Постійні комісії

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
1. Правове становище і порядок створення постійних комісій і президії місцевих Рад депутатів у Республіці Білорусь
2. Характеристика організацій місцевої влади в Конституціях УРСР 1927 року, 1937, 1978 року
3. Прокоментуйте регламент місцевої Ради депутатів (на прикладі конкретного Ради депутатів), дайте пропозицію щодо вдосконалення регламенти місцевих рад
Список використаних джерел

1. Правове становище і порядок створення постійних комісій і президії місцевих Рад депутатів у Республіці Білорусь
Для попереднього розгляду і підготовки питань, що належать до відання Рад, а також організації та контролю за виконанням рішень Рад і вищестоящих державних органів на сесіях Рад з числа депутатів Рад обираються постійні комісії. У сільських Радах постійні комісії, за винятком мандатних, можуть не утворюватися. Порядок обрання та діяльності постійних комісій визначається регламентом Ради. Для роботи в комісіях можуть залучатися у порядку, визначеному регламентом Ради, консультанти та експерти з правом дорадчого голосу. Рекомендації постійних комісій підлягають розгляду відповідними державними органами, підприємствами, організаціями, установами, об'єднаннями, органами територіального громадського самоврядування. Про результати розгляду рекомендацій та вжиті заходи повідомляється комісії в місячний термін.
В обласних (Мінському міському), районному, міському (міста обласного підпорядкування) Радах створюються президії. Роботу міського (міста районного підпорядкування), селищного та сільського Рад організовує голова відповідної Ради. До складу президії Ради входить голова Ради, його заступник (заступники), голови постійних комісій Ради. За рішенням Ради до складу президії можуть входити інші депутати Ради. Голови постійних комісій, що входять до складу президії, виконують свої обов'язки, не пориваючи з основною службової або виробничою діяльністю. Основною формою діяльності президії Ради є засідання. Засідання президії Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання президії Ради скликає і веде голова Ради, а в його відсутність - заступник голови Ради. Рішення президії Ради приймаються більшістю голосів від її складу. Засідання президії Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від його складу.
Президія Ради:
1) організовує роботу по скликанню сесій Ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення час і місце проведення сесії, а також питання, що вносяться на розгляд Ради, та прийняті по них рішення;
2) здійснює керівництво підготовкою сесій Ради і питань, що вносяться на їх розгляд;
3) координує діяльність постійних та тимчасових комісій і депутатських груп, вносить на розгляд Ради пропозиції про створення постійних комісій Ради;
4) організовує контроль за виконанням рішень Ради;
5) інформує Раду про свою діяльність;
6) сприяє депутатам у здійсненні ними своїх повноважень і забезпечує їх необхідною інформацією;
7) надає допомогу депутатам у проведенні прийому громадян, підготовці звітів перед виборцями, трудовими колективами;
8) вносить на сесію Ради пропозиції з питань, пов'язаних з реалізацією прав і виконанням обов'язків депутатів, у тому числі із звільненням депутатів від виконання ними виробничих обов'язків на час підготовки і проведення сесій Ради, засідань її постійних і тимчасових комісій;
9) організовує взаємодію Ради з виконавчими комітетами та місцевими адміністраціями, громадськими об'єднаннями, трудовими колективами та органами територіального громадського самоврядування;
10) забезпечує гласність роботи Ради;
11) організує обговорення громадянами проектів рішень Ради, інших найважливіших питань місцевого значення; забезпечує широку участь трудових колективів, громадських об'єднань та громадян у розробці, прийнятті та реалізації рішень з питань місцевого значення;
12) забезпечує розгляд звернень громадян, адресованих Раді, відповідно до законодавства Республіки Білорусь про звернення громадян і при необхідності вносить пропозиції за зверненнями громадян на розгляд сесії Ради;
13) розглядає питання про нагороди і заохочення трудових колективів і громадян у межах компетенції Ради та вносить у встановленому порядку пропозиції про представлення до нагород і заохочень;
14) здійснює повноваження, передбачені Виборчим кодексом Республіки Білорусь та іншими актами законодавства Республіки Білорусь про вибори, референдумі, відкликання депутата;
15) вносить у випадках, передбачених законодавством Республіки Білорусь, на розгляд Ради питання про дострокове припинення повноважень депутатів;
16) бере до розгляду адресовані йому запити і дає на них відповідь у порядку та строки, встановлені законодавством Республіки Білорусь;
17) направляє на укладення відповідних постійних комісій проекти рішень Ради, при необхідності організує їх попередню юридичну та іншу експертизу;
18) вносить на розгляд сесії Ради пропозиції щодо заяв і скарг на рішення і дії виконавчого комітету;
19) здійснює інші визначені регламентом Ради функції в рамках повноважень Ради.

2. Характеристика організацій місцевої влади в Конституціях УРСР 1927 року, 1937, 1978 року
Поради відповідно до теорії радянського державного права входять у політичну систему суспільства, перш за все як політична основа держави.
Конституція СРСР 1924 року, проголошуючи непорушність основ Радянської влади, не містила спеціальної статті за характеристикою Рад, оскільки була присвячена закріпленню на конституційному рівні утворення нової держави - Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Конституція УРСР 1927 зберегла загальні принципи побудови системи Рад, дещо змінивши структуру згідно з новим адміністративно-територіальним поділом. Ради депутатів утворювалися також у містах і селищах. Положення Конституції УРСР 1927 були розвинені в законодавстві.
За своєю структурою і теоретичній обробці Конституція 1937 року була більш розробленою, ніж попередня. У ній був намічений перехід від принципу «вся влада Радам» до принципу поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову. Конституція вперше містила розділи про бюджет, суді та прокуратурі, хоч і утворювалися вони відповідно до загальносоюзним законодавством.
Конституція УРСР 1937 чітко формулює місце Рад. Політичну основу становлять Ради депутатів трудящих, що виросли і зміцніли в результаті повалення влади поміщиків і капіталістів і завоювання диктатури пролетаріату. Істотні зміни відбулися в організації місцевих органів державної влади. Замість з'їздів Рад робітничих, селянських, червоноармійських депутатів у губерніях, повітах, волостях місцевими органами влади, по Конституції 1937 року стали Ради депутатів трудящих країв, областей, автономних областей, округів, районів, міст, сіл відповідно до нового адміністративно-територіальним поділом. Місцеві органи державної влади розрізняються за обсягом повноважень, здійснюваних функцій, структурі апарату і т. п. Але ці відмінності діють у рамках єдності основних принципів організації і діяльності всіх місцевих органів державної влади. Виключно важливе місце в системі місцевих органів державної влади належить обласним Радам. Обласні Ради депутатів трудящих керували сільськими та селищними Радами, а також і міськими Радами тих міст, які відповідно до законодавства республіки віднесені до міст районного підпорядкування.
Конституція УРСР 1978 року в свою чергу знову змінила назву органів державної влади, залишаючи незмінним характер цих органів.
Народ здійснює державну владу через Ради народних депутатів, які становлять політичну основу. Всі інші державні органи підконтрольні і підзвітні Радам народних депутатів.
Система місцевих органів згідно з Основним Законом будувалася відповідно до адміністративно-територіальним поділом і охоплювала обласні, окружні, районні, міські, сільські та селищні Ради народних депутатів. Обласні Ради в союзних республіках, що мають обласний поділ, виступали як сполучна ланка між органами влади областей (країв) і населених пунктів. В інших союзних республіках районні Ради були вищим ланкою системи місцевих органів державної влади. Відповідно до цього розрізнялася і підпорядкованість цих органів.

3. Прокоментуйте регламент місцевої Ради депутатів (на прикладі конкретного Ради депутатів), дайте пропозицію щодо вдосконалення регламенти місцевих рад
Регламент Брестського обласного виконавчого комітету визначає порядок організації роботи з виконання завдань і повноважень, покладених на Брестський обласний виконавчий комітет. Відповідно до законодавства Республіки Білорусь облвиконком є ​​виконавчим і розпорядчим органом на території Брестської області з правами юридичної особи. Облвиконком у своїй діяльності керується Конституцією Республіки Білорусь, Законом Республіки Білорусь від 20 лютого 1991 року "Про місцеве управлінні і самоврядування в Республіці Білорусь" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета беларускай РСР, 1991 р., № 11, ст.122; Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2000 р., № 8, 2 / 137), іншими актами законодавства Республіки Білорусь та цим Регламентом. Облвиконком у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний Президентові Республіки Білорусь, Раді Міністрів Республіки Білорусь з питань, що входять до компетенції Ради Міністрів Республіки Білорусь, відповідальний перед Брестським обласним Радою депутатів з питань, віднесених до компетенції обласної Ради депутатів.
План роботи облвиконкому складається на рік і затверджується на засіданні облвиконкому. План роботи розробляється виходячи із завдань економічного і соціального розвитку Брестської області з урахуванням стану справ у господарському і соціально-культурному комплексах, аналізу суспільно-політичної обстановки і рішень вищих органів державного управління; служить основою для планування роботи структурних підрозділів облвиконкому, обласних організацій. Для підготовки проекту плану роботи облвиконкому структурні підрозділи облвиконкому щороку до 1 листопада надають пропозиції заступникам голови облвиконкому та керуючому справами облвиконкому відповідно до розподілу обов'язків. Розглянуті та узагальнені ними пропозиції передаються в управління організаційно-кадрової роботи облвиконкому до 15 листопада і в грудні проект плану роботи облвиконкому вноситься на розгляд облвиконкому. Контроль за реалізацією плану роботи облвиконкому здійснюють заступники голови облвиконкому та керуючий справами облвиконкому відповідно до розподілу обов'язків. Загальний контроль за ходом виконання плану роботи облвиконкому покладається на управління організаційно-кадрової роботи облвиконкому і управління справами облвиконкому. Управління організаційно-кадрової роботи облвиконкому щомісяця до 15-го числа поточного місяця складає перелік основних організаційно-масових заходів, запланованих облвиконкомом, структурними підрозділами облвиконкому на майбутній місяць, і направляє їх голові облвиконкому, заступникам голови облвиконкому, керуючому справами облвиконкому, членам облвиконкому, відділам , управлінням та комітетам облвиконкому, міським та районним виконавчим комітетам, адміністраціям районів м. Бреста.
На розгляд облвиконкому вносяться питання, які віднесені до його компетенції, а також що входять до компетенції обласної Ради депутатів у межах повноважень, наданих або делегованих йому обласною Радою депутатів, і не можуть бути дозволені сільськими, селищними, міськими Радами депутатів, міськрайвиконкомів, обласними організаціями самостійно або спільно. Місцеві органи влади, організації незалежно від форми власності і підпорядкованості вносять питання в облвиконком через відповідні міськрайвиконкомів, за винятком скарг і пропозицій про поліпшення роботи вищих органів влади чи за наявності принципових розбіжностей за механізмом вирішення регіональних питань. Міськрайвиконкомів в ініціативному порядку вносять до облвиконкому пропозиції тільки з питань, які не можуть бути вирішені на їх рівні або не входять до їхньої компетенції. Питання вносяться головою міськрайвиконкомів або особою, що його заміщає. Документи, що надходять до облвиконкому в порушення встановленого цим Регламентом порядку, повертаються без реєстрації та розгляду до відповідного горрайісполком.
Для підготовки питань міжгалузевого (комплексного) характеру створюються, як правило, робочі групи, склад яких затверджується заступниками голови облвиконкому, керуючим справами облвиконкому. Якщо питання, передбачений планом роботи облвиконкому, з об'єктивних причин не може бути внесений на засідання облвиконкому у встановлений термін, керівники структурних підрозділів облвиконкому за згодою заступника голови облвиконкому відповідно до розподілу обов'язків та керуючого справами облвиконкому за місяць до засідання виконкому вносять голові облвиконкому мотивовані пропозиції про перенесення терміну або зняття питання з обговорення. Голова облвиконкому приймає відповідне рішення. 14. З кожного питання, що вносяться на засідання облвиконкому, виконавцем представляється проект рішення облвиконкому, довідка, в необхідних випадках - фінансово-економічне обгрунтування, експертний висновок про проект (якщо вони є), довідка про погодження проекту, копії раніше прийнятих рішень з даного питання та інформація про хід їх виконання, підписана керівниками органу, який готував проект рішення, і відділу контролю виконання документів управління справами облвиконкому. Інформаційно-аналітичні матеріали та проект рішення повинні бути логічно побудованими, чітко визначати мету, завдання, шляхи вирішення і бажаний кінцевий результат. Довідка з обговорюваного питання повинна бути підписана керівниками організацій, відповідальних за підготовку питання, та завізована заступником голови облвиконкому відповідно до розподілу обов'язків. Проекти рішень облвиконкому та додатки до них повинні бути завізовані виконавцем, юристом, керівником структурного підрозділу або організації, що вносять питання, фахівцями юридичного відділу облвиконкому, керівниками зацікавлених структурних підрозділів облвиконкому, обласних організацій, заступниками голови облвиконкому відповідно до розподілу обов'язків, керуючим справами облвиконкому. Проекти рішень облвиконкому та розпоряджень голови облвиконкому з питань використання фінансових коштів, у тому числі бюджетних, повинні бути узгоджені з фінансовим управлінням облвиконкому або відділом бухгалтерського обліку та контролю облвиконкому; з питань, що регулює відносини державної власності (реорганізація, ліквідація), згідно з постановами юридичних осіб - з управлінням юстиції облвиконкому.
Проекти нормативних правових актів облвиконкому з питань приватизації обласної комунальної власності підлягають узгодженню з Комітетом державного контролю Брестської області, прокуратурою Брестської області, управлінням внутрішніх справ облвиконкому, Управлінням Комітету державної безпеки Республіки Білорусь по Брестській області, господарським судом Брестської області, а у випадках, передбачених законодавчими актами, з іншими республіканськими органами державного управління. Проекти рішень облвиконкому з питань, пов'язаних з організацією і здійсненням підприємницької діяльності, погоджуються з комітетом економіки облвиконкому. Узгодження проектів рішень проводиться за допомогою візування керівниками зацікавлених структурних підрозділів облвиконкому, обласних організацій на проекті рішення або на окремому аркуші погодження. Проекти рішень облвиконкому узгоджуються не пізніше, ніж наступного дня після їх надходження на погодження (не враховуючи вихідних днів і днів, оголошених неробочими), розпоряджень голови облвиконкому - в день їх надходження на узгодження, якщо інший термін не встановлений дорученням голови облвиконкому. Відмова керівників структурних підрозділів облвиконкому, обласних організацій від візування через наявність зауважень не допускається. Проекти рішень більше 3 сторінок узгоджуються в триденний термін з дня надходження на погодження (не враховуючи вихідних днів і днів, оголошених неробочими) для кожного согласующего. Проекти рішень облвиконкому, розпоряджень голови облвиконкому повинні відповідати вимогам нормотворчої техніки, контроль за дотриманням яких здійснює юридичний відділ облвиконкому, вносяться до облвиконкому підготовленими, відредагованими і не потребуючими доробки в апараті облвиконкому. Персональна відповідальність за якість підготовки проекту покладається на керівника структурного підрозділу, що вносить питання, і заступника голови облвиконкому відповідно до розподілу обов'язків. Під час підготовки і внесення на розгляд облвиконкому проектів нормативних правових актів до проекту документа на паперовому носії додається довідка, що містить обгрунтування його прийняття, відомості про раніше прийнятих правових актах облвиконкому по даному колу правовідносин і текст документа на магнітному носії (дискеті) у форматі Word.
Виконавець, організуючий підготовку проекту рішення облвиконкому або розпорядження голови облвиконкому, вживає заходів до усунення висловлених за проектом зауважень до внесення його на розгляд облвиконкому або голови облвиконкому. Не включені до проекту рішення облвиконкому або розпорядження голови облвиконкому пропозиції або зауваження, що виникли при узгодженні, додаються до цього проекту. За наявності суттєвих зауважень щодо проекту рішення облвиконкому або розпорядження голови облвиконкому головою облвиконкому або його заступником відповідно до розподілу обов'язків, керуючим справами облвиконкому може бути прийнято рішення про доопрацювання даного проекту. Якщо в процесі узгодження проекту розбіжності усунути не вдалося, керівник органу державного управління, що організує підготовку проекту, викладає в довідці своє мотивоване думку по кожному неврахованому зауваженням. Остаточне рішення щодо внесення даного проекту на розгляд облвиконкому приймає голова облвиконкому. Проекти розпоряджень голови облвиконкому, рішень облвиконкому, внесені на розгляд без дотримання вимог, передбачених у цьому Регламенті, повертаються виконавцю для належного оформлення. Розгляд окремих питань може оформлятися протоколами нарад у голови облвиконкому та його заступників та їх дорученнями.
Засідання облвиконкому є основною організаційно-правовою формою його діяльності, що забезпечує колегіальне обговорення завдань, які Брестською областю завдань і прийняття рішень щодо їх виконання. Засідання облвиконкому проводяться відповідно до плану роботи облвиконкому, як правило, один раз на третій понеділок місяця. Засідання облвиконкому вважаються правомочними, якщо в них бере участь не менше двох третин членів від встановленого складу облвиконкому. Позачергові засідання облвиконкому призначаються головою облвиконкому. Засідання облвиконкому проводить голова облвиконкому, а в його відсутність - заступник голови, його заміщає. Порядок засідання та порядок розгляду питань затверджуються на початку засідання.
Облвиконком на підставі та на виконання Конституції Республіки Білорусь, актів законодавства Республіки Білорусь, розпоряджень Президента Республіки Білорусь та Ради Міністрів Республіки Білорусь приймає рішення, організовує і перевіряє їх виконання. Голова облвиконкому в межах його компетенції видає розпорядження в порядку оперативного керівництва з питань, що не вимагає колегіального розгляду, для організації роботи облвиконкому та його апарату, а також на виконання рішень облвиконкому. Розпорядження голови облвиконкому не можуть скасовувати або змінювати рішення облвиконкому. Порядок підготовки проектів розпоряджень голови облвиконкому і розсилки їх копій аналогічний порядку підготовки проектів рішень облвиконкому та їх розсилки. Розпорядження голови облвиконкому підписуються головою облвиконкому, а в його відсутність - заступником голови облвиконкому за дорученням голови облвиконкому, додатки до розпоряджень - керуючим справами облвиконкому.
З питань кадрів обслуговуючого персоналу, а також господарського забезпечення видаються розпорядження, керуючого справами облвиконкому, які підписує керуючий справами облвиконкому, а в його відсутність - заступник керуючого справами облвиконкому. Рішення облвиконкому та розпорядження голови облвиконкому набирають чинності з моменту їх підписання, якщо в них не вказаний інший термін введення в дію. Рішення облвиконкому, які є нормативними правовими актами, набувають чинності в порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь. Копії рішень облвиконкому, розпоряджень голови облвиконкому, керуючого справами облвиконкому (крім спрямованих на обов'язкову юридичну експертизу до Міністерства юстиції Республіки Білорусь) не пізніше ніж у триденний термін після підписання документів комплектуються протокольним сектором і передаються до служби діловодства загального відділу управління справами облвиконкому для відправки зацікавленим організаціям згідно вказівником розсилки. За правильність складання покажчика розсилки відповідальність несе працівник, його склав. Державні органи, організації та інші юридичні і фізичні особи можуть отримати копію рішення за письмовим запитом.
Протоколи засідань та рішення облвиконкому, розпорядження голови облвиконкому та керуючого справами облвиконкому і матеріали до них зберігаються в протокольному секторі і можуть бути надані для ознайомлення працівникам апарату та керівникам структурних підрозділів облвиконкому, вищим і контролюючим органам, депутатам обласної Ради депутатів. Іншим особам документи можуть бути надані тільки з дозволу голови облвиконкому, його першого заступника або керуючого справами облвиконкому. Винесення протоколів з приміщення протокольного сектора не допускається, крім випадків, передбачених законодавством Республіки Білорусь. Всі проекти рішень облвиконкому та розпоряджень голови облвиконкому з доданими довідковими матеріалами через протокольний сектор надходять до заступника керуючого справами, завідувачу загальним відділом облвиконкому. Представляє на підпис голові облвиконкому проекти розпорядчих документів керуючий справами облвиконкому, в його відсутність - заступник керуючого справами облвиконкому.
Не приймаються до розгляду проекти рішень облвиконкому та розпоряджень голови облвиконкому, не узгоджені і не завізовані у зацікавлених посадових осіб і в юридичному відділі облвиконкому, оформлені з порушенням встановлених вимог та Інструкції з оформлення документів з використанням комп'ютерних технологій у республіканських органах державного управління та інших державних організаціях , підпорядкованих Уряду Республіки Білорусь, затвердженої постановою Комітету по архівах і діловодству при Раді Міністрів Республіки Білорусь від 24 липня 2003 р. № 27 (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2003 р., № 92, 8 / 9867).
Облвиконком вносить на розгляд Президента Республіки Білорусь та Ради Міністрів Республіки Білорусь пропозиції з питань, що належать до їх компетенції. Пропозиції, що направляються Президентові Республіки Білорусь, представляються облвиконкомом виключно через Раду Міністрів Республіки Білорусь. 39. Пропозиції Президента Республіки Білорусь, Прем'єр-міністру Республіки Білорусь, Державному секретарю Ради Безпеки Республіки Білорусь, Голові Комітету державного контролю Республіки Білорусь, іншим вищим посадовим особам, до Адміністрації Президента Республіки Білорусь, Рада Міністрів Республіки Білорусь готуються заступниками голови облвиконкому з детальним аналізом стану справ по даної проблеми, її економічним обгрунтуванням, необхідним довідковим матеріалом і направляються за підписом голови облвиконкому або особи, яка виконує його обов'язки.
Контроль і перевірка виконання документів є найважливішою складовою частиною діяльності облвиконкому, його структурних підрозділів. Облвиконком здійснює контроль за виконанням власних рішень та розпоряджень голови облвиконкому, законів Республіки Білорусь, постанов палат Національних зборів Республіки Білорусь, декретів, указів і розпоряджень Президента Республіки Білорусь, постанов і розпоряджень Ради Міністрів Республіки Білорусь, інших державних органів, а також доручень по виконанню інших службових документів, розгляду листів та звернень громадян відповідно до встановлених законодавством вимог. Здійснення загального контролю за фактичним виконанням документів вищестоящих органів, рішень облвиконкому та розпоряджень голови облвиконкому, службової кореспонденції покладається на керівників комітетів, управлінь, відділів облвиконкому, обласних організацій. Вони несуть персональну відповідальність за проведення контрольної роботи, розробку та реалізацію заходів щодо оперативного усунення виявлених недоліків, своєчасно доповідають облвиконкому про хід виконання контрольованих документів. Відділ контролю виконання документів управління справами облвиконкому здійснює оперативний контроль за термінами виконання документів вищестоящих органів, рішень виконавчого комітету, розпоряджень голови та службового листування.

Список використаних джерел
1. Конституція Республіки Білорусь 1994 року. Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996 року. Мінськ «Білорусь» 1997р.
2. Закон Республіки Білорусь від 20 лютого 1991 року «Про місцеве управлінні і самоврядування в Республіці Білорусь» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета беларускай РСР, 1991р., № 11).
3. Василевич Г. А. Конституційне право Республіки Білорусь: Підручник. - Мн.: Книжковий будинок; Інтерпрессервіс, 2003. - 882с.
4. Конституційне право Росії. Збірник конституційно-правових актів / Відп. ред. акад. О.Е. Кутафін; сост. Проф. Н.А. Міхалеева. М., 1998.
5. К. М. Кунців «Конституційне право Республіки Білорусь» Мінськ, Амалфея. - 2000р.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Контрольна робота
52.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Постійні запамятовувальні пристрої
Постійні запам ятовувальні пристрої
Постійні і відкладені податкові активи і зобов`язання
Поняття множини Змінні та постійні величини Функція область визначення Лінії та поверхні рів
Договір комісії
Договір комісії 3
Договір комісії 4
Договір комісії 2
Договір комісії та його особливості
© Усі права захищені
написати до нас