Правова природа фінансової оренди лізингу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

Глава 1. Загальна характеристика лізингових відносин у підприємницькій діяльності

1.1 Історико-правові аспекти лізингових відносин у підприємницькій діяльності в Росії та деяких зарубіжних країнах

1.2 Правова природа фінансової оренди (лізингу)

Глава 2. Правова конструкція договору фінансової оренди (лізингу) у підприємницькій діяльності

2.1 Сутність предмета договору фінансової оренди (лізингу) у підприємницькій діяльності

2.2 Особливості змісту договору фінансової оренди (лізингу) у підприємницькій діяльності

Глава 3. Припинення та цивільно-правові гарантії реалізації договору фінансової оренди (лізингу) у підприємницькій діяльності

3.1 Припинення договору лізингу

3.2 Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором фінансової оренди (лізингу)

Висновок

Бібліографічний список

Введення

Актуальність теми дослідження. Перехід до ринкових відносин забезпечив кардинальні зміни в економічній сфері російського суспільства. Визнання різноманіття форм власності, поява незалежних і юридично рівноправних суб'єктів цивільно-правових відносин, закріплення права на вільне використання своїх здібностей і майна для підприємницької та іншої, не забороненої законом, економічної діяльності вимагало застосування нових форм співробітництва в майновому обороті, що визначили активне використання сучасних правових механізмів їх регулювання. До числа найбільш затребуваних і динамічно розвиваються форм такої співпраці ставиться фінансова оренда (лізинг), яка особливо поширена в сфері підприємницької діяльності.

Наведені статистичні дані свідчать про ефективність використання фінансової оренди (лізингу), яка сприяє активному залученню фінансових ресурсів у різні галузі вітчизняної економіки та їх раціонального використання, забезпечує підтримку підприємницької діяльності, дозволяючи вирішити проблеми, з якими стикаються суб'єкти господарювання в процесі її здійснення. Розвиток фінансової оренди (лізингу) в умовах ринкових відносин вимагає ефективного правового механізму, що забезпечує чіткість і повноту її регулювання. Разом з тим, як показав аналіз нормативно-правових актів, а також арбітражної практики з досліджуваної проблеми, в цивільному законодавстві, що забезпечує фінансову оренду (лізинг) у підприємницькій діяльності, є прогалини і суперечності, що ускладнює її практичне застосування. Так, велика кількість питань викликає визначення правової природи фінансової оренди (лізингу), її місця в системі цивільних зобов'язань. Крім того, представляється необхідним встановлення сутності предмета договору фінансової оренди (лізингу) у підприємницькій діяльності, а також дослідження особливостей його суб'єктного складу.

Реалізація договору фінансової оренди (лізингу) у підприємницькій діяльності призводить до виникнення значних ризиків. Тому особливої ​​значущості набуває проблема виявлення особливостей страхування таких ризиків, що дозволить їх мінімізувати. В окремому дослідженні потребує питання про відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором фінансової оренди (лізингу) у підприємницькій діяльності.

У сучасній правовій науці відсутнє комплексне дослідження цивільно-правового регулювання фінансової оренди (лізингу) у підприємницькій діяльності. Існуючі наукові праці присвячені окремим аспектам лізингових відносин. Разом з тим, безліч проблем, що виникають у даній сфері, залишаються недослідженими або дискусійними. Законодавча база про фінансову оренду (лізингу) у підприємницькій діяльності також недостатньо розроблена і вимагає вдосконалення. Між тим, договір фінансової оренди (лізингу) є надзвичайно ефективним засобом у механізмі регулювання ринкових відносин.

У світлі вищевикладеного представляється необхідним комплексне дослідження проблеми цивільно-правового регулювання фінансової оренди (лізингу) у підприємницькій діяльності.

Ступінь наукової розробленості дослідження склали фундаментальні праці в галузі теорії держави і права, цивільного, підприємницького права

Комплексне дослідження наукових проблем, порушених у роботі, викликало необхідність звернутися до праць учених-цивілістів, в яких піддано аналізу різні аспекти фінансової оренди (лізингу): Л.Ю. Василевської, В.В. Витрянского, Є.В. Кабатова, М.І. Кулагіна, Н.М. Коршунова, Е.А. Павлодский, Ю.І. Свядосца, A. M. Ерделевского та ін Автором також вивчені роботи таких фахівців, як Є.В. Арсентьєва, Г.Л. Землякова, А.А. Іванов, Т.А. Коннова, СБ. Корольов, Н.Р. Кравчук, І.Г. Лісіменко, А.П. Малініна, В. Медников, Ю.В. Романець, І.А. Решетник, М.Ю. Савранський, Ю.С. Харитонова, І.С. Шиткіні та ін

Мета дипломного дослідження полягає в розробці на основі критичного аналізу існуючої законодавчої бази та арбітражної практики теоретичних і практичних положень, спрямованих на вдосконалення цивільно-правового регулювання фінансової оренди (лізингу) у підприємницькій діяльності.

Поставлена ​​мета визначила завдання дослідження:

аналіз історико-правових аспектів лізингових відносин у підприємницькій діяльності;

розкриття правової природи фінансової оренди (лізингу);

визначення сутності предмета договору фінансової оренди (лізингу) у підприємницькій діяльності;

виявлення специфіки суб'єктного складу договору фінансової оренди (лізингу) у підприємницькій діяльності;

встановлення особливостей змісту договору фінансової оренди (лізингу) у підприємницькій діяльності;

розгляд відповідальності сторін за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором фінансової оренди (лізингу) у підприємницькій діяльності;

розробка та наукове обгрунтування рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства, що регулює фінансову оренду (лізинг) у підприємницькій діяльності.

Об'єктом дослідження виступають суспільні відносини, що виникають у зв'язку з реалізацією договору фінансової оренди (лізингу) у підприємницькій діяльності, розглянуті в теоретичному та практичному аспектах.

Предметом дослідження є правове регулювання фінансової оренди (лізингу) у підприємницькій діяльності відповідно до норм різних галузей права, зокрема не лише цивільного права, а й підприємницького права, міжнародного приватного права, а також з практикою їх застосування.

Методологічна основа дослідження. Дане дослідження грунтується на сукупності методів наукового пізнання: діалектичний, комплексному, історико-правовому, порівняльно-правовий, системного аналізу, формально-логічному, соціологічному та ін

Структура роботи обумовлена ​​метою дослідження і що випливають із неї завдань, а також необхідністю послідовного викладу матеріалу. Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків і бібліографічного списку.

Глава 1. Загальна характеристика лізингових відносин у підприємницькій діяльності

1.1 Історико-правові аспекти лізингових відносин у підприємницькій діяльності в Росії та деяких зарубіжних країнах

Договір лізингу з'явився в США в середині XIX століття, а в інших країнах Заходу знайшов широке поширення в середині XX століття. Лізинг як юридичний інститут був покликаний регулювати нові форми інвестування грошових коштів в економіку, пов'язаних з використанням такого способу, як придбання фінансовими організаціями на прохання промислових фірм машин і устаткування з подальшою передачею їх цим фірмам в оренду.

Так, наприклад, М.І. Кулагін, характеризуючи зміни, що відбулися за останні десятиліття (до початку 80-х р. р. XX століття) в системі договорів у країнах Заходу, зазначає, що "з середини нашого століття великого поширення набули договори лізингу, особливо машин і устаткування. У силу договору лізингу одна сторона (лізингова компанія) передає іншій стороні (користувачеві) певний предмет (машину, транспортний засіб, підприємство і т.п.), а користувач зобов'язується вносити за нього періодичну плату і після закінчення договору мають право придбати названий предмет на пільгових умовах, з заліком цих платежів "1.

Аналогічних позицій дотримується Ю.І. Свядосц, який пише, що "відносини з використання машинно-технічних виробів у національному та міжнародному господарському обороті все ширше грунтуються на специфічній договірній формі майнового найму, що отримала найменування договору про лізинг (contract of leasing). Виникнувши спочатку в США ще в середині минулого століття , з кінця 50-х років цей договір отримав широке застосування в діловій практиці фірм Західної Європи і Японії, а в даний час використовується практично у всіх країнах. Лізинг знайшов визнання в судовій практиці багатьох країн, які не мають спеціального законодавчого регулювання (США, ФРН, Японія та ін), але в деяких країнах створені спеціальні нормативні акти по лізингових відносин (Франція - Закон від 2 липня 1966 р.; Англія - Закон про оренду-продаж 1965 р) "2.

Проведене дослідження приводить до висновку про те, що процес становлення та вдосконалення лізингових відносин у підприємницькій діяльності має суттєві відмінності по країнах. Обумовлено це, перш за все, особливостями їх економічного розвитку, відмінностями законодавчого регулювання лізингу, специфікою договірно-правових зв'язків між сторонами, а також традиціями і належністю таких країн до різних правових систем. У зв'язку з цим представляється необхідним детальний розгляд історико-правових аспектів лізингових відносин у підприємницькій діяльності в Росії.

Відразу відзначимо, що основна особливість розвитку вітчизняного лізингу полягає в тому, що в Росії (а точніше в СРСР) спочатку виник міжнародний лізинг, а потім вже - внутрішній лізинг, що було викликано рядом економічних і правових причин, про які буде сказано нижче.

Отже, умовно, розвиток лізингових відносин в нашій країні можна розбити на п'ять етапів.

Перший етап - 1970-ті - 80-і рр.. - Характеризується тим, що, по-перше, лізингові операції були вкрай рідкісні, якщо не поодинокі, по-друге, це були, насамперед, операції міжнародного лізингу, по-третє, вони не мали дійсної значущості та актуальності в умовах адміністративно-розпорядчої системи 3.

Серед предметів лізингу, що ввозяться до Росії, були в основному морські судна, автомашини, дорожньо-будівельна техніка, а також деяке інше устаткування. Серед експортованої на основі лізингу продукції, обсяг якої був значно менше, були рухомий склад, сільгосптехніка та деяке інше обладнання 4.

При укладанні договору лізингу між радянськими зовнішньоторговельними об'єднаннями та іноземними фірмами виникало питання про застосовне право. У ряді випадків у силу норм або угоди сторін відносини, що виникають з договору, підпадали під дію радянського матеріального права. В СРСР не було спеціального законодавства, що регулює лізингові правовідносини, тому на підставі ст.12 Основ цивільного судочинства Союзу РСР і союзних республік від 8 грудня 1961 5, застосовувався закон, регулюючий подібні правовідносини (аналогія закону). Таким законом виступали загальні положення глави 27 Цивільного кодексу РРФСР від 11 червня 1964 р. 6, іменованої "Майновий найм".

Характеризуючи даний етап, підкреслимо, що 28 травня 1988 р. на дипломатичній конференції в Оттаві була прийнята Конвенція УНІДРУА "Про міжнародний фінансовий лізинг" 7. Особливе значення тут набуває той факт, що даний акт був прийнятий за участю СРСР. І хоча Конвенція і не була тоді ратифікована СРСР, необхідно відзначити безумовне вплив зазначеного документа на розвиток міжнародного лізингу не тільки в зарубіжних країнах, але і в нашій державі, оскільки в той час вже була певна практика здійснення операцій міжнародного лізингу. Крім того, прийняття Конвенції справила значний вплив на подальший розвиток російського законодавства про лізинг, так як її положення активно використовувалися в законодавчому процесі. Обумовлено це, в першу чергу, тим, що Конвенція становить інтерес не тільки як акт міжнародного приватного права, що дозволяє визначити право застосовується до відносин з міжнародного фінансового лізингу, а й містить чіткі положення, що стосуються самого поняття лізингової угоди, її характерних ознак, прав і обов'язків сторін, а також положення про відповідальність. Дана обставина є найцінніше, оскільки сама Конвенція - результат узгодження різних підходів, наявних у законодавствах різних держав.

Другий етап, що почався в 1989 р., пов'язаний, перш за все, з переходом до ринкових відносин, який вніс суттєві корективи в розвиток вітчизняного лізингу. Примітно, що, з одного боку, перехід до ринку супроводжувався кризою виробництва та капіталовкладень, що не могло не перешкоджати розвитку лізингу. З іншого боку, у міру подальшого формування ринкових відносин у нашій країні спад виробництва та капіталовкладень змінився його зростанням, що, безумовно, сприяло розвитку лізингових відносин.

Необхідно також відзначити, що на даному етапі розвитку організації отримали право самостійного виходу на зовнішній ринок, і в багатьох з них з'явився власне джерело валютних надходжень. У ряді випадків допускалося укладання угод щодо ввезення закордонного обладнання на основі лізингу з оплатою зобов'язань поставкою продукції, виготовленої на цьому устаткуванні.

Важливу роль у становленні лізингових відносин на даному етапі зіграли зароджувалися в кінці 80-х - початку 90-х рр.. комерційні банки, які не залишилися осторонь від застосування нової форми фінансування. Тим не менш, їх бурхливий розвиток істотно стримувалося не тільки обмеженістю фінансових ресурсів комерційних банків, а й, головним чином, відсутністю законодавчої бази 8. Лізингові відносини як і раніше регулювалися за аналогією з орендою. Основним джерелом правового регулювання на даному етапі з'явилися Основи законодавства Союзу РСР і республік про оренду від 23 листопада 1989 р 9.

Проте з прийняттям на початку 90-х років нового банківського законодавства ситуація змінилася. З одного боку, прийняті акти, які передбачали лізингові операції, сприяли розвитку банківського лізингу. З іншого боку, оскільки лізинг за своєю правовою природою торкався не тільки орендні відносини, але і відносини купівлі-продажу, комерційні банки досить обережно почали ставитися до проведення лізингових операцій, а потім більшість з них і зовсім відмовилися від застосування таких. Деякі банки пішли по шляху створення спеціалізованих лізингових компаній 10.

Третій етап, що почався в 1994 р., пов'язаний з прийняттям частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації 11, а також спеціального законодавства, що регулює лізингові операції.

Така висока динаміка була обумовлена ​​інтенсивним розвитком правового забезпечення лізингу. Починаючи з 1994 р., було прийнято ряд законодавчих актів, присвячених регулюванню лізингових відносин. Правовий фундамент лізингу був закладений в Указі Президента РФ від 17 вересня 1994 р. № 1929 "Про розвиток фінансового лізингу в інвестиційній діяльності", який визначив пріоритети розвитку лізингу в Росії. На виконання Указу Урядом РФ 29 червня 1995 р. було прийнято Постанову № 633 "Про розвиток лізингу в інвестиційній діяльності". Даною Постановою було затверджено Тимчасове положення про лізинг, яке стало основним методологічним документом при характеристиці лізингових взаємин на цьому етапі. Таким чином, зазначені документи визнач правову основу лізингових відносин, права та обов'язки сторін і вимоги до відбиття лізингових операцій у бухгалтерському обліку.

Відразу відзначимо, що, наприклад, легітимність Положення про ліцензування лізингової діяльності викликала сумніви, оскільки назване Положення було прийнято всупереч ст.49 ЦК України, що допускає визначення ліцензованих видів діяльності тільки федеральним законом. Згодом Федеральний закон від 25 вересня 1998 р. № 158-ФЗ "Про ліцензування окремих видів діяльності" 12 включив лізинг в перелік ліцензованих видів діяльності. На виконання його було прийнято Постанову Уряду РФ від 1 лютого 2001 р. "Про затвердження Положення про ліцензування фінансової оренди (лізингу) у Російській Федерації" 13. Підкреслимо, що Федеральний закон РФ від 8 серпня 2001 р. № 128-ФЗ "Про ліцензування окремих видів діяльності" 14 не відносить лізинг до ліцензованих видів діяльності.

Відмінною особливістю розглянутих правових актів було те, що крім цивільно-правових аспектів у них передбачалися податкові пільги для учасників лізингової угоди. Такі пільги надавалися, зокрема, у вигляді можливості застосування механізму прискореної амортизації і віднесення відсотків по лізингу в рахунок витрат виробництва та обігу, а також можливість відображення лізингових операцій на балансі підприємства, що відповідало міжнародній практиці бухгалтерського обліку.

Разом з тим в нерівних умовах залишався міжнародний лізинг, при якому оподатковуваний база для розрахунку податку на прибуток і ПДВ відрізнялися в більшу сторону, якщо ввезення устаткування проводився нерезидентом Російської Федерації.

Четвертий етап, що почався в 1997 р., пов'язаний зі вступом у силу частини другої Цивільного кодексу Російської Федерації 15, що об'єднала в § 6 глави 34 норми про договір фінансової оренди (лізингу), а також з прийняттям Федерального закону від 29 жовтня 1998 р. № 164-ФЗ "Про лізинг" (далі - Закон про лізинг) 16.

Істотний внесок у зміцнення та розвиток лізингових відносин в нашій країні на даному етапі внесла ратифікація 8 лютого 1998 Російською Федерацією Конвенції УНІДРУА "Про міжнародний фінансовий лізинг" 17.

Характеризуючи рівень законодавчого регулювання, слід зазначити, що Закон про лізинг був слабо опрацьований, як з правової, так і з економічної точки зору. Більшість положень даного закону не відповідали положенням Оттавської конвенції, а також положенням Цивільного кодексу про фінансову оренду. Більш того, зазначений нормативний акт відрізнявся вкрай низьким рівнем законодавчої техніки. Все це зумовило потребу у внесенні до нього суттєвих змін і доповнень 18. П'ятий етап розвитку, що продовжується і в даний час, почався в січні 2002 р. і пов'язаний з внесенням змін до законодавче регулювання лізингу, а також з прийняттям низки нових нормативно-правових актів, реалізація яких дозволить забезпечити найбільш ефективний розвиток лізингових відносин у підприємницькій діяльності.

Отже, одним з найбільш значущих подій цього періоду у сфері правового регулювання лізингу стало прийняття Федерального закону "Про внесення змін і доповнень до Федерального закону" Про лізинг "№ 10-ФЗ від 29 січня 2002 який усунув істотні суперечності, що мали місце в старій редакції (більше 70 поправок) 19.

Аналіз змін, внесених до закону, приводить до висновку про те, що в даний час законодавець не акцентує особливу увагу на інвестиційних аспектах лізингових відносин, що спостерігалося раніше, а в якості змісту лізингу вказує сукупність економічних і правових відносин. До найбільш істотних змін можна віднести скорочення главу третьої Закону, яка регулює економічний зміст лізингу. З даної глави виключений ряд статей, які визначали економічну сутність лізингу, лізингові винагороди, доходи, прибуток і порядок переоцінки предмета лізингу 20.

Історична ретроспектива монографічних робіт, а також вітчизняного законодавства приводить до висновку про те, що в Росії лізинг з'явився в другій третині XX століття, однак широке розповсюдження отримав лише з початком проведення економічних перетворень, викликаних переходом до ринкових відносин. Становлення лізингу у підприємницькій діяльності безпосередньо пов'язано з розвитком його цивільно-правового регулювання і, перш за все, з прийняттям частині другій ДК РФ, що об'єднала в § 6 глави 34 норми про договір фінансової оренди (лізингу) та допустила можливість в силу об'єктивно сформованих суспільних потреб його регламентації в якості окремого різновиду оренди. Представляється, що подальше вдосконалення цивільно-правового регулювання лізингових відносин буде сприяти їх розвитку в сфері підприємницької діяльності.

1.2 Правова природа фінансової оренди (лізингу)

Правова природа фінансової оренди (лізингу) відноситься до числа найбільш дискусійних проблем сучасної цивілістичної науки. У працях вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячених дослідженню лізингових відносин, неодноразово піднімалося питання про необхідність її правильного з'ясування, відзначалися ті складнощі, які в процесі такого з'ясування виникають, а також висувалися різні концепції лізингових відносин.

Перше нормативне визначення лізингу в Росії з'явилося в Указі Президента Російської Федерації від 17 вересня 1994 р. № 1929 "Про розвиток фінансового лізингу в інвестиційній діяльності" 21, яке було доповнено та закріплено в Тимчасовому положенні про лізинг, затвердженому Постановою Уряду Російської Федерації від 29 червня 1995 р. № 633 "Про розвиток лізингу в інвестиційній діяльності" 22.

Відповідно до п.1 Указу лізинг розглядався як вид підприємницької діяльності, спрямованої на інвестування тимчасово вільних або залучених фінансових коштів у майно, передане за договором фізичним та юридичним особам на певний термін. Як видно з наведеного визначення, в документі було закладено чисто економічний підхід до лізингу не як до цивільно-правовим договором, а виключно як до виду підприємницької діяльності, що, природно, не сприяло чіткості цивільно-правового регулювання лізингових відносин.

У Тимчасовому положенні про лізинг була дещо скорегувала свою позицію, що міститься в Указі, щодо поняття "лізинг" у бік його договірної природи. Лізинг визначається тут як вид підприємницької діяльності, спрямованої на інвестування тимчасово вільних або залучених фінансових коштів, коли за договором фінансової оренди (лізингу) орендодавець (лізингодавець) зобов'язується придбати у власність обумовлене договором майно і надати це майно орендарю (лізингоотримувачу) за плату в тимчасове користування для підприємницьких цілей (п.1).

Як видно, в цьому визначенні поняття "лізинг" вживається у двох різних значеннях: по-перше, з економічної точки зору, лізинг являє собою один із видів підприємницької діяльності, одну з форм комерційного інвестування тимчасово вільних або спеціально залучених для цих цілей коштів; по-друге, з юридичної точки зору, під лізингом розуміється договір фінансової оренди (лізингу), суть якого полягає в придбанні орендодавцем у власність майна відповідно до вказівок орендаря для передачі цього майна останньому у тимчасове користування 23.

З прийняттям частині другій Цивільного кодексу Російської Федерації "та введенням її в дію з 1 березня 1996 р. договір лізингу отримав правове регулювання в § 6 глави 34 в якості окремого виду договору оренди. У силу ст.665 ЦК України за договором фінансової оренди (лізингу) орендодавець зобов'язується придбати у власність вказане орендарем майно у визначеного ним продавця і надати орендареві це майно за плату в тимчасове володіння і користування для підприємницьких цілей. Близьке за змістом визначення лізингу дано в Конвенції УНІДРУА від 28 травня 1988 р. "Про міжнародний фінансовий лізинг" 24. Так, під операцією фінансового лізингу у Конвенції розуміється така угода, в якій одна сторона (лізингодавець) за специфікацією іншої сторони (лізингоодержувача) укладає договір (договір поставки) з третьою стороною (постачальником), відповідно до якого лізингоодержувач набуває комплектне устаткування, засоби виробництва й інше устаткування (обладнання) на умовах, схвалених лізингоодержувачем у тій мірі, в якій вони зачіпають його інтереси, і укладає договір (договір лізингу) з лізингоодержувачем, надаючи йому право використовувати устаткування в обмін на виплату періодичних платежів (ст.1). Разом з тим, представлений у Конвенції підхід викликає одне суттєве зауваження, яке полягає в тому, що лізинг тут сприймається як тристоронньої угоди, утвореною двома договорами. Видається, що таке положення не відповідає загальновизнаним поданням про цивільно-правової угоди, оскільки дві угоди - договір постачання і, відповідно, договір лізингу не можуть утворити третю операцію, сторонами якої були б суб'єкти названих самостійних договорів.

Відповідно до Федерального закону від 29 жовтня 1998 р. № 164-ФЗ "Про лізинг" лізинг визначався як вид інвестиційної діяльності по придбанню майна і передачі його на підставі договору лізингу фізичним та юридичним особам за певну плату на певний строк і на певних умовах, обумовлених договором, з правом викупу майна лізингоотримувачем (ст.2).

Наведене визначення не розкривало правового змісту лізингу, а лише передавало його економічну суть, що, на нашу думку, неприпустимо з точки зору законодавчої техніки. У зв'язку з цим у науковій літературі правомірно зазначалося, що норма права повинна встановлювати правову сутність явища, а не описувати його економічний зміст, оскільки перша є визначальним вихідним моментом для правового регулювання, а друге набуває правове значення, пройшовши через закріплення у праві у специфічній для нього формою 25.

В даний час, після внесення до Закону про лізинг істотних змін і доповнень 26, лізинг визначається як сукупність економічних і правових відносин, що виникають у зв'язку з реалізацією договору лізингу, в тому числі придбанням предмету лізингу (ст.2). Слід також зазначити, що у ст.2 Закону запроваджено була відсутня раніше визначення договору лізингу, яке повністю відповідає аналогічній дефініції, наявної в ст.665 ГК РФ. Таким чином, протиріччя між положеннями ЦК РФ і відповідними положеннями Закону були усунені.

Підкреслимо, що вказана особливість відноситься до числа чільних ознак договору лізингу і виділяється в більшості наукових праць, присвячених проблемам його правового регулювання. Так, В.В. Витрянский відзначає, що "орендодавець, на відміну від загальних положень про оренду, не є власником або титульним власником майна, яке підлягає передачі в оренду. Більш того, на орендодавця покладається обов'язок придбати у власність це майно, що належить іншій особі (продавцю). Дана обов'язок орендодавця охоплюється змістом зобов'язання, що виникає з договору лізингу ... "27.

Представляється, що лізингодавцю відводиться винятково функція фінансування операції. Очевидно, що майно в його натурально-речовій формі йому не потрібно і набувається ним виключно з метою отримання прибутку. Дана обставина дозволяє деяким дослідникам розглядати лізинг як специфічної форми фінансування вкладень в основні фонди організації користувача при організації лізингодавця 28. Аналогічна обов'язок передбачена п.2 ст.1 Конвенції. Важливо відзначити, що в разі порушення лізингодавцем зазначеного обов'язку, укладений договір не буде відповідати ознаками договору лізингу і, відповідно, буде кваліфіковано як договору оренди, про що свідчить арбітражна практика 29.

Відмінною особливістю досліджуваного договору є дещо інше розподіл прав і обов'язків сторін, у порівнянні із загальними положеннями про оренду. Основний сенс такого розподілу полягає у звільненні лізингодавця від більшості обов'язків орендодавця, зокрема, від передачі орендарю майна, забезпечення його належної експлуатації, в тому числі здійснення капітального ремонту, будь-яких витрат на утримання майна, а також деяких інших обов'язків. На лізингоодержувача, навпаки, покладаються додаткові обов'язки, пов'язані з експлуатацією майна, здійсненням його як поточного, так і капітального ремонту, несенням витрат у зв'язку з його змістом 30.

Необхідно підкреслити специфіку покладання відповідальності і переходу ризиків за договором лізингу в порівнянні з традиційною орендою. Так, в договорі оренди орендодавець несе відповідальність перед орендарем за невчасне надання майна у володіння орендаря, за виявлені дефекти і ін За договором лізингу відповідальність за порушення умов, які стосуються предмету договору (якість, невідповідність цілям користувача), зазвичай несе продавець устаткування. У результаті перед лізингоодержувачем відповідає не власник майна, а його продавець, який не є стороною договору лізингу. Ризик випадкової загибелі або псування майна при лізингу, як правило, несе лізингоотримувач, а в договорі оренди всі ризики несе власник, тобто орендодавець "31. Представляється також, що в числі відмінних рис договору лізингу слід виділити встановлену ст.665 ГК РФ необхідність використання лізингоодержувачем переданого майна виключно для підприємницьких цілей. Це відповідає п.4 ст.1 Конвенції, відповідно до якої з кола об'єктів угоди фінансового лізингу виключається обладнання, яке повинно бути використане, в основному, для особистих, сімейних або домашніх цілей.

Далі необхідно зазначити, що в літературі можна зустріти твердження про те, що характерною рисою досліджуваного договору є наявність у ньому опціону на покупку 32, тобто умови про викуп лізингоодержувачем предмета лізингу після закінчення терміну договору. Дане твердження є досить спірним.

За російським законодавством включення в договір умови про викуп лізингового майна лізингоодержувачем не є обов'язковим. Так, відповідно до п.5 ст.15 Закону про фінансову оренду після закінчення терміну дії договору лізингу лізингоодержувач зобов'язується повернути предмет лізингу, якщо інше не передбачено зазначеним договором лізингу, або придбати предмет лізингу у власність на підставі договору купівлі-продажу 33.

У зв'язку з цим, представляється, що умова про викуп лізингоодержувачем предмета лізингу не можна розглядати в якості специфічної особливості досліджуваного договору. Звичайно, таку умову досить часто зустрічається на практиці, але від цього не стає його основною характеристикою. Тому в даному випадку правильніше говорити про те, що після закінчення терміну дії договору лізингоодержувачу зазвичай надається право придбати лізингове майно у власність за погодженою ціною (звичайно за залишковою вартістю або за "справедливою ринковою ціною"), або продовжити термін дії договору (як правило, на пільгових умовах і на менший термін), або повернути майно власнику (лізингодавцю) 34.

Далі для з'ясування правової природи договору лізингу звернемося до його характеристиці з точки зору основних класифікацій цивільно-правових договорів. Як відомо, найбільш значущою для такої класифікації є дихотомія, яка спирається на одну з таких правових підстав: розподіл обов'язків між сторонами; наявність зустрічного задоволення; момент виникнення договору. Відповідно до цього зазвичай виділяють три пари договорів: взаємні і однобічно-зобов'язують; оплатне і безоплатні; реальні і консенсуальні 35. Отже, визначимо спочатку, чи є договір лізингу взаємним або односторонньо-зобов'язуючим договором. Традиційно взаємними визнаються договори, в яких кожна із сторін має і права, і обов'язки, а односторонньо-зобов'язуючими - договори, в яких в однієї зі сторін є тільки права, а в іншої - тільки обов'язки. У зв'язку з цим, зокрема, О.С. Іоффе відзначає, що "взаємними називаються зобов'язання, кожен учасник яких є кредитором і боржником одночасно. Їм можуть бути протиставлені односторонні зобов'язання, в яких одна особа виступає тільки як кредитор, а інше тільки як боржник" 36.

Видається, що договір лізингу є консенсуальним договором, оскільки згідно з ст.665 ГК РФ обов'язок передати предмет лізингу та вносити лізингові платежі виникає з моменту досягнутого між сторонами угоди.

Широко поширена точка зору, згідно якої лізинг трактується саме як багатостороння угода (тристоронній договір), в якій беруть участь продавець, лізингодавець, лізингоодержувач, причому кожен з них має свої права і несе свої обов'язки. У зв'язку з цим Ю.І. Свядосц вказує, що "на відміну від договору майнового найму, фінансовий лізинг характеризується тим, що охоплює більш складний комплекс господарсько-економічних відносин, учасниками яких виступають не дві, а три сторони: фірма-виробник машин або обладнання, лізингова фірма (наймодавець) і фірма-користувач (наймач) "37.

На думку Р.Ф. Каллістратова до суб'єктів відносин договору лізингу відноситься третій учасник - продавець майна 38. Аналогічної точки зору дотримується О.А. Макарова, яка зазначає, що "класичний договір фінансової оренди пов'язує трьох осіб: продавця майна, орендодавця і орендаря" 39.

Особливий інтерес представляє точка зору І.А. Решетник з даного питання, яка вказує на необхідність визнання тристоронньої характеру договору лізингу. Обгрунтовуючи свою позицію, автор зазначає, що "ми, перш за все, маємо на увазі майнові відносини, що складаються наступним чином: одна сторона (потенційний лізингоодержувач), в силу недостатності фінансових коштів для придбання майна у власність або, відчуваючи необхідність лише в тимчасовому його використанні , звертається до другої сторони (потенційному лізингодавцю) з проханням придбати необхідне майно у третьої сторони (продавця) і надати це майно лізингоодержувачу в тимчасове володіння і користування. Отже, в даному випадку мова йде про систему майнових відносин, що виникають у зв'язку з придбанням лізингодавцем у власність зазначеного лізингоодержувачем майна у певного продавця і подальшим наданням цього майна у тимчасове володіння та користування за певну плату "40.

Протилежна позиція з даного питання, висловлена ​​в юридичній літературі, полягає в тому, що договір лізингу є двосторонньою угодою. Так, наприклад, А.А. Іванов стверджував, що слід "трактувати договір лізингу як двосторонню (а не багатобічну) угоду, нерозривно пов'язану з договором купівлі-продажу орендованого майна". Відносно ж погляду на договір лізингу як тристоронню угоду він зазначає наступне: "При всій простоті даної концепції у неї є і слабкі моменти. Відносини між орендодавцем та орендарем, з одного боку, і орендодавцем і продавцем орендованого майна, з іншого, врегульовані так, як у класичних двосторонніх (сіналлагматіческій) договорах. Учасники цих договорів не мають жодного права або обов'язки, які б належали одночасно кожному з них, що якраз і характеризує багатосторонню угоду "41.

Далі необхідно зазначити, що в юридичній літературі можна зустріти і проміжну точку зору з даного питання. Деякі фахівці, відзначаючи, що лізингова угода включає в себе два контракти (купівлі-продажу та передачі майна в тимчасове користування), звертають увагу на тісний взаємозв'язок всіх сторін даної складної договірної структури, з чого, на їхню думку, випливає, що розгляд і регулювання якої-небудь однієї з них призводить до руйнування цілого. Так, наприклад, Є.В. Кабатова вважає, що в основі лізингу лежить тристороння угода, однак складається вона з двох договорів: купівлі-продажу і передачі обладнання в тимчасове користування. Автор підкреслює, що "ця досить складна структура складає єдиний комплекс відносин, оскільки ні один з його елементів не може існувати самостійно без зв'язку з усіма іншими" 42.

Аналогічної позиції дотримується Т.А. Коннова, яка також стверджує, що "лізингові відносини оформляються двома договорами і включають в себе весь комплекс взаємозв'язків, що існують між його учасниками: орендарем, орендодавцем і продавцем майна. Договір лізингу має двосторонній характер, а лізинг як система відносин між трьома сторонами є тристоронньої угодою "43.

При лізингу, навпаки, інтереси учасників відносин якісно відрізняються. Інтерес лізингодавця полягає в отриманні доходу у вигляді лізингових платежів від переданого в лізинг майна. Інтерес лізингоотримувача складається в отриманні необхідного йому майна у тимчасове володіння і користування, а також у вилученні з такого майна прибутку. І, нарешті, інтерес продавця полягає в продажу майна 44.

Крім того, у багатосторонніх угодах кожен учасник одночасно пов'язаний взаємними зобов'язаннями з іншими учасниками так, що будь-який з них може вимагати від усіх інших учасників або тільки від одного з них належного виконання прийнятих зобов'язань. При лізингу всі три учасники не мають жодного права або обов'язки, які належали б одночасно кожному з них. У зв'язку з цим лізинг не може бути визнаний багатостороннім правочином (тристороннім договором). Концепція, згідно з якою лізинг як система відносин між трьома сторонами є єдиною тристоронньої угодою, також не витримує критики. У зв'язку з цим слід погодитися з точкою зору В.В. Витрянского, якої підкреслює, що "погляд на договір лізингу або на так звану лізингову угоду (тобто сукупність договорів, що включає договір купівлі-продажу лізингового майна та його оренди) як на тристоронню угоду не вкладається в існуючі в цивільному праві (і в законодавстві, і в доктрині) подання про цивільно-правової угоди. Дві самостійні двосторонні угоди: купівлі-продажу та оренди - навіть при найтіснішому їх взаємозв'язку ніяк не можуть утворити третю операцію, сторонами якої були б суб'єкти двох названих самостійних договорів "45.

Представляється, що основною причиною класифікації деякими авторами лізингових відносин як єдиної тристоронньої угоди або договору лізингу як тристороннього договору, є присутність у цих відносинах продавця. Саме продавець відповідно до ст.668 ЦК РФ передає лізингоодержувачу предмет лізингу (якщо інше не передбачено договором), тим самим, виконуючи обов'язки лізингодавця з надання майна. При цьому лізингоотримувач наділений правом вимоги до продавця 46.

У зв'язку з цим О.М. Козир зазначає: "Аналізуючи договір фінансової оренди, як спеціальну правову конструкцію, не слід випускати з уваги, що він" ускладнюється "наявністю третьої фігури - продавця, з яким орендар у прямих договірних відносинах не перебуває, але по відношенню до якого, завдяки наявності фінансової оренди, він набуває ряд прав і обов'язків. Створюється така правова ситуація, коли у відносинах з оренди майна продавець самостійної ролі не має, тоді як у відносини, що випливають з виконання договору купівлі-продажу, орендар може вторгатися в якості активної фігури саме у зв'язку з наявністю у нього з орендодавцем (покупцем) договірних орендних відносин "47.

Проте наведена точка зору не позбавлена ​​недоліків. Так, положення про можливість покладання виконання зобов'язання лізингодавцем на продавця припускає, що, за загальним правилом, таке виконання має надаватися лізингоодержувачу з боку лізингодавця, але це виключається нормою, що міститься в п.1 ст.668 ГК РФ, відповідно до якої майно, що є предметом договору лізингу, передається лизингополучателю не лізингодавцем, а продавцем. Крім того, при покладення виконання зобов'язання на третю особу відповідальність перед кредитором за невиконання або неналежне виконання несе боржник (у нашому випадку лізингодавець), а не третя особа (продавець), що також не вкладається в конструкцію лізингу 48.

Більшість дослідників лізингових відносин, слідом за ГК РФ, виходять з того, що договір лізингу, незважаючи на властиві йому специфічні особливості, не є самостійним цивільно-правовим договором, а являє собою особливий вид договору оренди 49.

На нашу думку, договір лізингу не є самостійним договірним типом. Договір оренди як тип поглинає як особливого різновиду договір лізингу. У зв'язку з цим представляється також неможливим виділення досліджуваного договору в якості самостійного правового інституту 50 і відокремлення регулюють його норм у якості окремої глави ДК РФ.

Так, наприклад, Ю.С. Харитонова вказує, що "... уже тільки один цей ознака багатосторонності не дозволяє розглядати лізинг як орендні відносини". Однак, як було показано вище, договір лізингу не можна розглядати як тристоронню угоду. Лізингові відносини опосередковані двома договорами: договором лізингу і договором купівлі-продажу, останній з яких є договором на користь третьої особи, крім того, цивільно-правові договори, які визнаються ГК РФ самостійними договірними типами, мають значні відмінності практично у всіх своїх елементах: предметі , суб'єктний склад, зміст. При порівнянні договору лізингу та договору оренди такі відмінності виявляються лише у предметі, який значно ширше, ніж предмет договору оренди за рахунок включення до його складу дій лізингодавця щодо укладення з продавцем договору купівлі-продажу лізингового майна. Видається, що це відповідає взаєминам виду і роду.

І, нарешті, виділення положень про лізинг в окрему главу недоцільно з практичної точки зору, оскільки вимагатиме включення до неї переважної більшості норм, що складають в даний час загальні положення про оренду і підлягають субсидиарному застосуванню на підставі ст.625 ГК РФ тільки до окремих її видів .

Таким чином, можна зробити висновок, що певна специфіка договору лізингу не змінює його правової сутності і не виключає його з числа різновидів договору оренди. У зв'язку з цим, теоретичні і практичні підстави для відокремлення норм його регламентують в якості окремої глави ДК РФ відсутні 51.

Підводячи підсумок, проведеному в цьому параграфі дослідженню можна зробити висновок про те, що фінансова оренда (лізинг) являє систему майнових відносин, що виникають у зв'язку з реалізацією договорів двох типів - договору фінансової оренди (лізингу) та договору купівлі-продажу. На початковому етапі укладається договір фінансової оренди (лізингу), згідно з яким лізингодавець зобов'язується придбати у власність вказане лізингоодержувачем майно у певного продавця і передати лізингоодержувачу це майно у тимчасове оплатне володіння і користування для підприємницьких цілей. На виконання договору фінансової оренди (лізингу) лізингодавець укладає договір купівлі-продажу. Проте обов'язок щодо передачі лізингового майна продавець виконує не лізингодавцю (покупцеві), а лізингоодержувачу, який, у свою чергу, наділяється правом вимагати від продавця виконання на свою користь.

Глава 2. Правова конструкція договору фінансової оренди (лізингу) у підприємницькій діяльності

2.1 Сутність предмета договору фінансової оренди (лізингу) у підприємницькій діяльності

У ряді робіт предмет договору лізингу зводиться виключно до характеристики майна, що підлягає передачі лізингоодержувачу 52. Такий підхід представляється спрощеним і необгрунтованим.

Обумовлено це, перш за все, тим, що предметом цивільно-правового договору, а вірніше сказати, предметом зобов'язання, що випливає з такого договору, є дії зобов'язаних осіб. Як зазначав Д. І, Мейер "предметом договору завжди надається право на чуже дію ..." 53. Аналогічної позиції дотримуються і сучасні цивілісти. Так, зокрема, В.В. Витрянский, характеризуючи предмет договору оренди, вказує, що "предмет будь-якого договору є дії (або бездіяльність), які повинна зробити зобов'язана сторона (або, відповідно, утриматися від їх вчинення)" 54. Тому предметом договору лізингу виступають, в першу чергу, дії зобов'язаних сторін, тобто дії лізингодавця і лізингоодержувача.

Таким чином, представляється, що предмет договору лізингу утворюють два елементи: дії зобов'язаних сторін (юридичний елемент предмета), а також майно, яке в результаті таких дій має бути передано лізингоодержувачу в тимчасове оплатне володіння і користування лізингоодержувачу для підприємницьких цілей (матеріальний елемент предмета) 55.

При цьому юридичний елемент предмета аналізованого договору включають в себе два роду дій:

по-перше, дії сторін, традиційні для орендних зобов'язань, зокрема дії лізингоодержувача щодо прийняття майна у тимчасове володіння і користування, забезпечення його збереження та використання за призначенням, виплати лізингових платежів та повернення майна після закінчення терміну договору (або придбання його у власність) ;

по-друге, певні специфічні дії лізингодавця, пов'язані з необхідністю укладення договору купівлі-продажу лізингового майна з продавцем відповідно до вказівок лізингоодержувача. Таким чином, поряд зі звичайними для будь-якого договору оренди умовами, що дозволяють визначити предмет договору оренди, договір лізингу має включати положення про продавця лізингового майна. У зв'язку з цим видається, що предмет договору лізингу значно ширше, в порівнянні з предметом договору оренди, за рахунок зазначених дій.

Матеріальний елемент предмета договору лізингу становить майно, яке передається у тимчасове володіння і користування лізингоодержувача в результаті дій зобов'язаних осіб і виступає у відповідності зі ст.128 ГКРФ об'єктом цивільних прав. Необхідно відзначити, що саме в цьому сенсі трактують предмет договору лізингу положення ГКРФ, а також Федерального закону від 29 жовтня 1998 р. № 164-ФЗ "Про фінансову оренду (лізингу)" 56.

Так, згідно ст.666 ГК РФ предметом договору лізингу можуть бути будь-які не споживані речі, використовувані для підприємницької діяльності, крім земельних ділянок і інших природних об'єктів. Закон про фінансову оренду деталізує положення ЦК РФ про предмет лізингу, визначаючи, що предметом лізингу можуть бути будь-які не споживані речі, у тому числі підприємства й інші майнові комплекси, будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та інше рухоме і нерухоме майно, яке може використовуватися для підприємницької діяльності. Предметом лізингу не можуть бути земельні ділянки та інші природні об'єкти, а також майно, яке федеральними законами обмежена для вільного обігу або для якого встановлений особливий порядок звернення.

Предметом договору лізингу можуть бути як рухомі, так і нерухомі речі. Причому, на відміну від договору оренди, з числа нерухомих речей, які можуть виступати як предмет досліджуваного договору, в силу прямих вказівок ст.666 ГК РФ, а також ст.3 Закону про фінансову оренду виключаються земельні ділянки та інші природні об'єкти. Таким чином, беручи до уваги положення ст.130 ЦК України, умовно можна виділити наступні групи нерухомих речей, які можуть виступати як предмет договору лізингу: по-перше, об'єкти, які міцно пов'язані з землею, тобто переміщення яких без невідповідного збитку їх призначенню неможливе, а саме будівлі, споруди виробничого призначення, підприємства як майнові комплекси;

по-друге, повітряні і морські судна, судна внутрішнього плавання, що підлягають державній реєстрації.

У результаті аналізу положень ст.128, 607, 666 ЦК України можна зробити висновок, що самостійним предметом договору лізингу ні за яких умов не можуть виступати майнові права, оскільки такі об'єкти цивільних прав не відносяться до категорії речей.

Між тим, видається, що майнові права лізингодавця, пов'язані з підприємством, передаються в тимчасове володіння і користування лізингоодержувачу у складі відповідного майнового комплексу. Підкреслимо, що до складу підприємства як майнового комплексу, згідно ст.132 ГК РФ, входять всі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також деякі виняткові права. Таким чином, очевидно, що лізингодавець відповідно до умов договору передає лізингоодержувачу не тільки не споживаються рухомі і нерухомі речі, що входять до складу підприємства, а й пов'язані з ним (пов'язані з ними) свої права та обов'язки, а також споживані речі, якщо такі є (сировину, окремі види продукції і т.д.).

У спеціалізованій літературі піднімається питання про те, чи можуть в якості предмета договору лізингу виступатимуть такі об'єкти цивільних прав, як гроші і цінні папери 57. Представляється, що можливість передачі в лізинг грошей, а також цінних паперів виключена, оскільки весь сенс користування ними полягає в їх споживанні.

Крім того, в наукових дослідженнях зустрічається твердження про можливість передачі у тимчасове володіння та користування за договором лізингу насіння, тварин, рослин у сільському господарстві. І, хоча, в цілому по відношенню до тварин застосовуються загальні правила про майно (ст.137 ЦК України), видається, що предметом договору лізингу можуть виступати не будь-які тварини, а тільки ті, які за своїм призначенням не є споживаними речами. Це також стосується і рослин. Зокрема, допускається лізинг племінної худоби або багаторічних насаджень плодових дерев. Між тим, помилкою є припущення, що насіння сільськогосподарських культур можуть передаватися в лізинг. Насінний матеріал належить до групи споживаних речей і не підлягає передачі у тимчасове користування.

Наступне основне правило, встановлене ст.666 ГК РФ, полягає в тому, що, на відміну від договору оренди, предметом договору лізингу можуть бути будь-які не споживані речі, використовувані для підприємницької діяльності. Підкреслимо, що обмеження можливого застосування переданого за договором лізингу майна сферою підприємницької діяльності, виключає можливість передачі майна, яке може бути використано, в основному, в особистих, сімейних і домашніх цілях.

Обумовлено це тим, що відповідно до положень ст.2 ЦК РФ підприємницької є самостійна, здійснювана на свій ризик діяльність, спрямована на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг особами, зареєстрованими як підприємці у встановленому законом порядку. Таким чином, предметом договору лізингу може бути така не споживана річ, призначення якої не суперечить використанню останньої для отримання прибутку.

І, нарешті, необхідно відзначити, що предметом договору лізингу, на відміну від загальних положень про оренду, не може бути майно, обмежене в обороті. Так, відповідно до п.2 ст.3 Закону про фінансову оренду предметом лізингу не може бути майно, яке федеральними законами заборонено для вільного обігу або для якого встановлений особливий порядок звернення. Здається, це обмеження встановлено з метою виключення використання у підприємницькій діяльності лізингоодержувача таких речей, як зброя, сильнодіючі речовини та ін

Проведене в цьому параграфі дослідження сутності предмета договору фінансової оренди (лізингу) у підприємницькій діяльності призводить до висновку про те, що його утворюють два елементи - дії зобов'язаних сторін, а також майно, яке в результаті таких дій має бути передано лізингоодержувачу в тимчасове оплатне володіння і користування для підприємницьких цілей. При цьому особливістю предмета аналізованого договору є те, що він значно ширше, в порівнянні з предметом договору оренди, за рахунок дій лізингодавця, оскільки крім традиційних для орендних зобов'язань дій, він включає дії лізингодавця з придбання лізингового майна у власність з метою його подальшої передачі лізингоодержувачу .

Істотна відмінність предмета договору фінансової оренди (лізингу) полягає також у тому, що в якості майна, переданого лізингоодержувачу, не можуть виступати земельні ділянки та інші природні об'єкти.

Представляється, що самостійним предметом договору лізингу, ні за яких умов, не можуть бути майнові права, оскільки такі об'єкти цивільних прав не відносяться до категорії речей. Між тим майнові права лізингодавця, пов'язані з підприємством, передаються в тимчасове оплатне володіння і користування за договором лізингу в складі відповідного майнового комплексу. Крім того, неможлива передача в лізинг грошей і цінних паперів, оскільки весь сенс користування ними полягає в їх споживанні.

У результаті проведеного в параграфі дослідження зроблено висновок про те, що вимога ст.666 ГК РФ про використання предмета фінансової оренди (лізингу) у підприємницькій діяльності виключає можливість передачі лізингоодержувачу майна, яке може бути використано, в основному, в його особистих, сімейних або домашніх цілях.

2.2 Особливості змісту договору фінансової оренди (лізингу) у підприємницькій діяльності

Під змістом зобов'язального правовідносини, заснованого на договорі, розуміється, як відомо, сукупність суб'єктивних прав і обов'язків його сторін, предопределяющая їх поведінку в рамках цього правовідносини 58.

Випереджаючи дослідження важливо відзначити, що особливості змісту договору фінансової оренди (лізингу) у підприємницькій діяльності визначаються, насамперед, специфікою його правової конструкції і полягають у тому, що для аналізованого договору характерно трохи інше розподіл прав і обов'язків між сторонами у порівнянні з договором оренди. Зобов'язання, що виникають у зв'язку з укладенням договору лізингу, являють собою складне з'єднання, з одного боку, прав та обов'язків лізингоодержувача і лізингодавця, типових для орендних зобов'язань, а з іншого - деяких особливих прав і обов'язків сторін, пов'язаних з необхідністю укладення договору купівлі-продажу для придбання лізингодавцем лізингового майна і подальшої передачі його лізингоотримувачу. Наслідком цього є покладення окремих прав та обов'язків лізингодавця, що виступає одночасно покупцем майна за договором купівлі-продажу, як на лізингоодержувача за договором лізингу (прав і обов'язків покупця), так і на продавця за договором купівлі-продажу (прав і обов'язків лізингодавця) 59.

Підкреслимо, що така специфіка змісту договору лізингу, закріплена російським законодавством, зокрема ГК РФ, а також Федеральним законом РФ від 29 жовтня 1998 р. № 164-ФЗ "Про фінансову оренду (лізингу)", відображена також у положеннях Конвенції УНІДРУА від 29 Травень 1988 "Про міжнародний фінансовий лізинг" 60. У зв'язку з цим представляється необхідним провести порівняння окремих положень вітчизняних нормативних актів з відповідними положеннями Конвенції.

Крім того, важливо відзначити, що в силу особливостей лізингових відносин, істотне значення при визначенні змісту договору лізингу набуває воля його сторін. Іншими словами, в залежності від специфіки майна, переданого в лізинг, а також від конкретних особливостей того чи іншого договору, окремі права та обов'язки сторін можуть визначатися досягнутої домовленості і мати значення виключно для конкретного випадку, що повною мірою відповідає принципу свободи договору, закріпленому у вітчизняному законодавстві 61.

І, нарешті, необхідно констатувати, що за останні кілька років зросла застосування звичаїв ділового обороту при формуванні змісту договору лізингу у підприємницькій діяльності. Обумовлено це, перш за все, стійким розвитком лізингових відносин в нашій країні. Тут також підкреслимо, що досить широко звичаї ділового обороту застосовуються при укладанні договорів міжнародного лізингу.

Таким чином, права та обов'язки за договором лізингу можна згрупувати за наступними категоріями: по-перше, встановлені законом, по-друге, встановлені угодою сторін, по-третє, що випливають із звичаїв ділового обороту.

Представляється, що основний обов'язок даного суб'єкта полягає в придбанні їм у власність вказаного лізингоодержувачем майна у визначеного останнім продавця та надання такого майна лізингоодержувачу в тимчасове володіння і користування для підприємницьких цілей.

Виконання даного обов'язку полягає в тому, що лізингодавець повинен укласти договір купівлі-продажу лізингового майна з продавцем відповідно до вказівок лізингоодержувача (ст.665 ЦК України, п.1 ст.1 Конвенції). Даний договір укладається в порядку, передбаченому положеннями ГКРФ про купівлю-продаж. Разом з тим, виконання обов'язків, що випливають з даного договору, має певними особливостями, які полягають, перш за все, в тому, що обов'язки з передачі товару продавець виконує не перед лізингодавцем, який є покупцем за договором купівлі-продажу, а перед лізингоодержувачем, не які є її стороною.

У зв'язку з цим роль лізингодавця в зобов'язанні, що виникло з договору купівлі-продажу, де він був покупцем, крім обов'язку сплатити придбане у продавця майно, зводиться до того, що без його згоди лізингоодержувач не має права розірвати договір купівлі-продажу і що йому, поряд з лізингоодержувачем, надається статус солідарного кредитора по відношенню до продавця. При цьому саме лізингоодержувач наділений правом пред'явлення вимог, що випливають із договору купівлі-продажу лізингового майна, укладеного між продавцем і лізингодавцем, безпосередньо продавцеві, зокрема вимог щодо якості та комплектності майна, термінів його поставки, а також і в інших випадках неналежного виконання договору продавцем 62.

Укладаючи договір купівлі-продажу, лізингодавець зобов'язаний повідомити продавця про те, що майно, що купується призначене для передачі в лізинг. Необхідність такого повідомлення, закріплена в ст.667 ГК РФ, а також у п.2-6 ст.1 Конвенції, не тільки становить одну з основних обов'язків лізингодавця, що випливають з договору лізингу, але і є кваліфікуючою ознакою лізингових відносин в цілому, підтвердженням чому є велика арбітражна практика з даної проблеми. В якості ілюстрації наведемо Постанова Федерального арбітражного суду Поволзької округу від 3 березня 2008 р. № А55-13401/07, в якому суд визнав укладений між позивачем та відповідачем договір не відповідає ознакам договору лізингу в силу ст.667 ЦК України, оскільки лізингодавець, купуючи майно, не попередив продавця про те, що майно призначається для передачі в лізинг 63. При цьому судом було зазначено, що дії сторін за фактичним виконанням угоди, свідчать про наявність між ними орендних відносин з правом викупу орендованого майна, які регулюються § 1 гл.34 ДК РФ. Далі, повертаючись до розгляду особливостей виконання зобов'язань, що випливають із договору купівлі-продажу предмета лізингу, відзначимо, що, за загальним правилом, передбаченим ст.211 ГК РФ, якщо інше не передбачено зазначеним договором, ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження товару, переходить на покупця з моменту, коли відповідно до закону або договору продавець вважається який виконав свій обов'язок щодо передачі товару покупцеві, На відміну від цього, при реалізації договору лізингу ризик випадкової загибелі або випадкового псування лізингового майна переходить безпосередньо до лізингоодержувача в момент передачі йому цього майна, якщо інше не передбачено договором лізингу.

Наступна обов'язок лізингодавця полягає в тому, що він повинен надати лізингоодержувачу майно, що є предметом лізингу, в стані, що відповідає умовам договору лізингу, і призначенню даного майна, що спеціально регламентується положеннями п.1 ст.17 Закону про фінансову оренду.

Стан майна, що підлягає передачі в лізинг, повинно бути чітко визначено договором лізингу. Якщо цього не зроблено, стан майна визначається його призначенням, яке, також може бути встановлено договором або випливати з цілей, заради яких це майно звичайно використовується. Істомін С. І відзначає, що специфічні вимоги, які пред'являються лізингоодержувачем до стану майна, переданого в лізинг, повинні бути обумовлені особливо. Однак у кожному разі майно має бути передано без недоліків, що перешкоджають його використання за призначенням 64.

AM Абашина відзначає, що склалася практика, відповідно до якої, якщо майно передано в стані, коли воно вимагає капітального ремонту, значить, воно передано з недоліками, за які лізингодавець відповідає за правилами ст.612 ЦК України 65.

Предмет лізингу передається у лізинг з усіма його приладдям і з усіма документами (технічним паспортом та іншими), якщо інше не передбачено договором. Якщо такі пристосування і документи не передані, а без них лізингоодержувач не може користуватися майном відповідно до його призначення або в значній мірі позбавляється того, на що був вправі розраховувати при укладенні договору, він може зажадати надання таких речей або документів або розірвання договору, а також відшкодування збитків, що випливає з положень п.2 ст.611 ГК РФ.

Для виконання свого основного обов'язку за договором лізингу - придбання лізингового майна у певного продавця у власність та подальшої його передачі в тимчасове володіння і користування лізингоодержувачу, - лізингодавець, у ряді випадків, не має вільного грошовими коштами і змушений виступити в договірні відносини з третіми особами. Як показує практика, нерідкі випадки, коли лізингодавець укладає кредитний договір з метою залучення додаткових грошових коштів або договір про заставу, забезпечуючи тим самим виконання позикових зобов'язань.

У зв'язку з цим доцільно звернутися до розгляду положення п.2 ст.15 Закону про фінансову оренду, згідно з яким "для виконання своїх зобов'язань за договором лізингу суб'єкти лізингу укладають обов'язкові та супутні договори. До обов'язкових договорами належить договір купівлі-продажу і договір лізингу. До супутнім договорами відносяться договір про залучення коштів, договір застави, договір гарантії, договір поручительства та інші ". Наведене положення Закону піддається критиці в науковій літературі. Так, В.В. Витрянский, справедливо відзначаючи низьку законодавчої техніки, результатом якого стало дане законоположення, підкреслює, що "воно позбавлено будь-якого практичного сенсу, оскільки ні ЦК РФ, ні Закон про фінансову оренду не містять будь-яких положень, що регулюють так звані супутні договори або впливають на їх умови "66. Справді, названі договори укладаються лізингодавцем у порядку, встановленому положеннями ЦК РФ, а також інших нормативних актів, стосовно до відповідних договорами, і, отже, регламентуються правилами про такі договори. У зв'язку з цим спеціальна регламентація супутніх договорів у Законі про фінансову оренду видається недоцільним.

Далі важливо зазначити, що внаслідок приписів п.3 ст.18 Закону лізингодавець зобов'язаний попередити лізингоодержувача про права третіх осіб на предмет лізингу. У даній ситуації йдеться, наприклад, про права заставних кредиторів лізингодавця та ін При цьому передача майна за договором лізингу не є підставою для припинення або зміни прав третіх осіб на це майно. Зазначені права зберігаються після укладення договору лізингу у вигляді обтяження і можуть бути досить широкими за обсягом, У зв'язку з цим відзначимо, що дотримання лізингодавцем обов'язку повідомити лізингоодержувача про права третіх осіб необхідно для того, щоб забезпечити спокійне користування майном, переданим у лізинг.

Конвенцією також передбачається обов'язок лізингодавця гарантувати, що спокійне володіння лізингоодержувача не буде порушено особою, яка має переважний титул або право чи заявляють про переважне титулі чи праві, що діє за уповноваженням суду, якщо тільки такий титул, право чи заява не є результатом упущення лізингоодержувача (п. 2 ст.8), Таким чином, якщо обладнання буде відібрано у лізингоодержувача на вимогу третьої особи, лізингоодержувач, у свою чергу, має право вимагати відшкодування збитку за рахунок лізингодавця.

Слід також врахувати, що договором лізингу на лізингодавця можуть бути покладені й інші обов'язки, Зокрема, одного акта приймання-передачі майна не завжди буває достатньо для забезпечення лізингоодержувачу можливості користування переданим майном. У деяких випадках необхідно виконати додаткові дії з його монтажу, пуску і налагодженню, навчанню персоналу лізингоодержувача. Виконання названих дій, за загальним правилом, не охоплюється обов'язком лізингодавця з передачі майна лізингоодержувачу 67. Тим не менш, вони можуть включатися в договір лізингу як додаткових обов'язків лізингоодержувача або в договір купівлі-продажу в якості обов'язків продавця. Разом з тим, на виконання таких робіт і надання таких послуг може полягати самостійний договір. У першому випадку оплата таких робіт може здійснюватися як за рахунок лізингових платежів, так і за окрему (додаткову) плату. У арбітражної практиці такі додаткові послуги (роботи) у деяких випадках можуть бути кваліфіковані в якості складової частини лізингового зобов'язання за умови, якщо вони включені до договору лізингу і оплачуються лізингодавцю за рахунок лізингових платежів 68.

Далі важливо відзначити, що лізингодавець, зберігає протягом всієї реалізації договору лізингу право власності на предмет лізингу, що закріплено положеннями ст.665 ГК РФ. Разом з тим, фахівці відзначають певну своєрідність права власності на майно, що купується лізингодавцем для подальшої передачі в лізинг 69. Зокрема, на думку В.В. Витрянского, "отримуючи це майно у власність, лізингодавець, тим не менш, не володіє такими традиційними правомочностями власника, як право володіння і право користування власним майном. Та й право розпорядження цим майном обмежений однією єдиною можливістю: лізингодавець повинен передати його в оренду лізингоодержувачу. По суті, вже в момент придбання лізингодавцем права власності на майно воно обтяжене орендними правами лізингоодержувача "70.

Представляється, що правовий метою договору лізингу, тобто комерційним результатом, до якого прагнуть його боку, є отримання прибутку за допомогою предмета лізингу 71. Лізингодавець, зокрема, дістає прибуток, передаючи придбане майно лізингоодержувачу в тимчасове володіння і користування для підприємницьких цілей. Таким чином, цілком природно, що розпорядження придбаним майном здійснюється строго певним чином, а саме передається лізингоодержувачу.

Лізингодавець, володіючи правом власності на предмет лізингу, має право використовувати предмет лізингу в якості застави, реалізуючи тим самим свою правомочність розпорядження.

Як відомо, залучення грошових коштів лізингодавцем можлива в різних формах, в числі яких особливе місце займає кредитний договір, сума боргу по якому потім погашається або лізингодавцем, або лізингоодержувачем 72. Виконання зобов'язань, що випливають з такого договору, може забезпечуватися за допомогою застави предмета лізингу.

У науковій літературі з даного питання висловлюється точка зору, згідно з якою лізингодавець повинен мати право використовувати лізингове майно в якості предмета застави тільки під забезпечення повернення кредиту, якщо цей кредит використовувався для придбання об'єкта лізингу 73. При цьому особливо наголошується, що "реалізація правомочності використання предмета лізингу в якості застави неминуче спричинить за собою руйнування конструкції лізингового договору, де лізингове майно відіграє особливу роль" 74.

Підкреслимо, що з наведеної позицією важко погодитися, оскільки використання лізингового майна як предмету застави, так само як і звернення стягнення на нього, не можуть вплинути на конструкцію договору лізингу. Пояснюється це, насамперед, тим, що, з огляду на положення ст.617 ЦК України, перехід права власності (господарського відання, оперативного управління, довічного успадкованого володіння) на здане в оренду (а за російським законодавством, як відомо, договір лізингу є окремим видом договору оренди) майно до іншої особи не є підставою для зміни або розірвання договору оренди. Отже, підстави для обмеження права лізингодавця використовувати передане лізингоодержувачу майно в якості предмета застави відсутні.

Так, положення ЦК РФ про фінансову оренду (лізингу) (§ 6 гл.34) не містять спеціальних правил, що регламентують заставу предмета лізингу. Законом про фінансову оренду передбачено, що лізингодавець має право з метою залучення грошових коштів використовувати як заставу предмет лізингу, який буде придбаний у майбутньому за умовами договору лізингу (п.2 ст.18).

Крім того, право лізингодавця на заставу вже набутого майна не потребує особливого згадці, оскільки йому вже належить право власності на предмет лізингу, а, за загальним правилом, передбаченому п.2 ст.335 ГК РФ, заставодавцем речі може бути її власник або особа , має на неї право господарського ведення.

Далі відзначимо, що Законом про фінансову оренду спеціально регламентується право лізингодавця на поступку своїх прав. Так, згідно з п.1 ст.18 Закону, лізингодавець має право поступитися третій особі повністю або частково свої права за договором лізингу. Зазначене правомочність лізингодавця повністю засноване на загальних положеннях ЦК РФ про відступлення права вимоги.

Переуступка прав передбачена також і положеннями п.1 ст.14 Конвенції про міжнародний фінансовий лізинг, згідно з якими лізингодавець має право передати всі належні йому права на обладнання якого права, якими він наділений за договором лізингу, або частина цих прав, або іншим способом розпорядиться усіма належними йому правами на обладнання або правами, якими він наділений за договором лізингу, або частиною цих прав.

Крім того, наявність зазначеної норми у Конвенції важливо також і тому, що, її положення містять певну "кількісне" обмеження суб'єктного складу. Нагадаємо, що Конвенція розглядає міжнародний фінансовий лізинг як єдину тристоронню угоду. У зв'язку з цим роздільний лізинг знаходиться поза сферою регулювання Конвенції. Положення п.1 ст.14 дозволяють подолати зазначену проблему, що дуже важливо, оскільки в багатьох країнах роздільний лізинг досить широко розповсюджений і його міжнародне використання, як неодноразово підкреслювалося в спеціалізованій літературі, зростає, тим більше що сфера його застосування - великі і дорогі проекти 75.

Далі відзначимо, що лізингодавець наділяється певними правами на випадок невиконання або неналежного виконання лізингоодержувачем покладених на нього договором лізингу обов'язків. По-перше, у разі неперерахування лізингових платежів більше двох разів поспіль після закінчення встановленого договором лізингу терміну платежу їх списання з рахунку лізингоодержувача здійснюється в безспірному порядку шляхом направлення лізингодавцем у банк або іншу кредитну організацію, в яких відкрито рахунок лізингоодержувача, розпорядження на списання з його рахунку грошових коштів у межах сум прострочених лізингових платежів (п.1 ст.13 Закону про фінансову оренду).

З огляду на мету договору лізингу (витяг прибутку за допомогою володіння і користування лізинговим майном), основним правом лізингодавця є право на отримання лізингових платежів. У зв'язку з цим, право лізингодавця на безспірне списання грошових коштів з рахунку лізингоодержувача, закріплене п.1 ст.13 теоретично представляє безперечну вигоду, оскільки в разі заборгованості зі сплати лізингоодержувачем лізингових платежів, лізингодавець виставляє на інкасо платіжні документи для списання з рахунку лізингоодержувача грошових коштів без згоди останнього.

Далі відзначимо, що чинне законодавство проявляє турботу про речові права лізингодавця. Так, відповідно до п.1 ст.23 Закону про фінансову оренду на предмет лізингу не може бути звернено стягнення третьої особи за зобов'язаннями лізингоодержувача, у тому числі у випадках, якщо предмет лізингу зареєстрований на ім'я останнього. Як показує практика, в договори лізингу зазвичай включається умова, що зобов'язує лізингоодержувача у випадках звернення стягнення на його майно за боргами перед кредиторами або у зв'язку з банкрутством попереджати про те, що предмет лізингу не є його власністю і на нього не може бути звернено стягнення 76.

Разом з тим, стягнення третіх осіб, звернені на майно лізингодавця, можуть бути віднесені тільки до даного об'єкту права власності лізингодавця щодо предмета лізингу. До набувача прав лізингодавця щодо предмета лізингу в результаті задоволення стягнення в обов'язковому порядку переходять не тільки права, але й обов'язки (п.2 ст.23).

Відповідними правами та обов'язками за договором лізингу має лізингоодержувач. Переходячи до їх розгляду, відзначимо, що одна з основних обов'язків даного суб'єкта полягає у прийнятті ним предмета лізингу (ст.668 ЦК, ст.15 Закону). Виконання даного обов'язку передбачає, перш за все, здійснення з її боку всіх дій, які, відповідно до звичайно ставляться, необхідні для забезпечення передачі продавцем і отримання відповідного майна з урахуванням того, що лізингоодержувач несе обов'язки, передбачені ГК РФ для покупця за договором купівлі -продажу.

В якості ілюстрації можна навести наступну справу. Організація-лізингоотримувач звернулася до суду з позовом про розірвання договору лізингу. Вимога була мотивована тим, що передане відповідачем на підставі договору майно має недоліки, що не дозволяють його використовувати за призначенням. Керуючись ст.612, 620 ЦК України, суд вирішив так. У разі виявлення недоліків орендованого майна орендар має право вимагати розірвання договору. Однак це право виникає за умови, що недоліки не були обумовлені орендодавцем, не були заздалегідь відомі орендарю і не повинні були бути виявлені орендарем під час огляду майна та перевірки його справності при укладенні договору або передачі майна в оренду. З матеріалів справи відомо, що майно прийнято за актом прийому-передачі без будь-яких застережень, отже, позивач не вправі вимагати розірвання договору 77.

І, нарешті, прийняття предмета лізингу також передбачає прийняття лізингоодержувачем всіх заходів до своєчасного оформлення прийому-передачі лізингового майна, якщо таке оформлення потрібно відповідно до законодавства. Зокрема, якщо об'єктом лізингу є будівля, споруда, інше нерухоме майно або підприємство, їх передача засвідчується передавальним актом, який підписується обома сторонами (ст.556, 563 ЦК України).

Наступна обов'язок лізингодавця полягає в тому, що він повинен користуватися лізинговим майном відповідно до умов договору лізингу, а якщо такі умови в договорі не визначено, у відповідності з призначенням такого майна. У процесі використання майна лізингоотримувач повинен підтримувати його у справному стані, проводити за свій рахунок поточний ремонт і нести витрати по утриманню майна, якщо інше не встановлено законом або договором лізингу (п.1 ст.615, п.2 ст.616 ГК РФ) .

Підкреслимо, що під поточним ремонтом розуміється усунення недоліків майна, не пов'язане із заміною основних (головних) складових частин (деталей, вузлів, конструкцій). Поточний ремонт на відміну від капітального, як правило, не збільшує вартість майна і не усуває його знос. Від поточного ремонту слід відрізняти підтримка майна у справному стані, тобто таке його обслуговування, яке дозволяє використовувати майно будь-якої миті. Мова в даному випадку йде про фізичну справності предмета лізингу, яку можна підтримувати без припинення його використання за призначенням. Підтримання речі в справному стані обумовлено внутрішніми, властивими самої речі, технічними причинами 78.

Аналіз арбітражної практики з даного питання приводить до висновку, що зазначені положення порушуються досить часто, що дає потерпілій стороні підставу для звернення до суду з позовом про розірвання договору. Як приклад можна навести Постанова ФАС Поволзької округу від 17 січня 2008 р. у справі № А55-468001/07 79 Організація-лізингодавець звернулася до суду з позовом про розірвання договору лізингу, стягнення боргу та неустойки. Свої вимоги позивач мотивував тим, що відповідач систематично не виконував обов'язки, передбачені договором, у т. ч. експлуатував майно з порушенням вимог продавця (виробника) і лізингової компанії. Позивач підкреслив, що на адресу відповідача було направлено п'ять претензій, в яких містилися пропозиції про усунення порушень експлуатації майна. Керуючись п.1 ст.615, п.2 ст.616 ГК РФ суд задовольнив позов.

Однією з основних обов'язків лізингоотримувача є обов'язок по своєчасній сплаті лізингодавцю лізингових платежів. При цьому важливо відзначити, що зобов'язання лізингоодержувача зі сплати таких платежів наступають з моменту початку використання майна, що становить предмет лізингу.

Разом з тим, спеціальні правила, що стосуються лізингових платежів, включені до Закону про фінансову оренду. Під лізинговими платежами розуміється загальна сума платежів за договором лізингу за весь термін дії договору лізингу, до якої входить відшкодування витрат лізингодавця, пов'язаних з придбанням і передачею предмета лізингу лізингоодержувачу, відшкодування витрат, пов'язаних з наданням інших передбачених договором лізингу послуг, а також дохід лізингодавця 80 . У загальну суму договору лізингу може включатися викупна ціна предмету лізингу, якщо договором лізингу передбачено перехід права власності на предмет лізингу до лізингоодержувача (п.1 ст.28).

У Конвенції, так само як і в російському законодавстві, підкреслюється компенсаційний характер лізингових платежів. Разом з тим, російським законодавцем не встановлено залежності між тривалістю лізингової угоди і періодом життєвого циклу майна, переданого у тимчасове володіння та користування за договором лізингу.

У зв'язку з цим представляється необхідним введення в ст.28 Закону про фінансову оренду положення, згідно з яким лізингові платежі, що підлягають виплаті за договором лізингу, повинні розраховуватися з урахуванням амортизації всієї або істотної частини вартості майна, що становить його предмет. Це буде відповідати правилом, закріпленому п.2-в ст.1 Конвенції про міжнародний фінансовий лізинг. Крім того, в Законі про фінансову оренду доцільно також встановити, яка саме частка амортизації предмета лізингу складе "істотну частину вартості майна".

Далі відзначимо, що розмір, спосіб здійснення і періодичність лізингових платежів визначаються договором лізингу з урахуванням вимог, встановлених законом. Підкреслимо, що якщо лізингоодержувач і лізингодавець здійснюють розрахунки за лізинговими платежами продукцією (в натуральній формі), що виробляється за допомогою предмета лізингу, ціна на таку продукцію визначається за згодою сторін договору лізингу.

Якщо інше не передбачено договором лізингу, розмір лізингових платежів може змінюватися за згодою сторін у строки, передбачені даним договором, але не частіше ніж один раз на три місяці (п.2 ст.28 Закону про фінансову оренду).

Наведене положення, як підкреслюється фахівцями, вельми ефективно з економічної точки зору. Обумовлено це тим, що вказаний порядок створює для учасників лізингової угоди можливість для певного маневру, наприклад, у випадках, коли банк встановлює лізингової компанії плаваючу ставку кредитування, а та, у свою чергу, синхронізує умови договору кредитування з умовами договору лізингу. У результаті в чинному законодавстві отримали право на існування умовні платежі, тобто та частина лізингових платежів, яка не фіксується в сумі, а грунтується на інших, ніж строк лізингу факторах, таких, як обсяг продажів, обсяг використання, індекси цін, ринкова ставка відсотка та інші 81.

Необхідно відзначити, що договором лізингу може бути передбачено обов'язок придбати предмет лізингу у власність на підставі договору купівлі-продажу (п.5 ст.15 Закону про фінансову оренду).

Договором лізингу можуть також бути передбачені й інші обов'язки лізингоодержувача. Так, наприклад, на практиці нерідко зустрічається така ситуація, коли строк договору лізингу менше за тривалістю строку повної амортизації лізингового майна. Лізингові платежі в даному випадку встановлюються з урахуванням повного відшкодування вартості предмета лізингу, а після закінчення терміну дії договору майно викуповується у лізингодавця за символічною ціною. Цей збиток лізингодавець повинен буде списувати на виробництво (включати до складу інших витрат) не одноразово, а в терміни, що залишилися до повної амортизації майна. Крім того, на лізингодавця будуть лягати тягарем податки, сплачені ним протягом дії договору лізингу з різниці між лізинговими платежами і нарахованої в неповному обсязі амортизацією. Зазначені витрати мають бути компенсовані лізингодавцю лізингоодержувачем за допомогою включення відповідної обов'язки в договір лізингу 82.

До інших зобов'язаннях лізингоодержувача, що випливають із договору лізингу, можна також віднести обов'язок лізингоодержувача укласти з лізингодавцем договір на подальшу реалізацію продукції, виготовленої на переданому в лізинг майно, обов'язок внесення авансового платежу або заставного грошового депозиту, обов'язок укласти договір страхування предмета лізингу на користь лізингодавця і ін 83.

Лізингоодержувач має право володіти і користуватися майном, переданим у лізинг, протягом встановленого в договорі лізингу терміну (п.2 ст.11 Закону). При цьому продукція, плоди та інші доходи, отримані лізингоотримувачем в результаті використання майна, переданого йому в лізинг, відповідно до договору є його власністю.

Далі слід підкреслити, що лізингоодержувач наділяється досить широкими правами на випадок порушення умов договору лізингу. Так, у разі, коли майно, що є предметом договору лізингу не передано лізингоодержувачу в зазначений у цьому договорі термін, а якщо в договорі такий термін не зазначений, у розумний термін, лізингоотримувач вправі, якщо прострочення допущене за обставинами, за які відповідає лізингодавець, вимагати розірвання договору та відшкодування збитків (ст.668 ЦК України).

При виявленні у майні недоліків, за які відповідає продавець, за власним вибором лізингоодержувач має право: вимагати або безоплатного усунення недоліків майна, або відповідного зменшення лізингових платежів, або відшкодування усіх своїх витрат на усунення недоліків майна; вимагати заміни майна; вимагати дострокового розірвання договору (ст .612 ГК РФ) \

Договір лізингу може передбачати право лізингоодержувача продовжити термін лізингу з збереженням або зміною умов договору лізингу. Дане право лізингоодержувача, передбачене п. 7 ст.15 Закону про фінансову арені, типово і для інших договірних зобов'язань з передачі майна тимчасове володіння та користування 84.

Необхідно також відзначити, що положеннями ст.8 Закону про фінансову оренду передбачена можливість передачі лізингоодержувачем лізингового майна в сублізинг третій особі за наявності письмової згоди лізингодавця. Примітно, що норми про фінансову оренду (лізингу), що містяться у Цивільному кодексі України (§ 6 гл.34), не включають в себе будь-яких спеціальних правил, що регулюють відносини, пов'язані з сублізингу, оскільки малося на увазі застосування до вказаних відносин загальних положень про оренду, і зокрема норм, що регламентують договір суборенди.

При передачі майна в сублізинг право вимоги до продавця переходить до лізингоодержувача за договором сублізингу.

Видається, що питання про можливість кваліфікації подібних і інших відносин як сублізингу, а не звичайної суборенди лізингового майна є досить спірним. Так, як абсолютно справедливо вказує В.В. Витрянский "термін" сублізинг "передбачає, що лізингоодержувач, передаючи майно в тимчасове володіння і користування третій особі, сам виступає в ролі лізингодавця. Однак це неможливо, оскільки на ньому не лежить обов'язки придбати лізингове майно у певного продавця відповідно до вказівок даного третьої особи (нового лізингоодержувача). Тому мова йде про звичайну суборенді "85.

Підкреслимо, що відносини, пов'язані з суборендою лізингового майна підлягають регулюванню загальними положеннями ЦК РФ про оренду, а саме п.2 ст.615, ст.618 ГК РФ. Лізингоодержувач може здавати лізингове майно в суборенду лише за наявності письмової згоди лізингодавця. При цьому договір суборенди не може бути укладений на термін, що перевищує термін договору лізингу.

Недійсність договору лізингу тягне за собою і недійсність договору суборенди. Дострокове припинення договору лізингу тягне припинення та укладеного відповідно з ним договору суборенди. У цьому випадку суборендар має право на укладення з лізингодавцем договору оренди на лізингове майно, що знаходилося в його користуванні відповідно до договору суборенди, в межах строку, що залишився суборенди на умовах, що відповідають умовам припиненого договору суборенди.

Глава 3. Припинення та цивільно-правові гарантії реалізації договору фінансової оренди (лізингу) у підприємницькій діяльності

3.1 Припинення договору лізингу

Найважливішою умовою практичної реалізації лізингових угод є повнота і своєчасність виконання договірних зобов'язань, тобто вчинення сторонами всього комплекту дій, передбачених угодою. З метою забезпечення гарантій виконання договірних умов для кожної із сторін лізингу передбачається застосування санкцій. Відповідальність комерційних організацій за невиконання або неналежне виконання зобов'язань відповідно до нормативних актів та договорами регулюється ГК РФ. Підставами договірної відповідальності можуть служити нормативні акти, тобто різні правові норми або юридично - фактичні винні діяння порушника, що спричинили збитки. Відповідальність за договорами лізингу економічно виражається у формі відшкодування збитків та (або) сплати неустойки.

У договорі лізингу в обов'язковому порядку повинні бути обумовлені обставини, які сторони вважають безперечним і очевидним порушенням зобов'язань і які ведуть до припинення дії договору лізингу і майновому розрахунку, а також процедура повернення предмета лізингу. Лізинговий договір може бути достроково розірваний за таких умов, якщо:

1. Лізингоодержувач не забезпечив необхідних умов приймання об'єкта угоди.

2. Не справив монтаж і введення обладнання в експлуатацію у встановлений договором термін.

3. Несвоєчасно здійснює платежі по орендній платі.

4. При настанні форс - мажорних обставин.

5. За згодою лізингодавця.

6. При укладенні нового контракту цими ж сторонами.

При достроковому розірванні договору лізингоодержувач зобов'язаний повернути об'єкт угоди і відшкодувати збитки лізингодавцю.

Звернувшись до юридичних аспектів фінансової оренди, ми побачимо, що нормативна база лізингових відносин залишає бажати кращого. В даний час фінансова оренда регулюється цілою низкою законів та інших нормативних актів, а також міжнародною конвенцією, ратифікованої нашою державою. При ознайомленні з цими документами можна не помітити розбіжностей у їх концепціях, масу розбіжностей і прямих суперечностей. Дозвіл правових колізій стало основним завданням процесу активізації лізингової діяльності, що, безумовно, створює значні труднощі для підприємців, які стикаються з фінансовою орендою. Необхідно зауважити, що пункт 6 гл.34 ДК РФ, присвячений лізингу, не містить норм про відповідальність за порушення умов договору. Федеральний закон "Про фінансову оренду (лізингу)" також не вирішує проблему регулювання відповідальності. У такій ситуації доводиться керуватися правовими нормами про відповідальність за договором оренди і загальними правилами цивільної відповідальності. Види та обсяг відповідальності в кожному конкретному випадку можуть визначатися сторонами, що укладають договір, але на практиці договори в частині відповідальності опрацьовуються слабко 86.

Дослідження наслідків невиконання або неналежного виконання зобов'язань лізингоодержувачем почнемо з найпоширенішого порушення - порушення обов'язку по перерахуванню лізингових платежів. Основним обов'язком лізингоотримувача є сплата лізингових платежів після прийняття предмета лізингу у тимчасове володіння та користування. Закон передбачає можливість здійснення розрахунків за лізинговими платежами продукцією (в натуральній формі), що виробляється за допомогою предмета лізингу, ціна на таку продукцію визначається за згодою сторін. Розмір, спосіб здійснення і періодичність лізингових платежів також визначаються договором лізингу. Як правило, в договорі фінансової оренди сторони обумовлюють порядок виплати лізингових платежів за допомогою складання графіка платежів, де кожному періоду (зазвичай кожному місяцю) відповідає певний лізинговий платіж, що включає в себе податок на додану вартість. "Втім, - зазначає А. А. Іванов, - виділення в складі лізингових платежів відшкодування витрат, доходу та викупного платежу з точки зору цивільного права особливого значення не має. Адже розмір цих платежів підлягає погодженню в договорі лізингу, після чого може бути переглянутий лише самими сторонами. Однак з точки зору оподаткування складу лізингових платежів може мати істотне значення "87.

Найважливішим правом лізингодавця як інвестора є право на отримання лізингових платежів, що утворюють його дохід від інвестиційної діяльності. Тому в разі невиконання лізингоодержувачем свого обов'язку по перерахуванню лізингових платежів більше двох разів поспіль лізингодавець може отримати утворилася заборгованість у безспірному порядку. Для цього після закінчення терміну платежу, встановленого договором лізингу, лізингодавець готує інкасове доручення на списання з рахунку лізингоодержувача сум прострочених лізингових платежів. Дане інкасове доручення направляється лізингодавцем у банк, в якому відкрито рахунок лізингоодержувача. Для забезпечення цього права сторони нерідко вказують у договорі положення про обов'язкове укладання лізингоодержувачем угоди з банком, яка б передбачала можливість лізингодавця отримати заборгованість по лізингових платежах у безспірному порядку. Якщо ж додаткової угоди з банком немає, то тут лізингодавець вже на підставі ст.13 Закону має право виставити на інкасо платіжну вимогу. Правда, в цьому випадку банк позбавлений можливості перевірити, чи дійсно стягуються прострочені платежі. Але тут вже доведеться покладатися на чесність лізингодавця і на активність лізингоодержувача, який буде оскаржувати списання грошових коштів з його рахунку.

Лізингоодержувачу у свою чергу надано право оскаржувати в суді правомірність дій лізингодавця за безакцептному списанню заборгованості за лізинговими платежами.

Будь-які інші суми (крім сум прострочених лізингових платежів) у розпорядження про безакцептне списання не включаються.

Важливим є питання, що стосується моменту виникнення зобов'язання зі сплати лізингових платежів. Так, Президія Вищого Арбітражного Суду РФ, розглядаючи в порядку нагляду справа за позовом ВАТ "Югорськая лізингова компанія" до ВАТ "РЕП" Березівське "про стягнення боргу за лізинговими платежами і відсотків за користування чужими коштами, встановив, що призначений до передачі лізингоодержувачу бульдозер (предмет лізингу) не був переданий у належному порядку, виявився не придатний до експлуатації, дефекти були виявлені в момент його вивантаження. Суд першої інстанції керувався п.1, 3 ст.22 Федерального закону "Про фінансову оренду (лізингу)" та п. 2.3 договору лізингу, згідно з якими ризики, пов'язані з поломкою предмета лізингу, несе лізингоодержувач, здійснив вибір підлягає поставці майна і його постачальника. Між тим, вказує Президія Вищого Арбітражного Суду РФ, згідно ст.28 Федерального закону "Про фінансову оренду (лізингу)" зобов'язання лізингоодержувача зі сплати лізингових платежів наступають з моменту початку використання лізингоодержувачем предмета лізингу, якщо інше не передбачено договором лізингу. Отже, звільнення лізингодавця від відповідальності перед лізингоодержувачем за невиконання або неналежне виконання постачальником зобов'язань, що випливають з договору поставки лізингового майна, не означає зміни змісту зобов'язання лізингоодержувача перед лізингодавцем щодо здійснення лізингових платежів з моменту початку використання лізингового майна 88. Як бачимо, тут Президія Вищого Арбітражного Суду РФ правомірно звернув увагу на обставину, передбачене п.3 ст.28 Закону про лізинг, де вказується, що за загальним правилом зобов'язання лізингоодержувача зі сплати лізингових платежів наступають з моменту початку використання лізингоодержувачем предмета лізингу. Така особливість лізингу, як використання об'єкта в підприємницьких цілях, накладає відбиток на характер стягнення заборгованості зі сплати лізингових платежів з некомерційних організацій, зокрема державних установ. Так, арбітражний суд першої та апеляційної інстанцій, розглядаючи аналогічну справу і керуючись ст.401 ГК РФ, виходив з відсутності вини відповідача (державної установи) у простроченні виконання зобов'язання. Матеріалами справи, на думку судових інстанцій, які розглядають справу, було підтверджено відсутність фінансування відповідача як державної установи за рахунок коштів федерального бюджету, а їм самим при цьому були вжиті всі заходи для належного виконання зобов'язання.

Федеральний арбітражний суд Поволзької округу, розглядаючи справу в касаційній інстанції, зазначив, що судом першої та апеляційної інстанцій не було взято до уваги, що відповідно до ст.665 ЦК РФ отримане орендарем майно за договором фінансової оренди (лізингу) передбачає його використання тільки для підприємницьких цілей. Тобто ця обставина зобов'язує державну установу, якій статутом надано право займатися підприємницькою діяльністю, передбачити режим використання предмета договору лізингу, а також надходження від іншої підприємницької діяльності, що дозволяють своєчасно погашати орендні платежі, а не розраховувати на надходження коштів виключно з федерального бюджету, як це випливає з матеріалів розглядається судом справи 89. Подібна практика вказує на те, що відповідальність лізингоодержувача за договором фінансової оренди завжди буде будуватися на засадах ризику, тобто незалежно від його вини.

Крім того, порушення обов'язку лізингоодержувача по перерахуванню лізингових платежів дає лізингодавцю право вимагати дострокового розірвання договору фінансової оренди і повернення в розумний строк лізингоодержувачем майна. Така можливість передбачена ст.619 ГК РФ, в якій говориться, що орендодавець може вимагати дострокового розірвання договору, якщо орендар не вніс орендну плату більше двох разів поспіль після закінчення встановленого договором строку платежу. Це ж правило міститься в п.2 ст.13 Закону про лізинг. Сторони можуть передбачити в договорі можливість лізингодавця звернутися до суду з вимогою про дострокове розірвання договору з огляду на неперерахування лізингоодержувачем лізингових платежів і після закінчення меншого терміну.

У зв'язку з цим хотілося б звернути увагу на кілька принципових моментів: при достроковому розірванні договору лізингу з ініціативи лізингодавця на підставі невнесення лізингових платежів договір розривається без відшкодування лізингоодержувачу будь-яких збитків, пов'язаних з розірванням, і непогашена заборгованість позбавляє лізингоодержувача права викупу предмета лізингу, більш того, наділяє лізингодавця правом вимоги повернення предмета лізингу у стані, в якому лізингоотримувач його одержав, з урахуванням нормального зносу або зносу, обумовленого договором лізингу. Як приклад можна навести Постанова Федерального арбітражного суду Поволзької округу, в якому вирішується питання про право лізингоодержувача на викуп предмета лізингу. У справі за позовом ТОВ "Каркаде" до підприємця Т.А. Конюх про витребування торгового павільйону у зв'язку з припиненням договору лізингу, а також про стягнення боргу за прострочення повернення предмета лізингу суд встановив, що в п.6 договору сторони передбачили, що після закінчення терміну дії договору лізингу лізингоодержувач за умови виконання ним всіх зобов'язань по відношенню до лізингодавця має право викупу предмета лізингу на умовах, зазначених у додатку до договору. З матеріалів справи випливає, що підприємець Т.А. Конюх має непогашену заборгованість за лізинговими платежами, у зв'язку з чим, вважає суд, у підприємця не виникло права викупу предмета лізингу, передбачене п.6 договору 90.

Можлива ситуація, коли викупна ціна предмету лізингу включена в загальну суму лізингових платежів, при цьому лізингоотримувач більшу частину лізингових платежів виплатив і не вніс лізингових платежів тільки за останні кілька місяців. Виникає питання: якщо лізингодавець зажадає дострокового розірвання договору, стягнення заборгованості та повернення майна, чи може лізингоодержувач в свою чергу вимагати компенсацію за сплату частини викупної ціни, яка сплачувалася разом з періодичними лізинговими платежами. Чи можна припустити, що лізингоодержувач придбав частку в праві власності на предмет лізингу пропорційно розміру сплаченої викупної ціни. Здавалося б, позитивні відповіді на ці питання були б справедливими, але законодавець не дає прямої відповіді. При аналізі законодавства про лізинг в цілому можна прийти до висновку, що лізингоодержувач набуває право власності на предмет лізингу тільки після сплати всіх лізингових платежів, в іншому випадку він не може претендувати на компенсацію (повернення) частини викупної ціни, яка була сплачена разом з лізинговими платежами , і не набуває частки у праві власності на майно.

У п.3 ст.17 Закону про лізинг передбачається обов'язок лізингоодержувача за свій рахунок здійснювати технічне обслуговування, забезпечувати збереження, а також здійснювати поточний і капітальний ремонт предмета лізингу. Технічне обслуговування предмета лізингу відноситься до витрат на утримання майна, і тому в цій частині Закон лише відтворює загальні положення про оренду. Те ж саме можна сказати про поточний ремонт (п.2 ст.616 ГК РФ) і про забезпечення збереження предмета лізингу. Забезпечення охорони та створення належних умов зберігання майна всього лише супроводжують загальні обов'язки лізингоодержувача по використанню предмета лізингу та поверненню (якщо в договорі не передбачено подальший перехід права власності до лізингоодержувача) його лізингодавцю. Віднесення обов'язки щодо здійснення капітального ремонту є відступом від загальних норм про оренду. За загальним правилом орендодавець зобов'язаний проводити за свій рахунок капітальний ремонт переданого в оренду майна, а орендар зобов'язаний проводити поточний ремонт і нести витрати на утримання майна (ст.616 ЦК). Відступ зумовлене "економічним змістом відносин лізингу, відповідно до якого" фактичним власником "предмета лізингу є лізингоодержувач, викуповувати його після закінчення дії договору. Лізингодавець само як інвестор зацікавлений у поверненні інвестованої суми та отриманні інвестиційного доходу. Реально експлуатацією майна, що виступає предметом лізингу, він не займається і не має для цього відповідних можливостей. Звідси, капітальний ремонт має здійснюватися лізингоодержувачем "91. Предмет лізингу може бути використаний тільки в підприємницьких цілях, що закріплено в Законі про лізинг та випливає з норм ст.665 ЦК України. Таким чином, використання предмета повинно бути спрямоване на отримання прибутку, а сам предмет повинен відповідати цим цілям (на відміну, наприклад, від предметів культу, музейних цінностей тощо). Крім цього, сторони в договорі можуть вказати додаткові вимоги до використання предмета лізингу. Наприклад, договір фінансової оренди автотранспортних засобів без екіпажу, як правило, містить положення про те, що лізингодавець надає лізингоодержувачу майно у стані, що відповідає його призначенню - здійсненню пасажирських перевезень. Говорячи про наслідки порушення обов'язку лізингоодержувача за змістом, здійснення ремонту та належному використанню предмета лізингу, тут (якщо інше не передбачено в договорі) відповідальність настає у формі відшкодування збитків (ст.15 ЦК). Одночасно лізингодавець може розірвати договір за правилами пп.1, 2, 4 ст.619 ЦК про дострокове розірвання договору оренди. Однак для настання наслідків порушення лізингоодержувачем обов'язки щодо здійснення технічного обслуговування і ремонту предмета лізингу лізингодавець, вимагаючи відшкодування збитків у суді, повинен буде доводити заподіяння йому таких збитків, а для розірвання договору в односторонньому порядку буде потрібно доводити істотне погіршення майна або використання майна з порушеннями, у т. ч. з порушенням призначення майна.

Передача майна в сублізинг і інше розпорядження лізинговими правами без згоди лізингодавця. Для передачі предмета лізингу в сублізинг згідно п.2 ст.8 Закону про лізинг обов'язкова наявність письмової згоди лізингодавця. У разі здачі майна в сублізинг та інших перерахованих вище варіантів розпорядження лізинговими правами без згоди лізингодавця останній може вимагати дострокового розірвання договору та відшкодування збитків (п.3 ст.615 ГК РФ). Так, А.А. Іванов пише, що "розпорядження орендованим майном (правами за договором) без згоди орендодавця, коли така згода необхідно, являє собою окремий випадок користування річчю не відповідно до умов договору оренди, до якого також застосовується п.3 ст.615 ГК РФ" 92 .

Яких-небудь інших наслідків порушення договору в частині розпорядження правами без згоди лізингодавця законодавством не передбачено, тим не менш сторони на свій розсуд можуть включити в договір положення про неустойку за ці порушення.

Порушення обов'язки повернути предмет лізингу. Закінчення дії договору лізингу тягне для лізингоодержувача наслідки двоякого роду. Найбільш типове завершення лізингових правовідносин - викуп предмета лізингу лізингоодержувачем. Однак з точки зору ГК РФ договір лізингу є перш за все договір фінансової оренди, а для орендних відносин типовий інший результат - повернення орендованого майна після закінчення терміну дії договору. Таким чином, для договору лізингу цей результат також не виключений. Більше того, саме його слід вважати звичайним умовою договору лізингу, оскільки варіант з викупом предмета лізингу має бути прямо передбачений у договорі (ст. 19 Закону про лізинг) 93. Тим самим, якщо в договорі відсутня умова, що предмет лізингу переходить у власність лізингоодержувача, останній зобов'язаний його повернути лізингодавцю після закінчення терміну дії договору.

Треба сказати, що перелік вищевказаних порушень договору фінансової оренди з боку лізингоодержувача не є вичерпним. Можна також згадати про такі порушення договору, як відмова від прийняття предмета лізингу, перешкода допуску лізингодавця до предмета лізингу і до фінансової інформації для інспектування та контролю, прострочення в укладенні договору страхування предмета лізингу, якщо такий обов'язок передбачений у договорі, та інше. Особливого сенсу у висвітленні цих моментів немає, оскільки ДК РФ і Закон про лізинг не передбачають ніяких спеціальних наслідків таких порушень, а залишають регулювання цих питань за сторонами, що не перешкоджає застосуванню загальних норм ЦК РФ про наслідки порушення умов договору.

3.2 Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором фінансової оренди (лізингу)

Найважливішою гарантією реалізації договору фінансової оренди (лізингу) у підприємницькій діяльності виступає належне виконання сторонами такого договору випливають з нього зобов'язань. У випадку, коли зобов'язання не виконані або виконані неналежним чином, говорять про їх порушення. Подібні порушення здатні завдати значної шкоди не тільки справною стороні, але і всьому лізинговому механізму. З метою запобігання таких порушень, а також усунення їх негативних наслідків встановлена ​​цивільно-правова відповідальність.

Відразу відзначимо, що в спеціальних положеннях Цивільного кодексу Російської Федерації про лізинг (§ 6 гл.34), а також у Федеральному законі від 29 жовтня 1998 р. № 164-ФЗ "Про фінансову оренду (лізингу)" 94 відповідальність сторін врегульована недостатньо повно . Тому при порушенні договору лізингу (якщо відсутня спеціальна норма) сторони повинні керуватися загальними положеннями ПС РФ про оренду (§ 1 гл.34), які застосовуються до окремих її видів, у тому числі і до лізингу, а також іншими нормами ГКРФ, що встановлюють відповідальність за порушення зобов'язань (зокрема, гл.25).

Крім того, при укладанні договору лізингу сторони вправі встановити відповідальність за такі порушення, за які чинне законодавство не передбачає будь-якої відповідальності, або ввести іншу міру відповідальності, відмінну від тієї, яка за дане правопорушення передбачена законодавством. Сторони вправі також підвищити або знизити розмір відповідальності в порівнянні з встановленим законом, якщо в ньому не вказано інше випереджаючи дослідження, підкреслимо, що в цивілістичній науці питання про поняття цивільно-правової відповідальності є дискусійним. Деякі автори розглядають відповідальність як неухильне, суворе, гранично ініціативне здійснення всіх обов'язків. Стосовно до сфери договірних зобов'язань відповідальність у такому розумінні фактично збігається з поняттям належного виконання зобов'язань. Разом з тим, цивільно-правова відповідальність і належне виконання зобов'язань - категорії, безумовно, різні, які підпорядковуються різним правилам і, отже, не можуть втілюватися в одних і тих же діях боржника. Іншими словами, поки зобов'язання виконуються належним чином, немає місця відповідальності. І, навпаки, настання відповідальності означає, що зобов'язання були порушені 95.

У спеціальних дослідженнях можна зустріти визначення цивільно-правової відповідальності як регульованої зобов'язання дати звіт у своїх діях 96. Проте такий обов'язок також має місце і в тих випадках, коли правопорушення немає. Як приклад можна привести закріплену ст.38 Закону про фінансову оренду обов'язок лізингоодержувача задовольняти запити лізингодавця про надання інформації, необхідної для здійснення ним фінансового контролю, яка, будучи своєрідною формою звітності, не може розглядатися в якості міри відповідальності. Крім того, закріплені в законодавстві заходи цивільно-правової відповідальності втілюють в собі конкретні негативні наслідки правопорушення у вигляді відшкодування збитків, сплати неустойки та ін 97.

Далі відзначимо, що під відповідальністю нерідко розуміють заходи державного або громадського примусу, включаючи примушування боржника до виконання прийнятої на себе зобов'язання в натурі 98. Не можна не погодитися з тим, що цивільно-правова відповідальність завжди пов'язана з державним примусом. Тим часом далеко не всяка міра державно-примусового впливу на правопорушника одночасно є мірою відповідальності. Так, примусове виконання наявної в особи обов'язки, наприклад, сплата лізингоодержувачем заборгованості по лізингових платежах за рішенням суду, навряд чи може розглядатися в якості міри його відповідальності перед лізингодавцем, оскільки в даному випадку лізингоотримувач лише примусово зобов'язується до виконання своєї договірної обов'язки і не несе ніяких несприятливих наслідків свого не належної поведінки.

У зв'язку з цим, найбільш точним, на нашу думку, представляється підхід, згідно з яким відповідальність розглядається як одна з форм державно-примусового впливу на порушників норм права, що полягає у застосуванні до них передбачених законом санкцій - заходів відповідальності, що тягнуть за собою для них додаткові несприятливі наслідки 99 .

У спеціалізованій науковій літературі виділяють особливості, якими володіє цивільно-правова відповідальність. По-перше, така відповідальність має майнове зміст, а її заходи (цивільно-правові санкції) носять майновий характер. По-друге, застосування цивільно-правових санкцій завжди тягне покладання на правопорушника всіх несприятливих, невигідних майнових наслідків його поведінки. По-третє, відповідальність у цивільному праві є відповідальністю одного контрагента перед іншим - порушника перед потерпілим 100. Тому майнові санкції, що покладаються на правопорушника, тут стягуються на користь потерпілої сторони. По-четверте, цивільно-правова відповідальність спрямована на еквівалентне відшкодування потерпілому заподіяної шкоди або збитків, а її застосування має на меті відновлення майнової сфери потерпілого від правопорушення. Перераховані особливості цивільно-правової відповідальності, природно, в повній мірі відносяться і до відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором лізингу.

Звертаючись до її безпосереднього розгляду, відразу відзначимо, що оскільки сторонами договору лізингу зазвичай є підприємці, відповідальність настає незалежно від їхньої вини в порушенні зобов'язань, якщо інше не передбачено договором. Таким чином, загальним підставою відповідальності за договором лізингу є, не вина, а підприємницький ризик. У цьому зв'язку важливо підкреслити, що відповідальність, яка не залежить від вини, не означає абсолютну, безмежну відповідальність правопорушника. Відповідно до п.3 ст.401 ГК РФ якщо інше не передбачено законом та договором, особа, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання при здійсненні підприємницької діяльності, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, то тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До таких обставин відносяться, зокрема, стихійні лиха, народні хвилювання та інші події, іменовані нерідко форс-мажором 101.

Крім того, для притягнення порушника до відповідальності за договором лізингу необхідно також наявність таких типових для всіх цивільних правопорушень умов як протиправний характер поведінки відповідача, наявність у потерпілої сторони шкоди або збитків, а також причинно-наслідковий зв'язок між протиправною поведінкою і наслідками, шкідливими наслідками.

Особливості правової конструкції договору лізингу, зокрема його тісна взаємозалежність з договором купівлі-продажу предмета лізингу, зумовлюють специфіку відповідальності за порушення випливають з нього конкретних зобов'язань, яка проявляється, перш за все, при покладанні відповідальності на лізингодавця. Така специфіка полягає в тому, що лізингодавець, за загальним правилом, передбаченим ст.670 ГК РФ, звільняється від відповідальності перед лізингоодержувачем за виконання продавцем вимог випливають із договору купівлі-продажу, крім випадків, коли відповідальність за вибір продавця лежить на лізингодавці.

Тут важливо підкреслити, що вітчизняним законодавством встановлено прямий зв'язок між лізингоодержувачем і, відповідно, продавцем предмета лізингу. Так, згідно п.1 ст.670 ГК РФ, лізингоодержувач має право пред'являти безпосередньо продавцеві майна вимоги, що випливають із договору купівлі-продажу, укладеного між продавцем і лізингоодержувачем, зокрема відносно якості і комплектності майна, термінів його постачання, і в інших випадках неналежного виконання договору продавцем. Аналогічне правило встановлено п.2 ст.10 Закону про фінансову оренду.

У даній ситуації лізингоодержувач має право діяти так, як якщо б він був стороною договору купівлі-продажу лізингового майна. Разом з тим, видається, що його правове становище відрізняється від статусу покупця відсутністю обов'язку сплатити придбане майно, а також неможливістю розірвання договору купівлі-продажу з продавцем такого майна не отримавши на те згоди лізингодавця.

Наведені положення російського законодавства про відповідальність лізингодавця вироблені з урахуванням норм міжнародного права. Принцип звільнення лізингодавця від відповідальності закріплений у положеннях Конвенції УНІДРУА від 28 травня 1988 р. "Про міжнародний фінансовий лізинг" 102 і відображає загальну філософію, яка лежить в основі даного документа, конструюючи найважливіший елемент, що визначає правову природу фінансового лізингу. Так, відповідно до п.1-а ст.8 лізингодавець звільняється від будь-якої відповідальності щодо обладнання, крім випадків, коли лізингоодержувачу заподіяні збитки внаслідок того, що він покладався на досвід і думку лізингодавця, внаслідок втручання останнього у вибір постачальника або специфікацій обладнання . Підкреслимо, що зазначений принцип знайшов відображення ще в двох конвенціальних положеннях. Так, згідно з положеннями, сформульованим у ст.10 Конвенції, обов'язки постачальника за договором поставки мають силу також і по відношенню до лізингоодержувача, як якщо б він був стороною такого договору, а обладнання поставлялося безпосередньо йому. Однак постачальник не несе відповідальності за один і той самий збиток і перед лізингодавцем, і перед лізингоодержувачем. Крім того, відповідно до п.5 ст.12 лізингоотримувач вправі пред'явити претензії до лізингодавця за недоставляння, затримку в постачанні або постачання обладнання, невідповідного договірним вимогам, тільки у випадку, якщо це сталося в результаті дії або бездіяльності з боку лізингодавця. Видається, що таку огорожу лізингодавця від відповідальності цілком логічно. Як вже зазначалося, ініціатором укладення договору лізингу зазвичай виступає лізингоодержувач, який здійснює ряд активних дій, а саме, визначає майно, що становить предмет лізингу, а також вибирає його продавця. При цьому лізингоотримувач, перш за все, покладається на власний досвід (а не на досвід лізингодавця), оскільки саме він (лізингоодержувач) буде використовувати це майно у своїй підприємницькій діяльності, і, відповідно, кому як не йому бути зацікавленим у його належній роботі. Вибране лізингоодержувачем майно лізингодавець набуває у продавця, який, у свою чергу, більше за інших обізнаний щодо його специфіки. Крім того, продавець спочатку повідомлений про подальшу передачу такого майна у лізинг. У зв'язку з цим, природно, що він є належної стороною, від якої лізингодавець і лізингоотримувач вправі вимагати відшкодування збитків у разі виникнення проблем з майном.

Разом з тим, відповідальність може бути розподілена і іншим чином, бо із загального правила звільнення лізингодавця від відповідальності є певні вилучення. Так, відповідно до п.2 ст.670 ЦК РФ, якщо інше не передбачено договором лізингу, лізингодавець не відповідає перед лізингоодержувачем за виконання продавцем вимог випливають із договору купівлі-продажу, крім випадків, коли відповідальність за вибір продавця лежить на лізингодавці. Як видно, гіпотеза наведеної правової норми, що містить умови її застосування, робить норму диспозитивної, а також обмежує звільнення лізингодавця від відповідальності у разі, коли останній відіграє більш активну роль у виборі продавця.

Необхідно відзначити, що положеннями п.2 ст.668 ДК РФ передбачена відповідальність лізингодавця у разі прострочення передачі майна лізингоодержувачу. Так, у разі, коли майно, що є предметом договору лізингу, не передано лізингоодержувачу в зазначений у цьому договорі термін, а якщо в договорі такий термін не зазначений, то в розумний строк, лізингоотримувач вправі, якщо прострочення допущене за обставинами, за які відповідає лізингодавець , вимагати розірвання договору та відшкодування збитків. Важливо підкреслити, що наведене правило, безумовно, властиво виключно договором лізингу, оскільки дає лізингодавцю право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків лише за винному поведінці лізингодавця, що спричинило таку прострочення. Якщо за обставини, що викликали прострочення, лізингодавець не відповідає, то свої вимоги лізингоодержувач пред'являє до продавця, керуючись положеннями п. I ст.670 ГК РФ.

Відповідно до чинного законодавства не має відповідних сертифікатів обладнання не може бути використано в харчовій промисловості, тобто в порушення ст.611 ГК РФ майно за договором не було передано в стані, що відповідає умовам договору.

Згідно ст.668 ЦК РФ у випадку, коли майно, що є предметом договору фінансової оренди, не передане орендареві в зазначений у договорі термін або в розумний термін, орендар має право, якщо прострочення допущене за обставинами, за які відповідає орендодавець, зажадати розірвання договору та відшкодування збитків.

Приватним випадком порушення аналізованого договору є невиконання лізингодавцем обов'язки щодо повідомлення лізингоодержувача про права третіх осіб на предмет лізингу. За загальним для всіх видів договору оренди правилом, передбаченим ст.613 ГК РФ, у разі невиконання обов'язку повідомити орендаря про права третіх осіб на орендоване майно, останній має право вимагати зменшення орендної плати, або розірвання договорів і відшкодування збитків. У зв'язку з цим на практиці нерідко виникає питання про те, чи поширюються положення наведеної норми на договір лізингу, якщо лізингоодержувач здійснює вибір майна і продавця самостійно. У такій ситуації логічно було б припустити, що оскільки лізингоодержувач самостійно вибирає майно і його продавця, то він повинен не гірше орендодавця знати про обтяження цього майна. Однак спеціальні норми § 6 гл.34 ДК РФ про лізинг, не містять правил, що регламентують це питання, тому при покладанні відповідальності на лізингодавця застосовуються загальні правила про оренду. Підкреслимо, що в даному випадку зменшення розміру лізингових платежів має бути пропорційно ущемлення права користування лізингоодержувача правами третіх осіб.

Звертаючись до дослідження специфіки відповідальності лізингоодержувача за договором лізингу, підкреслимо, що з боку даного суб'єкта найчастіше можливий такий вид порушення, як невиконання або неналежне виконання обов'язку зі сплати періодичних платежів. Разом з тим, ні спеціальні положення ГК РФ про лізинг, ні загальні його положення про оренду не містять правил про відповідальність лізингодавця за даний вид порушень 103.

Так, зокрема, правомочність лізингодавця на списання заборгованості, що утворилася з рахунку лізингоодержувача у безспірному порядку у випадку неперерахування періодичних платежів більше двох разів поспіль, передбачена п.1 ст.13 Закону, не може розглядатися в якості міри відповідальності лізингоодержувача, оскільки не тягне для нього додаткових обтяжень. Дане правомочність слід розглядати лише як заходи оперативного впливу, яка сприяють стимуляції лізингоодержувача до належного виконання своїх обов'язків за договором лізингу.

Те ж саме можна сказати про передбачене п.2 ст.13 Закону про фінансову оренду праві лізингодавця вимагати дострокового розірвання договору лізингу і повернення в розумний строк лізингоодержувачем майна у випадках, встановлених законодавством. Представляється, що в разі порушення лізингоодержувачем обов'язку по внесенню лізингових платежів лізингодавець повинен керуватися загальними положеннями ГКРФ про відповідальність за порушення зобов'язань. Так, у відповідності зі ст.393 ГК РФ, лізингодавець в разі прострочення внесення лізингоодержувачем лізингових платежів має право вимагати від останнього відшкодування збитків. Збитки лізингодавця визначаються відповідно до правил, передбачених ст.15 ЦК України. У зв'язку з цим відшкодуванню підлягають витрати, які лізингодавець справив для відновлення свого майнового права (реальні збитки), а також неодержані доходи, які він отримав би за звичайних умов цивільного обороту, якби його право не було порушено лізингоодержувачем (упущена вигода).

Крім того, за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором лізингу може бути стягнута неустойка (штраф, пені). Тут слід підкреслити, що відповідно до наявної договірної та арбітражною практикою дана форма відповідальності найбільш часто застосовується сторонами договору лізингу.

Підкреслимо, що застосування неустойки, поряд зі збитками, в якості заходи майнової відповідальності ставить проблему їх співвідношення. За загальним правилом, установленим ст.394 ГК РФ, збитки підлягають відшкодуванню в частині, не покритій неустойкою (залікова неустойка). Це правило має диспозитивний характер, отже, законом та договором може бути визначено інше їх співвідношення: по-перше, може допускатися стягнення не тільки неустойки, але і збитків (виключна неустойка), по-друге, коли збитки можуть бути стягнуті в повній сумі понад неустойки (штрафна неустойка), по-третє, коли по вибору кредитора можуть бути стягнуті або неустойка, або збитки (альтернативна неустойка).

Далі необхідно зазначити, що специфіка аналізованого нами порушення полягає в тому, що не виконується грошове зобов'язання, яке тягне крім зазначених форм відповідальності та інші заходи впливу. Представляється, що лізингодавець має право вимагати сплати відсотків за користування чужими коштами. При цьому слід враховувати, що сама по собі несплата лізингових платежів не тягне за собою відповідальності у вигляді сплати відсотків. Як відомо, для настання даного виду відповідальності необхідно обумовлене невиконанням грошового зобов'язання користування чужими коштами. Останнє має місце як в тому випадку, коли лізингоодержувач утримує у себе належні лізингодавцю лізингові платежі, так і в тому випадку, коли він витратив кошти, призначені для їх сплати, на інші потреби. Неправомірне користування чужими коштами, за змістом ст.395 ГК РФ, має місце і тоді, коли у лізингоодержувача взагалі немає необхідних для розрахунків з лізингодавцем грошових коштів, в силу чого він не має можливості виконати покладене на нього грошове зобов'язання. Якщо такого неправомірного користування чужими грошовими коштами немає, то немає підстав для притягнення лізингоодержувача до відповідальності. Так, якщо лізингоодержувач доручив обслуговуючому його банку перекласти і зарахувати на рахунок лізингодавця відповідну грошову суму, а останній помилково переказав гроші за іншою адресою, зобов'язання не буде виконано, оскільки лізингодавець не отримав належні йому лізингові платежі. Однак підстав для застосування до лізингоодержувача ст.395 ГК РФ заходів відповідальності немає, оскільки в даному випадку відсутній неправомірне користування чужими коштами.

Як видно, за невиконання зобов'язання лізингоодержувача зі сплати лізингових платежів може бути передбачена відповідальність не тільки у формі відшкодування збитків та сплати неустойки, але й у формі сплати відсотків за користування чужими коштами. У цьому зв'язку важливо підкреслити, що відсотки за користування чужими грошовими коштами та неустойка є різними за своєю природою формами відповідальності. Їхнє одночасне застосування за одне і теж правопорушення не допускається. Неустойка йде в залік тих мінімальних збитків, які обчислюються виходячи з облікової ставки банківського відсотка. Якщо договором лізингу передбачено обов'язок лізингоодержувача сплачувати неустойку при простроченні виконання зобов'язання з перерахування платежів, лізингодавець має право пред'явити вимогу або про застосування цієї неустойки або відсотків за неправомірне користування чужими коштами, не доводячи факту розміру збитків 104. Виняток повинна становити штрафна неустойка, що стягується понад понесених збитків, а отже, і над ту грошової суми, яка стягується з урахуванням ставки банківського відсотка.

Далі, характеризуючи відповідальність лізингоодержувача, необхідно зазначити, що відповідно до ст.17 Закону про фінансову оренду за несвоєчасне повернення предмета лізингу лізингодавець має право наполягати на внесенні лізингових платежів за час прострочення, а якщо зазначена плата не покриває завданих збитків, може вимагати їх відшкодування. Якщо за несвоєчасне повернення предмета лізингу лізингодавцю передбачена неустойка, збитки можуть бути стягнуті з лізингоодержувача в повній сумі понад неустойку, якщо інше не було передбачено договором лізингу.

Звісно ж необхідним включення до гл.34 ЦК РФ норми, яка закріплює право лізингоодержувача відмовитися від майна, що є предметом фінансової оренди (лізингу), і зажадати відшкодування збитків у випадках, коли таке майно було придбано лізингодавцем в іншого продавця, ніж той, який визначений лізингоодержувачем. До тих пір при вирішенні питання про відповідальність слід вважати, що продавця вибрав лізингодавець і, в цьому випадку, застосовувати правило п.2 ст.670 ГКРФ, що виключить неналежне виконання зобов'язань з боку останнього і виступить гарантією прав лізингоодержувача у підприємницькій діяльності.

У результаті аналізу положень ЦК РФ, а також Закону про фінансову оренду зроблено висновок про недостатність правового регулювання обставин, за які може бути передбачена відповідальність лізингоодержувача. У зв'язку з цим представляється доцільним введення до Закону про фінансову оренду норми, що передбачає відповідальність лізингоодержувача у формі законної неустойки за ухилення від придбання майна, що є предметом фінансової оренди (лізингу), у власність після закінчення терміну дії договору фінансової оренди (лізингу), якщо таке придбання було передбачено договором. Розмір неустойки пропонується визначити у вигляді відсотка від залишкової вартості такого майна.

Висновок

Фундаментальні перетворення, що відбулися в економічному укладі Російської Федерації в 90-і роки XX століття у зв'язку з переходом до ринкових відносин, вимагали застосування нових форм співробітництва в майновому обороті, що визначили активне використання сучасних правових механізмів їх регулювання. До числа найбільш затребуваних і динамічно розвиваються форм такої співпраці ставиться фінансова оренда (лізинг), яка особливо поширена в сфері підприємницької діяльності.

У процесі дослідження виявлено, що договір фінансової оренди є взаємним, тому що являє собою угоду двох взаємно зобов'язаних сторін, які по відношенню один до одного виступають в якості кредитора і боржника одночасно; оплатним, враховуючи, що замість надання лізингодавцем у тимчасове володіння і користування предмета лізингу, лізингоотримувач сплачує лізингові платежі; консенсуальних, оскільки обов'язок передати предмет лізингу та вносити лізингові платежі виникає з моменту досягнутого сторонами угоди.

Самостійним предметом договору лізингу, ні за яких умов, не можуть бути майнові права, оскільки такі об'єкти цивільних прав не відносяться до категорії речей. Між тим майнові права лізингодавця, пов'язані з підприємством, передаються в тимчасове оплатне володіння і користування за договором лізингу в складі відповідного майнового комплексу. Крім того, неможлива передача в лізинг грошей і цінних паперів, оскільки весь сенс користування ними полягає в їх споживанні.

Проведене дослідження специфіки суб'єктного складу договору фінансової оренди (лізингу) у підприємницькій діяльності призводить до висновку про те, що його суб'єктами виступають лізингодавець і лізингоотримувач. Продавець предмету лізингу не є суб'єктом договору фінансової оренди (лізингу), однак, під впливом спеціальних правил ДК РФ про фінансову оренду (лізингу), встановлених § 6 гл.34, бере безпосередню участь у його реалізації.

У результаті аналізу вимог, що пред'являються нормами цивільного законодавства до суб'єктів договору фінансової оренди (лізингу), виявлено, що в якості лізингоодержувача крім фізичної особи, зареєстрованої як індивідуального підприємця або комерційної організації, може виступати некомерційна організація, яка використовує предмет фінансової оренди (лізингу) у рамках дозволеної підприємницької діяльності.

Виявлена ​​недостатність правового регулювання істотних умов договору фінансової оренди (лізингу), що відносять до таких лише його предмет. З метою захисту інтересів суб'єктів договору фінансової оренди (лізингу) у підприємницькій діяльності пропонується виділення в п.3 ст.15 Закону про фінансову оренду умови про ціну в якості істотної умови.

2. Представляється, що основним обов'язком лізингоотримувача є обов'язок по сплаті лізингових платежів. У результаті аналізу різних джерел обгрунтовується необхідність введення в ст.28 Закону про фінансову оренду положення, згідно з яким лізингові платежі, що підлягають виплаті за договором фінансової оренди (лізингу), повинні розраховуватися з урахуванням амортизації всієї або істотної частини вартості майна, що становить його предмет. Це буде відповідати правилом, закріпленому п.2-в ст.1 Конвенції про міжнародний фінансовий лізинг. При цьому пропонується в Законі про фінансову оренду також встановити, яка саме частка амортизації предмету фінансової оренди (лізингу) складе "істотну частину вартості майна".

3. Відзначається суперечність положень ЦК РФ і Закону про фінансову оренду, яке ускладнює застосування сторонами механізму страхування підприємницьких ризиків, що виникають при реалізації договору фінансової оренди (лізингу). Так, у п.2 ст.21 Закону про фінансову оренду вказується, що страхування підприємницького (фінансового) ризику здійснюється за згодою сторін договору лізингу. Іншими словами, право на страхування підприємницького (фінансового) ризику дає стороні договір фінансової оренди (лізингу), а страхувальником і вигодонабувачем в такому договорі може бути будь-яка зі сторін. Проте ст.933 ЦК України встановлює, що за договором підприємницького ризику може бути застрахований підприємницький ризик лише самого страхувальника і тільки на його користь. Договір страхування підприємницького ризику особи, яка не є страхувальником, мізерний. Договір страхування підприємницького ризику на користь особи, яка не є страхувальником, вважається укладеним на користь страхувальника. Значить, не можна застрахувати чужий підприємницький ризик чи передати право на отримання страхового відшкодування іншій особі. Тому положення п.2 ст.21 Закону про фінансову оренду не можна вважати логічним. Його необхідно привести у відповідність з правилами ст.933 ЦК України.

4. Пропонується включити до гл.34 ЦК РФ норму, що закріплює право лізингоодержувача відмовитися від майна, що є предметом фінансової оренди (лізингу), і зажадати відшкодування збитків у випадках, коли таке майно було придбано лізингодавцем в іншого продавця, ніж той, який визначений лізингоодержувачем. До тих пір при вирішенні питання про відповідальність слід вважати, що продавця вибрав лізингодавець і, в цьому випадку, застосовувати правило п.2 ст.670 ГКРФ, що виключить неналежне виконання зобов'язань з боку останнього і виступить гарантією прав лізингоодержувача у підприємницькій діяльності.

5. Представляється, що відповідальність за договором фінансової оренди (лізингу) у сфері підприємницької діяльності може наступати у формі відшкодування збитків і сплати неустойки. Відзначається також можливість застосування до даного договору відсотків за невиконання грошових зобов'язань, передбачених ст.395 ГК РФ. Проте дві міри відповідальності за одне й те саме правопорушення застосовуватися не можуть, якщо законом або договором не передбачено одночасне стягнення неустойки і збитків. По суті це означає, що застосування договірної неустойки виключає можливість застосування відповідальності, передбаченої ст.395 ГК РФ. Виходом в даному випадку буде правило, встановлене в самому договорі фінансової оренди (лізингу), що при простроченні виконання зобов'язання неустойка стягується поряд з відсотками за користування чужими коштами.

Бібліографічний список

Нормативно-правові акти

 1. Про міжнародний фінансовий лізинг [Текст]: [Конвенція УНІДРУА, Міститься у Оттаві 28.05.1988 р.] / / Збори законодавства РФ. - 1999. - № 32. - Ст.4040.

 2. Конституція Російської Федерації [Текст]: офіц. текст. від 12.12.1993 р. / / Російська газета. - 1993. - № 237.

 3. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина перша) [Текст]: [Федеральний закон № 51-ФЗ, прийнятий 30.11.1994 р., станом на 30.12.2008] / / Збори законодавства РФ. - 1994. - № 32. - Ст.3301.

 4. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина друга) [Текст]: [Федеральний закон № 14-ФЗ, прийнятий 25.12.1996 р., станом на 14.07.2008] / / Збори законодавства РФ. - 1996. - № 5. - Ст.410.

 5. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина третя) [Текст]: [Федеральний закон № 146-ФЗ, прийнятий 26.11.2001 р., станом на 30.06.2008] / / Збори законодавства РФ. - 2001. - № 49. - Ст.4552.

 6. Цивільний процесуальний кодекс Російської Федерації [Текст]: [Федеральний закон № 138-ФЗ, прийнятий 14.11.2002 р., станом на 25.11.2008] / / Збори законодавства РФ. - 2002. - № 46. - Ст.4532.

 7. Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації [Текст]: [Федеральний закон № 95-ФЗ, прийнятий 24.07.2002 р., станом на 03.12.2008] / / Збори законодавства РФ. - 2002. - № 30. - Ст.3012.

 8. Про внесення змін і доповнень до Федерального закону "Про лізинг" [Текст]: [Федеральний закон № 10-ФЗ, прийнятий 29.01.2002 р., станом на 18.07.2005] / / Збори законодавства РФ. - 2002. - № 5. - Ст.376.

 9. Про ліцензування окремих видів діяльності [Текст]: [Федеральний закон № 128-ФЗ, прийнятий 08.08.2001 р., станом на 30.12.2008] / / Збори законодавства РФ. - 2001. - № 33 (Ч.1). - Ст.3430.

 10. Про фінансову оренду (лізингу) [Текст]: [Федеральний закон № 164-ФЗ, прийнятий 29.10.1998 р., станом на 26.07.2006] / / Збори законодавства РФ. - 1998. - № 44. - Ст.5394.

 11. Про приєднання Російської Федерації до Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг [Текст]: [Федеральний закон № 16-ФЗ, від 08.02.1998 р.] / / Збори законодавства РФ. - 1998. - № 7. - Ст.787.

Наукова та навчальна література

 1. Абдульмянов І.М. Правова природа договору лізингу [Текст] / / Право і політика. - 2006. - № 6. - С.14.

 2. Алексєєв С.С. Проблеми теорії права. Т.1. [Текст] - М., Статут. 2005. - 836 с.

 3. Оренда. Лізинг [Текст] / Под ред. Абашина AM, Талье И. І.К. - М., Юніті. 2008. - 478 с.

 4. Баєв А.А., Раймак Дж.М. Оренда як підстава виникнення права власності [Текст] / / Теорія і практика цивільно-правового регулювання. Межвуз. СБ наук. праць. - М., Статут. 2005. - 562 с.

 5. Бакланов Г. Нове в законодавстві про лізинг [Текст] / / Нотаріальний вісник. - 2002. - № 4. - С.21-22.

 6. Банківська справа. Підручник [Текст] / Под ред. Лаврушіна С.І. - М., Фінанси і статистика. 2007. - 682 с.

 7. Борисов А.Н. Коментар до Федерального закону Російської Федерації "Про фінансову оренду (лізингу)" (постатейний) [Текст] - М., ЗАТ Юстіцінформ. 2008. - 234 с.

 8. Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга перша: Загальні положення. [Текст] - М., Статут. 2003. - 716 с.

 9. Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Договори про передачу майна [Текст] - М., Статут. 2005. - 732 с.

 10. Батя А.А., Бобкова О. В.1001 договір на всі випадки бізнесу [Текст] - М., ТОВ "ВД" Рівновага ". 2008. - 498 с.

 11. Братусь С.Н. Юридична відповідальність і законність. [Текст] - М., Юридична література. 1976. - 512 с.

 12. Бутенін Н. В.60-років ленд-лізу [Текст] / / Експерт. Додаток Обладнання: ринок, пропозиція, ціни. - 2001. - № 4. - С.37.

 13. Васильєва Є. Хто відповідає за передачу предмета лізингу? [Текст] / / ЕЖ-Юрист. - 2008. - № 12. - С.6.

 14. Витрянский В.В. Договір оренди та його види. [Текст] - М., Статут. 2000. - 642 с.

 15. Витрянский В.В. Договір оренди та його види: прокат, фрахтування на час, оренда будівель, споруд та підприємств, лізинг. [Текст] - М., Статут. 2001. - 704 с.

 16. Востоков В. Фінансова оренда. Що потрібно знати при укладанні лізингової угоди? [Текст] / / Бізнес-адвокат. - 2008. - № 13. - С.11.

 17. Газман В.Д. Фінансовий лізинг. Навчальний посібник. [Текст] - М., Юрайт. 2006. - 298 с.

 18. Голенков А.В. Схеми можливих лізингових відносин у підприємницькій діяльності [Текст] / / Юрист. - 2008. - № 11. - С.24.

 19. Горемикін В.А. Основи технології лізингових операцій: Учеб. посібник. [Текст] - М., Волтерс Клувер. 2007. - 276 с.

 20. Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга: Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик [Текст] / Под ред. Козир О.М., Маковського А.Л., Хохлова С.А. - М., МЦФЕР. 1998. - 698 с.

 21. Цивільне право: Підручник: У 2 т. Т.1. [Текст] / Відп. ред. Суханов Є.А. - М., Волтерс Клувер. 2008. - 842 с.

 22. Цивільне право. Підручник. Частина 1. [Текст] / Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. - М., Проспект. 2008. - 864 с.

 23. Цивільне право: Підручник. Частина 2 [Текст] / Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. - М., Проспект. 2008. - 836 с.

 24. Цивільне право. Частина друга: підручник [Текст] / Відп. ред. Мозолін В.П. - М., МАУП. 2008. - 734 с.

 25. Цивільне право. Ч.2. Підручник. Зобов'язальне право [Текст] / Под ред. Залеського В.В. - М., Норма. 2004. - 736 с.

 26. Цивільне та торгове право капіталістичних держав: Підручник [Текст] / Під. ред. Васильєва Е. А - М., Міжнародні відносини. 1992. - 682с.

 27. Грибанов В.П. Здійснення і захист цивільних прав. [Текст] - М., Статут. 2000. - 486 с.

 28. Громов С.А. Предмет лізингу в цивільному обороті [Текст] / / Об'єкти цивільного обороту: Збірник статей / Відп. ред. Рожкова М.А. - М., Статут. 2007. - 486 с.

 29. Громико А.А. Зовнішня експансія капіталу. Історія і сучасність. [Текст] - М., Наука. 1982. - 518 с.

 30. Джухи В.М. Лізинг. [Текст] - Ростов-на-Дону., Фенікс. 2002. - 376 с.

 31. Іванов О.О. Договір фінансової оренди (лізингу): Учеб. - Практ. посібник. [Текст] - М., Проспект. 2007. - 304 с.

 32. Іоффе О.С. Вибрані праці з цивільного права [Текст] - М., Статут. 2000. - 704 с.

 33. Істомін С.І. Суб'єктний склад у правовідносинах при переміщенні товарів по лізингу [Текст] / / Юридичний світ. - 2007. - № 10. - С. 19.

 34. Кабатова Є. Закон далекий від досконалості, але це - закон [Текст] / / Закон. - 1998. - № 8. - С.22-25.

 35. Кабатова Є.В. Лізинг: правове регулювання, практика. [Текст] - М., Інфра-М. 2007. - 406 с.

 36. Козлова Н.М. Установчий договір про створення комерційних товариств і товариств. [Текст] - М., Волтерс Клувер. 2008. - 218 с.

 37. Комаров А.С. Відповідальність у комерційному обороті. [Текст] - М., Волтерс Клувер. 2005. - 516 с.

 38. Коментар до Цивільного кодексу РРФСР [Текст] / Под ред. Флейшиц Е.А., Іоффе О.С. - М., Юридична література. 1970. - 672 с.

 39. Коментар до Федерального закону "Про фінансову оренду (лізингу)" [Текст] / Под ред. Коршунова Н.М. - М., Норма. 2008. - 246 с.

 40. Комерційне право: Підручник [Текст] / Под ред. Попондопуло В.Ф., Яковлєвої В.Ф. - М., МАУП. 2008. - 764 с.

 41. Коннова Т.А. Договір фінансової оренди (лізингу) [Текст] / / Законодавство. - 2008. - № 10. - С.16.

 42. Корольов С. Лізинговий договір, права і обов'язки сторін [Текст] / / ЕЖ-Юрист. - 2006. - № 35. - С.2.

 43. Кулагін М.І. Підприємництво і право: досвід Заходу. [Текст] - М., БЕК. 1992. - 678 с.

 44. Лісіменко І.Г. Договір лізингу в Російському цивільному праві. [Текст] - М., Скіф. 2008. - 430 с.

 45. Мейєр Д.І. Російське громадянське право: У 2 ч. Ч.1. [Текст] - М., Статут. 2003. - 678 с.

 46. Мельников В.С. Лізингові угоди [Текст] / / Сучасне право. - 2008. - № 5. - С.15-16.

 47. Нігаматзянов Т.Т. Істотні умови договору лізингу [Текст] / / Право і економіка. - 2007. - № 7. - С.27.

 48. Николюкин С.В. Комерційна оренда в міжнародному обороті: специфіка і практика вирішення спорів [Текст] / / Податки (газета). - 2008. - № 36. - С.10.

 49. Павлодский Є.А. Банківський лізинг [Текст] / / Законодавство і економіка. - 2008. - № 6. - С.12.

 50. Решетник І.А. Цивільно-правове регулювання лізингу в Російській Федерації [Текст] - М., Норма. 2003. - 308 с.

 51. Романець Ю.В. Договори, спрямовані на передачу майна у тимчасове користування [Текст] / / Законодавство. - 2006. - № 7. - С.21.

 52. Романсу Ю.В. Договори, спрямовані на передачу майна у тимчасове користування [Текст] / / Законність. - 2008. - № 7. - С.31.

 53. Сарбаш С.В. Забезпечувальна передача правового титулу [Текст] / / Вісник цивільного права. - 2008. - № 1. - С.25.

 54. Сидорова В., Байкова Т. Економіко-правові проблеми російського лізингу [Текст] / / Бюлетень нотаріальної практики. - 2006. - № 2. - С.26.

 55. Слесаренко Є.В. Загальна характеристика договору лізингу по праву Росії та США [Текст] / / Право і політика. - 2007. - № 7. - С.25.

 56. Стародубова Л.В. Відповідальність сторін за договором фінансової оренди [Текст] / / Закони Росії: досвід, аналіз, практика. - 2007. - № 2. - С.26.

 57. Сусанін К.Г. Найбільш вигідні угоди: лізинг, бартер, товарообмін із зарубіжними партнерами. [Текст] - М., Юридична література. 1992. - 376 с.

 58. Тархов В.А. Відповідальність по радянському цивільному праву. [Текст] - Саратов., Саратовський університет. 1973. - 478 с.

 59. Федоренко Н.В., Піпнік Т.Д. Про деякі проблеми правового регулювання лізингу [Текст] / / Законодавство. - 2008. - № 8. - С.17.

 60. Харитонова Ю.С. Договір лізингу. [Текст] - М., Юрайт. 2008. - 376 с.

 61. Хізіріева Д.І. Ризики в договорі фінансової оренди (лізингу) та способи їх мінімізації [Текст] / / Право і економіка. - 2008. - № 5. - С.36.

 62. Хохлов В.А. Відповідальність і позитивне регулювання [Текст] / / Цивільне право. - 2008. - № 3. - С. 19.

 63. Шаталов С. Основні та організаційні відносини в лізингу [Текст] / / Податки (газета). - 2006. - № 48. - С.11.

 64. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права: у 2-х т. Т.1. [Текст] - М., Статут. 2003. - 678 с.

 65. Щербакова Є.Б. Актуальні питання оподаткування лізингової угоди [Текст] / / Адміністративне та муніципальне право. - 2008. - № 9. - С.22.

 66. Ерделевскій AM Нове в законодавстві про лізинг [Текст] / / Законодавство. - 2002. - № 6. - С.15-20.

 67. Югай О.Д. Порушення лізингоодержувачем договору фінансової оренди [Текст] / / Юрист. - 2006. - № 2. - С.34.

Матеріали юридичної практики

 1. Про практику застосування положень Цивільного кодексу Російської Федерації про відсотки за користування чужими грошовими коштами [Текст]: [Постанова Пленуму Верховного Суду РФ № 13, Пленуму ВАС РФ № 14, від 08.10.1998 р.] / / Вісник ВАС РФ. - 1998. - № 12. - С.34.

 2. Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації [Текст]: [Постанова Пленуму Верховного Суду РФ і Пленуму ВАС РФ № 6 / 8, від 01.07.1996 р.] / / Вісник ВАС РФ. - 1996. - № 9. - С.43.

 3. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом права власності та інших речових прав [Текст]: [Постанова Пленуму ВАС РФ № 8, від 25.02.1998 р.] / / Вісник ВАС РФ. - 1998. - № 10. - С.45.

 4. Огляд практики вирішення спорів, пов'язаних з орендою [Текст]: [Інформаційне Лист Президії ВАС РФ № 66, від 11.01.2002 р.] / / Вісник ВАС РФ. - 2002. - № 3. - С.43.

 5. Огляд практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом права власності та інших речових прав [Текст]: [Інформаційне Лист Президії ВАС РФ № 13, від 28.04.1997 р.] / / Вісник ВАС РФ. - 1997. - № 7. - С.36.

 6. Постанова ФАС Поволзької округу від 03.07.2008 р. № А55-18391/08 / / Вісник ВАС РФ. - 2008. - № 12. - С.71.

 7. Постанова ФАС Поволзької округу від 12.06.2008 р. № А55-12792/07 / / Вісник ВАС РФ. - 2008. - № 11. - С.63.

 8. Постанова ФАС Поволзької округу від 03.03.2008 р. № А55-13401/07 / / Вісник ВАС РФ. - 2008. - № 8. - С.55.

 9. Постанова ФАС Поволзької округу від 17 січня 2008 р. у справі № А55-468001/07 / / Вісник ВАС РФ. - 2008. - № 6. - С.49.

 10. Постанова ФАС Поволзької округу від 26.08.2007 р. № А55-12939/07 / / Вісник ВАС РФ. - 2008. - № 1. - С.59.

1 Кулагін М.І. Підприємництво і право: досвід Заходу. [Текст] - М., БЕК. 1992. - С. 259.

2 Громадянське і торгове право капіталістичних держав: Підручник [Текст] / Під. ред. Васильєва Е.А - М., Міжнародні відносини. 1992. - С. 341.

3 Бутенін Н.В. 60-років ленд-лізу [Текст] / / Експерт. Додаток Обладнання: ринок, пропозиція, ціни. - 2001. - № 4. - С. 37; Громико А.А. Зовнішня експансія капіталу. Історія і сучасність. [Текст] - М., Наука. 1982. - С. 77.

4 Сусанін К.Г. Найбільш вигідні угоди: лізинг, бартер, товарообмін із зарубіжними партнерами. [Текст] - М., Юридична література. 1992. - С. 52.

5 Відомості ВР СРСР. - 1961. - № 50. - Ст. 526. В даний час документ втратив силу.

6 Відомості ВР РРФСР. - 1964. - № 24. - Ст. 406. В даний час документ втратив силу.

7 Збори законодавства РФ. - 1999. - № 32. - Ст. 4040.

8 Джухи В.М. Лізинг. [Текст] - Ростов-на-Дону., Фенікс. 2002. - С. 47.

9 Відомості ВР РРФСР. - 1989. - № 25. - Ст. 481. В даний час документ втратив силу.

10 Газман В.Д. Фінансовий лізинг. Навчальний посібник. [Текст] - М., Юрайт. 2006. - С. 285-286; Банківська справа. Підручник [Текст] / Под ред. Лаврушина С.І. - М., Фінанси і статистика. 2007. - С. 398-401.

11 Цивільний кодекс Російської Федерації (частина перша) [Текст]: [Федеральний закон № 51-ФЗ, прийнятий 30.11.1994 р., станом на 30.12.2008] / / Збори законодавства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.

12 Збори законодавства РФ. - 1998. - № 39. - Ст. 4857. В даний час документ втратив силу.

13 Збори законодавства РФ. - 2001. - № 7. - Ст. 648. В даний час документ силу.

14 Збори законодавства РФ. - 2001. - № 33 (Ч. 1). - Ст. 3430.

15 Цивільний кодекс Російської Федерації (частина друга) [Текст]: [Федеральний закон № 14-ФЗ, прийнятий 25.12.1996 р., станом на 14.07.2008] / / Збори законодавства РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410.

16 Про фінансову оренду (лізинг) [Текст]: [Федеральний закон № 164-ФЗ, прийнятий 29.10.1998 р., станом на 26.07.2006] / / Збори законодавства РФ. - 1998. - № 44. - Ст. 5394.

17 Про приєднання Російської Федерації до Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг [Текст]: [Федеральний закон № 16-ФЗ, від 08.02.1998 р.] / / Збори законодавства РФ. - 1998. - № 7. - Ст.787.

18 Витрянский В.В. Договір оренди та його види. [Текст] - М., Статут. 2000. - С. 248-254; Кабатова Є. Закон далекий від досконалості, але це - закон [Текст] / / Закон. - 1998. - № 8. - С. 22-25.

19 Збори законодавства РФ. - 2002. - № 5. - Ст. 376.

20 Бакланов Г. Нове в законодавстві про лізинг [Текст] / / Нотаріальний вісник. - 2002. - № 4. - С. 21-22; Ерделевскій A. M. Нове в законодавстві про лізинг [Текст] / / Законодавство. - 2002. - № 6. - С. 15-20.

21 Збори законодавства РФ. - 1994. - № 22. - Ст. 2463. В даний час нормативний акт втратив чинність.

22 Збори законодавства РФ. - 1995. - № 27. - Ст. 2591. В даний час нормативний акт втратив чинність.

23 Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Договори про передачу майна [Текст] - М., Статут. 2005. - С. 410.

24 Збори законодавства РФ. - 1999. - № 23. - Ст. 4040.

25 Федоренко Н.В., Піпнік Т.Д. Про деякі проблеми правового регулювання лізингу [Текст] / / Законодавство. - 2008. - № 8. - С. 17.

26 Про внесення змін і доповнень до Федерального закону "Про лізинг" [Текст]: [Федеральний закон № 10-ФЗ, прийнятий 29.01.2002 р., станом на 18.07.2005] / / Збори законодавства РФ. - 2002. - № 5. - Ст. 376.

27 Витрянский В.В. Указ. соч. - С. 255.

28 Корольов С. Лізинговий договір, права і обов'язки сторін [Текст] / / ЕЖ-Юрист. - 2006. - № 35. - С. 2; Павлодский Є.А. Банківський лізинг [Текст] / / Законодавство і економіка. - 2008. - № 6. - С. 12.

29 Постанова ФАС Поволзької округу від 03.07.2008 р. № А55-18391/08 / / Вісник ВАС РФ. - 2008. - № 12. - С. 71.

30 Востоков В. Фінансова оренда. Що потрібно знати при укладанні лізингової угоди? [Текст] / / Бізнес-адвокат. - 2008. - № 13. - С. 11.

31 Сарбаш С.В. Забезпечувальна передача правового титулу [Текст] / / Вісник цивільного права. - 2008. - № 1. - С. 25.

32 Баєв А.А., Раймак Дж.М. Оренда як підстава виникнення права власності [Текст] / / Теорія і практика цивільно-правового регулювання. Межвуз. СБ наук. праць. - М., Статут. 2005. - С. 68.

33 Громов С.А. Предмет лізингу в цивільному обороті [Текст] / / Об'єкти цивільного обороту: Збірник статей / Відп. ред. Рожкова М.А. - М., Статут. 2007. - С. 344.

34 Стародубова Л.В. Відповідальність сторін за договором фінансової оренди [Текст] / / Закони Росії: досвід, аналіз, практика. - 2007. - № 2. - С. 26.

35 Цивільне право: Підручник: У 2 т. Т.1. [Текст] / Відп. ред. Суханов Є.А. - М., Волтерс Клувер. 2008. - С. 333-342; Цивільне право. Підручник. Частина 1. [Текст] / Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. - М., Проспект. 2008. - С. 243-247.

36 Коментар до Цивільного кодексу РРФСР [Текст] / Под ред. Флейшиц Е.А., Іоффе О.С. - М., Юридична література. 1970. - С. 256.

37 Цивільне та торгове право капіталістичних держав: Підручник [Текст] / Під. ред. Васильєва Е.А - М., Міжнародні відносини. 1992. - С. 341.

38 Цивільне право. Ч. 2. Підручник. Зобов'язальне право [Текст] / Под ред. Залеського В.В. - М., Норма. 2004. - С. 175.

39 Комерційне право: Підручник [Текст] / Под ред. Попондопуло В.Ф., Яковлєвої В.Ф. - М., МАУП. 2008. - С.282.

40 Решетник І.А. Цивільно-правове регулювання лізингу в Російській Федерації [Текст] - М., Норма. 2003. - С. 9.

41 Цивільне право: Підручник. Частина 2 [Текст] / Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. - М., Проспект. 2008. - С. 195-196.

42 Кабатова Є.В. Лізинг: правове регулювання, практика. [Текст] - М., Інфра-М. 2007. - С. 31.

43 Коннова Т.А. Договір фінансової оренди (лізингу) [Текст] / / Законодавство. - 2008. - № 10. - С. 16.

44 Козлова Н.М. Установчий договір про створення комерційних товариств і товариств. [Текст] - М., Волтерс Клувер. 2008. - С. 25.

45 Витрянский В.В. Указ. соч. - С. 291.

46 Васильєва Є. Хто відповідає за передачу предмета лізингу? [Текст] / / ЕЖ-Юрист. - 2008. - № 12. - С. 6.

47 Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга: Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик [Текст] / Под ред. Козир О.М., Маковського А.Л., Хохлова С.А. - М., МЦФЕР. 1998. - С. 347.

48 Цивільне право. Частина друга: підручник [Текст] / Відп. ред. Мозолін В.П. - М., МАУП. 2008. - С. 196.

49 Іванов О.О. Договір фінансової оренди (лізингу): Навчальний практ. посібник. [Текст] - М., Проспект. 2007. - С.194-195; Романець Ю.В. Договори, спрямовані на передачу майна у тимчасове користування [Текст] / / Законодавство. - 2006. - № 7. - С. 21.

50 Абдульмянов І.М. Правова природа договору лізингу [Текст] / / Право і політика. - 2006. - № 6. - С. 14.

51 Слесаренко Є.В. Загальна характеристика договору лізингу по праву Росії та США [Текст] / / Право і політика. - 2007. - № 7. - С. 25.

52 Батя А.А., Бобкова О.В. 1001 договір на всі випадки бізнесу [Текст] - М., ТОВ "ВД" Рівновага ". 2008. - С.98.

53 Мейєр Д.І. Російське громадянське право: У 2 ч. Ч. 1. [Текст] - М., Статут. 2003. - С. 161.

54 Витрянский В.В. Договір оренди та його види. [Текст] - М., Статут. 2000. - С. 84-85.

55 Голенков А.В. Схеми можливих лізингових відносин у підприємницькій діяльності [Текст] / / Юрист. - 2008. - № 11. - С. 24.

56 Збори законодавства РФ. - 1998. - № 44. - Ст. 5394.

57 Горемикін В.А. Основи технології лізингових операцій: Учеб. посібник. [Текст] - М., Волтерс Клувер. 2007. - С. 57.

58 Цивільне право: Підручник: У 2 т. Т.1. [Текст] / Відп. ред. Суханов Є.А. - М., Волтерс Клувер. 2008. - С. 90; Іоффе О.С. Вибрані праці з цивільного права. [Текст] - М., Статут. 2000. - С. 38.

59 Нігаматзянов Т.Т. Істотні умови договору лізингу [Текст] / / Право і економіка. - 2007. - № 7. - С.27.

60 Збори законодавства РФ. - 1999. - № 32. - Ст. 4040.

61 Мельников В.С. Лізингові угоди [Текст] / / Сучасне право. - 2008. - № 5. - С. 15-16.

62 Хізіріева Д.І. Ризики в договорі фінансової оренди (лізингу) та способи їх мінімізації [Текст] / / Право і економіка. - 2008. - № 5. - С. 36.

63 Постанова ФАС Поволзької округу від 03.03.2008 р. № А55-13401/07 / / Вісник ВАС РФ. - 2008. - № 8. - С. 55.

64 Істомін С.І. Суб'єктний склад у правовідносинах при переміщенні товарів по лізингу [Текст] / / Юридичний світ. - 2007. - № 10. - С. 19.

65 Оренда. Лізинг [Текст] / Под ред. Абашина A. M., Талье И. І.К. - М., Юніті. 2008. - С. 80.

66 Витрянский В.В. Договір оренди та його види: прокат, фрахтування на час, оренда будівель, споруд та підприємств, лізинг. [Текст] - М., Статут. 2001. - С. 264.

67 Югай О.Д. Порушення лізингоодержувачем договору фінансової оренди [Текст] / / Юрист. - 2006. - № 2. - С.34.

68 Постанова ФАС Поволзької округу від 12.06.2008 р. № А55-12792/07 / / Вісник ВАС РФ. - 2008. - № 11. - С. 63.

69 Коментар до Федерального закону «Про фінансову оренду (лізингу)» [Текст] / Под ред. Коршунова Н.М. - М., Норма. 2008. - С. 74.

70 Витрянский В.В. Договір оренди та його види: прокат, фрахтування на час, оренда будівель, споруд та підприємств, лізинг. [Текст] - М., Статут. 2001. -С. 264.

71 Харитонова Ю.С. Договір лізингу. [Текст] - М., Юрайт. 2008. -С. 167.

72 Коментар до Федерального закону «Про фінансову оренду (лізингу)» [Текст] / Под ред. Коршунова Н.М. - М., Норма. 2008. - С. 76.

73 Лісіменко І.Г. Договір лізингу в Російському цивільному праві. [Текст] - М., Скіф. 2008. - С. 76.

74 Лісіменко І.Г. Указ. соч. - С. 78.

75 Кабатова Є.В. Лізинг: правове регулювання, практика. [Текст] - М., Інфра-М. 2007. - С. 95.

76 Борисов А.Н. Коментар до Федерального закону Російської Федерації "Про фінансову оренду (лізингу)" (постатейний) [Текст] - М., ЗАТ Юстіцінформ. 2008. - С. 73.

77 Постанова ФАС Поволзької округу від 26.08.2007 р. № А55-12939/07 / / Вісник ВАС РФ. - 2008. - № 1. - С. 59.

78 Цивільне право: Підручник. Частина 2 [Текст] / Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. - М., Проспект. 2008. - С. 161-162.

79 Постанова ФАС Поволзької округу від 17 січня 2008 р. у справі № А55-468001/07 / / Вісник ВАС РФ. - 2008. - № 6. - С. 49.

80 Шаталов С. Основні та організаційні відносини в лізингу [Текст] / / Податки (газета). - 2006. - № 48. - С.11.

81 Огляд практики вирішення спорів, пов'язаних з орендою [Текст]: [Інформаційне Лист Президії ВАС РФ № 66, від 11.01.2002 р.] / / Вісник ВАС РФ. - 2002. - № 3. - С. 43.

82 Щербакова Є.Б. Актуальні питання оподаткування лізингової угоди [Текст] / / Адміністративне та муніципальне право. - 2008. - № 9. - С. 22.

83 Коментар до Федерального закону «Про фінансову оренду (лізингу)» [Текст] / Под ред. Коршунова Н.М. - М., Норма. 2008. - С. 78.

84 Николюкин С.В. Комерційна оренда в міжнародному обороті: специфіка і практика вирішення спорів [Текст] / / Податки (газета). - 2008. - № 36. - С. 10.

85 Витрянский В.В. Указ. соч. - С. 267-268.

86 Єгорова П.В., Курило В.В. Деякі аспекти правового регулювання договору лізингу [Текст]. / / Юрист.-2000 .- № 2 .- С.11.

87 Цивільне право. Том 2. [Текст]. Підручник / За ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2003. - С. 236.

88 Постанова Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 1 квітня 2006 р. у справі № 9208/06 [Текст] / / Вісник ВАС РФ .- № 4 .- С.66.

89 Постанова ФАС Поволзької округу від 11 квітня 2006 р. № Ф03-А55/060-1/467 [Текст] / / Вісник ВАС РФ .- № 6.-С.56.

90 Постанова ФАС Поволзької округу від 1 жовтня 2005 р. у справі № А55-8891/05 [Текст] / / Вісник ВАС РФ .- № 5 .- С.35.

91 Коментар до Федерального закону "Про фінансову оренду (лізингу)" [Текст]. / За ред. Н.М. Коршунова. М., 2003.

92 Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації. Частина друга (постатейний) [Текст]. / Под ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. М.: Изд-во "Проспект", 2003. - С. 252.

93 Коментар до Федерального закону "Про фінансову оренду (лізингу)" [Текст]. / Под ред. Н.М. Коршунова. М., Юрінформ, 2003. - С.34.

94 Збори законодавства РФ. - 1998. - № 44. - Ст. 5394.

95 Хохлов В.А. Відповідальність і позитивне регулювання [Текст] / / Цивільне право. - 2008. - № 3. - С.19.

96 Алексєєв С.С. Проблеми теорії права. Т. 1. [Текст] - М., Статут. 2005. - С. 371.

97 Тархов В.А. Відповідальність по радянському цивільному праву. [Текст] - Саратов., Саратовський університет. 1973. - С. 8-11.

98 Братусь С.Н. Юридична відповідальність і законність. [Текст] - М., Юридична література. 1976. - С.83.

99 Грибанов В.П. Здійснення і захист цивільних прав. [Текст] - М., Статут. 2000. - С. 143.

100 Цивільне право: Підручник: У 2 т. Т.1. [Текст] / Відп. ред. Суханов Є.А. - М., Волтерс Клувер. 2008. - С. 429-431.

101 Комаров А.С. Відповідальність у комерційному обороті. [Текст] - М., Волтерс Клувер. 2005. - С.76-84.

102 Збори законодавства РФ. - 1999. - № 32. - Ст. 4040.

103 Сидорова В., Байкова Т. Економіко-правові проблеми російського лізингу [Текст] / / Бюлетень нотаріальної практики. - 2006. - № 2. - С. 26.

104 Пункт 6 Про практику застосування положень Цивільного кодексу Російської Федерації про відсотки за користування чужими грошовими коштами [Текст]: [Постанова Пленуму Верховного Суду РФ № 13, Пленуму ВАС РФ № 14, від 08.10.1998 р.] / / Вісник ВАС РФ. - 1998. - № 12. - С. 34.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Диплом
335.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Правова характеристика договору фінансової оренди лізингу
Договір фінансової оренди лізингу
Договір фінансової оренди лізингу 2
Договір фінансової оренди лізингу 2
Договір фінансової оренди лізингу 2 Сутність і
Висновок і виконання договору фінансової оренди лізингу
Обов`язки лізингоодержувача за договором фінансової оренди лізингу
Цивільно-правове регулювання договору фінансової оренди лізингу
Правове регулювання та зміст договору лізингу фінансової оренди
© Усі права захищені
написати до нас