Поняття та елементи політичної системи

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачатиКУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ

«ПОНЯТТЯ І ЕЛЕМЕНТИ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ»

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Політична система: структура та специфіка функціонування

1.1 Поняття політичної системи

1.2 Елементи політичної системи

1.3 Функції політичної системи

1.4 Види політичної системи суспільства

РОЗДІЛ 2. Інституційні елементи у функціонуванні політичної системи суспільства

2.1 Місце держави в політичній системі суспільства

2.2 Роль інституційних елементів у функціонуванні політичної системи суспільства

РОЗДІЛ 3. Політична система Російської Федерації

3.1 Загальна характеристика політичної системи Російської Федерації

3.2 Перспективи розвитку політичної системи Росії

ВИСНОВОК

СПИСОК

ВСТУП

У сучасних політичних словниках світу навряд чи можна знайти більш поширеного і в той же час більш суперечливого терміна, ніж «політична система». Однак, якщо зазирнути в спеціальну радянську літературу, можна побачити, що поняття «політична система» не використовувалося в якості самостійної наукової категорії і не було предметом філософсько-соціологічного дослідження аж до другої половини 70-х років. Зрозуміло, окремі важливі сторони даної проблеми вивчалися при розгляді інших питань соціально-політичної системи суспільства. При цьому розроблялися і застосовувалися переважно такі категорії, як «держава», «механізм диктатури пролетаріату», «система соціалістичної демократії», «політичний режим». Однак процес демократизації у всіх сферах суспільного життя, а також логіка розвитку самої політичної науки викликали потребу у вдосконаленні понятійного апарату, який повинен адекватно відображати сутність нових явищ і служити ефективним засобом їх дослідження.

У зв'язку з цим розуміння специфіки політичної системи суспільства сьогодні, має велике значення, оскільки дозволяє скласти уявлення про суспільство як складному організмі, засвоїти характерні особливості його функціонування, подолати односторонній підхід в аналізі політики.

Проблема формування політичної системи має актуальне значення для сучасної Росії, яка переживає перехід в якісно інший стан. Знання структури і функцій політичної системи дає можливість зрозуміти політичні процеси, визначити їх тенденції.

Метою дослідження є багатоаспектне вивченні політичної системи.

Завдання даної роботи спрямовані на розгляд: 1) поняття «політична система», 2) елементів політичної системи суспільства; 3) функцій політичної системи; 4) видів політичної системи суспільства; 5) місця держави в політичній системі суспільства; 6) роль інших інституційних елементів у функціонуванні політичної системи суспільства; 7) загальної характеристики політичної системи Російської Федерації.

Структурно робота включає в себе 3 глави, вступ, висновок, бібліографію. Перший розділ розглядає структуру і специфіку політичної системи. Другий розділ розглядає інституційні елементи у функціонуванні політичної системи суспільства, де розглядається і то яке місце в політичній системі займає держава і те, які ролі виконують інші інституціональні елементи. У третьому розділі описується політична система Російської Федерації.

При написанні курсової роботи була використана навчальна і наукова література таких авторів, як: Анохін М.Г.; Гаджієв К.С.; Каменська Г.В.; Селезньов Л.І.

ГЛАВА 1.Політіческое система: структура та специфіка функціонування

1.1 Поняття політичної системи суспільства

Поняття політичної системи є одним з найбільш розпливчастих і полемічних питань не тільки в державознавстві, а й навіть у політології, не дивлячись на велику кількість наукових досліджень у даному напрямку. Поняття «Політична система суспільства» набуло поширення в ХХ столітті. У розробку теорії політичної системи внесли внесок такі західні вчені, як Т. Парсонс, Г. Алмонд, Д. Істон, Р. Даль та ін 1

Першим найбільш систематичним виклад даної теорії запропонував Д. Істон у працях «Політична система», «Системний аналіз політичного життя» та ін Він представив політичну систему в якості розвивається, саморегульованого організму, гнучко реагує на зовнішні імпульси і складається з цілого комплексу компонентів і підсистем . Основне її призначення полягає, на думку Д. Істона, в авторитетному розподілі цінностей в суспільстві.

Сьогодні під політичною системою, політологи розуміють:

 • організовану на єдиній нормативно-ціннісній основі сукупність взаємодій (відносин) політичних суб'єктів, пов'язаних із здійсненням влади (урядом) та управлінням суспільством;

 • сукупність взаємодіючих різних елементів (підсистем) у рамках, через або за допомогою яких протікають політичні владні відносини;

 • впорядковану на основі права і інших соціальних норм сукупність інститутів (державних органів, політичних партій, рухів, громадських організацій тощо), в рамках яких проходить політичне життя суспільства і здійснюється політична влада.

Політична система має ряд характерних рис:

1) саме в її рамках і з її допомогою здійснюється політична влада;

2) вона залежить від характеру суспільного середовища, соціально-економічної структури суспільства;

3) вона має відносну самостійність.

Будь-яка система суспільства, в тому числі і політична, являє собою цілісне, впорядкована множина елементів, взаємодія яких породжує нову якість, не притаманне її частинах.

1.2 Елементи політичної системи суспільства

У сучасній літературі політичну систему звичайно визначають як сукупність державних і суспільно-політичних організацій, об'єднань, правових і політичних норм, принципів організації і здійснення політичної влади в суспільстві.

Як випливає з наведеного визначення, серцевиною політичної системи суспільства є політична влада, з приводу використання якої навколо неї формуються і функціонують різноманітні державні та суспільно-політичні інститути, норми, зразки і стандарти політичної діяльності та ін

З урахуванням вищевикладеного, структура політичної системи являє собою багаторівневе утворення, що складається з декількох компонентів (підсистем):

1. Інституційний компонент - це держава, політичні партії, громадські організації, органи місцевого самоврядування та інші види політичних об'єднань, політичні лідери, посадові особи і т. д. Цей компонент від того і носить таку назву, що є головним, так як саме перераховані суб'єкти вступають у владні політичні відносини і без них взагалі неможливо існування політичної системи.

2. Субстанційний компонент. Позначає сутність політичної системи і полягає у політичних суспільних відносинах, що складаються з приводу захоплення, утримання або здійснення державної влади. Саме будь-яке політичне явище має своєю метою захопити, утримати або здійснювати владу в державі, тому державно-владні відносини і складають сутність будь-якого політичного ставлення, а отже, і політичної системи в цілому.

3. Нормативний компонент. Включає в себе політичні норми, в тому числі і позитивного права, політичні традиції, звичаї та інші соціальні норми, що регулюють політичні відносини держави. Даний компонент регламентує політичні процеси, що протікають в суспільстві. У більшості випадків регулювання здійснюється за коштами правових норм, але політика це така складна система, яка тільки нормативно-правовими актами обійтися не може, і тому тут зберігають велике значення усталені в суспільстві правила поведінки у вигляді звичаїв, традицій і т. д.

4. Суб'єктивний елемент. Відбиває ставлення людей до політичної дійсності в державі. Складається названий компонент з політичної свідомості, що представляє ідеологічні та психологічні елементи системи. Політична свідомість являє собою єдину, цілісну систему ідей, поглядів, оцінок, почуттів, емоцій, відносин представляють собою суб'єктивне ставлення індивідів, соціальних груп і спільнот до діючого або бажаного державному керівництву, іншим явищам політичної дійсності, до поведінки людей у сфері політичних відносин. На політичну свідомість громадян можуть впливати різні фактори, в тому числі харизма політичних лідерів, поведінки політичних діячів та інші елементи які здавалося б, не мають істотного значення.

5. Об'єктивний елемент. Складається з об'єктивних економічних, соціальних, національних, історичних та інших детермінантів, які впливають на політичні процеси в країні. Носять вони об'єктивний характер, оскільки не залежать від волі і свідомості людей.

Всі елементи політичної системи мають велике значення і надають взаємопроникні вплив, а відповідно невіддільні одне від одного.

1.3 Функції політичної системи

Функції політичної системи суспільства - це детерміновані соціальними, економічними, національними та іншими умовами існування політичної системи, її основні напрями впливу на суспільство.

Виділяють такі функції політичної системи суспільства 2.

1. Функція політичного керівництва суспільством. Як вже було сказано головне, стійке, субстанціональний ядро політичної системи, тобто її сутність полягає у здійсненні державної влади. Владні ж відносини передбачають встановлення (владним суб'єктом) для суспільства (підвладних) правил поведінки. Відповідно в рамках політичної системи відбувається керівництво суспільством і державою. У цьому і полягає головне призначення політичної системи суспільства.

2. Орієнтує функція. У процесі політичного керівництва або навіть при веденні боротьби за владу, правлячий клас, політичні партії та інші суб'єкти владних відносин (в залежності від того чи іншого політичного режиму в країні) визначають подальші шляхи суспільно-державного розвитку, визначають цілі до яких необхідно прагнути, а відповідно орієнтують суспільство до того чи іншого варіанту поведінки, виступаючи, в якомусь сенсі, ідеологічним маяком до якого необхідно прагнути. Наприклад, в СРСР таким маяком було комуністична держава, в Російській Федерації - це правова держава.

3. Функція політизації суспільства. Ця функція полягає в залученні якомога більшої кількості людей та їх об'єднань у політичні процеси країни, участь у політичному житті держави, посредствам політичного виховання громадян, підвищення політичної культури суспільства, залучення індивіда до політичних цінностей, прищеплення почуття поваги до державної влади, придбанні знань у області політики і т. д.

4. Регулятивна функція. Полягає у виробленні і встановлення соціальних норм у політичній сфері суспільства. Тим самим встановлюються правила (належного, можливого і забороненого) поведінки для суб'єктів політичних відносин. За коштами політичних норм у підсумку досягається упорядкування соціальних зв'язків між різними суб'єктами політичної системи.

5. Охоронна функція. Будь-яке встановлене правило поведінки потребує закріплення, а якщо буде потрібно і в негайному виконанні заходів відповідальності в тій чи іншій сфері (в даному випадку в політичній сфері суспільства). За цим, щоб встановлені норми не стали простим побажанням необхідні міри відповідальності і апарат здатний дані заходи здійснити в дійсності. Таким апаратом у політичній системі виступають органи держави (наприклад, примусова ліквідація політичної партії, діяльність якої спрямована на насильницьку зміну основ конституційного ладу), політичні партії (наприклад, правляча партія має більшість голосів в Державній Думі може висловити не довіру уряду) або саме суспільство ( наприклад, відкликання депутата представницького органу влади).

6. Функція еволюційного відбору. Передбачається, що в процесі політичної боротьби на законних підставах або навпаки революційним шляхом, у владні структури потрапляють найкращі представники суспільства. Кращими на різних етапах розвитку суспільства є або економічно заможні особи, або володіють неперевершеними ораторськими і керівними якостями, або (ідеальний варіант) найбільш освічені й досвідчені громадяни. Боротьба за владу ні коли не була легкою. Особам бажаючим захопити чи втримати владу доводиться докладати надзвичайні зусилля, щоб досягти своєї мети. Весь цей процес, «постійної боротьби», триває кілька років, в результаті якої і відбувається своєрідний відбір найбільш пристосованих осіб до управління справами суспільства. Слабкі ж викидаються з політичного життя.

7. Стабілізуюча функція. У суспільстві існує безліч соціальних груп, класів і, звичайно ж, індивідів, кожні з яких мають власну думку, мають свій інтерес часом антагоністичний. У результаті політичної боротьби і здійсненні влади ці інтереси стикаються, виникають соціальні конфлікти дестабілізуючі суспільство. Тому політична системи і покликана здійснювати роль стабілізуючого фактора встановлюючи, як ми вже сказали, правила поведінки та відповідальність за їх порушення. Політична система в цьому відношенні згуртовує суспільство, стримуючи зіткнення класів. У цьому проявляється закон діалектики - єдності і боротьби протилежностей. За цим, боротьба різних інтересів не тільки не гальмує розвиток політичної системи суспільства, а навпаки відповідно до закону діалектики допомагає розвиватися. Саме боротьба внутрішніх протилежностей служить джерелом саморуху, саморозвитку явищ політичного життя, рушійною силою їх змін. Крім того дана функція не тільки допомагає консолідувати суспільство але і забезпечує стабільність того або іншого політичного режиму в країні.

8. Комунікативна функція. Забезпечує процес комунікації між різними суб'єктами політичної системи в процесі відносин складаються в політичній сфері суспільства. Спілкування здійснюється не тільки між різнорівневими суб'єктами (державні органи і громадяни, наприклад), але і між однорівневими суб'єктами. Комунікативна функція служить допоміжною, для реалізації названих вище функцій.

9. Функція соціальної адаптації. Іноді в політичному житті держави виникають різкі кардинальні зміни (зміна політичного лідера чи навіть політичного режиму і політичної спрямованості держави), які можуть відбуватися за допомогою революційного перевороту або іншими більш легальними способами. Але навіть і поступові реформи викликають у суспільства потрясіння і невизначеність у політичній обстановці, оскільки людина завжди звикає до тієї чи іншої ситуації та будь-які зміни викликають певні катаклізми. Всі ці негативні моменти і допомагає знімати адаптивна функція політичної системи суспільства. У даному випадку політична системи допомагає адоптувати суспільству до нових політичних реалій, нової політичної дійсності за допомогою регулюючого, охоронного, комунікативного та іншого впливу на суспільства.

10. Мобілізаційна функція. Полягає в концентруванні, розподіл і максимальному використанні ресурсів суспільства для здійснення політичної влади в державі

1.4 Види політичної системи суспільства

У літературі виділяють безліч підстав класифікації політичних систем.

1. У залежності від державного режиму, політичні системи можна підрозділити на:

1.1. Демократичні;

1.2. Антидемократичні (тоталітарні та авторитарні).

Цей поділ грунтується на тому підсумковому політичному стані, що існує в державі і характеризує політичну обстановку тієї чи іншої країни.

2. Національно-релігійні детермінанти дозволяють говорити про політичних системах:

2.1. Християнських держав;

2.2. Мусульманських країн;

2.3. Арабських країн і т. д.

Зрозуміло, що дана класифікація показує розстановку національних і релігійних факторів і політичних сил у державі.

3. У залежності від суспільно-економічної формації виділяють:

3.1. Політичну систему рабовласницького суспільства;

3.2. Політичну систему феодального суспільства;

3.3. Політичну систему буржуазного (капіталістичного) суспільства;

3.4. Політичну систему соціалістичного суспільства.

Кожен вид вищеназваних політичних систем відрізняє історично сформований спосіб виробництва.

4. За територіально-географічних чинників ділять:

4.1. Політичні системи азіатських країн;

4.2. Політичні системи європейських країн;

4.3. Політичні системи північноамериканського регіону і т. д.

В основі цієї класифікації лежить метод географічного детермінізму: припущення, що широким фактором у розвитку суспільства є географічні умови (клімат, ландшафт, розмір території країни) засновником якого є Ш.Л. Монтеск'є 3.

5. Виходячи з взаємодії із зовнішнім середовищем зумовлюють політичні системи:

5.1. Відкритого типу;

5.2. Закритого типу.

Закриті політичні системи неохоче контактують із зовнішнім середовищем, іншими політичними системами, розвиваються самобутньо і не допускають втручання інших систем їх цінностей і орієнтирів. Такі системи самодостатні (наприклад, політичні системи соціалістичних країн або високо релігійних держав). Відкриті системи навпаки готові до взаємообміну цінностями і ресурсами. Розвиваються, як правило, такі системи паралельно всі разом.

6. У залежності від ступеня культурної диференціації і секуляризації політичні системи поділяються на (Дж. Пауелл):

6.1. Примітивні;

6.2. Традиційні;

6.3. Сучасні.

«Примітивні системи володіють мінімумом структурної диференціації, національне ціле для них залишається без уваги, переважає« парафіяльна культура ».

Традиційні системи мають розвинену диференційовану політичну структуру і в плані політичних позицій характеризуються «культурою підпорядкування». Люди знають, що існують політичні інститути, норми, традиції і т. п. Але для них політична система існує як би поруч, вона залишається поза ними; вони чекають від неї послуг, не мислячи собі, що можуть приймати участь у її акціях.

Традиційні структури поділяються на патрімоніальние (політичні еліти, королівська сім'я), централізовані бюрократичні (імперія інків, Англія при Тюдорах, Ефіопія та ін) і феодальні політичні системи.

Сучасні системи знаменують собою подальший прогрес і в структурному і в культурному плані. Вони володіють і політичними структурами (розвиненими) і політичними інфраструктурами (партії, рухи, групи тиску, засоби масової комунікації). При такій системі функціонує вже не «культура підпорядкування», а «культура участі». Громадяни з «підданих» стають «учасниками». Раніше вони були жертвами рішень, що надходили на «вихід» системи, сьогодні вони активні учасники, залучені до процесу обговорення, вимог і прийняття рішень. Громадяни вже можуть впливати на політичну систему за допомогою виборів, демонстрацій, мітингів, вони здатні тим самим спрямовувати і поправляти політичні дії.

Сучасні системи поділяються на секуляризовані міста-держави (обмежена диференціація) і на мобілізаційні системи (висока ступінь диференціації і секуляризації). Сюди відносяться:

 • демократичні системи (де автономні підсистеми і «культура участі»);

 • авторитарні системи: управління підсистемами і культура «підпорядкування-участі» (радикально-тоталітарна система, консервативно-тоталітарна система, консервативно-авторитарна, авторитарно модернізують системи).

7. За змістом і формами управління розрізняють системи (Ж. Блондель):

7.1. Ліберальні демократії (орієнтовані на свободу індивідів у політичній сфері держави);

7.2. Комуністичні системи (ставлять головним завданням побудови суспільства рівноправних громадян живуть без держави);

7.3. Традиційні системи (спираються на правління економічно панівного класу і нерівноправне (майнове та статусне) становища громадян у суспільстві;

7.4. Популістські політичні системи (спираються на авторитарні методи управління і більш рівноправне (в порівнянні з традиційними) розподіл благ;

7.5. Авторитарно-консервативні (що ставлять своєю метою збереження нерівності суспільства і обмеження доступу населення до влади).

8. Виходячи з типу політичної культури і поділу політичних ролей між учасниками політичного процесу можна структурувати такі політичні системи:

8.1. Англо-американська;

8.2. Європейсько-континентальна;

8.3. Доіндустріальна;

8.4. Частково індустріальна;

8.5. Тоталітарна.

9. Відповідно до класифікації С.М. Айзенштадта розглядається шість типів політичної системи:

9.1. примітивні системи,

9.2. патрімоніальние імперії,

9.3. кочові або завойовницькі імперії,

9.4. феодальні системи,

9.5. централізовані бюрократичні імперії,

9.6. сучасні системи (демократичні, автократичні, тоталітарні).

10. Залежно від місця і ролі держави в політичній системі В.В. Радаєв і О.Н. Шкартан поділяють політичні системи:

10.1. Етакратіческую;

10.2. Демократичну.

Етакратіческой була радянська політична система. У її рамках повсякденне життя людей, їх життєві стратегії обумовлювалися жорстким державним регулюванням, яке визначало можливості дії, як у суспільному, так і в приватній сфері (етакратія - влада держави). Етакратіческая система підтримувалася нормализующими та контролюючими механізмами влади. Вона відтворювалася нормативними документами, ідеологічними кампаніями, механізмами державно організованого соціального контролю, засобами масової інформації. Демократична навпаки протилежна етакратіческой системі

РОЗДІЛ 2. Інституційні елементи у функціонуванні політичної системи суспільства

2.1 Місце держави в політичній системі суспільства

Держава в політичній системі займає центральне місце. Воно одночасно виступає провідним суб'єктом політичної системи, оскільки, по-перше, володіє суверенітетом, тобто незалежністю і самостійністю по відношенні до кого небудь. По-друге, тільки держава одне володіє правом застосування сили - всі інші або отримують це право від держави, або взагалі їм не володіють. По-третє, політика переводитися з грецької як мистецтво управління державою і суспільством, у зв'язку, з чим всі інші інституціональні елементи політичної системи саме прагнуть володіти державною владою, здійснювати владу в своїх інтересах. Тому вся політична система як би крутиться навколо держави 4.

Територіально політична система збігається з державою, проте по елементного складу вона ширше держави. Але не треба співвідносити політичну систему з державою як ціле і частина. Держава більше ніж частина політичної системи. Так скажімо якщо в політичній системі відсутній, який чи інший інституційний елемент (наприклад, профспілки), то вона все одно буде існувати і цілком нормально функціонувати. І тут профспілки виступають лише частиною політичної системи. Якщо ж з політичної системи видалити держава, то просто не буде і самої політичної системи або принаймні вона буде не повноцінним. Крім того інші елементи політичної системи можуть не взаємодіяти між собою (наприклад, партії та релігійні організації), але всі вони без винятку так чи інакше підтримують комунікацію з державою. Більш того від держави і залежить у підсумку тип політичної системи, підтримку того чи іншого підсумкового політичного стану держави, нормальне і навпаки деструктивне функціонування політичної системи, регулювання політичних відносин в країні і в цьому ракурсі державу можна розглядати навіть ширше політичної системи. Все сказане дозволяє зробити висновок, що держава та пов'язані з ним владні відносини з приводу управління їм складають ядро політичної системи, виступає у вигляді головних, глибинних і в той же час, всепроникаючих пластів політичної системи суспільства.

2.2 Роль інших інституційних елементів у функціонуванні політичної системи суспільства

Політичні партії. Відповідно до федерального закону «Про політичні партії» політичною партією визнається громадське об'єднання, створене з метою участі громадян Російської Федерації в політичному житті суспільства за допомогою формування і вираження їхньої політичної волі, участі у громадських та політичних акціях, у виборах і референдумах, а також з метою представлення інтересів громадян в органах державної влади та органах місцевого самоврядування 5.

У Російській Федерації визнається політичний плюралізм і існує безліч офіційно зареєстрованих партій, одна навіть має абсолютну більшість у парламенті. Проте, видається, що в Російській Федерації в істинно ідеологічному і психологічному аспектах не існує жодної партії. Народ втомився від політичних баталій і абсолютна більшість населення Росії вже не вірить нікому. Багато хто навіть не прагнуть вникати в суть політичних процесів країни. І в цьому по більшій своїй частині винуваті самі партії. Правильно з цього приводу зауважує В.М. Сирих: «Відірвані від політичних інтересів населення, партії основною формою своєї політичної діяльності обрали участь у формуванні представницьких органів Федерації та її суб'єктів і отримання депутатських мандатів. Саме в період передвиборної кампанії політичні партії прокидаються від «сплячки» і з метою залучення на свій бік виборців активно пропагують ряд популярних серед населення гасел, не пропонуючи конкретних шляхів їх втілення в реальному житті »6 . Процес утворення в Росії істинно багатопартійного суспільство ще тільки починається і думається він буде тривалим і тернистим, тим не менше, хочеться сподіватися, що у нас все таки буде істинно багатопартійний товариство з рівнозначними політичними партіями, які відстоюють інтереси народу і виступають дієвої стримуючою силою свавілля держави.

Місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування - це самоорганізація населення для вирішення всіх справ місцевого значення під свою відповідальність. Якщо в державі існує дійсно дієве місцеве самоврядування, то можна з упевненістю сказати, що в даній державі процвітає демократія. На жаль, про Росію так сказати не можна. Поки наше самоврядування є державним управлінням не дивлячись на те, що в Конституції Російської Федерації у статті 12 проголошується самостійність місцевого самоврядування від держави. Місцеве самоврядування створюється для регулювання місцевих питань і з цього це один з важливих суб'єктів політичної системи.

Громадські об'єднання. Федеральний закон «Про громадські об'єднання» визначає громадське об'єднання як добровільне, самокероване, некомерційне формування, створене за ініціативи громадян, що об'єдналися на основі спільності інтересів для реалізації загальних цілей, вказаних у статуті громадського об'єднання. Безпосередньої участі в політичній діяльності, на відміну від політичних партіях, громадські об'єднання не приймають проте мають на владу непряме, а іноді навіть і пряму дію так як є інститутами громадянського суспільства.

Релігійні організації. Релігійним об'єднанням в Російській Федерації згідно з федеральним законом «Про свободу совісті та релігійні об'єднання» визнається добровільне об'єднання громадян Російської Федерації, інших осіб, які постійно і на законних підставах, які проживають на території Російської Федерації, утворене з метою спільного сповідання і поширення віри і яка має відповідні цієї мети ознаками 7:

- Віросповідання;

- Вчинення богослужінь, інших релігійних обрядів та церемоній;

- Навчання релігії і релігійне виховання своїх послідовників.

Якщо на перший погляд може здатися, що релігійні організації стоять осторонь від політики, то це далеко не так. Вже здавна різні релігійні групи займали і прагнули займати провідне місце в управлінні справами суспільства і держави. На сучасному етапі відбувається секуляризація суспільства. Однак не тільки церква прагнути впливати на владу, сама влада, навпаки, бажає заручитися підтримкою релігійних громад, так як релігія була і залишається потужним духовно-моральним важелем впливу на людей. Необхідно також відзначити, що навпаки антирелігійне суспільство втрачає згуртованість, моральне саморегулювання і переживає духовний занепад, що веде до глобальних і серйозним катаклізмів. Держава, тому не повинна залишатися осторонь від релігійного виховання громадян, що допомагає домагатися внутрішньої єдності етносу, підвищення його духовно-морального самопочуття, патріотизму, збільшення його толерантності до подій час від часу внутрішнім проблемам державного життя і, звичайно ж, передбачуваності і стабільності правомірного поведінки громадян.

Профспілки. Законодавство Російської Федерації у федеральному законі «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» визначає профспілка як добровільне громадське об'єднання громадян, пов'язаних спільними виробничими, професійними інтересами по роду їх діяльності, що створюється з метою представництва і захисту їхніх соціально-трудових прав і інтересів. На жаль профспілок, у нас в Російській Федерації на сьогоднішній момент одиниці і навіть вони мало дієві. Створений же загальноросійський профспілка швидше захищає інтереси держави і керівництво даної профспілки, ніж працівників. Необхідно тільки відзначити, що профспілка один із потужних важелів громадянського суспільства захищає права працівників і відстоює їх інтереси в боротьбі з економічно пануючим класом.

Злочинні співтовариства. Багато хто взагалі не виділяють злочинні співтовариства в якості інституційного елементу політичної системи суспільства і визнають тільки правомірні форми об'єднання громадян. Ми ж підтримуємо думку В.М. Сирих, що вплив злочинних організацій на політичні процеси в усьому світі і в усі часи настільки велике, що їх не можна не враховувати при характеристиці та аналізу політичної системи країни. І це дійсно так. Злочинні організації часто мають не тільки суто кримінальний і економічний інтерес, а часом і суто політичний. Під злочинним співтовариством слід розуміти згуртовану організовану групу людей, створену для вчинення правопорушень у суспільстві. Такі співтовариства спеціально створюються для лобіювання своїх інтересів у владних структурах, або для впровадження своїх членів на державні посади або зовсім на повалення існуючої влади, державного ладу, політичного режиму. І історія знає чимало яскравих таких прикладів.

Все сказане дозволяє говорити, що при веденні політичної діяльності злочинні співтовариства не тільки необхідно визнавати як інституційного елементу політичної системи, але і враховувати їх вплив на владу і всіляко пригнічувати їх дії.

РОЗДІЛ 3. Політична система Російської Федерації

3.1 Загальна характеристика політичної системи Російської Федерації

Політична система Російської Федерації в даний час знаходитися не в кращому стані свого розвитку, хоча й переживає певний підйом. Це викликано наступними причинами:

1. Політична безграмотність громадян, а у зв'язку з цим і їхня політична пасивність, крайнє не бажання брати участь у політичному житті держави.

2. Недосконалість політичного законодавства, відображення правовими нормами переважно класових інтересів. Законодавство Росії побудовано таким чином, щоб народ якомога менше впливав на політичну кон'юнктуру країни.

3. Відсутність місцевого самоврядування. Вірніше сказати, що воно продекларовано, і органи місцевого самоврядування яко б створені і функціонують. Але те, що у нас називають місцевим самоврядуванням, є не чим іншим як придатком державної влади повністю і всебічно їй підлеглим. Сама етимологія слова місцеве самоврядування (самостійно, не залежно від держави) передбачає вирішення всіх місцевих питань населенням муніципального освіти самостійно. На ділі за нас все вирішує держава.

4. Відсутність як таких інститутів безпосередньої демократії. Це підтверджує той факт, що за всю історію після розпаду СРСР було проведено всього лише два загальноросійських референдуму. А адже глобальних змін в політичній ситуації в країні було не мало (наприклад, передача частини островів Японії, зміну порядку виборів депутатів Державної Думи, зміна порядку призначення голів суб'єктів Російської Федерації, монетизація пільг і т. д.) і при цьому думки народу посредствам референдуму ніхто не спитав, все було вирішено політичною елітою самостійно, на догоду їх власних інтересів.

5. Існування та активна діяльність в державі незаконних, шкідницьких організацій які систематично на догоду своїх економічних інтересів лобіюють прийняття тих чи інших рішень, а більш того займають керівні посади в державі.

Список недоліків російської політичної системи можна було б легко продовжити, однак представляється, що вони більш ніж очевидні. Необхідно вживати активних заходів щодо їх усунення та головним завданням держави і суспільства в цілому є політизація суспільства, підвищення політичного виховання народу, залучення всіх верств населення до владної політичної діяльності держави, а інакше ми можемо залишитися без своєї держави, всі, деградуючи й деградуючи, перетворюючись на слухняних холопів політичної верхівки.

3.2 Перспективи розвитку політичної системи Росії

Відповідно до Конституції країни Росія є демократичною, федеративною, світським, правовим, соціальною державою з республіканською формою правління. Відповідно і політична система з конституційної точки зору відноситься до розряду демократичних. Разом з тим на практиці в сучасних умовах політична система країни переживає перехідний процес трансформації з авторитарної в демократичну. Аналогічним чином йде справа і з основним інститутом політичної системи - державою. У Росії спостерігається процес становлення президентсько-парламентської республіки з сильною владою глави держави. Також у процесі формування перебуває адміністративно-територіальний устрій країни. Мова йде про становлення в Росії конституційної федерації, що відрізняється від договірної тим, що в ній не передбачено відділення від федерації території того чи іншого регіонального суб'єкта. Нарешті, за характером політичного режиму Росія може бути віднесена до демократичної держави. Щоправда, на думку багатьох політологів, швидше, мова може йти поки про напівавторитарної-напівдемократичною державі.

Основні напрями подальшого реформування політичної системи і держави в Росії пов'язані з послідовним становленням в країні демократичного, федеративного, правової, соціальної держави.

ВИСНОВОК

Отже, політична система являє собою складне, багатогранне явище. Вона охоплює сферу політичних відносин і процесів та забезпечує об'єднання суспільства за допомогою політичної влади. Вона покликана забезпечувати практичну участь населення у розробці, прийнятті та здійсненні соціально-економічних і політичних рішень.

У науці існує безліч різних понять політичної системи. Це пояснюється тим, що окремі дослідники обирають різні критерії для характеристики політичної системи або переслідують різні дослідницькі цілі. Тим не менш, в ході дослідження, мені вдалося виділити наступні основні ознаки політичної системи, це:

 • тісний зв'язок її з державною владою, з боротьбою за державну владу та її здійснення;

 • вираження політичних інтересів різних класів, соціальних верств і груп;

 • наявність організаційних форм вираження політичних інтересів;

 • врегульованість відносин між інститутами політичної системи правовими, політичними нормами і політичними традиціями.

З урахуванням названих ознак політичну систему визначають як сукупність державних і недержавних політичних інститутів, що виражають політичні інтереси різних соціальних груп та забезпечують їх участь у прийнятті політичних рішень державою. Складовою частиною політичної системи, що забезпечує її функціонування, є правові, політичні норми і політичні традиції.

Структуру політичної системи становлять організації, об'єднання, що мають пряме або непряме відношення до здійснення політики, до політичної діяльності. Власне політичною організацією є, перш за все, держава. Воно є головною ланкою політичної системи. Ця роль і місце держави в політичній системі визначається низкою особливостей, а саме:

 • територією, як окреслений кордонами місце розташування держави;

 • людським виміром держави виступає населення, що має статус громадян або підданих;

 • публічною владою, яка виступає від імені всього населення і переслідує загальні інтереси;

 • суверенітетом над територією, що передбачає верховенство тільки однієї влади над певною територією і неподільність його з владою іншої держави;

 • національною системою законодавства;

 • національної податковою системою.

Всі перераховані ознаки і характеристики притаманні також сучасному російському державі. Разом з тим на практиці в сучасних умовах політична система нашої країни переживає перехідний процес трансформації з авторитарної в демократичну. Аналогічним чином йде справа і з основним інститутом політичної системи - державою.

У зв'язку з цим основні напрями подальшого реформування політичної системи і держави в Росії пов'язані з послідовним становленням в країні демократичного, федеративного, правової, соціальної держави.

СПИСОК

 1. Анохін М.Г. Політичні системи: Адаптація. Динаміка. Стійкість. - Новосибірськ.: Прес, 2006 .- 216с.

 2. Гаджієв К.С. Політична наука. - М.: Справа, 2001 .- 430с.

 3. Зарубіжна політологія. Словник-довідник. / Под ред. А. В. Миронова. - М.: Инфра-М, 2001.-518с.

 4. Зеркин Д.П. Основи політології: Курс лекцій. - Ростов-на-Дону.: Фенікс, 2004.-317с.

 5. Каменська Г.В., Родіонов А.В. Політичні системи сучасності. - М.: Справа, 2004 .- 268с.

 6. Лепхарт А. політичної влади: Порівняльне дослідження. - М.: Логос, 2008.-415с.

 7. Загальна теорія права і держави. Під ред. Лазарєва В. В. - М.: Инфра-М, 2001.-241с.

 8. Політологія: підручник для вузів / Під ред. Василика М.А. - М.: МАУП, 2007.-301с.

 9. Політологія: навчальний посібник для вузів / Відп. ред. Радугин А.А. - М.: Центр, 2002.-249с.

 10. Селезньов Л.І. Політичні системи сучасності: Порівняльний аналіз. - СПб.: Пітер, 2001.-409с.

 11. Сморгунов Л.В. Порівняльна політологія: Теорія і методологія вимірювання демократії. - СПб.: Пітер, 2007.-263с.

 12. Шаран П. Політична система / / Політологія вчора і сьогодні. Вип. 4. - М., 2007.

 13. Шаран П. Порівняльна політологія. Частина 1. - М.: Справа, 2006.-237с.

1 Зеркин Д.П. Основи політології: Курс лекцій. - Ростов-на-Дону.: Фенікс, 2004.-317с.

2 Каменська Г.В., Родіонов А.В. Політичні системи сучасності. - М.: Справа, 2004 .- 268с.

3 Політологія: підручник для вузів / Під ред. Василика М.А. - М.: МАУП, 2007.-301с.

4 Гаджієв К.С. Політична наука. - М.: Справа, 2001 .- 430с.

5 Зеркин Д.П. Основи політології: Курс лекцій. - Ростов-на-Дону.: Фенікс, 2004.-317с.

6 Політологія: навчальний посібник для вузів / Відп. ред. Радугин А.А. - М.: Центр, 2002.-249с.

7 Загальна теорія права і держави. Під ред. Лазарєва В. В. - М.: Инфра-М, 2001.-241с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Політологія | Курсова
120.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Основні елементи політичної системи суспільства
Політичні партії Росії як суб`єкти політичного процесу та елементи політичної системи
Поняття політичної системи
Поняття та елементи фінансової системи
Поняття грошової системи та її елементи
Елементи політичної влади
Сутність структурні елементи і функції політичної партії
Політична культура виникнення складові елементи політичної культури та її типологізація
Поняття і елементи позову
© Усі права захищені
написати до нас