Порядок формування вільних роздрібних цін на вітчизняні товари

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Порядок формування вільних роздрібних цін на вітчизняні товари
Завдання. Визначте «точку беззбитковості» і при якій кількості випущеної продукції прибуток складе 40000 руб.
3. Тестові завдання:
3.1. У ціну імпортного товару включені:
а) контрактна ціна
б) витрати виробництва експортера
в) збори за митне оформлення
г) митна вартість
д) ПДВ, що стягується при митному оформленні товару
3.2. Психологічні аспекти ціноутворення:
а) зниження цін на товари, які не користуються попитом
б) встановлення «неокругленних» цін
в) встановлення «преміальних» цін
г) цінова дискримінація
д) встановлення знижених цін
1. Порядок формування вільних роздрібних цін на вітчизняні товари
Спочатку розглянемо поняття роздрібних і вільних цін.
Роздрібні ціни - ціни, за якими товари реалізуються в роздрібній торговій мережі населенню, підприємствам і організаціям, вони є кінцевими; за цими цінами товари вибувають зі сфери обігу і споживаються в домашньому господарстві або у виробництві.
Склад роздрібної ціни характеризується наступними економічними елементами, її утворюють: оптовою ціною промисловості, ПДВ і торговельною надбавкою чи торгової знижкою, а також податком з продажів. Торговельна надбавка складається з витрат торговельних організацій і їхні прибутки для продовження їх діяльності. Торговельна надбавка встановлюється підприємствами роздрібної торгівлі у відсотках до цін придбання товарів (з ПДВ).
Схематично весь процес ціноутворення можна представити наступним чином:
Витрати (собівартість) підприємства Прибуток Постачальницько-збутова, або оптова, націнка (знижка) Торговельна надбавка (знижка)
Витрати Прибуток Витрати Прибуток
Оптова (відпускна) ціна підприємства
Оптова ціна промисловості
Роздрібна ціна
Неважко помітити, що кожний наступний вид ціни включає в себе попередній.
Слід підкреслити, що на кожній стадії реалізації (обороту) товару в ціну додатково включається податок на додану вартість, а також акциз (по підакцизних товарах), який сплачується до бюджету підприємством-виробником товару.
Слід зазначити, що, будучи непрямим податком, ПДВ утворюється в кожній ланці товароруху і акумулюється в роздрібній ціні. Він оплачується кінцевим споживачем, тобто населенням або державою. Цей податок, як правило, становить 20%, але є пільгові ставки його по окремих групах товарів (деякі продукти харчування, медикаменти, товари дитячого асортименту та деякі інші).
Частка непрямих податків у ціні досягає від 90% з алкогольної продукції до 10% по основних продуктах харчування.
З лібералізацією цін у результаті відриву їх від сформованого рівня витрат виробництва і обігу, при постійному зниженні обсягів виробництва в натуральному вираженні ПДВ повністю втратив зв'язок з дійсним процесом зростання вартості. ПДВ продовжує залишатися цінової надбавкою.
ПДВ і акцизи поряд з податком на прибуток і митом є основними дохідними статтями бюджетів.
Для правильного розуміння категорії ціни слід розрізняти поняття складу ціни і структура ціни. Склад ціни характеризується її економічними елементами (собівартість, прибуток тощо), вираженими їх абсолютними значеннями, наприклад в рублях. На відміну від складу ціни, структура ціни тобто співвідношення окремих елементів ціни, виражене у відсотках, або питома вага цих елементів в ціні товару. Так, якщо ціну взяти за 100%, то собівартість по відношенню до ціни складе, наприклад, 70%, а прибуток - 20% і т.д.
При переході суспільства до ринку з'являється такий класифікаційний ознака, як ступінь свободи цін від впливу держави при їх визначенні.
Вільні ціни складаються на ринку під впливом попиту та пропозиції незалежно від будь-то б не було прямого впливу державних органів. Держава може впливати на ці ціни (їхній рівень) лише побічно - шляхом впливу на кон'юнктуру ринку доступними йому способами, наприклад, встановити «правила гри» на ринку за допомогою заходів, що обмежують недобросовісну конкуренцію і монополізацію ринку. З цією метою вводиться ряд заборон: на горизонтальне фіксування цін, на вертикальне фіксування цін, на цінову дискримінацію, на демпінг, на недобросовісну цінову рекламу.
Вільні ціни встановлюються за погодженням сторін. При їх визначенні враховуються ступінь новизни товару, його корисність, якість, кон'юнктура ринку. При цьому фактичний розмір прибутку залежить від рівня узгодженої ціни.
Вільні ціни фіксуються в протоколах погодження цін чи у договорах на поставку товару. Вільні ціни можуть бути переглянуті за погодженням сторін у залежності від зміни цін на сировину, матеріали та інших факторів, що впливають на формування витрат.
Ціноутворення на фірмі - складний і багатоетапний процес. Розглянемо етапи процесу ціноутворення, представлені на малюнку 1.
Цінова політика - сукупна система заходів, способів, прийомів, форм і методів впливу на купівельний попит, орієнтована на вивчення і прогнозування стану ринкового середовища, спрямована на максимізацію можливостей задоволення потреб споживачів. Цінова політика реалізується в інтересах забезпечення зростання прибутковості організації при систематичному обліку витрат виробництва, рівня корисності і необхідності товару для споживачів, реакції конкурентів на зміну ціни та ін
Постановка цілей ціноутворення передбачає головні напрямки діяльності підприємства. На цьому етапі обговорюються найбільш реальні цілі цінового маркетингу. До основних з них відносяться: прибуток, зростання продажів, створення високої репутації та ін
Вибір мети
Визначення попиту
Аналіз витрат
Аналіз цін конкурентів
Вибір методу ціноутворення
Встановлення остаточної ціни
Рис. 1. Етапи процесу ціноутворення.
Прогнозний аналіз ринкового середовища передбачає маркетингові дослідження в області визначення еластичності попиту, ступеня чутливості споживачів до ціни. У відповідності з дією закону попиту ринок прагне до рівноваги.
Цінова еластичність попиту є вираженням реакції попиту на зміну ціни і визначає доцільність зміни ціни, наслідки цих змін.
Еластичність попиту залежно від ціни - це вираження у відсотках зміни обсягу продажу товару в результаті зміни ціни на 1%.
Визначення кон'юнктури і ємності ринку. Недооцінка позиції товару (послуги) на товарному ринку може призвести до непередбачуваних наслідків, які, безумовно, позначаться на положенні фірми. Необхідно здійснити своєчасний моніторинг ЗМІ, посередників, цільової аудиторії для визначення теперішньої економічної ситуації та визначення об'єктивних цін на свій товар.Етот етап передбачає розрахунок реальної і потенційної ємності ринку з урахуванням всіх факторів, що впливають на неї.
Аналіз внутрішнього середовища (оцінка витрат) використовується для отримання повної оцінки ринкового бізнесу організації, її справжнього економічного становища на ринку товарів і послуг з урахуванням сукупності організаційного, інформаційного, кадрового компонентів.
У цьому ж розділі слід провести оцінку витрат, що дозволяє визначити отримання максимально реального комерційного успіху. Оскільки конкуруючих товарів доцільно вибирати кілька, то необхідно отримати усереднену ціну. Ця ціна і буде базовою для переговорів з покупцем.
Розробка стратегії цінового маркетингу повинна представляти собою симбіоз комерційного, інвестиційного та репутаційного планування. Стратегічний план використовується для перевірки сміливих комерційних ідей як інструмент прогнозування результатів підприємницької діяльності на ринку.
Визначивши розмір остаточної ціни, менеджмент компанії приступає до реалізації цінових стратегій, широке поширення з яких отримали наступні.
Стратегія зняття вершків передбачає вихід на ринок з новим унікальним товаром і максимальною ціною, яку готові платити споживачі. Планово-управлінські рішення по реалізації даної стратегії приймаються у випадках, коли точно визначені високий потенційний попит (прихований) на «новинку», низький рівень конкуренції, товар має споживчу цінність суперякості. Після насичення первинного попиту на «новинку» досить вузького сегмента ринку фірма з метою більшого його охоплення і збільшення обсягів збуту переходить до реалізації стратегії «Політики проникнення». Цю стратегію іноді називають «Політикою прориву». Ціна на «новинку» встановлюється порівняно низькою для завоювання більшої частки ринку. Цю стратегію може собі дозволити фірма, яка займає міцне положення на ринку, високий корпоративний потенціал і прагне до лідерства серед конкурентів.
Стратегія цінового лідера обирається відповідно до ціни, пропонованої головним конкурентом ринку. Цю стратегію успішно використовують компанії, які не претендують на велику ринкову частку. Вони йдуть за галузевим лідером і здійснюють корпоративну діяльність в режимі «мовчазної згоди». Компанії - послідовники лідера ніколи не будуть встановлювати більш низькі ціни. В іншому разі буде «цінова війна», яка і визначить лідера-конкурента і компанії, витіснені з ринку.
Стратегія престижної ціни характерна для мережі магазинів-бутиків, націлених на покупців з високим рівнем доходів, так як їх задовольняють і якісні характеристики товарів, що придбаваються, і сервіс, комфорт обслуговування. Це в першу чергу престижні предмети розкоші, в тому числі: одяг від відомих кутюр'є, годинники, автомобілі, взуття популярних компаній світу.
Цінова стратегія «Споживчого сегмента ринку». Компанії великого та середнього бізнесу, як правило, орієнтуються на кілька цільових сегментів ринку, що вимагає врахування смаків і запитів різних аудиторій покупців, що мають різний рівень доходів.
У цілому структура стратегічного планування повинна дозволити створити систему заходів, своєчасно реагує на зміни зовнішнього середовища і надає органам управління можливість приймати дієві заходи в області ціноутворення для вирішення виникаючих проблем.
Сегментний аналіз ринку включає прогнозування складу покупців на різних ділянках ринку; визначення способів проведення меж між сегментами таким чином, щоб встановлення знижених цін в одному сегменті не виключало можливості встановлення більш високих цін в інших сегментах.
Вибір стратегії позиціонування передбачає визначення місця товару (послуги) на ринку з урахуванням можливої ​​реакції конкурентів, а також виявлення можливостей фірми підвищувати гарантованість досягнення своїх цілей за обсягами і прибутковості продажів за рахунок зосередження зусиль на відповідних сегментах ринку, де стійку конкурентну перевагу буде досягнуто при мінімальних зусиллях.
За допомогою комерційних поправок ціну пропонованого до продажу товару приводять до умов реалізації на обраному ринку. При цьому враховуються відмінності в техніко-економічні параметри даного товару від товару-конкурента (якщо відмінність на користь вашого товару, то ціна збільшується, якщо на користь конкурента, то ціна зменшується).
Фінансовий аналіз проводиться з метою розробки цінової стратегії фірми і включає наступні напрямки: визначення питомої і загального доходу фірми від виробництва (реалізації) товару (послуги) при існуючій ціні; визначення необхідного темпу зростання обсягу продажів у разі зниження ціни з метою збільшення загального доходу фірми; встановлення допустимого рівня скорочення обсягу продажів у разі підвищення ціни перш, ніж загальний виграш фірми знизиться до існуючого рівня.
Результати аналізу повинні визначати чіткі орієнтири фінансової стратегії з урахуванням проведеної політики використання власних і позикових коштів, кредитоспроможності, формування фінансової привабливості для інвесторів.
При оцінці ролі державного регулювання проводяться дослідження з визначення впливу проведеної державою економічної політики на рівень доходів населення в цільових сегментах ринку, оцінка впливу цін на сировину і матеріали фірм-постачальників і прогнозування можливих наслідків.
Етап реалізації стратегії цінового маркетингу націлений на злагоджену, добре організовану роботу з управління ціною як єдиним процесом в рамках жорсткого регламенту з урахуванням реальних технічних, фінансових можливостей. Головна мета даного етапу - добитися максимізації економічні наслідки від комплексного використання системи цінового маркетингу, скорочення витрат матеріального характеру.
Коригування планово-управлінських цінових рішень - блок, що забезпечує досягнення узгодженості в реалізації стратегії цінового маркетингу з урахуванням реального стану ринкового середовища через сукупність більш приватних правил побудови ціни, що відображають специфіку галузей.
Суттєвим доповненням до практики ціноутворення є його стимулювання. Стимулюючий ціноутворення грунтується на використанні різного роду знижок, заліків. При всьому різноманітті системи знижок для учасників ринкового обороту слід виділити наступні.
Знижки за великий обсяг закупівель - міра щодо зниження відпускної ціни. Як правило, це оптові знижки, які формуються з урахуванням відсотка зниження номінальної ціни.
Сезонні знижки припускають зниження ціни, гарантоване покупцям, якщо вони купують товари сезонного попиту поза періодом року, для якого ці товари призначені.
Знижки за прискорення оплати - міра зниження стандартної відпускної ціни, яка гарантується, якщо оплата здійснюється раніше терміну, встановленого сторонами.
Знижки для постійних або престижних покупців - міра зниження стандартної відпускної ціни у випадках, коли товари даної фірми купуються тривалий час або здійснюються з боку престижних клієнтів для рекламних цілей.
Заліки - це знижки з діючих цін, які враховуються в рахунок оплати придбаних партій товарів у випадках, коли покупець бере активну участь у рекламних кампаніях, або з метою стимулювання учасників ринкового обороту.
Демпінгові ціни - це ціни з мінімальною рентабельністю. Як правило, використовуються у формі «штучних» знижок для збільшення корпоративного впливу на ринку, стимулювання партнерів і т.п. Але дані ціни є вираженням недобросовісної конкуренції і заборонені законодавством багатьох країн.
Серед основних напрямків вдосконалення ціноутворення на перший план виступає розширення комп'ютеризації цінової роботи, і перш за все за рахунок створення автоматизованих баз даних. Це дозволяє значно збільшити обсяг інформації, використовуваної при формуванні механізмів визначення ціни з урахуванням сукупних комерційних і техніко-економічних умов поставок товарів та послуг.
2.Задача
Визначте «точку беззбитковості» і при якій кількості випущеної продукції прибуток складе 40000 руб.
Відомо:
1. Ціна одиниці виробу (р) - 555 руб.
2. Змінні витрати на одиницю виробу (З) - 355 руб.
3. Постійні витрати на весь обсяг виробництва (ФС) - 75000 руб.
Рішення:
Прибуток на певний випуск виробів (П), в крб. визначається за формулою:
П = Р-ВС-ФС, де (1)
Р - виручка від реалізації у відпускних цінах (без ПДВ), в крб.; Р = р * К,
ВС - змінні витрати на весь обсяг випуску, в крб.; НД = 3 * До
ФС - постійні витрати на весь обсяг випуску, в крб.;
р - ціна одиниці виробу, в крб.;
К - обсяг випуску продукції, у штуках;
3 - змінні витрати на одиницю виробу, в крб.
У результаті формула (1) прийме вигляд:
П = р * К - З * К - ФС = (р-3) * К-ФС (2)
Для розрахунку «точки беззбитковості» - «Кк», прибуток дорівнює нулю (П = 0).
Рівняння (2) прийме наступний вигляд:
0 = (р - 3) * Кк - ФС (3)
Визначимо точку беззбитковості Кк:
Кк = = = 375 шт.
Визначимо кількість продукції, що випускається, при якому прибуток складе 40000руб.:
К = = = 575 шт.
3. Тестові завдання
3.1. У ціну імпортного товару включені:
а) контрактна ціна
в) збори за митне оформлення
г) митна вартість
д) ПДВ, що стягується при митному оформленні товару
3.2. Психологічні аспекти ціноутворення:
а) зниження цін на товари, які не користуються попитом
б) встановлення «неокругленних» цін

Список літератури

1. Крилова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Теорія і практика: Підручник для вузів. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 655 с.
2. Лисиць В. І. Комерційне ціноутворення. Підручник. - М.: БЕК, 2001. - 186с.
3. Саліжманов І.К. Ціноутворення та оподаткування: Підручник. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2003. -424 С.
4. Салін В. Л. Ціноутворення: Навчальний посібник. - СПб.: ОЦЕіМ, 2003. - 300с.
5. Тарасевич В. М. Ціноутворення: Навчальний посібник. - Спб: Пітер, 2004. - 348с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
39.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Новий порядок формування цін на імпортні товари
Формування цін на імпортовані товари
Формування цін на імпортні товари
Специфічні прийоми формування цін на споживчі товари
Встановлення цін на товари завдання і політика ціноутворення
Формування торговельного асортименту і управління товарними запасами в роздрібних торговельних організаціях
Максимізація прибутку за допомогою оперативно-тактичного зміни цін та порядок застосування знижок
Формування ринкових рівноважних цін
Формування цін виробниками товарів і послуг
© Усі права захищені
написати до нас