Правова нормативна база соціально-медичної роботи з особами страждають психічними захворюваннями

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ВІЙСЬКОВО-технічному університеті

Контрольна робота

По предмету: Зміст і методика соціально-медичної роботи

Тема: Правова нормативна база соціально-медичної роботи з особами, які страждають психічними захворюваннями

Виконала студентка групи СЗ-22

5 курсу заочного відділення

спеціальність «Соціальна робота»

Тишкова Анжеліка Борисівна

Перевірив: Кандидат КБН Бутирська

Тетяна Семенівна

Балашиха 2007

Зміст

Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3

1. Правова нормативна база соціально-медичної роботи з особами, які страждають психічними захворюваннями ... ... ... ... ... ... ... ... ... ............. 5

2. Аналіз нораматівно-правових документів, що регламентують діяльність спеціалізованих психіатричних установ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 7

2.1 Посту лення Уряду Російської

Федерації від 25,05.1994 р. № 522. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.

2.2 Положення про установи, що надають позалікарняних та стаціонарну соціально-медичну допомогу особам, які страждають психічними захворюваннями ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. 9

Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20

Література ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 22

Введення

Світова практика свідчить, про те, що фахівець із соціальної роботи зобов'язаний володіти теоретичними та практичними знаннями в області медицини і охорони здоров'я, оскільки незалежно від спеціалізації та місця роботи він бере участь у вирішенні проблем індивідуального та громадського здоров'я.

Актуальність обраної теми полягає в тому, що в сучасних умовах посилення соціальних проблем у нашій країні, погіршення показників здоров'я населення зростає об'єктивна потреба вирішення взаємопов'язаних завдань медичного і соціального характеру на якісно новому рівні. Визнано, що соціально-медична допомога являє собою комплекс які на державному і муніципальному рівнях інтегративних заходів, метою яких є досягнення максимально можливого рівня здоров'я, функціонування та адаптації осіб з фізичної та пси чеський патологією, а також неблагополучних у соціальному плані.

Одним з об'єктів, які потребують надання соціально-медичної допомоги є особи, які страждають психічними захворюваннями. Особливість соціально-медичної роботи з даною категорією полягає в тому, що вона формується на стику двох самостійних галузей-охорони здоров'я та соціального захисту населення.

При наданні соціально-медичної допомоги повинні бьп' створені умови для реалізації прав осіб, які страждають психічними розладами, передбачені законами Російської Федерації і нормативними правовими актами.

Метою даної роботи є вивчення правової нормативної бази соціально-медичної роботи з особами, які страждають психічними захворюваннями

Відповідно до мети були поставлені наступні завдання:

.1) Вивчити правову нормативну базу соціально-медичної роботи з особами, які страждають психічними захворюваннями

2). Проаналізувати нораматівно-правові документи, що регламентують діяльність спеціалізованих психіатричних установ.

1. Правова нормативна база соціально-медичної роботи з особами, які страждають психічними захворюваннями

Соціально-медична робота з особами, які страждають психічними захворюваннями здійснюється відповідно до Федерального закону «Про психіатричну допомогу й гарантії прав громадян при її наданні». Соціально-медична робота включає в себе догляд та медико-соці альную реабілітацію осіб, які страждають на психічні Вигуби ствами. Соціально-медична робота здійснюється з особами, що звернулися за психіатричною допомогою.

Психіатрична допомога надається при добровільному про рощення особи або цього згоди. Неповнолітньому у віці до 15 років, а також особі, визнаному в установленому законом порядку недієздатним, психіатрична допомога надається на прохання або за згодою їх законних представників 1

Інформація про факт звернення за допомогою, стан здоров'я громадянина, діагноз його захворювання й інші відомості, отримані при його обстеженні та лікуванні, складають ють лікарську таємницю. Громадянину повинна бути підтверджена гарантія конфіденційності переданих їм відомостей.

Не допускається розголошення відомостей, що становлять NRT або ву таємницю, особами, яким вони стали відомі під час навчання, виконання професійних, службових та інших зобов'язане стей, крім випадків, встановлених законодавчо.

Державою гарантуються:

 • невідкладна психіатрична допомога;

 • консультативно-діагностична »лікувальна, психопрофілактична, реабілітаційна допомога в позалікарняних та стаціонарних умовах;

 • всі види психіатричної експертизи, визначення тимчасової непрацездатності;

 • соціально-побутова допомога та сприяння у працевлаштуванні осіб, які страждають психічними розладами;

 • вирішення питань опіки. .

Надання соціально-медичної допомоги особі,, страждає психічним розладом, про водиться після одержання його письмової згоди, за винятко ченіем випадків, передбачених у законі. Фахівці, які надають допомогу, зобов'язані надати особі, яка страждає психічним розладом, у доступній для нього формі і з урахуванням його психічного стану інформацію про послуги та види допомоги та очікувані результати. Про надаєть ленній інформації робиться запис у медичній документа ції. Соціально-медична робота може проводитися без згоди особи, яка страждає психічним розладом, або без згоди її законного представника тільки при застосуванні примусових заходів ме медичні характеру з підстав, передбачених Уголев вим кодексом РФ, а також при недобровільної госпіталізації.

Особа, яка страждає психічним розладом, або його закон ний представник мають право відмовитися від пропонованого медико-соціального обслуговування або припинити його.

2. Аналіз нормативно-правових документів, що регламентують діяльність спеціалізованих психіатричних установ

2.1 Посту лення Уряду Російської Федерації від 25,05.1994 р. № 522. .

Психіатрична допомога надається громадянам у спеці алізірованних установах з особливим статусом, структурою і внутрішнім режимом, положення про які затверджені поста становою Уряду Російської Федерації від 25,05.1994 р. № 522. .

Установою, що надає позалікарняних та стаціонарну соціально-медичну допомогу, є започаткування державної, муніципальної та приватної систем, охорони здоров'я, що пройшло в установленому порядку ліцензування та отримало право на діяльність з надання психіатричної допомоги. Таку по міць надають самостійні спеціалізовані заклади ня та структурні підрозділи лікувально-профілактичних, навчальних та науково-дослідних установ.

Установи, які надають психіатричну допомогу і входячи щие в приватну систему охорони здоров'я, створюються приватними підприємствами, установами та організаціями, суспільні ми об'єднаннями, а також фізичними особами..

Діяльність закладу (підрозділу) з надання психіатричної допомоги, спеціального навчання та соціального захисту пра ті осіб, які страждають психічними розладами, здійснюється ється за територіальним принципом. Надання додаткових спеціалізованих видів медичної допомоги може також здійснюватися екстериторіально. 1

При наданні соціально-медичної допомоги в медичних уч реждения повинні бьп' створені умови для реалізації прав осіб, які страждають психічними розладами, передбачений ні законами Російської Федерації і нормативними правовими ми актами.

Державне та муніципальне заклад, що надає психіатричну і соціально-медичну допомогу, зобов'язана вести облік своєї діяльності та надавати державним і муніципальним органам управління, а також міністерству або відомству, у підпорядкуванні якого воно перебуває, звіти за встановленими формами.

Організаційно-методичне керівництво діяльністю державних і муніципальних установ, що надають допомогу, здійснює головний психіатр органу охорони здоров'я суб'єкта Російської Федерації або відповідно ствующего міністерства або відомства. 1

Установи, які надають психіатричну і соціально-медичну допомогу, виконують такі функції:

 • надають невідкладну психіатричну допомогу;

 • здійснюють / консультативно-діагностичну, лікувальну, психопрофилактическую, соціально-психологічну, реабілітаційну допомогу в позалікарняних та стаціонарнихусловіях;

 • проводять всі види психіатричної експертизи, у тому числі визначення тимчасової непрацездатності;

 • надають соціально-побутову допомогу і сприяння у працевлаштуванні осіб, які страждають психічними розладами;

 • беруть участь у вирішенні питань опіки зазначених осіб;

 • проводять консультації з правових питань;

 • здійснюють соціально-побутове влаштування інвалідів та людей похилого віку, які страждають психічними розладами;

 • організують навчання інвалідів та неповнолітніх, які страждають психічними розладами;

надають соціально-медичну допомогу при стихійних лихах і катастрофах.

2.2 Положення про установи, що надають позалікарняних та стаціонарну соціально-медичну допомогу особам, які страждають психічними захворюваннями.

Відповідно до Положення про установи, що надають позалікарняних та стаціонарну соціально-медичну допомогу особам, які страждають психічними захворюваннями, є психіатрична лікарня, психо неврологічна лікарня, психіатрична лікарня з суворим наглядом, лікувально-виробничі державні під приємства для проведення трудової терапії, навчання новим про Фесс та працевлаштування на цих підприємствах осіб, стра дають психічними розладами, включаючи інвалідів, гур тожитків для осіб, які страждають психічними розладами, які втратили соціальні зв'язки. 1

Психіатрична лікарня є лікувально-профілактичні ким установою, яка здійснює стаціонарне обстеження, лікування і соціально-трудову реабілітацію осіб, які страждають психічними розладами (Додаток 1 «Положення про психіатричної лікарні »до Наказу МОЗ СРСР від 21.03.88 № 225). Психіатрична лікарня, крім лікувально-діагностичної роботи, виконує на основі діючих законів і з особливо вус встановленому правилами експертні функції.

Психіатрична лікарня має певний, закріплений ний за нею район обслуговування та приймає всіх, хто потребує стаціонарної допомоги хворих, які проживають в зоні обслуговуван ня, незалежно від гостроти їх стану та нозологічної форми захворювання, а також хворих, які потребують за своїм пси хіческому станом невідкладної госпіталізації і обов'язкового лікування, незалежно від місця їх постійного проживання.

Психіатрична лікарня може бути клінічною та навчальною базою вищих і середніх медичних навчальних закладів, медичних факультетів, інститутів удосконалення вра чий і науково-дослідних установ.

У психіатричній лікарні організовується лікарняний рада, рада медичних сестер, рада з лікувального харчування, NRT або ва контрольна комісія та інші, що діють на підставі спеціальних Положень.. Основні завдання та функції психіатричної лікарні:

 1. Надання спеціалізованої висококваліфікованої лікувально-діагностичної та соціально-відновлювальної допомоги особам, які страждають психічними розладами, в умовах стаціонару.

 2. Проведення стаціонарної судово-психіатричної, військово-лікарської, лікарсько-трудової та інших видів експертиз, особам з психічними розладами.

 3. Здійснення, за рішенням суду, примусового лікування психічних хворих, які вчинили суспільно небезпечні діяння.

4. Забезпечення наступності з психоневрологічними диспансерами (диспансерними відділеннями, кабінетами) і дру шими установами в лікуванні і соціально-трудової реабілітації психічно хворих.

5. Освоєння та впровадження в практику нових організаційних сучасних засобів і методів діагностики і лікування психічних захворювань, а також соціально-трудової реабилитац ії психічно хворих, заснованих на досягненнях науки,

Прийому в психіатричну лікарню підлягають:

 • хворі, які потребують за своїм психічним станом у лікувально-відновних заходах в умовах психіатричного стаціонару;

 • хворі, спрямовані судовими органами в установленому порядку на примусове лікування;

 • особи, спрямовані судово-следетвеннимі органами в установленому порядку на стаціонарну судово-психіатричну експертизу;

 • особи, спрямовані в установленому порядку на стаціонарне обстеження для уточнення діагнозу, експертизи працездатності, придатності служби в армії, для вирішення інших експертних питань.

Хворі, які потребують стаціонарного лікування, приймаються в психіатричну лікарню за напрямками лікарів-психіатрів психоневрологічних диспансерів (диспансерних відділі ний, кабінетів), лікарів спеціалізованих бригад швидкої психіатричної допомоги, органів охорони здоров'я, а також без вся кого напрямки при наявності термінових медичних показань до госпіталізації.

Особи, спрямовані на стаціонарне обстеження для уточ нения діагнозу, лікарсько-трудової чи військово-лікарської екс пертизи, приймаються в психіатричний стаціонар за напрямками органів охорони здоров'я, дільничних лікарів-психіатрів, а також лікарсько-трудових експертних або військово-лікарських 'комісій.

Вступники в психіатричну лікарню діти у віці 4 - 14 років приймаються в дитячі відділення, підлітки у віці • 15-17 років - в підліткові та експертні відділення та палати.

У психіатричній лікарні кожному хворому повинні бути забезпечені: вичерпне дослідження психічного, невро логічного та соматичного стану і, залежно від ха рактер захворювання, всі сучасні методи лікування та соціаль но-трудової реабілітації.

Основні завдання та функції психоневрологічної лікарні:

 1. Надання спеціалізованої висококваліфікованої лікувально-діагностичної та соціально-відновлювальної допомоги особам, які страждають психічними прикордонними, в тому числі психосоматичними, розладами.

 2. Стаціонарне обстеження осіб, які страждають прикордонними психічними розладами, для уточнення діагнозу, з метою визначення працездатності, придатності до служби в армії, можливості навчання і т.п.

 3. Забезпечення наступності з психоневрологічними диспансерами (відділеннями, кабінетами) та іншими лікувально-профілактичними установами в лікуванні хворих з прикордонними психічними розладами.

 4. Систематичне підвищення кваліфікації лікарів, середнього та молодшого медичного персоналу в області прикордонної психіатрії, психотерапії, медичної психології та деонтології

 5. Аналіз та узагальнення проведеної лікувально-профілактичної та реабілітаційної роботи.

 6. Освоєння та впровадження в практику нових організаційних форм, сучасних засобів і методів діагностики, лікування та соціально-трудової реабілітації при прикордонної психічної патології, заснованих на досягненнях науки, техніки і передового досвіду установ охорони здоров'я.

Організація діяльності при психоневрологічної лікарнях Це або в її складі підсобного сільського господарства, лікувально-про виробничих (трудових) майстерень, денного стаціонару та інших структурних підрозділів лікарні регламентується діючими Положеннями про них.

Прийом хворих у психіатричну лікарню із суворим на дотриманням проводиться черговим лікарем і черговим представником контролерського складу МВС при наявності копії визна лення суду, копії акта судово-психіатричної експертизи або акта психіатричного огляду, паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу хворого (посвідчення особи, військовий квиток , довідка про звільнення з місць чи ня волі). 1

Реабілітаційним установою, що надає соціально-медичну допомогу особам з психічними захворюваннями є лікувально-виробниче державне підприємство для проведення ня трудової терапії, навчання новим професіям і праце влаштування осіб, які страждають психічними розладами, включаючи інвалідів, засновується відповідно до законом межах Російської Федерації органом охорони здоров'я суб'єкта Російської Федерації або міністерством (відомством), маю щим установи, які надають психіатричну допомогу (Поло ження про лікувально-виробничих державних підприєм тіях для проведення трудової терапії, навчання новим профес Сіям та працевлаштування на цих підприємствах осіб, які страждають психічними розладами, включаючи інвалідов.утверждено постановою Уряду Російської Федерації від 25.05.1994 р. № 522).

Основними завданнями підприємства є трудова терапія осіб, які страждають психічними розладами; їх трудове обу чення і перенавчання; трудове влаштування зазначених осіб (на правах робітників і службовців), які не мають можливості трудоуст ройства на звичайному виробництві за медичними показаннями і інших обставин.

Взаємовідносини підприємства з установою, що надає психіатричну і соціально-медичну допомогу, визначаються договором про спільну діяльність. У договорі передбачаються обов'язок перед прийняття щодо забезпечення працею осіб, які страждають психічними розладами, розмір відрахувань від прибутку зазначеним установа, участь цих установ у медичному обслуговуван ня працюючих та інші умови, які сторони вважатимуть суттєвими для своїх взаємин.

Підприємство здійснює свою роботу з метою розширення можливостей для працевлаштування та трудової зайнятості осіб з психічними розладами з різних спеціальностей на базі широкого спектру діяльності шляхом виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, які задовольняють загально жавні потреби, і в тому числі для отримання прибутку.

Підприємство за погодженням з керівництвом установи, який надає психіатричну і соціально-медичну допомогу, планує свою діяльність ність і визначає перспективи свого розвитку виходячи з за дач соціально-трудової реабілітації осіб, які страждають психи тичними розладами. При цьому враховуються як попит на вироблену продукцію (роботи, послуги), так і необхідність забезпечення свого виробничого та соціального розвитку, а також підвищення особистих доходів працюючих осіб.

Пільги з оподаткування надаються підприємству відповідно до чинного законодавства.

На керівника підприємства покладається організація вироб ничих процесів, доступних особам, страждаючим психи тичними розладами, і сприяють їх реабілітації, організація навчання і перенавчання працівників, раціоналізація, механізація і поліпшення технології виробництва з метою полегшення праці працюючих, ефективності виробництва і поліпшення якості продукції, що випускається, забезпечення техні ки безпеки трудових процесів.

З урахуванням соціально-реабілітаційної спрямованості діяль ності підприємства у всіх питаннях, що стосуються праці працюючих на ньому осіб, адміністрація підприємства керується рекомендаціями лікарів-психіатрів.

З особами, спрямованими на підприємство установою, що надає психіатричну і соціально-медичну допомогу, і подали заяву про прийом на роботу, адміністрація підприємства укладає трудо вої договір про роботу в якості робітника або службовця. На вказаних осіб ведуться трудові книжки, їм виплачується зара бітної плати, надається щорічна оплачувана відпустка, час їх роботи на підприємств включається до загального трудового стажу. Вони підлягають державному соціальному страхуванню нию.

Особи, які страждають психічними розладами, які працюють на підприємстві, забезпечуються безкоштовним одноразовим гарячим харчуванням.

Особам, що страждають психічними розладами, яким установою, що надає допомогу, не рекомендуються мендовано виконання роботи за трудовим договором, але кото рим необхідна за медичними показаннями трудова терапія, нарівні з іншими особами виплачується винагорода за працю у відповідності з її кількістю і якістю, якщо вони беруть участь у продуктивній праці. Про бщежітіе для осіб, які страждають на психічні розлади ми, які втратили соціальні зв'язки, створюється з метою побутового влаштування обмежено працездатних осіб цієї категорії.

У гуртожиток направляються особи:

 • Минулої стаціонарне лікування при неможливості їх виписки додому у зв'язку з втратою соціальних зв'язків;

 • потребують ізоляції від несприятливого середовища в місці їх проживання. 1

Психіатричні заклади для хронічних хворих Д етськие будинок-інтернат для розумово відсталих дітей (або для дітей з аномаліями психічного розвитку) є медико-со ціальні установою, призначеним для постійного про живання дітей, які потребують догляду, побутового і медичного обслуговування, а також соціально- трудової адаптації. Як пра вило, для більш повного обслуговування населення організують від розподіл або групу з денним або шестиденним режимом з тримання. Організовуються в дитячому будинку-інтернаті заходи спрямовані на максимальний розвиток потенційних здатне стей розумово відсталих дітей з метою часткової компенсації інтелектуального дефекту і полегшення найбільш повною адап тації їх до різних житейських ситуацій, з якими вони бу дуть стикатися в подальшому житті. У зв'язку з цим провідне місце займає навчання вихованців, яке дозволяє профілі ровать установи. Виділено будинки-інтернати для учнів де тей, де основна діяльність спрямована на прищеплення побутових і трудових навичок, а також навчання елементам грамоти. Крім таких, є будинки-інтернати для нездібних дітей (з глибо кою ступенем розумової відсталості, нерідко поєднується з, ураженням опорно-рухового апарату, судорожними при ласими і т.д.), де вони отримують медичний догляд та лікування.

Сучасний дитячий будинок-інтернат системи соціального за ту населення являє собою досить складну організацію танцій. У загальній системі медико-соціального обслуговування тісно 1 інтегровані різні види медичної допомоги і заходи педагогічного впливу на дітей у рамках навчально-виховного процесу. В основу виділення дитячих стаціонару нарних установ покладено принцип багаторівневої спеціа лізації обслуговування. Це виражається в тому, що діти у віці до 4 років, що страждають важкими ураженнями опорно-двигун ного апарату та розумовою відсталістю, отримують лікування і догляд в спеціалізованих будинках дитини Міністерства охорони охорони. Дітей з нерізко вираженими аномаліями в фізкабінет зації і розумовому розвитку навчають у спеціалізованих школах (школах-інтернатах) Міністерства народної образова ня. Діти у віці від 4 до 18 років з глибоким ступенем умст кої відсталості і вираженими фізичними вадами про мують у будинках-інтернатах Міністерства праці та соціального розвитку РФ. Внутрівідомча спеціалізація відображає раз поділ установ системи соціального захисту На будинку-інтер нати для дітей з фізичними недоліками і мають розумову відсталість ву. Необхідність такої спеціалізації обумовлено на тим, що домінування того чи іншого виду дефекту визна ляєт організацію медико-соціального обслуговування.

Практична діяльність дитячих будинків-інтернатів показу ла, що чітке дотримання профілювання установ неможливо. Це пояснюється рядом факторів, серед яких основними є труднощі діагностики ступеня розумової відсталості. Як правило, потрібен певний час спостереження ня дитини в динаміці, щоб встановити справжню ступінь ін інтелектуальні дефекту. Особливо це стосується дітей дошкуляє ного віку, яких переводять з будинків дитини. Помилковість діагностики глибокого ступеня розумової відсталості і направ ня дитини у дитячий будинок-інтернат для нездібних дітей, де в штаті немає вихователів, прирікає його на тривалий позостався вання в умовах установ прізренческого типу і негативно відбивається на подальшій долі. Вказана обставина яви лось підставою для функціонування дитячих будинків-інтер натов змішаного типу, куди поміщають дітей з важко діагностіруемимі станами, які вимагають динамічного спостереження. У цих установах набуває чинності внутріучрежденческая спеціалізація обслуговування, на основі якої з урахуванням психи чеський патології, сомато-неврологічного статусу виділяють групи учнів грамоті, сприймають трудові навички та нездібних дітей. Відповідно до цього можна вирішити питання організації та медичної допомоги. Мабуть, дитячі будинки-інтернати змішаного типу більш прийнятні для медико-соціального обслуговування розумово відсталих дітей.

Відповідно до нормативних актів, в дитячий будинок-інтер нат для дітей з аномаліями психічного розвитку приймають хворих з такими захворюваннями і станами:

 • олігофренія в ступені імбецильності, ідіотії;

 • епілепсія з рідкими (не частіше 5 разів на місяць) припадками при наявності недоумства;

 • шизофренія з вираженим дефектом без продуктивної симптоматики;

 • слабоумство після перенесених органічних уражень головного мозку;

 • розумова відсталість всіх ступенів, включаючи дебільність, за наявності грубих порушень рухових функцій, що ускладнюють навчання в допоміжних класах відповідних спеціалізованих шкіл-інтернатів (не пересуваються без сторонньої допомоги, не обслуговують себе в силу тяжкості рухових порушень,

потребують індивідуального догляду);

 • сліпота (слабкозорістю) або глухота (слабослишаніе) з розумовою відсталістю всіх ступенів, включаючи дебільність при наявності грубих порушень рухових функцій, що ускладнюють навчання в спеціалізованих школах-інтернатах.

Протипоказаннями до направлення у дитячий будинок-інтернат для дітей з аномаліями психічного розвитку є:

 • шизофренія з наявністю продуктивної симптоматики без вираженого дефекту особистості;

 • епілепсія з частими (більше 5 разів на місяць) припадками, схильністю до серійних припадків, епілептичному статусу, сутінковим станів свідомості, дисфориям;

 • психопатоподібних симптоматика в рамках будь-якої нозологічної приналежності;

 • психічні захворювання, що супроводжуються грубими порушеннями на потяги і розладом поведінки, небезпечним для самого хворого і оточуючих;

 • будь-які психічні захворювання, при яких можливе навчання дитини в загальноосвітній школі або спеціалізованих установах системи народної освіти.

Психоневрологічні інтернати для дорослих входять у загальну систему психіатричної допомоги населенню і призначена печені для проживання хворих з хронічними формами захворювань. Зазвичай це люди, нездатні жити в сім'ї і суспільстві в силу втрати чи недорозвинення здібностей до самообслуговування, самозабезпечення і продуктивної комунікативної діяльності ності.

Відповідно до нормативних актів у псіхоневрологічес кі інтернати приймають осіб з розумовою відсталістю у степі ні вираженої дебільності, імбецільноеті і ідіотії, а також б ольних, які страждають затяжними формами психічних захворювань і. У хворих не повинно бути проявів гострої симптоматики і грубих психічних Дефектів, небезпечних для самого хворого.. Психоневрологічні інтернати в значній мірі отли чаются від психіатричних стаціонарів (лікарень) системи охорони здоров'я за структурою контингенту. Зазвичай хворі поступу ють до установ соціального захисту населення на постійне проживання, тобто до природного кінця. У цьому зв'язку в організації ційної роботи психоневрологічних інтернатів значне місце займають питання соціального і побутового влаштування інвалідів, не просто знаходяться в цих установах, а проживають в них.

Через це виникає і вимагає вирішення безліч питань, пов'язаних із введенням і експлуатацією приміщень побутового та дозвільного характеру. Елементи побуту також своєрідні, по скільки включають режим лікарняної установи та гуртожитки. Остання обставина визначає тактику медичного пер соналу щодо максимального самообслуговування прожива ють. Це дуже важливо для хворих, які перебувають довгостроково в одноманітних умовах, що сприяють виникненню проявів госпіталізму. Оскільки певна частина хворих, на тих, хто ходить в установі, не гарантована від загострень психотичної симптоматики, існує постійна необхідність медикаментозної підтримуючої терапії. Остання також має відмінності від такої в рамках лікувально-профілактичних установ. Характерно зміщення акцентів з купирующей на підтримуючу терапію, з симптоматичною на общеукрепля ющую. У цілому характерний перехід з медикаментозного лікування на немедикаментозне, зокрема на терапію зайнятістю. У відмінність від лікарняних установі вона також має виражені особливості. Терапевтичний вплив зайнятості хворих з віддаленими наслідками захворювань має в більшій степе ні не клінічний, а соціальний вектор. Інакше кажучи, терапія зайнятістю в умовах психоневрологічних інтернатів направ лена на відновлення втрачених (або формування нових) трудових і комунікативних навичок, на підтримку або фор мування активного способу життя, тому найбільш широко використовують господарсько-побутової працю, стимулюючий самонавчання слуговування та неформальні контакти.

Уявлення про структуру контингенту хворих, знаходить ся у психоневрологічних інтернатах, можна скласти за викладені женним вище критеріям відбору. В основному там проживають люди з довгостроково протікають хронічними захворюваннями як ендогенного, так і будь-якого іншого характеру. Самою багато чисельної є група хворих олігофренією (40,7%). Дру ге місце за чисельністю займають хворі на шизофренію (25,0%), третє - судинну деменцію (17,9%). Епілепсію бо леют 6,1% проживають, а інші види деменції (травматічес кого, інфекційного, інтоксикаційного генеза) складають 5,6%.

Історія таких установ у Росії бере початок у 1993 р., коли Міністерство соціального захисту населення розробило тимчасове положення. Будинок-інтернат (відділення) милосердя зазвичай організовують для обслуговування прийнятих на державно ве забезпечення громадян похилого віку та інвалідів першої і дру гий груп та дітей-інвалідів, які перебувають на ліжковому режимі або пересуваються в межах палати з постійною посто ронней допомогою. Можливо постійне, тимчасове (на строк від двох до шести місяців) і п'ятиденне на тиждень проживання. В даний час можливо перепрофілювання старих будинків-інтернатів під такі установи, створення нових будинків або від поділів милосердя. 1 Таким чином, основними завданнями, поставленими пе ред службами, що надають соціально-медичну допомогу особам страждають психічними захворюваннями, можна вважати:

 • соціально-побутове обслуговування проживаючих, надання медико-соціальної допомоги;

 • вдосконалення соціально-побутової та психологічної пристосовності осіб, що знаходяться на постільному режимі.

Висновок

Успішне надання соціально-медичної допомоги особам, які страждають психічними захворюваннями неможливо без тісної кон такту з родичами хворого. Рід ственнікі повинні надавати фахівцям необхідні відомості про поведінку хворого вдома і на роботі, своєчасно повідомляти про всі зміни, що відбуваються в його стані, особливо про при знаках погіршення, стежити за точним виконанням всіх лікарських призначень.

Амбулаторна терапія повинна сприяти соціальній адаптації та відповідно є терапією щадить, яка не призводить до помітного погіршення соматичного стану і не викликає побічних явищ. Вибір форм і методів надання соціально-медичної допомоги узгоджується з трудовою діяльністю хворого.

Необхідність організації спеціалізованої соціально-медичної служби обумовлена ​​тим, що обслуговування хворих з психічними порушеннями має свої особливості. Це свя зано в першу чергу з тим, що даний контингент хворих часто є соціально небезпечним і вимагає застосування при нудительного заходів при госпіталізації, так як у них нерідко відзначається анозогнозія захворювання (неусвідомлення своєї хвороби) або свідоме опір приміщенню їх до лікарні. Важливе значення має той фактор, соціально-медичну допомогу надають на підставі клінічного обстеження без об'єктивних інструментальних методів, а це вимагає відповідної підготовки медичні кого персоналу.

Особи, які надають соціально-медичну допомогу повинні систематично проходити спеціалізацію з питань психіатрії, токсикології, невропатології та ін

Найбільш актуального вирішення потребує проблема догляду за не виліковними психічними хворими. Слід використовувати лише то персонал, підготовлений психологічно для такої роботи. Дуже важливі особисті якості: вміння співчувати, доброта, невичерпне терпіння і тактовність. Нерідко відсутність таких якостей може призвести не тільки до професійно непридатний ності, а й розвитку патологічних нахилів, що можуть призвести кримінальним покаранням.

Література

1.Мартиненко А.В. Медико-соціальна робота: теорія, технологія, освіта-М.: Наука, 1999

2.Федеральний закон «Про психіатричну допомогу й гарантії прав громадян при її наданні» від 02.07.92 № 3185

3.Поста лення Уряду Російської Федерації від 25,05.1994 р. № 522. .

4.Черносвівтов Є.В. Соціальна медицина: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних заведеній.М., 2000

5.Ткаченко В.С. Основи соціальної медицини. Навчальний посібник. М.: 2004.

6.Храпиліна Л.П. Основи реабілітації інвалідов.М.: 1996.

7.Трудовая та медична реабілітація дітей та підлітків з обмеженими можливостями / Ю. А. Блінков, С. А. Ігнатьєва, Н. К. Горшунова М.: Просвещение, 2002.

8.Справочнік з організації роботи амбулаторно-поліклінічних установ. М.: Грант', 1999.

1 Федеральний закон «Про психіатричну допомогу й гарантії прав громадян при її наданні» від 02.07.92 № 3185

1 Посту лення Уряду Російської Федерації від 25,05.1994 р. № 522..

1 Мартиненко О.В. Медико-соціальна робота: теорія, технологія, образование.-М.: Наука, 1999

1 Черносвівтов Є.В. Соціальна медицина: Навч. Посібник для студентів вищих навч. заведеній.М., 2000

1 Ткаченко В.С. Основи соціальної медицини. Уч. пособіе.М.: 2004.

1 Храпиліна Л.П. Основи реабілітації інвалідов.М.: 1996.

1 Трудова та медична реабілітація дітей та підлітків з обмеженими можливостями / Ю. А. Блінков, С. А. Ігнатьєва, Н. К. Горшунова М.: Просвещение, 2002.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Контрольна робота
87кб. | скачати


Схожі роботи:
Правова нормативна база соціально-медичної роботи з особами стр
Соціально медична робота з особами страждають на онкологічні захворювання
Правова та нормативна база функціонування фондового ринку в Росії
Нормативна база соціальної роботи в Україні
Права осіб страждають психічними розладами Мислення властивості кількісні розлади
Технології соціально-медичної роботи з військовослужбовцями
Зміст і методика соціально-медичної роботи в установах зд
Розробка напрямів удосконалення організації соціально-реабілітацінной роботи з особами
Розробка напрямів удосконалення організації соціально реабілітацінной роботи з особами похилого
© Усі права захищені
написати до нас