Поняття позовної давності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ позовної давності

1.1 Поняття позовної давності

1.2 Питання вдосконалення визначення позовної давності

РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ позовної давності

2.1 Підстава застосування позовної давності

2.2 Правові конструкції позовної давності (перерва, призупинення, відновлення терміну позовної давності)

2.3 Наслідки спливу позовної давності

ВИСНОВОК

СПИСОК

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Інститут позовної давності як ніякий інший інститут у цивільному праві оповитий безліччю міфів. Самим поширеним з них є уявлення про те, ніби поняття позовної давності вивчено вздовж і впоперек, а сформувалося в радянський період традиційне вчення настільки аксіоматично, що не потребує ніякої ревізії.

Однак розвиток наукового знання і зміни в законодавчому регулюванні позовної давності дають необхідність оновленого розуміння позовної давності та внесення коректив в обгрунтування її природи. По-перше, загальна теорія права пропонує поглиблене бачення правової реальності, змінюють статичну трактування права, яка свого часу стала концептуальною основою загальноприйнятого розуміння позовної давності. По-друге, в рамках усталеного розуміння позовної давності багато теоретичні та практичні проблеми не знаходять свого адекватного рішення. По - третє, вивчення законодавства, правозастосовчої практики та юридичної літератури дозволяє констатувати наявність низки хибних положень як у законодавстві та практиці його застосування, так і в доктрині цивільного права.

Ступінь розробленості теми. Науковий потенціал проблематики, пов'язаної з поняттям позовною давністю, далеко не вичерпаний. Аналіз публікацій, написаних, в основному, за радянських часів, показує, що позовна давність розглядалася, як правило, з точки зору коректності законодавчих формулювань, закріплених у нормативних актах. При цьому особливий акцент робився на процесуальних аспектах застосування позовної давності і на наслідки зупинення, перерви і відновлення.

Проблема ж самого поняття позовної давності і з'ясування її суті не отримала належного теоретичного висвітлення. З моменту прийняття нового Цивільного кодексу РФ (далі - ГК РФ), який вніс суттєві зміни в регулювання позовної давності, видана всього лише одна монографія 1, в якій питання поняття позовної давності розглянуті на високому науковому рівні, хоча багато хто її положення є спірними.

У зв'язку зі сказаним назріла необхідність проведення комплексного дослідження поняття позовної давності з метою формування про неї цілісного уявлення стосовно до сучасних правовим реаліям. Разом з тим, критичний аналіз, а певною мірою і перегляд теоретичних напрацювань радянських вчених у сфері позовної давності, аж ніяк не заперечує, але, навпаки, передбачає врахування здобутків радянської цивілістичної думки.

Ступінь наукової розробленості дослідження визначили праці таких відомих вітчизняних цивілістів і процесуалістів, а також теоретиків права, як С.М. Абрамов, М.М. Агарков, С.С. Алексєєв, С.І. Вільнянський, Р.Е. Гукасян, В.П. Грибанов, М.А. Гурвич, Г.Ф. Дерев'янко, А. А. Добровольський, П.Ф. Елісейкін, О.С. Іоффе, МЛ. Кирилова, О.А. Красавчиков, Е.А. Крашенинников, М.Я. Лапіра-Скоблей, В.В. Лунь, Я.М. Магазінер, Є.Л. Мотовіловкер, І.Б. Новицький, О.В. Поляков, М.П. Ринг, В.В. Рівний, С.В. Сарбаш, А.П. Сергєєв, Б.Б. Черепахін, Н.А. ЧЕЧИН.

Предметом дослідження є стан, тенденції та перспективи розвитку вчення про поняття позовної давності.

Об'єктом дослідження виступає поняття позовної давності, що розглядається на основі теорії юридичних фактів і теорії охоронних правовідносин.

Метою цієї роботи виступає різнобічне дослідження на основі наявних поглядів і з урахуванням узагальнення судової практики дискусійних і мало розроблених питань поняття позовної давності для уточнення теоретичних положень інституту позовної давності та внесення пропозицій щодо зміни законодавства.

Мета роботи зумовила й постановку наступних завдань:

1) критично проаналізувати існуючу класифікацію юридичних фактів на предмет єдності класифікаційного критерію і з урахуванням цього визначити особливості позовної давності як юридичного факту і її місце в системі юридичних фактів;

2) скласти уявлення про традиційний вченні, про позовну давність і дати йому ємну характеристику, що дозволяє розкрити принципові змістовні вади вказаного вчення, які ініціюють корегування і навіть перегляд багатьох усталених поглядів на поняття позовної давності;

3) обгрунтувати правильність вибору теорії регулятивних і охоронних вдачу як єдино допустимої теоретичної бази для вивчення поняття позовної давності та її подальшого законодавчого регулювання, а також вдосконалення правозастосовчої практики;

4) розкрити сутність позовної давності в безпосередньому зв'язку з матеріальними охоронними правовідносинами, пов'язаними з дією цього строку давності, з тим, щоб логічно і послідовно відобразити специфіку позовної давності з точки зору найбільш важливих складових цих охоронних правовідносин: суб'єктів, підстави, предмета і наслідків закінчення позовної давності;

5) привести нaдлeжaщіe аргументи на користь приватно - правової та матеріально - правовий приналежності інституту позовної давності, щоб вичерпним чином відмежувати її від інших подібних явищ;

6) охарактеризувати сферу застосування позовної давності і встановити її межі, дозволивши на прикладі інституту заліку питання про можливість або неможливість дії позовної давності поза юрисдикційного порядку;

7) з урахуванням виявлених властивостей позовної давності зіставити її з іншими правовими термінами для найбільш повного і різнобічного розкриття змісту поняття позовної давності;

8) встановити недоліки зустрічаються в літературі визначень позовної давності і сформулювати таке її доктринальне визначення, яке дозволяє дати досліджуваному інституту відповідну його природі правову кваліфікацію;

9) на основі встановленого змісту поняття позовної давності і запропонованого її наукового визначення внести рекомендації, але вдосконалення чинного законодавства і щодо забезпечення однаковості судової практики.

Методологічну основу дослідження склали загальнонаукові та приватно - наукові методи: історичний, логічний, системно-структурний, формально-юридичний та порівняльно-правовий. Враховано сучасні досягнення у галузі загальної теорії вдачі.

Структура дослідження. Робота складається з вступу, двох розділів, висновків і бібліографічного списку.

РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ позовної давності

1.1 Поняття позовної давності

Дослідження поняття позовної давності доцільно почати з встановлення її особливостей в якості юридичного факту, тому що цим багато в чому визначається специфіка дії цього строку давності. Оскільки позовна давність є різновидом правового терміну 2, їй притаманні основні риси, властиві даному юридичному факту. Тому дозволимо собі розкрити особливості позовної давності в якості юридичного факту шляхом короткого аналізу більш загального явища - правовою строку як такого.

Традиційно в науці цивільного права під юридичними фактами розуміються обставини, з якими зв'язуються будь-які юридичні наслідки: виникнення, зміну або припинення цивільних правопогашеній 3. Загальноприйнятою вважається класифікація юридичних фактів, згідно з якою в залежності і наявності в них прояви волі («вольовий ознака») вони поділяються на події і дії 4. Перші протікають незалежно від волі і свідомості людей, хоча можуть бути або результатом впливу сил природи, яка розуміється в самому широкому сенсі, і протікати крім людської діяльності (абсолютні події), або результатом людської діяльності, але протікати вже крім породили причин (відносні події) 5 . Другі виникають, але юлє людей і залежать від неї у своєму плині 6.

Аналіз юридичної літератури дозволяє виявити наступні підходить до визначення місця строків у системі юридичних фактів. Термін вважається подією як таким 7 або різновидом події того чи іншого виду (абсолютного, відносного, об'єктивного чи навіть умовного).

Віднесення терміну до абсолютних подій будується на співвідношенні часу і терміну як цілого і частини і, внаслідок цього, на визнанні прямого причинно-наслідкового зв'язку між такою властивістю часу, як об'єктивність його існування, і самою природою правовою терміну. Тому - то протиставлення будь-якої соціальної діяльності джерела часу видається, в принципі, позбавленим сенсу останньої) свою діяльність, що не виключає різну оцінку закінчення часу в правовому аспекті: набувальна і позовна давності і ін »8.

Досить своєрідною, на перший погляд, є кваліфікація правового терміни в якості гак зветься усними подіями. Подібний підхід пояснюється виділенням у категорії «правовий термін двох факторів - об'єктивного і суб'єктивного. Першим є час - непідвладна волі і свідомості форма буття речей, їх послідовного існування. У Юрою ж характеризується такими рисами, як 1) свідомо обраний масштаб часу (обертання Землі, рік, день і інші еталони часу, наприклад, термін життя людини) і 2) визначеність початковою) і кінцевого моменту) в терміну, заданістю кордонів.

Наявність зазначених факторів нібито не дозволяє віднести термін ні до абсолютних, які не мають суб'єктивного моменту, ні до відносних подій, в яких «об'єктивний і суб'єктивний фактори взаємодіють причинно: дії людини« вплітаються »в тканину закономірностей об'єктивного характеру. У факті - закінчення терміну - xapaктеp. Взаємодії інший, формальний. Значення суб'єктивного чинника полягає в тому, ч-то він фіксує відрізки об'єктивного процесу. Однак при більш уважному розгляді виявляється, що таке умовне подія все-таки тяжіє до абсолютних подій і практично нічим від них не відрізняється саме зважаючи на визнання формальної xapaктеpa взаємодії об'єктивного і суб'єктивного 9. При причислення строку до посетільним подіям вирішальним аргументом виступає те, що тривалість строків та їх межі встановлюються нормами гражданскою законодавства, угодою сторін, судом і т.п. Проте подібний вольовий характер строків практично не грає ніякої ролі, оскільки зводиться на «за визнанням його об'єктивною категорією, що не залежить в своїй течії (закінчення) від волі і діяльності суб'єктів цивільних правовідносин. У цьому випадку різниця між строком - абсолютним подією і терміном - відносним подією стає практично невловимою, оскільки місце терміну в системі юридичних фактів, в кінцевому підсумку, визначається характером його течії, яке до того ж не зовсім коректно ототожнюється з плином часу.

Сказане про віднесення правового терміну до того чи іншого виду подій можна узагальнивши наступним чином. Характерною для подібного підходу є абсолютизація властивостей часу у сфері правового регулювання, в результаті якої на термін переносяться якості цілого. Але навіть якщо погодитися з тим, то правовий термін дійсно співвідносяться з часом як частина і ціле, не можна прийняти те, що елементу, частини цього цілого притаманні всі фундаментальні властивості останнього (об'єктивність, безперервність і т.зв.). Це положення настільки очевидно, наскільки не потребує доказу. Допущення зворотного не тільки обессмислівает категорії «цілого» та «частини», але багато в чому позбавляє вдачі на існування правил про призупинення, перерві і поновлення строку, а також положення про термінових угодах.

Тому, яким чином зазвичай обгрунтовується місце правового терміну серед подій, спочатку дефектно. Саме сприйняття течії (закінчення) строку виноситься на дужки », через що фактично визнається суто об'єктивна природа даної юридичної про факту, що не допускає привнесення елементів суб'єктивного. Тим самим існуючої «протяжності» 10. Ці якості обумовлені самим призначенням терміну, спрямованого на впорядкування відносин. Однак при визначенні місця терміну в системі юридичних фактів ці вольові ознаки, по суті, відсунуті на другий план як формальні, зовнішні, які полягають лише у фіксуванні відрізків часу. Тому фактично визначальне значення надано саме самому процесу течії часу Останнє ставить під сумнів необхідність виділення поняття «умовне подія» взагалі.

Дійсно, останнім відрізняється від абсолютного події лише формальним моментом - порядком встановлення кордонів. За адже така формальність, як неважко замінити, може бути присутнім і в абсолютних події, особливо якщо згадати наведений О.А. Красавчикова приклад про те, що людина може дбати про своє здоров'я, підведення момент настання природної смерті, тому провести чітку відмінність між абсолютним і умовним подіями досить важко (якщо взагалі можливо) упускається і ОЛОВНЕ по суті терміну як юридичного факту. Адже навіть те, що ми можемо, в принципі, допустити визнання правового терміну часткою часу і, отже, підпорядкування це течії загальними правилами течії часу, не повинне вводити в оману. Ця ознака другорядний і не є визначальним у природі правовою терміну, тому що не породжує соціальне походження, вольовий джерело встановлення. Термін представляє собою лише певний зріз часу, його уявну консфукцію. Тому терміну і початкова не можуть приписуватися якості часу як певної целесной сукупності. Дотуються вище автори, не проводячи відмінності між категоріями «час» і «правовий термін», випускають з уваги важливу деталь - призначення самої системи юридичних фактів.

Дійсно, під останніми розуміються такі обставини, з настанням яких норма права пов'язує юридично значимі наслідки. Отже, чи буде те чи інше явище дійсності взагалі визнано юридичним фактом, не залежить від того, як воно «існує», тече в дійсності, підпорядковується Чи свідомості і волі немає. Це відноситься і до подій, і до дій, які становлять єдине родове поняття, виконане суб'єктивно, - юридичний факт. Інша справа, що між собою ці самі юридичні факти різняться за характером перебігу. Але це вже є ознакою, якщо можна застосувати такий термін, «другого рівня», не впливає на визнання подій і дій юридичними фактами і, тим більше, що не дозволяє визначити місце терміну в системі юридичних фактів.

Сам юридичний факт - категорія вольова, суб'єктивна. Ця обставина, не дозволяв афішувати елементи суб'єктивного в правовому терміні, виносити за «дужки» їх правову оцінку, не брати до уваги можливість призупинення, перерви, відновлення терміну, тому що з останніми пов'язані певні правові наслідки, для, упорядкування яких і розроблена система юридичних фактів.

Термін застосовується певним різновидом юридичного факту, що не зводиться до подій або дій, але представляє щось середнє між ними.

В основу цієї позиції лягло абсолютно обгрунтоване розрізнення «часу» і «терміну», які представляють собою лише співвідношення цілого і частини, окремого. Стосовно до підстав виникнення цивільних нрав і обов'язками юридичне значення має не закінчення часу взагалі, а саме закінчення терміну, який встановлюється людьми (соціумом) в процесі своєї вольової діяльності, хоча сам перебіг строку підкоряється загальним правилам плину часу, це, однак, не виключає повністю активне використання людиною часу, але просто в проектувати вигляді - терміні. Воля і свідомість впливають, наприклад, на тривалість терміну (але не часу), на його перебіг, яке може бути перервано, припинено і т.д. 11.

Саме в такому підряді закладена здорова думка, яка і є ключем до розуміння сутності терміну як юридичного права в цілому, в тому числі і позовної давності 12. Однак ця ідея так і не отримала логічної завершеності 13. Дійсно, мета будь-якої класифікація, якою б умовної вона не була, полягає в тому, щоб конкретно і вичерпно визначити істотні ознаки досліджуваного явища, що дозволяє не тільки встановити його призначення, отруїти від суміжних конструкцій, але і показати їх взаємозв'язку Визначення ж терміну просто як чогось проміжного між подіями і діями не є достатнім з огляду на свого оцінного характеру. Отже, неможливо визначити, якою мірою термін у своїй «серединності» співвідноситься з подіями і діями.

Термін кваліфікується не в якості юридичного факту як такого, а у вигляді форми, його опосередковують але й колишню форму. Причому одне і те ж явище може бути по відношенню до одних обставин змістом, але погашення до інших - формою.

Іншими словами, між формою і змістом існує нерозривний і неоднозначна зв'язок, що зв'язує їх в складну єдність. Тому якщо і намагатися уявити співвідношення між юридичними фактами, термінами і часом через категорії «форми» і «змісту», то більш правильно говорити, що час, але не термін, є формою існування цивільних правовідносин, отже, формою існування юридичних фактів - підстав виникнення правовідносин.

Па питання про те, чи слід під терміном розуміти внутрішню форму юридичних фактів, тобто їх структуру, також слід дати негативну відповідь. Структура - сукупність стійких відносин і закономірних зв'язків між елементами системи, в яку входять загальна організація предмета, процесу, тимчасове розміщення 14.

Тому термін у системі юридичних фактів є таким же структурним елементом, як події та дії, тісно пов'язаний з ними і не мислимо без них. Отже, строк не можна назвавши зовнішньою формою. У цілому ж, використання категорій «форма» і «зміст» не дозволяє більш - менш однозначно визначити місце строків у системі юридичних фактів, як і не помотає обгрунтовано довести те, що терміни до неї не належать.

Підводячи підсумки, що всі проаналізовані вище підходи мають право на існування. Інша справа, що в кожному представлено одностороннє бачення особливостей терміну. Мабуть, проблема визначення місця правового терміну в системі юридичних фактів не може мати однозначного рішення в силу специфічності природи правового терміну. Оскільки ж нашим завданням є не перегляд всієї теорії підстав виникнення цивільних правовідносин, але лише адекватне розуміння сутності терміну, в тому числі позовної давності, як юридичного факту і, відповідно, обумовлених цим особливостей дії термінів, звернемо увагу на наступне 15.

Сучасна наукова картина світу така, що існуюча дійсність розглядається як складна саморегулююча система, елементи якої перебувають у постійному взаємозв'язку. Аналогічне відбувається і в сфері правове регулювання: самостійні поодинокі явища мають значення остільки, оскільки вони взаємодіють з іншими. Власне, складну взаємодію явищ знайшло відображення в специфічні властивості терміну, через яких він і не вписався в загальноприйняту двухчленное класифікацію. Недарма ж у суперечці про місце терміну в системі юридичних фактів не було досягнуто одностайності, і були відсутні неспростовні аргумент на користь того чи іншого підходу.

По-перше, термін - на приватний випадок перебігу часу, з яким він співвідноситься як окреме і ціле. Отже, на термін можуть поширюватися загальні права на перебігу часу, але тільки в тій мірі, наскільки можливе перенесення властивостей цілого па частину. Тому багато якісні ознаки часу як певної системи об'єктивно не притаманні її окремого елементу 16. Але як би, то, не було, сам, по собі характер лікування терміну не має і не може мати основоположного значення при вирішенні питання про те, чи є термін, в принципі, юридичним фактом. У даному випадку вирішальним виявляється те обставина, що з терміном (з початком його перебігу чи ні. Причому необхідно розуміти, що зв'язок цей може бути як безпосередній (у більшості випадків), так і посредованной.

Таким чином, умоглядне поділ юридичних фактів в рамках єдиної класифікації на «події - терміни» і «дії - терміни» з визнанням за кожною складається умовної самостійності в якості предмета вивчення припустимо, необхідно і єдино можливе, щоб найбільш адекватно визначити місце терміну в двухчленной класифікації , що охоплює явища, ні до одного з яких термін направлення не відноситься.

Звідси випливає важливий в теоретичному та практичному плані висновок Поняття «одиничний (простий) юридичний факт», покликане підкреслити самостійність явища як юридичного факту, умовно. Умовно хоча б тому, що ні події, ні дії, ні терміни самі, але собі (без взаємодії один з одним) не здатні породити такі юридичні наслідки, які відповідали б потребам та інтересам учасників цивільного обороту. Важливо розуміти, що коли традиціоналісти говорять про подію або дію як певному одиничному юридичному факті, вони не беруть до уваги правової термін, з якими прямо чи опосередковано пов'язані події і дії. Оскільки термін не зводимо ні до подій, ні до дій, залишається констатувати наявність, як мінімум, двох умовно самостійних юридичних фактів.

Тому більш правильно говорить про те, що в основі будь-якого громадянського правовідносини так ні інакше лежить складний юридичний (фактичний) склад.

Важлива роль фактора часу в правовому регулюванні суспільних відносин загальновизнана, оскільки за допомогою юридичних термінів здійснюється цілеспрямований вплив на суб'єктивні права і обов'язки. Не випадково, тому особливе місце серед термінів займає позовна давність, яка визначає межі своєрідною «правомірності», бажаності поведінки суб'єктів правовідносин з точки зору його своєчасності, що необхідно для забезпечення стійкості цивільного обороту складається з умовно самостійних одиничних фактів, не завжди одночасно мають місце в дійсності, але завжди породжують певні юридичні наслідки які поступово складаються в єдине ціле - шуканий кінцевий результат 17.

Інакше кажучи, правової термін, а так само події та дії, являють собою лише умовно самостійні юридичні факт, що в результаті необхідного і неминучого взаємопов'язаного взаємодії (складний юридичний склад) породжують кінцеві правові наслідки.

Повертаючись до позовної давності, підсумуємо. Правова природа досліджуваного терміну в якості юридичного факту і зумовлені лише особливості дії виражаються в наступному. Позовна давність як правовий термін являє собою умовно самостійний юридичний факт, дія якого проявляється тільки в рамках юридичного складу - в сукупності з подіями та / або діями Сказане рівною мірою поширюється як на випадки початку перебігу позовної реалізації її наростаючого потенціалу, так і на випадки призупинення, перерви і відновлення.

Дійсно, саме, по собі виникнення позовної давності та її подальший перебіг та закінчення ніколи не перетворилося б на таке юридичне явище, яке можна кваліфікувати як підставу виникнення (зміни, припинення) цивільних прав та обов'язків, якщо б не тісний і нерозривний зв'язок з іншими умовно самостійні юридичними фактами. Позовна давність починає текти тільки в результаті порушення права (ст.ст. 195,200 ЦК України) 18.

Сама можливість заяви про закінчення позовної давності безпосередня пов'язана з тим, коли потерпіла особа обрала (і обрало взагалі) юрисдикційну форму захисту своїх порушених прав та охоронюваних законом інтересів і пред'явило відповідну вимогу. У свою чергу, дня застосування наслідків спливу позовної давності боржникові необхідно зробити заяву про це, оскільки позовна давність не застосовується проти волі зобов'язаного суб'єкта (н. 2 ст. 199 Г K РФ).

1.2 Питання вдосконалення визначення позовної давності

Проведені в роботі правова кваліфікація позовної давності і зіставлення її з іншими видами правових термінів, а також порівняльно - правовий аналіз істоти позовної давності як різновиду юридичних фактів, дозволяє констатувати неспроможність, легального визначення досліджуваного строку давності: «Позовна давність визнається строк для захисту права за позовом особи, право якої порушено »(ст. 195 ЦК РФ) Підставою для зробленого висновку є те обставина, що традіцііонная дефініція містить цілий ряд неточних положень, що вводять в оману 19.

По-перше, надмірно лаконічне за своїм формулюванням, воно побудовано на недиференційованому відношення до двох основних різновидів суб'єктивних цивільних прав - регулятивним і охоронним. Тим самим створюється помилкова ілюзія, ніби позовна давність поширюється безпосередньо на порушене регулятивне право, вимога, про захист якого пред'явлено у юрисдикційний орган. Однак подібна вистава неминуче веде до виникнення внутрішніх суперечностей у рамках традиційного вчення про позовну давність. Дійсно, для того, щоб підлягати реалізації в рамках юрисдикційної форми захисту, порушене право повинно мати здатність до примусової реалізації з допомогою владного правозастосувального акту. Для цього традиціоналістів доводиться вдаватися до постулированию права па захист як обов'язкового структурного елементу будь-якого суб'єктивного характеру, вказуючи, що саме ці правомочність підлягає погашають дії позовної давності. Але при подібному допущенні стають абсолютно незрозумілими і логічно нізвідки не випливають багато теоретичні висновки та законодавство: наприклад, чому з закінченням позовної давності порушене право продовжує існувати всупереч тому, що воно втратило одного з обов'язкових ознак, що роблять його правом?

По - друге, говорячи виключно про «захист прав», законодавець вступає в протиріччя з загальновизнаним і доведеним фактом, згідно з яким поряд з порушеними правами самостійним предметом захисту виступають охоронювані законом інтереси. Побічним наслідком подібного обмежувального підходу законодавця є намітилися останнім часом понятті включаючи у предмет захисту не тільки охоронювані законом інтереси, але і те, що належним чином не визначено, ні в теорії, ні на практиці, - свободи. Ні до чого, крім додаткової термінологічної плутанини і правової невизначеності, подібні наукові дослідження не призводять.

По - третє, визнаючи, що вимога про захист може пред'являтися «обличчям, право якою порушено», летальну визначення значно звужує, крутий осіб, пов'язаних з дією позовної давності. Буквальне слідування законодавчого правилом призводить до безглуздої ситуації, коли позовна давність не підлягає застосуванню з огляду на те, що вимога про захист пред'являється особами (наприклад, прокурором, громадськими органами), що не мають матеріальної зацікавленості в результаті правового конфлікту. Однак таке тлумачення навряд чи відповідає дійсному призначенню позовної давності

Крім того, настільки мізерне увагу законодавця до проблеми осіб, які беруть участь у правовідносинах з приводу дії позовної давності, не мною не викликати загальну теоретичну не розробленість проблеми суб'єктів позовної давності. Помилкова судова практика, пов'язана з ототожненням матеріального поняття «сторін у суперечці» з процесуальним поняттям «сторони у справі», а також думки, згідно з якими заявляти про застосування наслідків спливу позовної давності можуть не тільки особи, до яких ставить вимогу, але і самі потерпілі від порушення, свідчить про необхідність поглибленого вивчення зазначеної «суб'єктної" проблематики.

По - четверте, позиціонуючи позовну давність як строк «для захисту права судом за позовом» законодавець провокує зведення позовної давності виключно до галузі судочинства (процесу у вузькому сенсі). Це спричиняє ототожнення позовної давності, у протиріччі з її приватно - правової та матеріально - правовою природою, з процесуальними, а також деякими іншими публічно - правовими термінами. На додаток до цього, з - за відомості позовної давності лише до судової діяльності абсолютно невирішеною залишається проблема термінів захисту в рамках іншої, ніж судова, юрисдикції.

Однак перед тим, як сформулювати визначення позовної давності, необхідно зробити наступну ремарку щодо запропонованих у науковій літературі інших визначень позовної давності. Визнаючи, в цілому, що в кожному з них містяться заслуговують підтримки ідеї, ми, тим не менш, не можемо приєднатися до жодного з них через властивих їм тих чи інших недоліків приватного характеру.

Зустрічаються в літературі визначення позовної давності допустимо розділити на наступні групи.

По - перше, визначення, що не спираються в якості своєї основи па теорію регулятивних і охоронних прав. Наприклад, позовна давність визначається як. 1) «термін, протягом якого особа, право якої порушено, може вимагати примусового здійснення або захисту свого права - строк захисту цивільних вдача - позовна давність» 20, 2) «час, із закінченням якого погашається можливість примусового здійснення порушеного цивільного права за допомогою цивільного позову »21, 3)« термін, який тягне за собою припинення права па позов внаслідок не пред'явлення позову протягом терміну, зазначеного в законі »22; 4)« ... певний термін, протягом якого допускається примусове здійснення, у тому числі шляхом використання права на позов »23.

З нашої точки зору, неприйнятність такого роду визначень обумовлена ​​початковим дефектом методологічної бази, побудованої на недіфферінцірованном відносно до регулятивних і охоронних прав.

По - друге, визначення, не розкривають суб'єктну проблематику позовної давності. Так, «позовною давністю називається термін для існування права на судовий захист порушеного цивільного права, а також можливості реалізації охоронюваних законом інтересів» 24. Разом з тим, правильне уявлення про суб'єктів правовідносин з приводу дії позовної давності має важливе значення, оскільки дозволяється встановити, від чиїх і яких дій залежить підсумкова актуалізація погашає дії позовної давності.

По - третє, визначення, надмірно розширюють предмет захисту. Однак очевидно, що включення в дефініцію тієї чи іншої ознаки увазі його розкриття та пояснення. У чатності, «позовною давністю визнається встановлений законом термін реалізації вдачі на захист порушеного суб'єктивного матеріального цивільного права, охоронювані законом інтереси чи свободи за позовом уповноваженої особи» 25.

Однак представляється, що судження, згідно з якими позовна давність поширюється па порядок захист свобод, яким не дається навіть визначення, що дозволяє відмежувати їх від прав і охоронюваних законом інтересів, не вносять визначеності. в уявлення про сутність позовної давності.

По - четверте, визначення, що не торкаються питання заснування позовної давності. Наприклад, позовною давністю визнається «строк для захисту права чи охоронюваного законом інтересу, за позовом зацікавленої особи» 26 або «час, в межах якого допускається примусове здійснення домагання за допомогою юрисдикційного органу» 27.

Звернення до цього елементу позовної давності обумовлено необхідністю подолання помилкового ототожнення поняття «порушення права» з одним із його проявів - «правопорушенням». Останнє веде до необгрунтованого звуження предметної області дії позовної давності.

По - п'яте, визначення, що обмежують сферу застосування позовної давності виключно областю судової діяльності. Наприклад, позовної давності визнається 1) «термін, після закінчення якого погашається право па судовий захист» 28;

термін, що визначає кордон здійснення права на захист у позовному порядку 29,

«Термін, із закінченням якого, якщо позов не пред'явлений, погашається викликане цивільним правопорушенням цивільне право особи на задоволення позову - право на« щита за позовом - право на позов »30.

Між тим, допущення законодавчому захисту, здійснюваної в іншому, ніж судовий, юрисдикційному порядку, а також визнання множинності юрисдикційних (процедурних) форм захисту переконливо доводять необхідність розширення сфери застосування позовної давності.

З урахуванням у казанного зауважень, а також проведеного дослідження поняття позовної давності вважаємо можливим сформулювати наступне визначення позовної давності.

Позовною давністю (давністю приватних домагань) визнається встановлений законом термін дня можливе примусового здійснення охоронного права вимоги заінтересованої особи по відношенню до суб'єкта матеріальної правової обов'язки з метою захисту порушених регулятивних прав і охоронюваних законом інтересів, із закінченням якого, за умови заяви про це суб'єктом матеріальної обов'язки в належному порядку, підвищується здатність охоронного вдачі вимоги до здійснення в рамках юрисдикційної форми захисту.

У зв'язку із запропонованим визначенням позовної давності пропонується внести наступні зміни у Цивільному кодексі України.

Ст. 195 Г К РФ викласти в такій редакції: «Позовна давність визнається термін для примусового здійснення зверненого до суб'єкта обов'язки (боржника) охоронного вдачі вимоги (права на захист) зацікавленої особи (кредитора) з метою захисту порушених регулятивних прав і охоронюваних законом інтересів за допомогою акту юрисдикційного органу ».

У всіх статтях ГК РФ слова «суд» і «позов», а також похідні від них замінити відповідно словами «юрисдикційним орган» і «вимога».

Абзац I п. 2 ст. 199 ГК РФ доповнити таким реченням: «Для цілей цієї статті під стороною в суперечці розуміється виключно учасник спірного матеріального правовідношення, на якому лежить обов'язок (боржник)».

Доповнити статтю 206 ЦК РФ абзацом першим такого змісту: «Закінчення позовної давності припиняє здатність охоронного права вимоги до здійснення в рамках юрисдикційної форми захисту і не витрачає можливості здійснення права вимоги незалежно юрисдикційної форми захисту, а так само не витрачає існування охоронних прав на здійснення односторонніх дій (наприклад, абз. I п. 1 ст. 359, ст. 397, абз. 1 п. 3 ст. 503, п. 2 ст. 896 ГК РФ та інші) і порушених регулятивних прав і охоронюваних законом інтересів ».

РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ позовної давності

2.1 Підстава застосування позовної давності

При дослідженні поняття позовної давності важливе значення тліє з'ясування дійсного сенсу традиційного словосполучення «право, якого порушено» в легальній дефініції (ст. 195 ЦК РФ).

На перший погляд, необхідність встановлення дійсного сенсу словосполучення «право якого порушено» в легальній дефініції позовної давності може здатися банальним переливанням з пустого в порожнє. Зайвим підтвердженням цьому, начебто, служить аналіз наукової літератури. Практично у всіх серйозних дослідженнях питання про «порушення права» в якості підстави позовної давності або обходиться стороною, або не одержує спеціального розгляду як не викликає жодних сумнівів 31.

Однак навіть на тлі такого, здавалося б, «безпроблемного підходу» до однієї з складових інституту позовної давності подив викликає те, з якою легкістю більшість більшість при характеристиці позовної давності підміняють одні поняття іншими. Практично у всіх роботах зміст позовної давності розкривається не через «порушення права», а через «правопорушення», або ж зазначені поняття використовуються як взаимозаменяющие 32.

Тлумачення Є.А. Крашенинникова «порушення права» у зв'язку з поняттям позовної давності не може бути прийнято з огляду на наступних причин.

По-перше, для ототожнення «правопорушення» і «порушення права» немає підстав. Доводи на користь супротивного, висунуті Є.А. Крашенинникова і приєдналися до нього А.В Вошатко, при уважному розгляді не витримують критичної перевірки зважаючи внутрішньої суперечливості Отже, якщо вихідний теза хибна, то не має вдачі на існування зроблений на його основі висновок, ніби об'єктивного протиправні діяння, правомірні дії і події не охоплюються «порушенням права».

По - друге, в зв'язку з цим немає ніяких видимих ​​або прихованих перешкод до визнання того, що згадане «порушення вдачі» охоплює але своєму дійсному глузду і об'єктивно протиправні діяння, і правомірні дії, і події, оскільки стан «нарушенности» вдачі може бути як результатом «правопорушення», так і результатом інших перерахованих вище юридичних фактів.

По - третє, в такій же мірі невдала і, але суті своєї невірна спроба кваліфікувати як охоронного право страхувальника вимагати виплати страхового відшкодування в результаті настання страхового випадку та, відповідно, обов'язок страховика цю виплату зробити. Визнання за вдачею і обов'язком, підставою виникнення яких є зобов'язання - договір майнового страхування, охоронного характеру в сенсі теорії регулятивних і охоронних прав суперечить сутності, як самої теорії, так і отримав останнім часом визнання вченню про співвідносних правовідносинах, відповідно до якого зобов'язальні й охоронні відносини (а так само вдачі та обов'язки) вважаються самостійними різновидами.

У кращому випадку, можна було б говорив, про охоронному характері договору страхування, але тільки в значенні, відмінному від того змісту, який вкладається в охоронні вдачі відповідно до теорії регулятивних і охоронних вдачу. Проте в подібній ситуації говорити про вибагливій (охоронної, правотребовательной) природі вдачі страхувальника на виплату страхового відшкодування та відповідної обов'язки страховика вже не доводиться.

За навіть якщо відволіктися від неймовірності і необгрунтованість визнання, зазначених права і обов'язки як охоронних у світлі теорії регулятивних і охоронних нрав і, отже, визнати сам договір майнового страхування охоронним, це не змінює суті питання. У кращому випадку, подібне припущення може претендувати лише на роль винятку. Проте загальновідомо, що виключення. По - четверте, не менше заперечень викликає і характеристика страхового випадку, особливо в його зв'язку з характером страхувальника на виплату страхового відшкодування, за допомогою процесуальної категорії - приводу до позову. Страхове зобов'язання не мислимо без страхового ризику і страхового випадку. Однак ще ні в кого матеріальність того зобов'язання і що випливають з нього прав та обов'язків не викликала сумніву. Не можна не додати що, як саме використовується в концепції ярославської школи процесуальна категорія, не тільки не відповідає її справжньому змісту, але суперечить теорії процесу, законодавству і правозастосовчій практиці.

Іноді позивач, звертаючись до арбітражного суду, посилається на конкретну дату, коли він дізнався про порушення свого права, в той час як за змістом статті 200 ЦК України ця дата має значення лише за відсутності у нього можливості дізнатися про таке порушення раніше. Питання про початок перебігу строку позовної давності стосовно до вищесказаного досліджувався судом при розгляді наступного справи.

Управління Пенсійного фонду району (далі - Управління), посилаючись на Федеральний закон від 17.12.2001 р. № 173-ФЗ "Про трудові пенсії в Російській Федерації" 33, звернулося до арбітражного суду з позовом про стягнення з підприємця шкоди, заподіяної внаслідок надмірно виплаченої працівникові пенсії за період з 11.09.2003 по 31.12.04. Рішенням суду, залишеним без зміни постановою апеляційної інстанції, в задоволенні заявленої вимоги відмовлено у зв'язку із закінченням трирічного строку позовної давності, про застосування якого заявлено відповідачем. На думку Управління, термін позовної давності повинен обчислюватися з 25.07.05 (моменту перевірки), а не з 2004 р., коли Управлінню у відповідності з Указом Президента Російської Федерації від 27.09.2000 № 1709 "Про заходи щодо удосконалення управління державним пенсійним забезпеченням у Російської Федерації "34 були передані повноваження з призначення і виплати пенсій. Касаційна інстанція не погодилася з думкою Управління, вказавши на те, що термін позовної давності повинен текти з моменту, коли Управління повинна була дізнатися про переплату пенсії, що в даному випадку відбулося набагато раніше проведення перевірки 35.

У Постанові ФАС Поволзької округу від 12.01.2007 р. № А55-10775/06 вказано наступне. Висновок суду про те, що для пред'явлення вимоги про стягнення безпідставного збагачення за період з жовтня 2002 по червень 2003 р. позивач (КУГІ) пропустив строк позовної давності, про застосування якого заявив відповідач, відповідає статтям 196, 199, 200 Цивільного кодексу Російської Федерації. Про те, що відповідач не оплачує користування земельною ділянкою, КУГІ як органу, що здійснює контроль за використанням державного майна, повинно було бути відомо безпосередньо протягом періоду, коли таке користування мало місце 36.

У Постанові ФАС Поволзької округу від 17.11.2005 р. № А55-1477/2005 міститься висновок про те, що термін позовної давності при розгляді вимоги по оскарженню угоди приватизації для КУГІ почав текти з дати затвердження плану приватизації, а не з моменту проведення перевірки правильності приватизації 37.

Скасовуючи судові акти і відмовляючи в позові у зв'язку з пропуском строку позовної давності, касаційна інстанція вказала наступне. Про те, що спірне майно, формально передане за актом від 19.07.2000, фактично передано не було, товариство мало дізнатися в момент складання акта. Доводи позивача про те, що про порушення свого права він дізнався після проведення інвентаризації майна новопризначеним 18.04.02 генеральним директором Л., неспроможні. У Постанові Пленуму N 15/18 (пункт 13) містяться такі роз'яснення. При розгляді заяви сторони у спорі про застосування позовної давності щодо вимог юридичної особи необхідно мати на увазі, що в силу пункту 1 статті 200 ГК РФ протягом терміну позовної давності починається від дня, коли юридична особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права. З урахуванням цього довід новопризначеного (обраного) керівника про те, що він дізнався про порушене право очолюваного ним юридичної особи лише з часу свого призначення (обрання), не може служити підставою для зміни початкового моменту перебігу строку позовної давності, оскільки в даному випадку заявлено вимога про захист прав юридичної особи, а не прав керівника як фізичної особи. Зазначена обставина не є підставою і для перерви перебігу позовної давності 38.

У цивільному праві складна за своїм змістом категорія «порушення права» характеризує, по-перше, сам процес, так би мовити, заподіяння порушення, а по-друге - результат цього процесу, тобто стан «нарушенности». Саме таким чином проявляються властивості динаміки і статики «порушення права», співвідносяться між собою як причина і наслідок і тому не тотожні один одному. Властивості динаміки «порушення права» притаманне різноманіття, тому стан «нарушенности» (однакове прояв статики «порушення права») може бути об'єктивним результатом як «правопорушення», так і інших юридичних фактів - «правомірних дій», «об'єктивно протиправних діянь» і « подій ».

Отже, за своїм дійсному змістом словосполучення «... право, якого порушено »в легальній дефініції позовної давності (ст. 195 ЦК РФ) охоплює як динамічний, гак і статичний прояви« порушення права », тобто« порушення права »як причину і« порушення права »як наслідок. Інакше кажучи, підставою позовної давності може бути не тільки «правопорушення» у власному сенсі, але правомірні дії, об'єктивно протиправні діяння та події, оскільки всі вони в якості причини тягнуть стан «нарушенности» права як об'єктивний результат.

Аналіз монографічної літератури показує, що проблема конфліктності у праві 39 розроблялася цивілістами саме на основі поняття «порушення права», а не за допомогою розкриття поняття «правового спору». Причому з - за того, що практично абсолютна більшість подібних досліджень проводилося в рамках інституту юридичної відповідальності, найбільший розвиток отримало не стільки загальне зрозуміле «нарушенности», скільки один з його різновидів - поняття «правопорушення». Сказане дозволяє приєднатися в цілому до найбільш загальним визначенням «порушення вдачі», яке було сформульовано Д.І. Мейєром і наводилося вище по ходу викладу концепції ярославської школи. «Порушення права» являє собою «юридичну дію спрямоване з боку його автора до сорому іншої особи в здійсненні права» 40.

Навпаки, в науці процесуального права отримало розвиток поняття «суперечки», «оспорімості». Однак оскільки звернення до уповноваженого органу за здійсненням захисту в рамках юрисдикційної форми зумовлене саме тим, що відбулося порушення регулятивних прав і охоронюваних законом інтересів, оскільки навіть розробляється процесуалістами поняття «суперечки» має матеріально - правові підстави.

«Суперечка» ... означає різні види перешкод, опору, перешкоди до здійснення права, а також поведінка зобов'язаних осіб, яке створює непевність, невизначеність у праві, невідомість і сумнів в існуванні права або невизначеність у змісті та обсязі правомочностей »41. Тому вважається, що поняття «суперечка» представляє собою таке загальне поняття, яке вбирає в себе «більш вузьке конкретне поняття - порушення права». Наслідком того є уявлення, згідно з яким виконавча права вимоги (претензії) виникають з приводу порушення вдачу, а установітельние - у зв'язку з оскарженням прав (у вузькому сенсі) 42.

Забігаючи наперед, відзначимо, що позовна давність не поширюється на установітельние права вимоги, що пояснюється особливостями змісту цих домагань 43, які обумовлені, у свою чергу, характером тих юридичних фактів, які спричиняю їх виникнення. Отже, «оспорювання», що розуміється у вузькому сенсі, не охоплюється поняттям «основа» позовної давності.

Разом з тим, поняття «порушення права», що є різновидом «оспорювання» у широкому сенсі, охоплює всі можливі прояви «стиснень у здійсненні вдачі» і тому представляється найбільш ємним терміном, що дозволяє відобразити все різноманіття юридичних фактів як «підстави» позовної давності. Тому немає ніякої необхідності в зайвому дублювання термінів, яке відбувається, коли вчені при дослідженні позовної давності оперую фразами типу «термін для захисту порушеного або (оскарженого права», що до того ж загрожує помилковою кваліфікацією природи того чи іншого терміну.

2.2 Правові конструкції позовної давності (перерва, призупинення, відновлення терміну позовної давності)

Позовна давність, як і будь-який строк, має три основні характеристики: момент початку перебігу, момент закінчення перебігу і період дії. Найчастіше позовна давність тече безперервно. Але можуть виникнути обставини, завдяки яким у період її дії можливі зміни, а саме: призупинення і переривання перебігу строку, а також після закінчення дії і відновлення терміну позовної давності.

У вітчизняній юридичній літературі час від часу піднімається питання про початок перебігу строку давності за віндикаційним позовом у тих випадках, коли власник не знає, хто порушив його право.

На думку С. Сарбаш, не може початися протягом строку давності, поки власнику невідомо, в чиєму фактичному володінні знаходиться його річ, хоча про сам факт втрати (втрати) речі він знає. 44

Іншу позицію займає А.П. Сергєєв: «Закон пов'язує початок перебігу позовної давності лише з тим, що особа дізналася або повинна була дізнатися про факт порушення свого права ... Так, особа, право якої порушено, може не знати, хто є правопорушником, або не мати відомостей про місце його знаходження ... Всі ці та подібні з ними обставини за чинним законодавством не впливають на початок перебігу позовної давності ». 45 В іншому випадку, на думку А.П. Сергєєва, правила про позовну давність втратили б значною мірою визначеність як своє необхідну якість, а також відкрилися б широкі можливості для зловживань.

При розгляді цього питання слід мати на увазі, що в деяких країнах інститут позовної (погасительной) давності в принципі не застосовується до права власності.

Абсолютно ясно, що протягом часу призупинити можна, так само як не можна його уповільнити або прискорити. Тому таке призупинення перебігу розглянутого строку є умовним і означає, що період часу, протягом якого мало місце та чи інша обставина, що приймається законом до уваги, не зараховується в строк позовної давності. 46

Слід зазначити, що вказаної правової конструкції притаманні такі ознаки:

призупинення можливо тільки у випадках, прямо обумовлених законом;

після відпадання обставин, що викликали призупинення, термін позовної давності продовжує свій плин, тобто не можна почати обчислення строку заново;

тривалість часу призупинення не визначена; таким чином, воно може тривати як завгодно довго, поки не відпадуть обставини, згадані в ст.202 ГК РФ. Підстави зупинення перебігу строку позовної давності чітко регламентовані цивільним законодавством (ст. 202 ЦК РФ):

надзвичайна і невідворотна за даних умов подія (непереборна сила);

перебування позивача або відповідача у складі Збройних Сил, переведених на воєнний стан;

встановлена ​​на підставі закону Урядом Російської Федерації відстрочка виконання зобов'язань (мораторій);

призупинення дії закону чи іншого правового акту, що регулює відповідне ставлення.

Поняттям "непереборна сила" 47 або форс-мажорною обставиною охоплюються як стихійні лиха і руйнівні явища природи (землетруси, повені, снігові замети, обвали і т.п.), так і суспільні явища (епідемії, військові дії, безлад, громадянські війни, страйки і т.п.), які порушують нормальну роботу транспорту, зв'язку, судів та інших органів і тим самим перешкоджають своєчасному пред'явленню позову. 48

Основні ознаки, що характеризують непереборну силу, дані в самому тексті п. 1 ст.202 ГК РФ. До них відносяться:

1) надзвичайність обставини;

2) невідворотна настання обставини за даних умов.

Відомо, що надзвичайність обставини означає відсутність необхідної закономірності в розвитку подій, фактів, серед яких виникає явище, що характеризується як непереборної сили. Невідворотна настання події означає відсутність необхідних і достатніх засобів, за допомогою яких можливо було б запобігти настанню насувається події, не допустити виникнення тих наслідків, які виявляються неминучими у зв'язку з цією подією.

Необхідно відзначити, що визнання події в якості непереборної сили можливе лише з урахуванням всіх мали місце конкретних обставин і відносності ознак непереборної сили, оскільки те чи інше подія може бути визнано непереборною силою за одних умов і не може бути визнано такою при інших обставинах. Тому приналежність тих чи інших явищ до непереборної сили не є раз і назавжди встановленої.

Абсолютно ясно, що перебіг строку позовної давності зупиняється, якщо зазначена обставина перешкодило саме пред'явленні позову. Наприклад, кредитор опинився в зоні землетрусу і внаслідок цього не міг звернутися з позовом.

Іншою підставою є знаходження однієї із сторін у складі Збройних Сил, переведених на воєнний стан. Причому вищезазначене положення випливає з указу Президента РФ, тому що відповідно до ст. 87 Конституції РФ "у разі агресії проти Російської Федерації або безпосередньої загрози агресії Президент запроваджує на території країни або окремих її місцевостях військовий стан з негайним повідомленням про це Раді Федерації та Державній Думі". За змістом ст. 202 ЦК РФ поняття "Збройні Сили" охоплює не тільки власне армію, але і залізничні, прикордонні війська і т.д. Однак відомо, що термін позовної давності не припиняється у зв'язку з простим закликом громадянина на дійсну службу до Збройних Сил або на військові збори в мирний час.

Слід зазначити, що редакція ст. 202 ЦК РФ не точна - згідно зі ст. 87 Конституції РФ, у разі агресії проти РФ або її безпосередньої загрози Президент РФ вводить військовий стан на території Російської Федерації або в окремих її місцевостях, а не в Збройних Силах.

Відповідно до Федеральним конституційним законом від 30 січня 2002 р. № 1-ФКЗ «Про воєнному стані» 49 режим воєнного стану включає в себе комплекс економічних, політичних, військових та інших заходів, спрямованих на створення умов для відбиття або запобігання агресії проти РФ. У період дії воєнного стану можуть обмежуватися права і свободи громадян, на них можуть покладатися додаткові обов'язки. Збройні Сили можуть бути залучені для забезпечення режиму воєнного стану.

Таким чином, якщо мати на увазі чисто редакційну сторону питання, то точніше було б говорити не про знаходження у складі Збройних Сил, переведених на воєнний стан, а про знаходження у складі Збройних Сил під час дії режиму військового положення на території РФ або в окремих її місцевостях.

Але можна розглянути і змістовну сторону цього питання: чи не занадто вузька диспозиція норми ст. 202 ЦК РФ?

У Федеральному законі від 28 березня 1998 р. № 53-ФЗ «Про військовий обов'язок і військову службу» 50 передбачено: «Особливості проходження військової служби при введенні надзвичайного стану та воєнного стану, а також в умовах збройних конфліктів визначаються федеральними конституційними законами, федеральними законами , Положенням про порядок проходження військової служби та іншими нормативними актами Російської Федерації ». У п. 3 ст. 2 згаданого Положення йдеться про можливість направлення військовослужбовців для виконання завдань в умовах «озброєних конфліктів (для участі в бойових діях)».

Як відомо, після закінчення Великої Вітчизняної війни на території Росії не вводилося воєнного стану. Разом з тим громадяни, які перебували у Збройних Силах, брали участь у бойових діях. Відповідно до чинного законодавства на цих громадян не поширюється положення про зупинення строку позовної давності. Вважаємо, що це не справедливо. У військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, мабуть, повинно бути не менше підстав для тих чи інших привілеїв, ніж у громадян, які перебували у складі Збройних Сил під час дії воєнного стану.

У силу Федерального конституційного закону від 30 травня 2001 р. № 3-ФЗ «Про надзвичайний стан» 51 у виняткових випадках на підставі Указу Президента РФ для забезпечення режиму надзвичайного стану можуть залучатися Збройні Сили РФ, інші війська і військові формування.

У зв'язку з викладеним представляється доцільним сформулювати п.п. 2 п. 1 ст. 202 ЦК РФ таким чином: «Якщо позивач або відповідач перебувають у складі Збройних Сил під час дії режиму воєнного стану, надзвичайного стану, а також в умовах збройних конфліктів».

Наступною підставою для зупинення перебігу строку позовної давності Цивільний кодекс РФ визнає мораторій. Причому відстрочка у виконанні зобов'язань, чи мораторій, 52 оголошений Урядом Російської Федерації, приймається до уваги лише тоді, коли підставою для нього служить закон (цього правила не передбачав ні ЦК РРФСР 1922 р., ні ЦК РРФСР 1964 р.). В даний час відсутні закони, в яких містилися б норми, що можуть послужити підставою для оголошення Урядом РФ мораторію.

Слід також зазначити, що мораторій як підставу зупинення позовної давності відрізняється від непереборної сили тим, що створює не фактичні, а юридичні перешкоди для пред'явлення позову. У даному випадку компетентний державний орган в особі Уряду РФ відсуває термін виконання зобов'язань і тим самим "заморожує" на певний період існуюче право вимоги примусового виконання зобов'язань боржниками. А сенс призупинення перебігу строку позовної давності у випадках оголошення мораторію той же, що і при інших підставах, тобто час, на який оголошена відстрочка виконання за зобов'язаннями, не зараховується у вищевказаний термін.

Постанова Уряду Російської Федерації про відстрочку виконання може ставитися до певного виду зобов'язань з урахуванням суб'єктивного складу сторін. Можливо також встановлення відстрочки за всіма зобов'язаннями з участю певної категорії суб'єктів. В останньому випадку може мати місце загальний мораторій на відміну від приватного, застосовуваного щодо окремих, конкретних зобов'язальних відносин і до певних категорій суб'єктів.

І останнє: у чинному цивільному законодавстві з'явилося нове підставу призупинення терміну позовної давності - призупинення дії закону чи іншого правового акту, що регулює відповідне ставлення (п. 4 ч. 1 ст. 202 ЦК РФ). Рішення про це може бути прийнято компетентним державним органом, який, не скасовуючи нормативний акт в принципі, блокує його дію на період існування певних, як правило надзвичайних, обставин. У цьому сенсі призупинення дії закону чи іншого правового акта близько до мораторію. Слід вказати очевидність того, що якщо рішенням компетентного органу призупинено дію цього закону, то немає правових підстав для вимог, заснованих на цьому законі.

Усі зазначені обставини носять об'єктивний характер, вони не залежать від волі сторін.

Крім випадків, описаних у ст. 202 ЦК РФ, закон передбачає і деякі інші підстави для зупинення давності за окремим вимогам. Так, якщо судом залишено без розгляду цивільний позов, пред'явлений у кримінальній справі, то започаткували до пред'явлення позову перебіг позовної давності зупиняється до дня набрання законної сили вироком, яким позов залишено без розгляду (ст. 204 ЦК РФ). Іншими словами, період перебування цивільного позову в кримінальній справі виключається з терміну позовної давності.

Очевидно, що перебіг позовної давності зупиняється і у разі призупинення провадження у справі. У п.1 ст. 143 АПК РФ і ст.215 ЦПК РФ наведений вичерпний перелік підстав зупинення провадження: неможливість розгляду справи до вирішення іншої справи, що розглядається Конституційним Судом Російської Федерації, конституційним (статутним) судом суб'єкта Російської Федерації, судом загальної юрисдикції, арбітражним судом; перебування громадянина-відповідача в діючій частині Збройних Сил Російської Федерації або клопотання громадянина-позивача, який перебуває в діючій частині Збройних Сил Російської Федерації; смерть громадянина, що є стороною у справі, якщо спірні правовідносини допускає правонаступництво; втрата громадянином, який є стороною у справі, дієздатності.

Відповідно до п.2 ст. 202 ЦК РФ призупинення відбувається за умови, якщо зазначені у цій статті обставини виникли або продовжували існувати в останні шість місяців строку позовної давності, а якщо цей строк дорівнює шести місяцям або менше шести місяців - протягом позовної давності. При цьому законодавець виходить з того, що якщо дію певних обставин припинилося до настання останніх шести місяців, то позивач у своєму розпорядженні достатню періодом часу для реалізації права на позов, а тому немає підстав для зупинення перебігу строку позовної давності.

Фактично останні шість місяців позовної давності обчислюються не за правилами реального часу. Якщо до цього моменту весь той період реального часу, в якому почалося перебіг позовної давності, збігався з цим терміном, то останні шість місяців реального часу можуть бути "виключені" з даного терміну, якщо, як вже зазначалося вище, буде встановлено наявність в цей період певних, зазначених у законі обставин. Після того як зазначені обставини припинять своє існування, обчислення позовної давності продовжується. Якщо після припинення обставин, що припинили перебіг позовної давності, залишається шість місяців, то даний термін підлягає подовженню до 6 місяців. Однак якщо термін позовної давності законом встановлений менше 6 місяців, то він подовжується до строку позовної давності.

Даний інститут при певних припущеннях міг би бути також витлумачений як продовження при необхідних умовах позовної давності на період дії зазначених у законі обставин і на шість місяців після закінчення їх дії. Але перевагу віддано іншому технічному прийому: період дії обставин, "які призупиняють позовну давність", не зараховується в строк позовної давності з моменту, коли таке припинення відбулося, і до відпадання цих обставин 53. Здається, таке рішення логічно і виправдано.

Відповідно до ч. 2 ст. 198 ГК РФ підстави зупинення, а також перерви перебігу строку позовної давності можуть встановлюватися Кодексом або іншими законами. Причому, згідно абз.2 п.2 ст. З ГК РФ, норми цивільного права, містяться в інших нормативно-правових актах, повинні відповідати чинному Цивільному кодексу РФ. На ділі ж нерідко зустрічаються суперечності, необхідність ліквідації яких очевидна. В якості прикладу можна вказати на ст.304 Кодексу торговельного мореплавання РФ, згідно з якою пред'явлення до морського перевізника претензії, що випливає з перевезення вантажів, пасажирів, багажу в закордонному сполученні, протягом річного терміну позовної давності припиняється. Проте після введення в дію другої частини ГК РФ такий підхід навряд чи можливий стосовно морського перевезення вантажів у закордонному сполученні. По-перше, в даний час для всіх перевезень вантажів (у тому числі для морських в закордонному сполученні) відповідно до п. З ст.797 ГК РФ встановлено єдиний річний строк позовної давності. По-друге, мета цього положення Кодексу торговельного мореплавання РФ - встановити для морських перевезень вантажів у закордонному сполученні з урахуванням їх специфіки більш тривалий термін позовної давності, ніж при перевезеннях у внутрішньому сполученні, але ця мета недосяжна, оскільки для вимог з перевезень у внутрішньому сполученні в строк позовної давності не включається час, передбачений транспортним статутом (кодексом) для пред'явлення претензії. Абсолютно ясно, що необхідно привести у відповідність з Цивільним кодексом РФ вищевказану норму Кодексу торгового мореплавання РФ.

Необхідно вказати ще на одну важливу обставину. Так, хоча в аналізованій статті (ст. 202 ЦК РФ) говориться, що протягом терміну триває "з дня припинення обставини, була підставою для зупинення давності", все ж слід мати на увазі, що протягом терміну поновлюється з наступного дня (після дати припинення обставини ). Справа в тому, що в даному випадку діє загальне правило, а саме: "Перебіг строку, визначеного періодом часу, починається на наступний день після календарної дати або настання події, якими визначено його початок" (ст. 191 ЦК РФ). Таким чином, у наявності протиріччя між нормами Цивільного кодексу РФ. Тому перше речення п. З ст.202 ГК РФ має звучати так: «З наступного дня після припинення обставини, була підставою для зупинення позовної давності, перебіг строку давності продовжується».

Розглянемо ст. 203 ЦК РФ, що регламентує порядок перерви перебігу позовної давності. Головна відмінність перерви від призупинення плину розглянутого терміну полягає в тому, що час, що минув до перерви позовної давності, не приймається до уваги і не зараховується, а після перерви знову починає текти строк позовної давності, тобто в будь-якому випадку заново починається протягом всього строку (абз. 2 ст.203 ГК РФ). Слід вказати на ще одна важлива відмінність: якщо призупинення позовної давності викликається, як правило, не залежними від волі зацікавлених осіб подіями триваючого характеру, то перерва позовної давності закон пов'язує з вольовими діями позивача чи відповідача.

Отже, за своєю суттю розглядається поняття означає, що протягом "старого" строку позовної давності припиняється. Це відбувається всякий раз, коли позов пред'являється до суду. Подальше обчислення позовної давності в цьому випадку стає безглуздим, оскільки зацікавлена ​​особа здійснила своє право на захист. Позовна давність виявляється перерваної до свого фактичного закінчення.

Важливе значення для правильної оцінки моменту перерви течії розглянутого терміну має та обставина, що законодавець пов'язує з такою перервою не будь-яке пред'явлення позову, а лише те, яке зроблено в установленому порядку. 54 Таким чином, якщо позов поданий з порушенням порядку, передбаченого чинним процесуальним законодавством , тобто, наприклад, порушена підвідомчість розгляду справ, не дотриманий порядок пред'явлення позову (ст.ст. 128,129 АПК РФ; ст. 135 ЦПК РФ), то такий позов не перериває перебігу позовної давності.

Відомо, що підставами перерви можуть бути не тільки пред'явлення позову, але і будь-які інші дії, що свідчать про визнання боргу боржником. Коло цих дій у ст. 203 ЦК РФ чітко не прописаний. Здається, слід доповнити перелік дій, що свідчать про визнання боргу. Тим більше що є конкретний досвід закордонного цивільного права, використання якого представляється доцільним. Так, наприклад, в Німеччині деякі підстави перерви перебігу строку позовної давності прямо вказані в законі, а саме: сплата частини боргу або відсотків, надання забезпечення, що свідчить про визнання боргу (§ 208 Німецького цивільного уложення).

Оцінюючи обставини, що свідчать про визнання боргу, необхідно взяти до уваги те, що закон пов'язує з такою перервою вчинення боржником відповідних дій. Тому необхідно зауважити наступне: оскільки в ст.203 ГК РФ сказано, що перебіг строку позовної давності переривається вчиненням зобов'язаною особою дій, які свідчать про визнання боргу, то позовна давність не може перерватися допомогою бездіяльності вказаної особи. Наприклад, якщо боржник не заперечив платіжний документ про безакцептному (безспірному) списання грошових коштів, можливість заперечування якого передбачена законом або договором, то даний факт не може служити доказом, що свідчить про визнання зобов'язаною особою боргу (п. 17 Постанови пленумів Верховного Суду РФ і Вищого Арбітражного Суду РФ № 15/18), тобто необхідні дії зобов'язаної особи, що свідчать про визнання боргу. До речі, як показує практика, як визнання боргу може розглядатися і факт підписання документа (договору), відповідно до якого сторони мали намір змінити зобов'язання, з яких виникають вимоги позивача, незважаючи на те, що цей документ був оцінений судом як неукладений.

Існуюча судова практика російських судів дозволяє скласти приблизний перелік дій, що свідчать про визнання боргу з метою перерви перебігу строку позовної давності, виходячи з конкретних обставин. Зокрема, до них можуть належати: зміна договору уповноваженою особою, з якого випливає, що боржник визнає наявність боргу, так само як і прохання боржника про зміну договору, який стосується відстрочки або розстрочки платежу; акцепт інкасового доручення; заяву про залік, пропозиція боржника забезпечити боргове зобов'язання; визнання претензії; часткова сплата боржником або за його згодою іншою особою основного боргу і (або) сум санкцій, так само як і часткове визнання претензії про сплату основного боргу, якщо останній має під собою тільки одну підставу, а не складається з різних підстав; сплата відсотків по основному боргу. При цьому в тих випадках, коли зобов'язання передбачало виконання частинами або у вигляді періодичних платежів і якщо боржник вчинив дії, що свідчать про визнання лише якоїсь частини, тобто періодичного платежу, то такі дії не можуть бути підставою для перерви перебігу строку позовної давності по інших частинах, тобто платежах (п.20 Постанови пленумів Верховного Суду РФ і Вищого Арбітражного Суду РФ № 15/18).

Таким чином, доцільно помістити в ст. 203 ЦК РФ по можливості більш повний перелік дій, що свідчать про визнання боргу боржником.

Особливо зупинимося на зобов'язаних осіб, які вчиняють дії, які свідчать про визнання боргу. Згідно з чинним законодавством, переривання перебігу строку позовної давності може застосовуватися незалежно від суб'єктного складу учасників правовідносин. Тому таким боржником можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Деякі складнощі виникають у разі, коли зобов'язаною особою є організація, що пов'язано з тим, що юридична особа не є якесь конкретне обличчя і тому в точному значенні слова зовсім не може "діяти", хоча в юридичному сенсі безумовно може діяти, а всяке дія боржника у фізичному сенсі є дія людей. Тому необхідно правильно визначити коло тих людей, дії яких, свідчать про визнання боргу, можуть бути віднесені до дій самої юридичної особи.

Немає сумнівів з приводу дій уповноваженого представника юридичної особи, однак складно кваліфікувати дії інших працівників юридичної особи. Конкретні судові справи показують, що відповідачі, спростовуючи перерву перебігу строку позовної давності внаслідок вчинення працівниками боржника дій щодо визнання боргу, як правило, вказують на те, що ці працівники не є уповноваженими особами організації, не мають доручень і їхні повноваження не свідчать з обстановки.

Термін позовної давності переривається пред'явленням позову без порушення правил його пред'явлення. Якщо у прийнятті заяви відмовлено або воно повернуто позивачу, термін позовної давності переривається лише з того дня, коли заява буде подана до суду з дотриманням встановленого порядку.

Підприємець звернувся до арбітражного суду з позовом про стягнення з товариства заборгованості за виконані роботи та відсотків за користування чужими коштами. Судом відмовлено в позові у зв'язку з пропуском строку позовної давності, про застосування якої заявив відповідач, оскільки про своє порушене право позивач дізнався 12.07.02, в той час як до суду звернувся 03.08.05. Касаційна інстанція залишила рішення суду та постанову апеляційної інстанції без змін і не погодилася з доводами підприємця про те, що термін переривався пред'явленням позову 11.07.05. При цьому судом касаційної інстанції зазначено на наступне. Первісне пред'явлення позивачем позову до суду не може служити підставою для застосування статті 203 ЦК РФ, оскільки вимоги були заявлені з порушенням правил пред'явлення позову. Згідно з пунктом 15 Постанови Пленуму N 15/18 відповідно до статті 203 ЦК РФ протягом строку позовної давності переривається, зокрема, пред'явленням позову в установленому порядку, тобто з дотриманням правил про підвідомчості і підсудності справи, про форму і зміст позовної заяви, про оплату його державної митом, а також інших передбачених законодавством вимог, порушення яких тягне за собою відмову у прийнятті позовної заяви або його повернення позивачу. У тих випадках, коли позовна заява подається безпосередньо до суду, датою пред'явлення позову можна вважати день, в який позовна заява надійшла до суду. Якщо у прийнятті заяви було відмовлено або воно повернуто позивачу, термін давності переривається лише з того дня, коли заява буде подана до суду з дотриманням встановленого порядку 55.

Підставою для перерви строку позовної давності є пред'явлення не будь-якого позову, а позову з даного предмета спору, пред'явлення позову на захист іншого права і з іншого предмета спору не може бути підставою для перерви перебігу строку позовної давності.

Громадянин М. звернувся до арбітражного суду з позовом про визнання недійсним рішення загальних зборів товариства. Рішенням суду, залишеним без зміни постановою апеляційної інстанції, позовні вимоги задоволені. Судом визнано, що термін позовної давності перервався пред'явленням позову до суду загальної юрисдикції. Касаційна інстанція з таким висновком суду не погодилася і вказала наступне. Позов був пред'явлений позивачем до Жовтневого федеральний суд Санкт-Петербурга про поновлення його на роботі, стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди.

Предметом же цього спору є визнання недійсним рішення загальних зборів акціонерів. Даний спір між акціонером і акціонерним товариством випливає з діяльності господарського товариства і має на меті захист прав акціонера, що випливають з участі в даному суспільстві. Оскільки підставою для перерви строку позовної давності є пред'явлення не будь-якого позову, а позову з даного предмета спору, пред'явлення позову на захист іншого права і з іншого предмета спору не може бути підставою для перерви перебігу строку позовної давності у цій справі 56.

Тим не менше, аналізуючи норми права про позовної давності, можна виявити намір законодавця щодо взаємозв'язку дій юридичної особи та її працівників. Так, згідно ст.402 ГК РФ дії працівників боржника за виконання його зобов'язання вважаються діями зобов'язаної особи. Підтвердження цьому правилу знаходимо і в існуючій судовій практиці. Так, згідно з Постановою Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 14 травня 1998 р. № 9 "Про деякі питання застосування статті 174 ЦК РФ при реалізації органами юридичних осіб повноважень на укладення угод" 57, прийняття виконання може розглядатися як схвалення угоди, укладеної від імені юридичної особи не уповноваженою представником (п.7). А в діловій практиці далеко не кожне прийняття виконання здійснюється органами юридичної особи або особами, що мають довіреність. Наприклад, прийняття товару найчастіше здійснюється працівниками, в чиї службові обов'язки входить вчинення цих дій. Наступний приклад з Постанови Президії Вищої Арбітражного Суду РФ від 27 лютого 2007 р. № 3994/07 з конкретної справи: "... дії працівників відповідача зі складання приймально-здавального акту машинної обробки з зазначенням детальної класифікації прийнятого товару за видами, кольором, класам , підкласами підтверджують, що в даному випадку працівники фабрики діяли в порядку, зазвичай прийнятому для приймання товару, його зберігання та реалізації, і ці фактичні відносини сторін свідчать про визнання факту приймання товару матеріально-відповідальними особами відповідача. Таким чином, зазначені дії розцінені як підстав, що підтверджують схвалення угоди ". 58

Видається, що якщо дії працівників щодо прийняття виконання можуть свідчити про схвалення угоди, то такі ж дії працівників, що свідчать про визнання боргу, слід розглядати як підставу для перерви перебігу позовної давності. Тому з практичної точки зору можна було б вважати, що вчинення працівником боржника дій по виконанню зобов'язання, що свідчать про визнання боргу, перериває перебіг строку позовної давності, якщо ці дії входили в коло його службових (трудових) обов'язків або повноваження на вчинення таких дій виявлялося з обстановки (абз.2 п.1 ст. 182 ГК РФ).

Необхідно вказати, що на практиці бувають випадки, коли в ході розгляду позову виявляються нові обличчя, які можуть бути залучені в якості відповідачів. Слід мати на увазі, що пред'явлений позов перериває перебіг строку позовної давності саме щодо даного відповідача, тобто пред'явлення цього позову зв'язується з початком примусового здійснення порушеного конкретною особою права, а що ж до інших осіб, залучених у якості відповідачів, то стосовно до них перебіг позовної давності не переривається.

У зв'язку з перервою перебігу строку позовної давності за допомогою здійснення зобов'язаною особою дій, які свідчать про визнання боргу, вельми важливе встановлення точної дати їх вчинення, бо в окремих випадках від цього буде залежати вирішення питання про те, чи не минув відповідний термін позовної давності. Абсолютно ясно, що моментом початку перебігу позовної давності слід вважати наступний день після того, як позов був пред'явлений в установленому порядку, або після того, як зобов'язана особа вчинила дії, що свідчать про визнання боргу. Дане положення випливає зі ст. 191 ЦК РФ.

Крім того, на практиці зазначені дії нерідко відбуваються боржником вже після закінчення терміну позовної давності. Здається, що такі дії не можуть переривати протягом терміну давності, оскільки він вже не тече, отже, годі й переривати. Тому вчинення зобов'язаною особою дій, які свідчать про визнання боргу, після закінчення терміну позовної давності не є підставою для перерви його перебігу. Дане положення підтверджується і судовою практикою.

У ст. 204 ЦК РФ регламентується протягом терміну позовної давності у разі залишення позову без розгляду. Відомо, що позов може бути залишений без руху або повернутий, наприклад, якщо:

позовну заяву підписано особою, яка не має права підписувати його;

позов від імені юридичної особи підписаний особою, посадове становище якої не вказано;

у позовній заяві не вказано найменування сторін, їх поштові (юридичні) адреси;

не подано доказів сплати державного мита, коли її сплата обов'язкове;

в одній позовній заяві з'єднані кілька вимог до одного чи декількох відповідачів, коли ці вимоги не пов'язані між собою на підставах виникнення або представленим доказам;

не подано доказів надсилання відповідачеві копії позовної заяви з додатком документів, які у нього відсутні;

не подано доказів вжиття заходів до безпосереднього врегулювання спору з іншого боку (наприклад, коли це передбачено транспортним та іншим законодавством).

Це встановлено процесуальним законодавством (ст.ст. 135, 136 ЦПК РФ, ст.ст. 128, 129 АПК РФ).

Слід звернути увагу на те, що після винесення ухвали про залишення позову без руху лист про повернення позовної заяви направляється і позивачу, і відповідачу. Перебіг строку позовної давності в цьому випадку не переривається, а продовжується в загальному порядку. Повернення позовної заяви не перешкоджає вторинному поводження з ним до арбітражного суду, але тільки в загальному порядку, після усунення допущеного порушення (ст. 128 АПК РФ, ст. 136 ЦПК РФ).

Після того, як суддя винесе ухвалу про залишення заяви без руху, він сповіщає позивача і призначає йому строк для виправлення недоліків. Якщо позивач зробить це в установлений термін, то позовна заява вважається поданою в день його первісного подання до суду. У цей же день переривається перебіг строку позовної давності. І лише за неусунення цих недоліків у встановлений строк заява вважається неподаним і повертається позивачу (ст. 128 АПК РФ, ст. 136 ЦПК РФ).

Перейдемо до розгляду відновлення терміну позовної давності - це наступна юридична конструкція, яка закріплена в ст. 205 ЦК РФ. Зазначене поняття принципово відрізняється від розглянутих вище тим, що відновлюється вже Минулий давність і суд виходить з даної обставини. Відновлення терміну позовної давності розглядається законом як виняткова міра, яка може застосовуватися лише за наявності низки обставин.

Причому, як випливає з аналізованої статті, поважні причини повинні бути пов'язані з особистістю позивача. Обставини, що стосуються не громадян, а організацій, як комерційних, так і некомерційних, не можуть бути віднесені до поважних і послужити підставою для відновлення строку. Інакше кажучи, допускається відновлення терміну позовної давності лише з метою захисту порушеного права громадянина, і суд не вправі відновлювати термін з метою захисту прав юридичної особи. Це правило цілком виправдано, що підтверджується і судовою практикою. Так, наприклад, відповідно до роз'яснення ч.2 п. 12 Постанови пленумів Верховного Суду РФ і Вищого Арбітражного Суду РФ від 28 лютого 1995 р. № 2 / 1 "Про деякі питання, пов'язані з введенням в дію частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації", 59 строк позовної давності, пропущений юридичною особою, а також громадянином-підприємцем за вимогами, пов'язаним із здійсненням нею підприємницької діяльності, не підлягає відновленню незалежно від причин його пропуску.

Про пропуск строку позовної давності може заявити тільки відповідач, але не третя особа.

Відсутність у третьої особи права заявити про пропуск строку позовної давності мотивовано тим, що заява про застосування терміну позовної давності представляє собою реалізацію матеріального права. Тому посилання на частину другу статті 50 Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації (далі - АПК РФ), згідно з якою у третьої особи без самостійних вимог є майже такий же обсяг процесуальних прав, як і у позивача, неспроможна.

Комітет з управління державним майном звернувся до арбітражного суду з позовом до установи юстиції про визнання недійсною постанови голови районної адміністрації про державну реєстрацію муніципального підприємства (далі - Підприємство). Судом в якості співвідповідача залучено інспекція Міністерства Російської Федерації по податках і зборах, а в якості третіх осіб - адміністрація муніципального освіти і Підприємство. Судові акти про задоволення позову скасовані Постановою ФАС СЗО від 28.05.03 і справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції. При новому розгляді справи суд визнав недійсною державну реєстрацію Підприємства, утвореної шляхом перетворення малого державного підприємства. В апеляційному порядку рішення не переглядалося. Касаційна інстанція залишила рішення суду без зміни, а доводи Підприємства про пропуск строку позовної давності не прийняла з наступних підстав. Згідно з пунктом 4 Постанови Пленуму N 15/18 позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі (пункт 2 статті 199 ГК РФ). Згідно з частиною першою статті 44 АПК РФ сторонами у справі є позивач і відповідач. Тому заява про пропуск строку позовної давності, зроблене третьою особою, не є підставою для застосування судом позовної давності. Як випливає з матеріалів справи, заява про пропуск позивачем строку позовної давності зроблено МП "Яскраве", залученим до участі в справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору. Оскільки відповідачі не заявляли про пропуск позивачем строку позовної давності, суд обгрунтовано розглянув вимоги по суті 60.

Здавалося б, відповідно до принципу рівності всіх учасників цивільно-правових відносин (п.1.ст.1 ГК РФ) конструкція відновлення позовної давності повинна бути передбачена і для юридичних осіб, наприклад, в результаті дії непереборної сили (форс-мажору) і т.п. Однак у такому разі відновлення позовної давності нічим би не відрізнялося від її зупинення в сенсі п.1 ст.202 ГК РФ. На нашу думку, той факт, що юридична конструкція відновлення терміну позовної давності передбачена тільки для громадян, цілком виправданий: по суті, відновлення позовної давності в сенсі ст.205 ГК РФ - це штучна конструкція, покликана забезпечити додатковий захист фізичних осіб при наявності виняткових обставин .

У той же час необхідно відзначити, що в ст. 205 ЦК РФ невичерпний чином названі обставини, пов'язані з особистістю позивача. Так, наприклад, поряд з важкою хворобою, безпорадним станом, неграмотністю позивача суд може взяти до уваги і такі обставини, як відрядження позивача, неможливість пред'явити позов через повну відсутність коштів для існування і т.д. У будь-якому випадку, визнаючи ту чи іншу причину поважною, суд повинен це обгрунтувати, а також встановити зв'язок з особистістю позивача. Причому обставини, пов'язані з особистістю іншого боку - відповідача, не можуть служити поважними причинами стосовно до ст. 205 ЦК РФ.

При застосуванні статті 205 ЦК РФ, регулюючої відновлення терміну позовної давності, слід мати на увазі пункт 12 Постанови пленумів Верховного Суду Російської Федерації і Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації від 28.02.95 N 2 / 1 "Про деякі питання, пов'язані з введенням в дію частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації ", згідно з яким відновлення терміну позовної давності незалежно від причин його пропуску не допускається за позовами не тільки юридичних осіб, але і громадян-підприємців.

Касаційна інстанція не погодилася з арбітражним судом, восстановившим для громадянина М. строк для оскарження рішення загальних зборів акціонерів товариства, оскільки обставина, що послужила підставою для відновлення пропущеного строку позовної давності, мало місце після закінчення строку позовної давності і не пов'язана з особою позивача. В якості такої обставини суд необгрунтовано врахував те, що позивач не міг тривалий час познайомитися ухвалою судової колегії в цивільних справах Санкт-Петербурзького міського суду 61.

Отже, враховуючи вищевикладене, автор вважає, що необхідно в розглянутій нормі вказати по можливості повний перелік поважних причин, які відомі законодавцю, використовуючи при цьому досвід російської судової практики.

Абсолютно ясно, що питання про відновлення позовної давності може ставитися лише потерпілим - громадянином. Питання розглядається в процесі розгляду справи по суті. При відновленні позовної давності в рішенні зазначаються мотиви, в силу яких причина пропуску строку визнана судом поважною. Звичайно, відновлення розглянутого терміну, пропущеного з поважних причин, судом саме по собі не визначає наперед результат суперечки по суті. Перевірка та оцінка доказів можуть призвести як до задоволення позову, так і до відмови у позові, якщо за матеріалами справи вимога позивача не обгрунтовано по суті.

Відповідно до змісту аналізованої статті, суд вправі відновити термін позовної давності, тільки якщо поважні причини мали місце в останні б місяців строку позовної давності, а якщо термін дорівнює 6 місяців - протягом позовної давності.

Таким чином, нами проведено аналіз таких правових конструкцій, як призупинення, перерву і відновлення терміну позовної давності, закріплених у ст.ст. 202 - 205 Цивільного кодексу РФ. На завершення аналізу відзначимо, що зазначені конструкції регламентуються не тільки Цивільним кодексом РФ, а й іншими нормативно-правовими актами.

Слід вказати, що є деякі суперечності норм цих законів один одному, наприклад: ст. 304 Кодексу торгового мореплавання і п. 3 ст. 202, п. З ст. 797 ГК РФ. Необхідно привести норми у відповідність з основним цивільним законом, тим більше що на це є пряма вказівка ​​в Цивільному кодексі РФ - абз.2 п.2 ст. 3: "Норми цивільного права, містяться в інших законах, повинні відповідати цьому Кодексу".

Одним з найбільш актуальних і важливих питань теорії цивільного права було і залишається питання про правові наслідки спливу позовної давності.

Автор згоден з думкою деяких вчених, 62 які вважають, що закінчення строку позовної давності саме по собі не означає припинення можливості примусового здійснення суб'єктивного права. Таким моментом є лише винесення судом рішення про відмову в позові з мотивів пропуску позовної давності. Тому вони вважають, що виконання, виготовлена ​​до винесення такого рішення, буде грунтуватися не на уявному або припинився, але на дійсному праві. 63 Думається, що саме на цей випадок і була прийнята ст. 206 ЦК РФ, тобто щоб обгрунтувати дії боржника по виконанню ним зобов'язань після закінчення строку давності. Причому, як відомо, якщо б це сталося в період дії терміну позовної давності, то таке виконання зобов'язань свідчило б про перерву зазначеного терміну.

Автор вважає, що ст. 206 ЦК РФ точно передає зміст і юридичну суть позовної давності (відповідно до теоретико-правовим розумінням цього інституту), тому внесення будь-яких уточнень або змін не потрібно.

Необхідно зупинитися ще на одному, на наш погляд, важливого моменті і трохи докладніше розглянути різницю в правових наслідках закінчення терміну позовної давності і пресекательной терміну. Пресекательние терміни "надають уповноваженій особі строго певний час для реалізації свого права". 64

Таким чином, закінчення позовної давності з того чи іншого вимогу призводить тільки до погашення його здатності бути примусово здійсненим за допомогою юрисдикційного органу, але сама вимога продовжує існувати, хоча і може бути тепер задоволено зобов'язаною особою лише у добровільному порядку, а тим часом при закінченні пресекательной строку відповідне регулятивне суб'єктивне право чи вимога припиняється - власне, саме в цьому і полягає принципова відмінність між зазначеними типами цивільно-правових термінів. Тому, наприклад, поручитель, відшкодував кредиторові завдані боржником збитки після того, як пресекательний термін на вимогу кредитора до поручителя про відшкодування збитків минув, набуває право на компенсацію втраченого майна (ст. 1102 ЦК РФ), в той час як боржник, який учинив виконання по вимогу про відшкодування збитків після закінчення терміну позовної давності, не має права вимагати повернення виконаного (ст. 206; п.2 ст. 1109 ЦК РФ).

Детальніше досліджуємо ст. 207 ЦК РФ, яка говорить, що "із закінченням терміну позовної давності по головній вимозі минає термін позовної давності минув і по додатковій вимозі (неустойка, застава, поручительство тощо)". Так, наприклад, при закінченні строку позовної давності на вимогу про повернення або сплати грошових коштів закінчується розглянутий термін на вимогу про сплату відсотків, що нараховуються відповідно до ст. 395 ГК РФ. У разі закінчення даного терміну на вимогу про повернення безпідставного збагачення (ст.ст. 1104, 1105 ЦК РФ) закінчується термін позовної давності на вимогу про відшкодування неотриманих доходів (ст. 1107 ГК РФ). Неважко побачити, що, розглядаючи закінчення позовної давності по головних і додатковим вимогам, ця стаття має на увазі виключно охоронні матеріально-правові вимоги (вимоги про виконання зобов'язання в натурі, вимоги про сплату неустойки, вимоги про сплату відсотків за неправомірне ухилення від сплати основного боргу і т.д.).

Слід зазначити, що аналізована стаття дозволяє дати визначення додаткової вимоги - це вимога, засноване на законі чи іншому правовому акті або передбачене в договорі, нерозривно пов'язане з основною вимогою і забезпечує його виконання. Причому такі вимоги погашаються позовною давністю разом з основним боргом незалежно від того, основана сплата відсотків і неустойки на законі або договорі, навіть у випадку, якщо особливий термін позовної давності по них не закінчився. Заперечення боржника проти позову по основній вимозі на підставі закінчення позовної давності, якщо на цій підставі в позові відмовлено, одночасно ставиться до забезпечення зобов'язання заставою, поручительством, завдатком, тобто при відмові в позові за пропуском розглянутого терміну всі додаткові і пов'язані з основним боргом вимоги також позбавляються юридичного захисту незалежно від того, заявлено чи проти них засноване на законі заперечення чи ні. 65

На перший погляд все видається цілком зрозумілим. Тим не менш може виникнути неадекватне розуміння даної статті. Так, бувають випадки, коли за додатковими вимогами можуть бути встановлені скорочені строки позовної давності (наприклад, по неустойку, штрафу). У зв'язку з цим термін позовної давності за додатковим вимогам в ряді випадків може вже закінчитися, а по головному - продовжуватися. Необхідно відзначити, що при розгляді позову у вищевказаній ситуації суд застосовує позовну давність тільки до додаткових вимог.

Неправильне розуміння ст. 207 ЦК РФ може призвести до неправильного висновку, наприклад, що термін позовної давності по головній вимозі продовжує цей термін і по додатковому вимогу, якщо він є скороченим терміном. Подібне розуміння аналізованої статті невірно. Ст. 207 ЦК РФ належить до додаткових вимог, строк позовної давності яких більш тривалий, ніж давностний термін по головній вимозі. З урахуванням вищевикладеного автор прийшов до думки про необхідність внесення деяких змін і уточнень до легальну формулювання вищевказаної статті, яка буде викладена далі.

Також слід особливо зупинитися на самому переліку додаткових вимог, що наводиться у чинній ст. 207 ЦК РФ не вичерпним чином. Так, поряд із заставою, поручительством до них можна віднести і пеню, і штраф (ст. З 30 ГК РФ), і завдаток (ст. 380 ГК РФ), і сплату відсотків (ст. 395 ГК РФ), і банківську гарантію ( ст. 368 ГК РФ).

Відомо, що правило має бути конкретним і точним, і якщо вказується який-небудь перелік вимог, то він повинен бути детальним і вичерпним, щоб виключити інше трактування і неправильне розуміння. Приміщення законодавцем у приблизний перелік таких додаткових вимог лише деяких способів забезпечення виконання зобов'язань може навести на думку, що ніяких інших, крім забезпечувальних вимог, це правило не зачіпає. Подібне розуміння було б помилковим.

Автор вважає за необхідне зупинитися і на деяких розглянутих раніше моментах, які пов'язані із закінченням терміну позовної давності. Як відомо, право на позов не залежить від закінчення яких би то не було термінів відповідно до ч. 1 ст. 199 ГК РФ, тобто будь-яка зацікавлена ​​особа має право пред'явити до суду вимога про захист свого порушеного права незалежно від того, закінчився термін позовної давності чи ні.

Зупинимося на аналізі вищевказаної статті докладніше. Ми з'ясували, що не можна відмовити особі в прийнятті позовної заяви на тій підставі, що до моменту звернення з позовом до суду строк позовної давності минув. Таким чином, суд зобов'язаний розглянути позов по суті, а значить, дослідити всі обставини, оцінювати докази, надані сторонами, заслуховувати свідків, експертів і т.д.

Однак необхідно відзначити наявність суперечностей у чинному законодавстві, а саме: у вказаному нижче випадку регулювання позовної давності грунтується на двох протилежних теоретичних положеннях. З одного боку, відомо, що, згідно диспозиції ст. 199 ГК РФ, термін позовної давності не є пресекательним, тобто з його закінченням припиняється не суб'єктивне право учасника цивільного обороту, а лише право на судовий захист цього існуючого цивільного права. Але з глави 60 ЦК РФ "язання внаслідок безпідставного збагачення" випливає, що пропуск строків позовної давності погашає такі суб'єктивні права, а будь-які майнові надходження за зобов'язанням є марна збагаченням кредитора, хоча і не підлягає поверненню (ст. 1109 ЦК РФ). Здається, необхідно ліквідувати не цілком вдале законодавче рішення, дане в ст.1109 ЦК України, яке суперечить нормі ст. 199 чинного ЦК РФ.

Отже, на підставі проведеного дослідження вищевказаних норм автор прийшов до наступних висновків:

- Аналіз ст. 206 ЦК РФ показав, що яких-небудь протиріч і неточностей, які вимагали б внесення суттєвих змін і уточнень до чинне цивільне законодавство, в даній статті не є. Більш того, в аналізованій статті досить точно і лаконічно передано основна ідея даної норми, а саме: із закінченням терміну позовної давності здатність позовної вимоги підлягати примусовому здійсненню юрисдикційним органом погашається, але сама вимога продовжує існувати, хоча і може бути тепер задоволено зобов'язаною особою лише в добровільному порядку;

- Необхідно внести деякі корективи у формулювання ст.207 ЦК РФ. Автор пропонує свою редакцію даної статті ЦК РФ: "Якщо термін позовної давності по додатковому вимогу більш тривалий, ніж давностний термін по головній вимозі, то строк позовної давності минає одночасно як по головному, так і з усіх інших додатковим вимогам, безпосередньо пов'язаних з основною вимогою ".

2.3 Наслідки спливу позовної давності

Наслідки спливу позовної давності є останнім аспектом, необхідність виділення якого обумовлена ​​особливостями актуалізації погасительной властивості позовної давності. Очевидно, що, в кінцевому підсумку, позовна давність, оскільки тягне юридичні наслідки, оскільки закінчився встановлений законом термін 66 і про це зроблено відповідну заяву. По - третє, чи можливо протягом самостійних (паралельних) строку давності в разі вибуття речі з володіння лише на користь якого минула позовна давність, і, відповідно, наділення первісного потерпілого новим охоронним правом вимоги, схильним до самостійного давностному терміну.

Як би парадоксально це не звучало, але вирішення питання про те, чи продовжує своє існування охоронні права вимоги, у яких давністю погашена здатність до примусового здійснення за допомогою акту юрисдикційного органу, залежить не стільки від властивостей позовної давності, скільки від особливостей самих цих прав. Дійсно, предметом позовної давності є здатність виконавчо охоронного права вимоги (претензії) до примусового здійснення за допомогою акту юрисдикційного органу. Інакше кажучи, позовна давність поширюється лише на можливість здійснення захисту в юрисдикційному порядку. Сказане свідчить про досить вузької області дії позовної давності і, як наслідок, розкриває неспроможність будь-яких спроб заповнити всі можливі прогалини у правовому регулюванні з допомогою інституту, який для цього не призначений.

Один з найбільш наочних прикладів - правило абз. 2 ст. 411 ГК РФ, що поширює дію позовної давності на регулятивне право заліку. Іншим прикладом може, служить питання про те, чому б не поширити дію позовної давності на охоронні права на вчинення односторонніх дій і не дозволити заявляти про закінчення позовної давності в рамках внеюрісдікціонной форми захисту. Застосування ж правил про позовну давність за аналогією неможливо, оскільки відносно заліку суттєвою перешкодою до цього є принципові відмінності в природі регулятивних прав, які, в принципі, не мають здатність до примусової реалізації, а щодо утримання такою перешкодою виступає активний характер правомочності на власні дій, реалізації якого необхідна і достатньо для задоволення інтересу уповноваженої у захисті своїх вдачу і охоронюваних законом інтересів.

Звичайно, відсутність будь - якого терміну створює проблему «вічності» таких прав, що часто не сприяє визначеності правовідносин, і відкриває можливість для зловживання правами. Тому навіть якщо говорити про будь - якому терміні, то про термін існування права. Вибір цього виду терміну (а не пресекательной) пояснюється тим, що дія вдачі з самого початку обмежено відомим періодом часу, закінчення якого автоматично припиняє право. Пресекательние ж терміни, навпаки, спричиняють припинення вдачі тільки в тому випадку, якщо правомоченним особою не були зроблені певні дії. У разі ж здійснення останніх таке право продовжує своє існування. Однак подібна ситуація неприйнятна ні щодо регулятивних норов на вчинення односторонніх дій, ні щодо охоронних вимоги на соверн1еніе односторонніх дій, оскільки реалізація цих вдачу призводить до їх же припиненню.

Видається, що питання про подальше існування охоронних виконавчих прав вимоги (домагань) залежить від того, чи зберігається можливості »реалізації цих вдачу в іншій, ніж юрисдикційна, формі. У цілому, виконавчі домагання, на що вказувалося у попередньому параграфі, можуть бути здійснені поза юрисдикційного порядку захисту права. Отже, нока існує зазначена можливість, зберігається і виконавче охоронне право вимоги (вимоги).

Такий висновок цілком логічний, оскільки позовна давність погашає лише здатність до однієї з форм реалізації домагання, але не зачіпає існування його правомочностей, що складають його структуру. Причому не зачіпає, в кінцевому підсумку, тому, то зберігається інша форма реалізації права, що надає домагань необхідна властивість конкретної можливості, здатної до здійснення.

Вирішення ж питання про те, протягом якого періоду може існувати погашене позовною давністю виконавче домагання, що з порушення абсолютних або відносних правопорушень, може бути вирішений за допомогою встановлення терміну існування вдачі.

Видається, що з метою уніфікації цивільного обороту тривалість зазначеного терміну існування повинна дорівнювати відповідних термінів набувальної давності (п. 1 ст. 234 ГК РФ) (аналогія закону стосовно домаганням, що випливають з порушення з відносних правовідносин). Пояснюється це тим, що, по - перше, набувальна давність за своєю природою таким же є строком існування, але не права, а охороняється законом інтересу (що логічно, оскільки охоронювані законом інтереси визнаються як самостійних об'єктів захисту давностного власника у заподіянні йому перешкод у здійсненні свого володіння.

У зв'язку з цим, погоджуючись, в цілому, з ідеєю необхідності, т і введення певних строків, ми не можемо визнати правильним пропозицію, але введення для погашених позовною давністю прав вимоги особливого пресекательной терміну тривалістю в три роки 67. Природа пресекательних термінів не відповідає суті розглянутих прав, про що говорилося вище. Обрана ж тривалість, теж нічим не обумовлена. Мабуть, автор орієнтувався на загальний строк позовної давності (ст. 196 ЦК РФ). Але як тоді бути зі спеціальними термінами позовної давності (ст. 197 ЦК РФ), які можуть бути. як коротше, так і довші спільного? Чому, наприклад, вимога, дня якого встановлено шестимісячний термін, має існувати протягом трьох ліг після закінчення строку давності?

По - друге, законодавець фактично вже встановив (на наш погляд, цілком обгрунтовано подібний термін існування погашеного позовною давністю виндикаційного претензії (н. 4 ст. 234 ГК РФ).

Видається, що багато чого заперечення, які можуть бути висловлені щодо нашої пропозиції, будуть грунтуватися на дискусійності та недостатньої розробленості інституту набувальної давності в літературі стосовно до сучасних реалій. Однак подібного роду заперечення легко спростувати. По - перше, необхідно враховувати, що будь-яке правове явище має безліч своїх проявів. Тобто те, що термін набувальної давності є саме терміном, яким визначає умови, необхідні для придбання вдачі власності на підставі добросовісного, відкритого і безперервного володіння майном як своїм характеризує цей термін саме з тючкі зору його правообразующей природи. Проте визнання цієї обставини жодним чином не заперечує того, що термін набувальної давності одночасно є і правоприпиняючі (для тієї особи, яка «протистоїть власнику), тобто терміном, що визначає межі існування цього права або інтересу, яке із закінченням терміну існування вдачі автоматично припиниться. По - друге, сама по собі не розробленість інституту не може служити) серйозною перешкодою для залякування прогалин у законодавчому регулюванні тим «інструментом», який для цього підходить по своїй суті. Не випадково тому в літературі пропонується для вирішення питання про юридичну долі задавлених вдачу ввести також інститут власницької захисту в її класичному варіанті 68.

Проте з цього правила є виняток, що становить різновид виконавчих претензії - так звані перетворювальні права вимоги. Останні в силу певних особливостей, пов'язаних з характером вчинення зобов'язаною особою дій, мають виключно здатністю до примусового здійснення за допомогою акту юрисдикційного органу. Отже, погашення такої можливості робить можливим подальше існування подібних прав, оскільки, втративши взагалі будь-якої конкретної можливості до здійснення, вони стають не здатними виконувати охоронні функції по відношенню до порушених прав і охоронюваних законом інтересів.

Тому, приєднуючись до думки Є.А. Крашеніннікова, доводиться визнати, що із закінченням позовної давності перетворювальні права вимоги припиняються. Однак такий наслідок обумовлено не безпосередньо дією позовної давності, а специфікою зазначеної різновиди охарактеризованих прав вимоги (домагань) 69.

З урахуванням зроблених висновків про долю задавлених виконавчих (включаючи перетворювальні) охоронних прав вимоги (домагань) дозволяється і питання про долю порушених регулятивних прав і охоронюваних законом інтересів. Очевидно, що зазначені права та інтереси існують остільки, оскільки вони охороняють, тобто поки існують конкретна (реальна) можливість їх захисту. Отже, ті регулятивні права та охоронювані законом інтереси, захист яких опосередковується виконавчими домаганнями (за винятком перетворювальних), після спливу позовної давності існує протягом терміну існування погашених давністю прав вимоги. Захищаються ж за допомогою перетворювальних домагань вдачі й інтереси припиняються одночасно із задавненими позовною давністю охоронними правами.

Останнім часом, як у науковій літературі 70, так і в судовій практиці, набуває поширення точка зору, яка допускає протягом самостійних (паралельних) строку давності в разі вибуття речі з володіння особи, на користь яких минула позовна давність, і, відповідно, наділення первісного потерпілого новим охоронним вдачею вимоги, підтвердження самостійного давностному терміну.

Разом з тим, нічого, крім здивування, подібна позиція викликати не може. Так, одним т аргументів, нібито доводять правильність висунутого думки, є те, що регулятивний право власності зберігається за власником, оскільки на нього не поширюється погашають властивість позовної давності.

Проте помилковість аргументів, та і дефектність ідеї в цілому, виявляється в разі звернення до елементарних знань про теорії правовідносин 71. Загальновизнано, що в результаті порушення абсолютного права власності виник правовідносини щодо захисту. Це означає, що вимога власника може бути, в принципі, пред'явлено до тієї особи, яка спочатку порушило його майнову сферу. Тому в тому випадку, коли річ вибуває зі сфери панування давностного власника, ніякої юридичної зв'язку між первісним потерпілим і особою, до якої перейшла річ від давністю власника, немає, оскільки порушувати - то у первісного потерпілого вже нічого. Нові самостійні від носіння із захисту виникають вже між давностним власником і «новим набувачем», що узгоджується з положеннями ст. 234 ГК РФ.

Таким чином, підводячи це сказаного, відзначимо наступне. Припущення бачення юридичної долі погашених давністю домагань і захищаються ними регулятивних вдачу логічно і відповідає загальним положенням теорії регулятивних і охоронних прав взагалі і вченню про суб'єктивне право на захист зокрема. Так, виконавчі домагання, зберігаючи здатність до здійснення в рамках внеюрісдікціонной форми захисту, існують протягом термінів існування вдачу, рівних за своєю тривалістю строків, встановлених у ст. 234 ГК РФ для набувальної давності. Зазначеним терміном існування визначається і доля регулятивних прав і охоронюваних законом інтересів.

У вилучення з цього загального правила перетворювальні домагання, здатні виключно до примусового здійснення за допомогою акту юрисдикційного органу, припиняється з закінченням позовної давності, через що припиняються захищаються ними правами порушені регулятивні права та охоронювані законом інтереси. Однак подібне припинення домагань обумовлено не погашають дією позовної давності, а специфікою природи перетворювальних прав вимоги.

ВИСНОВОК

Проведене в даній роботі дослідження поняття позовної давності, що включає не тільки визначення особливості позовної давності як різновиду юридичного факту і зіставлення її з іншими правовими термінами, за і комплексну правову кваліфікацію істоти цього строку давності, дозволило по - новому поглянути на традиційне вчення про позовну давність і внести до нього відповідні корективи, що відповідають сучасному уявленню про право, дійсному законодавству і, що найголовніше, природі самої позовної давності. У ході аналізу вироблених правовою наукою теоретичних уявлень, так чи інакше пов'язаних з досліджуваної проблематикою, змісту нормативних актів та судової практики були зроблені пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства та правозастосовчої діяльності.

Позовною давністю визнається встановлений законом термін для можливості примусового здійснення охоронного права вимоги зацікавленої особи по відношенню до суб'єкта матеріальної правової обов'язки з метою захисту порушених регулятивних прав і охоронюваних законом інтересів, із закінченням якого, за умови заяви про це суб'єктом матеріальної обов'язки в належному порядку, погашається здатність охоронного права вимоги до здійснення в рамках юрисдикційної форми захисту.

Позовна давність як правовий термін являє собою умовно самостійний юридичний факт, дія якого проявляється тільки в рамках складного юридичного складу - в сукупності з подіями та / або діями.

Підставою правовідносин, пов'язаних з дією позовної давності, може бути не тільки «правопорушення» у власному сенсі, а й правомірні дії, об'єктивно протиправні діяння та події, оскільки всі вони тягнуть стан «нарушенности» права як об'єктивний результат.

У зв'язку із запропонованим визначенням позовної давності пропонується внести наступні зміни до ГКРФ.

1. Ст. 195 ЦК РФ викласти в такій редакції: «Позовна давність визнається термін для примусового здійснення, зверненого до суб'єкта обов'язки (боржника) охоронного права вимоги (права на захист) зацікавленої особи (кредитора) з метою захисту порушених регулятивних прав і охоронюваних законом інтересів за допомогою акту юрисдикційного органу ».

2.Ісковая давність є матеріально-правовим інститутом, оскільки правовідносини, пов'язані з її дією, не володіють ознаками процесуальних правовідносин, а також не виникають на підставі процесуальних юридичних фактів. Зокрема, зазначені правовідносини безпосередньо не пов'язані з порядком здійснення діяльності по відправленню правосуддя і самі по собі не вплетені у відносини властеподчиненное. Підстава позовної давності є юридичний факт, який лежить за межами процесу. Закінчення позовної давності також безпосередньо не пов'язано з діяльністю по здійсненню правосуддя: закінчення позовної давності має відбутися до моменту звернення за захистом у юрисдикційний орган і, відповідно, до порушення судочинства, оскільки пред'явлення вимоги в належному порядку перериває позовну давність (ст. 203 ЦК РФ) . У всіх статтях ГК РФ, присвячених позовної давності, слова «суд» і «позов», а також похідні від них замінити відповідно словами «юрисдикційний орган» і «вимога».

3.Абзац 1 п. 2 ст. 199 ГК РФ доповнити таким реченням: «Для цілей цієї статті під стороною в суперечці розуміється виключно учасник спірного матеріального правовідношення, на якому лежить обов'язок (боржник)».

4. Доповнити статтю 206 ЦК РФ абзацом першим такого змісту: «Закінчення позовної давності припиняє здатність охоронного права вимоги до здійснення в рамках юрисдикційної форми захисту і не зачіпає можливості здійснення права вимоги незалежно юрисдикційної форми захисту, а також не зачіпає існування охоронних прав на здійснення односторонніх дій ( наприклад, абз .1 п. 1 ст. 359, ст. 397, абз. 1 п. 3 ст. 503, п. 2 ст. 896 ГК РФ та ін) і порушених регулятивних прав і охоронюваних законом інтересів ».

5. Кодекс не містить переліку скорочених строків позовної давності. У ньому лише зазначено: "За окремим видам вимог законодавчими актами можуть бути встановлені спеціальні (в тому числі скорочені) строки позовної давності".

Як показує судова практика, розкиданість таких термінів за різними джерелами, часом нечіткість у викладі, їх суперечливість створюють значні складнощі при розгляді конкретних справ. Необхідно всі терміни сконцентрувати в єдиному нормативному акті.

СПИСОК

Нормативно-правові акти

 1. Про позовної давності в міжнародній купівлі-продажу товарів [Текст]: [Конвенція ООН, укладена в Нью-Йорку 14.06.1974 р] / / Вісник ВАС РФ. - 1993. - № 9. - С. 110-120.

 2. Конституція Російської Федерації [Текст]: офіц. текст. від 12.12.1993 р. / / Російська газета. - 1993. - № 237.

 3. Про військовому становищі [Текст]: [Федеральний конституційний закон № 1-ФКЗ, прийнятий 30.01.2002 р.] / / Збори законодавства РФ. - 2002. - № 5. - Ст. 375.

 4. Про надзвичайний стан [Текст]: [Федеральний конституційний закон № 3-ФКЗ, прийнятий 30.05.2001 р., станом на 07.03.2005] / / Збори законодавства РФ. - 2001. - № 23. - Ст. 2277.

 5. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина перша) [Текст]: [Федеральний закон № 51-ФЗ, прийнятий 30.11.1994 р., станом на 09.02.2009] / / Збори законодавства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.

 6. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина друга) [Текст]: [Федеральний закон № 14-ФЗ, прийнятий 25.12.1996 р., станом на 25.12.2008] / / Збори законодавства РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410.

 7. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина третя) [Текст]: [Федеральний закон № 146-ФЗ, прийнятий 26.11.2001 р., станом на 30.06.2008] / / Збори законодавства РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4552.

 8. Цивільний процесуальний кодекс Російської Федерації [Текст]: [Федеральний закон № 138-ФЗ, прийнятий 14.11.2002 р., станом на 09.02.2009] / / Збори законодавства РФ. - 2002. - № 46. - Ст. 4532.

 9. Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації [Текст]: [Федеральний закон № 95-ФЗ, прийнятий 24.07.2002 р., станом на 03.12.2008] / / Збори законодавства РФ. - 2002. - № 30. - Ст. 3012.

 10. Податковий кодекс Російської Федерації (частина перша) [Текст]: [Федеральний закон № 146-ФЗ, прийнятий 31.07.1998 р., станом на 01.01.2009] / / Збори законодавства РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3824.

 11. Податковий кодекс Російської Федерації (частина друга) [Текст]: [Федеральний закон № 117-ФЗ, прийнятий 05.08.2000 р., станом на 26.01.2009] / / Збори законодавства РФ. - 2000. - № 32. - Ст. 3340.

 12. Кодекс торговельного мореплавства Російської Федерації [Текст]: [Федеральний закон № 81-ФЗ, прийнятий 30.04.1999 р., станом на 01.01.2009] / / Збори законодавства РФ. - 1999. - № 18. - Ст. 2207.

 13. Кодекс внутрішнього водного транспорту Російської Федерації [Текст]: [Федеральний закон № 24-ФЗ, прийнятий 07.03.2001 р., станом на 01.01.2009] / / Збори законодавства РФ - 2001. - № 11. - Ст. 1001.

 14. Про транспортно-експедиційної діяльності [Текст]: [Федеральний закон № 87-ФЗ, прийнятий 30.06.2003 р.] / / Збори законодавства РФ - 2003. - № 27 (частина 1). - Ст. 2701.

 15. Про трудові пенсії в Російській Федерації [Текст]: [Федеральний закон № 173-ФЗ, прийнятий 17.12.2001 р., станом на 30.12.2008] / / Збори законодавства РФ. - 2001. - № 52 (1 ч.). - Ст. 4920.

 16. Про захист прав і законних інтересів інвесторів на ринку цінних паперів [Текст]: [Федеральний закон № 46-ФЗ, прийнятий 05.03.1999 р., станом на 06.12.2007] / / Збори законодавства РФ. - 1999. - № 10. - Ст. 1163.

 17. Про військовий обов'язок і військову службу [Текст]: [Федеральний закон № 53-ФЗ, прийнятий 28.03.1998 р., станом на 25.12.2008] / / Збори законодавства РФ. - 1998. - № 13. - Ст. 1475.

 18. Про ринок цінних паперів [Текст]: [Федеральний закон № 39-ФЗ, прийнятий 22.04.1996 р., станом на 30.12.2008] / / Збори законодавства РФ. - 1996. - № 17. - Ст. 1918.

 19. Про некомерційних організаціях [Текст]: [Федеральний закон № 7-ФЗ, прийнятий 12.01.1996 р., станом на 24.07.2008] / / Збори законодавства РФ. - 1996. - № 3. - Ст. 145.

 20. Про державних боргових товарних зобов'язання [Текст]: [Федеральний закон № 86-ФЗ, прийнятий 01.06.1995 р., станом на 24.11.2008) / / Збори законодавства РФ. - 1995. - № 23. - Ст. 2171.

 21. Про заходи щодо удосконалення управління державним пенсійним забезпеченням в Російській Федерації [Текст]: [Указ Президента РФ № 1709, від 27.09.2000 р.] / / Збори законодавства РФ. - 2000. - № 40. - Ст. 3936.

Наукова та навчальна література

 1. Алексєєв С.С. Предмет радянського права і метод цивільно-правове регулювання [Текст] / / Англо-уральської цивілістики. - 1925-1989. СБ статей. - М., Статут. 2001. - 548 с.

 2. Бєлов В.А. Цивільне право Підручник. Загальна частина. [Текст] - М., Юрайт. 2008. - 784 с.

 3. Великий юридичний словник. [Текст] / Под ред. Сухарєва Л.Я., Крутских В.Є. - М., Інфра-М. 2007. - 984 с.

 4. Васильєв Е.А. Цивільне та торгове право капіталістичних держав. [Текст] - М., Статут. 2006. - 674 с.

 5. Вошатко А.В. Про наслідки спливу позовної давності. [Текст] - М., Волтерс Клувер. 2008. - 348 с.

 6. Цивільне право. Частина перша: підручник [Текст] / Під. ред. Толстого Ю.К., Сергєєва А.П. - М., Проспект. 2008. - 824 с.

 7. Цивільне право: Підручник. [Текст] / Под ред. Гонгало Б.М., Іларіонове Т.І., Плетньова В.А. - М., МАУП. 2007. - 764 с.

 8. Цивільне право: Підручник. Ч. 1. [Текст] / Відп. Ред. Мозолін В.П., Масляєв А.І. - М., МАУП. 2005. - 698 с.

 9. Грибанов В.П. Межі здійснення і захисту, цивільних прав. [Текст] - М., Юрист. 2007. - 512 с.

 10. Грибанов В.П. Терміни в цивільному праві [Текст] - М., Статут. 2003. - 480с.

 11. Громов Д. Спеціальний або пресекательний [Текст] / / ЕЖ-Юрист. - 2007. - № 21. - С. 5.

 12. Гукасов Р.Є. Правове регулювання позовної давності. [Текст] / / Юридичний світ. - 2008. - № 6. - С. 20.

 13. Догадайло Є.Ю. Форми прояви часу у правовій системі [Текст] / / Право і політика. - 2007. - № 6. - С. 32.

 14. Дорофєєв М.В., Старосільський А.С. Про новий порядок обчислення строків позовної давності в бюджетних правовідносинах [Текст] / / Арбітражні спори. - 2007. - № 3. - С. 28.

 15. Ільїн Б.В. Застосування судом строку позовної давності, строку звернення до суду і (або) інших аналогічних термінів [Текст] / / Право і економіка. - 2006. - № 4. - С. 20.

 16. Іоффе О.С. Правовідносини по радянському цивільному праву [Текст] - Л., ЛДУ, 1949. - 432 с.

 17. Іоффе О.С. Радянське цивільне право Підручник. Ч 1. [Текст] - Л., ЛДУ. 1956. - 786 с.

 18. Кирилова М.Я., Крашенинников П.В. Терміни в цивільному праві. Позовна давність [Текст] - М., Статут. 2006. - 420 с.

 19. Кисельов А.А. Про застосування терміну позовної давності за вимогами, що випливають із недійсності нікчемних угод [Текст] / / Юридичний світ. - 2007. - № 11. - С. 36.

 20. Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) [Текст] / Под ред. Гришаєва С.П., Ерделевского А.М. - М., ЗАТ Юстіцінформ. 2006. - 812 с.

 21. Коментар до Конституції РФ (постатейний) [Текст] / За заг. Ред. Григоніс Е.П. - СПб., Пітер. 2008. - 526 с.

 22. Корнєєв С.М. Право державної власності. [Текст] - М., ЗАТ Юстіцінформ. 2008. - 368 с.

 23. Красавчиков О.А. Юридичні факти в радянському цивільному праві [Текст] - М., Госюріздат. 1958. - 472 с.

 24. Короткий філософський словник [Текст] / Под ред. Алексєєва А.П. - М., ПБОЮЛ. 2001. - 916 с.

 25. Крашенинников Г.А. Поняття і предмет позовної давності. [Текст] - М., Статут. 2005. - 468 с.

 26. Крашенинников Є.А. Давність домагань. [Текст] - М., Статут. 2003. - 392с.

 27. Лантух В.В. Позовна давність в сучасному цивільному праві Автореф. дисс. канд. юрид. наук [Текст] - Волгоград., 1999. - 38 с.

 28. Лебедєва К.Ю. Позовна давність в системі цивільно-правових термінів Автореф. дисс. канд. юрид. наук. [Текст] - Томськ., 2003. - 42 с.

 29. Лебедєва К.Ю. Класифікація строків у цивільному праві. [Текст] / / Журнал російського права. - 2008. - № 9. - С. 18.

 30. Лобанов Г. Трохи про позовну давність [Текст] / / Арбітражний і цивільний процес. - 2002. - № 2. - С. 21.

 31. Луць В.В. Терміни в цивільних правовідносинах [Текст] / / Правознавство. - 1989. - № 1. - С. 40.

 32. Мейєр Д.І. Російське громадянське право. [Текст] - М., Статут. 2000. - 762 с.

 33. Моргунов С.В. Віндикація в цивільному праві. Теорія. Проблеми. Практика [Текст] - М., Статут. 2008. - 472 с.

 34. Мотовіловкер Є.Я. Право на захист за позовом як предмет позовної давності. [Текст] / / Журнал російського права. - 2008. - № 11. - С. 23.

 35. Мотовіловкер Є.Я. Предмет позовної давності [Текст] / / Журнал російського права. - 2008. - № 6. - С. 25.

 36. Науково-практичний коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) [Текст] / Под ред. Мозоліна В.П., Малєїн М.М. - М., Норма. 2004. - 786 с.

 37. Ринг М.П. Позовна давність в радянському цивільному праві: Автореф. канд. дисс. [Текст] - М., 1952. - 48 с.

 38. Сарбаш С. Проблеми скорочення строків позовної давності [Текст] / / ЕЖ-Юрист. - 2008. - № 17. - С. 7.

 39. Радянське цивільне право Підручник Т. 1. [Текст] / Под ред. Грибанова В.П., Корнєєва С.М. - М., Юридична література. 1978. - 816 с.

 40. Тарусін М.М. Конфлікт і конфліктність - поняття юрисдикційного процесу [Текст] / / Проблеми понятійного апарату наук цивільного та процесуального права. СБ наук. тр. / Відп. ред. Носов В.А. - М., Статут. 2007. - 568 с.

 41. Терещенко Т.А. Позовна давність і інші цивільно-правові та цивільно-процесуальні строки [Текст] / / Юрист. - 2008. - № 2. - С. 21.

 42. Толстой Ю.К. Позовна давність [Текст] / / Правознавство. - 1992. - № 4. - С.63.

 43. Толстой Ю.К. До теорії правовідносини [Текст] - Л., Ленінградський університет. 1959. - 312 с.

 1. Черепахін Б.Б. Позовна давність [Текст] / / Вибрані праці з цивільного права. Т. 3. - М., Статут. 2005. - 732 с.

 2. Чернишов Г. Про різноманітність судової практики [Текст] / / ЕЖ-Юрист. - 2007. - № 36. - С. 2.

 3. ЧЕЧИН Н.А. Цивільний кодекс та цивільне процесуальне законодавство (за вид. 1995 р) [Текст] / / Вибрані праці з цивільного процесу - СПб., Пітер. 2008. - 782 с.

Матеріали юридичної практики

 1. Про деякі питання, пов'язані з застосуванням норм Цивільного кодексу Російської Федерації про позовної давності [Текст]: [Постанова Пленуму Верховного Суду РФ № 15, від 12.11.2001 р., Пленуму ВАС РФ № 18, від 15.11.2001 р.] / / Вісник ВАС РФ. - 2002. - № 1. - С. 43.

 2. Про деякі питання, пов'язані з введенням в дію частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації [Текст]: [Постанова Пленуму Верховного Суду РФ, Пленуму ВАС РФ № 2 / 1, від 28.02.1995 р.] / / Бюлетень Верховного Суду РФ. - 1995. - № 5. - С. 31.

 3. Про застосування судами законодавства при розгляді справ про розірвання шлюбу [Текст]: [Постанова Пленуму Верховного Суду РФ № 15, від 05.11.1998 р.] / / Бюлетень Верховного Суду РФ. - 1999. - № 5. - С.47.

 4. Про деякі питання застосування статті 174 Цивільного кодексу Російської Федерації при реалізації органами юридичних осіб повноважень на укладення угод [Текст]: [Постанова Пленуму ВАС РФ № 9, від 14.05.1998 р.] / / Вісник ВАС РФ. - 1998. - № 7. - С. 31.

 5. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом права власності та інших речових прав [Текст]: [Постанова Пленуму ВАС РФ № 8, від 25.02.1998 р.] / / Вісник ВАС РФ. - 1998. - № 10. - С. 45.

 6. Про деякі питання, пов'язані з введенням в дію частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації [Текст]: [Постанова Пленуму Верховного Суду РФ, Пленуму ВАС РФ № 2 / 1, від 28.02.1995 р.] / / Бюлетень Верховного Суду РФ. - 1995. - № 5. - С. 32.

 7. Постанова Президії ВАС РФ від 27.02.2007 р. № 3994/07 / / Вісник ВАС РФ. - 2007. - № 5. - С. 67.

 8. Постанова ФАС Поволзької округу від 09.04.2008 р. № А55-24927/07 / / Вісник ВАС РФ. - 2008. - № 8. - С. 66.

 9. Постанова ФАС Поволзької округу від 18.03.2008 р. № А55-40852/07 / / Вісник ВАС РФ. - 2008. - № 7. - С. 59.

 10. Постанова ФАС Поволзької округу від 18.02.2008 р. № А55-40852/07 / / Вісник ВАС РФ. - 2008. - № 6. - С. 74.

 11. Постанова ФАС Поволзької округу від 24.01.2008 р. № А55-3265/2007 / / Вісник ВАС РФ. - 2008. - № 5. - С. 78.

 12. Постанова ФАС Поволзької округу від 12.01.2007 р. № А55-10775/2006 / / Вісник ВАС РФ. - 2007. - № 5. - С. 59.

 13. Постанова ФАС Поволзької округу від 02.06.2006 р. № А55-10724/2005 / / Вісник ВАС РФ. - 2006. - № 10. - С. 49.

 14. Постанова ФАС Поволзької округу від 17.11.2005 р. № А55-1477/2005 / / Вісник ВАС РФ. - 2006. - № 3. - С. 61.

 15. Постанова ФАС Поволзької округу від 06.09.2004 р. № А55-24233/03 / / Вісник ВАС РФ. - 2005. - № 1. - С. 65.

1 Крашенинников Г.А. Поняття і предмет позовної давності. [Текст] - М., Статут. 2005. - С. 67.

2 Луць В.В. Терміни в цивільних правовідносинах [Текст] / / Правознавство. - 1989. - № 1. - С. 40.

3 Толстой Ю.К. До теорії правовідносини [Текст] - Л., Ленінградський університет. 1959. - С. 12, Цивільне право: Підручник Т.1. [Текст] / Под ред. Сергєєва О.П. Толстого Ю.К. - М., Проспект. 2008. - С. 104.

4 Красавчиков О.А. Юридичні факти в радянському цивільному праві [Текст] - М., Госюріздат. 1958. - С.82; Іоффе О.С. Правовідносини по радянському цивільному праву [Текст] - Л., ЛДУ, 1949. - С. 122-123.

5 Красавчиков О.А. Указ соч. - С. 166.

6 Цивільне право: Підручник. Ч. 1. [Текст] / Відп. Ред. Мозолін В.П., Масляєв А.І. - М., МАУП. 2005. - С.256 -257.

7 Цивільне право: Підручник. [Текст] / Под ред. Гонгало Б.М., Іларіонове Т.І., Плетньова В.А. - М., МАУП. 2007. - С. 252.

8 Красавчиков О.А. Указ. соч. - З 168.

9 Мотовіловкер Є.Я. Предмет позовної давності [Текст] / / Журнал російського права. - 2008. - № 6. - С. 25.

10 Лебедєва К.Ю. Позовна давність в системі цивільно-правових термінів Автореф. дисс. канд. юрид. наук. [Текст] - Томськ., 2003. - С. 12; Цивільне право: Підручник. Ч. 1. [Текст] / Відп. Ред. Мозолін В.П., Масляєв А.І. - М., МАУП. 2005. - З 255.

11 Грибанов В.П. Терміни в цивільному праві [Текст] - М., Статут. 2003. - С. 8-10.

12 Радянське цивільне право Підручник Т. 1. [Текст] / Под ред. Грибанова В.П., Корнєєва С.М. - М., Юридична література. 1978. - С. 247.

13 Лантух В.В. Позовна давність в сучасному цивільному праві Автореф. дисс. канд. юрид. наук [Текст] - Волгоград., 1999. - С. 14-15.

14 Короткий філософський словник [Текст] / Под ред. Алексєєва А.П. - М., ПБОЮЛ. 2001. - С. 344.

15 Догадайло Є.Ю. Форми прояви часу у правовій системі [Текст] / / Право і політика. - 2007. - № 6. - С. 32.

16 Лебедєва К.Ю. Позовна давність в системі цивільно-правових термінів Автореф. дисс. канд. юрид. наук. [Текст] - Томськ., 2003. - З 11.

17 Алексєєв С.С. Предмет радянського права і метод цивільно-правове регулювання [Текст] / / Англо - уральської цивілістики. - 1925 - 1989. СБ статей. - М., Статут. 2001. - С. 49.

18 Кирилова М.Я., Крашенинников П.В. Терміни в цивільному праві. Позовна давність [Текст] - М., Статут. 2006. - С. 89.

19 Толстой Ю.К. Позовна давність [Текст] / / Правознавство. - 1992. - № 4. - С. 63.

20 Лебедєва К.Ю. Класифікація строків у цивільному праві. [Текст] / / Журнал російського права. - 2008. - № 9. - С. 18.

21 Іоффе О.С. Радянське цивільне право Підручник. Ч 1. [Текст] - Л., ЛДУ. 1956. - С. 332.

22 Ринг М.П. Позовна давність в радянському цивільному праві: Автореф. канд. дисс. [Текст] - М., 1952. - С. 8.

23 Черепахін Б.Б. Позовна давність [Текст] / / Вибрані праці з цивільного права. Т. 3. - М., Статут. 2005. - С. 282.

24 Бєлов В.А. Цивільне право Підручник. Загальна частина. [Текст] - М., Юрайт. 2008. - С. 597.

25 Лебедєва К.Ю. Позовна давність в системі цивільно-правових термінів: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. [Текст] - Томськ., 2003. - С.7, 16.

26 Кисельов А.А. Про застосування терміну позовної давності за вимогами, що випливають із недійсності нікчемних угод [Текст] / / Юридичний світ. - 2007. - № 11. - С. 36.

27 Громов Д. Спеціальний або пресекательний [Текст] / / ЕЖ-Юрист. - 2007. - № 21. - С. 5.

28 Гукасов Р.Є. Правове регулювання позовної давності. [Текст] / / Юридичний світ. - 2008. - № 6. - С. 20.

29 Лантух В.В. Указ. соч. - С. 23.

30 Мотовіловкер Є.Я. Право на захист за позовом як предмет позовної давності. [Текст] / / Журнал російського права. - 2008. - № 11. - С. 23.

31 Ільїн Б.В. Застосування судом строку позовної давності, строку звернення до суду і (або) інших аналогічних термінів [Текст] / / Право і економіка. - 2006. - № 4. - С. 20.

32 Мотовіловкер Є.Я. Право на захист за позовом як предмет позовної давності. [Текст] / / Журнал російського права. - 2008. - № 11. - С. 23.

33 Збори законодавства РФ. - 2001. - № 52 (1 ч.). - Ст. 4920.

34 Збори законодавства РФ. - 2000. - № 40. - Ст. 3936.

35 Постанова ФАС Поволзької округу від 24.01.2008 р. № А55-3265/2007 / / Вісник ВАС РФ. - 2008. - № 5. - С. 78.

36 Постанова ФАС Поволзької округу від 12.01.2007 р. № А55-10775/2006 / / Вісник ВАС РФ. - 2007. - № 5. - С. 59.

37 Постанова ФАС Поволзької округу від 17.11.2005 р. № А55-1477/2005 / / Вісник ВАС РФ. - 2006. - № 3. - С. 61.

38 Постанова ФАС Поволзької округу від 06.09.2004 р. № А55-24233/03 / / Вісник ВАС РФ. - 2005. - № 1. - С. 65.

39 Тарусін М.М. Конфлікт і конфліктність - поняття юрисдикційного процесу [Текст] / / Проблеми понятійного апарату наук цивільного та процесуального права. СБ наук. тр. / Відп. ред. Носов В.А. - М., Статут. 2007. - С. 105-113.

40 Мейєр Д.І. Російське громадянське право. [Текст] - М., Статут. 2000. - С. 242.

41 ЧЕЧИН П.А. Судова діяльність і предмет судового спору (за вид. 1959 р) [Текст] / / Вибрані праці з цивільного процесу - СПб., Пітер. 2008. - С. 255.

42 ЧЕЧИН Н.А. Цивільний кодекс та цивільне процесуальне законодавство (за вид. 1995 р) [Текст] / / Вибрані праці з цивільного процесу - СПб., Пітер. 2008. - С. 390.

43 Моргунов С.В. Віндикація в цивільному праві. Теорія. Проблеми. Практика [Текст] - М., Статут. 2008. - С. 29.

44 Сарбаш С. Проблеми скорочення строків позовної давності [Текст] / / ЕЖ-Юрист. - 2008. - № 17. - С. 7.

45 Цивільне право. Частина перша: підручник [Текст] / Під. ред. Толстого Ю.К., Сергєєва А.П. - М., Проспект. 2007. - С. 365-366.

46 Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) [Текст] / Под ред. Гришаєва С.П., Ерделевского А.М. - М., ЗАТ Юстіцінформ. 2006. - С. 470.

47 Великий юридичний словник. [Текст] / Под ред. Сухарєва Л.Я., Крутских В.Є. - М., Інфра-М. 2007. - С.368.

48 Терещенко Т.А. Позовна давність і інші цивільно-правові та цивільно-процесуальні строки [Текст] / / Юрист. - 2008. - № 2. - С. 21.

49 Збори законодавства РФ. - 2002. - № 5. - Ст. 375.

50 Збори законодавства РФ. - 1998. - № 13. - Ст. 1475.

51 Збори законодавства РФ. - 2001. - № 23. - Ст. 2277.

52 Великий юридичний словник. [Текст] / Под ред. Сухарєва Л.Я., Крутских В.Є. - М., Інфра-М. 2007. - С.339.

53 Лобанов Г. Трохи про позовну давність [Текст] / / Арбітражний і цивільний процес. - 2002. - № 2. - С. 21.

54 Науково-практичний коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) [Текст] / Под ред. Мозоліна В.П., Малєїн М.М. - М., Норма. 2004. - С. 472.

55 Постанова ФАС Поволзької округу від 02.06.2006 р. № А55-10724/2005 / / Вісник ВАС РФ. - 2006. - № 10. - С. 49.

56 Постанова ФАС Поволзької округу від 18.02.2008 р. № А55-40852/07 / / Вісник ВАС РФ. - 2008. - № 6. - С. 74.

57 Вісник ВАС РФ. - 1998. - № 7. - С. 31.

58 Постанова Президії ВАС РФ від 27.02.2007 р. № 3994/07 / / Вісник ВАС РФ. - 2007. - № 5. - С. 67.

59 Бюлетень Верховного Суду РФ. - 1995. - № 5. - С. 31.

60 Постанова ФАС Поволзької округу від 09.04.2008 р. № А55-24927/07 / / Вісник ВАС РФ. - 2008. - № 8. - С. 66.

61 Постанова ФАС Поволзької округу від 18.03.2008 р. № А55-40852/07 / / Вісник ВАС РФ. - 2008. - № 7. - С. 59.

62 Грибанов В.П. Межі здійснення і захисту, цивільних прав. [Текст] - М., Юрист. 2007. - С. 252-253, Корнєєв С.М. Право державної власності. [Текст] - М., ЗАТ Юстіцінформ. 2008. - С. 75.

63 Грибанов В.П. Указ. соч. - С. 252.

64 Дорофєєв М.В., Старосільський А.С. Про новий порядок обчислення строків позовної давності в бюджетних правовідносинах [Текст] / / Арбітражні спори. - 2007. - № 3. - С. 28.

65 Васильєв Е.А. Цивільне та торгове право капіталістичних держав. [Текст] - М., Статут. 2006. - С.188.

66 Коментар до Конституції РФ (постатейний) [Текст] / За заг. Ред. Григоніс Е.П. - СПб., Пітер. 2008. - С. 31, 32.

67 Лебедєва К.Ю. Указ. соч. - С.23.

68 Лебедєва К.Ю. Указ. соч. - С. 23.

69 Крашенинников Є.А. Давність домагань. [Текст] - М., Статут. 2003. - С. 5-7.

70 Вошатко А.В. Про наслідки спливу позовної давності. [Текст] - М., Волтерс Клувер. 2008. - С. 50.

71 Чернишов Г. Про різноманітність судової практики [Текст] / / ЕЖ-Юрист. - 2007. - № 36. - С. 2.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Диплом
299.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Поняття та види строків позовної давності
Поняття позовної давності Історія розвитку
Поняття і види строків позовної давності
Поняття процесу перебігу строку позовної давності
Дослідження позовної давності 2
Строки позовної давності
Термін позовної давності
Дослідження позовної давності
Терміни позовної давності 2
© Усі права захищені
написати до нас