Поняття аудиту

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПІВДЕННО-УРАЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
АУДИТ
Навчальний посібник
для практичних занять
Частина II
Челябінськ 2003

Навчальний посібник призначений для студентів факультету комерції денної та заочної форм навчання спеціальності 060500 - "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит".
По кожній темі наведено цілі і завдання з аудиту нематеріальних активів, основних засобів, касових операцій та матеріалів. Представлені програма аудиту, аудиторські процедури і контрольні запитання. Наведено практичні завдання по об'єктах аудиту.
Табл.9, список літ. - 21 назв.
Схвалено навчально-методичною комісією факультету комерції.
Рецензенти: Янахова М. М, Колупаєва Є.П.
Видавництво ЮУрГУ, 2003

Зміст
Введення
1. Аудит обліку основних засобів
2. Аудит обліку нематеріальних активів
3. Аудит обліку касових операцій
4. Аудит обліку матеріалів
Бібліографічний список
Додаток

Введення

У сучасних умовах розвитку ринкової економіки посилилася необхідність створення нових економічних інститутів, що регулюють взаємовідносини різних суб'єктів підприємницької діяльності, і серед них одне з провідних місць має належати інституту аудиторства, мета якого забезпечити контроль за достовірністю інформації, що відображається в бухгалтерській (фінансової) звітності.
У Росії в останні роки проводиться реформа аудиту, метою якої є наближення його до міжнародних стандартів, зокрема, введені в дію Федеральний закон "Про аудиторську діяльність", федеральні правила (стандарти) аудиторської діяльності. При цьому істотно змінюється методологія аудиту. У цих умовах посилюється роль дисципліни "Аудит" при підготовці студентів за спеціальністю 060500 - "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит".
Дана дисципліна входить в блок спеціальних дисциплін, зміст яких регламентується державним освітнім стандартом за спеціальністю 060500.
Метою навчального посібника є закріплення отриманих теоретичних знань з курсу і засвоєння методики проведення аудиту нематеріальних активів, основних засобів, касових операцій та матеріалів.
У результаті вивчення дисципліни "Аудит" студент повинен осмислити сутність аудиту, засвоїти методику проведення аудиторської перевірки об'єктів основних засобів, нематеріальних активів, касових операцій та матеріалів, опанувати основні аудиторськими процедурами.
При підготовці до практичних занять студенту слід вивчити аудиторські процедури, наведені в програмах аудиту основних засобів, нематеріальних активів, касових операцій, матеріалів.
Посібник містить ситуаційні завдання з аудиту нематеріальних активів, основних засобів, касових операцій та матеріалів. В кінці кожної теми наводяться контрольні запитання, що дозволяють студентові перевірити свої знання.
Посібник дозволить студенту застосовувати отримані знання для вирішення конкретних практичних ситуацій в аудиті.

1. Аудит обліку основних засобів

Мета аудиту обліку основних засобів - сформувати думку щодо правильності їх класифікації, реальності їх оцінки та достовірності відображення в обліку та звітності.
Завдання аудиту основних засобів:
1) вивчення складу і структури основних засобів, їх умов зберігання і експлуатації;
2) підтвердження первинної оцінки системи внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку основних засобів;
3) перевірка правильності оформлення і відображення в обліку операцій з руху основних засобів;
4) оцінка розмірів нарахованої амортизації по основних засобів та достовірності відображення в обліку;
5) оцінка якості проведеної перед складанням річного звіту інвентаризації основних засобів.
Джерела інформації: облікова політика організації, первинні облікові документи по основних засобів (акти приймання-передачі основних засобів, акти на списання основних засобів, рахунки-фактури, накладні, інвентарні картки обліку основних засобів тощо), облікові регістри, Головна книга, форми бухгалтерської фінансової звітності (форма 1 "Бухгалтерський баланс", форма 5 "Додаток до бухгалтерського балансу" та ін.)
Програма аудиту основних засобів представлена ​​в табл.1.
Таблиця 1
Програма аудиту основних засобів
Перелік аудиторських процедур
Джерела інформації
1. Аудит наявності і збереження основних засобів
Інвентарні картки обліку основних засобів
1.1 Перевірка створення комісії з приймання основних засобів
Накази, розпорядження
1.2 Перевірка оформлення договорів купівлі-продажу основних засобів
Договори, угоди
1.3 Перевірка оформлення протоколів договірної ціни
Протоколи, угоди, накази
1.4 Перевірка правильності відображення первісної вартості в актах приймання-передачі основних засобів
Акти приймання-передачі, інвентарні картки, журнали реєстрації
1.5 Перевірка правильності відображення первісної вартості після добудови та дообладнання об'єктів, реконструкції або часткової ліквідації об'єктів
Проектно-кошторисна документація, накази, акти інвентаризації
Перелік аудиторських процедур
Джерела інформації
1.6 Оцінка організації синтетичного й аналітичного обліку основних засобів в бухгалтерії і з матеріально-відповідальними особами в місцях експлуатації основних засобів
-
1.7 Перевірка та оцінка діючого на підприємстві порядку обліку витрат на ремонт основних засобів
Облікова політика, накази, кошториси, звіти
1.8 Перевірка результатів здійсненої переоцінки основних засобів
Накази, акти, інвентаризаційні документи, первинні документи, облікові регістри
1.9 Перевірка результатів останньої інвентаризації основних засобів
Інвентаризаційні документи, первинні документи, облікові регістри
1.10 Ознайомлення з порядком ведення картотеки основних засобів та інвентарних списків за конкретними матеріально-відповідальним особам бухгалтерією організації
Картотека, інвентаризаційні документи, накази, договори матеріальної відповідальності
1.11 Перевірка відображення у звітності наявності основних засобів
Форми звітності
2. Аудит руху основних засобів
-
2.1 Перевірка правильності надходження основних засобів
Накази, акти приймання-передачі основних засобів, інвентарні картки
2.2 Перевірка фактичного вибуття основних засобів в результаті розрахунків із засновниками
Протоколи, накази, регістри бухгалтерського обліку, ак-ти приймання-передачі основних засобів
2.3 Перевірка відображення у звітності руху основних засобів
Форми звітності
3. Аудит правильності нарахування амортизації
-
3.1 Перевірка правильності щомісячного нарахування амортизації за основними засобами
Довідки, регістри бухгалтерського обліку, баланс
3.2 Перевірка об'єктів основних засобів, по яких не нараховується амортизація
Довідки, розрахунки, регістри бухгалтерського обліку
3.3 Перевірка об'єктів основних засобів, за якими нараховується прискорена амортизація
Розрахунки, довідки, регістри бухгалтерського обліку
3.4 Перевірка документів по нарахованій амортизації основних засобів, які вносяться в якості внеску до статутного капіталу
Рішення ради директорів, рішення річних зборів акціонерів
Перелік аудиторських процедур
Джерела інформації
3.5 Перевірка терміну, з якого починається і з якого закінчується нарахування амортизації основних засобів
Протоколи, довідки, розрахунки, акти, баланс, регістри бухгалтерського обліку
3.6. Перевірка відображення у звітності нарахованої амортизації основних засобів
Форми звітності
Матеріал з аудиту обліку основних засобів розглядається на основі законодавчо-нормативних документів і навчальної літератури [1-15,21].
Завдання 1.
Організація оприбуткувала верстат. Сума, сплачена постачальнику за договором, склала 30 000 руб., В тому числі ПДВ 4576 руб. Доставка верстата проведена транспортною організацією.
Оплачені і акцептовані послуги з доставки верстата на склад на суму 2400 крб., В тому числі ПДВ 366 руб. Сторонньої організації оплачені вантажно-розвантажувальні роботи в сумі 1200 руб., В тому числі ПДВ 183 руб. Бухгалтерією організації були складені такі бухгалтерські записи:
1) Д 08 К 60 - 25 424 руб. - Оприбуткований верстат, що надійшов від постачальника;
2) Д 19 К 60 - 4576 руб. - Врахована сума ПДВ, зазначена в рахунку-фактурі постачальника;
3) Д 26 До 76 - 2034 руб. - Прийняті до обліку послуги посередницької організації і акцептовано рахунок постачальника;
4) Д 19 До 76 - 366 руб. - Врахована сума ПДВ, зазначена в рахунку-фактурі постачальника;
5) Д 26 До 76 - 1017 руб. - Прийняті до обліку послуги з вантажно-розвантажувальних робіт і акцептовано рахунок постачальника;
6) Д 19 До 76 - 183 руб. - Врахована сума ПДВ, зазначена в рахунку-фактурі постачальника;
7) Д 01 "Основні засоби в експлуатації" До 08 - 25 424 руб. - Верстат введений в експлуатацію.
Встановіть характер порушень, визначте, які нормативні документи порушені, складіть виправні бухгалтерські записи, сформулюйте запис до звіту аудитора, оцініть суттєвість виявлених порушень.
Завдання 2.
Аудиторською перевіркою встановлено, що організацією проданий зварювальний апарат. Виручка від реалізації зварювального апарату склала 90 000 руб. Основний вид діяльності організації - виробництво сталевих конструкцій. При цьому зроблено такі бухгалтерські записи:
1) Д 01 "Вибуття основних засобів" До 01 "Основні засоби в експлуатації" - 40 000 руб. - Списана первісна вартість об'єкта основних засобів при вибутті;
2) Д 02 К 01 "Вибуття основних засобів" - 5000 руб. - Списана сума накопиченої амортизації при вибутті об'єкта;
3) Д 50 К 90 - 90 000 руб. - Отримана в касу виручка від реалізації зварювального апарату.
Складіть думку аудитора про правильність відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку.
Завдання 3.
При перевірці аудитором фінансово-господарської діяльності організації встановлено, що вона отримала безоплатно від іншої організації майно. За даними передавальної сторони первісна вартість - 80 000 руб., Сума нарахованої амортизації - 30 000 руб. Ринкова вартість майна на дату оприбуткування склала 100 000 руб. При цьому складені такі бухгалтерські записи:
1) Д 08 К 60 - 50 000 руб. - Оприбуткований об'єкт основних засобів;
2) Д 01 "Основні засоби в експлуатації" До 08 - 50 000 руб. - Об'єкт введений в експлуатацію.
Визначте характер порушень і внесіть виправні бухгалтерські записи.
Завдання 4.
Організацією отримано майно в рахунок внеску до статутного капіталу. Первісна вартість майна - 30 000 руб., Сума нарахованої амортизації - 5000 руб. Згідно із засновницьким договором даний внесок оцінений в 27 000 крб. У бухгалтерському обліку є наступні бухгалтерські записи:
1) Д 08 К 75 - 25 000 руб. - Оприбутковано майно, внесене в якості внеску до статутного капіталу;
2) Д 01 - До 08 - 25 000 руб. - Об'єкт введений в експлуатацію.
Які висновки аудитора під час аналізу даної ситуації?
Завдання 5.
Організація придбала 10 комп'ютерів за ціною 24 000 крб. за кожний, у тому числі ПДВ - 3661 руб. У тому ж місяці комп'ютери були введені в експлуатацію. Для придбання комп'ютерів організація взяла кредит у банку в сумі 200 000 руб. під 30% річних. Термін кредиту два місяці. У бухгалтерському обліку складені такі бухгалтерські записи:
1) Д 51 К 66 - 200 000 руб. - Зараховані кошти на розрахунковий рахунок, отримані за кредитним договором;
2) Д 01 До 60 - 203 390 руб. - Оприбутковані об'єкти основних засобів;
3) Д 19 К 60 - 36 610 руб. - Врахована сума ПДВ по оприбуткованих об'єктів основних засобів;
4) Д 60 К 51 - 240 000 руб. - Оплачений рахунок з постачальника;
5) Д 20 К 66 - 10 000 руб. - Нараховані відсотки по кредиту.
Встановіть порушення при оприбуткуванні комп'ютерів, вкажіть нормативні документи, положення яких порушені, сформулюйте висновок в аудиторський звіт.
Завдання 6.
На балансі організації значиться транспортний засіб. У бухгалтерському балансі даний транспортний засіб відображено по рядку 120 на суму 70 000 руб. Дана сума була включена у вартість об'єкта при введенні його в експлуатацію.
Через 3 місяці об'єкт реалізований за 100 000 руб. У ході аудиторської перевірки встановлено, що були сплачені рахунки транспортної організації, пов'язані з доставкою даного об'єкта, в сумі 4000 руб., Які були віднесені на рахунки витрат на виробництво.
Строк корисного використання об'єкта 20 років. Спосіб нарахування амортизації - лінійний.
Бухгалтерією організації були складені такі бухгалтерські записи:
1) Д 01 К 60 - 70 000 руб. - Оприбутковано транспортний засіб;
2) Д 20 К 60 - 4000 руб. - Прийняті до обліку послуги, пов'язані з доставкою транспортного засобу;
3) Д 62 К 90 - 100 000 руб. - Відбитий виторг від продажу об'єктів основних засобів;
4) Д 01 "Вибуття основних засобів" До 01 "Основні засоби в експлуатації" - 70 000 руб. - Списана первісна вартість транспортного засобу при вибутті;
5) Д 02 К 01 "Вибуття основних засобів" - 876 руб. - Списана сума накопиченої амортизації при вибутті об'єкта основних засобів;
6) Д 90 К 01-2 - 69 124 руб. - Списана залишкова вартість при вибутті об'єкта основних засобів.
Назвіть, які нормативні документи порушені, у чому суть помилки. Скласти виправні бухгалтерські записи.
Завдання 7.
За наявними даними визначити суму щомісячних амортизаційних відрахувань, скласти бухгалтерські записи, встановити характер порушень по операціях з основними засобами, сформулювати запис у аудиторський звіт, результати оформити в робочому документі аудитора (табл. 2, 3).
Згідно обліковій політиці даної організації нарахування амортизаційних відрахувань за основними засобами проводиться наступними методами:
1) будівлі - лінійним методом;
2) комп'ютери - методом зменшуваного залишку (коефіцієнт дорівнює 2);
3) верстати та обладнання - методом суми чисел років терміну корисного використання.
Таблиця 2
Відомості про основні засоби організації на 01.01.2003
№ п. п.
Найменування
Термін по-лезни вико-вання
Період перебування в експлуатації
Первісна вартість (руб)
Нарахована сума амортиза-ції з початку експлуатації (руб)
1
Будівля заводоуправління
10 років
3,5 роки
200 000
80 000
2
Комп'ютери в заводоуправлінні
3 роки
2 роки
120 000
106 667
3
Будівля цеху 1
20 років
10 років
3 000 000
1 500 000
4
Верстати цеху 1
10 років
3 роки
140 000
70 000
5
Будівля цеху 2
30 років
7 років
2 500 000
600 000
6
Верстати цеху 2
7 років
2 роки
99 000
40 000

Таблиця 3
Оцінка впливу виявлених порушень на показники
бухгалтерської звітності
№ п. п.
Коротка характеристика порушення
Розрахунок кількісного впливу порушення на змінюваний показник
Найменування показника, який змінюється
Скорегуй-ванне значення показника
Завдання 8.
У результаті проведення інвентаризації було виявлено недостачу мікрохвильової печі та системного блоку. Первісна вартість мікрохвильової печі - 8000 руб. Первісна вартість системного блоку - 12 000 руб. Нарахована сума амортизації за мікрохвильової печі - 500 руб., З системного блоку - 1000 руб. За розпорядженням керівника недостача по мікрохвильової печі віднесена на працівника організації. За недостачу системного блоку винна особа не встановлена. Ринкова вартість системного блоку визначена в сумі 14 000 руб. Ринкова вартість печі визначена в сумі 10 000 руб.
Бухгалтерією організації були складені такі бухгалтерські записи:
1) Д 01 "Вибуття основних засобів" До 01 "Основні засоби в експлуатації" - 8000 руб. - Списана первісна вартість мікрохвильової печі;
2) Д 02 К 01 "Вибуття основних засобів" - 500 руб. - Списана нарахована сума амортизації за мікрохвильової печі;
3) Д 94 К 01 "Вибуття основних засобів" - 7500 руб. - Відображено суму недостачі за мікрохвильової печі;
4) Д 91 К 94 - 7500 руб. - Сума нестачі списано на витрати організації;
5) Д 01 "Вибуття основних засобів" До 01 "Основні засоби в експлуатації" - 12 000 руб. - Списана первісна вартість системного блоку;
6) Д 02 К 01 "Вибуття основних засобів" - 1000 руб. - Списана нарахована сума амортизації з системного блоку;
7) Д 94 К 01 "Вибуття основних засобів" - 11 000 руб. - Відображено суму недостачі з системного блоку;
8) Д 20 До 94 - 11 000 руб. - Сума нестачі списана на витрати організації.
Встановити характер порушень. Перерахувати порушені нормативні документи. Оцінити суттєвість виявлених порушень.
Завдання 9.
Організація оприбуткувала і оплатила згідно з договором купівлі-продажу таке майно:
1) системний блок - 12 000 руб., В тому числі ПДВ - 1831 руб.;
2) монітор - 4200 руб., В тому числі ПДВ - 641 руб.;
3) клавіатуру - 300 руб., В тому числі ПДВ - 46 крб.;
4) маніпулятор-"миша" за ціною 180 руб., В тому числі ПДВ - 27 руб.
Доставку комп'ютера організація оплатила готівкою через підзвітну особу в сумі 300 рублів.
Бухгалтер організації склав такі бухгалтерські записи:
1) Д 08 К 60 - 10 169 руб. - Оприбуткований системний блок і акцептовано рахунок постачальника;
2) Д 19 До 60 - 1831 руб. - Врахована сума ПДВ, зазначена в рахунку-фактурі постачальника;
3) Д 08 К 60 - 3559 руб. - Оприбуткований монітор і акцептовано рахунок постачальника;
4) Д 19 До 60 - 641 руб. - Врахована сума ПДВ, зазначена в рахунку-фактурі постачальника;
5) Д 10 До 60 - 254 руб. - Оприбуткована клавіатура і акцептовано рахунок постачальника;
6) Д 19 К 60 - 46 крб. - Врахована сума ПДВ, зазначена в рахунку-фактурі постачальника;
7) Д 10 До 60 - 153 руб. - Оприбуткований маніпулятор-"миша" і акцептовано рахунок постачальника;
8) Д 19 К 60 - 27 руб. - Врахована сума ПДВ, зазначена в рахунку-фактурі постачальника;
9) Д 01 До 08 - 10 169 руб. - Системний блок введений в експлуатацію;
10) Д 01 К 08 - 3559 руб. - Монітор введений в експлуатацію;
11) Д 71 К 50 - 254 руб. - Видано з каси готівкові грошові кошти під звіт для оплати доставки комп'ютера;
12) Д 26 К 71 - 300 руб. - Списані витрати з доставки комп'ютера;
13) Д 60 К 51 - 16 680 руб. - Оплачений рахунок продавця.
Встановити характер порушень. Перерахувати порушені нормативні документи. Оцінити суттєвість виявлених порушень.
Завдання 10.
У січні організація запланувала майбутній дорогий ремонт технологічного обладнання власними силами. З огляду на це, в обліковій політиці було передбачено створення резерву на майбутній ремонт основних засобів. За кошторисом сума ремонту повинна скласти 120 000 рублів. У грудні ремонт обладнання був проведений. Сума фактичних витрат на ремонт склала:
1) матеріали 47 184 руб.;
2) заробітна плата 36 000 крб.;
3) сума єдиного соціального податку 12 816 руб.
Бухгалтер організації зробив такі бухгалтерські записи:
1) Д 84 К 96 - 120 000 крб. - Створено резерв під майбутній ремонт обладнання;
2) Д 96 До 10 - 2000 руб. - Списані матеріали за рахунок створеного резерву;
3) Д 96 До 70 - 100 000 руб. - Списана сума заробітної плати за рахунок створеного резерву;
4) Д 96 До 69 - 12 816 руб. - Списана сума єдиного соціального податку за рахунок створеного резерву;
5) Д 96 До 91 - 24 000 крб. - Невикористана сума резерву приєднана до доходу організації.
Встановити характер порушень. Перерахувати порушені нормативні документи. Оцінити суттєвість виявлених порушень.
Задача 11.
Організація сплачує ПДВ поквартально. У липні поточного року організація почала будувати господарським способом виробничий склад. Загальна величина витрат з будівництва склала 1 200 000 руб., В тому числі:
1) матеріали - 600 000 руб., В тому числі ПДВ 91 525 руб.;
2) заробітна плата працівників з урахуванням нарахованих сум єдиного соціального податку і страхових внесків на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань склала 400 000 руб.;
3) амортизація основних засобів, використаних при будівництві 200 000 руб.
У серпні будівництво було закінчено і відповідні документи передані на державну реєстрацію. У цьому ж місяці реєстрація була завершена, а склад введений в експлуатацію.
Бухгалтер організації склав такі бухгалтерські записи:
1) Д 10 До 60 - 508 475 крб. - Оприбутковано матеріали;
2) Д 19 К 60 - 91 525 руб. - Відображено ПДВ по оприбуткованих матеріалами;
3) Д 60 К 51 - 600 000 руб. - Оплачено постачальнику за отримані раніше матеріали;
4) Д 20 До 10 - 508 475 крб. - Списані матеріали на виконання робіт;
5) Д 20 К 70,69 - 400 000 руб. - Нарахована заробітна плата, єдиний соціальний податок, а також страхові внески на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
6) Д 20 К 02 - 200 000 руб. - Нарахована амортизація основних засобів, використаних при будівництві;
7) Д 01 К 60 - 1108475 крб. - Склад введений в експлуатацію;
8) Д 19 К 68 - 199 525 руб. - Нарахований ПДВ на вартість будівельно-монтажних робіт;
9) Д 68 К 19 - 91 525 руб. - Прийнята до заліку сума ПДВ, сплачена постачальникам матеріалів;
10) Д 68 К 51 - 108 000 руб. - Сплачено до бюджету ПДВ за третій квартал згідно з податковою декларацією;
11) Д 68 К 19 - 199 525 руб. - Прийнято до заліку ПДВ.
Встановити характер порушень. Перерахувати порушені нормативні документи. Оцінити суттєвість виявлених порушень.
Контрольні питання з аудиту основних засобів
1. Які нормативні документи необхідно використовувати при аудиторській перевірці основних засобів?
2. Як перевірити правильність оцінки основних засобів?
3. Які аудиторські процедури застосовуються для перевірки наявності і збереження основних засобів?
4. Які документи і рахунки бухгалтерського обліку є джерелами інформації при аудиторській перевірці основних засобів?
5. Які аудиторські процедури використовує аудитор під час перевірки нарахування амортизації основних засобів?
6. Як перевіряється правильність обліку вибуття основних засобів?
7. Які особливості перевірки вибуття основних засобів внаслідок безоплатної передачі?
8. Назвіть об'єкти аудиту основних засобів
9. Перерахуйте і дайте характеристику етапам аудиторської перевірки основних засобів.
10. Назвіть можливі помилки, які виявляються в результаті аудиторських перевірок основних засобів
11. Складіть на основі можливих помилок ситуаційні завдання з аудиту основних засобів

2. Аудит обліку нематеріальних активів

Мета аудиту обліку нематеріальних активів - встановлення відповідності застосовуваної в організації методики обліку нематеріальних активів нормативним документам, що діють в Росії в періоді, що перевіряється, для того, щоб сформувати думку про достовірність бухгалтерської звітності в усіх суттєвих аспектах.
Завдання аудиту нематеріальних активів:
1) перевірка правильності віднесення активів до нематеріальних активів;
2) перевірка правильності придбання, оприбуткування, списання нематеріальних активів;
3) оцінка стану синтетичного і аналітичного обліку нематеріальних активів у періоді, що перевіряється;
4) оцінка повноти та правильності відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку та бухгалтерської звітності;
5) підтвердження достовірності нарахування та відображення в обліку амортизації по нематеріальних активах;
6) оцінка якості інвентаризації нематеріальних активів.
Джерела інформації: облікова політика організації, договору купівлі-продажу об'єктів нематеріальних активів, авторські договори, акти приймання-передачі об'єктів нематеріальних активів, картки обліку нематеріальних активів, облікові регістри, Головна книга, форма 1 "Бухгалтерський баланс", форма 5 "Додаток до бухгалтерського балансу "та ін
Програма аудиту нематеріальних активів представлена ​​в табл.4.
Таблиця 4
Програма аудиту нематеріальних активів
Перелік аудиторських процедур
Джерела інформації
1. Перевірка дотримання положень облікової політики в області нематеріальних активів
Облікова політика, внутрішньофірмові інструкції
2. Перевірка відповідності звітних показників відповідними показниками в регістрах синтетичного та аналітичного обліку
Бухгалтерський баланс, Додаток до бухгалтерського балансу, Головна книга
3. Перевірка правильності визначення первісної вартості нематеріальних активів
Накладні, рахунки-фактури
4. Перевірка джерел надходження нематеріальних активів
Накладні, рахунки-фактури
5. Перевірка правильності оформлення придбаних нематеріальних активів
Картки з обліку немато-цент-активів, накладні
6. Перевірка правильності виділення суми ПДВ при придбанні об'єктів нематеріальних активів
Платіжні документи, рахунки-фактури
7. Перевірка правильності використання типової форми з обліку нематеріальних активів
Картки з обліку нематеріальних активів
8. Перевірка правильності нарахування амортизації по нематеріальних активах
Відомості з обліку амортизації, картки з обліку нематеріальних активів
9. Перевірка відповідності використовуваних способів нарахування амортизації вимогам бухгалтерського обліку
Облікова політика
10. Перевірка правильності оформлення операцій з вибуття нематеріальних активів
Первинні документи, облікові регістри
Матеріал з аудиту обліку нематеріальних активів розглядається на основі законодавчо-нормативних документів і навчальної літератури [1-13, 15, 16, 21].
Завдання 1.
ЗАТ "Аспект" є одним із засновників організації "Торговий дім", яка зареєстрована у формі ТОВ, здійснює свій внесок до статутного капіталу даної організації патентом № 1159113 на виробництво продукції з винятковою передачею права виробництва цієї продукції організації "Торговий дім".
Договір про передачу патенту був зареєстрований у Роспатенті 25 липня 2003. Патент діє на всій території Російської Федерації протягом 20 років, починаючи з 25 липня 1993 року.
Первісна вартість патенту організації "Аспект" - 30 000 руб., Нарахована амортизація до моменту здійснення довгострокових фінансових вкладень - 5000 руб. Узгоджена між засновниками вартість приймається в якості внеску до статутного капіталу патенту становить 40 000 руб. В обліку "Аспект" дана господарська операція відображена записами:
1) Д 91-2 До ​​04 - 30 000 руб. - Списано на витрати первісна вартість патенту;
2) Д 05 До 91-1 - 5000 руб. - Списана сума нарахованої амортизації;
3) Д 58 До 91-1 - 40 000 руб. - Відображена узгоджена вартість патенту;
4) Д 91-2 До ​​98 - 15 000 руб. - Відображена різниця між узгодженою і балансовою вартістю патенту.
В обліку "Торговий дім" дана господарська операція відображена записом:
Д 04 До 80 - 40 000 руб. - Відображено вартість патенту, отриманого в якості внеску до статутного капіталу.
Які висновки аудитора під час аналізу даної ситуації?
Завдання 2.
Організація оприбуткувала і оплатила право на програмний продукт. Постачальнику даного програмного продукту сплачено 2400 руб., Включаючи ПДВ. Витрати за послуги, пов'язані з консультуванням з питань використання програмного продукту, сплачені фірмі-виробнику програмного забезпечення, становлять 600 руб., В тому числі ПДВ. В обліку організації були зроблені такі бухгалтерські записи, пов'язані з купівлею і постановкою на облік програмного продукту:
1) Д 60 К 51 - 2400 руб. - Проведена оплата постачальнику;
2) Д 08 До 60 - 2034 руб. - Оприбуткований програмний продукт;
3) Д 19 До 60 - 366 руб. - Врахований ПДВ по оприходованному програмному продукту;
4) Д 26 До 60 - 508 руб. - Прийняті до обліку послуги, пов'язані з придбанням програмного продукту;
5) Д 19 До 60 - 92 руб. - Врахований ПДВ по послугах, пов'язаних з придбанням програмного продукту;
6) Д 04 До 08 - 2000 руб. - Програмний продукт введений в експлуатацію;
7) Д 60 К 51 - 600 руб. - Оплачені постачальнику послуги, пов'язані з придбанням програмного продукту.
Встановіть характер порушень, визначте, який нормативний документ порушений, складіть виправні бухгалтерські записи, сформулюйте запис до звіту аудитора, оцініть суттєвість виявлених порушень.
Завдання 3.
Організація розробляє товарний знак. Послуги рекламного агентства з розробки товарного знака склали 200 000 крб., В тому числі ПДВ 30 508 руб. Збір за реєстрацію товарного знаку склав 15 000 руб. У бухгалтерському обліку складені такі бухгалтерські записи:
1) Д 60 К 51 - 200 000 руб. -?
2) Д 08 К 60 - 169 492 руб. -?
3) Д 19 К 60 - 30 508 руб. -?
4) Д 76 К 51 - 15000 руб. -?
5) Д 26 К76 - 15 000 руб. -?
6) Д 04 До 08 - 169 492 руб. -?
7) Д 68 К 19 - 30 508 руб. -?
Які висновки аудитора під час аналізу даної ситуації?
Завдання 4.
Організація купує право користування товарним знаком строком на 5 років за 20 000 руб., В тому числі ПДВ - 3051 руб. У бухгалтерському обліку дана операція відображена записами:
1) Д 60 К 51 - 23 051 руб. -?
2) Д 04 До 60 - 23 051 руб. -?
Які висновки аудитора під час аналізу даної ситуації?
Завдання 5.
Підприємство придбало у підприємця без утворення юридичної особи виключне право на програмний продукт.д.анное придбання було поставлено на облік як нематеріальний актив на рахунок 04.
За послуги з оформлення даної операції нотаріусові сплачено 1000 рублів готівкою.
Розрахунок з підприємцем був проведений безготівковим перерахуванням в сумі 500 000 руб. з розрахункового рахунку організації. За цю операцію Ощадбанку сплачено 1500 руб.
Бухгалтером організації були зроблені такі бухгалтерські записи:
1) Д 08 К 60 - 500 000 руб. -?
2) Д 04 До 08 - 500 000 руб. -?
3) Д 20 К 50 - 1000 руб. -?
4) Д 20 К 51 - 1500 руб. -?
Які висновки аудитора під час аналізу даної ситуації?
Завдання 6.
Підприємство придбало програмний продукт. Сума, сплачена постачальнику за договором, становить 6000 рублів, включаючи ПДВ 18%. Витрати на послуги, пов'язані з консультуванням щодо його використання, склали 600 рублів, включаючи ПДВ 18%. В обліку підприємства ця операція відображена наступним чином:
1) Д 60 К 51 - 6000 руб. -?
2) Д 08 К 60 - 5085 руб. -?
3) Д 19 До 60 - 915 руб. -?
4) Д 04 До 08 - 5085 руб. -?
5) Д 60 К 51 - 600 руб. -?
6) Д 19 До 60 - 92 руб. -?
7) Д 26 До 60 - 508 руб. -?
Які висновки аудитора під час аналізу даної ситуації?
Контрольні питання з аудиту нематеріальних активів
1. Які нормативні документи необхідно використовувати при аудиті нематеріальних активів?
2. Як перевіряється правильність оцінки нематеріальних активів?
3. Які аудиторські процедури використовуються для перевірки реальності нематеріальних активів?
4. Які аудиторські процедури слід виконувати при перевірці правильності нарахування амортизації нематеріальних активів?
5. Як перевіряється правильність документального оформлення та обліку надходження нематеріальних активів?
6. Як перевіряється правильність обліку вибуття нематеріальних активів?
7. Назвіть об'єкти аудиту нематеріальних активів.
8. Класифікуйте джерела інформації при перевірці операцій з нематеріальними активами.
9. Перерахуйте і дайте характеристику етапам аудиторської перевірки нематеріальних активів.
10. Назвіть можливі помилки, які виявляються в результаті аудиторських перевірок нематеріальних активів.
11. Складіть на основі можливих помилок ситуаційні завдання з аудиту нематеріальних активів.

3. Аудит обліку касових операцій

Мета аудиту обліку касових операцій - встановлення відповідності застосовуваної в організації методики обліку операцій з руху готівкових грошових коштів чинним в Росії в періоді, що перевіряється нормативним документам для формування думки про достовірність бухгалтерської звітності в усіх суттєвих аспектах.
Завдання аудиту касових операцій:
1) вивчення фактичного порядку документального оформлення операцій по приходу і витраті коштів, ведення касової книги, обліку касових операцій;
2) перевірка дотримання касової дисципліни (своєчасності та повноти оприбуткування готівки в касі і повернення в банк понадлімітних залишків грошових коштів, встановлених правил розрахунків готівкою з юридичними особами, порядку видачі і повернення до каси підзвітних сум цільового використання, отриманих з банку по чеках грошових засобів, застосування контрольно-касових машин);
3) ознайомлення з умовами зберігання готівки та інших грошових документів у касі.
Джерела інформації: касова книга, книга обліку прийнятих та виданих касиром грошових коштів, журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, звіти касира з прикладеними первинними документами (прибутковими касовими ордерами, видатковими касовими ордерами, розрахунково-платіжними відомостями, платіжними відомостями, квитанціями), акти інвентаризації наявних грошових коштів, інвентаризаційні описи цінних паперів і бланків суворої звітності, книга касира-операціоніста, облікові регістри, Головна книга, облікова політика, форми бухгалтерської фінансової звітності (форма 1 "Бухгалтерський баланс", форма 4 "Звіт про рух грошових коштів") .
Програма аудиту касових операцій представлена ​​в табл.5.
Таблиця 5
Програма аудиту касових операцій
Перелік аудиторських процедур
Джерела інформації
1. Перевірка тотожності показників бухгалтерської звітності і регістрів бухгалтерського обліку
Бухгалтерський баланс, звіт про рух грошових коштів, Головна книга, журнали-ордери, відомості
2. Перевірка оформлення первинної облікової документації
Прибуткові та видаткові касові ордери, касова книга, журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів
3. Перевірка повноти оприбуткування готівки, одержаної в банку
Виписки банку, корінці чеків, прибуткові касові ордери, касова книга
4. Перевірка правильності оприбуткування надходження виручки, повернення невикористаних підзвітних сум, операційних і позареалізаційних доходів
Прибуткові касові ордери, накладні, рахунки-фактури, договори, акти, авансові звіти
Перелік аудиторських процедур
Джерела інформації
5. Перевірка дотримання організацією розміру залишку грошових коштів в касі
Довідка банку про встановлення ліміту залишку готівки грошових коштів, касова книга
6. Виявлення фактів розрахунку готівкою з юридичними особами, сума платежів яких перевищує встановлений ліміт
Видаткові касові ордери, касова книга, накладні
7. Перевірка витрачання готівки з каси
Накази, розпорядження, доручення, видаткові касові
ордери, платіжні відомості
8. Перевірка дотримання порядку застосування контрольно-касової техніки
Книга касира-операціоніста, касова книга
9. Інвентаризація каси та відображення в обліку її результатів
Накази керівника на проведення каси, акт інвентаризації, касова книга
Матеріал з аудиту обліку касових операцій розглядається на основі законодавчо-нормативних документів і навчальної літератури [1-13, 19, 20, 21].
Завдання 1.
З банку в касу отримані грошові кошти на господарські витрати в сумі 3000 руб., Які були видані під звіт працівникові організації на придбання матеріалів. Працівник подав авансовий звіт на суму 2500 крб. з усіма виправдувальними документами на придбання матеріалов.500 руб. були внесені в касу організації як невикористана підзвітна сума в день видачі підзвітних сум.
Бухгалтером організації були зроблені такі бухгалтерські записи при заповненні облікових регістрів:
1) Д 50 К 51 3000 руб. - Отримано з банку в касу за чеком;
2) Д 71 К 50 - 2500 руб. - Видано під звіт;
3) Д 10 К 71 - 2500 руб. - Представлений авансовий звіт;
4) Д 50 К 71 - 2500 руб. - Залишки невикористаних підзвітних сум. внесені працівником до каси підприємства.
Які висновки аудитора під час аналізу даної ситуації?
Завдання 2.
З каси підприємства ТОВ "ситам" 28 жовтня Іванову О.О. була видана під звіт сума на придбання оргтехніки в розмірі 80 000 руб.28 жовтня він надав до бухгалтерії авансовий звіт на суму 75 000 руб. і виправдувальні документи до нього: прибутковий касовий ордер № 65 від 28 жовтня на суму 75 000 руб. за оргтехніку, придбану у ТОВ "Ремпобуттехніка", накладну і рахунок-фактуру. Також було оприбутковано до каси повернення невикористаних підзвітних сум в розмірі 5000 руб.
Виявите характер порушень, визначте, які нормативні документи порушені, сформулюйте запис до звіту аудитора, доведіть до керівництва організації клієнта суму штрафних санкцій за даним порушення.
Завдання 3.
Згідно касовими звітами і прикладеним до них документам організація проводила розрахунок готівкою по одній угоді з наступними постачальниками (табл.6).
Таблиця 6
Перелік постачальників
Дата
Найменування постачальника
Сума, руб.
У тому числі ПДВ
5.06
ЗАТ "Олімп"
90 000
15 000
6.06
ТОВ "Прогрес"
45 000
7 500
7.06
ВАТ "Політ"
60 000
10 000
8.06
ТОВ "Будсервіс"
120 000
20 000
Всі матеріали, отримані від постачальників, повністю оплачені, прийняті до обліку. Суми ПДВ, зазначені в рахунках-фактурах постачальників пред'явлені до відшкодування з бюджету.
Виявите характер порушень, сформулюйте запис у аудиторський звіт, оцініть суттєвість виявлених порушень.
Завдання 4.
Відповідно до звітів касира організацією 10 серпня отримано за чеком для виплати заробітної плати працівникам 300 000 руб.; 11 серпня видано по платіжній відомості № 200 - 150 000 руб., 12 серпня видано по платіжній відомості № 200 - 50 000 руб.; 14-16 Серпень видана зарплата за видатковими касовими ордерами: Іванову О.О. - 2000 руб., Петрову В.В. - 10 000 руб.; 17 серпня решту суми, отримані для виплати зарплати, у розмірі 88 000 руб. здані в банк.
Виявите характер порушень, визначте, який нормативний документ порушений, оцініть суттєвість виявлених порушень.
Завдання 5.
Перевіряючи повноту і своєчасність оприбуткування в касі коштів, отриманих з розрахункового рахунку в банку, аудитор виявив, що касир Петрова І.А. за чеком 16 травня отримала 100 000 руб. на виплату заробітної плати працівникам, а оприбуткувала їх 20 травня. Вона ж отримала з банку 2 вересня на витрати на відрядження 15 000 руб., А оприбуткувала їх 4 вересня. Касир Петрова І.А. і головний бухгалтер Медведєв О.О. пояснили, що несвоєчасність оприбуткування грошей допущена з вини банку, який не видавав вчасно гроші на відрядження. Тому в першому випадку, гроші, отримані на виплату заробітної плати, витрачені частково на відрядні витрати, а в другому випадку, навпаки, гроші, призначені для витрат на відрядження, використані на виплату заробітної плати.
Які висновки аудитора під час аналізу даної ситуації? Про що свідчать виявлені порушення?
Завдання 6.
Частина використовуваних організацією контрольно-касових машин не опломбована.
У книзі касира-операціоніста сторінки не пронумеровані і не прошнуровані, вона не підписана керівником і головним бухгалтером, в ній багато необумовлених виправлень і підчисток.
Для виплати зарплати працівникам 5 березня з банку за чеком отримані гроші в сумі 250 000 руб. Виплата заробітної плати проведена 10 березня в сумі 200 000 руб.
Залишок грошей у сумі 50 000 руб. використаний для оплати витрат на відрядження.
Які висновки аудитора під час аналізу даної ситуації?
Про що свідчать виявлені порушення?
Завдання 7.
З розрахункового рахунку за чеком від 15 жовтня, виписаним на пред'явника і підписаним керівником організації та головним бухгалтером, отримано з банку на нагальні господарські потреби 3000 крб.
Гроші в касу не поступили і в касовій книзі не оприбутковані.
На корінці чека є підпис комерційного директора про отримання чека, за яким банк видав пред'явнику 3000 руб.
У представленому авансовому звіті комерційного директора зазначено отримання грошей у підзвіт з банку в сумі 3000 руб., Які витрачені на відрядні потреби.
До авансового звіту прикладено посвідчення про відрядження та інші документи на здійснені витрати в сумі 3000 руб.
Бухгалтер склав такі бухгалтерські записи по цій операції:
1) Д 71 К 51 - 3000 руб. - Отримані гроші з банку по чеку комерційним директором для господарських потреб;
2) Д 26 К 71 - 3000 руб. - Затверджено авансовий звіт комерційного директора.
Які висновки аудитора під час аналізу даної ситуації?
Завдання 8.
У ході аудиту касових операцій були виявлені наступні факти:
1) відсутній договір з касиром про повну матеріальну відповідальність;
2) встановлено факт зміни касира і відсутність акту про інвентаризацію;
3) в касовій книзі відсутні сторінки;
4) прибуткові та видаткові касові ордери оформлені невірно.
Складіть звіт аудитора.
Завдання 9.
Аудитором при перевірці виявлено:
1) видатковий касовий ордер від 2 березня, що свідчить про видачу підзвітної суми експедитору Алексєєву В.В. у розмірі 5000 руб.;
2) авансовий звіт, підписаний підзвітною особою Алексєєвим В.В. від 20 березня на суму 4500 крб., з додатком залізничних квитків;
3) прибутковий касовий ордер від 20 березня, засвідчує повернення Алексєєвим В.В. суми невикористаного авансу в розмірі 500 руб.
Аудитор не виявив наказу про направлення у відрядження, кошторису витрат, службового завдання. Видатковий касовий ордер не має підпису керівника.
Складіть думку аудитора.
Контрольні питання з аудиту касових операцій
1. Які нормативні документи необхідно використовувати при аудиторській перевірці касових операцій?
2. Які аудиторські процедури застосовуються для перевірки достовірності та доцільності касових операцій?
3. Назвіть джерела інформації при перевірці касових операцій.
4. Які процедури слід виконати аудитору під час перевірки видачі готівки в підзвіт?
5. У чому полягає перевірка оформлення касових операцій?
6. Як здійснюється контроль ведення касової книги і правильності зберігання грошей?
7. Назвіть об'єкти аудиту касових операцій.
8. Перерахуйте і дайте характеристику етапам аудиторської перевірки касових операцій.
9. Назвіть можливі помилки, які виявляються в результаті аудиторських перевірок касових операцій.
10. Складіть на основі можливих помилок ситуаційні завдання з аудиту касових операцій.

4. Аудит обліку матеріалів

Мета аудиторської перевірки аудиту обліку матеріалів полягає в підтвердженні достовірності даних по наявності і руху матеріалів, у встановленні правильності оформлення операцій по них у відповідності з діючими нормативними актами Російської Федерації.
Завдання аудиту матеріалів:
1) перевірка правильності віднесення активів до матеріалів;
2) перевірка правильності придбання, оприбуткування, списання матеріалів;
3) оцінка стану синтетичного і аналітичного обліку матеріалів у періоді, що перевіряється;
4) оцінка повноти та правильності відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку та бухгалтерської звітності;
5) оцінка якості інвентаризації матеріалів.
Джерела інформації: облікова політика організації, договору купівлі-продажу матеріалів, акти про приймання матеріалів, прибуткові ордери, картки обліку матеріалів, лімітно-забірні карти, акти про оприбуткування матеріальних цінностей, отриманих при розбиранні і демонтажі будівель і споруд, облікові регістри, Головна книга , форма 1 "Бухгалтерський баланс" і ін
Програма аудиту матеріалів представлена ​​в табл.7.

Таблиця 7
Програма аудиту обліку матеріалів
Перелік аудиторських процедур
Джерела інформації
1. Вивчення положень облікової політики за напрямками перевірки
Облікова політика, внутрішньофірмові інструкції
2. Оцінка ступеня надійності системи внутрішнього контролю матеріалів
-
3. Перевірка правильності визначення фактичної вартості матеріалів при вступі
Накладні, рахунки-фактури, прибуткові ордери, акти про приймання матеріалів
4. Перевірка невідфактурованих поставок
Акти про приймання матеріалів, накладні
5. Перевірка правильності оцінки вибуття матеріалів
Накладні, лімітно-забірні карти, вимога-накладна
6. Перевірка стану та організації синтетичного й аналітичного обліку матеріалів
Облікові регістри за матеріалами
7. Перевірка контролю за наявністю і збереженням матеріалів
Оборотні відомості, картки складського обліку
Перелік аудиторських процедур
Джерела інформації
8. Перевірка обгрунтованості списання відхилень у вартості матеріалів
Акти та інші документи на списання витрат матеріалів, розрахунок відхилень
9. Перевірка тотожності показників бухгалтерської звітності та облікових регістрів
Баланс, додаток № 5, облікові регістри
10. Перевірка результатів переоцінки матеріалів
Регістри з обліку матеріалів, баланс
11. Перевірка повноти і якості інвентаризації матеріалів
Наказ про проведення інвентаризації, наказ про облікову політику, інвентаризаційний опис
12. Перевірка обгрунтованості списання розкрадань, нестач, втрат
Акти на списання розкрадань, нестач, втрат, сличительная відомість
Матеріал з аудиту обліку матеріалів розглядається на основі законодавчо-нормативних документів і навчальної літератури [1-13, 17, 18, 21].
Завдання 1.
З урахуванням вимог "Методичних вказівок по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань" перевірте правильність:
1) визначення результатів інвентаризації матеріалів на складі;
2) бухгалтерських записів;
3) обчислення сум ПДВ.
Дані інвентаризації наведені в табл.8.
Таблиця 8
Результати інвентаризації

п. п.
Найменування матеріалу
Одиниця виміру
Облікова ціна, крб.
Фактична наявність
За обліковими даними
Кількість
Сума
Кількість
Сума
1
Спирт технічний
кг
40
60
2400
120
4800
2
Білила цинкові
кг
42
164
6888
180
7560
3
Оліфа
кг
24,5
260
6370
220
5390
4
Провід перетином 2 мм
м
12
460
5520
540
6480
Кількість
Сума
Кількість
Сума
5
Провід перетином 4 мм
м
14
780
10 920
680
9520
6
Папір пакувальний
кг
4,3
900
3870
900
3870
Разом
2624
35 968
2640
37 620
Один літр спирту важить 0,9 кг. Транспортно-заготівельні витрати по допоміжних матеріалів (спирт) на день інвентаризації склали 10%. Норми природного убутку при зберіганні:
1) спирт технічний - 2% від обороту;
2) білила - 0,05% від обороту;
3) оліфа - 0,1% від обороту.
Оборот з відпуску матеріалів з дати останньої інвентаризації склав:
1) спирт - 500 л;
2) білила - 120 кг;
3) оліфа - 80 кг.
Роздрібна ціна 1л спирту - 100 руб.
Бухгалтером даної організації були зроблені такі бухгалтерські записи:
1) Д 20 К 10 - 5348 руб. - Списані матеріали за результатами проведення інвентаризації;
2) Д 10 К 91 - 1400 руб. - Оприбутковано надлишки матеріалів за результатами інвентаризації.
Сформувати думку аудитора з даної ситуації. Виявити допущені порушення. Оцінити суттєвість виявлених порушень.
Завдання 2.
У облікової політики організації передбачений облік матеріалів із застосуванням рахунків 15 і 16. На рахунку 10 матеріали враховуються за обліковими цінами, рівним ціни постачальника. Списання матеріалів у виробництво здійснюють методом ФІФО.
Перевірити бухгалтерські записи за рахунками в журналі реєстрації господарських операцій (табл.9).
Скласти аналітичну довідку для включення в письмову інформацію аудитора за результатами перевірки.
Таблиця 9
Журнал реєстрації господарських операцій
№ п. п
Зміст операції
Дебет
Кредит
Сума
1
1 грудня отримано на склад 100 банок масляної фарби по 3 кг. У рахунку-фактурі постачальника вказана продажна ціна 1 банки 180 руб., В тому числі ПДВ 27 руб.
15
19
60
60
15 300
2 700
2
На підставі прибуткового ордера фарба прийнята до обліку на склад
10
15
15 300
3
Прийняті до обліку послуги транспортної організації за доставку фарби по рахунок-фактурі і акту виконаних робіт 600 руб., В тому числі ПДВ 92 руб.
26
19
60
60
508
92
4
Оплачено з розрахункового рахунку за доставку фарби
60
51
600
5
Оплачено з розрахункового рахунку постачальника за фарбу
60
51
18 000
6
12 грудня отримано на склад 500 банок фарби від ЗАТ "Наш дім". У рахунку-фактурі вказана ціна 1 банки вагою 3 кг. - 180 руб., В тому числі ПДВ 27 руб.
15
19
10
60
60
15
76 271
13 729
76 271
7
Посередник пред'явив рахунок за послуги із закупівлі фарби. У рахунку-фактурі зазначено, що дані послуги склали 1200 руб., В тому числі ПДВ 183 руб.
15
19
60
60
1 017
183
8
26 грудня проведена оплата ЗАТ "Наш дім" за фарбу
60
51
90 000
9
Податковий відрахування по ПДВ
68
19
16 704
Завдання 3.
У грудні за вимогами-накладними списана фарба:
1) основного виробництва - 400 банок для фарбування продукції, що випускається;
2) спортзалу - 20 банок для поточного ремонту;
3) допоміжному виробництво - 10 банок.
У бухгалтерії складені бухгалтерські записи:
1) Д 20 К 10 - 60 000 руб. -?
2) Д 26 К 10 - 3000 руб. -?
Д 23 К 10 - 1500 руб. -?
Д 26 К 16 - 1000 руб. -?
Довідка. За даними бухгалтерського обліку на рахунку 10 "Матеріали" на 1 грудня числиться 70 банок фарби по 3 кг на суму 10 800 руб.; На рахунку 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей" - 520 руб. Дані про надходження фарби слід взяти із завдання 2.
Провести аудит списання фарби. Скласти аудиторську довідку за результатами перевірки для включення в аудиторський висновок.
Завдання 4.
ТОВ "Експрес" звернулося до аудитора за консультацією по вибору в обліковій політиці варіанти обліку матеріалів з метою мінімізації податку на прибуток.
При знайомстві з діяльністю організації і бухгалтерською звітністю аудитором встановлено, що ТОВ "Експрес" виробляє і фасує чай.
Організація зі стійким темпом зростання обсягу продажів високорентабельна.
За даними аналітичного обліку продукції в грудні:
1) залишок на початок місяця склав 320 кг за середньою купівельною ціною 225 крб. на суму 66 000 руб.;
2) надійшло від постачальників:
1.12 - 560 кг за ціною 240 крб. за кг на суму 134 400 руб.;
19.12 - 825 кг за ціною 270 крб. за кг на суму 222 750 руб.;
22.12 - 760 кг за ціною 290 руб. за кг на суму 220 400 руб.;
27.12 - 610 кг за ціною 315 руб. за кг на суму 192 150 руб.;
3) відпущено в основне виробництво:
2.12 - 140 кг;
15.12 - 290 кг;
20.12 - 360 кг;
25.12 - 410 кг;
28.12 - 320 кг.
Списана недостача чаю, виявлена ​​при інвентаризації 7 грудня в кількості 45 кг, у тому числі в межах норм природного убутку 32 кг і 13 кг за рахунок матеріально відповідальних осіб.
На рахунку 16 з чаю числиться залишок на початок місяця 5600 руб., Дебетовий оборот за місяць 16 800 руб.
Завдання 5.
У січні організація отримала в банку кредит на придбання матеріалів у сумі 360 000 руб. строком на три місяці під 24% річних. Гроші перераховані постачальникам матеріалів в якості передоплати. Матеріали отримані 1 лютого. Організацією нараховані відсотки за користування кредитом у січні 7200 руб., В лютому 7200 руб. і в березні 7200 руб. У бухгалтерії зроблені такі бухгалтерські записи:
в січні:
1) Д 51 До 66 - 360 000 руб. -?
2) Д 60 К 51 - 360 000 руб. -?
в лютому:
3) Д 91 К 66 - 7200 руб. -?
4) Д 15 К 60 - 300 000 руб. -?
5) Д 10 До 15 - 300 000 руб. -?
6) Д 19 До 60 - 60 000 руб. -?
7) Д 91 К 66 - 7200 руб. -?
в березні:
1) Д 91 К 66 - 7200 руб. -?
2) Д 66 К 51 - 381 600 руб. -?
Перевірити правильність бухгалтерських записів. За результатами перевірки підготувати довідку аудитора.
Для обгрунтування своїх висновків використовуйте ПБУ 15/01 та ПБО 10/99.
Завдання 6.
Організацією в магазині роздрібної торгівлі придбані запасні частини для службового легкового автомобіля, що перебуває на балансі організації. До авансового звіту механіка гаража включені товарний чек магазину на запасні частини на суму 5460 рублів і касовий чек на ту ж суму. У бухгалтерії на підставі авансового звіту зроблені бухгалтерські записи.
1) Д 10 К 71 - 4550 руб. -?
2) Д 19 К 71 - 910 руб. -?
3) Д 26 К 10 - 4550 руб. -?
4) Д 68 К 19 - 910 руб. -?
Перевірити правильність бухгалтерських записів. Оцінити суттєвість виявлених порушень
Контрольні питання з аудиту матеріалів
1. Які нормативні документи необхідно використовувати при аудиторській перевірці матеріалів?
2. Які аудиторські процедури застосовуються для аудиту матеріалів?
3. Назвіть джерела інформації при перевірці матеріалів.
4. У чому полягає перевірка оформлення надходження, вибуття, внутрішнього переміщення матеріалів?
5. Назвіть об'єкти аудиту матеріалів.
6. Перерахуйте і дайте характеристику етапам аудиторської перевірки матеріалів.
7. Назвіть можливі помилки, які виявляються в результаті аудиторських перевірок матеріалів.
8. Складіть на основі можливих помилок ситуаційні завдання з аудиту матеріалів.

Бібліографічний список

1. Цивільний кодекс РФ.
2. Податковий кодекс РФ.
3. Федеральний закон від 21.11.96 № 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік".
4. Федеральний закон від 07.08.01 № 119-ФЗ "Про аудиторську діяльність".
5. Правило (стандарт) № 1 "Мета і основні принципи аудиту фінансової бухгалтерської звітності", затверджене Постановою Уряду РФ від 28.09.02 № 696.
6. Правило (стандарт) № 2 "Документування аудиту". - Там же.
7. Правило (стандарт) № 3 "Планування аудиту. - Там же.
8. Правило (стандарт) № 4 "Суттєвість в аудиті". - Там же.
9. Правило (стандарт) № 5 "Аудиторські докази". - Там же.
10. Правило (стандарт) № 6 "Аудиторський висновок щодо фінансової бухгалтерської звітності". - Там же.
11. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та інструкція по його застосуванню, затверджені наказом МВ РФ від 31.10 00 № 94н.
12. Положення з бухгалтерського обліку "Облікова політика організації" ПБУ 1 / 98, затверджене наказом МФ РФ № 60н від 09.12.98
13. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ, затверджене наказом МВ РФ від 29.07.98 № 34н.
14. Положення з бухгалтерського обліку "Облік основних засобів" ПБУ 6 / 01, затверджене наказом МВ РФ від 30.03.01 № 26н.
15. Методичні вказівки по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затверджені наказом МВ РФ від 13.07.95 № 49.
16. Положення з бухгалтерського обліку "Облік нематеріальних активів" ПБУ 14/2000, затверджене наказом МВ РФ від 16.10.00 № 91н.
17. Положення з бухгалтерського обліку "Облік матеріально-виробничих запасів" ПБУ 5 / 01, затверджене наказом МВ РФ від 28.12.01 № 119н.
18. Методичні вказівки з бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів, затверджені наказом МВ РФ № 119н від 28.12.01.
19. Порядок ведення касових операцій у РФ, затверджений рішенням Ради директорів ЦБР від 22.09.93 № 40.
20. Положення ЦБР від 5.01.95 № 14-П "Про правила організації готівкового грошового обігу на території РФ", затверджено ЦБР 19.12.97.
21. Подільський В.І. Аудит: Підручник для вузів. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Аудит, 2003. - 583 с.

Додаток

ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ
1. Аудит облікової політики.
2. Аудит обліку розрахунків із засновниками.
3. Аудит обліку основних засобів.
4. Аудит обліку нематеріальних активів.
5. Аудит обліку матеріалів.
6. Аудит обліку грошових коштів в касі.
7. Аудит обліку операцій по валютному рахунку.
8. Аудит обліку операцій на спеціальних рахунках в банках.
9. Аудит обліку фінансових вкладень.
10. Аудит обліку витрат на виробництво.
11. Аудит обліку випуску і продажу готової продукції.
12. Аудит обліку фінансових результатів за звичайними видами діяльності.
13. Аудит обліку фінансових результатів по іншим видам діяльності.
14. Аудит обліку кредитів і позик.
15. Аудит обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками.
16. Аудит обліку розрахунків з покупцями і замовниками.
17. Аудит обліку розрахунків з персоналом з оплати праці.
18. Аудит обліку розрахунків по податках і зборах.
19. Аудит розрахунків з підзвітними особами.
20. Аудит обліку товарів в оптовій торгівлі.
21. Аудит обліку товарів у роздрібній торгівлі.
22. Аудит обліку власного капіталу.
23. Аудит обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами.
24. Аудит обліку бухгалтерської (фінансової) звітності.
25. Аудит обліку операцій по розрахункових рахунках.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Книга
203.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Поняття цілі та завдання аудиту
Організація внутрішнього аудиту на підприємстві Поняття сутність
Види аудиту супутні аудиту послуг
Принципи аудиту Стандарти і норми аудиту
Історія виникнення аудиту Види аудиту
Основи аудиту 4
Стандарти аудиту
Планування аудиту
Основи аудиту
© Усі права захищені
написати до нас