Порівняльний аналітичний баланс

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

1. Методика побудови порівняльного аналітичного балансу
Аналіз балансу проводиться за допомогою одного з таких способів:
• аналіз безпосередньо за балансом без попереднього зміни складу балансових статей;
• шляхом побудови ущільненого порівняльного балансу з агрегуванням деяких однорідних по складу елементів балансових статей;
здійснення додаткового коректування балансу на індекс інфляції з наступним агрегуванням статей у необхідних економічних розрізах. Порівняльний аналітичний баланс можна одержати з вихідного балансу шляхом ущільнення окремих статей і доповнення його показниками структури, динаміки та структурної динаміки.
Аналітичний баланс корисний тим, що зводить воєдино і систематизує ті розрахунки, які зазвичай здійснює аналітик при ознайомленні з балансом. Схемою аналітичного балансу зазвичай охоплено дуже багато важливих показників, що характеризують статику і динаміку фінансового стану організації. Цей баланс фактично включає показники як горизонтального, так і вертикального аналізу. Безпосередньо з аналітичного балансу можна отримати ряд найважливіших характеристик фінансового стану організації. До них відносяться:
1) загальна вартість майна організації, відображена
2) в підсумковому рядку балансу;
3) вартість іммобілізованих (необоротних) активів, що дорівнює підсумку розділу I балансу;
4) вартість мобільних (оборотних) коштів, що дорівнює підсумку розділу II балансу;
5) вартість матеріальних оборотних коштів (запасів);
6) величина власних коштів організації, що дорівнює підсумку розділу III балансу;
7) величина позикових коштів, що дорівнює сумі підсумків розділів IV та V балансу;
8) величина власних оборотних коштів, що дорівнює різниці підсумків розділів III і I балансу;
Окремою позицією агрегованого балансу показується чистий оборотний капітал, який визначається як частина поточних активів (оборотного капіталу), що фінансуються за рахунок інвестованого капіталу. Величина цього показника характеризує ступінь ліквідності підприємства, що надає даному показнику особливу важливість.
Як правило, чистий оборотний капітал (ЧОК) розраховується за формулою
ЧОК = ТА - ТП,
де ТА - поточні (оборотні) активи,
ТП - поточні (короткострокові) пасиви.
Чим більше величина чистого оборотного капіталу, тим більш фінансово стійке підприємство.
Аналізуючи порівняльний баланс, необхідно звернути увагу на зміну питомої ваги величини власного оборотного капіталу в вартості майна, на співвідношення темпів росту власного і позикового капіталу, а також на співвідношення темпів зростання дебіторської та кредиторської заборгованості.
При стабільній фінансовій стійкості у організації повинна збільшуватися в динаміці частка власного оборотного капіталу, темп росту власного капіталу повинен бути вище темпу росту позикового капіталу, а темпи зростання дебіторської і кредиторської заборгованості повинні врівноважувати один одного.
Горизонтальний аналіз балансу полягає в побудові однієї або декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні балансові показники доповнюються показниками динаміки. Ступінь агрегування показників визначає аналітик.
Таблиця 1.
Горизонтальний
аналіз активу балансу
Статті активу
На початок
На кінець
Зміни (+,-)
року, тис. грн.
року, тис. грн.
в тис. руб.
у%
А
1
2
3
4
Необоротні активи - всього, в тому числі:
12251
14507
+2256
+18,41
Нематеріальні активи
-
-
-
Основні засоби
11550
14345
+2795
24,20
Незавершене будівництво
678
63
-615
-90,71
Прибуткові вкладення в матеріальні цінності
-
-
-
-
Довгострокові фінансові вкладення
23
23
-
-
Відкладені податкові активи
-
76
+76
-
Інші необоротні активи
-
-
-
-
Оборотні активи - всього, в тому числі
30294
45292
+14998
+49,51
Запаси
24551
31605
+7054
+28,73
ПДВ по придбаних цінностях
373
564
+191
+51,21
Довгострокова дебіторська заборгованість
-
-
-
-
Короткострокова дебіторська заборгованість
3884
8487
+4603
+ 118,51
Короткострокові фінансові вкладення
261
-
-261
-100,0
Грошові кошти
1225
4636
+3411
+278,45
Інші оборотні активи
-
-
-
-
Разом активів
42545
59799
+17254
+40,55
На підставі наведеної табл. 1 можна укласти наступне. Загальна вартість майна організації збільшилася за звітний рік на 17 254 тис. руб., Або 40,55%. Оборотні активи збільшилися за період більшою мірою, ніж необоротні.
Найбільш значно в абсолютному вираженні зросла найменш мобільна частина оборотних активів - запаси, а у відносному виразі - грошові кошти. Спостерігається досить значне зростання дебіторської заборгованості - на 4603 тис. крб., Або 118,51%. Даний факт відображає відволікання частини поточних активів на кредитування споживачів готової продукції, товарів, робіт і послуг організації, дочірніх підприємств та інших дебіторів, що свідчить про фактичну іммобілізацію цієї частини оборотних засобів із виробничого процесу. З іншого боку, дебіторська заборгованість вказує на майбутнє надходження грошових коштів, у разі, якщо організація має платоспроможних дебіторів.
Необоротні активи за звітний період збільшилися на 2256 тис. крб., Або 18,41%. Зростання вартості необоротних активів відбулося за рахунок збільшення вартості основних засобів та формування відкладених податкових активів.
Зниження вартості сталося за статтями "Незавершене будівництво» і «Короткострокові фінансові вкладення».
Таблиця 2.
Горизонтальний аналіз пасиву балансу.
Статті пасиву
На початок року, тис. руб.
На кінець року, тис. руб.
Зміни (+,-)
в тис. руб.
у%
А
1
2
3
4
Капітал і резерви - все, в тому числі:
39841
52212
+12371
+31,05
Статутний капітал
13046
13046
-
-
Власні акції, викуплені в акціонерів
-
-
-
-
Додатковий капітал
221
221
-
-
Резервний капітал
913
914
+1
+0,11
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
25661
38031
+12370
+48,21
Довгострокові зобов'язання - всього, в тому числі
-
469
+469
-
Позики і кредити
-
-
-
-
Відкладені податкові зобов'язання
-
469
+469
-
Інші довгострокові зобов'язання
-
-
-
-
Короткострокові зобов'язання -
всього, в тому числі
2704
7118
+4414
+163,24
Позики і кредити
-
-
-
-
Кредиторська заборгованість
2692
4740
+2048
+76,08
Заборгованість перед учасниками з виплати доходів
12
2378
+2366
+ 19716,67
Доходи майбутніх періодів
-
-
-
-
Резерви майбутніх витрат
-
-
-
-
Інші короткострокові зобов'язання
-
-
-
-
Всього пасивів
42545
59799
+17254
+40,55
Як випливає з розрахунків, представлених у табл. 2, збільшення вартості пасивів за звітний період на 17 254 тис. руб., Або 40,55%, обумовлено, головним чином, зростанням власних коштів на 12 371 тис. руб., Або 31, 05%. Довгострокові зобов'язання за цей же період збільшилися на 469 тис. руб., А короткострокові-на 4414 тис. руб. (163,24%).
Зростання власних коштів відбувся за рахунок зростання нерозподіленого прибутку в сумі 12 370 тис. руб. Статутний, додатковий і резервний капітал не змінилися в абсолютних сумах.
У складі позикових коштів найбільш суттєво зросла заборгованість учасникам з виплати доходів - на 2366 тис. руб. і кредиторська заборгованість - на 2048 тис. крб., або 76,08%. Зростання кредиторської заборгованості при цьому перекривається збільшенням грошових коштів, що є позитивною тенденцією у розвитку підприємства.
Наступною аналітичної процедурою є вертикальний аналіз - представлення фінансового звіту у вигляді відносних показників. Таке подання дозволяє побачити питома вага кожної статті балансу в його загальному підсумку. Обов'язковим елементом аналізу є динамічні ряди цих величин, за допомогою яких можна відстежувати та прогнозувати структурні зміни у складі активів та джерел їх покриття. Таким чином, можна виділити дві основні риси вертикального аналізу:
• перехід до відносних показників дозволяє проводити порівняльний аналіз підприємств з урахуванням галузевої специфіки та інших характеристик;
• відносні показники згладжують негативний вплив інфляційних процесів, які суттєво спотворюють абсолютні показники фінансової звітності і тим самим ускладнюють їх зіставлення в динаміці.
Слід зазначити, що значущість постійних і поточних активів для виробничих і торгових компаній різна. Так, значна частина активів виробничої компанії, очевидно, буде сформовано за рахунок основних виробничих фондів. У той же час активи фірми, що здійснює торговельну діяльність, будуть переважно складатися із запасів, товарів для перепродажу та іншого майна, яке відображається в розділі «Оборотні активи». Таким чином, при аналізі співвідношення постійних і поточних активів слід більшу увагу звертати на саме зміна структури, а при можливості порівняти її зі структурою активів компаній-аналогів і з'ясувати причини відмінностей.
Таблиця.3
Вертикальний аналіз активу балансу
Статті активу
Питома вага на початок року,%
Питома вага на кінець року,%
Зміна за структурою (+ -)
А
1
2
3
Необоротні активи - всього, в тому числі:
28,80
24,26
-4,54
Нематеріальні активи
-
-
-
Основні засоби
27,15
23,99
-3,16
Незавершене будівництво
  1,59
0,11
-1,48
Прибуткові вкладення в матеріальні цінності
-
-
-
Довгострокові фінансові вкладення
0,05
0,04
-0,01
Відкладені податкові активи
-
0,13
+0,13
Інші необоротні активи
-
-
-
Оборотні активи - всього, в тому числі
71,20
75,74
+4,54
Запаси
57,71
52,85
-4,86
ПДВ по придбаних цінностях
0,88
0,94
+0,06
Довгострокова дебіторська заборгованість
-
-
-
Короткострокова дебіторська заборгованість
9,13
14,19
+5,06
Короткострокові фінансові вкладення
0,61
-
-0,61
Грошові кошти
2,88
7,75
+4,87
Інші оборотні активи
-
-
-
Разом активів
100
100
0
Як на початок, так і на кінець звітного періоду оборотні активи займають у майні більшу питому вагу, ніж необоротні. За звітний рік їх питома вага збільшилася на 4,54 пункту, що свідчить про формування більш мобільної структури активів.
Таблиця 4
Вертикальний аналіз пасиву балансу
Статті пасиву
Питома вага на початок
року,%
Питома вага на кінець року,%
Зміна за структурою (+,-)
А
1
2
3
Капітал і резерви - все, в тому числі:
93,64
87,31
-6,33
Статутний капітал
30,66
21,82
-8,84
Власні акції, викуплені в акціонерів

-
-
Додатковий капітал
0,52
0,37
-0,15
Резервний капітал
2,15
1,53
-0,62
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
60,31
63,60
+3,29
Довгострокові зобов'язання -
всього, в тому числі
0,78
+0,78
Позики і кредити
-
-
-
Відкладені податкові зобов'язання
-
0,78
+0,78
Інші довгострокові зобов'язання
-
-
-
Короткострокові зобов'язання -
всього, в тому числі
6,36
11,90
+5,54
Позики і кредити
-
-
-
Кредиторська заборгованість
6,33
7,93
+1,6
Заборгованість перед учасниками з виплати доходів
0,03
3,98
+3,95
Доходи майбутніх періодів
-
-
-
Резерви майбутніх витрат
-
-
-
Інші короткострокові зобов'язання
-
-
-
Всього пасивів
100
100
0
З таблиці. 4 видно, що в складі пасивів організації переважає власний капітал. До кінця року намітилася тенденція до незначного скорочення його частки.
У процесі аналізу особливу увагу необхідно приділяти елементам, які мають найбільшу питому вагу, і елементам, частка яких змінювалася стрибкоподібно. Як правило, елементи з максимальним питомою вагою або змінюються стрибкоподібно є індикаторами «проблемних точок» організації. Для отримання більш точної інформації необхідно оцінити абсолютні величини зазначених елементів.
За результатами аналізу балансу в цілому можна укласти наступне. Аналіз показників структурної динаміки виявив наявність досить сприятливій тенденції: 86,92% всього приросту майна було забезпечено за рахунок приросту оборотних активів. Таким чином, знову залучені фінансові ресурси були вкладені в основному в ліквідні активи, що підсилює фінансову стабільність організації. Найбільший вплив (71,7%) на збільшення джерел коштів надав приріст власного капіталу.
Горизонтальний і вертикальний аналіз доповнюють один одного. Тому на практиці доцільно будувати аналітичні таблиці, що характеризують як структуру звітної бухгалтерської форми, так і динаміку окремих її показників.
Трендовий аналіз - частина перспективного аналізу, який необхідний в управлінні фінансовими ресурсами організації. У процесі трендового аналізу будується графік можливого розвитку організації, визначається середньорічний темп приросту і розраховується прогнозне значення кожного показника. Це найпростіший спосіб фінансового прогнозування. Виключення випадкових відхилень дозволяє виявити стійкі динамічні ряди окремих показників, що може служити досить надійною базою для прогнозування розвитку господарюючих суб'єктів.
Аналіз динаміки валюти балансу, структури активів і пасивів організації дозволяє зробити ряд важливих висновків, необхідних як для здійснення поточної фінансово-господарської діяльності, так і для прийняття управлінських рішень на перспективу.
У загальних рисах ознаками «хорошого» балансу є:
1) валюта балансу в кінці звітного періоду збільшилась в порівнянні з початком;
2) темпи приросту оборотних активів вище, ніж темпи приросту необоротних активів;
3) власний капітал організації перевищує позиковий і темпи його росту вище, ніж темпи росту позикового капіталу;
4) темпи приросту дебіторської і кредиторської заборгованості приблизно однакові.
2. Аналіз «якості» дебіторської заборгованості
Дебіторська заборгованість відображає суму боргу підприємства з боку різних юридичних і фізичних осіб, які мають прямі взаємовідносини з підприємством.
Сума дебіторської заборгованості знаходиться, як правило, під впливом двох основних чинників:
1) рівень ділової активності підприємства - чим більше обсяги продажів, тим зазвичай більше обсяг дебіторської заборгованості;
2) відношення підприємства до своїх клієнтів - чим більше підприємство надає відстрочку платежу, бажаючи зберегти наявних клієнтів і залучити нових, тим більше обсяг дебіторської заборгованості.
Оцінка дебіторської заборгованості починається з вивчення її складу і структури. Розподіл дебіторської заборгованості на довгострокову і короткострокову важливо при аналізі структури активів підприємства та їх оборотності.
Для аналізу довгострокової заборгованості використовується дисконтування грошових потоків. Дисконтування дозволяє враховувати тимчасову вартість грошових коштів, тобто можливість їх короткострокового використання чи були прийняті в розрахунок знижки та інші умови на користь споживача (наприклад, його право на повернення продукції).
Важливим є вивчення показників якості та ліквідності дебіторської заборгованості.
Під якістю розуміється ймовірність отримання цієї заборгованості в повній сумі. Показником ймовірності є термін утворення заборгованості, а також питома вага простроченої заборгованості. Як правило, чим більше термін дебіторської заборгованості, тим нижча ймовірність її отримання.
Для оцінки достовірності і можливості реального одержання дебіторської заборгованості аналітику також необхідно мати уявлення про укладаються фірмою контрактах на продаж своєї продукції (товарів, робіт, послуг). Наприклад, у договорі може бути передбачено право покупця на повернення товару протягом певного терміну.
Для оцінки оборотності дебіторської заборгованості (коштів у розрахунках) використовуються показники оборотності, що розраховуються за формулами
Коефіцієнт оборотності _ Виручка від продажів
дебіторської Середні залишки дебіторської заборгованості заборгованості
Середня дебіторська заборгованість розраховується за формулою середньої арифметичної: полусумма на початок року плюс полусумма на кінець року.
Середній період погашення __ Календарні дні періоду дебіторської Коефіцієнт оборотності заборгованості дебіторської заборгованості
3. Перевірте аналіз зміни залишку грошових коштів за даними форми № 4 «Звіт про рух грошових коштів»
Рішення
За звітний період залишок грошових коштів склав 2165 тис. руб., Що на 2066 тис. руб. більше минулого року.
Показник
Σ на початок року
Σ на кінець року
Відхилення
Чисті ден. кошти від поточної діяльності.
6208
2398
3810
Чисті ден. кошти від інвестиційної діяльності.
__
(502)
__
Чисті ден. кошти від фінансової діяльності.
(4142)
(2932)
(1210)
Залишок ден. Коштів на кінець звітного періоду.
2165
99
2066
На це зміна вплинуло збільшення чистих грошових коштів від поточної діяльності на 3810 тис. руб. в тому числі:
Від коштів, отриманих від покупців, замовників на 17926 тис. руб.
Від інших доходів на 4472 тис. руб.
Від грошових коштів, спрямованих на:
На оплату придбаних товарів, робіт, послуг, сировини та інших оборотних активів 7511 тис. руб.
На оплату праці 519 тис. крб.
Грошові кошти, спрямовані на виплату дивідендів, відсотків скоротилися на 1178 тис. руб., Що позитивно позначилося на зміну ден. коштів.
На розрахунки по податках і зборах 4898 тис. руб.
На інші витрати 2166 тис. руб.
Рух грошових коштів з інвестиційної діяльності за звітний період організація не здійснювала, оскільки у попередньому році чисті ден. кошти принесли збиток у розмірі -502 тис. руб.
Від фінансової діяльності у підприємства збиток, чисті ден. кошти склали (4142) тис. руб., в тому числі:
Надходження від позик і кредитів, наданих іншими організаціями -21101 тис. руб.
Погашення позик і кредитів -1989 тис. руб.
Чисте збільшення грошових коштів та їх еквівалентів 3102 тис. руб.
4. Оцініть ліквідність балансу за допомогою коефіцієнта ліквідності.
До абс. лик = А1/П1 + П2
До абс. лик .= 2264 +500 / 50364 +15950 = 0,041
До кр. лик .= А1 + А2/П1 + П2
До кр. лик .= 2264 +500 +78657 / 50364 +15950 = 1,231
До тек. лик .= А1 + А2 + А3/П1 + П2
До тек. лик = 2764 +78657 +85565 +1833 / 50364 +15950 = 2,545
Актив
Σ
Пасив
Σ
А1
2764

П1
50364
А2
78657

П2
15745
А3
87398

П3
820
А4
201349

П4
303034
Разом
370168
Разом
370168
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
153кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналітичний контроль виробництва
Аналітичний огляд журналу Здоров`я
Синтетичний та аналітичний облік основних засобів
Аналітичний облік і активні операції банків
Синтетичний і аналітичний облік доходів витрат і фінансових результатів
Аналітичний огляд законодавства про охорону здоров`я населення
Синтетичний і аналітичний облік матеріально-виробничих запасів сільському господарстві
Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ Стахановський вагонобудівний
Аналітичний звіт за підсумками рейтингу Інтернет-магазинів за показником їх ефективності конверсії
© Усі права захищені
написати до нас