Право і мораль 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ПРАВО І МОРАЛЬ
Курсова робота
з дисципліни: «Теорія держави і права»

ЗМІСТ
Введення
Глава I. Поняття та сутність права
§ 1. Різні наукові підходи і школи
§ 2. Право в сучасному розумінні
Глава II. Право в системі соціальних норм
Глава III. Форми взаємодії та можливі протиріччя права і моралі
§ 1. Взаємодія права і моралі
§ 2. Суперечності між правом і мораллю
Висновок
Список використаної літератури

Введення
Актуальність курсової роботи пов'язана з тим, що зараз в Росії не часто згадують основоположний конституційний принцип, зафіксований у ст. 2 Конституції РФ: «Людина, її права і свободи є найвищою цінністю. Визнання, дотримання і захист прав і свобод людини і громадянина - обов'язок держави ». А оскільки практично не виконується не тільки цей принцип, а й питання знання людиною своїх природних, а громадянином - своїх позитивних прав, залишається відкритим, необхідність у розкритті саме цієї теми.
Право, як і держава, є продуктом суспільного розвитку. Юридично воно оформляється в державно-організованому суспільстві як основний нормативний регулятор суспільних відносин. Звичаї, моральні і релігійні норми первісного суспільства відходять на другий план, поступаючись місцем правового, регулювання суспільних відносин. Погляди на право, його походження, місце і роль в системі нормативного регулювання змінювалися в міру розвитку самого суспільства, зрілості наукової правової думки, всіляких об'єктивних і суб'єктивних факторів.
Незважаючи на суперечливість і відмінність наукових уявлень про право, всі ці навчання мають ряд загальних положень:
- Право є соціальне явище, без якого неможливе існування цивілізованого суспільства;
- Право в нормативній формі повинно відображати вимоги загальнолюдської справедливості, служити інтересам суспільства в цілому, а не окремим його класів або соціальних груп, враховувати індивідуальні інтереси і потреби особистості як першооснови суспільства;
- Право приватної власності є основою всіх прав людини;
- Право є міра поведінки, встановлена ​​і охороняється державою.
Мета даної роботи - вивчити співвідношення права і моралі.
Виходячи з мети, визначимо і завдання курсової роботи:
- Розібрати поняття і сутність права;
- Розглянути право в системі соціальних норм;
- Проаналізувати співвідношення права і моралі.
Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, поділених на параграфи, висновків та списку використаної літератури. У першому розділі розкриваються поняття і сутність права. У другому розділі розглядається право в системі соціальних норм. У третьому розділі зачіпаються форми взаємодії права і моралі, а також можливі протиріччя між правом і мораллю.
При написанні даної курсової роботи використовувалися підручники з правознавства, основ права і Теорії держави і права таких авторів як: Матузов Н.І., Малько А.В., Лазарєв В.В., Марченко М. Н., Алексєєв С.С. та інші.

Глава I. Поняття та сутність права
§ 1. Різні наукові напрямки та школи
Існує безліч різних наукових напрямків і шкіл. Уявлення про право класифікуються за цим науковим напрямам. Серед них можна виділити такі, як «Теорія природного права», «Історична школа права», «Соціологічна школа права» та інші. Розглянемо ці наукові напрямки, а також порівняємо їх з сучасним розумінням права.
Теорія природного права, як наукове протягом, має тривалу історію. Її основні положення формувалися ще в стародавності. Суть даної теорії полягає в тому, що крім позитивного права, яке створюється державою, існує загальне для всіх людей природне право, що стоїть над позитивним правом. Остання грунтується саме на вимогах природного права (права на життя вільний розвиток, працю, участь у справах суспільства та держави). Поняття природного права включає в себе уявлення про природжених і невід'ємні права людини і громадянина, які є обов'язковими для кожної держави. Закон держави, що суперечить природному праву, не може розглядатися як закон. Природні, природжені права людини отримали конституційне закріплення в усіх сучасних правових державах [1].
Історична школа права виникла як певна реакція природного права в цілях захисту вже пізнаних і апробованих закономірностей суспільного і державного життя, що склалися в умовах середньовіччя (феодалізму).
Представники історичної школи розглядали право як вираз духу народу, що складається, подібно до мови, поступово, в ході історичного процесу, незалежно від суб'єктивних поглядів законодавчої влади держави. Законодавець правомірний, фіксувати лише те, що вже склалося як право. Історична школа надмірно перебільшувала місце звичаю в системі нормативного регулювання суспільних відносин, ставлячи його над законом, заперечувала можливість законодавчим шляхом змінити реально існуюче право.
На відміну від історичного уявлення, згідно з яким право розвивається еволюційно, в силу його внутрішніх причин, представники реалістичної школи права вважають, що право виникає і розвивається під впливом зовнішніх факторів. Цими факторами є інтереси, які рухають людиною і примушують його ставити цілі, які здійснюються за допомогою права.
Засновником реалістичної теорії права був відомий юрист Рудольф Ієрінга. За Ієрінга, право є захищений державою інтерес. Воно гарантує життєві інтереси особистості, допомагає задоволення різноманітних потреб людей. Право належить не тому, хто виявляє волю, а тому, хто користується ним. Суб'єктом права є той, кому призначено користуватися правом. Завдання права полягає в тому, щоб гарантувати це користування. Боротьба народів, державної влади, станів і індивідів з беззаконням лежить в самій сутності права [2]. Не існує абсолютно справедливого права. Цінність права полягає в реалізації закладеної в ньому мети. Народжуючись в боротьбі інтересів, право виступає в якості сили, яка підпорядковує волю одних інтересам інших за неодмінної умови дотримання принципів справедливості людського співжиття.
Соціологічна школа права - один з основних напрямків правознавства XX століття. На відміну від правового позитивізму, соціологічна школа переміщує центр ваги на вивчення «живого права», тобто системи правовідносин, поведінки людей у ​​сфері права.
Різновидом соціологічного напряму є теорія солідаризму, яку представляє французький юрист Леон Дюгі. Він вважає, що в суспільстві не повинно бути ні права колективу наказувати індивіду, ні права індивіда протиставляти свою особистість колективу або іншим громадянам. Люди повинні бути підпорядковані обов'язковою для всіх нормі, яка витікає із загальної солідарності [3].
У трактуванні Дюгі соціальна норма - це норма поведінки, яка додається до зовнішніх виразів суспільного життя. Вона джерело людського благополуччя і є вищим від держави. Дюгі пише: «Держава підпорядковане нормам права, як і самі індивіди; воля пануючих є правовою волею, здатної вдаватися до примусу тільки в тому випадку, якщо вона проявляється у межах, накреслених нормою права». Правила соціальної солідарності, підкреслює Дюгі, і складають об'єктивне право, яке не підпорядковане державі, але підпорядковує собі державу.
Нормативистское напрямок об'єднує неоднозначні погляди на право і його роль у суспільному житті, хоча в них проглядається і певну єдність. Вперше теоретичні положення нормативізму були викладені Р. Штаммлером. Він визначає право як зовнішнє регулювання соціального життя, метою якого є задоволення потреб людей. Спільна дія пов'язаних в суспільстві людей він називає соціальною матерією або господарством. Визначаючи співвідношення права і господарства, Штаммлер пише, що воно «представляє відношення форми і матеріалу суспільного життя». У розвитку права він бачить розвиток самого суспільства. «Закономірність соціального життя є закономірність її правової форми, урозуміння, і проходження основній ідеї права, як кінцевої мети людського суспільства» [4].
У найбільш концентрованому вигляді основні положення нормативізму викладені видатним юристом Г. Кельзену. Він вважав, що юридична наука повинна вивчати право «у чистому вигляді», поза зв'язку з політичними, моральними та іншими оцінками, тому що в іншому випадку наука втрачає об'єктивний характер і перетворюється на ідеологію. Вихідним для концепції Кельзена є уявлення про «основний (суверенної) нормі» як норми, яка обгрунтовує ефективність і юридичну силу всіх інших норм.
Різноманітність поглядів на право дозволяє виділити його специфічні ознаки як державного регулятора суспільних відносин:
По-перше, правові норми в сучасному суспільстві встановлюються державою в офіційних актах. Інші види соціальних норм від держави не виходять. Вони встановлюються або громадськими організаціями, або виникають шляхом поступового визнання громадською думкою, вкорінюються в звичках людей (норми моралі, норми звичаїв, традицій).
По-друге, норми права охороняються у необхідних випадках примусової силою державного апарату. Якщо вимоги правових норм не виконуються добровільно, держава застосовує необхідні заходи для їх реалізації. Іншими словами, до порушників вимог норм права компетентні державні органи можуть застосувати міри юридичної відповідальності (дисциплінарної, адміністративної, кримінальної) [5]. Тим самим держава забезпечує загальнообов'язковість норм права. Якщо ж порушуються вимоги позаправових соціальних норм, до порушників вживаються заходи впливу, які виходять від громадських організацій, окремих соціальних груп, трудових колективів, людей.
Держава підтримує ті соціальні норми, які відповідають інтересам суспільства, але їх дотримання силою державного апарату не підтримується.
По-третє, право являє собою єдину систему норм, яка обов'язкова для всього населення, що проживає на території певної держави. Позаправові соціальні норми обов'язкові лише для частини населення: членів громадських організацій, професійних колективів та інших об'єднань людей.
По-четверте, право висловлює загальну та індивідуальну волю громадян держави в їх гармонійному взаємовідношенні. Всі інші соціальні норми відображають вольові інтереси тільки певних груп чи утворень людей, що знаходяться на території даної держави [6].
У силу зазначених ознак право виступає державним регулятором суспільних відносин, забезпечуючи вільний розвиток особистості, організованість і порядок у суспільстві.
Отже, право є система загальнообов'язкових правил поведінки, які встановлюються і охороняються державою, виражають загальні та індивідуальні інтереси населення країни і виступають державним регулятором суспільних відносин.
§ 2. Право в сучасному розумінні
Погляди на право, його сутність, структуру, роль у суспільному житті складалися тривалий час. Досить чітко юридична наука визначає властивості права, ті характерні риси, які надають праву якість державного регулятора суспільних відносин: а) нормативність, оскільки право складається з правил поведінки загального характеру; б) нерозривний зв'язок з державою, так як норми права виходять від держави і охороняються в необхідних випадках його примусової силою.
Сутність права бачиться в «забезпечення» або «розмежування» життєвих інтересів людей, в «вираженні їх волі», в «встановленні» певного порядку суспільного життя.
Новий підхід до права полягає в спробі встановити розходження між правом, як об'єктивним явищем суспільного життя і законом, як формою вираження права і на цій основі сформулювати поняття правового закону.
Такий тип праворозуміння виходить з того, що право і закон не завжди збігаються. Закон може повністю, частково або взагалі не виражати суті права як об'єктивного мірила людської свободи. Остання підтверджують приклади недавньої історії: фашистська Німеччина, сталінський період у Радянській державі, расистські режими в країнах Африки. Незважаючи на велику кількість законів, нормативних приписів виконавчої влади в цих країнах, не можна навіть з приблизною ймовірністю говорити про їх правовий характер. Це були антиправові закони, які не мають нічого спільного з правом, справедливістю, свободою людини.
Концепція сучасного праворозуміння виходить з природно-правових матеріалістичних та інших прогресивних поглядів, які прагнули виявити в праві принцип регулювання, який відрізняє його від інших регуляторів суспільних відносин (морального, релігійного, зрівняльного, владно-наказового). У рамках історико-матеріалістичної концепції права таким принципом визнається принцип формальної рівності.
Принцип правової рівності, безумовно, є абстрактним виразом справедливості. Проте наявність в ньому саме правових почав об'єктивно дозволяє забезпечувати рівні можливості людей у ​​сфері правового регулювання, стверджувати рівне для всіх значення справедливості, відсікаючи свавілля в суспільному житті. Якщо ж загальне і рівне для всіх значення справедливості підмінюється якимись приватними егоїстичними інтересами, відбувається розрив кордонів між правом і свавіллям. У такому випадку закон, як форма вираження права, позбавляється правового сенсу і відповідного критерію справедливості [7]. У силу тільки лише владної примусовості закон починає видаватися за вихідне вираз того, що є право і справедливість.
Сенс розрізнення права і закону обумовлений двома взаємопов'язаними факторами:
1) необхідністю розмежування і протиставлення права і сваволі;
2) необхідністю встановлення відповідності закону об'єктивним вимогам права.
Представники ж традиційного праворозуміння вважають, що право є продукт владно-примусової нормотворчості. При такому розумінні права останнє обов'язково лише для підвладних. Сама ж законодавча влада у своїй діяльності керується тільки процедурними нормами. Проголошуючи ідею панування закону і законності, прихильники традиційного праворозуміння не враховують головного об'єктивного критерію правомірності і справедливості цих законів і законності, відповідності їх вимогам права, відмінності їх від свавілля влади і несвободи підвладних.
Правовий закон характеризується наступними ознаками:
1. Правовий закон є вираження і закріплення об'єктивувати у праві міри свободи людей.
2. Правовий закон втілює в собі принцип формальної правової рівності, що має загальний характер справедливості. Його вимоги в однаковій мірі поширюються на державну владу та громадян держави.
3. Правовий закон враховує і охороняє інтереси тих, хто перебуває за межами правового рівності (хворих, людей похилого віку, безробітних).
4. Правовий закон - це не продукт волі і суб'єктивного розсуду законодавця, а необхідна складова частина об'єктивно складається в даному суспільстві права. Законодавець не створює змісту права. Він лише формулює його в нормах, відображаючи об'єктивні потреби розвитку суспільства.
5. Правовий закон - антипод сваволі. Реальне життя закону можлива тільки в умовах правової держави.
Таким чином, заслуга представників сучасного праворозуміння полягає в тому, що вони об'єднали формальні ознаки права й ті об'єктивні чинники, які надають праву якість справедливого регулятора суспільних відносин, що забезпечує загальний масштаб і рівну міру свободи для всіх, хто знаходиться у сфері правового регулювання. Сучасні дослідники права наповнили ідеї Гегеля, Маркса, Кельзена та інших своїх попередників новим змістом, який відповідає більш досконалого рівня розвитку суспільства і держави, висловили власне бачення цієї невиліковним наукової проблеми.

Глава II. Право в системі соціальних норм
Люди в сучасному цивілізованому суспільстві в своєму повсякденному житті і діяльності керуються безліччю різних норм і правил. Норма - це правило, точне розпорядження. Будучи певним зразком, еталоном, моделлю поведінки особистості, колективів людей, вона необхідна в людському гуртожитку, особливо в сучасному суспільстві, що характеризується складністю і різноманіттям соціальних зв'язків і відносин. Усі норми, що існують у суспільстві, звичайно поділяються на технічні та соціальні.
1. Технічні норми - це правила взаємодії людей з силами і об'єктами природи технікою, знаряддями та інструментами праці. Это правила проведения строительных работ, агротехнические нормы, технические стандарты, нормы расходования материалов, топлива и т. д. В современную эпоху научно-технической революции, усложнения производственных процессов, возрастания значения экологических проблем их роль особенно значительна. В широком смысле к техническим нормам можно отнести также правила математики, языка, аутотренинга, физиологические и иные нормы. Ряд технических норм закрепляется в нормативных правовых актах, приобретая тем самым юридическую силу. Обычно они называются технико-правовыми. Это правила противопожарной безопасности, эксплуатации различных видов транспорта, энергетики, госстандарты и т.д.
2. Социальные нормы регулируют отношения между людьми и их коллективами. Они объединены тем, что создаются и развиваются на протяжении всей истории человечества, выражают потребность социальных систем в саморегуляции, входят в структуру общественного сознания и обусловлены уровнем цивилизованности общества, его потребностями и интересами[8].
Все социальные нормы обычно подразделяются на следующие виды:
- обычаи;
- традиции;
- деловые обыкновения;
- религиозные;
- Політичні;
- нормы общественных объединений (корпоративные);
- моральные;
- правовые.
Обычаи - такие правила поведения, которые сложились исторически, на протяжении жизни многих поколений и вошедшие в привычку в результате многократного повторения. Есть обычаи нравственного содержания (нравы), различного рода правила этикета, обрядов, ритуалов.
Традиции - близки к обычаям и во многом идентичны им. Однако, их создание не обязательно связано с длительным существованием соответствующей нормы, а возникает на базе распространения какого-либо примера поведения, воспринятого тем или иным коллективом либо обществом в целом (например, застолье как форма празднования определенных памятных дат). Как и обычаи, традиции опираются не только на поддержку общественного мнения, но и на психологические факторы - стремление людей следовать модному поведению, боязнь осуждения со стороны окружающих. Привычка соблюдать обычаи и традиции для большинства членов общества превращается во внутреннюю потребность, стереотип поведения.
Деловые обыкновения - складываются в производственной, научной, учебной деятельности людей и направлены на повышение ее эффективности. В современном обществе существуют как древние, многовековые обычаи и традиции, которые носят реакционный характер, и с которыми необходимо бороться (кровная месть, умыкание невесты и др.), так и новые, отражающие динамику современной жизни и основанные на идеях коллективизма, добра и человечности.
Религиозные нормы - правила, установленные различными церковными конфессиями и обязательные для верующих. Они содержатся в религиозных книгах (Библия, Талмуд, Коран, Сунна, Законы Ману и др.), в актах, принимаемых церковными обществами, собраниями духовенства или высших чинов церкви, в комментариях религиозных книг. Такие нормы регламентируют отправление обрядов, церковных служб, соблюдение постов. Религиозные нормы могут иметь также нравственное содержание (например, заповеди из Ветхого завета - не убий, не укради, почитай родителей своих и др.). В древности и средние века были длительные периоды, когда многим религиозным нормам придавался юридический характер (каноническое право в средневековой Европе). В современных мусульманских государствах основными источниками права являются религиозные книги - Коран и Сунна.
Политические нормы - регулируют отношения классов, сословий, наций, иных социальных партий и других общественных объединений, направленные на завоевание, удержание и использование государственной власти. Они могут существовать как в форме общих лозунгов (принцип народовластия, строительство коммунизма и др.), так и в виде более конкретных политических норм (приватизация государственной собственности, внедрение принципов местного самоуправления и т.д.). В любом случае они выступают формой осознания и выражения классового, коллективного, группового интереса, оценки политического бытия. Политические нормы не могут иметь первенства над правом. Иное порождает политический произвол и способствует созданию тоталитарных режимов. Только там возможны подлинно демократический строй и цивилизованное гражданское общество, где политика, политические нормы опираются на закон, где право ограничивает политическую власть, где человек, его интересы и права являются основным объектом деятельности государства.
Нормы общественных объединений (корпоративные нормы) - регулируют права и обязанности членов партий, профсоюзов, добровольных обществ (молодежных, творческих, научных, культурно-просветительских и других объединений), порядок их создания и функционирования, а также отношения таких объединений с государственными органами и иными объединениями. Такие нормы формулируются в уставах и других документах объединений, выражают волю и интересы их членов и обязательны только для них. К нарушителям корпоративных норм применяются меры воздействия (выговор, исключение из состава объединения и др.), предусмотренные уставами соответствующих объединений. К числу корпоративных относятся также нормы, предусмотренные уставами кооперативов и других негосударственных организаций коммерческого характера.
Некоторые наиболее важные стороны организации и деятельности общественных объединений регулируются также и юридическими нормами. Законодательство создает правовую основу организации и деятельности общественных объединений, определяет общий порядок их создания, взаимоотношения с государственными органами. Конституция РФ[9] предусматривает право каждого на объединение, гарантирует свободу деятельности общественных объединений. Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання чи перебування в ньому.
Мораль - это взгляды, представления людей о добре и зле, о постыдном и похвальном, о чести, совести, долге, справедливости. Одновременно это и нормы, принципы поведения, исходящие из такого рода взглядов, а также чувства, эмоции, оценивающие свое и чужое поведение с токи зрения добра, справедливости и порядочности[10].
Будучи формой общественного сознания, мораль, как и право, носит исторический характер. Она находится в движении, постоянно изменяется, отражая уровень развития общества, его социальную структуру, национальные, бытовые, религиозные и, в первую очередь, экономические факторы. Мораль первобытного общества, эпох рабовладения, феодализма и современные нравственные представления во многом различны, а некоторые из них даже противоположны друг другу.
Мораль предполагает ценностную оценку личности не только к другим людям, но и к себе, чувство личного достоинства и самооценку своего поведения. Высшими моральными принципами для человека являются его совесть, порядочность, честность, осознание собственного долга.
Такие выработанные веками общечеловеческие моральные принципы и устои, как честность, правдивость, человеколюбие, милосердие, справедливость, принципиальность, трудолюбие, призваны быть руководящими основами поведения людей, их взаимоотношений друг с другом. Гуманное содержание морали в концентрированном виде сформулировано в известном еще с древних времен «золотом правиле»: «Поступай в отношении других так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе». Общее правовое предписание современного гражданского общества о том, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц гармонично дополняет и развивает это правило.

Глава III. Формы взаимодействия и возможные противоречия

права и морали

§ 1. Взаимодействие права и морали
Взаимодействие права и морали – процесс, характеризующийся многообразием форм. Право, активно воздействуя на мораль, способствует более глубокому ее укоренению в обществе, в то же время оно само под влиянием морального фактора постоянно обогащается: расширяется его нравственная основа, повышается авторитет, возрастает его роль как социального регулятора общественных отношений. Таким образом, воздействию права на мораль сопутствует процесс обратного влияния морали на право.
Мораль как сложносоставное явление включает в себя разнородные, с точки зрения динамизма, элементы. Один из них, как например, общественные нравы, обладая крайним консерватизмом характеризуется и наименьшей динамикой, другие же, как например, прогрессивный нравственный идеал, в целом опережая достигнутый уровень социально-экономического уровня развития, идут впереди права, стимулируя динамизм правового развития.
Одна из причин возникновения противоречий между отдельными нормами и морали – «формальная определенность» правовой нормы, не позволяющая распространить её на жизненные обстоятельства, которые с точки зрения морали требуют правового регулирования, либо, наоборот, воздействующая на те жизненные отношения, где мораль считает такое воздействие нежелательным. Иными словами, противоречия возникают в силу того, что право либо дифференцировано оценивает одинаково с точки зрения морали отношения, либо «уравнивает» ситуации и обстоятельства, весьма различны с точки зрения морали[11].
Исследуя вопрос о взаимодействии права и морали, большинство правоведов отмечают, что все, регулируемое правом, так или иначе регулируется моралью, т.е. подлежит моральной оценке. Иную позицию занимает П.Е. Недбайло, который считает, что «имеются такие области общественных отношений, регулирование которых является безразличным в нравственном отношении в силу того, что они не требуют нравственной оценки, где достаточным является лишь правовое воздействие. К ним относится, например, порядок осмотра места происшествия, правила ведения судебных протоколов, нотариальное засвидетельствование документов, процессуальные сроки, многие действия по управлению и пр.»[12].
Мораль требует не только соблюдения права по отношению к другим, а напротив того, соединяет с правом умонастроения, состоящее в том, что, чтобы уважать право ради права. Мораль, по мнению Гегеля, требует даже, чтобы прежде всего было соблюдено право и лишь после того, как оно исчерпано, вступали бы в действия моральные определения.
Исследование проблемы взаимодействия права и морали следует начинать с генезиса и социальной сущности нормы, выявления её места в системе общественных отношений, в социальной деятельности людей. Нормативная структура - один из важнейших признаков правовой и моральной системы, поэтому рассмотрение социальной природы нормативности будет способствовать раскрытию как общего присущего праву и морали, так и специфики социальных регуляторов.
Понятие нормы, нормативности неотделимо от социальной деятельности людей, от их общественных отношений, от их общественного бытия. Норма не есть нечто стоящее вне общественных отношений над ними, она органично вплетена в деятельность людей и выражает наиболее типичные и устойчивые общественные связи и отношения.
Норма фокусирует в себе общественные отношения и общественное сознание. Общественные отношения, как известно, нормативно структурированы, являются предпосылкой и способом бытия социальных норм. Нормативность, как уже отмечалось, характерна и для различных форм сознания - политического, правового, морального, эстетического. Общественное сознание на основе практической деятельности вырабатывает общие принципы, ценности, оценки, суждения, которые вплетаются в реальные общественные отношения, выступая регулятором поведения людей. Известно, что вне регулирующей роли сознания деятельность невозможна. Поэтому норма является сплавом общественных отношений и сознания, она органично проникает и в отношения, и в сознание и придает им энергию социального регулятора.
Право - есть результат борьбы различных общественных сил - сложный продукт их взаимодействия. Отражая на себе следы этой борьбы и этого взаимодействия, оно никогда не может быть ни строго логическим, ни вполне совершенным. Стремясь к примирению различных общественных элементов, оно удовлетворяет их, насколько возможно, но никогда вполне. Отсюда вечное искание новой правды, которое не может прекратиться, как не могут исчезнуть общественные различия и разногласия.
Эта точка зрения слишком прочно опирается на факты действительности, чтобы ее можно было оспаривать. Столь же мало можно отрицать естественный вывод из этой точки зрения, согласно с которым право никогда не может стать вполне совершенным и справедливым. Развиваясь из противоречий и столкновений, право стремится сделаться силой, господствующей над всеми другими силами. Его цель на место хаоса сталкивающихся воль поставить закон одной верховной воли. Но это возможно только при помощи существующих факторов, и особенно самого могущественного из них. Затруднение увеличивается еще тем, что нельзя найти такого принципа, на искреннем признании которого могли бы сойтись все партии. Человеческие интересы не гармонируют между собой. Немыслимо поэтому, чтобы право когда-либо одновременно воздало должное всем законным интересам. Столь же мало способно оно урезать одинаково все притязания, ибо для этого не существует никакого масштаба. Оно неизменно будет содержать в себе элементы партийности и несправедливости.
Воздействие нравственности на право сказывается, наконец, и в самом применении права на практике. Как бы ни была совершенна известная правовая система, она все же требует известного смягчения в своем приложении к жизни. По самому характеру своему требуя исполнения однообразного и неукоснительного, право в своих общих требованиях не может принимать во внимание индивидуальных особенностей отдельных случаев, а между тем индивидуальная сторона отношения часто препятствует применению закона во всей его силе и строгости. Вот почему не только в требованиях отдельных лиц, но и в судебных решениях отвлеченная правда закона должна смягчаться действием милости по отношению к конкретным случаям. Правда и милость должны царствовать совместно.
Право, в свою очередь, имеет чрезвычайно важное значение для развития нравственности; и это вновь свидетельствует о живой и не прекращающейся связи двух рассматриваемых областей. В общем развитии человеческой культуры праву принадлежит та великая заслуга, что оно вносит в общественные отношения твердость и устойчивость, неизвестные ранее. Одних внутренних мотивов для людей недостаточно, чтобы сдержать проявления их враждебных страстей и устранить возможность общественных столкновений. Необходима твердая правовая организация, которая могла бы присоединить к внутренним мотивам сдерживающую силу внешнего закона и охранительный надзор власти. Только организация твердого правового порядка вносит в общество прочное и устойчивое замирение различных общественных элементов[13].
Таким образом, если право и нравственность, отделившись друг от друга, избирают для себя самостоятельные пути развития, то они все же не утрачивают своего взаимодействия: там, где право отказывается давать какие-либо предписания, выступает со своими велениями нравственность; там, где нравственность бывает не способна одним своим внутренним авторитетом сдерживать проявления эгоизма, на помощь ей является право со своими средствами внешнего принуждения. С течением времени взаимодействие права и нравственности скорее крепнет, чем ослабляется, и, быть может, отдаленное будущее готовит нам новое единение обеих областей, при котором юридические нормы вернее будут отражать требования нравственного сознания, а внутреннее чувство чаще и полнее будет одухотворять собой внешнее исполнение закона.
Независимо от характера взаимодействия права и морали основное «поле» их действия едино. Право и мораль имеют также общее функциональное назначение: они формируют эталоны и стандарты поведения, составляющие ценностно-нормативную ориентацию общества.
Право и мораль - дополняющие друг друга средства социального нормативного регулирования. Их взаимодействие носит преимущественно созидательный, конструктивный характер. В реальной действительности право и мораль нерасторжимы, они функционируют в единстве, органически переплетаясь между собой, дополняя и обогащая друг друга.

§ 2. Противоречия между правом и моралью

Между правом и нравственностью могут быть и противоречия, отражающие отсутствие их должной согласованности. Вопрос о порождающих их причинах решается по-разному. Одни объясняют это изменениями в экономической жизни, другие - влиянием иных частей надстройки, формальной определенностью правовых норм. Противоречия эти устранимы.
Эти противоречия преодолеваются как путем выработки новых нравственных принципов и норм в ходе развития общества, так и путем внесения корректив в действующее законодательство.
И для права, и для нравственности их тесная связь оказывается с течением времени неудобной; обе сферы отношении стремятся к отделению друг от друга. Отделение права от нравственности вызывается развитием общественной жизни, когда более сложные отношения и более частые столкновения отдельных лиц заставляют позаботиться об установлении более твердые основ юридического оборота. Обособление нравственности от права обусловливается развитием личности, когда пробудившееся индивидуальное сознание отказывается следовать во всем принудительному руководству общества и требует для своей духовной жизни свободы убеждений и действий.
Право должно рано или поздно выработать для себя такие формы, которые ставят его в известное противоречие с началом нравственной свободы и способствуют его обособлению от нравственности. Первым шагом к этому обособлению является установление правил, точно и подробно определяющих отношения отдельных лиц друг к другу и к обществу. И нравственность имеет свои законы и свои правила, но эти правила и законы указывают лишь общее направление человеческой воли, предоставляя нравственному чувству каждого отдельного человека определить подробности и избрать меру исполнения нравственных велений. Высказывая заповедь любви к ближним, нравственность не определяет точно способов и размеров проявления этой любви[14].
Все это предоставляется нашей нравственной свободе. Отсюда постоянные и вполне допустимые колебания в исполнении нравственного закона, который у одних вызывает лишь слабую дань признания к его требованиям, у других - пожертвование всех своих сил и средств на служение нравственным целям. Внести сюда какие-нибудь точные требования - значит извратить самую сущность нравственности, которая необходимо предполагает свободу каждого в исполнении нравственного закона. Это не значит, конечно, чтобы в моральной области не было общих норм поведения: не может быть для каждого лица совершенно особой нравственности и своего особого кодекса правил. Это значит только, что нравственные заповеди не должны ни связывать свободы человека мелочными и подробными определениями его действий, ни тем более навязываться ему при посредстве актов принуждения и насилия. Они должны лишь руководить его свободной деятельностью и давать опорные пункты для его собственных решений. Коренные нравственные заповеди навсегда и для всех должны сохранить свое безусловное значение, но в отношении к осуществлению их человеку должна быть предоставлена полная свобода.
Совершенно обратно с этим, право, как только оно достигает известного развития, должно усвоить для себя твердые и определенные нормы, принудительно господствующие в жизни. Будучи призвано к тому, чтобы устранять споры, возникающие в обществе, оно должно выработать точные и подробные правила, определяющие устои общественной жизни. В то время, когда судебные приговоры постановляются по свободному усмотрению судей, они находятся в полной зависимости от всех колебаний их нравственного чувства. Не связанные в своих решениях ничем, кроме своей совести и своих нравственных воззрений, судьи могут постановлять различные приговоры в сходных случаях в зависимости от своего настроения и чувства. Но именно этого не может допускать развитый юридический оборот. Предназначенное для того, чтобы создавать надежную почву для разрешения споров, право само должно быть бесспорным. Имея своей целью охранять отдельных лиц от произвола, оно не может зависеть от субъективного усмотрения судей. Оно должно быть свободным от изменчивых и временных колебаний личного чувства, ибо только в этом случае может оно служить задаче установления общественного мира. Оно должно установить определенные нормы, наделенные авторитетной непререкаемостью и с неизменной последовательностью применяющиеся ко всем случаям, которые под них подходят. В этих качествах - твердости и определенности - заключается главный залог успешного действия права в жизни; без них оно лишается своего существенного значения. Эти свойства организованного правового порядка и составляют то, что называется положительным характером его. Стремление к усвоению этого характера составляет самую основную черту в развитии права.
Угрозы, содержащиеся в законах, прямое побуждение к осуществлению юридических норм, наказание за их неисполнение - такой аппарат внешних средств, и которых выражается принудительный характер права и с помощью которых поддерживается его обязательное значение. Но чем более право усваивает подобный характер, тем более стремится оно к отрешению от непосредственной связи с нравственностью, идеалом которой является свободное осуществление закона независимо от контроля власти и силы принуждения.
Чем более право приобретает черты положительного и принудительного порядка, чем живее сказывается потребности в обособлении нравственности от тесного с ним союза. Эта потребность возникает обыкновенно в теx случаях, когда личное нравственное сознание отказывается следовать авторитету общественного мнения и заявляет притязания на свободу нравственных действии. С постепенным усложнением общественных отношении и с постоянно возрастающим разнообразием положений и мнений сама собой открывается возможность столкновении между нравственным сознанием отдельных лиц и убеждениями среды, к которой они принадлежат. Если в случаях подобных столкновений общество рассматривает все этические требования как нормы, подлежащие принудительному осуществлению, это должно вызывать протесты и противодействие со стороны лиц, не согласных с этими требованиями[15]. Поступать сообразно с общей нормой, но вопреки своему нравственному решению для нравственно развитой личности представляется таким невыносимым внутренним противоречием, что рано или поздно она должна потребовать и завоевать для себя свободу в этом отношении.
Общество не может не высказываться относительно поведения своих членов, и чем сильнее говорит в нем голос нравственного чувства, тем резче и решительнее будет оно осуждать отдельных лиц за отступление от заветов морали. Поэтому общественное мнение воздействует с неизбежной необходимостью на нравственное настроение отдельных лиц, и устранить подобное воздействие не представляется возможным.
Право, например, разрешает согнать с квартиры бедняка, не уплатившего вовремя деньги, ибо оно позволяет требовать своего, допуская в известных пределах эгоизм. Напротив, мораль при всех условиях требует сострадания к ближнему, она зиждется на любви. Во многих случаях то, что дозволяется правом, запрещается моралью, которая обращается к человеку с заповедями высшими и более строгими.
Разграничивая нравственность и право и утверждая практическую необходимость разделения их сфер, мы не можем, однако, отрицать несомненной и не превращающейся связи их между собой. Жизнь приводит к их обособлению, но она не может устранить их взаимодействия.

Висновок
Права человека — это его неотъемлемое свойство. Если человек не обладает правами, то тем самым уничтожается сама природа человеческого существа. Права человека принадлежат человеку. Поэтому они не могут рассматриваться как «дар» государства.
Права человека — это социально-экономические, политические, культурные и другие возможности свободного самоопределения и свободной жизнедеятельности человека. Наиболее важным естественным правом каждого человека является право на жизнь. Це право охороняється законом. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
К числу общепризнанных международным сообществом относятся такие экономические, социальные и культурные права и свободы, как право каждого на справедливые и благоприятные условия труда, на объединение в профсоюзы, на забастовки, на социальное обеспечение, включая социальное страхование, на охрану семьи, материнства и детства, на достаточный жизненный уровень человека и его семьи, на достаточное питание, одежду и жилище, на наивысший достижимый уровень физического и психологического здоровья, на образование, на участие в культурной жизни, право пользоваться результатами научного прогресса и другие права (Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах). Право собственности — естественное право каждого человека.
Правовое равенство означает формальную независимость и свободу людей в их правовых отношениях. Оно имеет всеобщий характер, так как одинаково распространяется на всех субъектов определенного круга правовых отношений. Право — это всеобщий масштаб и равная мера свободы. Конечно, объем и конкретное содержание правового равенства изменялись: от деления на свободных и рабов до всеобщего формального равенства для всех; но главное же состоит в том, что принцип равенства заложен в самой природе права и выражает присущую ему справедливость.
Нормы права и нормы морали органически взаимодействуют между собой. Они взаимообусловливают, дополняют и взаимообеспечивают друг друга в регулировании общественных отношений. Объективная обусловленность такого взаимодействия определяется тем, что правовые законы воплощают в себе принципы гуманизма, справедливости, равенства людей. Іншими словами, закони правової держави втілюють у собі вищі моральні вимоги сучасного суспільства.
Нормы права — правила поведения, которые устанавливаются и охраняются государством. Нормы морали (нравственности) — правила поведения, которые устанавливаются в обществе в соответствии с моральными представлениями людей о добре и зле, справедливости и несправедливости, долге, чести, достоинстве и охраняются силой общественного мнения или внутренним убеждением.
Моральные установления оказывают благотворное воздействие на точную и полную реализацию правовых норм, на укрепление законности и правопорядка. Порушення правової норми викликає природне моральне засудження з боку морально зрілих членів суспільства. Обов'язок дотримуватися норм права є моральний обов'язок всіх громадян правової держави.
Таким чином, право активно сприяє утвердженню прогресивних моральних уявлень в суспільстві. Нормы морали, в свою очередь, наполняют право глубоким нравственным содержанием, содействуя эффективности правового регулирования, одухотворяя действия и поступки участников правоотношений нравственными идеалами.

Список використаних джерел:
I. Нормативно-правові акти
1. Конституция РФ // Российская Газета. - № 237 від 25.12.1993.
II. Спеціальна література
2. Алексєєв С.С. Теорія держави і права. Підручник для юридичних вузів і факультетів. – М.: Издательство «НОРМА-ИНФРА-М», 1998. - 570 с.
3. Венгеров А.Б. Теорія держави і права. Частина 2. Теорія права. – М.: Юристъ, 1995. - 256 с.
4. Гегель В.Ф. Власть и право. - М.: Юридична література, 1990. - 139 с.
5. Кашаніна Т.В., Кашаніна А.В. Основи російського права: Підручник для вузів. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Норма, 2004. - 784 с.
6. Марченко М.М. Теорія держави і права. - М.: МАУП, 1996. - 495 с.
7. Нерсесянц В.С. Право и закон. – М.: Юридическая литература, 1992. - 319 с.
8. Загальна теорія права і держави: Підручник / За ред. В.В. Лазарєва. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: МАУП, 1996. - 472 с.
9. Загальна теорія права і держави. / Под ред. П.Є. Недбайло. – М.: Норма-Инфра-М, 1997. - 278 с.
10. Правоведение / Под ред. проф. М.Б. Смоленського. Серия «Учебники Феникса». – Ростов н/Д.: «Феникс», 2003. - 416 с.
11. Сирих В.М. Теорія держави і права. Підручник для вузів. – М.: Издательство «Былина», 1998. - 512 с.
12. Теорія держави і права: Навчальний посібник для вузів / Під ред. проф. А.І. Косарєва. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 207 с.
13. Хропанюк В.Н. Теорія держави і права. - 2-е вид., Доп. і випр. – М.: Издательство «Интерстиль», 2000. - 377 с.


[1] Правоведение / Под ред. проф. М.Б. Смоленського. Серия «Учебники Феникса». – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2003. - С.58.
[2] Сырых В.М. Теорія держави і права. Підручник для вузів. – М.: Издательство «Былина», 1998. - С. 106.
[3] Нерсесянц В.С. Право и закон. – М.: Юридическая литература, 1992. - С. 112.
[4] Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основи російського права: Підручник для вузів. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Норма, 2004. - С. 59.
[5] Алексєєв С.С. Теорія держави і права. Підручник для юридичних вузів і факультетів. – М.: Издательство «НОРМА-ИНФРА-М», 1998. – С. 496.
[6] Алексєєв С.С. Теорія держави і права. Підручник для юридичних вузів і факультетів. – М.: Издательство «НОРМА-ИНФРА-М», 1998. – С. 497.
[7] Гегель В.Ф. Власть и право. - М.: Юридична література, 1990. - С. 95.
[8] Марченко М.Н. Теорія держави і права. - М.: МАУП, 1996. – С. 319.
[9] Конституция РФ // Российская Газета. - № 237 від 25.12.1993.
[10] Венгеров А.Б. Теорія держави і права. Частина 2. Теорія права. – М.: Юристъ, 1995. - С. 172.
[11] Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарєва. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: МАУП, 1996. - С. 351.
[12] Общая теория права и государства. / Под ред. П.Є. Недбайло. – М.: Норма-Инфра-М, 1997. – С. 212.
[13] Теория государства и права: Учебное пособие для вузов / Под ред. проф. А.І. Косарєва. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - С. 181.
[14] Алексєєв С.С. Теорія держави і права. Підручник для юридичних вузів і факультетів. – М.: Издательство «НОРМА-ИНФРА-М», 1998. – С. 499.
[15] Марченко М.Н. Теорія держави і права. - М.: МАУП, 1996. - С. 321.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
92.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Право і мораль
Право і мораль у системі нормативного регулювання суспільних від
Право і мораль у системі нормативного регулювання суспільних відносин
Релігія філософія наука мораль політика право та ін як форми суспільної свідомості
Мораль 2
Мораль
Мораль і поведінку
Мораль іудаїзму
Мораль і моральність
© Усі права захищені
написати до нас