Порушення і підготовка справи до судового розгляду у господарському процесі Республіки

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


ПОРУШЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА справи до судового розгляду У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

11.1. Порядок пред'явлення позову та наслідки його порушення

Позов у господарському процесі є основним процесуальним засобом захисту порушеного чи оспорюваного права. Для того щоб він виконував цю роль, при пред'явленні позову необхідно суворе дотримання встановленого процесуального порядку.

Пред'явлення позову є найважливішим процесуальним дією. Пред'явити позов означає звернутися до господарського суду з заявою, в якому повинна міститися прохання, адресована суду, про розгляд спору про право. Разом з тим для порушення справи недостатньо тільки подати заяву до суду. Суддя повинен вирішити питання і винести ухвалу про прийняття ним заяви до провадження суду.

Крім передумов права на пред'явлення позову, перевіряються умови, за наявності яких суддя приймає позовну заяву до провадження суду.

Існують умови, за наявності яких суддя не приймає позовної заяви і повертає її без розгляду. Ці умови свідчать не про відсутність у позивача права на позов (права на пред'явлення позову), а лише про те, що позовна заява не може бути прийнято до розгляду суду по суті до тих пір, поки не будуть усунуті підстави, що спричинили повернення позовної заяви.

Одним з таких умов є відповідність позовної заяви необхідним формою та змістом (ст. 123 ГПК). Ця правова норма встановлює всі атрибути позовної заяви.

Наприклад, потрібно, щоб у позовній заяві було зазначено не тільки ім'я або найменування осіб, які беруть участь у справі, але і їхні банківські реквізити, що значно полегшує застосування заходів до забезпечення позову і прискорює виконання судових актів. Крім того, вказівка ​​в позовній заяві банківських реквізитів підвищує гарантію того, що позивач правильно вказав відповідача і, отже, останній буде належним чином повідомлений про місце і час судового засідання. А це, у свою чергу, слугуватиме гарантією захисту його прав і законних інтересів.

ГПК надає можливість позивачу поєднати в одній позовній заяві кілька вимог, пов'язаних між собою. При цьому уточнюється, що позовні вимоги повинні бути пов'язані між собою на підставах виникнення або представленим доказам або з інших підстав.

Господарський суд має право об'єднати кілька однорідних справ, в яких беруть участь одні й ті ж особи, в одне провадження. Це можливо, зокрема, якщо таке об'єднання необхідне для більш швидкого і правильного розгляду спорів.

Не всяке позовну заяву може бути прийнято судом до розгляду. ГПК встановив імперативну норму про повернення позовної заяви.

Підстави для повернення позовної заяви перераховані в ст. 126 ГПК. Господарський суд повертає позовну заяву, якщо:

 1. не дотримані вимоги до форми і змісту позовної заяви та доданих до позовної заяви документів;

 2. у разі подання заяви про оголошення економічної неспроможності (банкрутства) не дотримані вимоги, встановлені законодавчими актами про економічну неспроможність (банкрутство);

 3. позовну заяву не підписано або підписано особою, яка не має права підписувати його, або особою, посадове становище якої не вказано, позовну заяву підписано особою, повноваження якого не підтверджені належним чином, або недієздатною особою;

 4. не представлені документи, що підтверджують сплату державного мита у встановленому порядку і розмірі. Тут слід мати на увазі, що суддя не вправі повернути позовну заяву, коли позивач звільнений від сплати державного мита;

 1. не представлені документи, що підтверджують дотримання досудового (претензійного) порядку врегулювання спору з відповідачем;

 2. в одній позовній заяві з'єднані кілька вимог до одного чи декількох відповідачів, коли ці вимоги не пов'язані між собою;

 3. у виробництві загального суду, господарського суду, третейського суду є справа по спору між тими ж особами, про той самий предмет і з тих самих підстав;

 4. до винесення ухвали про порушення провадження у справі від позивача надійшла заява про повернення позовної заяви.

Одне з найважливіших умов пред'явлення позову в господарський суд - сплата державного мита. Доказом сплати державного мита є останній примірник платіжного доручення з написом банку на лицьовій або зворотній стороні такого змісту: «зараховано в дохід бюджету ... (Сума прописом) ». Цей напис має бути скріплена першої та другої підписами посадових осіб і відбитком гербової печатки банку з проставленням дати виконання платіжного доручення - у разі безготівкового перерахування державного мита; справжня квитанція банку, що прийняв платіж, при сплаті державного мита готівкою; митні марки. Розрахунок державного мита з майнових спорів багато в чому залежить від правильності визначення ціни позову.

У будь-якому випадку потрібно усунення підстав, які послужили приводом для повернення позовної заяви.

Про повернення позовної заяви суддя виносить ухвалу. В ухвалі зазначається, яким чином і які саме обставини, що перешкоджали прийняттю позовної заяви, повинні бути усунені.

Ухвалу про повернення позовної заяви може бути оскаржено і не перешкоджає вторинному поводження з нею до господарського суду в загальному порядку.

Позовна заява буде прийнята знову, якщо його зміст буде відповідати вимогам, що пред'являються до реквізитів позовної заяви законом.

У постанові Пленуму Вищого Господарського Суду Республіки Білорусь від 22 червня 2000 р. № 6 роз'яснено, що перелік підстав для повернення позовної заяви (ст. 126 ГПК) - вичерпний і розширеному тлумаченню не підлягає. Суддя не вправі повернути позовну заяву з мотивів неподання доказів, оскільки згідно зі ст. 61, 62, 82 ГПК і іншими статтями позивач може їх представляти, а суд - пропонувати їх представити або витребувати до закінчення розгляду справи.

Якщо передбачені п. 1, 4, 6 ч. 1 ст. 126 ГПК підстави повернення позовної заяви виявлено господарським судом після прийняття позовної заяви до провадження, справа підлягає розгляду по суті. При необхідності розгляд справи може бути відкладено, державне мито доплачено позивачем або стягнута господарським судом при прийнятті рішення і т.д. (П. 15 зазначеного вище Постанови).

11.2. Позовна заява та вимоги, що пред'являються до нього

Наявність тільки одного приводу для порушення справи в господарському суді є недостатнім. Для прийняття справи до виробництва господарського суду необхідно перевірити, чи відповідає за своєю формою та змістом позовну заяву вимогам ГПК та інших законодавчих актів, а також встановити, чи є в наявності необхідні законом документи, що додаються до позовної заяви. Перевірка реквізитів позовної заяви та доданих до неї документів повинна передувати порушення справи і прийняття позовної заяви до провадження господарського суду.

Дотримання належної форми позовної заяви та відповідність його змісту вимогам закону мають істотне значення для підготовки справи до розгляду, а також для подальшого правильного та швидкого розгляду його в засіданні господарського суду.

Позовна заява подається обов'язково у письмовій формі і підписується позивачем або представником позивача.

Закон вимагає суворої відповідності позовної заяви реквізитами, встановленим у ст. 123 ГПК. У позовній заяві мають бути зазначені:

1) найменування господарського суду, до якого подається заява;

 1. ім'я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх поштові адреси та банківські реквізити. Найменування осіб, які беруть участь у справі, повинно бути дано відповідно до того, що є в статуті й інших установчих документах, зареєстрованих належним чином без будь-яких змін, скорочень і т.д. Точне найменування відповідача означає точний вибір адресата, тобто тієї особи, до якої звернена вимога позивача;

 2. ціна позову, якщо позов підлягає оцінці. Ціна позову повинна бути визначена за правилами ст. 102 ГПК;

 3. обставини, на яких грунтуються позовні вимоги;

 4. докази, що підтверджують підставу позовних вимог. Це означає, що позивач повинен вказати юридичні факти, що складають основу позову, і докази, що підтверджують ці факти;

 5. розрахунок стягуваної чи оспорюваної суми;

 6. вимоги позивача з посиланням на акти законодавства Республіки Білорусь, а при пред'явленні позову до кількох відповідачам - вимоги до кожного з них. Вимоги позивача повинні бути чітко сформульовані і підкріплені посиланнями на законодавство, що регулює спірні правовідносини як предмет судового розгляду.

Зі змісту позовної заяви випливає, що в ньому має міститися як вимога позивача до відповідача (предмет позову), так і підстава позову (фактичне і правове).

Правильне вказівку правової підстави позову передбачає вірний вибір норм матеріального права, які служать підставою позовних вимог. Саме про цю вимогу позивача до відповідача йде мова протягом усього процесу при розгляді даної справи в господарському суді.

Коли позов пред'являється до декількох відповідачів, вимоги повинні бути сформульовані стосовно до кожного з відповідачів;

 1. відомості про дотримання досудового порядку врегулювання спору, коли це передбачено законодавчими актами для даної категорії спорів або договором;

 2. інші дані, що випливають з вимог актів законодавства, необхідні для вирішення питання про прийняття позовної заяви;

перелік доданих до позовної заяви документів.

У позовній заяві зазначаються та інші відомості, якщо вони необхідні для правильного вирішення спору.

У позовній заяві можуть зазначатися клопотання про забезпечення позову, про скоєння господарським судом дій, необхідних для підготовки справи до судового розгляду та інші відомості, якщо вони необхідні для правильного вирішення спору.

Якщо мова йде про стягнення грошової суми, то в клопотання пункт повинна міститися прохання про те, в якій сумі і з кого підлягають стягненню судові витрати.

До документів, що додаються до позовної заяви, ГПК відносить документи, що підтверджують:. 1) сплату державного мита у встановлених порядку та розмірі;

 1. обставини, на яких грунтуються позовні вимоги (докази);

 2. дотримання досудового порядку врегулювання спору з відповідачем, коли це передбачено законодавчими актами або договором; а також:

 3. довіреність або інший документ, що засвідчує повноваження представника на подання позову, якщо позовна заява підписана ним;

 4. проект договору, якщо до суду направляється заява про спонукання укласти договір. Виходячи з принципу диспозитивності, ГПК (ст. 124) зобов'язує прокурора, державні та інші органи, які звертаються до господарського суду на захист державних або громадських інтересів, а також на захист інтересів юридичних осіб, індивідуальних підприємців та інших осіб, вказувати у позовній заяві:

 • обгрунтування того, в чому полягає державний чи громадський інтерес;

 • яке право порушене з посиланням на акти законодавства.

Позовна заява подається до господарського суду з копіями за кількістю відповідачів, оскільки сам суд направляє ці копії відповідачам.

Як додатків до позовної заяви додатково передбачаються і інші документи. У разі звернення до суду прокурора, державних та інших органів в інтересах інших осіб додається письмова заява, що підтверджує їхню згоду на пред'явлення позову в інтересах цих осіб. До позовної заяви також повинен бути прикладений текст ненормативного акта, якщо він заперечується.

Господарський суд зобов'язаний прийняти до провадження господарського суду позовну заяву, подану з дотриманням вимог, передбачених ГПК. Питання про прийняття позовної заяви вирішується суддею господарського суду одноосібно або складом суддів господарського суду, призначеним головою цього суду або його заступником, шляхом винесення ухвали про порушення провадження у справі. Ухвала про порушення провадження у справі надсилається особам, які беруть участь у справі, рекомендованим листом з повідомленням не пізніше п'яти днів з дня надходження позовної заяви (ст. 129 ГПК).

У ст. 125 ГПК передбачені підстави для відмови у прийнятті позовної заяви:

 1. заяву (суперечка) не підлягає розгляду в господарському суді у зв'язку з непідвідомчістю;

 2. є що вступило в законну силу рішення загального або господарського суду, винесене по спору між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, а також визначення цих же судів про припинення провадження у справі у зв'язку з прийняттям відмови позивача від позову або затвердженням мирової угоди;

 3. є рішення третейського суду по спору між тими ж особами, про той самий предмет і з тих самих підстав, за винятком випадків, коли господарський (арбітражний) суд відмовив у видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду, але новий розгляд справи у третейському суді виявився неможливим.

Господарський суд відмовляє у прийнятті позовної заяви і в інших випадках, передбачених законодавчими актами. Крім того, підкреслюється, що відмова у прийнятті позовної заяви перешкоджає повторному зверненню позивача до господарського суду з позовом до того ж відповідачеві, про той самий предмет і з тих самих підстав.

Це свідчить про відсутність у позивача права на пред'явлення позову. Отже, незважаючи на подачу позовної заяви, господарський процес не може бути порушено, і суддя відмовляє у прийнятті позовної заяви через відсутність у позивача права на пред'явлення позову.

До визначення, яке направляється позивачу, додаються позовні матеріали. Відмовляючи у прийнятті позовної заяви, суддя повинен вказати, до якого органу позивачеві слід звернутися за захистом свого порушеного чи оспорюваного права, якщо справа не підлягає розгляду в господарському суді. Якщо ухвала про відмову у прийнятті позовної заяви скасовано, то позовна заява вважається поданою в день первісного звернення до господарського суду.

Завершивши всі дії, пов'язані з порушенням справи, і встановивши, що позовна заява може бути прийнята до провадження господарського суду, суддя виносить ухвалу, в якій вказується про конкретні дії з підготовки справи, призначенні його до судового розгляду, час і місце його проведення (ст . 130 ГПК).

Питання про прийняття позовної заяви та підготовці справи до судового розгляду ГПК вирішує універсально: він відносить вказівку про дії з підготовки справи до розгляду до змісту ухвали про порушення провадження у справі, а при необхідності надає право винести самостійне визначення про підготовку справи до засідання. З урахуванням важливості стадії підготовки справи до судового розгляду в ГПК передбачено, що визначення про підготовку справи до судового розгляду виноситься не тільки по вперше надійшов заявою, але і після скасування раніше винесеного судового акту і в інших необхідних випадках (ст. 130).

Захист порушених або оспорюваних прав і законних інтересів юридичних осіб та громадян у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності здійснюється перш за все при судовому розгляді конкретної справи. Чим швидше і, головне, правильно буде вирішена суперечка, тим реальніше захист порушених або оспорюваних прав і законних інтересів суб'єктів підприємницької та іншої економічної діяльності. Рішення цієї основної задачі господарського судочинства немислимо без відповідної підготовки справи до судового розгляду, метою якої і є забезпечення правильного і своєчасного вирішення спору.

Підготовка справи до судового розгляду - самостійна обов'язкова стадія господарського процесу, що проводиться судом по кожній справі відразу після її порушення (прийняття до свого провадження) з метою правильного розгляду і вирішення спору у встановлені процесуальним законом строки.

Підготовка до судового розгляду повинна проводитися за будь-якої справи, незалежно від того, наскільки, з точки зору судді, воно представляє для нього складність. Ігнорування зазначеного правила на практиці призводить до відкладення справи на інший час з метою одержання відсутніх доказів, для залучення до участі у справі інших зацікавлених осіб, для вчинення інших процесуальних дій, які могли бути здійснені з набагато меншими втратами перед винесенням справи в судове засідання. При цьому суддя змушений витрачати додатковий час на організацію та проведення нового судового засідання, а особи, які беруть участь у справі, та інші учасники процесу - час на явку і участь у засіданні. Практика показує, що і на друге судове засідання не завжди вдається зібрати всіх учасників з-за відряджень, інший зайнятості, хвороби тощо, а часом і через несумлінність деяких осіб, що прагнуть затягнути розгляд справи. Все це позбавляє суд отримати від не з'явилися необхідну для вирішення спору інформацію, проаналізувати та оцінити належним чином зібрані докази, забезпечити дотримання законних прав та інтересів учасників процесу та в кінцевому підсумку - винести законне й обгрунтоване рішення.

Неорганізованість, пущена на самоплив підготовка по одній справі негативно позначається на своєчасності та якості вирішення інших знаходяться у провадженні господарського суду справ.

Завдання підготовки справи до судового розгляду починають вирішуватися суддею вже в ході вивчення матеріалів, що надійшли. Так, вирішуючи питання про підвідомчість, необхідно визначити характер спору, з яких правовідносин він виникає, який суб'єктний склад спору, права та інтереси яких осіб він зачіпає, а також усвідомити, чи є докази дотримання досудового порядку врегулювання спору, якщо це передбачено законодавчими актами для даної категорії справ або договором, та інші документи, що підтверджують обставини, на яких грунтуються позовні вимоги. В основному підготовка проводиться до першого судового засідання, хоча не виключається можливість вчинення підготовчих дій і в перервах між судовими засіданнями, якщо справа була передана на новий розгляд до суду першої інстанції після скасування судової ухвали вищестоящим судом.

В останньому випадку підготовчі дії здійснюються не тільки з ініціативи судді, а й на виконання вказівок, що містяться в судовій ухвалі суду вищої інстанції, який направив справу на новий розгляд. Ці вказівки обов'язкові для суду, знову розглядає справу.

У ст. 130 ГПК визначено завдання цієї стадії процесу. До них, зокрема, віднесені:

 1. вирішення питання про склад осіб, які беруть участь у справі, та інших учасників процесу;

 2. визначення законодавства, яким слід керуватися, і встановлення правовідносин сторін;

 3. визначення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи;

 4. подання та витребування необхідних доказів;

5) встановлення часу і місця судового засідання. Особи, які беруть участь у справі, покликані сприяти ефективній підготовці справи до судового розгляду. Це випливає з принципу змагальності, з прав і обов'язків сторін і інших беруть участь у справі осіб надавати докази або вказати місце їх знаходження, з обов'язку сумлінно користуватися всіма наданими їм процесуальними правами. Шляхом особистого звернення до судді на прийомі, подачі клопотання чи іншого заяви зазначені особи можуть звернути увагу на необхідність проведення тих чи інших підготовчих дій. Такі звернення, особливо якщо вони носять процесуальний характер (наприклад, клопотання), повинні бути достатньо мотивовані. У разі звернення судді, зокрема, з питання про місце знаходження доказів, йому повинна бути надана повна інформація особою, до кого адресовано звернення.

У порядку підготовки справи до судового розгляду відповідно до ст. 132 ГПК з урахуванням обставин справи господарський суд здійснює такі дії:

розглядає питання про залучення до участі у справі іншого відповідача або третьої особи;

сповіщає зацікавлених осіб про виробництві у справі;

направляє відповідачу копію позовної заяви;

пропонує особам, які беруть участь у справі, та іншим особам виконати певні дії, в тому числі представити документи і відомості, що мають значення для вирішення спору;

перевіряє належність та допустимість доказів;

викликає свідків;

розглядає питання про призначення експертизи;

повідомляє іншим господарським судам судові доручення;

вживає заходів до примирення сторін і по забезпеченню позову;

здійснює інші необхідні процесуальні дії.

Господарському суду представлено право призупинити або припинити провадження у справі при підготовці його до судового розгляду.

Вибір дій з підготовки, їх зміст і спрямованість обумовлені особливостями кожної конкретної справи, причому як матеріально-правового, так і процесуального характеру.

Перш за все мова йде про правову природу правовідносин, з яких випливає вимога, з яким позивач звернувся до господарського суду (наприклад, відносини: засновані на праві власності; виникають внаслідок заподіяння шкоди; пов'язані з укладенням, зміною і розірванням різного роду договорів і т.д .), і про норму матеріального права, що регулює спірні правовідносини. Аналіз матеріально-правових особливостей розглянутого спору дозволяє вирішити ряд питань процесу, що впливають на подальший розгляд справи, зокрема, який його суб'єктний склад, чи є особи, які беруть участь у справі, належними сторонами, хто і якими доказами має в своєму розпорядженні, від кого і в якому порядку отримайте їх. З'ясування цих питань, у свою чергу, дозволяє виробити раціональний план дій з підготовки і з найбільшою ефективністю його здійснити.

Нерідко судді необхідно залучити до участі у справі іншого відповідача або третю особу, не зазначених у позовній заяві. Необхідність подібних дій формується на основі даних, що містяться в надійшли до суду разом з позовною заявою матеріалів. Про це можуть клопотати беруть участь у справі особи. З проханням про притягнення його в якості, наприклад, третьої особи без самостійних вимог або з самостійними вимогами на предмет спору може звернутися до суду і саме зацікавлена ​​особа. Практика показує, що доцільно залучення третіх осіб по спорах щодо приватизації майна, про визнання угод недійсними, по спорах про якість поставленої продукції, встановлення фактів, що мають юридичне значення, та ін

Важливою з точки зору забезпечення розгляду справи достатньої доказової базою є підготовчі дії, пов'язані з пропозицією особам, які беруть участь у справі, іншим організаціям, їх посадовим особам виконати певні дії, в тому числі представити документи і відомості, що мають значення для вирішення спору. Перераховані підготовчі дії спрямовані, перш за все, на надання допомоги особам, які беруть участь у справі, які позбавлені можливості самостійно отримати необхідні докази від інших осіб, що беруть участь або не беруть участь у справі. Як правило, рішенням судді витребувати доказ передує клопотання зацікавленої в цьому сторони, третьої особи. У клопотанні повинно бути вказано: які обставини підтверджують истребуемую докази, що вони собою представляють і де знаходяться. Витребування відсутніх доказів можливо і за ініціативою судді.

Суддя має право зобов'язати осіб, які беруть участь у справі, інші організації, їх посадових осіб вчинити ряд дій, які сприяли б з'ясуванню обставин справи і більш швидкого, ефективного просування процесу підготовки справи до судового розгляду до свого завершення. До таких дій можна віднести, наприклад, виробництво звірки розрахунків за грошовими вимогами, напрямок іншій стороні або один одному окремих документів, подання відзиву на заявлену вимогу, проведення аудиторської перевірки і т.п.

В якості однієї з дій, скоєних суддею в порядку підготовки справи, у ст. 132 ГПК вказується виклик свідків. У даному випадку мається на увазі напрям виклику свідку з метою забезпечення його явки в судове засідання. Свої свідчення, що набувають доказового значення, свідок дає в ході судового розгляду за участю сторін, третіх осіб та інших осіб, що з'явилися в судове засідання.

У стадії ж підготовки справи до судового розгляду визначається склад свідків, місце їх знаходження; виходячи з пояснень сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, та інших даних, якими суддя має в своєму розпорядженні, з'ясовується, які відомості щодо обставин справи свідки можуть повідомити.

У ряді випадків при необхідності отримання доказів на території іншої адміністративно-територіальної одиниці Республіки Білорусь господарський суд у порядку підготовки справи до судового розгляду вправі доручити відповідному суду провести певні процесуальні дії, зокрема, оглянути речовий доказ за місцем його знаходження, викликати і допитати свідка, віддаленість місця проживання якого або інші об'єктивні причини ускладнюють або виключають можливість явки його до суду, який розглядає справу по суті, отримати документ або інший доказ від будь-якої організації і т.д. Судове доручення в стадії підготовки оформляється визначенням, в якому викладається сутність надійшов на розгляд справи, вказуються обставини, що підлягають з'ясуванню докази, які повинен зібрати господарський суд, що виконує доручення. Ухвала про судове доручення обов'язково для суду, якому вона адресована. Саме доручення підлягає виконанню протягом десяти днів, що обчислюються з моменту отримання ухвали. Норма п. 7 ст. 132 ГПК вказує лише на можливість розгляду питання про призначення експертизи, але це не означає, що сама експертиза у стадії підготовки справи до судового розгляду не може бути призначена і проведена. Попередньо переконавшись у тому, що в ході судового розгляду справи виникнуть питання, які потребують спеціальних знань, і при наявності клопотання про це від осіб, які беруть участь у справі, суддя виносить питання про призначення експертизи на обговорення всіх осіб, які беруть участь у справі. У порядку підготовки справи до судового розгляду можливі консультації з фахівцями, експертами щодо переліку питань, їх змісту, характеру і обсягу дослідного матеріалу, методики дослідження та інших обставин, що стосуються проведення експертизи.

Необхідні докази визначаються суддею з урахуванням особливостей справи, вимог относимости і допустимості доказів. Дозвіл суперечки, яка стосується певної категорії справ, вимагає свого «комплекту» доказів, за відсутності якого можна вважати, що справа підготовлено до судового розгляду.

Практика виробила приблизний перелік необхідних документів та інших доказів для справ тієї чи іншої категорії, що дозволяє зробити висновок про можливе закінчення підготовки справи, і винести його на розгляд в судове засідання. Так, за позовами про визнання недійсними актів державних чи інших органів збираються такі докази: копії установчих документів позивача, свідоцтво про реєстрацію організації, оспорюваний акт (постанова, розпорядження, наказ, вказівка, розпорядження відповідного державного чи іншого органу), документи, що підтверджують недійсність оспорюваного акта (листи, акти, рішення компетентних органів, висновків експертів, аудиторської служби і т.п.), листування з відповідачем зі спірного питання.

Важливе місце серед дій, скоєних в стадії підготовки, займає вжиття заходів щодо забезпечення позову. Хоча забезпечення позову допускається на будь-якій стадії господарського процесу, на практиці частіше за все рішення про це приймається при підготовці справи до судового розгляду. Ефективність прийняття заходів по забезпеченню позову в стадії підготовки особливо велика, коли є дані про намір відповідача або іншої особи, у якої знаходиться спірне майно, приховати його.

Суддею відбуваються і інші дії з підготовки справи до судового розгляду, спрямовані на забезпечення правильного і своєчасного вирішення спору. Так, у справі про банкрутство підприємства суддя в порядку підготовки, попередньо витребувавши від підприємства бухгалтерський баланс, статут підприємства, список всіх кредиторів та боржників з розшифровкою кредиторської та дебіторської заборгованості та причин відмови від оплати, призначає проведення незалежної аудиторської перевірки фінансового стану підприємства, доручивши таку перевірку аудиторській фірмі, що має ліцензію на право займатися подібною діяльністю.

Оскільки перелік дій судді на стадії підготовки справи до судового розгляду не є вичерпним, то можна припустити, що суддя також має право:

запросити позивача для співбесіди, в процесі якого уточнити характер позовних вимог, а також роз'яснити йому його процесуальні права і обов'язки і, при необхідності, запропонувати надати додаткові докази;

запросити відповідача для співбесіди, в ході якого уточнити наявні заперечення проти позову, роз'яснити його процесуальні права та обов'язки, пропозицій жити подати письмові заперечення, а при необхідності, запропонувати надати додаткові докази;

запросити одночасно позивача і відповідача для співбесіди, уточнення їх позицій, з'ясування можливості укладення мирової угоди, бажання передати розгляд справи до третейського суду;

з'ясувати у сторін, які в них є клопотання, у тому числі по витребуванню з допомогою суду доказів, які знаходяться в інших осіб.

У постанові Пленуму Вищого Господарського Суду Республіки Білорусь від 28 червня 2002 р. № 9 «Про досудової підготовки справ до судового розгляду» також вирішено окремі проблемні питання цієї стадії процесу. Зокрема, в п. 8 постанови зазначено, що «при проведенні досудової підготовки суд вправі запропонувати позивачеві, відповідачеві, третій особі, що заявляє самостійні вимоги на предмет спору, уточнити вимоги і заперечення, розглянути питання про залучення до участі у справі інших осіб, визначити або уточнити правову позицію, запропонувати сторонам провести звірку розрахунків і т.п. ».

Термін підготовки справи дорівнює п'яти днів (ст. 130 ГПК).

Норми ГПК (ст. 134), що регулюють питання, пов'язані з відкликанням на позовну заяву на стадії досудової підготовки, виходять з права (а не обов'язки) не тільки відповідача, а й інших осіб, які беруть участь у справі, направити господарському суду відзив на позовну заяву з наданням документів, що підтверджують заперечення проти позову (цю норму треба розуміти, що документи, що підтверджують визнання позову, можна не докладати). Відкликання направляється в строк, що забезпечує його надходження до суду до дня розгляду справи.

У відгуку зазначаються:

найменування господарського суду, до якого направляється відгук;

найменування позивача і номер справи;

у разі відхилення позовних вимог (а не в будь-якому випадку) мотиви повного або часткового відхилення

вимог позивача з посиланням на законодавство і докази, що обгрунтовують заперечення;

перелік документів, що додаються;

інші відомості, а також наявні у відповідача клопотання.

Відгук підписується особою, які беруть участь у справі, або його представником. В останньому випадку до відкликання додається довіреність, що підтверджує повноваження представника.

За складних справах, пов'язаних із значним обсягом розрахунків, і в інших необхідних випадках господарський суд має право зобов'язати відповідача надати відзив на позовну заяву у встановлений термін.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Конституція Республіки Білорусь 1994 року. Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996 року. Мінськ «Білорусь». (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 05.01.1999, № 1, реєстр. № 1 / 0 від 04.01.1999) (зі змінами, прийнятими на республіканських референдумі 24 листопада 1996 р. і 17 жовтня 2004р.).

 2. Господарський процесуальний кодекс Республіки Білорусь від 15 грудня 1998 р. N 219-З Прийнято Палатою представників 11 листопада 1998 року. Схвалений Радою Республіки 26 листопада 1998 року.

 3. Борік С.В. Судоустрій: Підручник. - Мн.: Амалфея, 2000.

 4. Завадська Л.М. Реалізація судових рішень. М: Наука, 1982.

 5. Мартинович І.І., Пастухов М.М. Судово-правова реформа в Республіці Білорусь. Мінськ, 1995.

 6. Каменков В.С., Жандаров В.В. Господарський процес у Республіці Білорусь. - Мн.: Амалфея, 2007 - 221с.

 7. Практикум з господарського процесу: Навчальний методичний посібник / В.С. Каменков, С.В. Луньов, В.В. Жандаров, А.А. Гаріовскій: За заг. ред. В.С. Каменкова. - Мн.: Амалфея, 2000. - 208 с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
88.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Порушення і підготовка справи до судового розгляду в госпо
Підготовка справи до судового розгляду в арбітражному процесі
Підготовка справи до судового розгляду
Підготовка справи до судового розгляду 2
Підготовка справи до судового розгляду в арбітражному суді
Поняття і значення стадії підготовки справи до судового розгляду
Підготовка справи до судового засідання
Підготовка справи до розгляду в арбітражному суді
Докази і доказування в господарському процесі Республіки Б
© Усі права захищені
написати до нас