Пояснювальна записка

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

"Основи здоров'я і фізична культура" вивчаються у за­гальноосвітніх навчальних закладах як окремий предмет. Основна його мета — збереження і зміцнення здоров'я, розвиток основних фізичних якостей та рухових здібнос­тей, підвищення рівня фізичної підготовленості учнів.

У процесі вивчення предмета "Основи здоров'я і фізич­на культура" враховуються найсприятливіші вікові та анатомо-фізіологічні періоди розвитку та оздоровлення організ­му школярів; розкривається значення занять фізичними впра­вами для здоров'я учнів; розвиваються основні фізичні якості та рухові здібності; формуються знання, вміння і навички до­тримання особистої гігієни; загартування організму, профі­лактики захворювань, дотримання правил техніки безпеки; розвиваються уміння і навички використання фізичних вправ для запобігання порушення постави, зняття втоми учнів.

Під час вивчення предмета "Основи здоров'я і фізична культура" реалізуються навчальні, розвивальні, пізнаваль­ні та виховні цілі.

Навчальні цілі полягають у вивченні учнями рухливих і народних ігор; елементів спортивних ігор, окремих видів спорту, основ техніки виконання загальнорозвивальних, стройових, гімнастичних, акробатичних, легкоатлетичних, ігрових і танцювальних вправ, вправ художньої і ритмічної гімнастики, вправ ковзаняра, лижника та плавця; в отриманні елементарних знань, умінь і навичок дотримання режиму дня, особистої гігієни, загартування організму, ведення здорового способу життя та підвищення працездатності.

Розвивальні цілі полягають у розвитку в учнів основних фізичних якостей і рухових здібностей; умінь і навичок вико­ристання фізичних вправ для запобігання порушення поста­ви, зняття втоми та розвантаження; в отриманні основ знань про фізичну культуру, власне здоров'я як важливі компонен­ти загальнолюдської культури і формування особистості; в розвитку рухової активності, яка є основою розвитку люд­ського організму, його органів і систем; в отриманні елемен­тарних знань про рухливі, народні і спортивні ігри, гімнасти­ку, акробатику, легку атлетику, художню і ритмічну гімнасти­ку, плавання, ковзанярський і лижний спорт.

Пізнавальні цілі полягають у розвитку і розширенні кругозору, елементарних уявлень учнів про фізичну куль­туру, спорт, туризм, основи здоров, здорового способу життя; в знайомстві з українською народною фізичною куль­турою, спортивними традиціями, національними іграми, забавами, визначними спортивними діячами, вченими, тре­нерами, спортсменами, командами, їх виступами на Олім­пійських іграх, чемпіонатах світу, Європи та інших міжна­родних змаганнях.

Виховні цілі полягають у вихованні в учнів: інтересу і звички до занять фізичними вправами; цікавості до україн­ських народних ігор, національних, народних і олімпійських видів спорту, бережливого ставлення до власного здоров'я; формуванні стійких мотиваційних установок на здоровий спосіб життя як одну з основних умов зміцнення власного здоров'я; формуванні усвідомленої індивідуальної уста­новки на необхідність розвивати свої фізичні якості та ру­хові здібності; вихованні морально-вольових і психологіч­них якостей особистості.

Завданнями предмета "Основи здоров'я і фізична культура" є:

розвиток в учнів основних фізичних якостей та рухо­вих здібностей;

формування життєво важливих рухових навичок та вмінь;

набуття елементарних знань в галузі фізичної куль­тури, гігієни, здорового способу життя;

виховання інтересу і звички до занять фізичними впра­вами;

формування здорового способу життя;

формування усвідомленої індивідуально) установки на необхідність розвивати свої фізичні якості та рухові здібності;

виховання морально-вольових і психологічних якос­тей особистості.

Зміст предмета "Основи здоров'я і фізична культура" інтегрований з хореографією та іншими предметами. У про­цесі його вивчення програми здійснюються міжпредметні зв'язки з анатомією і фізіологією людини, гігієною, біоло­гією, теорією і методикою фізичного виховання, історією фізичної культури і спорту, музикою та ін.

У старших класах поглиблюється інтеграція курсу та міжпредметні зв'язки, але головні функції покладаються на практичне виконання фізичних вправ.

Відповідно до цього і дещо змінюється назва предме­та: у 5 — 9 класах «Фізична культура і здоров'я", а у 10 — 11 класах «Фізична культурах.

Основним організаційно-педагогічним принципом програми є диференційоване використання засобів фізич­ної культури на заняттях зі школярами різної статі та віку з урахуванням стану їхнього здоров'я, ступеня фізичного роз­витку та рівня фізичної підготовленості.

Програма складається з таких розділів:

І. Навчальний пріоритетний матеріал.

ІІ. Матеріал для обов'язкового повторення і домашніх завдань.

ІІІ. Контрольні навчальні нормативи і вимоги.

ІV. Орієнтовний комплексний тест оцінки фізичної під­готовленості (далі – орієнтований комплексний тест).

Матеріал програми розрахований на три і більше обо­в'язкових занять на тиждень.

Основними темами для учнів початкової школи є рух­ливі та народні ігри, гімнастика, легка атлетика, спортивні ігри, плавання, орієнтовний комплексний тест, теоретичні знання та основи здорового способу життя.

Головними вимогами до сучасних уроків фізичної культури мають бути: вироблення інструктивних навичок та умінь самостійних занять фізичними вправами, розвиток пізна­вальних інтересів, здійснення міжпредметних зв'язків, ви­користання системи домашніх завдань. Уроки фізичної куль­тури проводяться як на свіжому повітрі з використанням необхідного обладнання, так і в спортивних приміщеннях з обов'язковим дотриманням установлених санітарно-гігіє­нічних норм і вимог та заходів до попередження спортив­ного травматизму. Спортивний одяг і взуття мають відпо­відати вимогам і правилам видів спорту, елементи яких ви­вчаються на уроках (з дозволу вчителя у вимоги до одягу і взуття можуть вноситися зміни).

За результатами медичного огляду школярі тимчасово розподіляються на основну, підготовчу та спеціальну ме­дичну групи. Усі вони відвідують обов'язкові уроки, але ви­конують вправи з різним фізичним навантаженням, ті, які їм не протипоказані, загальнорозвивальні та коригувальні вправи. Крім цього, для учнів, віднесених до спеціальної медичної групи, організуються додаткові заняття за спеці­альною програмою, які проводить відповідно підготовле­ний учитель.

Протягом навчального року школярі виконують вправи орієнтовного комплексного тесту оцінки стану фізичної під­готовленості (6 вправ упродовж року і 6 — наприкінці). Він складається з вправ, які характеризують прояви фізичних якостей:

швидкості — біг 30 м;

витривалості — біг від 200 до 1500 м, залежно від віку;

гнучкості — нахил уперед з положення сидячи (відстань між ступнями ніг — 25—30 см, коліна не згинаються, долоні рук дістають якомога далі, результат утримується 2 секунди);

сили — підтягування на перекладині (дівчата — на низь­кій перекладині);

спритності — «човниковий - біг 4 х 9 м з перенесенням предмета,

швидкосно-силових якостей — стрибок у довжину з місця.

Перед закінченням школи учні виконують за вибором вправи обов'язкового комплексного тесту (6 вправ напри­кінці навчального року) Отримані ними оцінки зарахову­ються до Державної підсумкової атестації навчальних до­сягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Для про­ведення тестування упродовж навчального року (12 уроків) учитель користується змагальним методом.

В учнів молодших класів відбувається інтенсивний роз­виток більшості рухових якостей, необхідних для зміцнення здоров'я та формування систем організму. Вчитель по­винен враховувати, що у молодшому шкільному віці най­краще розвиваються такі ф)зичні якості як швидкість, спритність, гнучкість ) помірно — сила та витривалість. То­му заняття з дітьми та їхню фізичну підготовку повинен здій­снювати спеціаліст з фізичної культури І спорту або відпо­відно підготовлений учитель початкової школи. Матеріал програми для 1 класу може використовуватися у підготов­чих групах дитячих дошкільних закладів.

У 1 класі 6 орієнтовних тестових вправ застосовуються лише наприкінці навчального року. Важливу частину про­грамного матеріалу в 1 і 2 класах становлять рухливі та народні ігри. Вони можуть замінюватись народними іграми регіону які сприяють засвоєнню необхідних елементів у подальших заняттях.

Програма не встановлює чітко визначеної кількості годин для проходження тих чи інших розділів, але під час плануван­ня зобов'язує вчителя найбільшу частину часу приділяти на­вчанню і засвоєнню пріоритетного матеріалу, враховуючи місцеві умови проведення уроків та найсприятливіші вікові періоди у розвитку фізичних якостей учнів. При цьому вчитель повинен домагатися виконання школярами навчальних кон­трольних нормативів, вимог і показників комплексного тесту.

Згідно зі схемою розподілу програмового матеріалу, кіль­кість годин, відведених для його вивчення — мінімально три уроки на тиждень. Умовна кількість часу, відведеного для засвоєння тих чи інших елементів, є показником пріоритетності їх використання підчас навчання цих рухових дій та роз­витку необхідних фізичних якостей Учитель залежно від умов проведення уроків, наявності спортивного обладнання та ін­вентаря, фізичної підготовленості учнів кожного класу вра­ховуючи вказану пріоритетність елементів програмного ма­теріалу, може змінювати кількість відведених для їх вивчення.

Учитель фізичної культури методично забезпечує, ор­ганізовує і проводить з учнями своїх класів позакласну оздо­ровчу і фізкультурно-спортивну роботу.

1) складає комплекси фізкультурних хвилинок і допо­магає в їх організації на загальноосвітніх уроках,

2) надає вчителям та учням методичну допомогу в про­веденні інших форм оздоровчої та фізкультурно-спортивної роботи упродовж навчального дня,

3) організовує діяльність шкільного спортивного клубу та спільно з ним готує і проводить раз на півріччя за сцена­рієм, затвердженим радою школи, фізкультурно-спортивні заходи і змагання з вправ комплексного тесту та елемен­тів видів спорту, які входять до навчальної програми,

організовує роботу спортивної секції з вибраного ра­зом з учнями або традиційного для даної школи виду спорту,

організовує підготовку та забезпечує участь команд школи у різних змаганнях

Головною метою вчителя фізичної культури в роботі з учнями є виховання у них бажання систематично займати­ся фізичними вправами та навчання їх самостійного вико­нання найпростіших рухових дій і правил безпеки

Плануючи роботу, вчитель фізичної культури повинен скласти для кожного класу, із урахуванням його особли­востей, графік розподілу і проходження навчального мате­ріалу, встановивши кількість годин для кожного розділу, робочий план реалізації розділів програми на рік чи півріч­чя та план-конспект на групу чи “систему” уроків з методи­ки навчання рухових дій, де, як головне, виділити організаційно-методичні вказівки. Також учителю необхідно спла­нувати проведення оздоровчих і фізкультурно-спортивних заходів у школі. Для обліку навчальної роботи ним запов­нюється класний журнал та зошит учителя, а для обліку позакласної роботи — протоколи спортивних змагань та зве­дені протоколи показників виконання комплексного тесту. Основний звітний документ учителя фізичної культури — звіт адміністрації школи.

Головними критеріями у виставленні оцінки за ви­конання рухової дії є комплексне оцінювання знань, техніки виконання (за сприятливих для учня умов) та норма­тивного показника. Специфікою у виставленні оцінки за 12-бальною системою є те, що за показником навчально­го нормативу визначають рівень компетентності, а потім за технічними показниками виконання рухової дії та тео­ретичними знаннями виставляють остаточну оцінку в ба­лах. Якщо рухова дія не має нормативного показника, рі­вень компетентності визначається за структурою техніки виконання та остаточне оцінювання в балах здійснюється за показниками теоретичних знань. Оцінювання 6 вправ комплексного тесту відбувається, навпаки, за сумою ба­лів. За кращий показник учень отримує 2 бали, за гірший — 1 бал. Ще нижчий показник не враховується Таким чи­ном, максимально учень набирає 12 балів. Після вистав­лення певної кількості балів установлюється рівень ком­петентності учня (від початкового до високого) у його фі­зичній підготовленості.

Умовна сітка розподілу навчальних годин за темами та елементами програмного матеріалу.

п/п

Тема та елементи

Клас

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Інваріантна складова

1

Теоретико-методичні знання

На всіх уроках

2

Рухливі та народні ігри, забави

20

10

5*

3

Гімнастика

16

16

16

16

12

8*

8*

8*

8*

10

10*

4

Основні поняття та елементи спортивних ігор.

Спортивні ігри (баскетбол, гандбол, волейбол, інші за вибором)

12

34

18

34

20

34

24

34

26*

34

31

34

33

34

24*

34

21*

34

12*

34

12*

34

5

Легка атлетика

6

6

6

6

8

7*

7*

16

16

16

12*

6

Плавання

2

6

4*

4*
7

Кросова та лижна (ковзанярська) підготовка5

4*

6

6

4*

4*

5

4*

4*

8

Туризм
2

4

4

4

4

69

Атлетизм, загальна і спеціальна фізична підготовка


10

12

10

Професійно-прикладна фізична підготовка


4

6

11

Вправи комплексного тесту оцінки стану фізичної підготовленості

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Примітка. Теми та елементи, які включені до розді­лу обов'язкового повторення і потребують закріплення, позначені значком *. Типові навчальні плани включають ін­варіантну частину, сформовану на державному рівні, спіль­но для усіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну час­тину, у якій передбачені додаткові години на предмети ін­варіантної частини. Повноцінність загальної середньої осві­ти забезпечується реалізацією як інваріантної так і варіа­тивної частин навчального плану.

1 клас

І. Навчальний пріоритетний матеріал

1. Теоретичні знання

Загальні відомості про здоров'я та здоровий спосіб жит­тя. Значення фізичної культури для здоров'я школярів. Одяг і взуття для занять фізичною культурою. Гігієнічні правила виконання фізичних вправ. Біологічна потреба організму в рухах. Правила поведінки на заняттях фізичною культурою з метою запобігання травматизму. Значення рухового ре­жиму дня, загартування І формування правильної постави.

2. Рухливі і народні ігри та забави, естафети

Кіт і миша”, “Подоляночка”, “Вовк і коза”, “Голуб”, “Не­від”, “Птахи”, “Гречка”, “Дрібушечки”, “Сірий вовк”, “До своїх прапорців”, “Вудочка”, “Швидко по місцях”, “Ворони”, “У річку гоп”, “Горобчики-стрибунчики”, “Лисиця і кур­чата”, “На прогулянку”, “М'яч через шнур”, “Вправи з ве­ликим м'ячем”, “Вправи з малим м'ячем” “Стонога”, “Сніж­ками по м'ячу”.

3. Гімнастика

Організуючі вправи: основна гімнастична стійка; шику­вання в шеренгу, колону по одному, в коло; розмикання на інтервал піднятих рук; виконання команд: “Праворуч!”, “Лі­воруч!”, “На місці — кроком руш!”, “Кроком руш!”, “Клас, стій!”.

Загальнорозвивальні вправи; вправи для формування правильної постави; вправи без предметів з імітацією; 3 комплекси вправ ранкової гімнастики.

Ходьба; пересування на носках; з високим підніманням стегна; у напівприсіді; у присіді; на внутрішніх і зовнішніх частинах ступні; з різним положенням рук.

Біг; з високим підніманням стегна; з виносом прямих ніг уперед і на носках; із закиданням гомілки; “човниковий” біг 4 х 9 м; біг на швидкість до 30 м.

Стрибки; на одній і двох ногах на місці; з просуванням; з поворотом на 90°; у глибину з висоти 30 см; у довжину з місця.

Акробатика; групування; перекати у групуванні; пере­кату бік.

Рівновага (гімнастична лава, низька колода): різні стій­ки з одночасними рухами руками; нахили тулуба; пересу­вання ходьбою на носках; ходьба з високим підніманням колін; присід з різними положеннями рук; зіскок, вигнув­шись, з фіксуванням основної стійки.

Лазіння та перелізання: по горизонтальній та похилій (кут 20°) гімнастичній лаві в упорі на колінах уперед і назад; по гімнастичній стінці в різних напрямках; перелізання че­рез дві горизонтальні та похилі (кут 20°) гімнастичні лави, що стоять паралельно на відстані 50 см; перелізання через перешкоду висотою 80 см.

Танцювальні вправи; з підскоком; приставні кроки з при­топтуванням; галоп: поєднання кроків на 32 такти; елемен­ти українських народи их танців.

4. Основні поняття та елементи спортивних ігор

Стійка гравця в різних іграх; повороти і зупинки грав­ців; пересування зі зміною швидкості і напрямку руху. По­няття про передачу. Ловіння і передача м'яча; кидки; уда­ри; подачі; зупинки м'яча; “відкривання”; вихід на вільне місце; позиції для захисту та атаки.

5. Спортивні ігри

Футбол.

1. Теоретична підготовка: загальне уявлення про футбол; ознайомлення з правильним розташуванням на футбольному полі; уміння орієнтуватися на футбольному полі та відповідним чином реагувати на дії партнерів і суперників; історія україн­ського футболу; розвиток футболу в Україні та за кордоном.

2. Фізична підготовка: організуючі вправи; загально-розвивальні вправи; ходьба; бігові вправи; стрибкові вправи; акробатичні вправи; вправи для формування правильної по­стави; вправи для координації рухів; вправи для м'язів стопи; рухливі ігри “Порожнє місце”, “Через ліс”, “Дзвінок на урок”, “Рибалка”, “Передавання м'ячів у колонах над головою”.

3. Технічна підготовка.

Техніка пересування; біг; біг зі зміною напрямку і швид­кості руху; стрибки поштовхом однієї ноги; зупинка стрибком.

Удари по м'ячу ногою; удар внутрішньою стороною сто­пи по нерухомому м'ячу; виконання ударів після зупинки та ведення м'яча.

Зупинки м'яча; зупинки підошвою м'яча, що котиться та опускається.

Ведення м'яча; ведення м'яча носком.

4. Тактична підготовка.

Індивідуальні дії без м'яча: правильне розташування гравців в іграх на невеликих майданчиках в обмежених скла­дах; уміння орієнтуватися на футбольному полі та відповід­ним чином реагувати надії партнерів і суперників.

Індивідуальні дії з м'ячем; доцільне використання ви­вчених технічних прийомів у грі.

Групові дії: ознайомлення з навчальною грою; взаємо­дія двох чи трьох партнерів у грі.

5. Домашні завдання:

1) виконувати удари внутрішньою стороною стопи по нерухомому м'ячу у стінку з відстані 5 — 6 м;

2) виконувати ведення м'яча носком;

3) вивчити правила 2 — 3 рухливих ігор та навчитися грати;

4) взяти участь у грі в футбол у зменшеному складі.

6. Контрольні навчальні нормативи і вимоги:

1) біг на 30 м з високого старту на результат:

Хлопчики

Дівчатка

Рівень компетентності

Понад 8,0с

Понад 8,2с

1

8,0с

8,2с

2

7,5с

7,8с

3

7,0с

7,2с

4

2) стрибок у довжину з місця на результат:

Хлопчики

Дівчатка

Рівень компетентності

Менше 80 см

Менше 70 см

1

80 см

70 см

2

90 см

80 см

3

120 см

115 см

4

3) 4 зупинки підошвою м'яча, що котиться:

Хлопчики

Дівчатка

Рівень компетентності

1 правильно виконана зупинка

0

1

2

1

2

3

2

3

4

3

4

6. Легка атлетика

Біг на 30 м: старт; положення тулуба і рук; фінішування; біг по дистанції.

Човниковий” біг; 4 х 9 м і 4 х 10 м. Рухи руками та по­ложення ступні.

Біг на 400 і 500м: чергування вдиху і видиху.

Метання: тримання малого м'яча; метання в горизон­тальну і вертикальну цілі з відстані 9 м.

7. Плавання

Імітація рухів плавця; рухи руками і ногами; підготовчі, плавальні вправи на суші. Правила дії, які забезпечують, безпеку на воді.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Астрономія | Реферат
94кб. | скачати


Схожі роботи:
Пояснювальна записка 2
Пояснювальна записка Дворянина НАБердяева до Департаменту поліції 1898
Записка спеціаліста
Історична записка про Чулимці
Записка до диплому Телятник на 500 голів в с Шабо
Будівництво індивідуального житла пояснююча записка до курсового проекту
© Усі права захищені
написати до нас