Поняття держави його сутність і призначення

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Інститут міжнародного права та економіки імені А. С. Грибоєдова

Юридичний факультет

Заочна форма навчання (СПО)

Курсова робота

З дисципліни

«ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»

Поняття держави, її сутність та призначення

Студентки Конкін С. З

Науковий керівник

Оксамитний В. В.

Вологда 2008

План

Введення

Державність як досягнення людської цивілізації. Історичні трактування держави

Вчення про сутність і призначення сучасної держави

Визначення держави: єдність і відмінність в підходах

Ознаки сучасної держави та їх характеристика

Проблеми міжнародного визнання держави

Основні функції сучасної держави

Висновок

Список літератури

Введення

Вивчення і пізнання держави завжди було актуальною і нагальною темою в будь-який період розвитку суспільства, на будь-якому етапі розвитку людства. Це пов'язано, в першу чергу, з походженням і історією розвитку держави. Формування держави це складний закономірний процес, зумовлений як внутрішнім розвитком суспільства, так і різними соціально-економічними, еколого-географічними, військово-політичними, культурно-історичними, морально-релігійними та іншими обставинами.

Як відомо, в історії людства існувало, змінюючи один одного, велика кількість країн. В даний час процес виникнення нових держав не завершився. Одні держави розпадаються, а інші держави створюються.

Таким чином, проблема появи держави не вирішена до кінця. Можуть зародитися нові причини та форми такого виникнення.

Процеси виникнення, розпаду і об'єднання держав призводять до зміни їх функцій - а саме характеристик того, як і що «робить» держава.

Держава це складна політична організація зі своїм соціально-економічним устроєм, традиціями і культурою. Діяльність держави багатогранна, вона охоплює всі сторони суспільного життя.

Мета цієї курсової роботи - найбільш повно розкрити поняття держави, її сутність та призначення.

Для досягнення цієї мети потрібно виконати такі завдання:

- Розглянути держава з історичної точки зору, а саме його зародження і еволюцію.

- Виділити ознаки держави;

- Розглянути основні проблеми визнання держави;

- Розглянути основні функції Російської держави

Державність як досягнення людської цивілізації. Історичні трактування держави

Правильне розуміння будь-якого соціального явища неможливо без знання його історичних коренів, тобто того, в яких умовах дане явище виникло, як воно розвивалося і яким стало в сучасній дійсності. Такий історичний підхід необхідний для пізнання і з'ясування сутності держави.

Держава існувало не споконвічно, а з'явилися на певному щаблі розвитку людства. Розглянемо докладніше як воно зароджувалося.

Ранні форми об'єднання предків сучасної людини - архантропов і палеоантропів - були пов'язані з неврегульованими (тимчасовими) сімейно-родовими зв'язками, з необхідністю захисту від зовнішнього середовища і спільного добування їжі. Такими формами могли бути і окремі "сім'ї", але найбільш відомі групи, що утворюють первісне стадо, яке виникло вже серед мисливців донеандертальской культури. Ці форми пов'язані із застосуванням примітивних знарядь, якими служили грубо оброблені палиці, кілки, каміння. Тільки через тисячоліття первісні люди навчилися робити своїми руками більш досконалі знаряддя. У цей час виникають більш стійкі форми спільної праці і тісних зв'язків між людьми, з'являється первісна родова громада, тобто сукупність родичів, яка стала головною громадської осередком первісної людини. Колишні "дородові" об'єднання не були стійкими. Вони не могли забезпечити умов збереження і розвитку людини як біологічного виду. Наступність поколінь не могла бути усвідомлена і закріплена без створення роду як найбільш стійкої форми природного зв'язку між предками і нащадками первісної людини.

Найважливіше значення мав рід як стійка форма гуртожитку і для розвитку первісного виробництва. Економіка первісної общини базувалась на низькому рівні розвитку продуктивних сил.

Виниклий кровноспоріднених принцип об'єднання первісної общини був у ті часи єдино можливою, природною формою зв'язку людей. Походження дитини від матері було найбільш очевидною ознакою родового зв'язку, а турбота про дітей, домашньому вогнищі підвищувала роль жінки в роді. Тому в первісній общині роль жінки часто бувала ведучою, а рід у багатьох предків сучасних народів будувався на основі матріархату.

Спільна власність на продукти виробництва та соціальна єдність всередині родової громади породжували і відповідні їм форми організації суспільної влади і управління справами громади.

У здійсненні громадської влади брали участь усі дорослі члени роду, як чоловіки, так і жінки. Всі важливі спільні справи, що стосуються всього роду, вирішувалися загальними зборами. Збори обирало старійшину, рада старійшин, військових вождів, ватажків полювання, які управляли повсякденним життям родової общини. Влада старійшин і вождів базувалася виключно на авторитеті, на глибокій повазі членів роду до старших, їх досвіду, мудрості, хоробрості мисливців, воїнів. Суперечки між членами громади дозволялися тими, кого вони стосувалися. Примус було порівняно рідким явищем. Воно складалося зазвичай в накладенні обов'язків за провину. Крайньою формою було вигнання з общини. Рід давав захист всім своїм членам від зовнішніх ворогів, як своєю військовою силою, так і глибоко вкоріненим звичаєм кровної помсти за смерть родича.

Всі ці функції громадської влади не вимагали існування особливого апарату управління. Вони здійснювалися самими членами роду. Не було й особливого апарату примусу, ведення воєн. Збройну силу складали всі чоловіки, здатні носити зброю.

Все це дозволяє характеризувати громадську владу при родовому ладі як первісну общинну демократію.

На пізніх стадіях існування родового ладу почався процес відокремлення нових родових общин від первісних, відбувалося поділ великих родів на дрібні пологи або великі родини. Зв'язки між ними зберігалися у вигляді більших утворень - братств (фратрій) і племен. Розвиток племінних об'єднань співпало з початком розкладу первіснообщинного ладу. Плем'я, як правило, мало свою територію, своє ім'я, мова чи діалект однорідної основи з мовою об'єдналися племен, загальні для племені релігійні та побутові обряди. Організація племінної влади грунтувалася на засадах родоплемінної демократії: племінний рада, що складалася з верховних вождів (старійшин) пологів, що входять до складу племені, і військового вождя племені. Всі вони обиралися одноплемінниками.

Розвиток суспільного виробництва не могло зупинитися на первісному рівні. Наступний еволюційний етап, пов'язаний з погіршенням кліматичних умов на планеті, загальним заледенінням, характеризується переходом від привласнюючого господарства (полювання, рибальство, збирання плодів) до виробничого - скотарства і плужного (орному) землеробства. Головним наслідком неолітичної революції з'явився зростання багатства: землеробство і скотарство дозволяли одержати надлишок продукту (додатковий продукт), якого не могло забезпечити привласнює господарство. На цій основі виник регулярний обмін продуктами між племенами, що давав можливість накопичення нових багатств, які раніше при натуральному господарстві були недоступні.

Одним з найважливіших суспільних умов переходу від родового ладу з його громадською владою до держави стає зросле значення воєн і військової організації племен у період становлення раннеземледельческіх і ранньофеодальних суспільств. У зв'язку із зростанням суспільного багатства війни між племенами велися в основному з метою грабежу і стали засобом постійного збагачення за рахунок захоплення худоби, іншого майна та рабів, тому важливе місце займали і військові функції, виконання яких призводило до поділу на військових вождів, начальників дружин і простих воїнів.

Військовий побут сприяв об'єднанню споріднених племен в єдиний народ. Це, у свою чергу, вело до узурпації одним з військових вождів (царів) найбільш сильного племені влади вождів інших племен. Так відбулося становлення державності в Стародавньому Єгипті, Аккаде, у скіфів, у племен майя та інків в Месоамериці. Тому можна говорити про те, що війни і посилення військової організації впливали на характер влади племен, які перетворюються в єдиний народ, сприяли формуванню класів чи іншій стратифікації суспільства, але й ініціювали ці процеси

Одночасно відбувалося формування стану жерців, що мали велике духовне та культурне вплив на суспільство. Нарешті, завдяки розвитку торгівлі та ремесел виникли стану (страти) купців, ремісників і містобудівників.

Раннеземледельческіх суспільства були пов'язані з виникненням міст-держав (полісів). При цьому основна землеробське населення потрапляло в залежність від міських центрів, в яких зосереджувалися не лише ремесло і торгівля, а й управлінська, військова та духовна знати. Тому найбільш стародавнім виглядом соціальної диференціації суспільства стало не поділ на рабовласників і рабів, а соціально-функціональна стратифікація на нерівноправні групи і верстви суспільства.

Істотний вплив на процес виникнення державності, особливо у найбільш древніх народів, надавала релігія. Велику роль зіграла релігія в об'єднанні окремих родів і племен в єдині народи. У первісному суспільстві кожен рід поклонявся своїм язичницьким богам, мав свій тотем (свого ідола). У період об'єднання племен релігійні норми сприяли зміцненню влади "царів", базилевсов, верховних (часто військових) вождів. Династії нових володарів прагнули об'єднати племена спільними релігійними канонами. Таке значення мали Артхашастра в Стародавній Індії, культ Сонця і бога Осіріса в Давньому Єгипті.

Таким чином, визнаючи першорядне значення виробничого прогресу, а також майнової та соціальної, у тому числі класової, диференціації як причини перетворення первіснообщинного ладу в цивілізовані суспільства і родоплемінної влади в державу, сучасна наука не може вважати, що цими факторами вичерпуються умови і причини виникнення держави . До числа останніх слід також віднести перетворення родової общини в окремі сім'ї та сільські громади, перехід до територіальної організації населення, а також посилення воєн і військової організації племен, вплив релігії на об'єднання племен в єдиний народ і на зміцнення верховної царської державної влади.

Вчення про сутність і призначення сучасної держави

Визначення сутності держави становить одну з найважливіших цілей теорії держави і права. Сутність держави - ​​це сенс, головну ланку, те, що визначає його зміст, призначення і функціонування. Таким головним, основоположним в державі є влада, її приналежність, призначення і функціонування в суспільстві.

Історія аналізу філософської категорії "сутність" налічує не одну тисячу років, В середині ХХ ст. і пізніше окремі філософи взагалі заперечували наукову і пізнавальну цінність цієї категорії, вбачаючи в ній якусь інтелектуальну конструкцію для класифікації та систематизації явищ і фактів. Відповідно з філософським осмисленням сутність - це закон буття речі. Без суті річ перестає бути собою. Тільки пізнання суті у всіх зовнішніх формах її прояву дозволить скласти адекватне наукове уявлення про речі.

Пізнання сутності держави може здійснюватися за таким зовнішнім виразами, як форма правління, форма державного устрою, державний режим, державний апарат, державний орган, функції держави та ін Саме на цих ступенях пізнання виявляють себе сутнісні властивості держави. На цих щаблях (форми, функції і т.д.) сутність держави не завжди проявляється точно. Дана вихідна методологічна, теоретико-пізнавальна позиція свідчить про те, що сутність держави - ​​це державна (політична) влада. Держава за своєю сутністю є політичним владним суверенною інститутом (організацією). До якого б типу, до якої історичної епохи держави ні звернися - завжди буде владна, пануюча організація.

Будь-які варіанти монархії чи республіки - це зовнішнє оформлення владної суті держави. Унітаризм чи федерація - це зовнішнє оформлення державної влади. Демократичний, авторитарний чи тоталітарний державні режими - це наочні способи прояву властивостей сутності держави. В ознаках держави також виражається його сутність. Правда, тут не можна забувати положення про те, що природа сутності держави не завжди знаходить своє точне вираження у своїх зовнішніх проявах і формах. Так, демократична за своєю сутністю державна влада може зовні виступати як один з варіантів монархії, тоді як республіка може бути формою тоталітарного за своєю сутністю держави.

У вітчизняній юридичній літературі нерідко висловлюється думка, згідно з якою в державі необхідно виділяти кілька сутностей. І при цьому називаються загальнолюдська сутність, загальносоціальна сутність, класова сутність. Теоретичні корені такої позиції сходять до ідеї Маркса про класову природу держави, яке, з одного боку, виконує так звані загальні справи, а з іншого - реалізує, перш за все, інтереси панівного класу.

У зв'язку з цією позицією можна висловити наступне положення. Методологічно вірна та позиція, яка стверджує, що у будь-якої речі, не виключаючи держави, одна сутність, тобто одна основа, один закон буття. Інша справа, що в кожний конкретно-історичний період сутність держави, державна влада можуть мати переважно вузькокласові або навіть вузькопартійний характер, демократичну чи теократичну природу. Але у всіх названих випадках держава буде залишатися по своїй суті організацією політичної влади.

Теоретичний аналіз сутності держави логічно змушує звернутися до наступного питання. Чи змінюється сутність держави? Hepeдко можна зустріти відповідь - разом зі зміною держави змінюється і його сутність. Світовий історичний досвід знає чимало прикладів (починаючи з давніх часів), коли в рамках одного історичного типу, однієї історичної епохи, короткого часового проміжку в декілька років деколи радикально змінюються форма держави, державний режим, склад і структура державного апарату, зміст функцій держави, змінюються ідеологічні орієнтири, соціальні та економічні основи держави. Звичайно, не можна заперечувати очевидне вплив такого роду змін на багато сторін, змістовні та якісні характеристики держави. І все-таки при самих рішучих змін у суспільстві і державі останнє, як видається, не перестає бути по своїй суті організацією політичної суверенної влади.

Слід зазначити, що існують різні підходи до оцінки сутності держави. Так, прихильники теорії еліт, що набула поширення в XX ст., Вважають, що народні маси не здатні здійснити влада, керувати громадськими справами, що державна влада повинна безконтрольно належати верхівці суспільства - еліті до тих пір, поки одну владна еліта не змінить інша.

До теорії еліт примикає і багато в чому з нею співзвучна технократична теорія. На думку представників цієї теорії, панувати, управляти можуть і повинні професіонали-управлінці, менеджери. Тільки вони здатні визначати дійсні потреби суспільства, знаходити оптимальні шляхи його розвитку.

Названі теорії не позбавлені певних достоїнств, але обидві вони страждають антидемократизмом, відривають владу від народу.

Численні прихильники різних різновидів демократичної доктрини виходять з того, що першоджерелом і первоносітелем влади є народ, що державна влада за своєю природою і суттю повинна бути справді народною, здійснюватися в інтересах і під контролем народу.

Марксистська теорія доводить, що політична влада належить економічно панівному класу і використовується в його інтересах. Отсюда усматривается классовая сущность государства как машины (орудия), посредством которой экономически господствующий класс становится политически господствующим, осуществляющим свою диктатуру, т. е. власть, не ограниченную законом и опирающуюся на силу и принуждение.

Классовый подход при раскрытии сущности государства — крупное завоевание научного обществоведения. Его открыли и широко применяли многие ученые в разных странах задолго до К. Маркса. Однако безоговорочно использовать данный подход для характеристики всех и всяческих государств, по меньшей мере, теоретически неверно.

Да, классовый характер, классовая направленность деятельности государства — его сущностная сторона, его основное начало. Но деятельность государства, обусловленная классовыми противоречиями, является доминирующей лишь в недемократических, диктаторских государствах, где существует жесткая эксплуатация одной части общества другой. Но и в тех случаях, когда возникают острые классовые конфликты, государство удерживает классы от взаимного уничтожения в бесплодной борьбе, а общество от разрушения, сохраняя, тем самым, его целостность. И в этих условиях оно выполняет определенные функции в интересах всего общества.

В развитых демократических странах государство постепенно становится эффективным механизмом преодоления общественных противоречий путем не насилия и подавления, а достижения общественного компромисса. Само существование государства в наше время связано не столько с классами и классовой борьбой, сколько с общесоциальными потребностями и интересами, что предполагает разумное сотрудничество различных, в том числе противоречивых сил. Данное утверждение не означает, что современное государство полностью утратило классовость, нет, она просто отошла на второй план, перестала доминировать, а на первое место вышла общесоциальная сторона. Такое государство сосредоточивает свою деятельность на обеспечении социального компромисса, на управлении делами общества.

Любое государство должно осуществлять общесоциальные функции, действовать в интересах всего общества. И любое государство не только является орудием подавления, машиной господства какого-то класса или социальной группы, но и представляет все общество, является средством его объединения.

Таким образом, вопрос о сущности государства — это во многом вопрос о том, кому принадлежит государственная власть, кто ее осуществляет и в чьих интересах.

Вместе с тем современное государство, как важный институт, находясь в постоянном развитии, вынуждено в той степени осуществлять общесоциальную политику в интересах различных слоёв и групп населения.

Определение государства: единство и различие в подходах

С давних времен мыслители пытались ответить на вопрос, что такое государство. Еще древнеримский оратор, философ и политический деятель Цицерон спрашивал и одновременно отвечал: «Да и что такое государство, как не общий правопорядок?» У Цицерона было немало последователей в разное время и в различных странах — основатель нормативистской теории права Г. Кельзен, русский экономист и философ П. Струве и т. д. Несколько иной позиции придерживался крупный правовед Н. М. Коркунов. Он утверждал, что «государство есть общественный союз свободных людей с принудительно установленным мирным порядком посредством предоставления исключительного права принуждения только органам государства» 1 . Словом, многие ученые характеризовали государство как организацию правопорядка (порядка), усматривали в том его суть и главное назначение. Но это только один из признаков данного феномена.

В буржуазную эпоху широкое распространение получило определение государства как совокупности (союза) людей, территории, занимаемой этими людьми, и власти. Известный государствовед Л. Дюги выделяет четыре элемента государства: 1) совокупность человеческих индивидов; 2) определенную территорию; 3) суверенную власть; 4) правительство. «Под именем государства,— писал Г. Ф. Шершеневич,— понимается союз людей, осевших в известных границах и подчиненных одной власти».

Рассматриваемое определение, верно отражающее некоторые черты (признаки) государства, послужило поводом для различных упрощений. Ссылаясь на него, одни авторы отождествляли государство со страной, другие - с обществом, третьи - с кругом лиц, осуществляющих власть (правительством). В. И. Ленин критиковал это определение за то, что многие его сторонники в ряду отличительных признаков государства называли принудительную власть.

Не согласны с приведенным понятием и сторонники психологической теории права. «Государство не совокупность людей определенного рода,— утверждал Ф. Ф. Кокошкин,— а отношения между ними, форма общежития, известная психическая связь между ними» 2 . Однако «форма общежития», форма организации общества — тоже лишь один из признаков, но не все государство.

Трудности выработки анализируемого сложного и изменяющегося явления породили в те годы неверие в возможность ее формулирования вообще. М. Вебер, в частности, писал: «Ведь государство нельзя социологически определить, исходя из содержания его деятельности. Почти нет таких задач, выполнение которых политический союз не брал бы в свои руки то здесь, то там; с другой стороны, нет такой задачи, о которой можно было бы сказать, что она во всякое время полностью, то есть исключительно, присуща тем союзам, которые называют "политическими", то есть в наши дни — государствам или союзам, которые исторически предшествовали современному государству».

Не один раз обращались к определению государства «К. Маркс и Ф. Энгельс. Они считали, что это «та форма, в которой индивиды, принадлежащие к господствующему классу, осуществляют свои общие интересы, и в которой все гражданское общество данной эпохи находит свое сосредоточение» 3 . Много лет спустя Ф. Энгельс сформулировал краткое, но, пожалуй, самое конфронтационное определение, согласно которому «государство есть не что иное, как машина для подавления одного класса другим» 4 . В. И. Ленин внес в приведенное определение некоторые изменения. Он писал: «Государство — это есть машина для поддержания господства одного класса над другим» 5 .

Обе формулировки были широко распространены и в науке, и в официальной пропаганде. Однако они применимы только к таким государствам, в которых возникает высокая классовая напряженность и политическое противоборство грозит разрушением общества. Иначе говоря, эти определения подходят к тираническим и диктаторским государствам. Выводя на первый план их насильственную сторону, указанные определения мешают увидеть в государстве ценные феномены цивилизации, культуры и социального порядка.

В современной учебной литературе государство обычно определяется как политико-территориальная суверенная организация публичной власти, имеющая специальный аппарат, способная делать свои веления обязательными для всей страны. Данная дефиниция синтезирует наиболее существенные черты и признаки государства и в целом приемлема, но в ней слабо отражена связь государства и общества. Более точной будет следующая формулировка: государство — э то политическая организация общества, обеспечиваю щая его единство и целостность, осуществляющая посредством государственного механизма управление делами общества, суверенную публичную власть, придающая праву общеобязательное значение, гарантирующая права, свободы граждан, законность и правопорядок.

Приведенное определение отражает общее понятие государства, но больше подходит к современному государству. В нем подчеркивается, что государство есть политическая организация всего общества, всех его граждан. Оно выполняет жизненно необходимые для общества функции, обеспечивает его единство и целостность, управляет важнейшими общественными делами. В то же время государство (особенно правовое) призвано всесторонне гарантировать права и свободы граждан, поддерживать надежный и гуманный правопорядок в обществе.

Признаки современного государства и их характеристика

Понятие государства, его характеристики конкретизируются при раскрытии признаков, отличающих его как от родового строя, так и от негосударственных организаций общества. Иными словами, анализ признаков государства углубляет знания о нем, подчеркивает его уникальность в качестве ничем не заменимой формы организации общества и важнейшего общественно-политического института. Характеристику признаков государства следует проводить по двум направлениям:

I. Отличие государства от органов власти общинно-родового строя

1) Наличие особой публичной власти в виде аппарата управления, то есть власти, которая непосредственно не совпадает с населением, предполагает разделение общества на управляющих и управляемых, стоит над обществом, не сливаясь с ним. Публичной она называется потому, что, не совпадая с обществом, выступает от его имени, от имени всего народа. Для государства характерно наличие группы людей, которые занимаются только управлением и освобождаются от производительного труда.

Олицетворенная в государственных органах и учреждениях, публичная власть становится государственной властью, т.е. той реальной силой, которая обеспечивает государственное принуждение, насилие. Решающая роль в реализации принуждения принадлежит отрядам вооруженных людей и специальным учреждениям (армии, полиции, тюрьмам и т. п.).

Государственная власть является разновидностью политической власти. Признаки государственной власти:

1. Всеобъемлющий характер (универсальность). Означает, что государственная власть распространяется на всю территорию и на все население государства, на всех лиц, находящихся на этой территории.

2. Государственная власть имеет возможность законно применять принуждение.

3. Прерогатива государственной власти. Означает, что государственная власть может разрешить, приостановить, запретить, признать ничтожным проявление любой иной власти на своей территории.

4. Структурированность государственной власти. Государственная власть проявляется вовне в виде особого аппарата, в котором все органы связаны между собой иерархической соподчиненностью. Это внешняя сторона структурированности. Кроме этого, каждый орган имеет определенную жесткую структуру: состоит из органов и должностных лиц, связанных между собой иерархической соподчиненностью. Это внутренняя структура органов государства означает внутреннюю сторону структурированности государственной власти.

5. Государственная власть имеет особые каналы для передачи своих велений, которых нет у иных властей (право, законодательство) и особые средства воздействия на население, которых нет у иных властей (систему исправительных учреждений, милицию, внутренние войска и т. д.).

6. Государственная власть - всегда авторитет. Авторитет определяется различными факторами, чаще всего - это насилие, принуждение, но может быть и подлинный авторитет.

7. Государственная власть связана с правом, она обладает монополией на правотворческую деятельность, а право - самый эффективный регулятор общественных отношений.

Структуру государственной власти составляют:

1. Субъект (государство в лице его органов);

2. Объект (подвластные, население государства);

3. Властеотношения (отношения между субъектом и объектом по поводу власти, в которых государство проводит в жизнь свою волю).

Государственная власть имеет свои достоинства и недостатки. Достоинством является, прежде всего, то, что она способна управлять обществом, вносить в него начала организованности и упорядоченности. Это достигается, прежде всего, за счет таких качеств государственной власти, как всеобъемлющий характер (универсальность) и прерогатива. Эти качества являются достоинствами государственной власти. Однако прерогатива может расцениваться как недостаток, т. к. именно благодаря ей государство может монополизировать все сферы управления обществом. Государственная власть всегда стремится к абсолютизации, централизации, что и является ее недостатком.

В отличие от других видов социальной власти государственная власть является:

-аппаратной (имеет механизм осуществления),

-суверенной (не зависит от иной власти),

-легитимной (опирается на закон).

Власть существовала и в догосударственном обществе, но это была непосредственно общественная власть, которая исходила от всего рода и использовалась им для самоуправления. Она не нуждалась ни в чиновниках, ни в каком-либо аппарате. Принципиальная особенность публичной (государственной) власти состоит в том, что она воплощается именно в чиновниках, т.е. в профессиональном сословии (разряде) управителей, из которых комплектуются органы управления и принуждения (государственный аппарат). Без этого физического воплощения государственная власть представляет собой лишь тень, воображение, пустую абстракцию.

2) Территориальная организация населения – это разделение населения по территориальному принципу. Государство всегда связано с определенной территорией, на которой проживает подвластное ему население. Выражением территориального принципа является административно-территориальное деление на такие административные регионы, как области, районы, города, а также определение пространственных пределов и установление государственной границы.

В догосударственном обществе принадлежность индивида к тому или иному роду обусловливалась кровным или предполагаемым родством. Причем род часто не имел, строго определенной территории, перемещался с одного места на другое. В государственно-организованном обществе кровнородственный принцип организации населения потерял свое значение. На смену ему пришел принцип его территориальной организации. Государство имеет строго локализованную территорию, на которую распространяется его суверенная власть, а население, на ней проживающее, превращается в подданных или граждан государства. Возникают, таким образом, пространственные пределы государства, в которых появляется новый правовой институт — подданство или гражданство. С территориальной организацией населения сопряжено не только возникновение государства, но и начало складывания отдельных стран. А потому с этих позиций понятия «государство» и «страна» во многом совпадают.

В условиях государства появляется территориальное разделение жителей. Сама система государственной власти строится на основе соответствующего политико-территориального деления, которое, в свою очередь, организуется государством, чтобы его граждане могли осуществлять свои права и обязанности по месту своего жительства. Иными словами, благодаря этому признаку государственная власть может легко найти любого подданного и потребовать от него выполнения своих общественных обязанностей.

3) Наличие аппарата принуждения, наряду с аппаратом власти и управления. Это особые отряды вооруженных людей: армия, полиция, разведка, и принудительные учреждения: тюрьмы, лагеря и т.п.

4) Государственная казна, с существованием которой связаны такие явления как налоги (учрежденные публичной властью поборы с населения, взыскиваемые принудительно в установленных размерах и в заранее определенные сроки), внутренние и внешние займы, государственные кредиты, долги государства, то есть все то, что характеризует экономическую деятельность государства и обеспечивает его функционирование.

Проблемы международного признания государства

Акт признания нового государства (в широком понимании этого термина) есть одновременно и признание его правительства, поскольку он неизбежно адресуется ему.

Другой случай необходимости признания правительства — приход к власти в существующем государстве нового правительства так называемым неконституционным путем.

В обоих случаях признание означает, что признающее государство рассматривает иностранное правительство как орган, самостоятельно осуществляющий власть на территории данного государства и представляющий это государство в международных отношениях. В конечном счете это ведет к нормализации взаимоотношений между заинтересованными государствами в рамках международно-правовых предписаний.

Однако смена правительства в существующем и признанном государстве так называемым неконституционным путем, т.е. путем внутригосударственного переворота, будучи в принципе делом внутренней компетенции данного государства, тем не менее может породить существенные трудности в деле поддержания с ним межгосударственных отношений. Поэтому история знает две формы признания таких правительств.

Признание правительств, будучи юридическим, международно-правовым актом, может даваться как признание де-юре, т.е. являться полным и окончательным, так и в качестве признания де-факто, т.е. исходящего из фактической ситуации, которая, по мнению признающего государства, способна измениться в силу непрочности или недостаточной эффективности нового правительства в момент его признания де-факто. Признание де-юре означает, следовательно, готовность поддерживать с государством в лице признаваемого правительства нормальные международно-правовые отношения в полном объеме. Признание де-факто имеет, как правило, временный характер. Оно может быть либо взято обратно, либо перейти в признание де-юре. Поэтому взаимоотношения с государством в лице его правительства, признаваемого де-факто, поддерживаются лишь в ограниченных, взаимно согласованных сферах.

Основные функции современного государства

Функции государства - это основные направления деятельности государства, определяемые его социальной сущностью и стоящими перед ним задачами. Функция всегда направлена на реализацию стоящих перед государством задач и связана с социальной ролью государства, его местом в политической системе общества. Само содержание функции, таким образом, непосредственно связано с реализацией задач, которые государство решает на том или ином этапе своего исторического развития.

В зависимости от различных критериев, функции можно классифицировать на основные и не основные, постоянные и временные (осуществляемые в определенных условиях), внутренние и внешние, а также на функции, выделяемые в зависимости от сфер общественной жизни, на которые воздействует государство (экономика, политика, культура, экология и т.д.).

К основным функциям относятся важнейшие, существенно значимые направления деятельности государства. Именно в них находят реализацию главные (приоритетные) цели и задачи государства, проявляется его сущность и роль в политической системе общества. Как правило, основные функции наиболее устойчивы и стабильны.

Осуществление внутренних функций связано с решением внутригосударственных проблем. Внешние функции государства затрагивают его внешнеполитическую деятельность, иными словами, сферу межгосударственных взаимоотношений.

К внутренним функциям современного Российского государства относятся следующие.

Функция охраны прав и свобод человека и гражданина, обеспечения правопорядка - это деятельность государства, направленная на защиту интересов личности и общества, на реальное воплощение в жизнь ст. 2 Конституции РФ, согласно которой "человек, его права и свободы являются высшей ценностью". Данное направление деятельности современного Российского государства должно быть связано с более надежным гарантированием прав и свобод человека и гражданина, с укреплением законности и правопорядка, с усилением борьбы с коррупцией, взяточничеством, криминалом.

Экономическая функция государства заключается в выработке и государственной координации основных направлений экономической политики в устойчивом режиме. На разных этапах развития общества эта функция может проявляться по-разному. Здесь весьма важна постановка вопроса о пределах вмешательства государства в экономическую сферу, о методах государственного управления экономическими отношениями. Если в условиях административной системы управления экономика регулируется преимущественно директивами, то в условиях рыночных отношений - прежде всего экономическими методами, т.е. посредством налогов, кредитов, льгот и т.д. Сейчас данная функция в современной России в основном сводится к формированию и исполнению бюджета, определению стратегии экономического развития общества, обеспечению равных условий для существования различных форм собственности, стимулированию производства, предпринимательской деятельности и т.д.

Функция налогообложения выступает самостоятельной основной функцией современного Российского государства, ибо налог все больше становится главным методом новой системы управления, универсальным регулятором, который используется не только в экономической сфере, но и в социальной, юридической, внешнеполитической и т.п. Думается, далеко не случайно создана целая система государственных органов, призванных эту функцию осуществлять (налоговые инспекции, налоговая полиция и т.п.), принимается специальное законодательство (Налоговый кодекс РФ и другие нормативные акты в сфере налогового законодательства).

Функция социальной защиты есть направление деятельности государства, которое призвано обеспечить нормальные условия жизни для общества и социальную защищенность личности. Это наиболее злободневная ныне функция государства, которая выражается в комплексе мероприятий по оказанию социальных услуг членам общества, их социальной поддержке. Прежде всего, речь идет об обеспечении нормальных условий жизни для тех категорий граждан, кто в силу различных объективных причин не может полноценно трудиться - инвалиды, пенсионеры, студенты и др. Кроме того, государство, выполняя данную функцию, призвано поддерживать жилищное строительство, здравоохранение, общественный транспорт, связь и т.п.

Экологическая функция – это развивающееся направление деятельности современного Российского государства, связанное с обострением экологической ситуации в мире и в стране. Она выражается в разработке природоохранного законодательства, с помощью чего государство устанавливает правовой режим природопользования, берет на себя обязательства перед своими гражданами по обеспечению нормальной среды обитания, закрывает в случае необходимости экологически вредные предприятия, штрафует нарушителей закона и т.д.

Культурная функция призвана поднять культурный и образовательный уровень граждан, свойственный цивилизованному обществу, создать условия их участия в культурной жизни общества, пользования соответствующими учреждениями и достижениями. Сегодня ее содержание составляет разносторонняя государственная поддержка развития культуры - литературы, искусства, театра, кино, музыки, средств массовой информации, науки, образования.

Внешние функции государства тесно связаны с внутренними. Их выполнение обеспечивает полноправное существование государства в современном мире, который все больше становится взаимозависимым.

К внешним относятся следующие функции.

Функция обороны страны имеет первостепенное значение во все времена. Она базируется на принципе поддержания достаточного уровня обороноспособности общества, отвечающего требованиям его государственной безопасности, предназначается для защиты суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации, пресечения угрожающих жизненно важным интересам России вооруженных конфликтов. Оборона страны предполагает выработку четкой оборонительной стратегии, укрепление оборонной мощи, совершенствование вооруженных сил, охрану государственной границы и т.п.

Функция содействия по обеспечению международного мира связана с деятельностью Российского государства по предотвращению войны, разоружению, сокращению химического и ядерного оружия, укреплению обязательного для всех режима нераспространения оружия массового уничтожения и новейших военных технологий. Речь идет, в частности, об участии России и иных стран в урегулировании межнациональных и межгосударственных конфликтов, о включении Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческие операции.

Функция сотрудничества с другими государствами проявляется в разнообразной деятельности современной России, направлена на установление и развитие экономических, политических, правовых, информационных, культурных и иных отношений, гармонично сочетающих интересы данного государства с интересами других стран. Подобная функция призвана решать проблему интеграции России в мировую систему, международного разделения труда, обмена технологиями, товарами, финансовыми связями и т.п.

Внешняя деятельность государств, в том числе и Российской Федерации, в современных условиях будет эффективной и плодотворной лишь тогда, когда она будет базироваться на международно-правовых актах с общеобязательным учетом национальных, социально-экономических, культурных и иных особенностей и интересов всех народов, входящих в мировое сообщество.

Висновок

На основании вышеизложенного можно сделать заключение, что государство возникло не сразу, а как результат эволюции человека и его мышления, на основе влияния не только объективных, но и субъективных причин.

Появление государства было объективной закономерностью, следствием всего предшествующего развития первобытнообщинного строя: отделения человека от животного мира, общественного разделения труда, роста его производительности, возникновения семьи, частной собственности на орудия и средства производства, эксплуатации соплеменников и рабов, имущественного расслоения членов племени, рода и т.д.

Однако все эти факторы не имели бы сейчас такого значения, если бы за всей этой чередой исторических событий не последовал раскол общества на антагонистические классы. Последние же были не просто большими группами людей, занимающими самостоятельное место в системе общественного производства. Главное заключалось в том, что, имея непримиримые в тех условиях интересы, ведя между собой яростную борьбу, они тем самым поставили под вопрос само существование цивилизации.

С точки зрения современных представлений, государство должно выступать как властная система, организующая общество в интересах человека. И, как и всякая система, государство должно быть целостным: как во властно-организационном плане, так в территориальном. Государство есть «Оболочка», которая сохраняет целостность той или оной социальной общности.

Традиционно государство рассматривается как общность людей, в основе которой лежат территория, народ и государственная власть .

В узком смысле термин "государство" служит для обозначения аппарата управления, выделившегося из общества и стоящего над ним. Данное определение подчеркивает структурный характер организации государства, то есть наличие системы государственных органов, посредством которых осуществляется управление обществом. Вместе с тем такое определение является односторонним и неполным, так как характеризует государство исключительно в виде механизма, осуществляющего публичную власть.

В широком смысле государство можно рассматривать как ассоциацию, члены которой объединяются в единое политическое сообщество публично властными структурами и отношениями публично властного характера.

Данное определение характеризует государство как политически организованное общество и тем самым подчеркивает, что государство как таковое не может быть сведено к механизму управления, аппарату чиновников. Государство - объединение множества людей, особая политическая интеграция, которая предполагает наличие государственно-правовых институтов и соответствующих отношений.

Таким образом, государство в узком смысле — это политический аппарат управления обществом, в широком смысле государство — качественно определенная модель политической организации общества, структурными элементами которой являются законы, публичная власть, население, территория, армия и правоохранительные органы.

Список літератури

 1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г

 2. Марченко М. Н. Теория государства и права. М., 1996.

 3. Введение в политологию: Учебник для вузов. Пугачев В.П., Соловьев А.И. – М.: Аспект Пресс, 2002

 4. Вебер М. Вибрані твори. - М., 1990 г., с. 645.

 5. Маркс К.. Энгельс Ф. Соч. Т. 3., с. 63.

 6. Маркс К. Ф. Енгельс. Т. 22., с. 200-201.

 7. Ленин В. И. Полн. зібр. соч. Т. 39., с. 73.

 8. Коркунов Н. М. Русское государственное право. - СП б., 1904 г. Т. 1., с . 27.

 9. Кокошкин Ф. Ф. Русское государственное право. - М., 1908 г., с. 3—4.

 10. Барихин А.Б. Великий юридичний енциклопедичний словник. – М.: Книжный мир, 2006

 11. Матузов Н.І. Малько А.В. Теорія держави і права. – М.:Юрист, 2001

1 Коркунов Н. М. Русское государственное право. - СП б., 1904 г. Т. 1., с . 27.

2 Кокошкин Ф. Ф. Русское государственное право. - М., 1908 г., с. 3—4.

3 Маркс К.. Энгельс Ф. Соч. Т. 3., с. 63.

4 Маркс К. Энгельс Ф. Соч. Т. 22., с. 200-201.

5 Ленин В. И. Полн. зібр. соч. Т. 39., с. 73.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
116.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Сутність держави та її соціальне призначення
Сутність та соціальне призначення держави
Сутність держави Поняття та ознаки держави Проблема відносної самостійності
Сутність держави Поняття та ознаки держави Проблема относ
Поняття і сутність держави 2 Сутність соціальне
Призначення і сутність обліку історичний огляд його розвитку
Поняття і сутність держави 2
Поняття і сутність держави
Поняття і сутність правової держави
© Усі права захищені
написати до нас