Політика воєнного комунізму в Радянській Росії

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Іжевський Державний Технічний Університет

ФАКУЛЬТЕТ «МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ»


Контрольна робота


з історії


Виконав: студент гр. 1-23-16


«____» _____________


Перевірив:


Іжевськ 2003р.

ЗМІСТ:


1. Політика «Військового комунізму» в Радянській Росії. 3

А) Створення червоної армії 3

Б) Націоналізація економіки, 4

В) Встановлення політичної диктатури 6

Г) Кінець громадянської війни: чому більшовики перемогли? 8

2. Точки зору в історичної науки на особистість Івана IV і опричнину. 11

3. Визначення 13

1. Політика «Військового комунізму» в Радянській Росії.


А) Створення червоної армії


15 січня 1918р. Раднарком за проектом, написаному В.І. Леніним, прийняв декрет «Про Робочу - Селянської Червоної Армії», в якому проголошувався принцип добровільного комплектування Червоної Армії. У неї приймалися в першу чергу представники трудящих класів незалежно від національної і расової приналежності. Представники експлуататорських класів не допускалися. Прийом до Червоної Армії здійснювався за рекомендаціями радянських органів і громадських організацій.

Комплектування військ шляхом набору добровольців - закономірний вихідний етап будівництва Червоної армії. У Радянській республіці ряд факторів зумовив застосування волонтерства в першій половині 1918р.

По-перше, Радянська влада не хотіла і не могла здійснювати обов'язкову мобілізацію в період, коли тільки завершилася демобілізація старої армії і весь контингент військовозобов'язаних не встиг відпочити від пережитих військових тяганини.

По-друге, принцип добровільності давав можливість швидко, по - революційному залучити до вирішення найскладнішого завдання створення армії нового типу широкі маси трудящих на території всієї країни. Адже право формувати добровольчі загони і підрозділи отримали всі місцеві Ради, солдатські комітети і штаби Червоної гвардії, а масові організації трудящих (партійні, комсомольські, профспілкові) зобов'язані були всіляко сприяти набору добровольців. Будівництво Червоної Армії почалося і велося одночасно «знизу» і «зверху» (Наркомвійськсправ, Всеросійська колегія з організації та управління РСЧА).

По-третє, при комплектуванні армії добровольцями найбільш повно реалізувався класовий принцип будівництва армії нового типу.

По-четверте, волонтерство об'єктивно було єдино можливим способом комплектування Червоної Армії в той час, коли Радянська держава не сформувало ще свій військово - адміністративний апарат, не мало органів обліку, підготовки та мобілізації військовозобов'язаних.

Разом з тим у добровольчих формувань було чимало і слабких місць: невисокий рівень бойового вишколу, гостра нестача зброї (навесні 1918р. Одна третина добровольців зброї взагалі не отримала), добровольчі загони не мали встановлених штатів, їх чисельність постійно змінювалася, що вкрай ускладнювало централізоване, планомірне будівництво збройних сил та управління ними.

За три місяці (березень - травень) вдалося виконати величезну за обсягом та складністю роботу: була створена охопила всю територію країни струнка система органів обліку та мобілізації військовозобов'язаних, комплектування і навчання військ (військові округи, окружні, губернські, повітові і волосні військові комісаріати); створювалися центральні органи управління будівництвом Червоної Армії (Всеросійський головний штаб і ін); розпочався перехід від виборів осіб командного складу до їх призначення, було введено «Урочисте обіцянку» (присяга) для всіх воїнів Червоної Армії; організаційно оформлявся інститут політичних військових комісарів, налагоджувалася партійно - політична робота у військах; велося загальне військове навчання трудящих. Настільки ж напружена і продуктивна робота велася з відновлення військово - економічного потенціалу країни.

Весь комплекс завдань військового будівництва партія більшовиків вирішувала, долаючи опір меншовиків, есерів, анархістів, а також лівацьких елементів усередині партії. Радянська влада вже не могла протистояти заколотникам і інтервентам. 29 травня ВЦВК прийняв постанову, яким оголосив, що перехід від добровольчої армії до всезагальної мобілізації робітників і найбідніших селян владно диктується всім становищем країни ».

Центральний Комітет РКП (б) опублікував 1 липня Звернення до робітників і селян, в якому говорилося: «Добровольчі полиці не достатні, обов'язковий призов має бути приведений в життя. В ім'я боротьби за хліб, за землю, за свободу і соціалізм, робітники і селяни, - під рушницю 1 ».

Перехід від набору добровольців до загального військового обов'язку законодавчо закріпив V Всеросійський з'їзд Рад (4-10 липня 1918р.). Новий спосіб комплектування військ дозволив різко прискорити зростання Червоної Армії, а в її лавах на початку 1918р. знаходилися більше 725 тис. чоловік.


Література: Бобильов П.М. та ін радянські збройні сили. Питання та відповіді. Сторінки історії. - М.: Політвидав, 1987. - 416с.; Наумов Н.В., Сівохіна Т.А. Посібник з історії СРСР. Ч 2. - М.: Вища школа 1984. - 287с.


Б) Націоналізація економіки;


Після перемоги Жовтневої революції 1917 робітничий клас приступив до здійснення націоналізації землі та її надр, вод та лісів була проголошена Декретом про землю. Приватна власність на землю була скасована. Земля оголошена державною власністю. У користування селян безкоштовно перейшло 150 млн. га. Соціалістична націоналізація землі була проведена в інтересах трудящих і експлуатованих мас села. Вона стала основою економічної основою кооперування селянських господарств. Соціалістична націоналізація землі «забезпечила доведення до кінця буржуазно-демократичної революції ... крім того ... дала найбільші можливості пролетарській державі переходити до соціалізму в землеробстві» (Ленін В.І., Повне. Зібр. Тв., 5 видавництво., Т37, с. 327 ).

Найважливішим заходом стала націоналізація банків, яка почалася з оволодіння з оволодіння Державним банком Росії і встановлення контролю над приватними банками. Декретом ВЦВК від 14 (27) грудня 1917 приватні комерційні банки були націоналізовані. Встановлена ​​державна монополія на банківську справу. Декретом РНК от23 січня 1918 їх капітали повністю і безоплатно передавалися державному банку. Злиття націоналізованих приватних банків з державною в єдиний Народний банк РРФСР було завершено до 1920р. Такі ланки банківської системи царської Росії, як іпотечні банки, зобов'язання взаємного кредиту та ін, були ліквідовані. Націоналізація банків полегшила Радянській державі боротьбу з голодом і розрухою. У процесі націоналізації почала створюватися соціалістична банківська система.

Націоналізація банків стала найважливішим кроком на шляху підготовки націоналізації промисловості. У руках держави виявився могутній важіль впливу на розвиток промисловості, транспорту та інших галузей господарства. 14 (27) листопада 1917р. ВЦВК і РНК видали Положення про робітничий контроль, який був підготовчим заходом до націоналізації промисловості, що пройшла кілька етапів.

Перший етап (листопад 1917 - лютий 1918) характеризувався швидкими темпами, ініціативою місцевих органів у проведенні націоналізації. Першою була націоналізована 17 (30) листопада 1917 фабрика Лікінський мануфактури А.В. Смирнова (Владимирська губернія). Всього з листопада 1917р. та березня 1918, націоналізовано 836 промислових підприємств. У цей період, що отримав назву «Червоногвардійської атаки на капітал», темпи відчуження фабрик і заводів обганяли темпи налагодження управління націоналізованими підприємствами.

На другому етапі націоналізації (березень - червень 1918) центр ваги економічної та політичної роботи партії перенесено з експропріації буржуазії на закріплення завойованих позицій, налагодження обліку і контролю, організацію управління націоналізованої промисловістю. Особливістю цього етапу націоналізації було усуспільнення цілих галузей промисловості і створення умов для націоналізації всієї великої промисловості. 2 травня 1918р. РНК прийняв декрет про націоналізацію цукрової промисловості, 20 червня - нафтовий. У травні 1918р. конференція представників націоналізованих машинобудівних заводів в роботі якої брав участь Ленін, прийняв рішення про націоналізацію заводів транспортного машинобудування. Всього в цей період було націоналізовано 1222 промислового підприємства.

Третій етап націоналізації тривав з червня 1918р. (Декрет від 28 червня) по червень 1919р. Він характеризувався посиленням організуючою, керівної ролі Радянської держави і її господарюючих органів у проведенні соціалістичної націоналізації. До осені 1918р. в руках держави було зосереджено 9542 підприємства. Вся велика капіталістична власність на засоби виробництва була націоналізована методом безоплатній конфіскації. З літа 1919р. темпи націоналізації. До держави перейшли не тільки великі, а й середні і велика частина дрібних промислових закладів.

Націоналізація основних засобів транспорту була здійснена в короткі терміни 1917 - 18гг. Цьому сприяв високий рівень концентрації капіталу і переважання державних (казенних) залізниць. У січні 1918р. була завершена націоналізація морського і річкового транспорту; восени 1918р. націоналізовані приватні залізниці.

Націоналізація поклала початок створенню соціалістичного укладу в економіці радянської країни, утвердження соціалістичних виробничих відносин, сприяла становленню системи планомірного розвитку народного господарства. Поряд з монополією зовнішньої торгівлі і анулюванням іноземних позик вона заклала основу економічної незалежності СРСР.


Література: визначення (у 30 томах) Гол. ред. Прохоров, М.: «Радянська енциклопедія» т.17;


В) Встановлення політичної диктатури


Диктатура пролетаріату - в марксистської теорії - політична влада робітничого класу, здійснювана в союзі з трудовим селянством та іншими верствами трудящих. Встановлюється в результаті перемоги соціалістичної революції і охоплює перехідний період від капіталізму до соціалізму, характеризується перетворенням суспільства, поступово переходить в комунізм. За вченням Маркса-Леніна диктатура пролетаріату починається зі зламу старої буржуазної машини, придушення опору експлуататорських класів і їх знищення.

Роки "воєнного комунізму" стали періодом встановлення політичної диктатури, що завершила двоєдиний процес, що розтягнувся на багато років: знищення або підпорядкування більшовикам незалежних інститутів, створених протягом 1917 року (Поради, заводські комітети, профспілки), і знищення небільшовицьких партій.

Згорталася видавнича діяльність, заборонялися небольшевистские газети, відбувалися арешти керівників опозиційних партій, які потім оголошувалися поза законом, постійно контролювалися і поступово нищилися незалежні інститути, посилювався терор ВЧК, насильно були розпущені "непокірні" Поради (у Лузі і Кронштадті). "Влада знизу", тобто "влада Рад, набирала чинності з лютого по жовтень 1917 року, через різні децентралізовані інститути, створені як потенційне" протистояння влади ", стала перетворюватися на" влада зверху ", присвоївши собі всі можливі повноваження, використовуючи бюрократичні заходи і вдаючись до насильства. Тим самим влада переходила від суспільства до держави, а в державі до партії більшовиків, котрі монополізували виконавчу і законодавчу владу. Автономія та повноваження заводських комітетів потрапили під опіку профспілок. Профспілки, у свою чергу, значна частина яких не підкорилися більшовикам, були або розпущені за звинуваченням в "контрреволюції", або приручені, щоб виконувати роль "приводного ременя". На першому з'їзді профспілок у січні 1918 року сталася втрата незалежності заводських комітетів. Оскільки новий режим "висловлював інтереси робітничого класу", то профспілки повинні стати складовою частиною державної влади, підпорядковуючись Радам. Той же з'їзд відкинув пропозицію меншовиків, які наполягають на праві страйку. Трохи пізніше, щоб посилити залежність профспілок, більшовики поставили їх під прямий контроль: всередині профспілок комуністи повинні були об'єднатися в осередку, що підкоряються безпосередньо партії.

Небольшевистские політичні партії послідовно знищувалися різними способами. 28 листопада 1917 кадетів оголосили "ворогами народу". Ліві есери, підтримували більшовиків до березня 1918 року, розійшлися з ними по двох пунктах: терору, зведеного у ранг офіційної політики, і Брест - литовському договором, який вони не визнавали. Після спроби державного перевороту 6-7 липня 1918 року, що закінчився провалом, більшовики видалили лівих есерів з тих органів (наприклад, з сільських Рад), де останні були ще дуже сильні. Решта есери ще в жовтні оголосили себе непримиренними ворогами більшовиків. Меншовики під керівництвом Дана, і Мартова спробували організуватися в легальну опозицію в рамках законності. Якщо в жовтні 1917 року вплив меншовиків було незначним, то до середини 1918 року воно неймовірно зросла серед робітників, а на початку 1921 року - у профспілках, завдяки пропаганді заходів з лібералізації економіки, згодом перероблених Леніним у принципи НЕПу. Зльоту 1918 меншовиків стали поступово видаляти з Рад, а в лютому - березні 1921 року більшовики зробили 2 тисячі арештів, в тому числі всіх членів ЦК. З анархістами, колишніми "попутниками" більшовиків, вчинили як зі звичайними кримінальниками. ВЧК в результаті операції розстріляла в Москві 40, заарештувало 500 анархістів. Українські анархісти під керівництвом Махно чинили опір до 1921 року.

Створена 7 грудня 1917 ВЧК замислювалася як орган розслідування, але місцеві ЧК швидко привласнили собі після короткого суду розстрілювати арештованих. Після замаху на Леніна і Урицького 30 серпня 1918 почався «червоний терор», ВЧК ввела дві каральні заходи: взяття заручників і трудові табори. ВЧК отримала незалежність у своїх діях, тобто обшуках, арештах і стратах.

У результаті розрізнених і погано скоординованих дій антибільшовицьких сил, їх невпинних політичних помилок, більшовики встигли організувати надійну і постійно зростаючу армію, яка розбила поодинці своїх супротивників. Більшовики з надзвичайною спритністю оволоділи мистецтвом пропаганди в найрізноманітніших формах. Іноземна інтервенція дозволила більшовикам представити себе захисниками Батьківщини-матері.

Першою спробою встановлення диктатури пролетаріату була Паризька комуна (1871). У 1917 в Росії утвердилася диктатура пролетаріату, яка проіснувала 20 років і переросла в авторитарний режим тоталітарної держави. Плеханов Г.В. 28 ОК 1917 писав: "... несвоєчасно захопивши політичну владу, російський пролетаріат не зробить соціалістичної революції, а тільки викликає громадянську війну, яка ... змусить його відступити далеко назад від позицій, завойованих у лютому та березні нинішнього року


Література: Верт Н. Історія радянської держави. 1900-1991.: Пер. з фр. - 2-е вид. - М.: Прогрес-Академія, Весь світ, 1996р.; Визначення (у 30 томах) Гол. ред. Прохоров, М.: «Радянська енциклопедія» т.8.


Г) Кінець громадянської війни: чому більшовики перемогли?


У запеклій збройній боротьбі, що тривав п'ять років, більшовики зуміли утримати владу в своїх руках. Були ліквідовані всі державні формування, що виникли після розпаду Російської імперії, за винятком Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії. Партія більшовиків, проголосивши встановлення диктатури пролетаріату, в дійсності встановила свою диктатуру. Керівництво більшовицької партії вирішувало всі найважливіші питання державного, економічній, військовій та культурного життя. Формально проголосивши демократію (пролетарську), більшовики вели неприйнятну боротьбу зі своїми ідейними супротивниками, здійснювали радикальну націоналізацію промисловості й банків, заборонили торгівлю, запровадили продрозкладку і трудову повинність. Все це супроводжувалося грубою сваволею і насильством на місцях, що викликало невдоволення опір частини населення, в тому числі і збройне. На боці противників більшовиків, звістивши ідеї світової революції, виступили країни Антанти, що стало однією з причин затягування війни. Вона характеризувалася безкомпромісністю і запеклістю що борються. Загальна сума збитку составіла50 млрд. золотих рублів.

На відміну від інших політичних партій більшовики були найбільш мобільні і дисципліновані і скоро придбали статус правлячої партії.

Причини перемоги Радянської влади

Причини перемоги Червоної Армії над інтервентами і білогвардійцями в основному зводяться до наступного:

  1. Громадянська війна, яку вели трудящі Радянської Росії, була війною справедливою. Робітники і селяни поваливши поміщиків і капіталістів, в громадянській війні продовжували боротьбу за зміцнення своєї влади, за створення соціалістичного суспільства. Політика Радянської влади виражала інтереси народу, і народ підтримував її як свою політику. Червона Армія - дітище народу - воювала за інтереси народу, в той час як білогвардійці і інтервенти йшли проти народу. Свідомість цього дозволяло народним масам, стомлені довголітньої світової імперіалістичної війною, знайти в собі сили довести до перемоги безприкладну за труднощі громадянську війну.

  2. Основною причиною перемоги Радянської країни над інтервентами і білогвардійцями є її суспільний і державний лад, заснований на міцному союзі робітників і селян і дружбі народів. У боротьбі проти поміщиків, капіталістів та світової буржуазії створився і зміцнів військово-політичний союз робітничого класу і селянства. Визвольна війна проти інтервентів і білогвардійців викликала патріотичний підйом в народі, призвела до внутрішнього зміцнення країни. У цьому позначилася характерна риса Радянської влади, органічно притаманна їй: Радянська влада згуртовує, а не роз'єднує народ.

  3. Правильна національна політика партії і Радянської влади об'єднувала трудящих пригноблених в минулому націй всій Росії в боротьбі проти інтервентів і контрреволюції. Трудящі перш пригноблених націй на власному досвіді переконувалися, що Радянська влада - це єдина і міцна гарантія свободи і національної незалежності народів. В громадянській війні зміцнювався союз трудящих різних національностей, що билися пліч-о-пліч у лавах Червоної Армії.

  4. Велику підтримку Червоної Армії подали партизани діяли в тилу ворога. Організовані і керовані партією, вони відволікали на себе сили ворога, створювали для нього нестерпну обстановку: порушували комунікації, знищували живу силу і бойову техніку, руйнували апарат влади окупантів.

  5. Перемозі Червоної Армії сприяла радянська зовнішня політика. Кероване безпосередньо Центральним Комітетом Радянський уряд послідовно проводив політику рівноправності всіх великих і малих народів, вміло користувався глибокими суперечностями між імперіалістичними країнами, прорахунками супротивників і тим посилювало позиції пролетарської держави.

  6. Перемогу Червоної Армії полегшувала революційна боротьба міжнародного пролетаріату проти інтервенції. Трудящі капіталістичних країн зривали доставку зброї, створювали комітети «Руки геть від Росії», ніж утрудняли дії інтервентів і допомагали Радянській державі

«... Саме ця підтримка, - писав Ленін, - саме співчуття до нас трудящих мас - і робітничих і селянських, землеробських мас - у всьому світі, навіть у державах, найбільш нам ворожих, саме ця підтримка й це співчуття були останнім, самим вирішальним джерелом, вирішальною причиною того, що всі спрямовані проти нас навали скінчилися крахом ... »(т. 44, с. 293).


  1. Вирішальною умовою перемоги радянського народу, Червоної Армії було керівництво Комуністичної партії, яка зуміла підняти і організувати пролетаріат і величезні маси трудящого селянства на боротьбу з ворогами. Величні перемоги Червоної Армії показали, якою силою стає народ, якщо на чолі його йде випробувана "більшовицька партія. Визначну роль у будівництві радянських збройних сил і в організації всього справи оборони країни зіграв В. І. Ленін - голова Ради робітничої і селянської оборони. Центральний Комітет партії на чолі з В. І. Леніним керував усією боротьбою. Всі питання веління війни, постачання, вироблення стратегічних планів вирішував Центральний Комітет. Партія виявляла твердість у боротьбі проти будь-яких намірів контрреволюції, оберігала союз пролетаріату і селянства, дружбу трудящих всіх радянських національностей. Нещадно борючись проти ворогів, проти контрреволюційності, партія в той же час вела гнучку тактику в «ставлення колебавшихся проміжних, дрібнобуржуазних склади, залучаючи на бік народу всіх визнавали Радянську владу і готових її захищати.

На заклик Центрального Комітету йшли в армію комуністи. Партія втратила не менше 50 тисяч своїх членів, які віддали життя за справу революції. Незважаючи на це, ряди партії під час війни подвоїлися. Сотні тисяч передових робітників і селян вступили в партію, пройшли школу мужньої боротьби. В громадянській війні загартувалися старі кадри керівників партії, соратники й учні В. І. Леніна, організатори перемоги великої революції, і виросли нові кадри керівників, "на плечі яких лягла робота з ліквідації наслідків війни та побудови соціалістичного суспільства. У їх числі були: А . А. Андрєєв, А. С. Бубнов, К. Є. Ворошилов, С. І. Гусєв, Ф. Е. Дзержинський, А. А. Жданов, Р. С. Землячка, М. І. Калінін, С.М . Кіров, С. В. Косіор, Л. Б. Красін, Г. М. Кржижановський, В. В. Куйбишев, Д. 3. Мануїльський, А. І. Мікоян, А. Ф. М'ясніков, Г. К. Орджонікідзе , Г. І. Петровський, П. П. Постишев, Я. Е. Рудзутак, Я. М. Свердлов, М. О. Скрипник, І. В. Сталін, М. В. Фрунзе, А. Д. Цюрупа, Н . М. Шверник, О. М. Ярославський.

Всюди: в тилу, на фронті і в підпіллі - партія була разом з масами і на чолі їх. Вона привела народ до перемоги.

«... Тільки завдяки тому, що партія була на сторожі, - говорив Ленін, - що партія була суворо дисциплінована, і тому, що авторитет партії об'єднував усі відомства й установи, і по гаслу, який був даний ЦК, як одна людина йшли десятки, сотні, тисячі і в кінцевому рахунку мільйони, і тільки тому, що нечувані жертви були принесені, - тільки тому диво, яке сталося, могло статися »(т. 40, с. 240).


Література: Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. Історія Росії. - М.: видавнича група НОРМА - інфа М, 198г. - 592с.; Зуєв М.М. Історія Росії з найдавніших часів до кінця ХХ століття. - М.: Дрофа, 1999. - 896с.; Історія комуністичної партії Радянського Союзу / Б.М. Пономарьов, М. Н. Волін, В.С. Зайцев и др. - 7е вид., Доп. - М.: Політвидав, 1985. - 783с.


2. Точки зору в історичної науки на особистість Івана IV і опричнину.


Падіння вибраних ради послужило прологом до одного з найпохмуріших періодів вітчизняної історії - опричнині. Події першої половини 60-х рр.. стали її передісторією.

У цей час були досягнуті серйозні успіхи в Лівонській війні. Швеція і Данія зайнялися тоді боротьбою один з одним, і Іван IV зміг воювати на одному фронті - проти Сигізмунда II Августа. Російські війська рушили до Білорусі і в лютому 1563г. взяли один з найважливіших міст цього району - Полоцьк. Взяття Полоцька було важливо не тільки стратегічно, але політично: цар показав, що він може успішно вести війну і після усунення Сильвестра і Адашева, і після переходу Лівонії під заступництво короля. Можливо, тому Іван IV наблизив до себе багатьох учасників взяття Полоцька.

У 1564г. російські війська зазнали поспіль дві поразки: у січні - р. Урли, а в липні - під Оршею. Цар відразу знайшов «винуватців». Двох «зрадників» - бояр вбили без суду і слідства, багато хто опинився в опалі. Але всі ці розрізнені заходи були лише підготовкою до того рішучого повороту в політиці, який дозволив би царя проводити в країні нещадний терор.

У грудні 1564г. Іван IV у супроводі заздалегідь підібраних бояр і дворян відправився з Москви на прощу. Але з Троїце - Сергієва монастиря він поїхав далі - у свою мисливську село Олександрівську слободу (нині - м. Александров Володимирській обл.). На початку січня 1565г. гонець привіз до Москви два послання царя, оголошені на Червоній площі. У першому цар повідомляв, що він поклав гнів і опалу на вище духовенство і всіх феодалів (він ретельно перелічив усі категорії класу феодалів від бояр до рядових боярських): на бояр і дітей боярських - за небажання воювати проти недругів і насильства над народом, на духовенство - оскільки воно заступається за «зрадників». У грамоті, зверненої до посадських людям Москви, Іван IV запевняв їх, що «гніву ними і опали нікоторие немає». Це був розрахований демагогічний жест: цар спритно протиставив феодалів і посадських людей, видаючи себе за захисника простих людей від насильства феодалів. Московські чорні люди вимагають, щоб бояри та духовенство умовили царя повернутися на престол, погрожуючи, що вони «государевих лиходіїв і зрадників» самі «споживуть».

Через кілька днів цар прийняв в Олександрівській слободі делегацію духовенства і бояр і погодився повернутися на престол, але лише з тим, щоб він міг страчувати «зрадників» на свій розсуд і заснувати опричнину. Опричниною здавна називався спадку, що князь виділяв своєї вдові, «опріч» (тобто окрім) всієї землі. Тепер же «опріч» всієї Руської землі виділялася государева опричнина, своєрідний особистий доля государя всієї Русі. Інша частина держави іменувалася земщиною. Землі, які були взяті в опричнину, можна розділити на три групи. По-перше, це був повіти з давно розвиненим феодальним землеволодінням, служиві люди яких були споконвічної опорою великокнязівської влади (Суздальській, Ростовській, можливо костромський), по-друге, повіти, прикордонні з Великим князівством Литовським, де землі були віддані вірним слугам московських государів (Вяземський, Козельський, Бєлевський, Мединський, Можайський), по-третє, чорносошну землі на Помор'я, що давали великий дохід: надходили звідти доходи стали фінансовою базою опричнини.

Роль опричнини визначав не її складу, а той факт, що опричники були особистими слугами царя і користувалися повною безкарністю. Тим самим посилювалася і самодержавство, і його деспотичні риси.

Опричнина не змінила структуру феодальної власності на землю. Але, тим не менш, опричнина серйозно підірвала пережитки питомої старовини в країні, хоча навряд чи цар ставив перед собою саме це завдання: він прагнув лише до посилення своєї особистої влади.

Іноземці сучасники писали, що цар створив опричнину за намовою своєї другої дружини - кабардинська дружини Марії (Кученей) Темрюковни. Можливо ці чутки були викликані тим, що брат цариці князь Михайло Темрюковіч Черкаський став одним з найпомітніших опричників. Один з пізніх літописців каже, що цар заснував опричнину «по злих людей раді» - Василя Михайловича Юр'єва, двоюрідного брата цариці Анастасії, і Олексія Даниловича Басманова - нащадка старовинного боярського роду Плещеєвих, досвідченого воєводи. Це був один споріднений гурток: М.Т. Черкаський був потім В.М. Юр'єва, а син А.Д. Басманова Федір був одружений на племінниці цариці Анастасії. Біля колиски опричнини стояв гурток старих московських бояр, рідня двох перших дружин царя Івана.

Підсумки правління Івана Васильовича Грозного були для країни вкрай суперечливими. Головним результатом його майже 50-річного перебування на престолі стало оформлення централізованого Російської держави - царства, рівного великим імперіям минулого. Воно набуло в ХVI ст. широкий міжнародний авторитет, мало потужний бюрократичний і військовий апарат, який особисто очолював «всієї Росії самодержець». Однак саме в цей період Росія вела виснажливу і безплідну Ливонську війну, яка супроводжувалася у внутрішній політиці страшними опричних терором.

Особистість Івана IV, неприборканого середньовічного деспота, украй суперечлива, однак підсумки його царювання для Росії в цілому плідно. Мабуть, явище царя - тирана на російському престолі в епоху становлення в Європі єдиних національних держав можна вважати закономірним. (Приблизно в цей же час панували Генріх VIII В Англії, Людовик XI у Франції, Філіп II в Іспанії.)

Історики й донині сперечаються про те, які цілі переслідував Іван Грозний, вводячи опричнину. Ряд вчених вважає, що її метою був розгром боярської опозиції і звільнення царської влади від її домагань. Інші вчені вважають, що своїм від'їздом до Александрову слободу Іван Грозний зміг вимовити собі право страчувати на свій розсуд, і опричнина стала спробою Івана Грозного встановити криваву систему особистої влади в країні. Те, що при цьому було завдано удару по боярської опозиції, стало лише побічним ефектом опричнини.

У результаті, в країні встановилася атмосфера страху. Була зруйнована економіка країни. Центр і північні області обезлюдніли, і цар в подальшому вже не міг отримати з них ні податей, ні воїнів.

Висновок: Опричнина зміцнила особисту владу Івана Грозного, але зруйнувала Російську державу. У 1572 р. цар скасував опричнину і під страхом смерті заборонив підданим згадувати про неї.

Література: Павленко М.І. та ін Історія СРСР з найдавніших часів до 1861 року. - М.: Просвещение, 1989. - 559с.; Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. Історія Росії. - М.: видавнича група НОРМА - інфа М, 198г. - 592с.; Зуєв М.М. Історія Росії з найдавніших часів до кінця ХХ століття. - М.: Дрофа, 1999. - 896с.


3. Визначення


Система місництва - розподілу службових місць у Російській державі. Складалася з XIV-XV ст. при призначенні на військову, адміністративну і придворну службу з урахуванням походження, службового положення предків людини та її особистих заслуг.

Назва "Місництво" походить від звичаю вважатися "місцями" на службі і за государевим столом. Той з феодалів, який вважав своє походження більш давнім, шляхетним і знатним або особисті свої заслуги значними, займав місце ближче до царя і, відповідно, претендував на більш високу посаду у війську або в цивільній адміністрації. Складність і строкатість відносин всередині князівських, боярських і дворянських родів і між ними, недостовірність генеалогічному відомостей приводили до частих суперечок і чвар з приводу місництва, які розбирали цар і Боярська дума. У 1-ій половині 16в. місництво спостерігалося лише серед бояр і колишніх удільних князів. З середини 16в. місництво проникає в середу дворян, а в 17в. навіть у середу гостей і городових чинів. У силу місництва люди здібні, але недостатньо родовиті не могли зайняти скільки-небудь значного місця на військовій і державній службі. У той же час місництво відкривало можливості для заняття вищих службових посад людям із знатних прізвищ, не володів особистими перевагами. Розвиток в Росії абсолютизму, одним із принципів якої було створення бюрократичного апарату, що підкоряється центральної влади і протистоїть носіям феодальної роздробленості, вело до витіснення місництва. Князі і бояри, навпаки, були зацікавлені у збереженні місництва поширював їх і досі привілеї на дворян і служивих людей. Інтереси оборони країни, які вимагали, щоб на чолі армії стояли здатні воєначальники, також змушували скасувати місництво, яке і було ліквідовано рішенням земського собору 1682.


Література: Місництво і абсолютизм, в кн.: Абсолютизм у Росії (XVII-XVIII ст.), М 1964; Марквіч А.І. Про місництві, ч.1, К. 1879; його ж, Історія місництва в Московській державі XV-XVI ст., Одеса, 1888.


Табель про ранги - законодавчий акт, який визначав порядок проходження служби чиновниками. Видано Петром I в 1722. Встановлювала 14 рангів (класів, класних чинів, 1-й - вищий) за трьома видами: військові (армійські і морські), цивільні та придворні. Скасовано після Жовтневої революції 1917

Петровський закон 24 січня 1722 про порядок державної служби, справив істотний вплив на розпорядок служби (відділення служби військової від громадян. Та придворної) і на історичні долі дворянства (придбання дворянства вислугою чину, закріплення служилого характеру дворянства); нині до ст. 244 Статуту про службу (Св. Зак. Т. III, вид. 1896) прикладена порівняльна таблиця чинів. з 14 класів, установлений. Табель про ранги, нині збереглося в цивільному відомстві 12: I-канцлер (у військовій службі відповідав генерал-фельдмаршал, в морській - генерал-адмірал), II - дійсний таємний радник (генерал - від - кавалерії, генерал - від - інфантерії, генерал - від - артилерії; адмірал), III - таємний радник (генерал-лейтенант, віце-адмірал), IV-дійсний статський радник (генерал-майор; контр-адмірал), V-статський радник, VI - колезький радник (полковник; капітан першого рангу), VII - надвірний радник (підполковник, капітан другого рангу), VIII - колезький асесор (капітан і ротмістр), IX - титулярний радник (штабс-капітан і штабс-ротмістр; лейтенант), X-колезький секретар (поручик; мічман ), XII - губернський секретар (поручник і корнет), XIV-колезький реєстратор. Чини майор (VIIIкл.) і прапорщик (XIIIкл.) скасовано з 1884; останній залишений для офіцерів запасу.


ТАБЕЛЬ Про РАНГУ
(Із змінами і доповненнями XVIII - початку XX століття)

Клас

Чини військові

Чини цивільні

Чини придворні

армійські

флотські

1-й

Генерал-фельдмаршал Генерал-адмірал Канцлер Дійсний таємний радник 1-го класу

2-й

Генерал-аншеф (1730-96) Генерал від інфантерії

Генерал від кавалерії

Генерал від артилерії (c 1796)

Інженер-генерал (з 1802)

Адмірал Дійсний таємний радник

Обер - камергер,

Обер - гофмаршал,

Обер - шталмейстер,

Обер - егермейстер,

Обер - гофмейстер,

Обер - Шенк,

Обер - церемоніймейстер (з 1844)

Третя

Генерал-лейтенант Віце-адмірал Таємний радник (з 1724)

Гофмаршал
Шталмейстер
Єгермейстер
Гофмейстер
Обер-церемоніймейстер (з 1801)
Обер-форшнейдер (з 1856)

4-й

Генерал-майор Контр-адмірал

Таємний радник (по 1724)
Дійсний статський радник (з 1724)

Камергер (у 1737-1809)

5-й

Бригадир (XVIII ст.) Капітан-командор (1707-32, 1751-1764, 1798-1827) Статський радник (з 1724) Церемоніймейстер

6-й

Полковник Капітан 1-го рангу Колезький радник

Камер-фур'єра (по 1884)
Камергер (до 1737)

7-й

Підполковник
Військовий старшина (з 1884)

Капітан 2-го рангу Надвірний радник (з 1745)

8-й

Прем'єр-майор і секунд-майор (1731-1796)
Майор (по 1884)
Військовий старшина
(1796-1884)
Капітан (з 1884)
Ротмістр (з 1884)
Осавул (з 1884)

Капітан 3-го рангу (до 1764)
Капітан-лейтенант (1797-1884 і 1907-11)

Старший лейтенант (з 1912)

Колезький асесор

9-й

Капітан (по 1884)
Ротмістр (по 1884)
Осавул (по 1884)
Штабс-капітан (з 1884)
Штабс-ротмістр (з 1884)
Підосавул (з 1884)

Капітан-поручник (до 1764)
Лейтенант (з 1798)
Старший лейтенант (1907-11)

Титулярний радник

10-й

Капітан-поручник (по 1798)
Підосавул (по 1884)
Штабс-капітан (1797-1884)
Штабс-ротмістр (1797-1884)
Поручик (з 1884)
Сотник (з 1884)

Мічман (після 1884) Колезький секретар

11-й

Поручик (по 1884)

Сотник (по 1884)


Корабельний секретар (спочатку морський чин) (по 1834)

12-й

Поручник (з 1884)
Корнет (з 1884)
Хорунжий (з 1884)

Мічман (з 1764) Губернський секретар

Тринадцятий

Поручник (по 1884)
Корнет (по 1884)
Хорунжий (по 1884)
Прапорщик (з 1884)

Мічман (з 1758)

Кабінетські реєстратор
Провінційний секретар
Сенатський
реєстратор (з 1764)
Сінодскій реєстратор (з 1764)


14-й

Прапорщик (по 1884)
Колезький реєстратор

Література: Список чинам в цивільній службі перебувають на ..., (СПБ, 1801-1841); Евреинов В.А., Громадянське чиновиробництва в Росії, СПБ, 1888; Список цивільним чинам перших чотирьох класів, СПБ, 1842-1916; Троїцький С. М., Російський абсолютизм і дворянство в XVIIIст. Формування бюрократії, М., 1974; Довідники з історії дореволюційної Росії.


Колегія - лат., 1) зборів посадових осіб з рівними правами, утворюють одну установу, 2) гуртожиток учнів у вищих навчальних закладах; 3) вищі та середні навчальні заклади в Західній Європі: франц. колеж (college), англ. Коледж;

4) Центральні державні установи в Росії, створені 1717 Петром Вел. за шведським зразком (з допомогою іноземців Фіка і Любераса); 1720 колегії дані особливі статути-регламенти; до складу колегії увійшли президенти і віце-президенти, радники, асесори, прокурори та секретарі; при колегії складалися канцелярії і контори (в Москві); колегії були підпорядковані сенату. Після низки змін протягом XVIII ст. колегії перетворені були в міністерства.

Колегія - дорадче присутствене місце; нині міністерства і департаменти. Колегіальний дорадчий, вирішується за кількістю голосів членів. Колезький, до колегії відноситься. Колезький реєстратор, чиновник 14 класу, колезький секретар, 10-го класу; колезький асесор, 8-го класу; колезький радник, 6-го класу


Література: Малий енциклопедичний словник Брокгауза і Ефронта; Воскресенський Н. А., Законодавчі акти Петра I, т. 1, М. - Л., 1945; Державні установи Росії в XVIIIст.


Дяк - (від грец. Diбkonos - служитель), начальник і письмоводитель канцелярії різних відомств у Росії до 18 в. Розрізнялися дяки: государеві, великих феодалів (у тому числі церковних - Владична, монастирські), вічні (при міському віче), міські, земські і т.д. У період феодальної роздробленості княжі дяки найчастіше були холопами. З 15 ст. дяки вже землевласники, серед них зустрічаються і дрібні феодали. Дяки стають чинами урядової адміністрації; найбільш високопоставлені з дяків - думні дяки (з 16 ст. 4-й (нижчий) чин Боярської думи.). Дяки керували канцеляріями ("дяче хатами") центральних (накази) і місцевих установ. За службу дяки отримували грошову платню. Поступово створилася спадкова наказова бюрократія, зобов'язана своїм піднесенням володаря. Тісно пов'язана між собою і з помісним дворянством, служила опорою самодержавної влади у боротьбі з боярською аристократією. Серед Д. були великі державні діячі А. Ф. Куріцин, І. М. ВисКоватий, А. Я. і В. Д. Щелкалова, А. і Л. Іванови та ін


Література: Леонтьєв А. К., Освіта наказовій системи управління в Російській державі, М., 1961; Лихачов H. П., Розрядні дяки XVI ст., СПБ, 1888; Богоявленський С. К., Наказне дяки XVII ст., В сб.: Історичні записки, т. 1, [М.], 1937; Зімін А. А., дьяческой апарат в Росії другої половини XV - першої третини XVI ст., "Історичні записки", т. 87, М., 1971.


Буржуазія - (франц. bourgeoisie, від пізньолат. Burgus - укріплене місто), панівний клас капіталістичного суспільства, що володіє власністю на засоби виробництва і існує за рахунок експлуатації найманої праці. Джерело прибутків буржуазії - додаткова вартість, створювана неоплаченою працею і привласнюється капіталістами.

(Фр. - міщанин, городянин) - стан, клас, до якого належали власники приватної власності на засоби виробництва, які використовували найману працю. Буржуазія відіграла прогресивну роль у боротьбі з феодалізмом, сприяла швидкому зростанню продуктивних сил, очолила буржуазні революції XVII-XIX ст. і встановила своє панування. У Росії сформувалася у XVIII-н. XIX ст. з купців, селян, міщан, дворян. У залежності від рівня доходів ділилася на дрібну, середню, велику. До н. XX ст. загальна чисельність буржуазії становила 8-10 мільйонів чоловік. Велика буржуазія становила ок.150 тис. осіб (з членами сімей).


Література: Риндзюнскій П. Г., Міське громадянство дореформеної Росії, М., 1958; Павленко Н. І., одворянування російської буржуазії в XVIII ст., "Історія СРСР", 1961; Волков М. Я., формування міської буржуазії в Росії XVII-XVIII ст., в збірці: Міста феодальної Росії, М., 1966.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Історія та історичні особистості | Реферат
82.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Політика воєнного комунізму в аграрній області
Вільна торгівля на Донеччині в період переходу від воєнного комунізму до НЕПу 1921 перша половина
Громадянська війна і політика військового комунізму
Політика Військового комунізму 1918 - 1920 рр.
Вчені і влада в радянській Росії
Місцеве самоврядування в радянській Росії та СРСР
Укладення шлюбу в дореволюційній і радянській Росії
Наступність розвитку освіти в дореволюційній і радянській Росії
З історії створення дошкільних установ в Радянській Росії в 1918 1920 рр.
© Усі права захищені
написати до нас