Правове регулювання виконання судових актів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 Загальні умови вдосконалення виконавчих дій

1.1 Становлення та розвиток інституту виконавчого провадження

1.2 Поняття та сутність виконавчого провадження

РОЗДІЛ 2 Заходи, які забезпечують примусове виконання судових актів

2.1 Підстави застосування заходів примусового виконання

2.2 Звернення стягнення на майно боржника та його грошові кошти

2.3 Звернення стягнення на майно і грошові кошти боржника, що знаходяться в інших осіб

РОЗДІЛ 3 Проблеми виконання судових актів

3.1 Проблеми виконання судових актів та перспективи інституту приватних судових приставів-виконавців у Росії

3.2 Удосконалення порядку виконання судових актів про стягнення грошових коштів за рахунок казни

3.3 Реалізація майна боржника на торгах

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Питання, пов'язані з виконавчим провадженням, є одними з найбільш широко обговорюваних останнім часом у правовій літературі. Вони торкаються проблеми ефективності захисту державою прав, свобод і законних інтересів громадян і організацій. Цей захист виступає важливою гарантією прав і свобод людини і громадянина, проголошеної в ст. 45 Конституції Російської Федерації.

Виграний судовий процес може втратити будь-який сенс, якщо реальна можливість втілити рішення суду в життя буде відсутній. Важливе завдання правової держави - ​​це відновлення справедливості, законності в суспільстві, і велике значення в досягненні цього результату має правильне і швидке виконання судових рішень.

На підвищення исполнимости судових рішень було направлено прийняття Федеральних законів «Про судових приставів» та «Про виконавче провадження», мета яких полягала у реформуванні примусового виконання внаслідок змін, що відбулися у політиці та економіці нашої країни.

Названі обставини свідчать про актуальність обраної теми дослідження, її наукове й практичне значення.

Предметом дослідження виступає російське законодавство про виконавче провадження.

Об'єкт дослідження - суспільні відносини, що виникають у ході виконання судових актів.

Метою дослідження є визначення місця норм, що регулюють виконання судових актів, в сучасній системі права.

Мета дослідження визначила коло взаємопов'язаних завдань, вирішення яких склало зміст цієї роботи:

 • розгляд становлення та розвитку інституту виконавчого провадження;

 • аналіз сутності виконавчого провадження;

 • характеристика заходів, що забезпечують примусове виконання судових актів;

 • аналіз деяких проблем виконання судових актів і формулювання шляхів їх вирішення.

Методологія дослідження. Методологічною основою дослідження служать загальнонаукових діалектичний метод та приватно-наукові методи: історичний, порівняльно-правовий, логічний та системно-структурний.

Теоретичну основу дослідження становлять праці вчених у галузі цивільного і цивільного процесуального права: Р.Х. Валєєва, М.А. Вікут, А.Х. Гольмстена, В.М. Гордона, Р.Е. Гукасян, М.А. Гурвича, П.П. Гурєєва, О.В. Ісаенковой, А.К. Сергун, Ю.К. Юдельсон, М.К. Юков, В.В. Яркова і ін

Правовою основою роботи послужила Конституція Російської Федерації, Федеральний закон «Про виконавче провадження», Цивільний процесуальний кодекс Російської Федерації 2002 року, Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації 2002 року, Цивільний кодекс Російської Федерації, Податковий кодекс Російської Федерації, Бюджетний кодекс Російської Федерації, інші федеральні е закони, постанови Уряду Російської Федерації.

Порядок виконання судових актів у процесі примусового виконання досліджувався шляхом аналізу опублікованою і неопублікованої судової практики, матеріалів пленумів Верховного Суду Російської Федерації, постанов Конституційного Суду Російської Федерації з питань виконавчого провадження.

РОЗДІЛ 1 Загальні умови вдосконалення виконавчих дій

1.1 Становлення та розвиток інституту виконавчого провадження

Розвиток норм про примусове виконання рішень державних органів в Росії має досить багату історію. Були в ній і періоди, коли примусове здійснення кредитором своїх претензій проводилося особистими силами і засобами самого кредитора, причому спочатку навіть без якого б то не було попереднього розбору і підтвердження правильності самої претензії, а потім - з введенням попереднього, частіше всього судового, визнання права кредитора і обмеження меж допустимого самоздійснення права, тобто самоуправства з боку кредитора.

Значна частина норм усного звичаєвого права в обробленому вигляді увійшла в Руську Правду. Створенню нових правових норм, у свою чергу, сприяла судова діяльність князів. Текст Руської Правди був виявлений у складі літописів, а також у різних пізніших юридичних збірниках. Усього відомо більше ста її списків, які залежно від їх змісту прийнято ділити на три редакції: Коротка Правда, Широка Правда і Скорочена Правда. Найдавнішою є Коротка редакція.

У Великій Правді передбачалася можливість вступати з боржником-купцем по «сваволі» господаря загиблого з вини цього купця товару. Зазначені правила практично дослівно повторюють положення давньоримського права, за яким сам кредитор при настанні терміну платежу міг заарештувати боржника і шляхом продажу його з публічних торгів отримати задоволення з вирученої суми або тримати відповідача у себе до повного відпрацювання боргу. Таким чином, розправа за зобов'язаннями могла здійснюватися без суду і змагального або слідчого початку.

Процес становлення загальноросійського права, інтенсивно плив протягом другої половини XV століття, знайшов зримі обриси з появою нового загальнодержавного збірника законів - Судебника 1497 р. («Судебник Івана Великого»). Основними джерелами Судебника були Руська Правда, Псковська судна грамота, статутні та судні грамоти московських князів, судові рішення з окремих питань. Головне завдання Судебника полягала у поширенні влади московського государя на території приєднаних князівств і земель. З цієї причини переважна частина його статей присвячена судовому процесу, який з ліквідацією самостійності удільних князів підпорядковувався адміністрації московського царя.

У Судебник 1497 р. неодноразово згадуються особливі судові виконавці - недельщик. У ньому були викладені їх права і обов'язки.

Недельщик - посадова особа, в обов'язок якого входили виклик до суду сторін, арешт і катування обвинувачених і передача до суду справ про крадіжки, організація судового поєдинку і виконання рішення суду. Найменування своє неделицікі отримали тому, що вони виконували свої обов'язки по тижнях, чергуючи службу з відпочинком. Недельщик могли призначатися судом на прохання позивача для допомоги йому в знаходженні відповідача та забезпечення його явки до суду.

У цілому в історичній літературі зазначається, що в Судебник 1497 р. інститут приставів продовжує носити ще приватний характер. Це проявляється в тому, що пристави їздили за відповідачами і на поруки віддавали їх самі або посилали своїх племінників або залежних людей, але відправляти сторонніх людей їм заборонялося [23. с.36].

Судебники 1497 і 1550 рр.., А також Покладання 1649 р. починають розділяти три способи виконання судових рішень:

 • стягнення з майна боржника;

 • правеж;

 • віддача головою.

Останній спосіб застосовувався тільки в тих випадках, коли протягом одного місяця правеж не дав бажаних результатів, а боржник не мав ні майна, ні поручителів з ​​оплати боргу.

У 1628 році законодавчо закріплюється перший перелік майна (до такого майна були віднесені маєтки і вотчини відповідача), на яке не можна звертати стягнення у порядку виконавчого виробництва, що зумовило згодом виділення сучасного принципу недоторканності мінімуму засобів існування боржника.

Новий етап у розвитку системи виконання рішення судів пов'язаний в першу чергу з петровскими перетвореннями, розвитком державної влади в рамках загальноєвропейської традиції і першою спробою відділити судові органи від державної адміністрації. Так, Указом від 24 травня 1700 «Про посилці солдатів палацового варти для розшуку і подання в Судний наказ відповідачів і для стягнення з них митних грошей і істцових позовів» припинено напрямок піддячих і приставів з Судного наказу. Для даних цілей Преображенському наказу віддавалася розпорядження направляти солдатів у міру потреби.

Таким чином, поступово службові функції судових приставів переходять до інших категорій державних службовців, в тому числі до військовослужбовців. Відповідно в кінці XVII - початку XVIII століття судові пристави перестають існувати як допоміжний інститут судової та адміністративної влади в Росії. Їх повноваження передаються дрібним судовим чинам, поліцейським та іншим державним службовцям.

Віхою у розвитку російського права, у тому числі виконавчого виробництва, стало створення починаючи з середини 20-х років XIX століття Зводу законів, в один з розділів якого увійшли «закони цивільні та межові», що включали в себе «закони про судочинство цивільному і закони про заходи цивільних стягнень ». У Зводі законів цивільне право вперше було виділено як особлива галузь права, хоча матеріальне право ще не було відокремлене від процесуального.

У результаті судової реформи 1864 року, грунтуючись на Статуті цивільного судочинства, були переглянуті старі способи виконання рішень. До заходів примусового виконання стали відносити:

 1. передачу майна натурою особі, якій воно було присуджено;

 2. виробництво за рахунок відповідача тих дій або робіт, які повинні бути здійснені в призначений судом строк;

 3. звернення стягнення на майно боржника (рухоме і нерухоме).

Радянському етапу розвитку законодавства про виконавче провадження була властива відома специфіка, яка є частиною соціально-політичного курсу країни в цілому.

У життя проводився принцип, відповідно до якого навіть права, визнані судовим рішенням, передбачалося охороняти законом лише остільки, оскільки їх здійснення не входило в протиріччя з їх соціально-господарським призначенням.

Прийнятий 7 липня 1923 перший Цивільний процесуальний кодекс РРФСР, що вступив в силу з 1 вересня того ж року, містив спеціальний розділ 5, де знаходилися норми, що регулюють виконавче виробництво. Виконання судових рішень було надано сторонам. І тільки у разі відмови від добровільного виконання стягувач міг просити суд, який виніс рішення, про примусове виконання останнього та про видачу виконавчого листа. Метою виконавчого провадження стало швидке, зручне і дешеве виконання вимог кредитора при збереженні боржника як господарської та робочої сили.

Після Жовтневої революції функції судового виконання виконували судові виконавці, що складалися при судах. Варто зауважити, що такий стан справ зберігалося аж до реформи виконавчого виробництва 1997 року. Поліція, пристави як органи виконання припинили своє існування, а судові виконавці призначалися на посаду і звільнялися розпорядженням голови губернського або окружного суду.

Після прийняття Конституції СРСР 1936 р. багато галузей російського права зазнали реформування, метою якого було показати успіхи соціалістичної держави і перемогу соціалізму в нашій країні. Не уникли цієї долі і цивільне процесуальне право та його інститути, одним з яких у той період вважалося виконавче виробництво. Нормативним актом, який був основою для розвитку виконавчого виробництва кінця 30-х років XX століття, була Інструкція про порядок виконання судових рішень, затверджена Народним комісаріатом юстиції СРСР 28 вересня 1939 Виконанню судових рішень як важливого засобу зміцнення соціалістичної законності стало надаватися особливе значення. Інструкція детально регламентувала порядок застосування різних заходів примусового виконання рішення, діловодство і звітність судових виконавців, оскарження їх дій і покликана була сприяти реальному здійсненню прав беруть участь у справі, встановлених і підтверджених судовими рішеннями.

У середині 60-х років XX століття в СРСР була проведена кодифікація цивільного процесуального законодавства, яка відбилася і на регулюванні виконавчих правовідносин.

У Цивільному процесуальному кодексі РРФСР 1964 року (далі - ЦПК РРФСР 1964 р.) виконавчому виробництву був присвячений V розділ (глави 38-42), а також додатки № 1 і № 2. Багато з норм V розділу «Виконавче провадження» ЦПК РРФСР 1964 р. регулювали правовідносини у сфері виконавчого провадження аж до 1 лютого 2003 Примітно, що виконавче виробництво практично цілком регламентувалося цивільним процесуальним законодавством і вважалося частиною цивільного процесу, його заключній стадії. Це було своєрідною ознакою виконавчого виробництва в той період. До числа інших ознак ставилися: державний характер виконавчого провадження; пріоритетна захист державної, громадської і кооперативної власності; відсутність механізму захисту прав і свобод людини в ході виконавчого провадження.

Протягом тривалого часу діяла Інструкція про виконавче провадження, затверджена наказом Міністерства юстиції СРСР від 15 листопада 1985 р. № 22.

Тісний зв'язок виконавчого та цивільного процесів зумовлювалася тим фактом, що судові виконавці складалися при районних судах (ст. 348 ЦПК РРФСР 1964 р.).

Наступний етап у розвитку законодавства про виконавче провадження пов'язується лише з другою половиною 90-х років XX століття. У 1997 році, 21 липня, приймаються два федеральні закони: № 119-ФЗ «Про виконавче провадження» та № 118-ФЗ «Про судових приставів», що дає право говорити про початок реформи системи примусового виконання з метою надання їй нового вигляду, відповідного сучасним соціально-економічним реаліям.

Прийняті в 1997 році закони підірвали усталене за багато десятиліть в юридичній літературі положення про те, що виконання судових рішень та інших юрисдикційних актів - завершальна, заключна стадія цивільного процесу.

Необхідно відзначити, що держава вперше після 1917 р. порахувало можливим і необхідним прийняти спеціальні закони, що регулюють правовідносини у сфері примусового виконання виконавчих документів, головним чином судових актів.

Ключовим моментом у перетвореному нормативно-правовому регулюванні виконавчого виробництва того періоду стало створення самостійної служби судових приставів як органу примусового виконання судових актів і актів інших органів. Зазначена служба спочатку була організована в рамках Міністерства юстиції Російської Федерації й очолювалася заступником міністра юстиції Російської Федерації - головним судовим приставом Російської Федерації. У 2004 році в результаті проведеної адміністративної реформи вона була перетворена у Федеральну службу судових приставів (далі також ФССП Росії).

Враховуючи намітилася в цілому позитивну тенденцію у правовому регулюванні даної сфери суспільних відносин з кінця 90-х років XX століття, тим не менше слід визнати, що законодавство про виконавче провадження за 10 років свого застосування виявило в собі цілий ряд недоліків і безумовно знаходилося ще в стадії свого реформування.

Керуючись прагненням до вдосконалення нормативної бази в сфері виконавчого провадження, 2 жовтня 2007 р. був підписаний, а 6 жовтня 2007 р. опублікований новий Федеральний закон «Про виконавче провадження», який набув чинності з 1 лютого 2008 р., який і діє в даний час.

Новий Закон про виконавче провадження, як видається, реформу у виконавчому провадженні не справив, хоча істотно відрізняється від Федерального закону від 21 липня 1997 р. № 119-ФЗ «Про виконавче провадження» (далі - Закон про виконавче провадження 1997 р.). Окремі положення нового законодавчого акту не повною мірою узгоджені з приватним законодавством, а деякі - просто невдало сформульовані з точки зору юридичної техніки. Сказане дозволяє припустити, що реформа вітчизняного законодавства про виконавче провадження ще далека від свого завершення, і прийняття нового Закону є лише черговим етапом на її шляху.

Сучасне ж стан розвитку виконавчого виробництва в Росії стане предметом окремого розгляду у відповідних розділах цієї роботи.

1.2 Поняття та сутність виконавчого провадження

Питання про правову природу цієї галузі права є на сьогодні в юридичній науці досить дискусійним. Крім того, далеко не всі автори визнають її самостійність у системі права Російської Федерації, що, на нашу думку, також служить стримуючим фактором у розвитку доктрини виконавчого права. У сучасній літературі поки ще не склалося навіть сталого поняття такої галузі, яку різні автори називають і «виконавче право», і «виконавче процесуальне право», і «громадянське виконавче право» або ж, нарешті, говорять просто про «виконавче провадження».

Умовно можна виділити наступні підходи до правової природи норм про виконавче провадження:

 1. виконавче провадження розглядається в якості невід'ємного елементу (стадії) цивільного процесу і відповідно є частиною цивільного процесуального права. Варто сказати, що таке розуміння було традиційним для радянського етапу розвитку законодавства і науки. Зазначена думка виходила в першу чергу на тому, що примусове виконання судових рішень регулювалося нормами Цивільного процесуального кодексу (ЦПК) РРФСР. Прихильниками цього підходу були ГС. Юдельсон, М.Г Авдюків. Крім того, в наші дні його прихильниками є: М.С. Шакарян, І.Б. Морозова, О.Т. Боннер і деякі інші вчені;

 1. виконавче провадження є підгалуззю адміністративного права (адміністративного процесу). Тут головним аргументом є твердження про особливе правове становище органів примусового виконання - служби судових приставів, що відноситься до органів державної влади і управління. Отже, судовий пристав-виконавець, будучи посадовою особою виконавчого органу влади, наділений владними повноваженнями по відношенню до всіх інших учасників виконавчого провадження. Даний підхід реалізовано в роботах І.І. Стрілецької, І.П. Кононова, О.М. Саричева, Н.Є. Бузніковой та ін;

 2. виконавче провадження утворює самостійну комплексну галузь права. Причому в рамках цього підходу одні автори схильні відносити цю галузь до числа позапроцесуальних (матеріальних) галузей права (В. В. Ярков) (51. С.11), інші ж, навпаки, підкреслюють її процесуальний характер (О. В. Ісаенкова, Є. Н. Сердітова, Д. Х. Валєєв, М. Ю. Челишев).

Особливості виконавчого виробництва зумовлюють і специфіку правового регулювання. В даний час виконавче виробництво виведено з системи цивільного і арбітражного законодавства. Крім того, застосування заходів примусового виконання і до несудовий актів (нотаріально посвідчених угод про сплату аліментів, посвідченнями комісій по трудових спорах, постановами органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення і т.д.) свідчить про те, що виконавча діяльність не зводиться лише до «логічного завершення судочинства».

Виконавче виробництво навряд чи можливо розглядати і через призму адміністративного права (процесу), виходячи з відмінностей предмета правового регулювання. Адміністративне право покликане регулювати суспільні відносини, безпосередньо пов'язані з державно-управлінською діяльністю. Виконавче ж виробництво відрізняється тим, що орієнтовано не стільки на державно-управлінську діяльність (у вузькому сенсі), скільки на виконання судових і несудових виконавчих документів як невід'ємного елементу загального механізму захисту прав і законних інтересів суб'єктів права. За методом правового регулювання як критерію розмежування галузей права між собою вважаємо також скрутним віднесення безпосередньо виконавчого провадження до адміністративного права (процесу) на тій підставі, що в першому досить велике значення диспозитивних начал. Так, наприклад, однією з підстав припинення виконавчого провадження є відмова стягувача від стягнення (п. 2 ч. 2 ст. 43 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. № 229-ФЗ «Про виконавче провадження»). Адміністративне право характеризується більшою мірою імперативністю засад правового регулювання.

Першим за самостійність виконавчого провадження виступив ще в 1975 році М.К. Юков. На його думку, провадження по виконанню судових рішень і рішень інших юрисдикційних органів - це не стадія цивільного процесу. М.К. Юков вважає, що виконавче право «представляє собою одну з галузей права, без якого система права не може нормально функціонувати. Виконавче право регулює правовідносини, що складаються в процесі виконавчого провадження, де суб'єктивне матеріальне право або охоронюваний законом інтерес, порушений або оскаржений боржником і підтверджений юрисдикційним актом, реалізується через механізм державного примусу ». Вчений прийшов до висновку, що ця галузь права має юридичну цілісність, свій окремий предмет і особливий метод правового регулювання, власні принципи і загальні положення.

На нашу думку, даний підхід з урахуванням сутності та специфіки регульованої сфери суспільних відносин, характеру і мети такого регулювання, є кращим, з тим лише уточненням, що виконавче провадження необхідно розглядати в якості основи процесуальної галузі права.

Таким чином, на нашу думку, виконавче провадження - процесуальна галузь права, предмет правового регулювання якої складають процесуальні відносини, що складаються з приводу примусово-виконавчої діяльності судового пристава виконавця, вбрані в особливу процесуальну форму.

РОЗДІЛ 2 Заходи, які забезпечують примусове виконання судових актів

2.1 Підстави застосування заходів примусового виконання

У ч. 1 ст. 68 Закону про виконавче провадження наводиться таке поняття заходів примусового виконання - це дії, зазначені у виконавчому документі, або дії, що здійснюються судовим приставом-виконавцем з метою отримання з боржника майна, у тому числі грошових коштів, що підлягає стягненню за виконавчим документом.

Дане визначення навряд чи можна визнати універсальним, так як воно поширюється лише на випадки майнових стягнень і не враховує специфіки виконавчих дій, не пов'язаних із зверненням стягнення на майно боржника або його заробітну плату, інші види доходів (немайнові стягнення).

Тому більш правильно під заходами примусового виконання розуміти сукупність процесуальних дій певного характеру, передбачених законодавством для виконання вимог виконавчого документа.

Згідно з ч. 3 ст. 68 Закону про виконавче провадження виділяються наступні заходи примусового виконання:

1) звернення стягнення на майно боржника, у тому числі на грошові кошти та цінні папери;

2) звернення стягнення на періодичні виплати, які одержуються боржником у силу трудових, цивільно-правових або соціальних правовідносин;

3) звернення стягнення на майнові права боржника, в тому числі на право отримання платежів по виконавчому провадженню, в якому він виступає в якості стягувача, на право отримання платежів за наймом, оренді, а також на виняткові права на результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації, права вимоги за договорами про відчуження або використанні виключного права на результат інтелектуальної діяльності і засіб індивідуалізації, право використання результату інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації, належне боржникові як ліцензіату;

4) вилучення у боржника майна, присудженого стягувачеві;

5) накладення арешту на майно боржника, що знаходиться у боржника або у третіх осіб, на виконання судового акту про арешт майна;

6) звернення до реєструючого органу для реєстрації переходу права на майно, в тому числі на цінні папери, з боржника на стягувача у випадках і порядку, які встановлені Законом про виконавче провадження;

7) вчинення від імені та за рахунок боржника дії, зазначеного у виконавчому документі, у разі, якщо ця дія може бути вчинено без особистої участі боржника;

8) примусове вселення стягувача в житлове приміщення;

9) примусове виселення боржника з житлового приміщення;

10) звільнення нежитлового приміщення, сховища від перебування в них боржника і його майна;

11) інші дії, передбачені федеральним законом або виконавчим документом.

Законодавством можуть бути передбачені й інші заходи, що забезпечують виконання виконавчого документа.

Відмінність перерахованих заходів примусового виконання полягає в їхньому характері. Наприклад, якщо вимога виконавчого документа носить триваючий характер (стягнення аліментів, відшкодування шкоди життю, здоров'ю та ін), то в більшості випадків мірою примусового виконання виступає звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші види доходів боржника. Однак це не означає, що не можуть застосовуватися інші заходи примусового виконання, так як законодавством зазвичай такі випадки спеціально не передбачені. У деяких випадках заходи примусового виконання можуть застосовуватися в сукупності. Законом також передбачена можливість зміни способу і порядку виконання (ст. 37 Закону про виконавче провадження).

Підстави для застосування заходів примусового виконання судовим приставом-виконавцем.

У ст. 68 Закону про виконавче провадження передбачені дві підстави, коли [30. с.69]:

 1. заходи примусового виконання містяться у виконавчому документі. Наприклад, вилучення у боржника майна, присудженого стягувачеві; накладення арешту на майно боржника, що знаходиться у боржника або у третіх осіб, на виконання судового акту про арешт майна; примусове вселення або виселення (пункти 4, 5, 8 і 9 частини 3 ст. 68 );

 2. заходи примусового виконання не передбачені у виконавчому документі, але в силу того, що боржник ухиляється від виконання вимог, що містять у виконавчому документі, за допомогою вказаних заходів судовий пристав-виконавець впливає на боржника. Наприклад, судовий пристав-виконавець у разі невиконання вимог, що містяться у виконавчому документі, може звернути стягнення на майно боржника, у тому числі на грошові кошти та цінні папери.

У даному випадку, заходи примусового характеру носять допоміжний (факультативний) характер і застосовуються судовим приставом-виконавцем після закінчення строку для добровільного виконання вимог, що містяться у виконавчому документі.

2.2 Звернення стягнення на майно боржника та його грошові кошти

Закон про виконавче провадження поділяє майно, на яке може бути звернено стягнення, залежно від того, кому воно належить: організації або фізичній особі. У відношенні боржника - фізичної особи встановлений спеціальний перелік майна, на яке не може бути звернено стягнення (ст. 446 ЦПК РФ). До нього, зокрема, відносяться предмети домашньої обстановки, вжитку, одягу, необхідні для боржника і які перебувають на його утриманні осіб, продукти харчування в певній кількості і т.д. Перелік видів майна, на яке не може бути звернено стягнення, застосовується і щодо громадян, які займаються підприємницькою діяльністю і в силу неможливості погашення боргів перед кредиторами визнаються банкрутами.

Відповідно до ст. 46 ЦК РФ юридичні особи відповідають за своїми зобов'язаннями всім своїм майном. Виняток становлять лише фінансуються власником установи. Так, щодо установ необхідно враховувати, що, згідно з п. 1 ст. 296 ДК РФ, установа щодо закріпленого за ним майна здійснює в межах, встановлених законом, та відповідно до цілей своєї діяльності, завданнями власника і призначенням майна права володіння, користування та розпорядження нею. У п. 1 ст. 298 ЦК України передбачено, що установа не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за нею майном і майном, придбаним за рахунок коштів, виділених йому за кошторисом. Відповідно до п. 2 ст. 120 ЦК РФ установа відповідає за своїми зобов'язаннями які у його розпорядженні грошовими коштами. Тому при недостатності зазначених коштів стягнення не може бути звернено на інше майно, закріплене за установою на праві оперативного управління власником, а також на майно, придбане установою за рахунок коштів, виділених за кошторисом (інформаційний лист Вищого Арбітражного Суду РФ від 14.07.1999 N 45 "Про звернення стягнення на майно установи").

Термін "майно" вживається в цивільному праві в різних значеннях. Так, найчастіше під майном розуміються окремі речі або їх сукупність (п. 2 ст. 15, п. 2 ст. 46 ЦК РФ). Крім того, поняттям майно можуть охоплюватися речі, гроші і цінні папери (п. 1 ст. 302, п. 1 ст. 307 ГК РФ). Нарешті, поняття "майно" може позначати всю сукупність готівкових речей, грошей, цінних паперів, майнових прав, а також обов'язків суб'єкта (п. 2 ст. 63 ЦК РФ). У зв'язку з цим при застосуванні відповідних норм потрібно щоразу усвідомити значення терміна "майно". В останньому випадку мова йде про підприємство як майновий комплекс.

Звернення стягнення на майно боржника складається з його арешту (опису), вилучення та примусової реалізації.

Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на грошові кошти боржника в гривнях та іноземній валюті та інші цінності, в тому числі що знаходяться в банках та інших кредитних організаціях. Готівкові кошти, виявлені у боржника, вилучаються.

У відношенні боржників-організацій застосовується Положення про безготівкові розрахунки в Російській Федерації, затверджене ЦБ РФ 03.10.2002 N 2-П (в ред. Від 02.05.2007). Відповідно до п. 8.2-8.4 зазначеного Положення розрахунки по інкасо здійснюються на підставі платіжних вимог, оплата яких може проводитися за розпорядженням платника (з акцептом) або без його розпорядження (в безакцептному порядку), і інкасових доручень, оплата яких проводиться без розпорядження платника (у безспірному порядку). Платіжні вимоги та інкасові доручення пред'являються одержувачем коштів (стягувачем) до рахунку платника через банк, що обслуговує отримувача коштів (стягувача). Одержувач коштів (стягувач) представляє в банк зазначені розрахункові документи при реєстрі переданих на інкасо розрахункових документів форми 0401014 (додаток 22 до Положення), який складається у двох примірниках. До реєстру можуть включатися, на розсуд отримувача коштів (стягувача), платіжні вимоги та (або) інкасові доручення. Перший примірник реєстру оформляється двома підписами осіб, які мають право підпису розрахункових документів, і відбитком печатки.

Виконання виконавчих документів, пред'явлених до кореспондентському рахунку кредитної організації, або до розрахункового рахунку клієнта кредитної організації, за судовими рішеннями, що набрав законної сили до моменту відкликання у кредитної організації ліцензії, за винятком виконавчих документів, виданих на підставі судових рішень про стягнення заборгованості по заробітній платі , виплати винагород за авторськими договорами, аліментів, а також про відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров'ю, та моральної шкоди, призупиняється відповідно до ст. 20 Закону про банки і банківську діяльність до прийняття рішення про ліквідацію кредитної організації. При цьому судовий пристав-виконавець не вживає до територіального установі Банку Росії, де відкрито кореспондентський рахунок даної кредитної організації, заходів щодо застосування санкцій за невиконання виконавчих документів.

Виконавчі документи після призупинення виконання за ним залишаються в кредитній організації і в підрозділі розрахункової мережі Банку Росії, в залежності від того, кому був пред'явлений для виконання виконавчий документ.

Після створення в установленому законодавством порядку ліквідаційної комісії (призначення арбітражним судом конкурсного керуючого, ліквідатора) виконавчі документи, пред'явлені до кореспондентському рахунку кредитної організації, передаються керівникові ліквідаційної комісії (конкурсному керуючому, ліквідатору) для врахування вимог кредиторів. Виконавчі документи відповідно до законодавства є визнаними вимогами і враховуються в реєстрі вимог кредиторів у розмірі неисполненной суми.

Якщо існують відомості про наявні у боржника грошових коштах і інших цінностях, що знаходяться на рахунках і на вкладах чи на зберіганні в банках і інших кредитних організаціях, на них накладається арешт.

Згідно з ч. 8 ст. 69 Закону про виконавче провадження, якщо відомостей про наявність чи відсутність у боржника-організації рахунків і вкладів у банках та інших кредитних організаціях немає, судовий пристав-виконавець запитує зазначені відомості у податкових органів. Судовий пристав-виконавець у разі відсутності необхідної для примусового виконання інформації про боржника - юридичну особу повинен направити мотивований письмовий запит до податкового органу про ідентифікаційний номер платника податків, про номери розрахункових, поточних та інших рахунків, про найменування та місцезнаходження банків та інших кредитних організацій, в яких відкриті рахунки, про фінансово-господарської діяльності за встановленими формами звітності [11].

У податкових органів, банків та інших кредитних організацій можуть бути запитані відомості:

 1. про найменування та місцезнаходження банків та інших кредитних організацій, в яких відкриті рахунки боржника;

 2. про номери розрахункових рахунків, кількості та рух грошових коштів у гривнях та іноземній валюті;

 3. про інші цінності боржника, що знаходяться на зберіганні в банках і інших кредитних організаціях.

Податкові органи, органи, що здійснюють державну реєстрацію прав на майно, особи, що здійснюють облік прав на цінні папери, банки та інші кредитні організації, інші органи та організації представляють запитані відомості протягом семи днів з дня отримання запиту.

Згідно зі ст. 69 Закону про виконавче провадження, звернення стягнення на майно боржника включає вилучення майна та (або) його примусову реалізацію або передачу стягувачу.

Стягнення на майно боржника, у тому числі на грошові кошти в гривнях та іноземній валюті, звертається в розмірі заборгованості, тобто в розмірі, необхідному для виконання вимог, що містяться у виконавчому документі, з урахуванням стягнення витрат на проведення виконавчих дій, виконавчого збору і штрафів , накладених судовим приставом-виконавцем у процесі виконання виконавчого документа.

Стягнення на майно боржника за виконавчими документами звертається в першу чергу на його грошові кошти в гривнях та іноземній валюті та інші цінності, в тому числі що знаходяться на рахунках, у внесках або на зберіганні в банках і інших кредитних організаціях. Стягнення на грошові кошти боржника в іноземній валюті звертається при відсутності або недостатності у нього грошових коштів в рублях.

Згідно подп. 2 п. 1 ст. 1 Закону про валютне регулювання і валютний контроль, іноземною валютою є: а) грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських квитків, монети, що знаходяться в обігу і є законним платіжним засобом у відповідній іноземній державі або групі держав, а також вилучені або ті, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, б) кошти на рахунках у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних грошових або розрахункових одиницях.

При відсутності або недостатності у боржника грошових коштів стягнення звертається на інше майно, що належить йому на праві власності, господарського ведення і (або) оперативного управління, за винятком майна, вилученого з обороту, і майна, на яке у відповідності з федеральним законом не може бути звернено стягнення, незалежно від того, де і в чиєму фактичному володінні та (або) користуванні воно знаходиться.

Боржник має право вказати майно, на яке він просить звернути стягнення в першу чергу. Остаточно черговість звернення стягнення на майно боржника визначається судовим приставом-виконавцем.

Боржник за вимогою судового пристава-виконавця зобов'язаний подати відомості про належні йому права на майно, в тому числі виключних і інші права на результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації, права вимоги за договорами про відчуження або використання зазначених прав, в розмірі заборгованості.

Стягнення на майно боржника, у тому числі на грошові кошти та інші цінності, що знаходяться в готівці або на рахунках і на вкладах чи на зберіганні в банках і інших кредитних організаціях, звертається в тому розмірі і обсязі, які необхідні для виконання виконавчого документа з урахуванням стягнення виконавчого збору і витрат на проведення виконавчих дій. У даному випадку в законодавстві встановлено обмеження щодо обсягу майна, що підлягає стягненню. Вартість майна, на яке звертається стягнення, не може перевищувати суми вимоги, зазначеного у виконавчому документі. Практика виходить з того, що не може бути накладено арешт на розрахунковий рахунок боржника. Арешт накладається лише в межах суми, необхідної для задоволення вимог стягувача та покриття витрат у виконавчому виробництві. Майно, що підлягає стягненню за ціною має бути пропорційно сумі вимог, зазначених у виконавчому документі. Наприклад, при мінімальній сумі вимог і за наявності іншого ліквідного майна боржника не може бути накладено арешт на автомобіль, який за вартістю значно перевищує суму вимог по виконавчому виробництву.

У випадку, коли боржник має майно, що належить йому на праві спільної власності, стягнення звертається на його частку, що визначається відповідно до федерального закону.

Відповідно до ст. 254 ГК РФ поділ спільного майна між учасниками спільної власності, а також виділ частки одного з них можуть бути здійснені після попереднього визначення частки кожного з учасників у праві на спільне майно. При поділ спільного майна та виділ з нього частки, якщо інше не передбачено законом або угодою учасників, їх частки визнаються рівними.

Кредитор учасника часткової або сумісної власності при недостатності у власника іншого майна має право пред'явити вимогу про виділ частки боржника в спільному майні для звернення на неї стягнення.

Якщо в таких випадках виділення частки в натурі неможливо або проти цього заперечують інші учасники часткової або сумісної власності, кредитор має право вимагати продажу боржником своєї частки іншим учасникам спільної сумісної власності за ціною, сумірною ринкової вартості цієї частки, зі зверненням виручених від продажу коштів в погашення боргу . У разі відмови інших учасників спільної власності від придбання частки боржника кредитор має право вимагати через суд звернення стягнення на частку боржника у праві спільної власності шляхом продажу цієї частки з публічних торгів (ст. 255 ГК РФ).

Згідно зі ст. 75 Закону про виконавче провадження, в рамках виконавчого виробництва стягнення може бути звернено на належні боржнику майнові права. Стягнення на належні боржнику майнові права щодо третіх осіб звертається з дотриманням правил, встановлених ЦК України.

Урядом РФ можуть бути встановлені особливості обігу стягнення на окремі види майнових прав.

2.3 Звернення стягнення на майно і грошові кошти боржника, що знаходяться в інших осіб

Звернення стягнення на майно боржника, що знаходиться у третіх осіб згідно подп. 1 п. 3 ст. 68 Закону про виконавче провадження є одним із заходів примусового виконання, тому в процесі виконання виконавчого документа судовий пристав-виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, яке знаходиться у третіх осіб.

Закон про виконавче провадження відрізняється від попереднього ФЗ Про виконавче провадження 1997 р., за яким звернення стягнення на майно боржника, що знаходиться в інших осіб, мало місце в останню чергу, коли у боржника не було виявлено іншого майна, а також коли було неможливо звернути стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші види доходів боржника. На сьогоднішній день звернення стягнення на майно боржника, що знаходиться у третіх осіб, може здійснюватися як в першу чергу, так і в останню.

Стягнення може бути звернено на будь-яке майно боржника, фактично перебуває в інших осіб, крім майна, перерахованого в ст. 446 ЦПК РФ.

Закон про виконавче провадження не розкриває поняття майно, тому під майном боржника згідно зі ст. 128 ГК РФ може розумітися річ або сукупність речей, включаючи гроші та цінні папери та інше майно, в тому числі майнові права; роботи і послуги; інформація; результати інтелектуальної діяльності, у тому числі виключні права на них (інтелектуальна власність); нематеріальні блага.

Коло осіб, у яких може перебувати майно боржника, а також не визначено законодавцем. Це можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Для того щоб судовий пристав-виконавець звернув стягнення на майно боржника, що знаходиться в інших осіб, необхідно [31]:

 • виявити майно боржника та його місцезнаходження;

 • встановити фізичне (прізвище, ім'я, по батькові, адреса реєстрації або фактичного проживання) або юридична особа (організаційно-правову форму, повну назву, юридичну або фактична адреса), в якого це майно знаходиться.

Майно боржника, що знаходиться в інших осіб, може бути виявлено як судовим приставом-виконавцем, так і стягувачем.

Судовий пристав-виконавець у ході виконавчого провадження, з метою виявлення майна боржника, якщо останній у добровільному порядку не надає необхідну інформацію, направляє запити в усі організації, що здійснюють державну реєстрацію майна (реєстраційну палату, БТІ, ДАІ, земельний комітет і т.д. ). В обов'язковому порядку також направляються запити в Ощадний банк РФ і в банк або його відділення, розташовані в районі, в якому порушено і ведеться виконавче виробництво.

Так, наприклад, в результаті отримання з ИФНС бухгалтерського балансу юридичної особи - боржника судовий пристав-виконавець може встановити, що на балансі рахується автотранспортний засіб, яке знаходиться в заставі у Банку.

Яким чином стягувач може виявити майно боржника і отримати необхідну інформацію, чинне законодавство не розкриває.

Слід зазначити, що виявити майно боржника, яке не підлягає державній реєстрації, досить складно, на відміну від майна, яке підлягає такій реєстрації.

Судовий пристав-виконавець, встановивши, що у боржника є майно, яке перебуває у третьої особи, виходить за місцем знаходження такого майна та відбирає пояснення у такої особи. У випадку, якщо пояснення отримати не вдалося, судовий пристав-виконавець надсилає особі, у якої знаходиться майно боржника, вимога про надання документів, що підтверджують наявність такого майна і встановлює термін для подання документів. При невиконанні вимоги судового пристава-виконавця особа може бути піддано адміністративному покаранню за ст. 17.8. або 19.7 КоАП РФ.

Звернення стягнення на майно боржника, що знаходиться у третіх осіб, здійснюється тільки на підставі судового акту. При недотриманні зазначеного положення закону акт опису й арешту, складений судовим приставом-виконавцем, може бути визнаний незаконним у судовому порядку.

Для отримання судового акту стягувач або судовий пристав-виконавець звертається до суду, який видав виконавчий документ із заявою про зміну способу і порядку виконання судового акта шляхом звернення стягнення на майно, належне боржникові і знаходиться у третіх осіб.

Заява стягувача або судового пристава-виконавця про звернення стягнення на майно боржника, що знаходиться у третіх осіб, розглядається судом у десятиденний строк з дня надходження заяви. Розгляд заяви здійснюється в процесуальному порядку, з обов'язковим повідомленням усіх осіб, які беруть участь у справі. Результатом розгляду заяви судового пристава-виконавця є визначення, в якому суд постановляє звернути стягнення на конкретне майно боржника, з обов'язковим зазначенням на те, у кого це майно знаходиться в даний момент [31].

Що вступило в законну силу судове постанову про звернення стягнення на майно боржника, що знаходиться у третіх осіб, підлягає негайному виконанню. Виконання зазначеної постанови здійснюється в рамках вже порушеної виконавчого провадження.

Звернення стягнення на майно боржника складається з його арешту (ст. 80 Закону про виконавче провадження), вилучення (ст. 84 Закону про виконавче провадження) та примусової реалізації (ст. 87 Закону про виконавче провадження). Тому, після того як визначення суду вступить в законну силу, судовий пристав-виконавець виходить за місцем знаходження майна боржника і накладає на нього арешт в порядку ст. 80 Закону про виконавче провадження з обов'язковою участю понятих. Складається акт опису й арешту майна, після чого майно боржника передається на відповідальне зберігання в порядку, передбаченому ст. 86 Закону про виконавче провадження. Особа, якій передається майно на зберігання, попереджається про кримінальну відповідальність за розтрату за ст. 312 КК РФ.

Особливістю звернення стягнення на майно боржника, що знаходиться у третіх осіб, є необхідність отримання ще одного судового постанови в рамках вже порушеної виконавчого провадження.

Законом передбачено три випадки, при яких правила, передбачені п. 1 ст. 68 Закону про виконавче провадження, не застосовуються:

1) у першому випадку звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, у вкладах або грошові кошти, що знаходяться на зберіганні в банках і інших кредитних організаціях проводиться без отримання додаткового судового постанови, за правилами, передбаченими ст. 70 Закону про виконавче провадження;

2) професійні учасники ринку цінних паперів - це юридичні особи, які здійснюють такі види діяльності: брокерську, дилерську, діяльність з управління цінними паперами, кліринг, депозитарну діяльність, діяльність з ведення реєстру цінних паперів та організації торгівлі на ринку цінних паперів (глава 2 ФЗ "Про ринок цінних паперів"). Цінним папером є документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні.

У разі звернення стягнення на цінні папери та грошові кошти боржника, які перебувають у професійного учасника ринку цінних паперів на рахунках, зазначених у ст. 73 Закону про виконавче провадження, стягувачеві або судовому приставу-виконавцю немає необхідності звертатися до суду за винесенням додаткового судового визначення. Звернення стягнення здійснюється в загальному порядку, передбаченому ст. 70 Закону про виконавче провадження.

3) також не треба отримувати додатковий судовий визначення у разі виконання судового акту, що містить вимогу про накладення арешту на майно боржника. Арешт майна боржника включає в себе заборону розпоряджатися майном, а при необхідності - в обмеженні права користування майном або вилучення майна (ст. 80 Закону про виконавче провадження).

РОЗДІЛ 3 Проблеми виконання судових актів

3.1 Проблеми виконання судових актів та перспективи інституту приватних судових приставів-виконавців у Росії

Низький рівень фактично виконаних судових актів і актів інших юрисдикційних органів не тільки порушує права громадян і організацій, а й породжує ряд інших негативних явищ.

Ефективність судового захисту в значній мірі залежить від того, наскільки успішно виконують свою функцію органи примусового виконання. Адже особи, які захищають свої права, потребують не в декларативному судовому рішенні або констатації факту порушення своїх прав, а в реальному їх захисту [21. с.444].

Саме судові пристави-виконавці завершують цикл захисту порушених прав громадян і організацій, що й зумовлює особливу значимість їх ефективної діяльності. У Росії в даний час не створено ефективного механізму виконання судових актів і актів інших юрисдикційних органів, у зв'язку з цим питання про форму організації Федеральної служби судових приставів (ФССП) і всієї системи примусового виконання в Росії в цілому все ще відноситься до числа найбільш дискусійних.

Незважаючи на проведені реформи значного поліпшення справ у сфері виконавчого провадження не відбулося. Головною проблемою, як справедливо зазначає В.В. Ярков, залишається низька исполнимости судових та інших пропонованих до виконання рішень у багатьох суб'єктах Російської Федерації. Зокрема, в Уральському федеральному окрузі в 2003 р. фактичним виконанням виконавчого документа закінчувалося лише близько 30% виконавчих проваджень [53. с.293].

У 2008 р. в Республіці Кабардино-Балкарія по кінченим виробництвам фактична сума стягнення склала 3,4%, у Москві - 2,9, в Республіці Калмикія - 2,6, у Чукотському автономному окрузі і Читинської області - менше 2%. Більшість скінчених виконавчих виробництв завершувалося, по суті, складанням акта про неможливість стягнення заборгованості з-за відсутності майна у боржника. У Москві з цієї причини закінчено близько 82% виконавчих виробництв, у Чукотському автономному окрузі - 69, в республіці Кабардино-Балкарія і на Алтаї - близько 67% [47. с.4].

За даними ФССП Росії, в останній час вдалося значно покращити показники діяльності органів примусового виконання. Планувалося, що в 2009 р. відсоток виконавчих проваджень, скінчених фактичним виконанням, складе 54,6%. Прогнозовані результати були досягнуті в Центральному (середнє значення склало 54,8%), Приволзькому (55,6%), Південному (63,4%) федеральних округах.

Невиконання судових та інших юрисдикційних актів не тільки порушує права громадян і організацій, а й породжує ряд інших негативних явищ. Перш за все дискредитуються судова і виконавча влади, зміцнюється невіра у загальний правопорядок у державі [40. с.62].

Важливим фактором, що вимагає пильної уваги до системи примусового виконання, є постійне збільшення кількості скарг, поданих до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти Росії у зв'язку з невиконанням юрисдикційних актів ФССП. Тільки в 2004 р. і I кварталі 2005 р. в ФССП Росії від Уповноваженого РФ при Європейському суді з прав людини надійшли матеріали по 86 скарг, які стосуються виконавчого провадження [38. с.12-14]. За рішеннями ЄСПЛ Російська Федерація виплатила у 2002 р. 11 000 євро, у 2003 - 10 000 євро, у 2004 - 566 072 євро, 2005 р. - 614 733 євро, 5540 ф. ст., 140 546 руб. 25 коп. [10]. Динаміка збільшення щорічно виплачуваних сум також свідчить про відсутність ефективних механізмів виконання юрисдикційних актів.

Вибираючи напрямок подальшого розвитку інституту примусового виконання, слід спочатку вирішити, чи треба зберігати діючу модель системи виконання юрисдикційних актів чи настав час перейти до іншої моделі, що забезпечує більш ефективне вирішення завдань, що стоять перед уповноваженими органами.

В даний час в різних правових системах склалися три основні моделі організації примусового виконання: публічно правова, приватноправові і змішана (публічно-правова з елементами частноправовой). За основу класифікації береться спосіб організації професії судового пристава-виконавця, а також можливості та межі участі недержавних організацій у виконавчому виробництві.

У зв'язку з відомими недоліками публічно-правової та змішаної систем все більшу увагу привертає приватноправових організація виконання судових рішень та інших юрисдикційних актів.

Приватноправові організація примусового виконання судових рішень та інших юрисдикційних актів характеризується тим, що професія судового виконавця організована на ліберальній основі, судовий виконавець є вільним професіоналом, самостійно організуючим свою діяльність і несе при цьому повну майнову відповідальність за її результати [41. с.29]. Подібним чином організовані системи примусового виконання Франції, а також Бельгії, Угорщини, Греції, Італії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Польщі, Португалії, Естонії та низки інших країн, що сприйняли французьку систему організації ліберальних юридичних професій, як правило, без істотних змін. Судовий виконавець при такій моделі організації системи примусового виконання наділяється повноваженнями від імені держави, призначається на посаду міністром юстиції і діє в рамках законодавства, що визначає зміст і характер виконавчих процедур. Він діє під контролем суду (спеціального судді з виконання), прокуратури, важливу роль при цьому відіграють професійні організації (об'єднання) судових виконавців. Така система більше пристосована до потреб суспільства і держави, до здійснення господарської діяльності суб'єктами цивільного обороту, вона гарантує своєчасне виконання актів органів цивільної юрисдикції зобов'язаними особами та забезпечує більшою мірою захист прав стягувачів. Все це і обумовлює, на наш погляд, її привабливість для багатьох країн, які реформують свої системи примусового виконання (Білорусії, Росії, Україні та ін.)

Безсумнівно, приватноправових організація системи примусового виконання заслуговує пильної уваги. Важливо усвідомлювати, що перехід до альтернативної (ліберальної) моделі організації органів примусового виконання має як позитивні, так і негативні сторони. До числа перших, безсумнівно, можна віднести те, що держава знімає з себе тягар фінансування органів примусового виконання, і воно лягає виключно на боржників. Дана модель передбачає оплату результатів діяльності судового пристава-виконавця не за рахунок коштів федерального бюджету, а ставить її в пряму залежність від результатів його діяльності, спрямованої на виконання юрисдикційних актів, що дозволить підвищити ефективність системи примусового виконання.

Але не виключені і негативні наслідки: зловживання з боку судових приставів-виконавців, які будуть прагнути до отримання якомога більшого прибутку; загроза ще більшої криміналізації цього сегмента правової діяльності з огляду на важливість професійних функцій судового пристава-виконавця та можливості отримання через нього інформації про діяльність боржника і його платоспроможності. Оскільки виконання юрисдикційних актів - невід'ємна (складова) частину механізму захисту порушених прав громадян і організацій, не можна не враховувати і те, що введення інституту приватних судових приставів-виконавців може призвести до значного збільшення їх доходів у порівнянні з доходами представників інших юридичних професій, зокрема суддів, що може спричинити за собою зниження престижу професії судді.

Однією з останніх країн, що впровадили французьку модель виконавчого провадження, є Литва. З січня 2003 р. литовські судові виконавці перестали бути державними службовцями, отримавши статус "вільних професіоналів" на основі Закону про судові виконавців.

Зважаючи на масштабність реформування інституту судових виконавців Литви поки що складно оцінювати результати реформи, однак, як зазначає В. Некрошюс, одна позитивна тенденція вже ясно видно: "Якщо до реформи Міністерство юстиції буквально наводнювали скарги стягувачів на бездіяльність судових виконавців, то тепер таких скарг практично немає . Більш того, різко збільшилося число скарг, в яких висловлюється невдоволення з приводу дуже великої активності судових виконавців ". Підвищення престижу професії судового виконавця - поза сумнівом, не менш значимий результат реформи органів примусового виконання Литви. На наш погляд, правильне рішення реформаторів - повна ліквідація, а не реорганізація інституту державного виконання Литви, оскільки саме такий підхід дозволив сформувати новий корпус судових виконавців, які підтвердили свій високий професійний рівень в ході конкурсу, оголошеного міністром юстиції.

Безперечно, досвід Литви заслуговує вивчення і осмислення і може певною мірою бути врахований при обговоренні реформування системи примусового виконання Росії.

Вивчивши зарубіжний досвід функціонування органів примусового виконання, латвійські законодавці в якості основи формованого нового інституту судових виконавців взяли французьку модель виконання.

В даний час система примусового виконання судових актів і актів інших юрисдикційних органів Росії характеризується тим, що окремі функції, дуже значимі для процесу примусового виконання, передані організаціям та особам, що не входять в систему державних органів та органів місцевого самоврядування. На думку ряду дослідників, подібне поєднання публічно-правового і приватноправового почав у виконавчому виробництві "дозволяє зосередитися державним органам - Федеральній службі судових приставів - на публічно-правових функціях, а саме примусовому виконанні, залучаючи в дану сферу комерційні організації, які в кінцевому рахунку працюють під контролем держави, оскільки зацікавлені особи завжди має право звернутися у разі порушення або оспорювання їх прав та законних інтересів з позовом до суду ". Видається, що така лібералізація інституту примусового виконання призвела лише до значного збільшення витрат на виконання, розростанню структур, які мало зацікавлені в підвищенні ефективності виконання судових та інших юрисдикційних актів. У наявності високий рівень криміналізації приватизованого сегмента в сфері виконавчого провадження, зокрема, реалізація арештованого майна в даний час фактично знаходиться поза контролем держави і не відповідає інтересам ні стягувачів, ні боржників.

При розробці проекту Виконавчого кодексу більшість членів робочої групи дійшли висновку про передчасність нормативної реалізації ідеї про організацію професії судового пристава-виконавця у формі ліберальної, вільної діяльності, коли держава зніме з себе тягар фінансування та майнової відповідальності за діяльність судових приставів-виконавців, а обмежується лише функціями ліцензування, контролю, встановлення правил примусового виконання. Разом з тим було висловлено думку про те, що в майбутньому така концепція при наявності всіх передумов (економічних, соціальних, політичних та ін) може бути реалізована в Росії).

Думка про можливість "приватизації" окремих видів правореалізаціонной і правозастосовчої діяльності, у тому числі і в сфері виконавчого провадження, було вперше висловлено В.В. Яркова. Він вважає, що "приватизація правозастосовчої діяльності є одним з найбільш перспективних напрямків розвитку системи цивільної юрисдикції", а "в подальшому і сама система виконання може бути організована аналогічно системі нотаріату", і зазначає, що "приватизація" сфери нотаріату при збереженні публічного контролю вже призвела до того, що потреби в нотаріальних діях практично повністю задоволені.

Е.Н. Кузнєцов, розвиваючи ідеї В.В. Яркова про можливу "приватизації" у сфері виконавчого провадження та дослідивши статус судового виконавця у Франції, прийшов до висновку про доцільність встановлення в Росії статусу французьких судових виконавців як "вільних професіоналів", оскільки така система виконавчого виробництва більш ефективна в зв'язку з прямою зацікавленістю судових виконавців у швидкому, правильному та повному стягнення боргу. Даний автор пропонує у якості експерименту надати самостійний статус деяким судовим виконавцям, вивівши їх із системи органів державної влади.

З пропозицією "допустити до виконавчого процес приватний елемент - приватних приставів, виконуючих юрисдикційні акти за договором", виступала О.В. Ісаенкова, але, передбачаючи неминучу критику, вона не запропонувала проект відповідного закону.

На наш погляд, передумови для впровадження приватної моделі добровільного та примусового виконання юрисдикційних актів, або, користуючись запропонованою В.В. Яркова термінологією, для "приватизації" у сфері виконавчого провадження, у Росії вже є.

Найбільш прийнятною видається організація системи добровільного та примусового виконання судових актів і актів інших юрисдикційних органів по типу інституту адвокатури, а не інституту нотаріату.

3.2 Удосконалення порядку виконання судових актів про стягнення грошових коштів за рахунок казни

У Бюджетному посланні Президента Росії про бюджетну політику в 2008-2010 рр.. одними з основних принципів бюджетної стратегії на 2008-2010 рр.. і подальшу перспективу названі підвищення якості фінансового менеджменту в бюджетному секторі та посилення відповідальності органів виконавчої влади та бюджетних установ за результативність бюджетних витрат.

Одним з яскравих прикладів, які демонструють взаємозалежність цих явищ, є процес виконання судових актів, які передбачають звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи Російської Федерації.

Відповідно до Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ Про виконавче провадження умови і порядок виконання судових актів з передачі громадянам, організаціям коштів відповідного бюджету бюджетної системи Російської Федерації встановлюються бюджетним законодавством Російської Федерації. Порядок виконання судових актів, які передбачають звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, визначений у Бюджетному кодексі РФ, де встановлена ​​залежність порядку виконання судових актів від правової природи виникнення зобов'язання: в першому випадку це грошове зобов'язання бюджетної установи, у другому - зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди та інші позови до скарбниці.

За вказаною підставі організація виконання судових актів покладається:

 • на орган Федерального казначейства, в якому боржнику відкриті і ведуться особові рахунки одержувача коштів федерального бюджету і в який направляється судовий акт; виконання здійснюється за рахунок наявних лімітів бюджетних зобов'язань / обсягів фінансування боржника або - в разі їх недостатності - за рахунок коштів федерального бюджету, що виділяються боржникові вищим розпорядником для виконання судового акта;

 • на Міністерство фінансів РФ, виконує судове постанову за рахунок коштів федерального бюджету, які передбачені для виконання судових актів законом про бюджет на відповідний рік.

Незважаючи на наявні процедурні відмінності, за своїм економічним змістом механізми стягнення однорідні. Виробляючи стягнення як за рахунок скарбниці, так і за рахунок коштів федерального бюджету, кінцеві правопріменітелі - Мінфін Росії і Федеральне казначейство - здійснюють виплати з асигнувань, передбачених для виконання судових актів законом про бюджет на відповідний рік.Рис. 3.1 - Діючий механізм виконання судових актів, що передбачають стягнення з скарбниці Російської ФедераціїНеобхідно відзначити, що визначення поняття «казна» у Цивільному кодексі РФ дано у відриві від реального бюджетного устрою і правового становища федерального майна. Не сприяють розумінню правової природи скарбниці та суперечливі норми Кодексу, що визначають скарбницю і як суб'єкт, і як об'єкт правовідносин. Тому дане Цивільним кодексом визначення казни неактуально для органа, що виконує судові акти, які передбачають стягнення за рахунок коштів скарбниці. Для кінцевого правоприменителя зазначення в резолютивній частині судового акту на стягнення за рахунок коштів скарбниці є свого роду маркером коштів федерального бюджету - цільової статті, по якій відображаються витрати по виконанню судових актів.

Разом з тим наслідки, зумовлені сукупністю виконання судових актів і поданням Російської Федерації Мінфіном Росії, мають принципове значення для системи виконання судових актів, які передбачають звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи країни. Якщо пред'явлення виконавчого листа до рахунку бюджетної установи є дисциплінуючим впливом і мірою реагування на невиконання ним свого зобов'язання, то в разі стягнення шкоди, заподіяної тим же бюджетною установою - органом державної влади, механізм зворотного зв'язку повністю знівельовано і підмінений обов'язком Мінфіну Росії представляти інтереси Російської Федерації в суді з подальшим виконанням судового акта. Таким чином, у механізмі виконання судових актів є джерело принципових суперечностей, зумовлених покладанням на Мінфін Росії цивільним і бюджетним законодавством взаємовиключних функцій:

 • правовстановлюючої функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання порядку виконання судових актів з даної категорії справ;

 • функції представника Російської Федерації у справах про стягнення шкоди та іншим позовами до скарбниці в суді;

 • функції органа, що виконує судові акти.

Це обумовлює відсутність мотивації і відповідно неефективність подання головними розпорядниками коштів федерального бюджету та підвідомчими одержувачами інтересів Російської Федерації в суді.

Для причинителей шкоди - органів державної влади скарбниця стала бездонною бочкою, де зникають усі судові акти, породжувані реалізацією їх владних повноважень. Більше того, Мінфін Росії і територіальні органи Федерального казначейства виступають в ролі безкоштовних адвокатів правоохоронних і силових відомств, які, не маючи прямого процесуального інтересу, допускають неналежне представлення інтересів Російської Федерації в суді, оскільки стягнення в будь-якому випадку буде зроблено з Мінфіну Росії за рахунок казни і не спричинить за собою ніяких негативних наслідків.

У цих умовах представлення інтересів Російської Федерації у справах про визнання незаконними дій правоохоронних і ряду інших органів, які є основними причинителями шкоди, об'єктивно не може бути належним ні з точки зору якості, ні з точки зору організації в силу того, що Мінфін Росії і Федеральне казначейство не в змозі оцінити правомірність їхніх дій для вироблення обгрунтованої позиції в суді.

У судах загальної юрисдикції подібна ситуація доведена до абсурду: судді самостійно, всупереч волевиявленню позивача про стягнення шкоди з органу, яка заподіяла шкоду, в якості відповідача привертають Мінфін Росії, причому нерідкі випадки, коли міністерство дізнається про здійснене стягнення з пред'явленого виконавчого документа.

У чинному законодавстві передбачено інструментарій, що дозволяє домогтися істотного посилення відповідальності органів виконавчої влади та бюджетних установ за ефективність бюджетних витрат і підвищити ефективність виконання судових актів. Так, ст. 125 ДК РФ дає державним органам, органам місцевого самоврядування, а також юридичним особам і громадянам у межах компетенції, яка встановлена ​​актами, що визначають статус цих органів, а також за спеціальним дорученням право набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права та обов'язки, виступати в суді від імені Російської Федерації, суб'єктів РФ і муніципальних утворень.

Стаття 158 БК РФ покладає на головного розпорядника коштів федерального бюджету, бюджету суб'єкта РФ, бюджету муніципального освіти обов'язок виступати в суді відповідно від імені Російської Федерації, суб'єкта РФ, муніципального освіти в якості представника відповідача за позовами до РФ, суб'єкту РФ, муніципального утворення про відшкодування шкоди, заподіяної фізичній або юридичній особі в результаті незаконних дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування управління або посадових осіб цих органів, за відомчою приналежності і які висуваються в порядку субсидіарної відповідальності грошовим зобов'язанням підвідомчих бюджетних установ.

Що вносяться до цивільне та бюджетне законодавство зміни повинні бути синхронізовані: обов'язок представництва інтересів Російської Федерації за позовами про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконних дій, і іншим позовами до скарбниці слід покладати безпосередньо на бюджетна установа, яка завдала шкоду (рис. 3.3), або - опосередковано - на головного розпорядника коштів федерального бюджету за відомчою приналежності. У першому випадку такий порядок зажадає налагодженого взаємодії одержувача з вищим розпорядником коштів федерального бюджету для своєчасного виділення бюджетних асигнувань з метою виконання судового акта. У другому випадку знадобиться посилення методичної роботи щодо забезпечення представлення інтересів головного розпорядника коштів федерального бюджету підвідомчими одержувачами, на яких у підсумку ляже цей обов'язок, за аналогією з представленням інтересів Міністерства фінансів РФ і Федерального казначейства територіальними органами Федерального казначейства

Функцію організації виконання судових актів за зобов'язаннями внаслідок заподіяння шкоди і іншим позовами до скарбниці передбачається покласти на Федеральне казначейство, на практиці показало найвищу серед державних органів, які виконують судові акти, ефективність організації їх виконання, зберігши за Мінфіном Росії правовстановлюючих функцію вироблення державної політики та нормативно -правового регулювання у сфері виконання судових актів зазначеної категорії справ.

Розглянуті вище шляхи підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів і виконання судових актів показані стосовно до федерального рівня, але в рівній мірі можуть використовуватися і на інших рівнях бюджетної системи країни.

3.3 Реалізація майна боржника на торгах

Торги як самостійний правовий інститут відомий уже давно. Потреба у проведенні обов'язкових торгів стала очевидна ще в Стародавньому Римі (наприклад, при оренді міських земель). Сучасне законодавство також визначає умови, за яких проведення торгів є обов'язковим. Йдеться, зокрема, йде про виконавче законодавстві, яке визначає торги в якості однієї з форм реалізації майна боржника.

Свого часу з прийняттям Закону про виконавче провадження 1997 пов'язувалися великі надії. Проте вже тоді багато дослідників обгрунтовано звертали увагу на невідображення в ньому дуже важливих процедур, пов'язаних з порядком проведення торгів.

В даний час законодавство у цій сфері суттєво оновлено. 2 жовтня 2007 був підписаний новий Федеральний закон «Про виконавче провадження», який набув чинності з 1 лютого 2008

Зміни торкнулися багатьох аспектів виконавчого провадження. Винятком не став і інститут примусової реалізації майна боржника на торгах. У цілому його регламентація в нормах Закону про виконавче провадження 2007 р. стала більш детальною. Якщо Закон про виконавче провадження 1997 містив лише дві статті (ст. 62, 63), прямо присвячених питанням проведення торгів в рамках виконавчого виробництва, то в Законі про виконавче провадження 2007 р. виділено самостійна глава 9 "Реалізація майна боржника на торгах" , що включає в себе п'ять статей.

Оновлене законодавство значно розширило перелік випадків, у яких майно боржника підлягає реалізації на торгах (п. 1 ст. 87 Закону про виконавче провадження 2007 р.). Думаю, можна говорити про тенденції, що намітилася до перерозподілу форм реалізації майна - від комісійних почав стався зсув до проведення публічних торгів, що, безумовно, заслуговує схвалення, оскільки дозволить знизити ймовірність реалізації майна за явно заниженими цінами.

Закон про виконавче провадження 1997 р. не містив вказівок щодо кращою форми проведення торгів (пропонувалися аукціон або конкурс). Подібні відомості, які були закріплені лише на підзаконному рівні. Так, у п. 16 наказу Мін'юсту України від 3 липня 1998 р. N 76 "Про заходи щодо вдосконалення процедур звернення стягнення на майно організацій" (далі - Наказ Мін'юсту N 76), що затвердив тимчасову інструкцію, встановлювалося, що реалізація заарештованої дебіторської заборгованості проводиться на торгах, що проводяться продавцем у формі відкритих аукціонів. У той же час у п. 2.2 "Порядку організації та проведення торгів з продажу арештованого та вилученого майна, а також конфіскованого, безхазяйного та іншого майна, зверненого у власність Російської Федерації", затвердженого розпорядженням РФФМ від 29 листопада 2001 р. N 418 (далі - Розпорядження РФФМ N 418), закріплювалося правило, згідно з яким торги можуть бути як відкритими, так і закритими і проводитися у формі аукціону, а у випадках, передбачених федеральним законодавством і іншими нормативними правовими актами, - у формі конкурсу. У пункті 6 ст. 57 Федерального закону від 16 липня 1998 р. N 102-ФЗ "Про іпотеку (заставу нерухомості)" вказувалося, що виграв публічні торги визнається особа, що запропонувала на публічних торгах найбільш високу ціну за продається майно, на підставі чого можна зробити висновок, що в даному випадку передбачалося проведення аукціону.

Відсутність у Законі про виконавче провадження 1997 чіткої вказівки про те, які саме торги повинні проводитися в рамках виконавчого виробництва, було очевидним пропуском. Така недоробка законодавця спричинила неминучі вольності трактувань: деякі автори стверджували, що судовий пристав-виконавець має право обрати будь-яку форму проведення торгів.

У статті 87 Закону про виконавче провадження 2007 р. передбачено, що шляхом проведення відкритих торгів у формі аукціону підлягають примусовій реалізації:

 • нерухоме майно;

 • цінні папери (за винятком інвестиційних паїв відкритих пайових інвестиційних фондів, а за рішенням судового пристава-виконавця - також інвестиційних паїв інтервальних пайових інвестиційних фондів). У цьому випадку для їх реалізації судовий пристав-виконавець висуває вимоги до керуючої компанії про їх погашення (п. 5 ст. 87);

 • майнові права;

 • закладене майно, на яке звернено стягнення для задоволення вимог стягувача, яка не є заставоутримувачем;

 • предмети, що мають історичну та художню цінність;

 • речі, вартість яких перевищує 500 тис. руб., включаючи неподільну, складну річ, головну річ і річ, пов'язану з нею спільним призначенням (на замовлення).

В окремих випадках на торгах реалізується і дебіторська заборгованість (ст. 76 ​​Закону про виконавче провадження 2007 р.).

З урахуванням цілей реалізації майна в рамках виконавчого виробництва мова, дійсно, повинна йти саме про аукціон, головним призначенням якого є отримання найбільшої суми за майно для погашення пред'явлених до боржника вимог. Крім того, для формування справедливої ​​ціни за загальним правилом доступ на торги має бути відкритим. Однак законодавець необачно не передбачив можливість проведення і закритих аукціонів, цілком виправданих в ситуаціях, коли примусової реалізації підлягають акції закритого акціонерного товариства або, припустимо, майно, обмежене в обороті.

Закон про виконавче провадження 1997 р. не містив спеціальних положень щодо способів розміщення інформації про реалізоване на торгах майно. Посилання до цивільного законодавства також не додавали ясності в цьому питанні, так як і там не було подібних правил. Судова ж практика свідчила про те, що неналежна форма доведення інформації, що міститься у повідомленні, сама по собі може послужити підставою визнання торгів недійсними. Відомі випадки розповсюдження повідомлень про проведення торгів по радіо. І хоча вся необхідна відповідно до п. 2 ст. 448 ГК РФ інформація при цьому оголошувалася, суди при розгляді низки справ зробили висновок про неналежну формі повідомлення про торги. Обгрунтовувалося дане думку тим, що подібна інформація значна за обсягом, складна для сприйняття на слух, у зв'язку з чим потрібна більш визначена її фіксація [12].

До достоїнств Закону про виконавче провадження 2007 р. можна віднести встановлення в його ст. 87 положення, згідно з яким при реалізації майна на торгах спеціалізована організація зобов'язана розміщувати інформацію про майно в інформаційно-телекомунікаційних мережах загального користування (тобто мережі Інтернет), а також у друкованих засобах масової інформації [13].

Істотним недоліком колишнього законодавства у сфері виконавчого провадження була відсутність законодавчо встановлених підстав оголошення торгів такими. У цій ситуації доводилося посилатися на загальну норму п. 5 ст. 447 ГК РФ, в якій містилося єдина підстава - участь у торгах тільки одного учасника. На підзаконному рівні згадана тимчасова інструкція, затверджена Наказом Мін'юсту N 76, містила два, а Розпорядження РФФМ N 418 - п'ять підстав для визнання торгів такими,.

До Закону про виконавче провадження 2007 р. введена ст. 91 «Оголошення торгів такими», яка закріплює загальні для всіх випадків підстави. Організатор торгів оголошує торги не відбулися у наступних випадках:

 • заявки на участь у торгах подали менше двох осіб;

 • на торги не з'явилися учасники торгів або з'явився один учасник торгів;

 • з з'явилися учасників торгів ніхто не зробив надбавки до початкової ціни майна;

 • особа, яке виграло торги, протягом п'яти днів з дня проведення торгів не сплатило вартість майна в повному обсязі.

Позитивним моментом є також встановлення Законом про виконавче провадження 2007 р. Термін призначення вторинних торгів при оголошенні такими початкових. Раніше зазначений термін законодавством не регламентувався зовсім, що вело до численних зловживань. Зараз у п. 1 ст. 92 Закону про виконавче провадження 2007 закріплено, що у разі оголошення торгів такими, організатор торгів не раніше десяти днів, але не пізніше одного місяця з дня оголошення торгів такими, призначає повторні торги.

Практика застосування Закону про виконавче провадження 1997 виявила таку проблему. При реалізації на торгах об'єкта незавершеного будівництва, що не пройшов процедуру державної реєстрації права власності на нього, реєструючі органи відмовляли покупцеві у державній реєстрації його прав, посилаючись на те, що до продажу з публічних торгів у порядку виконавчого виробництва право власності боржника на об'єкт незавершеного будівництва не було зареєстровано відповідно до ст. 25 Федерального закону від 21 липня 1997 р. N 122-ФЗ "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним" [14, 15]. Суди, дотримуючись схожої позиції, вказували, що в цій ситуації реєструвати право власності на даний об'єкт повинен або сам боржник, або судовий пристав-виконавець [16]. Однак якщо боржник не робив ніяких дій, спрямованих на державну реєстрацію об'єкта незавершеного будівництва, на судового пристава-виконавця колишній закон не покладав прямого обов'язку здійснювати державну реєстрацію об'єкта незавершеного будівництва. Хоча в Законі про виконавче провадження 1997 р. і говорилося, що на стадії підготовки торгів судовий пристав-виконавець повинен додати до заяви "документи, що характеризують об'єкт нерухомості" (п. 3 ст. 62), однак настільки нечітке формулювання дозволяла, як показала практика , не представляти документи, що свідчать про державну реєстрацію прав на зазначений об'єкт.

Законодавець врахував виявлені недоліки. У статті 89 Закону про виконавче провадження 2007 уточнюється, що до заявки судового пристава-виконавця додаються "правовстановлюючі документи та документи, що характеризують об'єкт нерухомості". Тепер в законі прямо вказується на необхідність подання правовстановлюючих документів (свідоцтва про право власності), що передбачає обов'язковість державної реєстрації об'єкта незавершеного будівництва на підставі постанови судового пристава-виконавця про проведення державної реєстрації права власності на майно.

Проте в новому законі прямо не прописана обов'язок судового пристава-виконавця звертатися до реєструючого органу для проведення державної реєстрації права власності боржника на майно. У пункті 1 ст. 66 Закону про виконавче провадження 2007 згадується лише про те, що пристав має право звернутися в дані органи для проведення державної реєстрації права власності боржника на майно, іншого майнового права, що належить йому і що підлягає державній реєстрації, з метою подальшого звернення стягнення на нього. Здається, логічніше було б закріпити обов'язок пристава звертатися до реєструючого органу для здійснення реєстрації зазначеного майна з метою подальшого звернення стягнення на нього за відсутності або недостатності у боржника іншого майна або майнового права, на яке може бути звернено стягнення.

По-іншому все виглядає з державною реєстрацією права власності на нерухоме майно, у тому числі об'єкти незавершеного будівництва (див. Федеральний закон "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним"), або державною реєстрацією товарного знака (ст. 1480 ЦК РФ). Дані види державної реєстрації мають правовстановлюючий (правоподтверждающій) характер, і їх здійснення служить обов'язковою передумовою виникнення у боржника відповідного права, без якого неможливо подальше звернення стягнення на зазначене майно або майнове право. При цьому відсутність державної реєстрації за загальним правилом у принципі не дозволяє майну або майновому праву брати участь у цивільному обороті. Таким чином, очевидно недосконалість правового регулювання питань, пов'язаних із зверненням судового пристава-виконавця до реєструючого органу.

Можна стверджувати, що навряд чи Закон про виконавче провадження 2007 р. вирішила більшу частину проблем, що виникають при проведенні торгів в рамках виконавчого виробництва. Так, у цьому акті, як і в Законі про виконавче провадження 1997 р., відсутні спеціальні норми про відкладення (скасування) торгів, хоча потреба в цьому на практиці постійно виникає (призупинення виконавчого провадження після опублікування повідомлення про проведення торгів, задоволення позову власника про виключення майна з опису, повне погашення дебіторської заборгованості, виставленої на торги, та ін.)

В умовах відсутності законодавчої регламентації цього питання єдиний вихід пропонувався в Розпорядженні РФФМ N 418, яка встановлює процедуру призупинення підготовки та проведення торгів організатором торгів. Виникає питання про те, чи зобов'язаний організатор відповідно до п. 3 ст. 448 ГК РФ при відмові від проведення торгів пізніше ніж за 3 дні до настання оголошеної дати відшкодовувати не відбувся учасникам понесений ними реальний збиток.

При цьому слід підкреслити, що п. 6 ст. 447 ГК РФ допускає застосування ст. 448, 449 ЦК РФ до торгів, що проводяться в порядку виконання рішення суду, якщо інше не передбачено процесуальним законодавством. "Інша" в Законі про виконавче провадження 2007 р., так само як і в процесуальних кодексах, не передбачено.

Таким чином, виходячи з систематичного тлумачення норм ЦК РФ і Закону про виконавче провадження 2007 р., організатор торгів зобов'язаний відшкодовувати реальні збитки, однак цілком очевидно, що скасування (відкладення) у цій ситуації має цілком правомірний характер, а значить буква закону розходиться з його духом.

Крім того, на жаль, в Законі про виконавче провадження 2007 р. не з'явилося загальної норми, яка визначає мінімальний і максимальний розміри внесеного заявником для участі в торгах завдатку. У Розпорядженні РФФМ N 418 встановлено, що розмір завдатку не може бути менше 10% від мінімальної початкової ціни майна (мінімальної ціни дебіторської заборгованості), за винятком випадків реалізації майна, закладеного за договором про іпотеку. У останньому випадку розмір завдатку не може перевищувати 5% від мінімальної початкової ціни закладеного майна, що узгоджується з п. 4 ст. 57 Федерального закону «Про іпотеку (заставі нерухомості)». Таким чином, для примусово реалізованого на торгах майна за загальним правилом не встановлений максимальний розмір завдатку, а для реалізованого майна, закладеного за договором про іпотеку, - мінімальний, що створює певну нестабільність. У результаті виникають ситуації, при яких можливі несумлінні дії, спрямовані на обмеження кола потенційних учасників торгів, так як внесення завдатку може зажадати відволікання значних вільних грошових коштів на досить тривалий період. Представляється, що необхідно встановити загальні межі розміру завдатку в Законі про виконавче провадження 2007

Новий Закон про виконавче провадження не вирішив і ще одну проблему, тісно пов'язану з визнанням торгів недійсними. Так, відповідно до ст. 93 Закону про виконавче провадження 2007 торги можуть бути визнані недійсними з підстав та в порядку, які передбачені ГК РФ. У свою чергу, п. 1 ст. 449 ЦК України закріплює положення, згідно з яким торги, проведені з порушенням правил, встановлених законом, можуть бути визнані судом недійсними за позовом зацікавленої особи. З одного боку, формулювання цієї статті свідчить про те, що порушені можуть бути правила проведення торгів, що містяться лише в законі, причому не тільки у Цивільному кодексі України, а й в інших законах, в тому числі в законі про виконавче провадження. З іншого боку, на відміну від Закону про виконавче провадження 1997 р., прямо вказує на те, що порядок проведення торгів визначається тільки ЦК РФ (п. 2 ст. 63), Закон про виконавче провадження 2007 р. в п. 2 ст. 90 встановлює, що даний порядок торгів визначається ГК України, законом про виконавче провадження, іншими федеральними законами і постановами Уряду РФ.

Звідси, найімовірніше, випливає, що поки ще чинне Розпорядження РФФМ N 418, якою затверджено порядок організації та проведення торгів з продажу арештованого та вилученого майна, буде замінено відповідною постановою Уряду РФ. Однак і порядок, затверджений Розпорядженням РФФМ N 418, і постанова Уряду РФ - всі вони є підзаконними нормативними правовими актами, отже, з формальної точки зору їх порушення не може спричинити визнання торгів недійсними в силу прямої диспозиції п. 1 ст. 449 ЦК РФ. Крім того, правова позиція судових органів з цього питання є досить неоднозначною. У деяких випадках суди відмовляють у позові з посиланням на те, що торги можуть бути визнані недійсними лише внаслідок порушення правил, встановлених законом, а в інших - визнають їх недійсними при порушенні положень, наприклад, тимчасової інструкції. У подібній ситуації доцільно керуватися роз'ясненнями, що містяться в постанові Пленуму ВАС РФ від 25 лютого 1998 р. N 8 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом права власності та інших речових прав". Так, в п. 27 зазначеної постанови сказано, що публічні торги, проведені у порядку, встановленому для виконання судових актів і актів інших органів, можуть бути визнані недійсними за позовом зацікавленої особи в разі порушення правил проведення торгів, встановлених законом.

На жаль, Закон про виконавче провадження 2007 р. не зняв існуючу проблему і навіть не запропонував шляхів її вирішення. Думаю, тут можливі два варіанти. По-перше, можна було б передбачити в Законі про виконавче виробництва 2007 р. порядок проведення торгів і тим самим погодити його з положеннями ст. 449 ЦК РФ. Однак з урахуванням об'єктивної необхідності в досить детальної регламентації порядку проведення торгів станеться, на мій погляд, невиправдане збільшення обсягу Закону про виконавче провадження 2007 р. Під-друге, можна внести зміни власне в п. 1 ст. 449 ЦК РФ, доповнивши його вказівкою не тільки на закон, але і на постанову Уряду РФ як на нормативний правовий акт, порушення містяться в якому правил проведення торгів може спричинити визнання їх недійсними. Останній варіант видається оптимальним, однак Федеральним законом від 2 жовтня 2007 р. N 225-ФЗ "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації" він реалізований не був.

Висловлені міркування та зауваження, безумовно, не вичерпують весь спектр питань, що виникають при реалізації майна боржника на торгах. Тим не менш, оновлене законодавство про виконавче провадження є кроком вперед у цій сфері. Необхідно вжити ще низку підзаконних нормативних правових актів.

ВИСНОВОК

Виконавче виробництво займає особливе місце в системі права. Значення норм, його складових важко переоцінити.

В основі законодавства про виконавче провадження лежать конституційні норми, що гарантують державну, в тому числі і судову, захист прав і свобод людини і громадянина (ст. 45 ч.1; ст. 46 ч. 1 і 2 Конституції РФ). Захист порушених прав не може бути визнана дієвою, якщо судовий акт або акт іншого уповноваженого органу своєчасно не виконується. Федеральний конституційний закон від 31 грудня 1996 р. «Про судову систему Російської Федерації» визначає, що вступили в законну силу постанови федеральних судів, мирових судів та судів суб'єктів Російської Федерації, а також їх законні розпорядження, вимоги, доручення, виклики та інші звернення є обов'язковими для всіх без винятку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, посадових осіб, інших фізичних і юридичних осіб і підлягають неухильному виконанню на всій території Російської Федерації; невиконання постанови суду, а так само інше прояв неповаги до суду тягнуть відповідальність, передбачену федеральним законом (ч. 1 і 2 ст. 6).

Виконавче виробництво є різновидом правозастосовчого процесу, що включає в себе матеріальну і процесуальну сторону. Це визначається тим, що, по-перше, кінцевою метою виконавчого виробництва виступає захист порушеного права, при цьому право є матеріальною складовою правозастосовних відносин, а по-друге, діяльність щодо його захисту або виконання рішення компетентного органу або посадової особи становить собою процесуальну сторону даного відносини, що протікає з урахуванням основних принципів юридичного процесу.

Аналіз цивільно-процесуальних відносин, адміністративно-правових і відносин у сфері виконавчого виробництва показав, що виконавче провадження має свою специфіку, що не дозволяє розглядати його частиною цивільного та адміністративного процесу.

Виконавче виробництво являє собою самостійну галузь права з особливим предметом і методом правового регулювання.

Предметом виконавчого провадження є суспільні відносини, що виникають у зв'язку з примусовим здійсненням рішень компетентних органів судовим приставом-виконавцем.

Метод правового регулювання у виконавчому виробництві поєднує в собі імперативні і диспозитивні початку, що властиво більшою чи меншою мірою всіх процесуальних галузей права. Однак можна виділити і свій специфічний метод впливу на суспільні відносини у цій сфері - це відновлювально-зобов'язуючий метод. Визначення цього методу як специфічного, властивого виконавчому провадженню не означає ігнорування диспозитивних начал, а лише акцентує увагу на основному способі державного впливу на суспільні відносини, що складаються у виконавчому виробництві.

Під виконавчим виробництвом пропонується розуміти вид процесуальної діяльності, яка протікає в установленому законом порядку, здійснюється як органами примусового виконання, так і іншими органами і організаціями, що виконують вимоги виконавчих документів з метою відновлення та захисту порушених прав

Історія виконавчого виробництва в Росії бере свій початок у XVI ст. Протягом такого тривалого часу його існування повноваження щодо забезпечення виконання рішень судових та інших органів переходили від судових органів до органів виконавчої влади. В кінці 90-х рр.. XX ст. функції контролю за примусовим здійсненням виконавчих документів закріпилися за виконавчою гілкою влади. У 1997 р. були прийняті основоположні у цій сфері закони «Про виконавче провадження» та «Про судових приставів». Однак, крім цих двох базових законів у систему законодавства про виконавче провадження входили (і продовжують входити) норми відразу декількох галузей (цивільного, адміністративного, арбітражного, кримінального та ін), що і було частково причиною пробельности і колізійні норми, що регулюють дану сферу.

У зв'язку з цим багатьма авторами неодноразово ставилося питання про створення Виконавчого кодексу. Ще в 2000 р. була створена робоча група з удосконалення законодавства про судову систему РФ, яка здійснювала підготовку кодексу.

2 жовтня 2007 був прийнятий новий Федеральний закон «Про виконавче провадження», який набув чинності з 1 лютого 2008 р. Даний закон спричинив за собою втрату юридичної сили діяв протягом більше 10 років Федерального закону від 21 липня 1997 року № 119-ФЗ з аналогічною назвою і предметом регулювання, а також окремих положень низки інших федеральних законів. Новий Закон усуває численні прогалини та колізії в правовому регулюванні виконавчого провадження, не змінюючи при цьому основних почав, на яких будувалося попередній законодавство.

Основною перевагою прийнятого закону слід вважати більш детальну регламентацію дій всіх учасників виконавчого провадження, а також зменшення кількості відсильних норм, що існували в попередньому законі, що ускладнювало користування ним.

До позитивних рис, що характеризує прийнятий закон, слід віднести: розширення кола джерел права, що використовуються при регулюванні відносин у даній сфері, закріплення принципів виконавчого виробництва і т.д.

Однак у зв'язку із зазначеними перевагами, звертається увага і на недоліки. Так, в новому законодавстві не отримав дозвіл питання про можливість регулювання відносин у сфері виконавчого провадження правовими актами органів влади суб'єктів РФ, не були виділені в самостійний розділ стадії виконавчого провадження, відсутні серед заходів відповідальності, специфічні процесуальні санкцій, які слід було б закріпити в законодавчому порядку по відношенню до стягувача і ін

Для створення стрункої і чіткої системи законодавства у сфері примусового виконання необхідно враховувати як його самостійний характер, так і процесуальні особливості, пов'язані з тими принципами, на яких воно побудовано та зі строгою послідовністю у здійсненні виконавчих дій, тобто стадіями виконавчого провадження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Нормативно-правові акти

 1. Арбітражний процесуальний кодекс РФ від 24 липня 2002 р. N 95-ФЗ / / Збори законодавства РФ. - 2002. - № 30. - Ст.3012.

 • Бюджетний кодекс Російської Федерації від 31 липня 1998 р. № 145-ФЗ Російська газета. - 1998. - 12 серпня.

 • Цивільний кодекс Російської Федерації від 30 листопада 1994 р. № 51-ФЗ / / СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.

 • Цивільний процесуальний Кодекс України: прийнятий Верховною Радою РРФСР 11 червня 1964р. / / Відомості Верховної Ради УРСР. - 1964. - № 24. - З т.407 (нині втратив чинність).

 • Цивільний процесуальний кодекс РФ від 14 листопада 2002 р. N 138-ФЗ / / СЗ РФ. - 2002. - № 46. - С. 4532.

 • Конституція Російської Федерації / / Російська газета від 25 грудня 1993.

 • Постанова Уряду РФ від 12 серпня 1994 р. N 938 "Про державну реєстрацію автомототранспортних засобів та інших видів самохідної техніки на території Російської Федерації" / / Відомості Верховної. - 1994. № 17. - Ст. 1999.

 • Постанова Уряду РФ від 21 вересня 2006 р. N 583 "Про федеральної цільової програми" Розвиток судової системи Росії "на 2007-2011 роки" / / Відомості Верховної. - 2006. - № 41. - Ст. 4248.

 • Постанова ФАС Західно-Сибірського округу від 30 серпня 2007 р. N Ф04-5334/2007 (37075-А46-11)) / / Вісник ВАС РФ. - 2007. - № 16.

 • Постанова ФАС Північно-Кавказького округу від 31 січня 2007 р. N Ф08-7280/06 / / Вісник ВАС РФ. - 2007. - № 2.

 • Постанова ФАС Центрального округу від 1 лютого 2007 р. N А54-2187/2006-С17 / / Вісник ВАС РФ. - 2007. - № 3.

 • Наказ МНС Росії та Мін'юсту Росії від 25.07.2000 N ВГ-3-10/265/215 Про затвердження порядку взаємодії податкових органів Російської Федерації і служб судових приставів органів юстиції суб'єктів Російської Федерації з примусового виконання постанов податкових органів та інших виконавчих документів "(у ред. від 13.11.2003) / / БНА. - 2000. - № 35; 2003. - № 52.

 • Федеральний закон від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" / / Відомості Верховної. - 2007. - № 41. - Ст. 4849.

 • Федеральний закон від 21 липня 1997 р. N 119-ФЗ "Про виконавче провадження" / / Відомості Верховної. - 1997. - № 30. - Ст. 3591 (нині втратив чинність).

  Матеріали судової практики

  1. Інформаційний лист Президії ВАС РФ від 16 лютого 2001 р. N 59 Огляд практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням Федерального закону "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним". П. 17 / / Вісник ВАС РФ. - 2001. - № 4.

  2. Інформаційний лист Президії ВАС РФ від 22 грудня 2005 р. N 101 "Огляд практики розгляду спорів, пов'язаних з визнанням недійсними прилюдних торгів, що проводяться в рамках виконавчого виробництва" / / Вісник ВАС РФ. - 2005. - № 24.

  Наукова література

  1. Авдюків М. Г. Виконання судових рішень / М.Г. Авдюків. - М., 1960. - 234 с.

  2. Альохін А. П. Адміністративне право Російської Федерації / А. П. Альохін, А. Л. Кармолицкий, Ю. М. Козлов. - М.: Зерцало, 2001. - 673 с.

  3. Валєєва Р. Х. Органи виконання судових рішень по радянському цивільному процесуальному праву: Автореф. дисс ... канд. юрид. наук / Р.Х. Валєєва. - Л., 1961. - 23 с.

  4. Валєєв Д.Х., Челишев М. Ю. Виконавче виробництво: процесуальна природа і цивілістичні основи / Д. Х. Валєєв, М. Ю. Челишев. - М.: Статут, 2007. - 238 с.

  5. Вішінскіс В., Велівіс С. Реформа виконавчого процесу в Литві / / Теоретичні та практичні проблеми цивільного, арбітражного процесу та виконавчого провадження / В. Вішінскіс, С. Велівіс. СПб., 2005. - 50-75С.

  6. Газіянц Л.І., Козлова О.І. та ін Виконання судових рішень / Л. І. Газіянц, О.І. Козлова. - М.: Юрид. лит., 1959. - 231 с.

  7. Голубєв В. М. Нариси історії судових приставів Росії / В.М. Голубєв. - М., 2007. - 87 с.

  8. Гойхбарг А. Г. Курс цивільного процесу / А. Г. Гойхбарг. М - Л., 1928. 432 с.

  9. Гринько Ю. І. Виконання судових рішень / Ю.І. Гринько. - Казань, 1969. - 254 с.

  10. Єгоров Є. Коментар до Закону про виконавче провадження. Особливості звернення стягнення на майно боржника-організації / Є. Єгоров / / Господарство право. - 1998. - № 12. - С. 3 - 6.

  11. Ісаенкова О. В. Проблеми виконавчого права в цивільній юрисдикції: Дисс ... д-ра юрид. наук О.В. Ісаенкова. - Саратов, 2003. - 231

  12. Ісаенкова О.В. До розробки Виконавчого кодексу Російської Федерації / О.В. Ісаенкова / / Законодавство. - 2002. - № 1. - С. 72-76.

  13. Ісаенкова О. В. До питання про принципи виконавчого права / Система цивільної юрисдикції в переддень XXI століття: сучасний стан та перспективи розвитку. Міжвузівський збірник наукових праць / О.В. Ісаенкова; під ред. В.В. Яркова. - Єкатеринбург, 2000. - 245 с.

   1. Коментар до Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229 - ФЗ "Про виконавче провадження" (постатейний); під загальною ред. Ю.А. Дмитрієва. - М.: ТОВ "Нова правова культура", 2008. - 186 с.

   2. Коментар до Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження"; під. ред. О.В. Ісаенковой. - М., 2008. - 241

   3. Кузнєцов О.М. Виконавче виробництво Франції: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О.М. Кузнєцов. - Єкатеринбург, 2004. - 27 с.

   4. Курс радянського цивільного процесуального характеру. У 2 т. - М., 1981. - Т. 2. - 456 с.

   5. Лісковець Б.А., Чугунов Г. В. Виконання судових рішень / Б. А. Лісковець, Г.В. Чугунов. - М., 1952. - 251 с.

   6. Малеин Д. Виконання рішень суду про стягнення грошових коштів Д. Малеин / / Арбітражний і цивільний процес. - 1999. - № 1. - С. 56-59.

   7. Михайлов М. Історія освіти та розвитку системи російської цивільного судочинства до Уложення 1649 року / М. Михайлов. - М., 1848. - 165 с.

   8. Некрошюс В. Цивільно-процесуальна реформа в Литві / / Російський щорічник цивільного та арбітражного процесу. 2002-2003. N 2 / В. Некрюшус; під ред. В.В. Яркова. - СПб., 2004. - 56 - 78 с.

   9. Про результати узагальнення та аналізу матеріалів, що надійшли з апарату Уповноваженого Російської Федерації в Європейському суді з прав людини в 2004 р. - I кварталі 2005 р. / / Практика виконавчого провадження. - 2005. - № 4. - С. 12-14.

   10. Пігунов Д. Удосконалення порядку виконання судових актів про стягнення грошових коштів за рахунок скарбниці / Д. Пігунов / / Бюджет. 2008. - № 6. - С.45 - 46.

   11. Попова Ю.Л. Оскарження дій (бездіяльності) судового пристава-виконавця як механізм забезпечення виконання рішення суду / / Актуальні проблеми процесуальної цивілістичної науки: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю професора М.А. Вікут / Ю.Л. Попова. - Саратов, 2003. - 349 с.

   12. Проект Виконавчого кодексу Російської Федерації. Пояснювальна записка до проекту Виконавчого кодексу Російської Федерації В.М. Шерстюка і В.В. Яркова. - Краснодар, СПб., 2004. - 89 с.

   13. Розенберг Я. Реформа цивільного процесу в суді першої інстанції в державах регіону Балтійського моря і центральної Європи / / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Я. Розенберг. - Вільнюс, 2005. - С. 260 - 266.

   14. Самохвалов С. В. Судові пристави допетрівською Русі: Нарис історії інституту судових приставів у XII - XVII століттях / С.В. Самохвалов. М., 2002. 87 з.

   15. Сердітова Є. М. Конкурсне виробництво як форма реалізації рішення арбітражного суду: Автореф. дисс ... канд. юрид. наук / О.М. Сердітова. - Єкатеринбург, 2002. - 32 с.

   16. Сергун А. К. Проблеми виконавчого провадження в радянському цивільному процесі: Авто-реф. дисс ... д-ра юрид. наук / А.К. Сергун. - М., 1980. - 36 с.

   17. Тарасова М. Л. Виконавче виробництво Російської Федерації як адміністративний процес: Дисс ... канд. юрид. наук / М.Л. Тарасова. - М., 2003. - 178 с.

   18. У судових приставів попереду багато справ / / Бюлетень служби судових приставів Мін'юсту РФ. - 2010. - № 1. - С. 4.

   19. Юков М. К. Самостійність норм, що регулюють виконавче виробництво / / Наукові праці Свердловського юридичного інституту / М.К. Юков. - Свердловськ, 1975. - Вип. 40. - С. 91.

   20. Юков М. К. Теоретичні проблеми системи цивільного процесуального права: Дисс ... д-ра юрид. наук / М.К. Юков. - Свердловськ, 1975. - 189 с.

   21. Юков М. К. Виконання рішень щодо соціалістичних організацій / М.К. Юков. - М.: Юрид. лит., 1984 - 234 с.

   22. Ярков В. В. Коментар до Федерального закону «Про виконавче провадження» (постатейний) і до Федерального закону «Про судових приставів» / В.В. Ярков. - М.: Юристь, 1999. - 189 с.

   23. Ярков В.В. Концепція розвитку системи виконавчого законодавства та служби судових приставів Російської Федерації (основні тези) / / Проблеми захисту прав і законних інтересів громадян і організацій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / В.В. Ярков. - Сочі, 2002. - Ч. 1. - 325 с.

   24. Ярков В.В. Проблеми виконання судових рішень в контексті права на судовий захист / / Право на судовий захист і практичні аспекти його реалізації / В. В. Ярков. - Вільнюс, 2006.

   25. Ярков В.В., Устьянцев С.Є. Актуальні проблеми виконавчого провадження / В.В. Ярков, С.Є. Устьянцев / / Практика виконавчого провадження. - 2004. - № 1. - С. 6-9.

   26. Ярков В.В., Устьянцев С.Є. Концепція розвитку системи виконавчого законодавства та служби судових приставів Російської Федерації (короткі тези) / В.В. Ярков, С.Є. Устьянцев / / Арбітражний і цивільний процес. - 2001. - № 8. - С. 29 - 40.

   27. Ярков В.В. Майбутнє системи цивільної юрисдикції: спроба прогнозу / / Система цивільної юрисдикції в переддень XXI століття: сучасний стан та перспективи розвитку: Міжвузівський збірник наукових праць В.В. Ярков; під ред. В.В. Яркова (відп. ред), М.А. Вікут, Г.А. Жиліна та ін - Єкатеринбург, 2000. - С. 50 - 54.

 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Держава і право | Диплом
  297.4кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Поняття і сутність виконання судових актів з окремим категорія
  Поняття і сутність виконання судових актів за окремими категоріями справ
  Теоретичні аспекти судових актів у цивільному праві
  Провадження з перегляду судових актів Арбітражних судів
  Правове регулювання процедури укладення та виконання державних і муніципальних контрактів
  Перегляд судових актів у порядку нагляду і за нововиявленими про
  Перегляд судових актів у порядку нагляду і за нововиявленими обставинами
  Апеляційне провадження в системі перегляду судових актів Арбітражних судів
  Провадження з перегляду вступили в законну силу судових актів за нововиявленими обставинами
  © Усі права захищені
  написати до нас