Поняття і види угод у цивільному праві Республіки Казахстан

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки Республіки Казахстан

Карагандинський Економічний Університет

Казпотребсоюза

Курсова робота

з дисципліни: "Цивільне право"

на тему: "Поняття і види угод у цивільному праві"

Виконав:

ст. гр. Ю-24c

Олійник Д.

Перевірив:

Караганда - 2008

Зміст

Введення

1. Теоретичні аспекти угод

1.1 Поняття угод

1.2 Класифікація угод

2. Форма угоди та її значення

2.1 Угоди, укладені в усній формі

2.2 Угоди, укладені у письмовій формі

3. Недійсні угоди

Висновок

Список використаних джерел

Введення

Соціальне та економічне значення угод зумовлюється їх сутністю і особливими юридико-правовими властивостями. Цивільне право служить регламентації товарно-грошових та інших відносин, учасники яких виступають рівними, самостійними і незалежними один від одного. Головним юридичним засобом зав'язки і визначення змісту відносин між вищевказаними суб'єктами є угоди. Саме угоди - то правовий засіб, за допомогою якого соціально та економічно рівноправні і самостійні суб'єкти встановлюють свої права та обов'язки, тобто юридичні межі свободи поведінки.

Угоди грають в суспільному житті багатогранну роль. Тому в цивільному праві діє принцип допустимості - дійсності будь-яких угод, не заборонених законом, тобто спрацьовує принцип свободи угод (ст.3 Основ). У своїй роботі я спробую дати поняття угоди, показати її значення на сучасному етапі розвитку нашої країни.

Ця робота ставить своїм завданням розгляд особливостей цивільно-правового інституту угоди. Мова в ній піде не тільки про поняття і види угод, але і про форму угод, а також про недійсних угодах.

Певну актуальність даної теми додає та обставина, що угоди служать одним з найпоширеніших підстав виникнення цивільних прав та обов'язків. Перелік зазначених підстав передбачений у ст.8 Цивільного кодексу РК (ДК РК). Крім того, на відміну від інших юридичних фактів, вони найбільше відповідають засадам диспозитивності цивільно-правового регулювання суспільних відносин. Не випадково саме їм присвячено більшість норм як самого громадянського кодексу, так і виданих у його видання законів та інших нормативних актів.

Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків служать різноманітні юридичні факти. Вони являють собою обставини реальної дійсності, з якими чинне законодавство пов'язує настання відповідних правових наслідків.

Як вже зазначалося, угоди є самими поширеними юридичними фактами. Згідно ст.147 ГК РК вони визначаються як дії громадян і юридичних осіб, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відмінність угоди від інших юридичних фактів полягає в тому, що всі юридичні факти досить різноманітні і класифікуються за різними підставами. Мова йде, перш за все, про їх розподілі в залежності від волі суб'єктів на дії і події.

На думку Г.Ф. Шершеневича, юридичною дією називається "зовнішнє вираження волі людини, що несе за собою юридичні наслідки".

Таким чином, дії - це юридичні факти, в яких проявляється воля здійснював їх фізичної або юридичної особи (наприклад, укладення договору), в той час як події являють собою юридичні факти, які відбуваються і впливають на людей незалежно від їхньої волі (народження, смерть або хвороба людини, війни, страйки тощо). До подій також відносяться всі явища стихійного характеру, такі як пожежі, повені, урагани і т.п. У цьому сенсі можна говорити про відмінність угоди від події, оскільки угодами визнаються відповідно до ст.147 ЦК РК саме дії громадян і юридичних осіб, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Спрямованість угоди на досягнення певного правового результату дозволяє протиставити її юридичною вчинку, правові наслідки якого вступають в силу закону, тобто незалежно від волі суб'єкта і від наявності у нього дієздатності. Для угоди необхідно як прояв волі суб'єктів, так і наявність у них дієздатності, але про це трохи нижче.

Метою даної курсової роботи є розкриття поняття угоди та вивчення видів угод.

Для досягнення даної мети поставлені наступні завдання:

розкрити поняття угоди і вивчити види угод;

вивчити форму угод;

охарактеризувати недійсні угоди.

1. Теоретичні аспекти угод

1.1 Поняття угод

Одним з основних видів юридичних фактів служать угоди. Більше того, у сфері цивільного обороту саме угоди забезпечують динаміку такого обороту, безперервно породжуючи правовідносини і безперервно їх розвиваючи.

Згідно ст.147 ЦК, угодами визнаються дії громадян і юридичних осіб, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Угодами, отже, зізнаються цілеспрямовані дії суб'єктів. Їх прямою метою є встановлення цивільних прав або обов'язків (наприклад, дарування майна прямо спрямоване на те, щоб право власності на річ перейшло від дарувальника до обдаровуваному), зміна таких прав і обов'язків (наприклад, сторони домовилися про відстрочення повернення зданого в найм майна), або , нарешті, їх припинення (кредитор звільнив боржника від погашення боргу).

Цілеспрямованістю на юридичні наслідки угоди відрізняються від інших актів поведінки - вчинків, які безпосередньо спрямовані на досягнення іншого, не юридичного результату, проте, в силу припису закону, ведуть також до виникнення, зміни або припинення цивільних прав та обов'язків.

Громадянин, наприклад, виїхав з місця свого постійного проживання до хворої матері в інше місто. Потім затримався там і вирішив не повертатися до колишнього місця проживання. Виїжджаючи до матері, громадянин не мав наміру відмовитися від прав на державну квартиру, в якій проживав до виїзду. Але в силу вимоги закону, що передбачає подібну ситуацію, громадянин втрачає права на квартиру [1, с.254].

Угода - це прояв правомірного, які дозволяється, найчастіше схвалюється законом поведінки. У побуті терміном "операція" називають іноді дію, що оцінюється суспільством негативно. Таке вживання слова не збігається з його юридичним змістом.

За ознаками правомірності угода відрізняється від цілеспрямованих неправомірних дій, тобто дій, що ведуть до заподіяння шкоди іншим особам. Такого роду дії також породжують цивільні права та обов'язки, пов'язані з необхідністю відшкодування заподіяної шкоди, але вони виникають не з угоди, а з факту заподіяння шкоди, тобто з делікту.

Правомірність поведінки як необхідна якість угоди зовсім не вимагає, щоб всі види угод були прямо передбачені законом, навпаки, цілком можливі угоди, законом не передбачені; потрібно лише, щоб вони не суперечили закону, не порушували його заборон (ст.7 ЦК). Закон, наприклад, не регулює договірні відносини між спонсором і тим, кому він надає допомогу, але такий договір цілком можливий. Більше того, Цивільний кодекс (ст.381) дозволяє укладати змішані договори, в яких містяться елементи різних договорів, передбачених законодавством. Типовим договором такого роду є інвестиційний договір (гл.47, ст. Ст.917-952 ЦК).

Угоди породжують цивільні права та обов'язки у того, хто їх робить. За цією ознакою вони відрізняються від адміністративних актів, тобто дій компетентних державних органів, які можуть породжувати цивільні права та обов'язки для осіб, підпорядкованих цим органам. Наприклад, рішення компетентних органів з управління державним майном зобов'язує, або, навпаки, забороняє продовження договору, за яким будівлю державного підприємства було здано в оренду строком на три роки. За такими ж ознаками угоди відрізняються від судового рішення, що породжує, змінює або припиняє правовідносини для особи, яка звернулася до суду.

Угоди - це свідомо скоєних дії, в них виявляється воля того, хто діє. Слід розрізняти внутрішній зміст волі особи, що здійснює операцію (його справжні наміри), і зовнішнє вираження волі (слова, вимовлені або викладені на папері, жести, більш складні дії).

Оскільки про справжній устремлінні волі можна судити лише по тому, що говорить або робить обличчя, передбачається, що зовнішнє виявлення волі відповідає її внутрішньому змісту.

Однак, у випадках, коли доведено розбіжність між дійсним наміром особи і зовнішнім проявом його волі (наприклад, покупець, погано знаючи мову, на якому пояснюється з продавцем, помилився в позначенні ціни купується речі), більше значення приділяється дійсною волі.

Так як угоди - це завжди волевиявлення, здійснювати їх можуть лише особи, волі яких закон, надає юридичне значення. Отже, недієздатні громадяни не можуть здійснювати операції, а особи з обмеженою дієздатністю має право здійснювати лише такі угоди, які дозволені для них законом (ст. ст.22 і 23 ЦК).

1.2 Класифікація угод

Закон (ст.148 ЦК) розрізняє два види угод: односторонні угоди і договори. Односторонній правочин виражає волю однієї особи і діє незалежно від того, як ставляться до неї інші громадяни або юридичні особи. Одностороннім правочином, наприклад, буде відмова громадянина від будь-якого належного йому права, припинення виданої довіреності, заповіт і т.п. Односторонній правочин, як правило, породжує (одна або разом з іншими юридичними фактами) права в інших осіб, які можуть навіть не знати про такі права, поки не будуть повідомлені про них. Наприклад, заповіт після смерті заповідача породжує права спадкоємців. Але така угода не може покласти обов'язки на третіх осіб, крім тих обов'язків, які випливають з прав, (наприклад, заповідальний відмова - ст.1057 ЦК) [4, 210].

Нерідко одностороння угода породжує просте зобов'язання, в якому особа, яка вчинила правочин, стає боржником, а особа, на користь якого укладена одностороння угода, - кредитором. Наприклад, видача простого векселя.

Іноді одностороння угода припиняє зобов'язання, за яким особа, яка вчинила правочин, є кредитором, а особа, на користь якого укладена угода, - боржником. Наприклад, прощення боргу (ст.373 ЦК).

Більшість угод висловлює узгоджену волю двох або декількох осіб, тобто є договорами. Про договори см ст. ст. 378 - 405 ГК.

Для визнання угоди договором недостатньо простого здійснення угод двома або більше особами, хоча б такі дії були спрямовані, в кінцевому рахунку, на досягнення єдиної мети. Потрібно, щоб дії були взаємно узгодженими, тобто кожен з учасників робить дії, які усвідомлено визнає чи навіть схвалює інший учасник. Якщо ж подібні дії автономні і кожен учасник діє самостійно, не ставлячи до відома про свої дії іншого учасника, в наявності будуть дві послідовно здійснюваних угоди, але не договір. Наприклад, складання заповіту і прийняття спадкоємцем заповіданого йому спадщини після смерті заповідача.

З іншого боку, будь-який договір породжується, як мінімум, двома односторонніми діями: пропозицією однієї сторони укласти договір (така одностороння угода іменується офертою) і згодою іншої сторони прийняти пропозицію (одностороння угода - акцепт).

З інших підстав угоди можуть ділитися і на інші види. Дуже важливе практичне значення, наприклад, має відмінність між каузальних й абстрактними угодами.

Доля каузальної (са us а - причина, підстава) угоди цілком залежить від підстави, в силу якого вона відбувалася. Відпадання підстави позбавляє юридичної сили вже досконалу односторонню угоду. Покупець, наприклад, справив передоплату купленого товару, але продавець товар не поставив. Відпадає право продавця на отримані від покупця гроші.

Юридична ж сила абстрактної угоди не залежить від її заснування, якщо сама угода висловлювала справжню волю того, хто її зробив. Наприклад, покупець розрахувався за отриманий товар, передавши продавцеві вексель на суму вартості товару. Якщо згодом з'ясується, що товар виявився неякісним, вексель не може бути витребуваний назад, навпаки, права за векселем зберігають чинність і для векселедержателя, і для всіх наступних власників, яким вексель буде передаватися, і для того, хто зобов'язаний його оплатити.

Практичне значення має відмінність між основними і додатковими (акцесорних) угодами (договорами).

Акцесорні угоди доповнюють, забезпечують, уточнюють основну. Доля акцесорний угоди залежить від долі основний, якщо інше не випливає із закону, істоти угоди або угоди сторін.

Додатковою можна назвати угоду про заставу (п / п 1 п.1 ст.322 ЦК), гарантії та поручительство (п.1 ст.336 ЦК), завдаток (п.1 ст.338 ЦК) і деякі інші.

У арбітражної практиці був випадок, коли три роздільних виконавця зобов'язалися виконати для замовника загальну роботу із загальною сумою оплати. Потім вони уклали між собою угоду про взаємне розділі одержуваної оплати. Незабаром замовник відмовився від послуг одного з виконавців, який, однак, вимагав від інших виконавців передачі йому частки в оплаті в розмірі 35 відсотків її суми, посилаючись на те, що в угоді про розподіл оплати нічого не було сказано про наслідки, припинення дії договору в відносно одного з виконавців. Такі вимоги не можна визнати обгрунтованими з огляду на акцесорних характеру угоди про розподіл оплати [2, с.124].

Отже, угода - це родове поняття, а договір - видове. Кожний контракт - угода, але не всяка угода - договір. У повсякденній і навіть офіційною практиці договір позначається і іншими термінами: контракт, угода сторін. Але все це - договори. Договори становлять переважну кількість угод.

Стаття 150 ЦК присвячена угодах, укладених під умовою, тобто умовним операціях.

Термін "умова" стосовно до угоди може мати два значення. Перше - це елемент угоди, що визначає права та обов'язки сторін. Такими, наприклад, будуть умови про майно, що здається внайми, і про розмір найомної плати. Друге - це обставина, в залежності від якого виникають чи припиняються права та обов'язки сторін, службовці змістом угоди. Така обставина носить додатковий характер по відношенню до основного змісту правочину.

Стаття 150 ЦК надає терміну "умова" друге значення. Операція, в якій виникнення або припинення основних прав і обов'язків сторін поставлено в залежність від такої умови, є умовною. Наприклад, сторони домовилися про купівлю-продаж Алматинської квартири, якщо її продавець переїде на постійне проживання в Астану. Ця обставина (переїзд або відмова від переїзду) є умовою, а договір купівлі-продажу - умовним.

Умова повинна ставитися до майбутнього. Якщо обставина, з якою сторони зв'язали здійснення прав і обов'язків, вже відбулося до здійснення операції, хоча б її учасники цього не знали, воно не впливає на операцію.

Умовою може бути природне явище, дії інших осіб, дії сторін по угоді і т.п. Але не можна в якості умови визначати такі акти поведінки, які носять протизаконний або аморальний характер.

За своїм характером умова може бути позитивним (обставина настане): річ буде виготовлена, якщо підрядник знайде в магазинах потрібний матеріал, або негативним (обставина не настане): рукопис статті буде представлена ​​в журнал, якщо автора не відряджають за кордон.

Стаття 150 ЦК розрізняє угоди, укладені під відкладальною умовою, і угоди, укладені під отменітельним умовою. При угоді, укладеної під відкладальною умовою, права і обов'язки вступають в силу не в момент укладання угоди, а при настанні умови. Наведений вище приклад про купівлю-продаж квартири як раз і є ілюстрацією такої угоди. Якщо відкладальне умова так і не настане, угода припиняє свою дію.

При угоді, укладеної під отменітельним умовою, права та обов'язки сторін наступають з дня вчинення правочину, але припиняються при настанні умови. Наприклад, власник будинку здає кімнату в оренду під умовою її звільнення, якщо син власника після закінчення навчання повернеться додому. Звичайно, всі розрахунки за час, що минув до настання умови, повинні бути завершені. При не настанні скасувальними умови угода перетворюється на безумовну.

Умовою може бути тільки така обставина, настання якого ймовірно, але не обов'язково. Якщо умова об'єктивно настати не може, то угода є або неіснуючої, або безумовною.

Навпаки, обставина, яка обов'язково настане, робить угоду не умовною, а строкової. Наприклад, власник надає іншій особі можливість користуватися майном до настання весни.

Термін також може мати для угоди і відкладальне, і скасувальними значення, оскільки з ним нерідко пов'язується виникнення, зміну або припинення прав і обов'язків учасників угоди.

Учасники операції мають право діяти відповідно до своїх інтересів, має право сприяти чи перешкоджати настанню або не настання вигідного чи невигідного для них умови. Але вони не повинні застосовувати незаконні або аморальні засоби, що сприяють або перешкоджають умові, не повинні діяти недобросовісно (ст.8 ЦК). Наприклад, громадянин погодився продати піаніно сусідові по будинку, якщо того візьмуть на роботу в філармонію акомпаніатором. Потім знайшов більш вигідного покупця і, щоб звільнитися від першої, перешкодив його влаштуванню на роботу в філармонію, використавши родинні зв'язки з її директором. Оскільки продавець своїми недобросовісними діями перешкодив настанню умови, що став йому невигідним, умова вважається настала.

Навпаки, якщо сторона в угоді недобросовісно сприяє настанню вигідного умови, воно вважається не настала. Наприклад, підрядник зобов'язався відремонтувати житловий будинок, якщо йому не доведеться виїхати у відрядження в інше місто. Потім йому підвернувся більш вигідне замовлення, і він, щоб позбутися від першого замовника, влаштував "помилковий виклик з іншого міста і домігся відрядження, хоча вже було вирішено послати туди іншого працівника. При викладених обставин умова слід вважати не настала.

Особливими видами угод є біржові угоди, передбачені ст.156 ЦК. Під біржовими розуміються угоди, які укладаються на біржі. Вони в основному породжують такі ж права і обов'язки між учасниками, які породжує відповідна угода, укладена в загальному порядку і підкоряються загальним законодавчим правилам про дійсність та недійсність угод. У той же час вони відрізняються рядом істотних особливостей, які стосуються правового становища учасників біржових угод, предмета угод, порядку їх укладення та оформлення, забезпечення їх виконання і вирішення біржових спорів.

Як правило, біржова угода укладається через посередника (брокера, дилера). У висновку угод з цінними паперами беруть участь зазвичай професійні учасники ринку цінних паперів (кастодіан. центральний депозитарій, реєстратор, номінальний утримувач цінних паперів та ін.)

Біржові угоди підлягають реєстрації.

Предметом товарних біржових угод можуть бути біржові товари - як реальні, так і можуть бути поставленими в майбутньому (форвардні угоди). Допускаються угоди, предметом яких служать стандартні контракти на майбутню поставку або на майбутню передачу прав та обов'язків "(ф'ючерсні чи опціонні угоди). На біржі можливі спеціальні форми розрахунків і методів забезпечення реального виконання біржових угод.

Спори, пов'язані з укладанням угод на товарній біржі, можуть розглядатися біржової арбітражної комісією, рішення якої може бути оскаржене в суді.

Порядок укладання біржових угод та їх особливості визначаються законодавчими актами (передусім Указом Президента ГК, що має силу Закону, від 7 квітня 1995 р. "Про товарні біржі", Законами від 5 березня 1997 р. "Про ринок цінних паперів", "Про реєстрацію угод з цінними паперами в Республіці Казахстан "), статутом біржі, а також належним чином затверджених правил біржової торгівлі.

2. Форма угоди та її значення

2.1 Угоди, укладені в усній формі

Угода може придбати юридичне значення лише після того, як буде одягнена у встановлену законом форму, через яку сприймається волевиявлення учасника.

Стаття 151 ЦК розрізняє усну та письмову форму угоди. Письмова форма, у свою чергу, може бути простій чи нотаріальній.

Угоди, що здійснюються на словах, вважаються укладеними в усній формі. До них відносяться і ті угоди, в яких воля проявляється через безпосередні, так звані конклюдентні дії особи (наприклад, передача продавцю грошей за відібраний товар), і ті угоди, воля на вчинення яких виражена у формі мовчання. Але таке значення мовчанню надається лише у випадках, прямо встановлених законодавством або угодою сторін. Наприклад, покупець товару передав постачальнику письмове замовлення із зазначенням бажаних умов поставки, домовившись при передачі, що, якщо постачальник протягом п'яти діб не висловить заперечень проти цих умов, договір буде вважатися укладеним [3, с.98].

Закон визначає, в яких випадках угода повинна укладатися в письмовій формі. Але для можливостей застосування усної форми укладання угоди немає настільки ж певних законодавчих вказівок. Тут тому діє общедозволітельное правило: усна форма угоди допустима завжди, крім випадків, коли вона суперечить певним нормам законодавства або угодою сторін.

Усна форма угоди, згідно ст.151 ЦК, застосовна у випадках, коли угода виконується при самому її здійсненні. Сума угоди, що служить межею допустимості її усної форми (п.1 ст.152 ЦК), тут не встановлюється. Можна купити річ, що стоїть мільйони тенге, не укладаючи письмовій угоди. Але за умови, що сторони, домовившись, тут же передають один одному і річ, і покупну суму. Якщо, проте, та ж річ продається в кредит або з передоплатою, угода купівлі-продажу повинна бути здійснена в письмовій формі.

Усна форма угоди полегшує становище учасників при виникненні суперечок про те, чи дійсно полягала угода і якими були її умови. Ці обставини можуть доводитися будь правомірними засобами, в т. ч. показаннями свідків.

Пункт 3 ст.151 ЦК відносить до угод, укладеним в усній формі, також угоди, підтверджені видачею жетона, квитка або іншого подібного знака. Укладення та зміст таких угод може доводитися показаннями свідків.

Зазначені підтверджують знаки можуть згадувати або не згадувати імена учасників угоди. Якщо, проте, подібний знак не тільки називає учасників, а й містить їх підписи, угоду слід вважати укладеною в письмовій формі.

Зміна, виконання або припинення угоди звичайно оформляється таким же чином, яким оформляється укладення угоди. Але в деяких випадках, в силу прямої вказівки нормативних актів або за бажанням сторін, що не суперечить законодавству, договір, укладений у належній письмовій формі, виконується шляхом вчинення дій, тобто здійснення операцій без складання письмового документа, що оформляє кожну дію (п.5 ст.151 ЦК).

Так, виконання письмового договору поставки, що передбачає завезення покупцю товарів за часовим графіком, може оформлятися шляхом відміток у графіку, видачею підтверджує знака та іншим подібним чином.

2.2 Угоди, укладені у письмовій формі

Передача грошей за договором позики оформляється письмово, звичайно шляхом видачі боржником розписки кредитору, а виконання договору - поверненням розписки без будь-якого письмового оформлення.

На відміну від ст.151 ЦК, де усна форма угоди допускається у вельми широких межах, ст.152 намічає більш суворі кордону необхідності письмової форми правочину.

Відповідно до названої статті, у письмовій формі повинні здійснюватися операції:

здійснювані в процесі підприємницької діяльності, крім правочинів, виконуваних при самому їх скоєнні, якщо для окремих видів операцій інше спеціально не передбачено законодавством або не випливає із звичаїв ділового обороту;

на суму понад 100 місячних розрахункових показників, за винятком операцій, виконуваних при самому їх скоєнні;

в інших випадках, передбачених законодавством або угодою сторін.

Доцільність письмової форми для перерахованих випадків визначається тим, що вона більш достовірно підтверджує і наявність угоди, і її зміст. Це може забезпечити більш надійний захист інтересів учасників угоди і більш точну систему бухгалтерського обліку.

Угоди, що здійснюються в процесі підприємницької діяльності, вимагають письмової форми, незалежно від того, чи здійснюють таку діяльність обидва учасники угоди або тільки один з них.

Цивільне законодавство, доповнюючи ст.152 ГК, передбачає ряд конкретних видів угоди, які також мають укладатися у письмовій формі (ст. ст.294, 331, 337, 544, 709, 772 і 825 ЦК).

Зазвичай письмова угода укладається шляхом складання одного документа, який підписується сторонами або їх представниками, якщо інше не випливає із звичаїв ділового обороту.

Часто застосовується укладення угоди (договору) у письмовій формі шляхом обміну листами, телеграмами, телефонограмами, оформлюються окремі етапи процесу укладання договору - оферту і акцепт (ст. ст.393-397 ЦК). У цьому випадку кожна зі сторін для підтвердження укладення договору в письмовій формі повинна мати всі документи, якими обмінялися сторони при його укладанні: оригінали всіх отриманих документів та копії всіх відправлених документів.

У практиці останніх років все більш широке поширення набуває обмін листами факсимільного копіювання, особливо при укладанні разових, короткострокових і т.п. договорів. Стаття 152 у вигляді загального правила дозволяє використання коштів факсимільного копіювання.

На відміну від цього, ст.160 ГК РК дозволяє використання факсимільного відтворення тексту і підписи лише в тих випадках, коли це передбачено правовими актами або угодою сторін. Отже, у вигляді загального правила використання зазначених коштів російським законодавством не надається правового значення [4, с.91].

Для укладення деяких видів угод застосовуються їх стандартні або типізовані форми (перевезення, страхування, продаж товарів у кредит тощо). Це, наприклад, звичайна практика укладання публічних договорів, особливо договорів приєднання.

У таких випадках документ, що відображає операцію, складається у формі, встановленої стандартом, типовими або зразковим зразком, зразковими умовами і т.п. Такі документи розробляються, як правило, продавцем, виконавцем робіт або послуг. За взаємною згодою сторін у документ можуть бути внесені зміни. Опубліковані у пресі зразкові умови договору при дотриманні потрібних вимог можуть розглядатися як звичаїв ділового обороту (ст. ст.3, 382 і 388).

При оцінці вимог, що пред'являються до письмової форми правочину, слід враховувати ст.15 Закону "Про мови в Республіці Казахстан" від 11 липня 1997 р., згідно з якою всі угоди фізичних і юридичних осіб в Республіці Казахстан, що здійснюються в письмовій формі, викладаються на державному та російською мовами з додатком у необхідних випадках переведення на інші мови. Угоди з іноземними фізичними та юридичними особами, що здійснюються в письмовій формі, викладаються на державному і на прийнятному для сторін мовою.

Для деяких угод законодавство ускладнює просту письмову форму угод, вимагаючи не тільки складання документа, що підписується сторонами, а й викладу змісту угоди на певному бланку, посвідчення підписів печаткою і т.д. Подібні вимоги до письмової форми правочину обов'язкові, якщо вони передбачені законодавством або угодою сторін. В інших випадках, навіть якщо угода укладається юридичними особами або за участю юридичних осіб, дотримання зазначених вимог необов'язково. Досить не порушувати загальних правил вчинення правочинів у письмовій формі.

Якщо громадянин внаслідок фізичної вади, хвороби або неписьменності не може власноручно підписатися, то на його прохання угоду може підписати інший громадянин. Підпис останнього, якщо інше не передбачено законодавством, повинна бути засвідчена нотаріусом або іншою посадовою особою, яка має право здійснювати таку нотаріальну дію, із зазначенням причин, через які здійснює операцію не міг підписати її власноруч.

Сторона, що виконала угоду, вчинену в письмовій формі, має право вимагати від іншої сторони документ, що підтверджує виконання. Таке ж право має сторона, яка виконала усну підприємницьку угоду, крім правочинів, виконуваних при самому їх скоєнні. Зазвичай таким документом служить розписка, квитанція, копія накладної тощо

У випадках, встановлених законодавчими актами або угодою сторін, письмові угоди вважаються досконалими тільки після їх нотаріального посвідчення (ст.154 ЦК).

Вимоги про необхідність нотаріального посвідчення угоди пред'являються законом лише до конкретних видів угод. Наприклад, п.5 ст.58 ЦК вимагає нотаріального посвідчення установчого договору про утворення господарського товариства.

Закон забороняє порушення необхідної форми шляхом її спрощення. Не можна при вимозі нотаріального посвідчення угоди обмежуватися її укладанням в простій письмовій формі, або замість письмової форми застосовувати усну. Навпаки, узгоджене учасниками угоди відступ від встановленої форми в бік її ускладнення цілком припустимо і не викликає ніяких негативних наслідків для сторін. Наприклад, сторони мають право укласти угоду в письмовій формі, хоча б закон допускав усну форму; сторони вправі нотаріально засвідчити письмову угоду, хоча б закон цього не вимагав.

У ряді випадків закон вимагає реєстрації укладених угод (див., наприклад, ст. Ст.118 і 238 ЦК). Правило про реєстрацію угод та відповідних прав, встановлене ст.155, зводиться до того, що угода, яка б вимагала за законом у реєстрації, набуває повну юридичну силу тільки після здійснення такої реєстрації в належному реєстраційному органі. Реєстрація вирішує ряд проблем:

по-перше, угода, як зазначалося, набуває повну юридичну силу;

по-друге, документ про реєстрацію достовірно підтверджує права суб'єкта, придбані за угодою;

по-третє, єдина система реєстрації дозволяє налагодити повний облік операцій, здійснення яких набуває не тільки приватний, а й публічний інтерес;

по-четверте, нарешті, реєстрація дозволяє ознайомитися з тією чи іншою угодою і правами, з неї випливають, зацікавленим особам, якщо таке ознайомлення законодавством не заборонено. Цим забезпечується захист правомірних інтересів осіб, які мають намір укладати угоди з власниками об'єктів реєстрації, шляхом отримання інформації про права на такі об'єкти і про їх обтяження. Тут, звичайно, велике значення має реєстрація угод з нерухомістю.

Нотаріальне посвідчення угод (ст.154 ЦК, глава 8 Закону Республіки Казахстан "Про нотаріат" від 14 липня 1997 р) та їх державна реєстрація - подібні процедури, але в той же час значно відрізняються одна від одної. Нотаріальному оформленню підлягають операції як такі, державної реєстрації - більшою мірою права, що випливають з угод, хоча звично говорити також про реєстрацію угод. Але не всі угоди, які підлягають нотаріальному оформленню, вимагають державної реєстрації, і не всі угоди, які підлягають державній реєстрації, вимагають попереднього нотаріального оформлення.

Реєстрація і раніше була поширена в країні, особливо в частині придбання нерухомості та угод з нею. Але її проводили різні органи, не об'єднані в систему, і за різними правилами. Повнота реєстрації і її достовірність викликали обгрунтовані сумніви. Непоодинокими були випадки, коли губилися справи, не реєструвалися застави нерухомості, які забезпечували банківські кредити, і т.п.

Для повної реалізації вимог ст.155 ЦК необхідно якнайшвидше створення повної і незалежної від відомчих інтересів системи реєстрації. Не менш важливо, щоб ця система безвідмовно і негайно надавала інформацію про об'єкти реєстрації та угод з ними всім зацікавленим особам за необтяжливу плату.

З вимог про необхідність нотаріального посвідчення та державної реєстрації великої категорії угод випливає першорядна важливість достовірності документів, які підтверджують ці акти. На практиці все ще непоодинокі випадки фіктивного нотаріального посвідчення, помилок або неповноти реєстрації, що завдає великої шкоди особам, які беруть неправдиві матеріали за достовірні.

Проблема вирішується тільки одним шляхом - встановленням відповідальності нотаріусів та посадових осіб, уповноважених на вчинення нотаріальних дій, за шкоду, заподіяну порушенням правил про нотаріальне посвідчення угод (ст.24 Закону про нотаріат); органів державної реєстрації (або держави) за неповноту, недостовірність або ненадання інформації, якщо цим завдається шкода особам, що звернулися до таких органів (див. ст.31 Указу про державну реєстрацію прав на нерухоме майно).

Найважливішим об'єктом державної реєстрації служать операції з нерухомістю. Порядок такої реєстрації встановлено названим указом.

Але, крім державної реєстрації угод з нерухомістю, Закон передбачає реєстрацію операцій з іншими об'єктами, особливо - угод, що ведуть до виникнення, зміни та припинення права власності. Перш за все маються на увазі транспортні засоби. Залежно від виду транспорту визначається реєструючий орган.

Законом від 30 червня 1998 р. "Про реєстрацію застави рухомого майна" передбачена реєстрація застави рухомого майна [5, с.227].

Звичайні наслідки недотримання вимог, що пред'являються до угод (див. про це далі), зводяться до того, що вони визнаються недійсними (ст.157 ЦК). Але на запитання про те, які наслідки недотримання вимоги про письмову форму угоди? не можна дати настільки однозначної відповіді. Точніше, із Закону випливають дві відповіді: один застосовується в якості загального правила, інший - як виняток із загального правила.

Загальне правило: порушення письмової форми угоди не тягне її недійсності. Вона зберігає юридичну силу, якщо сторони не сперечаються про той факт, що вона була укладена і про її умовах (змісті). Операція повинна виконуватися, і її порушення тягне загальновстановленому відповідальність. Наприклад, ст.152 ЦК вимагає письмової форми для угод на суму понад 100 розрахункових показників. Припустимо, громадянин позичив своєму знайомому грошову суму, еквівалентну 150-ти місячним розрахункових показників. Настав термін повернення боргу, але боржник, не заперечуючи факту, суми та строку позики, не повертає грошей. За цих умов угода зберігає свою повну юридичну силу, і кредитор може звернутися до суду з позовом про примусове стягнення боргу.

Однак, форма все ж була порушена. Які ж наслідки порушення?

У випадку, якщо один з учасників взагалі заперечує, що він уклав угоду, або заперечує наявність у її змісті умов, на яких наполягає інша сторона, особа, яка потребує виконання, не може приводити на підтвердження своєї правоти показання свідків. Але може приводити інші, найчастіше - письмові докази. Візьмемо вже знайомий приклад. Боржник не повертає грошей і на суді заявляє, що він взагалі не отримував їх від кредитора. Останній призвів до суду спільного знайомого, який підтверджує, що був присутній при передачі кредитором грошей боржнику. Суд такі показання не повинен брати до уваги. Але якщо кредитор пред'явить лист боржника, в якому той вибачається за затримку повернення позики, цей лист може підтвердити факт укладання угоди, і кредитор має право вимагати прийняття примусових заходів до її виконання.

Таким чином, у вигляді загального правила порушення простої письмової форми не тягне недійсності угоди, але серйозно ускладнює доведення її існування та її умов.

Існує і виключення з правила. Якщо, наприклад, законом або угодою сторін до вимоги письмової форми додана фраза про те, що порушення форми тягне недійсність угоди, вона при порушенні форми не буде мати ніякої юридичної сили, хоча б сторони не заперечували факту її укладення.

У даному випадку застосовні тому загальні наслідки порушення обов'язкових вимог до угоди - її недійсність з випливають звідси правом учасника (або учасників) угоди вимагати повернення всього, що він передав по угоді іншому учаснику, і відшкодування збитків, завданих неповерненням або неповним (неналежним) поверненням, тобто те, що прийнято називати двосторонньої реституцією.

Правила про необхідність письмової форми правочину під страхом її недійсності передбачені, наприклад, ст. ст.294, 331, 337, іншими статтями ЦК.

Зовнішньоекономічна угода, тобто комерційна угода між казахстанським та іноземним громадянами або юридичними особами повинна полягати в простій письмовій формі. В іншому випадку вона визнається недійсною з викладеними вище наслідками (п.3 ст.153 ЦК). Врахуємо разом з цим, що для дійсності зовнішньоекономічної операції не потрібна, якщо інше не передбачено законодавством або договором, підтвердження підписів печаткою або іншими знаками легітимності.

Якщо необхідність письмової форми угоди випливає не з вимог закону, а з угоди сторін, угода не вступає в силу і не породжує юридичних наслідків, поки сторони не оформили її письмово. Звичайно, сторони мають право змінити свою початкову домовленість про форму угоди, але тільки за взаємною згодою.

Але в деяких випадках, як уже зазначалося, для укладання письмової угоди недостатньо складання документа, що підписується учасниками угоди, або обміну такими документами. Потрібен ще дотримання певних реквізитів: використання спеціальних бланків, підтвердження підписів учасників угоди печаткою і т.п. (П.3 ст.152 ЦК). Порушення форми подібних угод, якщо інше не встановлено сторонами, також веде до визнання угоди недійсною і до двосторонньої реституції.

Аналогічні наслідки порушення вимоги про обов'язкове нотаріальне посвідчення угоди (п.1 ст.154 ЦК), тобто недотримання потрібного законом нотаріального посвідчення угоди веде до її недійсності. Якщо сторони вже виконали її повністю або частково, вони зобов'язані повернути один одному все, що встигли передати за угодою (див. ст.157 ЦК).

Але й до цього загальним правилом п.2 ст.154 ЦК передбачає виключення, яке зводиться до судового підтвердження угоди, укладеної з порушенням вимоги про її нотаріального посвідчення. Мова йде про угоди, факт вчинення та зміст яких не заперечується. Правило захищає учасника угоди у випадках, коли інший учасник (або його правонаступник), який також був винен у порушенні форми, пізніше, бажаючи позбутися від угоди, що стала для нього чомусь невигідною. своє ж порушення висуває як підстави визнати угоду недійсною. Поведінка такого учасника порушує також п.2 ст.158 ЦК. Суд при подібних обставинах може визнати угоду дійсною. Судове рішення замінює нотаріальне посвідчення.

Для застосування викладеного виключення необхідно одночасне наявність трьох умов:

а) угода порушує вимогу закону про форму, але не суперечить закону за змістом;

б) угода вже виконана сторонами або хоча б однієї із сторін;

в) угода не порушує прав і законних інтересів третіх осіб.

Складніше вирішується питання при порушенні вимоги про необхідність реєстрації угод (що випливають з них правий), встановленої ст.155 ЦК. Як випливає з буквального тексту статті, угода, що вимагає реєстрації, вважається вчиненим лише після її здійснення. Отже, угода до реєстрації не має повної юридичної сили, навіть якщо була оформлена належним чином. Пункт 2 ст.155 з цього приводу говорить: "Якщо угода, що вимагає державної реєстрації, здійснена в належній формі, але одна із сторін ухиляється від її реєстрації, суд вправі за вимогою іншої сторони винести рішення про реєстрацію угоди. У цьому випадку угода реєструється в Відповідно до рішення суду ".

Така норма надає право учаснику складеної, але не зареєстрованої угоди, який зіткнувся з небажанням іншого учасника провести реєстрацію:

1) вимагати застосування двосторонньої реституції, якщо за цією угодою якесь майно вже було передано;

2) вимагати по суду для ухиляється учасника реєстрації.

При виборі другого варіанту реєстрація здійснюється за рішенням суду, угода набуває юридичної сили і підлягає примусовому виконанню всупереч бажанням ухиляється учасника

3. Недійсні угоди

Стаття 157 ЦК встановлює, що при порушенні вимог, що висуваються до форми, змісту та учасникам угоди, а також до свободи та адекватності їх волевиявлення, угода може бути визнана недійсною за позовом зацікавлених осіб, належного державного органу або прокурора. При порушенні хоча б одного з названих вимог угода не може бути визнана досконалою юридичним фактом і не набуває юридичної сили. Саме цим керується законодавець, встановлюючи конкретні підстави визнання угоди недійсною. Найбільш важливі і поширені підстави сконцентровані в статтях гл.4 ГК [1].

Підстави визнання угоди недійсною з мотивів порушення форми угоди були розглянуті вище.

Далі будуть висвітлені інші конкретні підстави визнання угоди недійсною, передбачені гл.4 ЦК, і наслідки недійсності.

ДК РК, на відміну від норм Модельного Цивільного кодексу та ГК РФ, не ділить недійсні угоди на нікчемні та оспорімие, оскільки цей поділ має практичне значення лише для визначення того, хто має право вимагати визнання угоди недійсною - учасник угоди, інша зацікавлена ​​приватна особа або уповноважений державний орган. Про це спеціально сказано в статтях, що визначають конкретні підстави недійсності.

Головний розмежувальний ознака між нікчемною і оспорімой угодами ст.166 ЦК РФ бачить у тому, що оспоримая угода визнається недійсною в силу судового рішення, а для визнання недійсності нікчемного правочину судового рішення не потрібно. Але дана ознака не є досить надійним. Якщо учасники нікчемного правочину (або хоча б один з них) не згоден з її оцінкою недійсності, від кого б вона не виходила, то без судового рішення з даного питання не обійтися [6].

Справа тому не в тому, потрібно або не потрібно судове визнання недійсності правочину, а в тому, чиї інтереси (приватні або публічні) були порушені під час укладання угоди, і, отже, хто має право звернутися до суду з відповідною вимогою.

Якщо порушення зачіпає приватні інтереси, то визнання угоди недійсною може здійснюватися судом тільки за позовом зацікавленої приватної особи. Державні органи не вправі втручатися в цю суперечку в силу ст.2 ЦК. Навпаки, при порушенні публічних інтересів звернене до суду вимога про недійсність має право пред'явити публічний орган, хоча б обидва учасники угоди були згодні з її умовою.

З цього розмежування виходить подальший виклад.

Отже, угода може бути визнана недійсною, якщо вона порушує вимоги: а) про законність її умов, тобто про законність її змісту; б) про сделкоспособность учасників угоди; в) про свободу та адекватності їх волевиявлення.

Порушення вимог щодо законності змісту правочину. Стаття 158 ГК з цього приводу визначає, що найважливіша вимога угоди - її повну відповідність закону. При цьому маються на увазі не всякі порушення закону. Велика кількість порушень служить підставою недійсності угод чинності ст.159 ЦК та інших законодавчих правил. А ст.158 спрямована проти невідповідності закону змісту правочину, тобто проти відкритого протизаконно. Це можуть бути умови угоди, що передбачають вчинення злочину, ухилення від виконання імперативних правил закону, продаж приватним особам предметів, вилучених з обороту, і пр.

Проте, одне лише відсутність у законі норми, що дозволяє здійснювати ту чи іншу угоду, не може вести до її недійсності. Недійсною має бути визнана угода, зміст якої порушує заборони закону.

До протизаконним прирівнюються операції, свідомо противні основам правопорядку і моральності. Наприклад, угода про продаж дитини. Інший приклад. Дочірнє акціонерне товариство продає основного товариству з навмисне заниженою ціною вироблену продукцію з метою штучного зменшення доходів, що підлягають оподаткуванню.

Це підстава недійсності покликане заповнити можливу неповноту закону в сфері захисту найважливіших інтересів суспільства. Тому при її застосуванні може бути відсутнім посилання на те, який конкретний закон порушений учасниками угоди, що вимагає особливої ​​обережності визнання недійсності угоди у цій підставі, і основа повинна бути дуже серйозним. Необхідно також доказ того, що учасники угоди добре розуміли її протизаконну або антиморально спрямованість.

Пункт 2 ст.158 ЦК передбачає, що особа, навмисне уклало угоду, яка порушує приписи законодавства, статуту юридичної особи або компетенцію його органів, не вправі вимагати визнання угоди недійсною, якщо така вимога викликано корисливими мотивами або намірами ухилитися від відповідальності.

За вказаними мотивами неприпустимо задоволення вимоги і фізичного, і юридичної особи, свідомо порушили законодавство при укладанні угоди, а потім, посилаючись на своє ж порушення, що вимагають визнання її недійсності.

Розглянута норма відповідає принципу, добре відомому зарубіжному праву: "Not go to Cort with dirty hands (" Не можна йти до суду з брудними руками ").

Разом з цим, не можна відмахнутися від того, що операція, передбачена п.2 ст.158 ГК, об'єктивно може порушувати вимоги законодавства незалежно від намірів її учасників. І це пов'язано не тільки з приватними інтересами учасника, який вчинив таке порушення, але і з публічними інтересами.

На підставі сказаного можна зробити висновок, що операція, що порушує вимоги законодавства, не може бути визнана недійсною за позовом того, хто скоїв порушення і прагне використати сам факт порушення у власних приватних інтересах. Але порушення, що зачіпає публічний інтерес, може послужити підставою визнання угоди недійсною за позовом осіб та органів, що представляють публічні інтереси (ліцензійний орган, податковий орган, прокуратура).

Пункт 2 ст.158 ЦК, очевидно, має матеріально-правовий і процесуально правовий характер, визначаючи не тільки ознаки. порушення, але й можливого позивача в судовому спорі про визнання угоди недійсною. Ось приклад з практики. Російське юридична особа уклала з казахстанським комерційним банком договір про відкриття депозитного рахунку з нарахуванням на вкладену суму встановлених договором відсотків. Після закінчення терміну договору депонент зажадав повернення своїх грошей з нарахованими відсотками. Банк-депозитарій заявив, що при відкритті рахунку були порушені правила про валютні операції, тому він (банк) вважає угоду недійсною і відмовляється її виконувати, але готовий повернути ту суму, яка спочатку була зарахована на рахунок.

Вважаємо, що за позовом депозитарію така угода не може бути визнана недійсною, тому що не можна власне порушення ставити в провину іншому і захищати приватний інтерес під приводом захисту публічного інтересу, проте, за позовом компетентного державного органу визнання недійсності угоди можливе. У всіх випадках інший учасник угоди, будучи невинним, має право отримати від винного учасника повне відшкодування збитків (включаючи неодержані доходи), викликані визнанням угоди недійсною.

Пункт 3 ст.158 ЦК встановлює ще одне правило, раніше не містилася в нашому законодавстві, спеціально спрямоване на захист кредиторів, чиї інтереси були порушені недобросовісним боржником. Угода може бути визнана недійсною за умови, що він вчинений з метою ухилення особи від виконання зобов'язання, або від відповідальності перед третіми особами або державою.

У минулі роки угоди подібного роду визначалися як вчинені в обхід закону. Прикладами можуть послужити продаж, дарування або інша форма відчуження майна, яке, як побоюється його власник, може бути предметом стягнення за боргами, конфіскації і т.п. Нерідко операції, зазначені п.3 ст.158 ГК, здійснюються у зв'язку з очікуваним порушенням справи про банкрутство, або з метою створити видимість банкрутства (лжебанкротство). Необхідною умовою застосування цієї норми є неналежне поведінку іншого учасника угоди (набувача майна). Тому у випадках, коли такий учасник не знає і за обставинами справи не повинен знати про наміри відчужувача майна, угода не повинна визнаватися недійсною, бо це порушило б правомірні інтереси набувача відчуженого майна.

З точного сенсу п.3 ст.158 ЦК випливає також, що позов про визнання угоди недійсною може бути пред'явлений зацікавленою особою (наприклад, кредитором, компетентним державним органом), але не особою, що продав майно. Це, у свою чергу, означає, що відчужувач майна не вправі вимагати визнання угоди недійсною, навіть якщо його побоювання про можливе звернення стягнення на таке майно виявляться безпідставними.

Позов, направлений на визнання угоди недійсною із зазначених мотивів, нерідко називають Пауліанов позов (по імені римського юриста).

Пункт 1 ст.159 ЦК встановлює правило про недійсність угоди, укладеної без отримання необхідної ліцензії або після закінчення терміну дії ліцензії. Правило виходить з того, що обов'язковою умовою здійснення деяких видів підприємницької діяльності є отримання ліцензії, тобто спеціального дозволу компетентного державного органу. Вчинення дій, що вимагають ліцензування, без отримання ліцензії є правопорушенням. Подібним же правопорушенням повинна бути визнана угода, укладена у випадках, коли ліцензія припинила свою дію, достроково відкликана, припинена (на період призупинення) або визнана недійсною (ст. ст.21, 22 Указу про ліцензування).

Угода, що порушує умови ліцензування, є недійсною.

Утруднення викликають випадки, коли інший учасник угоди не знав і за обставинами справи не міг знати про відсутність ліцензії або тим більше про закінчення терміну її дії або її дострокове відкликання, визнання недійсною. Карати за цих умов такого учасника угоди було б несправедливим.

Пункт 2 ст.159 ЦК визнає недійсною угоду, котра має на меті недобросовісної конкуренції або порушує вимоги ділової етики. Мова йде про угоду, що не відповідає ст.11 ЦК. Позивачами у таких справах можуть бути не тільки особи, інтереси яких порушені здійсненням операції, а й державні антимонопольні органи [1].

Порушення вимог сделкоспособность учасників угоди. Юридично визнається можливість громадянина здійснювати угоди, які отримують юридичну силу - є сделкоспособность. Сделкоспособность володіють всі дієздатні громадяни, за деякими винятками, встановленими Цивільним кодексом. Такі винятки враховані п. п.3 - 7 ст.159 ГК.

Угода, укладена підлітком, які не досягли 14-ти років, не повинна виконуватися, крім дрібних угод, які неповнолітній вправі здійснювати самостійно (ст.23 ЦК). Від імені такого підлітка угода може полягати його батьками (усиновителями, опікунами).

Неповнолітні, які досягли 14-ти років, здійснюють операції самі, але за згодою батьків (усиновлювачів, опікунів). Згода може бути дано і після того, як угода була виконана. Деякі угоди такий підліток вправі здійснювати самостійно (ст.22).

Якщо неповнолітній, який досяг 14-ти років, здійснює операцію без згоди батьків (усиновителів, піклувальників), вона визнається недійсною лише на вимогу останніх. Без такої вимоги - зберігає юридичну силу.

Стаття 24 ЦК встановлює, що для деяких операцій, що здійснюються неповнолітнім (віком від 14-ти до 18-ти років) або за неповнолітнього (у віці до 14-ти років) згоди батьків (опікунів, піклувальників) недостатньо. Потрібне отримання згоди органів опіки та піклування. Конкретні види таких угод повинні бути визначені законодавчими актами (див., наприклад, ст.114 Закону "Про шлюб та сім'ю" від 17 грудня 1998 р). З цього випливає, що вчинення подібних угод без отримання згоди може послужити підставою визнання угоди недійсною на вимогу органів опіки та піклування. Пункт 3 тієї ж статті взагалі забороняє (за деяким винятком) укладення угод підопічним з його опікуном (піклувальником) та близькими родичами останнього.

Повнолітній учасник угоди, який знав або повинен був знати, що бере її з неповнолітньою, тобто був винен у скоєнні угоди, забороненої законом, несе додатковий обов'язок відшкодувати неповнолітньому витрати, пов'язані з операцією. Наприклад, транспортні витрати, витрати на ремонт повертається неповнолітньому майна, пошкодженого під час перевезення, і т.п. Вина повнолітнього учасника угоди передбачається, і, щоб звільнитися від додаткових витрат, він повинен довести, що не знав і за обставинами справи не повинен був знати, що укладав угоду з підлітком [7, с.245].

Витрати ж повнолітнього ні підліток, ні його батьки (усиновителі, опікуни, піклувальники) відшкодовувати не зобов'язані. Невідкомпенсованими можуть залишитися пошкоджені неповнолітнім речі, отримані ним за угодою і повернуті первинного власника, витрачені гроші і т.п.

Волевиявлення недієздатних осіб, визнаних такими судом внаслідок їх душевної хвороби або недоумства, не має юридичного значення (ст.26 ЦК), тому і угода, ними досконала, є недійсною (п.5 ст.159 ЦК). Ставлення опікуна до цієї угоди не впливає на її недійсність.

При вирішенні питання про визнання угоди недійсною у цій підставі суд не з'ясовує, в якому психічному стані перебував недієздатний в момент здійснення операції. Навіть якщо цей період відзначався поліпшенням психічного здоров'я, загроза визнання угоди недійсною зберігається до того дня, коли суд знову визнає особа дієздатним.

Стаття 159 ЦК, проте, робить виняток. Угоди, здійснені недієздатними особами, як, втім, і угоди, скоєні підлітками, які не досягли 14-ти років, можуть бути визнані дійсними, якщо вчинені до вигоди зазначених осіб.

Підставою недійсності служить також укладення угоди особою, чия дієздатність обмежена внаслідок алкоголізму або наркоманії (ст.27), якщо не було згоди на угоду піклувальника вказаної особи. Обмеження поширюються і на розпорядження заробітною платою. Угода визнається недійсною лише на вимогу піклувальника.

Угода може визнаватися недійсною, навіть якщо до моменту її вчинення громадянин відмовився від зловживання спиртними напоями чи наркотиками, поки обмеження дієздатності не будуть зняті через суд.

Угоди, скоєні особами, недієздатність або обмежена дієздатність яких визначається встановленими ознаками (вік, рішення суду про позбавлення або обмеження дієздатності) визнаються недійсними, незалежно від фактичного інтелектуального і вольового стану особи, яка вчинила правочин. Суд не вправі визнати угоду, зроблену 13-річним підлітком, хоча це і був би дуже розумний дитина. У даній галузі поняття дієздатності і сделкоспособность збігаються.

Але ст.159 передбачає також випадки, коли можливе визнання недійсною угоди, укладеної особою належного віку і не позбавленим судом дієздатності, але фактично не здатним до здійснення угоди. Особа дієздатний, але несделкоспособно. Так, у п.5 ст.159 йдеться про можливість визнання недійсною за позовом опікуна угоди, укладеної громадянином, який у момент скоєння перебував в стані психічного розладу, але недієздатним був визнаний пізніше.

Пункт 7 ст.159 ГК ще більш певним чином встановлює, що угода, укладена громадянином, хоча і дієздатним, але перебували у момент її вчиненні в такому стані, коли він не міг розуміти значення своїх дій або керувати ними, може бути визнана судом недійсною. Мова йде про громадян, не позбавлених і не обмежених в дієздатності, але перебували у момент здійснення операції у такому інтелектуальному і вольовому стані, коли вони не розуміли своїх дій або не могли ними керувати. Наприклад, хвороба громадянина, яка викликала тимчасовий психічний затемнення. Зустрічаються і інші причинні обставини - сильне психічне потрясіння, стан сп'яніння і т.п.

На відміну від п. п.3 - 6 ст.159, згідно з якими сам факт недієздатності громадянина або обмеження його дієздатності у момент здійснення операції достатній для її визнання недійсною, тому не потрібно з'ясування психічного стану особи, яка вчинила правочин, п.7 ст. 159 ЦК вимагає неодмінного з'ясування такого стану, бо спочатку передбачається, що громадянин діяв з повним розумінням справи. Факт тимчасового психічного затемнення і його ступінь повинен довести той, хто вимагає визнання угоди недійсною.

З точного тексту ст.51 раніше діючого ГК КазССР випливало, що позов про визнання такої угоди недійсною міг пред'явити лише сам громадянин, її зробив, після того, як його психічний стан буде відновлено. Пункт 7 ст.159 ГК надає право пред'явлення такого позову іншим зацікавленим особам, але тільки після смерті вказаного громадянина. Так, один із судів м. Алма-Ати, розглядаючи справу за позовом М. і Р. до С. про визнання заповіту, складеного Р-н (батьком М. і Р) на користь С, недійсним, встановив, що заповідач в момент складання заповіту перебував у стані глибокого психічного розладу, нікого з оточуючих не впізнавав, власноручно підписати заповіт не міг, не міг навіть назвати того, кому він це доручає, лише вказав пальцем на одного з присутніх і через кілька годин після посвідчення заповіту черговим лікарем помер. Заповіт було визнано недійсним [8, с.297].

Як відомо, іноземці в Республіці Казахстан мають ті ж права і обов'язки, що і наші громадяни, крім деяких винятків, передбачених законодавчими актами. Значить, у вигляді загального правила сделкоспособность іноземних громадян не обмежується. Але з цього загального правила допустимі винятки. Так, ст.33 Указу про землю забороняє передачу іноземцям права власності на земельні ділянки, призначені для ведення особистого підсобного господарства, садівництва і дачного будівництва. З цього випливає, що угода, яка передбачає продаж у власність іноземному громадянину зазначеної земельної ділянки, має визнаватися недійсною як протизаконна. Заборона на продаж іноземцю земельної ділянки, призначеної для дачного будівництва, продовжує, зрозуміло, діяти і після спорудження дачі.

Свобода і адекватність волевиявлення особи, що здійснює операцію. Підставою визнання угоди недійсною з мотивів порушення свободи волевиявлення і відповідності волевиявлення внутрішньому змісту волі служать обставини, передбачені п. п. 8-10 ст.159 ЦК.

Так, п.8 ст.159 говорить, що угода, укладена внаслідок помилки, що має істотне значення, може бути визнана судом недійсною за позовом сторони, яка діяла під впливом помилки. Істотне значення має помилка щодо природи правочину, його учасників, тотожності або таких якостей її предмета, які значно знижують можливості його використання за призначенням.

Під помилкою розуміється неправильне, помилкове уявлення особи про характер і елементах чиненої їм угоди. Наприклад, громадянин, набуваючи річ, помилково вважає, що вона належить до рідкісних екземплярів. Це ж думає і продавець. Фахівці, однак, встановили їх помилку.

Не всяке оману може послужити підставою визнання угоди недійсною, а лише істотне. Вважаємо, що істотність помилки повинна носити об'єктивний характер і призводити до такого спотворення уявлення про угоду, без якого звичайний учасник господарського обороту подібну угоду не уклав би. Помилка, що не має істотного значення (наприклад, покупець пальто помилився у визначенні сорту підкладкової тканини), не може служити підставою визнання угоди недійсною.

Джерело помилки не має значення. Ним може бути погане знання мови, на якому велися переговори про угоду, помилки в довідкових виданнях, нечіткість позначення ознак, індивідуалізують річ і пр. Важливий не джерело омани, а його характер і ступінь серйозності.

Омани в мотивах, якими керувалося обличчя, укладаючи угоду, не можуть служити підставою визнання її недійсною, тому що не відносяться ні до суб'єктів, ні до характеру, ні до умов угоди. Наприклад, громадянин, помилково розраховуючи отримати роботу в іншому місті, готується до переїзду і продає меблі. Не можна потім вимагати визнання договору продажу меблів недійсним з посиланням на те, що отримати роботу не вдалося і плани переїзду змінилися.

Стаття 159 ЦК прямо говорить, що оману в мотивах може служити підставою недійсності правочину лише при включенні такого мотиву в її зміст як відкладального або скасувальними умови. Серед широко розповсюджених прикладів можна назвати установчі договори за освітою спільних підприємств, у яких іноземні учасники, визначивши свої права і обов'язки, домовляються, що вони будуть здійснюватися, якщо Уряд ГК схвалить умови договору або якщо буде отримано необхідну банківський кредит.

В інших випадках, навпаки, зміна ситуації на ринку, введення обмежень за контрактами із зарубіжними партнерами та інші подібні обставини, не включені у зміст договору як його умови, не повинні впливати на дійсність угоди, що особливо важливо для підприємницьких договорів. Так, Алматинська акціонерна компанія вела переговори з турецьким підрядником про будівництво готелю і замовила юридичній фірмі розробку проекту підрядного договору. Коли ж замовлення було виконано, акціонерна компанія відмовилася оплатити роботу, посилаючись на те, що в переговорах з турецькою фірмою не вдалося досягти принципової згоди на будівництво, і тому потреба в розробленому проекті договору відпала. Таким чином, компанія, допустивши оману в мотивах, порахувала угоду (замовлення) недійсною. Подібну думку є помилковим, бо мотив не був включений в замовлення в якості його умови. Відзначимо, що ч.2 п.8 ст.159 ЦК прямо говорить про можливість відмови у визнанні угоди недійсною, якщо оману охоплюється підприємницьким ризиком заблуждающегося учасника, або якщо оману стало наслідком грубої необережності.

Пункти 9 і 10 ст.159 ЦК охоплюють випадки розбіжності істинної волі сторони, що здійснює операцію, з тим зовнішнім виявленням волі, яке проявляється в угоді, причому навмисно винною в розбіжності є інша сторона. Пункт 9 названої статті, перш за все, говорить про обман, загрозі та насильстві, застосовуваних для примусу до укладання угоди.

Обман як засіб спонукання до вчинення угоди полягає у свідомому створенні у її учасника неправильного уявлення про характер угоди, її суб'єктів, предмет або інших умовах. Один з учасників угоди, наприклад, переконує іншого, що продає йому справжню картину, добре знаючи, що пропонує копію.

Обман може полягати у вчиненні активних дій (твердження про неіснуючих якостях речі, уявлення фальшивих документів тощо) або ж у свідомому бездіяльності, коли один учасник угоди, розуміючи, що інший помилився, використовує цю помилку в своїх інтересах.

Обман від омани (п.8) відрізняється тим, що завжди є актом свідомого створення неправильного уявлення про операцію.

Викликані обманом спонукання особи до скоєння невигідною для себе угоди можуть призвести до залучення обманщика до відповідальності за шахрайство. Притягнення до кримінальної відповідальності може поєднуватися з визнанням угоди недійсною за правилами ст.159 ЦК [2, 211].

Насильство як засіб примусу особи до вчинення невигідною для себе операції полягає у фізичному впливі на нього (побої, позбавлення можливості спілкуватися з близькими людьми, обмеження волі тощо). Насильство може застосовуватися не тільки до того, від кого домагаються здійснення угоди, але і до близьких для нього людей.

На відміну від насильства, загроза є формою психічного впливу, який застосовується з метою домогтися здійснення угоди, в якій зацікавлений загрозливий. Загроза зазвичай передбачає застосування насильства, якщо особа не підкоряється вимогам загрозливого. Можливо поєднання загрози з вже наступившим насильством.

Зустрічаються випадки загрози, спрямованої на знищення майна, на розголошення відомостей, здатних очорнити громадянина, від якого домагаються здійснення угоди, його близьких (шантаж) і т.п. Так, Т. вимагала, щоб її сестра відмовилася на користь Т. від спадщини, погрожуючи у разі незгоди повідомити чоловікові сестри приховувані від нього обставини її особистого життя. Суд порахував цю загрозу достатньою підставою визнати відмову від спадщини недійсною.

Підставою недійсності правочину може послужити і правомірна загроза, тобто загроза вчинити дії, не заборонені законом. Наприклад, - повідомити за місцем роботи можливого учасника угоди при відмові від її висновку про судимості відмовляється, яку він намагається приховати. Не приймається до уваги лише загроза здійснити ті права, якими вже володіє загрозливий по відношенню до загрозливого (наприклад, вимагати сплати аліментів, розділу майна тощо).

Стаття закону не повинна застосовуватися при несерйозною або нереальною загрозі. Не можна, наприклад, визнати підставою недійсності правочину несерйозну загрозу (припинити листування) або нереальну (звернутися за допомогою до нечисту силу).

Застосування загрози в корисливих цілях може перерости й у карний злочин - вимагання.

Пункт 9 ст.159 ГК говорить також про можливість визнання недійсності угоди, яку особа було змушене здійснити внаслідок збігу важких обставин на вкрай невигідних для себе умовах, ніж інша сторона скористалася (кабальна угода).

Кабальнов може послужити підставою визнання угоди недійсною при одночасній наявності декількох обставин: а) умови угоди вкрай невигідні для однієї із сторін (були випадки, коли добротний будинок продавався за кілька тисяч тенге, цінна бібліотека - за 1200 тенге і т.п.), б ) сторона здійснює операцію тільки під тиском важких обставин (наприклад, голод, термінова необхідність дорогого лікування), в) інша сторона в угоді, знаючи про ці обставини, використовує їх для збагачення.

Прийнято вважати, що кабальна угода спрямована на захист інтересів як громадян. Але з тексту ст.159 ЦК це не випливає.

Згідно п.10 ст.159 ЦК угода, укладена внаслідок зловмисної угоди представника однієї сторони з другою стороною, може бути визнана судом недійсною за позовом потерпілої сторони. Відшкодування збитків, понесених потерпілою стороною, в субсидіарної порядку може бути покладено на несумлінного представника.

Зловмисне угоду представника однієї сторони з іншою стороною має місце там, де представник, нехтуючи інтересами того, хто доручив йому зробити операцію, домовляється з іншою стороною про отримання вигоди за рахунок подається. Наприклад, громадянин, виїжджаючи в інше місто, доручає знайомому продати будинок, тобто наділяє його повноваженнями представника (ст.163 ЦК); представник знаходить покупця, готового заплатити за будинок 190 тис. тенге, і домовляється з ним, що візьме з нього 170 тис., а в текст договору включить 150 тис. тенге. Таким чином, і покупець, і представник отримують по 20 тис. тенге за рахунок продавця.

Зловмисним угода може бути визнано лише в разі, коли представник мав можливість укласти угоду на більш вигідних для подається умовах, але за власними зловмисним мотивами обрав інші умови, що порушують інтереси представляють. Якщо ж угода, що порушує інтереси акредитуючої, була укладена з-за відсутності більш вигідних пропозицій, недостатній активності представника, навіть його недбалого ставлення до виконання доручення, але без злого умислу, така угода не може бути визнана недійсною.

Угоди, укладені під впливом помилки, обману, насильства, погрози, зловмисної угоди представника однієї сторони з другою стороною, можуть бути визнані недійсними тільки за позовом потерпілого учасника угоди або його правонаступника. При цьому до відшкодування збитків, які спричинені особі діями його несумлінного представника (п.10 ст.159 ЦК), може бути в субсидіарної порядку притягнутий і цей представник.

Стаття 44 ЦК передбачає можливість відповідальності юридичної особи за дії свого органу, навіть якщо останній вийшов за межі повноважень, встановлені установчими документами. Однак ст.44 робить виняток шляхом відсилання до п.11 ст.159 ЦК. Цей виняток зводиться до того, що, у випадках, коли дії органів порушують вимоги законів або установчих документів та інша сторона угоди знала або свідомо повинна була знати про такі порушення, то угода може бути визнана недійсною не тільки за позовом самої юридичної особи, але також і за позовом власника його майна, тобто за позовом уповноваженого державного органу, якщо юридичною особою є державне підприємство. Оскільки угода визнається недійсною, то юридична особа при описаних умовах не відповідає перед іншими учасниками угоди за дії свого органу, що вийшов за межі повноважень.

Пункт 2 ст.157 передбачає, що підстави недійсності правочину, а також перелік осіб, які мають право вимагати визнання недійсності, можуть встановлюватися й іншими статтями ЦК, крім тих, що входять до гл.4 ГК ("Угоди"), а також іншими, крім ГК, законодавчими актами. Наприклад, ст.168 ЦК передбачає, що довіреність, в якій не вказана дата її видачі, є недійсною.

Як приклад іншого законодавчого акту можна послатися на ст.6 Закону про банкрутство, яка визначає умови визнання недійсними угод боржника, вчинених до визнання його банкрутства.

Висновок

Угоди виступають в якості одного з найважливіших юридико-фактичних підстав виникнення, зміни або припинення цивільних правовідносин, що, у свою чергу, обумовлює підвищену увагу до аналізу їх правової природи, характерних ознак, умов їх дійсності, підстав недійсності і ін

Згідно ст.147 ЦК, угодами визнаються дії громадян і юридичних осіб, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Угодами, отже, зізнаються цілеспрямовані дії суб'єктів. Їх прямою метою є встановлення цивільних прав або обов'язків (наприклад, дарування майна прямо спрямоване на те, щоб право власності на річ перейшло від дарувальника до обдаровуваному), зміна таких прав і обов'язків (наприклад, сторони домовилися про відстрочення повернення зданого в найм майна), або , нарешті, їх припинення (кредитор звільнив боржника від погашення боргу).

Цілеспрямованістю на юридичні наслідки угоди відрізняються від інших актів поведінки - вчинків, які безпосередньо спрямовані на досягнення іншого, не юридичного результату, проте, в силу припису закону, ведуть також до виникнення, зміни або припинення цивільних прав та обов'язків.

Громадянин, наприклад, виїхав з місця свого постійного проживання до хворої матері в інше місто. Потім затримався там і вирішив не повертатися до колишнього місця проживання. Виїжджаючи до матері, громадянин не мав наміру відмовитися від прав на державну квартиру, в якій проживав до виїзду. Але в силу вимоги закону, що передбачає подібну ситуацію, громадянин втрачає права на квартиру.

Угода - це прояв правомірного, які дозволяється, найчастіше схвалюється законом поведінки. У побуті терміном "операція" називають іноді дію, що оцінюється суспільством негативно. Таке вживання слова не збігається з його юридичним змістом.

Стаття 151 ЦК розрізняє усну та письмову форму угоди. Письмова форма, у свою чергу, може бути простій чи нотаріальній.

Угоди, що здійснюються на словах, вважаються укладеними в усній формі. До них відносяться і ті угоди, в яких воля проявляється через безпосередні, так звані конклюдентні дії особи (наприклад, передача продавцю грошей за відібраний товар), і ті угоди, воля на вчинення яких виражена у формі мовчання. Але таке значення мовчанню надається лише у випадках, прямо встановлених законодавством або угодою сторін. Наприклад, покупець товару передав постачальнику письмове замовлення із зазначенням бажаних умов поставки, домовившись при передачі, що, якщо постачальник протягом п'яти діб не висловить заперечень проти цих умов, договір буде вважатися укладеним.

Стаття 157 ЦК встановлює, що при порушенні вимог, що висуваються до форми, змісту та учасникам угоди, а також до свободи та адекватності їх волевиявлення, угода може бути визнана недійсною за позовом зацікавлених осіб, належного державного органу або прокурора. При порушенні хоча б одного з названих вимог угода не може бути визнана досконалою юридичним фактом і не набуває юридичної сили. Саме цим керується законодавець, встановлюючи конкретні підстави визнання угоди недійсною. Найбільш важливі і поширені підстави сконцентровані в статтях гл.4 ГК.

Про значення угод можна вже судити тільки по тому, що всі учасники цивільного обороту здійснюють "життя в праві" головним чином шляхом вчинення різних угод. Так, фізичні особи щодня укладають угоди, на підставі яких їм продають товари, надають послуги, виконують роботи. І триває це протягом усього життя людини - від народження (я маю на увазі, що до певного віку від імені малолітнього діють його батьки та опікуни) і до самої смерті (тут достатньо лише вказати на заповіт, справедливо називається "останньою волею"). Висловлюючись літературною мовою можна сказати, що угоди ведуть людину по життю, адже без них, мабуть, людина обійтися не в змозі.

Таке ж велике місце займають угоди й у підприємницькій діяльності незалежно від того, чи йде мова про торгівлю, торговому посередництві, банківських чи біржових операціях, які в іншій, ніж угоди, формі, не можуть існувати, або про виробничу діяльність, яка в кінцевому рахунку має на меті здійснити реалізацію отриманих результатів, можливу тільки у формі угод.

Саме через таке різноманіття сфер застосування угод дуже важливо і необхідно, щоб громадяни і юридичні особи як можна більш чітко дотримувалися букви закону, здійснюючи операції і укладаючи договори у повній відповідності з чинним законодавством. В іншому випадку необхідно, щоб закон як можна більш твердо припиняв всі випадки порушення Цивільного кодексу, а також застосовував відповідні правові санкції.

Список використаних джерел

 1. Цивільний кодекс Республіки Казахстан від 27.12.1994 (Загальна частина)

 2. Цивільне право Республіки Казахстан. Навчальний посібник (частина загальна) 2-е видання, доповнене і змінене. - Алмати: Інститут міжнародного права і міжнародного бізнесу "Данекер", 2003.

 3. Цивільне право. Підручник. У 2 т. / Відп. Ред. Е.А. Суханов. - М.: Изд-во БЕК. Т.1, 2004. - 431 с.

 4. Цивільне право Республіки Казахстан: (Загальна частина). Навчальний посібник. / Відп. ред.Г.І. Тулеугаліев, К.С. Мауленов. -2-е вид., Перераб. і доп. - Алмати: Гилим. Т.1, 2002. -227 С.

 5. Цивільне право. Підручник. / Під ред.А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. -3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ПРОСПЕКТ. Ч.1, 1998. - 631с.

 6. Басін Ю.Г. Принципи цивільного законодавства Республіки Казахстан. У кн.: Цивільний кодекс Республіки Казахстан - тлумачення і коментування. Загальна частина. Вип.1. Алмати - 2003

 7. Цивільний кодекс Республіки Казахстан за станом законодавства на 1 січня 2008 р. - Алмати: ТзОВ "Баспа", 2001. - 400 с.

 8. Цивільне право: Курс лекцій. Навчальний посібник. / Відп. Ред.О.Н. Садиков. - М.: Изд-во БЕК. Ч.2: Зобов'язальне право. - 1997. -687с.

 9. Конституція Республіки Казахстан, прийнята на Республіканському Референдумі 30 серпня 1995 (зі змінами та доповненнями від 21 травня 2007 року). - Алмати: Казахстан, 2007. - 96 с.

 10. Закон РК "Про ринок цінних паперів" від 02.07.2003г.

 11. Закон РК "Про землю" від 24.01.2001г.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
149.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Дієздатність громадян в Цивільному праві Республіки Казахстан
Поняття і види представництва в цивільному праві
Поняття і види договорів у цивільному праві РФ
Поняття і види строків у цивільному праві
Поняття та види зобов`язань у цивільному праві
Поняття числення та види строків у цивільному праві
Поняття зобовязання в римському цивільному праві і його види
Поняття і види об`єктів майна речей у цивільному праві України
Поняття зобов язання в римському цивільному праві і його види
© Усі права захищені
написати до нас