Поняття цивільно-правової відповідальності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Реферат на тему:

Поняття цивільно-правової відповідальності

Цивільно-правова відповідальність є од­ним із видів юридичної відповідальності. На неї поширюються загальні положення про юридичну відповідальність, але вона має й такі особливості, що змушують розглядати її як самостійну правову ка­тегорію, яка здебільшого служить забез­печенню виконання зобов'язань. Саме до цивільно-правового інституту "зобов'я­зальне право", що регулюється ЦК Ук­раїни, вписана глава під назвою "Відпо­відальність за порушення зобов'язань". Цим акцентується увага на тому, що зо­бов'язання повинні належним чином ви­конуватись. Законодавець попереджає, що у разі невиконання або неналежного ви­конання зобов'язання порушник пови­нен бути притягнутим до відповідальнос­ті, тобто на нього буде накладена певна санкція.

Необхідно мати на увазі й те, що ци­вільно-правова санкція може застосову­ватись не тільки до порушників зобо­в'язань, а й до порушників інших прав. Наприклад, у разі виконання сторонами угоди, укладеної в результаті насильства, сторона, що вдалася до насильства, по­збавляється права на передане за угодою майно, яке звертається в доход держави. Ці негативно наслідки не наступили б, якби не було правових пору­шень при укладанні угоди.

Проте не кожна санкція, передбачена цивільним за­конодавством на випадок порушення прав, має характер відповідальності. Відповідальність передбачають лише ті санкції, в яких визначаються додаткові обтяження для правопорушника. Такі обтяження можуть проявлятись у вигляді покладання на нього додаткових цивільно-пра­вових обов'язків або позбавлення належного йому су­б'єктивного цивільного права. Варто тут застерегти, що витребування майна з чужого незаконного володіння не є цивільно-правовою відповідальністю. Адже незаконний володілець не має права на це майно, а чого в особи не­має, того її не можна й позбавити. На неї не накладаю­ться і додаткові цивільно-правові обов'язки. На ній як лежав обов'язок повернути чуже майно, так і залишився, Якщо ж за невчасну передачу речі на незаконного воло­дільця буде покладений обов'язок відшкодувати креди­торові шкоду, заподіяну такою непередачею, то тоді мо­жна говорити про цивільно-правову відповідальність.

Додаткові цивільно-правові обов'язки можуть мати різний характер: а) порушник чужого права повинен ком­пенсувати заподіяну потерпілому шкоду і таким чином поновити порушене право; б) незалежно від відшкоду­вання шкоди порушник може бути притягнутий до ци­вільно-правового покарання у вигляді неустойки (штра­фу або пені).

Отже, цивільно-правова відповідальність — це санкції, що застосовуються до правопорушника у вигляді покла­дання на нього додаткових цивільно-правових обов'язків або позбавлення належного йому цивільного права.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
6.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Поняття цивільно-правової відповідальності та її підстави
Поняття та особливості цивільно-правової відповідальності
Поняття та особливості цивільно-правової відповідальності Поняття функції
Поняття особливості види і функції цивільно-правової відповідальності
Умови цивільно-правової відповідальності
Страхування цивільно-правової відповідальності
Вина як підстава цивільно правової відповідальності
Вина як підстава цивільно-правової відповідальності
Звільнення від цивільно-правової відповідальності
© Усі права захищені
написати до нас