Правові системи країн світу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


ФГТУ ВПО "ОРЛОВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ "

Кафедра теорії та історії держави і права

Курсова робота

За теорією держави і права

Тема № 20: "Правові системи країн світу"

Виконав

курсант 1 "Б" курсу

рядовий міліції

Парамонова О.М.

Перевірив:

Орел 2010

Зміст

Введення

Поняття і структура правової системи. Співвідношення понять "система права" і "правова система"

Класифікація правових систем

Загальна характеристика основних правових систем сучасності

Релігійна правова сім'я

Міжнародне право

Дипломатичне право і консульське право

Співвідношення міжнародного публічного права і міжнародного приватного права

Наднаціональне право

Висновок

Бібліографія

Введення

Тема курсової роботи обрана тому, що право і держава нерозривно взаємопов'язані один з одним, але кожна країна будує правову систему, беручи до уваги свої індивідуальні особливості історичного розвитку. Тому правові системи різних держав відрізняються один від одного і мають свої характерні риси. Ця відмінність буває дуже значним. Але також слід зауважити, що окремі країни роблять на інші держави безпосередній вплив, що має як політичний, ідеологічний, так і економічний характер. У результаті цього усередині права однієї держави співіснують різні правові системи. У роботі зроблена спроба дослідити проблему про те, що в даний час відомо п'ять правових систем: романо-германська, англо-саксонська, мусульманська, звичаєве право Африки, право Індії.

Головною метою цієї роботи є вивчення особливостей правових систем сучасності, закономірності їх становлення і розвитку. В даний час ця тема дуже актуальна, тому що дозволяє поліпшити правові системи, збагатити кожну з них. Так як правові системи відображають соціально-економічний, політичний розвиток і рівень культури народу, то їх вивчення дозволяє відновити поняття про суспільні відносини, зрозуміти механізм суспільства виходячи із прав і обов'язків.

Так само, вже тривалий час ведуться запеклі суперечки про те, яка правова система "краще", яка є найбільш універсальної, будь то англосаксонська, романо-германська або мусульманська система права.

Прихильники кожної з систем призводять вагомі аргументи на користь своєї правової сім'ї. Для того щоб вирішити питання яка ж система є найбільш універсальної необхідно ретельно вивчити кожну з них, зробити порівняльний аналіз і, врешті-решт, прийти до певного висновку: який з правових систем належить майбутнє, яка займе переважаюче положення в наступаючому ХХ I столітті.

Поняття і структура правової системи. Співвідношення понять "система права" і "правова система"

В даний час в юридичній літературі існує різноманітність визначень поняття "система права". Так, наприклад, В.І. Гойман, розглядаючи систему права, говорить про неї, як про сукупність елементів знаходяться між собою в певному зв'язку (супідрядності, координації, функціональної залежності), організованих певним способом з метою впорядкування власних стосунків. 1 Р.Х. Макові підкреслює, що система права являє собою історично обумовлену, об'єктивно склалася внутрішню структуру права, що виникла при визначальній ролі громадських відносин. 2 Проте, не вдаючись в аналіз всіх визначень, наведу, як мені представляється найбільш вдале визначення поняття "система права", запропоноване Р . А. Ромашковим: система права - це обумовлене об'єктивними чинниками внутрішня будова права, що характеризується узгодженістю, взаємозумовленість і взаємодією правових норм, об'єднаних за відповідним підставах у відокремлені групи (правові спільності) 3.

Аналіз змісту даного поняття дозволяє виділити основні ознаки, що характеризують це явище. По-перше, це чітка ієрархія структурних елементів. По-друге - цілісність і єдність елементів. По-третє - об'єктивно обумовлений характер.

В якості структурних елементів системи права виступають окремі норми, інститути, відросли і підгалузі права.

Юридична норма як елемент системи права виступає в якості регулятора конкретного виду суспільних відносин. Варто зазначити, що юридична норма є первинним елементом системи права.

правовий інститут - це елемент системи права, що представляє сукупність правових норм, що регулюють одну групу суспільних відносин.

В.І. Гойман виділяє такі основні ознаки, що розкривають поняття "інститут права":

однорідність фактичного змісту, тобто кожен інститут призначений для регулювання відносно відокремленої групи відносин;

юридична єдність правових норм, тобто норми, що входять в правовий інститут утворюють єдиний комплекс, що створює особливий, притаманний даному виду відносин правовий режим регулювання.

нормативна відособленість, тобто угруповання утворюють правовий інститут норм у глава, розділах, частинах нормативно-правового акту. Інститут права включає такий набір норм (уповноважуючих, що зобов'язують, що забороняють), який покликаний забезпечувати беспробельность регульованих їм відносин. 4

За своїм змістом інститути права бувають: галузеві і комплексні (міжгалузеві). Галузевий інститут утворює норма однієї галузі права (наприклад, інститут власності). У свою чергу галузеві інститути можуть бути: прості і складні. Простий інститут включає з себе юридичні норми однієї галузі. Наприклад, інститут укладання шлюбу (в сімейному праві), інститут застави (у цивільному праві), інститут необхідної оборони (у кримінальному праві).

Складний інститут має у своєму складі ряд субінстітутов. Наприклад, інститут ренти в цивільному праві включає в себе такі субінститути, як постійна рента, довічна рента, довічне утримання з утриманням. Прикладом комплексного інституту є інститут власності, який виступає предметом регулювання конституційного, цивільного, сімейного, адміністративного та деяких інших галузей права.

Галузь права є основним підрозділом системи права, його головним елементом, що об'єднує взаємопов'язані між собою інститути права, що регулюють якість однорідну сферу суспільних відносин (наприклад, галузі кримінального права, конституційного права, цивільно-процесуального права та ін.)

Великі й складні за своїм складом галузі поряд з інститутами права включають ще один компонент - підгалузь права.

Підгалузь права являє собою комплекс правових норм, що регулюють відокремлену групу суспільних відносин і вхідний в галузь права.

Якщо порівнювати поняття "система права" і "правова система", то останнє ширше за своїм обсягом і включає в себе:

систему права (законодавство);

юридичну практику;

пануючу правову ідеологію.

Ну а сама система права поділяється на норми права, інститути права, підгалузі і галузі права. Основним елементом системи права є галузь права, яка складається з правових норм, що регулюють даний, специфічний, що відрізняється від всіх інших вид суспільних відносин. У свою чергу галузь права підрозділяється на окремі взаємопов'язані елементи, які називаються інститутами права. Це вже окремий, відокремлений комплекс правових норм, частина галузі права. Інститути права регулюють один окремий вид суспільних відносин. Саме через інститути утворюється галузь, а не безпосередньо правовими нормами. Більш велике об'єднання, що входить до складу галузі - підгалузь права. Вона складається із споріднених інститутів, що вивчають і регулюючих групи близьких відносин певного виду.

Система права сучасного суспільства об'єднує наступні основні галузі:

Державне (конституційне) право - це галузь права, що закріплює основи суспільного і державного устрою країни, основи правового становища громадян, систему органів держави та їх основні повноваження.

Адміністративне право - регулює суспільні відносини, які складаються в процесі здійснення виконавчо розпорядчої діяльності органів держави.

Фінансове право - представляє собою сукупність норм, що регулюють суспільні відносини у сфері фінансової діяльності.

Земельне право - регулює суспільні відносини у галузі використання і охорони землі, її надр, вод, лісів, що є матеріальною основою життєзабезпечення людського суспільства.

Цивільне право - найбільш об'ємна галузь системи права, яка регулює різноманітні майнові та пов'язані з ними особисті немайнові відносини.

Трудове право - це галузь права, регулююча суспільні відносини у процесі трудової діяльності людини.

Сімейне право - галузь права, яка регулює шлюбно-сімейні відносини.

Цивільно-процесуальне право - регулює відносини, що виникають у процесі розгляду судами цивільних, трудових і сімейних спорів.

Кримінальне право - представляє собою комплекс норм, які встановлюють, яке суспільно небезпечне поведінка є злочинним і яке покарання за його вчинення застосовується.

Кримінально-процесуальне право - об'єднує норми, що визначають порядок провадження у кримінальних справах.

Звичайно ж, така структура системи права існувала не завжди і, як і суспільне життя, знаходиться в постійній зміні та розвитку, поповнюється новими нормами, інститутами, галузями, стає більш досконалою і ефективною.

Кожне з сьогоднішніх держав має своє право, і більше того, право може служити ознакою деяких недержавні освіти. У різних країн воно сформульовано на різних мовах, використовує різну техніку і створено для товариств з дуже різними структурами, правилами, віруваннями.

Те вплив, який чинить на життя суспільства галузь права, не може бути проігноровано, воно різноманітне і зачіпає як особисте життя громадян, так і поведінку держав. Кожне з цих правових явищ володіє певними функціональними властивостями. Звідси виникло, було обгрунтовано і утвердилось поняття "правова система", що охопила широке коло правових явищ, включаючи нормативні, організаційні, соціально-культурні аспекти, разом з численними визначеннями поняття права, що відбивають і розкривають його суттєві риси.

Поняття "правова система в широкому сенсі" вимагає за усім розмаїттям ознак, що відрізняють національне законодавство, бачити риси загального (універсального) права. Ці ознаки можуть мати змістовний характер (наприклад, інститут прав людини), але можуть бути формальними, наприклад, подібність структури законодавства. Цінність поняття "правової системи" в широкому значенні полягає в тому, що воно дає додаткові аналітичні можливості для комплексного аналізу та характеристики права тієї чи іншої конкретної країни.

Поняття "правова система", що використовується в широкому значенні, тісно пов'язане з порівняльним правознавством. Термінологія тут дуже різноманітна. Наприклад, Р. Давид використовує термін "сім'я правових систем", К. - О. Еберт і М. Рейнстайна - "правові кола", І. Сабо - "форма правових систем", С.С. Алексєєв - "структурна спільність". Найбільш поширений термін "правова сім'я"

За влучним висловом французького правознавця Ж. Карбоньє правова система - це "вмістилище, зосередження різноманітних юридичних явищ". В.В. Бойцова під категорією правова система розуміє таке: "категорія" правова система "служить для об'єднання національного права держав, що мають подібні юридичні ознаки, що дозволяють говорити про їх відносній єдності". На наш погляд, дане визначення не відображає всього сенсу, закладеного в цьому понятті.

У цілому можна сказати, що правова система - це частина цілого, частина права, і якщо під правом розуміється система загальнообов'язкових, формально певних юридичних норм, встановлених і забезпечуваних державою, то під правовою системою - явище, що відбиває собою всю правову організацію суспільства, цілісну правову дійсність, систему юридичних засобів, за допомогою яких офіційна влада чинить правовий вплив на поведінку людей. Правова система суспільства - це конкретно-історична сукупність права, юридичної практики і пануючої правової ідеології окремої держави.

Класифікація правових систем

В основі класифікації правових систем на правові блоки (сім'ї) лежать наступні критерії (ознаки): історичні, ідеологічні, техніко-юридичні, стильові, комплексно-юридичні, культурно-правові, релігійно-етнічні, географічні, расові.

На основі різних критеріїв - ідеології (релігія, філософія, економічні та соціальні структури) та юридичної техніки, видів джерел права, принципів його побудови та інших виділяються три основні правові системи, які прийнято називати "трихотомія". Ними є романо-германська, англосаксонська (загальне право) і соціалістична правові системи. Ряд вчених (К. Цвайгерта, В. Грозфельд та інші) припускають класифікацію правових систем на основі врахування походження й еволюції правової системи, природи джерел права, особливостей юридичного мислення, ідеологічних чинників. Таку класифікацію прийнято називати "стильової". На основі стильової класифікації виділяють такі правові групи (сім'ї): романська, германська, скандинавська, англо-американська, соціалістична, ісламська та індуісская правові блоки (сім'ї, групи).

Окремі автори (А. Х. Саїдов) висунули ідею багатофакторної класифікації. В її основу покладено такі критерії (фактори): історичний генезис правових систем, система джерел права, структура правової системи. На основі даної класифікації виділяють такі правові системи: романо-германську, загальне право, скандинавську, латиноамериканську, мусульманську, індуську, далекосхідну (Японія) і звичайне право. 5

До найбільш старим, "класичним" правовим сім'ям відносяться 1) сім'я загального права і 2) романо-германська (континентальна), що належать до західної юридичної традиції.

Загальне (англо-саксонське) право історично склалося в Англії. Загальне право виправдовує свою назву тим, що воно, по-перше, діяло на території всієї Англії (період його становлення - X-XIII століття) у вигляді судових звичаїв, що виникали крім законодавства, і, по-друге, воно поширювалося на усіх вільних підданих короля в цивільному судочинстві. Узагальнюючи судову практику у своїх рішеннях, судді керувалися нормами вже сформованих відносин і на їх основі виробляли свої юридичні принципи. Сукупність цих рішень, точніше, принципів, на яких вони грунтувалися (прецеденти), була обов'язковою для всіх судів і, таким чином, склала систему загального права.

Специфіка загального права полягає в:

1) відсутності кодифікованих галузей права і 2) наявності в якості джерела права величезної кількості судових рішень (прецеденти), є зразками для аналогічних справ, розглянутих іншими судами. Крім загального права, в структуру англійського права входять статутне право (законодавство) і "право справедливості".

Норма загального права носить казуїстичний (індивідуальний) характер, оскільки вона є "модель" конкретного рішення, а не результат законодавчого абстрагування від окремих випадків. Загальне право пріоритетне значення надає процесуальним нормам, форм судочинства, джерела доказів, бо вони складають одночасно механізм правотворення і механізм правореалізації. При цьому важливою ознакою загального права виступає автономія судової влади від будь-якої іншої влади в державі, що проявляється у відсутності прокуратури та адміністративної юстиції.

В даний час поряд із загальним правом у країнах англо-саксонської правової сім'ї широкий розвиток отримало законодавство (статусне право), джерелом якого є акти представницьких органів, що свідчить про складні процеси еволюції даної правової сім'ї. Проте вихідні принципи організації правова система, наприклад, Англії зберігає з XIII століття до цих пір.

Романо-германська правова сім'я. Історичні корені цієї правової сім'ї відносяться до римського права (1 в. До н.е. - VI ст. Н. Е.). В якості основного джерела вона використовує писане право, тобто юридичні правила (норми), сформульовані в законодавчих актах держави. Законодавець (орган державної влади) у зв'язку з цим має осмислити суспільні відносини, узагальнити соціальну практику, типізувати повторювані ситуації і сформулювати в нормативних актах загальні моделі прав і обов'язків для громадян і організацій. На правопріменітелей (це найменування вельми точно для даної правової сім'ї відображає роль і функції юристів), і перш за все суд, покладається обов'язок точної реалізації цих загальних норм в конкретних судових, адміністративних рішеннях, що, в кінцевому рахунку, забезпечує однаковість судової або адміністративної практики в масштабі всієї держави.

Суддя романо-германської правової сім'ї не зобов'язаний слідувати раніше прийнятому рішенню іншого суду за винятком судової практики Верховного і (або) Конституційного суду. Але і в цьому випадку вищі судові інстанції не має права створювати своїми рішеннями нові норми, а можуть лише тлумачити наявні в нормативно-правових актах. Суддя, який працює в країні, що входить в зону романо-германської правової сім'ї, вирішуючи юридичну справу, головним чином здійснює лише процес кваліфікації - будує ланцюг умовиводів за методом силогізму, де роль більшої посилки грає норма, а меншої - обставини конкретного випадку. Це, звичайно, зовсім не свідчить про відсутність у правозастосуванні творчого, самостійного початку. Щоб правильно застосувати абстрактну від конкретної ситуації норму, юрист має глибоко вникнути в природу цієї ситуації: обставини діяння і особистість діяча, наприклад, з тим, щоб застосування права було справедливим, гуманним, доцільним, тобто свідчило про внутрішню природу права. У цьому сенсі і в континентальній правовій сім'ї судова (правозастосовча) практика не може не мати деякого нормативного значення, тобто виступати в ролі фактора "тиску" або коригування законодавства, яке, проте, офіційно визнається пріоритетним або навіть єдиним джерелом права.

Таке становище, коли сім'я загального права має риси, властиві сім'ї континентального права (писане право), а остання використовує деякі механізми англо-саксонської правової сім'ї (судова практика), свідчить про глибокі взаємозв'язки світового правового розвитку, відомому єдності правового регулювання в рамках, в Зокрема, європейської цивілізації.

Значною своєрідністю мають правові системи, засновані на традиційному і релігійному регулюванні, де право не розглядається як результат раціональної діяльності людини, а тим більше держави. Розрізняють так звані традиційні правові системи (побудовані на звичайному праві) і релігійні правові системи (мусульманське, індуське право). До країн традиційного права відносять Японію, держави Тропічної Африки і деякі інші. В основі релігійної правової системи лежить якась система віровчення. Так, джерелами мусульманського права є Коран, сунна і Іджма. Коран - священна книга ісламу і всіх мусульман, що складається з висловлювань пророка Магомета, виголошених ним у Мецці і Медині. Поряд із загальними духовними положеннями, проповідями, обрядами там є і встановлення цілком нормативно-юридичного характеру.

Сунна - мусульманське священний переказ, що розповідає про життя пророка і представляє собою збірник норм-традицій, пов'язаних з поведінкою і висловлюваннями пророка, які повинні бути зразками для мусульман. Іджма - третє джерело мусульманського права - коментарі ісламу, складені його тлумачами - докторами мусульманської релігії. Ці коментарі заповнюють прогалини в релігійних нормах. Остаточне тлумачення ісламу дається в иджме, тому коран і сунна безпосереднього юридичного значення не мають. Практики посилаються на збірники норм, відповідні иджме.

Мусульманське право сформувалося в глибокій середньовіччя і з тих пір пройшло істотну еволюцію з точки зору розвитку своїх джерел. Характерні риси цього права - архаїчність, казуистичность, відсутність писаних систематизованих норм багато в чому згладжені прийняттям у новітній час законів, кодексів - продуктів діяльності держави.

Інший широко поширеною системою релігійного права є індуське право. Воно поширюється практично на всіх вихідців з Індії і так само, як мусульманське право, тісно пов'язане з релігією - індуїзмом. У зміст цієї системи входять обряди, вірування, ідеологічні цінності: мораль, філософія, які нормативно закріплюють певний спосіб життя і суспільний устрій. Індуїзм сформувався в давнину - майже дві тисячі років тому, проте зберіг своє регулююче значення до теперішнього часу. У цій якості індуїзм виступає елементом державно-правових відносин сучасного, зокрема, індійського суспільства. Особливу роль індуське право грає у сферах, де вплив релігії до цих пір найбільш відчутно - сімейних, спадкових відносинах, кастовий статус людини і т.д.

Головною тенденцією розвитку як звичайного (традиційного), так і релігійного (мусульманського та інших) права є посилення ролі закону як джерела права. Однак ця тенденція реалізується на фоні не знижується значення традиційних і особливо релігійних норм, і навіть певною мірою - їх відродження в якості ведучої нормативної системи суспільства, що дуже характерне для ісламських держав.

Слов'янська правова сім'я. Виділення слов'янської правової сім'ї в якості самостійної гілки правової системи має певну новизну і тому потребує додаткового обгрунтування.

Особливістю наведеного варіанта структури правових сімей, що включає самостійну родину слов'янського права, є прагнення відобразити підхід вже відомих типологій, що виділяють в окрему рубрику слов'янську правову сім'ю, так і зміни юридичної карти сучасної Європи. З представленої класифікації не випадає (на відміну від деяких сучасних трактувань) нормативний регіон і відповідно правова спільність, утворена країнами в основному слов'янського етнічного походження, що відносяться свого часу до соціалістичної правової сім'ї. Звичайно, тут йдеться про держави колишньої соціалістичної співдружності - СРСР, НДР, Польщі, Болгарії,. Угорщини, Чехословаччини, Румунії, які складали, зокрема, на думку французького компаративіста Р. Давида, особливу сім'ю соціалістичного права.

Підставою для виділення цієї правової спільності як окремої, специфічної правової сім'ї були, свого часу, соціально-економічні та ідеологічні критерії, які знаходили концентроване вираження у поняттях "суспільно-економічна формація", "соціальний лад суспільства", який за допомогою права прагнула затвердити і розвивати державна (політична) влада названих країн. У традиційній для нашої науки класифікації правових сімей на сім'ї загального, романо-германського (континентального), традиційно-звичайного, релігійного і соціалістичного права використовувалося відразу декілька, досить різнохарактерних критеріїв - від техніко-юридичних до соціально-економічних та ідеологічних. Така класифікація відповідала усталеним науковим підходам і головне - державно-правових реалій світу. Тому вона була загальновизнаною в радянській юридичній літературі. На даний період дана типологія потребує певних уточнень, які випливають з нової політичної, соціально-економічної та духовної ситуації, що склалася в правовому світі у зв'язку з розпадом СРСР, європейської соціалістичної системи, еволюцією суспільно-політичного ладу країн, що входили в зону соціалістичного права.

До романо-германської правової сім'ї відносяться правові системи, що виникли спочатку в континентальній Європі на основі давньоримського права, а також канонічних і місцевих правових звичаїв. Вони як би продовжують римське право, є результатом його еволюції і пристосування до нових умов. Пануюча роль в таких системах належить в першу чергу закону (кодексу).

Романо-германська правова сім'я, яка існувала спочатку в країнах континентальної Європи, потім поширилася на всю Латинську Америку, значну частину Африки, країни Сходу, Японію. Цей процес пояснюється колонізаторської діяльністю багатьох європейських країн, а також високим рівнем кодифікації в цих країнах у XIX ст., Яку можна було використовувати як зразок для створення власного права.

Правова система США. На території Північної Америки англійське право було поширене влаштувалися там переселенцями з Англії. Звичаї і традиції місцевих індіанців ігнорувалися як щось чуже і нецивілізовану. Однак англійське право зазнало в колоніях досить значні зміни. Це було пов'язано з новими умовами і в першу чергу з тим, що в Новому Світі відсутній феодальний устрій. Потреба у регулюванні нових відносин, що складалися в колоніях, сприяла утвердженню ідеї про необхідність створення кодифікованого права.

Загальна характеристика основних правових систем сучасності

Найбільш відомою є класифікація французького вченого Р. Давида, відповідно до якої виділяються:

Романо-германська правова сім'я

англосаксонська правова сім'я

релігійна правова сім'я (мусульманська, іудейська і ін)

соціалістична правова сім'я

деякі інші правові сім'ї 6

Романо-германська правова система

Романо-германська правова сім'я об'єднує правові системи всіх країн континентальної Європи і протиставляється англосаксонському праву. Ця правова родина виникла на основі рецепції римського права. Основне джерело права - Закон (нормативний акт). Їй притаманне чіткий розподіл норм права на галузі, а всі галузі поділяються на дві підсистеми: приватне право і публічне право. До сфери публічного права відносяться адміністративне, кримінальне, конституційне, міжнародне публічне. До приватного належать цивільне, сімейне, трудове, міжнародне приватне. У системі органів держави проводиться чітке розходження на законодавчі та правозастосовчі органи. Законотворчі функції становлять монополію законодавця. Для більшості країн цієї сім'ї характерна наявність писаної конституції.

У рамках романо-германської правової сім'ї виділяють наступні групи:

групу романського права (правові системи Франції, Італії, Бельгії, Іспанії, Румунії, право латиноамериканських країн);

групу німецького права (правові системи Німеччини, Австрії, Угорщини, Швейцарії, Греції, Португалії, Туреччини, Японії);

групу скандинавського права (правові системи Данії, Норвегії, Швеції).

Росія відноситься до країн континентальної системи права і входить у романо-германську правову сім'ю.

Соціалістичне право, хоча і походить від романо-германської правової сім'ї, нерідко виділяють в окрему правову сім'ю.

Англосаксонська правова сім'я (англ. common law, з франц.com une ley, лат.com munis lex) - правова сім'я англосаксонських держав. У країнах англосаксонської правової сім'ї судовий прецедент є основою правової системи. У силу неоднозначності трактування багатьох рішень така система створює дуже широкий простір для суддівського розсуду.

Існує ієрархія прецедентів, згідно з якою рішення, прийняті вищими судами (наприклад, Палатою Лордів у Великобританії) обов'язкові для нижчестоящих.

Виділяють у структурі англосаксонської правової сім'ї дві групи: англійську й американську. Кожній з них властиві характерні особливості.

Сім'я соціалістичного права

Строго кажучи, соціалістична правова система не є самостійною системою, а лише відгалуженням романо-германської правової системи. Для соціалістичної системи характерний державний контроль над багатьма сферами суспільного та економічного життя в обмін на законодавче закріплення великого числа соціальних гарантій, а також спрощений порядок судочинства з фактичною відмовою від змагальності. При цьому практично у всіх соціалістичних державах зберігалися всі формальні ознаки романо-германської правової системи. У рамках англосаксонської системи розвиток в бік соціалістичної системи не спостерігалося. Одним з характерних, хоча і другорядних, інститутів соціалістичного права був товариський суд.

Релігійна правова сім'я

Релігійна правова система - це правова система, де основним джерелом права виступає Святе Письмо. Найбільш відомими прикладами є ісламське право (шаріат) і іудейське право (Галах). У Європі релігійне право не прижилося навіть у Середні століття, оскільки авторитет Церкви ставився виключно до духовній сфері; питання ж покарання і цивільного права ставилися до виняткової прерогативи місцевих правителів. У допетровській Русі Церква не мала судової влади, однак в окремих випадках церковне покаяння (відхід у монастир) за згодою Церкви могло служити заміною окремих форм кримінального покарання.

Тим не менш, релігійне право в усіх випадках було не абсолютною, а лише переважаючою нормою. У єврейському праві діяла норма "дина демалхута діна" (Закон царства - закон), яка означала, що закон держави, на території якого проживала дана єврейська громада, має беззаперечно виконуватися. У сучасному Ізраїлі, хоча формально Галах залишається домінуючою правовою нормою, закони держави все більше тіснять сферу її застосування. В ісламському суспільстві шаріат міг поєднуватися з місцевими звичаями (адат), а також до законодавства місцевих правителів; в сучасних ісламських країнах шаріат є лише основою законодавства, а також джерелом його тлумачення в спірних випадках.

Міжнародне право

Міжнародних стандартів дное пра во - найбільш загальний термін, що охоплює всю сукупність правовідносин за участю іноземних елементів і нормативних актів, що регулюють ці відносини. У міжнародному праві виділяються три основні напрямки: Міжнародне публічне право, Міжнародне приватне право, Транснаціональна право.

Міжнародне публічне право

Міжнародне публічне право - особлива правова система, яка регулює відносини між державами, створеними ними міжнародними організаціями і деякими іншими суб'єктами міжнародного спілкування.

Міжнародне публічне право включає в себе наступні галузі та інститути:

Дипломатичне право і консульське право

ООН - провідна організація у сфері кодифікації і розвитку міжнародного права:

Міжнародне повітряне право

Міжнародне гуманітарне право

Міжнародне космічне право

Міжнародне атомне право

Міжнародне морське право

інститут виняткової економічної зони

інститут континентального шельфу

інститут територіального моря

Міжнародне кримінальне право

Міжнародне економічне право

Міжнародне право охорони навколишнього середовища

Право міжнародної безпеки

Право міжнародних договорів

Право міжнародних організацій

Право прав людини

Міжгалузеві інститути:

інститут міжнародно-правової відповідальності

інститут правонаступництва

Також в науці міжнародного права окремо від особливих інститутів виділяють Загальну частину міжнародного публічного права.

Міжнародне приватне право

Міжнародне приватне право (МПП) - сукупність норм внутрішньодержавного законодавства, міжнародних договорів і звичаїв, які регулюють цивільно-правові, трудові та інші відносини, ускладнені іноземним елементом.

Основна специфіка міжнародного приватного права - наявність у регульованих правовідносинах іноземного елемента і використання колізійних норм.

Співвідношення міжнародного публічного права і міжнародного приватного права

Для міжнародного публічного права слово міжнародне позначає всенаціональною правове врегулювання відносин (як правило, міждержавних). Для міжнародного приватного права воно означає, що регульовані правовідносини виходять за рамки однієї держави і пов'язані з правовими системами інших країн.

Основні відмінності міжнародного публічного права від міжнародного приватного права:

У предметі правового регулювання: в міжнародному публічному праві основне місце відведено політичним взаємовідносин держав, а економічні відносини виділені в окрему галузь міжнародного економічного права; міжнародне приватне право регулює особливу групу цивільно-правових відносин, які мають міжнародний характер.

У суб'єктів: у міжнародному публічному праві основним суб'єктом правовідносин виступає держава, а в МПП - традиційний суб'єкт національного цивільного права держави.

В основних джерелах: для міжнародного публічного права основним джерелом є міжнародні договори і звичаї, а для міжнародного приватного права - законодавство держав, судова та арбітражна практика.

Наднаціональне право

Наднаціональне право - форма міжнародного права, при якій держави йдуть на свідоме обмеження деяких своїх прав і делегування деяких повноважень наднаціональним органам. Нормативні акти, які видаються такими органами, як правило мають більшу юридичну силу, ніж акти національного законодавства. Найбільш яскравим прикладом наднаціонального права є Право Європейського союзу.

Право - ядро ​​і нормативна основа правової системи, її сполучна і цементуюче ланка. За характером права в суспільстві можна судити і про сутність всієї правової системи даного суспільства, а правова система - вся "правова дійсність" цієї держави.

Кожна країна має свою, особливу відповідає її інтересам правову систему. В умовах різних за своєю формою цивілізацій, різних культурних традицій, формуються різні правові системи. Хоча у всіх цих товариств є один спільний елемент: обов'язкові для виконання правила поведінки і організація суспільних відносин.

Відмінності між правом різних країн значно зменшується, якщо виходити не зі змісту конкретних норм, а з більш постійних елементів правової системи. Наприклад, використання різних словників у двох даних правових систем або відмінності в юридичній техніці. Норми права можуть бути дуже різноманітні, але способи їхнього вироблення, систематизації, тлумачення показують наявність деяких типів, яких не так вже й багато. Тому виникла групування правових систем у "сім'ї".

Л. Бержель писав: "Чисельність і різноманітність юридичних систем - це очевидність, обумовлена ​​різноманітністю людських громад, в рамках яких функціонує і життя яких впорядковує право".

Так Л. Бержель з цього ж питання пише: "Залежно від того, приймаються чи ні до уваги всі відомі правові системи, і в залежності від ролі, яка приймається тим чи іншим критерієм, класифікація правових систем може проводиться по різному. Деякі автори обмежуються розрізненням трьох великих груп серед всіх правових систем: західні системи права; правові системи радянського типу; релігійні правові системи. Інші автори, беручи до уваги велику кількість критеріїв налічують до 7-8 правових систем: романистичному, нордичні, соціалістичні системи права, група, що об'єднує правові системи німецького типу, група правових систем, заснованих на "звичайному праві", системи, що базуються на ісламської традиції, на індуській традиції і, нарешті, правові системи далекого сходу. У Франції М. Рене Давид розрізняв п'ять правових систем, спираючись більшою мірою на їхню ідеологію, ніж на арсенал використовуваних технічних засобів; пізніше, в процесі вдосконалення такої класифікації він, об'єднавши ідеологічний і технічний критерії змінив конфігурацію своєї системи і залишив тільки чотири великі сімейства правових систем:

1) Романо-германські правові системи;

2) соціалістичні системи права;

3) правові системи, засновані на "звичайному праві", а так само 4) релігійні та традиційні правові системи ".

У підручнику І.А. Іваннікова основні правові системи народів світу представлені таким чином: англосаксонське право, романо-германська правова сім'я, мусульманська правова сім'я, індуське право, осібно проводяться правова система Китаю та Ізраїлю.

Висновок

З викладеного у курсовій роботі можна зробити висновок:

Система права - це внутрішня структура права, що складається з взаємозалежних норм, інститутів і галузей права.

Вона володіє своїми рисами:

її первинним елементом виступають норми права;

її елементи не суперечливі, внутрішньо погоджені, взаємопов'язані, що додає їй цілісність і єдність;

вона обумовлена ​​соціально-економічними, політичними, релігійними, культурними, історичними факторами;

має об'єктивний характер.

Поняття "системи права" не слід ототожнювати з поняттям "правова система". Остання ширше за своїм обсягом і включає в себе, крім системи права, юридичну практику і пануючу правову ідеологію. Таким чином правова система і система права співвідносяться як ціле і частина.

Для розподілу норм права на галузі використовують два критерії:

предмет правового регулювання,

метод правового регулювання.

Простими словами кажучи, предмет відповідає на питання, що регулює право, а метод - як регулює.

Галузь права - це сукупність юридичних норм, що регулюють певний рід (сферу) суспільних відносин. Галузь найбільш великий підрозділ системи права.

Інститут права - це сукупність юридичних норм, що регулюють певний вид (групу) суспільних відносин. Якщо галузь регулює рід суспільних відносин, то інститут - лише їх вид.

Також в даній роботі я спробувала розглянути основні правові системи в сучасному світі. На підставі тих даних, яких я привела у цій курсової, висловлю свою суб'єктивну точку зору про перевагу романо-германської правової системи над іншими (у зв'язку з чіткою визначеністю, кодифицированность, раціональністю).

Хоча, в останні роки повним ходом йде інтеграція правових систем, і з часом стає все важче віднести ту чи іншу країну до певної правової системи.

Бібліографія

 1. Давид Р. Основні правові системи сучасності. М., 2000, с.4 3-44

 2. Сюкіяйнен Л.Р. Теорія мусульманської держави і сучасність / / Радянська держава і право. 1987. № 9.

 3. Матузов Н.І. і Малько А.В. "Теорія держави і права", М., 2000 р. Хропанюк Н.В. "Теорія Держави і Права", Москва, 1994 р.

 4. Алексєєв С.С. "Держава і право". Москва, "Юридична література", 1996 р.

 5. Піголкін О.С. "Загальна Теорія Права", Москва, 1996 р.

 6. Марченко М.М. "Теорія держави і права", М., 1996 р.

 7. Лазарєв В.В. "Теорія держави і права", М., 1992 р.

 8. Матузов Н.І. і Малько А.В. "Теорія держави і права", М., 2000 р.

 9. Марченко М.М. "Теорія держави і права", М., 1996р.

 10. Теорія права і держави: Підручник для вузів / Під ред. проф. Г.Н. Манова. - М: Изд-во БЕК, 1995. - 336с.

 11. Хропанюк В.Н. Теорія держави і права: Учеб. посібник для вузів / Під ред. проф.В.Г. Стрекозова. - М.: ІПП "Вітчизна", 1993. - 344с.

1 Теорія держави і права: Підручник / за ред. В.Я. Кікотя, В.В. Лазарєва. 2008. С. 362.

2 Макові Р.Х. Теорія держави і права: Підручник. М.-Орел, 2005. С. 349.

3 Ромашков Р.А. Теорія держави і права. Навчальний посібник / під заг. ред. В.П. Сальникова. М., 2002. С.94.

4 Теорія держави і права: Підручник / за ред. В.Я. Кікотя, В.В. Лазарєва. М., 2008. С. 364.

5 Саїдов А.Х. Порівняльне правознавство (основні правові системи сучасності). Підручник. М.: МАУП, 2000.

6 Рене Давид. Основні правові системи сучасності. М.: Прогрес, 1988.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
88.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Партії партійні системи країн світу
Банківські системи розвинених країн світу
Правові системи світу 2
Правові системи сучасного світу
Правові системи світу та правовий статус особистості
Типи країн світу
Образна типологія країн світу
Приватне право країн античного світу
Економічний розвиток провідних країн світу на початку XX ст
© Усі права захищені
написати до нас