Політичний державний режим

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти РФ

Байкальський Державний Університет Економіки і Права.

Філія в м. Братську.

Юридичний факультет

Курсова робота

з дисципліни «Теорія держави і права»

Політичний державний режим

Виконавець: _______________ ЮР-04-2

(Дата, підпис) Шапіро Антон Миколайович

Керівник :_______________ В. о. завідувача кафедрою

(Дата, підпис) Шинкевич Ольга Володимирівна

Братськ, 2008

Зміст:

Введення

 1. Поняття і сутність політичного державного режиму

 2. Типи політичних державних режимів

2. 1 Тоталітарний режим

2. 2 Авторитарний режим.

2. 3 Демократичний режим

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Тема «Політичний державний режим» на сьогоднішній день не втратила своєї актуальності. Форма держави стала однією з актуальних проблем теорії держави і права та політології. Актуальність даної теми визначається практичними потребами держави тому форма держави багато в чому впливає на його зміст і функції.

Останнім часом у світі тривають бурхливі політичні процеси, в ​​окремих державах відбувається повна або часткова зміна форми держави, зокрема і політичного режиму. Таку картину ми можемо спостерігати практично в усіх колишніх країнах Радянського Союзу. Тому проблема встановлення політичного режиму в цих країнах стоїть найбільш гостро.

Якщо розглядати цю тему з точки зору права, то тип політичного режиму надає прямий вплив на все право будь-якої держави. Адже при певному режимі і вся правова сфера розвивається у відповідному напрямку. Тип політичного державного режиму закріплюється в Конституції держави, а також в інших нормативно-правових актах. Зокрема, в Росії тип політичного державного режиму закріплений у статті 1 Конституції РФ, де сказано, що «Російська Федерація - Росія є демократичне федеративну правової держави з республіканською формою правління 1».

Метою даної курсової роботи є розгляд усіх основних типів політичних режимів сучасності і виявлення для кожного окремого типу характерних для нього особливостей.

Завдання:

 1. Дати визначення політичного державного режиму.

 2. Визначити основні типи політичного режиму.

 3. Визначити характерні риси та особливості кожного типу.

 4. Виявити основні проблеми у класифікації та визначенні політичних режимів.

Ця тема протягом останніх десятиліть піднімалася і розглядалася багатьма провідними російськими теоретиками - Денисов А.І., Петров В.С., Лазарєв В.В., Алексєєв С.С., Липень С.В., Лаврененко В.М., перевалів і т.д. Кожен з них по-своєму розвиває цю тему, розглядаючи її в історичному аспекті на прикладі багатьох держав з різним державним устроєм. Однак, на мій погляд цю тему неможливо вивчити повністю, тому що у світі постійно відбувається будь-які політичні та суспільні процеси і в деяких випадках це призводить до встановлення все нових невивчених елементів, що доповнюють, змінюють, модернізують вже існуючий режим.

При написанні даної курсової роботи використовувалися різні підручники з теорії держави і права та політології, статті з періодичних видань, нормативно-правові акти з відповідним змістом.

1. Поняття і сутність політичного державного режиму

Термін «політичний державний режим» з'являється в науковому обігу в 60-е гг.XX століття.

Проте ще в Стародавній Греції зародилися ідеї про устрій держави, форми правління і політичному режимі. Хоча саме поняття виникло значно пізніше, але саме його виникнення було в значній мірі підготовлено ходом політичної думки учених і філософів Античності.

З праць стародавніх філософів і вчених, що дійшли до наших днів, особливий інтерес представляють ідеї Платона і Аристотеля, що виступали багато в чому з відмінних один від одного позицій і користувалися різними способами аргументації. Однак обидва внесли свій внесок у деякі питання діяльності політичних режимів 1.

Платон (427-347 рр.. До н.е.) в своїх працях залишив цікаві спостереження про форми державного устрою. Проблемам держави присвячені його трактати «Держава», «Закони», діалог «Політик». Платон виділяє чотири форми держави: тимократию, олігархію, демократію і тиранію і зв'язавши їх при цьому з п'ятьма видами душевного складу людей.

Тимократия - влада честолюбців - негативна форма держави. При тимократію ще зберігаються стародавні безкорисливі форми існування суспільства, але вже з'являються і накопичуються багатства, з'являється сім'я, яка відволікає від державних турбот, з'являється потяг до розкоші.

Олігархія - панування небагатьох. Володіють тільки багаті, бідні не беруть участі в управлінні державою. В олігархічній суспільстві є люди, які внаслідок зубожіння і розпродажу свого майна або взагалі нічого не роблять, або перетворюються на злочинців; інші не вдосконалюють свої здібності, дані від народження, а займаються різними родами діяльності відразу.

Демократія - влада більшості - посилює закріплює розкол і насильство в суспільстві. Заздрість і злість бідняків - колишніх багатіїв призводить до повстань і поділу влади між переможцем більшістю.

Тиранія - найгірша форма держави, вироджується демократія. Надлишок свободи призводить до рабства. Тиран, що вознісся на хвилі народного представництва, починає знищення своїх ворогів, поки біля нього не залишиться нікого.

З усіх чотирьох форм держави Платон вважав найбільш прийнятною демократію, хоча далеко не ідеальною.

Але його головний внесок полягає, звичайно ж, не в цьому. Головне в тому, що, будучи песимістом і вбачаючи певну деградацію в еволюції політичних форм, Платон у трактаті "Держава" і в "Законах" створив образ "ідеальної держави", яке, насправді, є продовженням легистской проектів і всебічно обгрунтовує концепцію тоталітарного правління . На його думку, в основі такої держави повинна лежати ідея справедливості. У благом державі повинні бути присутніми чотири істини: мудрість, мужність, розсудливість, справедливість.

Принципово відмінними були погляди на політику в Аристотеля (384-322 рр. до н. Е.), людини, доносив до нас у своїх творах усі інтелектуальне і моральне багатство свого часу 1.

Надзвичайно цікавою видається розроблена Аристотелем типологія політичних державних форм:

 1. Монархія - влада одного, перша і сама «божественна» форма держави.

 2. Аристократія - правління небагатьох "кращих".

 3. Політія - правління більшості або тих, хто представляє інтереси більшості і володіє зброєю. Основою політії є середній клас.

Також він виділяв правильні і неправильні режими. Серед правильних, тобто відповідають інтересам суспільства, він розглядав монархію (влада одного), аристократію і політію. До неправильним він відносив тиранію, олігархію і демократію. На думку Аристотеля, виникнення неправильних форм пов'язане з виродженням правильних. Таким чином, писав Арістотель, монархія вироджується в тиранію, аристократія - в ​​олігархію, а політія - до демократії.

Форми:

Правителі


Один

Кілька

Безліч

Правильні

Монархія

Аристократія

Політія

Неправильні (або корумповані).

Тиранія

Олігархія

Демократія

Сучасні вчені визначають поняття «політичний державний режим» як сукупність використовуваних стоять при владі групами, класами і верствами суспільства методів і способів здійснення державної влади, а також спосіб взаємозв'язку держави з населенням країни, що виражається в загальному характері застосовуваних їм методів управління суспільством 1.

Як і інші складові частини форми держави, державний режим має безпосередній зв'язок з владою. Однак на відміну від них він не асоціюється безпосередньо ані з порядком формування вищих і місцевих органів державної влади або організацією верховної влади в державі, як це має місце у випадку з формою правління, ні з внутрішньою будовою держави, адміністративно-територіальної та національно-державною організацією влади, як це проявляється у формі державного устрою.

Державний режим виступає як організаційно оформлена влада, як процес її функціонування.

Найбільш поширеним уявленням про державний режимі в даний час є вищеназване визначення його як сукупності засобів, методів, способів здійснення державної влади. Це усталене визначення, проте, до нього примикають аналогічні йому, але в той же час в певній мірі відрізняються від загального визначення.

Серед них можна виділити близько примикає до традиційного визначення державного режиму, це розгляд його як системи або сукупності форм, методів, засобів і способів владарювання «через які державна влада легітимізує своє існування і функціонування

Дане визначення має дві обставини, що відрізняють його від традиційного загального визначення. По-перше, те, що режим асоціюється не тільки з процесом функціонування влади, але і з її існуванням. По-друге, те, що державний режим зв'язується з процесом легітимації державної влади. При цьому під легітимацією (легітимністю) влади розуміється прийняття влади з боку підлеглих їй суб'єктів та їх згоду з тим, що ця влада відповідає загальним уявленням громадян про справедливу політичній системі. Іншими словами, легітимність влади означає прийняття і підтримку її з боку громадян та їх об'єднань як відповідної їх уявленням про справедливість.

Державний режим розглядають як найбільш динамічну складову частину форми держави, чуйно реагує на всі найбільш значущі процеси і зміни, що відбуваються в навколишньому економічному і соціально-політичному середовищі, зокрема, у співвідношенні соціально-класових сил. Державний режим в значній мірі індивідуалізує форму держави, визначаючи її роль у державно-правовому механізмі та її соціально-політичну значимість, а також вказує на її відому організаційну законність.

Трохи інше визначення дає інший вітчизняний учений. Він представляє його як «метод здійснення політичної влади, підсумкове політичний стан у суспільстві, яке складається в результаті взаємодії та протиборства різних політичних сил, функціонування всіх політичних інститутів і характеризується демократизмом або антидемократизмом 1».

Інші автори дають трохи інше тлумачення політичного державного режиму. Політичний державний режим відображає рівень і форми розвитку демократії, політичний клімат в країні в певний період. Це пов'язано з тим, що держава займає центральне місце в будь-якій політичній системі. Недарма політичні партії своєю головною метою ставлять боротьбу за володіння державною владою 2.

Стан і характер політичних відносин визначають конкретний тип влади, функціональні параметри політичної системи і знаходять своє вираження в науковій категорії «політичний режим».

Категорія «політичний режим» часто використовується не тільки в політології, але і в правознавстві, а також у соціології.

Розглянемо політичний режим з точки зору правового підходу. Правовий підхід розуміє під політичним режимом форму правління, пов'язану з особливостями поділу влади великий внесок у розвиток цієї теорії вніс Шарль Луї Монтеск'є (1689-1755). Відповідно до нього виділяють:

 1. Режим злиття влади. Абсолютна монархія, тоталітарні та авторитарні держави.

 2. Режим поділу влади. Президентська республіка.

 3. Режим співпраці влади. Парламентська республіка.

Недоліком такого підходу є його фіксація на формальних зовнішніх факторах, а не на якісні відмінності.

Якісний зміст політичного режиму можна охарактеризувати, беручи до уваги такі чинники:

 1. Характер виборчої системи (цензи, обмеження).

 2. Спосіб формування і положення представницьких органів влади.

 3. Місце і роль глави держави в системі політичних відносин.

 4. Взаємовідносини між різними гілками влади, а також між центральними і місцевими органами влади.

 5. Становище і роль органів насильства в державі.

 6. Умови діяльності політичних партій і рухів.

Якщо на основі даної характеристики проаналізувати реальні політичні права і свободи громадянина, то можна побачити якісні відмінності між різними способами владарювання. Якісна відмінність між способами владарювання і становить зміст певного типу політичного режиму 1.

У літературі часто відбувається ототожнення понять «політичний режим» і «державний режим» (державно-правовий режим). Деякі ж дослідники розділяють поняття «політичний державний режим» на два, де перше поняття ширше другого.

Так, стосовно до Конституційного праву поняття «політичний режим» поступово замінюється поняттям «державний режим». В останні десятиліття поступово став переважати погляд, згідно з яким політичний режим виходить за межі форми держави, відноситься не тільки до такої форми, але і до політичної системи суспільства в цілому. Він не може бути зведений до методів діяльності державних органів, а включає, наприклад, роль політичних партій (у країнах тоталітарного соціалізму неможливо зрозуміти суть політичного режиму без урахування керівної ролі комуністичної партії), масових громадських об'єднань, політичну, в тому числі неорганізовану, діяльність різних соціальних груп. Тому в конституційному праві все частіше йдеться не про політичний режим (це скоріше категорія політології), а про режим державному, іноді державно-правовому. Однак ці поняття не можна «розводити» і тим більше протиставляти. При демократичному політичному режимі і державний режим буде демократичним, і навпаки 1.

Таким чином, виходить, що існує дві форми з одним змістом, коли і під політичним і державним режимом розуміється «сукупність способів і методів здійснення влади».

Однак існує й інша точка зору про співвідношення цих понять. Будучи невід'ємною складовою частиною форми держави, державний режим не може ототожнюватися з політичним режимом. Державний режим є тільки частиною політичного режиму, який охоплює не тільки держава, але і всі інші елементи політичної системи суспільства. Політичний режим, як більш широке і більш загальне поняття, включає в себе не тільки методи і способи здійснення державної влади, але й прийоми, способи реалізації владних повноважень недержавних суспільно-політичних організацій, які складають частину політичної системи суспільства.

Таким чином, державний режим є більш вузьке поняття, ніж поняття «політичний режим» і тому їх не слід ототожнювати один з одним 2.

Такої ж точки зору дотримується й інший вчений-правознавець. Політичний і державний режими - явища не тотожні, як і пов'язані з ними поняття «політика» і «держава». Поняття «політичний режим» ширше за своїм обсягом, ніж державний, оскільки включає в себе як засоби і методи державного примусу, так і недержавного впливу на суспільство.

На відміну від політичного державний режим являє собою сукупність форм, методів, прийомів реалізації публічної влади за допомогою державного механізму. Він висловлює характер існуючої влади, її зміст. Зазвичай в поняття «державний режим» укладають співвідношення диктатури і демократії, як принципів організації суспільного життя.

Державний режим не вичерпує всіх засобів здійснення політичної влади. Крім держави, в будь-якому суспільстві є політичні сили не пов'язані безпосередньо з державною владою, але які надають на неї істотний вплив. Наприклад, промислово-фінансові групи, профспілки, політичні партії, засоби масової інформації, церква, творчі спілки.

Після появи партій, рухів, громадських організацій монополія держави на владу зникає. Ці організації теж стають учасниками політичного життя, борються за владу, впливають на неї. Тому поняття «державний режим» вже поняття «політичний режим

На мій погляд, поняття політичний і державний режим - це тотожні поняття. Тому що обидва поняття є характеристикою тільки форми держави і мають свої способи, засоби і методи здійснення державної влади в країні.

2. Типи політичних державних режимів

На різних історичних етапах формуються різні політичні режими, в кожній конкретній державі формується свій певний тип політичного режиму. Вони не однакові у всіх державах одного і того ж періоду їх існування.

Існує дуже багато видів політичного державного режиму, оскільки на той чи інший різновид впливає безліч факторів:

 1. Сутність і форма держави.

 2. Характер законодавства.

 3. Фактичні повноваження державних органів влади та юридичні форми їх діяльності.

 4. Співвідношення суспільно-політичних сил і форма їх взаємин.

 5. Политическое сознание и политическая активность общества.

 6. Состояние экономики.

 7. Уровень жизни населения.

 8. Формы классовой борьбы или классового сотрудничества.

Существенное влияние на вид политического режима оказывают исторические традиции страны и международная обстановка в мире.

Появление, начиная с XVIII века политических партий, общественных движений и организаций расширило число участников политической жизни, то есть тех, кто реально мог влиять на власть или осуществлять её в случае овладения этой властью. В качестве основы для классификации политических режимов выступает соотношение диктатуры и демократии, которое выражает степень свободы личности, гарантированность её прав и свобод. В соответствии с этим критерием выделяются три основных типа политических режимов: тоталитаризм, авторитаризм, демократия.

Исходя из признаков каждого типа, происходит классификация политического режима в любой конкретной стране.

2.1 Тоталитарный режим

Термин тоталитаризм происходит от латинского слова totalis - абсолютный, безграничный. Тоталитарный режим характеризуется полным контролем государства над всеми сферами жизни общества, их жесткой регламентаций и преимущественно репрессивными методами управления и принуждения 1 .

Как законченное социально-политическое явление тоталитаризм сформировался в XX веке. Впервые из политиков это понятие было употреблено Б. Мусоллини, которое ввели итальянские либералы Д. Амендола и П. Габети в 1923 году.

Признаки тоталитаризма:

 1. Жесткая регламентация всех сторон жизни общества (как правило, на основе какой-либо идеологии).

 2. Тотальный контроль властей над обществом и за деятельностью отдельных его членов.

 1. Репрессивная система правосудия.

 2. Однопартийная система или неконкурентная (фиктивная) многопартийная система.

 3. Правящая партия организована недемократическим способом – власть распространяется от лидера к населению, а не от народа к лидеру.

 4. Развитая система доносов, наличие органов политического сыска и карательных отрядов.

 5. Монопольный контроль государства над производством, экономикой, и другими сферами жизни, включая образование, средства массовой информации, искусство, литературу, театр, спортивные организации

 6. Постоянное и широкое применение террора по отношению к населению. Физическое насилие выступает как главное условие для укрепления и осуществления власти.

 7. В политической жизни общества личность, как правило, ограничивается в правах и свободах, даже если они закреплены в законе, то отсутствует механизм их реализации и возможность пользоваться ими.

 8. Милитаризация – идея военной безопасности становится необходимой для сплочения общества. Агрессивность проводимого курса внешней политики.

 9. Культ вождя – лидер обожествляется и пользуется непререкаемым авторитетом.

 10. Вся полнота власти сконцентрирована в руках правящего клана.

 11. Провозглашается бесклассовое общество и равное социальное положение всех его членов 1 .

Тоталитарный режим имеет еще множество других отличительных признаков, но все они основаны на антидемократических методах управления государством и обществом. Особенно следует отметить такой признак, как абсолютная концентрация власти в руках вождя, опирающегося на властвующую партию. Принцип вождизма или фюрерства отражает низкий уровень развития демократического сознания, возникает как выражение потребности в символе единства нации в условиях социальной нестабильности.

Тоталитаризм в XX веке утвердился только при наличии определенных материальных предпосылок. Такими предпосылками являются:

 1. Фабрично-заводское производство, сконцентрировавшее большие массы населения в определенных местах, что облегчает контроль над ними, а также создает представления о том, что общество можно организовать по примеру большой фабрики или завода, где люди будут послушными винтиками этой большой организации.

 2. Развитие средств массовой информации, связи и транспортных коммуникаций, что позволяет довести цели господствующей идеологии до каждого.

 3. Глубокий общенациональный кризис. Кризис создает социальные и политические предпосылки для утверждения тоталитарного режима 1 .

Социальная предпосылка состоит в увеличении численности и влияния маргинального слоя общества. Маргиналы – это люди, потерявшие свой привычный социальный статус и не успевшие приобрести новый. Наличие маргинального слоя является нормальным явлением для любого общества. Когда экономика развивается, имеется возможность оказывать маргиналам серьезную материальную помощь в приобретении новых профессий, в трудоустройстве и т.д. В условиях глубокого кризиса численность маргинального слоя резко увеличивается, а возможности по оказанию помощи резко сокращаются. Их недовольство может взорвать социально-политическую стабильность, потому что сознанием этого слоя можно легко манипулировать. Маргиналы, не имея устойчивых интересов, руководствуются в политическом поведении чувствами, эмоциями, настроением и т.д.

Глубокий общенациональный кризис имеет не только социальные, но и политические последствия. Они выражаются в ослаблении демократических ценностей, традиционных политических институтов. Государственный бюджет резко сокращается, что дает большие возможности хорошо организованным и финансируемым группам лоббировать свои интересы, представляя интересы наиболее состоятельных групп населения. В такой ситуации для большинства населения демократия, выборы представляются хитроумной машиной, с помощью которой богатое меньшинство еще больше обогащается за счет бедного большинства. На этой основе все больше нарастают требования равенства и сильного государства.

Серьезной причиной перехода к тоталитарным методам властвования может стать экономическое и политическое отставание, запаздывание с модернизацией. Такая ситуация способствует попытке правящей группы перевести власть на путь чрезвычайных методов управления. Встав на путь чрезвычайных методов, правящая группа не позволяет обществу структурироваться на основе экономических интересов. Ликвидируются социальные и этнические группы, представляющие опасность для власти на этом пути, проводятся постоянные чистки, рвутся социальные связи между семьями, знакомыми, вводятся трудовые книжки, система прописки и все начинают служить великой идеи. Примером может служить Германия, потерпев поражение в Первой мировой войне, подписав Версальский договор, страна должна была выплачивать огромную контрибуцию. В совокупности с обязательствами по демилитаризации это поставило страну перед выбором: либо остаться второстепенной страной Европы, либо попытаться вырваться. Эта ситуация стимулировала приход к власти нацистов. Их основными требованиями стали: прекращение выплат по репарациям, возрождение и поддержание национальной экономики, восстановление поруганной чести страны, организация свободного рынка и борьба с коммунизмом, чистка национальной культуры от инородцев, исключение евреев из общественной жизни, корректировка границ и воссоздание стабильного германского рейха 1 .

Аналогичной была ситуация и в России.

С установлением тоталитарного режима правящие круги не только не скрывают, но и открыто демонстрируют различные методы насилия, резко и решительно подавляя любые попытки сопротивления проводимому курсу. Значительно активизируется деятельность и вмешательство во все сферы общественной жизни силовых структур – армии, полиции, органов безопасности. Даже создаются специальные органы главной задачей, которых является выявление «неблагонадежных», «врагов народа» и их немедленная показательная ликвидация 2 .

В экономической сфере хотя и господствует монопольный контроль со стороны государства, но это не означает полного отказа от проведения реформ, а также временных и незначительных уступок предпринимателям и наемным работникам в частном секторе. На государственных предприятиях может использоваться система внеэкономического принуждения 1 .

Самым реакционным является фашистский политический режим. Это открытая террористическая диктатура реакционных сил, отрицающая всякую демократию и законность. Для фашизма характерны крайний шовинизм и расизм, развязывание захватнических войн для порабощения «низших» наций и народов.

Нередко в литературе тоталитаризм и фашизм отождествляют. Между ними очень много сходств, но имеется одно принципиальное различие: в отличие от фашизма типичный тоталитарный режим не стремится к порабощению других наций, хотя может осуществляться контроль над определенной нацией или народом, они могут быть неугодны для существующей власти, но это не объявляется одной из целей тоталитаризма 2 .

2.2 Авторитарный режим

Одним из наиболее распространенных в истории типов политической системы является авторитаризм. Авторитаризм (от лат. autoritas – решение, власть, влияние) по своим характерным чертам занимает как бы промежуточное положение между тоталитаризмом и демократией. С тоталитаризмом его роднит обычно автократический, не ограниченный законами характер власти, с демократией - наличие автономных, не регулируемых государством общественных сфер, особенно экономики и частной жизни, сохранение элементов гражданского общества.

Авторитарный политический режим имеет ряд отличительных признаков от тоталитаризма. Авторитаризм осуществляет жесткий контроль только за политической сферой жизни общества - только здесь ограничиваются права и свободы граждан, отсутствует единая четкая идеология. Могут допускаться и элементы демократии, при этом применяются такие цензы и ограничения, которые позволяют правящей элите достаточно надежно контролировать власть 1 .

Авторитарной политической системе присущи следующие черты:

 1. Неограниченная власть в руках одного лица или правящей группы.

 2. Фиктивная многопартийная система, отсутствие конкурентоспособной оппозиции. Существование партий носит декоративный характер.

 3. Контролируемые выборы в органы государственного управления.

 4. Неограниченность власти, её не подконтрольность гражданам, при этом власть может править с помощью законов, но их она принимает по своему усмотрению.

 5. Существование неполитических структур: союзы промышленников и предпринимателей, профсоюзов, спортивных организаций и всего остального, что находится вне политики.

 6. Опора (реальная или потенциальная) на силу. Авторитарный режим может не прибегать к массовым репрессиям и пользоваться популярностью среди широких слоев населения. Однако он обладает достаточной силой, чтобы в случае необходимости по своему усмотрению использовать силу и принудить граждан к повиновению.

 7. Отказ от тотального контроля над обществом, невмешательство во внеполитические сферы и, прежде всего в экономику. Власть занимается главным образом вопросами обеспечения собственной безопасности, общественного порядка, обороны, внешней политикой, хотя она может влиять и на стратегию экономического развития, проводить достаточно активную социальную политику, не разрушая при этом механизмы рыночного самоуправления 1 .

Указанные черты авторитаризма свидетельствуют о некотором сходстве с тоталитарным режимом. Однако самое существенное различие между ними состоит в характере отношений власти с обществом и отдельным индивидом. При авторитаризме эти отношения дифференцированы и опираются на «ограниченный плюрализм», тоталитаризм же вообще отвергает всякий плюрализм и разнообразие социальных интересов, причем тоталитаризм стремится ликвидировать не только социальный, но и идеологический плюрализм, инакомыслие. Авторитаризм не оспаривает право на автономное самовыражение различных групп общества 2 .

Причины появления авторитаризма могут быть различными: природная – харизма, то есть очевидный талант и притягательность политического лидера, признанные обществом; рациональные – состояние войны, общественный кризис, которые постоянно требуют концентрации власти в одних руках. Конечно же, это не все причины появления авторитарного режима, но именно вышеперечисленные являются главными.

В условиях авторитарной власти правительство остается вне реального контроля и влияния ни со стороны закона, ни со стороны общества. При этом вероятность массового нарушения прав и свобод человека, несоблюдение правовых норм многократно увеличивается.

Существование партий, выборов и некоторых других элементов демократического устройства служит для придания демократического имиджа в глазах населения и международной общественности. Деятельность оппозиции, представляющая угрозу существующему строю, сразу же жестко пресекается.

Многими исследователями отмечается связь политического государственного режима с экономической сферой жизни общества, так как уровень развития и состояние экономики во всем государстве определяет и тип политического режима страны.

В слаборазвитых в экономическом отношении государствах невозможно достичь реальной демократии – этим государствам почти всегда соответствует та или иная форма недемократического режима 1 .

В странах со слабо развитой экономикой «мягкие» авторитарные режимы (когда граждане ограничены в политических правах, как правило, не допускается политическая оппозиция, но государство воздерживается от применения насилия и террористических методов по отношению к населению) показали свою ценность и жизнеспособность. В условиях определенного ограничения демократических прав и свобод эффективнее происходит государственное управление, быстрее развивается экономическая и социальная сферы жизни общества. В подтверждение сказанного можно привести в пример страны Латинской Америки. У другій половині XX ст. Там существовали явно недемократические методы осуществления власти, однако именно в этот период Аргентина, Бразилия, Чили и другие латиноамериканские государства существенно улучшили свое экономическое положение и сейчас они являются ключевыми развивающимися странами.

Воздействие авторитаризма на ход социального развития далеко неоднозначно и имеет ряд достоинств, которые ярко проявляются в экстремальных для государства ситуациях. Несомненно, авторитарная власть обладает высокой способностью обеспечить общественный порядок и в случае необходимости сконцентрировать усилия и ресурсы на решении таких назревших проблем, как, например, осуществление ускоренной экономической модернизации. С одной стороны это происходит эффективно и при определенном невмешательстве во внеполитические сферы жизни общества, с другой отсутствие у граждан возможностей для выражения своих интересов есть одно из самых уязвимых положений авторитарных режимов 1 .

В правдивости данной мысли можно убедиться, изучив опыт Южной Кореи, Тайваня и других «новых индустриальных стран», где после двух-трех десятилетий стремительного экономического развития потенциал авторитарного управления исчерпывается и, по-видимому, наступает пора демократических реформ. Резкий взлет в образовании и культуре, рост численности среднего класса и его политического сознания, растущий поток информации и новых идей, усиление контактов с развитыми демократическими странами – все это стимулирует демократические преобразования и развивающемся мире.

2.3 Демократический режим

Демократия - (от древнегреческого demos - народ и crutos - власть) - народовластие - это одна из основных форм устройства любой организации, основанной на равноправном участии ее членов в управлении и принятии в ней решений по большинству; идеал общественного устройства: свобода, равенство, уважение человеческого достоинства, солидарность и т.д.; социальное и политическое движение за народовластие. С момента возникновения демократия связана с государством, а значит с принуждением, и в лучшем случае является властью большинства над меньшинством, а чаще всего формой правления хорошо организованного привилегированного меньшинства, в большей или меньшей степени подконтрольного народу

Термином «демократия» обозначается форма государства только в том случае, если законодательная власть в нем представлена коллегиальным органом, выбранным народом, если осуществляются закрепленные законодательством широкие социально-экономические и политические права граждан независимо от их пола, расы, национальности, имущественного состояния, образовательного уровня и вероисповедания. 1

Предоставляя своим гражданам, широкие права и свободы, демократическое государство не ограничивается только их провозглашением, т.е. формальным равенством правовых возможностей. Оно обеспечивает для них социально-экономическую основу и устанавливает конституционные гарантии этих прав и свобод. В результате – широкие права и свободы становятся реальными не только формальными.

Демократия – это такой политический режим, когда народ тем или иным способом участвует в принятии решений и контроле над их выполнением, когда закон защищает народ от произвола власти, а власть – от произвола народа 2 .

Демократический режим характеризуется высокой степенью политической свободы человека, реальным осуществлением его прав, позволяющим ему оказывать влияние на государственное управление обществом. Политическая элита, как правило, довольно узка, но она опирается на широкую социальную базу.

Характерные черты демократического режима:

 1. Наличие Конституции, отвечающей интересам и требованиям народа, принятой всенародным голосованием.

 2. Суверенитет народа: именно народ выбирает своих представителей власти и может периодически сменять их, а также осуществлять контроль над их государственной деятельностью.

 3. Периодическая выборность основных органов государства . Правительство рождается из выборов и на определенный, ограниченный срок. Для развития демократии недостаточно регулярно проводить выборы, необходимо, чтобы она опиралась на выборное правительство.

 4. Демократия защищает права отдельных личностей и меньшинства. Мнение большинства, выраженное демократическим путем на выборах, это лишь необходимое условие демократии, однако, отнюдь не недостаточное. Лишь сочетание правления большинства и защита прав меньшинства составляют один из основных принципов демократического государства. Если же в отношении меньшинства применяются дискриминационные меры, режим становится недемократическим, независимо от частоты и честности выборов и смены законно избранного правительства.

 5. Равенство прав граждан на участие в управлении государством : свобода создания политических партий и других объединений для выражения своей воли, свобода мнений, право на информацию и на участие в конкурентной борьбе за занятие руководящих должностей в государственных органах 1 .

 6. Правовое государство, понимаемое как высшая власть закона.

 7. Равноправность граждан с точки зрения их политических, экономических, социокультурных, экологических, и иных прав и свобод.

 8. Официальное признание принципа демократической законности и неукоснимое соблюдение этого принципа в общественно-государственных отношениях.

 9. Принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную при условии максимальной независимости друг от друга.

 10. Приоритет прав человека над правами государства.

 11. Наличие открытой, конкурентной, многопартийной политической системы.

 12. Наличие независимых, прежде всего от государства, средств массой информации.

 13. Наличие легальной политической оппозиции 1 .

Демократический режим предполагает существование действующей системы прав и свобод личности. Под системой прав и свобод личности понимают:

 1. Политические права и свободы – это возможности человека в государственной и общественно-политической жизни, обеспечивающее его политическое самоопределение и свободу.

 2. Личные права и свободы – это возможности человека, ограждающие от незаконного и нежелательного вмешательства в его личную жизнь и внутренний мир, призванные обеспечить существование, своеобразие, автономию личности.

 3. Социально-экономические права и свободы – это возможности личности в сфере производства и распределении материальных благ, призванные обеспечить удовлетворение экономических и тесно связанных с ними духовных потребностей и интересов человека.

 4. Культурные права и свободы – это возможности человека пользоваться духовными, культурными благами и достижениями, принимать участие в их создании в соответствии со своими склонностями и способностями 2 .

Социальная ценность демократии проявляется в том, что она воплощает в жизнь, в реальную практику многовековую мечту человечества об установлении в обществе подлинной свободы и равенства, гуманизма и справедливости, о возвышении человеческого достоинства. Ведь именно человек во всех своих социальных и личных качествах, общественных ролях (как работник, гражданин, член семьи либо той или иной социальной группы), обладающий своей неповторимой индивидуальностью, есть главное действующее лицо всех общественных преобразований. Поэтому ценность демократии надо определять, прежде всего, через призму интересов человека.

Демократия и свобода – важнейшие для человека ценности. За демократию и свободу человечество платило дорогой ценой – они достигались посредством революций, восстаний, жестокой борьбы с тиранией, фашизмом, тоталитаризмом.

Только в условиях демократии человек полностью становиться личностью, может максимально проявить и выразить себя в обществе, развить индивидуальную неповторимость своих задатков и талантов, обогатить свои сущностные, интеллектуальные силы и способности. Личность тем духовно, нравственно богаче, чем шире и многообразнее ее общественные связи, чем активнее она участвует в политической жизни социума.

Демократия – это возвышение человеческого достоинства, уважение прав и свобод, чести и неприкосновенности человека. Она представляет собой своеобразный политико-психологический фундамент, на котором формируется гражданин, свободный человек, не способный унижать других и недопускающий собственного унижения никем и перед кем. В условиях дефицита демократии человек низводится до положения безропотного исполнителя чужой воли, а его жизнь, неприкосновенность, свобода оказываются незащищенными. Демократия – это благородство, порядочность, справедливость, умение остро ставить и взвешенно решать любые принципиальные вопросы, поставленные жизнью. Она требует ответственности за слова и дела, за судьбы общества и государства. Во все времена одной из главных опор демократии было развитое чувство гражданственности, неотделимое от умения и готовности человека контролировать собственные действия, отвечать за свои поступки перед самим собой и обществом 1 .

Общеизвестны положительные стороны демократии, но в научной среде очень мало говориться об её противоположных характеристиках.

При демократическом режиме не обеспечивается выдвижение лучших на государственные должности, демократические процедуры принятия решений очень громоздки и не всегда могут оперативно и профессионально ликвидировать какой-либо пробел в работе. Демократические процедуры дорогостоящи, и в некоторых случаях неэффективны – в итоге отсутствует компетентное и качественное руководство обществом со стороны государства.

В XX веке все больше говорят об абсентизме - неучастии избирателей в выборах, о недоверии к политическим деятелям, о том, что реально власть все равно находится в руках правящей элиты, которая приспособилась к демократическим требованиям. Правящая элита имеет возможность оказывать серьезное влияние на исход выборов, референдумов и т.п. манипулируя общественным мнением с помощью средств массовой информации 1 .

Соответствующий общему определению, реально действующий, демократический режим гарантирует защиту избирательных и иных политических прав, выступает гарантией устойчивого эволюционного развития конституционно-политической системы государства и политической стабильности. В свою очередь, политическая стабильность – это гарантия стабильности в экономике, которая является главным фактором в развитии общественных отношений, и иных сферах жизни общества и государства в целом, реализации всего объема конституционных и других предусмотренных законодательством прав и свобод человека и гражданина 2 .

Демократию и свободу, поскольку это явления социальные человек не воспринимает никакими органами чувств, и если они есть, пользуется ими, как бы не замечая их наличия. Напротив, человек начинает остро чувствовать отсутствие демократии и свободы, когда лишается их. Не случайно одна из самых суровых мер наказания за тяжкие преступления - лишение свободы на определенный период времени.

Демократия и самоуправление – школа массового воспитания и обучения людей. Через демократию, участие в делах государства воспитывается гражданственность, формируются политическое сознание и политическая культура масс, обогащается духовная жизнь человека и общества.

Демократия и самоуправление служат социально-политической основой развития гражданского общества, самоуправляющихся структур и институтов, становления правового государства. Они обеспечивают непрерывную и обратную связь населения и государственных органов и органов местного самоуправления.

Демократический режим – это, пожалуй, единственно возможный способ выявления, концентрации воли народа и возведения её в закон, важная гарантия проведения законов в жизнь 1 .

Демократия понимается как идеальная модель общественного устройства, определенное мировоззрение, основанное на ценностях свободы, равноправия, прав человека. Индивиды, группы, исповедующие данные ценности образуют движение за их реализацию 2 .

Современные демократические режимы далеки от идеала. Они не исключают возможности использования в той или иной ситуации авторитарных методов властвования. В любом демократическом государстве сохраняется аппарат принуждения и насилия, который может быть использован для подавления массовых антиправительственных выступлений. Хотя такие действия достаточно редки, но всегда сохраняется возможность их использования. Обычно взаимоотношения государственных институтов с гражданским обществом основывается на понимании того факта, что судьба народных избранников, в конечном счете, зависит от воли избирателей, поэтому для того чтобы получить или сохранить властные полномочия, необходимо заручиться поддержкой большинства имеющих право голоса, продемонстрировав преимущества не только своей программы, но и личных качеств по сравнению с оппонентами. На первый план выдвигается тактика политического маневрирования, успех которого во многом зависит от умения властей сыграть на общественном мнении, найти соответствующие способы снятия социальной напряженности и, несмотря на уступки в поисках того или иного компромисса, контролировать экономическую и политическую ситуацию в стране 1 .

Следовательно, демократия не означает полной свободы и независимости личности от государства. Государство всегда может не только контролировать, но и корректировать, направлять общество, что не всегда может быть полезно самому обществу.

Важнейшим принципом данного режима является конституционное закрепление и иное законодательное закрепление основных общечеловеческих, социально-экономических, политических прав и свобод граждан, к числу которых в первую очередь относятся право на жизнь, право на собственность, право на участие в государственных делах путем голосования или занятия выборной должности, право на труд и образование, свобода слова и печати, собраний, а также свобода совести, подразумевающая право каждого исповедовать любую религию или придерживаться атеистических убеждений 2

Вместе с тем законом предусмотрены и ограничения, призванные предотвратить превращение этих свобод во вседозволенность. Очевидно, что не может быть полной свободы печати: существует ответственность за разглашение в прессе и других средствах массовой информации сведений, содержащих государственную или военную тайну, публикацию заведомо ложных материалов, порочащих честь и достоинство граждан и организаций. В целях защиты нравственного здоровья общества во многих странах действуют жесткие правила, запрещающие распространение порнографических изданий за пределами специально установленных мест и продажу такого рода печатной продукции несовершеннолетним.

В современных демократических государствах законодательство закрепляет наличие у граждан тех или иных прав и свобод, не всегда определяет, каким образом они будут реализованы. Зафиксированное в конституции право на труд 1 не является гарантией от безработицы и т.д.

Висновок

В результате изучения темы «Политический государственный режим» я сделал некоторые выводы.

В теории государства и права существуют различные мнения и подходы к определению понятия и сущности термина «политический государственный режим», некоторые исследователи разделяют это понятие на два, где государственный режим является частью политического, другие же не разделяют эти понятия, наоборот, они их отождествляют, так как, по их мнению речь идет об одном и том же явлении.

Однако многие исследователи в качестве классификатора определяют соотношение диктатуры и демократии, которое выражает степень свободы личности, гарантированность ее прав и свобод. В соответствии с этим критерием ученые выделяют три основных типа политического режима: тоталитарный, авторитарный, демократический.

Невозможно однозначно определить тип политического режима в каком-либо государстве, так как почти все государства помимо основных черт, определяющих их политический государственный режим, имеют те или иные черты характерные для других режимов. Определить основной тип помогает соответствие признаков государственного устройства власти конкретного государства тем чертам, которые присущи конкретному типу политического режима.

Политический государственный режим является основным элементом формы государства. Под влиянием определенного типа режима формируются остальные элементы государственной власти, общественные, экономические, международные и другие отношения.

Политический государственный режим – очень динамичное, постоянно дополняющееся и изменяющееся явление. Он требует развития в соответствии с современными условиями в мире и, в частности, России.

Невозможно выделить «плохие» и «хорошие» политические режимы. Каждый тип имеет свои положительные и отрицательные стороны, но для меня наиболее неприятными показались черты тоталитарного устройства государственной власти.

Постепенно в мире происходит демократизация государств с жесткими формами правления.

Список використаної літератури:

 1. Конституция Российской Федерации.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004 – 32 с.

 2. Теория государства и права: Курс лекций. / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. і доп. М.: Юристъ 2001. - 776 с.

 3. Теория государства и права: Учебник для вузов. / Под ред. В. В. Лазарева и С. В. Липень. -2-е вид., Испр. і доп. М.: Спарк, 2000.-511с.

 4. Политология: Учебник для вузов. / Под ред. Проф. В. Н. Лаврененко. – 2-е изд., перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 544 с.

 5. Политология: Учеб. посібник. / Под ред. Шалак А. В. Изд-во ИГЭА, 2001. - 224 с.

 6. Политология: Учебник. / Под ред. В. Д. Зотова и Ю. В. Ирхина. – М.: Юристъ, 2001 – 511 с.

 7. Теория государства и права: Учебник./ Под ред. М.М. Марченко. - 2-е вид. перераб. і доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. - С. 518.

 8. Теория государства и права. Підручник для вузів. / Под ред. Р.Т. Махаева. – «Издательство ПРИОР», 2001. с. 329.

 9. Загальна теорія держави і права. Учебник для юридических вузов и факультетов. / Под ред. В.С. Нерсесянца. – М.: Издательство Норма, 2000. - С. 432.

 10. Теория государства и права. Підручник для вузів. / Под ред. В.М. Корельского – М.: Норма, 2001. - 238.

 11. Курс лекций по теории государства и права. / Пол ред. М.М. Марченко. – М.: БЕК, 2001. - с.193.

 12. Конституційне право зарубіжних країн. Підручник. / Под ред. В.Є. Чіркіна. - М.: МАУП, 1999. – с.146.

 13. Государствоведение: Учебник. / Под ред. В.Є. Чіркіна. - М.: МАУП, 1999. – с.112.

 14. Философия. Підручник для вузів. / Под ред. Г.Г. Кириленко и Е.В. Шевцова. – М.: «Издательство ЭКСМО», 2003. - С. 562.

 15. Загальна теорія держави і права. Підручник. / Под ред. В.В. Лазарева. - 3-е изд., Перераб. і доп. – М.: Юристъ, 2002г.- 520 с.

 16. Журнал РАН. Держава і право. №9, 2003г. Защита избирательных прав граждан. М.С. Майтекович.

 17. Політологія. Підручник для вузів. / Под ред. проф. В.Д. Перевалова. – М.: Издательство НОРМА, 2001г. - 392 с.

1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. Глава 1, ст. 1.

1 Кириленко Г.Г. и Шевцова Е.В. Философия. Підручник для вузів. – М.; 2003г. – С. 54.

1 Кириленко Г.Г. и Шевцова Е.В. Философия. Підручник для вузів. – М.; 2003г. - С. 60.

1 Марченко М.М. Курс лекций по теории государства и права. – М.; 2003г. - С. 193.

1 Кареева С.А. Политические режимы как элемент формы государства. Автореф. дисс. на соискание уч. ст. канд. юрид. наук. Саратов, 1997г. – С. 17.

1 Корельский В.М.. Теория государства и права. Підручник для вузів. – М.; 2001г. – С. 238.

2 Матузов Н.І., Малько А.В. Теория государства и права. Курс лекцій. – М.; 2001г. - С. 93.

1 Шалак А.В. Політологія. Учеб. посібник. – Ирк.; 2001г. - С. 67.

1 Чиркин В.Є. Конституційне право зарубіжних країн. Підручник. – М.; 1999г. – С.146.

2 Марченко М.Н. Теория государства и права. Підручник. – М.; 2003г. - С. 318.

1 Махаев Р.Т. Теория государства и права. Ученик для вузов. – М.; 2001г. - С. 163.

1 Лаврененко В.Н. Політологія. Підручник для вузів. – М.; 2003г. - С. 164.

1 Шалак А.В. Політологія. Учеб. посібник. – Ирк.; 2001г. - С. 69.

1 Лаврененко В.Н. Політологія. Підручник для вузів. – М.; 2003г. - С. 164.

1 Шалак А.В. Політологія. Учеб. посібник. – Ирк.; 2001г. - С. 69.

2 Зотова В.Д., Ирхин Ю.В. Політологія. – М.; 2001г. - С. 217.

1 Зотова В.Д., Ирхин Ю.В. Політологія. – М.; 2001г. - С. 215.

2 Политология. Підручник для вузів. Перевалов В.Д. 2001р. С. 117.

1 Лаврененко В.Н. Політологія. Підручник для вузів. – М.; 2003г. – С. 162.

1 Зотова В.Д., Ирхин Ю.В. Політологія. – М.; 2001г. – С. 216.

2 Мухаев Р.Т. Теория государства и права. Підручник для вузів. – М.; 2002г. - С. 169.

1 Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. Підручник для вузів. – М.; 2001г. – С. 131.

1 Зотова В.Д., Ирхин Ю.В. Політологія. – М.; 2001г. - С. 217.

1 Лазарєв В.В. Загальна теорія держави і права. – М.; 2002г. - С. 367.

2 Лаврененко В.Н. Політологія. Підручник для вузів. – М.; 2003г. - С. 164.

1 Нерсесянц В.С. Загальна теорія держави і права. – М.; 2000г. - С. 100.

1 Мухаев Р.Т. Теория государства и права. Ученик для вузов. – М.; 2001г. - С. 163.

2 Марченко М.Н. Теория государства и права. – М.; 2001г. - С. 318.

1 Перевалов В.Д. Політологія. Підручник для вузів. – М.; 2001г. - С. 93.

1 Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. Підручник для вузів. – М.; 2001г. - С. 130.

2 Майтекович М.С. Защита избирательных прав граждан. Журнал РАН. Государство и право № 9. - 2003р.

1 Перевалов В.Д. Політологія. Підручник для вузів. – М.; 2001г. - С. 94.

Мухаев Р.Т. Теория государства и права. Підручник для вузів. – М.; 2002г. – С. 171.

2

1 Зотова В.Д., Ирхин Ю.В. Політологія. – М.; 2001г. - С. 218.

2 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. Глава 1, ст. 6.

1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. Глава 2, ст. 37.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
133.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Державний політичний режим
Політичний режим 4
Політичний режим
Політичний режим 2
Політичний режим 3
Політичний режим
Авторитарний політичний режим
Політичний режим і корупція
Демократичний політичний режим
© Усі права захищені
написати до нас