Право соціального забезпечення

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст:
1. Предмет права соціального забезпечення.
2. Трудовий стаж у сфері соціального забезпечення.
3. Допомоги громадянам, які мають дітей.
4. Завдання: За пенсією по старості звернувся Ковальов. З документів про стаж видно, що він був зайнятий на експлуатації Чорнобильської АЕС протягом 1 року і 10 років на звичайній роботі. Вік Ковальова-55 років. На його утриманні перебуває дружина, вік якої 49 років. Чи має він право на пенсію по старості і на підставі якого нормативно-правового акту?
Список використаних джерел.

1. Предмет права соціального забезпечення.
Предмет права соціального забезпечення - це сукупність суспільних відносин, регульованих нормами цієї галузі права.
За своєю економічною сутністю відносини в сфері соціального забезпечення є відносинами розподільними. В економічній науці виділяють зазвичай п'ять способів розподілу: 1) безкоштовно, на засадах рівного доступу кожного громадянина до розподіляється благ, але пропорційно розумним (раціональним) потребам і економічним можливостям суспільства; 2) безеквівалентной, але нормований, з урахуванням витрат минулого чи поточного праці, потреб виробництва, матеріальної забезпеченості, 3) на пільгових умовах з частковою оплатою вартості, тобто возмездно-нееквівалентній; 4) за плату, 5) за праці відповідно до її кількості і якості.
Виходячи з цих способів розподілу життєвих благ, що розуміються в економічному сенсі, можна розрізняти три типи розподільних відносин, які якісно різнорідні і вимагають різних методів правового регулювання. Відносини, засновані на принципі платного надання послуг, становлять сферу регулювання цивільного права. Сюди ж відносяться розподільчі відносини і третього способу, але лише в тій частині, яка базується на возмездности. До трудовому праву належать розподільні відносини п'ятого виду. Розподільні відносини, зумовлені першими трьома способами розподілу, в основному відносяться до права соціального забезпечення.
Що стосується правової природи правовідносин у сфері соціального забезпечення, то традиційно їх класифікація проводиться з таких підстав, як види соціального забезпечення, терміни існування в часі; на матеріальні, процедурні, процесуальні. Можлива також класифікація за видами та формами соціального забезпечення.
За видами соціального забезпечення виділяють правовідносини у зв'язку з поданням:
- Грошових виплат (пенсії, допомоги, компенсації та натуральних видів допомоги (продукти, речі, ліки, транспорт і технічні засоби для інвалідів тощо);
- Соціальних послуг і пільг (соціальне обслуговування літніх, інвалідів, дітей, медична допомога, санаторно-курортне лікування тощо).
По термінах існування в часі правовідносини у сфері соціального забезпечення діляться на три групи [1]:
1) правовідносини, припиняються одноразовим виконанням обов'язків (наприклад, правовідносини з приводу одноразової допомоги - з нагоди народження дитини; на поховання тощо);
2) правовідносини з абсолютно встановленим строком існування у часі. Особливістю даного виду правовідносин є те, що з моменту їх виникнення заздалегідь відомо, коли вони будуть припинені. До цієї групи правовідносин можна віднести, наприклад, правовідносини по виплаті допомоги за час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку півтора років; правовідносини по виплаті пенсії по інвалідності, встановленої на певний термін, і т.д.);
3) правовідносини з відносно невизначеним строком існування у часі (наприклад, правовідносини з приводу виплати пенсії по старості; правовідносини по соціальному обслуговуванню літніх, які проживають у стаціонарній установі соціального обслуговування, і т.д.).
За видами соціального забезпечення в залежності від джерела грошових коштів можна виділити наступні види правовідносин:
- Правовідносини щодо забезпечення за рахунок коштів бюджетів всіх рівнів, а також позабюджетних державних соціальних фондів;
- Правовідносини щодо забезпечення з недержавних коштів (недержавні пенсійні фонди, благодійні фонди, кошти окремих юридичних або фізичних осіб та ін.)
За формами державного соціального забезпечення можна провести наступну класифікацію:
- Правовідносини, державного соціального забезпечення;
- Правовідносини з державного соціального страхування, в тому числі правовідносини щодо надання державної соціальної допомоги.
Похідними від перерахованих видів суспільних відносин і які входять у предмет права соціального забезпечення є процедурні та процесуальні правовідносини.
Процедурні правовідносини виникають з приводу:
- Призначення всіх видів соціального забезпечення;
- Встановлення юридичних фактів, що мають значення для надання тих чи інших видів соціального забезпечення. Наприклад, для призначення пенсії по інвалідності необхідно встановити факт інвалідності, а для призначення допомоги з тимчасової непрацездатності необхідно встановити факт непрацездатності і т.д.
Процесуальні правовідносини, що входять у предмет права соціального забезпечення, пов'язані з розглядом спорів, що виникають у цій галузі. Ці суперечки можуть виникати з різних питань: відмова у призначенні того чи іншого виду соціального забезпечення або визначення його розміру у грошовій формі; встановлення причини інвалідності; визначення права на пільги і т.д. У залежності від характеру спору, він може бути дозволений вищестоящими в порядку підлеглості органом або в суді.
Як і всі правовідносини, правовідносини у сфері дії права соціального забезпечення складається з таких елементів, як суб'єкт, об'єкт, зміст, підстави виникнення, зміни та припинення.
Суб'єкти права соціального забезпечення - це учасники правовідносин по соціальному забезпеченню, що мають соціально-забезпечувальну правосуб'єктність на даний вид забезпечення [2].
Правовідносини у сфері соціального забезпечення є двосторонніми. Одним із суб'єктів таких правовідносин завжди виступає окремий громадянин, а в деяких випадках - сім'я. Так, у правовідносинах з приводу пенсії в разі втрати годувальника суб'єктом виступає сім'я. Залежно від виду соціального забезпечення, суб'єктом аналізованих правовідносин може бути неповнолітній підліток, дитина-сирота, інвалід, безробітний, непрацездатний, біженець, змушений переселенець, людина похилого віку, а також особи, які постраждали від радіаційних аварій або природних лих (землетрус, повінь) і т.д.
Іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території Росії, за загальним правилом, у сфері соціального забезпечення мають ті ж права, що і громадяни РФ.
Другим суб'єктом соціально-забезпечувального правовідносини є орган, зобов'язаний призначати і представити той чи інший вид соціального забезпечення. Правосуб'єктність цього органу визначається і обмежується тими цілями і завданнями в соціальному забезпеченні, заради яких він створений.
Для різних видів соціального забезпечення органами, їх здійснюють, можуть бути: державні, муніципальні (чи інші) органи соціального захисту населення; органи служби зайнятості (за допомог по безробіттю); Пенсійний фонд РФ, Фонд соціального страхування; органи освіти, у віданні яких перебувають дитячі установи; пенсійні органи міністерств і відомств (оборони, внутрішніх справ та ін); роботодавці і т.д.
У процедурних правовідносинах щодо встановлення певних юридичних фактів другий суб'єктом є: бюро медико-соціальної експертизи, що встановлює факт інвалідності, її причини і час настання; суд, що встановлює факти безвісного відсутності і смерті безвісно відсутнього; медичні установи, що встановлюють факт тимчасової непрацездатності, і т. д.
У процесуальних правовідносинах з розгляду спорів з приводу того чи іншого виду соціального забезпечення суб'єктом правовідносин є вищестоящий орган або суд.
Об'єкт правовідносини - це те, з приводу чого виникає той чи інший вид правовідносин. Об'єктами правовідносин у сфері права соціального забезпечення виступають конкретні види соціального забезпечення: грошові виплати (пенсії, допомоги, компенсації); соціальні послуги (соціальне обслуговування вдома громадян похилого віку та інвалідів; санаторно-курортне лікування; протезування і т.д.); пільги ; натуральна допомога (речі, продукти, медикаменти, транспортні засоби для інвалідів тощо).
У процедурних правовідносинах за призначенням окремих видів соціального забезпечення (пенсій, допомог, послуг і т.д.) об'єктом є встановлення права на даний вид соціального забезпечення і призначення його або встановлення певного юридичного факту (інвалідність, малозабезпеченість, сирітство, непрацездатність і т.д .).
У процесуальних правовідносинах об'єктом є оспорюване громадянином конкретне його право на певний вид соціального забезпечення.
Змістом правовідносин є взаємні права та обов'язки сторін. Особливістю змісту правовідносин по соціальному забезпеченню є те, що одна сторона - фізична особа - має право вимагати надати той чи інший вид забезпечення, а друга сторона, до якої звернено це вимога, за наявності всіх передбачених законодавством умов зобов'язана виконати цю вимогу.
Підставою для виникнення, зміни або припинення правовідносини у сфері соціального забезпечення є різні юридичні факти, як події (інвалідність, тимчасова непрацездатність, смерть), так і дії. Особливістю правовідносин по соціальному забезпеченню є обов'язковий заявний порядок у реалізації права на той чи інший вид соціального забезпечення. До тих пір, поки сама людина (або його законний представник) не напише заяву з проханням призначити йому пенсію, допомогу або інший вид соціального забезпечення, ніякі виплати, послуги і т.д. йому не будуть надані, а значить, і не виникне відповідне правовідношення по соціальному забезпеченню. Тому часто правовідносини по соціальному забезпеченню виникає (змінюється, припиняється) на підставі не одного юридичного факту, а цілої групи фактів, яку прийнято називати складним юридичним фактичним складом.
Для виникнення (зміни, припинення) правовідносини по соціальному забезпеченню необхідний складний юридичний фактичний склад, який включає в себе:
- Об'єктивне підгрунтя для забезпечення (народження дитини, інвалідність, досягнення певного віку, малозабезпеченість, сирітство тощо);
- Волевиявлення громадянина на отримання того чи іншого виду соціального забезпечення (особиста заява або заява законних представників - опікунів, піклувальників);
- Акт відповідного органу про надання (відмову в наданні) конкретного виду соціального забезпечення.
Відсутність хоча б одного з названих елементів складного юридичного фактичного складу веде до неможливості виникнення (зміни, припинення) правовідносини у сфері соціального забезпечення.

2. Трудовий стаж у сфері соціального забезпечення.
Трудовий стаж є найважливішим юридичним фактом для встановлення більшості відносин по соціальному забезпеченню.
Визначальними для виду, розміру матеріального забезпечення є вид стажу, його кількість.
Трудовим стажем називається загальна тривалість будь-якої суспільно корисної діяльності, як оплачуваної, так і безоплатній.
У нормативних правових актах зустрічаються такі види трудового стажу:
1) загальний трудовий стаж;
2) страховий стаж:
- Загальний (змішаний);
- Спеціальний;
3) спеціальний трудовий стаж;
4) безперервний трудовий стаж.
Під загальним трудовим стажем розуміється сумарна тривалість трудової та іншої суспільно корисної діяльності до 1 січня 2002 р ., Що враховується в календарному порядку, до якої включаються:
1) періоди роботи в якості робітника, службовця (в тому числі робота по найму за межами території Російської Федерації), члена колгоспу або іншої кооперативної організації; періоди іншої роботи, на якій працівник, не будучи робітником або службовцем, підлягав обов'язковому пенсійному страхуванню; періоди роботи (служби) у воєнізованій охороні, органах спеціального зв'язку або в гірничо-рятувальної частини незалежно від її характеру; періоди індивідуальної трудової діяльності, у тому числі в сільському господарстві;
2) періоди творчої діяльності членів творчих спілок письменників, художників, композиторів, кінематографістів, театральних діячів, а також літераторів і художників, які не є членами відповідних творчих спілок;
3) служба в Збройних Силах Російської Федерації та інших утворених відповідно до законодавства Російської Федерації військових формуваннях, Об'єднаних Збройних Силах Співдружності Незалежних Держав, Збройних Силах колишнього СРСР, органах внутрішніх справ Російської Федерації, органах зовнішньої розвідки, органах федеральної служби безпеки, федеральних органах виконавчої влади, в яких передбачена військова служба, колишніх органах державної безпеки Російської Федерації, а також в органах державної безпеки та органах внутрішніх справ колишнього СРСР (у тому числі в періоди, коли ці органи іменувалися по-іншому), перебування в партизанських загонах в період Громадянської війни і Великої Вітчизняної війни;
4) періоди тимчасової непрацездатності, що почалася у період роботи, в період перебування на інвалідності I і II групи, отриманої внаслідок каліцтва, пов'язаного з виробництвом, або професійного захворювання;
5) період перебування в місцях ув'язнення понад термін, призначеного при перегляді справи;
б) періоди одержання допомоги по безробіттю, участі в оплачуваних громадських роботах, переїзду за направленням служби зайнятості в іншу місцевість і працевлаштування.
Юридичне значення загального трудового стажу в даний час незначно. Воно полягає в тому, що з урахуванням цього стажу проводиться конвертація (перетворення) пенсійних прав громадян.
Страховий стаж представляє собою враховується при визначенні права на трудову пенсію сумарну тривалість періодів роботи і (або) іншої діяльності, протягом яких сплачувалися страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федерації, а також інших періодів, які зараховуються до страхового стажу.
В даний час ключове значення при призначенні пенсії, визначенні її розміру відводиться саме страхового стажу.
Так, у ст. 7 Федерального закону від 17 грудня 2001 р . № 173-ФЗ «Про трудові пенсії в Російській Федерації» (зі змінами від 29 червня 2004 р ) Крім вікового критерію для призначення трудової пенсії по старості встановлено обов'язкову умову наявність не менше 5 років страхового стажу.
Трудові пенсії по інвалідності та у разі втрати годувальника встановлюються незалежно від тривалості страхового стажу застрахованої особи. Однак при повній відсутності страхового стажу встановлюються відповідні менші за розміром соціальні пенсії по Федеральним законом («Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації»).
До страхового стажу зараховуються періоди роботи і (або) іншої діяльності, які виконувалися на території Російської Федерації за умови, що за ці періоди сплачувалися страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федерації.
Нарівні з періодами роботи до страхового стажу також зараховуються:
1) період проходження військової служби, а також іншої прирівняної до неї служби, передбаченої Законом Російської Федерації «Про пенсійне забезпечення осіб, які проходили військову службу, службу в органах внутрішніх справ, Державної протипожежної службі, установах і органах кримінально-виконавчої системи, та їх сімей »;
2) період одержання допомоги по державному соціальному страхуванню в період тимчасової непрацездатності
З) період догляду одного з батьків за кожною дитиною до досягнення нею віку 1,5 років, але не більше 3-х років у цілому;
4) період отримання допомоги по безробіттю, період участі в оплачуваних громадських роботах і період переїзду за направленням державної служби зайнятості в іншу місцевість для виконання роботи;
5) період утримання під вартою осіб, необгрунтовано притягнутих до кримінальної відповідальності, необгрунтовано репресованих і згодом реабілітованих, і період відбування покарання цими особами в місцях позбавлення волі і засланні;
6) період догляду, здійснюваного працездатним обличчям за інвалідом 1 групи, дитиною-інвалідом або за особою, яка досягла віку 80 років. Однак зазначені періоди зараховуються до страхового стажу тільки в тому випадку, якщо їм передували і (або) за ними слідували періоди роботи і (або) іншої діяльності (незалежно від їх тривалості), за яку здійснювалися відрахування до Пенсійного фонду РФ.
Зазначене положення Закону дозволяє виділити загальний (змішаний) вид страхового стажу, оскільки періоди роботи можуть перемежовуватися з періодами іншої діяльності, в тому числі і тієї, за яку не сплачуються страхові внески в систему пенсійного страхування. Однак наявність цих періодів не впливає на загальну тривалість страхового стажу, вони включаються в даний стаж, який обчислюється в календарному порядку.
Особливим видом страхового стажу є спеціальний страховий стаж. Він припускає сумарну тривалість роботи в певних професіях, на певних посадах, у галузях виробництва, в певній місцевості, з якою закон пов'язує правові наслідки у вигляді права на дострокової призначення трудової пенсії по старості.
Зокрема право на дострокове призначення трудової пенсії по старості може бути надано:
1) чоловікам по досягненні віку 50 років і жінкам після досягнення віку 45 років, якщо вони пропрацювали відповідно не менше 10 років і 7 років 6 місяців на підземних роботах, на роботах із шкідливими умовами праці та в гарячих цехах і мають страховий стаж відповідно не менш 20 і 15 років.
У разі, якщо зазначені особи пропрацювали на перерахованих роботах не менше половини встановленого вище строку і мають необхідну тривалість страхового стажу, трудова пенсія їм призначається із зменшенням пенсійного віку на 1 рік за кожний повний рік такої роботи - чоловікам і жінкам;
2) чоловікам по досягненні віку 55 років і жінкам після досягнення віку 50 років, якщо вони пропрацювали на роботах з важкими умовами праці відповідно не менше 12 років 6 місяців і 10 років і мають страховий стаж відповідно не менше 25 і 20 років.
У разі, якщо зазначені особи пропрацювали на перерахованих роботах не менше половини встановленого строку до мають необхідну тривалість страхового стажу, трудова пенсія їм призначається із зменшенням пенсійного віку на 1 рік за кожні 2 роки і 6 місяців такої роботи чоловікам і за кожні 2 роки такої роботи жінкам;
3) жінкам після досягнення віку 50 років, якщо вони пропрацювали в якості трактористів-машиністів у сільському господарстві, інших галузях економіки, а також в якості машиністів будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин не менше 15 років і мають страховий стаж не менше 20 років ;
4) жінкам після досягнення віку 50 років, якщо вони пропрацювали не менше 20 років в текстильній промисловості на роботах з підвищеною інтенсивністю і важкістю;
5) чоловікам по досягненні віку 55 років, жінкам після досягнення віку 50 років, якщо вони пропрацювали відповідно не менше 12 років 6 місяців і 10 років в якості робітників локомотивних бригад і працівників окремих категорій, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітені, а також в якості водіїв вантажних автомобілів безпосередньо в технологічному процесі на шахтах, розрізах, у рудниках або рудних кар'єрах на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи і мають страховий стаж відповідно не менше 25 і 20 років;
6) чоловікам по досягненні віку 55 років, жінкам після досягнення віку 50 років, якщо вони пропрацювали відповідно не менше 12 років 6 місяців і 10 років в експедиціях, партіях, загонах, на дільницях і в бригадах безпосередньо на польових геолого-розвідувальних, пошукових, топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах і мають страховий стаж відповідно не менше 25 і 20 років;
7) чоловікам по досягненні віку 55 років, жінкам після досягнення віку 50 років, якщо вони пропрацювали відповідно не менше 12 років 6 місяців і 10 років в якості робітників, майстрів (у тому числі старших) безпосередньо на лісозаготівлях і лісосплаві, включаючи обслуговування механізмів і обладнання, і мають страховий стаж відповідно не менше 25 і 20 років;
8) чоловікам по досягненні віку 55 років, жінкам після досягнення віку 50 років, якщо вони пропрацювали відповідно не менше 20 і 15 років в якості механізаторів (докерів-механізаторів) комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах і мають страховий стаж відповідно не менш 25 і 20 років;
9) чоловікам по досягненні віку 55 років, жінкам після досягнення віку 50 років, якщо вони пропрацювали відповідно не менше 12 років 6 місяців і 10 років у плавскладу на суднах морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості (за винятком портових суден, які постійно працюють в акваторії порту, службово-допоміжних і роз'їзних судів, судів приміського і внутріміського сполучення) і мають страховий стаж відповідно не менше 25 і 20 років;
10) чоловікам по досягненні віку 55 років і жінкам після досягнення віку 50 років, якщо вони пропрацювали в якості водіїв автобусів, тролейбусів, трамваїв на регулярних міських пасажирських маршрутах відповідно не менше 20 і 15 років і мають страховий стаж відповідно не менше 25 і 20 років ;
11) особам, безпосередньо зайнятим повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин і на будівництві шахт і рудників, незалежно від віку, якщо вони працювали на зазначених роботах не менше 25 років, а працівникам провідних професій - гірником очисного вибою, прохідники, забійники на відбійних молотках, машиністам гірничих виїмкових машин, якщо вони пропрацювали на таких роботах не менше 20 років;
12) чоловікам і жінкам, які пропрацювали відповідно не менше 25 і 20 років на суднах морського флоту рибної промисловості на роботах з видобутку, обробки риби та морепродуктів, прийому готової продукції на промислі (незалежно від характеру виконуваної роботи), а також на окремих видах суден морського , річкового флоту і флоту рибної промисловості;
13) чоловікам, які пропрацювали не менше 25 років, і жінкам, які пропрацювали не менше 20 років в льотному складі цивільної авіації, а при залишенні льотної роботи за станом здоров'я чоловікам, які пропрацювали не менше 20 років, і жінкам, які пропрацювали не менше 15 років у зазначеному складі цивільної авіації;
14) чоловікам по досягненні віку 55 років і жінкам після досягнення віку 50 років, якщо вони пропрацювали на роботах з безпосереднього управління польотами повітряних суден цивільної авіації відповідно не менше 12 років 6 місяців і не менше 10 років і мають страховий стаж відповідно не менше 25 і 20 років;
15) чоловікам по досягненні віку 55 років і жінкам після досягнення віку 50 років, якщо вони пропрацювали в інженерно-технічному складі на роботах по безпосередньому обслуговуванню повітряних суден цивільної авіації відповідно не менше 20 і 15 років і мають страховий стаж в цивільній авіації відповідно не менш 25 і 20 років. Дострокове призначення трудової пенсії по старості має місце в тому випадку, якщо застрахована особа пропрацювала на відповідних видах робіт не менше половини необхідного терміну за станом на 1 січня 2003 р .
Вичерпний перелік виробництв, робіт, професій і посад, з урахуванням яких достроково призначається трудова пенсія по старості відповідно до ст. 27 Федерального закону «Про трудові пенсії в Російській федерації» встановлено постановою Уряду РФ від 18 липня 2002 р . № 537.
Спеціальний трудовий стаж відрізняється від спеціального страхового стажу відсутністю вимоги про здійснення страхових внесків до Пенсійного фонду РФ, потрібно тільки факт роботи за певною спеціальністю, на певній посаді.
Цей вид стажу впливає на призначення пенсії за вислугу років прокурорським працівника, працівникам органів внутрішніх справ, військовослужбовцям та ін
Безперервний трудовий стаж - це тривалість останньої безперервної роботи за умови, що перерва між зміною місць роботи не перевищив встановлених законом строків.
Юридичне значення безперервного трудового стажу в даний час обмежується його впливом на розмір допомоги по безробіттю. На його обчислення впливають підставу та ініціатор розірвання трудового договору.
Правила підрахунку і порядок підтвердження страхового стажу.
В даний час, як вже було сказано раніше, ключове значення для призначення та визначення розміру трудової пенсії має один вид трудового стажу - страховий стаж.
При підрахунку страхового стажу періоди роботи і (або) іншої діяльності після реєстрації громадянина як застрахованої особи відповідно до Федерального закону «Про індивідуальному (персоніфікованому) обліку в системі обов'язкового пенсійного страхування» підтверджуються на підставі відомостей індивідуального (персоніфікованого) обліку.
При підрахунку страхового стажу періоди роботи на території Російської Федерації до реєстрації громадянина як застрахованої особи відповідно до Федерального закону «Про індивідуальному (персоніфікованому) обліку в системі обов'язкового пенсійного страхування» можуть встановлюватися на підставі свідчень двох чи більше свідків, якщо документи про роботу втрачені у зв'язку зі стихійним лихом (землетрусом, повінню, ураганом, пожежею і тому подібними причинами) і відновити їх неможливо. В окремих випадках допускається встановлення стажу роботи на підставі показань двох чи більше свідків при втраті документів та з інших причин (внаслідок недбалого їх зберігання, умисного знищення і тому подібних причин) не з вини працівника.
Основним документом, що підтверджує періоди роботи за трудовим договором до реєстрація як застрахованої особи, є трудова книжка.
При її відсутності приймаються також письмові трудові договори, довідки роботодавців, трудові книжки колгоспників.
Детально правила підрахунку і підтвердження страхового стажу регламентуються постановою Уряду РФ від 24 липня 2002 р . № 555. Ці правила встановлюють основні види документів, що підтверджують наявність страхового стажу; документів, що підтверджують періоди нездійснення трудової діяльності, але зараховується до загального страхового стажу; ситуація, при яких допустима посилання на показання свідків та інші процедурні питання.

3. Допомоги громадянам, які мають дітей.
Державні допомоги громадянам, які мають дітей - єдина система державних допомог громадянам, які мають дітей, у зв'язку з їх народженням і вихованням яка забезпечує гарантовану державою матеріальну підтримку материнства батьківства і дитинства.
Законом від 19.05.1995 № 81-ФЗ «Про державну допомогу громадянам, які мають дітей» (з урахуванням змін від 25 жовтня 2007 року) передбачені наступні види щомісячних, одноразових допомог:
- Допомога по вагітності та пологах;
- Одноразова допомога жінкам, які стали на облік в медичних установах у ранній термін вагітності;
- Одноразова допомога при народженні дитини;
- Щомісячну допомогу по догляду за дитиною;
- Щомісячну допомогу на дитину;
- Одноразова допомога при передачі дитини на виховання в сім'ю;
- Одноразова допомога вагітній дружині військовослужбовця, що проходить військову службу за призовом;
- Щомісячну допомогу на дитину військовослужбовця, що проходить військову службу за призовом.
Державні допомоги призначаються і виплачуються таким категоріям громадян:
- Громадянам Російської Федерації, які проживають на території Російської Федерації;
- Постійно проживають на території Російської Федерації іноземним громадянам та особам без громадянства, а також біженцям;
- Тимчасово проживають на території Російської Федерації і підлягають обов'язковому соціальному страхуванню іноземним громадянам та особам без громадянства.
Державні допомоги не призначаються:
- Громадянам Російської Федерації, іноземним громадянам та особам без громадянства, діти яких перебувають на повному державному забезпеченні;
- Громадянам Російської Федерації, іноземним громадянам та особам без громадянства, позбавленим батьківських прав;
- Громадянам Російської Федерації, які виїхали на постійне місце проживання за межі Російської Федерації.
Постановою Уряду Російської Федерації від 30.12.2006 № 865 затверджено Положення про призначення і виплату державної допомоги громадянам, які мають дітей.
Допомога по вагітності та пологах.
Право на допомогу по вагітності та пологах мають:
- Жінки, що підлягають обов'язковому соціальному страхуванню, а також жінки, звільнені у зв'язку з ліквідацією організацій, припиненням фізичними особами діяльності в якості індивідуальних підприємців, припиненням повноважень приватними нотаріусами і припиненням статусу адвоката, а також у зв'язку з припиненням діяльності іншими фізичними особами, чия професійна діяльність відповідно до федеральних законів підлягає державній реєстрації та (або) ліцензуванню, протягом дванадцяти місяців, які передували дню визнання їх у встановленому порядку безробітними;
- Жінки, які навчаються за очною формою навчання в освітніх установах початкового професійного, середнього професійної та вищої професійної освіти та установах післявузівської професійної освіти;
- Жінки, які проходять військову службу за контрактом, службу в якості осіб рядового і начальницького складу в органах внутрішніх справ, в Державній протипожежній службі, в установах і органах кримінально-виконавчої системи, в органах з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, у митних органах;
- Жінки з числа цивільного персоналу військових формувань Російської Федерації, що знаходяться на територіях іноземних держав у випадках, передбачених міжнародними договорами Російської Федерації;
- Жінки, категорії яких встановлені цією статтею, при усиновлення ними дитини (дітей).
Допомога по вагітності та пологах виплачується за період відпустки по вагітності та пологах тривалістю сімдесят (у разі багатоплідної вагітності - вісімдесят чотири) календарних днів до пологів і сімдесят (у разі ускладнених пологів - вісімдесят шість, при народженні двох або більше дітей - сто десять) календарних днів після пологів.
Відпустка по вагітності та пологах обчислюється сумарно і надається жінці повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.
Розмір допомоги по вагітності та пологах:
- При усиновленні дитини (дітей) віком до трьох місяців допомога по вагітності та пологах виплачується за період з дня його усиновлення і до закінчення сімдесяти календарних днів (у разі одночасного усиновлення двох і більше дітей - ста десяти календарних днів) з дня народження дитини ( дітей).
- Середнього заробітку (доходу) за місцем роботи за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю настання відпустки по вагітності та пологах, з урахуванням умов, встановлених федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації про обов'язкове соціальне страхування, - жінкам, що підлягають обов'язковому соціальному страхуванню , а також жінкам з числа цивільного персоналу військових формувань Російської Федерації, що знаходяться на територіях іноземних держав у випадках, передбачених міжнародними договорами Російської Федерації;
- 300 рублів - жінкам, звільненим у зв'язку з ліквідацією організацій, припиненням фізичними особами діяльності в якості індивідуальних підприємців, припиненням повноважень приватними нотаріусами і припиненням статусу адвоката, а також у зв'язку з припиненням діяльності іншими фізичними особами, чия професійна діяльність відповідно до федеральних законів підлягає державній реєстрації та (або) ліцензуванню, протягом дванадцяти місяців, які передували дню визнання їх у встановленому порядку безробітними;
- Стипендії - жінкам, які навчаються за очною формою навчання в освітніх установах початкового професійного, середнього професійної та вищої професійної освіти та установах післявузівської професійної освіти;
- Грошового забезпечення - жінкам, які проходять військову службу за контрактом, службу в якості осіб рядового і начальницького складу в органах внутрішніх справ, в Державній протипожежній службі, в установах і органах кримінально-виконавчої системи, в органах з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин , в митних органах.
2. Одноразова допомога жінкам, які стали на облік в медичних установах у ранній термін вагітності.
Одноразова допомога призначається і виплачується додатково до допомоги по вагітності та пологах жінкам, які стали на облік у ранні строки вагітності (до 12 тижнів).
Розмір допомоги становить 300 рублів.
3. Одноразова допомога при народженні дитини.
Право на одноразову допомогу при народженні дитини має один з батьків або особа, яка його замінює.
Одноразова допомога при народженні дитини виплачується у розмірі 8000 рублів.
4. Право на одноразову допомогу при передачі дитини на виховання в сім'ю (усиновлення, встановлення опіки (піклування), передачі на виховання в прийомну сім'ю дітей, які залишилися без піклування батьків) у разі, якщо батьки невідомі, померли, оголошені померлими, позбавлені батьківських прав, обмежені в батьківських правах, визнані безвісно відсутніми, недієздатними (обмежено дієздатними), за станом здоров'я не можуть особисто виховувати і утримувати дитину, відбувають покарання в установах, що виконують покарання у вигляді позбавлення волі, перебувають у місцях утримання під вартою підозрюваних і звинувачених у вчиненні злочинів, ухиляються від виховання дітей або від захисту їхніх прав та інтересів або відмовилися взяти свою дитину з виховних, лікувальних установ, закладів соціального захисту населення та інших аналогічних установ, має один з усиновителів, опікунів (піклувальників), прийомних батьків.
У разі передачі на виховання в сім'ю двох і більше дітей допомога виплачується на кожну дитину.
Одноразова допомога при передачі дитини на виховання в сім'ю виплачується в розмірі 8 000 рублів.
5. Право на одноразову допомогу вагітній дружині військовослужбовця, що проходить військову службу за призовом, має дружина військовослужбовця, що проходить військову службу за призовом, термін вагітності якої становить не менше 180 днів.
Одноразова допомога вагітній дружині військовослужбовця, що проходить військову службу за призовом, виплачується незалежно від наявності права на інші види державних допомог громадянам, які мають дітей, встановлені цим Законом та законами суб'єктів Російської Федерації.
Одноразова допомога вагітній дружині військовослужбовця, що проходить військову службу за призовом, виплачується в розмірі 14 000 рублів.
6. Право на щомісячну допомогу на дитину військовослужбовця, що проходить військову службу за призовом мають:
- Мати дитини військовослужбовця, що проходить військову службу за призовом;
- Опікун дитини військовослужбовця, що проходить військову службу за призовом, або інший родич такої дитини, фактично здійснює догляд за ним, у разі, якщо мати померла, оголошена померлою, позбавлена ​​батьківських прав, обмежена в батьківських правах, визнана безвісно відсутньою, недієздатною (обмежено дієздатною ), за станом здоров'я не може особисто виховувати і утримувати дитину, відбуває покарання в установах, що виконують покарання у вигляді позбавлення волі, перебуває в місцях утримання під вартою підозрюваних і звинувачених у вчиненні злочинів, ухиляється від виховання дитини або від захисту його прав та інтересів або відмовилася взяти свою дитину з виховних, лікувальних установ, закладів соціального захисту населення та з інших аналогічних установ.
Щомісячну допомогу на дитину військовослужбовця, що проходить військову службу за призовом, виплачується незалежно від наявності права на інші види державних допомог громадянам, які мають дітей, встановлені цим Законом та законами суб'єктів Російської Федерації.
Право на щомісячну допомогу на дитину військовослужбовця, що проходить військову службу за призовом, не надається матері, опікуну або іншому родичеві дитини курсанта військового навчального закладу професійної освіти.
Матері дитини військовослужбовця, що проходить військову службу за призовом, щомісячну допомогу на дитину військовослужбовця, що проходить військову службу за призовом, виплачується з дня народження дитини, але не раніше дня початку батьком дитини військової служби за призовом. Виплата зазначеної допомоги припиняється після досягнення дитиною військовослужбовця, що проходить військову службу за призовом, віку трьох років, але не пізніше дня закінчення батьком такої дитини військової служби за призовом.
Щомісячну допомогу на дитину військовослужбовця, що проходить військову службу за призовом, виплачується у розмірі 6 000 рублів на кожну дитину військовослужбовця, що проходить військову службу за призовом.
7. Право на щомісячну допомогу по догляду за дитиною мають:
- Матері або батьки, інші родичі, опікуни, фактично здійснюють догляд за дитиною, що підлягають обов'язковому соціальному страхуванню і перебувають у відпустці по догляду за дитиною;
- Матері, що проходять військову службу за контрактом, матері або батьки, що проходять службу в якості осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної протипожежної служби, співробітників установ і органів кримінально-виконавчої системи, органів з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, митних органів та які перебувають у відпустці по догляду за дитиною;
- Матері або батьки, інші родичі, опікуни, фактично здійснюють догляд за дитиною, з числа цивільного персоналу військових формувань Російської Федерації, що знаходяться на територіях іноземних держав у випадках, передбачених міжнародними договорами Російської Федерації, що знаходяться у відпустці по догляду за дитиною;
- Матері або батьки, інші родичі, опікуни, фактично здійснюють догляд за дитиною, звільнені в період відпустки по догляду за дитиною у зв'язку з ліквідацією організацій, припиненням фізичними особами діяльності в якості індивідуальних підприємців, припиненням повноважень приватними нотаріусами і припиненням статусу адвоката, а також у зв'язку з припиненням діяльності іншими фізичними особами, чия професійна діяльність відповідно до федеральних законів підлягає державній реєстрації та (або) ліцензуванню, у тому числі звільнені з організацій або військових частин, що знаходяться за межами Російської Федерації, звільнені у зв'язку із закінченням строку їх трудового договору у військових частинах, що знаходяться за межами Російської Федерації, а також матері, звільнені в період відпустки по догляду за дитиною у зв'язку з переведенням чоловіка з таких частин до Російської Федерації.
Ця категорія отримує допомогу у розмірі 40 відсотків середнього заробітку (доходу, грошового забезпечення) за місцем роботи (служби) за останні 12 календарних місяців, що передували місяцю настання відпустки по догляду за дитиною - особам, зазначеним в абзацах другому-п'ятому частини першої статті 13 цього Федерального закону. При цьому мінімальний розмір допомоги становить 1 500 рублів по догляду за першою дитиною і 3 000 рублів по догляду за другою дитиною і наступними дітьми. Максимальний розмір допомоги по догляду за дитиною не може перевищувати за повний календарний місяць 6 000 рублів.
Матері, звільнені в період вагітності, відпустки по вагітності та пологах у зв'язку з ліквідацією організацій, припиненням фізичними особами діяльності в якості індивідуальних підприємців, припиненням повноважень приватними нотаріусами і припиненням статусу адвоката, а також у зв'язку з припиненням діяльності іншими фізичними особами, чия професійна діяльність відповідно до федеральних законів підлягає державній реєстрації та (або) ліцензуванню, у тому числі звільнені з організацій або військових частин, що знаходяться за межами Російської Федерації, звільнені у зв'язку із закінченням строку їх трудового договору у військових частинах, що знаходяться за межами Російської Федерації, або у зв'язку з переведенням чоловіка з таких частин до Російської Федерації;
- Матері або батьки, опікуни, фактично здійснюють догляд за дитиною і не підлягають обов'язковому соціальному страхуванню (у тому числі навчаються за очною формою навчання в освітніх установах початкового професійного, середнього професійної та вищої професійної освіти та установах післявузівської професійної освіти і перебувають у відпустці по догляду за дитиною);
- Інші родичі, фактично здійснюють догляд за дитиною і не підлягають обов'язковому соціальному страхуванню, у разі, якщо мати і (або) батько померли, оголошені померлими, позбавлені батьківських прав, обмежені в батьківських правах, визнані безвісно відсутніми, недієздатними (обмежено дієздатними), за станом здоров'я не можуть особисто виховувати і утримувати дитину, відбувають покарання в установах, що виконують покарання у вигляді позбавлення волі, перебувають у місцях утримання під вартою підозрюваних і звинувачених у вчиненні злочинів, ухиляються від виховання дітей або від захисту їхніх прав та інтересів або відмовилися взяти свою дитину з виховних, лікувальних установ, закладів соціального захисту населення та інших аналогічних установ.
Ця категорія отримує допомогу в розмірі 1 500 рублів по догляду за першою дитиною і 3 000 рублів по догляду за другою дитиною і наступними дітьми.
Право на щомісячну допомогу по догляду за дитиною зберігається у разі, якщо особа, що перебуває у відпустці по догляду за дитиною, працює на умовах неповного робочого часу або вдома, а також у разі продовження навчання.
Особам, які мають право як на щомісячну допомогу по догляду за дитиною, так і на допомогу по безробіттю, надається право вибору отримання допомоги за однією з підстав.
У разі настання відпустки по вагітності та пологах у період перебування матері у відпустці по догляду за дитиною, їй надається право вибору одного з двох видів виплачуваних у періоди відповідних відпусток посібників.
Матері, які мають право на допомогу по вагітності та пологах, в період після пологів вправі з дня народження дитини отримуватимуть або допомога по вагітності та пологах, або щомісячну допомогу по догляду за дитиною з заліком раніше виплаченої допомоги по вагітності та пологах у випадку, якщо розмір допомоги по догляду за дитиною вище, ніж розмір допомоги по вагітності та пологах.
Особам, які мають право на отримання щомісячної допомоги по догляду за дитиною з кількох підстав, надається право вибору отримання допомоги за однією з підстав.
У випадку, якщо догляд за дитиною здійснюється одночасно кількома особами, право на отримання щомісячної допомоги по догляду за дитиною надається одному із зазначених осіб.
У районах і місцевостях, в яких у встановленому порядку застосовуються районні коефіцієнти до заробітної плати, мінімальний і максимальний розміри зазначеної допомоги визначаються з урахуванням цих коефіцієнтів.
У разі відходу за двома і більше дітьми до досягнення ними віку півтора років розмір допомоги, обчислений відповідно до частин першої та другої цієї статті, підсумовується. При цьому підсумований розмір допомоги, обчислений виходячи із середнього заробітку (доходу, грошового забезпечення), не може перевищувати 100 відсотків розміру зазначеного заробітку (доходу, грошового забезпечення), але не може бути менше підсумованого мінімального розміру допомоги.
При визначенні розміру щомісячної допомоги по догляду за другою дитиною і наступними дітьми враховуються попередні діти, народжені (усиновлені) матір'ю даної дитини.
У разі догляду за дитиною (дітьми), народженим (народженими) матір'ю, позбавленою батьківських прав відносно попередніх дітей, щомісячну допомогу по догляду за дитиною виплачується у розмірах, встановлених цією статтею, без обліку дітей, щодо яких вона була позбавлена ​​батьківських прав.
8. Щомісячну допомогу на дитину. Розмір, порядок призначення і виплати щомісячної допомоги на дитину встановлюються законами та іншими нормативними правовими актами суб'єкта Російської Федерації.
З 1 січня 2008 року збільшено розмір щомісячного дитячої допомоги, а також покращені заходи соціальної підтримки багатодітних сімей в Саратовській області. На території нашого регіону діє Закон Саратовської області № 77-ЗСО від 23.12.2004 «Про щомісячну посібнику на дитину громадянам, які проживають на території Саратовської області». 1 серпня 2007 був прийнятий Закон Саратовської області № 134-ЗСО, яким до чинного закону були внесені істотні зміни: з 1 січня 2008 року розмір щомісячної допомоги на дитину в області збільшено з 100 руб. до 225 руб.
Підвищений розмір допомоги з 01.01.2008 р. становить:
- На дітей одиноких матерів - 450 руб. (До 01.01.2008 - 200 руб.);
- На дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів - 337,50 руб. (До 01.01.2008 р. - 150 руб.);
- На дітей військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом, - 337,50 руб. (До 01.01.2008 р. - 150 руб.);
- На дітей багатодітних матерів (багатодітних батьків) -337,50 руб. (До 01.01.2008 р. - 150 руб.).
Починаючи з 1 січня 2009 року, розмір допомоги буде щорічно збільшуватися (індексуватися) відповідно до закону області про обласний бюджет на черговий фінансовий рік з урахуванням рівня інфляції.
Відповідно до Закону Саратовської області «Про заходи соціальної підтримки багатодітних сімей в Саратовській області» за рахунок коштів обласного бюджету багатодітним сім'ям надано право на:
- Додаткова одноразова допомога 2143 руб. (До 01.01.2008 - 2000 руб.) При народженні третьої і кожного наступної дитини (незалежно від матеріального стану сім'ї);
- Щорічні грошові виплати у розмірі 1071,50 руб. (До 01.01.2008 - 1000 руб.) На придбання комплекту шкільного одягу, спортивного одягу і взуття на кожну дитину, що навчається у загальноосвітній школі (малозабезпеченим сім'ям).
Крім того, починаючи з 1 січня 2008 року багатодітні малозабезпечені сім'ї додатково мають право на щорічну виплату в розмірі 1000 руб. на кожну дитину, яка відвідує заняття у фізкультурно-спортивних спорудах.
Також для кожного члена багатодітної сім'ї передбачена виплата грошових коштів на відвідування театрів (незалежно від матеріального стану сім'ї).
Надалі розміри вказаних виплат будуть щорічно збільшуватися (індексуватися) відповідно до закону області про обласний бюджет на черговий фінансовий рік з урахуванням рівня інфляції.

4. Завдання.
Виплата пенсії по старості Ковальову буде здійснюватися на підставі таких нормативно-правових актів:
Федеральний закон від 17 грудня 2001 р . N 173-ФЗ "Про трудові пенсії в Російській Федерації" зі змінами від 25 липня, 31 грудня 2002 р ., 29 листопада 2003 р ., 29 червня, 22 серпня 2004 р ., 14 лютого 2005 р ., 3 червня 2006 р .) / / СЗРФ. 2001. N 52 (Частина I). Ст. 4920.
Федеральний закон від 15 грудня 2001 р . N 166-ФЗ "Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації" (з ізм. І доп. Від 25 липня 2002 р ., 30 червня, 11 листопада 2003 р ., 8 травня, 22 серпня 2004 р ., 25 листопада, 21 грудня 2006 р ., 9 квітня 2007 р .) / / СЗ РФ. 2001. N 51. Ст. 4831.
Закон РФ від 15 травня 1991 р . N 1244-1 "Про соціальний захист громадян, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС" (із змінами від 18 червня 1992 р ., 24 грудня 1993 р ., 24 листопада 1995 р ., 11 грудня 1996 р ., 16 листопада 1997 р ., 17 квітня, 5 липня 1999 р ., 7 серпня, 27 грудня 2000 р ., 12 лютого, 6 серпня, 30 грудня 2001 р ., 25 липня, 11, 24 грудня 2002 р ., 23 жовтня, 23 грудня 2003 р ., 26 квітня, 22 серпня, 29 грудня 2004 р ., 2 лютого, 18 липня, 5 грудня 2006 р .) / / Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації "від 23 травня 1991 р . N 21. Ст. 699.
Відповідно до Закону "Про соціальний захист громадян, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС", громадянам, постраждалим внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, пенсія по старості може призначатися у відповідності з Федеральним законом "Про трудові пенсії в Російській Федерації" за наявності страхового стажу не менше 5 років або Федеральним законом від 15 грудня 2001 року N 166-ФЗ "Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації" (далі - Федеральний закон "Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації") за наявності трудового стажу не менше 5 років.
Одним з необхідних умов призначення пенсії по старості (крім наявності трудового стажу не менше 5 років) є досягнення особою певного віку (55 і 50 років, 50 і 45 років для чоловіків і жінок відповідно). Загальновстановлений пенсійний вік зменшується на 5 років:
- Учасникам ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС у зоні відчуження в 1988-1990 рр..;
- Громадянам, що одержали або перенесли променеву хворобу й інші захворювання, пов'язані з радіаційним впливом внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС або роботами з ліквідації наслідків зазначеної катастрофи;
- Громадянам, зайнятим на експлуатації Чорнобильської АЕС і роботах у зоні відчуження.

Список використаних джерел:
Конституція РФ.
Цивільний кодекс РФ.
Трудовий кодекс РФ.
Федеральний закон від 17 грудня 2001 р . N 173-ФЗ "Про трудові пенсії в Російській Федерації".
Федеральний закон від 15 грудня 2001 р . N 166-ФЗ "Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації" Закон РФ від 15 травня 1991 р . N 1244-1 "Про соціальний захист громадян, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС"
Федеральний закон «Про державну допомогу громадян, які мають дітей» від 19.05.1995 р. № 81-ФЗ.
Федеральний закон «Про внесення змін до Федерального закону" Про державну допомогу громадян, що мають дітей "від 25.10.2007 р. № 233-ФЗ.
Федеральний закон від 17 грудня 2001 р . № 173-ФЗ «Про трудові пенсії в Російській Федерації».
Закон Саратовської області № 77-ЗСО від 23.12.2004 «Про щомісячну посібнику на дитину громадянам, які проживають на території Саратовської області».
Мачульская Є.Є., Горбачова Ж.А. Право соціального забезпечення. М., 2000.
Право соціального забезпечення / За ред. К.Н. Гусова. М., 2004.
Право соціального забезпечення Росії: Підручник. - 2-е вид., Испр. і перераб. - М.: Видавництво БЕК, 2005. - 560 с.


[1] Мачульская Є.Є., Горбачова Ж.А. Право соціального забезпечення. М., 2000. С. 68-69
[2] Право соціального забезпечення / За ред. КН. Гусова. М., 2004. С. 101.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Контрольна робота
101.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Право соціального забезпечення інвалідів у Росії
Пенсійне право як складова права соціального забезпечення
Технологія соціального забезпечення
Особливості соціального забезпечення
Організація соціального забезпечення
Система соціального забезпечення в США
Система права соціального забезпечення
Принципи права соціального забезпечення
© Усі права захищені
написати до нас