Попередження групових злочинів скоєних засудженими в уч

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ РЕСПУБЛІКИ УЗБЕКИСТАН
АКАДЕМІЯ
 
На правах рукопису.
 
 
КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА
3-ФАКУЛЬТЕТ (МАГІСТРАТУРА)
 
 
Кутлумуратов Євген Євгенович
 
 
Попередження групових злочинів скоєних засудженими в установах
За виконанням покарання.
 
 
 
МАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ
На здобуття ступеня магістра
за напрямом 5380100 - «Юриспруденція»
спеціальності 5А 380123 «Діяльність установ з виконання покарання».
Ташкент - 2004 р.
Науковий керівник: Заступник начальника Академії МВС
Республіки Узбекистан
полковник міліції
доктор юридичних наук
професор Ю.С. Пулат
Опоненти: 1. Старший викладач кафедри
Кримінального права
кандидат юридичних наук
майор міліції
І.А. Сотта
2. Заступник начальника ВРП ГУВП
МВС Республіки Узбекистан
підполковник внутрішньої служби
Х.Х. Агзамов
 
 
Орган, де проходила стажування:
1. У період з 15.09.2003г. по 9.10.2003г. і з 3.11.2003г. по 15.11.2003г. УСІіТ ГУВП МВС Республіки Узбекистан.
2. У період з 02.02.2004г. по 10.04.2004г. УЯ 64/65 УВС Ташкентської області.
 
 
Керівники стажування: 1. Заступник начальника ГУВП
МВС Республіки Узбекистан
підполковник внутрішньої служби
М.Т. Рахімов
2. Начальник Установи УЯ 64/65
УВС Ташкентської області
полковник внутрішньої служби
Р. M. Сарік                                         
Зміст:
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3
Глава I. Методологічні питання попередження групових злочинів в установах по виконанню покарання.
1.1. Поняття та принципи попередження групових злочинів засуджених. Етапи попереджувальної діяльності адміністрації УВП ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
1.2. Поняття та психолого-кримінологічна характеристика злочинних груп засуджених ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
 
Глава II. Організаційні особливості попередження групових злочинів в установах по виконанню покарання.
2.1. Особливості формування злочинних груп засуджених та їх функціонування в установах по виконанню покарання ... ... ... ... 37
2.2. Загально-профілактичні заходи щодо попередження групових злочинів засуджених в УВП ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 51
2.3. Спеціально-профілактичні та індивідуально-профілактичні заходи щодо попередження групових злочинів засуджених в УВП ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .65
 
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .. 74
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... 80
Програми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .84
 
 
 
 
 
 
Введення.
 
Актуальність дисертаційного дослідження. Побудова громадянського суспільства і правової демократичної держави з стійкою соціально орієнтованою ринковою економікою, відкритої зовнішньої політикою передбачає зміцнення законності і правопорядку в нашій країні. Разом з тим на тлі перетворень, що відбуваються у всіх сферах життя нашого суспільства, особливо актуальним стає питання посилення боротьби з різними негативними явищами, відхиленнями від норм права, моральності та моралі, охорона життя, здоров'я та недоторканності особи має першорядне значення. Тому вирішення проблеми боротьби зі злочинністю має насущний характер саме зараз.
Як зазначив наш Президент І.А. Карімов у своєму виступі на VI сесії Олій Мажлісу Республіки Узбекистан другого скликання, необхідно переглянути підходи до кримінально-виконавчої політики і позначити заходи щодо зниження рівня злочинності [1] , в числі яких одним з пріоритетних напрямків є попередження злочинів в установах по виконанню покарання у відношенні осіб, що вже зробили кримінально-карані діяння, які відбувають покарання.
Однією з найважливіших проблем кримінології є проблема групової злочинності в місцях позбавлення волі. До теперішнього моменту ця проблема залишається найменш вивченою. Підвищеною суспільною небезпекою характеризується будь-яка злочинна група. «Групова злочинна діяльність, за інших рівних умовах, являє собою підвищену суспільну небезпеку, оскільки в процесі її здійснення відбувається об'єднання зусиль двох і більше осіб заради досягнення злочинного результату, який міг би й не настати, якби вони діяли поодинці» [2 ] .
Актуальність дослідження зумовлена ​​необхідністю великого вивчення та аналізу теоретичних і практичних аспектів проблеми попередження групових злочинів засуджених в установах по виконанню покарання й у виробленні на цій основі науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення прийомів і методів попереджувальної діяльності, вироблення рекомендацій щодо вдосконалення правової бази попереджувальної діяльності правоохоронних органів .
Ступінь наукової розробленості проблеми. До теперішнього часу теоретичні розробки кримінологічних проблем боротьби зі злочинністю велися в основному по шляху розвитку кримінологічної теорії, що розглядає злочинність у нашій країні в цілому та окремих її видів і груп, виключаючи місця позбавлення волі. У спеціальній літературі, що стосується питань боротьби зі злочинністю в КІН, цій темі недостатньо приділялося уваги. Деякі автори, такі, як В.М. Биков, З.С. Заріпов, І.В. Каретніков, Ю.С. Пулат, Р.К. Кадиров, О.М. Сухов, А.А. Шамансуров, І.В. Шмаров розглянули деякі проблеми попередження окремих видів злочинів у місцях позбавлення волі. Великий внесок у вивчення різних сторін групової злочинності в рамках інституту співучасті внесли представники узбекистанської кримінально-правової науки: А.С. Якубов, О.М. Ільхамом, М.М. Кадиров, Р. Кабулов, Р.Р. Шакуров, І.А. Сотта та ін
Це дослідження, що розглядає проблеми попередження групових злочинів, скоєних засудженими в установах по виконанню покарання, є, свого роду, новаторським, так як в даному напрямі конкретних досліджень до теперішнього часу поки ще не проводилося.
Об'єктом дослідження магістерської дисертації є сучасний стан здійснення профілактичних заходів щодо попередження групових злочинів, скоєних засудженими в установах по виконанню покарання, форми і методи попереджувальної діяльності.
Предметом дослідження є питання визначення поняття та принципів попередження групових злочинів засуджених, джерела правового регулювання та етапи попереджувальної діяльності адміністрації УВП, поняття та психолого-кримінологічна характеристика злочинних груп засуджених, особливості їх формування і функціонування в установах по виконанню покарання, організаційні особливості попередження групових злочинів у УВП, а також питання вдосконалення процесу профілактики групових злочинів засуджених в установах по виконанню покарання.
Метою дисертаційного дослідження є вивчення комплексу проблем, пов'язаних з груповою злочинністю засуджених у місцях позбавлення волі та її попередження, а також вироблення науково-обгрунтованих рекомендацій, спрямованих на вдосконалення діяльності правоохоронних органів у сфері попередження групових злочинів засуджених у місцях позбавлення волі.
Виходячи з цієї мети, вирішення підлягали наступні завдання: проаналізувати законодавчу і нормативно-правову базу попередження злочинів в установах по виконанню покарання; провести психолого-кримінологічний аналіз процесу формування та функціонування злочинних груп в умовах соціальної ізоляції; визначити і вивчити різні чинники, що негативно впливають на попередження групових злочинів у місцях позбавлення волі; узагальнивши теоретичні та практичні дані, провести конкретно-соціологічне дослідження і на цій базі виробити обгрунтовані науково-практичні рекомендації для співробітників установ з виконання покарання з метою вдосконалення їх діяльності в галузі попередження злочинів у місцях позбавлення волі.
Методологія та методика дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження становили загальна теорія права і матеріалістична діалектика. Методологічне значення для дослідження як загальнотеоретичних, так і прикладних завдань мають праці Президента Республіки Узбекистан І.А. Карімова, що складають у сукупності стратегію державного будівництва незалежної Узбекистану і містять концептуальні рішення щодо проведення реформи всієї судово-правової системи, що дозволяє правильно визначити основні напрямки наукового пошуку.
Нормативну базу складають: Конституція Республіки Узбекистан, норми чинного законодавства, відомчі нормативні акти та міжнародні договори Республіки Узбекистан.
Теоретичною базою є праці вітчизняних і зарубіжних вчених з кримінології, кримінального і кримінально-виконавчому праву, загальної та юридичної психології, філософії та інших соціально-правових наук.
При вирішенні поставлених завдань використані спеціальні методи наукового пізнання: історичний, логіко-юридичний, конкретно-соціологічний, порівняльно-правовий та деякі інші.
Обсяг вибірки. Дисертантом вивчено сучасний стан пенітенціарної практики та проаналізовано нормативно-правові акти, в області боротьби зі злочинністю засуджених в установах по виконанню покарання. У процесі конкретно-соціологічного дослідження в період з 2002 по 2004 р.р. вивчено 32 архівних і 96 особистих справ засуджених. Проведено інтерв'ювання 73 співробітників ГУВП-УВП, здійснено опитування 230 засуджених, які відбувають покарання в колонії суворого режиму і 50 засуджених, які відбувають покарання в колонії загального режиму.
Виходячи з цілей і завдань цього дослідження, на захист виносяться:
- Характеристика групи засуджених в установах по виконанню покарання як соціально-психологічного явища і засновані на ній кримінологічні поняття групової злочинності засуджених та її емпіричного прояву - групового злочину, що носять свою власну смислове навантаження, в порівнянні з тими ж поняттями кримінально-правової теорії, основні принципи діяльності правоохоронних органів у сфері попередження злочинів;
- Комплекс соціально-психологічних ознак малих соціальних груп засуджених та групової поведінки як об'єктивних передумов класифікації та аналізу групової злочинності засуджених, загальні закономірності формування і функціонування злочинних груп, умови, чинники, обставини, що сприяють тривалому існуванню злочинних груп в установах по виконанню покарання;
- Етапи діяльності адміністрації колонії з виконання покарання у галузі попередження групових злочинів засуджених;
- Попередження конфліктів у середовищі засуджених як необхідна складова частина всієї попереджувальної діяльності адміністрації колонії з виконання покарання; нерозривний взаємозв'язок конфліктів у середовищі засуджених з деякими видами злочинів, скоєних засудженими в установах по виконанню покарання (вбивствами, тяжкими тілесними ушкодженнями, пагонами і ін);
- Комплекс загально-профілактичних, спеціально-профілактичних та індивідуально-профілактичних заходів щодо вдосконалення практичної діяльності в галузі попередження групових злочинів в установах по виконанню покарання.
Результати дослідження. Здійснено монографічне дослідження у вигляді магістерської дисертації. Підготовлено та опубліковані науково-практичні статті.
Наукове і практичне значення дослідження. Теоретичні розробки автора вносять певний внесок у подальший розвиток приватних кримінологічних теорій: кримінології злочинності в установах по виконанню покарання та кримінології групової злочинності.
Для першої з них має значення в першу чергу виділені автором загальні ознаки групи як соціального явища, які дозволяють побачити в іншому спектрі і таке явище, як групова злочинність, полегшує розуміння сутності останньої, а також пізнання закономірностей її існування в установах по виконанню покарання.
Проведене дисертаційне дослідження дозволило сформулювати деякі положення теоретичного і методологічного характеру, що мають значення для подальшого розвитку теорії групової злочинності.
Містяться в дисертації теоретичні висновки і пропозиції можуть бути використані:
- При проведенні в подальшому наукових досліджень проблем боротьби з груповою злочинністю;
- В практичній діяльності підрозділів і служб органів внутрішніх справ. Розглянута дисертантом методика вивчення злочинних груп, а також теоретичний опис злочинних груп в установах по виконанню покарання можуть бути використані для вивчення стану групової злочинності та поширеності її різних форм у місцях позбавлення волі;
- У навчальному процесі з курсів «Кримінологія», «Профілактика злочинів ОВС», «Криміналістика», і «Оперативно-розшукова діяльність», що викладаються в навчальних закладах системи ОВС.
Структура дисертації. Магістерська дисертація складається з вступу, двох розділів включають в себе п'ять параграфів, висновків та списку використаної літератури.
Глава I. Методологічні питання попередження групових злочинів в установах по виконанню покарання.
  1.1. Поняття та принципи попередження групових злочинів засуджених. Етапи попереджувальної діяльності адміністрації УВП.
Ще на ранніх етапах свого існування людство усвідомило, що стримувати злочинність тільки за допомогою покарання не можна. Виникло розуміння, що раціональніше попередити злочин, щоб не бути вимушеним карати за нього.
Проте пошук шляхів реалізації цієї ідеї виявився надзвичайно важким і тривалим. Давньогрецький філософ Платон вважав, що в суспільстві має діяти найдосконаліше законодавство, відштовхує людей від злочинів.
Видатний мислитель давнини Аристотель вважав, що суспільство слід так влаштувати, щоб воно боролося з зіпсованими звичаями, звичками і звичаями, що суперечать розуму.
Просвітителі XVIII ст. знову повернулися до думки про зв'язок права і профілактики злочинів. Право, на їхню думку, могло б стати потужним засобом вирішення виникаючих в суспільстві конфліктів. Була висунута ідея створення правової держави, однією з найважливіших завдань якого - попереджати злочини.
У відомому трактаті «Про дух законів» Монтеск'є обгрунтував положення про розподіл влади в суспільстві, де править право, і сформулював вимогу, що «хороший законодавець піклується не стільки про покарання за злочин, скільки про попередження злочинів. Він постарається не стільки карати, скільки покращувати звичаї ». Ідея Монтеск'є отримала розгорнуту правову аргументацію у роботі Ч. Боккара «Про злочини і покарання». Коментуючи цю працю, Вольтер сформулював принципово важливе положення про те, що попередження злочинів є справжня юриспруденція в цивілізованому суспільстві [3] .
Теоретичні розробки кримінологічних проблем боротьби зі злочинністю до цього часу велися в основному по шляху розвитку кримінологічної теорії, що розглядає злочинність у нашій країні в цілому та окремих її видів і груп, виключаючи місця позбавлення волі. У спеціальній літературі, що стосується питань боротьби зі злочинністю в КІН, цій темі недостатньо приділялося уваги. І якщо стосовно до боротьби зі злочинністю, здійснюваної територіальними органами внутрішніх справ, судом і прокуратурою, створена загальна теорія, активно досліджуються основні методологічні проблеми, сформульовані, хоча і не повністю, деякі найважливіші вихідні положення боротьби зі злочинністю, то стосовно до боротьби зі злочинністю в КІН цього поки що сказати не можна.
Успішна розробка будь-якої теорії обумовлює необхідність визначитися у відповідних поняттях. Так як від цього залежить предметно-практична діяльність людей, в процесі якої вичленяються закономірні зв'язки і відносини між предметами і явищами [4] . Перш за все, нам необхідно визначитися з поняттям групового злочину. Нагадаємо, що під злочином у кримінальному праві розуміють винна суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), санкціоніруемое кримінальним законодавством під загрозою застосування кримінального покарання. Груповий злочин передбачає спільну участь двох або більше осіб у вчиненні умисного злочину. Деякими авторами в теорії кримінального права ототожнюються поняття «співучасті у злочині» і «групового злочину». Спільна участь двох або більше осіб у вчиненні злочину має місце тоді, коли діяльність одного співучасника доповнюється діяльністю іншого, що дозволяє об'єднати зусилля і тим самим досягти спільного для них злочинного результату. Дії співучасників зазвичай бувають узгодженими. З усього сказаного й випливають загальні оцінки і поняття групового злочинної поведінки. Майже для всіх груп, які вчиняють злочини, характерні дві форми співучасті: без попередньої згоди (змови) і з попередньою угодою (змовою). Однак існують і інші форми (види) групового злочинної поведінки. Їх вивчення - предмет спеціального дослідження.
Проблема співучасті в злочинах становить науковий інтерес і має величезне прикладне значення, бо безпосередньо пов'язана, по-перше, з правильною кваліфікацією групових діянь, по-друге, з відповідальністю за їх вчинення і призначенням справедливого покарання.
Нами поділяється думка про те, що поняття співучасті у злочині не тотожне поняттю групового злочину; це різні явища, що мають різний соціальний зміст. Співучасть у злочині - це поняття, яке може бути дано тільки кримінальним правом і чітко позначено в законі [5] . Груповий злочин - поняття, що виходить за межі кримінального права, хоча і закріплюється в законі, коли диференціюються групи: група осіб; попередньою змовою групи і т.д. У цьому сенсі допустимо вести мову про таке криминологическом понятті, як злочинна (кримінальна) група. Тут кримінологія дає свої поняття і визначення.
Кримінологія виходить з такого визначення: груповим злочин визнається тоді, коли в його скоєнні брали участь два і більше людини. Кримінологічне визначення злочинної групи включає в себе такі обов'язкові ознаки:
1) участь в одному і тому ж злочині двох і більше осіб;
2) взаємодія учасників групи, виконання кожним з них своєї ролі, внесення ним у «спільну справу» свого внеску, тобто спільна злочинна діяльність винних;
3) умисний характер цієї діяльності;
4) злочинну поведінку учасників злочину акумулюється і виступає як особлива форма групової поведінки.
Дані ознаки є загальними і в той же час необхідними для будь-якого різновиду спільної злочинної діяльності винних. Кримінологія користується ними при визначенні поняття будь-якого групового освіти.
Теорія попередження злочинності - це сукупність знань про діяльність щодо вдосконалення суспільних відносин з метою: виявлення і нейтралізації причин злочинності та умов, їй сприяють; виявлення і нейтралізації явищ і процесів, що обумовлюють вчинення, ріст і поширення окремих форм та видів злочинів, факторів, що впливають на формування антіобществен-них рис у певних категорій осіб, впливу на умови їх життя і виховання, усунення конкретних умов, що обумовлюють вчинення злочинів окремими особами, визначення форм і методів контролю за злочинністю. Слід зазначити, що найменш розробленими в теоретичному плані є проблема попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення волі, а групових злочинів особливо.
  Покарання у вигляді позбавлення свободи є одним з істотних антікріміногенних факторів і покликане забезпечити досягнення чотирьох основних цілей:
1) виправлення засуджених;
2) попередження вчинення нових злочинів самими засудженими (приватне або спеціальне попередження);
3) запобігання вчиненню нових злочинів іншими особами (загальне попередження);
4) перешкоджання продовженню злочинної діяльності.
Досягненню кожної з названих цілей служать свої особливі засоби. Так, кримінально-виконавчим законодавством передбачені основні засоби виправлення засуджених. Вони визначені ст. 7 ДВК. Враховуючи, що попередження злочинності в місцях позбавлення волі не може бути досягнуто без спеціального процесу, що включає в себе ряд додаткових видів діяльності адміністрації УВП, спрямованих на безпосереднє досягнення мети спеціального попередження, можна припустити: такі засоби існують. У цьому нас переконує аналіз деяких норм кримінально-виконавчого законодавства, а також практика УВП. І тут, в першу чергу, необхідно звернутися до ч.2 ст.62 ДВК, що регламентує основні вимоги режиму в місцях позбавлення волі. У Коментарі до ДВК до цієї статті говориться про те, що постійний нагляд за засудженими, як одне з основних вимог режиму, служить засобом забезпечення режиму відбування покарання, він встановлюється з метою виключення можливості вчинення засудженими нових злочинів чи інших протиправних проступків.
Таким чином, законодавець підкреслює, що, з одного боку, режим в місцях позбавлення волі є засобом досягнення мети виправлення засуджених, а з іншого - режим повинен бути організований так, щоб виключалася можливість вчинення засудженими злочинів та інших правопорушень, тобто режим виступає як засіб досягнення мети спеціального попередження злочинів серед засуджених.
Крім того практика УВП показує, що в них здійснюється ряд напрямків діяльності, які поряд з досягненням інших цілей виконання покарання слугують досягненню мети спеціального попередження злочинів. Це, перш за все, діяльність з нагляду та охорони засуджених, а також проведення оперативно-розшукової роботи, одним із завдань якої є недопущення скоєння злочинів засудженими на стадії формування наміру і подальшого розвитку розпочатої злочинної діяльності.
На наш погляд, до засобів досягнення мети спеціального попередження можна віднести передбачені ст.ст.102, 105 ДВК заходи заохочення і стягнення, а також проведення із засудженими виховної роботи (ст.ст.97 - 99 ДВК), інших дій (див. ст . ст.69 - 73), та притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів під час відбування покарання.
Разом з тим, як показують кримінологічні дослідження, викорінення злочинності засуджених в чому залежить і від іншого виду діяльності адміністрації КІН. Вивчаючи стан, тенденції та закономірності злочинності серед засуджених, обставини, що обумовлюють її існування та вчинення окремих найбільш поширених злочинів, особистість засуджених, які їх здійснюють, вона своєчасно і предметно розробляє шляхи і засоби боротьби зі злочинністю в КІН. Цей вид діяльності адміністрації КІН, на нашу думку, також є засобом досягнення мети спеціального попередження злочинів серед засуджених.
Сукупність вищезгаданих видів діяльності адміністрації утворює єдиний процес, який можна визначити як спеціально-кримінологічний, спрямований на боротьбу зі злочинністю в місцях позбавлення волі.
З'ясування понять дозволить, з одного боку, виділити об'єктивно існуючі рівні і типи проведених відповідних заходів, а також визначити суб'єкти, які їх реалізують, а з іншого - сприятиме позначенню заходів у відповідності зі змістом певних вживаних термінів.
Незважаючи на те, що в науковій літературі питань попередження злочинності приділяється значне місце, поки ще не досягнуто єдності думок про зміст процесу «попередження злочинності і злочинів», «профілактики злочинів», «запобігання злочинів».
На думку І.В. Каретникова: "Попередження злочинності являє собою певний вид спеціальної діяльності, спрямованої на досягнення кінцевої мети - викорінення злочинності, що має свої причини і обставини, що сприяють збереженню як самої злочинності, так і окремих її видів і груп злочинів. Ця діяльність передбачає, перш за все, виявлення причин і обставин, а потім активний вплив на них, а також перешкоджання їх появи " [6] .
На наш погляд, думка про повне викорінення злочинності виглядає, щонайменше, утопічною. У цьому сенсі ми повністю дотримуємося позиції французького кримінолог Е. Дюркгейма, який стверджував, що "злочинність - неминучий супутник соціального розвитку та соціального прогресу. Вона існує в усі епохи, в усіх видах цивілізації і є необхідним елементом будь-якого суспільного устрою. Без злочинності неможливий розвиток і зміна суспільного життя " [7] . Отже, як нам представляється, основною метою попередження злочинів є недопущення вчинення конкретного злочину, а не викорінення злочинності взагалі як соціального явища в цілому.
Слід зазначити, що в даний час розуміння попередження злочинності як певного виду соціальної діяльності знаходить все більшого поширення серед вчених-кримінологів. Так, Ю.М. Антонян вважає: "Попередження злочинності є вся здійснювана за допомогою економічних, політичних, ідеологічних, виховних, правових та інших заходів діяльність з виявлення та усунення причин злочинності, окремих видів і груп злочинів, виправлення та перевиховання злочинців" [8] .
Ми вважаємо, що розгляд поняття "попередження злочинності" як особливого виду соціальної діяльності є найбільш правильним, що дозволяє дослідити цей процес у динаміці, співвіднести і вичленувати його з інших видів діяльності, що стосуються боротьби зі злочинністю, в тому числі і злочинністю в КІН, розкласти його на складові етапи.
Як відомо, складовими злочинності як соціального явища, в тому числі і злочинності в колоніях з виконання покарання, є окремі види і групи злочинів, а також конкретні злочини. Вони мають свої причини і умови, певний генезис розвитку, в силу чого характер і змістом заходів, спрямованих на боротьбу зі злочинністю серед засуджених, відрізняються своєю специфікою, зумовленої завданнями, що стоять перед попереджувальної діяльністю адміністрації КІН на різних етапах їх антигромадської поведінки, і повинні позначатися певним терміном. Так, з метою виключення можливості вчинення засудженими злочинів, необхідно проводити систематичну роботу з виявлення та усунення причин злочинів і умов, що їм сприяють, виявлення засуджених, від яких можна очікувати вчинення злочинів. Цей вид діяльності адміністрації колоній у взаємодії з іншими підрозділами органів внутрішніх справ, конвойними частинами вартових військ, самодіяльними формуваннями засуджених є, на нашу думку, основним у всій попереджувальної діяльності КІН і тісно пов'язаний із загальними цілями кримінального покарання та завданнями кримінально-виконавчого законодавства. Виконуючи покарання у вигляді позбавлення волі, адміністрація КІН повинна так впливати на засуджених, щоб виключити можливість вчинення ними нових злочинів.
Безсумнівно, призначення судом кримінального покарання надає общепревентівное вплив на громадян і частнопредупредітельное вплив на конкретну особу, яка вчинила злочин.
Покарання у вигляді позбавлення волі здатне виконувати свою роль лише в тому випадку, коли ефективно попереджає вчинення нових злочинів, як самим засудженим, так і іншими особами. Разом з тим, як свідчить досвід, при призначенні судом покарання у вигляді позбавлення волі таке частнопредупредітельное вплив не завжди досягає мети, так як окремі засуджені і в момент відбування покарання не піддаються виправній впливу, порушують вимоги режиму, а часом творять кримінально карані діяння. У даному випадку ми стикаємося з недостатньо високою дієвістю призначеного покарання.
Нерідко цьому сприяють недоліки в діяльності установ з виконання покарання. Зосередження уваги окремих КІН тільки на техніко-економічних показниках, ігнорування або недооцінка соціальних процесів в середовищі засуджених призводять до значних витрат роботи з виправлення засуджених, що часом впливає на зростання кількості правопорушень.
Іншими словами, частнопредупредітельное вплив призначеного покарання і заходи щодо виправлення засуджених щодо певних осіб, у силу глибини й виразності їх антигромадських інтересів, поглядів, навичок, переконань, а також в силу мають місце об'єктивних і суб'єктивних умов, що сприяють прояву їх негативних якостей, виявляються недостатньо дієвими.
Тому щодо такої категорії засуджених карально-виховний вплив, спрямований на виключення подальшого несприятливого формування особистості, повинно бути, по-перше, більш інтенсивним, по-друге, доповнене застосуванням спеціально-кримінологічних запобіжних заходів. Метою останніх поряд з впливом на особистість всіх засуджених, які відбувають покарання, є недопущення злочинів конкретними засудженими, а також усунення обставин, що сприяють вчиненню певних видів злочинів, і в кінцевому результаті - зниження рівня злочинності в місцях позбавлення волі до мінімуму.
Сукупність видів попереджувальної діяльності, спрямована на боротьбу зі злочинністю як з соціальним явищем, на різних стадіях антигромадської поведінки і утворює поняття «попередження злочинності». Ми повністю солідарні з думкою Г.А. Аванесова, який пише: "... поняття« попередження »є збірним і комплексним. Самим раннім етапом попереджувальної діяльності, спрямованої на недопущення злочину з боку конкретної особистості, є профілактика. Коли вона виявляється недостатньо ефективною, тоді і виникає потреба у запобіганні, припиненні злочину " [9] . Профілактика, запобігання, припинення злочинів серед засуджених у місцях позбавлення волі підпорядковані і служать головної мети - попередження злочинності в місцях позбавлення волі.
Спеціально-кримінологічний процес здійснюється за допомогою спеціальної діяльності різних частин УВП, що виражається у специфічному виді роботи кожного суб'єкта цього процесу, що позначається певним поняттям. Тому ми вважаємо, що загальним терміном, що позначає весь комплекс названої діяльності, є термін «попередження злочинності».
Все вищевикладене дозволяє нам дати відповідні визначення кожному етапу спеціально-кримінологічного процесу щодо попередження групової злочинності в місцях позбавлення волі (Див.: Додаток 1).
Профілактика групових злочинів у колоніях з виконання покарання - це діяльність режимних частин і підрозділів вартових військ у взаємодії з іншими частинами і службами колонії, державними органами і громадськими організаціями, а також з самодіяльними організаціями засуджених, спрямована на виявлення причин формування і функціонування злочинних груп, групових злочинів, скоєних засудженими під час відбування покарання, та умов, що їм сприяють, розробка заходів щодо їх усунення (загальна профілактика), виявлення активних членів негативно спрямованих груп засуджених, від яких можна очікувати вчинення злочинів, і прийняття до них індивідуально-профілактичного впливу (індивідуальна профілактика).
Запобігання групових злочинів - це діяльність оперативних апаратів у взаємодії з іншими частинами УВП і вартовими військами, спрямована на виявлення осіб членів злочинних груп та груп з негативною спрямованістю, що виявляють намір вчинити злочин або здійснюють дії, які можуть перерости в злочинні, а також фактів та обставин , які сприяють вчиненню групових злочинів, і прийняття необхідних оперативно-розшукових та інших заходів щодо таких засуджених з метою недопущення реалізації їхніх намірів, усунення криміногенної ситуації та недопущення попередньої злочинної діяльності (готування до злочину і замаху на нього).
Припинення групових злочинів - діяльність оперативних апаратів у взаємодії з іншими частинами і службами КІН, а також підрозділами вартових військ з виявлення засуджених активних учасників злочинних груп, що здійснюють попередню злочинну діяльність, умов, а також засобів і знарядь спеціально створених для вчинення злочинів, з метою недопущення подальшого розвитку протиправної поведінки та зменшення тяжкості шкоди, завданої суспільно небезпечними діяннями.
Правову основу попередження злочинів становлять Конституція Республіки Узбекистан, закони Республіки Узбекистан, інші нормативні правові акти Республіки Узбекистан, що регулюють відносини у сфері попередження злочинів, а також міжнародні договори Республіки Узбекистан. Як і всяка будь-яка легітимна діяльність, діяльність з попередження злочинів має свої принципи, на яких вона грунтується. А саме, попередження злочинів грунтується на принципах законності, демократизму, гласності, соціальної справедливості, комплексності, а також своєчасності та достатності заходів попередження злочинів.
Попередження злочинів у більшій чи меншій мірі пов'язане з вторгненням в особисте життя людини. У ряді випадків рішення задач попередження злочинів вимагає обмеження якихось прав і свобод людини. Застосування таких обмежувально-профілактичних заходів можливе на основі закону і лише в межах, суворо визначених ним. Кожен суб'єкт профілактики не може діяти довільно, а тільки в рамках своєї компетенції, встановленої законом або в розвиток його положень іншим правовим актом.
Діяльність суб'єктів попередження злочинів реалізується в суворій відповідності до вимог законодавства. Заходи попередження злочинів застосовуються за наявності встановлених законодавством Республіки Узбекистан основ при неухильному дотриманні прав і законних інтересів осіб, щодо яких вони застосовуються. Заходи попередження злочинів не можуть принижувати честь і гідність людини, заподіювати їй фізичні та моральні страждання. Таким чином, правові гарантії - необхідна умова для реалізації принципу законності в попереджувальної діяльності. [10] Принцип, що попередження злочинів є справжня юриспруденція, повинен лягти в основу формування демократичного, гуманного правової держави.
Демократизм попередження злочинів означає його здійснення широкої системою державних органів, з участю в цій діяльності органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань та громадян.
Соціальна справедливість попередження злочинів - попередження злочинів здійснюється в інтересах захисту законних інтересів осіб та відновлення їх порушених прав і свобод. Застосування заходів попередження злочинів має відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки протиправного діяння особи.
Комплексний підхід у попередженні злочинів означає застосування взаємопов'язаних заходів економічного, соціально-політичного, правового, психолого-педагогічного, організаційного, технічного та іншого характеру, спрямованих на усунення причин злочинів і умов, що сприяють їх вчиненню; поєднання загального та індивідуального попередження злочинів; скоординоване взаємодія суб'єктів попередження злочинів.
Своєчасність і достатність заходів попередження злочинів. Заходи попередження злочинів застосовуються при виникненні загрози вчинення злочинів конкретними особами в такому обсязі і з такою інтенсивністю, які дозволяють не допустити їх скоєння.
Тільки за умови виконання цих принципів у процесі попереджувальної діяльності можливе підвищення ефективності кінцевого результату, в той же час не порушуючи точного і неухильного дотримання законності всього цього складного і багатогранного процесу.
Підводячи підсумки до першого питання, ми приходимо до висновку, що злочинність це соціальне явище, що існувало в усі часи і епохи, яке є неминучим супутником соціального прогресу та розвитку, тому викорінити її не представляється можливим. Таким чином, метою діяльності з попередження злочинів є, на наш погляд, не викорінення злочинності як соціального явища, а лише зниження її рівня усіма доступними для цього методами до мінімуму. Одним з таких методів боротьби зі злочинністю є покарання у вигляді позбавлення волі, яке має свої конкретні цілі: виправлення засуджених; перешкоджання продовженню злочинної діяльності; попередження вчинення нових злочинів самими засудженими та іншими особами. На виконання цих цілей в установах по виконанню покарання здійснюється спеціально-кримінологічний процес, спрямований на попередження групової злочинності засуджених. Діяльність адміністрації УВП, що проводиться в рамках цього процесу, передбачає наступні етапи: профілактика групових злочинів; запобігання групових злочинів; припинення групових злочинів. Діяльність з попередження злочинів грунтується на нормативно-правовій базі і виходить з принципів законності, демократизму, гласності, соціальної справедливості, комплексності, своєчасності та достатності заходів попередження злочинів, дотримання яких підвищить ефективність заходів боротьби зі злочинністю.
 
1.2. Поняття та психолого-кримінологічна характеристика злочинних груп засуджених.
Відповідно до вчення про співучасть у злочині фахівці кримінального права визначають злочинну групу як об'єднання двох або більше осіб, попередньо зорганізувалися для вчинення злочинів [11] . Однак таке визначення поняття злочинної групи не розкриває психолого-кримінологічних аспектів поняття злочинної групи.
Ряд визначень поняття злочинної групи запропоновано кримінології [12] . Так, У.С. Джекебаев вважає, «що злочинна група в криминологическом її розумінні - це мала відносно замкнута група, що характеризується спільністю антисоціальної спрямованості, впливом її членів один на одного в процесі вчинення злочину та інших, пов'язаних зі злочинністю, правопорушень». У цьому та інших близьких за змістом визначеннях правильно вказується, що з позиції соціальної психології злочинна група являє собою малу неформальну групу. Але не всі згодні з таким визначенням. Н.Г. Угрехелідзе зазначає, що відсутність особистих контактів між низкою учасників організованої групи не дозволяє віднести її до неформальних груп [13] . На наш погляд, більш права К. Т. Чернова, яка вважає, що і в цьому випадку припустимо говорити про малу неформальній групі. Оскільки «відсутність особистого спілкування між деякими співучасниками групи не перешкоджає створенню певної групової атмосфери, так як воно компенсується наявністю інформаційного контакту, який служить каналом передачі вироблених основним ядром групи общегрупповие поглядів, норм поведінки і т. п.» [14] .
Погоджуючись з К.Т. Чернової в тому, що злочинна група, незважаючи на відсутність відносин, заснованих на почуттях симпатії, емоційної близькості і т. п., є малою неформальною групою, зазначимо, що її членів об'єднує не тільки певна групова атмосфера. З позицій стратометрический концепції злочинної групи зрозуміло, що відсутність поверхневого шару міжособистісних відносин між членами злочинної групи, заснованих на особистих, емоційних зв'язках, не усуває групового характеру діяльності злочинної групи і дозволяє розглядати її як малу неформальну групу. У злочинній групі справжня єдність забезпечується не стільки міжособистісними відносинами, заснованими на емоційного зв'язку, близькості і вибір, а головним чином самим фактом участі членів групи у злочинній діяльності, однаковим ставленням до цієї діяльності всіх членів групи і діловими відносинами між членами злочинної групи у зв'язку з злочинною діяльністю. Саме ці базисні відносини визначають злочинну групу як малу неформальну групу.
У визначенні злочинної групи, запропонованому У.С. Джекебаевим, вірно підкреслюється антисоціальна, антисуспільна спрямованість злочинної групи. В.Н. Кудрявцев називає антигромадську орієнтацію психологією індивідуалізму й егоїзму. «Головний зміст такої психології - вузький особистий інтерес, який у різних випадках, а також у залежності від особливостей особистості, перетворюється в антигромадську орієнтацію трьох основних типів: корисливу, насильницьку (агресивну) та соціально пасивну» [15] . Однак, говорячи про вплив членів злочинної групи один на одного в процесі вчинення злочину, У.С. Джекебаев, на наш погляд, допускає неточність методологічного характеру, тому що ставить на перше місце відносини у злочинній групі, а не злочинну діяльність. Вище показано, що стратометріческая концепція злочинної групи на перше місце висуває злочинну діяльність групи, оскільки всі відносини співучасників опосередковуються через неї.
У спеціальній літературі є й інші визначення злочинної групи, але всі вони мають ряд недоліків. Так, деякі автори пишуть. «Під терміном« злочинна група »ми маємо на увазі порівняно вузьке коло людей з деформованими соціальними установками, об'єднаних за принципом приятельських відносин і спільно вчинили злочин» [16] . У цьому визначенні, перш за все, викликає заперечення положення про те, що злочинна група об'єднується за принципом приятельських відносин. У якійсь мірі це вірно для злочинних груп низького розвитку, які дійсно формуються з урахуванням характеру міжособистісних відносин, але і тут основою об'єднання осіб у групу є спільна злочинна діяльність. Для злочинних груп більш високого розвитку, наприклад організованих, міжособистісні стосунки не грають великої ролі і в ряді випадків можуть бути відсутні, тому що в процесі спільної злочинної діяльності вони трансформуються і перероджуються в ділові.
Найбільш вдале визначення злочинної групи сформульовано В.Г. Лукашевичем, який розглядає її як малу неформальну групу, яка об'єднує на основі здійснення суспільно небезпечних, протиправних дій людей, що прагнуть до досягнення спільної мети, організованих певним чином і складають єдиний суб'єкт діяльності [17] . Тут правильно вказується на те, що основою об'єднання у групу служить протиправну діяльність. Принципово важливо визначення злочинної групи як єдиного суб'єкта діяльності. Будь-яка соціальна група (на наш погляд, і злочинна) повинна розглядатися як об'єднання людей, що діють спільно, як єдине ціле, коли кожен учасник спільних дій вносить свій внесок у спільно скоєне діяння згідно координації та розподілу ролей.
Однак у запропонованому визначенні злочинної групи не підкреслюється антисуспільна спрямованість злочинної групи, яка відрізняє її від інших об'єднань - позитивних груп і колективів.
На нашу думку, визначення поняття злочинної групи має містити такі характерні ознаки:
1) злочинна група - це об'єднання людей;
2) з позицій соціальної психології дане об'єднання є малою неформальною групою;
3) спрямованість групи антисуспільна;
4) об'єднання відбувається на основі спільної злочинної діяльності;
5) члени групи в певній мірі організовані;
6) група виступає як єдиний особливий суб'єкт злочинної діяльності.
Окремі вказані ознаки розглянуті вище, на інших зупинимося докладніше. Перш за все назвемо ознака об'єднання злочинної групи на основі спільної злочинної діяльності. З точки зору діяльнісного підходу і стратометрический концепції злочинної групи, це - серцевина, ядро ​​якої злочинної групи. Людей у ​​злочинній групі об'єднує саме спільна злочинна діяльність, а не приятельські або інші інтереси. Такий підхід дозволяє побачити в групі головне, заради чого вона існує - спільне вчинення злочинів.
Інша ознака злочинної групи, що потребує в особливому роз'ясненні, - певна організація групи. Рівень організації групи може бути різним; вищий ступінь організації досягається в організованих групах і злочинних співтовариствах. Організація групи передбачає наявність у ній психологічної та функціональної структур. У групах низького розвитку (випадкових і типу компанії) ці структури не завжди утворюються повністю, проте певні елементи організації існують в них обов'язково.
З урахуванням розглянутих ознак злочинної групи можна сформулювати і її поняття: злочинна група - це антигромадську об'єднання людей на основі спільної злочинної діяльності, що представляє собою малу неформальну групу, певним чином організовану і що як єдиний особливий суб'єкт діяльності.
Пропоноване поняття злочинної групи відноситься до груп різних типів, тому в подальшому, використовуючи термін «злочинна група», будемо виходити з цього визначення.
На думку багатьох авторів при скоєнні групових злочинів значно зростає їх суспільна небезпека [18] , яка виникає в результаті того, що:
1) члени злочинних груп надають один одному психологічну підтримку, тому кожен відчуває себе в групі більш впевнено, а це, у свою чергу, сприяє прийняттю рішень про скоєння більш тяжких злочинів;
2) групі доступні такі способи вчинення злочинів, які не може використовувати злочинець-одинак;
3) у групі швидше йде процес передачі злочинного досвіду: якщо їм володіє один член групи, то незабаром переймають і інші;
4) зростає сумарний збиток від досконалих злочинів, тобто потерпілому наносити більше тілесних ушкоджень, викрадається більшу кількість майна і т.п.;
5) злочинна діяльність групи може бути легко розширена як у часі (не обов'язково всі учасники групи діють одночасно), так і в просторі (учасники групи можуть діяти самостійно в різних місцях);
6) у злочинній групі зростають можливості приховування злочинів та їх слідів, захисту її членів від правоохоронних органів, надання допомоги заарештованим співучасникам і їх близьким.
Як зазначалося вище, першим елементом кримінологічної характеристики злочинної групи є її соціально-демографічна характеристика. Кримінологічне значення мають:
- Чисельний склад злочинної групи, за яким розрізняють групи малі (2-3 людини), середні (4-9 осіб) та великі (понад 10 осіб);
- Вік (групи неповнолітніх, молоді, дорослих і змішані групи);
- Стать (чоловічі групи, жіночі та змішані за статтю).
Велике значення для попередження злочинів, скоєних групою, має встановлення рівня злочинного досвіду членів групи (якісний склад злочинної групи). З цих позицій розрізняються групи: раніше не судимих; рецидивістів; змішані (серед учасників хоч би одна особа раніше притягувалася до кримінальної відповідальності). При цьому слід мати на увазі, що відсутність судимості в особи не свідчить про відсутність злочинного досвіду. Щодо злочинного досвіду у групі Р.А. Каледін пише: «Оскільки групова діяльність є якісно інше явище, ніж діяльність однієї особи, то було б невірним говорити тільки про злочинний досвіді кожного співучасника окремо - виникає категорія групового досвіду як продукту спільної злочинної діяльності» [19] .
У якості певної сукупності знань, навичок та вмінь, пов'язаних зі злочинною діяльністю, груповий злочинний досвід проявляється в:
1) придбання кожним співучасником певних злочинних навичок;
2) вчиненні злочину кваліфікованим способом;
3) оптимальний розподіл ролей при вчиненні злочинів;
4) добре організованому збуті викраденого майна;
5) вмілому використанні різних прийомів і прийомів для протидії розкриттю і розслідуванню групового злочину, виявлення дійсної ролі кожного співучасника.
Таким чином, складу злочинної групи та її групової злочинний досвід мають істотне кримінологічне значення і повинні враховуватись усіма суб'єктами профілактики в процесі попередження злочинів.
Розуміння того, що являє собою група з точки зору соціальної психології, яким чином вона впливає на своїх членів, що рухає людьми, що складаються в ній, допомагає, з одного боку, правильно оцінювати їх дії та вчинки, а з іншого - вибирати найбільш оптимальні методи попередження групової злочинності та боротьби з нею. Тому розглянемо деякі основні поняття, категорії, об'єктивно існуючі закономірності групової поведінки людей, що визначають життя будь-якої групи, які необхідно враховувати юристу, що має справу з груповою злочинністю.
У соціальній психології існують різні погляди на поняття групи. У контексті проблем, що вивчаються юридичної психологією, найбільший інтерес представляє визначення групи як реально існуючого освіти, в якому люди перебувають разом, в ідентичних умовах, об'єднані спільною, спільною діяльністю і усвідомлюють свою приналежність до цього утворення [20] .
Сучасне суспільство включає в себе величезну кількість різноманітних соціальних груп, що розрізняються за цілями і змістом діяльності, за способом об'єднання, характером функціонування і т.д. У системі існуючих суспільних відносин кожна з них займає своє певне місце.
За кількістю вхідних в них людей соціальні психологи виділяють великі суспільні групи (макрогруппам) і малі групи (мікрогрупи).
Мала група виникає, як правило, на основі спільної діяльності, спільних інтересів невеликого числа людей, між якими підтримуються безпосередні, особисті контакти. Члени такої групи перебувають у постійному спілкуванні один з одним. Це призводить до формування групових поглядів та норм поведінки.
Число осіб, що входять до малу групу, буває різним. Нижній її межа, природно, не може бути менше двох чоловік. Верхня межа відповідає тому рівню, на якому зберігаються і найбільш активно підтримуються міжособистісні контакти, виявляється взаємний вплив членів групи. Вважається, що найбільш поширені мікрогрупи, що складаються з семи чоловік.
У свою чергу малі групи поділяються на формальні (офіційні) і неформальні (неофіційні). На відміну від формальних груп, структура яких визначена офіційним документом (наприклад, наказом, інструкцією тощо за місцем роботи), неформальні групи складаються стихійно і можуть існувати всередині більшою за розмірами групи (як правило, вони формуються в залежності від кола загальних цілей, інтересів, поглядів, спрямованості членів цих груп).
У соціальній психології зустрічається й інша класифікація малих груп. Вони поділяються на так звані групи членства і референтні групи. У референтній групі суб'єкт може навіть і не перебувати, але на думку, погляди групи, до якої він сам себе відносить, орієнтований настільки, що вони істотно впливають на його мотиваційну сферу, вчинки, поведінку, що ми нерідко спостерігаємо в сучасних молодіжних групах.
Соціально-психологічний механізм впливу подібних груп нерідко допомагає зрозуміти, чому суб'єкт надійшов певним чином, іноді навіть всупереч своїм особистим інтересам, розібратися в істинних причинах його протиправної поведінки, побачити приховані мотиви, що підштовхнули його на цей шлях.
Значення групи у взаєминах людей полягає в тому, що вона виступає суб'єктом певного виду діяльності (у тому числі і протиправної) і в силу цього включена в систему певних відносин, що існують у суспільстві. Спільність змісту, форм діяльності людей, об'єднаних в групу, породжує і спільність групової свідомості членів групи.
У соціальній психології основними характеристиками групи вважаються: її параметри (склад, структура), внутрішньогрупові, міжособистісні процеси; групові норми і ціннісні орієнтації; система санкцій.
У тих випадках, коли юристу доводиться мати справу з групою, з оцінкою групової поведінки людей, дуже важливо звертати увагу на зміст функціональних обов'язків її членів у ході їх спільної діяльності, а також на характер їх міжособистісних, рольових відносин в динаміці групового життя. Саме за цими ознаками і відрізняється кожна група людей від іншої групи. «Для індивіда, що входить до групи, усвідомлення приналежності до неї здійснюється, насамперед, через прийняття цих характеристик, т е. через усвідомлення факту деякої психічної спільності з іншими членами цієї соціальної групи, що й дозволяє йому« ідентифікуватися з групою » [21] .
Всі ці фактори формують такий соціально-психологічний феномен, який називається психологічною спільністю людей, що входять в ту чи іншу групу, що будять у них так звані «ми-почуття». Ці «ми-почуття» часто домінують у мотиваційній сфері особистості засуджених, спонукаючи членів групи розділяти всіх людей на дві великі категорії: «ми» (засуджені) і «вони» (адміністрація КІН), на «наших» (члени групи, до якої вони відносять і себе) і «не наших» (інші засуджені і адміністрація КІН). При цьому слід підкреслити, що в будь-якій групі становище її членів суворо визначається тією позицією або статусом, які вони займають або мають.
Під статусом індивіда розуміється деяка єдність об'єктивно заданих йому характеристик, що дозволяють суб'єкту займати «своє» місце в групі, змінити яке він може, тільки змінивши спочатку задані йому характеристики.
Кожній позиції індивіда відповідає певний набір функцій, які у своїй сукупності дозволяють йому грати суворо певну соціальну роль у групі. Цією ролі відповідають групові рольові очікування по відношенню до того чи іншого члена групи, передбачені зразки поведінки останнього. Серйозні розбіжності між «рольовим поведінкою» члена групи і «груповими очікуваннями» по відношенню до нього з боку інших членів групи нерідко служать причиною виникнення внутрішньогрупових конфліктних відносин, що приводять в дію «групові санкції» щодо особи, нехтує прийнятих у групі норм рольової поведінки, що особливо буває помітно в групових злочинних формуваннях (в злочинному середовищі засуджених такі санкції, як правило, дуже жорсткі, і можуть спричинити за собою зміну неформального статусу засудженого, наприклад, у разі порушення «злодійських традицій» його піддадуть «опускання» і переведуть в категорію «недоторканних»).
Прагнення, потреба члена групи відповідати груповим очікуванням часто є провідними мотивами, що спонукають засудженого діяти в інтересах групи навіть всупереч своїм особистим потребам, поглядам, установкам. Саме даної закономірністю пояснюються ті нерідкі випадки, коли члени злочинної групи вчиняють дії в інтересах групи, беруть на себе провину за інших, як правило, її лідерів, наполегливо відмовляються давати правдиві показання, незважаючи на викривальні їх докази.
І, тим не менш, завдяки тому, що міра прийняття кожним членом групи норм групового життя і моралі різна, це явище може послужити своєрідною тріщиною в груповий згуртованості членів групи, в кінцевому підсумку стати причиною її розвалу, особливо якщо суб'єкти профілактики тактично грамотно будують відносини з кожним її членом. Наочно ці процеси дають про себе знати в процесі профілактики групової злочинної діяльності, про що більш докладно піде мова далі.
Будь-яку малу групу з точки зору її структурної побудови можна представити у вигляді трьох основних шарів (або, як ще кажуть, «страт» - Див.: Додаток 2).
Перш за все, будь-яка мала група, що складається з декількох (5-7 і більше) членів, має своє ядро, що включає лідера групи та його найближче оточення (шар "А"), для яких приналежність до групи, їх спільна діяльність мають найбільше значення.
Наступний шар групи "Б" охоплює інших її членів і характеризується тим, що вони пов'язані спільною діяльністю, мають спільні погляди, орієнтації щодо основних цінностей, способів їх спільної діяльності, хоча і в меншій мірі. Г.М. Андрєєва визначає шар "Б" як ціннісно-орієнтаційної єдності членів групи.
І, нарешті, група, особливо при відносно великій чисельності її членів, може мати ще й свій зовнішній шар групової структури (шар "В") з осіб, головним чином підтримують лише емоційні контакти між собою, симпатизують один одному.
Кожному рівню (шару) груповий структури відповідає та чи інша ступінь згуртованості членів групи. Для юристів поняття згуртованості має особливе значення, оскільки воно введено законодавцем у кримінально-правову норму в якості одного з ознак, що характеризують «злочинне співтовариство», участь у якому визнається злочином (див. ч. 5 ст. 29 КК).
З точки зору соціальної психології згуртованість групи - це її характеристика, що відображає різний рівень, процес розвитку внутрішньогрупових зв'язків, що перетворює зовні задану структуру в психологічну спільність людей, зайнятих спільною діяльністю, що живуть за своїми, схвалюваним групою законами (Г. М. Андрєєва). За допомогою даного поняття оцінюється групова активність, «діяльне опосередкування міжособистісних відносин у групі» (А. В. Петровський).
Соціальними психологами виведений індекс групової згуртованості (певною мірою досить формальна характеристика малої групи), який підраховується по відношенню кількості взаємних позитивних виборів членів групи до їх загального можливого числа. Завдяки застосуванню соціометричного методу встановлюється рівень благополуччя взаємин її членів, який дозволяє судити про ступінь згуртованості, стійкості злочинної групи, ймовірності внутрішньогрупових конфліктів, напруженості або, навпаки, комфортності психологічної атмосфери в групі. Відомі випадки успішного використання даного методу з залученням соціального психолога при профілактиці групових злочинів у КІН.
Зрозуміло, що найбільший рівень групової згуртованості відповідає шару "А". Якщо застосовувати сказане до злочинної групи в КІН, то в ній згуртованість виявляється в тому, що її члени (шар "А") не тільки розділяють загальні цілі своєї спільної злочинної діяльності, але й активно беруть участь в ній. У свою чергу успішна групова злочинна діяльність стає фактором згуртування групи, детермінантою подальшого розвитку останньої.
Середній рівень розвитку групової згуртованості, відповідний шару "Б", у своїй основі має ціннісно-орієнтаційної єдності членів групи, що виражається в збігу у них основної системи цінностей, інтересів, пов'язаних з процесом їх спільної діяльності.
І нарешті, найнижчий рівень розвитку групової згуртованості, відповідний зовнішньому, поверхневому шару "В" внутрішньогрупових відносин, характеризується, головним чином, емоційними контактами між особами, які вважають себе членами групи.
Поряд з поняттям групи у вітчизняній психології широко використовується і поняття колективу. Далеко не кожна група може вважатися колективом. Колектив - це соціальна спільність людей, об'єднаних на основі загальних завдань і цілей у процесі їх спільної суспільно корисної діяльності. Поняття колектив не співвідноситься з поняттям злочинної групи, тому що діяльність останньої не є суспільно корисною.
Говорячи про великих соціальних групах людей (макрогруппам), слід пам'ятати про виключно важливу роль в динамічних процесах всередині таких спільнот людей їхніх національних звичаїв, звичок, соціально-культурних, релігійних традицій, соціальних установок. Всі ці фактори активно впливають на індивідуальну свідомість людини, її поведінка у групі, в тому числі злочинної групи засуджених. Особливо велика їх роль при виникненні масових заворушень та конфліктних ситуацій на національному і релігійному грунті в колоніях з виконання покарання.
Таким чином, закінчуючи розгляд другого питання, ми приходимо до висновку, що будь-яка злочинна група має загальні характерні для всіх ознаки: злочинна група - це об'єднання людей, з позицій соціальної психології дане об'єднання є малою неформальною групою; має антигромадську спрямованість; об'єднання відбувається на основі спільної злочинної діяльності; наявність організаційної структури; виступає як єдиний суб'єкт злочинної діяльності. На основі цих ознак ми сформулювали поняття злочинної групи. Так само ми з'ясували, що групова злочинна діяльність носить більш суспільно-небезпечний характер, ніж діяльність злочинців-одинаків в силу ряду факторів. Виходячи з цього при виробленні та проведенні попереджувальних заходів щодо злочинних груп істотне значення мають їх деякі кримінологічні та соціально-психологічні характеристики. А саме, кримінологічне значення мають: чисельний і якісний склад групи, вік і стать її членів і ін Соціально-психологічне значення мають: параметри групи (склад, структура); внутрішньогрупові та міжособистісні процеси; групові норми і ціннісні орієнтації; система санкцій і ін . Знання і правильне використання розглянутих вище положень дозволить найбільш ефективно організувати діяльність з попередження групових злочинів в установах по виконанню покарання.
Глава II. Питання практичної реалізації положень пенітенціарної психології та кримінології у сфері попередження групових злочинів засуджених в установах по виконанню покарання.
2.1. Особливості формування злочинних груп засуджених та їх функціонування в установах по виконанню покарання.
Поняття «група» нерозривно пов'язане з поняттям «спільність». Спільність - це будь-яка сукупність індивідів, здатних до спілкування та спільної діяльності. Група - конкретний вид спільності. Під малою групою розуміється спільність з декількох осіб, об'єднаних спільною діяльністю і перебувають у безпосередньому спілкуванні [22] . Це створює основу для виникнення групових норм. Інакше кажучи, мала група складається з осіб, які спілкуються між собою протягом певного часу і утворюють самостійну спільність.
У результаті проведеного нами дослідження в колоніях загального і суворого режимів були виявлені обставини, які обумовлюють вступ засуджених в стійкі особисті взаємини один з одним. Встановлено, що ці взаємини будуються на основі:
1) соціального статусу засуджених у колонії;
2) земляцтва;
3) спільності ціннісних орієнтацій і установок;
4) соціального стану на «волі» до засудження (матеріальна забезпеченість, займана посада до засудження та ін);
5) загону, бригади, за місцем роботи (на основі трудових колективів в «промзоні»);
6) знайомства з інших «зонах», за минулі судимості;
7) релігійного ознаки;
8) видів вчиненого злочину;
9) національної ознаки;
та ін
Опитування засуджених показав, що значущість цих обставин не однакова. Проте всі засуджені стверджують, що їхні стосунки будуються на основі соціального статусу в колонії («блатні», мужики, «скривджені» або «опущені»). Так, наприклад, «скривдженим» у жодному разі не можна торкатися до особистих речей інших засуджених, дивитися прямо в очі, вітатися за руку, користуватися спільними столовими приладами (вони мають окремий посуд і сидять за окремими столами в їдальні); як тільки вони прибувають в нову колонію, вони повинні відразу сказати, що вони «скривджені»; звичайно в колоніях вони виконують найбруднішу роботу і т.д. У свою чергу, «блатні» і мужики («роботяги») не мають право піднімати руку на «скривджених», пити з ними чай, спілкуватися і т.д. Мужики повинні працювати, виконувати норми виробітку на виробництві і не повинні втручатися в «блатну» життя колонії і т.д.
Так 92% засуджених стверджують, що земляцтво відіграє основну роль у встановленні стійких особистих взаємин, «земляки» (тобто вихідці з однієї області, міста, району тощо) допомагають і підтримують один одного, діляться чаєм, куривом і продуктами харчування і т.д.
Спільність ціннісних орієнтацій і установок особистості засуджених у формуванні стійких особистих взаємин також володіє високим показником - 87%. Так, наприклад, засуджені, які не порушують режим утримання і хочуть «спокійно відсидіти» свій термін намагаються уникати контактів і встановлення відносин з особами, які постійно порушують режим утримання в колоніях. У свою чергу, злісні порушники намагаються втягнути в конфлікт позитивно налаштованих засуджених, скомпрометувати їх в очах адміністрації і т.д.
Для 84% опитаних засуджених соціальне становище на «волі» до засудження також є одним з основних обставин у встановленні особистих взаємин між один одним. Наприклад, засуджені, які найбільш матеріально забезпечені, намагаються триматися особняком від іншої маси засуджених, як правило, не встановлюють з ними стійких особистих взаємин, намагаються триматися ближче до адміністрації.
На основі загонів, бригад і трудових колективів засуджених встановлюється 68% стійких особистих взаємин між засудженими.
Знайомство з інших «зонах», за минулі судимості особливо значимо для засуджених в колоніях суворого і особливого режимів, де в основному відбувають покарання рецидивісти, які мають у середньому по 3-4 судимості, і становить 27%.
Релігійний ознака у встановленні стійких особистих взаємин засуджених один з одним до теперішнього часу особливої ​​ролі не грав, але з появою засуджених сповідують екстремістські релігійні течії типу «Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі» і вахабизма набув особливого значення. Так як для цієї категорії засуджених «релігія» має важливе значення у встановленні стійких особистих взаємин з іншими засудженими, вони, як правило, тримаються разом, окремо від іншої маси засуджених, дуже згуртовані, постійно намагаються протистояти адміністрації колонії і всіляко підтримують один одного, але в той же час намагаються залучити до себе інших засуджених, схилити їх на свій бік. Тому ці засуджені заслуговують на пильну увагу з боку, як адміністрації колонії, так і оперативно-режимної та виховної служб особливо. Їх частка поки що не висока і складає 7-8%.
В даний час така обставина як вид злочину у встановленні стійких особистих взаємин між засудженими будь-якого серйозного значення не має, і лише має місце по відношенню до осіб, які вчинили злочини в збоченій формі відносно малолітніх дітей і жінок. Таких засуджених зневажають, їх цураються, як правило, вони відносяться до категорії «опущених».
З розпадом СРСР, коли гостро постало національне питання, існувала певна розмежування засуджених за національною ознакою. Але завдяки правильній національній політиці нашого уряду і з вирішенням національного питання такий чинник в даний час не грає ніякої особливої ​​ролі, і у встановленні стійких особистих взаємин ніякого значення не має. Він лише полягає в мовному бар'єрі між деякими засудженими різних національностей, і складає 1-2%.
Таким чином, засуджені встановлюють стійкі особисті взаємини і об'єднуються в групу, якщо вони мають які-небудь загальні мотиви, цілі, інтереси, реалізацію яких бачать тільки через групову взаємодію, якщо така взаємодія стимулює їх до групового спілкування.
В умовах КІН засуджені відчувають «дефіцит» спілкування: що були зв'язку втрачаються. Тому в них існує яскраво виражена потреба в спілкуванні, яка задовольняється шляхом створення малих груп. Абсолютна більшість засуджених об'єднується (добровільно чи примусово) в малі групи.
Відомо, що в мікросередовищі КІН існують негативні, позитивні малі групи і, крім того, злочинні групи. Міжгрупова ієрархізація зводиться до того, що одні групи займають найвище положення, інші - середнє, треті - низька. Основними цілями позитивних малих груп є колективний захист від посягань з боку інших груп. Не випадково тому в абсолютній більшості загонів спілкування між малими позитивними і негативними групами конфліктно, напружено.
Головна причина утворення «сімей» (негативних малих груп) - прагнення об'єднатися в групу, в рамках якої можна краще «влаштуватися» в колонії, відчувати захищеність, можливість організовано протистояти впливу адміністрації КІН і активу, вести паразитичний спосіб життя, переслідувати засуджених, лояльно відносяться до адміністрації КІН, підтримувати злісних порушників режиму.
Для пізнання закономірностей, що визначають поведінку особи в конкретній злочинної групи засуджених, важливо мати чітке уявлення про закономірності процесу формування і функціонування злочинних груп у КІН. Лише усвідомивши закономірності формування і функціонування злочинних груп у КІН, можна виявити цілі і інтереси кожного члена злочинної групи, передбачити його поведінку в критичний момент - у період викриття групи, арешту і притягнення до кримінальної відповідальності її учасників, а на більш ранньому етапі ефективніше здійснити профілактику груповий злочинної діяльності.
Злочинна група - це певний підсумок, закономірний результат розвитку відносин людей. У формуванні і функціонуванні всіх типів та видів злочинних груп є щось спільне. Разом з тим виявляється і особливе, зумовлене типом і видом конкретної злочинної групи, своєрідністю особового складу, соціально-демографічною характеристикою, метою злочинної діяльності, сферою функціонування та іншими обставинами.
Спільними закономірностями формування і функціонування злочинних груп, на наш погляд, є:
1) добровільність об'єднання учасників;
2) мета об'єднання - спільна злочинна діяльність;
3) розвиток від простих об'єднань до груп більш високого рівня;
4) поступове розширення злочинної діяльності у часі і просторі, збільшення кількості скоєних злочинів;
5) перехід до більш тяжких злочинів;
6) законспірований характер діяльності, висока латентність;
7) формування внутрішньої психологічної та функціональної структур у процесі функціонування та розвитку;
8) висунення лідера;
9) розвиток тенденції до поступової заміни емоційних стосунків суто діловими, заснованими лише на спільне вчинення злочинів;
10) постійне дію у злочинній групі двох протиборчих сил одна спрямована на подальшу інтеграцію і об'єднання членів групи, інша - на роз'єднання і диференціацію її учасників.
Розглянемо зазначені закономірності. У формуванні злочинних груп різних типів та видів важливим його підставою є добровільність об'єднання осіб у групу з метою вчинення злочинів. Добровільність об'єднання учасників злочинних груп безсумнівна і в тому випадку, коли окремі особи втягнуті в групу, в кінцевому підсумку рішення про свою участь у злочинній діяльності вони приймають самостійно. Об'єднанню окремих осіб у злочинні групи сприяє їх однакова антисуспільна спрямованість, низький морально-політичний рівень розвитку, небажання чесно трудитися, егоїстичні устремління.
У чому причини об'єднання цих осіб у злочинні групи? Чому вони не вчиняють злочини поодинці, а вважають за краще групову злочинну діяльність? Перш за все, учасникам злочинної групи легше зважитися на вчинення злочину, тому що в обстановці емоційної спільності з собі подібними вони підштовхують, стимулюють один одного на прийняття такого рішення. Крім того, при скоєнні злочину члени групи отримують взаємну психологічну та фізичну підтримку. Головними мотивами освіти злочинних груп є: можливість обговорення варіантів протиправної діяльності; прагнення бути в своєму середовищі, що зменшує відчуття страху і підсилює впевненість у досягненні злочинного результату. І, нарешті, багато злочинів просто неможливо зробити поодинці, тому злочинці вимушені надавати взаємну допомогу.
Метою об'єднання осіб у злочинну групу є спільна злочинна діяльність, яка виступає в якості найважливішої психолого-кримінологічної характеристики злочинної групи і становить її психологічну основу. Саме спільна злочинна діяльність є тим двигуном, який забезпечує психологічний розвиток групи. Успішна злочинна діяльність забезпечує розвиток злочинної групи. Якщо протягом тривалого часу група залишається не викритої, її учасники набувають впевненість у своїй безкарності, що стимулює їх на вчинення нових злочинів. Відносини в групі в цей період все більше зміцнюються, і в ній переважають доцентрові сили, щоб забезпечити інтеграцію учасників групи та її подальший розвиток. Для спільної злочинної діяльності характерний груповий спосіб вчинення злочину, коли кожен співучасник навмисне, узгоджено з іншими, спільно, в повному обсязі або частково здійснює виконання єдиного для всіх учасників злочину.
Наступною загальною закономірністю формування і функціонування злочинних груп є постійне їх розвиток від простих об'єднань (типу випадкових груп) до груп більш високого рівня (організованих груп і злочинних організацій); злочинна група виконує шлях від дифузного стану до цілком організованою і стійкою спільності. При тривалому успішному функціонуванні група має тенденцію до все більшої організованості, її злочинна діяльність набуває найбільш суспільно небезпечні форми. На певних етапах розвиток злочинної групи в КІН може призупинитися або повільною, наприклад, у зв'язку з вибуттям лідера (закінчився його термін відбуття покарання), зміною умов функціонування та ін Злочинна група засуджених, як єдиний особливий суб'єкт злочинної діяльності, припиняє свій розвиток і існування у випадках викриття її учасників або переорієнтації їх інтересів на суспільно корисні цілі, а також при непоправних зміни в особовому складі, коли більшість учасників виходить з групи у зв'язку з переведенням в іншу колонію, з закінченням терміну відбування покарання та ін
Поступальний розвиток злочинної групи як соціального організму з антигромадською установкою забезпечується успішної групової злочинною діяльністю.
Для функціонування злочинної групи характерне поступове розширення сфери злочинної діяльності у часі і просторі, збільшення кількості скоєних злочинів, перехід до більш тяжких злочинів.
У процесі розширення злочинної діяльності всередині злочинної групи відбувається формування психологічної та функціональної структур. Чим вище рівень розвитку групи, тим більш чітко виступає її внутрішня психологічна структура. «Стійкого групі властиві чітко виражений принцип відокремлення і жорстка внутрішня організація. У ній завершується процес інтеграції індивідів, і об'єднання досягає равновесности, до якої нестримно прагне будь-яка соціальна система. Відносини в групі формалізуються, відбувається розподіл ролей та функцій між членами групи, встановлюється система взаємних зобов'язань. Ролі стандартизуються і знеособлюються. Група стає згуртованою, склад її стабілізується, діяльність об'єднання втрачає хаотичні риси і стає цілеспрямованою » [23] .
«Для групових злочинів, як і для професійної та рецидивної злочинності, характерні концентрована корислива мотивація, постійна спрямованість на насильство і отримання доходів ... Групові злочину так чи інакше підпорядковані корисливим цілям ... У багатьох випадках вони організовані» [24] . Члени негативних малих груп засуджених, переслідуючи корисливі та насильницькі мети, постійно: 1) порушують режим відбування покарання; 2) протидіють адміністрації; 3) не беруть участь у роботі самодіяльних організацій; 4) прагнуть зайняти саме високе положення в мікросередовищі КІН, щоб жити за рахунок інших; 5) відмовляються працювати; 6) займаються сексуальними збоченнями і насильством і т. п. Ці цілі та дії можуть проявлятися як у відкритій, так і прихованій формі. Учасники малих груп молодіжного віку, наприклад, не намагаються приховувати своїх інтересів і думок.
На певному етапі розвитку злочинної групи в її внутрішній структурі з'являється постать лідера, який зазвичай виступає в ролі організатора і керівника групи. Можна помітити, що деякі засуджені користуються великим впливом в порівнянні з іншими. Вони як би організовують і ведуть групу за собою. Такі засуджені називаються лідерами груп. З появою лідера група стає організованою і згуртованою, її діяльність активізується, отримує цілеспрямований характер і набуває все більш суспільно небезпечний характер. У групі завжди є лідер, інші члени займають положення в залежності від «авторитета» в ієрархічній піраміді. Малі групи, об'єднавшись навколо лідера, існують тривалий час. Зміна структури групи зазвичай відбувається у формі жорсткої конкурентної боротьби.
Лідер покладає всю чорнову роботу на членів групи, будучи організатором групи, «верховним суддею, тлумачем і пропагандистом злодійських традицій». Як правило, мала група по відношенню до «чужих» відрізняється згуртованістю.
Негативні групи намагаються отримати інформацію про всі події в середовищі засуджених. Вся інформація стікається до лідерів. Членам негативних груп властиві певні норми спілкування один з одним і «чужими». Вони всіляко намагаються зробити так, щоб ці норми поведінки виглядали в очах основної маси засуджених справедливими, хоча насправді такими не є.
Малі негативні групи «розбирають» конфлікти серед засуджених. Крім того, у разі помилок адміністрації КІН вони відкрито йдуть з нею на конфлікт, тим самим, набуваючи певний вплив на засуджених. При розборі конфліктів між «своїми» і «чужими» вони нерідко визнають винним члена своєї групи, що також піднімає їх авторитет в середовищі засуджених. Малі негативні групи здійснюють побори серед засуджених у вигляді створення так званого «общака».
Аналіз практики показує, що дуже велика кількість групових ексцесів пов'язано з наявністю в КІН негативних або злочинних угруповань, майже в 30% випадків між цими групами велася відкрита боротьба за лідерство.
Наприклад, на основі земляцтва і подібності антигромадських інтересів в одній з колоній утворилася негативна група з п'яти чоловік («шляхові»). Вони залучали до своєї групи новоприбулих засуджених. Над тими, хто не бажав приєднатися до них, вони чинили розправу, всіляко принижували їх: примушували працювати на них, відбирали готову продукцію і привласнювали собі, відбирали у новачків продукти харчування, попереджаючи, що якщо хто-небудь поскаржиться, то над ним учинять розправу .
Ці дії призвели до об'єднання позитивно налаштованих малих груп. Між ними і «колійними» відбувалися сутички, нерідко закінчувалися бійками. Негативна група («шляхові»), у що б то не стало, вирішила зайняти лідируюче становище. Для цього вона об'єдналася з іншими малими групами і вчинила розправу з активістами і тими засудженими, які не приєдналися до них. З боку інших малих груп були зроблені відповідні заходи. Наслідки цієї історії дуже негативні.
Лідерство близьке до поняття керівництва, але насправді це різні явища. Керівництво - це строго регламентований процес управління діяльністю офіційно організованого колективу. Лідер - неофіційна особа.
Члени негативних груп засуджених пред'являють до своїх ватажкам такі вимоги: сміливість у спілкуванні з іншими, орієнтація на досягнення матеріальних благ на користь групи, стійка прихильність антигромадських нормам і правилам поведінки і т.д.
Функції лідера різноманітні: а) виконавча; б) функція контролю і маскування внутрішніх зв'язків; в) заохочення і покарання; г) функція арбітра і посередника. Ці функції здійснюються різними способами: схваленням, несхваленням, погрозами.
Одночасно з внутрішньою психологічною структурою створюється і функціональна структура злочинної групи. Кожне нове злочин все більш чітко визначає ролі учасників групи, одні безпосередньо виконують злочину, інші підшукують об'єкти злочинів, треті забезпечують збут викраденого і т.д. Функціональна структура визначається особистим складом злочинної групи, видом скоєного злочину, об'єктом злочинного посягання та іншими факторами.
Закономірністю розвитку злочинної групи є тенденція до поступової заміни емоційних стосунків між учасниками злочинної групи на чисто ділові, функціональні, засновані виключно на спільній злочинній діяльності. Ділові відносини в організованій злочинній групі набувають вирішальний характер, значення емоційних, особистих поступово втрачається, а в ряді випадків вони можуть і не бути зовсім. Та ж сама тенденція спостерігається і в групах, учасники яких пов'язані родинними відносинами. «Емоційні відносини, що базується на взаємних симпатіях і антипатіях, еволюціонують у відносини суто функціональні. Зміцнення функціональних зв'язків обумовлює консолідацію групи, узгодженість дій її членів » [25] .
Остання закономірність формування і функціонування злочинних груп - постійна дія в ній двох протиборчих сил одна з них спрямована на подальшу інтеграцію і об'єднання членів злочинної групи, а інша - на їх роз'єднання. Однак у період успішної діяльності злочинна група являє собою психологічно спаяне формування. Поки група вдало скоює злочини, залишається не викритої, тенденція до інтеграції та згуртуванню її членів переважає. Якщо ж злочинна група зазнала якусь невдачу і виникла небезпека викриття і її членів до відповідальності, то посилюється тенденція до роз'єднання групи, виявляються приховані конфлікти, суперечності, зростає напруженість у відносинах між її учасниками. Деякі вчені в груповому характері діянь бачать щось «позитивне», що сприяє розпаду груп. Вказуючи на те, що розпаду злочинних груп сприяє своєчасне запобігання задумують і підготовлених, припинення розпочатих злочинів, ці вчені, на наш погляд, вірно пишуть, що вирішальну роль у цьому грають оперативно-розшукові апарати. «Сама природа групового злочинної поведінки створює в багатьох випадках сприятливі умови для використання в попереджувальних цілях оперативно-розшукових засобів і методів» [26] . Звісно, ​​така «позитивність» існує, проте вона відносна. Багато чого залежить від того, яка сама злочинна група [27] . Тобто її структура, кількісний і якісний склад групи, рівень згуртованості та організованості її членів, характер злочинної діяльності, внутрішня ієрархія і т.д.
Таким чином, процесу формування і функціонування злочинних груп у КІН притаманні загальні соціально-психологічні закономірності. Разом з тим у окремих злочинних груп процес формування та функціонування має особливості, пов'язані зі специфікою особового складу та сферою злочинної діяльності.
У процесі переростання антигромадських груп в злочинні в них відбуваються важливі зміни: збільшується кількість учасників, зростає частка осіб з більш негативною соціально-моральної характеристикою (злісні порушники режиму КІН, рецидивісти і т.д.), склад групи стає більш різнорідним, з числа осіб з особливо негативною спрямованістю висувається лідер, який все частіше використовує авторитарні методи управління злочинною групою. У результаті злочинна група засуджених стає згуртованою і згуртованою і, перетворившись на організоване об'єднання, переходить до скоєння небезпечних злочинів.
Дещо по-іншому формуються злочинні групи, які складаються з осіб раніше неодноразово судимих. Процес утворення даних злочинних груп відрізняється рядом особливостей. По-перше, вони відразу формується як злочинні, тобто зорієнтовані на скоєння злочинів. По-друге, групи рецидивістів можуть утворитися як організовані, минаючи нижчі типи, оскільки вже на початковому етапі утворення в них часто є лідер, який одночасно є і організатором злочинної групи. По-третє, особи, що входять в такі групи, мають злочинний досвід, знайомі з методами та прийомами слідства і оперативно розшукової діяльності органів внутрішніх справ. Тому вони можуть використовувати найбільш витончені способи вчинення групових злочинів, а також приймати спеціальні заходи для своєї маскування, ретельної конспірації злочинної діяльності і зв'язків усередині групи.
Володіючи певним злочинним досвідом, учасники таких злочинних груп скоюють злочини більш кваліфіковано, частіше застосовують технічні засоби, ретельніше приховують сліди злочинів і предмети, здобуті злочинним шляхом, нерідко заздалегідь домовляються про те, як вести себе у випадках виявлення їх злочинних дій.
По-четверте, злочинні групи з числа осіб раніше неодноразово судимих, як правило, нечисленні. Це пояснюється тим, що зазвичай рецидивісти воліють мати справу з досвідченими злочинцями і уникають брати участь у групах, де багато осіб, «не перевірених у справі».
По-п'яте, організатор злочинної групи використовує специфічні прийоми для втягування в групу потрібних для здійснення групових злочинів людей. Злочинці з метою залучення до злочинної діяльності потрібних їм осіб використовують компрометацію і шантаж, постановку в матеріальну чи іншу залежність (наприклад, втягуючи в гру в карти «під інтерес» обличчя програє і у нього з'являється грошовий борг, який у подальшому замінюють на вчинення будь- які дії, як правило, протиправного). Також використовується створення труднощів у роботі і обіцянка допомоги в разі згоди вступити в злочинну групу. Іноді зазначені прийоми застосовують у поєднанні.
Всі вищевказані особливості злочинних груп слід враховувати не лише для розуміння процесів їх формування та функціонування, але і для успішного проведення профілактичних заходів щодо злочинних груп у колоніях з виконання покарання.
2.2. Загально-профілактичні заходи щодо попередження групових злочинів засуджених в УВП.
Аналіз законодавства та практичної діяльності правоохоронних органів показав, що в сучасних умовах в Республіці Узбекистан зростає необхідність правового регулювання попередження злочинів, оскільки ця діяльність здійснюється в основному хаотично і в мінімальному режимі. Її правова регламентація зводиться до окремих відомчим нормативним актам, що регулюють діяльність служб і підрозділів правоохоронних органів. Незважаючи на серйозність ситуації зі злочинністю, в країні недостатньо розроблена концепція розвитку, закону і структури системи органів, які здійснюють попереджувальну діяльність.
Відсутність законодавчого регулювання профілактичної діяльності в сучасному Узбекистані породжує різнобій у реалізації цієї важливої ​​функції держави різними органами і організаціями, а в ряді випадків призводить до окремих порушень прав громадян, наприклад, при здійсненні індивідуальної профілактичної діяльності.
На нашу думку розробка та прийняття базового закону «Про основи державної системи попередження злочинів», що регулює діяльність з попередження злочинів, визначено вимогами Конституції Республіки Узбекистан. Оскільки обмеження прав і свобод людини може здійснюватися тільки у випадках, передбачених законом і лише в тій мірі, в якій це необхідно з метою поваги прав і свобод інших осіб, задоволення вимог моралі і моральності, громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві. Причому, допускається можливість обмеження прав і свобод у виняткових випадках. [28]
Необхідність прийняття закону «Про основи державної системи попередження злочинів» визначається також процесом і істотою глибокого реформування суспільних відносин в сучасному Узбекистані, обумовлює кардинальні зміни в діяльності держави з попередження злочинів, серйозністю кримінальної ситуації в країні. Що, у свою чергу, неминуче веде до необхідності правового регулювання попереджувальної діяльності - одного з пріоритетних напрямів діяльності держави у сфері боротьби зі злочинністю. У теперішній же час воно носить фрагментарний характер і здійснюється в основному відомчими нормативними актами. Результатом такого положення є розрізненість, слабка скоординованість попереджувальної діяльності і, в кінцевому рахунку, незначна ефективність попередження злочинів.
Відповідно до Конституції Республіки Узбекистан та загальновизнаними нормами міжнародного права закон повинен встановлювати засади правового регулювання відносин, що виникають у зв'язку з діяльністю державної системи попередження злочинів, спрямовані на виявлення причин злочинів, умов, що сприяють їх вчиненню, надання профілактичного впливу на осіб, схильних до вчинення злочинів. Він повинен містити норми, які регламентують організаційне, інформаційне та ресурсне забезпечення запобігання злочинам, надаючи можливість правоохоронним органам, органам місцевого самоврядування та іншим державним і недержавним інституціям з урахуванням їх компетенції розробляти відповідні нормативні правові акти, які деталізують положення закону. Також в ньому повинні бути визначені:
1) основні цілі, завдання і принципи діяльності з попередження злочинів;
2) гарантії, форми і способи захисту прав і свобод осіб, щодо яких застосовуються запобіжні заходи;
3) система суб'єктів попередження злочинів, визначаючи суб'єкти державної системи попередження злочинів та їх загальну компетенцію, диференціювати їх залежно від характеру і змісту діяльності у зазначеній сфері: суб'єкти, які безпосередньо здійснюють попередження злочинів (правоохоронні органи); і суб'єкти, які беруть участь у попередженні злочинів ( органи та установи соціального обслуговування населення, громадські формування та громадяни).
Такий підхід дозволяє конкретизувати загальну компетенцію суб'єктів попередження злочинів з урахуванням специфіки їх діяльності та об'єктів попереджувального впливу у відомчих нормативних правових актах, що базуються на положеннях цього закону.
Саме в цій сфері недолік правового регулювання відчувається найбільше, оскільки тут, як свідчить практика, найбільш істотно зачіпаються конституційні права громадян. Значну увагу в законі повинно приділятися підстав для застосування індивідуальних заходів попередження злочинів. Це має суттєве значення для дотримання законності і обгрунтованості прийняття відповідних рішень повноважними посадовими особами.
Таким чином, можна зробити висновок про те, що у суспільстві давно назріла соціальна потреба прийняття базового закону «Про основи державної системи попередження злочинів», відповідно до якого в подальшому могли б прийматися відповідні закони та підзаконні акти по окремих напрямках попереджувальної діяльності. Прийняття такого закону усуне існуючу прогалину в законодавстві Республіки Узбекистан в частині правового регулювання попередження злочинів.
Попередження злочинів у місцях позбавлення волі має певні особливості, які обумовлені:
- Її місцем і роллю в системі заходів щодо виправлення засуджених;
- Тенденцією і закономірностями злочинності в місцях позбавлення волі;
- Криміногенними чинниками злочинності в установах по виконанню покарання, впливають на її стан;
- Причинами конкретних злочинів і особливостями їх вчинення в місцях позбавлення волі;
- Особистістю злочинця;
- Особливою групою злочинів, що становлять ядро ​​злочинності в УВП;
- Кількістю учасників і засобами, які використовуються для цієї мети.
Застосування заходів кримінально-виправного впливу, чітка організація режиму відбування покарання створюють необхідні умови для виправлення засуджених, попередження злочинів та інших правопорушень. Тому цілеспрямоване застосування всіх форм політико-виховної роботи, належна організація трудового виховання, загальноосвітнього і професійного навчання, забезпечення виконання вимог режиму, створюють загальні передумови для усунення правопорушень серед засуджених.
У діяльності адміністрації важливе значення має і загальна профілактична робота забезпечує: усунення умов, що сприяють виникненню конфліктів, зміцнення режиму і дисципліни серед засуджених, створення локальних житлових зон та ізольованих виробничих ділянок, забезпечення ретельного огляду засуджених при переході з виробничої зони в житлову; попередження проникнення на територію колонії заборонених предметів; боротьбу з азартними іграми; вдосконалення нагляду за засудженими на виробництві, у житлових зонах; забезпечення порядку під час проведення культурно-масових заходів.
У лекціях і бесідах, проведених із засудженими, необхідно передбачати теми, зміст яких спрямований на викриття «кримінальної політики» традиційної злочинного середовища, неписаних правил поведінки, які розповсюджуються засудженими, провідними паразитичний спосіб життя.
У системі загальної профілактики злочинів необхідно виділити заходи, спрямовані на усунення умов, що сприяють виникненню конфліктів серед засуджених. У зв'язку з цим необхідно встановлювати й аналізувати найбільш поширені місця і час виникнення конфліктів (в житловій зоні і на виробництві), склад їх учасників, характер конфліктів (ситуативний або затяжний). Аналіз зазначених даних дозволяє приймати організаційні заходи щодо усунення умов, що сприяють виникненню конфліктів серед засуджених, і, відповідно, що випливають з них правопорушень.
За підсумками проведеного опитування працівників колоній та управлінь (відділів) ГУВП визначено чотири групи найбільш значущих обставин, що сприяють виникненню конфліктів:
1) пов'язані зі статусом засудженого в бригаді, загоні, колонії в цілому;
2) пов'язані з формуванням у місцях позбавлення волі спільнот засуджених з поведінкою негативною спрямованості;
3) пов'язані із здійсненням неформальних групових норм і правил поведінки в середовищі засуджених;
4) пов'язані зі схильностями, звичками і психічними відхиленнями окремих засуджених.
За обставин, пов'язаних зі статусом засудженого, відзначена негативна реакція певної частини засуджених на прагнення деяких з них до досягнення авторитету у адміністрації КІН. Засуджені, схильні до антигромадської способу життя, нерідко ведуть постійне спостереження за підозрюваними у зв'язках з адміністрацією КІН. Особливо характерно це для колоній суворого і особливого режиму. Важливою обставиною, що сприяє виникненню конфліктів між засудженими, є боротьба за певний статус в їх середовищі, прагнення засуджених до «лідерства», утвердження свого впливу над іншими засудженими. Про це ми детально говорили в попередніх параграфах.
Обставини, пов'язані з формуванням спільності негативною спрямованості, вельми поширені, так як для засуджених характерно прагнення об'єднуватися в неформальні групи. Дві обставини - негативне ставлення певної частини засуджених до участі інших у самодіяльних організаціях і прагнення стати на шлях виправлення - визначають значна кількість конфліктів між засудженими з позитивною і негативною спрямованістю поведінки. Своєчасний контроль за процесом формування малої групи має велике значення для попередження можливих конфліктів і профілактики правопорушень в середовищі засуджених. Бо мають місце випадки, коли освіта груп з негативною спрямованістю поведінки приводило їх надалі в злочинні угруповання.
Виникненню конфліктів серед засуджених в значній мірі сприяють обставини, пов'язані з існуванням в місцях позбавлення волі неформальних законів і правил поведінки. Дослідження показують, що серед засуджених виробляється певний «кодекс» групових правил поведінки, якими керуються засуджені при виборі способів дії в тих чи інших життєвих ситуаціях. Вдалося виявити ряд таких правил, основними з яких є:
- Культ фізичної сили, що виражається у виділенні серед засуджених «авторитетів» - як правило, фізично сильних, які можуть вчинити розправу над іншими засудженими;
- Поділ засуджених в малих групах на лідерів, виконавців волі лідерів, відкинутих засуджених, незалежних засуджених, які дотримуються самостійного думки. Між ними встановлюється певна система правил, яких дотримуються засуджені при спілкуванні один з одним;
- Наслідки неотданного боргу - коли за невиплачений у строк або у повній сумі борг неминуча фізична розправа. Так наприклад, засуджений Н. завдав кілька ударів бритвою по обличчю засудженому С. за те, що той не віддав йому під час чай, який брав у борг (залишивши на його обличчі своєрідні шрами, такі шрами, як правило, ставлять у випадках ритуального « опускання »);
- «Вимога» солідарності, що виявляється найчастіше при створенні малих груп, члени яких зобов'язуються ні в чому не видавати один одного;
- Участь засуджених у самодіяльних організаціях або допомогу адміністрації вважаються компрометуючими для негативно спрямованих засуджених. Але тут також варто сказати і про такі протиправні дії з боку деяких членів КПС (секції профілактики правопорушень), як перевищення своїх повноважень, грубість і образи на адресу засуджених, рукоприкладство. Крім того, проникнення в самодіяльні організації пристосуванців, по суті, є прихованими порушниками режиму відбування покарання, та наявність у них привілейованого, з точки зору основної маси засуджених, положення породжує неприязні відносини до всіх членів самодіяльних організацій і негативно позначається на всьому процесі виправлення засуджених.
Активізація роботи з підбору і розстановці членів самодіяльних організацій з метою недопущення проникнення в них пристосуванців, а також систематичні заняття з навчання членів цих організацій тактиці припинення групових протиправних дій підвищать ефективність діяльності самодіяльних організацій у роботі з профілактики групових злочинів у колоніях з виконання покарання.
Є й інші правила і традиції, що існують у середовищі засуджених. Всі вони базуються в більшості випадків на неправильному, викривленому розумінні честі, товариства, боргу. Важливо своєчасно розвінчати помилкові традиції, постійно роз'яснюючи їх безглуздість і порочність, особливо при роботі з особами, вперше засудженими.
Важливе значення має група обставин, пов'язаних зі схильностями, звичками і психічними відхиленнями окремих засуджених. Так, велике значення в умовах відбування покарання набуває вживання засудженими в розмові образливих виразів, кличок. Слід враховувати загострену реакцію на ті чи інші відтінки і мовні звороти. Практика показує, що значна кількість конфліктів між засудженими виникає у зв'язку з вживанням будь-ким того чи іншого виразу, образливою клички.
Причиною багатьох конфліктів залишається прояв мужолозтва у окремих засуджених. Звинувачення у мужолозтві - одне з найсерйозніших в середовищі засуджених; підозрюваний в цьому автоматично створює конфліктну ситуацію. Слід відзначити одну дуже важливу обставину, що найбільшою мірою виявляється в колоніях суворого і особливого режиму. Це можливість знайомства окремих засуджених один з одним по місцях попереднього відбування покарання. Між такими засудженими можливий прояв усталеною раніше ворожнечі, переростання якої у конфлікт неминуче при повторній зустрічі в місцях відбування покарання. Подібні конфлікти на грунті «відомості старих рахунків» можливо своєчасно попереджати шляхом уважного вивчення особових справ засуджених, їх можливих контактів з іншими засудженими в минулому.
В установах по виконанню покарання відбувають покарання значне число осіб з певними психічними відхиленнями: психопати, олігофрени (розумово відсталі), засуджені, які перенесли психічні хвороби, що мали фізичні травми і т.д. - Все, в тій чи іншій мірі, характеризуються конфліктною поведінкою. Тому при виявленні конфліктних ситуацій, усунення або припиненні конфліктів необхідно враховувати можливість участі в них такої категорії засуджених. Психічні відхилення можна встановити з особистої справи або шляхом направлення засудженого на консультацію до психіатра. При підтвердженні психічного відхилення доцільно погоджувати заходи профілактичного впливу на таких засуджених з фахівцями - психіатрами, психологами.
При проведенні загально-профілактичних заходів, спрямованих на попередження правопорушень серед засуджених, необхідно враховувати весь комплекс взаємовідносин факторів, що характеризують як кримінально-виконавчі установи в цілому (вид режиму, стан і рівень організації політико-виховної та профілактичної роботи трудового виховання, стан матеріально-побутового забезпечення тощо). Так і середу засуджених, її склад з точки зору кримінально-правових, кримінологічних, демографічних, педагогічних і соціально-психологічних ознак, а також взаємодія засуджених у даному середовищі.
Не слід забувати, що злочинний світ винахідливий і витончений. Серед кримінальників є чимало людей дуже обдарованих, які без будь-яких комп'ютерів і соціологічних опитувань безпомилково підраховують своє оточення і роблять найтонші прогнози. Вони прекрасні психологи, і поведінка начальників загонів, працівників оперативних і режимних частин, співробітників інших служб і підрозділів КІН для них очікувано, передбачувано. Разом з тим багато співробітників установ з виконання покарання до цих пір ще слабо володіють методами аудіовізуальної діагностики - вивчення особистості злочинців, їх особливостей за зовнішніми ознаками. [29] Таке становище викликає серйозну тривогу. Наші спостереження показують, що професійним злочинцям і рецидивістам притаманні загальні ознаки, які добре відомі небагатьом фахівцям системи УВП. Перш за все, це відноситься до їх субкультурі: жаргону, татуювань, жестам. Говорячи про жаргонізми і лихослів'ї, притаманних злочинному населенню, слід зазначити, що не можна спрощено все зводити до соціальних або ідеологічних причин. Образлива, непристойна лексика існує в багатьох мовах і культурах. Саме з слів такого роду складається лексичний склад мови, властивий певній субкультурі, - лихослів'я. Це відносно невелика і замкнута група слів і виразів, на вживання яких в культурному співтоваристві накладається «табу». Звичний мат - це абсолютне і закінчене прояв безкультур'я. Основна причина його формування - культурний вакуум злочинних співтовариств. Фахівці з лінгвістики стверджують, що лихослів'я не тільки ображає інших людей, а й руйнівно діє на саму людину: мат ніби стає частиною його менталітету. Людина починає дивитися на світ крізь призму цієї «культури», і світ цей гнітюче примітивний, оскільки все різноманіття життя зводить в ньому до найпростіших відправлень. Слід зазначити, що по частині діалогу злочинна частина населення виглядає досить примітивно, відрізняється збідненим лексиконом, в її мові переважають одноманітні фрази-паразити, що характеризують розумовий розвиток особливого роду. Проте судити про людину тільки за особливостями мови явно недостатньо. Перш ніж зробити висновок про характер людини, необхідно навчитися аналізувати цілий комплекс його зовнішніх проявів, вміти визначити особливості особистості за зовнішніми ознаками: поведінки, жаргону, поз, жестів, розміром зон спілкування («обсяг аури»), татуювань - тобто здійснювати візуальну діагностику особистості. Жаргон у злочинному світі більше піддається зміни і рухливий в часі і просторі, ніж татуювання. Татуювання більш стабільні. У середовищі правопорушників вельми поширені татуювання, що позначають положення злочинця в специфічному середовищі. За кожною з татуювань варто відповідна соціально-рольова функція її володаря. Інтерпретація зображення залежить від місця і форми його розташування на тілі. Уміння визначати значення татуювань необхідно кожному співробітникові правоохоронних органів.
Багатьох злочинців відрізняють рухливість і активна жестикуляція. Жести також мають свій певний сенс і конкретний зміст. Проте інколи буває складно зафіксувати пози, виражають основний зміст думок, намірів, відносин між людьми, настрою, а також підтверджують справжність слів, заяв і дій засуджених.
Відомо, що будь-які раса, нація, країна, клас і всяка професія у своєму розпорядженні певний числом поз, які їм властиві, з яких вони ніколи не виходять і які представляють собою стиль епохи, раси чи даної професії. Кожна людина у відповідності зі своїм індивідуальним характером запозичує з цього стилю певне число поз, і, як наслідок, кожен індивід має дуже обмежене їх число. Більш того, вважається, що стиль руху і поз кожної епохи, кожної раси та кожного класу нерозривно пов'язаний з деякими формами мислення і почуттів. Вони настільки пов'язані, що людина не може змінити ні форму своїх думок, ні форму своїх почуттів, не змінивши свої пози.
Таким чином, з усього вищевикладеного випливає висновок, що ця форма аудіовізуальної діагностики злочинців найбільш актуальна, але, на жаль, менше за все науково і методично опрацьована. Хоча наука управління давно звернула увагу на мову рухів, в системі УВП поки лише робляться перші спроби такої діагностики. Тому ми вважаємо за доцільне, включити в програму навчання і підготовки співробітників установ з виконання покарання заняття з аудіовізуальної діагностиці засуджених, з метою придбання і вдосконалення знань у цій області. Ті співробітники, які дійсно вміють розбиратися в людях, в тому числі в засуджених, навчившись мови рухів тіла, набувають ще один потужний засіб впливу на них. Знання спеціального жаргону та інших засобів невербального спілкування злочинців допомагає працівникам правоохоронних органів своєчасно припиняти злочинні задуми, недозволені зв'язку, перешкоджати проникненню заборонених предметів в УВП, глибше вивчати особу засудженого та кваліфікованіше будувати виховний процес.
Проблематичним також є таке питання, як основні форми і методи виховної роботи із засудженими до позбавлення волі (встановлені ст.97 ДВК, відповідно до ч.2 якої в установах по виконанню покарання здійснюється моральне, правове, трудове, фізичне та інше виховання) сприяють їх виправлення. Сказане потребує, однак, в деяких роз'ясненнях, бо в Законі названі основні напрями процесу виправлення засуджених, що по суті відноситься до педагогічних понять.
Виховна робота, що проводиться в даний час в багатьох колоніях з виконання покарання, не здатна істотно впливати на виправлення засуджених, так як у цій роботі акцент в основному робиться на масові форми впливу. А вони далеко не завжди доходять до конкретного індивіда, звідси - їх формалізм і низька ефективність. До того ж в установах по виконанню покарання знаходиться значна частина засуджених, які мають різні відхилення у психіці, а на таких осіб масові форми впливу, як правило, позитивного впливу не роблять. [30]
Представляється, що виховну роботу із засудженими слід більш конкретизувати і спрямувати її, в першу чергу, на дотримання вимог законів і прийнятих у суспільстві правил поведінки. Здійснюючи виховну роботу із засудженими, потрібно активно використовувати досягнення науки і техніки. У міжнародних нормах рекомендується у поводженні з особами, засудженими до тюремного ув'язнення чи іншої подібної міри покарання, прагнути, враховуючи тривалість вони відбувають, прищеплювати бажання підкорятися законам і забезпечувати своє існування після звільнення. Звернення зніми повинно зміцнювати в них відчуття власної гідності і усвідомлення своєї відповідальності.
Однією з основних форм виховної роботи має бути роз'яснення законодавства. Тобто планомірне систематичне ознайомлення з положеннями Конституції Республіки Узбекистан, наприклад, ст.ст. 18-52 «Основні права, свободи та обов'язки людини і громадянина»; Кримінально-виконавчого кодексу Республіки Узбекистан, ст.ст. 8-13 «Правове становище засуджених»; Правил внутрішнього розпорядку в установах по виконанню покарання, § 22 «Правила поведінки засуджених» та ін
Роз'яснення законодавства являє собою різновид правового виховання, має на меті формування у засуджених навичок правової культури, поваги до закону, до його точного і неухильного дотримання. Правове виховання засуджених передбачає також формування у них правосвідомості, що включає знання принципів і норм права, переконання в необхідності дотримуватися їх.
Причинний комплекс рецидивної злочинності в місцях позбавлення волі відображає суперечливість соціального призначення та соціально-психологічних наслідків позбавлення волі. Найбільш небезпечні з них - кримінальна субкультура з її розкладаючим впливом на засуджених і протистоянням адміністрації установи з виконання покарання, а також міжособистісні конфлікти між засудженими. У взаємодії із загальними факторами злочинності, які реалізувалися в особистості засудженого і в скоєний ним злочин, зазначені негативні наслідки позбавлення волі живлять рецидивную злочинність у місцях позбавлення волі. До цього слід додати провокуючий вплив на злочинність фактів порушення законності і прав засуджених окремими співробітниками установ з виконання покарання. Співробітник установи з виконання покарання завжди повинен тримати себе в рамках передбаченого законом поведінки. В основі такої поведінки має лежати нове мислення в кримінально-виконавчої політики, згідно з яким на засудженого потрібно дивитися як на громадянина держави, як на людину - члена нашого суспільства, що потребує співчуття, з проявом якого може початися виправлення злочинця.
Працівників установ з виконання покарання не можна змусити поважати вбивцю, бандита, злодія, але розумом вони повинні зрозуміти, що потрібно бути людяними і милосердними. Слід вимагати поваги встановленого законом правового статусу засудженого. Для нейтралізації вказаних фактів і функціонує система контролю за законністю та дотриманням прав засуджених.
 
 
2.3. Спеціально-профілактичні та індивідуально-профілактичні заходи щодо попередження групових злочинів засуджених в УВП.
Спеціальна профілактика. Успішне проведення спеціально-профілактичних заходів адміністрацією КІН передбачає знання мікросередовища засуджених: системи малих груп та їх спрямованості, структури цих груп, лідерів, характеру взаємин між засудженими в цих групах, а також між групами. Важливо враховувати контингент засуджених, які надходять в колонію, оскільки в процесі їх адаптації до нових умов, до нової для них середовищі, нерідко виникають правопорушення. На рівень правопорушень серед засуджених впливає обмеження їх зв'язків з родиною. Як показують проведені дослідження, поведінку засуджених, у яких під час відбування покарання розпалася сім'я, значно гірше, ніж у засуджених зі збереженою родиною.
Структура малих груп засуджених складається з таких характеристик:
1) кількісний склад (як правило, малі групи засуджених нечисленні за складом);
2) рольова структура (кожен член групи виконує певну роль і займає те чи інше положення);
3) причини утворення (група, як правило, утворюється на основі «земляцтва», подібності інтересів тощо);
4) система спілкування членів групи: а) канали зв'язків; б) засоби зв'язку; в) місце і час «сходок» (зустрічей); г) способи маскування цілей і дій;
5) спрямованість, тобто цілі, норми поведінки і «санкції» у разі відхилення від цих норм;
6) стійкість і час існування групи;
7) положення даної групи серед інших груп засуджених.
Виходячи з цих характеристик, ми і розглянемо необхідні заходи щодо виявлення і роз'єднання малих злочинних груп засуджених в установах по виконанню покарання.
Позитивний результат в роботі з розкладання злочинних груп засуджених, на нашу думку, може бути досягнуто шляхом:
- Впливу на лідера (найефективніший спосіб - самоосуждение або розвінчання лідера). Незважаючи на особливості різних груп лідер - центральна фігура. Як правило - він ініціатор злочину, розробляє план його скоєння, підбирає учасників, розподіляє ролі й т.д. Тому, своєчасне виявлення, розвінчання або ізоляція «ватажка» можуть призвести до розпаду групи. Також ефективним може бути спосіб роз'яснення засудженим непривабливості дій лідерів і активних членів груп негативною спрямованості, розвінчання їх авторитету, доцільно також оголошувати і обставини особливої ​​жорстокості, цинізму злочинів, скоєних лідерами, випадки розправи з суперниками;
- Виявлення претендентів на лідерство. У злочинних групах постійно ведеться прихована чи явна боротьба за лідерство. Правильне використання цього фактора сприяє роз'єднання групи;
- Кількісного і якісного зміни складу групи. У деяких випадках на етапі, коли група тільки формується, і її члени в переважній більшості поки що не є злісними порушниками режиму, а нездорові думки і настрої поширюються у ній одним-двома учасниками, можливе прийняття рішення про переорієнтацію її на соціально корисні цілі. Це можна досягти за умови введення в групу ядра засуджених, твердо стали на шлях виправлення, ізоляції осіб, активно противляться корисної переорієнтації, проведення необхідної роз'яснювальної роботи з членами групи;
- Виявлення каналів, способів інформаційного спілкування членів з метою перекриття цих каналів, розшифровки способів обміну інформацією про цілі групи, встановлюється контроль за місцями збору групи, за частотою, часом, тривалістю, змістом контактів, зустрічей;
- Використання виникають у групі конфліктних ситуацій. Члени злочинних груп симпатії один одному не відчувають. Бувають прояви ворожості,, підозрілості. Все це може за певних умов призвести до розколу;
- Виявлення морально-психологічної атмосфери в групі. Злочинці об'єднуються в групу на основі спільної злочинної діяльності, спільних інтересів невеликого числа людей, між якими підтримуються безпосередні, особисті контакти. Члени такої групи перебувають у постійному спілкуванні один з одним. Тому необхідно звертати увагу і на особисті контакти і відносини засуджених. Метою об'єднання засуджених до злочинної групи є прагнення краще "влаштуватися" в колонії, відчувати захищеність, можливість вести паразитичний спосіб життя, отримання матеріальної вигоди за рахунок поборів з інших засуджених. Тому цілком можливо, що не всі бувають задоволені своєю часткою, є «незадоволені», яких можна використовувати з метою роз'єднання групи;
- Виявлення осіб тяготящийся участю у злочинній діяльності. Такі особи, як правило, грають другорядні ролі і не можуть знайти в собі сил порвати з групою. Проте відповідна профілактична робота з ними може надати неоціненну допомогу в роз'єднанні злочинної групи;
- Розвінчання негативних традицій і звичаїв малих груп засуджених. Присікаються побори групи з залежних засуджених, організовується суворий облік виконання виробничої норми кожним учасником, що виключає можливість здачі продукції, виготовленої іншими засудженими.
Робота з розкладання злочинних груп засуджених передбачає наступні етапи:
1. Підготовчий, метою якого є психологічне вивчення групи для прийняття рішення про вибір методів розкладання;
2. Основний, що зводиться до організації та здійснення діяльності з розкладання групи за допомогою відповідних методів;
3. Заключний, на якому підбиваються підсумки роботи.
Початковий етап, тобто підготовка до роз'єднання групи, передбачає виявлення її дійсних лідерів і всіх інших членів, а також причин утворення групи, її цілей, системи спілкування, яка склалася між її учасниками. При цьому слід мати на увазі, що лідери, які є джерелом антигромадських думок і настроїв у групі, зазвичай маскують своє справжнє ставлення до активу, позитивно характеризується засудженим, адміністрації КІН, приховують свої претензії на роль арбітра і повновладного володаря. Такого роду лідери малих груп засуджених становлять підвищену небезпеку.
Кожен з цих етапів по-своєму складний і важкий. І, тим не менш, найвідповідальнішим з них є другий, основний етап.
При визначенні методів психологічного впливу, спрямованого на розкладання негативних груп, необхідно враховувати: час їх існування, згуртованість, кількість членів, рольову структуру, характер спілкування всередині групи і т.д. Успіх роботи з розкладання малих негативних груп багато в чому залежить від того, наскільки ефективним виявиться вплив на їх злочинні традиції і звичаї.
Індивідуальна профілактика. Важко переоцінити індивідуальну виховну роботу із засудженими, так як жодна з форм виховного впливу не передбачає такого розмаїття прийомів і методів. Вона тим більше необхідна і важлива в установах по виконанню покарання, де утримуються особи з вкоріненими пережитками минулого в свідомості і поведінці, з антигромадськими поглядами і переконаннями, негативними рисами характеру. Індивідуальна виховна робота застосовується під час всього процесу виправлення засуджених. В основі лежать вивчення особистості (соціально-демографічні, психологічні, кримінально-правові, виправно-трудові ознаки) і врахування особливостей кожного.
Індивідуальне вплив на профілактуємих осіб здійснюється за такими основними напрямками:
- Формування у них позитивних, тобто відповідних інтересам нашого суспільства поглядів, переконань;
- Вплив на їх емоційну сферу, тобто виховання почуттів;
- Забезпечення впливу на їх вольову сферу.
Досвід застосування індивідуального підходу у виправленні засуджених показує, що для його здійснення потрібно: всебічно і глибоко вивчати засудженого, виходячи з особливостей його особистості, визначати найближчі і віддалені завдання його виправлення, застосовувати до кожного засудженому найбільш ефективні методи, засоби і прийоми виховання, постійно аналізувати результати роботи по його виправленню і на основі цього вносити корективи у процес виховання.
При виборі методів, форм і засобів впливу на конкретну особу з метою його виправлення важливу роль відіграє облік соціально-психологічної характеристики профілактуємих. Не знаючи індивідуальних особливостей особистості людини, здатного зробити злочин, процес його становлення, причини і умови формування антисоціальних потреб і орієнтацій, а також, не вивчивши його характер, нахили, інтереси, неможливо підібрати найбільш доцільні та ефективні заходи і засоби впливу. Тому облік зазначених якостей особистості, знання рівня її розвитку, освіти, інтелекту і т.д. є умовою вибору найбільш ефективних методів індивідуального впливу.
В даний час установи з виконання покарання у своєму розпорядженні значні і різноманітними засобами виховного та профілактичного впливу на засуджених. Сюди відносяться різні форми змагання, робота самодіяльних організацій, бібліотек, клубів, заняття спортом, проведення бесід, лекцій, диспутів і т.п. Широко практикуються заходи заохочення у відношенні осіб, що стали на шлях виправлення - оголошення подяки, переклад на поліпшені умови утримання та ін (ст.ст. 102-104 ДВК). При здійсненні індивідуальної профілактики ці методи, які застосовуються в комплексі або вибірково, повинні бути спрямовані на формування в особи звички до дотримання правових норм, твердої переконаності у непорушності норм соціального гуртожитку. У той же час до осіб, котрі виявляють небажання підкорятися вимогам режиму, ставати на шлях чесного трудового життя, застосовуються різноманітні заходи примусу. Таким чином, у розпорядженні установ з виконання покарання поряд із загальними педагогічними засобами є передбачені законом специфічні засоби переконання і примусу, які служать цілям виправлення засуджених, а разом з тим і профілактиці рецидиву злочинів. У індивідуально-профілактичної роботи із засудженими співробітникам нерідко доводиться застосовувати знання психології та широко використовувати методи психологічного впливу на особистість засудженого, використовуючи методи переконання і примусу.
Під переконанням у психології розуміється метод впливу на свідомість індивіда, заснований на логічному впорядкування змісту суджень. Переконання припускає таку зміну в свідомості співрозмовника, яке робить його готовим захищати пропоновану точку зору діяти відповідно до неї. Проте в основі переконання лежить спонукальна сила аргументів, яка залежить від їх смислового, логічного змісту та емоційної виразності (тверда впевненість переконує в правильності своєї думки, емоційність бесіди й т.п.). У результаті переконує особистий приклад вихователя, вміння його роз'яснювати все те, що перешкоджає ефективному процесу ресоціалізації особистості, дотримання єдності слова і діла. Розглядаючи моделі психолого-педагогічного впливу на засуджених, як прийомів методу переконання ми маємо на увазі навіювання, вольовий тиск і цілеспрямований вплив на почуття. Легкість навіювання зазвичай спостерігається, коли внушаемое збігається зі свідомими устремліннями людини. Якщо ж суперечить настановам особистості, то свідомість людини пручається вселяє впливів. Підвищена сугестивність характерна для людей вразливих, зі слабким розвитком логічного апарату, в той час як люди, що володіють здоровим глуздом і сильною логікою, швидше схильні переконання, ніж навіюванню. Тому в індивідуально-профілактичної роботи із засудженими необхідно враховувати співвідношення переконання і навіювання, тобто впливу на який свідомо і неусвідомлюваний рівні психічного відображення особистості.
Заходи індивідуально-профілактичного впливу на засуджених повинні оптимально поєднуватися з правовим примусом щодо них у випадках вчинення ними правопорушень. Незастосування відповідальності за порушення режиму, а також злочини, які не становлять великої суспільної небезпеки, породжує у правопорушників впевненість у безкарності, тягне продовження протиправної діяльності, підриває авторитет адміністрації, а також засуджених, що сприяють підтриманню належного порядку, в кінцевому рахунку, є однією з умов рецидивної злочинності.
Примус не тотожне покаранню. Воно виражається в забороні, категоричне вимозі, попередженні, загрозу і має три аспекти: педагогічний, психологічний та адміністративно-правовий. Головна мета примусу - допомогти засудженому уникнути несхвалюваних дій, попередити вчинок. У той же час слід враховувати, що психологічну інерцію не можна зжити заборонами і наказами. Навпаки, в атмосфері напруженості, нервозності, небезпеки, коли людина перебувати у збудженому стані, його упередження виявляються більш чітко, він сильніший чіпляється за старе, вже випробуваний. У даному випадку критика і страх не створюють сприятливу обстановку для сприйняття нового.
Таким чином, теорія і практика індивідуально-профілактичного впливу на засуджених повинні виходити з того, що особистість робить поведінкові акти в умовах масового взаємодії, взаємозв'язків з іншими людьми, і результат дії є до певної міри незалежним від самої людини. Будь-яке поведінка людини схильне принципом гетерогонією цілей (поставлені цілі під впливом соціального середовища не можуть бути здійснені в точній відповідності зі спочатку задуманим варіантом). Отже, результати взаємодії завжди в тій чи іншій мірі знеособлені і не можуть бути зрозумілі тільки виходячи з властивостей окремої людини. Вони виступають вже як соціальні явища, не підкоряючись волі окремої людини, в самій основі мають риси стихійності. У той же час вплив людей один на одного - процес закономірний. Закономірним є і процес персоніфікації особистості, що передбачає привнесення свого «Я» (досвіду відносин) у відносини інших людей, прилучення їх до своїх інтересів, бажань.
Основною формою індивідуальної профілактики є бесіда з профілактуємих. Співробітник при підготовці до бесіди повинен виконати такі підготовчі заходи:
- Проаналізувати інформацію з особової справи засудженого про його поведінку під час слідства, в СІЗО або в інший колонії;
- Попередньо вивчити біографічні, соціально-демографічні, кримінально-правові та інші дані про особу, з яким намічається бесіда;
- Визначити основні цілі та передбачувані результати бесіди;
- Вирішити яку форму бесіди обрати, встановити час, місце і порядок її проведення, з метою успішного встановлення психологічного контакту і довірчих відносин із засудженим.
Окремо слід сказати про важливість індивідуальної роботи із засудженими в період, коли вони тільки прибули в колонію і знаходяться на карантині. У цей період співробітники оперативно-режимного і виховного відділів повинні вести активну роботу ознайомчого і профілактичного характеру з новоприбулими засудженими з метою їх успішної адаптації до нових умов. При проведенні бесіди співробітники повинні ознайомити засудженого з порядком відбування покарання в даному закладі, ознайомити з розпорядком дня, правилами поведінки і т.д. Головне тут навіть не тільки інформація про порядки в колонії, а й застереження про небажаність контакту з окремими засудженими і таким чином важливо встигнути вчасно, поки ще не вироблений психологічний стереотип поведінки, поставити засудженого у чіткі рамки режиму та праці, педагогічно доцільних стосунків з адміністрацією та іншими засудженими. Це тим більше важливо, що якщо таке завдання не вирішена, то негативні сторони особистості, і, перш за все, її моральні вади в кращому випадку не будуть проявлятися або, що теж часом буває, ще більш посиляться під впливом негативно налаштованої частини засуджених, яка намагається вести і дуже активно, «вербування» новачків у свої ряди.
Тому слід, особливо в перший час, проявляти до засудженого пильну увагу, вивчати і враховувати його психологічні особливості, оперативно включати його в систему режимних вимог, у виробничий працю, в навчання й т.д. Це необхідно також і у зв'язку з його емоційно-вольової нестійкістю. Не слід забувати, що ця нестійкість у засуджених вельми посилюється через переживання, пов'язаних з позбавленням волі, особливо в перші місяці їх перебування в колонії і за два-три місяці до звільнення.
Висновок.
 
Зміцнення демократичної законності і правопорядку в нашій країні передбачає подальше посилення боротьби з різними негативними явищами, відхиленнями від норм права, моральності та моралі. Ось чому в останні роки наша держава послідовно і цілеспрямовано проводить лінію щодо вдосконалення діяльності правоохоронних органів, зміцненню демократичної законності і правопорядку.
Завершуючи кримінологічний аналіз групових злочинів засуджених в установах по виконанню покарання, слід підкреслити, що коло проблем, пов'язаних з їх попередженням, не вичерпується розглянутими нами аспектами формування і функціонування злочинних груп та психологічними явищами і процесами, що протікають в середовищі засуджених в умовах соціальної ізоляції. Поглиблені дослідження в цій області, безсумнівно, створять базу для подальших теоретичних узагальнень, відкриють нові можливості в справі успішної боротьби зі злочинністю, і з груповою злочинністю засуджених зокрема.
Узагальнення основних висновків кримінологічного аналізу групових злочинів засуджених в установах по виконанню покарання та результатів проведеного дослідження, представляє можливим сформулювати деякі пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення діяльності підрозділів і служб установ з виконання покарання з попередження злочинів, скоєних засудженими:
1. Діяльність адміністрації УВП, що проводиться в рамках спеціально-кримінологічного процесу, передбачає наступні етапи: профілактика групових злочинів, запобігання групових злочинів, припинення групових злочинів. При цьому діяльність з попередження злочинів повинна виходити з принципів законності, демократизму, гласності, соціальної справедливості, комплексності, своєчасності та достатності заходів попередження злочинів, дотримання яких підвищить ефективність заходів боротьби зі злочинністю.
2. Будь-яка злочинна група має загальні характерні для всіх ознаки. Виходячи з цих ознак істотне кримінологічне значення мають: чисельний якісний склад групи, вік і стать її членів та ін; соціально-психологічне значення мають: параметри групи (склад, структура), внутрішньогрупових і міжособистісні процеси, групові норми та ціннісні орієнтації, система санкцій та ін При виробленні і проведенні попереджувальних заходів щодо злочинних груп необхідно враховувати ці ознаки.
3. Засуджені встановлюють стійкі особисті взаємини і об'єднуються в групи за умови, якщо вони мають які-небудь загальні мотиви, цілі, інтереси, реалізацію яких бачать тільки через групову взаємодію, якщо така взаємодія стимулює їх до групового спілкування. Головна причина утворення «сімей» (негативних малих груп) - прагнення об'єднатися в групу, в рамках якої можна краще «влаштуватися» в колонії, відчувати захищеність, можливість організовано протистояти впливу адміністрації КІН і активу, вести паразитичний спосіб життя, переслідувати засуджених, лояльно відносяться до адміністрації КІН, підтримувати злісних порушників режиму. При цьому для всіх злочинних груп властиві загальні закономірності їх формування та функціонування, які необхідно враховувати при здійсненні заходів по їх профілактиці. Активізація роботи з підбору і розстановці членів самодіяльних організацій засуджених (таких як Рада колективу загону засуджених, секція профілактики правопорушень та ін) з метою недопущення проникнення в них пристосуванців, а також систематичні заняття з навчання членів цих організацій тактиці поводження з засудженими та прийомам і методам профілактики правопорушень істотно вплинуть на криміногенну обстановку в колоніях з виконання покарання.
4. Велика кількість групових ексцесів у КІН пов'язано з наявністю позитивних груп засуджених і негативних (або злочинних) угруповань і боротьбою між ними за лідерство. Тому необхідно вести облік груп засуджених, які мають негативну спрямованість.
5. Аналіз законодавства та практичної діяльності правоохоронних органів показав, що діяльність з попередження злочинів в установах по виконанню покарання потребує правової регламентації. В даний час нормативно-правова база попереджувальної діяльності зводиться до окремих відомчим нормативним актам, що регулюють діяльність окремих служб і підрозділів правоохоронних органів. Що породжує різнобій у реалізації цієї важливої ​​функції держави, а в ряді випадків призводить до окремих порушень прав громадян, наприклад, при здійсненні індивідуальної профілактичної діяльності. Таким чином, можна зробити висновок про те, що у суспільстві давно назріла соціальна потреба прийняття базового закону, який регулював би діяльність з попередження злочинів. Прийняття такого закону усуне існуючу прогалину в законодавстві Республіки Узбекистан в частині правового регулювання попередження злочинів.
6. Виховна робота, що проводиться в даний час в багатьох колоніях з виконання покарання, не здатна істотно впливати на виправлення засуджених, так як у цій роботі акцент в основному робиться на масові форми впливу. А вони далеко не завжди доходять до конкретного індивіда, звідси - їх формалізм і низька ефективність. До того ж, в установах по виконанню покарання, знаходиться значна частина засуджених, які мають різні відхилення у психіці, а на таких осіб масові форми впливу, як правило, позитивного впливу не надають. Представляється, що виховну роботу із засудженими слід більш конкретизувати і спрямувати її, в першу чергу, на дотримання вимог законів і прийнятих у суспільстві правил поведінки.
7. З метою успішної адаптації засуджених до нових умов життя в установах по виконанню покарання необхідно проводити індивідуальну роботу з засудженими в період, коли вони тільки прибули в колонію і знаходяться на карантині. У цей період співробітники оперативно-режимного і виховного відділів повинні вести активну роботу ознайомчого і профілактичного характеру з новоприбулими засудженими, повинні виробляти у них психологічний стереотип поведінки, поставити їх у чіткі рамки режиму та праці, педагогічно доцільних стосунків з адміністрацією та іншими засудженими.
8. Провокуючий вплив на злочинність засуджених надають факти порушення законності і прав засуджених окремими співробітниками установ з виконання покарання. Співробітник установи з виконання покарання повинен завжди тримати себе в рамках передбаченого законом поведінки. В основі такої поведінки має лежати нове мислення в кримінально-виконавчої політики, згідно з яким на засудженого потрібно дивитися як на громадянина держави, як на людину - члена нашого суспільства, що потребує співчуття, з проявом якого може початися виправлення злочинця. Слід вимагати поваги встановленого законом правового статусу засудженого.
9. Аналіз соціально-психологічних явищ у середовищі засуджених, показує, що дані процеси нерідко негативні і роблять серйозний вплив на всі сторони діяльності УВП. Практичні працівники повинні знати їх і враховувати у своїй роботі. Об'єктивний підхід до соціально-психологічних явищ у середовищі засуджених сприятиме вдосконаленню діяльності УВП, успішному вирішенню завдання виправлення засуджених. З метою ефективного припинення злочинних задумів, недозволених зв'язків, перешкоджання проникненню заборонених предметів в УВП, глибокого вивчення особистості засуджених та кваліфікованого побудови виховного процесу доцільно включити в програму навчання і підготовки співробітників установ з виконання покарання заняття з аудіовізуальної діагностиці засуджених (методів вивчення особи злочинця по зовнішнім ознаками - міміці, понтаміміке, жаргону, жестикуляції, татуювань і т.д.). Ті співробітники, які дійсно вміють розбиратися в засуджених, навчившись їх мови рухів тіла, набувають ще один потужний засіб впливу на них.
10. Як показує практика, більшість правопорушень відбувається засудженими на грунті виникають між ними конфліктів. У зв'язку з цим необхідно виділити заходи, спрямовані на усунення умов, що сприяють виникненню конфліктів серед засуджених, встановлювати і аналізувати найбільш поширені місця і час виникнення конфліктів, склад їх учасників, характер конфліктів. Аналіз зазначених даних дозволяє приймати організаційні заходи щодо усунення умов, що сприяють виникненню конфліктів серед засуджених, і, відповідно, що випливають з них правопорушень. Слід також відзначити одну дуже важливу обставину, що найбільшою мірою виявляється в колоніях суворого і особливого режиму. Це можливість знайомства окремих засуджених один з одним по місцях попереднього відбування покарання. Між такими засудженими можливий прояв усталеною раніше ворожнечі, переростання якої у конфлікт неминуче при повторній зустрічі в місцях відбування покарання. Подібні конфлікти на грунті «відомості старих рахунків» можливо своєчасно попереджати шляхом уважного вивчення особових справ засуджених, їх можливих контактів з іншими засудженими в минулому.
11. В установах по виконанню покарання відбувають покарання значне число осіб з певними психічними відхиленнями: психопати, олігофрени (розумово відсталі), засуджені, які перенесли психічні хвороби, що мали фізичні травми і т.д. - Все, в тій чи іншій мірі, характеризуються конфліктною поведінкою. Тому при виявленні конфліктних ситуацій, усунення або припиненні конфліктів необхідно враховувати можливість участі в них такої категорії засуджених. При підтвердженні психічного відхилення доцільно погоджувати заходи профілактичного впливу на таких засуджених з фахівцями - психіатрами, психологами.
Ми вважаємо, що реалізація на практиці містяться в даному дисертаційному дослідженні пропозицій і рекомендацій надасть позитивний вплив на стан боротьби зі злочинами, вчиненими засудженими в установах виконання покарання.
Список використаної літератури:
1. Керівна література.
1.1. Карімов І.А. Узбекистан: свій шлях оновлення і прогресу. - Т., 1992. -71 С.
1.2. Карімов І.А. Узбекистан: національна незалежність, економіка, політика, ідеологія. Т. 1. - Т., 1996. - 349 с.
1.3. Карімов І.А. Наша мета: вільна і процвітаюча Батьківщина. Т. 2. - Т., 1996. - 380 с.
1.4. Карімов І.А. Узбекистан на порозі XXI століття: загрози безпеки, умови та гарантії прогресу. - Т.: Узбекистан, 1997. - 315 с.
1.5. Карімов І.А. Ідеологія - це об'єднуючий прапор нації, суспільства, держави. - Т., 1998. - 20 с.
1.6. Карімов І.А. Своє майбутнє ми будуємо своїми руками. Т. 7. - Т., 1999. - 382 с.
1.7. Карімов І.А. Найважливіші завдання поглиблення демократичних реформ на сучасному етапі. - Т., 1996. - 89 с.
1.8. Карімов І.А. Батьківщина - священна для кожного. Т. 3. - Т., 1996. - 384с.
1.9. Карімов І.А. Узбекистан: національна незалежність, економіка, політика, ідеологія. Т. 1. - Т.:. 1996. - 349 с.
1.10. Карімов І.А. За безпеку і мир треба боротися. Т. 10. - Т., 2002.
 
2. Закони та інші правові документи.
2.1. Конституція Республіки Узбекистан. - Т.: Узбекистан, 1992.
2.2. Кримінальний кодекс Республіки Узбекистан. - Т.: Узбекистан, 2001.
2.3. Кримінально-виконавчий кодекс Республіки Узбекистан. - Т., 1997.
2.4. Наказ МВС Республіки Узбекистан № 118 від 08.05.2001г. «Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ з виконання покарання у вигляді позбавлення волі».
3. Книги та праці.
3.1. Алексєєв О.І., Герасимов С.І., Сухарєв А.Я. Кримінологічна профілактика: теорія, досвід і проблеми. - М., 2001.
3.2. Алфьоров Ю.Ф. Пенітенціарна соціологія: аудіовізуальна діагностика (татуювання, жаргон, жести): Учеб. посіб. У 2ч. / / Респ. ін-т підвищення кваліфікації працівників МВС Росії - 2-е вид. - Домоведення, 1996.
3.3. Андрєєва Г. М. Соціальна психологія. - М., 1996.
3.4. Антонян Ю.М. Про поняття профілактики злочинів / / Питання боротьби зі злочинністю. - М., 1977 вип. 26. - С. 26.
3.5. Биков В.М. Криміналістична характеристика злочинних груп. - Т., 1986.
3.6. Гаухман Л.Д. Кваліфікація злочинів: закон, теорія, практика. - М., 2001.
3.7. Джекебаев У.С., Вайсберг Л.М., Судакова Р.Н. Співучасть у злочині. - Алма-Ата, 1981.
3.8. Заріпов З.С. Правове забезпечення ефективності профілактики правопорушень: Навчальний посібник. - Т.: ТВШ, 1988. - 59 с.
3.9. Заріпов З.С. Правовий механізм профілактики правопорушень. - Т.: Узбекистан, 1990. - 155 с.
3.10. Заріпов З.С., Кержнер М. Профілактика правопорушень. - Т.: Узбекистан, 1993. - 191 с.
3.11. Кадніков Н.Г. Кваліфікація злочинів (теорія і практика). - М., 1999.
3.12. Каретніков І.В. Попередження злочинів у виправно-трудових колоніях: Навчальний посібник. - М., 1987. - 88 с.
3.13. Пулат Ю.С., Алексєєв В.І. Фактори, що впливають на організацію і тактику боротьби з наркобізнесом у виправних установах. - М., 1993.
3.14. Сафронов А.Д., Волобуєв О.М., Корсакевич М.А., Ниріков С.А. Хуліганство у ВТУ (питання попередження злочинності та заходи профілактики). - М., 1984. - 48 с.
3.15. Солодовников С.А. Кримінальна економіка й насильницькі злочини проти власності громадян: Монографія. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон і право, 2003.
3.16. Тайбаков А.А. Корислива злочинність: правові та філософські проблеми контролю. - Петрозаводськ, 2000.
3.17. Тюрми і права людини (Матеріали російсько-британського юридичної семінару. Москва, 27-29 травня, 1996р.). - М.: ТО «Еребус», 1997. - 224 с.
3.18. Шамансуров А.А. Законодавче забезпечення кримінально-виконавчої системи Республіки Узбекистан / / Відп. редактор докт. юрид. наук, проф. У. Таджіханов - Ташкент: Академія МВС Республіки Узбекистан, 2000. - 134 с.
3.19. Шмаров І.В., Галкін Є.Б., Поздняков В.І., Сафронов А.Д. Конфлікти серед засуджених та профілактика правопорушень в місцях позбавлення волі. - М., 1981. - 72 с.
3.20. Якубов А.С. Вчення про злочин за законодавством Республіки Узбекистан. - Т., 1995. - 146 с.
4. Журнальні та газетні статті.
4.1. Заріпов З.С. Про ефективність правових норм при здійсненні профілактики злочинів. / / Ҳуқуқ - Право - Law. 1999. № 2 (6). - С. 54.
4.2. Зубков А. Злодії самі про себе. / / Злочин і кара. 1997. № 1. - С.52.
4.3. Кадиров Р.К. Правове регулювання та практика застосування заходів дисциплінарного впливу в колоніях-поселеннях. / / Ҳуқуқ - Право - Law. 2001. № 2 (14). - С. 33.
4.4. Михайлов В. Пенітенціарна система - об'єкт соціологічного дослідження. / / Злочин і кара. 1997. № 2. - С. 44.
4.5. Хомлюк В. Поведінкова феноменологічна модель «лідерів-авторитетів» в умовах соціальних обмежень. / / Злочин і кара. 1999. № 2. - С. 62.
4.6. Шакуров Р.Р. Кримінально-правове заохочення як ефективний засіб у боротьбі з організованою злочинністю. / / Олій ва ўрта Махсус ўқув юртларіда Президент І. А. Карімов асарларідан фойдаланішнінг ілмій Назарій ва услубій асосларі. - Т., 1994. - С. 43-44.
4.7. Шамансуров А.А. Альтернативні міри покарання як засіб кримінальної політики демократичної держави. / / Ҳуқуқ - Право - Law. 2001. № 2 (14). - С. 62.
5. Года.
5.1. Агаєв Н.М. Виховна функція покарання та механізм її реалізації: Автореф. дисс ... канд. юр. наук. 12.00.08 - М., 1992. - 21 с.
5.2. Алієв В.М. Особистість засуджених-наркоманів та індивідуально-виховний вплив на них у ВТУ: Автореф. дисс ... канд. юр. наук. 12.00.08. - М., 1990. - 23 с.
5.3. Бужор В.Г. Кримінологічний аналіз і попередження тяжкої насильницької групової злочинності: Автореф. дисс ... канд. юр. наук. 12.00.08. - М., 1992. - 21 с.
5.4. Кадиров Р.К. Проблеми вдосконалення правового регулювання і практики застосування заходів дисциплінарного впливу на засуджених до позбавлення волі: Автореф. дисс ... канд. юр. наук. 12.00.08. - Т., 2001. - 23 с.
5.5. Шакуров Р.Р. Кримінально-правове регулювання позитивного поведінки: Автореф. дисс ... канд. юр. наук. 12.00.08. - Т., 2003. - 25 с.
  Додаток 1
Загальна
SHAPE \ * MERGEFORMAT
 
Попередження групових злочинів в установах по виконанню покарання
Профілактика групових злочинів
Запобігання групових злочинів
Припинення групових злочинів
Спеціальна
Індивідуальна

 
 
 
 
 


[1] Карімов І. А. Справедливість - в пріоритеті закону: Доповідь на VI сесії Олій Мажлісу Республіки Узбекистан другого скликання / / Народне слово. 2001. 30 серпня.
[2] Див: Алексєєв О.І., Герасимов С.І., Сухарєв А. Я. Кримінологічна профілактика: теорія, досвід і проблеми. - М., 2001. - С. 361.
[3] Див: Кримінологія: Підручник. / / За ред. акад. В.М. Кудрявцева, проф. В. Є. Емінова. - М., 1997. - С. 103.
[4] Див: Кантор І. М. Понятійно-термінологічна система педагогіки. - М., 1980. - С. 31.
[5] Див: Кадніков Н. Г. Кваліфікація злочинів (теорія і практика). - М., 1999. - С. 38-41; Гаухман Л.Д. Кваліфікація злочинів: закон, теорія, практика. - М., 2001. - С. 25-27.
[6] Див: Каретников І. В. Попередження злочинів у виправно-трудових колоніях: Навчальний посібник. - М., 1987. - С. 13.
[7] Див: Дюркгейм Е. Норма і патологія. - В зб.: Соціологія злочинності. - М., 1966. - С. 39.
[8] Антонян Ю.М. Про поняття профілактики злочинів. / / Питання боротьби зі злочинністю. - М., 1977 вип. 26. - С. 26.
[9] Див: Аванесов Г. А. Кримінологія. - М., 1984. - С.340.
[10] Див: Кримінологія: Підручник. / / За ред. акад. В.М. Кудрявцева, проф. В.Є. Емінова. - М., 1997. - С. 124.
[11] Див: Тельнов П. Ф. Відповідальність за співучасть у злочині. - М., 1974. - С.120; Галіакбаров Р. Р. Кваліфікація групових злочинів. - М., 1980. - С. 30.
[12] Див: Джекебаев У.С., Вайсберг Л.М., Судакова Р. М. Співучасть у злочині. - Алма-Ата, 1981. - С. 14-15.
[13] Див: Угрехелідзе Н. Г. Кримінологічна характеристика співучасті у злочині. - Тбілісі, 1975. - С. 27.
[14] Див: Чернова К. Т. Організовані групи розкрадачів соціалістичного майна. - М., 1989. - С.17.
[15] Див: Кудрявцев В. Н. Правопорушення: їх причини та попередження. - М., 1977. - С. 34.
[16] Див: Боротьба з груповими правопорушеннями неповнолітніх. - Київ, 1982. - С. 12.
[17] Див: Лукашевич В. Г. Криміналістичні аспекти вивчення злочинних груп. - М., 1982. - С. 11.
[18] Див: Якубов А. С. Вчення про злочин за законодавством Республіки Узбекистан. - Т., 1995. - С. 129; Карпець І. І. Індивідуалізація покарання. - М., 1961. - С. 71; Галіакбаров Р. Р. Вчинення злочину групою осіб. - Омськ, 1980. - С. 5-21; Сабіров Р. Д. Підвищена суспільна небезпека групового злочину. - В зб.: Проблеми групової та рецидивної злочинності. - Омськ, 1981. - С. 3-12; та ін
[19] Див: Каледін Р. А. Тактика слідчих дій по справах про групові злочини неповнолітніх: Автореф. дисс ... канд. юрид. наук. - Свердловськ, 1985. - С. 14.
[20] Див: Андрєєва Г. М. Соціальна психологія. - М., 1996. - С. 137-138.
[21] Див: Андрєєва Г. М. Указ. соч. - С. 140.
[22] Див: Донцов А. І. Психологія колективу. - М., 1984. - С. 25.
[23] Див: Шибутані Т. Соціальна психологія. - М., 1969. - С. 422.
[24] Тайбаков А. А. Корислива злочинність: правові та філософські проблеми контролю. - Петрозаводськ, 2000. - С. 50-52.
[25] Див: Джекебаев У.С., Вайсберг Л.М., Судакова Р. М. Співучасть у злочині. - Алма-Ата, 1981. - С. 78.
[26] Див: Алексєєв О.І., Герасимов С.І., Сухарєв А. Я. Кримінологічна профілактика: теорія, досвід і проблеми. - М., 2001. - С. 370.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Дисертація
279.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Попередження групових злочинів скоєних засудженими в установах по виконанню покарання
Кримінологічна характеристика злочинів скоєних з необережності та їх попередження
Причини та умови злочинів скоєних військовослужбовцями та загальні питання попередження правопорушень
Особливості розслідування групових і організованих злочинів
Методика розслідування злочинів скоєних неповнолітніми
Методика розслідування злочинів скоєних неповнолітніми
Методика розслідування злочинів скоєних неповнолітніми
Кваліфікація злочинів скоєних шляхом перевищення посадовими
Розслідування злочинів скоєних організованими молодіжними угрупуваннями
© Усі права захищені
написати до нас