Поняття суб`єкта злочину в сучасному кримінальному законодавець

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Поняття суб'єкта злочину в сучасному кримінальному законодавстві

ЗМІСТ
Введення
Глава I. Історичний розвиток дослідження суб'єкта злочину
1.1 Теоретичні та методологічні дослідження суб'єкта злочину
1.2 Суб'єкт злочину у вітчизняному кримінальному законодавстві
Глава II. Суб'єкт злочину, поняття, ознаки, особливості відповідальності
2.1 Суб'єкт злочину і поняття кримінальної відповідальності
2.2 Вік як ознака суб'єкта злочину. Вплив віку на кримінальну відповідальність
2.3 Осудність як ознака суб'єкта злочину та її значення для кримінальної відповідальності
2.3.1 Поняття і критерії неосудності
2.3.2 Проблеми кримінальної відповідальності неповнолітніх з ознаками відставання в психічному розвитку, не пов'язаного з психічним розладом
2.3.3 Кримінальна відповідальність осіб із психічним розладом, не виключає осудності.
2.4 Кримінальна відповідальність за вчинення злочину в стані сп'яніння
Глава III. Поняття та види злочину в кримінальному праві
3.1 Поняття та види злочину
3.2 Кримінально-правовий аналіз спеціального суб'єкта злочину з ознаками посадової особи
3.3 Теоретичне дослідження спеціального суб'єкта військового злочину
3.4 Особливості спеціального суб'єкта військового злочину
3.5 Юридичні особи, як суб'єкти злочину в кримінальному праві
3.6 Теоретико-правові аспекти розмежування суб'єкта злочину і особи злочинця
Висновок
Список використаної літератури

ВСТУП
Суспільно небезпечне діяння і суб'єкт злочину - нероздільні поняття кримінального права, пов'язані з багатьма його інститутами, а також іншими юридичними дисциплінами.
У пропонованій роботі зроблена спроба комплексного теоретико-методологічного дослідження питань вчення про суб'єкта злочину, велика частина з яких недостатньо вивчена у зв'язку з нововведеннями в російському кримінальному законодавстві. Таким чином, необхідність розробки вчення про суб'єкта злочину обумовлена ​​динамічністю кримінального законодавства, яке вимагає постійного вдосконалення, особливо коли мова йде про питання кримінальної відповідальності щодо осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння: їхньому віці, осудності, неосудності, а також осіб із психічним розладом, не виключає осудності, та ін
Суб'єкт злочину як елемент складу і як кримінально-правова категорія - досить складне і багатогранне поняття, що вимагає подальшого наукового вивчення та уточнення. Не випадково особливу увагу в роботі приділено розгляду і дослідженню ознак особи, яка вчинила злочин, які найбезпосереднішим чином пов'язані з питаннями кримінальної відповідальності. У свою чергу, проблеми віку і осудності злочинця з урахуванням кардинальних змін у чинному кримінальному законодавстві та практиці його застосування диктують нагальну необхідність їх комплексного вивчення не тільки вченими-юристами, а й представниками інших наук, спеціалістами в різних галузях знань.
Найбільш часто ці проблеми мають місце в теорії та практиці при вирішенні питань кримінальної відповідальності, якщо правопорушення відбувається аномальним суб'єктом злочину або неповнолітнім, у якого має місце відставання в психічному розвитку, не пов'язане з психічним розладом.
Певні складності на практиці виникають і у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочин у стані наркотичного сп'яніння і подібному стані, викликаному вживанням одурманюючих речовин.
Дослідження суб'єкта злочину з урахуванням сучасних реалій і істотних змін у кримінальному законодавстві дозволяє розглянути і інші слабо освітлені аспекти в юридичній літературі. І це слід віднести проблему кримінальної відповідальності юридичних осіб, що вимагає подальшого вивчення і глибокого теоретичного обгрунтування, а також розмежування понять «суб'єкт злочину» і «особистість злочинця», часто ототожнюються в кримінальному праві та кримінології.
Практика застосування законодавства, складність і багатогранність далеко не всіх окреслених проблем, їх тісний зв'язок з діяльністю правозастосовних органів дозволяють з достатньою впевненістю говорити, що вивчення суб'єкта злочину є важливим в теорії кримінального права напрямком, потреба якого диктується самим життям, а актуальність і практична значущість не викликають сумніви.
Розгляд зазначених та інших складних проблем, пов'язаних із суб'єктом злочину в російському кримінальному праві, має не тільки велике теоретичне і практичне значення, а й визначає необхідність комплексного підходу у їх дослідженні.

Глава № 1. Історичний розвиток дослідження суб'єкта злочину
1.1 Теоретичні та методологічні проблеми дослідження суб'єкта злочину
Формування ряду методологічних основ вчення про суб'єкта злочину належить до теорій і правовим поглядам І. Канта, Г. В. Ф. Гегеля, А. Фейєрбаха, І. Г. Фіхте та інших філософів і дослідників права, що зробили великий вплив на розвиток правової думки в Росії. Так, у філософії І. Канта (1724-1804) особливий інтерес викликає осмислення самого злочинного поведінки та особи, його здійснює. Уявлення про свободу волі, яка незалежна від визначень чуттєвого світу, за Кантом є основою кримінально-правових побудов, звідки і витікає поняття кримінальної відповідальності за дію, здійснене за рішенням людської волі. Кримінально-правові погляди Канта були ідеалістичними, виходячи з чого він як би затвердив суб'єктивно-ідеалістичне розуміння свободи волі з нових методологічних позицій [1].
У кримінально-правовій теорії Гегеля (1770-1831) злочин є прояв волі окремої особи. Злочинець ж - не просто об'єкт каральної влади держави, а суб'єкт права, який карається відповідно до досконалим злочином [2]. Питання кримінальної відповідальності по відношенню до особи, яка вчинила злочин, розглядається Гегелем, по суті, у сфері абстрактного права. Гегель стверджує, що воля і мислення представляють собою щось єдине, так як воля не що інше, як мислення, що перетворює себе в наявне буття. При цьому готівку розуму і волі, за твердженням філософа, є загальною умовою поставлення. Осудність само як властивість особи, яка вчинила злочинне діяння, полягає в твердженні, що суб'єкт як мисляча істота знав і хотів [3].
Безсумнівно, що в Росії теоретичні положення представників антропологічної школи кримінального права знайшли мало прихильників у зв'язку з тим, що кримінально-правові теорії в нашій країні в переважній більшості будувалися на принципах класичної школи кримінального права, основоположним з яких, як зазначає Ю. А. Красиков , є примат держави над особистістю [4].
Соціологічна школа кримінального права, що виникла в кінці XIX - початку XX ст., В особі відомих її теоретиків, таких як Ф. Ліст (Німеччина), А. Принс, І. Я. Фойніцкій та інші, виступила проти визнання того, що злочинець, здійснюючи злочинне діяння, має «свободою волі, хоча він не вільний». Дії ж його на момент вчинення злочину, як правило, обумовлені соціальними факторами злочинності [5].
По суті представники даної школи заперечували інститути кримінального права, вчення про склад злочину, не проводили відмінностей між поняттями «осудність» і «неосудність». Злочинні діяння розглядалися як діяння, вчинені лише розумним людиною, а міра покарання визначалася не в залежності від тяжкості злочину, а відповідно до передбачуваного небезпечним станом особи. При цьому соціологічна школа була задоволена близька по ряду методологічних положень антропологічної школи, проте методологічної її основою була філософія як прагматизму, так і позитивізму.
Методологічний підхід до вчення про суб'єкт злочину, який розглядає його через призму філософських кримінально-правових теорій, виявляє би ці теорії ознака, що полягає в тому, що будь-яке діяння, наприклад злочинне, здійснюється фізичною особою, тобто людиною. Проте відзначимо, що принцип кримінальної відповідальності у різний час у кримінальному праві і законодавстві розглядалося у відношенні не тільки людини, а й неживих предметів, тварин, комах або юридичних осіб. Такий підхід в основному був характерний для зарубіжного кримінального права [6].
Якщо розглядати проблеми дослідження суб'єкта злочину з позиції методології теоретичних концепцій в російській кримінальному праві, то, незважаючи на різне ставлення дореволюційних вітчизняних криміналістів до філософських і кримінально-правовим теоріям, в більшості своїй вони були єдині в думці, що суб'єктом злочинного діяння може бути тільки фізична особа, і виступали проти кримінальної відповідальності юридичних осіб. Не випадково один із чільних представників класичної школи кримінального права російська криміналіст Н. С. Таганцев підкреслював, що суб'єктом злочину може бути лише винна фізична особа [7].
Важливою обставиною для розуміння теоретичних і методологічних аспектів поняття суб'єкта злочину було дослідження радянськими криміналістами філософського поняття свободи волі в її матеріалістичному розумінні, а також ознак особи, яка вчинила злочинне діяння, пов'язаних з віком, осудністю і неосудністю.
Як зазначав А. А. Піонтковський, свобода волі, виходячи з діалектичного матеріалізму, служить як підставою кримінальної відповідальності у разі скоєння умисного, так і необережного злочину [8].
Важливою теоретичною основою у дослідженні суб'єкта злочину є вік, встановлений у законі як обставина, що зумовлює настання кримінальної відповідальності за вчинення злочинного діяння. Вік як ознака суб'єкта злочину у вітчизняному кримінальному праві повно і глибоко вченими і практиками не вивчений. Разом з тим складність даної проблеми визначається тим, що вона прямо пов'язана не тільки з природними, біологічними, а й соціально-психологічними властивостями людини, які, зрозуміло, повинні враховуватися законодавцем при встановленні вікових меж при вирішенні питання про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочин.
На певних історичних етапах нашої держави вік, з якого наставала кримінальна відповідальність осіб, встановлювався законодавцем по-різному. Вітчизняному кримінальним законодавством відомо встановлення досить низьких вікових меж настання кримінальної відповідальності, що зберігалися порівняно тривалий час.
Загальна кримінальна відповідальність за чинним законодавством в повному обсязі настає з 16-річного віку, тобто законодавець встановив безапеляційно дані кордону, хоча і на практиці, і в теорії кримінального права це питання вирішується не однозначно. Справа в тому, що за деякі злочини, не обумовлені в законі, кримінальна відповідальність може мати місце з 18 років. Дане положення реалізується, коли мова йде про спеціальний суб'єкт злочину. Так, у КК РФ 1996 р. досить багато норм, в яких суб'єктом злочину вказано посадова особа, а ознаки його визначені в примітці до ст. 285 КК РФ. Деякі злочини проти державної влади, проти правосуддя і порядку управління, проти військової служби та інші часто здійснюються особою, яка має ознаками спеціального суб'єкта.
У зв'язку з цим виникає необхідність привести у кримінальному законі конкретний перелік норм, що передбачають настання кримінальної відповідальності з 18 років.
Разом з тим від віку злочинця залежить і структура скоєних злочинів. А такі суспільно небезпечні діяння, як вбивство (ст. 105 КК РФ), різні форми розкрадання державного майна (крадіжка, грабіж, розбій), заподіяння шкоди здоров'ю (ст. 111-112 КК РФ), злісне і особливо злісне хуліганство (ч. 2-3 ст. 213 КК РФ) і інші, відбуваються досить часто в 14-15-літньому і більш молодшому віці. Тому підвищення вікової межі, наприклад до 20 років, як пропонується в літературі, найближчим часом видається недоцільним, що підтверджує і різко загострилася за останні роки кримінологічна ситуація.
Одним з аспектів дослідження в теорії кримінального права проблеми суб'єкта злочину є його осудність, тобто такий психічний стан особи, при якому воно, здійснюючи суспільно небезпечне діяння, може усвідомлювати свої дії та керувати ними. Осудність, як і вік, - невід'ємна ознака суб'єкта злочину.
Однак формула осудності не визначена у чинному КК РФ. Поняття осудності протилежно поняттю неосудності, яке знайшло законодавче закріплення в ст. 21 КК РФ.
Осудність як властивість будь-якої людини - поняття досить складне і багатогранне, яке вимагає комплексного дослідження представниками різних наук. Але цій проблемі приділяється менше уваги, ніж неосудності. Одна з небагатьох робіт, присвячених проблемам осудності та неосудності в кримінальному праві, монографія Р. І. Міхєєва [9].
Осудність є не тільки необхідною умовою для притягнення особи, яка вчинила злочин, до кримінальної відповідальності, а й передумовою для встановлення його винності. Якщо розглядати дану проблему з методологічних позицій, то в основі вчення про детермінованість і свободу волі лежить поняття осудності. Маючи здатність мислити, людина зі здоровою психікою може правильно оцінювати свої дії, а також вибирати самі різні варіанти поведінки, відповідні мотивами, потребам, цілям і завданням, які він собі поставив.
Важлива сторона дослідження суб'єкта злочину - вивчення такого складного питання в науці кримінального права та кримінології, як співвідношення понять «суб'єкт злочину» і «особистість злочинця», які часом помилково ототожнюють. Методологічною основою дослідження даної проблеми є як поглиблене вивчення самого злочинного діяння на різних етапах розвитку нашої держави, так і вдосконалення кримінального законодавства з метою більш ефективної боротьби зі злочинністю.
Поняття «суб'єкт злочину» і «особистість злочинця», хоча за змістом і близькі, але не збігаються. Крім того вони мають різний обсяг, а саме - поняття «суб'єкт злочину» вужче, ніж поняття «особистість злочинця». Поняття «суб'єкт злочину» грунтується на конкретних положеннях, сформульованих в кримінальному законі, і виходить з методологічних передумов філософських і кримінально-правових теорій, про що було сказано вище.
«Суб'єкт злочину» - це термін кримінально-правовий, який, швидше, визначає юридичну характеристику особи, яка вчинила злочин, і відрізняється від кримінологічного поняття «особистість злочинця».
«Особистість злочинця» як більш ємне поняття розкривається через соціальну сутність особи, а також через складний комплекс характеризують його ознак, властивостей, зв'язків, відносин, моральний і духовний світ, взяті у взаємодії з індивідуальними особливостями і життєвими фактами, що лежать в основі злочинної поведінки.
Представляється, уникнути методологічних і теоретичних помилок по розмежуванню понять «суб'єкт злочину» і «особистість злочинця» допоможуть початкові передумови, що складаються в тому, що суб'єкт злочину - правове поняття, а особистість злочинця - кримінологічне.
Ще однією складною і суперечливою теоретичною проблемою в російському кримінальному праві, пов'язаної з суб'єктом злочину, є проблема кримінальної відповідальності юридичних осіб. І тут важливо відзначити, що інститут кримінальної відповідальності юридичних осіб вже давно отримав законодавче закріплення в ряді зарубіжних держав, наприклад в Англії, Італії, Нідерландах, США, Франції [10].
Цікаву думку з даної проблеми висловив Б. В. Волженкін, що запропонував розрізняти суб'єкт злочину і суб'єкт кримінальної відповідальності [11]. Він вважає, що злочин може вчинити лише фізична особа, що володіє свідомістю і волею. Однак нести кримінальну відповідальність за злочинні діяння можуть не тільки фізичні, але за певних умов юридичні особи [12]. Здається, що це положення не безперечно і вимагає більш грунтовного опрацювання у зв'язку з тим, що на практиці, безсумнівно, виникнуть певні труднощі щодо встановлення умов, за яких юридична особа може нести кримінальну відповідальність. Тому в законодавчому порядку необхідно встановити докладний перелік умов, відповідно до яких юридична особа при вчиненні злочину може бути визнано суб'єктом кримінальної відповідальності.
До представників влади належать посадові особи федеральних органів державної влади, виконавчої та судової влади будь-якого рівня, депутати всіх ланок, глави адміністрацій суб'єктів федерації, мери міст, судді, прокурори, працівники органів внутрішніх справ, Федеральної служби безпеки, митних органів, працівники органів державної податкової служби, охотнадзора, органів рибоохорони, санітарно-епідеміологічного нагляду, військовослужбовці, які виконують обов'язки з охорони громадського порядку, Федеральної прикордонної служби РФ, співробітники Комітету з антимонопольної політики, судові пристави та інші.
Представниками влади також визнаються і особи, які постійно або тимчасово наділені такими повноваженнями відповідно до чинного законодавства щодо громадян (члени ДНД, члени державних комісій, громадські інспектори охотінспекцій і рибінспекція, громадські контролери на транспорті і т. п.).
Таким чином, по відношенню до інших посадових осіб представники влади як суб'єкти посадового злочину, як справедливо зазначає Б. В. Здравомислов, мають ряд специфічних ознак, правильне визначення яких має велике значення для застосування відповідних норм, що передбачають відповідальність за самі різні посадові злочини [121 ].
Інші злочини проти правосуддя можуть зробити особи, зобов'язані сприяти суду, провадження досудового розслідування та дізнання, які не здійснюють посадових функцій, пов'язаних з відправленням правосуддя, але є також спеціальними суб'єктами. У даному випадку мова йде про такі злочини, як, наприклад, завідомо неправдиві показання, висновок експерта або неправильний переклад (ст. 307) і відмова свідка чи потерпілого віддачі показань (ст. 308 КК РФ).
У першому випадку спеціальним суб'єктом злочину будуть особа, яка проходить у кримінальній справі в якості свідка чи потерпілого, а також учасники судового процесу, які виступають в якості експерта чи перекладача. У другому випадку при відмові свідка чи потерпілого від дачі показань, які вони згідно з кримінально-процесуальним законом зобов'язані давати при провадженні слідчих дій, дізнання і в суді, зазначені особи є спеціальними суб'єктами злочину, передбаченого ст. 308 КК РФ.
Спеціальними суб'єктами злочинів проти правосуддя є також особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, тобто засуджені та особи, які тримаються під вартою (ст.ст. 313, 314 КК РФ). Злочин, передбачений ст. 313-втечу з місця позбавлення волі, з-під арешту або з-під варти - зазіхає на нормальне і правильне функціонування органів кримінально-виконавчої системи, попереднього розслідування і суду. Проте суспільна небезпека цього злочину полягає не тільки у протидії виконанню вироку або мірою процесуального примусу, але й у достатній його поширеності.
Інше злочин, скоєне спеціальним суб'єктом, пов'язане з ухиленням засудженої особи від відбування позбавлення волі (ст. 314 КК). Даний злочин посягає на нормальну діяльність органів і установ, що виконують покарання у вигляді позбавлення волі. Розглянуте суспільно небезпечне діяння виражається в неповерненні засудженої особи, яким була надана можливість у відповідності до ст. 97 ДВК РФ короткострокового виїзду за межі місця позбавлення волі або була надана відстрочка виконання вироку в порядку ст. 361 КПК України. Спеціальним суб'єктом злочину, передбаченого ст. 314 КК, може бути жінка, якій була надана відстрочка відбування покарання згідно зі ст. 82 КК РФ у зв'язку з вагітністю або наявністю у неї дітей до 8-річного віку.
Розглядаючи останню різновид спеціального суб'єкта гол. 31 КК, не можна не сказати, що в гол. 32 КК РФ, що передбачає суспільно небезпечні діяння, які посягають на порядок управління, мається на увазі злочин, яке спрямоване проти нормального функціонування або діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства засуджених та інших осіб, які утримуються під вартою. Мова в даному випадку йде про ст. 321 КК РФ, що передбачає відповідальність за дезорганізацію нормальної діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства.
У свою чергу, аналіз чинного кримінального законодавства, а точніше, кримінально-правових норм з ознаками спеціального суб'єкта в рамках гол. 31 КК РФ, дозволяє умовно класифікувати предмет дослідження (спеціальний суб'єкт) на наступні три види [122].
Перший вид спеціального суб'єкта злочину утворюють посадові особи, зокрема представники влади, зобов'язані охороняти і захищати конституційні права та інтереси громадян, а також правосуддя - це судді, прокурори, слідчі, особи, що виробляють дізнання, та особи, що володіють правом затримання (ст.ст . 299-302, ч. 2 ст.ст. 303, 305 КК РФ).
Другу групу (вид) утворюють особи, які беруть участь у попередньому слідстві, провадженні дізнання і судовому розгляді, які за законом зобов'язані сприяти органам правосуддя: свідки, потерпілі, експерти, перекладачі (ст.ст. 307, 308 КК РФ).
Третій вид спеціального суб'єкта утворюють особи, засуджені до позбавлення волі, та особи, підозрювані або обвинувачені у скоєнні злочину, щодо яких як запобіжний захід обрано тримання під вартою (ст.ст. 313, 314, 321 КК РФ) [123].
Проведене дослідження спеціального суб'єкта злочину в рамках глави 31 КК РФ, з точки зору теоретичної і практичної значущості, вимагає подальших більш поглиблених наукових розробок, зокрема особливостей, що характеризують дану категорію правопорушників. Разом з тим вивчення спеціального суб'єкта злочинів проти правосуддя допоможе правильно вирішувати питання кваліфікації суспільно небезпечних діянь, а також кримінальної відповідальності і покарання винних осіб, які найчастіше виникають у судово-слідчій практиці.
3.4 Особливості спеціального суб'єкта військового злочину
Корінні перетворення в усіх сферах життєдіяльності нашого суспільства в умовах кризових явищ, недосконалість, а часом суперечливість федерального законодавства Росії змушують по-новому поглянути і на питання кримінальної відповідальності за вчинення військових злочинів. Разом з тим забезпечення законності та військової дисципліни у Збройних Силах РФ, встановлення чітких прав і обов'язків військовослужбовців, їх правова і соціальна захищеність наполегливо диктують необхідність вдосконалення не тільки військового, а й кримінального законодавства та його правильного застосування в сучасних умовах.
У свою чергу, складна криміногенна обстановка в Росії негативним чином позначається і на Збройних Силах РФ. Зіставляючи загальні дані про злочинності в країні й злочинності військовослужбовців, можна говорити, що вони тісно взаємопов'язані, як і причини злочинності військовослужбовців відображають причини злочинності в цілому.
Незважаючи на зниження загальної зареєстрованої злочинності по країні, кількість скоєних військовослужбовцями тяжких, групових і військових злочинів зростає, у Збройних Силах спостерігається зростання злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, рукоприкладством, нестатутними взаємовідносинами, злочинів проти власності та ін [124] При цьому, за даними І. М. Мацкевича, досить часто військовослужбовці скоюють злочини у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння [125]. Зростання злочинності серед військовослужбовців, особливо в останні роки, вчений пояснює соціальними причинами [126].
Саме ж поняття злочину проти військової служби дається законодавцем у ч. 1 ст. 331 КК, де передбачені і види спеціального суб'єкта. При цьому визначення військового злочину грунтується на загальному понятті злочину, сформульованого у ст. 14 КК РФ, і відрізняється лише об'єктом зазіхання - встановленим порядком проходження військової служби. Так, згідно з ч. 1 ст. 331 КК злочинами проти військової служби визнаються передбачені кримінальним законом суспільно небезпечні діяння проти встановленого порядку проходження військової служби, які вчинили військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом або за контрактом у Збройних Силах та інших військах, а також військових формуваннях Російської Федерації, або громадяни, які перебувають у запасі, в період проходження ними навчальних зборів.
Відповідно до ст. 331 КК РФ родовим (видовим) об'єктом військових злочинів буде порядок проходження військової служби військовослужбовцями та іншими громадянами відповідно до федеральних законів, військовими статутами та іншими військово-нормативними актами.
Військовослужбовцями згідно із зазначеним законом вважаються: офіцери, прапорщики, мічмани, курсанти військово-навчальних закладів, сержанти, старшини, солдати і матроси, що надійшли на військову службу за призовом або контракту [127].
Для правильного застосування кримінального закону дуже важливо встановити початковий і кінцевий момент стану особи на військовій службі. Згідно зі ст. 38 Закону РФ «Про військовий обов'язок і військову службу» для громадян, призваних на строкову військову службу, початковим моментом військової служби вважається день вибуття з військкомату до місця її проходження, а закінченням військової служби буде вважатися дата виключення із списків особового складу військової частини [128 ]. З моменту зарахування військовослужбовця до списків особового складу військової частини він несе кримінальну відповідальність згідно із законом у разі вчинення ним військового злочину, будучи спеціальним суб'єктом даного суспільно небезпечного діяння.
Спеціальними суб'єктами військових злочинів в силу ч. 2 ст. 331 КК РФ є і військові будівельники військово-будівельних загонів (частин) Міністерства оборони та інших міністерств і відомств Російської Федерації, які вчинили суспільно небезпечні діяння проти встановленого порядку проходження військової служби, з урахуванням специфіки їх роботи.
Однак не є суб'єктами військових злочинів робітники і службовці військових частин і установ, тобто цивільний персонал, а також вихованці та учні суворовських, нахімовських училищ і кадетських корпусів, особи стройового та адміністративно-господарського складу органів міліції та інші громадяни, які не відносяться до військовослужбовцям. Перераховані особи, які беруть участь у вчиненні злочину з спеціальним суб'єктом, згідно з ч. 4 ст. 34 КК РФ несуть кримінальну відповідальність за військові злочини не як виконавці, а в якості організатора, підбурювача чи пособника.
Далі слід відзначити, що в теорії і практиці не завжди можна зустріти однозначний підхід в розумінні суб'єкта військового злочину, коли мова йде про курсанти військово-навчальних закладів, які не досягли повнолітнього віку.
Отже, згідно з чинним військовому законодавству військовослужбовці, які навчаються у військово-навчальних закладах і іменовані курсантами, які не досягли 18-річного віку, не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за військові злочини, передбачені главою 33 КК РФ, так як вони не володіють ознаками спеціального суб'єкта . Вони набувають статусу військовослужбовця в повному обсязі з укладенням контракту про проходження військової служби тільки після досягнення ними 18-річного віку. Однак це не виключає їх відповідальності згідно з ч. 4 ст. 34 КК за співучасть у скоєнні військового злочину в якості організатора, підбурювача чи пособника.
Досить небезпечним і найпоширенішим видом злочинів як у попередні роки, так і в даний час є ухилення військовослужбовця від виконання обов'язків військової служби (ст. 339 КК). Їх частка, за даними кримінологічних досліджень минулих років, значна [129]. А за даними Головної військової прокуратури, близько 1200 російських військовослужбовців з різних причин ухилилися від проходження служби і були оголошені в розшук [130].
Іншим найбільш небезпечним і поширеним військовим злочином із спеціальним суб'єктом є порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості (ст. 335 КК РФ), так звана «дідівщина», яка дуже живуча і являє собою різновид насильства серед військовослужбовців.
Певну небезпеку серед військових злочинів являє собою дезертирство (ст. 338), суб'єктом якого є як військовослужбовець, який проходить службу за призовом або контрактом, так і особи, що знаходяться в запасі, під час проходження ними навчальних зборів, а також і військові будівельники.
У юридичній літературі і судово-слідчій практиці питання про участь у військових злочинах громадян, які не є військовослужбовцями або військовозобов'язаними, вирішується по-різному. Труднощі такого роду виникають при залученні винних до кримінальної відповідальності, коли мова йде про співучасть у злочинах зі спеціальним суб'єктом, де виконавцем є військовослужбовець або військовозобов'язаний. При цьому, особи, які не є суб'єктами злочинів, передбачених гл. 33 КК, згідно з ч. 4 ст. 34 КК за участь у скоєнні військових злочинів несуть кримінальну відповідальність як організатора, підбурювача чи пособника.
Деякі військові злочини можуть бути вчинені не будь-яким спеціальним суб'єктом, а лише таким, що поряд з додатковими ознаками має ще й спеціальними, а точніше - особливостями характеру несення військової служби. Так, невиконання наказу у формі непокори (ст. 332 КК) можуть зробити тільки підлеглі. Разом з тим суб'єктами злочинів, передбачених ст.ст. 341, 342, 343 КК та іншими (порушення правил несення прикордонної служби, порушення статутних правил вартової служби і в останньому випадку - порушення правил несення служби з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки), можуть бути визнані лише особи, які входять до складу прикордонного наряду , варти (вахти) або військового наряду з охорони громадського порядку. У зазначених випадках для залучення військовослужбовців до кримінальної відповідальності з тієї чи іншої статті гол. 33 КК РФ перш за все слід встановити, мало чи ця особа відповідними спеціальними ознаками суб'єкта військового злочину.
На підставі вищевикладеного представляється доцільним ч. 1 ст. 331 КК РФ «Поняття злочинів проти військової служби» викласти в такій редакції:
«Військовими злочинами визнаються передбачені цим Кодексом суспільно небезпечні діяння проти встановленого порядку проходження військової служби, вчинені особами, які є суб'єктами цих злочинів».
«Суб'єктом військових злочинів визнаються повнолітні особи-військовослужбовці, військові будівельники, які проходять військову службу за призовом або за контрактом у Збройних Силах, інших військах і військових формуваннях Російської Федерації, міністерств та відомств Російської Федерації, а також громадяни, які перебувають в запасі, але проходять військові збори, які вчинили суспільно небезпечні діяння проти встановленого порядку проходження військової служби ».
Разом з тим з метою правильного застосування кримінального закону і кваліфікації військових злочинів у співучасті з цивільними особами необхідні відповідні роз'яснення та рекомендації з цих питань з узагальненням судової практики Пленуму Верховного Суду Російської Федерації.
3.5 Юридичні особи як суб'єкти злочину
у кримінальному праві
Проблема кримінальної відповідальності юридичних осіб, які можуть розглядатися в якості суб'єктів злочину, для кримінального права не нова і досить дискусійне. Вона є однією з найбільш складних і спірних проблем як зарубіжного, так і вітчизняного кримінального права.
Хоча проблема визнання суб'єктом злочину юридичних осіб у кримінальному законодавстві багатьох держав залишається відкритою, переважна більшість зарубіжних і вітчизняних юристів схиляються до того, що кримінальну відповідальність за злочинні діяння може нести тільки осудна фізична особа - людина.
Отже, російське кримінальне право і кримінальне законодавство традиційно виходять з того, що суб'єктом злочину, може бути тільки людина, і це положення прямо випливає із ст. 19 КК РФ.
У свою чергу поняття юридичної особи визначено в цивільному законодавстві Росії. Згідно зі ст. 48 ЦК РФ юридичною особою визнається будь-яка організація, що має у власності, господарському віданні, а також в оперативному управлінні відособлене майно і відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном, яка може від свого імені і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути як позивачем, так і відповідачем у суді. До юридичних осіб відносяться також господарські товариства, різні товариства, виробничі, споживчі кооперативи, державні та муніципальні унітарні підприємства та установи, а також громадські та релігійні організації (об'єднання), благодійні та інші фонди, різні об'єднання юридичних осіб (асоціації та спілки). До юридичних осіб належать, у відповідності зі ст. 50 ЦК РФ, комерційні та некомерційні організації [131].
У період найбільш активних дискусій (1992-1996 рр..) При підготовці проекту КК РФ прихильники кримінальної відповідальності юридичних осіб особливо звертали увагу на значну шкоду, що заподіюється, наприклад, коли відбуваються екологічні злочини [132]. Особливий акцент робився на тому, що існуючі санкції в цивільному та адміністративному законодавстві неефективні і тому потрібно рішення даного питання в рамках кримінального законодавства.
При цьому, як особливо відзначав А. С. Нікіфоров, злочин визнається вчиненим юридичною особою в тому випадку, якщо воно вчинене безпосередньо або за допомогою інших осіб, а також особою або особами, які контролюють здійснення цим суб'єктом його прав і діють для виконання цих прав [133].
По суті, прихильники кримінальної відповідальності юридичних осіб не відкидали притягнення до відповідальності за скоєні злочини і конкретних фізичних осіб. Так, з цього приводу А. С. Нікіфоров пише, що за всі злочини, які підготовлені, вчинені або укриті учасниками (членами) злочинної організації, остання несе кримінальну відповідальність безпосередньо. Разом з тим це не виключає, а передбачає кримінальну відповідальність учасників злочинної організації за злочини, вчинені особисто за планом організації [134]. Аналогічної точки зору в цьому питанні дотримується і С. Г. Келіна [135].
В якості основних покарань до юридичних осіб пропонувалося застосовувати, наприклад, у вигляді основних покарань - штраф, заборона займатися певною діяльністю, а також ліквідацію юридичної особи. Разом з тим в якості додаткових покарань стосовно даних суб'єктів злочину були запропоновані - заборона займатися певною діяльністю та конфіскація майна [136]. Сам же порядок покарання повинен визначатися кримінально-виконавчим законодавством.
Разом з тим, незважаючи, на перший погляд, на досить оригінальні та цікаві думки та ідеї про встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб, що розглядаються в якості суб'єктів злочину у нашому кримінальному законодавстві, вони не мали загальної підтримки як серед учених-юристів, так і практичних працівників . Та й у даний час у прихильників невизнання кримінальної відповідальності юридичних осіб як суб'єктів злочину є досить багато вагомих аргументів проти закріплення цього інституту в чинному кримінальному законодавстві.
У даному випадку ми можемо говорити, в першу чергу, про принципи особистого і винної відповідальності, які є основоположними принципами вітчизняного кримінального права. Непорушність і пріоритет цих принципів, тісно пов'язаних з іншими принципами і різними інститутами кримінального права, навряд чи може мати місце при кримінальної відповідальності юридичних осіб. У зв'язку з цим не можна погодитися з твердженням А. В. Наумова, що принцип особистої винної відповідальності цілком може співіснувати з принципом відповідальності юридичних осіб, доповнюючи останній новим і важливим змістом [137].
Разом з тим кримінальний закон завжди пов'язує відповідальність зі здатністю осудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, усвідомлювати свої дії та керувати ними, а саме особа повинна досягти встановленого законом віку. Тому не випадково у здійсненні правосуддя у кримінальних справах, має істотне значення встановлення особистої провини і відповідальності за скоєний злочин, а згодом і індивідуалізація покарання.
Провина ж як основна ознака суб'єктивної сторони складу злочину характеризує внутрішнє психічне ставлення особи до вчинюваної нею суспільно небезпечного діяння і властива тільки фізичній особі, тобто людині, при встановленні якої особа підлягає кримінальній відповідальності, а об'єктивне зобов'язання за невинне заподіяння шкоди згідно ч. 2 ст. 5 КК РФ не допускається. Відсутність же в кримінальному законодавстві відповідальності юридичних осіб не звільняє від кримінальної відповідальності конкретних фізичних осіб, які вчинили безпосередньо будь-який злочин у той час, коли вони виступали від імені юридичної особи. У цьому випадку відповідно до принципів особистої і винної відповідальності слід говорити про індивідуальну вини кожного суб'єкта злочину, що є членом юридичної особи, але не про вину останнього. При відповідальності юридичної особи йтиметься вже про колективну, але не індивідуальної відповідальності. Слід розділити позицію В. Д. Сорокіна, що кримінальна, адміністративна і дисциплінарна відповідальність наступає виключно за винні діяння, які за своєю сутністю можуть застосовуватися тільки у відношенні фізичних осіб [138].
Отже, проблема кримінальної відповідальності юридичних осіб, до цих пір дискусійним у нашому кримінальному праві. Не втратила вона своєї актуальності і після прийняття КК РФ 1996 р., у ст. 19 якого вперше у вітчизняному кримінальному законодавстві записано, що кримінальній відповідальності підлягає тільки фізична особа, яка досягла відповідного віку, встановленого законом.
У свою чергу, необхідність повного і всебічного вивчення даної проблеми диктується тим, що в теорії існують спірні питання, пов'язані з поняттям «суб'єкт злочину». Разом з тим будь-яка проблема в кінцевому підсумку вимагає свого вирішення, не винятком є ​​і проблема кримінальної відповідальності юридичних осіб як суб'єктів злочину. Однак для цього необхідні глибокі комплексні дослідження та зусилля не тільки фахівців кримінального права, але і вчених у галузі інших наук.
3.6 Теоретико-правові аспекти розмежування суб'єкта злочину і особи злочинця
Одним з найбільш складних і важливих теоретичних питань кримінального права та кримінології є відмінність понять «суб'єкт злочину» і «особистість злочинця», які, на перший погляд, схожі, але за своєю суттю та змістом різні. Разом з тим ототожнення цих понять неминуче призводить до методологічну помилку, яка підстерігає кожного дослідника при їх вивченні. Тому істотним і необхідним моментом з позиції і теорії, і методології є, як нам представляється, розмежування, або відміну, цих понять один від одного.
Якщо говорити відразу про розмежування даних понять, то «суб'єкт злочину» як кримінально-правова категорія за своєю суттю та змістом вже поняття «особистість злочинця».
Суб'єкт злочину, як було відзначено на початку роботи, є поняття правове і визначає юридичну характеристику особи, яка вчинила злочин. Разом з тим суб'єкт злочину як кримінально-правове поняття обмежене тільки ознаками (фізична особа, вік, осудність), які необхідні для настання кримінальної відповідальності щодо особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Самі ж ознаки суб'єкта злочину знайшли своє законодавче закріплення у відповідних статтях кримінального закону.
Однак, розглядаючи суб'єкт злочину як фізична осудна особа, яка досягла встановленого законом віку, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, слід зауважити, що дане поняття дуже тісно пов'язане з багатьма інститутами кримінального права, будучи як би сполучною ланкою. При цьому суб'єкт злочину відображає лише передбачені в кримінальному законі ознаки з численних властивостей особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. З ознаками суб'єкта злочину закон пов'язує не тільки настання кримінальної відповідальності, а й застосування судом відповідного покарання.
Таким чином, «суб'єкт злочину» як кримінально-правове поняття за змістом більш конкретно по відношенню до поняття «особистість злочинця», так як обмежено законодавчими ознаками (фізична особа, осудність і вік), які мають кримінально-правове значення для особи, яка вчинила злочинне діяння.
Разом з тим, незважаючи на очевидність самого положення, що суб'єктом злочину може бути особа, яка вчинила злочин, а «особистість злочинця» - більш ємне поняття, тим не менш, точки зору на цей рахунок в юридичній літературі різні й спірні. Зустрічається в літературі ототожнення понять «особистість злочинця» і «суб'єкт злочину», писав з цього приводу М. А. Стручков, свідчить, по суті, про необгрунтоване спрощення даної проблеми, насправді ж все набагато складніше [139]. І тут не можна не погодитися з Н. С. Лейкін, що особа, яка вчинила злочин, є злочинцем, а особистість злочинця, як і будь-яка особистість взагалі, являє собою не що інше, як сукупність ознак і властивостей, які притаманні людині і складають його індивідуальність [140].
Дійсно, тільки після здійснення особою будь-яких суспільно небезпечного діяння при наявності відповідних ознак, передбачених у законі (ст.ст. 19, 20 КК РФ), можна говорити про суб'єкта злочину. У свою чергу, Н. А. Стручков зазначав, що людина стає суб'єктом злочину тоді, коли, маючи особистістю злочинця, він вчинив суспільно небезпечне діяння [141]. Представляється, що дана точка зору не вносить достатньої ясності в розмежування понять «суб'єкт злочину» і «особистість злочинця», але і не виключає їх тісній взаємозалежності.
Однак найбільш грунтовну позицію розглянутої проблеми, на наш погляд, зайняв П. С. Дагель, який особливо відзначав, що поняття «суб'єкт злочину» і «особистість злочинця» мають різні функції. При цьому перша характеризує одна з умов кримінальної відповідальності, а друга відображає індивідуалізацію кримінального покарання. Поняття «суб'єкт злочину» відповідає на запитання, хто може нести відповідальність за скоєний злочин. Поняття ж «особистість злочинця» дає відповідь, яку відповідальність має нести особа, яка вчинила злочинне діяння [142].
Змішання понять «суб'єкт злочину» і «особистість злочинця» неприпустимо і тому, що це різні категорії - кримінального права та кримінології, і на рівні розгляду їх у системі складу злочину. Так, аналізуючи точку зору Б. С. Утевського, що поняття «суб'єкт злочину» взагалі повинно бути виключено зі складу злочину і замінено на поняття «особистість злочинця» і не погоджуючись з цими доводами, Р. І. Міхєєв абсолютно правильно пише: доктрина радянського кримінального права виходить з того, що як поняття «склад злочину» неможливо замінити поняттям «злочин», так не можна замінити або підмінити і поняття «суб'єкт злочину» поняттям «особистість злочинця» [143].
Суб'єкт злочину як один з елементів складу, містить конкретні законодавчі ознаки, за відсутності яких не буде складу злочину і підстави для притягнення особи до кримінальної відповідальності. Особистість злочинця як більш ємне поняття - носій самих різних сторін, позитивних і негативних властивостей, ознак і якостей особи, яка вчинила злочин. У цьому випадку ми вже можемо говорити про особистість злочинця як категорії не кримінально-правової, а кримінологічної. Тому підміна розглянутих понять в складі злочину просто неприпустима і є грубою помилкою, як з точки зору теорії, так і методології, хоча проблема як така має право на існування. Питання про включення до складу злочину ознак, які розкривають особистість винного, зауважує з цього приводу В. В. Устименко, є важливою частиною проблеми співвідношення понять «суб'єкт злочину» і «особистість злочинця» [144].
У свою чергу, склад злочину являє собою сукупність встановлених кримінальним законом юридичних ознак, що характеризують суспільно небезпечне діяння як конкретний злочин і відповідно до ст. 8 КК РФ є єдиною підставою кримінальної відповідальності. При цьому склад злочину як законодавче опис злочинного діяння може мати місце тільки за наявності всіх чотирьох елементів, одним з яких є суб'єкт злочину.
В даний час кримінальну право і кримінологія як наукові напрямки виходять з того, що структура особистості злочинця розглядається як система соціально значущих властивостей особи, яка вчинила злочин, і характеризується, перш за все, сукупністю соціально-демографічних, психологічних, моральних і правових властивостей і якостей, що впливають при певних ситуаціях на формування механізму злочинної поведінки [145].
Отже, особистість злочинця розкривається через соціальну сутність особи, а також складний комплекс характеризують його ознак, властивостей, зв'язків, відносин у взаємодії з індивідуальними особливостями і життєвими чинниками, що лежать в основі злочинної поведінки. У свою чергу свідомість і воля цієї особи реагують на зовнішні умови і активно зумовлюють його поведінку в кожній конкретній ситуації.
Проте соціально-демографічні та морально-психологічні риси особистості злочинця ще не утворюють її закінчену кримінологічну характеристику. Для більш повного уявлення про особу, що вчинила злочин, необхідно розташовувати, крім того, інформацією кримінально-правового характеру. Мова в даному випадку йде про кримінально-правовій характеристиці особистості злочинця, яка складається із сукупності відомостей про спрямованість злочинної поведінки, мотиви і цілі злочину, минулих судимості, рецидив, скоєнні одночасно декількох злочинів і т. п. [146] Встановлення кримінально-правових ознак особистості злочинця має важливе значення для правильної кваліфікації злочину, для визначення виду і строку покарання, а також для виправлення і перевиховання засуджених.
У кримінальному законі особистість злочинця виступає як одна з підстав як індивідуалізації кримінальної відповідальності, так і кримінального покарання (ч. 3 ст. 60 КК). Разом з тим слід зазначити, що окремі властивості особистості злочинця знаходять своє відображення і в переліку пом'якшуючих та обтяжуючих покарання обставин, передбачених у ст.ст. 61, 63 КК, а також коли мова йде про призначення з урахуванням відносно визначених і альтернативних санкцій більш м'якого покарання за наявності пом'якшувальних обставин (ст. 62) або застосування умовного засудження (ст. 73).
Таким чином, встановлення характерних властивостей (особливостей) особистості конкретного злочинця з урахуванням його індивідуальних якостей має велике практичне значення як на стадії розслідування злочину, так і в процесі розгляду кримінальної справи в суді, що сприяє більш правильною індивідуалізації покарання.
Нарешті, слід відзначити, що кримінальне право і кримінологія як науки і як самостійні дисципліни мають свій об'єкт і предмет вивчення і дослідження. Вони оперують притаманними їм поняттями і категоріями. При цьому, якщо суб'єкт злочину є одним з центральних понять кримінального права, то особистість злочинця є об'єктом дослідження кримінології. Отже, поняття «суб'єкт злочину» і «особистість злочинця», з точки зору теорії, методології та практичної значущості, необхідно розмежовувати.
Таким чином, необхідність розмежування понять «суб'єкт злочину» і «особистість злочинця» диктується не тільки вдосконаленням кримінального законодавства, але і його практичною необхідністю, а також значимістю найбільш важливих проблем кримінального права та кримінології, пов'язаних з розглянутими категоріями.

Висновок
Розглянута в даній дипломній роботі тема суб'єкта злочину займає важливе місце у вченні про склад злочину.
Суб'єкт злочину - це особа, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння і здатне відповідно до закону понести за нього кримінальну відповідальність. Таким чином, суспільно небезпечне діяння може зробити тільки людина. Однак для залучення конкретної людини до кримінальної відповідальності необхідна наявність у нього ряду ознак, що характеризують його як суб'єкта злочину: осудності, досягнення певного віку, ознак спеціального суб'єкта.
Мною в роботі зроблена спроба якнайповніше і, в той же час, лаконічно розкрити вказані ознаки. Особливу увагу приділено проблемам обмеженої осудності і спеціального суб'єкта, зокрема, суб'єктам посадових злочинів. Ці проблеми викликають найбільше число труднощів на практиці. При цьому якщо застосування норми про обмежену осудність ускладнене тим, що вона включена до кримінального закону тільки в 1996 році, то неясності в питанні встановлення ознак спеціального суб'єкта злочину пов'язані з великою кількістю нормативних актів, що регулюють правовий статус конкретних суб'єктів. Особливо яскраво це проявляється у складах посадових злочинів.
З метою вдосконалення та надання стабільності слідчій і судовій практиці по посадових злочинів необхідно виробити більш точні, логічно випливають із закону визначення суб'єктів даних злочинів. Це завдання Пленуму Верховного Суду Російської Федерації.
Торкаючись правове значення стану сп'яніння в момент вчинення злочину, виділені два підходи до оцінки даної обставини. На основі подання про психічні процеси, що відбуваються у свідомості людини, що знаходиться в стані сп'яніння, встановлено, що воно може бути як пом'якшувальною, так і обтяжуючою вину обставиною.

Список використаної літератури:
Законодавчі та інші нормативні акти:
1. Конституція Російської Федерації від 12.12.1993 (зі змінами від 25.03.2004).
2. Кримінальний кодекс Російської Федерації від 01.01.1997 № 63-ФЗ (прийнятий ГД ФС РФ 26.05.1996), (зі змінами на 15.01.2006).
3. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації від 18.12.2001 № 174-ФЗ (прийнятий ГД ФС РФ 22.11.2001), (редакція від 01.09.2007).
4. Кримінально-виконавчий кодекс Російської Федерації від 08.01.1997 № 1-ФЗ (прийнятий ГД ФС РФ 18.12.1996), (редакція від 09.01.2006).
5. Федеральний закон «Про державну цивільну службу Російської Федерації» від 27.07.2004 № 79-ФЗ (прийнятий ГД ФС РФ 07.07.2004).
6. Федеральний закон «Про військовий обов'язок і військову службу» від 28.03.1998 № 53-ФЗ (прийнятий ГД ФС РФ 06.03.1998).
7. Федеральний закон «Про компетентному органі РФ по конвенції про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування» від 22.04.2004 № 19-ФЗ (прийнятий ГД ФС РФ 26.03.2004).
8. Федеральний закон «Про основи системи профілактики бездоглядності та правопорушень неповнолітніх» від 24.06.1999 № 120-ФЗ (прийнятий ГД ФС РФ 21.05.1999), (редакція від 22.04.2005).
Монографії, посібники, підручники, збірники статей:
1. Антонян Ю.М., Бородін С.В. Злочинність і психічні аномалії. - М. 1987.
2. Брайнін Я.М., Курляндський В.І. Кримінальна відповідальність і заходи громадського впливу. - М. 1965.
3. Борових Л.В. Проблема віку в механізмі кримінально-правового регулювання. - СПб. 2003.
4. Волженкін Б.В. Кримінальна відповідальність юридичних осіб. - СПб. 2005.
5. Власов І.С., Тяжкова І.М. Відповідальність за злочини проти правосуддя. - М. 1968.
6. Гегель ГВ.Ф. Філософія права. - М. 1990.
7. Дагель П.С. Вчення про особу злочинця у кримінальному праві. - Владивосток. 2006.
8. Єрмакова Л.Д. Спеціальний суб'єкт злочину / / Кримінальне право України. Загальна частина / За ред. Б.В. Здравомислова.
9. Загородников Н.І. Про межі кримінальної відповідальності / / Радянська держава і право. 1967.
10. Здравомислов Б.В. Посадові злочини. Поняття та кваліфікація. - СПб. 2004.
11. Красиков Ю.А. Доктрина російського кримінального права: витоки і тенденції розвитку. / / Сучасні тенденції розвитку кримінальної політики і кримінального законодавства. - М. 2005.
12. Кузнецова Н.Ф. Поняття кримінальної відповідальності. / / Курс кримінального права. Загальна частина. Т. 1. - М. 2006.
13. Коченов М.М. Теоретичні основи судово-психологічної експертизи. - М. 2005.
14. Кузнецова Н.Ф. Злочин і злочинність. - М. 2005.
15. Кримінологія. (Під ред. А. І. Долгової).
16. Карпець І.І. Співвідношення кримінології, кримінального та виконавчого права. / / Радянська держава і право. 1984 № 4.
17. Квашис В.Є. Основи віктимології. Проблеми захисту прав потерпілих від злочинів. - М. 2007.
18. Куллер Ю.Г., Циркін С.Ю. Класифікація психічних і поведінкових розладів. - СПб. 2004.
19. Лейкина Н.С. Особистість злочинця і кримінальна відповідальність.
20. Лунц Д.Р. Проблема неосудності в теорії та практиці судової психіатрії. - М. 2007.
21. Міхєєв Р.І. Проблеми осудності і неосудності у сучасному кримінальному праві. - Краснодар. 2007.
22. Міхєєв Р.І. Проблеми осудності, вини і кримінальної відповідальності. (Теорія і практика) - М. 2007.
23. Мацкевич І.М. Загальна характеристика злочинності військовослужбовців. / / Законність. 2005.
24. Мацкевич І.М., Еміне В.Є. Злочинне насильство серед військовослужбовців. - М. 2004.
25. Назаренко Г.В. Еволюція поняття неосудності. / / Держава і право. 2005 № 3.
26. Наумов А.В. Російське кримінальне право. Загальна частина. - М. 2006.
27. Назаренко Г.В. Кримінальне законодавство Росії. - М. 2007.
28. Назаренко Г.В. Кримінально-релевантні психічні стани суб'єкта злочину та осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння. - М. 2006.
29. Никифоров А.С. Організація як суб'єкт злочину. / / Сучасні тенденції розвитку кримінальної політики і кримінального законодавства. - М., 2006.
30. Піонтковський А.А. Кримінально-правові заперечення Канта, А. Фейєрбаха і Фіхте. - М. 1990.
31. Піонтковський А.А. Вчення Гегеля про право і державу та її кримінально-правова теорія. - М. 1993.
32. Павлов В.Г. Суб'єкт злочину в зарубіжному кримінальному праві. / / Правознавство. 2005.
33. Павлов В.Г. Суб'єкт злочину в кримінальному праві. - М. 2006.
34. Піонтковський А.А. Вчення про злочин за радянським кримінальним правом. - М. 1961.
35. Похмелкин В.В. Соціальна справедливість і кримінальна відповідальність. - Краснодар. 2007.
36. Піонтковський А.А. Про поняття кримінальної відповідальності. / / Радянська держава і право. 1967 № 12.
37. Пуні Д. Р. Проблема неосудності в теорії та практиці судової психіатрії.
38. Подрезова Л.І., Трошкін Є.А. Питання осудності при шизофренії. / / Соціалістична законність. 1988 № 11.
39. Повне зібрання законів Російської Імперії. Т. 20.
40. Павлов В. Г. Суб'єкт злочину у сфері вчинення комп'ютерних суспільно небезпечних діянь. - СПб. 2007.
41. Орлов В.С. Суб'єкт злочину в кримінальному праві. - М. 2006.
42. Збірник документів з історії кримінального законодавства СРСР і РРФСР 1917-1957 рр..
43. Збори законодавства СРСР 1938-1967 рр.. Т2. - М. 1968.
44. Відомості Верховної Ради України № 10 1994.
45. Радянське кримінальне право. (Під ред. Б. Д. Мениіагіна, М. Д. Дурманова і Г. А Крігера). - М, 1969.
46. Звід законів Російської Імперії. Закони кримінальні. Т15.
47. Селіна С. Г. Відповідальність юридичних осіб в проекті нового КК РФ / / Кримінальне право: нові ідеї.
48. Стручков Н. А. Проблема особистості злочинця. Л., 1983.
49. Таганцев Н.С. Російське кримінальне право. Лекції. Загальна частина. Т1. - М. 1994.
50. Трайнін А.І. Вчення про склад злочину. - М. 2005.
51. Тарбагана О.М. Проблеми кримінальної відповідальності. / / Питання кримінальної відповідальності і покарання. 1986.
52. Трахтеров В. С. Формула неосудності у радянському кримінальному праві. - М., 1989.
53. Устинов В.В. Спеціальний суб'єкт злочину. - Краснодар. 2007.
54. Устинов В. В. Суб'єкт злочину і особу злочинця / / Кримінальна відповідальність: проблеми змісту, встановлення, реалізації. - Краснодар, 2007.


[1] Піонтковський А. А. Кримінально-правові погляди Канта, А. Фейєрбаха і Фіхте.
[2] Піонтковський А. А. Вчення Гегеля про право і державу та її кримінально-правова теорія.
[3] Гегель ГВ.Ф. Філософія права.
[4] Красиков Ю. А. Доктрина російського кримінального права: витоки і тенденції розвитку / / Сучасні тенденції розвитку кримінальної політики і кримінального законодавства: Тез. докл. конф., 27-28 січня 1994 р . / Под ред. С. В. Бородіна та ін
[5] Шишов О. Ф. Становлення і розвиток науки кримінального права в СРСР.
[6] Павлов В. Г. Суб'єкт злочину в зарубіжному кримінальному праві / / Правознавство.
[7] Таганцев Н. С. Російське кримінальне право: Лекції. Частина загальна. Т. 1.
[8] Піонтковський А. А. Вчення про злочин за радянським кримінальним правом.
[9] Міхєєв Р. І. Проблеми осудності і неосудності у радянському кримінальному праві.
[10] Павлов В. Г. Суб'єкт злочину в зарубіжному кримінальному праві.
[11] Волженкін Б. В. Кримінальна відповідальність юридичних осіб.
[12] Там же.
[13] Збірник документів з історії кримінального законодавства СРСР і РРФСР.
[14] Збірник указів РРФСР. № 85.
[15] Збірник указів РРФСР. № 66.
[16] Там же.
[17] Збірник указів РРФСР № 13.
[18] Збірник указів РРФСР. № 68
[19] Збірник указів РРФСР № 15.
[20] Збірник документів з історії кримінального законодавства СРСР і РРФСР.
[21] Збірник указів РРФСР № 15.
[22] Збірник законів СРСР. Т 2.
[23] Збірник законів СРСР.
[24] Кримінальний кодекс РРФСР 1960 р . М.
[25] Збори законодавства РФ.
[26] Трайнін А Н Вчення про склад злочину.
[27] Лейкина М. С. Особистість злочинця і кримінальна відповідальність.
[28] Лейкина М. С. Особистість злочинця і кримінальна відповідальність.
[29] Брайнін М., Курляндский В. І. Кримінальна відповідальність і заходи громадського впливу.
[30] Похмелкин В. В. Соціальна справедливість і кримінальна відповідальність.
[31] Піонтковський А. А, Про поняття кримінальної відповідальності / / Рад. держава і право.
[32] сантали А І Теоретичні питання кримінальної відповідальності.
[33] Загородников Н. І. Про межі кримінальної відповідальності / / Рад. держава і право.
[34] Н. С. Лейкина Радянське кримінальне право. Частина загальна.
[35] Кузнєцова Н. Ф. Поняття кримінальної відповідальності / / Курс кримінального права. Загальна частина. Т. 1.
[36] Ігнатов О. М., Костарева Т. А. Указ. соч.
[37] Піонтковський А. А. Курс радянського кримінального права. Т. 3.
[38] Лейкина М. С. Особистість злочинця і кримінальна відповідальність.
[39] Прохоров В. С., Кропачов Н. М., тарбагана А. М. Злочин і відповідальність.
[40] тарбагана А. М. Проблеми кримінальної відповідальності / / Питання кримінальної відповідальності і покарання: Межвуз ..
[41] Кузнєцова Н. Ф. Поняття кримінальної відповідальності / / Курс кримінального права. Загальна частина. Т.1.
[42] Коченов М. М. Теоретичні основи судово-психологічної експертизи.
[43] Борових Л. В. Проблема віку в механізмі кримінально-правового регулювання.
[44] Міхєєв Р. І. Проблеми осудності, вини і кримінальної відповідальності (Теорія і практика).
[45] Кузнєцова Н. Ф. Злочин і злочинність.
[46] Сітковська О. Д. Психологія кримінальної відповідальності.
[47] Кримінологія / Под ред. А. І. Долгової.
[48] ​​Сітковська О. Д. Психологія кримінальної відповідальності.
[49] Міхєєв Р. І. Проблеми осудності, вини і кримінальної відповідальності.
[50] Сітковська О. Д. Психологія кримінальної відповідальності.
[51] Брайнін Я. М. Кримінальна відповідальність і її підстава у радянському кримінальному праві.
[52] Таганцев Н. С. Російське кримінальне право. Т.1.
[53] Амон А. Детермінізм і осудність.
[54] Антонян Ю. М., Бородін З В. Злочинність і психічні аномалії.
[55] Маркс К., Енгельс Ф. Соч. Т. 20.
[56] Там же.
[57] Антонян Ю. М., Бородін С. В. Злочинність і психічні аномалії.
[58] Міхєєв Р. І. Проблеми осудності, вини і кримінальної відповідальності (Теорія і практика).
[59] Міхєєв Р І. Проблеми осудності і неосудності у радянському кримінальному праві.
[60] Радянське кримінальне право Загальна частина / За ред. Б. Д. Мениіагіна, М. Д. Дур-манів та Г. А Крігера
[61] Міхєєв Р І Проблеми осудності і неосудності у радянському кримінальному праві.
[62] Пуні, Д. Р. Проблема неосудності в теорії та практиці судової психіатрії.
[63] Подрезова Л. І, Трошкін Є. А. Питання осудності при шизофренії / / Соціалістична законність.
[64] Міхєєв Р. І. Проблеми осудності і неосудності у радянському кримінальному праві.
[65] Трахтеров В. С. Осудність за радянським кримінальним правом
[66] Міхєєв Р. І. Проблеми осудності і неосудності у радянському кримінальному праві.
[67] Карпець І. І. Співвідношення кримінології, кримінального та виправно-трудового права / / Рад. держава і право ..
[68] Міхєєв Р. І. Проблеми осудності, вини і кримінальної відповідальності (Теорія і практика).
[69] Антонян Ю. М., Бородін С. В. Злочинність і психічні аномалії.
[70] Орлов В. С. Суб'єкт злочину за радянським кримінальним правом.
[71] Міхєєв Р. І. Проблеми осудності, вини і кримінальної відповідальності (Теорія і практика).
[72] Протченко Б А Неосудність в радянському кримінальному праві / / Правознавство.
[73] Квашис В. Є. Основи віктимології. Проблеми захисту прав потерпілих від злочинів.
[74] Назаренко Г. В. Еволюція поняття неосудності / / Держава і право.
[75] Звід законів Російської Імперії. Закони кримінальні. Т. 15.
[76] Повне зібрання законів Російської Імперії. Т. 20.
[77] Міхєєв Р. І. Проблеми осудності і неосудності у радянському кримінальному праві.
[78] Кандинський В. X. До питання про неосудність.
[79] Тихенко С. І. Указ. соч.
[80] Калашник Я. М. Медичні заходи щодо психічно хворих, які вчинили суспільно небезпечне діяння.
[81] Орлов В. С. Суб'єкт злочину за радянським кримінальним правом.
[82] Міхєєв Р. І. Проблеми осудності і неосудності у радянському кримінальному праві.
[84] Міхєєв Р. І. Проблеми осудності і неосудності у радянському кримінальному праві.
[85] Лунц Д. Р. Проблема неосудності в теорії та практиці судової психіатрії.
[86] Наумов А. В. Російське кримінальне право. Загальна частина.
[87] Назаренко Г. В. Кримінальне законодавство Росії: Учеб. посібник.
[88] Назаренко Г. В. Кримінально-релевантні психічні стани суб'єкта злочину та осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння.
[89] Фрейеров О. Є. Віковий критерій кримінальної відповідальності / / Соц. законність.
[91] Курс кримінального права. Загальна частина. / Под ред. Н. Ф. Кузнєцової, І. М. Тяжкова. Т. 1.
[92] Класифікація психічних і поведінкових розладів / Под ред. Ю. Г. Нуллера, С. Ю. Циркіна.
[93] Бюлетень Верховного Суду РФ
[94] Жижиленко А А. Спірні питання зменшеної осудності в Кримінальному кодексі РФ.
[95] Назаренко Г В. Неосудність в кримінальному праві
[96] Антонін Ю. М., Бородін С. У Указ тв.
[97] Павлов В. Г. Суб'єкт злочину в кримінальному праві.
[98] Міхєєв Р. І. Проблеми осудності і неосудності у радянському кримінальному праві.
[99] Дубінін Н. П., Карпець І. І., Кудрявцев В. Н. Генетика, поведінка, відповідальність.
[100] Міхєєв Р. І. Проблеми осудності і неосудності у радянському кримінальному праві.
[101] Дубінін Н. П., Карпець І. І., Кудрявцев В. Н. Указ. соч.
[102] Міхєєв Р. І. Проблеми осудності і неосудності у радянському кримінальному праві.
[103] Судова психіатрія: Підручник для вузів / Під ред. Г В. Морозова.
[104] Лейкина М. С. Особистість злочинця і кримінальна відповідальність.
[105] Судова психіатрія.
[106] Коментар до Кримінального кодексу РФ / Під ред. А. В. Наумова.
[107] Судова психіатрія.
[108] Судова психіатрія.
[109] Орлов В. С. Суб'єкт злочину за радянським кримінальним правом.
[110] Лейкина М. С., Грабовська М. П. Суб'єкт злочину.
[111] Рашковська Ш. С. Радянське кримінальне право.
[112] Єрмакова Л. Д Спеціальний суб'єкт злочину / / Кримінальне право Російської Федерації Загальна частина / За ред. Б. В. Здравомислова
[113]: Борзенков Г Н Указ соч
[114] Там же.
[115] Устименко В. В. Спеціальний суб'єкт злочину.
[116] Павлов В. Г. Суб'єкт злочину у сфері вчинення комп'ютерних суспільно небезпечних діянь.
[117] Кримінологія / Под ред. А. П. Герцензона, В. К. Звірбуль, І. І. Карпеця, Г. М. Мінь-ковскогоідр.
[118] Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації.
[119] Кримінальне право Росії Особлива частина: Підручник / За ред. А. І. Рарога.
[120] Власов І. С., Тяжкова І М Відповідальність за злочини проти правосуддя.
[121] Здравомислов Б. В. Посадові злочини. Поняття та кваліфікація.
[122] Кримінальне право Росії. Особлива частина: Підручник / За ред. А. І. Рарога.
[123] Власов І. С., Тяжкова І М Відповідальність за злочини проти правосуддя.
[124] Мацкевич І. М. Загальна характеристика злочинності військовослужбовців / / Законність.
[125] Там же.
[126] Мацкевич І. М. Причини та умови злочинності військовослужбовців
[127] Федеральний закон РФ «Про військовий обов'язок і військову службу».
[128] Федеральний закон РФ «Про військовий обов'язок і військову службу».
[129] Кримінологія / Под ред. А. І Борговий.
[130] Мацкевич І. М., Еміне В. Є. Злочинне насильство серед військовослужбовців.
[131] Цивільне право: Підручник.
[132] Селіна С. Г. Відповідальність юридичних осіб в проекті нового КК Російської Федерації.
[133] Никіфоров А. С. Організація як суб'єкт злочину
[134] Никіфоров А. С. Організація як суб'єкт злочину.
[135] Келіна С. Г. Відповідальність юридичних осіб в проекті нового КК Російської Федерації.
[136] Там же.
[137] Наумов А. В. Підприємство на лаві підсудних?
[138] Сорокін В. Д. Про дві тенденції, які руйнують цілісність інституту адміністративної відповідальності.
[139] Стручков Н. А. Проблема особистості злочинця.
[140] Там же.
[141] Стручков Н. А. Особистість злочинця
[142] Дагель П. С. Вчення про особу злочинця у кримінальному праві.
[143] Міхєєв Р. І. Суб'єкт кримінальної відповідальності і особистість злочинця
[144] Устименко В. В. Суб'єкт злочину і особу злочинця
[145] Курс кримінального права: Загальна частина. Т 1 / За ред. Н. Ф. Кузнєцової та І. М Тяжкова.
[146] Павлов В. Г. Проблеми боротьби з соціальним паразитизмом і діяльність органів внутрішніх справ щодо його попередження
Складність вирішення даної проблеми зумовлена ​​й тим, що розуміння провини, характерне для фізичної особи, пов'язане з його психічною діяльністю під час вчинення злочину, а психічну діяльність досить складно співвіднести з винністю юридичної особи. Тому визнання кримінальної відповідальності останнього в кримінальному праві нерозривно з принципом особистої відповідальності фізичної особи, що є своєрідним каменем спотикання у вирішенні даної проблеми в російському кримінальному законодавстві.
1.2 Суб'єкт злочину у вітчизняному кримінальному законодавстві
Проблема суб'єкта злочину в кримінальному праві привертала увагу російських криміналістів як в дореволюційний час, так і в радянський період. У вітчизняному кримінальному праві до сих пір існує твердження, що суб'єктом злочину може бути тільки фізична особа - людина. Дане твердження грунтується на єдності об'єктивного і суб'єктивного в природі виникнення злочину як юридичного факту. Для з'ясування сутності вчення про суб'єкта злочину представляє інтерес аналіз кримінального законодавства на певних етапах історії нашої країни.
У радянському кримінальному законодавстві на різних етапах його розвитку в питаннях відповідальності осіб, які вчинили злочини, спостерігаються коливання, пов'язані зі зміною віку злочинця як у бік пониження, так і збільшення. У період громадянської війни, коли голод, розруха, безпритульність зумовили важке становище неповнолітніх, був прийнятий Декрет РНК РСФСР від 14 січня 1918 р. «Про комісії для неповнолітніх», яким були скасовані суди і тюремне ув'язнення для малолітніх, які вчинили суспільно небезпечні діяння. Справи про неповнолітніх обох статей у віці до 17 років, які вчинили злочини, підлягали розгляду в комісії для неповнолітніх, що складалася в кількості не менше трьох осіб [13].
Отже, суб'єктом злочину визнавалося особа, яка вчинила яке-небудь суспільно небезпечне діяння, за яке воно могло підлягати кримінальній відповідальності у судовому порядку.
У другій половині 1918 р. стала активно проводитися робота з кодифікації кримінального законодавства РРФСР. Тому в прийнятому 30 листопада 1918 Положенні про народному суді РРФСР у примітці до ст. 22 говорилося, що посилання на вироки і рішення, засновані на законах повалених урядів, забороняється [14].
Видання Керівних почав з кримінального права РРФСР 1919 р. кілька систематизувало радянські кримінальні закони і зробило благотворний вплив на подальше формування радянського кримінального законодавства. Вихідна позиція Керівних почав дозволила інакше підійти до розуміння сутності злочинного діяння, простежити тісний взаємозв'язок його із суб'єктом злочину і більш чітко законодавчо закріпити його ознаки.
Згідно зі ст. 13 Керівних почав суб'єктом злочину визнавалося особа, яка досягла віку 14 років. Особи ж у віці до 14 років не підлягали суду і кримінальному покаранню. До даної категорії осіб застосовувалися лише заходи виховного характеру [15].
Суб'єктами злочинів не визнавалися і особи, які вчинили злочини в стані неосудності, тобто при наявності душевної хвороби або в такому стані, коли вони не віддавали звіту у своїх діях. До цих осіб застосовувалися заходи лікувального характеру і запобіжні заходи [16].
Керівні початку визнавали злочином всяке небезпечне діяння, що посягає на існуючу систему суспільних відносин, відповідає інтересам трудящих мас.
Пізніше законодавець став приділяти більше уваги питанням диференційованого підходу до відповідальності неповнолітніх осіб в залежності від скоєних злочинів. Так, відповідно до Декрету РНК РСФСР від 4 березня 1920 р. «Про справи неповнолітніх, обвинувачених у суспільно небезпечних діях» був підвищений вік злочинців до 18 років. Даний Декрет не виключав кримінально-правового впливу щодо осіб у віці 14-18 років, якщо комісією у справах про неповнолітніх буде встановлено неможливість застосування до них заходів медико-біологічного впливу. Такі справи передавалися комісією в судові органи [17].
Постановою РНК РРФСР від 30 липня 1920 р. була затверджена Інструкція комісіям у справах про неповнолітніх, відповідно до якої такі комісії утворювалися губернськими і повітовими відділами народної освіти. До компетенції комісій входило розгляд матеріалів, попередньо вивчених народним суддею, який був одним з членів комісії, за фактом скоєння неповнолітніми особами старше 14 років тяжких злочинів: вбивства, згвалтування, заподіяння тяжких ран і каліцтв, розбою, грабежу і інших суспільно небезпечних діянь [18] .
23 травня 1922 був прийнятий перший радянський Кримінальний кодекс і введений в дію з 1 червня того ж року. КК РРФСР 1922 р. не лише визначив загальні принципи, а й більш детально закріпив основні кримінально-правові інститути, в тому числі відповідальності і покарання, чіткіше сформулював ознаки суб'єкта злочину, пов'язані з віком і осудністю.
По КК РРФСР злочином визнавалося всяке суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), яке загрожувало основам існуючого ладу і правопорядку [19].
Щодо суб'єкта злочину і, зокрема, призначення покарання неповнолітнім особам, які вчинили суспільно небезпечні діяння, відзначимо, що ст. 18 КК РРФСР 1922 р. повністю виключила застосування кримінального покарання до малолітніх до 14 років, а також до неповнолітніх від 14 до 16 років, якщо стосовно цієї категорії осіб можна було обмежитися заходами медико-педагогічного характеру [20]. КК РРФСР 1922 р. визнавав суб'єктом злочину неповнолітніх, які досягли 16-річного віку, проте до досягнення 18 років їм зм'якшувалося накладається судом покарання на 1 / 3 проти найвищої межі, встановленого відповідними статтями КК.
З питання неосудності у ст. 17 КК РРФСР 1922 р. вказувалося, що не підлягають покаранню особи, які вчинили суспільно небезпечні діяння як в стані хронічної душевної хвороби, так і тимчасового розладу душевної діяльності, коли ці особи не могли давати собі звіту у своїх діях [21]. До цих осіб передбачалося застосування заходів медичного характеру.
Таким чином, суб'єктом злочину за КК РРФСР 1922 р. визнавалося обов'язково осудна особа, яка могла віддавати звіт своїм діям і керувати ними, хоча дане поняття в кримінальному законі не було дано і виводилася з протилежного йому поняття неосудності.
Важливим етапом у розвитку радянського кримінального законодавства та його інститутів є прийняття Верховною Радою СРСР 25 грудня 1958 Основ кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік. В Основах в більш розгорнутому вигляді законодавчо закріплено визначення поняття злочину. У ст. 7 Основ відображені основні ознаки злочину, характерні для радянського кримінального законодавства. Це - суспільна небезпека, протиправність, винність і караність.
Відповідно до ст. 10 Основ 1958 суб'єктом злочину вважалися фізичні особи, які досягли на момент вчинення злочину 16-річного віку. Згідно з ч. 2 ст. 10 Основ суб'єктом злочину визнавалося неповнолітня особа у віці 14 років за скоєння вбивства, крадіжки, злісного хуліганства, умисне знищення або пошкодження державного чи громадського майна, або особистого майна громадян, що спричинило тяжкі наслідки, а також за навмисні злочинні дії, які могли призвести до краху поїзда [22]. В Основах 1958 р. не визнавалися суб'єктом злочину, як і в попередньому кримінальному законодавстві, юридичні особи. Новий кримінальний закон, встановивши загальний вік кримінальної відповідальності з 16 років, у свою чергу, знову підвищив мінімальний вік з 12 до 14 років. Після досягнення цього віку могла наставати кримінальна відповідальність за вчинення зазначених в Основах злочинів.
Основи 1958 більш чітко на загальносоюзному законодавчому рівні закріпили термін «неосудність» як підставу, що усуває визнання особи суб'єктом злочину. У ст. 11 було зазначено, що не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення злочину перебувала в стані неосудності, коли воно не могло віддавати звіту собі у своїх діях або керувати ними. Такий стан може мати місце внаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасового «розладу душевної діяльності», а також недоумства або іншого хворобливого стану [23]. При цьому поняття неосудності розглядалося як сукупність медичного і юридичного критеріїв, що характеризують психічний стан особи під час вчинення суспільно небезпечного діяння. Медичний критерій представлений різними видами психічних захворювань, що поділяються на чотири групи, які складають за ступенем тяжкості та тривалості лікування найбільш поширені психічні хвороби. Юридичний критерій неосудності, у свою чергу, складається з двох самостійних ознак - інтелектуального і вольового. Перший характеризується нездатністю віддавати звіт у своїх діях, другий - нездатністю даною особою керувати своїми діями.
Отже, Основи 1958 р., як і попереднє радянське кримінальне законодавство, визнавали суб'єктом злочину лише осудна особа, яка за своїм психічним станом здатне віддавати звіт своїм діям і керувати ними, тобто є цілком психічно здоровим і нормально мислячою людиною, здатним нести кримінальну відповідальність за вчинене злочинне діяння. До особи, визнаному неосудним, суд міг застосувати примусові заходи медичного характеру, які встановлювалися законодавствами союзних республік.
Прийняття Основ 1958 послужило поштовхом для активної роботи законодавця з підготовки та прийняття в кожній союзній республіці свого кримінального кодексу, більшість з яких введено в дію в 1961 р. На 3-й сесії Верховної Ради РРФСР 5-го скликання 27 жовтня 1960 був прийнятий КК РРФСР, який набрав чинності з 1 січня 1961
Загальний вік кримінальної відповідальності, з якого особа визнавалося суб'єктом злочину у ч. 1 ст. 10 КК РРФСР 1960 р. і кримінальних кодексах інших союзних республік, було встановлено з 16 років. Однак у ч. 2 ст. 10 КК РРФСР законодавець дещо розширив перелік злочинів, кримінальна відповідальність за вчинення яких наступала з 14-річного віку, у порівнянні з переліком злочинів, який був представлений у ч. 2 ст. 10 Основ 1958 До таких злочинів кримінальний закон відносив: вбивство (ст. 102-106); умисне нанесення тілесних ушкоджень, пов'язаних із заподіянням шкоди здоров'ю (ст. 108-111, ч. 1 ст. 112); згвалтування (ст. 117); грабіж (ст. 90, 145); розбій (ст. 91, 146); крадіжку (ст. 89, 144); злісне хуліганство (ч. 2 ст. 206); умисне знищення або пошкодження державного, громадського або особистого майна громадян, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 98 і ч. 2 ст. 149), та умисне вчинення дій, що можуть викликати аварію поїзда (ст. 86) [24]. Надалі цей перелік законодавцем постійно розширювався і уточнювався. Формула неосудності в КК 1960 р. (ст. 11) практично відтворювала редакцію формули неосудності Основ 1958 Кримінальна відповідальність особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння в неосудному стані, виключалася, так як воно не було суб'єктом злочину. Критерії неосудності, медичний і юридичний, мало чим відрізнялися від критеріїв неосудності ст. 11 Основ. Аналогічно вирішувалося зазначене питання та в кримінальних кодексах інших союзних республік.
Значні зміни, що охоплюють великий перелік статей Особливої ​​частини та ч. 2 ст. 10 КК РРФСР, були внесені Федеральним законом РФ від 1 липня 1994 р. Цим законом встановлювалася кримінальна відповідальність осіб у віці від 14 років за такі злочини: шахрайство (ст. 147); розкрадання предметів, що мають особливу цінність (ст. 147-2) ; вимагання (ст. 148); умисне знищення або пошкодження майна (ст. 149); неправомірне заволодіння транспортним засобом, конем або іншим цінним майном без мети розкрадання (ст. 1481); тероризм (ст. 213-3); завідомо неправдиве повідомлення про акт тероризму (213-4) [25].
24 травня 1996 Державна Дума прийняла новий КК РФ, що набув чинності з 1 січня 1997 р. Перелік злочинів, за які настає кримінальна відповідальність з 14 років, був уточнений і навіть дещо розширено наступними злочинами: насильницькі дії сексуального характеру (ст. 132 ); захоплення заручника (ст. 206); вандалізм (ст. 214); приведення в непридатність транспортних засобів або шляхів сполучення (ст. 267). Разом з тим законодавцем був вказаний вікової ознака суб'єкта злочину і в інших складах, коли відповідальність настає з 18 років: статеві зносини і інші дії сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку (ст. 134); втягнення неповнолітнього у вчинення злочину ( ст. 150); втягнення неповнолітнього у вчинення антигромадських дій (ст. 151); торгівля неповнолітніми (ст. 152), з низки злочинів проти державної влади, коли мова йде про посадову особу, та інших суспільно небезпечних діянь.
Аналіз вітчизняного кримінального законодавства дозволяє зробити висновок, що законодавець протягом 80 років постійно звертався до кримінально-правових норм, що визначають ознаки суб'єкта злочину. При цьому перелік злочинних діянь постійно змінювався, а вікові характеристики і питання, пов'язані з кримінальною відповідальністю і покаранням суб'єкта злочину, деталізувалися і уточнювалися на різних етапах розвитку держави, виходячи із завдань, що стоять перед ним в області боротьби зі злочинністю.

Глава № 2. Суб'єкт злочину, поняття, ознаки, особливості відповідальності.
2.1 Суб'єкт злочину і поняття кримінальної відповідальності
Суб'єкт злочину, володіє сукупністю ознак, передбачених у законі (фізична особа, осудність, вік), і є одним з елементів складу злочину, найбільш тісно пов'язаний з кримінальною відповідальністю. Однак, не применшуючи значущості інших елементів складу злочину (об'єкта злочину, об'єктивної сторони і суб'єктивної сторони злочину), треба визнати, що всі питання кримінальної відповідальності, перш за все, пов'язані з конкретним осудним фізичною особою, що досягли віку, встановленого законом (ст. 19 КК РФ), які вчинили суспільно небезпечне діяння.
Саме ж злочин законодавцем сформульовано як винне вчинене суспільно небезпечне діяння, заборонене кримінальним законом під загрозою покарання (ч. 1 ст. 14 КК РФ).
Якщо ж говорити про склад злочину як сукупності елементів, зазначених або інших, у кримінальному законі, що характеризують суспільно небезпечне діяння як конкретний вид злочину, то при випаданні будь-якого елементу з нього не можна говорити про склад, а також про кримінальну відповідальність. Разом з тим О. М. Трайнін, як ми вже раніше відзначали, виступав проти визнання суб'єкта злочину в системі елементів складу злочину, мотивуючи дану позицію тим, що людина не може бути елементом вчиненого ним діяння [26]. Дана точка зору викликала принципові заперечення у її противників.
Категорії «склад злочину», «суб'єкт злочину», «кримінальна відповідальність» практично нероздільні і досить часто ототожнюються відповідно з поняттями «злочин», «особа, яка скоїла» і «відповідальність».
Суб'єктом злочину може бути тільки володіє ознаками, встановленими в законі, - осудністю і певним віком (14-16 років), з якого настає кримінальна відповідальність. Поняття суб'єкта злочину, відзначала М. С. Лейкина, означає перш за все сукупність ознак, на підставі яких фізична особа, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, підлягає кримінальній відповідальності. Постійними ж і загальними ознаками є осудність та досягнення особою певного віку [27].
Таким чином, по суті чинне кримінальне законодавство як би вперше визначило в ст. 19 КК РФ більш повно і чітко виражені ознаки суб'єкта злочину, за наявності яких особа, яка вчинила злочин, підлягає кримінальній відповідальності, а за відсутності хоча б одного з них (осудності й віку) фізична особа, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не є суб'єктом злочину, і про кримінальну відповідальність вже мова не може йти.
Підставою ж настання кримінальної відповідальності, згідно зі ст. 8 КК РФ, може з'явитися лише вчинення конкретною особою суспільно небезпечного діяння, передбаченого кримінальним законом і містить усі ознаки (елементи) складу злочину.
Вказівка ​​закону на те, що підставою кримінальної відповідальності є лише злочинне діяння, що містить всі ознаки складу злочину, у свою чергу, виключає відповідно до ст. 3 КК РФ кримінальну відповідальність за аналогією. Дане положення сприяє зміцненню законності і служить гарантією того, що ніхто не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, якщо вчинене діяння не передбачено кримінальним законом.
Особливо важливого значення набуває суттєве доповнення, що знайшло законодавче відображення у КК РФ 1996 р. Вперше у вітчизняному кримінальному законодавстві в якості одного з ознак суб'єкта злочину як однієї з умов кримінальної відповідальності у ст. 19 КК РФ передбачено фізична особа, тобто людина. Раніше ця ознака суб'єкта злочину не називався, а мався на увазі. І тільки КК РФ вирішив це питання на законодавчому рівні, відкидаючи кримінальну відповідальність юридичних осіб.
Таким чином, за чинним КК РФ суб'єктом злочину може бути тільки фізична особа, яка має бути відповідальний за свої суспільно небезпечні дії, вчинені ним умисно або з необережності. При цьому дана обставина дозволяє відповідно до основоположних принципів кримінального права покладати при встановленні винності особи персональну кримінальну відповідальність за свої усвідомлені й вмотивовані злочинні дії. Разом з тим не виключається і правомірна постановка питання про проведення необхідних досліджень з вивчення проблеми кримінальної відповідальності юридичних осіб в сучасних умовах боротьби зі злочинністю.
У число обов'язкових ознак суб'єкта злочину входить і встановлений законом вік, з якого особи, які вчинили суспільно небезпечні діяння, підлягають кримінальній відповідальності. Однак особи, які не досягли віку 14-16 років, але зробили суспільно небезпечні діяння, до кримінальної відповідальності не притягуються.
Вік, по суті, є необхідною ознакою для визнання особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, суб'єктом злочину і притягнення до кримінальної відповідальності. Кримінальний закон традиційно встановлює вікові межі кримінальної відповідальності, передбачені ст. 20 КК РФ, за вчинення злочину.
Характерно, що вік як ознака суб'єкта злочину може бути динамічний і змінюватися законодавцем (найчастіше переглядаються нижні вікові межі) залежно від внутрішніх і зовнішніх умов, в яких перебуває держава на певних етапах свого розвитку (наприклад, військовий час або посилення кримінальної відповідальності за деякі найбільш небезпечні злочини), що мало місце в нашому кримінальному законодавстві.
При цьому яким би важким не було злочин, але якщо особа не досягла встановленого кримінальним законом віку, воно не буде суб'єктом злочину і питання про притягнення його до кримінальної відповідальності при встановленні даних обставин знімається.
Однак поряд з віком згідно з законом (ст. 19 КК РФ) суб'єктом злочину може бути тільки осудна фізична особа. Тому для настання кримінальної відповідальності поряд з вищевказаними ознаками необхідно, щоб особа, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, усвідомлювала характер і значення своїх злочинних дій і могла керувати ними в конкретній ситуації, тобто було осудності.
Здатність розуміти і оцінювати суспільну небезпеку своїх вчинків і усвідомлено керувати ними притаманна, як правило, осудного людині. Як зазначала Н. С. Лейкина, моральні підстави для притягнення особи до кримінальної відповідальності укладені не в тому, що злочинець не міг би зробити злочинів, а в тому, що злочинне діяння є не чим іншим, як вираженням розуму і совісті людини [28] . У осудної особи, як правило, є свобода вибору своєї поведінки, і воно може надійти відповідно до вимог кримінального закону. Проте, ігноруючи кримінально-правову заборону, осудна особа чинить всупереч закону, тобто порушує його. Самі ж погляди, переконання людини, якщо вони не пов'язані з його злочинною діяльністю, не можуть спричинити за собою кримінальну відповідальність.
Осудність і вік як ознаки суб'єкта злочину надалі дозволяють вирішувати питання не лише про притягнення особи до кримінальної відповідальності, але і його винності, як на стадії попереднього слідства, так і в суді.
Однак, досліджуючи в цілому суб'єкт злочину і різні аспекти відповідальності, пов'язані з ним, за доцільне трохи докладніше зупинитися на інституті кримінальної відповідальності, без якого практично не вирішуються питання щодо осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння.
Інститут кримінальної відповідальності по суті є одним з основоположних в кримінальному праві. І хоча кримінальна відповідальність достатньо часто згадується в кримінальному та кримінально-процесуальному законодавстві, її поняття та зміст закон не розкриває.
Поняття кримінальної відповідальності визначається в юридичній літературі, переважно в теорії кримінального права, і має різне тлумачення. Проблемі кримінальної відповідальності присвячені численні дослідження вітчизняних вчених-юристів у радянський період, а також в наші дні. При цьому багато роботи авторів представляють собою фундаментальні праці і широко відомі не тільки в нашій країні, але і за кордоном [29].
Кримінальна відповідальність є різновидом юридичної відповідальності поряд з цивільно-правової, адміністративної, дисциплінарної та т. п. Юридична відповідальність як більш ємне поняття являє собою врегульоване правом відношення між порушником права і державою в особі його правомочних органів. Отже, специфіка юридичної відповідальності полягає в тому, що самі різні вимоги визначені правовими нормами й актами, а їх виконання забезпечується в примусовому порядку з боку держави [30].
Кримінальна відповідальність є найбільш суворою мірою і встановлюється кримінальним законом за вчинення будь-яких суспільно небезпечного діяння, що заподіяло або здатного завдати шкоди значним суспільним відносинам. Державний примус виступає змістом кримінальної відповідальності і реалізується через діяльність спеціальних органів, які виступають від імені самої держави.
Досить поширене поняття кримінальної відповідальності у вітчизняній кримінально-правовій літературі як обов'язок особи, коїть злочин, зазнати заходів державного примусу [31]. Дане трактування мала чимало заперечень, а то й просто представлялася помилковою.
У кілька іншій інтерпретації поняття кримінальної відповідальності як особливого правового відносини між державою і злочинцем дав А. І. сантали, який визначив її як вимушене претерпеваніе винною особою негативних наслідків злочину у формі осуду з боку держави і примусу злочинця уповноваженими органами [32].
Поняття кримінальної відповідальності як елемента кримінальної правовідносини дотримувалися дещо раніше Н. І. Загородніков, Н. С. Лейкина та інші відомі вітчизняні криміналісти [33]. Так, Н.С. Лейкина писала, що кримінальна відповідальність являє собою частину кримінальної правовідносини, яке виникає у зв'язку з вчиненням особою злочину [34].
Більш розгорнуте поняття кримінальної відповідальності з аналогічних позицій дає Н. Ф. Кузнєцова, яка визначає її як передбачені кримінальним кодексом негативні наслідки, які накладаються судом на особу, яка вчинила злочин, у вигляді осуду, сполученого з виконанням покарання, і судимості [35].
Вищевикладене дозволяє зробити висновок, що поняття кримінальної відповідальності в теорії кримінального права до цього часу дискусійно і як і раніше породжує різноманітність думок у її визначенні як за своєю сутністю, так і за змістом. Але не можна не погодитися з авторами, які стверджують, що кримінальна відповідальність за встановлені суспільно небезпечні діяння за своєю суттю завжди конкретна щодо певного суб'єкта злочину, і це представляється незаперечним [36].
Разом з тим кримінальна відповідальність обумовлена ​​визначеними межами, тобто моментами її виникнення і закінчення, а також проміжними стадіями реалізації, що не безперечно і має в кримінально-правовій літературі своїх супротивників і прихильників. Ряд авторів вважає, що кримінальна відповідальність настає з моменту вчинення злочину [37]. Так, з цього приводу М. С. Лейкина відзначала, що кримінальна відповідальність виникає у момент скоєння злочину і закінчується зазвичай з відбуванням покарання, а також погашенням судимості [38]. Трохи іншої точки зору в цьому питанні дотримується В. С. Прохоров, який пише, що коли виникнення кримінальної відповідальності пов'язується з фактом вчинення злочинного діяння, то в першу чергу констатується наявність підстави її виникнення, але не самої відповідальності [39].
Інші вчені переконані, що в повній відповідності з законом кримінальна відповідальність настає з моменту винесення судом обвинувального вироку і вступу його в силу [40]. Кримінальна відповідальність, як пише Н. Ф. Кузнєцова, починається з моменту вступу обвинувального вироку в законну силу і, як правило, завершується погашенням або зняттям судимості [41].
Проте встановлення винності суб'єкта злочину - це прерогатива суду, а не попереднього слідства, хоча слідчим і встановлюється винність особи, яка вчинила злочин. Порушення кримінальної справи щодо особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, передбачає не тільки здійснення самих різних процесуальних дій, а й об'єктивну оцінку скоєного суб'єктом злочину з притягненням його до кримінальної відповідальності, а також встановлення винуватості обвинуваченого на даній стадії попереднього слідства.
При цьому залучення суб'єкта злочину до кримінальної відповідальності на стадії пред'явлення йому обвинувачення у скоєному суспільно небезпечному діянні не може розглядатися як відмова від презумпції невинуватості, тому що остаточний висновок про його винність може зробити тільки суд у своєму обвинувальному вироку, який повинен вступити в законну силу.
Що ж стосується питання, пов'язаного з підставою кримінальної відповідальності, то чинне законодавство поклало кінець багаторічним суперечкам і дискусіям серед вчених на цю тему. У ст. 8 КК РФ досить чітко говориться: «Підставою кримінальної відповідальності є вчинення діяння, яке містить всі ознаки складу злочину, передбаченого цим Кодексом». Тому ніякі думки, погляди та переконання, якщо вони не пов'язані з вчиненням злочину, як уже раніше зазначалося, не можуть спричинити за собою кримінальну відповідальність, так як вона настає тільки за конкретну дію або бездіяльність, передбачені кримінальним законом як суспільно небезпечного діяння.
Склад же злочину являє собою законодавче опис злочину. При оформленні складів законодавець завжди виходить із сутності та змісту суспільно небезпечного діяння, що виражається у формулюваннях складів. Таким чином, склад злочину, що розглядається як сукупність встановлених кримінальним законом юридичних ознак, правильніше елементів, що характеризують суспільно небезпечне діяння як конкретний злочин, в даний час є єдиною підставою кримінальної відповідальності.
Елементи повинні бути притаманні всім складам злочину, вони умовні і завжди характеризують будь-який злочин з чотирьох сторін, будучи специфічними юридичними термінами.
З законодавчої формулювання ст. 8 КК РФ, що встановлює підстави кримінальної відповідальності, вбачаються основоположні принципи кримінального права і закону: принцип законності (ст. 3), принцип рівності громадян перед законом (ст. 4), принцип вини (ст. 5), а також принципи справедливості (ст . 6) і гуманізму (ст. 7 КК РФ).
Вищевикладене дозволяє в нашій роботі більш докладно дослідити ознаки суб'єкта злочину та інші питання кримінальної відповідальності, наприклад, осіб з психічним розладом, не виключає осудності (ст. 22), осіб, які вчинили злочин у стані сп'яніння (ст. 23), а також обставин, виключають притягнення до кримінальної відповідальності неосудних (ст. 21) і неповнолітніх правопорушників, які вчинили будь-які суспільно небезпечні діяння, у яких має місце відставання в психічному розвитку, не пов'язане з психічним розладом (ч. 3 ст. 20 КК РФ).

2.2 Вік як ознака суб'єкта злочину. Вплив віку на кримінальну відповідальність
Важливим і невід'ємною ознакою суб'єкта злочину є вік осудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Слід зауважити, що як теорія кримінального права, так і кримінальне законодавство різних правових систем, а також нашої країни пов'язують з віком суб'єкта злочину настання кримінальної відповідальності. Так, згідно зі ст. 20 КК РФ 1996р., Кримінальної відповідальності підлягає тільки вчинила злочин особа, яка досягла встановленого законом віку 14 або 16 років. Сам же кримінальний закон не містить спеціальної норми, що передбачає поняття віку, він тільки вказує на вікові межі настання кримінальної відповідальності, якщо особа вчинила будь-який злочин.
Отже, виходячи з приписи кримінального закону, випливає протилежне положення про те, що особа, яка не досягла встановленого законом віку, яка вчинила злочинне діяння, не може бути притягнуто до кримінальної відповідальності і, таким чином, не є суб'єктом злочину.
Як основна проблема суб'єкта злочину, вік кримінальної відповідальності і в нашій державі, і в багатьох країнах світу досить динамічний. Дана обставина, як видається, пояснюється в першу чергу волею законодавця, який виходить з відповідних історичних умов розвитку суспільства і проведеної кримінальної політики держави по боротьбі зі злочинністю на певних етапах його розвитку.
При цьому, встановлюючи вік кримінальної відповідальності, законодавець враховує дані медицини, психології, педагогіки та інших наук, а також виходить з типових для більшості підлітків умов їх розвитку і формування на різних стадіях життєвого шляху, що характерно для нашої держави.
Цікаву позицію в цьому питанні займає М. М. Коченов, який відзначає, що поняття віку, наприклад, можна вживати в законі частіше всього в одному сенсі - як вказівка ​​на кількість прожитого людиною часу, а підставами кримінальної відповідальності є сам фізичний вік і здатність у момент вчинення злочину регулювати свою поведінку [42]. У свою чергу, Л. В. Борових визначає вік через кількісне поняття, хоча за кількістю прожитих років, як правило, пише вона, криється якісна наповнюваність цих періодів, а це дає можливість припустити саме сутнісне визначення категорії «вік» як періоду в розвитку будь-якого людини [43].
Видається, що найбільш ємко і більш змістовно сформульовано поняття віку Р. І. Міхєєвим, який визначає його як в широкому, так і у вузькому сенсі. У першому випадку він під віком увазі календарний період часу, що минув від народження до будь-якого хронологічного моменту в житті людини, а в другому випадку - вказаний період психофізичного стану в житті того чи іншого особи, з яким пов'язані як медико-біологічні, соціально- психологічні, так і правові зміни [44].
Таким чином, якщо говорити про вік, з яким законодавець пов'язує здатність особи, яка вчинила злочин, нести кримінальну відповідальність, то дана ознака суб'єкта злочину завжди вимагав більш повного вивчення, дослідження і осмислення з позиції не тільки науки кримінального права, але і тісної взаємодії з нею медицини, психології, педагогіки та інших наук.
Будь-який вік завжди характеризується і супроводжується усвідомленим вольовим поведінкою або дією, а в момент вчинення злочину і заподіяння якоїсь шкоди.
У зв'язку з цим слід погодитися з твердженням М. Ф. Кузнєцової, що поняття загальних ознак суб'єкта злочину, таких як вік і осудність, пов'язані з характеристикою інтелектуально-вольового ставлення до дій і наслідків [45]. Отже, розглядаючи вік з різних точок зору, необхідно на перший план висунути волю особи, коїть злочин, яка, безсумнівно, лежить в основі її усвідомленої протиправної поведінки і має особливе значення для психологічного та кримінально-правового дослідження віку кримінальної відповідальності суб'єкта злочину.
Даючи загальну оцінку досліджень віку кримінальної відповідальності психологами і юристами, О. Д. Сітковська приходить до наступного висновку: незважаючи на наявні відмінності в методиці та обсязі досліджень, в більшості своїй всі автори розглядають період 11-15 років як перехідний від дитинства до юнацтва, що характеризується досить швидким розвитком інтелекту і волі, а також самої особистості, що дозволяє співвідносити свої мотиви з соціальними нормами поведінки [46].
Кримінологічні та соціологічні дослідження останніх років, а також дані кримінальної статистики переконливо свідчать не тільки про постійне зростання злочинності неповнолітніх в нашій країні, а й про що має місце стійкої тенденції на її омолодження, коли злочинні діяння скоюють підлітки у віці до 14 років, які не є суб'єктами злочинів. На дану обставину звернуто увагу В. Д. Єрмаковим, який відзначає, що неповнолітні, які не досягли віку 14 років, здійснюють значно більше (в 4-5 разів) злочинів, ніж неповнолітні у віці після 14 років [47].
Юристи, психологи, педагоги та інші вчені у своїх дослідженнях схильні одностайно стверджувати, що при досягненні підлітком 12-13-річного віку він у стані, що ми вже раніше відзначали, реально, усвідомлено і зважено оцінювати свою поведінку і вчинки і може вибирати і прогнозувати , в деякому розумінні, варіанти своєї поведінки в об'єктивній дійсності, а також наслідки своїх дій у тій або іншій конкретній ситуації.
Поряд з необхідністю перегляду нижніх меж кримінальної відповідальності у російському кримінальному праві існує й інша, не менш складна і важлива проблема, пов'язана з підвищенням віку суб'єкта злочину за вчинення деяких суспільно небезпечних діянь.
Суть же самої проблеми полягає в тому, що в ряді злочинів перш за все потрібно або наявність додаткових ознак, якими б мало обличчя, або саме злочинне діяння передбачає досягнення нею 18-річного віку. У цих випадках кримінальна відповідальність виключається, а особа, яка вчинила дане діяння, не може вважатися суб'єктом злочину, оскільки воно не досягло 18 років.
Так, за багато злочинів неповнолітні особи, наприклад у віці 16-17 років, не можуть нести кримінальну відповідальність у зв'язку з тим, що практично в силу свого неповноліття просто не в змозі займати певну посадову чи будь-яке інше положення в суспільстві, а також виконувати відповідні функції на роботі. Отже, для суб'єкта деяких злочинів потрібні досягнення особою більш зрілого віку, певну освіту, навички у роботі, професіоналізм чи життєвий досвід, що дозволяє вирішувати ті чи інші завдання державного, громадського, виробничого і т. п. масштабу.
Разом з тим до старших вікових категоріях понад 18 років, як правило, можна віднести посадових осіб та представників влади при здійсненні ними, наприклад, злочинів проти державної влади, зокрема злочинних діянь, пов'язаних з посяганням на інтереси державної служби в органах місцевого самоврядування (гол . 30), інтереси правосуддя (гл. 31), порядок управління (гл. 32), та інших осіб, які займають відповідальні пости або положення в різних державних органах влади або управління.
Отже, при скоєнні таких злочинів, як ненадання капітаном судна допомоги тим, хто проситиме лихо (ст. 270), зловживання посадовими повноваженнями (ст. 285), перевищення посадових повноважень (ст. 286), притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ст. 299), винесення завідомо неправосудних вироку, рішення або іншого судового акту (ст. 305), планування, підготовка, розв'язання або ведення агресивних воєн (ст. 353) і деякі інші суспільно небезпечні діяння, передбачені КК РФ 1996 р., суб'єктом злочину є особа старше 18 років.
Інша справа, коли мова йде про втрату можливості усвідомлювати свої дії і орієнтуватися в конкретній обстановці у зв'язку з хворобливим станом особи і розладом його психіки людини під час здійснення злочину. У цьому випадку слід говорити про вирішення питання його осудність чи неосудність шляхом проведення судово-психіатричної експертизи. При цьому підході, як зауважує О. Д. Сітковська, встановлення верхньої вікового порогу кримінальної відповідальності вже втрачає сенс, тому що ця проблема переводиться на рівень питання про осудність чи неосудність особи [48]. Разом з тим не можна в категоричній формі заперечувати рішення в подальшому даної проблеми. У зв'язку з цим слід погодитися з аргументованим твердженням Р. І. Міхєєва, що злочинність осіб похилого та старечого віку є самостійним об'єктом дослідження не тільки кримінального права та кримінології, а й кримінально-виконавчого права, так як ця проблема недостатньо розроблена в юридичній науці і потребує подальшого дослідження [49].
Отже, суб'єкт злочину як фізична особа, яка має віком, передбачених у законі, і осудністю, як уже раніше було відзначено, навіть у свої похилі роки (65-75 і більше років) не звільняється від кримінальної відповідальності. Проте суд, призначаючи та індивідуалізуючи кримінальне покарання відповідно до вимог ст. 63 КК РФ, у кожному конкретному випадку не повинен ігнорувати, а, навпаки, зобов'язаний враховувати літній і старечий вік особи, яка вчинила злочин.
Разом з тим пропозицію О. Д. Сітковський щодо передбачення в законодавстві неможливості притягнення до кримінальної відповідальності осіб старечого віку, які внаслідок фізіологічного постаріння, не пов'язаного з психічним розладом, не могли при вчиненні злочину усвідомлювати свої дії або керувати ними [50], досить цікаво і заслуговує уваги. Воно вимагає свого більш детального й аргументованого обгрунтування з точки зору медицини (психіатрії), а також науки кримінального права та психології. При цьому в даному випадку, мабуть, слід говорити або про сукупність двох критеріїв неосудності - медичного (біологічного) і юридичного (психологічного), які знайшли своє законодавче закріплення в ст. 21 КК РФ 1996 р. і виключають кримінальну відповідальність, або про наявність тільки однієї юридичної критерію - осудності, коли особа є суб'єктом злочину і несе кримінальну відповідальність.
Таким чином, вік як ознака суб'єкта злочину є не лише невід'ємною частиною цього поняття, а й самим безпосереднім чином впливає на кримінальну відповідальність осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння. При цьому вік тісно пов'язаний з усіма інститутами кримінального права, вимагає свого подальшого вивчення та уточнення з сучасних позицій бачення вдосконалення чинного кримінального законодавства, а також науки психології, медицини, педагогіки та інших, як в теоретичному, так і практичному його осмисленні. Ряд положень про вік як ознаку суб'єкта злочину, відзначених нами, вимагають також свого законодавчого розв'язання.
2.3 Осудність як ознака суб'єкта злочину та її значення для кримінальної відповідальності
Осудність і вік особи, яка вчинила злочин, встановлені законом як ознаки суб'єкта злочину, між собою тісно пов'язані, взаємно обумовлюють і доповнюють один одного в складі злочину. Відомо, і це аксіома, що склад злочину має місце тільки тоді, коли в наявності сукупність його елементів: об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона злочину. І якщо суспільно небезпечне діяння відбувається осудним особою, яка досягла встановленого законом віку (14-16 років), ми можемо говорити про суб'єкта злочину.
Суб'єкт злочину, за справедливим висловом Я. М. Брайніна, як кримінально-правове поняття практично немислимий без цих двох основних ознак [51]. Отже, осудність як психічний стан особи, при якому воно в момент скоєння злочину було здатна усвідомлювати характер своєї поведінки та керувати ним у визначеній і конкретної ситуації, поряд з віком є ​​невід'ємною ознакою суб'єкта як елемента складу злочину.
Наука кримінального права і кримінальне законодавство встановлюють, що суб'єктом злочину може бути лише осудна особа. Не випадково питання про осудність, писав М. С. Таганцев, розглядається, як правило, в доктрині кримінального права, і осудність суб'єкта є наріжним каменем усіх теорій, які визнають підставою караності винна посягання на правопорядок [52].
Таким чином, вчення про ознаки суб'єкта злочину - віці і осудності входить в загальне вчення про склад злочину.
Осудність і вік як кримінально-правові поняття мають важливе значення для визначення не тільки суб'єкта злочину, але і складу злочину. За відсутності цих ознак або одного з них немає і складу. Отже, і вирішення питань про винність та кримінальної відповідальності особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, відпадає. При цьому значення осудності як ознаки, що характеризує суб'єкт злочину, у вітчизняній і зарубіжній кримінально-правовій літературі ще недостатньо визначено, та й саме поняття вимагає свого подальшого вивчення та дослідження з точки зору науки кримінального права, психології, медицини, а також філософського обгрунтування.
Здатність правильно розуміти і оцінювати фактичний бік і значимість своїх вчинків і при цьому свідомо керувати своєю волею і діями відрізняє осудна особа від несамовитого.
Свідомість і воля являють собою найбільш важливі психічні функції, які взагалі визначають повсякденну поведінку будь-якої людини. Вчення про детермінованість і свободу волі лежить в основі самого поняття осудності. Отже, у філософських теоріях осудність, як правило, грунтується на свободі волі. Тому, як зазначав А. Амон, для визнання індивідуальної відповідальності необхідно, щоб людина, якій приписується скоєний вчинок, мав вільною волею, в якій і полягає підставу осудності [53]. На філософський аспект проблеми звертають увагу в своїй роботі Ю. М. Антонян і С. В. Бородін, які відзначають, що за своїми філософськими витоків осудність досить тісно пов'язана з поняттям свободи волі й відповідальності особи за свої вчинки [54]. Неможливо розмірковувати про мораль і право, писав Ф. Енгельс, не торкаючись питання про свободу волі і осудності людини [55].
Маючи здатність мислити, людина зі здоровою психікою може не тільки правильно оцінювати свої дії, але й вибирати самі різні варіанти поведінки, відповідні мотивами, потребам, цілям і завданням, які він собі визначив. Вплив же навколишнього середовища, зовнішніх численних факторів і обставин, що впливають на його поведінку і визначають таке поряд з внутрішніми процесами, що відбуваються в ньому, завжди проходять через його свідомість. Вплив зовнішнього світу на людину відображаються в його голові, відбиваються в ній у вигляді почуттів, думок, спонукань, проявів волі ... »[56].
У більшості своїй значна кількість робіт в галузі кримінального права і медицини, а також наукових досліджень присвячені неосудності. Відсутні взагалі дослідження, що розглядають поняття осудності з позицій характеристики її як ознаки суб'єкта злочину.
Поняття осудності протилежно поняттю неосудності, яке дано в кримінальному законі (ст. 21 КК РФ), коли особа внаслідок психічного розладу здоров'я в момент вчинення злочину не могла усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій та керувати ними. Отже, осудність передбачає таке психічний стан особи, при якому воно, здійснюючи злочин, може усвідомлювати свої дії та керувати ними.
Більш ємко визначають осудність як ознака суб'єкта злочину Ю. М. Антонян і С. В. Бородін, які розглядають її як психічний стан особи, що полягає в його здатності при певному розвитку, соціалізації, вік і стан психічного здоров'я під час вчинення злочину усвідомлювати собі у своїх діях і керувати ними, а надалі у зв'язку з цим нести кримінальну відповідальність і покарання [57]. У якійсь мірі узгоджується з таким трактуванням осудності визначення Р. І. Міхєєва. Так, за його твердженням, осудність є соціально-психологічну здатність суб'єкта злочину вважатися винним і підлягати кримінальній відповідальності за скоєний злочин, коли за своїм психічним станом ця особа була здатна в даний момент усвідомлювати суспільну небезпеку злочинного діяння та керувати своїми діями [58].
Так, осудним може бути визнаний і не тільки психічно здорова людина, а й обличчя, яка має будь-яких психічні розлади, проте дають йому можливість в момент вчинення злочину усвідомлено і правильно оцінювати свої дії в тій чи іншій конкретній обстановці або ситуації. У даному випадку мова йде про психічні захворювання або розладах, які, як зазначається в літературі, а також у судово-психіатричної та судово-слідчій практиці, не усувають здатності особи усвідомлювати свої злочинні дії і керувати ними.
Навіть в утвердженні «психічно не здоровий» в медичному сенсі, зазначає Р. І. Міхєєв, суб'єкт злочину може бути осудним. При цьому не тільки коли мова йде про «прикордонних» станах психіки, але і при хронічних психічних захворюваннях, а саме: шизофренії (у випадках ремісії), епілепсії (перед нападом) та в інших випадках [59].
За даними Інституту судової психіатрії ім. В. П. Сербського, зокрема, хворі на шизофренію склали близько 50% всіх осіб, визнаних неосудними при проведенні судово-психіатричної експертизи душевнохворих, а із загального числа пройшли судово-психіатричну експертизу хворих епілепсією осудними було визнано 24,7%, а неосудними - 75,3% [60]. також із 3,5 тис. осіб, підданих судово-психіатричному огляду, 48,8% мали різні психічні розлади. Однак вони в установленому законом порядку були визнані осудними, а також винними у вчиненні злочинів та притягнуто до кримінальної відповідальності [61].
Ця особливість була виявлена ​​і при узагальненні експертної практики у судовій психіатрії та загальпсихіатричних дослідженнях щодо психопатичних осіб, які вчинили злочини, які не виключали здатності віддавати звіт своїм діям і керувати ними в період здійснення суспільно небезпечного діяння [62].
Разом з тим на практиці будь-які сумніви щодо осудності особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, коли його поведінка не відповідає самоконтролю над собою, має місце з його боку неправильна реакція на зовнішні впливаючі чинники і подразники і т. п., повинні вирішуватися на користь цієї особи . У цих випадках щодо особи, яка вчинила злочин, для встановлення її психічного стану на попередньому слідстві у відповідності до п. 2 ст. 79 КПК РРФСР в обов'язковому порядку проводиться судово-психіатрична експертиза. Подальше вирішення питання про осудність особи, яка вчинила злочин, здійснюється судом відповідно до ст. 305, 409, 410 КПК України на підставі висновку судово-психіатричної експертизи.
Однак слід звернути увагу на те, що в судово-психіатричній практиці, як відзначають Л. І. Подрезова та Є. А. Трошкін, має місце помилкова думка серед деяких психіатрів про необхідність визнання неосудними більшості осіб, які хворіють на шизофренію, незважаючи на те, що багато хто з них у момент скоєння злочину досить добре соціально адаптовані і усвідомлено управляють своєю поведінкою [63].
Розгляд понять осудності в літературі, а також аналіз даних практики дозволяє говорити про те, що осудність - не тільки невід'ємна ознака суб'єкта злочину, але поняття, як зазначає Р. І. Міхєєв, багатогранне, досить ємне й багатоаспектне як за своїм змістом, так і за значенням, яке визначається на основі тлумачення правових норм, передбачених у кримінальному законодавстві [64]. У свою чергу, внутрішній зміст поняття осудності, яке мається на увазі в кримінальному законі, розкривається, як і поняття неосудності, за допомогою наявності сукупності двох критеріїв: юридичного та медичного.
Критерії осудності в науці кримінального права розумілися неоднозначно і визначалися вченими-юристами по-різному, тому що багато чого залежало від підходу самого дослідника і його суб'єктивного сприйняття даної ознаки суб'єкта злочину. Положення, що створилося пояснювалося, зрозуміло, відсутністю поняття осудності в кримінальному законі, що породжувало самі різні пропозиції щодо визначення формули осудності.
Більшість учених, як звернув увагу Р. І. Міхєєв, сприйняли конструкцію осудності, що складається з поєднання двох критеріїв (юридичної та медичного), поряд з формулою осудності, яка будувалася на поєднанні трьох критеріїв: юридичного, психологічного та медичного. Деякі дослідники пропонували вивести формулу осудності, в основі якої має знаходитися тільки юридичний критерій, інші пропонували сконструювати її за допомогою лише медичного критерію [65].
Так чи інакше, всілякі варіанти формули осудності інтерпретувалися, постійно і всебічно піддавалися обопільної критики авторів і їхніх опонентів.
Більш детально, на наш погляд, критерії осудності в нашому кримінальному праві були проаналізовані та описані Р. І. Міхєєвим, який дав і розгорнуте визначення осудності. На його думку, формула осудності повинна складатися із сукупності двох критеріїв, одним з яких є юридичний, інший медичний. У свою чергу, юридичний критерій осудності характеризують три ознаки: інтелектуальний, вольовий і емоційний.
Інтелектуальний ознака розглядається ним як здатність особи в момент вчинення злочину усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку чинених дій (бездіяльності), а вольовий ознака юридичного критерію як здатність особи під час вчинення злочинного діяння керувати своїми діями, тобто здатність керувати своєю волею за своїм внутрішнім переконанням і бажанням.
Разом з тим емоційний ознака у формулу осудності не включається. Але має враховуватися в обов'язковому порядку при встановленні даного стану особи при вчиненні ним злочину [66].
Таким чином, домінуючу роль в юридичному критерії осудності грають інтелектуальний і вольовий ознаки, які повинні розглядатися обов'язково в сукупності і з урахуванням емоційного ознаки.
Для більш точної і ємною кримінально-правової характеристики суб'єкта злочину і, зокрема, ознаки осудності слід підтримати пропозиції вчених, що мають місце в літературі [67], про закріплення в кримінальному законі поняття, критеріїв і ознак осудності, які не передбачені в КК РФ 1996 р. Дана обставина дозволить більш правильно вирішувати питання як винності, так і кримінальної відповідальності при здійсненні правосуддя на сучасному етапі боротьби зі злочинністю та дотримання принципів: законності (ст. 3), провини (ст. 5), справедливості (ст. 6) і інших, які знайшли своє законодавче закріплення в Кримінальному кодексі РФ 1996 р.
Осудність як ознака, що характеризує особу, яка вчинила злочин, дає підставу ставити питання про його винність, а в подальшому, отже, про кримінальну відповідальність і покарання, тобто встановлення осудності злочинця хіба що передує встановленню у відповідності з принципами кримінального закону його винності, яка доводиться як на стадії попереднього слідства, так і в суді.
Якщо особа діяла в стані неосудності, то вина відсутня. При цьому, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 68 КПК РРФСР, винність особи, яка вчинила злочин, є обставиною, що підлягає доведенню у кримінальній справі як при провадженні дізнання, попереднього слідства, так і розгляді кримінальної справи в суді. Винність ж особи, яка вчинила злочин, може бути встановлена ​​зазначеними органами лише після вирішення питання про його осудності, несамовитий ж особа не може бути винне і, згідно зі ст. 21 КК РФ, не підлягає кримінальній відповідальності.
Осудність, на думку В. С. Орлова та Р. І. Міхєєва, є необхідною передумовою для встановлення винності суб'єкта, початковою ланкою в загальному ланцюзі: осудність, потім вина, потім відповідальність [68]. Таким чином, встановлення всіх обставин справи на попередньому слідстві і в судовому розгляді, а також висновок судово-психіатричної експертизи дають можливість судово-слідчим органам вирішувати питання про осудність чи неосудність особи, яка вчинила злочин, а потім вже, у разі осудності особи, доводити усвідомленість дій і здатність керувати ними при вчиненні злочинного діяння навмисно або з необережності, тобто винне. Тому навряд чи можна говорити про винність особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, якщо в процесі попереднього слідства і дізнання не встановлено його осудність.
Мова в даному випадку йде про взаємозв'язок осудності і вини як ознак різних елементів у загальному складі злочину. Цей взаємозв'язок простежується насамперед у тому, що як осудність, так і вина, будучи ознаками, в першому випадку, суб'єкта злочину, а в другому - суб'єктивної сторони, характеризують психічну сторону особи, що здійснює суспільно небезпечне діяння навмисно або з необережності.
Осудність, будучи ознакою суб'єкта злочину і пов'язана з виною, перебуваючи у складі злочину, як справедливо відзначають Ю. М. Антонян і С. В. Бородін, разом забезпечують у вітчизняному кримінальному праві дію основоположного принципу суб'єктивного зобов'язання [69].
У свою чергу, встановлення взаємозв'язку осудності і вини дозволяє більш глибоко розібратися в самому суб'єкті злочину як елемент складу, а також у його змісті та кримінально-правовій характеристиці не тільки з позицій науки кримінального права, але і з позицій медицини та психології. Таким чином, тільки після попереднього рішення про осудність особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, як зауважує В. С. Орлов, можна ставити питання про його винність, тому що як винним, так і невинним може бути визнано, як правило, осудна особа [70 ].
Звідси здатність особи усвідомлювати своє протиправну поведінку, виражене у скоєнні умисного або необережного злочину, і керувати своїми діями є також і підставою для вирішення питання про притягнення його до кримінальної відповідальності.
Отже, кримінальної відповідальності може піддатися тільки осудна особа, яка вчинила будь-який злочин. Відповідно до ст. 8 КК РФ підставу кримінальної відповідальності виникає з моменту вчинення особою діяння, яке містить всі ознаки (елементи) складу злочину (об'єкт злочину, об'єктивна сторона, суб'єктивна сторона і суб'єкт злочину), передбачені кримінальним законом. Саме ж злочин - це юридичний факт, при наявності якого осудна та винна особа стає зобов'язаною піддатися примусовому впливу з боку держави.
Кримінальна відповідальність як правовий наслідок - це результат застосування кримінального закону з боку держави щодо осудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння при доведеності вини суб'єкта злочину. Сама здатність людини розуміти здійснювані ним дії та свідомо керувати своїми вчинками відрізняє осудної від несамовитого особи, несамовитий не може нести кримінальну відповідальність за свої протизаконні (злочинні) дії при їх здійсненні.
Вищевикладене дозволяє зробити висновок, що осудність як ознака, що характеризує суб'єкта злочину, поряд з винністю є також і умовою або передумовою настання кримінальної відповідальності щодо особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, що не можна сказати про особу, яка вчинила злочин у стані неосудності. За твердженням Р. І. Міхєєва, осудність у кримінальному праві як би виконує роль визначника суб'єкта злочину, а також одного з умови як провини, так і кримінальної відповідальності [71].
Слідом за кримінальною відповідальністю осудна особа, яка є суб'єктом злочину, може понести кримінальне покарання. Однак, хоча кримінальна відповідальність і передує покаранню, але може здійснюватися і без нього. Останнє положення, наприклад, закріплене в ст. 92 КК РФ, у якій говориться, що неповнолітня особа, засуджена за скоєння злочину невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнена судом від покарання з застосуванням примусових заходів виховного впливу, передбачених ч. 2 ст. 90 КК (попередження, передача під нагляд батьків або осіб, які їх замінюють, покладання обов'язки загладити заподіяну шкоду та ін.) У даному випадку мова йде про звільнення суб'єкта злочину (неповнолітнього) тільки від покарання, але ні в якому разі не від кримінальної відповідальності за скоєне ним злочинне діяння.
Визнавши згідно зі ст. 410 КПК РРФСР доведеним вчинення особою в стані неосудності злочину, суд виносить ухвалу і у відповідності зі ст. 21 КК РФ звільняє цю особу від кримінальної відповідальності або покарання і при необхідності вирішує питання про застосування до нього примусових заходів медичного характеру, тобто направляє особу на примусове лікування. При цьому, виходячи з п. 2 ст. 5 КПК РРФСР, суд припиняє кримінальну справу за відсутністю в діянні несамовитого особи складу, так як воно не є суб'єктом злочину і, таким чином, не підлягає кримінальній відповідальності і покаранню. Суд вказує конкретну міру медичного характеру в залежності від душевного захворювання особи та суспільної небезпечності вчиненого ним злочину.
Таким чином, питання теорії і практики судово-психіатричної експертизи нерозривно пов'язані з поняттям осудності як невід'ємної ознаки суб'єкта злочину. Разом з тим, як показує практика, працівники суду, слідства і лікарі експерти-психіатри недостатньо володіють теоретичним обгрунтуванням поняття осудності, що має кримінально-правове значення для провини, кримінальній відповідальності і покарання суб'єкта злочину. Дана обставина диктує гостру необхідність проведення подальших наукових досліджень в цьому напрямку і більш широкого відображення цих питань у юридичної, медичної та психологічної літературі, щоб кримінальну відповідальність і покарання за скоєний злочин могли нести фізичні особи, які є осудними.
2.3.1 Поняття і критерії неосудності
Неосудність представляє собою протилежне поняття осудності і, на відміну від останнього, розкрито в кримінальному законі (ч. 1 ст. 21 КК РФ). При цьому несамовитий особа, яка вчинила яке-небудь суспільно небезпечне діяння, не є суб'єктом злочину. До нього можуть бути застосовані лише примусові заходи медичного характеру, так як воно не підлягає кримінальній відповідальності і до нього не може бути застосоване кримінальне покарання. Отже, не будучи суб'єктом злочину, несамовитий особа не володіє основною ознакою суб'єкта, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, - осудністю.
Суспільна небезпека діяння особи, відзначає Б. А. Протченко, як правило, визначається в залежності від реальної шкоди, що заподіюється суспільним відносинам, а відсутність у суб'єкта усвідомлених і цілеспрямованих дій зумовлює специфіку кваліфікації вчиненого неосудною [72].
Слід розділити в зв'язку з цим також правильну точку зору В. Є. Квашис, який особливо підкреслює, що неосудний, який учинив суспільно небезпечне діяння, не підлягає відповідальності, оскільки шкода заподіяна їм невинно, за відсутності вини. Разом з тим такі дії небезпечні для суспільства і його членів, бо тягнуть заподіяння шкоди і «поява» потерпілого [73].
Якщо в судовій психіатрії проблема неосудності є центральною за своєю науковою і практичної значущості, то в кримінальному праві і судово-слідчій практиці її важливість не менше, так як вона найтіснішим чином пов'язана з інститутами вини, кримінальної відповідальності і покарання, а також відіграє значиму роль у дотриманні законності щодо психічно хворих осіб, які вчинили злочинне діяння. При цьому проблема неосудності є й однією з найбільш складних, до кінця не вивчених проблем як у судовій психіатрії, так і в науці кримінального права, хоча їй присвячено значно більше наукових робіт і досліджень, ніж проблемі осудності.
На думку Г. В. Назаренко, термін «неосудність» з'являється в науковій літературі тільки в XIX столітті. Він не згоден з Н. Н. Баженова, який стверджував, що поняття неосудності вже існувало значно раніше, тобто в XVII столітті [74].
Проведений аналіз законів Російської Імперії: Зведення 1832 (ст. 136) [75]; Уложення 1845 р. (ст. 101) [76]; Уложення про покарання кримінальних та виправних 1885 р.; Кримінального Уложення 1903 р. (ст . 39) свідчить про те, що зазначені кримінальні закони не визнавали суб'єктом злочину особа, що проводила злочинне діяння в божевіллі або божевілля, тобто коли вона не усвідомлювала своїх дій і не могла керувати ними внаслідок хворобливого розладу душевної діяльності. Більш розгорнуте законодавче визначення неосудності особи, яка вчинила злочин, звільняє його від кримінальної відповідальності і покарання, було дано в Уложенні 1903
Значний внесок у розробку вчення про неосудність в різні періоди розвитку нашої держави і останні роки внесли вітчизняні вчені-юристи: С. І. Тихенко, В. С. Трахтеров, В. С. Орлов, І. К. Шахріманьян, Ю. С. Богомягков, Р. І. Міхеєв, Г. В. Назаренко та інші [77].
У процесі розвитку судової психіатрії і науки кримінального права у вченні про неосудність деталізувалося і уточнювалося даний стан, що розумілося і трактувалося вченими неоднозначно, особливо коли мова йшла про критерії неосудності. Не випадково в науці кримінального права і судової психіатрії спостерігається різний підхід учених і практиків до вироблення самого поняття неосудності і розкриття його внутрішнього змісту. Звертаючи увагу на дану обставину, В. X. Кандинський писав, що закріплення вже в законі загального визначення поняття неосудності необхідно насамперед для взаємного розуміння як між лікарями-психіатрами, з одного боку, так і юристами, з іншого, оскільки за відсутності такого взаєморозуміння лікар-експерт в суді не буде мати можливості , даючи висновок про психічний стан обвинуваченого, узгоджувати принципи і погляди психіатрії до вимог кримінального закону [78].
С. І. Тихенко розглядав неосудність як поняття юридичне, під яким мається на увазі «властивість діяча», а також сукупність біологічних умов, які на момент вчинення злочинного діяння можуть бути відсутні [79].
У свою чергу Я. М. Калашник, також відносячи неосудність до поняття юридичній, визначає цей стан як хвороба основних психічних функцій людини - мислення і волі, в результаті чого особа не здатна усвідомлювати свої дії та керувати ними [80].
BC Орлов звертає увагу на те, що, з медичної точки зору, неосудність представляє собою хворобливий стан психіки особи, яка позбавляє її здатності усвідомлювати об'єктивну дійсність і контролювати свою поведінку [81].
З точки зору медицини, зокрема судової психіатрії, і кримінального права, неосудність визначається Г. В. Морозовим як юридичне поняття, яке означає хворобливий психічний стан особи на момент вчинення ним протизаконного діяння, що не дозволяє поставити йому в провину це діяння. Обличчя ж, що знаходиться в стані неосудності під час здійснення протиправного діяння, не є суб'єктом злочину і не підлягає кримінальній відповідальності.
Представляється, що достатньо повно і ємко в науці кримінального права, вже ближче до наших днів, поняття неосудності сформульовано Р. І. Міхєєвим. Вивчаючи і досліджуючи фундаментально дану проблему, він прийшов до висновку, що неосудність - це такий стан, при якому особа не здатна усвідомлювати під час вчинення злочину характер і суспільну небезпеку чинених дій (бездіяльності) або керувати ними, що виключає вину і кримінальну відповідальність. Неосудність викликана хронічною психічною хворобою, тимчасовим розладом психічної діяльності, слабоумством або іншим психічним хворобливим станом особи [82].
У вітчизняному кримінальному законодавстві поняття неосудності в основному будується на поєднанні двох критеріїв - медичного (біологічного) і юридичного (психологічного), хоча в кримінально-правової та медичної літературі з цього приводу мають місце самі різні точки зору, але, тим не менш, превалює названа .
У Кримінальному кодексі РФ 1996 р. законодавець більш чітко визначив формулу неосудності по відношенню до попереднього кримінальним законодавством. У ч.1 ст. 21 КК сказано, що не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення злочину перебувала в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій або бездіяльності, або керувати ними внаслідок хронічного психічного розладу, тимчасового психічного розладу, а також недоумства або іншого хворобливого стану своєї психіки [83].
З тексту закону видно, що саме поняття неосудності, що грунтується на положеннях науки кримінального права і психіатрії, істотно уточнено. Неосудність представляє собою, як і колись, сукупність двох критеріїв - медичного (біологічного або психіатричного) і юридичного (психологічного), що відповідає доктрині вітчизняного, і зокрема сучасного, кримінального права [84]. При цьому медичний критерій, у свою чергу, передбачає не наявність душевної хвороби та душевного розладу, як це зазначалося в КК РРФСР 1960 р., а у особи справді має бути психічний розлад. Таким чином, законодавець кілька уточнив зміст медичного критерію, акцентуючи увагу на хворобливому стані саме психіки особи, а не просто хворобливому стані його в момент вчинення злочину.
Уточнено у КК РФ 1996 р. і юридичний критерій, який розглядається як неможливість особи усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) або керувати ними. Отже, стан неосудності за чинним кримінальним законодавством визначається сукупністю або поєднанням двох критеріїв - медичного і юридичного. Д. Р. Лунц вірно зауважив, що коли вирішується питання про осудність чи неосудність особи, то характер і тяжкість психічних розладів завжди визначаються стосовно до критеріїв неосудності, які вказані в законі [85]. Отже, для визнання особи неосудною судово-психіатричній експертизі, а в подальшому суду, грунтуючись на експертному висновку, необхідно встановити наявність як медичного, так і юридичного критеріїв під час вчинення особою суспільно небезпечного діяння.
Виходячи з аналізу розглянутих точок зору поняття неосудності і уточнень, внесених законодавцем у формулу неосудності (ч. 1 ст. 21 КК РФ), представляється доцільним, зрозуміло, не претендуючи на безспірність, визначити її наступним чином.
Неосудність являє собою різні види хворобливих психічних розладів особи, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння заподіює або може заподіяти шкоду суспільним відносинам, охоронюваним кримінальним законом, і не може усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) або керувати ними, що виключає винність даної особи та визнання її суб'єктом злочину, а також притягнення до кримінальної відповідальності і призначення їй покарання.
У свою чергу, як ми вже відзначали, особа, яка вчинила злочинне діяння в стані неосудності, згідно з ч.1 ст. 21 КК РФ не підлягає кримінальній відповідальності і покаранню. Таким особам за рішенням суду відповідно до ст. 97-104 КК РФ можуть бути призначені примусові заходи медичного характеру.

2.3.2 Проблеми кримінальної відповідальності неповнолітніх з ознаками відставання в психічному розвитку, не пов'язаного з психічним розладом
Абсолютно новим, цікавим і не безперечним для російського законодавства є положення, що знайшло своє закріплення у ч. 3 ст. 20 КК РФ. Згідно з текстом закону, неповнолітня особа у віці від 14 до 18 років не підлягає кримінальній відповідальності, якщо на час вчинення злочину воно мало відставання в психічному розвитку, не пов'язане з психічним розладом, і не могла повною мірою усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку свого злочинного поведінки або керувати ним. У даному випадку має місце одна з обставин, що виключають кримінальну відповідальність щодо вчинила суспільно небезпечне діяння неповнолітньої особи, яка не є суб'єктом злочину.
У кримінально-правовій літературі зустрічаються різні підходи та обгрунтування цього положення, найчастіше визначаються авторами як «вікова неосудність» [86], «вікова невменімость» [87]. У подальшому, наприклад, Г. В. Назаренко кілька уточнює положення, зафіксоване законодавцем у ч. 3 ст. 20 КК РФ. З точки зору вченого, поняттю «відставання в психічному розвитку, не пов'язане з психічним розладом» більш відповідає категорія «вікова незрілість», що служить для позначення обставини, що виключає кримінальну відповідальність неповнолітніх [88].
Тут, швидше, слід говорити про обмежену здібності неповнолітньої особи, що виникає не у зв'язку з яким-небудь психічним розладом, а внаслідок відставання або затримки у нього психічного розвитку, обумовлених самими різними причинами, факторами, віковими, медико-біологічними особливостями. Такими причинами, наприклад, можуть бути: загальне недорозвинення всього організму, зокрема психічної діяльності, органічні ушкодження центральної нервової системи, соціальна та педагогічна занедбаність, різні аномалії, що проявляються в порушенні психічного розвитку, та інше. Звертає на це увагу у своїй монографії та Г. В. Назаренко, особливо підкреслюючи, що в якості причин, що детермінують відставання неповнолітніх у психічному розвитку, яке не пов'язане з психічними розладами, як правило, виступає поєднання дефіциту здоров'я з дефектами виховання.
У дитячому та підлітковому віці від 14 до 16 років, відзначав ще в 1968 р. О. Є. Фрейеров, головний мозок повністю не сформувався в результаті фізіологічного недорозвинення, а не хворобливого стану; протиправне дію не інкримінується в такому віці, тому що в цьому випадку треба говорити не про юридичну понятті неосудності, яке визначено кримінальним законом, а про нездатність неповнолітнього повністю усвідомлювати значення своїх дій [89].
Можливість випадків відставання у розвитку неповнолітніх, не пов'язаного з психічним розладом (правда, які потребують уточнень), передбачено і в кримінально-процесуальному законі. У ч. 2 ст. 392 КПК РФ законодавцем вказана необхідність при провадженні попереднього слідства і судового розгляду і при наявності даних про розумову відсталість неповнолітнього, не пов'язаної з психічним розладом, виявляти, чи міг він у даному випадку в повному обсязі усвідомлювати значення своїх дій під час вчинення злочину. Дане положення у кримінально-процесуальному законодавстві було уточнено з набранням чинності 1 січня 1997 р . Кримінального кодексу РФ.
Тепер у ч. 2 ст. 5 КПК РФ, яка передбачає обставини, що виключають провадження в кримінальній справі, прямо закріплено, що кримінальна справа підлягає закриттю щодо неповнолітнього, який досяг віку, передбаченого ч. 1 і ч. 2 ст. 20 КК РФ, однак внаслідок відставання в психічному розвитку, яке не пов'язане з психічним розладом, під час скоєння злочину не міг повною мірою усвідомлювати суспільну небезпеку своїх дії або керувати ними [90].
Таким чином, мова в певному сенсі йде про відставання неповнолітньої особи у психічному розвитку, яке частіше за все не відповідає паспортному віку на рік, два і більше років. Звідси, встановлюючи вік притягнення до кримінальної відповідальності, законодавець виходить з переконання, що, досягнувши передбачених у КК вікових меж, неповнолітній може повною мірою розуміти суспільну небезпеку свого діяння та керувати ним, навіть якщо воно має кримінальний відтінок. Сказане дозволяє погодитися з Г. Н. Борзенкова, який вважає, що, виходячи із принципів кримінального права, більш правильно говорити в ч. 3 ст. 20 КК РФ про відставання в психічному розвитку, чим би воно не було викликано, головне, що внаслідок цього неповнолітній, здійснюючи злочинне діяння, не міг повною мірою усвідомлювати суспільну небезпеку своїх дій або керувати ними [91].
Слід зауважити, що законодавець, передбачаючи у ч. 3 ст. 20 КК РФ це стан, пов'язаний з відставанням психічного розвитку неповнолітнього, але не з психічним розладом, при відсутності конкретизації як би дає привід до різного розуміння цього нововведення, а часом і неоднозначного тлумачення самого закону. Дана обставина певною мірою породжує своєрідні труднощі в судово-слідчій практиці при вирішенні питань про притягнення до кримінальної відповідальності даної категорії осіб при здійсненні ними злочинів.
Представляється, що законодавчу формулювання відставання в психічному розвитку, не пов'язаного з психічним розладом, зафіксовану в ч. 3 ст. 20 КК РФ, і поняття «затримка психічного розвитку» (ЗПР), що вживається частіше за все в педагогіці (дефектології), психології, медицині і т. п., мабуть, слід розглядати як однакові поняття, що несуть рівнозначну смислове навантаження. Що ж стосується термінів «відставання» і «затримка» стосовно до досліджуваних понять, ймовірно, про них можна говорити як про синоніми, хоча кожен з них може мати саму різну додаткову забарвлення, виходячи з належності предмета дослідження.
Затримка психічного розвитку являє собою основний тип аномалії, яка проявляється в порушенні нормального темпу психічного розвитку дитини. Вона може бути викликана дефектами конституції дитини (гармонійний інфантилізм), соматичними захворюваннями або органічними ураженнями центральної нервової системи і т. п. При цьому, на відміну від олігофренії, при якій в основному спостерігається стійке загальне недорозвинення психіки у дітей з ЗПР, саме недорозвинення вищих психічних функції має тимчасовий характер [92].
Отже, мова в даному випадку йде про не зовсім повноцінний або обмеженому психічному розвитку неповнолітнього за відсутності розлади психіки, в результаті чого він не може повною мірою усвідомлювати злочинність своєї поведінки або керувати ним. Разом з тим сама можливість оцінки своєї поведінки у даних осіб набувається в процесі поступового засвоєння ними на різних етапах життєвого шляху норм, правил, громадських і соціальних цінностей у дитячому садку, сім'ї, школі, трудових колективах і т. п., хоча і вони ще не в повному обсязі включені в соціальну структуру суспільства.
Причини відставання у психічному розвитку, не пов'язаного з психічним розладом неповнолітніх, досить різноманітні і, як правило, кореняться на ранній стадії розвитку дитини і навіть до моменту його народження, а згодом і після народження.
Причини затримок психічного розвитку, відзначають Т. А. Власова і М. С. Певзнер, можуть виникнути через явищ токсикозу або порушення харчування матері під час вагітності, з-за недоношеності, в результаті легких пріродових травм, дистрофії і дизентерії, перенесених дитиною в житті, і т. п..
Відставання в психічному розвитку неповнолітнього може бути обумовлено і тривалими фізіологічними захворюваннями, несприятливими і неправильними умовами виховання, тривалої ізоляцією дитини від сім'ї, своїх однолітків, раннім вживанням спиртних напоїв та наркотичних засобів, вживанням одурманюючих речовин, особистісними відхиленнями і іншими причинами і умовами, які сприяють затримці загального темпу розвитку організму, а також породжують психічну незрілість на ранній стадії формування особистості дитини чи підлітка.
Причинами відставання в психічному розвитку може бути як алкоголізм батьків з можливим настанням самих несприятливих наслідків для майбутніх дітей, так і їх сирітство, яке в останні роки набуло широких масштабів.
Якщо ж неповнолітня особа, як ми вже неодноразово зазначали, досягло мінімальних і максимальних вікових меж, передбачених у законі, і вчинила злочин при зазначених у ч. 3 ст. 20 КК РФ обставин, воно не може підлягати кримінальній відповідальності, оскільки не є суб'єктом суспільно небезпечного діяння.
У результаті встановлення даного обставини, що виключає залучення неповнолітньої особи до кримінальної відповідальності, в органів дізнання, попереднього слідства і суду виникає не право, а передбачена кримінально-процесуальним законом (ч. 2 ст. 5 КПК) обов'язок припинити кримінальну справу, якщо воно знаходиться в виробництві.
Однак для встановлення відставання в психічному розвитку, не пов'язаному з психічним розладом, як на попередньому слідстві, так і в суді повинна в обов'язковому порядку проводитиметься комплексна психолого-медико-педагогічна експертиза, в роботі якої бажано участь експерта-психіатра, а при необхідності доцільно запрошення та інших фахівців або консультантів.
Можливо також стосовно цієї категорії осіб проведення комплексної судової психолого-медико-психіатричної експертизи із запрошенням педагога, бажано фахівця в галузі дефектології.
Разом з тим у зв'язку зі складністю, а іноді і з інших причин неможливо проводити відносно даної категорії неповнолітніх, які вчинили злочин, комплексні експертизи як на стадії попереднього слідства, так і на стадії судового розгляду. Тому в деяких випадках вони проводяться фахівцями в будь-якій області знань (медицини, педагогіки або психології).
У прийнятій постанові Пленуму Верховного Суду РФ «Про судову практику у справах про злочини неповнолітніх» від 14 лютого 2000 р . питання, що стосуються кримінальної відповідальності неповнолітніх за ч. 3 ст. 20 КК РФ, кілька уточнені, але не вирішені повністю [93]. У свою чергу, прийняття такої постанови при відповідному узагальненні судово-слідчої практики дозволить уникнути в подальшому не тільки мають місце численних труднощів, але й усунути зустрічаються недоліки і помилки, пов'язані з розглядом цієї категорії кримінальних справ.

2.3.3 Кримінальна відповідальність осіб із психічним розладом, не виключає осудності
При розгляді проблем, пов'язаних із суб'єктом злочину, одним з малодосліджених питань, вирішення якого представляє велике теоретичне і практичне значення, є вивчення злочинної поведінки осіб з психічним розладом, не виключає осудності.
Вперше у вітчизняному кримінальному законодавстві, поряд з поняттями осудності і неосудності, знайшла своє відображення нова норма (ст. 22 КК РФ 1996 р.). Суть даної законодавчої новели полягає в тому, що якщо осудна особа під час вчинення злочину в силу психічного розладу не могла повною мірою усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку свого діяння або керувати ним, вона підлягає кримінальній відповідальності.
У свою чергу, психічний розлад, що не виключає осудності, враховується судом не тільки при призначенні покарання, але і служить підставою для застосування примусових заходів медичного характеру. Ступінь же впливу різних зовнішніх обставин і навколишнього середовища на кримінальне покарання, як правило, визначається наявністю тієї чи іншої психічної хвороби, глибиною розлади психіки особи, яка вчинила злочин, і можливістю їм усвідомлювати і розуміти свою поведінку і керувати ним.
Незважаючи на те, що здатність усвідомлювати суспільно небезпечний характер своїх дій і можливість керувати ними в силу психічного розладу у даних осіб дещо обмежені по відношенню до правопорушників, які скоїли злочинне діяння, не страждаючи психічними розладами, тобто були повністю осудними, ця обставина не усуває встановлення їхньої вини і притягнення до кримінальної відповідальності і покарання, а це значить, що вони є суб'єктами того чи іншого вчиненого ними злочину.
Разом з тим при застосуванні даного інституту на практиці виникає багато труднощів і проблем, пояснюється його новизною і суперечливістю деяких положень, що вимагають доповнень і уточнень.
У юридичної, медичної та іншої літератури інститут «зменшеною» [94], «обмеженої» [95], «прикордонної» [96], «відносної» і т. п. осудності завжди викликав найжвавіші суперечки та дискусії серед вітчизняних і зарубіжних юристів , вчених і практиків, а також представників інших наук, зокрема судової психіатрії та психології.
Зауважимо, що інститут зменшеної осудності давно мав місце в кримінальному законодавстві зарубіжних держав, хоча і трактувався по-різному. Так, зменшена (обмежена) осудність передбачена, наприклад, в Австрії, Угорщини, Данії, Італії, Польщі, Фінляндії, ФРН, Франції, Швейцарії, Югославії, Японії та інших країнах [97], яка, як правило, є підставою для зниження суб'єкту злочину кримінального покарання.
Особливо слід зауважити, що в юридичній і медичній літературі розглядаються психічні розлади, що не виключають осудності, ототожнюються з психічними аномаліями [98], у зв'язку з тим, що дані поняття представлені як рівнозначні і не суперечать один одному, коли мова йде про особу, що здійснює суспільно небезпечне діяння і що є суб'єктом злочину. При психічних аномаліях, що не виключають осудності, зберігається не тільки зв'язок із зовнішнім світом, а й детермінація всієї психічної діяльності і вчинків людини, хоча і мають місце певні спотворення [99].
Кримінально-правова оцінка психічних аномалій та психічні особливості особи, яка вчинила злочин, зазначає Р. І. Міхєєв, представляють досить велику складність у правозастосовчій практиці, оскільки особи з психічними розладами внаслідок зниження свідомо-вольової регуляції здійснюють неадекватні помилкові дії [100].
У КК РФ 1996 р. терміни «зменшена», «обмежена», «пограниччя» і т. п. осудність не використовуються. По суті ст. 22 КК РФ, що передбачає кримінальну відповідальність осіб із психічним розладом, не виключає осудності, розкриває інститут так званої зменшеної (обмеженої) та іншої осудності. Таким чином, в даній статті мова йде про психічні аномалії, що не виключають осудності суб'єкта злочину, що не усуває встановлення його вини у скоєнні ним суспільно небезпечного діяння. Саме ж особа з психічним розладом, не виключає осудності, яке в силу даного хворобливого стану не могло в повному обсязі усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій або керувати ними, представляючи і певну небезпеку для суспільства і громадян, підлягає кримінальній відповідальності і покаранню за скоєне злочин.
Психічні аномалії в певних умовах послаблюють механізм внутрішнього контролю, полегшують вчинення випадкових, непродуманих, в тому числі протиправних, вчинків, що досить часто може призвести до вчинення злочину [101].
При цьому психічні відхилення з хворобливою патологією підвищують не тільки небезпека аномального суб'єкта злочину, але в той же час обмежують його здатність усвідомлювати свої дії та керувати ними правильно і з певним значенням [102].
Особа з психічним розладом, не виключає осудності, здійснюючи злочин, передбачає винна ставлення до своєї поведінки, так як воно здатне, хоча і не в повній мірі, усвідомлювати і розуміти характер своїх дій і конкретну ситуацію, в якій воно знаходиться, а також контролювати своє протиправну поведінку. Не випадково при доведеності провини і за наявності ознак суб'єкта злочину, а також самого складу кримінальна відповідальність таких осіб настає на загальних підставах, як наприклад в тих випадках, коли робить суспільно небезпечне діяння осудна особа.
Ст. 22 КК РФ перш за все має на увазі найбільш поширені психічні розлади, що не виключають осудності: олігофренія (легкого ступеня), різні форми неврозів (неврастенія, істерія, психастенія), психози, наприклад алкогольні, психопатії, органічне ураження центральної нервової системи та інші психічні аномалії . Ці психічні розлади істотно зменшують здатність особи контролювати свою поведінку, ведуть до різкого зниження загального інтелекту та вольової сфери, а також ускладнюють, хоча повністю не виключають, розумовий процес і волю особи під час вчинення ним злочину.
У медичній і юридичній літературі, а також судово-слідчій практиці відзначається перевага осіб, які хворіють різними неврозами, які представляють групу психічних розладів, виникають в результаті психічних травм і супроводжуються порушенням загального самопочуття і різних соматове-гетатівних функцій, емоційною нестійкістю, підвищеної психічної истощаемостью при достатньої оцінки навколишнього та усвідомленні свого хворобливого стану [103].
У свою чергу, негативний стан психічного здоров'я населення Росії в даний час створює певні умови для вчинення особами з аномальними відхиленнями на тлі загального зростання злочинності самих різних суспільно небезпечних діянь.
Так, в доповіді Уповноваженого з прав людини в РФ зазначено, що за останнє десятиріччя в нашій країні відзначається зростання зареєстрованих нервово-психічних розладів серед різних верств населення. При цьому зросла кількість інвалідів з психічними розладами більш ніж на третину, що складає близько 700 тис. чоловік.
Збільшення кількості осіб з психічними розладами як би умовно утворює своєрідний кримінальний резерв аномальних правопорушників, які під впливом негативних обставин і навколишнього середовища можуть зробити будь-які злочини різної небезпеки.
Дана категорія осіб притягується до кримінальної відповідальності, в принципі, на загальних підставах, як і абсолютно нормальні правопорушники, хоча психічні розлади не дозволяють зазначеним суб'єктам повністю усвідомлювати те, що відбувається в об'єктивній реальності при здійсненні ними будь-якого злочину. Саме залучення до кримінальної відповідальності як реакція держави на вчинений злочин відносно винного осудної особи, яка порушила кримінально-правові заборони та протиставив свої інтереси суспільним, таким чином, стосується осіб із психічним розладом, не виключає осудності, які не могли повною мірою усвідомлювати характер і суспільну небезпеку своєї поведінки або керувати ним.
У свою чергу, кожна особа, яка вчинила злочинне діяння, повинна одержати від імені держави не тільки відповідну суспільно-політичну, але, в першу чергу, кримінально-правову оцінку залежно від характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину і завданої шкоди (збитків) суспільним відносинам . Не винятком у даному випадку є і аномальний суб'єкт злочину, зрозуміло, при доведеності її вини у вчиненні злочинного діяння.
Таким чином, кримінальна відповідальність щодо осіб з психічним розладом, не виключає осудності, як і при повній осудності, настає, коли особою здійснюється конкретне суспільно небезпечне діяння, так як і в першому, і в другому випадках у наявності суб'єкт злочину, який відсутній при здійсненні кримінального діяння неосудним особою при настанні або відсутності шкідливих наслідків.
Разом з тим психічний розлад, що не виключає осудності, хоча і знижує можливість усвідомлено оцінювати особою суспільну небезпеку своїх дій або керувати ними, проте ця обставина не перешкоджає слідству і суду в кожному конкретному випадку встановлювати його винність, яка є і може служити умовою для настання кримінальної відповідальності. Тому при наявності ознак правопорушника - віку і осудності - можна говорити про аномальний суб'єкта злочину, які вчинили суспільно небезпечне діяння, і встановленні його винності з наступним притягненням до кримінальної відповідальності, а в подальшому і до покарання.
Питання про кримінальну відповідальність в аналізованому нами випадку виникає тільки тоді, коли є суб'єкт злочину, щодо якої встановлена ​​вина з приводу інкримінованого йому суспільно небезпечного діяння. Провина ж, у свою чергу, встановлюється лише у тому випадку, якщо особа, яка вчинила злочин, осудності, на чому наголошує законодавець у диспозиції ч. 1 ст. 22 КК РФ.
Отже, осудність розглянутого суб'єкта злочину передбачає, незважаючи на психічні відхилення, в той же час і певну суму психічних і психологічних можливостей усвідомлено здійснювати правопорушення різного ступеня суспільної небезпеки, що і складає її внутрішній зміст. Навіть наявність у такої особи психічних розладів, які не дають йому можливості, повною мірою усвідомлювати і розуміти фактичний бік, соціальну значимість і суспільну небезпеку своїх злочинних дій або керувати ними, на відміну від несамовитого, дозволяє говорити про встановлення його винності.
Певну специфіку щодо аномальних суб'єктів злочину поряд з кримінальною відповідальністю має правильне застосування до них покарання, яке повинно бути визначено судом відповідно до принципу справедливості (ст. 6) і загальних засад його призначення (ст. 60) за КК РФ. У цьому випадку, хоча ця категорія суб'єктів злочину і представляє певну небезпеку для суспільства і його громадян, вони навряд чи можуть нести кримінальну покарання нарівні з психічно здоровими злочинцями. Дана обставина не виключає диференційованого підходу до аномальної правопорушника з урахуванням його психічних відхилень і вчиненого ним суспільно небезпечного діяння у кожному конкретному випадку.
Вчинення особою з психічним розладом, не виключає осудності, злочини тягне як кримінальну відповідальність, так і відбування покарання, а саме психічне відхилення враховується судом і може бути підставою, згідно з ч. 2 ст. 22 і ст. 97 КК РФ, для призначення, як було зазначено, примусових заходів медичного характеру.
Проведене дослідження нового інституту в нашому кримінальному законодавстві в рамках ст. 22 КК РФ, а також вивчення судово-психіатричної та судово-слідчої практики дозволили прийти до висновку про необхідність проведення подальших комплексних досліджень з вивчення суб'єкта злочину з психічним розладом, не виключає осудності, а також питань кримінальної відповідальності і покарання щодо даної категорії осіб.
Не останнє місце у цьому зв'язку має займати і вдосконалення кримінального закону, який вимагає свого принципового уточнення і доповнення, а також закріплення у ньому прикордонного поняття між осудністю і неосудністю, тобто так званого умовно інституту «зменшеної (обмеженої) осудності» і його критеріїв.
Реалізація даних пропозицій і раніше зазначених, у свою чергу, дозволить в судово-слідчій практиці уникнути наявних помилок, а також більш всебічно, повніше й об'єктивніше дослідити всі обставини справи щодо осіб з психічним розладом, не виключає осудності, як суб'єктів злочину, які при доведеності вини підлягають кримінальній відповідальності і покаранню відповідно до ст. 22 КК РФ.
2.4 Кримінальна відповідальність за вчинення злочину в стані сп'яніння
Для дослідження суб'єкта злочину в сучасному російському кримінальному праві велике теоретичне і практичне значення має вивчення питань кримінальної відповідальності осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння в стані сп'яніння. Положення про відповідальність за вчинення злочину в стані сп'яніння у вітчизняному кримінальному законодавстві знайшло своє конкретне дозвіл не відразу. По суті тривалий час кримінальна відповідальність була передбачена за вчинення злочинного діяння в стані алкогольного сп'яніння, яке на розсуд суду могло бути визнано обтяжуючою обставиною.
Разом з тим, згідно ст. 23 КК Росії 1996 р., кримінальна відповідальність настає за вчинення злочину не тільки в стані алкогольного сп'яніння, але також викликаного вживанням наркотичних засобів та одурманюючих речовин. Отже, будь-який вид сп'яніння за чинним законодавством не звільняє особу, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності і покарання.
Серед різноманітних видів антигромадського (девіантної) поведінки найбільш поширеним і досить живучим є пияцтво, що виражається у зловживанні спиртними напоями, яке особливо в останні роки набуло широких масштабів і яке, як правило, закінчується хворобливим станом - алкоголізмом, як зловживання наркотичними засобами - наркоманією, а одурманюючими речовинами - токсикоманію. Отже, вчинення злочину в стані будь-якого сп'яніння представляє серйозну небезпеку, як для всього суспільства, так і для громадян.
Представляється доцільним в першу чергу розкрити зміст, вкладений законодавцем в поняття «алкогольне сп'яніння», так як саме в даному стані особи найчастіше роблять самі різні суспільно небезпечні діяння, що має принципове значення не тільки для залучення суб'єкта злочину до кримінальної відповідальності, але й тоді , коли вона відсутня, якщо мова йде про патологічний сп'янінні, яке необхідно відрізняти від фізіологічного (простого) сп'яніння.
Вирішуючи питання кримінальної відповідальності за злочини, що вчиняються у стані алкогольного сп'яніння, необхідно виходити з впливу та впливу алкогольних напоїв на загальний стан і психіку особи, їх вжив. Алкоголь, впливаючи на організм людини, вражає її свідомість і волю тим сильніше, чим важче ступінь сп'яніння. Не випадково деякі особи, що вчинили злочини у стані алкогольного сп'яніння, часто посилаються на те, що вони в даний момент нічого не розуміли і не усвідомлювали, що сталося.
Фізіологічне (просте) сп'яніння, зрозуміло, не може служити підставою для твердження, що суб'єкт злочину не усвідомлював своїх протиправних дій і настання шкідливих наслідків. Зазвичай фізіологічне сп'яніння наступає поступово, а особа, яка приймає алкогольні напої, усвідомлює і розуміє, що, вживаючи їх по своїй волі за відсутності насильницького примусу, приводить себе у такий стан. Тому в тих випадках, коли злочин скоює п'яний, як справедливо помітила Н.С. Лейкина, не виключається його осудність, так як у стані сп'яніння, як правило, в наявності об'єктивні і суб'єктивні підстави для кримінальної відповідальності, яка ні за яких умов не може бути виключена при звичайному сп'янінні [104].
Разом з тим при вирішенні питання про кримінальну відповідальність, коли алкогольне сп'яніння, а також наркотичне і токсичне, наступило в результаті насильницького, тобто фізичного примусу, що стався проти волі особи, то в деяких випадках, при відсутності провини в його діях, може мати місце звільнення від кримінальної відповідальності. Правда, подібний стан чинним кримінальним законодавством не регламентовано, хоча вимагає свого законодавчого розв'язання.
Основна дія алкоголю - сп'яніння. Саме ж вплив і дію алкоголю на організм визначається не тільки кількістю прийнятого спиртного, але і його фортецею. У судово-психіатричній практиці звичайно прийнято розрізняти просте алкогольне сп'яніння і патологічне сп'яніння. При цьому просте алкогольне сп'яніння умовно поділяється на ступені сп'яніння: 1) легку, 2) середню і 3) важку [105].
При фізіологічному (простому) сп'янінні хоча і з'являються деякі порушення психіки в залежності від ступеня сп'яніння, проте вони не тягнуть, як було зазначено, втрати здатності розуміти скоєних дії і керувати ними не тільки в повсякденній поведінці при вживанні алкоголю, але і в момент скоєння злочину , що не звільняє особу від кримінальної відповідальності.
Особливо слід звернути увагу, що при будь-якого ступеня сп'яніння, навіть при важкій, як зазначається в юридичній літературі, і з цим слід погодитися, відсутній медичний критерій неосудності, тобто будь-яке психічне розлад. Поряд з цим при фізіологічному сп'янінні будь-якого ступеня, як правило, відсутня і юридичний критерій неосудності, так як сп'яніння не призводить до повної відсутності контролю над свідомістю та можливості керувати своїми діями [106].
Фізіологічного сп'яніння необхідно відрізняти від патологічного, що є короткочасним психічним розладом, які виникли на грунті зловживання алкоголем. Разом з тим патологічне сп'яніння має відмежовуватися від важкого ступеня фізіологічного сп'яніння, яке якісно відрізняється від короткочасного психічного розладу.
У психіатрії патологічне сп'яніння відноситься до групи гострих короткочасно протікають психічних розладів. Воно виникає в результаті прийому не тільки значних, але і малих доз алкоголю. Для даного стану характерне раптово наступаюче зміна свідомості. У клінічній картині патологічного сп'яніння поєднуються, як правило, ознаки сутінкового потьмарення свідомості і галюцинаторно-маячні переживання, в результаті чого виникає викривлене сприйняття навколишнього. Здійснюються в стані патологічного сп'яніння злочинні дії не є реакцією на будь-які мають місце реальні події. Закінчується патологічне сп'яніння зазвичай раптово, так само як і починається. Іноді воно переходить у сон, після якого найчастіше настає повна амнезія, але можуть зберігатися уривчасті спогади про пережите [107].
Така поведінка особи, яка перебуває в стані патологічного сп'яніння, пояснюється, перш за все, болючим спотвореним сприйняттям навколишнього середовища, в якому знаходиться дана особа, невмотивованим і досить часто агресивною поведінкою. Таким чином, в судово-психіатричній практиці, на що вже зверталася увага, патологічне сп'яніння розглядається як короткочасний психоз, а особи, які вчинили суспільно небезпечне діяння, в даному стані визнаються неосудними, якщо має місце сукупність медичного і юридичного критеріїв. У цьому випадку особа не визнається суб'єктом злочину.
Отже, якщо особа, яка вчинила суспільно небезпечне діяння в стані фізіологічного сп'яніння, як ми вже раніше відзначали, є суб'єктом злочину і несе кримінальну відповідальність, так як воно визнається осудним, то в стані патологічного сп'яніння при встановленні судом його неосудність кримінальна відповідальність відносно даної особи виключається.
Вищевикладене дозволяє констатувати, що вчинення злочинів у стані алкогольного сп'яніння представляє велику суспільну небезпеку як для держави, так і його громадян. Не випадково, між пияцтвом і злочинністю існує тісний зв'язок, хоча число осіб, які вчиняють самі різні злочини в стані алкогольного сп'яніння, з року в рік поступово зменшується, що може бути підтверджено офіційними даними кримінальної статистики і результатами кримінологічних досліджень останніх років по Росії і на регіональному рівні .
В останні роки різко почастішали випадки керування транспортом особами у стані алкогольного сп'яніння. Вони - винуватці кожного четвертого дорожньо-транспортної пригоди.
Зростання транспортних правопорушень у якійсь мірі пояснюється і скасуванням свого часу кримінальної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп'яніння (ст. 211-1), яка була виключена з КК РРФСР 1960 р. Відсутня спеціальна норма і в чинному КК РФ 1996 р . Дана обставина породжує у свідомості правопорушників почуття безкарності за вказане діяння, сприяє здійсненню, поряд з іншими причинами, дорожньо-транспортних пригод і транспортних злочинів.
Однак під сп'янінням в ст. 23 КК РФ розуміється не тільки стан, викликаний вживанням алкоголю, але і споживанням наркотичних засобів або одурманюючих речовин.
Наркотичне сп'яніння має свої особливості, на відміну від алкогольного, і за зовнішніми проявами найчастіше може бути визначене як ейфоричний. Воно також характеризується млявістю і сонливістю, часто безглуздим виразом обличчя, монотонною і неясною промовою. Картина поведінки в цілому, як зазначається в спеціальній літературі, нагадує і схожа на поведінку особи, яка перебуває в стані алкогольного сп'яніння, проте запах алкоголю з рота відсутній. Сам суб'єкт стає млявим і малорухливим, відгородженим від навколишнього. Суб'єктивно дані особи зазнають або переживають блаженство, тому що все навколишнє представляється їм далеким і нереальним, не мають до них відношення. Нерідко наркотичне сп'яніння супроводжується галюцинаторними переживаннями [108]. Слід також зазначити, що, як і при алкогольному сп'янінні, усвідомленість своєї поведінки і контрольованість вчинків у особи, яка перебуває в даному стані, зберігається.
Отже, згідно зі ст. 23 КК України особа, яка вчинила суспільно небезпечне діяння в стані наркотичного сп'яніння, якщо вона є суб'єктом злочину, від кримінальної відповідальності не звільняється.
Саме вказівка ​​закону (ст. 23 КК РФ) про кримінальну відповідальність осіб, які вчинили злочини в стані сп'яніння, і відсутність його в переліку обставин, що обтяжують покарання (ст. 63), скоріше, носить превентивний, а не репресивний характер. Разом з тим, як свідчить кримінальна статистика і судово-слідча практика, за останні роки в Росії і на регіональних рівнях кількість скоєних злочинів у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, а також пов'язаного з вживанням одурманюючих речовин, особливо серед неповнолітніх, з року в рік збільшується . Дана обставина представляє серйозну загрозу не тільки для нашого суспільства і держави, а й для всіх громадян Росії, зокрема для дітей та молоді, тобто коли мова йде про злочинність неповнолітніх та молодіжної злочинності.

Глава № 3. Поняття та види злочину в кримінальному праві
3.1 Поняття та види
Поряд з існуванням у кримінальному праві загального поняття «суб'єкт злочину», ознаки якого знайшли законодавче закріплення в ст.ст. 19, 20, 22 КК РФ (фізична особа, вік, осудність), існує поняття «спеціальний суб'єкт злочину», що володіє додатковими властивостями, властивими певної категорії осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння.
Специфіка здійснення окремих видів злочинів передбачає, що відповідно до положень закону суб'єкт у кожному конкретному випадку повинен мати додаткові ознаками, чи властивостями, для виконання об'єктивної сторони злочину.
Дана обставина дає можливість визначити спеціальний суб'єкт злочину і відіграє суттєву роль для більш правильної кваліфікації суспільно небезпечних діянь. Саме ж з'ясування поняття спеціального суб'єкта злочину має важливе як теоретичне, так і практичне значення в діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю. Так, при кваліфікації злочинів проти державної влади, злочинів, що посягають на громадську безпеку і громадський порядок, злочинів, спрямованих проти військової служби та інших, суттєво встановлення, або виявлення, в першу чергу спеціальних ознак суб'єктів, які скоїли ці злочини.
Однак за визначенням спеціального суб'єкта злочину в кримінально-правовій літературі немає єдиної думки. Одні вчені спеціальним суб'єктом вважають особа, яка не тільки володіє властивостями загального суб'єкта, але й наділене додатковими, притаманними тільки йому якостями (В. С. Орлов, А. А. Піонтковський, А. М. Лазарєв, Г. Н. Борзенков) [109 ]. Інші головний акцент роблять на більш характерні особливості спеціального суб'єкта, що знайшли відображення в диспозиціях відповідних статей Кримінального кодексу. Так, на думку М. С. Лейкін і Н. П. Грабовської, спеціальними називаються такі суб'єкти, які володіють конкретними особливостями, зазначеними в диспозиції статті. При цьому визнання деяких осіб спеціальними суб'єктами обумовлено, перш за все, тим, що внаслідок займаного ними положення вони вже можуть скоювати злочини, які не можуть бути здійснені іншими особами [110].
Має місце в юридичній літературі при визначенні спеціального суб'єкта й інша точка зору - обмежувального характеру, коли значно звужується коло осіб, підлягають кримінальній відповідальності, при наявності тих чи інших додаткових ознак суб'єкта злочину. Так, за твердженням Ш. С. Рашковський і Р. Оримбаева, спеціальним суб'єктом злочину є особа, яка крім необхідних ознак загального суб'єкта (вік і осудність), передбачених у законі, має ще володіти особливими додатковими ознаками, що дають можливість залучити дана особа до кримінальної відповідальності за вчинення злочину [111].
Класифікація ознак спеціального суб'єкта злочину, запропонована Л. Д. Єрмакової, умовна і не є вичерпною. Так, основні ознаки спеціального суб'єкта вона групує: з державно-правового становища; демографічною ознакою; сімейно-родинним відносинам; посадовим положенням, характером виконуваної роботи; відношенню до військової служби, характером обов'язків громадян у відношенні; особливому становищу особи, пов'язаного із вчиненням будь -якого злочину, та іншими ознаками [112].
У свою чергу, Г. Н. Борзенков підрозділяє ознаки спеціального суб'єкта злочину на три великі групи, що характеризують: 1) соціальну роль, а також правове становище суб'єкта;
2) фізичні властивості особи, яка вчинила злочин, а також
3) взаємовідносини суб'єкта з потерпілим [113].
Найбільш численною з представлених груп, як і в багатьох інших класифікаціях, є перша група, що об'єднує спеціальних суб'єктів за такими ознаками: громадянство (громадянин РФ, іноземець, особа без громадянства); посадове становище особи, професія (лікар, водій, педагог); рід занять; різновид представника влади (слідчий, суддя, прокурор, депутат); учасник судового процесу (свідок, потерпілий, перекладач, експерт); ставлення до військової служби (військовослужбовець); ставлення особи до судимості і т. п.
Другу, значно меншу, групу утворюють ознаки спеціального суб'єкта, які характеризують його соціально-демографічні дані (стать, вік, стан здоров'я і т. п.).
Третя група ознак спеціального суб'єкта, як вже було зазначено, містить та відображає особливості, що характеризують відношення даної особи з потерпілим і іншими особами [114].
Даючи поняття спеціального суб'єкта, В. В. Устименко особливо відзначає, що спеціальний суб'єкт злочину - це така особа, яка володіє поряд з осудністю і віком ще й іншим, додатковою ознакою, передбаченим у кримінальному законі або прямо випливають з нього, що обмежують коло осіб, які несуть відповідальність за цим законом [115].
Найбільш характерні розділи з яскраво вираженими ознаками спеціального суб'єкта, наприклад: злочини, спрямовані проти державної влади; злочини проти особи; злочини, що посягають на громадську безпеку і громадський порядок; а також група злочинів, спрямованих проти військової служби.
Особливо слід відзначити, що в КК РФ є багато норм, в яких спеціальним суб'єктом злочину є посадова особа. Ознаки його визначено у примітці до ст. 285 КК. Так, основні традиційні склади зі спеціальним суб'єктом наступні: зловживання посадовими повноваженнями (ст. 285), перевищення посадових повноважень (ст. 286), одержання хабара (ст. 290), службова фальсифікація (ст. 292) та ін
До нових складів із спеціальним суб'єктом злочину належать такі злочинні діяння: відмова у наданні громадянину інформації (ст. 140), перешкоджання законній підприємницькій діяльності (ст. 169), відмова в наданні інформації Федеральним Зборам Російської Федерації чи Рахунковій палаті Російської Федерації (ст. 287 ), фальсифікація доказів (ст. 303), планування, підготовка, розв'язання або ведення агресивної війни (ст. 353) та інші.
Спеціальними суб'єктами злочинів нерідко бувають представники влади, правоохоронних або контролюючих органів, які є посадовими особами. Представники влади у встановленому законом порядку від імені держави по відношенню до інших громадян наділені певними функціями і повноваженнями. Так, до цієї категорії осіб відносяться: депутати будь-якого рівня, глави адміністрацій, мери міст, працівники органів нагляду в різних сферах діяльності і т. п.
До представників влади, відповідно до закону (примітка до ст. 318 - застосування насильства відносно представника влади), належать: прокурор, слідчий або особа, яка провадить дізнання, коли мова йде про притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ст. 299) або незаконне звільнення від кримінальної відповідальності (ст. 300), а також суддя, який виніс завідомо неправосудного вироку, рішення або інший судовий акт (ст. 305 КК РФ).
Спеціальними суб'єктами згідно зі ст. 307, яка передбачає відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань, є свідки, потерпілі, експерт і перекладач. Досить яскравими ознаками спеціального суб'єкта злочину мають особи, засуджені за вироком суду до кримінального покарання і вчинили злочин за місцем їх від'їзду, наприклад втечу з місць позбавлення волі, з-під арешту або з-під варти (ст. 313), дезорганізацію нормальної діяльності установ , що забезпечують ізоляцію ув'язнених від суспільства (ст. 321 КК РФ), і ін
Так, спеціальним суб'єктом злочину за ст. 263 КК - порушення Правил безпеки руху та експлуатації залізничного, повітряного або водного транспорту - може бути особа, яка в силу виконуваної роботи або займаної посади зобов'язана дотримуватися правил безпеки та експлуатації зазначених видів транспорту.
Спеціальним суб'єктом буде і особа, яка зобов'язана за законом надавати допомогу хворим. Як правило, ними є лікарі, щодо яких настає кримінальна відповідальність за ст. 124 за ненадання допомоги хворому, а також за злочин, передбачений ст. 128 КК - незаконне приміщення в психіатричний стаціонар.
В основі визначення спеціального суб'єкта злочину можуть мати місце соціально-демографічні особливості, які випливають зі змісту самого закону. Наприклад, при згвалтуванні (ст. 131 КК) спеціальним суб'єктом злочину є особа чоловічої статі, яка вчинила статеві зносини з застосуванням насильства чи загрози його застосування до потерпілої або до інших осіб, а також використанням ним безпорадного стану потерпілої.
Ознаки спеціального суб'єкта випливають зі змісту закону і тоді, коли має місце втягнення неповнолітнього у вчинення злочину (ст. 150) і залучення вказаної особи у вчинення антигромадських дій (ст. 151) КК РФ. У цих складах спеціальним суб'єктом може бути тільки особа, яка досягла 18-річного віку. У свою чергу, ч. 1 ст. 157, про яку піде мова нижче, передбачає відповідальність за злісне ухилення від сплати коштів на утримання дітей, де спеціальним суб'єктом є батьки.
При застосуванні ч. 1 ст. 272, яка передбачає відповідальність за неправомірний доступ до комп'ютерної інформації, де суб'єкт злочину загальний, тобто будь-яке осудна фізична особа, яка досягла 16-річного віку, визначення суб'єкта злочину не викликає особливих труднощів.
Однак при кваліфікованому складі злочину (ч. 2, ст. 272), яке здійснюється особою з використанням свого службового становища і мають доступ до ЕОМ, системі ЕОМ або їх мережі, швидше, слід говорити про спеціальний суб'єкт злочину, оскільки особи, про яких йде мова, мають додатковими ознаками. Це, як правило, особи державної або іншої організації, користуються інформацією на законній підставі і безпосередньо вирішують завдання в режимі експлуатації або обробки баз даних, а також за специфікою своєї діяльності мають право роботи на комп'ютерах і знайомства з зберігається в них інформацією [116].
Далі слід відзначити, що виходячи з державно-правового становища осіб, які проживають у нас в країні, спеціальним суб'єктом державної зради (ст. 275) може бути тільки громадянин РФ, який досяг 16-річного віку, а спеціальним суб'єктом шпигунства (ст. 276) можуть бути представники іноземної держави або особи без громадянства у віці від 16 років.
Спеціальними суб'єктами військових злочинів, відповідно до ст. 331 КК, є військовослужбовці, а також громадяни, які перебувають в запасі і проходять військові збори. На останніх поширюється кримінальна відповідальність за вчинення ними військових злочинів за відповідними статтями гл. 33 КК РФ.
З урахуванням викладеного та уточнення спеціального суб'єкта злочину в російському кримінальному праві представляється доцільним його поняття визначити наступним чином: «Спеціальним суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка досягла встановленого законом віку, наділене або володіє додатковими ознаками, властивими йому на момент вчинення суспільно небезпечного діяння, і здатне нести кримінальну відповідальність за злочин ». Дане поняття, найбільш повно виражає внутрішній зміст спеціального суб'єкта злочину, виходячи з чинного кримінального законодавства в нашій країні.
Таким чином, проблема спеціального суб'єкта злочину і в даний час вимагає з боку вчених і практичних працівників більш уважного розгляду, а вивчення і глибоке дослідження поняття, ознак, видів спеціального суб'єкта тісно пов'язано з питаннями правильної кваліфікації злочинів та з кримінальною відповідальністю. Успішне вирішення цієї проблеми сприятиме також неухильному виконання кримінального закону в боротьбі зі злочинністю і при здійсненні правосуддя, де чільну роль має відігравати принцип законності.

3.2 Кримінально-правовий аналіз спеціального суб'єкта злочину з ознаками посадової особи
Проблема боротьби з посадовими злочинами в нашій державі на різних етапах його розвитку була досить актуальна. Це, перш за все, обумовлено тим, що вона нерозривно пов'язана з посадовою особою, що є спеціальним суб'єктом злочину, з одного боку, а з іншого - суспільна небезпека посадових злочинів, пов'язаних зі специфікою суб'єкта злочину та використанням посадовою особою свого службового становища, завдає значної шкоди суспільству, державі і громадянам. Тому проблему спеціального суб'єкта посадових злочинів необхідно розглядати як з позицій розвитку вітчизняного кримінального права, так і аналізу даних вчинення цих злочинів та їх взаємозв'язку з іншими суспільно небезпечними діяннями, що посягають на різні суспільні відносини.
Посадові злочини завдають державі великої шкоди, так як їх кількість з року в рік зростає. Спостерігається стійка тенденція і зростання числа осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за посадові злочини.
Однак незважаючи на те, що в загальній структурі злочинності посадові злочини займають незначну питому вагу, проте для суспільства, держави і громадян вони становлять велику небезпеку [117], а кількість їх, зокрема злочинів проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, збільшується.
Важливим і дискусійним залишається як у теорії, так і на практиці питання, пов'язане з встановленням кримінальної відповідальності по відношенню до особи, яка вчинила посадовий злочин. У даному випадку мова йде, як правило, про спеціального суб'єкта злочину, наділеному посадовими ознаками по відношенню до загального суб'єкту.
У КК РФ 1996 р. загальні посадові злочини із спеціальним суб'єктом поміщені законодавцем в гол. 30 з новою назвою - «Злочини проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування». У цій главі розглядаються посадові злочини, що посягають на суспільні відносини, що регулюють нормальну діяльність апаратів державної влади та органів місцевого самоврядування, що здійснюються працівниками цих апаратів з використанням свого службового становища.
До загальних посадовим злочинам зі спеціальним суб'єктом зазначеної глави законодавець відносить: зловживання посадовими повноваженнями (ст. 285), перевищення посадових повноважень (ст. 286), відмова в наданні інформації Федеральним Зборам Російської Федерації чи Рахунковій палаті Російської Федерації (ст. 287), незаконне участь у підприємницькій діяльності (ст. 289), одержання хабара (ст. 290) і халатність (ст. 293).
Злочини, передбачені ст. 288 - присвоєння повноважень посадової особи, і службова фальсифікація (ст. 292), можуть бути вчинені не тільки посадовими особами, а й звичайними службовцями державних і муніципальних органів. Дане положення відноситься і до злочину, передбаченому ст. 291 - давання хабара, яку може дати посадовій особі як загальний, так і спеціальний суб'єкт злочину, володіє ознаками, передбаченими в примітці до ст. 285 КК РФ.
Таким чином, загальні склади посадових злочинів зі спеціальним суб'єктом у гол. 30 КК РФ передбачені статтями 285, 286, 287, 289, 290 і 293.
Значна частина кримінально-правових норм з ознаками посадової особи як спеціального суб'єкта злочину міститься також в гол. 31 КК РФ, що передбачає відповідальність за злочинні діяння проти правосуддя. По суті, це спеціальні склади злочинів, які можуть здійснювати посадові особи, зокрема представники влади при здійсненні правосуддя.
Посадові злочини, в яких має місце спеціальний суб'єкт, знаходяться і в інших розділах Особливої ​​частини КК РФ. До таких злочинів, де спеціальним суб'єктом виступає посадова особа, можуть бути віднесені, наприклад, суспільно небезпечні діяння, які посягають на конституційні права і свободи людини і громадянина (гл. 19). До них відносяться: відмова у наданні громадянину інформації (ст. 140), фальсифікація виборчих документів, документів референдуму або неправильний підрахунок голосів (ст. 142), порушення правил охорони праці (ст. 143), необгрунтована відмова в прийомі на роботу або необгрунтоване звільнення вагітної жінки або жінки, яка має дітей віком до трьох років (ст. 145), невиплата заробітної плати, пенсій, стипендій, допомог та інших виплат (ст. 145-1) і ін
До посадових злочинів у сфері економічної діяльності (гл. 22), можуть ставитися наступні склади: перешкоджання законній підприємницькій діяльності (ст. 169), реєстрація незаконних операцій із землею (ст. 170), зловживання при випуску цінних паперів (ст. 185).
Нарешті, деякі злочини, які утворюють досить велику групу в Особливій частині КК РФ, можуть відбуватися як посадовими, так і недолжностнимі особами. Якщо говорити про спеціальний суб'єкт, то ці злочини найчастіше вчиняються посадовими особами з використанням свого службового становища та займаної посади в системі державних і місцевих органів влади і управління та самого апарату цих органів.
Отже, за певних умов деякі злочини, передбачені різними главами Особливої ​​частини КК, можуть бути вчинені посадовими особами виключно і завдяки займаному ними посадовим положенням, а в інших випадках ті ж злочини скоюються недолжностнимі особами.
Разом з тим системно-структурний аналіз кримінально-правових норм Особливої ​​частини КК РФ дозволив умовно виділити за ознаками винної особи три різновиди (групи) суспільно небезпечних діянь, в яких спеціальним суб'єктом злочину є або може бути посадова особа. Такі злочини пропонується класифікувати на: 1) загальні посадові злочини, 2) спеціальні посадові злочини і 3) альтернативно-посадові злочини.
Основним критерієм даної класифікації поряд з іншими (об'єктом і об'єктивною стороною) були ознаки або характерні особливості особи, що здійснює посадовий злочин, що дає підставу говорити про спеціальний суб'єкт, який знайшов своє законодавче закріплення в примітці до ст. 285 КК РФ.
У зв'язку з цим відповідно до примітки до ст. 285 КК РФ суб'єктами злочинів, передбачених главою 30, можуть бути наступні категорії правопорушників: 1) посадові особи, 2) посадові особи, що займають державні посади Російської Федерації, 3) посадові особи, що займають державні посади суб'єктів Російської Федерації, 4) державні службовці та службовці органів місцевого самоврядування, не пов'язані з числа посадових осіб, які несуть відповідальність у випадках, спеціально передбачених відповідними статтями глави 30 КК РФ.
При цьому спеціальними суб'єктами у відповідності до аналізованого законом, згідно з приміткою 1 до ст. 285, визнаються посадові особи, які постійно або тимчасово, а також за спеціальним повноваженням здійснюють функції представника влади, або особи, які виконують організаційно-розпорядчі, а також адміністративно-господарські функції в державних органах, органах місцевого самоврядування або державних і муніципальних установах і, нарешті , у Збройних Силах Російської Федерації.
Важливе значення при здійсненні функцій представника влади посадовою особою має положення закону (примітка 1 до ст. 285 КК), що вказує на те, що ці обов'язки повинні бути покладені в установленому законом порядку (постійно, тимчасово або за спеціальним повноваженням). Тому для вирішення питання про притягнення особи до кримінальної відповідальності завжди необхідно мати на увазі, що, виконуючи ті чи інші повноваження та функціональні обов'язки, воно може бути визнано спеціальним суб'єктом посадового злочину за умови, якщо ця особа ці обов'язки виконував відповідно до вимоги закону.
Різновидом спеціального суб'єкта посадових злочинів, передбачених в главі 30, є, згідно з приміткою 2 до ст. 285 КК РФ, особи, що займають державні посади Російської Федерації [118]. Такі посади встановлюються Конституцією РФ, федеральними конституційними законами і федеральними законами для безпосереднього виконання повноважень державних органів.
До даної категорії закон відносить, зокрема, осіб, які займають посади: Президента РФ, Голови Уряду РФ, Голови палат Федеральних Зборів РФ, депутатів Державної Думи, членів Ради Федерації РФ, Генерального прокурора РФ, Голови Рахункової палати, Секретаря Ради безпеки та інших осіб , які займають державні посади.
Іншу категорію спеціальних суб'єктів посадових злочинів, згідно з приміткою 3 до ст. 285 КК РФ, становлять особи, що займають державні посади суб'єктів Російської Федерації, під якими, відповідно до закону, розуміються особи, що займають посади, що встановлюються конституціями, а також статутами суб'єктів Росії для безпосереднього виконання різних повноважень державних органів. До таких осіб, наприклад, можуть бути віднесені: президенти республік, губернатори (країв, областей, Москви і Санкт-Петербурга), керівники органів законодавчої та виконавчої влади суб'єктів федерації, депутати представницьких органів суб'єктів федерації і т. п.
Державні службовці та службовці органів місцевого самоврядування, згідно з приміткою 4 до ст. 285 КК, не належать до числа посадових осіб і, володіючи ознаками загального суб'єкта злочину, підлягають кримінальній відповідальності за привласнення повноважень посадової особи (ст. 288) і службова фальсифікація (ст. 292) КК РФ. У даних випадках мова про спеціальний суб'єкт злочину не йде.
Кримінально-правовий аналіз спеціального суб'єкта злочину з ознаками посадової особи дозволяє зробити висновок про неодмінне проведенні подальших теоретичних досліджень у цьому напрямку, зокрема з вивчення ознак і особливостей посадової особи. Дана обставина має велике значення для правильної кваліфікації злочинів, скоєних посадовими особами шляхом використання свого службового становища, а також у тому випадку, коли має місце конкуренція норм або при постановці питання про відповідальність особи, а в подальшому і його покарання.
3.3 Теоретичне дослідження спеціального суб'єкта в злочинах проти правосуддя
Здійснення правосуддя в нашій країні є однією з найважливіших сторін боротьби зі злочинністю, так як за допомогою його особи, які вчинили злочини, піддаються кримінальному покаранню. Правосуддя ж, згідно з Конституцією Російської Федерації, здійснюється тільки судом (ст. 118). Разом з тим правосуддя також виступає і як засіб, за допомогою якого держава реалізує виконання завдань кримінального закону (ст. 2 КК РФ) щодо охорони і зміцнення законності, охорони прав і свобод людини і громадянина від злочинних посягань, власності, громадського порядку та громадської безпеки , довкілля, конституційного ладу РФ і т. п., а також попереджає вчинення злочинів і вирішує інші завдання.
У вітчизняній літературі поняття «правосуддя» вживається в двох значеннях - у вузькому і широкому значенні. Правосуддя у вузькому сенсі можна визначити як діяльність суду з розгляду і вирішення цивільних та кримінальних справ або справ про адміністративні правопорушення і т. п. Правосуддя в широкому сенсі означає одну з форм державної діяльності, яка має своїм змістом застосування права, як наприклад, правозастосовчу або юрисдикційну діяльність, а також діяльність суду з розгляду і вирішення певних федеральним законом категорій справ, або діяльність спеціально на те створених державних органів в особі прокурорів, слідчих, осіб, які виробляють дізнання, судових приставів і судових виконавців [119].
Злочини проти правосуддя, як правило, посягають на сукупність суспільних відносин, що забезпечують нормальну, регламентовану законодавством діяльність суду по здійсненню його завдань, а також на діяльність державних органів і відповідних осіб, які покликані сприяти в здійсненні правосуддя в країні.
Суспільна небезпека злочинів проти правосуддя, особливо з ознаками спеціального суб'єкта, досить велика. Правосуддя, покликане охороняти і захищати наше суспільство і держава, як справедливо відзначають І. С. Власов та І. М. Тяжкова, часто саме стає, у разі вчинення злочинів проти нього, конкретним об'єктом кримінально-правової охорони [120]. Більш того, суспільна небезпека деяких злочинів проти правосуддя, наприклад передбачених ст.ст. 299, 300, 301, 302, 305 КК та іншими, зумовлена ​​ще й тим, що при їх вчиненні спеціальним суб'єктом виступають посадові особи, самі покликані в першу чергу дотримуватися і охороняти закони.
Вчинення даними особами злочинів проти правосуддя підриває авторитет державних і виконавчих органів на місцях і вищих структур, породжує у населення недовіра до представників влади і посадовим особам правоохоронних та інших органів влади.
Особливо слід відзначити, що досить велику групу злочинів проти правосуддя, а точніше, злочинів, що посягають на виконання конституційних принципів правосуддя і мають підвищену суспільну небезпеку, представляють суспільно небезпечні діяння, вчинені представниками влади, тобто особами, які покликані самі дотримуватися і охороняти закони та захищати інтереси громадян. Мова в даному випадку йде про спеціальні суб'єктах, якими вчиняються такі злочини: притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ст. 299), незаконне звільнення від кримінальної відповідальності (ст. 300), незаконне затримання, взяття під варту або утримання під вартою (ст. 301), примушення давати показання (ст. 302), фальсифікація доказів (ч. 2 ст. 303), винесення завідомо неправосудних вироку, рішення або іншого судового акту (ст. 305 КК РФ).
Про спеціальних складах злочинів (ст.ст. 299-303, 305 КК) слід сказати, що вони відбуваються представниками влади, якими можуть бути, тільки прокурор, слідчий, особа, яка провадить дізнання, суддя або особа, наділена правом проводити затримання. У всіх цих випадках слід говорити про спеціальний суб'єкт злочину.
Саме поняття «представник влади» як різновид посадової особи визначено законодавцем у примітці до ст. 318 КК РФ в гол. 32, що передбачає кримінальну відповідальність за посягання на порядок управління. Відповідно до закону представником влади визнається посадова особа як правоохоронного, так і контролюючого органу, або інша посадова особа, наділена в установленому законом порядку розпорядчими повноваженнями щодо осіб, які не знаходяться від нього в службовій залежності. Отже, спеціальними суб'єктами зазначених складів можуть бути тільки представники влади, тобто коло посадових осіб органів суду, прокуратури, МВС, ФСБ та інших осіб, які наділені владними повноваженнями по відношенню до інших громадян.
Перш за все, слід відзначити, що представник влади повинен володіти владними повноваженнями, які реалізуються в праві посадової особи віддавати в межах своєї компетенції вказівки чи розпорядження, обов'язкові до виконання як посадовими особами, так і громадянами, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від їх правового статусу та відомчої належності та підпорядкованості. Причому представник влади здійснює свої повноваження у встановленому законом порядку постійно, тимчасово або за спеціальним дорученням. Тому для визнання особи представником влади необхідно встановити, на якій підставі він займає посаду (призначення, вибори, інше) в органах законодавчої, виконавчої, а також судової влади або в органах місцевого самоврядування.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Диплом
380.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Поняття суб`єкта злочину в сучасному кримінальному законодавстві
Поняття суб`єкта та об`єкта злочину
Поняття та ознаки суб єкта злочину
Вікові ознаки суб`єкта Спеціальний суб`єкт злочину
Вік як ознака суб`єкта злочину
Проблеми суб єкта злочину в сфері господарської діяльності
Проблеми суб єкта злочину в сфері господарської діяльності
Суб`єкт злочину в кримінальному законодавстві Республіки Казахстан
Поняття і види об`єкта злочину
© Усі права захищені
написати до нас