Поняття злочину

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації
Бєлгородський юридичний інститут
Кафедра кримінального права, кримінології
Залікова книжка № Варіант №
Курсова робота
з кримінального права
Поняття злочину
Підготував:
Курсант 123 взводу
рядовий міліції
Романьков Р.Н.
Перевірив:
викладач кафедри кримінального права, кримінології
майор міліції
Іншин К.І.
Білгород 2008.

План:
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. стор 3.
Питання 1. Поняття та ознаки злочину ... ... ... ... ... ... .. ... ... стор 5.
Питання 2. Малозначне діяння ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... .... Стор 8.
Питання 3.Категоріі злочинів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... Стор 12.
Питання 4. Розмежування злочинів та інших правопорушень ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. стор.17.
Питання 5. Приклади практики у кримінальних справах Верховного Суду України ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор.20.
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. стор 28.

Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор.30.

Програми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор.32.

Введення

Кримінальне право, визначаючи поведінку особистості, використовує дані психології та соціології, вносячи в це визначення свою специфіку.

Значимість даної теми полягає в тому, що підставою кримінальної відповідальності може бути тільки злочинну поведінку, що виразилося в конкретному діянні особи, а не в антигромадських властивості особистості, в її думках, переконаннях.
Актуальність обраної теми пояснюється тим, що карність як складова частина кримінальної протиправності виявляється у загрозу застосування покарання при порушенні заборони вчиняти ті чи інші суспільно небезпечні діяння, ознаки яких описані в диспозиції норми.
Предмет дослідження складають теоретичні та практичні аспекти змісту, структури, особливостей та механізму формування поняття злочин; питання співвідношення понять злочин і правопорушення, проблеми визначення їх місця і значення в житті особистості і суспільства.
Мета дослідження полягає в тому, щоб сформулювати поняття і розкрити класифікацію злочинів, визначити форми і співвідношення понять злочин та інших правопорушень, позначити розмежування даних понять, що обумовлює такі основні завдання дослідження:
- Виробити підхід до розуміння злочину, проаналізувати його основні ознаки;
- Визначити зміст поняття злочину, розглянути його ознаки та існуючі види;
- Проаналізувати розмежування злочинів та інших правопорушень, виявити і розглянути існуючі між ними взаємозв'язку;
- Розглянути існуючі категорії злочинів, виявити суть і ознаки;
- Розкрити поняття малозначного діяння, виявити сутність даного поняття і розглянути основні ознаки.
- Привести приклади практики у кримінальних справах Верховного Суду України.

1. Поняття та ознаки злочину
Феномен злочинності, що став внаслідок об'єктивних і суб'єктивних факторів одного з першорядних проблем, що хвилюють людство, вимагає постійного наукового осмислення базових понять: самої злочинності як загального і злочини як одиничного. [1]
Якщо обмежитися аналізом лише вітчизняної пострадянської кримінологічної науки, то можна переконатися в тому, що єдності поглядів на поняття "злочинність" тут не проглядається. Можна умовно виділити наступні підходи:
1. Фундаментальний або кримінально-правової, згідно з яким злочинність - це кримінально-правове та історично мінливе негативне явище, що складається з усієї сукупності злочинів (що представляє собою систему злочинів), вчинених у відповідній державі (регіоні) за той чи інший період часу.
2. Девіантологіческій або релятивно-конвенціональний. Під злочинністю тут розуміється щодо розповсюджене (масове), статистично стійке соціальне явище, різновид (одна з форм) девіантності, обумовлена ​​законодавцем у кримінальному законі. Злочин і злочинність, відповідно до цього підходу, поняття релятивних (відносні), конвенціональні ("договірні"), - вони суть соціальні конструкти, лише частково відображають деякі соціальні реалії.
3. Природно-неконвенційного. Відповідно до цього підходу, коло злочинів окреслено світовими релігіями. Справжнього злочину протистоїть уявне, тобто передбачене законом, але не небезпечне для людини діяння. Злочинність ж, слідуючи такій логіці, є властивість суспільства породжувати безліч небезпечних для людини діянь (злочинне безліч).
4. Особистісний. Відповідно до нього злочинність - це соціальне явище, що полягає у вирішенні частиною населення своїх проблем з винним порушенням кримінальної заборони. При цьому в прояв злочинності включаються і злочини, і злочинці, а також об'єднують останніх злочинні формування.
5. Безособистісний. На відміну від фундаментального і особистісного розглянутий підхід полягає в тому, що злочинність не складається із злочинів та злочинців, а виражає суму тих зв'язків і відносин, в яких перебувають між собою ці злочини і злочинці, в реальному житті начебто не пов'язані. [2]
Слід відзначити ще дві досить суперечливі позиції в логіці поділу злочинності і злочинної поведінки. Автор вважає, що злочинна поведінка - це завдає або загрозлива нанесенням шкоди, отклоняющаяся, поширена особистісно-мікросредових діяльність, що спрямовується до злочину криміногенної мотивацією і ситуацією і їм завершується або ні в залежності від успіху профілактики.
Таким чином, автор, крім власне злочинної діяльності, включає в злочинну поведінку і діяльність незлочинну (загрозливу нанесенням шкоди і спрямовується до злочину). Така наукова конструкція здатна включити до кола злочинного поведінки неосяжне число осіб, які не займаються злочинною діяльністю. [3]
Суть даної позиції полягає в її базове становище: вона злочин і злочинність (так само як і людини) відносить лише до соціальних явищ, тоді як насправді і людина, і його поведінка відносяться не тільки до світу соціально-матеріального, а й духовного. Саме приналежність духовного світу визначає сутність людини, а його поведінка (в тому числі і кримінальне) висловлює цю сутність. Тільки як духовна істота може бути винен, оскільки тільки духовність забезпечує усвідомленість вільного вибору і її моральну оцінку. У моральному модусі поведінкового вибору укладена сутнісна характеристика злочину.
З урахуванням викладених вище зауважень, "змістовне" кримінологічне визначення злочину можна викласти в наступному вигляді: злочин є винне діяння, що посягає на інтереси особистості, суспільства або держави і що виражається в суспільно небезпечному, тобто перевищує певний граничний рівень, прояві винним агресії, експансії, обману (окремо або в їх поєднанні), забороненому законом під страхом покарання. [4]
У практичних цілях злочинність має розглядатися в певних історичних межах конкретного суспільства, що має просторові (географічні) і часові межі, і повинна бути виражаема такими якісними властивостями і кількісними параметрами, які б дозволяли контролювати її зміна, в тому числі і як результат впливу на її причини і умови, пов'язані з характеристиками самого суспільства, його інститутів і громадян.

2. Малозначне діяння
До прийняття КК РФ висловлювалося сумнів у необхідності збереження норми про малозначність діяння, оскільки передбачалося, що її зміст, як не привносить жодного позитивного якості, ніякого відношення до поняття злочину не має.
Тим часом законодавець, слідуючи історичним традиціям, цілком обгрунтовано зберіг цю норму і залишив її в ст. 14 КК РФ ("Поняття злочину"). Адже норма про малозначність діяння не просто констатує можливість виключення з правил. Вона органічно доповнює поняття злочину визначенням діянь, які, незважаючи на їх позірну кримінальну протиправність, злочинами не є.
Згідно з ч. 2 ст. 14 КК, "не є злочином дія (бездіяльність), хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не завдало шкоди і не створила загрози заподіяння шкоди особі, суспільству або державі ". Отже, для визнання діяння малозначним необхідно, щоб, по-перше, воно мало всі ознаками складу злочину (формальна підстава) і, по-друге, не представляло суспільної небезпеки (соціальне підстава). [5]
Не можуть вважатися малозначними діяння, наявність складу злочину в яких пов'язується з фактом настання шкоди (наприклад, "шкоди правам і законним інтересам громадян" при порушенні рівноправності громадян - ст. 136 КК і порушенні недоторканності приватного життя - ст. 137 КК), або суспільно небезпечних наслідків, виражених в оціночних поняттях (припустимо, "істотне порушення прав і законних інтересів" при зловживанні посадовими повноваженнями - ч. 1 ст. 285 КК, перевищенні посадових повноважень - ч. 1 ст. 286 КК і халатності - ч. 1 ст . 293 КК або "значної шкоди" при умисному знищенні або пошкодженні майна - ч. 1 ст. 167 КК), якщо ця шкода або такі наслідки не були заподіяні (тут не маються на увазі випадки незакінченого злочину). У подібних ситуаціях в діянні просто відсутня одна з ознак складу злочину.
Малозначність діяння може бути двох видів:
Перший вид, коли дія (бездіяльність), формально містить ознаки злочину, не становить суспільної небезпеки. Це випадки, коли викрадається, наприклад, коробка сірників, олівець і т.п. У таких діяннях немає суспільної небезпеки, вони, по суті, не заподіюють шкоди чужої власності, що охороняється нормами кримінального права, і не порушують суспільних відносин, урегульованих іншими галузями права. Цей вид малозначність діянь на практиці зустрічається рідко і в силу очевидності труднощів у з'ясуванні зазвичай не викликає.
Другий вид прямо не передбачений кримінальним законом, але логічно з нього витікає. Це ті випадки, коли діяння має суспільною небезпекою, але вона невелика, не перевищуючи цивільно-правового, адміністративного або дисциплінарного проступку, в силу чого діяння не може вважатися злочинним. Цей вид малозначність порівняно розповсюджений і досить важкий для розуміння. Утруднення полягає в тому, як відрізнити проступок від злочину і якими при цьому користуватися критеріями. [6]
Разом з тим як суспільна небезпека злочину відрізняється від суспільної небезпеки проступку, так і шкоду, значимий в якості підстави для визнання діяння злочинним, істотно відрізняється від шкоди, завданої проступком. Іншими словами, діяння може завдавати шкоди, цілком відповідний по тяжкості проступку, але при цьому не досягає шкоди, мається на увазі ч. 2 ст. 14 КК для злочину.
Критерії малозначність діяння - не що інше, як критерії суспільної небезпеки злочину.
Малозначність діяння тому визначається не тільки на основі критеріїв, прямо зазначених у ч. 2 ст. 14 КК, а й з урахуванням в цілому вираженості об'єктивних і суб'єктивних ознак діяння. Не треба, однак, забувати і про тісний зв'язок цих ознак з об'єктом злочину. Чим важливіше об'єкт, тим меншою вираженістю вони можуть володіти. Необхідно також мати на увазі, що в діяннях, склади яких сконструйовані за типом матеріальних, на перший план при встановленні малозначність виступають показники суспільної небезпеки шкоди, а в діяннях з формальним або усіченим складами - інтенсивність діяння. Це пояснюється тим, що в матеріальних складах шкоду, як правило, має досить певний вираз і, отже, встановимо. У формальних ж складах шкоду найчастіше носить невизначений характер, що викликає серйозні труднощі в його встановленні.
Для обгрунтованого висновку про малозначність діяння необхідно встановити, що ступінь його суспільної небезпеки мала і відповідає провині. Тому чим вище характер суспільної небезпеки злочину, тим менше повинна бути ступінь небезпеки діяння, тим виключно порядок цього визнання.
У законі не окреслено коло злочинів, які можуть бути в певних умовах малозначними. У принципі дію ч. 2 ст. 14 КК РФ поширюється на всі категорії злочинів. Проте для визнання діяння, допустимо, формально підпадає під ознаки тяжкого злочину (ч. 4 ст. 15 КК), малозначним, крім неспричинення шкоди об'єкту посягання потрібна наявність додаткових обставин, наприклад, незначності розвитку об'єктивної сторони (звичайно це лише підготовчі дії), ступеня провини або участі у злочині і т.п.
Звичайно, частіше проблеми розмежування суспільно небезпечних і не представляють суспільної небезпеки діянь виникають при застосуванні норм про відповідальність за вчинення злочинів невеликої тяжкості (за вчинення яких максимальне покарання не перевищує двох років позбавлення волі - ч. 2 ст. 15 КК). [7]

3.Категоріі злочинів
КК 1996 р. вперше на законодавчому рівні справив класифікацію злочинів залежно від характеру і ступеня суспільної небезпеки діяння. Стаття 15 виділила наступні категорії злочинів: невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.
КК 1960 р. містив такі поняття, як тяжкі злочини, особливо тяжкі злочини, а також не представляють великої суспільної небезпеки. Разом з тим у законі відсутні ознаки кожної із зазначених категорій злочинів, не було єдиного критерію для їх класифікації. Виділялася наукою кримінального права категорія менш тяжких злочинів у законі відображення не знаходила.
Кримінальний кодекс передбачив суттєві новели в Загальній частині. Зміни торкнулися і питань категоризації, а також рецидиву злочинів. [8]
У період обговорення проекту КК РФ, введеного в дію з 1 січня 1997 р., проблема поділу злочинів на категорії жваво дискутувалася вченими і практиками, для неї пропонувалися різні критерії - від одного до декількох. Обговорювалася і необхідність використання для цієї мети такого основоположного ознаки злочину, як винність (в залежності від форми вини). У результаті в ч. 1 ст. 15 КК РФ зазначено, що злочини поділяються на чотири категорії в залежності "від характеру і ступеня суспільної небезпеки діяння". У найзагальнішому вигляді під характером суспільної небезпеки злочину розуміється якісна характеристика цієї ознаки, що залежить в першу чергу від цінності об'єкта посягання. Що ж до ступеня суспільної небезпеки, то це в значній мірі кількісна характеристика злочинних діянь одного і того ж характеру. У якості формально - певного критерію (ознаки) віднесення конкретних складів злочинів до однієї з чотирьох категорій обраний розмір встановлених в Особливій частині КК санкцій (у трьох випадках використаний оборот "не перевищує" двох, п'яти, десяти років позбавлення волі, а в четвертому - " понад десять років (позбавлення волі. - В.Н.) або більш суворе покарання ". [9]
Отже, форма вини не стала критерієм (одним з критеріїв) поділу злочинів за категоріями. Вона, як можна зробити висновок зі змісту ст. 15 КК, враховується при визначенні категорії того чи іншого складу злочину.
Зауважу, що з прийняттям КК дискусія про правомірність розподілу необережних злочинів за категоріями, передбачених ст. 15 Кодексу, не завершилася. І це цілком зрозуміло. Стаття 14 КК при визначенні поняття злочину дуже виразно поставила в один ряд з ознакою суспільної небезпеки ознака винного вчинення діяння. Обидва вони є обов'язковими і рівнозначні для визнання діяння злочинним, а, отже, повинні однаковою мірою враховуватися (або братися за основу) при класифікації злочинів на категорії.
Перш ніж приступити до формулювання пропозиції про внесення змін до ст. 15 КК, обмовлюся, що категоризація злочинів у кримінології та кримінальному праві має різні цілі й тому, погоджуючись з тими кримінології, які виділяють необережні злочинні посягання в одну окрему категорію, запропоную розділити необережні діяння на дві категорії в залежності від їх характеру і ступеня суспільної небезпеки , обравши в якості формалізованого критерію (як і стосовно до умисним діянь) максимальний розмір санкцій, встановлений у відповідних статтях Особливої ​​частини КК.
Стаття 15 КК говорить, що злочинами невеликої тяжкості зізнаються навмисні і необережні діяння, скоєння яких максимальне покарання, передбачене Кодексом, не перевищує двох років позбавлення волі.
Злочинами середньої тяжкості зізнаються навмисні діяння, скоєння яких максимальне покарання, передбачене КК, не перевищує п'яти років позбавлення волі, і необережні діяння, скоєння яких максимальне покарання, передбачене КК, перевищує два роки позбавлення волі.
Тяжкими злочинами визнаються умисні діяння, скоєння яких максимальне покарання, передбачене КК, не перевищує десяти років позбавлення волі.
Особливо тяжкими злочинами визнаються умисні діяння, за вчинення яких у КК передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад десять років або більш суворе покарання. Дана класифікація є природною, тобто заснованої на істотному ознаці, визначеному природою злочину, а саме його суспільною небезпекою. Оскільки громадська небезпека не може бути безпосередньо сприйнята, зовнішнім показником, формалізацією цієї небезпеки прийнято вважати санкцію. Розмір покарання, передбачений в санкції статті, в стислій формі відображає ступінь суспільної небезпеки злочину і дозволяє порівняти ступінь суспільної небезпеки різних злочинів. [10]
У той же час розмір покарання завжди чітко визначений у санкціях статей. Дана обставина не залишає можливості для суддівського розсуду при віднесенні злочину до тієї чи іншої категорії. [11]
Додатковим показником, що його більш точної класифікації злочинів, є форма вини. Так, злочинами невеликої та середньої тяжкості можуть бути як умисні, так і необережні злочини. Тяжкі та особливо тяжкі злочини можуть відбуватися лише зумисне.
Виходячи з цієї класифікації, до злочинів невеликої тяжкості слід віднести такі злочини, як, наприклад, побої (ст. 116 КК), залишення в небезпеці (ст. 125 КК), невиконання обов'язків по вихованню неповнолітнього (ст. 156 КК), неправомірний доступ до комп'ютерної інформації (ч. 1 ст. 272 ​​КК) та ін
Злочинами середньої тяжкості є, наприклад, грабіж (ч. 1 ст. 161 КК), порушення авторських і суміжних прав (ч. 3 ст. 146 КК), втягнення неповнолітнього у вчинення антигромадських дій (ч. ч. 1, 2 ст. 151 КК), незаконне заняття приватною медичною практикою або приватної фармацевтичною діяльністю (ст. 235 КК) та ін
Тяжкі злочини - це, наприклад, масові заворушення (ч. ч. 1, 2 ст. 212 КК), умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю (ч. 1 ст. 111 КК), тероризм (ч. 1 ст. 205 КК), винесення завідомо неправосудного вироку суду до позбавлення волі або спричинило інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 305 КК) та ін
До особливо тяжких злочинів слід віднести вбивство (ст. 105 КК), державну зраду (ст. 275 КК), посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 277 КК), диверсію (ст. 281 КК) та ін
Значення поділу злочинів на категорії залежно від ступеня їх суспільної небезпеки має не тільки теоретичний, а й практичний характер. Віднесення діяння, вчиненого особою, до тієї чи іншої категорії може мати такі правові наслідки, як визначення виду рецидиву (ст. 18 КК), караність готування до злочину (ч. 2 ст. 30 КК), визначення режиму відбування покарання у вигляді позбавлення волі (ст. 58 КК), вплив на визначення порядку призначення покарання за сукупністю злочинів (ст. 69 КК), на правила скасування умовного засудження (ст. 74 КК), на звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям (ст. 75 КК ), примиренням з потерпілим (ст. 76 КК), закінченням строків давності (ст. 78 КК), на правила умовно-дострокового звільнення від відбування покарання (ст. 79 КК), заміни невідбутої частини покарання більш м'яким (ст. 80 КК) , звільнення від покарання у зв'язку зі зміною обстановки (ст. 80.1 КК), відстрочки відбування покарання вагітним жінкам і жінкам, які мають малолітніх дітей (ст. 82 КК), звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності обвинувального вироку суду (ст. 83 КК), погашення судимості (ст. 86 КК), призначення покарання неповнолітнім (ст. 88 КК), а також впливає на застосування примусових заходів виховного впливу до неповнолітніх (ст. 90 КК), звільнення від покарання (ст. 92 КК) , застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання (ст. 93 КК), визначення строків давності (ст. 94 КК) і термінів погашення судимості (ст. 95 КК) до неповнолітніх. [12]

4. Розмежування злочинів та інших правопорушень
Теорія держави і права пропонує класифікувати правопорушення в залежності від їх характеру і небезпеки для суспільних відносин, а також від характеру застосовуваних за їх вчинення санкцій на злочини і провини. Провини характеризуються меншою в порівнянні зі злочинами ступенем суспільної небезпеки і тягнуть за собою застосування не кримінально-правових санкцій, а заходів адміністративного, дисциплінарного або цивільно-правового впливу.
Видами проступків є цивільно-правові делікти, адміністративні та дисциплінарні правопорушення.
При відмежуванні злочинів від інших правопорушень слід брати до уваги ряд обставин. Так, деякі злочини посягають на такі суспільні відносини, на які інші правопорушення зазіхати не можуть (наприклад, життя людини, державна безпека). Характер суспільної небезпеки, який визначається об'єктом посягання, дозволяє віднести такі діяння лише до числа кримінальних злочинів. Труднощів у розмежуванні злочинів та інших правопорушень при цьому не виникає. [13]
Необхідність визначення критеріїв розмежування злочинів та інших правопорушень виникає при наявності суміжних (різних, а іноді аналогічних) правопорушень, що відносяться до різних галузей права, але зазіхають на один об'єкт. Наприклад, відповідальність за порушення правил дорожнього руху передбачено як кримінальним (ст. 264 КК), так і адміністративним законодавством.
Ступінь суспільної небезпеки у випадках, коли вони є суміжними, є основним критерієм, який вирізняє злочину від інших видів правопорушень.
Злочини, суміжні з адміністративними проступками, посягають в основному на такі суспільні відносини, як порядок управління, громадський порядок та громадська безпека, суспільні відносини у сфері охорони природних багатств. [14]
До злочинів, що вчиняються у сфері службових відносин, - посадовим і проти військової служби - примикають дисциплінарні проступки.
Як цивільно-правові делікти, так і злочини проти власності пов'язані з заподіянням особистості і державі майнової шкоди.
Шкода правильному функціонуванню людського суспільства, що склалася системі суспільних відносин заподіюють як злочини, так і інші правопорушення. Тому й ті, й інші є суспільно небезпечними. Однак ступінь такого шкідливого впливу може бути різною.
Основним показником, який визначає ступінь суспільної небезпеки скоєного діяння, є заподіяну шкоду. Величина заподіяної шкоди дозволяє відмежовувати злочини та інші правопорушення. Так, якщо використання посадовою особою своїх службових повноважень всупереч інтересам служби спричинить істотне порушення прав і законних інтересів громадян, організацій або суспільства або держави в цілому, його дії кваліфікуються за ст. 285 КК, а в разі відсутності такої шкоди - є дисциплінарним проступком.
Суб'єктивними обставинами, що визначають ступінь суспільної небезпеки, які можуть вплинути на віднесення діяння до числа правопорушень, є форма вини, мотив і мета.
Так, заподіяння легкої шкоди здоров'ю є кримінально караним, якщо скоєно навмисно (ст. 115 КК). У випадку необережного скоєння такого діяння шкода може бути відшкодована в цивільно-правовому порядку (ст. 1085 ЦК). Службове підроблення є кримінально караним, якщо здійснений з корисливої ​​або іншої особистої зацікавленості (ст. 292 КК).
Ще однією ознакою, що відрізняє злочину від інших правопорушень, є характер протиправності. Злочини завжди суперечать кримінальному закону. Інші правопорушення порушують норми інших галузей права. Це можуть бути не тільки закони, але й підзаконні нормативні акти. [15]
Наслідком вчинення злочину є застосування самої суворої міри державного примусу - кримінального покарання з подальшою судимістю. Інші правопорушення супроводжуються менш жорсткими заходами впливу. Деякі з них, наприклад, штраф, виправні роботи і арешт як види адміністративних покарань, за своїм змістом є схожими з однойменними кримінальними покараннями, проте вони не тягнуть судимості.

5. Приклади практики у кримінальних справах Верховного Суду України
Для правильного розуміння норм Загальної та Особливої ​​частин кримінального права велике значення мають роз'яснення Пленуму Верховного Суду Російської Федерації.
Ухвала Верховного Суду РФ від 28.06.2006 N 4-о06-71
Вирок у справі про вбивство, скоєне групою осіб, залишений без зміни, оскільки суд дійшов обгрунтованого висновку про винність засудженого у вчиненні злочину, правильно кваліфікував його дії, призначив покарання з урахуванням характеру і ступеня суспільної небезпеки скоєного злочину, даних про особу засудженого, всіх впливають на розмір покарання обставин і підстав для його пом'якшення не знаходить.
Д.С. визнаний винним у вчиненні групою осіб вбивства невстановленої особи на ім'я Д. на грунті особистих неприязних відносин.
Злочин скоєно 5 вересня 2002 року в місті Серпухові Московської області за обставин, викладених у вироку.
У касаційній скарзі засуджений Д.С. просить вирок скасувати, справу направити на новий судовий розгляд, при цьому вказує, що його вина не доведена, в основу обвинувачення покладені непрямі докази. Засуджені раніше В. та А. на попередньому слідстві обмовили його під тиском працівників міліції.
У запереченнях на касаційну скаргу державний обвинувач Федулова Є.В. вказує про свою незгоду з нею і просить вирок залишити без зміни.
Перевіривши матеріали справи, обговоривши доводи касаційної скарги, заперечень на неї, Судова колегія вважає, що висновки суду про винність Д.С. у вчиненні злочину відповідають фактичним обставинам справи і засновані на перевірених у судовому засіданні доказах.
Вина засудженого судом встановлена ​​на підставі:
· Показань В. та А. на попередньому слідстві у якості підозрюваних та обвинувачених, а також з виходом на місце скоєння злочину про обставини скоєння ними вбивства потерпілих; зокрема, з метою вбивства потерпілих В. став наносити удари ножем С., а Д. С. і А., передаючи ніж один одному, - Д. Після вбивства С. В. передав свій ніж Д.С., який одночасно з А. став наносити двома ножами удари Д. Коли Д. перестав подавати ознаки життя, з місця злочину зникли , переодяглися в заздалегідь приготовлену одяг, старий одяг і ніж викинули і на таксі поїхали до Москви;
· Показань свідків Платонова, Єлістратова, Мозолевський, Жукової підтвердили неприязні стосунки В., А. і Д.С. з потерпілими;
· Показань свідка Раскоповой про обставини, при які 5 вересня 2002 року вона спільно із засудженими прийшла до будинку, де проживали С. і Д., засуджені увійшли в кімнату, а вона чекала їх на вулиці. Почула шум бійки. Через деякий час Д.С., В. і А. вийшли з будинку, одяг і руки їх були в крові, В. повідомив, що вони вбили потерпілих. Після цього пішли на річку, де засуджені вмилися, переодяглися в чистий одяг і цієї ж ночі виїхали з Серпухова;
· Даних протоколу огляду місця події та висновків судово-медичних експертиз трупа, що узгоджуються з наведеними вище доказами; зокрема, трупи С. і Д. виявлені в місцях, зазначених засудженими, смерть Д. настала від гострого недокрів'я, що розвинувся внаслідок швидкого і рясного внутрішнього і зовнішньої кровотечі з проникаючих колото-різаних поранень (не виключається ножем) грудної клітини з пошкодженням життєво важливих органів - легень і серця.
На підставі цих, а також інших наведених у вироку доказів суд прийшов до обгрунтованого висновку про винність Д.С. у вчиненні злочину і правильно кваліфікував його дії.
Доводи у скарзі засудженого про неприпустимість показань засуджених А. і В. у зв'язку з наданням на них незаконного впливу з боку працівників міліції ретельно перевірені судом, обгрунтовано спростовані, визнані способом захисту, висновки про це докладно викладені у вироку.
При цьому судом взято до уваги, що на попередньому слідстві А. і В. у присутності адвокатів, а з виходом на місце скоєння злочину - понятих, тобто в умовах, що виключають незаконний вплив, давали послідовні свідчення щодо участі Д.С. у вчиненні злочину, будь-яких зауважень про незаконні методи слідства або неправильному відображенні їх свідчень у протоколах допитів від адвокатів і самих засуджених не надходило, ці їхні свідчення об'єктивно підтверджуються сукупністю наведених у вироку доказів.
При призначенні покарання суд врахував характер і ступінь суспільної небезпеки скоєного злочину, дані про особу засудженого, все що впливають на розмір покарання обставини, тому підстав для пом'якшення Судова колегія не знаходить.
Порушень кримінально-процесуального закону, що тягнуть скасування або зміна вироку, не є. [16]
Ухвала Верховного Суду РФ від 26.06.2006 N 47-о06-42. Клопотання про продовження терміну утримання під вартою задоволено правомірно, оскільки обвинувачений звинувачується в скоєнні особливо тяжких злочинів, кримінальна справа має великий обсяг і значне число обвинувачених і підстав для зміни або скасування запобіжного заходу не є.
С. звинувачується у створенні злочинного співтовариства і участь у ньому, а також у шахрайстві в великому розмірі у складі організованої групи, легалізації грошових коштів, підробці офіційних документів.
15 квітня 2005 судовим рішенням щодо С. було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Після цього термін утримання під вартою йому неодноразово продовжується, останній раз рішенням судді районного суду 9 березня 2006 року до 12 місяців, тобто до 12 квітня 2006 року.
Слідчий по ОВС СУ СУУВД Оренбурзької області за згодою першого заступника Генерального прокурора РФ звернулася до обласного суду з клопотанням про продовження терміну утримання під вартою С. на 2 місяці 16 діб, а всього до 14 місяців 16 діб, тобто до 28 червня 2006 року.
Розглянувши клопотання в судовому засіданні, суддя обласного суду ухвалив продовжити термін утримання під вартою С. до 14 місяців 16 діб, тобто до 28 червня 2006 року.
У касаційних скаргах обвинувачений С. і на його захист адвокат Іванов М.В. призводять одні й ті ж доводи, вказують, що утримання під вартою на строк понад 12 місяців продовжується тільки у виняткових випадках. Випадок з С. таким не є. Обвинувачений має постійне місце проживання, двох дітей, позитивно характеризується, ховатися від слідства, яке фактично закінчено, не збирається, цього не врахував суд і безпідставно продовжив термін утримання під вартою, просять постанову судді скасувати.
У запереченнях на касаційні скарги державний обвинувач Панарін Д.В. вказує, що підстав для їх задоволення немає.
Перевіривши матеріали, обговоривши доводи касаційних скарг і заперечень на них, Судова колегія знаходить постанову судді правильним.
Суддя обгрунтовано продовжив термін утримання під вартою С. до 14 місяців 16 діб, визнавши цей випадок винятковим, оскільки С. звинувачується в скоєнні особливо тяжких злочинів, кримінальна справа має великий обсяг (39 томів) і значне число обвинувачених.
Запобіжний захід С. у вигляді утримання під вартою обрана у відповідності з законом, з урахуванням обставин, перерахованих у касаційних скаргах, термін утримання під вартою неодноразово обгрунтовано продовжувався. Яких-небудь підстав, як цього вимагає ст. 109 ч. 2 КПК України, для зміни або скасування запобіжного заходу не виникло.
Виходячи з цього суддя правильно залишив колишню запобіжний захід і законно продовжив термін утримання під вартою С. [17]
Ухвала Верховного Суду РФ від 07.07.2006 N 48-о06-67
Вирок у справі про розбійний напад і вбивство залишений без зміни, оскільки вина засудженого у злочині доведена матеріалами справи і дослідженими в судовому засіданні доказами, дії кваліфіковані правильно, покарання призначено з урахуванням пом'якшувальних обставин.
М. засуджений за розбійний напад на Д. і його вбивство, вчинені в групі з М.С.
Злочини зробив 14 листопада 2005 року в м. Копейське Челябінської області за обставин, викладених у вироку.
У касаційних скаргах:
засуджений М. просить перекваліфікувати його дії зі ст. 162 ч. 4 п. "в" УК РФ на ст. 161 ч. 2 КК РФ, стверджує, що у нього не було змови з М.С. на розбійний напад на потерпілого і його вбивство, насильство до потерпілого він застосував після того, як той ударив його, його кишені він не обшукував, підібрав банківську картку, яка випала з кишені одягу потерпілого;
адвокат Шеденков на захист засудженого М. просить перекваліфікувати дії М. зі ст. 162 ч. 4 п. "в" УК РФ на ст. 161 ч. 2 КК РФ, виключити засудження його за п. "з" ч. 2 ст. 105 КК РФ, врахувати всі пом'якшувальні обставини і з застосуванням ст. 64 КК РФ знизити покарання, призначене за сукупністю злочинів, вказує, що М. і М.С. показали, що відкрито заволоділи банківською картою потерпілого, не застосовуючи до нього насильства, М. підняв випала карту з землі, не застосовували засуджені насильства до потерпілого, коли з'ясовували у нього пін-код карти, потерпілий Д. завдав удару ногою М., що послужило мотивом для нанесення М. ударів потерпілому;
законний представник засудженого, його батько, М-в, просить змінити вирок, виключити засудження сина за розбійний напад, кваліфікувати його дії як грабіж, з урахуванням пом'якшувальних обставин знизити покарання, стверджує, що син не міг скоїти розбійний напад, підняв банківську карту з землі , насильство до потерпілого застосував після того, як той ударив його.
У запереченнях на касаційні скарги державний обвинувач Калініна О.С. просить залишити вирок без зміни.
Перевіривши матеріали справи, обговоривши доводи касаційних скарг, Судова колегія вважає, що вина засудженого М. у скоєному матеріалами справи доведено.
Як показав на попередньому слідстві засуджений у справі М.С., М. першим підбіг до ішов їм назустріч Д., схопив його за плече, між ними зав'язалася боротьба, він, М.С., також став наносити удари Д., а коли Д. впав, він і М. завдали лежав Д. по декілька ударів руками та ногами по голові і тілу. М. обшукав кишені одягу Д., виявив банківську карту. Вони разом почали запитувати у Д. пін-код карти, той повідомив їм його. Після цього він і М. декілька разів кидали в голову Д. цеглини, закидали Д. дошками.
Засуджений М., не заперечуючи своєї провини у вбивстві Д., стверджував, що потерпілий після його, М., відмови дати йому закурити, вдарив його, М., в груди, М.С. заступився за нього. Між ними почалася бійка, в процесі якої він побачив, що на землю впала банківська карта, яку він підібрав. Після того, як Д. повідомив їм пін-код карти, вони відтягнули його тіло в інший бік і з метою вбивства закидали цеглою і камінням.
З висновку судово-медичної експертизи слід, що смерть Д. настала внаслідок відкритої черепно-мозкової травми, йому були заподіяні також множинні переломи ребер.
За висновком судово-біологічної експертизи, на одязі М., на одязі і взутті М.С. виявлена ​​кров, яка могла статися від потерпілого Д.
Вина засуджених підтверджена також даними огляду місця події, показаннями потерпілої Д-вої, свідків Пауль, Мінікаевой, іншими матеріалами справи.
Суд, оцінивши досліджені докази в сукупності, дійшов обгрунтованого висновку про те, що вина М. у розбійному нападі групою осіб на потерпілого Д. і в його вбивстві групою осіб доведена, відкинувши його доводи про те, що їм і М.С. було скоєно відкрите викрадення майна потерпілого.
Погоджуючись із такою оцінкою суду, Судова колегія знаходить неспроможними аналогічні доводи скарг засудженого, його законного представника та адвоката.
Дії засудженого М. судом кваліфіковані правильно, покарання йому призначено з урахуванням всіх пом'якшуючих обставин, підстав для зниження покарання судова колегія не вбачає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 377, 378 і 388 КПК України, Судова колегія [18]

Висновок
Підводячи підсумки дослідження, необхідно зробити наступні висновки:
· Злочин є винне діяння, що посягає на інтереси особистості, суспільства або держави і що виражається в суспільно небезпечному, тобто перевищує певний граничний рівень, прояві винним агресії, експансії, обману (окремо або в їх поєднанні), забороненому законом під страхом покарання.
· У законі не окреслено коло злочинів, які можуть бути в певних умовах малозначними. У принципі дію ч. 2 ст. 14 КК РФ поширюється на всі категорії злочинів. Проте для визнання діяння, допустимо, формально підпадає під ознаки тяжкого злочину (ч. 4 ст. 15 КК), малозначним, крім неспричинення шкоди об'єкту посягання потрібна наявність додаткових обставин, наприклад, незначності розвитку об'єктивної сторони (звичайно це лише підготовчі дії), ступеня провини або участі у злочині і т.п.
· Під характером суспільної небезпеки злочину розуміється якісна характеристика цієї ознаки, що залежить в першу чергу від цінності об'єкта посягання. Що ж до ступеня суспільної небезпеки, то це в значній мірі кількісна характеристика злочинних діянь одного і того ж характеру.
· Необхідність визначення критеріїв розмежування злочинів та інших правопорушень виникає при наявності суміжних (різних, а іноді аналогічних) правопорушень, що відносяться до різних галузей права, але зазіхають на один об'єкт.
У висновку необхідно сказати, що визначення поняття злочину, його значення та місце в житті суспільства грає дуже важливу роль, так як на сучасному етапі число злочинних діянь значно зросла, тому, щоб боротися зі злочинами та правопорушеннями, необхідно знати організацію і тактику боротьби зі злочинністю , а також її теоретичне обгрунтування.

Список використаної літератури
Основна література:
1. Конституція Російської Федерації. Офіційний текст за станом на 12.12.93.г. - М.: Айріс - ПРЕС, 2006.
2. Кримінальний кодекс Російської Федерації.
3. Коментар до кримінального кодексу з постатейними матеріалами та судовою практикою / під ред. Нікуліна С.І. - М., 2006.
4. Ігнатов О.М., Красиков Ю.А. Курс російського кримінального права: У 2 т. 1. Загальна частина. - М., 2001. - 560 с.
Додаткова література:
1. Міхаль О. Про класифікаційних одиницях при класифікації злочинів / / Кримінальне право. 2006. № 1. С.50-54.
2. Гребьонкін Ф. Суспільна небезпека злочину та її характеристики / / Кримінальне право. 2006. № 1. С.22-27.
3. Макаров А.В. Проблеми визначення об'єкта суспільно небезпечного діяння / / Російський суддя. 2005. № 10. С.20-23.
4. Павлухін А. Поняття кримінальної протиправності / / Закон і право. 2005. № 9. С.35-39.
5. Марцев А. Кримінально-правова класифікація злочинів / / Кримінальне право.2005. № 5. С. 49-52.
6. Коробов П. Необережні злочини у класифікації злочинних діянь / / Кримінальне право. 2005. № 4. С. 26-29.
7. Пітерський В.В. Категоризація злочинів і принцип справедливості у кримінальному законодавстві / / Держава і право.2005. № 4. С.91-95.
8. Діамантів А.В. Кваліфікація злочинів за ознакою їх вчинення групою осіб, з яких лише одне має ознаки суб'єкта злочину / / Російський суддя. 2005. № 3. С. 17-23.
9. Панько К.К. Юридичні конструкції як категорії внутрішньої форми (структури) кримінального права / / Право і політика. 2005. № 3. С. 19-28.
10. Трухін А. Тяжкість злочину як категорія кримінального права / / Кримінальне право. 2005. № 2. С. 59-61.
11. Марцев А.І. Теоретичні питання кваліфікації злочинів / / Правознавство. 2004. № 5. С. 111-123.
12. Ільїн С.І. Про формування поняття кримінального злочину / / Російський суддя. 2004. № 6. С. 36-42.
13. Коробов П. Класифікація злочинів за рівнем їх небезпеки / / Відомості Верховної Ради. 2004. № 1. С. 47-50.

Додаток 1.
Поняття злочину (ст. 14 КК)
Злочином визнається:
винне досконале
суспільно небезпечне діяння
заборонене кримінальним кодексом під загрозою покарання
Не є злочином (ч.2 ст.14 КК)
дія або бездіяльність
формально містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого кримінальним кодексом
через малозначність не становить суспільної небезпеки
тобто не завдало шкоди і не створила загрози заподіяння шкоди особі, суспільству або державіДодаток 2.
Ознаки злочину
Суспільна небезпека (матеріальний ознака)
Властивість діяння заподіювати або можливість заподіяти істотної шкоди охоронюваним кримінальним законом суспільним відносинам
Протиправність
(Формальна ознака)
Забороненої суспільно небезпечного діяння кримінальним законом під загрозою покарання
Винність

Вчинення передбаченого

законом суспільно небезпечного діяння навмисно або з необережності, тобто винне
Караність
Встановлення кримінальним законом кримінального покарання за вчинення суспільно небезпечного діяння


Додаток 3.
Класифікація злочинів - це поділ злочинів на певні групи в залежності від характеру і ступеня
суспільної небезпеки.
злочину
невеликої тяжкості
злочину
середньої тяжкості
тяжкі
злочину
особливо тяжкі
злочину
навмисні і необережні діяння
максимальне покарання до 2-х років
позбавлення волі
навмисні і необережні діяння
максимальне покарання до 5-ти років
позбавлення волі
навмисні і необережні діяння
максимальне покарання до 10-ти років
позбавлення волі
умисні діяння
покарання понад 10 років позбавлення волі
або більш суворе покарання


Додаток 4.

Додаток 3.
Відмінність злочинів від інших правопорушень
по об'єкту
за характером і ступенем суспільної небезпеки
по органу, застосовує покарання
по виду протиправності і характером санкцій
Об'єкт злочину за своїм соціальним значенням важливіше об'єктів відповідних адміністративних, дисциплінарних та цивільних правопорушень
Злочин завжди відрізняється більшої соціальної шкідливістю, ніж провина (наслідки, множинність)
Особі, яка вчинила злочин, покарання призначає тільки суд
Особі, яка вчинила адміністративне, громадянське чи дисциплінарне правопорушення, покарання може призначити не тільки суд, але і ряд посадових осіб
Кримінально-правові санкції містять загрозу більш серйозних обмежень прав і свобод особистості - кримінального покарання,
тягне судимість
Адміністративні, дисциплінарні, цивільно-правові санкції менш суворі і не тягнуть судимості

Злочин завжди забороняється кримінальним законом

Правопорушення регулюються адміністративним, цивільним, сімейним Кодексами[1] Додаток № 2.
[2] Ігнатов О.М., Красиков Ю.А. Курс російського кримінального права: У 2 т. Т. 1. Загальна частина. - М., 2001. С.68-73.
[3] Діамантів А.В. Кваліфікація злочинів за ознакою їх вчинення групою осіб, з яких лише одне має ознаки суб'єкта злочину / / Російський суддя. 2005. № 3. С. 17-23.
[4] Додаток № 1.
[5] Ігнатов О.М., Красиков Ю.А. Курс російського кримінального права: У 2 т. Т. 1. Загальна частина. - М., 2001. С. 75-78.
[6] Коментар до кримінального кодексу з постатейними матеріалами та судовою практикою / під ред. Нікуліна С.І. - М., 2006.
[7] Ільїн С.І. Про формування поняття кримінального злочину / / Російський суддя. 2004. № 6. С. 36-42.
[8] Марцев А. Кримінально-правова класифікація злочинів / / Кримінальне право.2005. № 5. С. 49-52.
[9] Панько К.К. Юридичні конструкції як категорії внутрішньої форми (структури) кримінального права / / Право і політика. 2005. № 3. С. 19-28.
[10] Пітерський В.В. Категоризація злочинів і принцип справедливості у кримінальному законодавстві / / Держава і право.2005. № 4. С.91-95.
[11] Додаток № 3.
[12] Міхаль О. Про класифікаційних одиницях при класифікації злочинів / / Кримінальне право. 2006. № 1. С.50-54.
[13] Коробов П. Класифікація злочинів за рівнем їх небезпеки / / Відомості Верховної Ради. 2004. № 1. С. 47-50.
[14] Гребьонкін Ф. Суспільна небезпека злочину та її характеристики / / Кримінальне право. 2006. № 1. С.22-27.
[15] Додаток 4.
[16] Ухвала Верховного Суду РФ від 28.06.2006 N 4-о06-71


[17] Ухвала Верховного Суду РФ від 26.06.2006 N 47-о06-42.
[18] Ухвала Верховного Суду РФ від 07.07.2006 N 48-о06-67


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
94.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Поняття злочину причетність до злочину
Природа злочину його визначення Поняття про склад злочину його структура
Поняття злочину 2
Поняття злочину 3
Поняття злочину 2 Поняття злочину
Поняття злочину 4
Поняття злочину 4
Поняття злочину та неосудності
© Усі права захищені
написати до нас