Право інтелектуальної власності 3

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Право інтелектуальної власності

Введення

1. Поняття і види права інтелектуальної власності

2. Авторське право і суміжні права

2.1. Об'єкти авторського права

2.2. Суб'єкти авторського права

3. Цивільно-правові способи захисту авторських і суміжних прав

4. Право на відкриття

4.1. Патентне право

4.1.1. Об'єкти патентного права

4.1.2. Суб'єкти патентного права

5. Право на інші результати творчої діяльності використовувані у виробництві

Висновок

Список літератури

1. Поняття і види права інтелектуальної власності

Право інтелектуальної власності - це сукупність цивільно-правових норм, що регулюють відносини, пов'язані з творчою діяльністю. При цьому цивільне право не регулює безпосередньо саму творчу діяльність, тому що процес творчості залишається за межами дії його норм. Функції цивільного права полягають у визнанні авторства на вже створені результати творчої діяльності, встановленні їх правового режиму, моральному і матеріальному стимулюванні і захисті прав авторів та інших осіб, що мають авторські права.

Авторські, винахідницькі і подібні їм права звичайно називають винятковими, тобто абсолютними суб'єктивними правами, що забезпечують їх носіям правомочності на вчинення різноманітних дій з одночасною забороною всім іншим особам чинити зазначені дії.

Виняткові авторські і подібні їм права (право на винахід, промисловий зразок, раціоналізаторську пропозицію і т.д.) виникли як реакція права на масове застосування товарно-грошових відносин у духовній сфері, що дозволяє ставити знак рівності між виключним правом і правом власності, і розділ VI Закону України "Про власність" так і називається "Право інтелектуальної власності".

Проте інтелектуальна власність має свою істотну специфіку, яка полягає в нематеріальній природі об'єктів права інтелектуальної власності, творчому характері праці по їх створенню, тобто це інститут власності на нематеріальні блага його суб'єктів. І тут не зовсім застосовна класична тріада правомочностей власника, що здійснює звичайні майнові права, оскільки, відчужуючи, наприклад, об'єкт, своєї інтелектуальної власності, його творець не позбавляється тим самим усяких прав на нього, а набувач не одержує можливості за своїм розсудом змінювати цей об'єкт і взагалі вважати його винятково своїм. Тим більше, що, у власність інших осіб переходять, як правило, не об'єкти права інтелектуальної власності, а матеріальні носії науково-технічних ідей і художніх образів (конкретні картини, видання, технічна документація).

Таким чином, сутність права інтелектуальної власності полягає в нематеріальній природі її об'єктів.

Зміст права інтелектуальної власності становлять особисті немайнові (духовна власність) і пов'язані з ними майнові права її суб'єктів. Специфіка змісту права інтелектуальної власності полягає в двоєдиної структурі й у тому, що тут майнові права не просто пов'язані з не майновими, вони виходять від немайнових прав і грунтуються на духовній власності творців.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про власність" об'єктами права інтелектуальної власності є твори науки, літератури і мистецтва, відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, знаки для товарів і послуг, результати науково-дослідних робіт та інші результати інтелектуальної праці.

Залежно від особливостей об'єктів права інтелектуальної власності можна виділити чотири її різновиди: 1) авторське право і суміжні права; 2) право на відкриття; 3) промислова власність (право на винахід, корисну модель, промисловий зразок, які називають також патентним правом); 4) інші результати творчої діяльності, використовувані у виробництві (право на товарний знак, знак обслуговування, на раціоналізаторську пропозицію, фірмове найменування, охорону селекційних досягнень, топологій інтегральних мікросхем, інтересів володаря «ноу-хау").

Об'єкти права інтелектуальної власності слід відрізняти від матеріального носія, в якому виражено твір або інший результат інтелектуальної праці. Якщо право на об'єкти інтелектуальної власності належить тільки авторам і їхнім законним спадкоємцям, то право власності на матеріальні носії, в яких виражено твір, може належати необмеженому колу осіб, але вже не на праві інтелектуальної власності, а в порядку звичайного майнового права.

2. Авторське право і суміжні права Цивільно-правовий інститут авторського права і суміжних прав регулює немайнові відносини і пов'язані з ними майнові відносини у сфері створення та використання творі літератури, науки і мистецтва.

Нормативно-правове регулювання зазначеного; інституту поряд із законодавством про власність здійснюється безпосередньо Законом України "Про авторське право та суміжні права", в ст. 1 якого вказується, що цей Закон охороняє особисті (немайнові) і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані зі створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва (авторське право), і права виконавців, виробників фонограм, організацій мовлення (суміжні права). Іншими словами, у законі прямо закріплені двоєдиної зміст авторського права і суміжних прав як різновиду права інтелектуальної власності і пріоритет у змісті особистих (немайнових) прав.

2.1 Об'єкти авторського права Це твори літератури, мистецтва і науки, що задовольняють наступним вимогам: По-перше, твір має бути творчою.

Творчість - це інтелектуальна робота, спрямована на створення нового. Творчий характер твору означає, що воно є новим у порівнянні з раніше відомими. Новизна може висловитися як в новому змісті, так і в новій формі. Для об'єктів авторського права істотне значення має як новизна змісту, так і новизна форми. Нова форма відображення відомого змісту характеризує твір як творче і спричиняє визнання його об'єктом авторського права. Історія літератури і мистецтва знає чимало цьому прикладів: Шекспир брав теми для ряду своїх трагедій із творів античних грецьких авторів, Стендаль широко використовував для своїх новел італійські середньовічні хроніки, біблійні сюжети знайшли відображення на полотнах багатьох великих живописців і т.д.

Другою ознакою об'єкта авторського права є об'єктивна виразність - об'єкт повинен існувати в будь-якій формі, доступній для сприйняття іншими людьми. Якщо ідеї, думки, образи автора не одержали вираження поза його свідомості - немає об'єкта авторського права. З історії вітчизняної музики відомо, що композитор М. И. Глінка, що написав дві геніальні опери "Іван Сусанін" і "Руслан і Людмила", склав третя опера, яку він назвав "Двумужніца". Глінка говорив: "Опера в мене вся тут, у голові, дайте мені лібретиста, і через місяць опера буде готова". Не знайшовши лібретиста і захворівши, Глінка поїхав у Німеччину, "на води" - лікуватися, де помер і таким чином ця опера не побачила світ. Для визнання твору об'єктом авторського права достатньо двох названих ознак. Не має значення, оприлюднене воно чи ні. Твір стає об'єктом авторського права з моменту його створення в якийсь звичайній формі. Не потрібно офіційного оформлення цих творів. Не має значення гідність і призначення твору. Не має значення зовнішня форма його вираження.

Згідно зі ст. 5 Закону "Про авторське право та суміжні права" об'єктами його охорони є такі твори у галузі науки, літератури і мистецтва: 1) літературні, письмові твори белетристичного, наукового, технічного або практичного характеру (книги, брошури, статті, комп'ютерні програми і т. д.), 2) виступи, лекцій, промови, проповіді та інші усні твори; 3) музичні твори з текстом і без тексту; 4) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, 5 ) аудіовізуальні твори; 6) скульптури, картини, малюнки, гравюри, літографії та інші твори образотворчого мистецтва; 7) твори архітектури; 8) фотографії; 9) твори прикладного мистецтва, якщо вони не охороняються спеціальним законом про промислову власність; 10) ілюстрації, карти, плани, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, архітектури та інших областей науки; 11) сценічні обробки творів, зазначених у підпунктах 1 цієї статті, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу; 12) переклади, адаптації, аранжування, інші переробки творів і обробки фольклору (похідні твори) без заподіяння шкоди охороні оригінальних творів, на підставі яких створені похідні твори; 13) збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складові твору, за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без заподіяння шкоди охороні вхідних у них творів.

Не є об'єктами авторського права: 1) офіційні документи (тексти законів та інших правових актів, рішення судів тощо), 2) державна символіка (прапора, герби, ордени тощо), 3) твори народної творчості; 4) повідомлення про події та факти, що мають офіційний інформаційний характер.

Суб'єкти авторського права Суб'єкти авторських і суміжних прав підрозділяються на дві групи: 1) суб'єкти з початковими правами (автори, виконавці, виробники фонограм, організації мовлення), 2) правонаступники (спадкоємці, організації-правонаступниці, держава); Автор - головний суб'єкт авторського права . Це фізична особа, творчою працею якої створено твір, що є об'єктом авторського права. Не має значення його дієздатність. Моментом виникнення авторського права є завершення створення твору, без офіційного оформлення авторства, незалежно від опублікування. Для виникнення і здійснення авторського права не потрібно реєстрації твору, або іншого спеціального оформлення, чи дотримання будь-яких формальностей.

Суб'єктами авторського права можуть бути як громадяни України, так і іноземці. Іноземні громадяни - автори користуються захистом авторського законодавства в Україні якщо створені ними твори знаходяться в якийсь об'єктивній формі на території Україні, а якщо ні - то відповідно до міжнародних договорів України та спільними конвенціями з авторського права (Женевської, Бернської).

Суб'єктами авторського права можуть бути співавтори, якщо твір створений спільною творчою працею двох або більше осіб. Розрізняються два види співавторства: 1) твір утворює одне нерозривне ціле (наприклад, "Золоте теля", "Дванадцять стільців" Ільфа і Петрова), 2) твір складається 16 частин, кожна з яких виконана певним співавтором і може мати самостійне значення (наприклад, підручник, написаний колективом автора ", кожен з яких написав окремі глави).

Суб'єктами авторського права є правонаступники автора - спадкоємці, контрагенти по авторських договорах, до них переходять деякі авторські права.

Авторські права поділяються на: 1) особисті, 2) майнові.

Особисті немайнові права - це право авторства, право на авторське ім'я, право на захист твору від усяких перекручувань і зазіхань, право опублікування твору (обнародування).

Особисті немайнові права - право авторства, право на ім'я і право на захист твору і репутації автора безстрокові. Ці права не переходять у спадок. Але спадкоємці можуть здійснювати захист цих прав, і ці правомочності спадкоємців строками не обмежуються.

Особисті (немайнові) права автора закріплені в ст. 13 Закону "Про авторське право та суміжні права" і полягають в наступному: 1) вимагати визнання свого авторства, згадування його імені у зв'язку з використанням твору, якщо це практично можливо; 2) забороняти згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитися анонімним; 3) вибирати псевдонім (вигадане ім'я) у зв'язку з використанням твору; 4) протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якого іншого посягання на твір, що може зашкодити честі та репутації автора; 5) право на обнародування твору.

Майнові права - це виключні права на використання твору, тобто право відтворювати його, поширювати, привселюдно показувати, привселюдно виконувати, повідомляти для загального відома в ефір або по кабелю, перекладати і т.д., а також одержувати авторську винагороду. Розмір винагороди встановлюється договорами, а в законі визначаються лише мінімальні ставки.

Майнові права автора перераховані в ст. 14 зазначеного Закону, де передбачається, що автору або іншій особі, яка має авторське право, належать виключні права на використання твору в будь-якій формі і будь-яким способом, зокрема йому належить виключне право дозволяти або забороняти: 1) відтворення творів; 2) публічне виконання і публічне сповіщення творів; 3) публічний показ; 4) будь-яке повторне публічне сповіщення в ефірі чи по проводах вже переданих в ефір творів, якщо воно здійснюється іншою організацією; 5) переклади творів; 6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів; 7) розповсюдження творів шляхом продажу, відчуження іншим способом або шляхом здачі в найм чи у прокат та іншої передачі до першого продажу примірників твору; 8) здача в найом після першого продажу, відчуження іншим способом примірників аудіовізуальних творів, музичних творів, у нотній формі, а також творів, зафіксованих на фонограмі або у формі, яку читає машина; 9) імпорт примірників творів.

Автори творів образотворчого мистецтва крім названих мають додаткові права (якщо твір став власністю іншої особи). Це: 1) право доступу - можливість відтворювати свій твір 2) право проходження, що означає, що при перепродажі творів образотворчого мистецтва його автор має право на винагороду від продавця у вигляді певного відсотка від перепродажной ціни.

Цей перелік не є вичерпним, зокрема виключні права авторів на використання творів архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва включають і право участі в практичній реалізації проектів цих творів.

Майнові права авторів переходять у спадщину.

Не переходять у спадщину особисті (немайнові) права автора, проте спадкоємці мають право захищати авторство на твір і протидіяти перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору, а також будь-якому іншому посяганню на твір, якщо це може завдати шкоди честі та репутації автора.

Охорона прав авторів діє в строки, встановлені ст. 24 Закону "Про авторське право та суміжні права".

За загальним правилом, охорона, що надається цим Законом, діє протягом усього життя автора та 50 років після його смерті.

Термін охорони творів, створених у співавторстві, діє протягом усього життя і 50 років після смерті останнього автора.

Для творів, оприлюднених анонімно або під псевдонімом, термін охорони закінчується через 50 років після того, як твір було оприлюднено. Якщо взятий автором псевдонім не викликає сумніву щодо особи автора або якщо автор твору, оприлюдненого анонімно або під псевдонімом, розкриє свою особу протягом 50 років, то застосовуються загальні правила про строки охорони.

Термін охорони творів посмертно реабілітованих авторів діє протягом 50 років після їх реабілітації.

Авторське право на твір, опублікований протягом 30 років після смерті автора, діє в тече 50 років від дати його правомірного опублікування.

Дія строку охорони починається з 1 січня року, наступного за роком, в якому мали місце вищевказані юридичні факти.

Право авторства, право на ім'я і право протидіяти перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може завдати шкоди честі та репутації автора, охороняються безстроково.

Після закінчення терміну дії авторського права твір стає суспільним надбанням. Такі твори можуть вільно використовуватися будь-якою особою (не треба запитувати дозволу, наприклад, на його відтворення, постановку і т.д.) і без виплати авторської винагороди. Однак при цьому повинні дотримуватися виняткові безстрокові права авторів - право авторства, право на авторське ім'я, право на захист твору і репутації автора (право на недоторканність твору).

Вільне використання авторських прав у деяких випадках, що допускаються законом, можливо і за життя автора при цитуванні, використанні в навчальних цілях у якості ілюстрацій, при відтворенні в засобах масової інформації для загального відома статей з поточних економічних, політичних, соціальних, релігійних питань, використання публічно вимовлених політичних промов, звернень, доповідей та в ряді інших випадків. При цьому повинні дотримуватися наступні умови: 1) це можливо тільки у випадках, зазначених у законі, 2) тільки у відношенні правомірно опублікованих творів; 3) з обов'язковим зазначенням імені автора; 4) із зазначенням джерела (видання), 5) з дотриманням недоторканності твору.

Поряд з авторськими правами названий Закон докладно регулює відносини в сфері суміжних прав. Подібну назву ці права одержали тому, що особи, що володіють ними, творчо використовують створені іншими особами твори, і вони не розглядаються як автори виконуваних ними або записуваних і відтворюваних творів. Об'єктом для їх прав служить саме виконання або звуко відеозапис. Тому в порівнянні з авторськими ці права носять у визначеній мірі обмежений характер і зводяться по суті до дозволу (згоди) на відтворення (використання) і вимозі відповідної оплати.

Згідно зі ст. 31 Закону "Про авторське право та суміжні права" виконавці здійснюють свої права за умови дотримання ними прав авторів виконуваних творів. Виробники фонограм і організації мовлення повинні дотримуватися прав авторів і виконавців. Організації мовлення повинні дотримуватися прав авторів, виконавців та виробників фонограм.

Суміжні права Це права виконавців, виробників фонограм і організацій радіо-і телемовлення.

Вони є суміжними стосовно авторських прав, тобто це права близькі, що примикають, пов'язані з авторськими. Їх роль свого роду посередницька - між авторами і широкою аудиторією. Разом з тим вони є вторинними по відношенню до авторських прав, бо забезпечують використання творів авторів.

Суміжні права забезпечують захист творчої праці осіб, доносять твори авторів до широкої аудиторії, від нелегального використання результатів їхньої роботи.

Специфіка суміжних прав: 1) вони пов'язані з використанням певних технічних пристроїв (тому вони з'явилися лише в XX столітті, з розвитком технічного прогресу - винаходу звуко-і відеозапису, радіо, кіно, телебачення, штучних супутників); 2) об'єкти суміжних прав закріплюються на матеріальних носіях (наприклад, наявність запису виконання на магнітних плівках, касетах, відеоплівках), 3) здійснювати виконання можливо повторно, нескінченно, перед практично необмеженою аудиторією і без живої участі самого виконавця.

2.3 Суб'єктами суміжних прав є: 1) виконавці (актори, музиканти, режисери, диригенти і т.д.), 2) виробники фонограм (особи, першими здійснили звуковий запис виконання); 3) організації ефірного або кабельного мовлення (ті, які самі створили передачу або на замовлення і за рахунок яких створена передача).

Суб'єкти суміжних прав повинні мати договір з автором твору, а виробники фонограм та організації ефірного та кабельного мовлення - ще й договір з виконавцем. Всі суб'єкти суміжних прав мають виключне право на використання твору (виконання, постановки, фонограми, передачі). Це означає, що інші особи повинні одержувати дозвіл на первинну запис виконання, постановки, передачу в ефір або по кабелю від суб'єктів цих прав. Вони дають також дозвіл на відтворення фонограми, переробку, переробку і ряд інших дій. Суб'єкти суміжних прав мають також право на винагороду. Ці права регулюються за допомогою договорів із користувачами, а збір і виплата винагороди - спеціальними організаціями, які управляють суміжними правами, які створюються їхніми суб'єктами. Термін дії суміжних прав - 50 років.

Винятками є випадки, коли допускається використання записів виконання, постановок, фонограм, програм передач організацій мовлення без отримання дозволу (без згоди) їхніх суб'єктів. Це допускається: 1) при включенні в огляд про поточні події невеликих уривків; 2) при використанні винятково з метою навчання і наукового дослідження; 3) для цитування у формі невеликих уривків в інформаційних цілях; 4) використанні в особистих цілях.

3. Цивільно-правові способи захисту авторських і суміжних прав До загальногромадянських способів відносяться: 1) визнання права; 2) відновлення права; 3) припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення; 4) відшкодування збитків; 5) визнання угоди (договору) недійсним ; 6) стягнення особливої ​​неустойки при невчасній оплаті.

Особливі (додаткові) засоби захисту, передбачені спеціальним (авторським) законодавством: 1) стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення авторських або суміжних прав, 2) виплата компенсації в сумі від 10 до 50 тис. мінімальних розмірів оплати праці (конкретний розмір визначається судом) .

Будь-яку з цих заходів потерпілий вибирає сам, але замість відшкодування збитків.

Терміни охорони суміжних прав встановлені ст. 38 цього Закону.

Майнові права виконавців охороняються протягом 50 років після першої фіксації виконання або постановки. Особисті права виконавців охороняються безстроково.

Права виробників фонограм охороняються протягом 50 років після першого опублікування фонограми, а якщо вона не була опублікована, то протягом 50 років після першої фіксації звукового запису.

Організації мовлення користуються зазначеними правами протягом 50 років після першої передачі в ефір чи по проводах.

Перераховані терміни починають текти з 1 січня року, наступного за роком, в якому мали місце дані юридичні факти.

До спадкоємців виконавця і правонаступників виробників фонограм і організацій мовлення переходить право дозволяти або забороняти використання виконання, фонограми, передачі в ефір і по проводах, а також право на одержання винагороди в період решти термінів.

Виникнення і здійснення авторських і суміжних прав не потребує виконання будь-яких формальностей (ст. 19,31 Закону "Про авторське право та суміжні права"), оскільки тут охороняється насамперед форма твору, і для визнання творчого твору об'єктом авторського або суміжного права достатньо вираження його в будь об'єктивної формі, що дозволяє відтворювати результат творчості.

У цьому полягає їхня відмінність від інших об'єктів інтелектуальної власності, охорона яких припускає дотримання спеціального порядку визначення пріоритету, перевірку новизни і встановлення особливого режиму використання. Тому термін "промислова власність" видається можливим вживати у двох значеннях: у вузькому значенні, коли в це поняття включається право на винахід, корисну модель і промисловий зразок (патентне право), і в широкому сенсі, тобто всі види інтелектуальної власності, за винятком авторських і суміжних прав, а саме всі ті, які підпадають під охорону після попереднього формального закріплення пріоритету.

4. Право на відкриття Відкриттям визнається встановлення невідомих раніше об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей і явищ матеріального світу, що вносять корінні зміни в рівень пізнання.

Автором відкриття признається громадянин, який зробив заявку, що відповідає поставленим вимогам.

Відповідно до ст. 514 ЦК України автору відкриття належить комплекс особистих немайнових і майнових прав. Автор відкриття має право вимагати визнання його авторства і пріоритету у відкритті, посвідчуваних дипломом, він має право на присвоєння відкриттю свого імені або спеціальну назву вказується у дипломі на відкриття. Автор відкриття має право на винагороду, виплачувану йому при одержанні диплома, а також на ряд пільг, зокрема, право на додаткову житлову площу, на яку автор відкриття має право нарівні з науковцями.

Про відкриття робиться запис у трудовій книжці автора.

Право одержати диплом померлого автора відкриття, а також винагороду переходить у спадщину (ст. 515 ЦК).

Спори про авторство (співавторство) на відкриття вирішуються судом (ст. 516 ЦК).

4.1 Патентне право (промислова власність) Це інститут цивільного права, який регулює відносини, пов'язані з технічною творчістю.

На відміну від авторського права патентне право реалізується в іншій сфері творчості. Об'єкти технічної творчості пов'язані з природними законами матеріального світу, вони не відбивають індивідуальність їхнього творця в такому ступені, як об'єкт авторського права. В силу цього об'єкти технічної творчості є відтворювані, вони можуть бути створені незалежно один від одного самостійно, різними особами і тому вимагають формального офіційного закріплення. Крім того, результати технічної творчості спрямовані на рішення практичних задач - мають прикладне значення.

Об'єктами патентного права (промислової власності у вузькому розумінні цього слова) є винаходи, корисні моделі і промислові зразки.

Необхідність патентного права обумовлена ​​неможливістю прямої охорони об'єктів промислової власності засобами авторського права. На відміну від об'єктів авторського права об'єкти промислової власності можуть бути створені різними особами, незалежно один від одного, тому їхня охорона припускає попереднє формальне закріплення пріоритету у встановленому законом порядку.

Відносини, що виникають у зв'язку із здійсненням права власності на винаходи, корисні моделі і промислові образні, регулюються законами України від 15 грудня 1993 р. "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" та "Про охорону прав на промислові зразки".

Органом, що здійснює акт визнання нововведення в якості винаходи, корисної моделі чи промислового зразка, виступає Державний комітет України з питань інтелектуальної власності (Держпатент України), іменований для стислості в зазначених законах як "Відомство".

Найважливішими умовами патентоспроможності об'єктів промислової власності є їхня новизна і промислова придатність. При цьому патентне право закріплює абсолютну (світову) новизну об'єктів промислової власності.

4.1.1 Об'єкти патентного права Це винаходи, корисні моделі і промислові зразки. Винаходом є технічне рішення, що відрізняється новизною (тобто невідомий з рівня техніки) і промислово застосовне (тобто може бути використане в промисловості, сільському господарстві, охороні здоров'я та інших галузях діяльності). Об'єктами винаходу можуть бути пристрій, спосіб роботи, речовина, застосування раніше відомого пристрою за новим призначенням.

Корисна модель - це технічне рішення певного пристрою в стадії його конструктивного виконання, тобто у вигляді конструкції. Вона повинна бути нова. і промислово придатною.

Винахід (корисна модель) є результатом творчої діяльності людини в будь-якій області технології. Об'єктом винаходу може бути: 1) продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини); 2) спосіб.

Об'єктом корисної моделі може бути конструктивне виконання пристрою.

Не є об'єктами винаходів і корисних моделей і не охороняються законодавством, що регулює відносини цієї галузі, такі результати інтелектуальної діяльності: 1) відкриття, наукові теорії та математичні методи; 2) методи організації та управління господарством; 3) плани, умовні позначення, розклади, правила ; 4) методи виконання розумових операцій; 5) програми для обчислювальних машин; 6) результати художнього конструювання; 7) топології інтегральних мікросхем; 8) сорти рослин і породи тварин і т.п.

Промисловий зразок - це художньо-конструкторське рішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд. Воно повинно бути новим, оригінальним і промислово придатним (тобто відтвореним промисловим способом). Промисловий зразок забезпечуєте злиття утилітарної і художньої сторін, у ньому реалізується ідея одержання максимальної вигоди за допомогою зовнішнього вигляду виробу.

Промисловий зразок є результатом творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Винахід оформлюється патентом.

Патент - це охоронний документ, що засвідчує авторство винахідника, виняткові права його власника і пріоритет винаходу.

У той же час не охоплюються поняттям промислового зразка: 1) об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди; 2) друкарська продукція як така; 3) об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних їм речовин.

Суб'єктами патентного права є автори (співавтори) об'єктів промислової власності, патентовласника, а також інші особи (правонаступники або ліцензіати), які отримують за законом або договором визначені патентні права.

4.1.2 Суб'єкти патентного права Це автори, патентовласника, ліцензіати.

Автор - це фізична особа, творчою працею якої створено твір.

Патентовласник - особа, яка має виключне право на використання винаходу. Такими можуть бути: 1) сам автор, 2) роботодавець (при службових винаходах); 3) особа, зазначена автором у заявці на видачу патенту; 4) правонаступники; 5) договірний патентовласник - патент може бути переданий за договором за плату будь-якій фізичній чи юридичній особі.

Ліцензіат - особа, яка отримує у визначеному договором обсязі права щодо використання винаходу за плату. Ліцензійні договори бувають трьох видів: 1) виключної ліцензії; 2) неповної ліцензії; 3) відкритої ліцензії.

Особливі суб'єкти права на використання винаходу - це преждепользователь і примусовий ліцензіат. Вони можуть використовувати винахід без згоди патентовласника.

Преждепользователь особа, яка до дати пріоритету (до подачі заявки іншою особою) самостійно створила незалежно від автора тотожне винахід і сумлінно його використовувала. Преждепользователь зберігає право на подальше безоплатне використання його без розширення обсягу використання.

Примусова ліцензія видається будь-якій особі Вищою патентною палатою, якщо патентовласник протягом чотирьох років не використовує винахід і відмовляється укласти ліцензійний договір.

Виключне право на використання об'єктів промислової власності належить патентовласнику, тому згідно з чинним законодавством автор може вимагати за своїм вибором або визнання лише свого авторства, або визнання свого авторства з закріпленням за ним виключних прав, тобто автор може бути одночасно і патентовласником або не бути таким у силу закону або договору.

Право на одержання патенту мають автор, його спадкоємець, а також роботодавець, якщо винахід, корисна модель або промисловий зразок створені у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи доручення роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше. При наявності права на отримання патенту в роботодавця автор подає йому повідомлення про створений ним винахід, корисну модель або промисловий зразок з описом суті з достатньою повнотою і ясністю. Якщо роботодавець протягом чотирьох місяців з дати отримання цього повідомлення не подасть заявку в Відомство (Держпатент України), то право на отримання патенту переходить до автора.

Патентом засвідчується право власності на винахід, корисну модель чи промисловий зразок.

Корисна модель оформляється свідоцтвом, промисловий зразок - патентом.

Термін дії патенту на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Установи.

Термін дії патенту на корисну модель становить п'ять років від дати подання заявки до Відомства і продовжується Відомством за клопотанням власника патенту, але не більше ніж на три роки.

Термін дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до Відомства і продовжується Відомством за клопотанням власника патенту, але не більше ніж на п'ять років.

Право авторства є невідчужуваним особистим правом і охороняється безстроково.

Основним особистим (немайновим) правом автора об'єкта промислової власності є право автора признаватися творцем даного об'єкта, що припускає заборону всім іншим особам іменуватися авторами цього об'єкта. Інше приватне право автора складається в праві одержання патенту на об'єкт промислової власності, а також можливості передачі цього права іншим особам.

Майнові права автора виражаються в можливості одержання прибутку від використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, у праві одержання винагороди за переуступку патенту і продаж ліцензій і т.д.

Належить патентовласнику виключної право на використання об'єкта промислової власності складається в тому, що ніхто не може без згоди особи, якій належить патент, використовувати зазначений об'єкт. Патентовласник вправі поступитися отриманий патент або видати ліцензію на використання.

Як патент, так і право на його отримання переходять у спадок. Переходять у спадщину і права авторів об'єктів промислової власності.

5. Право на інші результати творчої діяльності, використовувані у виробництві До числа інших прав на результати творчої діяльності як різновиду права інтелектуальної власності належать права на раціоналізаторську пропозицію, знаки для товарів і послуг, фірмове найменування, охорону селекційних досягнень, топології інтегральних мікросхем, інтересів володарів "ноу -хау "і т.п.

Право на раціоналізаторську пропозицію являє собою сукупність правових норм, що регулюють відносини з приводу створення й офіційного визнання технічного рішення раціоналізаторською пропозицією, його використання і стимулювання авторів.

Раціоналізаторською пропозицією признається технічне рішення, що є новим і корисним для підприємства (установи, організації), якому вона подана, і передбачає зміну конструкції виробів, технології виробництва і застосовуваної техніки або зміна складу матеріалу.

Новизна раціоналізаторської пропозиції, на відміну від новизни винаходу, звичайно обмежується рамками відповідного підприємства, установи, організації, куди і подається раціоналізаторська пропозиція.

Автор пропозиції, визнаного раціоналізаторською, має право на визнання за ним авторства, право на винагороду, а також пільги відповідно до законодавства. Авторові прийнятої до впровадження раціоналізаторської пропозиції видається свідоцтво, яке засвідчує його авторство (ст. 520 ЦК).

Право одержати свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію і винагороду за його використання переходить у спадщину (ст. 522 ЦК).

Відносини у сфері створення та використання знаків для товарів і послуг регулюються Законом України від 15 грудня 1993 року "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.

Об'єктом знака можуть бути словесні, образотворчі, об'ємні та інші позначення та їх комбінації, виконані в будь-якому кольорі або колірному сполученні.

Право власності на знак для товарів і послуг засвідчується свідоцтвом. Термін дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Відомства і продовжується Відомством за клопотанням власника свідоцтва, поданим протягом останнього року дії свідоцтва, щоразу на 10 років.

Обсяг правової охорони визначається наведеними у свідоцтві зображенням знака та переліком товарів і послуг.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Вешневскій Л. М. та ін Формула пріоритету: Виникнення і розвиток авторського і патентного права.: Наука. 1990.

2. Гаврилов Е. П. Авторське право. - М., 1988.

3. Гаврилов Е. П. Авторське право. Видавничі договори. Авторський гонорар. - М., Юрид. лит., 1988.

4. Ємельянов В. П. Цивільне право України. - Київ: Вид. "Консум". 1996. С. 136 -149.

5. Маркова М. Г. Основи цивільного права. - С-П., 1996. С. 80 - 87.

6. Сергєєв А. П. Авторське право Росії. - С-П.: Державний університет, 1994.

7. Сергєєв А. П. Патентне право. - М.: БЕК, 1994.

8. Сутуло Д. М. Авторське право. Видавничі договори. Авторський гонорар. -М.: "Юридична література". 1968.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
77.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Право інтелектуальної власності
Право інтелектуальної власності 4
Право інтелектуальної власності 2
Право інтелектуальної власності 2
Право інтелектуальної власності
Право на об`єкт інтелектуальної власності
Право інтелектуальної власності на географічне зазначення
Право державної власності на землю в Республіці Білорусь Право приватної власності
Захист інтелектуальної власності
© Усі права захищені
написати до нас