Поняття ноосфери

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

РЕФЕРАТ
на тему "Поняття ноосфери"
з дисципліни: філософія
План реферату:
Введення
1. Ноосфера, як вища стадія біосфери.
2. Вчення В. І. Вернадського про ноосферу.
3. Тенденції розвитку ноосфери і завдання розумної організації взаємодії з природою.
Висновок
Література
ВСТУП
Відповідно до навчань Дарвіна і його послідовників, з доісторичних часів і донині триває процес еволюції живої речовини - сукупності всіх живих істот. Розглядаючи розвиток живого світу нашої планети ми часто свідомо чи несвідомо ділимо цей величезний історичний період на два нерівних по тривалості, але докорінно відрізняються один від одного етапу: стародавній доісторичний світ і період існування homo sapiens - людини розумної, єдиного живого виду на нашій планеті, володіє розумом.
Порівнюючи ці періоди між собою можна помітити, що біосфера оболонка життя на нашій планеті, з моменту появи людини змінюється не тільки за природними законами еволюції, але й завдяки впливу на неї діяльності людини. Вносяться людиною коректує у розвиток біосфери з часом стають давно відчутними і є вже визначальними чинниками у процесі зміни і перетворення живої речовини і вигляду нашої планенти.
Прийнято вважати, що з цього моменту еволюція біосфери породжує нову сферу - ноосферу, в якій головну роль і рушійну силу еволюції виконує людський розум. Вивчення питання виникнення і розвитку ноосфери є нагальною необхідністю, оскільки наслідки стрімкого, некерованого, а головне не вивченого процесу можуть бути дуже трагічними як для окремих представників біосфери і людства в тому числі, так і для життя на Землі в цілому. У ході вивчення питання з даної теми я стану біліший в актуальності дослідження тенденцій розвитку ноосфери з метою попередження виникнення катастроф і спробую переконати в цьому і читача.
У даній роботі доведено збільшення сили впливу на навколишнє середовище залежно від ступеня розвиненості живого організму. Показана вирішальна роль людини - найбільш розвиненого істоти володіє розумом, який дозволив людині не тільки вижити в агресивних умовах, але і різко виділити себе з групи тварин. Завдяки наявності розуму людина може вчитися, одержувати і передавати досвід, що призведе до збільшення його знань про світ, умінь і навичок, що в свою чергу впливає на збільшення сили впливу людини на навколишнє середовище за допомогою вдосконалення трудової діяльності і знарядь праці.
Вивченням проблеми виникнення і розвитку ноосфери займався крім всіх інших питань до середини нашого століття російський вчений Володимир Іванович Вернадський. Займаючись питаннями біогеохімії він невідворотно прийшов до необхідності визначення поняття "ноосфера" і вивчення даного явища. За його словами розвиток біосфери закономірно призвело до виникнення ноосфери. Інакше кажучи, ноосфера є вища стадія розвитку біосфери.
Окрім цього ученим було розглянуто ймовірний напрямок ноосфери. Вчений прозорливо передбачив розвиток науково-технічного прогресу в галузі ядерної фізики та космонавтики. Він описав ймовірний шлях розвитку людства, пророкуючи небувале зростання сили розуму людства і становлення його головною геологічної сили. У зв'язку з цим учений ще в 20-х роках дав корисний, на мій погляд, порада всім вченим майбутнього.
Нові відкриття, за його словами, повинні використовуватися з надзвичайною обережністю. Невивчені до кінця процеси і явища не слід впроваджувати у виробничу діяльність людини унаслідок потенційної небезпеки для біосфери і людства.
Вивчення тенденції зміни ноосфери в наші дні, на мій погляд, буде не тільки продовженням справи великого вченого, але й розумною необхідністю для подальшого розвитку людства.
1. Ноосфера, як вища стадія біосфери
Термін "ноосфера був введений у науку в кінці 20-х років нашого століття. З якими подіями було пов'язано поява поняття? Іншими словами: чому поява цього терміна не сталося раніше, наприклад в ХIX столітті? На мій погляд введення терміну "ноосфера" практично приурочено до виникнення нового явища на нашій планеті, а точніше нової сфери розуму.
Щоб зрозуміти і дати визначення даного терміну, потрібно спочатку розглянути сферу життя нашої планети або, інакше кажучи, біосферу і її зміна з часів зародження життя і до наших днів.
Розвиток життя на нашій планеті еволюційно. Згідно закону природного відбору виживає найсильніший, більш пристосований до умов середовища проживання. Однак, так як законом природного відбору схильні абсолютно всі організми, то еволюціонує і ускладнюється сама Навколишнє середовище - різні біоценози і біосфера в цілому. Розвиток біосфери відбувається шляхом ускладнення форм життя, кожна з яких бореться за своє існування зі своїми природними ворогами.
Даний процес боротьби, як нам відомо, привів до виникнення покритонасінних і ссавців, вищих представників рослинного і тваринного світу. При цьому процес природного відбору не зупиняється ні на хвилину, а навпаки набирає все більш швидкий темп.
На думку Дарвіна, еволюційний розвиток живого світу цьому не зупиняється. Поява людини - ось вінець розвитку тваринного світу. В умовах природного відбору з'являються предки людини. Але що міг протиставити людина грізному тваринному світу - різним хижакам? Невже у людини були гострі ікла й пазурі, що дозволяли йому не тільки вижити в умовах природного відбору, але і збільшити чисельність і зайняти чільне місце на планеті.
Ні. Людині було дано розум - одне з найдивовижніших явищ всіх часів. Щоб вижити, людині довелося використовувати підручні засоби, що замінюють йому і кігті, і ікла, і швидкі ноги, і тепле хутро і багато іншого. На мій погляд, закон природного відбору застосовний і до людини, хоча багато послідовників високих моральних ідей його відкидають. Людина могла б і понині бігати з палицею-копалкою у пошуках їстівних коренів і з кам'яною сокирою за дикими тваринами. Проте розум дав людині здатність вчитися, винаходити і удосконалити знаряддя праці, предмети побуту. В умовах зіткнення ареалів проживання племен, між людьми, ймовірно, виникали сутички. Причинами суперечок могли бути їжа, територія. Як правило, перемогу могло здобути те плем'я, у якого були краще знаряддя праці, в даному випадку - зброю.
У подальшому, з моменту виникнення найпростіших цивілізацій і до наших днів, люди невідступно були змушені вдосконалювати свої знання про світ і знаряддя праці.
Тут, на мій погляд, необхідно зупинитися і оцінити силу впливу людини на навколишній світ. Зробимо грубе, але яскраве порівняння хлібороба наших днів і першого історичного землероба. Порівняємо використовувані знаряддя праці: потужний трактор, що працює на рідкому паливі і замінюючий 70 і більш за коней, з одного боку, і кінь, бик, віл або інша тварина. Порівняємо продуктивності: якщо на живої тяглової сили людина насилу годує себе і свою сім'ю, то використовуючи сучасні засоби механізації кілька відсотків населення годують всю країну і ще постачають на експорт (як приклад розглядаємо розвинені країни).
З розглянутого прикладу видно, що з плином часу сила впливу людини на навколишній світ неухильно зростає. Під впливом цієї сили навколишній світ перетворюється і змінюється. У принципі будь-який організм співіснуючи в цьому світі разом з іншими впливає на навколишній світ і змінює його. Так, наприклад, синьо-зелені водорості кілька мільйонів років тому утворили первинну атмосферу планети, а безліч поколінь рослин ростуть на одній ділянці землі перетворили первинну материнську породу землі в чорнозем. Звичайно, тут також доречно вплив води, вітру, температури, але не будемо вдаватися в подробиці й ухилятися від головної теми.
Отже, ми бачимо, що еволюція живого світу призводить і до зміни неживої природи, вигляду нашої планети.
У цілому, ареал поширення живих організмів прийнято називати біосферою, в яку включаються і невід'ємні елементи живої природи: повітря, вода, земля, світло і т.д.
Еволюція біосфери дуже складне явище. З'являються нові життя змінюють навколишній світ, які у свою чергу створює передумови для зародження нових видів і їх перемоги в боротьбі з непристосованими старими, більш простими, видами. Однак розвиток біосфери в даному випадку не виходить за межі її визначення. Ускладнюється різноманітність форм і видів життя підпорядковане суворим законам еволюції.
Проте як у такому разі пояснити поява озону дірок в стратосфері? Або глобальне підвищення температур? А освіта водосховищ, зміна рослинності (освоєння цілинних земель), розробка родовищ і багато іншого? Як пояснити ці явища, які також є змінами навколишнього середовища, найчастіше змінами біосфери з точки зору еволюції?
У даному випадку основною і єдиною силою, що впливає на біосферу є людина, а якщо говорити точніше, то людський розум, тому що фізіологічно чоловік мало змінився з часу доісторичного часу, але завдяки набутим знанням, розвитку розуму, людина стала використовувати такі технічні засоби, які призводять до інтенсивного зміни навколишнього світу.
Практично тут можна і закінчити опис розвитку біосфери і почати опис розвитку ноосфери. Таким чином, ноосфера - сфера розуму, включає в себе біосферу, видозмінену під дією людини. Проте це дуже грубе визначення меж ноосфери і воно дієве тільки на початковому етапі розвитку ноосфери.
Темп розвитку науки і техніки дозволив сучасній людині багато чого, про що ще сто років тому ніхто б не подумав. Та що там 100 років? В даний час комп'ютеризація і розвиток робототехніки тільки набирає темп і можна лише здогадуватися про їх можливості через 3-5 років. Сучасна людина дуже сильно розширив свої знання про світ. У цьому столітті йому вдалося вийти в космос, "приручити" атом, дізнатися секрети генетики. Розширилися межі ноосфери. На думку деяких учених межами ноосфери потрібно вважати простір, де людина, використовуючи необхідні предмети, знаряддя, може побувати без будь-якого ризику для життя. Тобто верхня межа ноосфери значно вище її ж у біосфери. Вона розташовується на висоті від 300 км до декількох тисяч кілометрів, або навколоземний простір, куди людиною виведені орбітальні станції і всілякі супутники.
На думку Вернадського, рамки біосфери розширюються разом з розширенням ноосфери. Учений вже тоді припускав, що людина зможе вийти в космос і вже тоді задав імовірний розвиток ноосфери.
Тут необхідно зупинитися, щоб прокоментувати яскраве, на мій погляд, порівняння двох сфер. Людина - жива істота і в принципі відноситься до "живої речовини" нашої планети. За визначенням Вернадського жива речовина - це вся рослинність, тваринний світ, тобто все органічне, вся жива природа. Тому людина також відноситься до живої речовини, а отже є одним з представників оболонки життя на нашій планеті - біосфери. Таким чином, де б не знаходилася людина, там за визначенням має бути і біосфера.
Однак вихід людини в космос або підкорення полярних льодів відкривають додатковий простір, що важко безпосередньо зарахувати до території біосфери, хоча представник житті - людина-в цих умовах вже може існувати. У даному випадку відбувається збільшення, розширення меж ноосфери, сфери, де існування життя можливе лише завдяки пристосуванням, які отримані лише завдяки діяльності людини і його розуму. Ось чому, описуючи кордону ноосфери потрібно знати і визначення ноосфери. Від грецького noos - розум. Тому "ноосфера" означає сфера розуму, буквально "мисляча оболонка".
Таким чином, зародження життя на нашій планеті призвело до виникнення і розвитку біосфери. В умовах еволюції життя, ускладнення і зміни біосфери з'являється людина - розумна, мисляча істота. Завдяки розуму йому стає підвладне інтенсивна зміна навколишнього світу. І завдяки розуму людини еволюція біосфери перетікає у зародження ноосфери - вищої стадії біосфери.
2. ВЧЕННЯ В. І. Вернадського про ноосферу
Вся довга творче життя Володимира Івановича Вернадського була насичена невтомною працею, пошуками, новими і новими злетами його геніальної думки. У результаті діяльності вченого були закладений фундаменти декількох нових наук: геохімії, біогеохімії та радіології. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу були впроваджені в розділи
природничих наук, особливо у фізичну географію, геохімію ландшафту, грунтознавство та інші.
Незвичайна прозорливість вченого вгадала ту надзвичайну величезну силу, яка ховається в атомній енергії. У книзі "Нариси й мови", опублікованій у 1922 р Вернадський писав: "Недалекий той час, коли людина одержить у свої руки атомну енергію, таке джерело сили, що дасть йому можливість будувати своє життя, як він захоче. Це може статися в найближчі роки, може статися через століття. Але ясно, що це має бути. Чи зуміє людина скористатися цією силою, спрямувати її на добро, а не на самознищення? Доріс він до вміння використати ту силу, яку неминуче повинна дати йому наука? Вчені не повинні закривати очі на можливі наслідки їх наукової роботи, наукового процесу. Вони повинні відчувати себе відповідальним за наслідки їх відкриттів. Вони повинні зв'язати свою роботу з кращою організацією всього людства ".
Чи не правда, це звучить цілком сучасно, як виступ великого вченого чи громадського діяча на авторитетної міжнародної конференції, присвяченої захисту світу? Але ж це було сказано більше 70 років тому, коли навіть фізики не вірили в практичне значення ядерної енергії. І він виголосив ці слова аж ніяк не фізик.
Не менш яскраво геніальність думки Вернадського та його прозорливість позначилася й у підході до інших проблем природознавства, в тому числі і у вченні про ноосферу. Адже в той час вченому потрібно було розкрити сутність явища ноосфери, передбачити напрямок і тенденції її розвитку, встановити основні проблеми, пов'язані з розвитком науки і техніки, з інтенсифікацією зміни навколишнього середовища і збільшення сили впливу людини на неї.
До своїм першим висновків майбутнього вчення про ноосферу В. І. Вернадський прийшов вивчаючи геологічні процеси нашої планети і підійшовши впритул до періоду початку другої світової війни. Війна поновилася у Європі після більш ніж 20-річної перерви, і до 1944 р тривала в Західній Європі п'ять, а у нас, у Східній Європі, три роки. На Далекому Сході вона почалася раніше - в 1931 р і триває вже 13 років.
В історії людства і біосфери взагалі війна такої потужності, тривалості і сили - небувале явище. До того ж їй передувала тісно з нею пов'язана причинно, але значно менш потужна перша світова війна з 1914 по 1918 р .
На думку Вернадського історичні явища такої потужності можна і треба розглядати як єдиний великий земний геологічний, а не тільки історичний процес. В атмосфері першої світової війни вчений, за його словами, підійшов в геології до нового для нього і для інших і тоді забутого розуміння природи - до геохімічному та біогеохімічному, що охоплює і відсталу і живу природу з однією і тією ж точки зору.
На мій погляд новизна наукової думки В. І. Вернадського полягала в тому, що події, традиційно розглядаються під певним кутом зору (традиційна наука, в даному випадку історія), вченим розглядалися в зовсім іншому аспекті, під іншим кутом зору (інша наука - геологія ). Це в деякому сенсі допомогло йому в процесі творчого пошуку натрапити на думку про зміну біосфери ноосферою.
Вивчаючи біосферу, вчений зауважив, що в нашому столітті вона отримує зовсім нове розуміння і виявляється як планетне явище космічного характеру. Космічний характер біосфери проявляється в тому, що на думку вченого життя (живі організми) реально існує не тільки на одній нашій планеті, не тільки на Землі. Факт існування життя встановлено, мені здається, без сумнівів для всіх так званих земних планет, тобто для Венери, Землі та Марса.
У своєму вченні про ноосферу Вернадський підкреслює величезну роль живої речовини. Розмежовано поняття "життя" і "жива речовина". "Жива речовина" є сукупність живих організмів, а поняття "життя" завжди виходить за межі поняття "живої речовини" в області філософії, фольклору, релігії, художньої творчості. Це все відпало в "живій речовині".
Жива речовина підлогу вазі складає незначну частину планети. Мабуть, це спостерігається протягом усього геологічного часу, тобто геологічно вічно. Воно зосереджене в тонкій, більш-менш суцільний, плівці на поверхні суші в тропосфері - в полях і лісах - і проникає весь океан. Кількість його обчислюється частками, що не перевищують десятих часток відсотка біосфери по вазі, порядку близького до 0.25%. На суші воно йде в суцільних скупченнях на глибину в середньому, ймовірно, менш 3 км . Поза біосфери його немає.
У ході геологічного часу воно закономірно змінюється морфологічно. Історія живої речовини в ході часу виражається в повільній зміні форм життя, форм живих організмів, генетично між собою безперервно пов'язаних, від одного покоління до іншого, без перерви.
Століттями ця думка піднімалася в наукових пошуках: у 1859 р вона отримала міцне обгрунтування у великих досягненнях Ч. Дарвіна і А. Уоллеса. Вона вилилася у вчення про еволюцію видів рослин і тварин, у тому числі і людини.
Еволюційний процес властивий тільки живому речовини. І тільки жива речовина змінюючись в часі змінює і навколишній світ - біосферу. В. І. Вернадським була розглянута еволюція живої речовини, яка стала безпосередньою передумовою утворення ноосфери.
Жива речовина, еволюціонуючи на певному етапі розвитку біосфери, народжує людини - розумна істота, Як показує Вернадський у своєму вченні, людині, щоб вижити, довелося використовувати, єдине переваги перед тваринним світом - розум. Уміння вчитися, переймати і передавати досвід народжує таку категорію, як "праця", яка за природою своєю абсолютно чужа іншим представникам, живої речовини. Завдяки праці, людина змогла виділитися не тільки з живої речовини, але і з групи тварин, близьких до нього історично в процесі еволюції. Завдяки своїй діяльності, людина надалі зміг не тільки виділитися, але і зайняти чільне місце в живій природі і навіть кинути виклик різним природним явищам, очевидним законам і спробують змінити навколишні його світ у відповідності з виникаючими потребами.
Виходячи з геологічної ролі людини А. П. Павлов (1854-1929) в останні роки свого життя говорив про антропогенного ері, нами тепер переживаємо. Він правильно підкреслив, що людина на наших очах стає могутньою геологічною силою, все зростання.
У геологічній історії біосфери перед людиною відкривається майбутнє, якщо він зрозуміє це і не буде вживати свій розум і свою працю на самознищення.
Геологічний еволюційний процес відповідає біологічному єдності і рівності всіх людей - Homo sapiens і його геологічних предків Sinanthropus та ін потомство яких для білих, червоних, жовтих і чорних рас - будь-яким чином серед них усіх - розвивається безупинно в незліченних поколіннях.
На думку Вернадського, це закон природи. Всі раси між собою схрещуються і дають плідне потомство.
Історичний процес на наших очах докорінно змінюється. Вперше в історії людства інтереси народних мас - всіх і кожного - і вільної думки особистості визначають життя людства, є мірилом його уявлень про справедливість. Перед людством, перед його думкою і працею стає питання про перебудову біосфери в інтересах вільно мислячого людства як єдиного цілого.
Цей новий стан біосфери, на думку В. І. Вернадського, і є "ноосфера". В умовах ноосфери людина може і повинен перебудовувати своєю працею і думкою область свого життя, перебудовувати докорінно порівняно з тим, що було раніше. Завдяки набутим знанням перед ним відкриваються все більш і більш творчі можливості.
3. Тенденції розвитку ноосфери і завдання розумної організації взаємодії з природою
З моменту виникнення ноосфери закінчується звичайна еволюція навколишнього середовища. Якщо раніше в живій природі діяв природний відбір і найсильніші диктували свої умови і видозмінювали світ, то з початком трудової діяльності людини, яка майже завжди пов'язана із зміною біосфери в бажану для людини бік, зміна навколишнього середовища вже не підкоряється законам природи. У зв'язку з цим виникає необхідність проаналізувати нинішній стан ноосфери, тенденції її розвитку, перспективи майбутнього, які очікують людство.
Оцінити сам розум або думку з точки зору розвитку ноосфери ми не в силах. Однак емпірично результати виникнення і розвитку ноосфери ми вже зараз можемо спостерігати навколо нас на кожному кроці.
Мінералогічна рідкість - самородне залізо - виробляється тепер у мільярдах тонн. Ніколи не існуючий на нашій планеті самородний алюміній виробляється тепер у будь-яких кількостях. Те ж саме має місце по відношенню до майже безлічі створюваних на нашій планеті штучних хімічних сполук (біогенних культурних мінералів). Маса таких штучних мінералів безперервно зростає. Всі стратегічна сировина належить сюди.
Лик планети - біосфера - хімічно різко змінюється людиною свідомо і головним чином несвідомо. Змінюється людиною фізично і хімічно повітряна оболонка суші, всі її природні води. З-за величезної кількості взаємозв'язків у навколишньому середовищі, зміна якого-небудь одного умови не приходить безслідно для всієї системи (біосфери) в цілому. Унаслідок чи недостатності знань, а часто через недбалої діяльності, людина отримує зовсім не ті результати, які він ставив своєю метою. Яскравим прикладом цього є проблема екології.
Розвиваючи науку і техніку людина досягла величезного рівня виробництва. Були створені тисячі величезних заводів і фабрик, які однак є виробниками не тільки необхідною людині продукції, але і постачальниками так званої побічної продукції - різних шкідливих відходів виробництва.
На першому етапі великого промислового виробництва людина просто скидав відходи "за борт", припускаючи чи що біосфера величезна і зможе переробити шкідливі речовини або просто через недбале ставлення до навколишнього середовища, внаслідок гонитви за прибутком й збагачення.
На сучасному етапі такого ставлення до природи вже не припустимо. Людство на власні очі переконався у силі власного, часто нерозумного, втручання в біосферу. Зникають види рослин і тварин, змінюється хімічний склад водної та повітряної оболонки планети. З'явилися навіть місця, небезпечні для життя. І мова йде не про Крайній Півночі чи льодах Антарктиди. Раніше в таких місцях вирувало життя, завдяки діяльності людини, ці місця просто вибили з кругообігу живої речовини і є "пастками" для життя.
Екологічна проблема доводить, що розвиток ноосфери досягло такого рівня, коли людина вже здатний охопити всю біосферу і, більше того, здатний змінювати відразу всю навколишнє середовище. Розум людини на даному етапі стає небезпечним і для біосфери, і для нього самого. Саме тому людство повинно знати і вивчати наслідки своєї діяльності, передбачати небажані явища і не допускати їх.
Оскільки чисельність людства, його потреби, технічна озброєність суспільства, а звідси і запити до природи неухильно ростуть, виникає нагальна необхідність як об'єктивної і всебічної оцінки сучасного стану, так і науково обгрунтованого прогнозування ступеня, глибини і тенденцій подальшого розвитку взаємодії людства і навколишнього середовища. При цьому дослідження процесів складного обміну речовин і енергії між природою та суспільством відкриває широкі можливості для кількісного (балансового) вивчення проблеми та її моделювання.
Необхідно доповнити, що з проблемою забруднення навколишнього середовища пов'язане промислове виробництво, до складу яких входить важка промисловість, сільгоспвиробництво, видобуток корисних копалин, енергетична і хімічна промисловість та інші. Практично кожна галузь народного господарства таїть в собі небезпеку забруднення навколишнього середовища: повітряного і водного оболонки нашої планети і самої суші.
З розвитком ноосфери і посиленням впливу людини на навколишнє середовище, виникли так звані "глобальні проблеми людства", однією з яких є екологічна проблема, описана вище. Серед інших глобальних проблем такі як: демографічна проблема, загроза війни та інші. При їх ретельному розгляді можна виявити, що всі вони є наслідком взаємодії людства з біосферою. Будь то демографічна проблема - проблема перенаселення і нестачі їжі, тобто сировинних ресурсів навколишнього середовища. Чи проблема війни, головною причиною якої найчастіше виступає територіальні тяжби держав, тобто також ставлення людства до ресурсів навколишнього середовища.
Про проблему війни потрібно сказати особливо. В даний час людський розум зумів дізнатися таємницю ядерних реакцій і скористатися нею, як і передбачав В. І. Вернадський. Проте в енергії ядер знаходиться така руйнівна сила, що невміле чи недалекоглядне поводження з нею може призвести до загибелі не тільки людства і біосфери в цілому, але й до руйнування нашої планети.
В. І. Вернадський передбачав не тільки "приручення" людиною енергії атома, але і вихід людини в космос. Однак при цьому він не втомлювався повторювати, що разом зі зростаючою силою впливу людства на навколишнє середовище, воно повинне бути все більш обережним стосовно використання цієї сили, тому що наслідки вже можуть бути непоправними.
У зв'язку з цим хочеться ще раз підкреслити важливість не стільки наукових відкриттів, скільки оцінки їх впровадження в діяльність людини. Наука вже вторглася в області, які ще недавно вважалися недоступними людині. Прикладом можуть бути генетика та генна інженерія. Людині вже підвладне міняти те, що закладено непорушним самою природою - хромосомний набір, однак про наслідки такого втручання людина представляє ще дуже смутно. У результаті таких дій, наприклад, може статися катастрофа, порушений баланс у живій природі. Та що там говорити, людина може просто себе знищити, створивши якесь генетичне чудовисько.
Підводячи підсумок, можна сказати, що розвиток наукової думки, діяльності людини невідступно відбивається на зовнішності нашої планети, її біосфері, ноосферу. Ось чому, необхідно суворо відстежувати тенденції розвитку ноосфери і бити тривогу у разі виникнення небезпеки розвитку людства і загрози існуванню біосфери.

Висновок
Ноосфера - найновіша з усіх сфер нашої планети. Тим не менш, на мій погляд, вона є найголовнішою сферою, що визначає зовнішній вигляд Землі у наш час. Адже завдяки розуму, в рамках сучасних можливостей людини, відбувається зміна біосфери, атмосфери, гідро-і літосфери.
Таким чином, в наші дні вивчення проблеми розвитку ноосфери є реальною необхідністю. Для подальшого співіснування людини, суспільства і навколишнього середовища і розвитку кожного з них, потрібно вміло використовувати даний людині розум на вирішення загальнолюдських і глобальних проблем. Розум, на мій погляд, даний людині на благо, а не на шкоду. Тому потрібно ретельно, особливо в сформованих обставинах посилення впливу людини на навколишнє середовище, вивчати наслідки ймовірного застосування тих чи інших знань, здійснення тієї чи іншої діяльності.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Вернадський В.І. Біосфера, М. 1967
2. Петров К.М., Загальна екологія. Взаємодія суспільства і природи, СПб. 1998
3. Кузнєцов М.А. Вчення В. І. Вернадського про ноосферу: перспективи розвитку людства.
4. Людина, суспільство і навколишнє середовище. М. 1973
5. Казначеєв В.П. Вчення про біосферу (етюди про наукову творчість В. І. Вернадського). М. 1985
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Філософія | Реферат
57.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Радіоактивність і момент сили Поняття ноосфери
Секьюрітологія наука про збереження та захист ноосфери і людства
Поняття і лінгвістичне вивчення діалогу як засобу комунікації Поняття прикладної
Договори купівлі-продажу і постачання поняття і співвідношення Поняття договору
Поняття та особливості цивільно-правової відповідальності Поняття функції
Поняття і види слідчих дій Вивчення поняття
Поняття і зміст поняття якість життя
Поняття та ознаки держави 2 Поняття і
Поняття про вимірювальних шкалах їх види Поняття про шкалировании
© Усі права захищені
написати до нас