Поняття і види вільних економічних зон Види підприємницької діяльності здійснюється в

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Вільні економічні зони (далі - СЕЗ) вперше з'явилися в Західній Європі. В даний час в світі налічується більше 4000 видів ВЕЗ. "Створення вільних економічних зон розглядається багатьма країнами як засіб, що дозволяє залучити в інвестиційну сферу іноземний та національний капітал, розширити експорт продукції (робіт, послуг), забезпечити зростання валютних надходжень, одержати доступ до нових технологій, підвищити зайнятість населення, отримати нові можливості для підготовки і перепідготовки кадрів, впровадження на практиці передового світового досвіду у сфері організації, управління, наситити внутрішній ринок високоякісними товарами. "[1]

Залучення інвестицій у ВЕЗ обумовлено наступними обставинами:

- Зниження податків на прибуток корпорацій, а також інші фіскальні пільги, у тому числі амортизаційні відрахування, зниження податків для суб'єктів малого та середнього підприємництва на початку інвестиційного періоду.

- Наявність митних пільг, зокрема, скасування імпортних мит.

- Наявність вільного ввезення для підприємств, можливість скасування експортних мит.

- Інші причини, серед яких державне регулювання підприємницької діяльності, а також надання консультацій та надання безкоштовної інформації для суб'єктів господарювання. Легальне визначення ВЕЗ міститься в Законі Республіки Білорусь «Про вільні економічні зони» [2]. Так, вільна економічна зона - частина території Республіки Білорусь з точно визначеними межами і спеціальним правовим режимом, що встановлює більш сприятливі, ніж звичайні, умови здійснення підприємницької та іншої господарської діяльності.

Відповідно до законодавства на території Республіки Білорусь можуть створюватися СЕЗ різних функціональних типів. При цьому функціональний тип ВЕЗ визначається цілями створення зони і напрямком інвестиційної діяльності в СЕЗ. У СЕЗ можуть розвиватися виробничі, науково-технологічні, експортні, торгові, туристично-рекреаційні, страхові, банківські та інші види діяльності. Крім того, СЕЗ можуть поєднувати в собі функції, властиві декільком функціональними типами СЕЗ (комплексна СЕЗ).

У СЕЗ не допускається діяльність, заборонена законодавством Республіки Білорусь. У СЕЗ також заборонені наступні види діяльності: господарсько-комерційна діяльність, пов'язана із забезпеченням охорони та оборони держави, а також з виробництвом, переробкою, зберіганням і продажем зброї, боєприпасів, вибухових речовин; виробництво, переробка, зберігання, знезараження, продаж небезпечних і радіоактивних матеріалів; виробництво, переробка, зберігання, продаж наркотиків, наркотичних та інших сильнодіючих матеріалів; виробництво, переробка, зберігання, продаж культур, що містять наркотичні, сильнодіючі та отруйні речовини; виробництво горілки, лікеру та інших алкогольних напоїв, за винятком шампанських, ігристих, сухих , напівсухих, виноградних кріплених вин, пива; виробництво тютюнових виробів; виробництво цінних паперів, грошових знаків і монет, поштових марок; організація лотерей; підготовка і трансляція радіо-і телепередач, за винятком технічного обслуговування друкарень, радіо і телебачення; лікування хворих, що страждають небезпечними й особливо небезпечними інфекціями, у тому числі венеричними та заразними шкірними хворобами, психічними хворобами в агресивній формі; лікування тварин з особливо небезпечними хворобами; діяльність, пов'язана з питаннями зовнішньої трудової міграції.

Перелік небезпечних, радіоактивних, наркотичних, сильнодіючих і отруйних матеріалів і речовин встановлюється Радою Міністрів Республіки Білорусь. Окремими видами діяльності, перелік яких встановлюється законодавством Республіки Білорусь, резиденти ВЕЗ можуть займатися тільки на підставі спеціальних дозволів (ліцензій) [3]. Зокрема, перелік видів діяльності, на здійснення яких потрібні спеціальні дозволи (ліцензії), та уповноважених на їх видачу державних органів і державних організацій, затверджений Декретом Президента Республіки Білорусь від 14 липня 2003 року № 17 [4].

У літературі, присвяченій дослідженню цього питання виділяють наступні види ВЕЗ:

Вільні митні зони. Ознакою такої зони є концентрація галузей промисловості та наявність митних полегшень, що створює умови для розподілу товарів всередині і поза цією зоною.

Об'єднані зони. Ознаками цих зон виступають чиста торговельна діяльність, промислове виробництво, зовнішня торгівля. Спостерігається також розвиток сфери послуг.

Експортно-орієнтовані зони. Ідея створення таких зон заснована на міжнародному поділі праці. Ці зони створюються, перш за все, для виробництва іноземними інвесторами продукції, яка потім експортується в інші країни. У тому випадку, коли не вдається реалізувати всю продукцію за кордон, дозволяється її продаж на внутрішньому ринку.

Особливі економічні зони. У них спостерігається наявність ознак, властивих всіх зонах: чиста торговельна діяльність, промислове виробництва, сфера послуг, зовнішня торгівля, просторові обмеження. Такі зони, як правило, орієнтовані на розвиток зовнішньої торгівлі.

Зони пожвавлення. Користуються популярністю в деяких країнах як засобу економічної стимуляції розвитку старих регіонів.

Вільні економічні зони створюються Президентом Республіки Білорусь. Органом управління СЕЗ є адміністрація СЕЗ, створювана Урядом Республіки Білорусь. Резидент СЕЗ - це зареєстроване адміністрацією СЕЗ юридична особа або фізична особа як підприємець без утворення юридичної особи, на яку поширюється правовий режим, що діє у ВЕЗ.

Порядок реєстрації резидентів ВЕЗ встановлюється положенням про СЕЗ, який затверджується Радою Міністрів Республіки Білорусь.

Рішення про реєстрацію резидента СЕЗ приймається адміністрацією СЕЗ. Зареєстрованому резиденту адміністрація СЕЗ видає свідоцтво про реєстрацію встановленої форми.

Так, відповідно до законодавства проводяться конкурси на право реєстрації юридичних осіб в якості резидентів ВЕЗ. Основними принципами проведення конкурсів є:

створення рівних умов для всіх юридичних осіб, що беруть участь в конкурсі;

гласність;

об'єктивність оцінки інвестиційних проектів.

За участь у конкурсі на право реєстрації в якості резидента вільних економічних зон стягується плата в розмірі 30 базових величин, за реєстрацію в якості резидента зазначених зон - у розмірі 50 базових величин.

Для участі в конкурсі претендент подає до адміністрацію СЕЗ такі документи:

- Заяву на участь у конкурсі;

- Юридичні особи Республіки Білорусь - нотаріально завірені копії установчих документів та свідоцтва про державну реєстрацію;

- Іноземні юридичні особи - легалізовану виписку з торговельного реєстру країни походження або інше еквівалентне доказ юридичного статусу претендента на участь у конкурсі відповідно до законодавства країни його місцезнаходження або постійного проживання на момент підготовки проекту з перекладом на білоруський (російська) мова і нотаріальним посвідченням підпису перекладача (легалізована виписка повинна бути проведена не пізніше одного року до подачі документів);

- Анотацію на інвестиційний проект (резюме бізнес-плану) для проектів, які передбачають поставку продукції, робіт (послуг) на експорт, у відповідності з основними критеріями оцінки участі в конкурсі на право реєстрації юридичних осіб в якості резидентів вільних економічних зон, для інших проектів - бізнес-план, розроблений з урахуванням вимог, встановлених законодавством, а також анотацію (резюме бізнес-плану) до нього;

- Документи, що підтверджують внесення плати за участь у конкурсі в розмірі, встановленому законодавством, а також інші передбачені законодавством документи.

Тривалість розгляду документів адміністрацією СЕЗ становить 30 днів з моменту їх подачі. При обгрунтованої необхідності отримання додаткових відомостей голова адміністрації СЕЗ може збільшити термін розгляду документів до 45 днів, про що письмово повідомляється претендент або його уповноважений представник.

Конкурсна комісія розглядає документи, подані на конкурс. Головою конкурсної комісії є голова адміністрації СЕЗ. Позитивне рішення конкурсної комісії дає право адміністрації СЕЗ на реєстрацію переможця конкурсу в якості резидента СЕЗ і укладення з ним договору про умови підприємницької діяльності на території СЕЗ. Реєстрація в якості резидента СЕЗ здійснюється не пізніше чотирьох місяців з дня прийняття позитивного рішення [5].

Основними критеріями оцінки участі в конкурсі на право реєстрації юридичних осіб в якості резидентів вільних економічних зон "Гродноінвест" і "Могилів" є наступні: мінімальний розмір статутного фонду для юридичних осіб - не менше 20 тис. доларів США; Питома вага експортних поставок до загального обсягу їх реалізації не менше 60 відсотків; питома вага основного технологічного обладнання (не старше 5 років) у загальному

парку обладнання 90 відсотків.

Позбавлення статусу резидента СЕЗ проводиться за рішенням адміністрації СЕЗ згідно із заявою юридичної особи або індивідуального підприємця, який є резидентом СЕЗ, а також у разі невиконання або неналежного виконання ним договору про умови діяльності в СЕЗ, недотримання строків формування статутного фонду, інших випадках порушення резидентом СЕЗ законодавства Республіки Білорусь. Рішення адміністрації СЕЗ про позбавлення статусу резидента СЕЗ тягне припинення зобов'язань сторін за договором про умови діяльності в СЕЗ.

При подачі адміністрацією СЕЗ позовної заяви до господарського суду останній при наявності порушень договору про умови діяльності в СЕЗ, має право прийняти рішення про позбавлення відповідача статусу резидента СЕЗ, що не тягне ліквідації самої юридичної особи.

У Білорусі процес створення СЕЗ почався лише грудні 1996 року, коли почала формуватися адміністрація СЕЗ "Брест". За такий короткий період часу ще не сформувалися усталені тенденції функціонування СЕЗ, однак вже є досить чіткий коло проблем, з якими стикаються резиденти СЕЗ, інвестори, а також адміністрація СЕЗ.

Розвиток ВЕЗ в Республіці Білорусь пов'язане з рядом проблем, які можна умовно поділити на глобальні та проблеми, пов'язані з функціонуванням конкретної ВЕЗ. До загальних питань можна віднести наступні:

- Передбачається, що для нормального функціонування СЕЗ досить надання низки митних, податкових та інших пільг, але при цьому необхідно також розробляти механізм функціонування кожної конкретної зони, без чого досягнення поставлених перед зоною цілей і завдань неможливо.

- Відсутня методика розрахунку ефективності створення і функціонування ВЕЗ, яка повинна включати в себе розрахунок витрат, доходів від функціонування ВЕЗ, а також інших показників ефективності.

Необхідність створення ВЕЗ в Республіці Білорусь рідко викликає сумніву, однак наявність подібних проблем дозволяє засумніватися в доцільності створення та отриманні очікуваного ефекту від ВЕЗ. Так, спочатку при створенні ВЕЗ витрати, що сплачуються за рахунок бюджетних коштів, значно перевищують доходи від функціонування ВЕЗ, обсяг залучених інвестицій невеликий, а бюджету наноситься непоправної шкоди у вигляді зниження доходів бюджету, в результаті наданих податкових, митних та інших пільг, і збільшення витрат , пов'язаних зі створенням ВЕЗ. Виникає питання: чи впорається бюджет Республіки Білорусь з такою додатковим навантаженням у видатковій частині?

За період функціонування СЕЗ «Брест» були виявлені наступні проблеми:

- Основними податковими пільгами в зоні є: сплата всього 7 податків і зборів резидентами зони; знижені на 50% ставки податку на дохід і прибуток та ПДВ; звільнення від податків пріоритетних за профілем діяльності підприємств; звільнення від податку на прибуток при реалізації продукції власного виробництва на протягом 5 років; встановлення ставки податку на прибуток при реалізації на експорт не менше 70% продукції власного виробництва. Що стосується мит, то, відповідно до Закону Республіки Білорусь «Про вільні економічні зони», при ввезенні не територію СЕЗ іноземних та вітчизняних товарів нічого, крім плати за митне оформлення, не стягується. При вивезенні з території СЕЗ за межі Республіки Білорусь податки, мито не стягуються, за винятком збору за митне оформлення, якщо товар відбувається з території Республіки Білорусь. Якщо ж товар не відбувається з території Республіки Білорусь, то всі податки та митні збори справляються відповідно до законодавства Республіки Білорусь. Разом з тим зазначається, що для успішного функціонування цих пільг явно не вистачає, так як вони:

- Не підкріплюються гарантіями вільного вилучення капіталу.

- Не достатньо опрацьовані з точки зору реінвестиції прибутку.

- Не досить поширюються на участь національного капіталу.

Крім того, оскільки ці пільги також поширюються на ті види діяльності, які добре розвинені в країні, виникає небезпека конкуренції товарів, вироблених резидентами СЕЗ, з товарами, вітчизняних виробників. Так, наприклад, з 43 резидентів ВЕЗ, 6 займається виробництвом меблів [6].

- Законом Республіки Білорусь «Про вільні економічні зони» передбачено, що СЕЗ має самостійний бюджет, який входить до складу республіканського бюджету окремим рядком. Фінансування створення і розвитку ВЕЗ здійснюється за рахунок коштів бюджету СЕЗ, який формується з республіканського бюджету та інших джерел, причому в законі ці джерела не вказані. Звісно ж необхідним розробити принципи і порядок формування бюджету СЕЗ в частині доходів і витрат, що пов'язані з визначенням і формуванням відповідних статей.

- На території СЕЗ варто встановити відмінний від решти території Республіки Білорусь порядок валютного регулювання. Обмеження в черговості платежів, валюти платежу, купівлі-продажу валюти за ринковим курсом неприпустимі в умовах ВЕЗ.

- Законодавець врегулював створення банків на території СЕЗ. Так, Правила створення та регулювання діяльності банків на території вільних економічних зон Республіки Білорусь затверджені Постановою Національного банку Республіки Білорусь від 28.06.2001 № 174. Проте на території зони «Брест» діє поки тільки філія Національного банку, функції якого, за визначенням, не відповідають цілям СЕЗ. Для нормального функціонування ВЕЗ необхідно створити умови для залучення в зону банків, страхових компаній, фінансових компаній та інших фінансових посередників.

- Звісно ж необхідним встановити в зоні право власності на землю, оскільки в даний час адміністрація СЕЗ "Брест" має право укладати договір про оренду земельної ділянки терміном на 99 років, при цьому термін функціонування самої зони визначений у 50 років. Більш того, СЕЗ може бути ліквідована за рішенням Президента Республіки Білорусь. Ці обставини, поза сумнівом, відлякують потенційних інвесторів.

Закон "Про вільні економічні зони" безсумнівно стане важливим етапом на шляху цілеспрямованого розвитку СЕЗ в республіці, створить правову базу і гармонійно впишеться у правовий простір Республіки Білорусь. Однак, слід зазначити, що ставитися до цього закону як до чогось раз і назавжди даним не слід. Вже в ході доопрацювання Закону фахівці СЕЗ "Гомель-ротони" запропонували комісії абсолютно нову концепцію розвитку вільних економічних зон з урахуванням конкретних особливостей в їх зоні. У цій концепції ставляться питання не тільки розширення видів діяльності СЕЗ, а й пропонуються інші форми, зокрема, мова йде про необхідність створення філій СЕЗ (субзон), а також офшорних зон. Тому природно розуміння того факту, що до Закону надалі будуть вноситися відповідні зміни та доповнення. Головний висновок полягає в тому, що на сьогоднішній день Закон "Про вільні економічні зони" повністю відповідає тим умовам і вимогам, які склалися в практичному розвитку СЕЗ.

Список літератури

Абрамчук С. анклаву необхідна нормативна база / / Фінанси, облік, аудит. -1998. - № 6.

Верба Є. Потрібні свої і чіткі зони / / Фінанси, облік, аудит. -1998. - № 6.

Жушма П., Павлович Г. Коментар до Закону Республіки Білорусь "Про вільні економічні зони" від 11 листопада 1998 року / / Промислово-торгове право. - № 11-12. -1998.

Маненок Т. Усі зони зрівняли / / Білоруський ринок. - 13.06.2005. - № 22.

Мотіна Є. Приховані обмеження в регулюванні діяльності резидентів вільних економічних зон / / Юрист. - 2005. - № 120

Щодо обчислення і сплати податку на додану вартість резидентами вільних економічних зон: Постанова Міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь від 12.01.2004 № 2 / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. - 02.02.2004. - № 18. -8/10456.

Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України від 13.10.1992 / / Відомості Верховної Ради України. 1992. № 50. Ст. 676.

Про схвалення Програми розвитку вільних економічних зон Республіки Білорусь на 2004 рік: Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 06.05.2004 № 518 / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. - 13.05.2004. - № 73. - 5 / 14200.

Про звільнення адміністрацій вільних економічних зон від сплати державного мита за подання до господарського суду позовних заяв: Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 24.11.2000 № 1784 / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. - 08.12.2000. - № 113. - 5 / 4614.

Про особливості обчислення митних зборів та податків при митному оформленні товарів, що вивозяться з території вільних митних зон, розташованих в межах вільної економічної зони "Могилів" і вільної економічної зони "Гродноінвест" (разом з Інструкцією «Про порядок застосування та заповнення бланків сплати»): Постанова Державного митного комітету Республіки Білорусь від 07.05.2004 № 39 / / Нормативно-правова база КонсультантПлюс за станом на 10.02.2006.

Про особливі економічні зони в Російській Федерації: Федеральний Закон РФ від 22.07.2005 № 116-ФЗ / / Російська газета. - 2005. - № 162.

Про затвердження Інструкції про особливості обчислення і сплати податків, зборів (зборів), інших обов'язкових платежів до бюджету резидентами вільних економічних зон: Постанова Міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь від 28.09.2005 № 96 / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. - 14.11.2005. - № 175. - 8 / 13318.

Про затвердження Правил створення та регулювання діяльності банків на території вільних економічних зон Республіки Білорусь: Постанова Національного банку Республіки Білорусь від 28.06.2001 № 174 / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. - 20.08.2001. - № 76. - 8 / 6409.

Про конкурс на право реєстрації юридичних осіб в якості резидентів вільних економічних зон "Гродноінвест" і "Могилів": Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 06.09.2002 № 1230 / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. - 19.09.2002. - № 105. - 5 / 11109.

Про ліцензування окремих видів діяльності: Декрет Президента Республіки Білорусь від 14.07.2003 № 17 / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. - 21.07.2003. - № 79. - 1 / 4779.

Про деякі питання діяльності вільних економічних зон на території Республіки Білорусь: Указ Президента Республіки Білорусь від 09.06.2005 № 262 / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. - 15.06.2005. - № 92. - 1 / 6516.

Про деякі питання реєстрації в якості резидентів вільних економічних зон: Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 30.12.1999 № 2062 / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. - 19.01.2000. - № 5. - 5 / 2333.

Про порядок сплати відрахувань і зборів, встановлених законом Республіки Білорусь "Про бюджет Республіки Білорусь на 2001 рік", резидентами вільних економічних зон: Постанова Державного податкового комітету Республіки Білорусь від 22.02.2001 № 18 / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. - 19.03.2001. - № 26. - 8 / 5192.

Про застосування норм законодавства, що стосуються діяльності вільних економічних зон на території Республіки Білорусь: Лист Вищого Господарського Суду Республіки Білорусь від 05.01.2000 № 03-24/11 / / Нормативно-правова база КонсультантПлюс за станом на 10.02.2006.

Про вільні економічні зони: Закон Республіки Білорусь від 07.12.1998 № 213-З / / Народна газета. - № 72. - 24.04.1999.

Про митному режимі вільної митної зони та внесення змін і доповнень до деяких нормативних правових актів Державного митного комітету Республіки Білорусь з питань митного оформлення товарів (разом з Інструкцією «Про порядок заповнення декларації вільної митної зони»): Постанова Державного митного комітету Республіки Білорусь від 23.09. 2005 № 67 / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. - 09.11.2005. - № 173. - 8 / 13261.

Чижевська І. Нове в митному регулюванні діяльності ВЕЗ / / Право Білорусі. - 2005. - № 10.

Якубовська О. Правовий режим ВЕЗ: особливості оподаткування / / Бюлетень нормативно-правової інформації. Юридичний світ. - 2006. - № 1.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
43кб. | скачати


Схожі роботи:
Суб`єкти підприємницької діяльності поняття види і характеристика
Правове регулювання вільних економічних зон
Правове регулювання вільних економічних зон
Функціонування вільних економічних зон у ринковій економіці
Проблеми та перспективи розвитку вільних економічних зон
Основні риси та особливості вільних спеціальних економічних зон
Економічна характеристика діючих вільних економічних зон на території РФ
Створення та особливості функціонування вільних економічних зон в Україні
Можливості та перспективи створення і розвитку вільних економічних зон в Росії
© Усі права захищені
написати до нас