; Кт 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".
7. Видано за чеком готівкою в касу підприємства:
Дт 50 "Каса"; Кт 51 "Розрахунковий рахунок".
8. Перераховано в погашення заборгованості постачальникам:
Дт 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"; Кт 51 "Розрахунковий рахунок".
9. Перераховано в погашення заборгованості бюджету з податків:
Дт 68 "Розрахунки по податках і зборах"; Кт 51 "Розрахунковий рахунок".
10. Перераховано в погашення заборгованості органам соціального страхування і забезпечення:
Дт 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню"; Кт 51 "Розрахунковий рахунок".
11. Перераховано в погашення заборгованості іншим кредиторам:
Дт 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"; Кт 51 "Розрахунковий рахунок".
12. Перерахування до погашення заборгованості по кредиту:
Дт 66, 67 "Розрахунки за коротко-довгострокових кредитах і позиках";
Кт 51 "Розрахунковий рахунок".
13. Перераховано штрафи, пені, неустойки за недотримання договорів:
Дт 91 / 2 "Інші витрати"; Кт 51 "Розрахунковий рахунок".
Нижче представлені основні первинні документи супроводжують облік операцій по касі та розрахунковому рахунку.
Заповнення касової книги
Лист 18
Каса за «03» березня 2003
Номер
документа
Від кого одержано або кому видано
Номер кореспондуючого рахунку
Прихід
Витрата
1
2
3
4
5
Залишок на початок дня
1220-10
37
У підзвіт Патрікеевим І.І.
71
180-00
48
виручка
90-2
7264-00
Разом за день
8304-10
Залишок на кінець дня
У т.ч. на зарплату
Касир Іванова
Записи в касовій книзі перевірив і документи у кількості одного прибуткового
і одного видаткового отримав
Бухгалтер Іванова
Виписки з розрахункового рахунку
Наімен.орг. ТОВ «МАЙСТЕР»
Відп. Ісп. Особовий рахунок Дата ДПД
03 456789 27.03.2003 25.03.2003
ВХІДНИЙ ЗАЛИШОК ПАСИВ
РВ ДОК кореспондент Дебет Кредит
01 810 1234 567 5000.00
01 31 7326116 8000.00
ПІДСУМОК ОБОРОТОВ 13000.00
ВИХІДНИЙ ЗАЛИШОК ПАСИВ 118810.37
Автобанк

Додаток 5

ОГОЛОШЕННЯ №
на внесок готівкою
555
0402001
«_ 23 ___»____ березня ____ 2003 _г.
Від кого ТОВ «Майстер»
Для зачисл.
На рахунок №
Банк одержувача Автобанк

Одержувач ТОВ «МАЙСТЕР»

Сума цифрами 5000


Сума прописом
П'ять тисяч рублів
руб.
коп.
Джерело внеску виручка
Підпис вносителя
Бухгалтер Іванова
Гроші взяв касир
КВИТАНЦІЯ №
555
0402001
«_ 23 ___»____ березня ____ 2003 _г.
Від кого ТОВ «МАЙСТЕР»
Для зачисл.
На рахунок №
Банк одержувача Автобанк
Одержувач ТОВ «МАЙСТЕР»
Сума цифрами 5000

Сума прописом
П'ять тисяч
руб.
коп.
Джерело внеску Виручка
М.П.
Бухгалтер
Гроші взяв касир
ОРДЕР №
555
0402001
«_ 23 ___»____ березня ____ 2003 _г.
Від кого ТОВ «МАЙСТЕР»
ДЕБЕТ
Сума
Рахунок №
Загальна
КРЕДИТ
Банк одержувача Автобанк
Код
Рахунок №
приватні
символи
Одержувач ТОВ «МАЙСТЕР»
Джерело внеску ВИРУЧКИ
Бухгалтер Іванова
Касир Іванова
Завдання 6. Облік і аналіз праці та розрахунків з персоналом
13 день.
Для обліку особового складу, відпрацьованого часу, розрахунків з працюючими по нарахуванню та виплаті заробітної плати організації використовують уніфіковані форми первинних документів, затверджені постановою Держкомстату Росії від 30 жовтня 1997 р. № 71а.
Форма № Т-1 "Наказ (розпорядження) про прийом на роботу" заповнюється в одному примірнику працівником відділу кадрів на прийняте організацією на роботу особа. Керівник підрозділу (цеху, відділу) дає висновок про можливість прийому на роботу (наймається) на зворотному боці наказу (розпорядження) зазначаються відомості про те, в якості кого може бути прийнятий на роботу наймаються, з якого розряду або з яким окладом і з яким випробувальним терміном. Наказ (розпорядження) про прийом на роботу працівника візується у відповідній службі організації для підтвердження окладу, встановленого за штатним розкладом. З наказом (розпорядженням), підписаним керівником організації, працівника знайомлять під розписку.
Наказ (розпорядження) про прийом на роботу передається в бухгалтерію організації, де відкривається особовий рахунок на знову прийнятого працівника.
Форму № Т-2 "Особова картка" заповнюють і ведуть у відділі кадрів на всіх працівників організації.
Формою № Т-5 "Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу" оформляється переведення працівника з одного підрозділу організації в інше. Її заповнює у двох примірниках співробітник відділу кадрів. Один примірник зберігається у відділі кадрів, другий передається в бухгалтерію для внесення змін до особового рахунка.
У розпорядженні вказуються: підстава перекладу, розмір тарифної ставки, окладу, надбавки за раніше і новим місцем роботи, відомості про не зданих працівником матеріальних цінностях та ін Розпорядження підписують начальники підрозділів, керівник організації і сам працівник.
Форма № Т-6 "Наказ (розпорядження) про надання відпустки" застосовується для оформлення щорічної відпустки та відпусток інших видів, що надаються членам трудового колективу у відповідності з діючими законодавчими актами і положеннями, колективним договором і графіком відпусток. Наказ заповнюється у двох примірниках (один залишається у відділі кадрів, другий передається в бухгалтерію), підписується начальником структурного підрозділу, керівником організації і самим працівником.
В бухгалтерії у цьому документі вказуються виплати, вироблені працівникові за відпустку і утримання з неї. Ці дані переносять до особового рахунка.
Форма № Т-8 "Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)" оформляється при звільненні працівника і заповнюється у двох примірниках: один залишається у відділі кадрів, другий передається в бухгалтерію. Наказ підписується начальником структурного підрозділу (цеху, відділу) і керівником організації. Робиться відмітка про отримані, але не зданих працівником матеріальних цінностях.
Безпосередньо в наказі розраховується заробітна плата звільнюваного: визначаються середній заробіток, нарахована сума належної заробітної плати, розмір компенсації за невикористану відпустку, вихідна допомога, а також сума утримань прибуткового податку, страхових внесків до Пенсійного фонду та інших фондів. Ці дані переносяться в особовий рахунок працівника.
Форма № Т-12 "Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати" застосовується для контролю за дотриманням встановленого режиму робочого часу персоналу організації, отримання даних про відпрацьований час, розрахунку заробітної плати; ведеться табельником (майстром) і підписується начальником структурного підрозділу. Дані табельного обліку використовують при складанні статистичної звітності та нарахування заробітної плати. Це документ, на підставі якого нараховується заробітна плата за відпрацьований час працівникам з погодинною оплатою праці та з окладом за штатним розкладом.
Форма № Т-13 "Табель обліку використання робочого часу" застосовується для тих же цілей, що й форма № Т-12, при автоматизованій обробці даних. У ній ведеться тільки облік явок і неявок, відпрацьованого часу і проводяться дані для нарахування заробітної плати за видами і напрямками витрат. Всі інші необхідні відомості для статистичної звітності та бухгалтерського обліку отримують за допомогою обчислювальних машин.
Дані про нараховану оплату праці, утримання, відрахування та виплатах, про стан розрахунків по заробітній платі відображаються у формах № Т-49 "Розрахунково-платіжна відомість", № Т-53 "Платіжна відомість" і № Т-54 "Особовий рахунок".
Нарахування заробітної плати
Оплата праці кожного працівника залежить від його особистого вкладу і максимальним розміром не обмежуються. Місячна оплата праці працівника, відпрацьованого повністю певну цей період норму робочого часу і виконав свої трудові обов'язки (норми праці), не може бути нижче встановленого законом мінімального розміру оплати праці. При цьому в мінімальний розмір оплати праці не включаються доплати і надбавки, а також премії та інші заохочувальні виплати.
У ТОВ «МАЙСТЕР» для нарахування заробітної плати використовується змішана система оплати праці. Для головного бухгалтера та директора застосовується погодинна оплата, а для виробничих робітників і продавців відрядна.
Облік розрахунків з оплати праці з кожним з працюючих ведеться в аналітичних рахунках (особових рахунках), що відкриваються на кожного працівника. Для ідентифікації персоналу працівникам присвоюється табельний номер за системою кодування, зручною для організації (порядковий номер з організації, порядковий номер усередині номера підрозділі тощо). Табельний номер працівника вказується в усіх документах, пов'язаних з розрахунками з оплати праці.
Облік розрахунків з оплати праці в особових рахунках ведеться наростаючим підсумком протягом року. Особові рахунки працівників повинні зберігатися в архіві організації протягом 75 років.
Для обліку податку на доходи фізичних осіб на кожного працівника відкривається податкова картка за формою № 1-ПДФО, затвердженої МНС РФ.
Облік нарахування і видачі заробітної плати ведеться на пасивному рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»:
Нарахування зарплати: Дт 20 Кт 7 0
Нарахування утримань: Дт 68, 76,71, 73 Кт 70
Нарахування посібників: Дт 69 Кт 70
Виплата зарплати: Дт 70 Кт 50
Гроші на виплату заробітної плати, допомоги з тимчасової непрацездатності, премій і т.д. отримують в обслуговуючому банку. Організації, що мають виручку, можуть за узгодженням з банком витрачати і на оплату праці.
Заробітна плата виплачується не рідше ніж кожні півмісяця, а відпускні - не пізніше, ніж за один день до початку відпустки (ст. 96 КЗпП). При звільненні працівника всі суми, належні від організації, виплачуються на день звільнення (ст. 98 КЗпП).
Заробітна плата видається у строки, встановлені колективним договором. Ці дати вказуються у наданих банку касових заявках. За першу половину місяця (з 1-го до 15-е число включно) видають аванс (звичайно з 16-го по 20-е число поточного місяця). Найбільш поширений варіант, при якому аванс виплачується в заздалегідь обумовленому розмірі (наприклад, 40% фактичного заробітку за минулий місяць). Більш доцільною надається виплата авансу в залежності від заробітку за фактично виконану роботу (при відрядній оплаті) або фактично відпрацьований час у першу половину місяця (за період з 1-го по 15-е число місяця включно) за мінусом необхідних утримань, встановлених чинним законодавством.
Заробітна плата за другу половину місяця видається з 1-го по 5-е число наступного місяця. Якщо день видачі заробітної плати припадає на вихідний або святковий день, то вона повинна бути виплачена напередодні. Гроші для розрахунків зі звільненими і зникаючими у відпустку, а також з працівниками нештатного (неспісочного) складу видаються незалежно від встановлених термінів виплати заробітної плати штатним працівникам.
Для отримання заробітної плати в банк подаються такі документи: чек, платіжні отримання на перерахування до бюджету податкових платежів (прибуткового податку, збору потреби освітніх установ), платіжні отримання на користь різних організацій і осіб на суми, утримані із заробітної плати працівників за виконавчими листами , за іншими виконавчими документами та особистими зобов'язаннями, а також платіжні доручення на перерахування платежів до ПФ, Фонд соціального страхування, Фонд обов'язкового медичного страхування, Фонд зайнятості населення. Платіжні доручення виписуються в рублях з округленням копійок до рублів за загальними правилами. Аванс і заробітна плата за другу половину місяця видаються протягом 3 днів, включаючи день отримання грошей в банку. Так, якщо гроші отримані в понеділок, то в середу сума неотриманої зарплати повинна бути здана в банк. Виплата заробітної плати, допомоги і премій проводиться з розрахунково-платіжної (ф. № Т-49) або платіжною (ф. № Т-532) відомості. При отриманні грошей працівник розписується у відомості. Видача грошей особі, яка не є штатним співробітником, здійснюється за пред'явленням документа, що посвідчує особу одержувача. Гроші можуть бути видані за видатковим касовим ордером. У ньому одержувач вказує назву і номер документа, дату його видачі, назва його організації.
Після закінчення терміну видачі заробітної плати касир у відомості проти прізвищ осіб, які не одержали її, у графі "Розписка в отриманні" робить відмітку "Депоновано". На суму, виданої за відомістю заробітної плати бухгалтером, оформляється видатковий касовий ордер, який потім відбивається в касовій книзі.
Не виплачена вчасно вести депонується, а гроші здаються в банк і зараховуються на розрахунковий рахунок організації. З банку їх отримують при зверненні працівника до бухгалтерії. Працівник має право на отримання депонованої заробітної плати протягом трьох років. Після закінчення цього терміну незатребувані суми як внереалізованних доходи приєднуються до прибутку.
Депонована заробітна плата оформляється наступним чином. Не видані суми за платіжною (розрахунково-платіжної) відомості касир заносить до реєстру не виданої заробітної плати і передає його бухгалтеру. У бухгалтерії облік розрахунків з депонентами ведуть у книзі обліку депонованої заробітної плати (ф. № 8). У ній для кожного депонента відводиться окремий рядок, по якій вказують прізвище, ім'я, по батькові та депоновану суму, відзначається її видача. У книзі щомісячно підраховуються загальна депонована сума і сума видана, виводиться залишок. Видача депонентської сум оформляється видатковим касовим ордером.
При цьому бухгалтер робить наступні проводки:
1. Оформлення неодержаної заробітної плази (депонування):
Д 70 - До 76 - закривається розрахунково-платіжна відомість на загальну суму депонованої зарплати;
Д 51 - До 50 - повернення грошей на розрахунковий рахунок банку підприємства на цю ж суму.
2. Отримання раніше депонованої заробітної плати:
Д 50 - До 51 - отримання коштів з розрахункового рахунку в банку на оплату депонентів;
Д 76 - До 50 - списання виданої заробітної плати з депонента.
Також оформляються та інші чому-небудь неотримані працівником суми (премії, виплати, допомоги тощо).
Своєчасно не отриману працівниками заробітну плату підприємства зобов'язані зберігати протягом 3-х років і видавати її на першу вимогу працівника. "При здачі депонованої заробітної плати на розрахунковий рахунок у призначенні платежу вказується« депонована заробітна плата », що також зобов'язує банківська установа враховувати дані кошти окремо.
Суми депонентської заборгованості, по якій строки позовної давності минули, підлягають віднесенню на фінансові результати (як прибуток підприємства).
У бухгалтерському обліку дана операція відобразиться проводкою:
Дебет 76 - Кредит 99 «Прибутки та збитки».
14 день.
        Раціональне використання персоналу підприємства - неодмінна умова, що забезпечує безперебійність виробничого процесу і успішне виконання виробничих планів.
Аналіз трудових показників здійснюється з метою виявлення резервів підвищення рівня товарообігу за рахунок продуктивності праці, більш раціонального використання чисельності працюючих, їх робочого часу.
Основними джерелами інформації, використовуваної в аналізі туди і фонду заробітної плати, є: дані звітності з праці, форма № П-4 «Відомості про чисельності, зарплати і руху працівників», дані табельного обліку, одноразовий облік працівників за професіями і кваліфікаціями, дані вибіркових спостережень за використанням трудових ресурсів, відомості про трудомісткість продукції та завдання щодо її зниження.
Таблиця 6
Аналіз показників по праці і фонду оплати праці за 1 квартал 2003 року
Показники
Од.
ізм.
Розрахункові (планові)
Фактичне виконання
% Виконання
1.Товарооборот
тис.руб.
270 000
280 000
103,7
2.Чісленность працівників
чол.
9
9
100
3. Товарообіг на 1 працівника
тис.руб.
30 000
31 111
103,7
4. Фонд оплати праці
тис.руб.
16 200
16 800
103,7
5. Фонд оплати праці
%
6
6
100
6. Середня зарплата 1 працівника
тис.руб.
1800
1867
103,7
Як видно з таблиці, у ТОВ «МАЙСТЕР» план по товарообігу був перевиконаний на 3,7%, отже, виріс фонд оплати праці, так як продавці отримують заробітну плату залежно від виручки.
Завдання 7. Облік основних засобів, нематеріальних активів,
виробничих запасів
15 день.
Основні засоби підприємства сформовані в результаті внеску засновників до статутного капіталу підприємства.
На кожен прийнятий в експлуатацію об'єкт основних засобів комісією, призначеною наказом керівника підприємства, складається Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, в якому вказується первісна вартість об'єкта, коротка технічна характеристика, місце експлуатації. До акта додається технічна документація, що відноситься до даного об'єкта.
Кожному об'єкту присвоюється інвентарний номер, який наноситься на сам об'єкт (стійкою фарбою, шляхом прикріплення металевого жетона з номером і т.п.) і надалі проставляється в усіх документах, якими оформляється рух об'єкта, а також в інвентарній картці та інвентарних списках. Цим попереджається плутанина в обліку (оскільки однакові за призначенням об'єкти можуть мати різну вартість, ступінь зносу тощо), забезпечується контроль за збереженням основних засобів. Інвентарний номер, присвоєний об'єкту, зберігається за ним протягом усього часу перебування у господарстві.
На кожен об'єкт основних засобів відкривається інвентарна картка, яка є регістром аналітичного обліку. У картці міститься найменування і номер об'єкта основних засобів, номер акта і дата приймання, первісна вартість, норма амортизації, коротка характеристика, а також робляться відмітки про проведені ремонти, переміщенні та вибуття. На однотипні об'єкти невеликої вартості (інструменти, виробничий і господарський інвентар і т.п.), що надійшли в господарство в одному місяці і мають однакову вартість, дозволяється відкривати одну загальну інвентарну картку. Для забезпечення схоронності інвентарні картки реєструються в спеціальних описах, запис в яких здійснюють за класифікаційними групами основних засобів. Зареєстровані в опису картки зберігаються в картотеці, де розміщуються за класифікаційними групами та місцями експлуатації. Картки недіючих основних засобів (у запасі, на консервації) поміщаються окремо.
По місцях використання облік основних засобів ведуть в інвентарних списках, в яких містяться короткі відомості про кожен об'єкт, що знаходиться в експлуатації.
Внутрішнє переміщення основних засобів (з цеху в цех, із запасу в експлуатацію тощо) оформляється актом приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, що складається у двох примірниках. Один примірник акта передається до бухгалтерії і є підставою для запису в інвентарній картці та переміщення її в картотеці за новим місцем використання. На підставі другого примірника акта здавачем робиться відмітка в інвентарному списку про вибуття об'єкта.
Щомісяця підсумкові дані інвентарних карток на що надійшли об'єкти записують у картки обліку руху основних засобів, які ведуть у розрізі груп основних засобів. Ці картки заміняють аналітичні відомості по рахунку "Основні засоби", Тому їх загальний підсумок щомісяця звіряється з підсумками синтетичного обліку даного рахунку.
Синтетичний облік основних засобів згідно з Планом рахунків ведеться на рахунку 01 "Основні засоби", який призначений для обліку наявності і руху, як власних основних засобів, так і отриманих на умовах фінансової оренди (лізингу), а також орендованих цілісних майнових комплексів, які входять до складу основних засобів.
За дебетом рахунка 01 "Основні засоби" відображають:
* Надходження (придбаних, створених, безкоштовно отриманих) основних засобів, зарахованих на баланс підприємства;
* Суми витрат, пов'язані з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), які призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта;
* Суму дооцінки вартості об'єкта основних засобів.
За кредитом рахунку 01 "Основні засоби" відображають:
* Вибуття основних засобів внаслідок реалізації, ліквідації, безоплатної передачі іншим підприємствам;
* Часткові ліквідації;
* Суму уцінки вартості основних засобів.
Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожному об'єкту окремо,
Аналітичний облік необоротних матеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта цих активів.
Оприбуткування на баланс об'єктів основних засобів, внесених засновниками (учасниками) до статутного капіталу підприємства, відображається як сума дебіторської заборгованості - Дт 75 - Кт 80. Вартість основних засобів надійшли в якості внеску - Д08 К75, а потім Д01 К08.
У процесі експлуатації основні засоби, зберігаючи свою первинну фізичну форму, поступово зношуються (фізично, морально), передаючи частинами свою вартість на собівартість новоствореного продукту. З метою накопичення коштів для повного відновлення зношених об'єктів вартість зношується частини основних засобів, у вигляді амортизаційних відрахувань, включають у витрати виробництва або обігу.
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 / 97 "Основні засоби" амортизація визначена як систематичний розподіл вартості об'єкта основних засобів, що підлягає амортизації, протягом строку його корисного використання.
Вартість основних засобів, що підлягає амортизації, визначається як різниця між собівартістю об'єкта і його ліквідаційною вартістю. Під ліквідаційною вартістю розуміють суму, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) об'єкта після закінчення терміну його корисного використання (експлуатації) за вирахуванням очікуваних витрат, пов'язаних з реалізацією (ліквідацією) об'єкта.
Об'єктом амортизації є основні засоби, що мають обмежений строк корисного використання.
Строком корисної експлуатації основних засобів є період, протягом якого підприємство передбачає використовувати відповідний об'єкт, або кількість одиниць продукції (послуг), які підприємство очікує отримати від його використання. Строк корисного використання об'єктів основних засобів визначається самим підприємством.
Для нарахування амортизації підприємство застосовує:
* Метод прискореної амортизації (застосовується для малих підприємств);
Малі підприємства у відповідності з федеральним законом за номером 88 від 14.06.95 "Про державну підтримку малого бізнесу в Російській Федерації" можуть застосовувати прискорену амортизацію основних виробничих засобів, у два рази перевищує норми встановлені для відповідних видів основних засобів. Поряд із застосуванням прискореної амортизації малі підприємства можуть списувати додатково як амортизаційні відрахування до 50% початкової вартості основних фондів з терміном служби вище трьох років.
Оскільки термін корисної експлуатації основних засобів грунтується на попередній оцінці, його необхідно періодично переглядати. У разі якщо очікуваний спосіб отримання економічної вигоди від активу суттєво змінився, необхідно відповідно змінити і метод нарахування амортизації. Зміна методу амортизації повинно бути відображено у звітності, а суму амортизації в поточному та майбутніх періодах необхідно скорегувати.
Нарахування амортизації починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому об'єкт основних засобів визнається активом, і припиняється, починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем погашення вартості цього об'єкта, або його списання у зв'язку з припиненням права власності. На період реконструкції, модернізації, дообладнання (добудови) і консервації (на термін більше трьох місяців) нарахування амортизації основних засобів припиняється.
Для обліку амортизації використовують пасивний рахунок 02 "Амортизація основних засобів. До цього рахунку можуть бути відкриті субрахунок:
02-1 "Амортизація власних основних засобів", на якому обліковують рух амортизації основних засобів належать організації на правах власності.
Нараховану суму за власними основних засобів виробничого призначення відображають проводкою Дт 20 Кт 02.
При вибутті основних засобів суму амортизації по них списують як Дт 02 Кт 01.
Аналітичний облік за рахунком 02 ведуть за видами і окремими інвентарними об'єктами основних засобів і оформляють разработочной таблицею "Розрахунок амортизації основних засобів".
Вибуття основних засобів з підприємства оформляється актом на списання основних засобів, в якому показується первісна вартість вибуває об'єкта, сума нарахованого зносу, залишкова вартість, причина вибуття об'єкта (реалізація, ліквідація, безоплатна передача), витрати пов'язані з вибуттям об'єкта, а також сума отриманого доходу . На підставі акта роблять відповідні записи в інвентарних картках і інвентарному списку.
Облік вибуття основних засобів ведеться на рахунку 91 "Інші витрати і доходи".
За дебетом рахунка 91 відображають первісну вартість основних засобів, а так само витрати пов'язані з вибуттям основних засобів, ПДВ за основними засобами, а по кредиту - суми амортизації по вибулим основним засобам та виручку від ліквідації основних засобів.
Матеріальні цінності залишилися від списання основних засобів оприбутковуються за ринковою вартістю на дату списання і зараховуються на фінансовий результат підприємства.
При реалізації основних засобів їх продажну вартість відбивають проводкою Д62, 76 К91, одночасно первісну вартість основних засобів списують проводкою Д91 К01, а суму амортизації по реалізованих основних засобів проводкою Д02 К91. У дебет 91 рахунку списують ПДВ - Д91 К68 і витрати по реалізації основних засобів - Дт 91 Кт 20,23,70,69
Ліквідація та списання основних засобів оформляється наступним чином:
Дт 91 Кт 01 - на первісну вартість основних засобів;
Дт 02 Кт 91 - на суму амортизації:
Дт 10 Кт 99 - на вартість матеріалів, що надійшли від ліквідації основних засобів;
При безоплатній передачі основних засобів їх первісну вартість списують так: Дт 91 Кт 01. Суму нарахованої амортизації відображають як Дт 02 Кт 91. Фінансовий результат від безоплатної передачі основних засобів списують на збитки Дт 99 Кт 91.
Фінансовий результат від реалізації об'єктів основних засобів визначається як різниця між отриманим доходом і собівартістю реалізованих активів з урахуванням сплаченого податку на додану вартість.
Ліквідація основних засобів оформляється актом на списання основних засобів, а при ліквідації автотранспортних засобів - актом на списання автотранспортних засобів. В акті вказується технічний стан і причина ліквідації, первісна вартість об'єкта, сума нарахованого зносу, залишкова вартість, витрати з ліквідації, матеріальні цінності, отримані від ліквідації (металобрухт, запасні частини тощо), сума доходу від ліквідації об'єкта.
До нематеріальних активів, відповідно до прийнятого ПБУ 14/2000, можуть бути віднесені:
- Виключні права патентовласника на винаходи, промислові зразки, корисні моделі та селекційні досягнення;
- Виняткові авторські права на програми для ЕОМ і бази даних;
- Виключні права власника на товарний знак і знак обслуговування, найменувань місця походження товарів;
- Майнове право автора чи іншого власника авторських прав на топології інтегральних мікросхем;
- Ділова репутація організації, а також організаційні витрати, які відповідно до установчих документів визнані вкладом до статутного (складеного) капітал організації.
Зокрема НМА являють собою об'єкти довгострокового використання (більше 12 місяців), у яких відсутня матеріально-речова структура і використовуються у виробничих цілях або для управлінських потреб. У той же час, даний об'єкт можна ідентифікувати (виділити, відокремити), тобто в організації є в наявності документи, що підтверджують існування самого активу і виключного права на результати інтелектуальної діяльності (патенти, свідоцтва, інші охоронні документи, договір поступки (придбання ) патенту, товарного знака тощо). Основною ознакою НМА, за яким один інвентарний об'єкт ідентифікується від іншого, служить виконання ним самостійної функції у виробничому або управлінському процесі.
У досліджуваному підприємстві до НМА відноситься бухгалтерська програма «Інфо-бухгалтер», яка була прийнята до обліку на рахунок 04 «Нематеріальні активи», але на момент проходження практики ще не була остаточно освоєна.
Вартість об'єктів НМА погашається повністю протягом строку їх корисного використання або періоду дії речового права на них.
Підприємство придбало НМА за 12 000 руб. Термін його використання - 7 років. Підприємство нараховує амортизацію НМА методом зменшуваного залишку.
Таким чином, річна норма амортизації НМА буде дорівнює 14,29% відсотками (100%: 7 років).
Наведемо порядок нарахування амортизації НМА в таблиці:
Таблиця 7
PRIVATEГоди експлуатації НМА
Залишкова вартість НМА на початок року (грн.)
Річна сума амортизації (грн.)
Залишкова вартість НМА на кінець року (грн.)
1
12 000
1714,8 (12000 * 14,29%)
10285,2
2
10285,2
1469,76 (10285,2 * 14,29)
8815,4
3
8815,4
1259,73 (8815,4 * 14,29%)
7555,67
4
7555,7
1079,71 (7555,7 руб. * 14,29%)
6475,97
5
6476
925,4 (6476 руб. * 14,29%)
5550,55
6
5550,55
793 (5550,55 руб. * 14,29%)
4757,38
7
4757,38
679,83 (4757,38 руб. * 14,29%)
4077,55
Як видно з таблиці, накопичена сума амортизації менше первісної вартості НМА на 4077,55 руб. Це - наслідок відсутності основної особливості більшості нелінійних методів, що припускають поняття "ліквідаційна вартість". На жаль дане поняття не знайшло свого відображення у ПБО, і що робити з цією сумою, в стандарті також не вказано. Більшість фахівців вважають, що можливо віднесення її на собівартість у кінці циклу експлуатації або на фінансовий результат.
Амортизація по НМА починають нараховувати з першого числа місяця, наступного за місяцем прийняття цього об'єкта до бухгалтерського обліку, і нараховується до повного погашення вартості цього об'єкта або вибуття цього об'єкта з бухгалтерського обліку, а припиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем повного погашення вартості цього об'єкта чи списання цього об'єкта з бухгалтерського обліку
У бухгалтерському обліку можливе відображення амортизації шляхом накопичення відповідних сум на окремому рахунку, або шляхом зменшення початкової вартості об'єкта. Спосіб зменшення початкової вартості застосовується щодо таких об'єктів НМА як організаційні витрати і ділова репутація. За всіма іншими застосовується спосіб накопичення на окремому рахунку. Для цих цілей застосовується регулюючий рахунок 05 "Амортизація НМА".

Залежно від ролі, яку відіграють виробничі запаси, вони можуть підрозділятися на групи:
- Сировина та матеріали;
- Покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби;
- Паливо;
- Тара і тарні матеріали;
- Будівельні матеріали;
- Матеріали, передані в переробку;
- Запасні частини;
- Відходи.
Класифікація виробничих запасів здійснюється за багатьма ознаками. Є загальна класифікація, відбиває єдині ознаки угруповання. Найбільший загальний класифікаційний ознака - з функціональної ролі матеріалів.
Сировина становить основу продукту і є основою сільського господарства (бавовна, шерсть, зерно тощо) і продукцією видобувних галузей.
Матеріали - це продукція переробних галузей. Вони діляться на основні і допоміжні.
Основні - є складовою готової продукції, тобто їх використання передбачено технологією. Вони займають значну питому вагу в собівартості.
Допоміжні матеріали не входять речовинно до складу продукції, а сприяють процесу виробництва, забезпечують обслуговування обладнання або зраджують зовнішній вигляд продукції, не впливаючи при цьому на технічні параметри.
Напівфабрикати - матеріали, що пройшли частина обробки або навіть збірки, вони цілком входять в виготовляється, можуть бути власного виробництва та покупними (чавун, шини).
Паливо - це своєрідний вид допоміжних матеріалів, але виконує специфічну функцію. Тобто воно може бути:
- Технологічним (які беруть участь в технологічному процесі);
- Руховим;
- Господарським.
Види палива: тверде, рідке, газоподібне.
Тара і тарні матеріали призначаються для пакування готової продукції (мішки, ящики). Тара, що використовується для вимірювання та зберігання цінностей у цехах, до цієї групи не належать і є інвентарем.
Запасні частини мають особливе призначення і використовуються для заміни окремих частин обладнання в процесі ремонту.
Відходи свого виробництва - це залишки матеріалів, які можуть бути використані у виробництві, в підсобних господарствах або реалізовані на сторону (обрізки, стружка, клапоть). Відходи обліковуються за зниженими цінами в тому випадку, якщо мають споживчу вартість. Відходи, що не мають споживчої вартості або не піддаються оцінці, не є об'єктом бухгалтерського обліку.
Матеріали зберігаються на складі під відповідальністю бригади деревообробників, з якими укладено договір про повну матеріальну відповідальність.
Придбання матеріалів у постачальників здійснюється на основі укладених договорів.
Виконання договорів поставки за термінами, кількості, асортименту враховується директором. Постачальник відпустку або відвантаження супроводжує випискою рахунків фактур і транспортних документів (товаротранспортні накладні).
На складі покупця директор перевіряє, зважує і перераховує прийняті цінності. На фактичну кількість матеріалів, що надійшли він становить прибутковий ордер (однорядковий, багаторядковий).
При недостачі матеріалу складається приймальний акт. Для складання акта створюється комісія. До її складу має входити представник постачальника, транспортні організації або третьої незацікавленої сторони.
У тому випадку, якщо виявлена ​​недостача з вини постачальника або транспортної організації, цей акт є підставою для пред'явлення претензії.
Прийом цінностей може здійснюватися у директора цього підприємства або у представника постачальника. Попередньо одержувачу виписується довіреність, за якою він отримує вантажі на складі постачальника або від транспортної організації.
Прийняті за прибутковими ордерами або актам матеріали, відображаються в картці складського обліку. Картка складського обліку є регістром аналітичного обліку виробничих запасів. Для кожного окремого виду, марки, типорозміри матеріалу заводиться окрема картка.
Картка виписується бухгалтером і передається на склад. Записи в картку робляться на підставі первинних документів. По котрі вступили цінностей, їх кількість відображається у графі прихід і тут же по цьому рядку виводиться сальдо.
Матеріали, що зберігаються на складі, постійно відпускаються на виробничі та інші потреби підприємства. Кожна операція відпустки обов'язково фіксується в первинному документі.
На даному підприємстві матеріали деревообробники отримують одразу під свою відповідальність, а організовує і контролює процес бригадир.
Потреба в матеріальних ресурсах визначається діректорм підприємства, виходячи з виробничої програми.
Їх набувають безпосередньо у постачальника.
Відносини з постачальниками регулюються договорами. При виконанні договірних умов постачальник виписує на відвантажені цінності товарні та платіжні документи (рахунки-фактури, платіжні вимоги).
Ці документи надходять покупцеві, де вони перевіряються, реєструються і акцептуються. Після реєстрації їм присвоюється внутрішній номер, і вони передаються в бухгалтерію для оплати. Після оприбуткування вантажу на склад в бухгалтерію надходить прибутковий ордер або акт. У бухгалтерії облік розрахунків з постачальниками ведеться на пасивному рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками». За кредитом цього рахунка відображається борг постачальникам, а за дебетом - його зменшення у зв'язку з оплатою. Кредитове сальдо по рах. 60 означає заборгованість постачальнику за неоплаченими рахунками.
По кожній аналітичної позиції наводяться дані по кожному рахунку постачальника і документом, що підтверджує оприбуткування цінностей, що надійшли від нього.
По кожному рахунку постачальника відбивається його номер, назва постачальника, облікова вартість надійшли цінностей, сума до оплати, розписана по позиціях:
- За товар;
- ПДВ;
- За тару;
- ТЗВ;
і т. Д.
При розрахунках з постачальниками можуть бути виявлені нестачі або надлишки фактично надійшов кількості в порівнянні з даними постачальника. Надлишки розцінюються за договірними або обліковими цінами, оприбутковуються і відображаються як неотфактурірованная поставка.
Якщо при прийманні виявлена ​​недостача з вини постачальника, то на підставі акта постачальнику пред'являється претензія.
Облік виробничих запасів здійснюється на рахунку 10 «Матеріали».
Рух матеріалів відображається в обліку наступними проводками:
Відпущені у виробництво і на інші потреби: Дт 20 Кт 10
Продаж: Дт 91 Кт 10


Завдання 8. Облік і аналіз доходів, витрат і фінансових результатів
16-19 день.
      Фінансовий результат відображає зміну власного капіталу за певний період в результаті виробничо-фінансової діяльності організації. Фінансовий результат визначають за рахунком 99 «Прибули і збитки». За кредитом цього рахунку відображають доходи і прибутки, а за дебетом - витрати і збитки. Зіставленням дебетового і кредитового оборотів за цим рахунком визначають кінцевий фінансовий результат за звітний період, який складається під впливом:
· Фінансового результату від продажу продукції (робіт, послуг)
· Фінансового результату від продажу основних засобів, НМА та запасів.
· Операційних доходів і витрат
· Позареалізаційних прибутків і збитків;
· Надзвичайних доходів і витрат.
Фінансовий результат від продажу визначають за рахунком 90 «Продажі», де відображаються виручка, собівартість та інше.
Сума виручки від реалізації проукціі і товарів відображається проводкою Дт 62 Кт 90, одночасно собівартість проданих товарів і т.д. списується з кредиту рахунків 41, 44, 20 та ін в дебет рахунку 90.
До рахунку 90 відкривають субрахунки:
90-1 "Дохід"
90-2 "Собівартість продукції»
90-3 «ПДВ»
90-4 «Акцизи»
90-9 «Прибуток / збиток від продажу».
На субрахунках 90-1, 90-2, 90-3, 90-4 враховуються відповідно надійшла виручка від продажу продукції, собівартість проданого, нараховані ПДВ і акцизи.
Субрахунок 90-9 призначений для виявлення фінансового результату від продажів за звітний період. Записи за субрахунками 90-1, 90-2, 90-3, 90-4 виробляють накопичувально протягом звітного періоду. Щомісяця зіставленням сукупного дебетового обороту за субрахунками 90-2, 90-3, 90-4 і кредитового обороту по субрахунку 90-1 визначають фінансовий результат від продажів за звітний місяць. Виявлену прибуток або збиток щомісячно заключними проводками списують із субрахунка 90-9 на рахунок 99. Таким чином, синтетичний рахунок 90 щомісячно закривається і сальдо на звітну дату не має.
Після закінчення звітного року всі субрахунки, відкриті до рахунку 90 (крім 90-9), закриваються внутрішніми записами на субрахунок 90-9.
Аналітичний облік за рахунком 90 ведуть по кожному виду проданої продукції, товарів, виконаних робіт і т.д., а при необхідності і за іншими напрямами.
Для узагальнення інформації про операційні і позареалізаційні доходи та витрати використовують рахунок 91 «Інші доходи і витрати», до якого відкривають субрахунки:
91-1 «Інші доходи»
91-2 «Інші витрати»
91-9 «Сальдо інших доходів і витрат».
Записи за субрахунками 91-1 і 91-2 виробляють накопичувально протягом звітного періоду, потім аналогічно описаному процесу закривають ці рахунки і сальдо виводять на субрахунок 91-9.
Сальдо 90 і 91 рахунків проводять на рахунок 99. Таким чином утворюється прибуток, або збиток.
У кінці звітного періоду рахунок 99 також закривається проводкою
Дт 99 Кт 84 «Нерозподілений прибуток» - показана прибуток, а збиток показують зворотним проведенням. Ця проводка є заключною у звітному періоді.
Після виплати податку на прибуток та інших сплачуються за рахунок неї платежів, прибуток надходить у розпорядження підприємства.


20 день.
Витрати обігу - це витрати по доведенню товарів до споживачів, виражені в грошовій формі. Аналіз витрат обігу спрямований на виявлення можливостей підвищення ефективності роботи торгового підприємства за рахунок більш раціонального використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів в процесі здійснення актів купівлі-продажу товарів та організації торговельного обслуговування споживачів.
У ТОВ «Майстер» витрати від торгової діяльності враховують на активному рахунку 44 «Витрати на продаж». Потім вони повністю списуються на рахунок 90. Із загальної суми витрат обігу сума транспортних витрат підлягає розподілу між реалізованими товарами і залишком товарів на кінець місяця. Решта суми витрат відноситься до реалізованих товарів.
Розподіляється сума транспортних витрат обчислюється за середнім відсотком:
Середній відсоток = сума транспортних витрат на початок місяця і вироблених в звітному місяці ділиться на суму вартості реалізованих товарів у звітному місяці та вартості залишку товарів на кінець місяця, потім це приватне множать на 100.
Сума транспортних витрат, що відносяться до залишку нереалізованих товарів, визначається як добуток середнього відсотка і вартості залишку товарів на кінець місяця, яке потім ділиться на 100.
Після закінчення місяця сума витрат обігу, що припадає на реалізовані товари, списується з рахунку 44 на рахунок 90 повністю відповідно до ПБО 10/99 (Дт 90 Кт 44).
Таблиця 8
Аналіз витрат обігу та виробництва
в цілому по підприємству ТОВ «Майстер» і по статтях за січень і лютий 2003
Статті витрат обігу
Фактичне виконання січень 2003
Фактичне виконання лютого 2003
Скоректований-ні витрати обігу
Відносна сума (економія або перевитрата)
+, -
руб
руб.
%
до товаро-обороту
руб.
%
до товаро-обороту
рівень
%
1. Транспортні витрати
1500
2,7
1700
1,4
52
882
2. Витрати на оплату праці
16200
29
16800
13,5
47
7821
3. Відрахування на соціальні потреби
-
-
-
-
-
-
4. Витрати на оренду та утримання будівель, споруд, приміщень, обладнання та інвентарю.
3000
5,4
3000
2,3
43
1278
5. Амортизація основних засобів
11200
20,1
11200
9
45
5015
6. Витрати на ремонт осн.ср-в
500
0,9
-
-
-
-
7. Знос сан.одежди та ін МШП
740
1,3
450
0,4
31
139
8. Витрати на паливо, електро-енергію для виробничих потреб
1540
2,7
1800
1,4
52
933
9. Витрати на зберігання, підготовку, подсортировку товарів
1100
2
980
0,8
0,4
392
10. Витрати на рекламу
570
1
570
0,5
0,5
285
11. Витрати з оплати відсотків за користування позикою
-
-
-
-
-
-
12. Втрати товарів і технологічне-кі відходи
-
-
-
-
-
-
13. Витрати на тару
-
-
-
-
-
-
14. Інші витрати
-
-
-
-
-
-
РАЗОМ:
36350
65,1
36500
29,3
-
16 745
Примітка: Товарообіг в рублях:
Січень
55 800
Лютий
124 740

Як видно з таблиці, в лютому реальна сума економії у витратах у порівнянні з січнем склала 16 745 рублів. Економія відбулася за рахунок збільшення товарообігу, таким чином, збільшилася чистий прибуток.
21 день.
    Прибуток - це частина чистого доходу, який безпосередньо отримують суб'єкти господарювання після реалізації продукції. Загальний обсяг прибутку підприємства являє собою валовий прибуток, яка включає:
· Прибуток від реалізації товарів, обчислену шляхом вирахування з виручки податку на додану вартість, акцизів, податку із продажів, витрат на виробництво і реалізацію, що включаються до собівартості. Прибуток від реалізації товарів - основна частина валового прибутку.
· Прибуток від реалізації нетоварної продукції
· Прибуток від реалізації основних засобів, НМА та матеріалів
· Позареалізаційні доходи
Таблиця 9
Аналіз валового прибутку ТОВ «Майстер»
Показники
Фактичне виконання
Січень 2003
Фактичне виконання
Лютий 2003
Відхилення
+, -
1. Товарообіг, руб
55 800
124 740
+ 68940
2. Валовий прибуток, руб
19 450
88 240
+ 68 790
3. Рівень валового прибутку,%
34,9
70,7
+ 35,8
На підставі таблиці 9 випливає висновок, що в лютому прибуток зросла не тільки за рахунок зростання товарообігу, а й за рахунок ефективного використання ресурсів, підвищення ділової активності тощо, так і рівень прибутку в товарообігу підвищився на 35,8%. Можна сказати, що лютий для фірми був місяцем зміцнення і розвитку.
22-23 день.
  Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання. Прибуток є найважливішим фінансовим показником. Прибуток характеризує ступінь ділової активності та фінансового благополуччя. Прибуток (збиток) звітного періоду розподіляється між суспільством в особі держави і господарюючим суб'єктом. Принципи розподілу прибутку відображені в податковому кодексі РФ (визначаються державою).
Оподатковуваний прибуток обкладається податком 24%.
Чистий прибуток дорівнює різниці між оподатковуваного податком балансовим прибутком і величиною податку з урахуванням пільг. Напрямки використання прибутку визначаються підприємством самостійно. Необхідна інформація для аналізу прибутку відображається у формі № 2 і № 3 (у розрахунку відрахувань до фондів). Відповідно до законодавства та установчих документів фірма розподіляє чистий прибуток за наступними напрямками:
· Відрахування в резервний фонд,
· Відрахування до фонду соціальної сфери,
· На благодійні цілі.
Для аналізу чистого прибутку ТОВ «Майстер» складемо аналітичну таблицю 10.
Таблиця 10
Аналіз прибутку та його використання за 1 квартал 2003 року ТОВ «МАЙСТЕР»
Показники
Розрахунковий план
Фактичне виконання
Відхилення
+, -
1
2
3
4
1. Роздрібний товарообіг, руб
250 000
280 000
+ 30 000
2. Питома вага власної продукції у підприємствах громадського харчування
-
-
-
3. Валовий прибуток, руб
140 000
130 000
- 10 000
4. Витрати обігу, руб
20 000
20 000
-
5. Прибуток від продажу, руб
120 000
110 000
- 10 000
Прибуток від продажу,%
48
39
- 9
Продовження таблиці 14
1
2
3
4
6. Операційні доходи і витрати
- Відсотки до отримання
- Відсотки до сплати
- Доходи від участі в інших підприємствах
- Інші операційні доходи
- Інші операційні витрати
-
-
-
30 000
7 000
-
-
-
40 000
10 000
-
-
-
+ 10 000
+ 3000
7. Доходи від позареалізаційних операцій, руб
500
-
- 500
8. Витрати від позареалізаційних операцій, руб
3600
4474
+874
9. Прибуток (збиток) до оподаткування
139 900
135 526
- 4374
10. Податок на прибуток та інші аналогічні платежі, руб
33 576
32 526
- 1050
11. Прибуток від звичайної діяльності
106 324
103 000
- 3324
12. Надзвичайні доходи
-
-
-
13. Надзвичайні витрати
-
-
-
14. Чистий прибуток
106 324
103 000
- 3324
Отже, дані таблиці дозволяють нам зробити висновок, що підприємство дещо не розрахував свої сили на початковому етапі своєї діяльності (про це говорить невиконання плану). У цілому підприємство спрацювало непогано, тому що рівень прибутку в товарообігу досить високий, але резерви для збільшення прибутковістю все ж є. Рівень прибутку можна збільшити шляхом розширення асортименту реалізованої продукції та підвищення в цілому ділової активності, зокрема продавців і директора в частині визначення товарної номенклатури.
Завдання 9. Облік капіталів, фондів і резервів
24 день.
Статутний капітал - це внесок засновника фірми зареєстрований в установчих документах. Порядок його формування регулюється законодавством та установчими документами. Облік статутного капіталу ведеться на пасивному рахунку 80 «Статутний капітал». При реєстрації фірми «Майстер» у статуті позначений статутний капітал у розмірі 100 000 рублів, який внесений повністю майном.
Внесення статутного капіталу в бухгалтерському обліку відображено проводками:
1. Дт 75 Кт 80 - зареєстрований статутний капітал
2. Дт 75 Кт 08 - внесений внесок у статутний капітал засновником у вигляді майна.
Резервний капітал на підприємстві утворюється за рахунок прибутку. Він призначений для покриття збитків. Для обліку резервного капіталу використовують рахунок 82 «Резервний капітал».
У бухгалтерському обліку передбачені проводки для відображення операцій з резервним капіталом:
1. Дт 84 Кт 82 - відрахування в резервний капітал
2. Дт 82 Кт 84 - використання резервного капіталу
У ТОВ «МАЙСТЕР» резервний капітал утворений в розмірі 5000 рублів.
Додатковий капітал являє собою приріст капіталу організації, що утворилася в результаті переоцінки оборотних фондів. Облік додаткового капіталу ведеться на пасивному рахунку 83 «Додатковий капітал». На кінець звітного періоду, що аналізується в рамках даного звіту, додатковий капітал сформований у розмірі 3000 рублів.
Завдання 10. Бухгалтерська звітність. Аналіз бухгалтерської звітності
25-26 день.
Бухгалтерська звітність - система показників, що відображає майнове і фінансове становище організації на звітну дату, а також фінансові результати її діяльності за звітний період.
Організація складає бухгалтерську звітність за місяць, квартал і рік наростаючим підсумком з початку звітного року. При цьому місячна і квартальна звітність є проміжною.
Бухгалтерська звітність ТОВ «Майстер» складається з:
· Бухгалтерського балансу
· Звіту про прибутки та збитки
· Додатків до них, передбачених нормативними актами
· Пояснювальної записки.
Так як підприємство було створено в 4 кварталі 2002 року, то річний звіт ще не складався.
Основні вимоги, які пред'являються до бухгалтерської звітності:
Ø Бухгалтерська звітність організації є завершальним етапом облікового процесу. У ній відбиваються наростаючим підсумком майнове та фінансове становище організації, результати господарської діяльності за звітний період (місяць, квартал, рік).
Ø Бухгалтерська звітність складається на основі даних синтетичного і аналітичного обліку і результатів інвентаризації майна і фінансових зобов'язань.
Ø Бухгалтерська звітність повинна бути складена російською мовою і у валюті РФ.
Ø Бухгалтерська звітність складається за типовими формами, розробленими та затвердженими Мінфіном РФ.
Ø Міністерства та відомства РФ, республік, що входять до складу РФ, додатково до типових форм можуть встановлювати спеціалізовані форми бухгалтерської звітності для організацій системи за погодженням відповідно з міністерствами фінансів РФ і республік, що входять до складу РФ.
Ø Організації, звітність яких підлягає обов'язковій аудиторській перевірці, у складі бухгалтерської звітності представляють підсумкову частину аудиторського висновку.
Ø Виправлення звітних даних після затвердження річних звітів виробляються за звітний період, в якому виявлені перекручення.
Ø Організація складає бухгалтерську звітність, що відображає склад майна та джерела його формування, включаючи майно виробництв, господарств, інших структурних підрозділів, а також філій і представництв, виділених на окремий баланс і не є юридичними особами.
Ø У разі наявності у організації дочірніх і залежних товариств крім власного бухгалтерського звіту складається також зведена бухгалтерська звітність, що включає показники звітів таких товариств »знаходяться на території РФ і за її межами, в порядку, що встановлюється Мінфіном РФ.
Для того щоб бухгалтерська звітність відповідала висунутим до неї вимогам, при складанні бухгалтерських звітів повинно бути забезпечено дотримання наступних умов:
Ø повне відображення за звітний період усіх господарських операцій і результатів інвентаризації всіх виробничих ресурсів, готової продукції та розрахунків;
Ø повне збіг даних синтетичного і аналітичного обліку, а також показників звітів і балансів з даними синтетичного і аналітичного обліку;
Ø здійснення запису господарських операцій у бухгалтерському обліку тільки на підставі належно оформлених виправдувальних документів або прирівняних до них технічних носіїв інформації;
Ø правильна оцінка статей балансу.
Складання звітності повинна передувати значна
підготовча робота, що здійснюється за заздалегідь складеним
спеціальним графіком. Важливим етапом підготовчої роботи
складання звітності є закриття в кінці звітного періоду всіх
операційних рахунків: калькуляційних, збирально-
розподільних, сопоставляющих, фінансово-результативних. До
початку цієї роботи повинні бути здійснені всі бухгалтерські записи
на синтетичних і аналітичних рахунках (включаючи результати
інвентаризації), перевірена правильність цих записів.
Важливе значення має обгрунтування послідовності закриття рахунків.
При складанні форм бухгалтерської звітності використовуються в основному дані Головної книги. Порядок складання звітних форм докладно викладено в Інструкції про порядок заповнення форм річної бухгалтерської звітності.
Звітним роком для всіх організацій вважається період з I січня по 31 грудня включно.
Першим звітним роком для створюваних організацій вважається період з дати їх державної реєстрації по 31 грудня включно. Новоствореним організаціям після 1 жовтня дозволяється вважати першим звітним роком період з дати їх державної реєстрації по 31 грудня наступного року включно.
Дані вступного балансу повинні відповідати даним затвердженого заключного балансу за період, що передує звітному. У разі зміни вступного балансу на 1 січня звітного року причини слід пояснити.
Зміни в бухгалтерській звітності, що відносяться як до поточного, так і до минулого року (після її затвердження), проводяться у звітності, яка складається за звітний період, в якому були виявлені перекручення її даних.
Виправлення помилок у бухгалтерській звітності підтверджуються підписом осіб, її підписали, із зазначенням дати виправлення.
Бухгалтерська звітність підписується керівником і головним бухгалтером (бухгалтером) організації.
Основною формою бухгалтерської звітності є бухгалтерський баланс. Його складають на основі даних про залишки по дебету і кредиту синтетичних рахунків і субрахунків на початок і кінець періоду, взятих з Головної книги.
Слід зазначити, що деякі балансові статті заповнюють безпосередньо за залишками відповідних рахунків («Каса», «Розрахунковий рахунок» та ін.)
Значна частина балансових статей відображає згруповані дані декількох синтетичних рахунків. Наприклад, за статтею «Сировина, матеріали та інші аналогічні цінності" відображається сальдо по рахунках 10, 15 і 16; за статтею «Витрати в незавершеному виробництві» - сальдо рахунків 20, 21, 23, 29, 44 і т.п.
Конкретизація змісту балансу за роками здійснюється наказами Мінфіну РФ по квартальної і річної звітності.
Правила оцінки статей балансу:
Правила оцінки статей балансу встановлені Положенням про бухгалтерський облік та інструкціями щодо складання бухгалтерської звітності.
Відповідно до Положення про бухгалтерський облік та звітності основні засоби та нематеріальні активи відображають у балансі за залишковою вартістю; сировину, основні і допоміжні матеріали, покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, паливо, тару, запасні частини та інші матеріальні ресурси - за фактичною собівартістю; готову і відвантажену продукцію в залежності від порядку списання загальногосподарських витрат та використання рахунку 40 «Випуск продукції, робіт, послуг» - за повною або неповною фактичної виробничої собівартості і за повною або неповної нормативної (планової) собівартості продукції.
Матеріальні цінності, на які ціна протягом року знизилась або які морально застаріли і частково втратили свою первинну якість, відображають у бухгалтерському балансі на кінець звітного року за ціною можливої ​​реалізації, коли вони нижче первісної вартості придбання, з віднесенням різниці у цінах на результати господарської діяльності .
Залишки коштів організації по валютних рахунках, інші грошові кошти (включаючи грошові документи), цінні папери, дебіторську і кредиторську заборгованість в іноземних валютах відображають у звітності у валюті, що діє на території РФ, в сумах, які визначаються шляхом перерахунку іноземних валют за курсом Центрального банку РФ , що діє на останнє число звітного періоду.
Розрахунки з дебіторами і кредиторами кожна сторона відображає у своїй звітності в сумах, що випливають з бухгалтерських записів і визнаних нею правильними. При розбіжності зацікавлена ​​сторона зобов'язана у встановлені терміни передати необхідні матеріали на розгляд органам, уповноваженим вирішувати відповідні спори.
Відображаються у звітності суми за розрахунками з фінансовими, податковими органами, установами банків повинні бути погоджені з ними і тотожні. Залишення на балансі не відрегульованих сум за цими розрахунками не допускається.
У разі реалізації та іншого вибуття майна організації (основних засобів, виробничих запасів, цінних паперів та ін) збиток або дохід за цими операціями відносять на фінансові результати організації.
Не відшкодовані втрати від стихійних лих списують за рішенням керівника організації за рахунок коштів резервного капіталу, або на фінансові результати звітного року організації (якщо в організації не утворюється резервний капітал яких засобів капіталу недостатньо), або на зменшення фінансування (фондів) у бюджетної організації.
Звіт про прибутки і збитки (ф. № 2) містить відомості за звітний і попередній роки:
Ø про прибуток (збитки) від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (з виручки нетто віднімають собівартість реалізації товарів, продукції, робіт, послуг, комерційні витрати та управлінські витрати.
Ø про прибуток (збитки) за операційним доходах і видатках з виділенням відсотків до отримання та сплату (сум відсотків по цінних паперах і сум, належних від банків за користування ними залишками коштів на рахунках організації), доходів від участі в інших організаціях та інших операційних доходів і витрат;
Ø про прибуток (збитки) від фінансово-господарської діяльності, що визначається складанням фінансових результатів від реалізації та операційних доходів і витрат;
Ø про інші позареалізаційні доходи та видатки;
Ø про валового прибутку, яка визначається складанням прибутку (збитків) від фінансово-господарської діяльності з позареалізаційними доходами і видатками;
Ø про податок на прибуток;
Ø про абстрактних засобах з прибутку;
Ø про нерозподіленого прибутку (збитки) звітного року, яку визначають відніманням з валового прибутку податку на прибуток і абстрактних коштів.
Звіт про рух капіталу (ф. № 3) складається з двох розділів та довідки.
У розділі I «Власний капітал» показують залишок на початок року, надходження, витрати (використання) і залишок на кінець року складових частин власного капіталу (статутного і додаткового капіталу, резервного фонду, нерозподіленого прибутку минулих років, фондів нагромадження і соціальної сфери, цільових фінансування і надходжень).
У розділі II «Інші фонди та резерви» показують залишки на початок і кінець року і рух фондів споживання, резервів майбутніх витрат і платежів, оціночних резервів.
У довідці наводять відомості про чисті активи організації і отримані з бюджету та галузевих і міжгалузевих фондів коштах на фінансування капітальних вкладень, науково-дослідних робіт, відшкодування збитків, соціальний розвиток та інші цілі.
Пояснювальна записка до річної бухгалтерської звітності повинна містити істотну інформацію про організацію, її фінансове становище, порівнянності даних за звітний і попередній йому роки, методи оцінки та суттєвих статтях бухгалтерської звітності,
У пояснювальній записці повинне повідомлятися про факти незастосування правил бухгалтерського обліку у випадках, коли вони не дозволяють вірогідно відбити майновий стан і фінансові результати діяльності організації, з відповідним обгрунтуванням. В іншому випадку незастосування правил бухгалтерського обліку розглядається як ухилення від їх виконання і визнається порушенням законодавства Російської Федерації про бухгалтерський облік.
У пояснювальній записці до бухгалтерської звітності організація вказує зміни у своїй обліковій політиці на наступний звітний рік.
Зміст пояснювальної записки до річного звіту може конкретизуватися у щорічних інструкції про порядок заповнення форм річної бухгалтерської звітності.
Крім того, в пояснювальній записці може бути наведено оцінку ділової активності організації, критеріями якої є широта ринків збуту продукції, включаючи наявність постачань на експорт, репутація організації. Доцільно включення в пояснювальну записку даних про динаміку найважливіших економічних і фінансових показників роботи організації за кілька років, описів майбутніх капіталовкладень, здійснюваних економічних заходах та іншої інформації, що цікавить можливих користувачів річної бухгалтерської звітності.
Відповідно до Закону про бухгалтерський облік всі організації, за винятком бюджетних, представляють річну бухгалтерську звітність відповідно до установчими документами засновникам, учасникам організації або власникам майна, а також територіальним органам державної статистики за місцем їх реєстрації. Державні і муніципальні унітарні підприємства представляють бухгалтерську звітність органам, уповноваженим управляти державним майном.
Іншим органам виконавчої влади, банкам або іншим користувачам бухгалтерська звітність подається відповідно до законодавства РФ.
Організації зобов'язані представити квартальну бухгалтерську звітність протягом 30 днів після закінчення кварталу, а річну - протягом 90 днів після закінчення року, якщо інше не передбачено законодавством РФ.
Запропонована річна бухгалтерська звітність повинна бути затверджена в порядку, передбаченому установчими документами організації.
Датою подання бухгалтерської звітності для організації вважається день фактичної передачі її належності або дата її відправлення, позначена на штемпелі поштового організації. Якщо дата подання звітності припадає на неробочий (вихідний) день, то терміном подання звітності перший наступний за ним робочий день.
Річна бухгалтерська звітність організації є відкритою для зацікавлених користувачів: банків, інвесторів, кредиторів, покупців, постачальників та інші, які можуть знайомитися з річною бухгалтерською звітністю та отримувати її копії з відшкодуванням витрат на копіювання.
У додатку до звіту представлені основні документи бухгалтерської звітності ТОВ «Майстер» за 1 квартал 2003 року.
27-29 день.
Під фінансовим станом розуміється здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Воно характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.
Фінансовий стан може бути стійким, нестійким і кризовим. Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчить про його гарне фінансове стані.
Фінансовий стан підприємства (ФСП) залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансове становище підприємства. І навпаки, у результаті недовиконання плану по виробництву і реалізації продукції відбувається підвищення її собівартості, зменшення виручки і суми прибутку і як наслідок - погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності
Стійкий фінансовий стан в свою чергу робить позитивний вплив на виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому фінансова діяльність як складова частина господарської діяльності направлена ​​на забезпечення планомірного надходження і витрачання грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і позикового капіталу і найбільш ефективного його використання.
Головна мета аналізу - своєчасно виявляти і усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.
Аналіз фінансового стану організації передбачає наступні етапи.
1. Попередній огляд економічного і фінансового стану суб'єкта господарювання.
1.1. Характеристика загальної спрямованості фінансово-господарської діяльності.
1.2. Оцінка надійності інформації статей звітності.
2. Оцінка і аналіз економічного потенціалу організації.
2.1. Оцінка майнового стану.
2.1.1. Побудова аналітичного балансу-нетто.
2.1.2. Вертикальний аналіз балансу.
2.1.3. Горизонтальний аналіз балансу.
2.1.4. Аналіз якісних змін у майновому положенні.
2.2. Оцінка фінансового становища.
2.2.1. Оцінка ліквідності.
2.2.2. Оцінка фінансової стійкості.
3. Оцінка і аналіз результативності фінансово-господарської діяльності підприємства.
3.1. Оцінка виробничої (основний) діяльності.
3.2. Аналіз рентабельності.
3.3. Оцінка положення на ринку цінних паперів.
Інформаційну основу даної методики складає система показників бухгалтерської звітності.
Оцінка і аналіз економічного потенціалу організації
Оцінка майнового стану
Економічний потенціал організації може бути охарактеризований подвійно: з позиції майнового стану підприємства і з позиції його фінансового становища. Обидві ці сторони фінансово-господарської діяльності взаємопов'язані - нераціональна структура майна, його неякісний склад можуть привести до погіршення фінансового положення і навпаки.
Згідно з діючими нормативами, баланс в цей час складається в оцінці нетто. Проте ряд статей, як і раніше носить характер регулюючих. Для зручності аналізу доцільно використовувати так званий ущільнений аналітичний баланс-нетто, який формується шляхом усунення впливу на підсумок балансу (валюту) і його структуру регулюючих статей. Для цього:
· Суми за статтею «Заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу» зменшують величину власного капіталу і величину оборотних активів;
· На величину статті "Забезпечення (« Резерв по сумнівних боргах »)» коригується значення дебіторської заборгованості та власного капіталу підприємства;
· Однорідні за складом елементи балансових статей об'єднуються в необхідних аналітичних розділах (довгострокові поточні активи, власний і позиковий капітал).
Стійкість фінансового положення підприємства в значній мірі залежить від доцільності і правильності вкладення фінансових ресурсів в активи.
У процесі функціонування підприємства величина активів, його структура перетерплюють постійні зміни. Найбільш загальне уявлення про які мали місце якісні зміни в структурі засобів та їх джерел, а також динаміці цих змін можна отримати за допомогою вертикального і горизонтального аналізу звітності.
Вертикальний аналіз показує структуру засобів підприємства і їх джерел. Вертикальний аналіз дозволяє перейти до відносних оцінок і проводити господарські порівняння економічних показників діяльності підприємств, що розрізняються за величиною використаних ресурсів, згладжувати вплив інфляційних процесів, що спотворюють абсолютні показники фінансової звітності.
Горизонтальний аналіз звітності полягає в побудові однієї або декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження). Ступінь агрегованості показників визначається аналітиком. Як правило, беруться базисні темпи росту за ряд років (суміжних періодів), що дозволяє аналізувати не тільки зміну окремих показників, але і прогнозувати їхнього значення.
Горизонтальний і вертикальний аналізи взаємодоповнюють один одного. Тому на практиці не рідко будують аналітичні таблиці, що характеризують як структуру бухгалтерської звітності, так і динаміку окремих її показників. Обидва ці види аналізу особливо цінні при міжгосподарських зіставленнях, оскільки дозволяють порівнювати звітність різних за видом діяльності й обсягам виробництва підприємств.
Критеріями якісних змін у майновому положенні підприємства та ступеня їх прогресивності виступають такі показники, як:
· Сума господарських засобів підприємства;
· Частка активної частини основних засобів;
· Коефіцієнт зносу;
· Питома вага бистрореалізуемих активів;
· Частка орендованих основних засобів;
· Питома вага дебіторської заборгованості та ін
Формули для розрахунку даних показників наведені в прил.2.
Розглянемо їх економічну інтерпретацію.
Сума господарських коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Цей показник дає узагальнену вартісну оцінку активів, що значаться на балансі підприємства. Це облікова оцінка, не збігається з сумарною ринковою оцінкою його активів. Зростання цього показника свідчить про нарощування майнового потенціалу підприємства.
Частка активної частини основних засобів. Під активною частиною основних засобів розуміють машини, обладнання та транспортні засоби. Зростання цього показника в динаміці звичайно розцінюється як сприятлива тенденція.
Коефіцієнт зносу. Показник характеризує частку вартості основних засобів, що залишилася до списання на витрати в наступних періодах. Коефіцієнт зазвичай використовується в аналізі як характеристика стану основних засобів. Доповненням цього показника до 100% (або одиниці) є коефіцієнт придатності. Коефіцієнт зносу залежить від прийнятої методики нарахування амортизаційних відрахувань і не відображає повною мірою фактичного зносу основних засобів. Аналогічно, коефіцієнт придатності не дає точної оцінки їх поточної вартості. Це відбувається через низку причин: темпу інфляції, стану кон'юнктури і попиту, правильності визначення корисного терміну експлуатації основних засобів і т.д. Однак не дивлячись на недоліки, умовність показників зношеності і придатності, вони мають певне аналітичне значення. За деякими оцінками, значення коефіцієнта зносу більше, ніж на 50% вважається небажаним.  
Коефіцієнт оновлення. Показує, яку частину від наявних на кінець звітного періоду основних засобів становлять нові основні засоби.
Коефіцієнт вибуття. Показує, яка частина основних засобів, за якими підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибула через старість і з інших причин.
Оцінка фінансового становища
Фінансове становище підприємства можна оцінювати з точки зору короткострокової і довгострокової перспектив. У першому випадку критерії оцінки фінансового стану - ліквідність і платоспроможність підприємства, тобто здатність своєчасно і в повному обсязі провести розрахунки за короткостроковими зобов'язаннями.
Під ліквідністю якого-небудь активу розуміють здатність його трансформуватися в грошові кошти, а ступінь ліквідності визначається тривалістю тимчасового періоду, протягом якого ця трансформація може бути здійснена. Чим коротший період, тим вища ліквідність даного виду активів.
Говорячи про ліквідність підприємства, мають на увазі наявність у нього оборотних коштів у розмірі, теоретично достатньому для погашення короткострокових зобов'язань хоча б і з порушенням строків погашення, передбачених контрактами.
Платоспроможність означає наявність у підприємства грошових коштів та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків за кредиторською заборгованістю, що вимагає негайного погашення. Таким чином, основними ознаками платоспроможності є: а) наявність в достатньому обсязі коштів на розрахунковому рахунку; б) відсутність простроченої кредиторської заборгованості.
Очевидно, що ліквідність і платоспроможність не тотожні один одному. Так, коефіцієнти ліквідності можуть характеризувати фінансовий стан як задовільний, однак по суті ця оцінка може бути помилковою, якщо в поточних активах значна питома вага припадає на неліквіди і прострочену дебіторську заборгованість. Наведемо основні показники, що дозволяють оцінити ліквідність і платоспроможність підприємства.
Величина власних оборотних коштів. Характеризує ту частину власного капіталу підприємства, яка є джерелом покриття його поточних активів (тобто активів, що мають оборотність менш одного року). Це розрахунковий показник, що залежить як від структури активів, так і від структури джерел коштів. Показник має особливо важливе значення для підприємств, що займаються комерційною діяльністю та іншими посередницькими операціями. За інших рівних умовах зростання цього показника в динаміці розглядається як позитивна тенденція. Основним і постійним джерелом збільшення власних коштів є прибуток. Слід розрізняти «оборотні кошти» та «власні оборотні кошти». Перший показник характеризує активи підприємства (II розділ активу балансу), другий - джерела коштів, а саме частину власного капіталу підприємства, розглянуту як джерело покриття поточних активів. Величина власних оборотних коштів чисельно дорівнює перевищенню поточних активів над поточними зобов'язаннями. Можлива ситуація, коли величина поточних зобов'язань перевищує величину поточних активів. Фінансове становище підприємства в цьому випадку розглядається як нестійке; потрібні негайні заходи для його виправлення.
Маневреність функціонуючого капіталу. Характеризує ту частину власних оборотних коштів, що знаходиться у формі грошових коштів, тобто коштів, що мають абсолютну ліквідність. Для нормально функціонуючого підприємства цей показник звичайно міняється в межах від нуля до одиниці. За інших рівних умовах зростання показника в динаміці розглядається як позитивна тенденція. Прийнятне орієнтовне значення показника встановлюється підприємством самостійно і залежить, наприклад, від того, наскільки висока його щоденна потреба у вільних грошових ресурсах.
Коефіцієнт поточної ліквідності. Дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки рублів поточних активів припадає на один карбованець поточних зобов'язань. Логіка обчислення даного показника полягає в тому, що підприємство погашає короткострокові зобов'язання в основному за рахунок поточних активів, отже, якщо поточні активи перевищують за величиною поточні зобов'язання, підприємство може розглядатися як успішно функціонуюче (принаймні теоретично). Значення показника можна варіювати по галузях і видам діяльності, а його розумний ріст у динаміці звичайно розглядається як сприятлива тенденція. У західній обліково-аналітичній практиці наводиться нижнє критичне значення показника - 2; однак це лише орієнтовне значення, яке вказує на порядок показника, але не на його точне нормативне значення.
Коефіцієнт швидкої ліквідності. Показник аналогічний коефіцієнту поточної ліквідності; однак обчислюється по більш вузькому колу поточних активів. З розрахунку виключається найменш ліквідна їх частина - виробничі запаси. Логіка такого виключення полягає не тільки в значно меншій ліквідності запасів, але, що набагато важливіше, і в тому, що грошові кошти, які можна виручити у випадку вимушеної реалізації виробничих запасів, можуть бути істотно нижче витрат на їх придбання.
Орієнтовна нижнє значення показника - 1; однак ця оцінка також носить умовний характер. Аналізуючи динаміку цього коефіцієнта, необхідно звертати увагу на чинники, що зумовили його зміну. Так, якщо зростання коефіцієнта швидкої ліквідності було пов'язане в основному з ростом. невиправданої дебіторської заборгованості, то це не може характеризувати діяльність підприємства з позитивного боку.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) є найбільш жорстким критерієм ліквідності підприємства і показує, яка частина короткострокових позикових зобов'язань може бути при необхідності погашена негайно. Рекомендована нижня межа показника, що приводиться в західній літературі, - 0,2. Оскільки розробка галузевих нормативів цих коефіцієнтів - справа майбутнього, на практиці бажано проводити аналіз динаміки даних показників, доповнюючи його порівняльним аналізом доступних даних по підприємствах, які мають аналогічну орієнтацію своєї господарської діяльності.
Частка власних оборотних коштів у покритті запасів. Характеризує ту частину вартості запасів, яка покривається власними оборотними засобами. Традиційно має велике значення в аналізі фінансового стану підприємств торгівлі; рекомендована нижня межа показника в цьому випадку - 50%.
Коефіцієнт покриття запасів. Розраховується співвіднесенням величини «нормальних» джерел покриття запасів і суми запасів. Якщо значення цього показника менше одиниці, то поточний фінансовий стан підприємства розглядається як нестійке.
Одна з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства - стабільність його діяльності у світлі довгострокової перспективи. Вона пов'язана із загальною фінансовою структурою підприємства, ступенем його залежності від кредиторів і інвесторів.
Фінансова стійкість у довгостроковому плані характеризується, отже, співвідношенням власних і позикових коштів. Однак цей показник дає лише загальну оцінку фінансової стійкості. Тому у світовій та вітчизняній обліково-аналітичній практиці розроблена система показників.
Коефіцієнт концентрації власного капіталу. Характеризує частку власників підприємства в загальній сумі коштів, авансованих в його діяльність. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш фінансово стійке, стабільно і незалежно від зовнішніх кредитів підприємство. Доповненням до цього показника є коефіцієнт концентрації залученого (позикового) капіталу - їх сума дорівнює 1 (або 100%).
Коефіцієнт фінансової залежності. Є оберненим до коефіцієнту концентрації власного капіталу. Зростання цього показника в динаміці означає збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства. Якщо його значення знижується до одиниці (або 100%), це означає, що власники повністю фінансують своє підприємство.
Коефіцієнт маневреності власного капіталу. Показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка частина капіталізована. Значення цього показника можна відчутно варіювати залежно від структури капіталу і галузевої приналежності підприємства.
Коефіцієнт структури довгострокових вкладень. Логіка розрахунку цього показника заснована на припущенні, що довгострокові позички і позики використовуються для фінансування основних засобів і інших капітальних вкладень. Коефіцієнт показує, яка частина основних засобів та інших необоротних активів профінансована зовнішніми інвесторами.
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів. Характеризує структуру капіталу. Зростання цього показника в динаміці - негативна тенденція, що означає, що підприємство все сильніше і сильніше залежить від зовнішніх інвесторів.
Коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів. Як і деякі з вищенаведених показників, цей коефіцієнт дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості підприємства. Він має досить просту інтерпретацію: його значення, наприклад, рівне 0,178, означає, що на кожен карбованець власних коштів, вкладених в активи підприємства, припадає 17,8 коп. позикових коштів. Зростання показника в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів, тобто про деяке зниження фінансової стійкості, і навпаки.
Не існує якихось єдиних нормативних критеріїв для розглянутих показників. Вони залежать від багатьох чинників: галузевої приналежності підприємства, принципів кредитування, сформованої структури джерел коштів, оборотності оборотних коштів, репутації підприємства та ін Тому прийнятність значень цих коефіцієнтів, оцінка їх динаміки і напрямків зміни можуть бути встановлені тільки в результаті зіставлення по групах.
Оцінка і аналіз результативності фінансово-господарської діяльності
Оцінка ділової активності
Оцінка ділової активності спрямована на аналіз результатів та ефективність поточної основної виробничої діяльності
Оцінка ділової активності на якісному рівні може бути отримана в результаті порівняння діяльності даного підприємства і родинних по сфері додатка капіталу підприємств. Такими якісними '(тобто неформалізуємим) критеріями є: широта ринків збуту продукції; наявність продукції, що поставляється на експорт; репутація підприємства, що виражається, зокрема, в популярності клієнтів, що користуються послугами підприємства, та ін Кількісна оцінка робиться по двох напрямках :
· Ступінь виконання плану (встановленого вищестоящою організацією чи самостійно) за основними показниками, забезпечення заданих темпів їхнього зростання;
· Рівень ефективності використання ресурсів підприємства.
Для реалізації першого напрямку аналізу доцільно також враховувати порівняльну динаміку основних показників. Зокрема, оптимально наступне їх співвідношення:
Т пб> Т р> Т ак> 100%,
де Т пб> Т р -, Т ак - відповідно темп зміни прибутку, реалізації, авансованого капіталу (Бд).
Ця залежність означає, що: а) економічний потенціал підприємства зростає; б) у порівнянні зі збільшенням економічного потенціалу обсяг реалізації зростає більш високими темпами, тобто ресурси підприємства використовуються більш ефективно; в) прибуток зростає випереджаючими темпами, що свідчить, як правило, про відносне зниження витрат виробництва та обігу.
Однак можливі і відхилення від цієї ідеальної залежності, причому не завжди їх слід розглядати як негативні, такими причинами є: освоєння нових перспектив напрями докладання капіталу, реконструкція і модернізація діючих виробництв і т.п. Ця діяльність завжди пов'язана зі значними вкладеннями фінансових ресурсів, які здебільшого не дають швидкої вигоди, але в перспективі можуть повністю окупитися.
Для реалізації другого напрямку можуть бути розраховані різні показники, що характеризують ефективність використання, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Основні з них - вироблення, фондовіддача, оборотність виробничих запасів, тривалість операційного циклу, оборотність авансованого капіталу.
При аналізі оборотності оборотних коштів особлива увага повинна приділятися виробничим запасам та дебіторської заборгованості. Чим менше омертвляється фінансові ресурси в цих активах, тим ефективніше вони використовуються, швидше обертаються, приносять підприємству все нові й нові прибутки.
Оборотність оцінюють, зіставляючи показники середніх залишків оборотних активів і їх оборотів за аналізований період. Оборотами при оцінці та аналізі оборотності є:
· Для виробничих запасів - витрати на виробництво реалізованої продукції;
· Для дебіторської заборгованості - реалізація продукції по безготівковому розрахунку (оскільки цей показник не відображається у звітності і може бути виявлений за даними бухгалтерського обліку, на практиці його нерідко заміняють показником виторгу від реалізації).
Дамо економічну інтерпретацію показників оборотності:
· Оборотність в оборотах указує середнє число оборотів коштів, вкладених в активи даного виду, в аналізований період;
· Оборотність в днях вказує тривалість (в днях) одного обороту коштів, вкладених в активи даного виду.
Узагальненої характеристикою тривалості омертвляння фінансових ресурсів у поточних активах є показник тривалості операційного циклу, тобто того, скільки днів у середньому проходить з моменту вкладення грошових коштів в поточну виробничу діяльність до моменту повернення їх у вигляді виручки на розрахунковий рахунок. Цей показник значною мірою залежить від характеру виробничої діяльності; його зниження - одна з основних внутрішньогосподарських задач підприємства.
Показники ефективності використання окремих видів ресурсів узагальнюються в показниках обороту власного капіталу і оборотності основного капіталу, характеризують відповідно віддачу вкладених у підприємство: а) коштів власника; б) всіх коштів, включаючи залучені. Різниця між цими коефіцієнтами обумовлено ступенем залучення позикових коштів для фінансування виробничої діяльності.
До узагальнюючих показників оцінки ефективності використання ресурсів підприємства і динамічності його розвитку відносяться показник ресурсоотдачи і коефіцієнт стійкості економічного зростання.
Ресурсоотдачи (коефіцієнт оборотності авансованого капіталу). Характеризує обсяг реалізованої продукції, що припадає на карбованець коштів, вкладених у діяльність підприємства. Зростання показника в динаміці розглядається як сприятлива тенденція.
Коефіцієнт стійкості економічного зростання. Показує, якими в середньому темпами може розвиватися підприємство надалі, не змінюючи вже сформоване співвідношення між різними джерелами фінансування, фондовіддачею, рентабельністю виробництва, дивідендною політикою і т.п.
Оцінка рентабельності
До основних показників цього блоку, які у країнах з ринковою економікою для характеристики рентабельності вкладень у діяльність того чи іншого виду, відносяться рентабельність авансованого капіталу і рентабельність власного капіталу. Економічна інтерпретація цих показників очевидна - скільки рублів прибутку припадає на один рубль авансованого (власного) капіталу . [5.430]
У процесі аналізу можуть використовуватися жорстко детерміновані факторні моделі, що дозволяють ідентифікувати і дати порівняльну характеристику основних факторів, що вплинули на зміну того чи іншого показника.
В основі приведеної системи діє наступна жорстко детермінована факторна залежність:
,
де КФЗ - коефіцієнт фінансової залежності, ВА - сума активів підприємства, СК - власний капітал.
З представленої моделі видно, що рентабельність власного капіталу залежить від трьох факторів: рентабельності господарської діяльності, ресурсоотдачи та структури авансованого капіталу. Значимість виділених факторів пояснюється тим, що вони в певному сенсі узагальнюють усі сторони фінансово-господарської діяльності підприємства, зокрема бухгалтерську звітність: перший фактор узагальнює форму № 2 «Звіт про фінансові результати», другий - актив балансу, третій - пасив балансу.
Визначення незадовільної структури балансу підприємства
В даний час більшість підприємств Росії перебуває у скрутному фінансовому стані. Взаємні неплатежі між господарюючими суб'єктами, високі податкові та банківські процентні ставки призводять до того, що підприємства виявляються неплатоспроможними. Зовнішньою ознакою неспроможності (банкрутства) підприємства є призупинення його поточних платежів і нездатність задовольнити вимоги кредиторів протягом трьох місяців з дня настання термінів їхнього виконання.
У зв'язку з цим особливої ​​актуальності набуває питання оцінки структури балансу, так як рішення про неспроможність підприємства приймаються за визнання незадовільності структури балансу.
Основна мета проведення попереднього аналізу фінансового стану підприємства - обгрунтування рішення про визнання структури балансу незадовільною, а підприємства - платоспроможним відповідно до системи критеріїв, затвердженої Постановою Уряду Російської Федерації від 20 травня 1994 р. № 498 «Про деякі заходи щодо реалізації законодавства про неспроможність ( банкрутство) підприємств ». Основними джерелами аналізу є ф. № 1 «Баланс підприємства», ф. № 2 «Звіт про прибутки і збитки».
Аналіз та оцінка структури балансу підприємства проводяться на основі показників: коефіцієнта поточної ліквідності; коефіцієнта забезпеченості власними коштами.
Підставою для визнання структури балансу підприємства незадовільною, а підприємства - неплатоспроможним є одне з наступних умов:
· Коефіцієнт поточної ліквідності на кінець звітного періоду має значення менше 2; тл);
· Коефіцієнт забезпеченості власними коштами на кінець звітного періоду має значення менше 0,1. ОСС).
Основним показником, що характеризує наявність реальної можливості в підприємства відновити (або втратити) свою платоспроможність протягом певного періоду, є коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності. Якщо хоча б один з коефіцієнтів менше нормативу (До тл <2, а К ОСС <0,1), то розраховується коефіцієнт відновлення платоспроможності за період, встановлений рівним шести місяців.
Якщо коефіцієнт поточної ліквідності більший або дорівнює 2, а коефіцієнт забезпеченості власними коштами більше або дорівнює 0,1, розраховується коефіцієнт втрати платоспроможності за період, встановлений рівним трьом місяцям.
Коефіцієнт відновлення платоспроможності До вос визначається як відношення розрахункового коефіцієнта поточної ліквідності до його нормативом. Розрахунковий коефіцієнт поточної ліквідності визначається як сума фактичного значення коефіцієнта поточної ліквідності на кінець звітного періоду та зміни значення цього коефіцієнта між закінченням і початком звітного періоду в перерахунку на період відновлення платоспроможності, встановлений рівним шести місяцях:
,
де К нТл - Нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності,
До нТл = 2; 6 - період відновлення платоспроможності за 6 місяців;
Т - звітний період, міс.
Коефіцієнт відновлення платоспроможності, що приймає значення більше 1, свідчить про наявність реальної можливості в підприємства відновити свою платоспроможність. Коефіцієнт відновлення платоспроможності, що приймає значення менше 1, свідчить про те, що у підприємства в найближчі шість місяців немає реальної можливості відновити платоспроможність.
Коефіцієнт втрати платоспроможності К у визначається як відношення розрахункового коефіцієнта поточної ліквідності до його встановленого значення. Розрахунковий коефіцієнт поточної ліквідності визначається як сума фактичного значення коефіцієнта поточної ліквідності на кінець звітного періоду та зміни значення цього коефіцієнта між закінченням і початком звітного періоду в перерахунку на період втрати платоспроможності, встановлений рівним трьом місяцям:
,
де Т у - період втрати платоспроможності підприємства, міс.
Розраховані коефіцієнти заносяться в таблицю (табл.11), яка є в додатках до «Методичних положень з оцінки фінансового стану підприємств і встановленню незадовільною структури балансу».
Табліца11
Оцінка структури балансу підприємства

п / п
Найменування показника
На початок періоду
На момент встановлення платоспроможності
Норма
коефіцієнта
1
2
3
4
5
1
Коефіцієнт поточної ліквідності


Не менше 2
2
Коефіцієнт забезпеченості власними коштами


Не менше 0,1
3
Коефіцієнт відновлення платоспроможності підприємства. По даній таблиці розрахунок по формулі:
стор lrp.4 +6: Т (стор. 1гр.4-стор. 1гр.З)


Не менше 1,0
4
Коефіцієнт втрати платоспроможності підприємства. По даній таблиці розрахунок по формулі: стр.1гр.4 +3: Т (стр.1гр.4-тр.1гр.З), де Т приймає значення 3, 6, 9 або 12 місяцівПроведемо аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Майстер» за 1 квартал 2003 року.
Початок форми
I. Аналіз фінансового положення організації
1. Структура майна організації та джерел його формування
Показник
Значення показника
Зміна
на початок руб.
у% до валюти балансу
на кінець руб.
у% до валюти балансу
(Гр.4-гр.2) руб.
(Гр.4: гр.2) раз
1
2
3
4
5
6
7
Актив
1. Іммобілізовані засоби
122000
52.8
161000
44.7
+39000
1.32
2. Поточні активи, усього
109000
47.2
199000
55.3
+90000
1.83
в тому числі:
матеріально-виробничі запаси, всього
24000
10.4
90000
25.0
+66000
3.75
в тому числі:
-Виробничі запаси;
15000
6.5
60000
16.7
+45000
4.00
- Готова продукція (товари).
9000
3.9
30000
8.3
+21000
3.33
витрати в незавершеному виробництві (витратах звернення) та витрати майбутніх періодів;
6000
2.6
20000
5.6
+14000
3.33
ПДВ по придбаних цінностях
2000
0.9
8000
2.2
+6000
4.00
3. Ліквідні активи, всього
77000
33.3
81000
22.5
+4000
1.05
з них:
- Грошові кошти і короткострокові вкладення;
32000
13.9
41000
11.4
+9000
1.28
- Дебіторська заборгованість (термін платежу за якою не більше року);
45000
19.5
30000
8.3
-15000
0.67
- Товари відвантажені.
0
0
10000
2.8
+10000
Пасив
1. Власний капітал
129000
55.8
236000
65.6
+107000
1.83
2. Позиковий капітал, всього
0
0
0
0
0
з них:
- Довгострокові кредити і позики, всього
0
0
0
0
0
в тому числі:
- Кредити банків;
0
0
0
0
0
- Короткострокові кредити і позики, всього
0
0
0
0
0
в тому числі:
- Кредити банків;
0
0
0
0
0
3. Залучений капітал
102000
44.2
124000
34.4
+22000
1.22
Валюта балансу
231000
100.0
360000
100.0
+129000
1.56
2. Розрахунок чистих активів організації
Показник
Значення показника
Зміна
на початок руб.
у% до валюти балансу
на кінець руб.
у% до валюти балансу
(Гр.4-гр.2) руб.
(Гр.4: гр.2) раз
1
2
3
4
5
6
7
Чисті активи
129000
55.8
236000
65.6
+107000
1.83
Статутний капітал
100000
43.3
100000
27.8
0
1.00
Перевищення чистих активів над статутним капіталом
29000
12.6
136000
58.9
+107000
4.69
3. Визначення незадовільної структури балансу організації, за методикою
Федерального управління у справах про неспроможність (банкрутство) (затв. розпорядженням від 12 серпня 1994 р. N 31-р)
Показник
Значення показника на кінець звітного періоду
Нормативне значення
Відповідність фактичного значення нормативному
Коефіцієнт поточної ліквідності
1.6
не менше 2
Не відповідає
Коефіцієнт забезпеченості власними коштами
0.38
не менше 0,1
Відповідне
Оскільки розраховані вище коефіцієнти одночасно не прийняли нормативне значення, розраховується коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності:
Коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності
1.3
не менше 1
Значення коефіцієнта показує на наявність у організації реальної можливості відновити свою платоспроможність.
4. Аналіз фінансової стійкості організації
4.1. Аналіз фінансової стійкості за величиною надлишку (нестачі) власних оборотних коштів:
Показник власних оборотних коштів (ВОК)
Значення показника на кінець звітного періоду в руб.
Надлишок (недолік) СОС (= СОС мінус запаси і витрати)
СОС 1 (розрахований без урахування довгострокових і короткострокових пасивів)
75000
-45000
СОС 2 (розрахований з урахуванням довгострокових пасивів)
75000
-45000
СОС 3 (розрахований з урахуванням і довгострокових, і короткострокових пасивів)
199000
79000
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Звіт з практики
876.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Виробнича практика на підприємстві Лозно
Виробнича практика на підприємстві Лозно 2
Переддипломна практика на підприємстві Татнафта АРС
Переддипломна практика на підприємстві роздрібної торгівлі
Процес розробки та практика реалізації бізнес-плану на промисловому підприємстві
Виробничої техніко економічної практика на підприємстві ВАТ Міський молочний завод 1
Організаційні договори в торговому обороті
Викладка товарів на торговому обладнанні
Посередницькі договори в торговому обороті
© Усі права захищені
написати до нас