Поняття та ознаки юридичної особи

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Курсова робота за темою:

Поняття та ознаки юридичної особи

План

Введення

Глава 1. Поняття, значення і сутність юридичної особи

1.1 Поняття і значення юридичної особи

1.2 Сутність юридичної особи

Глава 2. Характеристика ознак юридичної особи

2.1 Організаційна єдність як одна з ознак юридичної особи

2.2 Майнова відокремленість юридичної особи

2.3 Самостійна майнова відповідальність юридичної особи

2.4 Виступ у цивільному обороті від власного імені

Висновок

Список використаних джерел та літератури

ВСТУП

З метою регулювання участі колективних утворень в майнових і пов'язаних з ними немайнових відносинах цивільне законодавство застосовує особливу правову конструкцію - юридична особа, яка бере участь у цивільному обороті і є суб'єктом цивільних прав та обов'язків.

Поява і розвиток інституту юридичної особи викликані ускладненням економічних і соціальних відносин, необхідністю задоволення господарських, управлінських і культурних потреб суспільства. Для реалізації покладених на них завдань організації повинні вступати в різні товарні відносини з іншими учасниками обороту. Наприклад, підприємства для виробництва певного товару повинні забезпечуватися сировиною і мати можливість для його реалізації іншим особам, навчальні заклади мають потребу в придбанні книг, комп'ютерів і іншого приладдя. Зазначені операції, по-перше, повинні здійснюватися в основному в еквівалентно-возмездном вигляді і, по-друге, повинні бути одягнені в цивільно-правову форму. Якщо в цих умовах організації не наділити відповідним статусом і правами (правосуб'єктністю), вони не зможуть нормально працювати. Тому організації для участі у майновому обороті визнаються суб'єктами цивільного права, тобто юридичними особами.

Виступаючі на ринку організації розрізняються за формою власності, на якій базуються, за способами створення, характером діяльності, внутрішній структурі і т.д. Тим не менше, їм притаманні загальні ознаки, які дозволяють віднести їх до числа юридичних осіб. Традиційно виділяють чотири основні ознаки, які детально будуть вивчені і досліджені в цій роботі.

Предметом дослідження є - досягнення цивільно-правової науки, законодавця і правозастосовчої практики з питань понять та ознак юридичної особи.

Метою даного дослідження є систематизація та аналіз теоретичного та практичного матеріалу, пов'язаного з інститутом юридичної особи в цивільному законодавстві РФ.

Поставлена ​​мета передбачає вирішення таких завдань:

- Вивчення поняття юридичної особи;

- Виявлення і вивчення сутності юридичної особи;

- Виявити та розкрити ознаки юридичної особи;

- Вивчення юридичної сутності ознак юридичної особи.

Теоретичною основою даної роботи є: монографії, наукові статті з юридичних журналів, постанови Пленуму Верховного Суду і Вищого Арбітражного Суду РФ, судова практика, підручники та навчальні посібники з курсу «Цивільного права» під редакцією таких авторів як Є.А. Суханов, О.Н. Садиков, Лихачов Г.Д.

Структура роботи обумовлена ​​метою та завданнями дослідження, забезпечує логічну послідовність у викладі результатів і складається з двох розділів, в яких у логічній послідовності та взаємозв'язку висвітлені питання, що є предметом даного дослідження.

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ І СУТНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

1.1 Поняття і значення юридичної особи

В якості учасників цивільних правовідносин - суб'єктів цивільного права можуть виступати не тільки окремі громадяни, але і різні організації. На відміну від мають природне походження людей - осіб фізичних, вони створюються не природою, а самим суспільством і правом і називаються, на відміну від фізичних осіб, особами юридичними.

Цивільне законодавство більшості зарубіжних країн або взагалі не дає визначення юридичної особи, або обмежується самими звичайними і короткими формулюваннями.

Підприємницькі організації, що здійснюють господарську діяльність на професійній основі, виробляють певну продукцію або займаються її заготівлею, реалізують продукцію та інші товари та здобувають сировину і матеріали, надають господарські послуги іншим організаціям і громадянам. Організації, що займаються не комерційної і не господарської, а інший - гуманітарній, просвітницької або навіть управлінською діяльністю, тим не менш, змушені, хоча б у мінімальному ступені, брати участь у господарських зв'язках і майнових відносинах, які в суспільстві, заснованому не тільки на ринковій, але і на планової адміністративно-командної економіки (в останньому випадку, щоправда, з відомою специфікою), неминуче приймають форму цивільних правовідносин. Таким чином, організації не могли б здійснювати необхідні їм господарські зв'язки, якби не були наділені здатністю бути суб'єктами цивільних прав та обов'язків.

Однак не будь-яка організація може бути визнана юридичною особою і фактично діяти як суб'єкт цивільного права. В якості суб'єктів цивільних правовідносин можуть виступати лише організації, які мають матеріальної, фактичної здатністю самостійно брати участь у товарно-грошових, ринкових відносинах. Тому організації, які закон оголошує юридичними особами, завжди володіють наступними прямо встановленими законом або випливають з нього ознаками.

Всі юридичні особи в Росії проходять державну реєстрацію, а переважна більшість має печатки та розрахункові рахунки в банках, проте всі ці зовнішні атрибути не відображають суті юридичної особи. Обов'язковій державній реєстрації підлягають громадяни-підприємці та деякі неправосуб'ектние організації, наприклад філії та представництва іноземних компаній, що не мають статусу юридичної особи, які також можуть мати свої печатки та банківські рахунки, але юридичними особами за законодавством не є.

Виходячи зі сказаного й грунтуючись на законі, що склалася практиці і даних наукових досліджень, можна дати наступне визначення юридичної особи: юридична особа - це організація, яка має у власності, господарському віданні або оперативному управлінні відособлене майно і відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести відповідні обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

У даному визначенні вказуються ознаки юридичної особи - це такі внутрішні властиві йому властивості, кожне з яких необхідно, а всі разом - достатні для того, щоб організація могла визнаватися суб'єктом громадянського права.

Правова доктрина традиційно виділяє чотири основні ознаки юридичної особи, які детально будуть розглянуті і досліджені в наступному розділі.

1.2 Сутність юридичної особи

Юридичні особи є однією з найулюбленіших тем у цивілістичній науці. Багато вчених намагалися пояснити ту обставину, що якийсь громадський освіта розглядається і діє в обороті як одиничний реальна людина, як фізична особа.

У юридичній науці існують різні теорії юридичної особи.

Перша - теорія фікції, автором якої вважають папу Інокентія IV. У 1245 році, відповідаючи на запитання: чи може корпорація (юридична особа) бути відлучена від Церкви, допускатися до присяги, бути воспріемніцей дітей при хрещенні, грунтуючись на положеннях Corpus Juris Civilis, - він заявив, що корпорація не має душі, а існує лише в уяві людей, будучи persona ficta, тобто фіктивним, не існуючим в реальності особою. Правда, слід зазначити, що через деякий час інший папа - Іоанн XXII - визнав, що, хоча корпорація як юридична особа не має душі і в неї немає справжньої особистості, вона все-таки має фіктивну особистість через юридичної фікції і в силу цієї ж фікції має душу і тому може здійснювати правопорушення і може бути піддана покаранню.

Найбільш відомими прихильниками теорії фікції були німецькі юристи Савіньї і Віндштейн (один з авторів Німецького цивільного уложення). Савіньї вважав, що конкретну фізичну особу існує реально і тільки тому визнається суб'єктом права, тобто особою, яка має правоздатністю. У зв'язку з цим, на його думку, поняття «особа» може відчувати двояку модифікацію - обмежувальну і поширювальне. По-перше, правоздатність особи може бути обмежена в силу закону, а, по-друге - стерпна на щось таке, що не є окрема людина, отже, штучним чином можливе створення юридичної особи, яка фізично не існує, а тому розглядається як суб'єкта права лише в силу волі держави, втіленої в законі або акті про створення юридичної особи (звідси і назва - юридична особа, тобто особа, створена не природою, а правопорядком).

На думку Савіньї, в силу свого штучного характеру юридична особа не може мати природної дієздатності.

Тому дієздатність юридичних осіб подібна дієздатності малолітніх і осіб, які страждають на психічні розлади. У даному випадку від імені юридичної особи виступає його представник, яким є не окремий представник організації (або декілька учасників), а сама юридична особа. Подібних поглядів дотримувався і А.М. Гуляєв, який писав, що «юридична особа є суб'єкт уявний», «штучно створений суб'єкт. Г.Ф. Шершеневич вважав, що «в основі юридичної особи лежать не фіктивні, а справжні, реальні потреби живих людей, але суб'єкти, яким даються права для охорони таких інтересів, істоти не реальні. Це штучно створені самим життям або законодавцем суб'єкти ».

На думку більшості американських авторів, основою теорії правової фікції в англосаксонській системі права послужила знаменита фраза Голови Верховного Суду США Маршалла у справі Darthmouth College Case (1819 р.): «Корпорація є штучне істота, невидиме, невідчутне і що існує тільки як вигад права. Будучи штучним творінням права, вона має лише тими властивостями, які передбачені її статутом ».

В даний час суддею Кентом розроблена нова трактування теорії фікції: «Корпорація - це привілей, що належить одному або декільком особам, які існують в якості правової одиниці під особливим найменуванням, убраної з волі закону« вічним »існуванням і діє в різних відносинах, незалежно від дійсного числа її учасників як один індивід ».

Як вже згадувалося, прихильники теорії фікції вважали, що суб'єктом права може бути тільки така особа, яка може особисто для себе користуватися своїми правами, тобто дійсно насолоджуватися. У зв'язку з тим, що юридичні особи не можуть відчувати, а отже, і насолоджуватися, то вони є не реальними, а фіктивними суб'єктами права. Однак, як зауважує Є.М. Трубецькой, існує безліч випадків, коли право належить одній особі, а користується, насолоджується ним інша особа. Тому представляється невірним заперечувати можливості юридичної особи виступати в якості суб'єкта права на тій підставі, що воно не є суб'єктом користування.

Дана концепція, що базується на положенні про реальність тільки фізичних осіб, могла привести до визнання фіктивним суб'єктом права поряд з юридичними особами та держави. У зв'язку з цим була висловлена ​​ще одна теорія, яка заперечує можливість існування юридичних осіб, названа пізніше теорією «цільового майна». Її автор - німецький юрист Брінц. У передмові до першого видання свого підручника Пандект 1857 р. він писав, що розрізняти фізичні та юридичні особи в юриспруденції те ж саме, що в антропології ділити людей на дійсних людей і садові лякала. На думку Бринцев, щось (тобто будь-яке майно або право) може належати не тільки кому-небудь, але і чогось навчитися.

Майно богів, храмів, міст належало чогось, тому що не можна вказати особи, кому б воно належало. Цим чомусь і виступає мета, для досягнення якої воно (майно) і призначено. У цьому випадку суб'єкт права взагалі не потрібно, так як його роль виконує відокремлений з такою метою майно. За традицією воно наділяється властивостями суб'єкта права, хоча насправді в цьому немає ніякої необхідності. Тому, ймовірно, немає потреби в понятті «юридична особа», бо в даному випадку воно використовується лише як метафори, так як в дійсності тут немає суб'єктів прав і обов'язків, а є лише цільове майно. Звідси висновок: майно, що належить мети, не може належати особі.

Критики теорії Брінц вказували, що він не відповідає на питання - кому належить майно юридичних осіб, а говорить лише про те, що майно призначається для досягнення певної мети. Так, Є.М. Трубецькой писав: «До яких несообразностям може призвести теорія Бринцев, легко бачити з наступного прикладу. Уявімо собі, що існують два товариства А і В, які мають кожне своїм майном і переслідують одну і ту ж мету. Якби їх майно вважалося приналежністю тієї мети, яку вони переслідують, то ми мали б не два роздільних майна, а одне «цільове» майно. У дійсності, однак, ми бачимо щось зовсім інше. Насправді майно становить приналежність не цілі, а приналежність двох товариств як певних, розділених і самостійних суб'єктів права, з яких жоден не може розпоряджатися власністю іншого. Нарешті, права можуть належати товариствам і там, де ще зовсім немає майна; наприклад за благодійним товариством можуть бути визнані права, навіть якщо б на початку свого існування воно і не мало майна, - в припущенні майбутнього майна, яке може скластися з пожертвувань і членських внесків. «Цільового» майна тут, отже, немає, а між тим існує суспільство, за яким закон визнає правоздатність і яке тому має бути визнано суб'єктом права, юридичною особою ».

Близька за своєю суттю до теорії фікції концепція, висунута найвідомішим німецьким юристом Рудольфом фон Ієрінга в XIX столітті і названа згодом теорією інтересу. Ставлення Ієрінга до юридичних осіб випливає з його позиції, що стосується права взагалі як у суб'єктивному, так і в об'єктивному сенсі.

Під суб'єктивним правом він розумів захищений юридично інтерес, який полягає у користуванні певними благами; а під правом в об'єктивному сенсі - забезпечення життєвих умов суспільства. При цьому здатність волі не потрібно для поняття суб'єктивного права, важливо лише те, хто користується правом. За Ієрінга, суб'єктами права можуть бути лише люди (користувачі), інтереси яких захищаються законом: в бібліотеці - це читачі, в акціонерному товаристві - акціонери, в університеті - ректор, професори, студенти і т.д. У юридичної особи немає і не може бути своїх власних інтересів, воно являє собою своєрідний прийом юридичної техніки, за допомогою якої можливо задоволення інтересів стоять за юридичною особою справжніх дестінаторов (користувачів) його суб'єктивних прав.

У корпорації не юридична особа як таке, а окремі її члени є дійсними суб'єктами права, оскільки створення корпорації направлено на задоволення їх інтересів, а правовий захист останніх здійснюється за допомогою позову, зверненого проти корпорації її учасником.

В установі реальними суб'єктами права є обслуговуються їм люди, причому коло цих людей може бути невизначеним. З університету можуть отримувати користь професори, студенти і т.д., а не сам університет, який не в змозі використовувати для себе користь з своїх прав, не здатний відчувати і насолоджуватися. Тому, на думку Ієрінга, не університет, а особи, яким він служить, повинні визнаватися суб'єктами права. При цьому модель «юридичної особи» використовується для зручності участі у правовідносинах, так як користувачі (дестінатори) часто змінюються. У зв'язку з цим права та обов'язки юридичної особи насправді належать тим фізичним особам (тобто дестінаторам), які використовують спільне майно і отримують від нього вигоди. Їх загальний інтерес, за влучним зауваженням Є.А. Суханова, і уособлює собою юридична особа. Саме юридична особа не здатне до користування, не має інтересів і цілей і, отже, не може мати прав.

Проте теорія інтересу також не позбавлена ​​недоліків, які вірно помітив Г.Ф. Шершеневич: користування правом не завжди належить тому, чиє право, призначення майна не дозволяє питання про його приналежність (наприклад злодій може фактично користуватися і розпоряджатися правами, пов'язаними з володінням річчю). Дестінатори не можуть вимагати охорони їх інтересів на основі свого права. Якщо до нічліжному дому пред'явлений позов, то відповідачем не може виступити той чи інший його відвідувач.

В противоположность теории фикции юридического лица была выдвинута теория Гирке. Он предложил рассматривать юридическое лицо как некий союз лиц (организм), который не возникает в силу права, а существует реально. Если такое явление существует объективно, но не оформлено правом, то до момента такого оформления оно не может считаться юридическим лицом. Ученый сравнивает такое состояние с эффектом эмбриона, т.е. нечто находится в выжидательном состоянии, а после выполнения установленных законом процедур оно сразу приобретает права и обязанности (становится юридическим лицом). Подобный организм (правда, с некоторыми оговорками) он приравнивал к человеку, т.е. к живым организмам.

Юридическое лицо обладает специальной правоспособностью и может совершать действия лишь в соответствии с целями, ради которых оно создано, а также дееспособностью, ибо обладает собственной волей, которую выражают органы юридического лица. Поэтому неверно противопоставлять физических лиц юридическим на том основании, что последние могут действовать только через свои органы; ведь также действует и индивид. Но следует учитывать, что в отличие от физических лиц юридическое лицо имеет органы в юридическом смысле. Органы естественного лица существуют сообразно со строем индивидуального человеческого организма как орудия одушевляющего их единства; органы юридического лица проявляют действующее в них единство в юридической сфере сообразно с юридическим строем социального человеческого организма.

В Советском Союзе также был разработан ряд теорий юридического лица. Тогда цивилисты отвергали теорию юридического лица в качестве обособленного имущества, так как государственное имущество даже при создании на его базе какого-либо юридического лица все равно оставалось государственной собственностью. Как верно отмечает Е.А. Суханов, господствующей теорией в советской цивилистической науке считалась теория коллектива, разработанная впервые в трудах А.В. Венедиктова и поддержанная С.Н. Братусем, О.С. Иоффе и многими другими цивилистами.

Согласно этой теории в основе правосубъектности юридического лица лежит не только единство государственной социалистической собственности, но и оперативное управление ее частями. В данном случае единство государственной социалистической собственности означает, что за каждым юридическим лицом стоит собственник находящегося в его управлении имущества - Советское государство и весь советский народ. Оперативное же управление выделенной юридическому лицу частью государственного имущества по воле советского народа осуществляет коллектив работников юридического лица, возглавляемый назначенным государством ответственным руководителем.

В юридической литературе неоднократно высказывались критические замечания в адрес этой теории. Наприклад, В.П. Грибанов указывал, что коллектив работников не имеет прав на имущество предприятия, учреждения, организации, не заключает гражданско-правовых сделок, не несет ответственности по обязательствам такого юридического лица, т.е. не выступает в качестве субъекта гражданских правоотношений. Однако здесь же В.П. Грибанов сам обосновывает теорию коллектива с помощью привлечения не двух, а трех коллективов - государства, рабочих и служащих, администрации - во главе с ответственным руководителем.

В противовес теории коллектива советскими учеными были выдвинуты три другие теории юридического лица.

Автор первой из них, которую иногда в науке называют теорией государства, - С.И. Аскназий. Он полагал, что поскольку единственным собственником имущества государственного юридического лица является государство, постольку и за государственным юридическим лицом всегда стоит государство, или «всенародный коллектив», являющийся действительным собственником его имущества. Индивидуализацию же юридических лиц следует искать не в людском коллективе, а в специфике того участка, на котором осуществляется его деятельность.

Однако такой подход таил в себе немало проблем:

невозможно разграничить имущество и ответственность государства и созданных им юридических лиц;

нельзя объяснить существование юридического лица как самостоятельной хозяйственной единицы, ибо тогда отношения между двумя государственными организациями приходится рассматривать как отношения государства с самим собой;

если признать, что за каждым государственным юридическим лицом стоит государство как единое целое, то как объяснить тот факт, что государство не отвечает по долгам государственных юридических лиц, а последние не отвечают по долгам государства.

Другое толкование сущности юридического лица предложено Ю. К. Толстым, который исходил из того, что за каждым государственным юридическим лицом стоят:

1) само социалистическое государство как единый и единственный собственник предоставленного юридическому лицу государственного имущества;

2) руководитель хозяйственного органа, являющийся уполномоченным государства по управлению вверенным ему имуществом согласно планам, преподанным государством.

Поэтому Ю.К. Толстой утверждал, что только руководитель (директор) государственного органа выступает в качестве носителя гражданской правоспособности советского юридического лица. Он считал, что директор проводит в жизнь волю государства творчески, с учетом конкретной обстановки. Концепция, предложенная Ю.К. Толстым, впоследствии названа теорией директора.

Однако и у такого подхода к пониманию юридического лица немало недостатков: в соответствии с этой теорией происходило отождествление государственного юридического лица с его органом, каковым и являлся директор, хотя законодательством под юридическим лицом понималась организация, а не ее руководитель. Свои права и обязанности директор осуществляет от имени и в интересах организации в целом. Кроме этого, данная теория распространяется только на государственные юридические лица с единоличным руководителем.

Совсем недавно Ю.К. Толстой несколько модернизировал свою теорию директора. Он предлагает раскрывать сущность юридического лица дифференцированно, в зависимости от того, о какой организационно-правовой форме и даже о каком конкретном юридическом лице идет речь.

С точки зрения теории социальной реальности, выдвинутой впервые Н.Г. Александровым в 1948 году (еще без использования данного наименования), юридическое лицо - это особое отношение между людьми по поводу имущества; отношение, заключающееся в том, что известный имущественный комплекс для обеспечения каких-либо общих интересов передается в управление тем или иным дееспособным лицам («органам» юридического лица). Последние от имени юридического лица приобретают имущественные правомочия, реализуемые для пополнения данного имущественного комплекса, и принимают имущественные обязанности, выполняемые за счет средств этого комплекса. Подобных взглядов придерживался и Д.М. Генкин, рассматривающий юридическое лицо в качестве «социальной реальности», наделенной определенным имуществом для достижения общественно полезных целей или для peшения социально-экономических задач государства и общества.

В то же время следует согласиться с выводом Ю.К. Толстого о том, что в вопросе раскрытия сущности юридического лица в цивилистической науке (по крайней мере отечественной), к сожалению, не наблюдается заметного продвижения. За последние двадцать лет опубликованы всего две монографии, посвященные проблемам теории юридического лица, - работа И.П. Грешникова, в которой автор отстаивает теорию фикции юридического лица, и учебное пособие Н.В. Козловой, посвященное анализу теорий юридического лица.

Как правило, анализируя юридическое лицо, ученые-цивилисты ограничиваются перечислением, а в лучшем случае - критикой уже высказанных теорий, некоторые из них (например теория государства С.И. Аскназия) в условиях современной рыночной экономики могут представлять разве что исторический интерес.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что вопрос о сущности юридического лица так и остается открытым.

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЗНАКОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

2.1 Организационное единство как один из признаков юридического лица

Юридическое лицо должно быть определенным образом организовано в качестве единого целого, внутренняя структура которого отвечала бы целям и задачам его деятельности, и должно иметь органы, осуществляющие его правосубъектность. Организационное единство юридического лица проявляется, прежде всего, в определенной иерархии, т.е. соподчиненности органов управления (единоличных и коллегиальных), составляющих его структуру, а также в четкой регламентации отношений между его участниками. «Вместо естественного объединения интересов физического лица единством его мышления и воли (в юридическом лице) мы имеем искусственное соединение, в котором растворяется часть интересов отдельных лиц, претворяясь затем в высшем единстве - общности интересов».

Организационное единство юридического лица определяется учредительными документами, которые включают: устав данной организации и учредительный договор либо один из этих документов. В некоторых случаях, прямо предусмотренных законодательными актами, некоммерческая организация может действовать на основании общего положения для организации данного вида (ст. 52 ГК РФ).

Учредительный договор юридического лица заключается, а устав утверждается его участниками. Юридическое лицо, созданное, в соответствии с ГК РФ, одним учредителем, действует на основании устава, утвержденного этим учредителем. В уставе определяются: наименование организации, ее местонахождение, порядок управления деятельностью юридического лица, а также другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц соответствующего вида.

В учредительном договоре учредители обязуются создать юридическое лицо, определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи ему своего имущества и участие в его деятельности, условия и порядок распределения между участниками прибыли и убытка, управления деятельностью юридического лица, выхода учредителей из его состава.

ГК РФ содержит норму (п. 3 ст. 52) о порядке внесения изменений в учредительные документы. Изменения приобретают юридическую силу для третьего лица с момента их государственной регистрации, а при наличии специальных указаний в законе - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. В целях защиты интересов третьих лиц установлено: если такие лица действовали с учетом фактически совершенных изменений в учредительных документах организации, она, равно как и ее учредители (участники), не вправе ссылаться на то, что соответствующие изменения в учредительных документах еще не были к тому времени зарегистрированы.

Таким образом, организационное единство выражается в том, что юридическое лицо представляет собой организацию, которая имеет самостоятельный правовой статус, отделенный от правового статуса создавших или входящих в нее участников (учредителей).

2.2 Имущественная обособленность юридического лица

Определенная степень имущественной обособленности служит основой гражданской правоспособности и необходимой предпосылкой участия организации в имущественных правоотношениях в качестве субъекта гражданских прав и обязанностей. Если организационное имущество необходимо для объединения множества лиц в одно коллективное образование, обособленное имущество создает материальную базу деятельности такого образования. Любая практическая деятельность немыслима без соответствующих инструментов: предметов техники, знаний, наконец, просто денежных средств. Объединение этих инструментов в один имущественный комплекс, принадлежащий данной организации, и отграничение его от имущества, принадлежащего другим лицам, называется имущественной обособленностью юридического лица.

Степень обособления имущества юридических лиц различна и зависит от формы собственности на это имущество, характера деятельности организации и других факторов.

Признаком имущественной обособленности является наличие:

уставного капитала, т.е. совокупности числящегося на балансе данной организации имущества;

самостоятельного баланса - бухгалтерского отражения состояния средств организации, а для финансируемых собственником учреждений - самостоятельная смета расходов.

Самостоятельная смета расходов - это исчисление предстоящих расходов и доходов, материальных и денежных поступлений, и внешним выражением этой самостоятельности является наличие банковского счета.

Неудачная дефиниция юридического лица в п. 1 ст. 48 ГК РФ порождает различные толкования понятия имущественной обособленности. Так, «под имуществом можно понимать только вещи, а значит, отсутствие вещей в собственности, оперативном управлении или хозяйственном ведении организации препятствует признанию ее юридическим лицом». С другой стороны, «в понятие имущества, наряду с вещами, можно включить и обязательственные права. Ведь могут существовать и такие юридические лица, все имущество которых исчерпывается средствами на банковском счете и арендуемым помещением».

Обе эти позиции объединяет то, что наличие имущества (понимаемого более или менее широко) рассматривается как необходимый атрибут юридического лица, но признаком юридического лица являются, скорее, не наличие обособленного имущества, а такой принцип функционирования организации, как имущественная обособленность, а это не одно и то же.

Степень имущественной обособленности имущества у различных видов юридических лиц может существенно различаться. Так, хозяйственные товарищества и общества, кооперативы обладают правом собственности на принадлежащее им имущество, тогда как унитарные предприятия - лишь правом хозяйственного ведения или оперативного управления. Проте в обох випадках можливість володіти, користуватися і розпоряджатися майном говорить про такий ступінь відокремленості майна, яка достатня для визнання даного соціального утворення юридичною особою.

Имущественная обособленность присуща всем без исключения юридическим лицам с самого момента их создания, тогда как проявление у конкретного юридического лица обособленного имущества, как правило, приурочено к моменту формирования его уставного (складочного) капитала. Все имущество организации учитывается на ее самостоятельном балансе или проводится по самостоятельной смете расходов, в чем и выражается внешнее проявление имущественной обособленности данного юридического лица.

2.3 Самостоятельная имущественная ответственность юридического лица

Статья 56 ГК РФ предусматривает, что юридические лица, кроме финансируемых собственником учреждений, отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом. Анализ данной статьи говорит о том, что учредители или собственники имущества юридического лица не отвечают по его обязательствам и поэтому каждое юридическое лицо самостоятельно несет имущественную ответственность. Однако иное происходит в случаях, установленных Гражданским кодексом РФ или учредительными документами, когда несостоятельность (банкротство) вызвана учредителями (участниками), собственником имущества либо другими лицами, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания или иным образом определять его действия. В данной ситуации на этих лиц может быть возложена судом субсидиарная ответственность по долгам юридического лица, и такая ответственность возникает даже тогда, когда действия указанных лиц были правомерными, т.е. не связанными с каким-либо нарушением законодательства. Наприклад, відповідно до ст. 107 ГК РФ члены производственного кооператива субсидиарно отвечают в размере и порядке, предусмотренных законом о производственных кооперативах и уставом. Субсидиарная ответственность учредителей (участников) по долгам отдельных видов коммерческих и некоммерческих организаций предусмотрена специальными нормами ГК РФ (п. 2 ст. 68; п. 1 ст. 75; п. 2 ст. 82; ст. 79, 87, 96, 116, 121, 123).

В случае отсутствия у юридического лица необходимых для погашения долга средств на счету в банке взыскание может быть обращено в равной мере и на находящиеся в натуральной форме оборотные средства (сырье, топливо, материалы, готовая продукция, полуфабрикаты и т.д.), и на основные средства юридического лица (здания, сооружения).

Вместе с тем в гражданском законодательстве предусмотрено два исключения из этого положения, которые касаются финансируемых собственником учреждений и нового для нашего права вида юридического лица - казенного предприятия. Особенность имущественной ответственности учреждения состоит в том, что оно отвечает по своим обязательствам только находящимися в его распоряжении денежными средствами. При решении вопроса об ответственности учреждения следует иметь в виду, что учреждение вправе самостоятельно распоряжаться связанными с осуществлением им различной деятельности доходами (например, доходы школы от сдачи в аренду принадлежащего ей помещения) и приобретенным за счет таких доходов имуществом (например, купленное школой за счет полученной арендной платы оборудование) (п. 2 ст. 298 ГК РФ). Поэтому указанные доходы и имущество, находящееся на отдельном балансе, будут дополнительными по отношению к денежным средствам объектами взыскания по долгам учреждения. В роли субсидиарно ответственного лица применительно к учреждениям в зависимости от того, кому они принадлежат на праве собственности, выступает Российская Федерация, субъект РФ, муниципальное образование, общественная или религиозная организация и другие субъекты гражданского права.

В отличие от учреждения, казенное предприятие учреждается только исключительно Российской Федерацией на базе принадлежащего ей как собственнику имущества, и поэтому она несет ответственность по его долговым обязательствам. Учреждения и казенные предприятия объединяет то, что субсидиарную ответственность по их долгам несет собственник (ст. 115, 120 ГК РФ).

2.4 Выступление в гражданском обороте от собственного имени

В этом признаке получает законченное выражение хозяйственно-оперативная самостоятельность юридического лица, которая означает возможность от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности, а также выступать истцом и ответчиком в суде. В основе данного признака лежат имущественные (второй и третий признаки) и организационные (первый признак) предпосылки, что подчеркивает окончательное внешнее выражение самостоятельности и гражданской правосубъектности юридических лиц. Юридическое лицо от собственного имени, самостоятельно (в пределах, установленных законом) распоряжается своим имуществом, приобретает гражданские права и обязанности, в частности заключает договоры, вступает в обязательства и несет по ним самостоятельную ответственность. Использование юридическим лицом собственного наименования позволяет отличить его от всех иных организаций и поэтому является необходимой предпосылкой гражданской правосубъектности юридического лица.

Индивидуализация юридического лица и его деятельности необходима как условие выступления его в гражданском обороте в качестве особого субъекта права, возможности оценки его деятельности и осуществляется посредством индивидуализации самого хозяйствующего субъекта и его продукции.

Для индивидуализации юридического лица и выделения его из класса подобных лиц каждое юридическое лицо имеет свое наименование (ст. 54 ГК).

Наименованием юридического лица является его название, под которым оно выступает в гражданском обороте. Наименование организации указывается в ее учредительных документах и должно включать в себя указание на ее организационно-правовую форму (п. 3 ст. 69, п. 4 ст. 82, п. 2 ст. 96, п. 4 ст. 118, п. 5 ст. 121 ГК).

Наименование юридического лица состоит из двух частей - собственно имени (наименования) и указания на организационно-правовую форму юридического лица. В юридической литературе, особенно дореволюционной, обозначение организационно-правовой формы юридического лица считалось корпусом наименования, а собственно имя (наименование) юридического лица - добавлением.

Собственно наименование представляет собой словесное и (или) цифровое обозначение (названия предметов, имена, фамилии, условные обозначения, составные слова и аббревиатуры, а также иностранные слова), направленное на индивидуализацию данного юридического лица среди других субъектов гражданских правоотношений (например, общество с ограниченной ответственностью «Секрет»).

При регистрации коммерческой организации в качестве юридического лица его наименование становится фирменным наименованием (п. 4 ст. 54 ГК). Фирменное наименование наряду с товарным знаком и знаком обслуживания является объектом интеллектуальной собственности (ст. 138 ГК).

Наименование некоммерческих организаций, а в предусмотренных законом случаях и коммерческих организаций, должно содержать указание на характер их деятельности. Так, например, словосочетание «центральная компания финансово-промышленной группы» включается в фирменное наименование общества, выполняющего функции такой компании в соответствии с п. 3 ст. 11 Федерального закона от 30 ноября 1995 г. № 190-ФЗ «О финансово-промышленных группах»; согласно абз. 4 ст. 7 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» фирменное наименование кредитной организации содержит указание на характер деятельности данного юридического лица посредством использования слова «банк» или словосочетания «небанковская кредитная организация».

Согласно постановлению Верховного Совета Российской Федерации от 14 февраля 1992 г. № 2355-1 «О порядке использования наименований «Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний в названиях организаций и других структур» наименования «Россия» и «Российская Федерация» и образованные на их основе слова и словосочетания в наименованиях юридических лиц, за исключением политических партий, профессиональных союзов и религиозных объединений, могут использоваться только с согласия Правительства Российской Федерации и в соответствии с принятыми законодательными актами.

Згідно зі ст. 150 и п. 7 ст. 152 ГК юридическое лицо обладает также деловой репутацией, под которой понимается оценка деловых качеств лица в общественном мнении.

Анализ судебной практики по данному вопросу осуществлен в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» и в Информационном письме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 сентября 1999 г. № 46 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой деловой репутации».

Помимо наименования и деловой репутации каждое юридическое лицо должно иметь свое место нахождения.

Відповідно до п. 2 ст. 54 ГК место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации.

Организация может иметь юридический и фактический адреса. Под юридическим адресом понимается место нахождения постоянно действующего исполнительного органа организации на момент регистрации, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, по которому осуществляется связь с юридическим лицом (п. 1 ст. 5 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). Юридический адрес указывается в учредительных документах организации. Фактический адрес - это адрес, по которому реально располагается постоянно действующий исполнительный орган юридического лица. У организации может совпадать юридический и фактический адреса.

Таким образом, участие в гражданском обороте от своего имени означает, что юридическое лицо от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, т.е. выступать в гражданских правоотношениях в качестве самостоятельного субъекта права, в том числе в качестве истца и ответчика в суде.

ВИСНОВОК

В заключение необходимо отметить следующие моменты.

В имущественном обороте участвуют не только граждане, но и юридические лица - организации, которые создаются, функционируют и прекращаются в особом порядке, установленном законодательством.

Юридическое лицо в российском гражданском праве - это признанная государством в качестве субъекта права организация, которая обладает обособленным имуществом, самостоятельно отвечает этим имуществом по своим обязательствам и выступает в гражданском обороте от своего имени.

Сущность организационного единства состоит в том, что юридическое лицо имеет свою внутреннюю структуру органов управления, определенных его уставом или положением, обеспечивающих достижение целей деятельности, для которых оно предназначено, и формирующих и изъявляющих его волю в имущественном обороте;

Самостоятельное участие в экономическом обороте предполагает, что имущество юридического лица, находящееся в его обладании, обособлено от имущества других субъектов гражданского права. При этом у различных видов юридических лиц степень их имущественной обособленности выражается по-разному.

Признак самостоятельной имущественной ответственности означает, что само юридическое лицо несет ответственность за выполнение своих гражданско-правовых обязанностей только своим имуществом и только к нему и ни к кому другому кредиторы могут предъявлять свои требования. Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечают по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по их обязательствам. Лишь в случаях, специально предусмотренных ГК и учредительными документами юридического лица, из отмеченных правил могут быть исключения. Однако ответственность других субъектов в этих случаях может быть только дополнительной (субсидиарной) к ответственности юридического лица.

Признак выступления в гражданском обороте от собственного имени, «выражая наиболее непосредственно специфику юридического лица», заключается в том, что юридические лица от своего имени могут приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцами и ответчиками в суде. Признак выступления в обороте от собственного имени (с использованием собственного наименования) является следствием трех вышеназванных признаков.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Братусь С.Н. Суб'єкти цивільного права. М., 1947.

2. Братусь С.Н. Юридичні особи в радянському цивільному праві. М., 1950.

3. Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. М.-Л., 1948. С. 657-672.

4. Венедиктов А.В. Органы управления государственной социалистической собственностью // Советское государство и право. 1940. № 5, 6.

5. Генкін Д.М. Юридические лица в советском гражданском праве // Проблемы социалистического права. 1939. № 1. С. 91.

6. Генкін Д.М. Значение применения юридической личности во внутреннем и внешнем товарообороте СССР // Сборник научных работ Московского института народного хозяйства. Вип. 9. М., 1955. С. 17.

7. Цивільне право: Підручник. Том I (под ред. доктора юридических наук, профессора О.Н. Садикова). – «Контракт»: «ИНФРА-М», 2009 г.

8. Гражданское право: учеб.: в 2 т. Т. 1/отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2009. С.172, 174. 176.

9. Грішників І.П. Суб'єкти цивільного права: юридична особа у праві і законодавстві. СПб., 2002.

10. Грибанов В.П. Юридичні особи. М., 1961. С. 13.

11. Іоффе О.С. Радянське цивільне право: Курс лекцій. Л., 1958.

12. Козлова Н.В. Поняття і сутність юридичної особи. Очерк истории и теории: учеб. посібник. М., 2003.

13. Лихачов Г.Д. Цивільне право. Загальна частина: Курс лекцій. – «Юстицинформ», 2009 г.

14. Сумської Д.А. Статус юридических лиц: Учебное пособие для вузов - ЗАО «Юстицинформ», 2006 г.

15. Толстой Ю.К. Содержание и гражданско-правовая защита права собственности в СССР. Л., 1955. С. 88.

16. Толстой Ю.К. О государственных юридических лицах в СССР // Вестник Ленинградского университета. 1955. № 3.

17. Толстой Ю.К. К разработке теории юридического лица на современном этапе // Проблемы современного гражданского права: сборник статей. М., 2001. С.103, 106.

18. Шершеневич Г.Ф. Підручник російського громадянського права. М., 1995. С. 89, 90.

19. Чиркин В.Є. Юридическое лицо публичного права // Журнал российского права. 2005. № 5. С. 56-59.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
103.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Поняття юридичної особи її ознаки
Поняття ознаки і правоздатність юридичної особи Ліцензування діяльності
Ознаки юридичної особи
Поняття юридичної особи 2
Поняття юридичної особи
Поняття і сутність юридичної особи 3
Поняття і сутність юридичної особи
Поняття і сутність юридичної особи 2
© Усі права захищені
написати до нас