Права обов`язки і відповідальність платників податків Порядок оскарження неправомірних дій

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК
Курсова робота
дисципліни «Податки і оподаткування»
Тема: «Права, обов'язки і відповідальність платників податків. Порядок оскарження неправомірних дій податкових органів ».
Выполнила_________________________________студентка гр. МЕО 3-81 М.А. Шульдешова
(Підпис, дата)
Проверила________________________________________ викладач А.П. Левіна
(Підпис, дата)
Ростов-на-Дону
2002
 
Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
1. Права та обов'язки платників податків ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 4
1.1 Поняття платників податків, платників зборів і взаємозалежних осіб ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
1.2 Склад прав і обов'язків платників податків та платників зборів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 6
1.3 Податкові агенти та збирачі податків і зборів як учасники податкових взаємовідносин ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
1.4 Представництво у відносинах, регульованих законодавством про податки і збори ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10
2. Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12
2.1 Поняття і основні принципи податкової відповідальності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12
2.2 Дії, за які платник податків не несе відповідальності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14
2.3 Види податкових правопорушень і система податкових санкцій .. 16
2.4 Відповідальність комерційних банків ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 18
3. Порядок оскарження неправомірних дій податкових органів .. 20
3.1 Теоретична база для оскарження неправомірних дій податкових органів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20
3.2 Судова практика у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дій (бездіяльності) податкових органів ... ... ... ... ... 23
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .27
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 28
 
 
Введення
З 1 січня 1999 року вступив у дію новий Податковий Кодекс РФ. Саме з введенням даного кодексу, як своєрідної податкової конституцією, пов'язане перспективний розвиток податкової системи Російської Федерації. За задумом його авторів, Податковий Кодекс повинен чітко визначати правовий статус платників податків, податкових органів, податкових агентів, кредитних установ, тобто всіх учасників податкових відносин. Податковий кодекс повинен чітко визначити основні положення щодо визначення податків, податкових зобов'язань, забезпечення заходів щодо їх виконання, ведення обліку вступників фінансових ресурсів, залучення платників податків до відповідальності за податкові правопорушення та оскарження дій і рішень посадових осіб податкових органів.
Не скрізь і не повною мірою розробникам Податкового Кодексу вдалося це зробити. Проте треба вказати на те, що багато положень Кодексу самі по собі є революційними. Наприклад, такі принципи як тлумачення нерозв'язних суперечностей законодавства про податки на користь платника податків (ч.7 статті 3 НК), покладання обов'язок доведення винності платника податків у скоєнні правопорушення на податкові органи (ч.6 статті 108 НК). Багато положень податкового законодавства, раніше регулювалися на рівні судової практики або підзаконних актів, також знайшли закріплення в Кодексі, наприклад дефініція податку (стаття 8 НК), визначення моменту, з якого обов'язок по сплаті податку вважається виконаним (стаття 45 НК).
Дана робота присвячена огляду прав, обов'язків і відповідальності платників податків. У практичному розділі дається опис судової практики по справах щодо оскарження неправомірних дій податкових органів.
1. Права та обов'язки платників податків.
1.1 Поняття платників податків, платників зборів і взаємозалежних осіб.
Платниками податків і платниками зборів визнаються організації та фізичні особи, на яких відповідно до НК РФ покладено обов'язок сплачувати відповідно податки і (або) збори. [1]
Організаціями визнаються юридичні особи, утворені відповідно до законодавства РФ (російські організації), а також іноземні юридичні особи, компанії та інші корпоративні утворення, які мають цивільну правоздатність, створені відповідно до законодавства іноземних держав, міжнародні організації, їх філії та представництва, створені на території Російської Федерації (іноземні організації). [2]
Платники податків - це російські та іноземні організації, як комерційні (господарські товариства, суспільства, виробничі кооперативи тощо), так і некомерційні (фонди, асоціації, споживчі кооперативи та ін.) Організації, що не володіють статусом юридичної особи, не визнаються платниками податків і (або) зборів (наприклад, профспілкові організації).
Фізичними особами визнаються громадяни Російської Федерації, іноземні громадяни та особи без громадянства.
У порядку, передбаченому НК РФ, філії та інші відокремлені підрозділи російських організацій виконують обов'язки цих організацій зі сплати податків і зборів за місцем знаходження цих філій та інших відокремлених підрозділів.
Відокремлений підрозділ організації - будь-яке територіально відокремлений від неї підрозділ, за місцем знаходження якого обладнані стаціонарні робочі місця. Визнання відокремленого підрозділу організації таким проводиться незалежно від того, відображено або не відображено його створення в установчих чи інших організаційно-розпорядчих документах організації, і від повноважень, якими наділяється зазначений підрозділ. [3] При цьому робоче місце вважається стаціонарним, якщо воно створюється на термін більше місяця.
Взаємозалежними особами для цілей оподаткування визнаються фізичні особи та (або) організації, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності представляються ними осіб, [4] а саме:
1) одна організація безпосередньо і (або) побічно бере участь в іншій організації, і сумарна частка такої участі становить більше 20% (частка непрямої участі однієї організації в іншій через послідовність інших організацій визначається у вигляді твору часткою безпосередньої участі організацій цієї послідовності одна в іншій) ;
2) одна фізична особа підпорядковується іншій фізичній особі за посадовим положенням;
3) особи перебувають у відповідності з сімейним законодавством РФ у шлюбних відносинах, відносинах спорідненості або властивості, усиновлювача та усиновленої, а також опікуна й опікуваного.
Суд може визнати особи взаємозалежними з інших підстав, якщо відносини між цими особами можуть вплинути на результати операцій з реалізації товарів (робіт, послуг).
Результати угод між платниками податків - взаємозалежними особами оцінюються з урахуванням особливих норм, встановлених у ст. 40 НК РФ «Принципи визначення ціни товарів, робіт або послуг для цілей оподаткування». Здійснення операцій між взаємозалежними особами має значення для визначення податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток підприємств і організацій, з податку на додану вартість, а також з податків, що сплачуються у зв'язку з переміщенням товарів через митний кордон РФ.
1.2 Склад прав і обов'язків платників податків (платників зборів).
Платники податків (платники зборів) мають право:
1) одержувати від податкових органів за місцем обліку безкоштовну інформацію про діючі податки і збори, законодавстві про податки і збори і про інших актах, що містять норми законодавства про податки і збори, а також про права та обов'язки платників податків, повноваження податкових органів та їх посадових осіб ;
2) отримувати від податкових органів і інших уповноважених державних органів письмові роз'яснення з питань застосування законодавства про податки і збори;
3) використовувати податкові пільги при наявності підстав і в порядку, встановленому законодавством про податки і збори;
4) одержувати відстрочку, розстрочку, податковий кредит або інвестиційний податковий кредит у порядку і на умовах, встановлених НК РФ;
5) на своєчасний залік або повернення сум надміру сплачених або надмірно стягнених податків, пені, штрафів;
6) представляти свої інтереси в податкових правовідносинах особисто або через свого представника;
7) подавати податковим органам і їх посадовим особам пояснення щодо обчислення та сплати податків, а також за актами проведених податкових перевірок;
8) бути присутнім при проведенні виїзної податкової перевірки;
9) отримувати копії акту податкової перевірки і рішень податкових органів, а також податкові повідомлення та вимоги про сплату податків;
10) вимагати від посадових осіб податкових органів дотримання законодавства про податки і збори при здійсненні ними дій щодо платників податків;
11) не виконувати неправомірні акти і вимоги податкових органів та їх посадових осіб, які не відповідають НК РФ або іншим федеральним законам;
12) оскаржувати в установленому порядку акти податкових органів та дії (бездіяльність) їх посадових осіб;
13) вимагати дотримання податкової таємниці;
14) вимагати в установленому порядку відшкодування в повному обсязі збитків, заподіяних незаконними рішеннями податкових органів або незаконними діями (бездіяльністю) їх посадових осіб.
Платники податків мають також інші права, встановлені НК РФ та іншими актами законодавства про податки і збори.
Платникам податків (платникам зборів) гарантується адміністративний та судовий захист їх прав і законних інтересів. Порядок захисту прав і законних інтересів платників податків (платників зборів) визначається НК і іншими федеральними законами.
Права платників податків забезпечуються відповідними обов'язками посадових осіб податкових органів. Невиконання або неналежне виконання обов'язків щодо забезпечення прав платників податків тягне за собою відповідальність, передбачену федеральними законами.
Платники податків зобов'язані:
1) сплачувати законно встановлені податки;
2) стати на облік у податкових органах, якщо такий обов'язок передбачений НК РФ;
3) вести у встановленому порядку облік своїх доходів (витрат) та об'єктів оподаткування, якщо такий обов'язок передбачений законодавством про податки і збори;
4) представляти в податковий орган за місцем обліку у встановленому порядку податкові декларації по тим податкам, що вони зобов'язані сплачувати, якщо такий обов'язок передбачений законодавством про податки і збори, а також бухгалтерську звітність відповідно до Федерального закону «Про бухгалтерський облік»;
5) подавати податковим органам і їх посадовим особам у випадках, передбачених НК РФ, документи, необхідні для обчислення і сплати податків;
6) виконувати законні вимоги податкового органу про усунення виявлених порушень законодавства про податки і збори, а також не перешкоджати законній діяльності посадових осіб податкових органів при виконанні ними своїх службових обов'язків;
7) надавати податковому органу необхідну інформацію і документи у випадках і порядку, передбачених НК РФ;
8) протягом чотирьох років забезпечувати схоронність даних бухгалтерського обліку та інших документів, необхідних для обчислення і сплати податків, а також документів, що підтверджують отримані доходи (для організацій - також і зроблені витрати) і сплачені (утримані) податки;
9) нести інші обов'язки, передбачені законодавством про податки і збори.
Платники податків - організації й індивідуальні підприємці - крім перерахованих вище обов'язків зобов'язані письмово повідомляти в податковий орган по місцю обліку:
- про відкриття або закриття рахунків у 10-денний термін;
- про всі випадки участі в російських та іноземних організаціях в строк не пізніше місяця з дня початку такої участі;
- про усі відособлені підрозділи, створених на території РФ, в строк не пізніше місяця з дня їх створення, реорганізації або ліквідації;
- про оголошення неспроможності (банкрутство), про ліквідацію або реорганізацію в строк не пізніше 3 днів з дня прийняття такого рішення;
- про зміну свого місця знаходження або місця проживання в строк не пізніше 10 днів з моменту такої зміни.
Платники зборів зобов'язані сплачувати законно встановлені збори, а також нести інші обов'язки, встановлені законодавством про податки і збори.
За невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків платник податків (платник зборів) несе відповідальність згідно з законодавством РФ.
Платники податків (платники зборів), які сплачують податки і збори у зв'язку з переміщенням товарів через митний кордон РФ, також несуть обов'язки, передбачені митним законодавством РФ.
1.3 Податкові агенти та збирачі податків і (або) зборів як учасники процесу оподаткування.
Податковими агентами визнаються особи, на яких відповідно до НК РФ покладено обов'язки по підрахунку, утриманню у платника податків і перерахуванню до відповідного бюджету (позабюджетний фонд) податків. [5]
Податкові агенти мають ті ж права, що і платники податків, якщо інше не передбачено НК РФ.
Податкові агенти зобов'язані:
1) правильно і своєчасно обчислювати, утримувати з коштів, які виплачуються платникам податків, та перераховувати до бюджетів (позабюджетні фонди) відповідні податки;
2) протягом одного місяця письмово повідомляти в податковий орган за місцем свого обліку про неможливість утримати податок у платника податків і про суму заборгованості платника податків;
3) вести облік виплачених платникам податку доходів, утриманих та перерахованих до бюджетів (позабюджетні фонди) податків, в тому числі персонально по кожному платнику податків;
4) представляти в податковий орган за місцем свого обліку документи, необхідні для здійснення контролю за правильністю обчислення, утримання та перерахування податків.
Податкові агенти перераховують утримані податки в порядку, передбаченому НК РФ для сплати податку платником податків.
За невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків податковий агент несе відповідальність відповідно до законодавства РФ.
У випадках, передбачених НК РФ, прийом від платників податків і (або) платників зборів коштів на сплату податків і (або) зборів і перерахування їх до бюджету може здійснюватися державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами і посадовими особами - постачальниками податків і ( або) зборів. [6]
Права, обов'язки і відповідальність збирачів податків і (або) зборів визначаються НК РФ, федеральними законами і прийнятими відповідно до них законодавчими актами суб'єктів РФ і нормативними правовими актами представницьких органів місцевого самоврядування про податки і (або) зборах.
1.4 Представництво у відносинах, регульованих законодавством про податки і збори.
Платники податків, платники зборів та податкові агенти можуть брати участь у відносинах, регульованих законодавством про податки і збори через законних або уповноважених представників, якщо інше не передбачено НК РФ.
Особиста участь платника податків (платника зборів, податкового агента) у відносинах, регульованих законодавством про податки і збори, не позбавляє його права мати представника, так само як участь представника не позбавляє платника податків права на особисту участь у вказаних правовідносинах.
Повноваження представника мають бути документально підтверджені відповідно до НК РФ й іншими федеральними законами.
Законними представниками платника податків-організації визнаються особи, уповноважені представляти зазначену організацію на підставі закону або його установчих документів.
Дії (бездіяльність) законних представників організації, вчинені у зв'язку з участю цієї організації у відносинах, регульованих законодавством про податки і збори, визнаються діями (бездіяльністю) цієї організації.
Законними представниками платника податків - фізичної особи визнаються особи, що виступають в якості його представників відповідно до цивільного законодавства РФ.
Уповноваженим представником платника податків визнається фізична або юридична особа, уповноважена платником податків представляти його інтереси у відносинах з податковими органами (митними органами, органами державних
позабюджетних фондів), іншими учасниками відносин, регульованих законодавством про податки і збори.
Не можуть бути уповноваженими представниками платника податків посадові особи податкових органів, митних органів, органів державних позабюджетних фондів, органів податкової поліції, судді, слідчі та прокурори.
Уповноважений представник платника податків-організації здійснює свої повноваження на підставі довіреності, що видається в порядку, встановленому цивільним законодавством РФ. Уповноважений представник платника податків - фізичної особи здійснює свої повноваження на підставі нотаріально посвідченої довіреності або довіреності, прирівняної до нотаріально засвідченої відповідно до цивільного законодавства РФ.
2. Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства.
2.1 Поняття податкової відповідальності і основоположні принципи притягнення до відповідальності.
Податковим кодексом Росії істотно змінені діяли до його прийняття надмірно жорсткі норми відповідальності за податкові порушення. Ці норми застосовувалися в умовах відсутності ясного і чіткого податкового законодавства, запобіжних процедур, нечіткості і розпливчастості формулювання складів податкових порушень. Тому при підготовці та прийнятті Податкового кодексу було прийнято рішення про істотне зниження розмірів штрафів і пені, а також про диференціацію відповідальності за податкові порушення. У результаті в Кодексі встановлено близько 30 видів складів податкових правопорушень, у той час як до прийняття Кодексу їх було фактично тільки два. При цьому заходи відповідальності в одних випадках встановлюються в процентному співвідношенні до суми податкових порушень, а в інших - у чітко фіксованій сумі.
Принципово новим у Податковому кодексі є й те, що вперше в російській податковій практиці дано досить чітке визначення поняття податкового правопорушення. Згідно з Кодексом податковим правопорушенням є винне досконале протиправне, тобто в порушення законодавства про податки і збори, дія або бездіяльність платника податків "за яку Податковим кодексом встановлено відповідні міри відповідальності (ст. 106 НК РФ). [2]
Податкова відповідальність - це застосування фінансових санкцій за вчинення податкового правопорушення уповноваженими на те державними органами до платників податків та особам, сприяючим сплату податку. [2]
Основоположними принципами залучення до відповідальності за порушення податкового законодавства, визначеними в основному податковому законі країни, є наступні:
- Жоден платник податку, чи це юридична особа, підприємець чи платник податків - фізична особа, яка не може бути притягнутий до відповідальності за вчинення податкового правопорушення інакше, як на підставах і в порядку, які передбачені Податковим кодексом України;
- До платника податків не можуть бути повторно застосовані заходи податкової відповідальності за вчинення одного і того ж порушення податкового законодавства;
- Відповідальність за дії, передбачені Податковим кодексом, вчинені фізичною особою, настає лише в тому випадку, якщо вони не містять ознак складу злочину, передбаченого кримінальним законодавством Російської Федерації;
- Залучення платника податків - юридичної особи до відповідальності за вчинення податкового порушення не може звільняти його посадових осіб (за наявності відповідних підстав) від адміністративної, кримінальної або іншої відповідальності, передбаченої законами Російської Федерації;
- У разі залучення платника податків до відповідальності за порушення податкового законодавства, він не звільняється від обов'язку сплати належних сум податків;
- Платник податків не може вважатися винним в порушенні податкового законодавства, якщо ця вину не доведено і не встановлено рішенням суду, що набрало законної сили;
- На платника податків не може бути покладено обов'язок доводити свою невинуватість у вчиненні податкового правопорушення. Цей обов'язок по доведенню обставин, що свідчать про факт податкового правопорушення і винність платника податку у його вчиненні, покладено на податкові органи;
- Всі сумніви у винуватості платника податків у скоєнні податкового правопорушення відповідно до Податкового кодексу Росії завжди повинні тлумачитися на користь платника податків.
Принципово новим моментом при визначенні міри відповідальності платника податків за порушення податкового законодавства є встановлення Податковим кодексом двох форм вини платника податків, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність: умисне правопорушення і вчинене через необережність.
Умисним вважається таке правопорушення, коли вчинила його особа усвідомлювала протиправний характер своїх дій чи бездіяльності, бажала або свідомо допускав настання їх шкідливих наслідків. [2]
У той же час визнається вчиненим з необережності таке правопорушення, коли особа, яка його вчинила, не усвідомлювала протиправного характеру своїх дій чи бездіяльності або шкідливий характер що виникли внаслідок їх наслідків, хоча повинна була і могла це усвідомлювати. [2]
У залежності від вини посадових осіб платника податків, дії яких призвели до порушення податкового законодавства, визначається і вина організації-платника податків.
2.2 Дії, за які платник податків не несе відповідальності.
НК РФ встановлено певні обставини, при наявності яких платник податків не підлягає відповідальності за порушення податкового законодавства. Суть цих обставин полягає в наступному:
По-перше, провину платника податків виключають дії, вчинені службовою особою внаслідок стихійного лиха або інших надзвичайних та непереборних обставин.
По-друге, не підлягають відповідальності ті дії платника податків, що призвели до порушення податкового законодавства, які є наслідком »виконання письмових роз'яснень з питань застосування податкового законодавства, даних податковим органом, або іншими уповноваженим державним органом, або їх посадовими особами в межах їх компетенції.
І, нарешті, по-третє, дії, що містять ознаки податкового правопорушення, вчиненого платником податків - фізичною особою, яка перебувала в момент його вчинення в стані, при якому ця особа не могла усвідомлювати свої дії або керувати ними внаслідок хворобливого стану, також виключають його провину.
Застосування того чи іншого розміру фінансових санкцій за порушення податкового законодавства залежить від обставин, що пом'якшують або ж навпаки обтяжуючих передбачену в законі відповідальність за вчинення податкового правопорушення.
Обставиною, що пом'якшує відповідальність за вчинення податкового правопорушення, є, зокрема, вчинення правопорушень внаслідок збігу важких особистих або сімейних обставин, а також під впливом погрози чи примусу або в силу матеріальної, службової або іншої залежності. [2]
Обставиною, що обтяжує відповідальність, є вчинення податкового правопорушення особою, раніше (тобто протягом 12 місяців з дня останнього застосування санкцій) залучаються до відповідальності за аналогічне правопорушення. [2]
При наявності у платника податків хоча б одного із зазначених пом'якшуючих відповідальність обставин розмір фінансового штрафу зменшується не менше, ніж у два рази в порівнянні з тим розміром, який встановлено Податковим кодексом. Однак при наявності обтяжуючих обставин розмір штрафу збільшується в два рази.
Якщо платник податку здійснив не менше двох податкових правопорушень, то податкові санкції стягуються з нього за кожне таке правопорушення окремо.
Податковий кодекс встановив і період часу, протягом якого податкові органи можуть звернутися до суду з позовом про стягнення з платника податків податкової санкції. Суд прийме до розгляду заяву податкового органу тільки в тому випадку, якщо з дня виявлення податкового правопорушення і складання відповідного акту пройшло не більше шести місяців.
2.3 Види податкових правопорушень і система податкових санкцій.
Основні види порушень податкового законодавства та відповідальність платників податків за їх вчинення наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Відповідальність платника податків за порушення податкового законодавства
№ п / п
Види податкових правопорушень
Податкова санкція
1
2
3
12


3


4
5


6


78
910
11


12
Порушення строку подання заяви про взяття на облік в податковому органі за відсутності ознак податкового правопорушення
Порушення строку подання заяви про взяття на облік до податкового органу на термін більше 90 днів
Здійснення підприємницької діяльності без постановки на облік в податковому органі
Здійснення підприємницької діяльності без постановки на податковий облік протягом трьох місяців після встановленого строк (ухилення від взяття на податковий облік)
Порушення строку подання до податкового органу інформації про відкриття або закриття рахунка в банку
Неподання у встановлений термін податковому органу за місцем обліку податкової декларації:
- При порушенні терміну подання декларації до 180 днів


- При порушенні терміну подання декларації більше 180 днів


Грубе порушення обліку доходів, витрат і об'єктів оподаткування (відсутність первинних документів, регістрів бухобліку; систематичне несвоєчасне або неправильне відображення в обліку і звітності господарських операцій, грошових коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів і фінансових вкладень):
- Скоєне протягом одного податкового періоду
- Скоєне протягом більше одного року
- Що призвело до заниження доходу

Порушення правил складання податкової декларації (несвоевремен-
ша і неправильне відображення доходів і витрат, джерел доходів, обчисленої суми податку)
Несплата або не повна сплата сум податків в результаті заниження податкової бази або неправильного обчислення податків:
- Виявлені податковим органом при виїзній перевірці
- Вчинені навмисно

незаконне перешкоджання досту-
пу посадової особи податкового органу, що проводить податкову перевірку, на територію або в приміщення платника податків
Недотримання порядку володіння, користування чи розпорядження майном, на яке накладено арешт
Ненадання у термін платників
датків документів або інших відомостей, передбачених податковим законодавством
5 тис. рублів10 тис. рублів


10% отриманих за цей період доходів, але не менше 20 тис. рублів

20% доходів, отриманих в період діяльності без постановки на облік більше 90 днів


5 тис. рублів

5% суми податку, що підлягає сплаті за цією декларацією, за кожний місяць, але не більше 30% зазначеної суми та не менше 100 рублів
30% суми податку, що підлягає сплаті, і 10% суми податку за кожний повний і неповний місяць, починаючи з 181 дня


5 тис. рублів

15 тис. рублів

10% суми несплаченого податку, але не менше 15 тис. рублів
5 тис. рублів
штраф у розмірі 20% несплаченої суми податку
штраф у розмірі 40% несплаченої суми податку
5 тис. рублів
10 тис. рублів


50 рублів за кожне неподання документ
Джерело: В.Г. Пансков Податки та оподаткування в Російській Федерації: Підручник для вузів. - М.2001. -С.154.
Як видно з наведених у табл. 1 даних, з прийняттям Податкового кодексу не відбулося різкого збільшення числа видів правопорушень, за вчинення яких на платника податків накладаються штрафні санкції. Всі ці види порушень були присутні в податковому законодавстві, яке діяло до прийняття Податкового кодексу. Інша справа, що за ці правопорушення, причому незалежно від того, чи вчинені вони навмисно або ненавмисно і чи були при цьому пом'якшувальні обставини, існувало практично два види покарань, причому досить суттєвих. І будь-яке правопорушення могло призвести до банкрутства платника податків. Діюча в даний час система податкових санкцій, що застосовуються до платника податків, істотно диференційована і в значній мірі пом'якшена.
Найбільша ставка штрафу, яка сьогодні застосовується, - це 40% суми несплаченого податку за умисне заниження оподатковуваної бази чи неправильне обчислення податку. До прийняття Податкового кодексу за неправомірне (зменшення податків стягувалася сума, що дорівнює 100% суми прихованої чи заниженою прибутку (100% суми податку за прихований чи неврахований об'єкт оподаткування). Плюс до цього платник податку повинен був заплатити штраф з цієї суми. При повторному ж подібному порушенні сума штрафу збільшувалася вдвічі. Таким чином в даний час розмір податкової санкції знизився більш ніж у 15 разів.
Податковим кодексом крім відповідальності безпосередньо платників податків встановлено також податкові санкції за порушення законодавства і для інших учасників податкових відносин.
Зокрема, за невиконання податковим агентом покладених на нього обов'язків накладається штраф у розмірі 20% суми, що підлягає перерахуванню.
У випадку, якщо експерт, перекладач або фахівець відмовляються від участі у проведенні податкової перевірки, вони можуть бути покарані штрафом у розмірі 500 рублів. При цьому за дачу експертом завідомо неправдивого висновку штраф становить одну тисячу рублів.
2.4 Відповідальність комерційних банків.
Особливе місце в податковому законодавстві відведено відповідальності комерційних банків за порушення ними покладених на них податковими законами обов'язків.
Зокрема, за відкриття банком рахунку платнику податків без пред'явлення останнім свідоцтва про постановку на облік в податковому органі або за наявності у банку рішення податкового органу про припинення операцій по рахунках цієї особи на комерційний банк накладається штраф у розмірі 10 тис. рублів.
Крім того, у разі неповідомлення банком податковому органу відомостей про відкриття або закриття рахунка організацією або індивідуальним підприємцем з цього банку стягується штраф у розмірі 20 тис. рублів.
При порушенні банком встановленого терміну виконання доручення платника податків про перерахування податку або збору з банку стягується пеня в розмірі однієї стоп'ятидесяти ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації, але не більше 0,2% за кожен день прострочення.
Якщо ж банк вчинив дії, які створили ситуацію відсутності грошових коштів на рахунку платника податків, щодо якого в банку є інкасове доручення податкового органу, то на банк накладається штраф у розмірі 30% непоступівшей в результаті таких дій суми податків.
У тому випадку, якщо у банку є рішення податкового органу про припинення операцій по рахунках платника податків, а банк виконав його доручення на перерахування коштів з цього рахунку, з банку стягується штраф у розмірі 20% суми, перерахованої відповідно до доручення платника податків, але не більше суми заборгованості платника податку в бюджет.
Невиконання банком у встановлений термін інкасового доручення податкового органу про перерахування з рахунку платника податків за наявності на ньому достатніх грошових коштів суми податку або збору, а також пені тягне стягнення пені у розмірі однієї стоп'ятидесяти ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації, але не більше 0,2% за кожен день прострочення.
У разі неподання комерційним банком за вмотивованим запитом податкового органу довідки по операціях і рахунках організацій чи громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, у встановлений Кодексом термін з банку стягнути штраф у розмірі 20 тис. рублів.
Так само, як і з платника податків, стягнення податкових санкцій з банків здійснюється тільки за рішенням суду.
3. Порядок оскарження неправомірних дій податкових органів.
3.1 Теоретична база для оскарження неправомірних дій податкових органів.
Кожен платник податків або податковий агент має право оскаржувати акти податкових органів ненормативного характеру, дії чи бездіяльність їх посадових осіб, якщо, на думку платника податків або податкового агента, такі акти, дії або бездіяльність порушують їхні права.
Акти ненормативного характеру - це акти, що мають індивідуальний характер (пов'язані з конкретним платникам податків, податкових агентів, а не до невизначеного кола осіб), і містять обов'язкові приписи для платників податків, податкових агентів, що тягнуть певні юридичні наслідки. До таких актів належать: постанови про стягнення податку, акт податкової перевірки, вимога про сплату податку та ін
Нормативні правові акти податкових органів можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому законодавством.
Акти податкових органів, дії або бездіяльність їх посадових осіб можуть бути оскаржені до вищестоящого податкового органу (вищій посадовій особі) або до суду. Подача скарги до вищестоящого податкового органу (вищій посадовій особі) не виключає права на одночасну або подальшу подачу аналогічної скарги до суду.
Судове оскарження актів (у тому числі нормативних) податкових органів, дій або бездіяльності їх посадових осіб організаціями та індивідуальними підприємцями проводиться шляхом подачі позовної заяви до арбітражного суду згідно з арбітражним процесуальним законодавством. Судове оскарження актів (у тому числі нормативних) податкових органів, дій або бездіяльності їх посадових осіб фізичними особами, які не є індивідуальними підприємцями, проводиться шляхом подачі позовної заяви до суду загальної юрисдикції відповідно до законодавства про оскарження до суду неправомірних дій державних органів та їх посадових осіб.
Скарга на акт податкового органу, дії або бездіяльність його посадової особи подається відповідно до вищестоящого податкового органу або вищій посадовій особі цього органу.
Скарга до вищестоящого податкового органу (вищій посадовій особі) подається протягом 3 місяців з дня, коли платник податків довідався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав. До скарги можуть бути додані обгрунтовують її документи. У разі пропуску з поважних причин строку подання скарги цей строк за заявою особи, яка подає скаргу, може бути відновлений відповідно вищим посадовою особою податкового органу чи вищим податковим органом.
Скарга подається у письмовій формі відповідному податковому органу чи посадовій особі.
Особа, яка подала скаргу до вищестоящого податкового органу або вищій посадовій особі, до прийняття рішення за цією скаргою може її відкликати на підставі письмової заяви. Відкликання скарги позбавляє подала її особу права на подачу повторної скарги з тих самих підстав у той самий податковий орган або того ж посадовій особі. Повторна подача скарги до вищестоящого податкового органу або вищій посадовій особі проводиться в ті ж терміни.
Скарга платника податків розглядається вищестоящим податковим органом (вищим посадовою особою) у термін не пізніше місяця з дня її отримання.
За підсумками розгляду скарги на акт податкового органу вищестоящий податковий орган (вищестояща посадова особа) має право:
1) залишити скаргу без задоволення;
2) скасувати акт податкового органу і призначити додаткову перевірку;
3) скасувати рішення і припинити провадження у справі про податкове правопорушення;
4) змінити рішення чи винести нове рішення. За підсумками розгляду скарги на дії або бездіяльність посадових осіб податкових органів вищестоящий податковий орган (вищестояща посадова особа) має право винести рішення по суті.
Рішення податкового органу (посадової особи) за скаргою приймається протягом місяця. Про прийняте рішення протягом 3 днів з дня його прийняття повідомляється в письмовій формі особі, яка подала скаргу.
Подача скарги до вищестоящого податкового органу (вищій посадовій особі) не зупиняє виконання оскаржуваного акта чи дії, за винятком випадків, передбачених НК РФ.
Якщо податковий орган (посадова особа), який розглядає скаргу, має достатні підстави вважати, що оскаржувані акт або дія не відповідають законодавству РФ, зазначений податковий орган має право повністю або частково призупинити виконання оскаржуваних акта чи дії. Рішення про призупинення виконання акта (дії) приймається керівником податкового органу, який прийняв такий акт, або вищестоящим податковим органом.
Скарги (позовні заяви) на акти податкових органів, дії або бездіяльність їх посадових осіб, подані до суду, розглядаються і вирішуються в порядку, встановленому цивільним процесуальним, арбітражним процесуальним законодавством і іншими федеральними законами.
3.2 Судова практика у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дій (бездіяльності) податкових органів.
Арбітражними судами було розглянуто ряд справ, заявляючи за якими позивачі, заявляючи вимоги про відшкодування збитків, в обгрунтування зазначених вимог посилалися на те, що збитки виникли у них через несвоєчасне відшкодування ПДВ з бюджету.
По даній категорії справ арбітражні суди вказували на відсутність доказів наявності у позивачів збитків у зв'язку з несвоєчасним відшкодуванням ПДВ з бюджету та причинно-наслідкового зв'язку між заявленими позивачами сумами збитків і бездіяльністю податкових органів з повернення з бюджету сум ПДВ.
Приклад 1: 000 «К» звернулося до арбітражного суду з позовом про стягнення з МНС Росії збитків, заподіяних позивачеві внаслідок несвоєчасного відшкодування ПДВ податковим органом.
Рішенням арбітражного суду в задоволенні позовних вимог було відмовлено.
При цьому арбітражний суд вказав, що сума, заявлена ​​позивачем в якості збитків, була сплачена ним контрагенту у зв'язку з несвоєчасним поверненням грошових коштів за договором позики і не є збитками, тобто витратами, які особа справило для відновлення свого порушеного права.
Позивач є особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, яка відповідно до ст. 2 ГКРФ є самостійною, здійснюваної на свій ризик, спрямованої на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг.
Таким чином, позивач повинен укладати господарські договори з урахуванням свого фінансового становища та можливості його виконати.
Обов'язок повернення з бюджету сплаченого ПДВ, встановлена ​​п.3 ст.7 Закону РФ від 06.12.1991 № 1992-1 «Про податок на додану вартість», не є договірними умовою, в результаті невиконання якої виникли збитки.
З урахуванням викладеного, арбітражний суд прийшов до висновку, що між витратами позивача про договором позики, які були зроблені позивачем, і бездіяльністю податкового органу з повернення ПДВ причинно-наслідкового зв'язку немає і заявлена ​​позивачем сума не є збитками позивача, що виникли з вини податкового органу . [5]
Необхідно також звернути увагу на досить поширену ситуацію, коли юридичними особами та підприємцями без утворення юридичної особи в числі вимог про відшкодування збитків, заподіяних неправомірним стягненням сум податків і податкових санкцій до бюджету в результаті дій податкових органів, органів податкової поліції, а також посадових осіб зазначених органів, пред'являються вимоги про нарахування відсотків за користування чужими грошовими коштами на суми, стягнені податковими органами та органами податкової поліції (ст. 395 ГК РФ).
Незаконність задоволення подібних вимог роз'яснена в п.2 постанови Пленуму Верховного Суду Російської Федерації і Пленуму ВАС РФ ОТ01.07.1996 № 6 / 8 «Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації», де зазначено, що оскільки цивільне законодавство може бути застосоване до зазначених правопорушень, якщо тільки це передбачено законодавством (ст. 2 ГК РФ), а ні цивільним, ні податковим, ні іншим адміністративним законодавством не передбачено нарахування відсотків за користування чужими грошовими коштами на суми, необгрунтовано стягнені з юридичних і фізичних осіб у вигляді економічних (фінансових) санкцій податковими органами, то при задоволенні вимог названих осіб про повернення з відповідного бюджету цих сум не підлягають застосуванню норми (ст. 395 ГК РФ), що регулюють відповідальність за невиконання грошового зобов'язання.
Приклад 2: ТОВ «О» звернулося до арбітражного суду з позовом до Інспекції МНС Росії і МНС Росії про стягнення збитків.
В обгрунтування своєї вимоги позивач вказав, що неправомірне списання з його розрахункового рахунку грошових коштів спричинило виникнення у нього збитків. Підставою для списання у безспірному порядку грошових коштів послужив акт документальної перевірки і прийняте на підставі його рішення, яким з позивача було стягнуто недоїмка з податку на прибуток і ПДВ, спеціальному податку і т.д., відповідні пені і штрафи. Дане рішення позивачем не оскаржувалося.
Рішенням арбітражного суду в позові ТОВ було відмовлено.
Постановою апеляційної інстанції арбітражного суду рішення залишено без зміни.
Арбітражний суд апеляційної інстанції вказав на те, що підстав для стягнення процентів за користування чужими грошовими коштами на підставі з ст. 395 ГК РФ не є, оскільки ні податковим, ні цивільним законодавством не передбачено нарахування відсотків за користування чужими грошовими коштами на суми, стягнені податковими органами
з юридичних або фізичних осіб у вигляді санкцій. Суд апеляційної інстанції, дослідивши вищевказаний акт та рішення податкового органу, вирішив, що позивач не довів вину податкового органу, наявність причинно-наслідкового зв'язку між неправомірними діями (бездіяльністю) з боку податкового органу і заподіяними збитками, а також розмір понесених збитків. [5]
В даний час досить часто фізичні та юридичні особи звертаються до судів загальної юрисдикції та арбітражні суди з позовами про відшкодування зроблених ними витрат на оплату послуг адвокатів, визначаючи дані витрати як збитки, завдані в результаті дій податкових органів (органів податкової поліції).
Усталена практика розгляду судами даної категорії справ показує, що при прийнятті рішень суди виходять з того, що витрати, вироблені платниками податків з оплати кваліфікованої юридичної допомоги при вирішенні спорів з податковими та органами не є збитками, а отже, відшкодуванню не підлягають.
Зазначена точка зору знайшла своє відображення у практиці розгляду спорів ВАС РФ.
Приклад 3: Арбітражним судом було розглянуто справу за позовом індивідуального підприємця Т. про відшкодування збитків, викликаних залученням для участі в судових засіданнях працівників юридичної фірми.
Арбітражний суд, відмовляючи позивачу в задоволенні позовних вимог, зазначив, що оплата наданих юридичною фірмою послуг належить до нормальної господарської діяльності позивача, а тому понесені позивачем витрати, пов'язані з виконанням договорів на надання юридичних послуг, в контексті ст. 15 ГК РФ можуть вважатися збитками. [5]
Таким чином, витрати, понесені організацією (індивідуальним підприємцем) на оплату послуг адвокатів за договорами, не належать до загальносуспільним збитків, що підлягають відшкодуванню на підставі ст. 15 ГК РФ, згідно з якою під збитками розуміються витрати, які особа, чиє право порушене, зробило або повинне буде зробити для відновлення порушеного права, втрата або пошкодження його майна (реальний збиток), а також неодержані доходи, які ця особа одержала б при звичайних умовах громадянського про рота, якби її право не було порушене (упущена вигода).
Згідно з абзацом першим п. 2 ст. 1 ЦК РФ юридичні особи набувають і здійснюють свої цивільні права своєї волею і у своєму інтересі. Вони вільні у встановленні своїх прав і обов'язків на основі договору та у визначенні будь-яких не суперечать законодавству умов договору.
Відповідно до абзацу третього п. 1 ст. 2 ГК РФ підприємницької є самостійна, здійснювана на свій ризик діяльність, спрямована на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг особами, зареєстрованими в цій якості у встановленому законом порядку.
Таким чином, висновок організацією (індивідуальним підприємцем) договорів на представництво інтересів в суді є виразом його вільного волевиявлення, оплата послуг адвоката входить у нормальний господарський ризик підприємницької діяльності, так само як визначення вартості даних послуг.
Крім того, відповідно до абзацу шостого підпункту "и" п. 2 Положення про склад витрат організація має право включити витрати з оплати юридичних послуг, наданих адвокатами, до собівартості продукції (робіт, послуг), якщо в штаті даної організації була відсутня посада юриста (юридичний відділ).
Оскільки питання про відшкодування збитків повинен бути дозволений в залежності від правової оцінки дій (бездіяльності) податкових органів та органів податкової поліції, в результаті яких платнику податків були заподіяні збитки, наступним підлягають доказуванню при розгляді в суді справи про відшкодування збитків обставиною (елементом доказування) є неправомірність дій зазначених органів.
Нарівні з перерахованими вище елементами, що підлягають доведенню по даній категорії справ, є такий елемент, як причинно-наслідковий зв'язок між заподіяними платнику податків збитками і неправомірними діями (бездіяльністю) податкових органів або органів податкової поліції, а також посадових осіб зазначених органів. Так, Президія ВАС РФ у постанові від 30.07.1996 № 5059/94 серед інших підстав до скасування судових актів у справі та направлення справи на новий розгляд вказав на відсутність дослідження належним чином питання про наявність причинного зв'язку між діями податкової інспекції та виникненням збитків.
У зв'язку з викладеним, при заяві вимог про відшкодування збитків, завданих діями (бездіяльністю) податкових органів, посадових осіб зазначених органів, необхідно залучати в якості відповідача Мінфін Росії.
Висновок
Аналіз правової основи регулювання податкових відносин дозволяє зробити висновок, що ці відносини регулюються великою кількістю нормативних актів різного рівня, часто не погоджених між собою. Ці відносини стосуються як питань обчислення і сплати податків, прав, відповідальності і обов'язків суб'єктів податкового права, таки і не належать до податкового законодавства питань. Кодифікованого документа, що містить воєдино всі норми, що стосуються даних правовідносин на сьогоднішній день не існує. Існують також, так звані, прогалини в законодавстві регулює питання податкової відповідальності, наприклад, деякі склади правопорушень російським законодавством не передбачаються, що дає можливість недобросовісним учасникам податкових правовідносин йти від оподаткування.
Залучення платника податків до податкової відповідальності зачіпає основні права і свобода громадян, підприємців, організацій. Воно стосується таких важливих інститутів як право займатися підприємницькою діяльністю, право власності. Сам факт залучення платника податків до відповідальності стосується доброго імені та ділової репутації платника податків. Не викликає сумнівів, що від того, як закріплена дана процедура в законі прямо залежить і дотримання цих прав. А податкове законодавство ще не так досконало як хотілося б.
Але не все так похмуро, слід пам'ятати, що податкове право ще досить молодий і зараз воно перебуває у процесі активного розвитку, багато проблем, гаряче обговорюються в даний момент через якийсь час будуть дозволені, деякі прогалини в законодавстві будуть заповнені, на зміну великого кількості розрізнених правових актів, що регулюють окремі відносини в сфері податків, прийде остаточний варіант Податкового кодексу.
Список використаної літератури
1. Перов А.В., Толкушкін А.В. Податки і оподаткування: Навчальний посібник. - М.: Юрайт-М, 2002.
2. Пансков В.Г. Податки та оподаткування в РФ: Підручник для вузів. - М.: Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку, 2001.
3. Податковий кодекс Російської Федерації. Частина перша. Офіційний текст за станом на 15 серпня 1999 р. - М.: Видавничий Дім ИНФРА-М, 1999.
4. Короткова Л.А., Ковалевська Д.Є. Оскарження актів, дій (бездіяльності) податкових органів та їх посадових осіб. Податковий вісник, № 6 2001р. - С.188.
5. Короткова Л.А., Ковалевська Д.Є. Судова практика: деякі аспекти відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дій (бездіяльності) податкових органів та органів податкової поліції. Податковий вісник, № 8 - с.189, № 9 - с.176.
6. Дмитрієва Н.Г. Податки та оподаткування. Ростов-на-Дону: Фенікс, 2001.


[1] Перов А.В., Толкушкін А.В. Податки і оподаткування: Навчальний посібник. - М.: Юрайт-М, 2002.с157
[2] Там же
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
100.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Права та обов язки платників податків
Права та обов`язки платників податків 2
Права та обов`язки платників податків
Права та обов`язки платників податків при проведенні податкових пр
Права та обов`язки платників податків при проведенні податкових перевірок
Права обов`язки і відповідальність аудиторських організацій
Державний службовець його права обов`язки відповідальність
Оподаткування Права обов`язки і відповідальність митних орг
Правовий статус нотаріуса права обов`язки та відповідальність
© Усі права захищені
написати до нас