Показники і способи прискорення оборотності оборотних коштів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти Республіки Білорусь
Установа освіти «Полоцький державний університет»
Кафедра економіки та управління
Курсова робота
на тему: «Показники і способи прискорення оборотності оборотних коштів».
студент гр. 05-ЕПЗ
за спеціальністю «Економіка управління на підприємстві»
Устим Катерина Олександрівна
адреса: м. Новополоцьк, вул. Молодіжна
Виконав:
я 199-81
шифр 0525010703
Перевірив:
Ст. викладач кафедри економіки і управління - Галушкова Л.М.
Лісіченок Є.П.
Новополоцьк, 2008р.

Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
1.Оборотние кошти підприємства та їх оборотність. ... ... ... ... ... ... ... 4
1.1. Економічна сутність оборотних коштів ... ... ... ... ... ... .................... 4
1.2. Класифікація оборотних коштів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 6
1.3. Ефективність використання оборотних коштів і шляхи прискорення оборотності оборотних коштів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
2. Аналіз стану і оборотності оборотних коштів на прикладі ТОВ «Новоінтерінвест» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
2.1. Коротка організаційно-економічна характеристика ТОВ «Новоінтерінвест» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
2.2. Аналіз складу і структури оборотних коштів, забезпеченості власними оборотними засобами ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 15
2.3. Оцінка ефективності використання оборотних коштів ... ... ... .......... 18
3. Заходи щодо прискорення оборотності оборотних коштів ... ... ... 26
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .28
Список використаних джерел ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 31
Додаток ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33

Введення
Оборотні кошти є однією зі складових частин майна підприємства. Стан і ефективність їх використання - одне з головних умов успішної діяльності підприємства. Розвиток ринкових відносин визначає нові умови їх організації. Висока інфляція, неплатежі й інші кризові явища змушують підприємства змінювати свою політику стосовно оборотних коштів, шукати нові джерела поповнення, вивчати проблему ефективності їх використання.
Для забезпечення безперебійного процесу виробництва поряд з основними виробничими фондами необхідні предмети праці, матеріальні ресурси. Предмети праці разом із засобами праці беруть участь у створенні продукту праці, його вартості.
Наявність у підприємства достатніх оборотних засобів і виробничих запасів оптимальної структури - необхідна передумова для його нормального функціонування в умовах ринкової економіки. Тому на підприємстві повинне проводитися нормування оборотних коштів, чиїм завданням є створення умов, що забезпечують безперебійність виробничо-господарської діяльності фірми.
Важливо також уміти правильно керувати оборотними коштами і запасами, розробляти і впроваджувати заходи, що сприяють зниженню матеріалоємності продукції і прискоренню оборотності оборотних коштів. У результаті прискорення оборотності оборотних коштів відбувається їхнє вивільнення, що дає цілий ряд позитивних ефектів.
Підприємство у випадку ефективного управління оборотними коштами і запасами може досягти раціонального економічного становища, збалансованого по ліквідності і прибутковості.
Все вище сказане визначає актуальність обраної теми курсової роботи.
Метою курсової роботи є: аналіз стану та розробка заходів, спрямованих на прискорення оборотності оборотних коштів на прикладі ТОВ «Новоінтерінвест».
Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні завдання:
а) розкрито сутність оборотних коштів, розглянуто їх класифікація;
б) проаналізовано наявність і склад оборотних коштів на підприємстві;
в) визначено ефективність використання оборотних коштів і шляхи прискорення оборотності оборотних коштів.
г) проведено аналіз стану і оборотності оборотних коштів на прикладі ТОВ «Новоінтерінвест.

1.ОБОРОТНИЕ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ Оборотність
1.1. Економічна сутність оборотних коштів
Оборотні кошти - це частина капіталу підприємства, вкладеного в його поточні активи. За матеріально-речовинного ознакою до складу оборотних засобів включаються: предмети праці (сировина і матеріали, паливо і т.д.), готова продукція на складах підприємства, товари для перепродажу, грошові кошти і кошти в розрахунках. [2, с.51]
Під оборотними засобами прийнято розуміти грошовий вираз вартості коштів у виробництві, тобто запасів сировини і матеріалів на складах, незавершеного виробництва, готової продукції на складі, а також коштів у розрахунках - головним чином кошти заборгованості за відвантажену, але не оплачену продукцію і дебіторська заборгованість, а також грошові кошти на рахунках підприємства.
Основне призначення оборотних коштів - забезпечення безперервного процесу виробництва і реалізації продукції, повноти і своєчасності фінансування комерційної діяльності.
Органічною властивістю оборотних коштів є їх постійний рух, яке відбувається у вигляді кругообігу - послідовної зміни їх функціональних форм у виробництві.
На першій фазі кругообігу оборотні кошти виступають у грошовій формі. [10, с.67]
Ця стадія кругообігу коштів є підготовчою. Вона протікає в сфері обігу. [3, с.97] Основне їх призначення - обслуговування грошовими ресурсами утворення виробничих запасів. Далі на стадії виробництва вони приймають форму незавершеного виробництва, концентріруемих на робочих місцях, окремих технологічних переходах, у складах. У завершальній стадії новостворена готова продукція надходить на склад, а потім реалізується споживачу, а вкладені в неї кошти повертаються до грошової форми. З'являється можливість чергового вкладення ресурсів. [10, с.67]
Характерною особливістю оборотних коштів є висока швидкість їх обороту. Функціональна роль оборотних коштів у процесі виробництва в корені відрізняється від основного капіталу. Оборотні кошти забезпечують безперервність процесу виробництва.
Речові елементи оборотного капіталу (предметів праці) споживаються в кожному даному виробничому циклі. Вони повністю втрачають свою натуральну форму, тому цілком включаються у вартість виготовленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг).
Стадії кругообігу оборотного капіталу:
Д-Т -. . . П. . . - Т '- Г',
де Д - грошові кошти, що авансуються господарюючим суб'єктом;
Т-засоби виробництва;
П - виробництво;
Т'-готова продукція;
Д'-грошові кошти, отримані від продажу продукції і включають у себе реалізований прибуток.
Крапки (...) означають, що обіг коштів перервано, але процес їх кругообігу продовжується у сфері виробництва. [3, с.98]
Кругообіг капіталу охоплює три стадії: заготівельну (закупівлі), виробничу і збутову.
Будь-який бізнес починається з деякої суми готівкових грошей, які розгортаються в певну кількість ресурсів для виробництва (або товари для продажу).
У результаті стадії закупівель оборотний капітал з грошової форми переходить у виробничу (предмети праці, або товари).
На стадії виробництва ресурси втілюються в товар, роботи або послуги. Результатом цієї стадії є перехід оборотного капіталу з виробничої форми в товарну.
На стадії реалізації оборотний капітал з товарної форми знову переходить в грошову. Розміри первісної суми грошей (Д) і виручки (Д ') від реалізації продукції (робіт, послуг) не збігаються за величиною. Отриманий фінансовий результат бізнесу (прибуток, збиток) пояснює причини розбіжності.
Як бачимо, елементи оборотного капіталу є частиною безперервного потоку господарських операцій. Купівля призводить до збільшення виробничих запасів і кредиторської заборгованості; виробництво веде до зростання готової продукції; реалізація веде до зростання дебіторської заборгованості і грошових коштів в касі і на розрахунковому рахунку. Цей цикл операцій багато разів повторюється і в підсумку зводиться до грошових надходжень і грошовим платежах.
Період часу, протягом якого здійснюється оборот грошових коштів, є тривалість виробничо-комерційного циклу.
Цей період складається з відрізка часу між сплатою грошей за сировину і матеріали і надходженням грошей від продажу готової продукції. На протяжність цього періоду впливають: період кредитування підприємством покупців, період перебування сировини та матеріалів у запасах, період виробництва і зберігання готової продукції.
Елементи оборотного капіталу безупинно переходять зі сфери виробництва в сферу обігу і знову повертаються у виробництво. Частина оборотного капіталу постійно знаходиться в сфері виробництва (виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція на складі і т.д.), а інша частина - у сфері обігу (відвантажена продукція, дебіторська заборгованість, грошові кошти, цінні папери і т.п. ). Тому склад і розмір оборотного капіталу підприємства обумовлені не тільки потребами виробництва, а й потребами обігу. [2, с.51-52]
Потреба в оборотному капіталі для сфери виробництва і для сфери обігу неоднакова для різних видів діяльності і навіть для окремих підприємств однієї галузі. Ця потреба визначається речовинним змістом і швидкістю обороту оборотних коштів, обсягом виробництва, технологією та організацією виробництва, порядком реалізації продукції і закупівель сировини і матеріалів та іншими факторами.
1.2.Классіфікація оборотних коштів
У практиці планування, обліку і аналізу оборотний капітал групується за такими ознаками:
1) залежно від функціональної ролі в процесі виробництва - оборотні виробничі фонди (кошти) та фонди обігу;
2) залежно від практики контролю, планування та управління - нормовані оборотні кошти і ненормовані оборотні кошти;
3) залежно від джерел формування оборотного капіталу - власний оборотний капітал і позиковий оборотний капітал;
4) залежно від ліквідності (швидкості перетворення в грошові кошти) - абсолютно ліквідні кошти, швидко реалізовані оборотні кошти, повільно реалізовані оборотні кошти;
5) залежно від ступеня ризику вкладення капіталу - оборотний капітал з мінімальним ризиком вкладень, оборотний капітал з малим ризиком вкладень, оборотний капітал з середнім ризиком вкладень, оборотний капітал з високим ризиком вкладень;
6) залежно від стандартів обліку і відображення в балансі підприємства - оборотні кошти в запасах, грошові кошти, розрахунки та інші активи;
7) в залежності від матеріально-речового змісту - предмети праці (сировина, матеріали, паливо, незавершене виробництво тощо), готова продукція і товари, грошові кошти в розрахунках.
Розподіл оборотного капіталу за функціональною ознакою на оборотні фонди та фонди обігу необхідно для роздільного обліку і аналізу часу перебування оборотних коштів і процесі виробництва та обігу. [2, с.54]
У таблиці 1.1.пріведена угруповання оборотних коштів підприємства в залежності від їх функціональної ролі в процесі виробництва.
Таблиця 1.1.Состав оборотних коштів за їх функціональної ролі в процесі виробництва.
Група оборотних коштів
Склад включаються коштів
1. Оборотні виробничі фонди (оборотні кошти у сфері виробництва і в процесі виробництва)
1.1. Виробничі запаси:
- Сировина
-Основні матеріали
-Покупні матеріали
-Паливо
-Допоміжні матеріали
1.2. Засоби у виробництві:
-Незавершене виробництво
-Напівфабрикати власного виробітку
-Витрати майбутніх періодів
2.1. Нереалізована продукція:
-Готова продукція на складах підприємства
-Відвантажена, але ще не оплачена продукція
-Товари для перепродажу
2.2.Денежние засоби:
-Каса
-Розрахунковий рахунок
-Валютний рахунок
-Цінні папери
-Інші грошові кошти
-Розрахунки з іншими підприємствами і організаціями
За ступенем керованості оборотні кошти поділяються на нормовані і ненормовані. До нормованих засобів належать, як правило, всі оборотні виробничі фонди, а також та частина фондів обігу, яка знаходиться у вигляді залишків нереалізованої готової продукції на складах підприємства.
До ненормованих оборотних засобів відносяться інші елементи фондів обігу, тобто відправлена ​​споживачам, але ще не оплачена продукція у вигляді грошових коштів і розрахунків. Відсутність норм не означає, однак, що розміри цих елементів оборотних коштів можуть змінюватися довільно і безмежно і що за ними відсутність контроль. Чинний порядок розрахунків між підприємствами передбачає систему економічних санкцій з боку держави проти неплатежів.
Нормовані оборотні кошти знаходять відбиток у фінансових (бізнес-плані) підприємства, тоді як ненормовані оборотні кошти об'єктом планування практично не є.
Розподіл оборотних коштів на власні і позикові вказує джерела походження та форми надання підприємству оборотних коштів у постійне або тимчасове користування.
Власні оборотні кошти формуються за рахунок власного капіталу підприємства (статутний капітал, резервний капітал, накопичений прибуток та ін.) Зазвичай величина власного капіталу визначається як різниця між власними коштами і необоротні активи. Для нормальної забезпеченості господарської діяльності оборотними коштами величина їх встановлюється в межах 1 / 3 величини власного капіталу. Власні оборотні кошти знаходяться в режимі постійного користування.
Потреба підприємства у власному оборотному капіталі є об'єктом планування і відображається в його фінансовому плані.
Позикові оборотні кошти формуються у формі банківських кредитів, а також кредиторської заборгованості. Вони надаються підприємству у тимчасове користування. Одна частина платна (кредити і позики), інша - безкоштовна (кредиторська заборгованість). Потреба підприємства в позикових оборотних коштах також є об'єктом планування і відображається в бізнес - плані (стратегія фінансування). [2, с.51-54]
1.3. Ефективність використання оборотних коштів і шляхи прискорення оборотності оборотних коштів
Ефективне використання оборотних коштів передбачає вирішення таких актуальних завдань:
1. Визначення середніх залишків сировини, матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції, дебіторської заборгованості та ін;
2.Визначення оборотності та тривалості одного обороту;
3.Колічественное визначення впливу факторів на зміну показників оборотності та тривалості одного обороту;
4.Расчет вивільнення оборотного капіталу за рахунок прискорення оборотності і скорочення тривалості одного обороту;
5.Расчет показника рентабельності оборотних активів;
6.Розрахунок резервів прискорення оборотності оборотних коштів. [11, с.21]
Для оцінки ефективності використання оборотних активів використовуються наступні показники:
 коефіцієнт оборотності;
 оборотність в днях (тривалість одного обороту);
 рентабельність оборотних активів.
Однак необхідно з'ясувати, чи правомірно визначати вищеназвані показники для всієї величини оборотних активів, тому що вони включають різні за економічною природою складові. Тому доцільно визначати показники оборотності оборотних коштів окремо для матеріальних оборотних активів (далі - МОА), для готової продукції, для дебіторської заборгованості.
Вимагають вирішення і ряд питань по самій методиці розрахунку коефіцієнта оборотності та тривалості одного обороту. По-перше, на основі яких показників необхідно розраховувати показник оборотності - шляхом віднесення вартості реалізованої продукції до середньорічним залишкам оборотних активів або віднесення витрат на виробництво і збут реалізованої продукції до середньорічним залишкам оборотних активів. По-друге, яка кількість днів у році (360 або 365-366) використовувати при розрахунку оборотності в днях, тому що за рахунок завищення або скорочення тривалості обороту на 5-6 днів виникає неспівмірність коефіцієнтів оборотності. Визначення оборотності оборотних активів за собівартістю реалізованої продукції призведе до того, що на підприємствах, де собівартість продукції збільшується, зросте і коефіцієнт оборотності, тобто буде скорочуватися тривалість одного обороту в днях, і навпаки, при зниженні собівартості оборотність сповільниться, тобто відбудеться її збільшення в днях, що вплине на ефективність виробництва. Таким чином, при розрахунку показника оборотності рекомендується використовувати фактична кількість днів у році. [11, с.22]
Розрахунок показників виконують за такою методикою.
1.Оборачіваемость в днях визначається за формулою:
Оборотність = ОМОА / РП СБ х Д К, (1)
де ОМОА - середні залишки матеріальних оборотних активів;
РП СБ - реалізована продукція в оцінці за собівартістю (собівартість реалізованої продукції);
Д к - кількість днів в аналізованому періоді.
При розрахунку показника оборотності в днях використовуються тільки МОА, тобто кошти, які безпосередньо беруть участь у процесі виробництва, а в знаменник даного показника заноситься величина собівартості реалізованої продукції. Цей показник відображає середню тривалість одного обороту оборотних коштів у днях.
2. Коефіцієнт оборотності розраховується за формулою:
Кобори = РП СБ / ОМОА. (2)
Цей показник характеризує кількість оборотів, скоєних МОА, тобто показує, яку частку собівартості забезпечує один карбованець, вкладений у середньорічні залишки МОА.
3. На підставі лише цих показників неможливо судити про зв'язок обороту МОА з кінцевим фінансовим результатом, досягнутим підприємством за аналізований період часу. Тому доцільно визначити показник рентабельності МОА, який характеризує ефективність використання цих коштів:
РЕН ОМОА = К обор х РЕН РП = (РП СБ / ОМОА) х (П / РП СБ) = П / ОМОА, (3)
де П - прибуток від реалізації. [11, с.22-23]
Етапи повного аналізу ефективності використання МОА:
 Розрахунок показників ефективності використання МОА.
 Поглиблений факторний аналіз показників оборотності.
 Поглиблений факторний аналіз рентабельності МОА.
 Визначення економічного ефекту від зміни оборотності. [11, с.23]
Прискорення оборотності оборотних коштів (активів) зменшує потребу в них, дозволяє підприємству вивільняти частину оборотних коштів або для виробничих або довгострокових виробничих потреб підприємства (абсолютне вивільнення), або для додаткового випуску продукції.
У результаті прискорення обороту вивільняються речові елементи оборотних коштів, менше потрібно запасів сировини, матеріалів, палива, заділів незавершеного виробництва, а, отже, вивільняються і грошові ресурси. Вивільнені грошові ресурси відкладаються на розрахунковому рахунку підприємства, в результаті чого поліпшується фінансовий стан, зміцнюється платоспроможність.
Швидкість обороту коштів - це комплексний показник організаційно-технічного рівня виробничо-господарської діяльності. Збільшення числа обертів досягається за рахунок скорочення часу виробництва і часу обігу. Час виробництва обумовлено технологічним процесом і характером застосовуваної техніки. Щоб його скоротити, треба удосконалювати його технологію, механізувати й автоматизувати працю. Скорочення часу звернення також досягається розвитком спеціалізації та кооперації, поліпшенням прямих міжгосподарських зв'язків, прискоренням перевезень, документообігу та розрахунків.

2. АНАЛІЗ СТАНУ І оборотності оборотних коштів на ПРИКЛАДІ ТОВ «НОВОІНТЕРІНВЕСТ»
2.1. Коротка організаційно-економічна характеристика ТОВ «Новоінтерінвест»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Новоінтерінвест», іменоване надалі «Товариство», створене відповідно до Цивільного кодексу Республіки Білорусь, Законом Республіки Білорусь «Про акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю» і нової редакції Установчого Договору про створення та основних видах діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Новоінтерінвест» 9 серпня 1996 року.
ТОВ «Новоінтерінвест» є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в банках, в т.ч. валютні, печатку, штампи, фірмові бланки, товарний знак.
Місцезнаходження Товариства: 211440, Вітебська область, м. Новополоцьк, вулиця Кірова 2.
Товариство має право від свого імені вступати в договірні відносини, набувати майнові та особисті немайнові права, виконувати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах.
Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації. Всі зміни та доповнення, що вносяться до установчих документів Товариства підлягають державній реєстрації. Товариство підлягає перереєстрації у випадках, передбачених законодавчими актами.
Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки в межах свого майна. Суспільство не несе відповідальність за зобов'язаннями Учасників.
Товариство може створювати філії, дочірні підприємства і представництва як на території Республіки Білорусь, так і за її межами. Філії та представництва діють на підставі Положення про них. У місячний термін після їх створення (відкриття) до Статуту Товариства вносяться відомості про них. Дочірні підприємства є юридичними липами і діють на підставі затверджуваних Товариством статутів.
Основною метою діяльності Товариства є:
здійснення господарської діяльності, спрямованої на отримання прибутку для задоволення, культурних та економічних інтересів Учасників Товариства та членів трудового колективу Товариства.
Товариство здійснює наступні види діяльності:
Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин;
• Оптова і роздрібна торгівля парфюмерно-косметичними товарами, милом, гумовотехнічними виробами;
Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства.
Товариство має право самостійно визначати конкретні напрямки своєї діяльності залежно від кон'юнктури ринку.
Діяльність, для здійснення якої потрібно спеціальний дозвіл (ліцензія), здійснюється після його (її) отримання в установленому порядку,
Товариство на основі повного господарського розрахунку забезпечує самоокупність, фінансування витрат по вдосконаленню виробництва, соціального розвитку, матеріального стимулювання працівників за рахунок зароблених коштів, цілком відповідає за результати своєї виробничо-господарської діяльності та виконання зобов'язань перед постачальниками та банками.
Товариство веде бухгалтерський облік і статистичну звітність, в установленому порядку надає дані податкової інспекції і несе відповідальність за їх достовірність, за повноту і своєчасність їх надання.
Товариство реалізує свою продукцію, роботи, послуги, відходи виробництва за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством Республіки Білорусь - за регульованими цінами і тарифами.
Статутний фонд Товариства складає 28 000 000 (двадцять вісім мільйонів) рублів на момент державної реєстрації цього Статуту.
На момент державної реєстрації цього Статуту Статутний фонд Товариства сформований на 100%. Учасники Товариства, що зробили вклади не повністю, несуть між собою солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості неоплаченої частини вкладу кожного з Учасників.
Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі Товариства.
Джерелами формування майна Товариства є:
• грошові і негрошові внески Учасників;
• доходи, отримані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;
кредити банків та інших кредиторів;
• доходи від цінних паперів;
• безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, фізичних осіб;
• інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
Управління Товариством здійснюється Загальними Зборами Учасників Товариства та Директором.
Вищим органом управління Товариства є Загальні Збори Учасників Товариства. Збори Учасників складається з осіб, що заснували Товариство. Учасники мають кількістю голосів пропорційно до їхніх часток у Статутному фонді.
Учасники можуть призначати для участі в Зборах своїх представників, які можуть бути як постійними, так призначаються на певний термін. Повноваження представників підтверджуються довіреністю.
Чергові Загальні Збори Учасників Товариства скликаються і проводяться не рідше одного разу на рік, а позачергові Зборів - в міру необхідності у випадках, якщо цього вимагають інтереси Товариства.
Порядок денний для Загальних Зборів і документація розсилаються Учасникам не менш ніж за 30 днів до дати проведено: Загальних Зборів. Загальні Збори Учасників не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім випадків, коли на Загальних Зборах присутні всі Учасники, одноголосно висловлюються за розгляд якогось питання. Будь-який з Учасників вправі вимагати розгляд питання Загальними Зборами за умови, що він 6t поставлений не пізніше, ніж за 20 днів до проведення загальних Зборів учасників.
Директор Товариства забезпечує виконання рішень Загальних Зборів Учасників Товариства, представляє Товариство без доручення у відносинах з державними органами Республіки Білорусь юридичними і фізичними особами та ін

Гол. бухгалтер
бухгалтера
Менеджери
Обслуговуючий персонал
Директор ТОВ


Рис. 1. Організаційна схема управління ТОВ «Новоінтерінвест».
Таблиця 2.1.
Аналіз основних економічних показників діяльності ТОВ «Новоінтерінвест» за 2006 - 2007 роки
Показники
2006
2007
відхилення
в сумі + / -
темп зміни%
Оптовий товарообіг у факт. цінах, тис. крб.
285803
248839
-36964
87
Оптовий товарообіг в сопостав. цінах, тис. крб.
285803
192898
-92905
67,5
Валовий дохід, тис. руб.
-В дійств. цінах
109863
99358
-10505
90,4
-В зіставлення на. цінах
109863
77022
-32841
70,1
-У% до обороту
38,4
39,9
+1,5
Сума податків та інших обов'язкових платежів, що стягуються за рахунок ВД, тис. руб.
2010,5
1450,6
-559,9
72,2
у% до обороту
1,83
1,46
-0,37
Витрат обігу, тис. руб.
69043
18182
- 50861
26
у% до обороту
24,2
7
-17,2
Прибуток від реалізації, тис. крб.
12 150
64 950
+52 800
534,6
Позареалізаційні доходи, тис. руб.
-
64 504
64 504
64 504
Позареалізаційні витрати, тис. руб.
-
64 546
64 546
64 546
Балансовий прибуток, тис. руб.
12 150
64 908
+52 758
534,2
За 2006 рік валовий товарообіг ТОВ «Новоінтерінвест» склав 285803 тис. рублів, а за 2007 рік він знизився на 36964 тис. руб. і склав 248839 тис. руб. У 2007 р . в порівнянні з 2006 р . у фактичних цінах темп зниження валового товарообігу склав на 13%, у порівнянних цінах ж - 32,5%.
Можна відзначити, що зниження товарообігу в порівнянних цінах відбулося, перш за все, в основному за рахунок зниження квот.
Темп зниження валового доходу ТОВ «Новоінтерінвест» в абсолютному вираженні за 2007 р. в порівнянні з 2006 р. склав 9,6% (100% -90,4%). Разом з тим, відбулося збільшення на 1,5% пункту рівня валового доходу. У 2006 році він становив 38,4%, а в 2007 році - 39,9%. Це є позитивним моментом.
Зниження витрат обігу на досліджуваному підприємстві за 2007р. в порівнянні з 2006р відбулося за сумою на 50861 тис. руб. і за рівнем на 17,2 процентних пункту, що є позитивним моментом в діяльності підприємства.
Прибуток від реалізації продукції в 2007 році в порівнянні з 2006року зросла на 52 800 тис. рублів і склала 64 950 тис. рублів, як видно з таблиці 2.1. Темп приросту дорівнював 534,6%. Це відбулося в першу чергу за рахунок випереджальних темпів росту валового доходу над витратами обігу, а також за рахунок зменшення частки податків та інших обов'язкових платежів на 0,37% пункту.
2.2.Аналіз складу та структури оборотних коштів, забезпеченості власними оборотними засобами
Власні оборотні кошти - це чистий оборотний капітал ( ) Або робочий капітал. Чистий оборотний капітал - різниця між оборотними активами підприємства та його короткостроковими зобов'язаннями. Чистий оборотний капітал є тією частиною оборотних активів, яка фінансується за рахунок власних коштів та довгострокових зобов'язань. Наявність чистого оборотного капіталу свідчить про те, що підприємство не тільки здатне сплатити власні поточні борги, а й має фінансові ресурси для розширення діяльності та інвестування. [20, с.271]
Забезпеченість підприємства власними оборотними засобами (Про СБ) розраховується як різниця між усіма належними підприємству засобами і його необоротних активів:
на початок року: Про СБ = 25198 -4596 = 20 602тис. руб.
на кінець року: Про СБ = 45 446 - 11 396 = 34 050 тис. руб.
Протягом року фірма збільшила власні оборотні кошти на 34 050-20 602 = 13 448 тис. руб., У відносному вираженні на 65%.
Частка власних оборотних коштів у загальному обсязі задіяних оборотних коштах розраховується у відсотках як відношення власних оборотних коштів до оборотних активів балансу:
на початок року:
81,8%
на кінець року:

Підприємство в результаті втрати власних оборотних коштів змушене заміщати їх позиковими і залученими. [19, с.135]
Висновок: Протягом року ТОВ «Новоінтерінвест» збільшило власні оборотні кошти на 13 448 тис. руб. (На 65%), але їх частка в загальному обсязі задіяних оборотних коштів протягом року знизилася на 6,9%. У слідстві чого підприємство змушене заміщати власні оборотні кошти позиковими і залученими.
Таблиця 2.2.
Аналіз структури та динаміки оборотних коштів ТОВ «Новоінтерінвест» за 2007р.
Види оборотних коштів
На початок отч.періода
На кінець отч.періода
Абсолют-
ве
зміна,
тис. руб.
Зраді-ние структури,
%
Темп
вимірюв-
нання,%
тис.
руб.
уд.
вага,
%
тис.
руб.
уд.
вага,
%
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Сировина і матеріали
13 500
53,58
17 870
39,32
4 370
-14,26
32,37
МШП
690
2,74
1 240
2,73
550
-0,01
79,71
Незавершене виробництво
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0,00
Витрати майбутніх періодів
1 840
7,3
1 190
2,62
-650
-4,68
-35,33
Готова продукція
910
3,61
15 420
33,93
14 510
30,32
1594,5
Інші
370
1,47
370
0,81
0
-0,66
0,00
Грошові кошти
1910
7,58
1580
3,48
-330
-4,1
-17,28
Дебіторська заборгованість
5 978
23,72
7 776
17,11
1798
-6,61
30,08
Всього
25 198
100,0
45 446
100,0
20 248
0,00
80,36
За даними таблиці 2.1. на початок звітного періоду найбільшу питому вагу мають сировина та матеріали (53,58%), дебіторська заборгованість (23,72%). На кінець звітного періоду найбільшу частку в структурі оборотних коштів займають сировина і матеріали (39,32%), готова продукція (33,93%), дебіторська заборгованість (17,11%).
Найбільше зміна відбулася по готовій продукції і склало 14 510 тис. руб. (На 30,32%), по сировині і матеріалам 4370 тис. руб. (На -14,26%), по дебіторській заборгованості 1798 тис. руб. (На -6,61%). Це пов'язано зі скороченням періоду часу вчинення одного обороту і збільшенням числа оборотів, тобто прискорюється товарообіг, отже, ефективність використання мобільного частини оборотних коштів збільшується.
Зменшення відбулося за грошовими коштами на 330тис. руб., що відповідно склало -4,1% і за витратами майбутніх періодів на 650 тис. руб. (На -4,68%).
Загальне збільшення оборотних коштів в абсолютному вираженні 20 248тис. руб., що у відносному вираженні склало 80,36%.
Висновок: Чим вище в структурі оборотних коштів частка мобільної частини, зокрема, готова продукція, дебіторська заборгованість, сировину і матеріали, тим вище, при інших рівних умовах, ефективність їх використання.
2.3. Оцінка ефективності використання оборотних коштів 2006-2007р.р.
Етап 1.
Для розрахунку показників ділової активності необхідно підготувати вихідну інформацію, у міру можливості використовуючи не абсолютні значення оборотних коштів, а середньоарифметичні, для чого необхідно знати значення оборотних активів на початок попереднього періоду (див. табл. 2.3.)

Таблиця 2.3.
Розрахунок середніх значень МОА
Види МОА.
На початок попереднього періоду, тис. руб ..
На початок звітного періоду, тис. руб ..
На кінець звітного періоду, тис. руб ..
Середньоарифме-арифметичне
за базовий
період, тис. руб. [столб.5 =
(Столб.2 + столб.3) / 2].
Середньоарифме-
арифметичне
за звітний період, тис. руб. [столб.6 =
(Столб.3 + столб.4) / 2].
Абсолютне відхилення
[Столб.7 = столб.6-столб.5].
Сировина і матеріали
12 000
13 500
17 870
12 750
15 685
+2 935
МШП
700
690
1 240
695
965
+270
Незавершене виробництво
0
0
0
0
0
0
Витрати майбутніх періодів (РБП)
1 060
1 840
1 190
1 450
1 515
+65
Готова продукція
870
910
15 420
890
8 165
+7 275
Інші
280
370
370
325
370
+45
Всього МОА
14 910
17 310
36 090
16 110
26 700
+10 590

Після того, як визначені середні значення МОА (у нашому випадку це 16110 тис. руб. На початок періоду і 26 700тис. Руб. На кінець періоду), тільки ці значення будуть використані для оцінки ефективності використання оборотних активів. Оцінка ефективності використання МОА представлена ​​в табл. 2.4. [13, с.23]
Таблиця 2.4.
Розрахунок ефективності використання МОА
Показники
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
Відхилення
(+;-)
1. Прибуток від реалізації, тис. крб. (П)
12 150
64 950
+52 800
2. Собівартість реалізованої продукції, тис. руб. (РП СБ)
101 250
433 000
+331 750
3. Середні залишки МОА, тис. руб. (ОМОА)
16 110
26 700
+10 590
4. Рентабельність продукції,%
((П. 1 / п. 2) х 100) (РЕН РП)
12
15
+3
5. Коефіцієнт оборотності
(П. 2 / п. 3) (Кобори)
6,285
16,217
+9,932
6. Оборотність, дні (п. 3 / п. 2 х 360 дн.)
57,279
22,199
-35,08
7. Рентабельність матеріальних оборотних активів,% (РЕН ОМОА)
((П. 5 х п. 4) або (п. 1 / п. 3))
75,419
243,258
+167,839
Коефіцієнт оборотності розраховується за формулою:
Кобори = РП СБ / ОМОА,
де ОМОА - середні залишки матеріальних оборотних активів;
РП СБ - реалізована продукція в оцінці за собівартістю (собівартість реалізованої продукції);
Кобори. на н.отч.п = 101 250/16 110 = 6,285; Кобори. на к.отч.п. = 433 000/26 700 = 16,217
Цей показник характеризує кількість оборотів, скоєних МОА, тобто показує, яку частку собівартості забезпечує один карбованець, вкладений у середньорічні залишки МОА. [13, с.24]
Висновок: Як видно з таблиці 2.4., В аналізований період відбулося прискорення оборотності МОА приблизно на 35 днів, як результат збільшилася кількість циклів (обертів) поточних активів приблизно на десять (+9,932) оборотів. Також відзначається збільшення рентабельності продукції на 3% і рентабельності МОА на 167,839%.
Етап 2.
Факторний аналіз показників оборотності (див. табл. 2.5. І 2.6.)
проводиться способом ланцюгової підстановки, в основу якого покладено принцип елімінування. При цьому в першу чергу враховується вплив середньої вартості МОА і всіх факторів, з ним пов'язаних, а потім - вплив собівартості продукції. Причиною такої послідовності є їх місце в кругообігу коштів підприємства, тому що спочатку формуються запаси, потім вони передаються у виробництво і переходять у запаси готової продукції, після чого відвантажуються покупцям і замовникам, а рахунки пред'являються до оплати.
Таблиця 2.5.
Факторний аналіз оборотності в днях
Причини (фактори), що вплинули на зміну оборотності МОА в днях за період
Розрахунок впливу
Величина впливу, днів
Зміна оборотності МОА в днях, всього
22,199 - 57,279
-35,08
в т.ч.:
1.1 за рахунок зміни вартості залишків МОА
(+10 590 х 360) / 101 250
37,65
з них за рахунок зміни середньої вартості:
1.1.1 сировини і матеріалів
(2935 х 360) / 101 250
10,4
1.1.2 МШП
(270 х 360) / 101 250
0,96
1.1.3 витрат майбутніх періодів
(65 х 360) / 101 250
0,231
1.1.4 готової продукції
(7 275 х 360) / 101 250
25,87
1.1.5 інші
(45 х 360) / 101 250
0,16
1.2 за рахунок собівартості реалізованої продукції
22,199 - ((26 700 х 360) / 101 250)
-72,73
Балансова ув'язка (перевірка): 37,65 + (-72,73) = -35,08.
Найбільш вагомими причинами збільшення операційного циклу послужили (див. табл. 2.5.):
зростання залишків сировини і матеріалів викликав збільшення операційного циклу на 10 днів;
збільшення залишків нереалізованої готової продукції - на 26 днів.
Ці фактори можна розглядати як резерви скорочення тривалості перебування коштів підприємства в МОА. [13, с.24-25]
Таблиця 2.6.
Факторний аналіз коефіцієнта оборотності
Причини (фактори), що вплинули на зміну коефіцієнта оборотності МОА за період
Розрахунок впливу
Величина впливу, тис. руб.
Зміна коефіцієнта оборотності МОА, всього
16,217 - 6,285
+9,932
в т.ч.:
1.1.за рахунок зміни середньої вартості залишків МОА
(101 250 / 26 700) - 6,285 = 3,792 - 6,285
-2,493
з них за рахунок зміни середньої вартості:
сировини і матеріалів
(101 250 / (15 685 + 695 + 1 450 + 890 + 325)) - 6,285 = 5,316 - 6,285
-0,969
1.1.2 МШП
(101 250 / (15 685 + 965 + 1 450 + 890 + 325)) - 5,316 = 5,242 - 5,316
-0,074
1.1.3 витрат майбутніх періодів
(101 250 / (15 685 + 965 + 1 515 + 890 + 325)) - 5,242 = 5,224 - 5,242
-0,018
1.1.4 готової продукції
(101 250 / (15 685 + 965 + 1 515 + 8 165 + 325)) - 5,224 = 3,797 - 5,224
-1,427
1.1.5 інші
(101 250 / (15 685 + 965 + 1 515 + 8 165 + 370)) - 3,797 = 3,797 - 3,797
0
1.2.за рахунок собівартості продукції
16,217 - (101 250 / 26 700) = 16,217 -3,797
+12,42
[13, с.25]
Висновок: Таким чином, збільшення кількості оборотів матеріальних поточних активів відбулося за рахунок випередження темпів зростання обсягу реалізації над темпами зростання середніх залишків МОА (див. табл. 2.6.)
Результати проведеного аналізу застосовуються при оцінці процесу оборотності оборотних активів з точки зору рублевої віддачі у вигляді обсягу реалізованої продукції, отриманої підприємством з одного рубля коштів, вкладених в МОА. Це дозволяє використовувати підсумки факторного аналізу коефіцієнта оборотності і для вимірювання отриманого підприємством віддачі з рубля МОА у вигляді прибутку, тобто для вимірювання рентабельності МОА.
Етап 3.
У процесі аналізу рентабельності МОА (див. табл. 2.7.) Необхідно використовувати дані колонки 2 табл. 2.6. Визначимо вплив факторів на зміну рентабельності МОА, для чого використовуємо наступну факторну модель:
Рен МОА = К обор х Рен РП. (4)

Таблиця 2.7.
Факторний аналіз рентабельності МОА
Причини (фактори), що вплинули на зміну величини рентабельності МОА за період
Розрахунок впливу, тис. руб.
Величина впливу, тис. руб.
1 Зміна рентабельності реалізованої продукції [табл.2.4.: П.5 столб.3 х п.4 столб.4]
16,217 х (+3)
48,651
2 Зміна коефіцієнта оборотності МОА, всього [табл.2.4.: П.5 столб.4 х п.4 столб.2]
(+9,932) Х 12
+119,2
в т.ч.:
2.1 за рахунок зміни середньої вартості МОА [табл.2.6.: П.1.1 столб.2х табл.2.4. п.4 столб.2]
(-2,493) Х 12
-29,9
з них за рахунок зміни середньої вартості:
2.1.1 сировини і матеріалів [табл.2.6.: П.1.1.1 столб.2х табл.2.4. п.4 столб.2]
(-0,969) Х 12
-11,63
2.1.2 МШП [табл.2.6.: П.1.1.2 столб.2х табл.2.4. п.4 столб.2]
(-0,074) Х 12
-0,89
2.1.3 витрат майбутніх періодів [табл.2.6.: П.1.1.3 столб.2х табл.2.4. п.4 столб.2]
(-0,018) Х 12
-0,22
2.1.4 готової продукції [табл.2.6.: П.1.1.4 столб.2х табл.2.4. п.4 столб.2]
(-1,427) Х 12
-17,12
2.1.5 інші [табл.2.6.: П.1.1.5 столб.2х табл.2.4. п.4 столб.2]
0
0
2.2 собівартості реалізованої продукції [табл.2.6.: П.1.2. столб.2х табл.2.4. п.4 столб.2]
(+12,42) Х 12
149,04
Відхилення рентабельності МОА, всього [табл.2.4.]
75,419 - 243,258
+167,839 *
* Балансова ув'язка за рахунок округлень може відрізнятися на невелику величину.
У стовп. 3 табл. 2.7. представлені розміри впливу основних груп факторів на рентабельність МОА.
Висновок: Результати факторного аналізу дозволяють зробити висновок, що зростання рентабельності МОА відбувся за рахунок зміни наступних показників:
 коефіцієнта оборотності (на +119,18%):
Δ До обор Рен РП ПЛАН = (+9,932) х 12 = +119,18;
 рентабельності продукції (на + 48,65%):
Кобори факт х Δ РЕН РП = 16,217 х (+3) = +48,65.
Етап 4.
Визначимо економічний ефект від зміни оборотності МОА, який вимірюється такими показниками:
 величиною додатково втягуються або вивільняються МОА при уповільненні або прискоренні оборотності:
Δ ОМОА = ((Д 1 - Д 0) / Д К) х РП СБ, (5)
де Д 1 - оборотність на кінець звітного періоду;
Д 0 - оборотність на початок звітного періоду;
Додаткове вивільнення МОА в результаті прискорення оборотності приблизно на 35 днів становила ((22,199 - 57,279) / 360 х 433 000) = - 42 001 тис. руб.
 величина додаткового прибутку, одержуваної підприємством в результаті прискорення оборотності, або величина втрачається прибутку в результаті уповільнення оборотності.
Приріст прибутку від реалізації продукції склав 52 800 тис. руб. (Див. табл.2.4.)
Для того щоб встановити причини зростання прибутку, проведемо поглиблений факторний аналіз фінансового результату за такою факторної моделі:
Δ П = ОМОА х Кобори х РЕНРП = ОМОА х ((РП СБ / ОМОА) х (П / РП СБ)) = П. [13, с.25-26]

Таблиця 2.8.
Аналіз прибутку від реалізації продукції
Фактори
Алгоритм
Розрахунок, тис. руб.
Загальна зміна прибутку
Δ П заг
+52 800
в т.ч.:
За рахунок зміни вартості МОА
Δ ОМОА х К обор0 х РЕН 0
(+10 590) х 6,285 х 12% = 7987
За рахунок зміни коефіцієнта оборотності
ОМОА 1 х Δ До обор х РЕН 0
26 700 х (+9,923) х 12% = +31 793,3
За рахунок зміни рентабельності реалізованої продукції
ОМОА 1 х До обор1 х Δ РЕН
26 700 х16, 217 х (+3%) = 12990
[13, с.26-27]
Висновок: Таким чином, збільшення оборотів поточних активів приблизно на десять (Δ К = +9,932) оборотів (або, з іншого боку, зменшення термінів оборотності поточних матеріальних активів привело до збільшення прибутку на +31 793,3 тис. руб.). Рентабельність продукції при цьому збільшилася на 3%. Необхідно відзначити темпи зростання залишків МОА 1,66 рази (26 700 / 16 110), що позитивно вплинуло на зростання прибутку від реалізації продукції (збільшення на 7 987 тис. руб.).
Запропонована методика дозволить більш повно розкрити внутрішні механізми формування показників ефективності використання МОА, виміряти вплив основних груп чинників і оцінити додаткові внутрішні резерви і невикористані можливості для прийняття правильних і обгрунтованих управлінських рішень.

3.МЕРОПРІЯТІЯ ПО Прискорення оборотності оборотних коштів
Прискорення оборотності оборотних засобів дозволяє вивільнити значні суми, завдяки чому можна збільшити обсяг виробництва без додаткового фінансування, а вивільнені кошти використати відповідно до потреб підприємства.
Великий вплив на прискорення оборотності оборотних коштів (зростання числа оборотів) надають впровадження досягнення науково-технічного прогресу і організація матеріально-технічного постачання і збуту, яка визначає величину реалізованої продукції.
При прискоренні оборотності оборотних коштів з обороту вивільняються матеріальні ресурси і джерела їх утворення, при уповільненні - в оборот утягуються додаткові кошти. Вивільнення оборотних коштів унаслідок прискорення їх оборотності може бути:
Абсолютне вивільнення має місце, якщо фактичні залишки оборотних коштів менше нормативу чи залишків попереднього періоду при збереженні чи перевищенні обсягу реалізації за розглянутий період.
Відносне вивільнення оборотних коштів має місце в тих випадках, коли прискорення їхньої оборотності відбувається одночасно з ростом виробничої програми підприємства, причому темп зростання обсягу виробництва випереджає темп росту залишків оборотних коштів.
Одним з основних висновків зроблених мною в результаті курсової роботи є те, що на моєму підприємстві ТОВ «Новоінтерінвест» резерви та шляхи прискорення оборотності оборотних коштів в узагальненому вигляді залежать від двох факторів: обсягу товарообігу і розміру оборотних коштів.
Шляхи прискорення оборотності для ТОВ «Новоінтерінвест»:
Ø удосконалювати рух товару та нормалізувати розміщення оборотних коштів;
Ø повністю і ритмічно виконувати плани господарської діяльності;
Ø удосконалювати організацію торгівлі, впроваджувати прогресивні форми і методи продажу;
Ø порядок збирання та зберігання порожньої тари, прискорювати повернення тари постачальникам і здачу тарособіраюшім організаціям;
Ø удосконалювати розрахунки з постачальниками і покупцями;
Ø покращувати претензійну роботу;
Ø прискорювати оборот грошових коштів за рахунок поліпшення інкасації торгової виручки, суворого лімітування залишків грошових коштів у касах торгових підприємств, в дорозі, на розрахунковому рахунку в банку;
Ø звести до мінімуму запаси господарських матеріалів, малоцінних і (швидкозношуваних предметів, інвентарю, спецодягу на складі, скоротити підзвітні суми, витрати майбутніх періодів; не допускати дебіторської заборгованості);
Ø випускати ту продукцію, яку можна досить швидко і вигідно продати, припиняючи або скорочуючи випуск не користуються попитом;
Ø отриманий прибуток направляти на поповнення оборотних коштів.
Отже, від уміння управляти оборотними засобами, поліпшення організації торгівлі, підвищення рівня комерційної та облікової роботи залежить ефективність використання матеріальних оборотних коштів підприємств і, отже, ритмічна діяльність підприємства в цілому.
Таким чином, підприємство ТОВ «Новоінтерінвест» у разі ефективного управління своїми оборотними коштами може досягти раціонального економічного становища, збалансованого щодо ліквідності і прибутковості.

Висновок
Оборотні кошти - це частина капіталу підприємства, вкладеного в його поточні активи. За матеріально-речовинного ознакою до складу оборотних засобів включаються: предмети праці (сировина і матеріали, паливо і т.д.), готова продукція на складах підприємства, товари для перепродажу, грошові кошти і кошти в розрахунках.
Під оборотними засобами прийнято розуміти грошовий вираз вартості коштів у виробництві, тобто запасів сировини і матеріалів на складах, незавершеного виробництва, готової продукції на складі, а також коштів у розрахунках.
Основне призначення оборотних коштів - забезпечення безперервного процесу виробництва і реалізації продукції.
Характерною особливістю оборотних коштів є висока швидкість їх обороту.
Органічною властивістю оборотних коштів є їх постійний рух, яке відбувається у вигляді кругообігу - послідовної зміни їх функціональних форм у виробництві. Кругообіг капіталу охоплює три стадії: заготівельну (закупівлі), виробничу і збутову.
У практиці планування, обліку і аналізу оборотний капітал групується за такими ознаками:
1) залежно від функціональної ролі в процесі виробництва - оборотні виробничі фонди (кошти) та фонди обігу;
2) залежно від практики контролю, планування та управління - нормовані оборотні кошти і ненормовані оборотні кошти;
3) залежно від джерел формування оборотного капіталу - власний оборотний капітал і позиковий оборотний капітал;
4) залежно від ліквідності (швидкості перетворення в грошові кошти) - абсолютно ліквідні кошти, швидко реалізовані оборотні кошти, повільно реалізовані оборотні кошти;
5) залежно від ступеня ризику вкладення капіталу - оборотний капітал з мінімальним ризиком вкладень, оборотний капітал з малим ризиком вкладень, оборотний капітал з середнім ризиком вкладень, оборотний капітал з високим ризиком вкладень;
6) залежно від стандартів обліку і відображення в балансі підприємства - оборотні кошти в запасах, грошові кошти, розрахунки та інші активи;
7) в залежності від матеріально-речового змісту - предмети праці (сировина, матеріали, паливо, незавершене виробництво тощо), готова продукція і товари, грошові кошти в розрахунках.
Для оцінки ефективності використання оборотних активів використовуються наступні показники:
 коефіцієнт оборотності;
 оборотність в днях (тривалість одного обороту);
 рентабельність оборотних активів.
Розрахунок показників виконують за такою методикою.
1.Оборачіваемость в днях визначається за формулою:
Оборотність = ОМОА / РП СБ х Д К, (1)
де ОМОА - середні залишки матеріальних оборотних активів;
РП СБ - реалізована продукція в оцінці за собівартістю (собівартість реалізованої продукції);
Д к - кількість днів в аналізованому періоді.
При розрахунку показника оборотності в днях використовуються тільки МОА, тобто кошти, які безпосередньо беруть участь у процесі виробництва, а в знаменник даного показника заноситься величина собівартості реалізованої продукції. Цей показник відображає середню тривалість одного обороту оборотних коштів у днях.
2. Коефіцієнт оборотності розраховується за формулою:
Кобори = РП СБ / ОМОА. (2)
Цей показник характеризує кількість оборотів, скоєних МОА, тобто показує, яку частку собівартості забезпечує один карбованець, вкладений у середньорічні залишки МОА.
3. На підставі лише цих показників неможливо судити про зв'язок обороту МОА з кінцевим фінансовим результатом, досягнутим підприємством за аналізований період часу. Тому доцільно визначити показник рентабельності МОА, який характеризує ефективність використання цих коштів:
РЕН ОМОА = К обор х РЕН РП = (РП СБ / ОМОА) х (П / РП СБ) = П / ОМОА, (3)
де П - прибуток від реалізації.
Протягом року ТОВ «Новоінтерінвест» збільшило власні оборотні кошти на 13 448 тис. руб. (На 65%), але їх частка в загальному обсязі задіяних оборотних коштів протягом року знизилася на 6,9%. У слідстві підприємство змушене заміщати власні оборотні кошти позиковими і залученими.
Чим вище в структурі оборотних коштів частка мобільної частини, зокрема, готова продукція, дебіторська заборгованість, сировину і матеріали, тим вище, при інших рівних умовах, ефективність їх використання.
Як видно з таблиці 2.4., В аналізований період відбулося прискорення оборотності МОА приблизно на 35 днів, як результат збільшилася кількість циклів (обертів) поточних активів приблизно на десять (+9,932) оборотів. Також відзначається збільшення рентабельності продукції на 3% і рентабельності МОА на 167,839%.
Таким чином, збільшення кількості оборотів матеріальних поточних активів відбулося за рахунок випередження темпів зростання обсягу реалізації над темпами зростання середніх залишків МОА (див. табл. 2.6.)
Результати проведеного аналізу застосовуються при оцінці процесу оборотності оборотних активів з точки зору рублевої віддачі у вигляді обсягу реалізованої продукції, отриманої підприємством з одного рубля коштів, вкладених в МОА. Це дозволяє використовувати підсумки факторного аналізу коефіцієнта оборотності і для вимірювання отриманого підприємством віддачі з рубля МОА у вигляді прибутку, тобто для вимірювання рентабельності МОА.
Результати факторного аналізу дозволяють зробити висновок, що зростання рентабельності МОА відбувся за рахунок зміни наступних показників:
 коефіцієнта оборотності (на +119,18%):
Δ До обор Рен РП ПЛАН = (+9,932) х 12 = +119,18;
 рентабельності продукції (на + 48,65%):
Кобори факт х Δ РЕН РП = 16,217 х (+3) = +48,65.
Таким чином, збільшення оборотів поточних активів приблизно на десять (Δ К = +9,932) оборотів (або, з іншого боку, зменшення термінів оборотності поточних матеріальних активів привело до збільшення прибутку на +31 793,3 тис. руб.). Рентабельність продукції при цьому збільшилася на 3%. Необхідно відзначити темпи зростання залишків МОА 1,66 рази (26 700 / 16 110), що позитивно вплинуло на зростання прибутку від реалізації продукції (збільшення на 7 987 тис. руб.).
Запропонована методика дозволить більш повно розкрити внутрішні механізми формування показників ефективності використання МОА, виміряти вплив основних груп чинників і оцінити додаткові внутрішні резерви і невикористані можливості для прийняття правильних і обгрунтованих управлінських рішень.

Список використаних джерел літератури
1. Галушкова, Л.М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємств галузі» для студентів денного відділення фінансово-економічного факультету спеціальності 1-25 січня 07.-2007-12с.
2. Галушкова, Л.М. Економіка підприємства: учеб.-метод.комплекс для студ. екон.спец. / сост. і заг. ред. Л.Н.Галушковой.-Новополоцьк: ПГУ, 2007.-240с.
3. Волков, О.І. Економіка підприємства: Підручник / За ред. проф. О.І. Волкова .- 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 1999 .- 520с.
4. Ільїна, А.І. Економіка підприємства: навч. посібник для студ. вузів, які навчаються за спец. 080103 «Національна економіка» і екон. спец. / О.І. Ільїна - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Нове знання, 2005,2006 .- 697с.
5. Скамай, Л.Г., Трубочкіна, М.І. Економічний аналіз діяльності підприємств: підручник. - М.: ИНФРА-М, 2006 .- 295с.
6. Суша, Г.З. Економіка підприємства: навч. посібник .- М.: Нове знання 2003 .- 383с.
7. Волков, О.І., Скляренко, В.К. Економіка підприємства.: Курс лекцій,-М.: ИНФРА-М-2006.-280с.
8. Богаченко, В.М., Кирилова, Н.А. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. -4-е изд-е, переробці. і доп. -Ростов-на-Дону: Фенікс, 2003. -480с.
9. Поляк, Г.Б., Фінансовий менеджмент. Підручник для вузів М: Прима, 2003.-250С.
10. Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі. - Мн.: Виш.шк., 1995 - 415с.
11. Савицька, Г.В. Економічний аналіз: Учеб. / Г.В. Савицька. -9-е изд., Испр. - М.: Нове знання, 2004. -640с.
12. Аносов, В.М. Організація управління ефективністю оборотних коштів у сучасних умовах / В.М. Аносов / / Економіка. Фінанси. Управленіе.-2006, № 12.-С.67-72.
13. Акулич, В.В. Оборотні кошти: поняття, значення та інструменти аналізу / В.В. Акулич / / Економіка. Фінанси. Управління .- 2007, № 4.-С.21-27.
14. Богданівська, Л. Аналізуємо баланс: оцінка власних оборотних коштів / Л. Богданівська / / Податки та бухгалтерський учет.-2007-№ 5 (113)-С.17-27.
15. Лебедєва, С.М. Економіка торговельного підприємства. - Мн.: Нове знання, 2002. - 240с.
16. Кравченко, Л.І. Бухгалтерський облік в торгівлі і громадському харчуванні / Под ред. Л.І. Кравченко. - Мн.: ФУА, 2000. - 528с.
17. Панков, А.Д. Бухгалтерський облік і аналіз в зарубіжних країнах - Мн.: Екоперспектіва, 1998 - 238с.
18. Єфімова, О.П. Економіка підприємств громадського харчування і торгівлі. - Мн.: Нове знання - 2002 - 371с.
19. Балабанов, І.Т. Фінансовий аналіз і планування господарюючого суб'єкта. - М.: Нове знання, 2002 - 249с.
20. Герасимова, В.І. Аналіз господарської діяльності: Курс лекцій. Частина II / В.І. Герасимова, Г.Л. Харевич - Мн.: Академія управління при Президентові Республіки Білорусь, 2005. -380С.

ДОДАТОК
АКТИВ
Номер рядка
На початок звітного періоду (в тис. крб.)
На кінець звітного періоду (в тис. крб.)
1.ВНЕОБОРОТНИЕ АКТИВИ
Нематеріальні активи
110
176
187
Основні засоби
120
63 034
64 417
Незавершене будівництво
130
Довгострокові фінансові вкладення, в тому числі:
140
Інвестиції в інші організації
143
РАЗОМ ПО ПОДІЛУ 1:
190
63 210
64 604
2. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси, в тому числі:
210
17 310
36 090
сировину і матеріали
211
13 500
17 870
МШП
213
690
1 240
Витрати в незавершеному виробництві
214
0
0
Готова продукція
215
910
15 420
Витрати майбутніх періодів (РБП)
217
1 840
1 190
Інші
218
370
370
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати), в тому числі:
240
5 978
7 776
Грошові кошти, в тому числі:
260
1910
1580
Інші оборотні активи
270
РАЗОМ ПО ПОДІЛУ 2:
290
25 198
45 446
БАЛАНС
300
88 408
110 050
ПАСИВ
Номер рядка
На початок звітного періоду (тис. крб.)
На кінець звітного періоду (тис. крб.)
3.КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Статутний капітал
410
28 000
28 000
Додатковий капітал
420
52 320
68 320
Резервний капітал, в тому числі:
430
1 268
689
Резерви, утворені відповідно до законодавства
431
1 268
689
Нерозподілений прибуток минулих років
470
956
956
Цільове фінансування і надходження
480
РАЗОМ ПО ПОДІЛУ 3:
490
83 812
98654
4.ДОЛГОСРОЧНИЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позикові кошти, в тому числі:
Кредити банків
РАЗОМ ПО ПОДІЛУ 4:
5.КРАТКОСРОЧНИЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позикові кошти
610
832
832
Кредиторська заборгованість, у тому числі:
620
3 764
10 564
Постачальникам і підрядчикам
621
500
2700
По оплаті праці
624
1 429
4 177
Заборгованість перед державними позабюджетними фондами
625
438
764
Заборгованість перед бюджетом
626
724
902
Інші кредитори
627
673
2021
Доходи майбутніх періодів
640
0
РАЗОМ ПО ПОДІЛУ 5:
690
4 596
11 396
БАЛАНС
700
88 408
110 050
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
259.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Шляхи прискорення оборотності оборотних коштів
Прискорення оборотності грошових коштів
Аналіз оборотності оборотних коштів підприємства
Шляхи вдосконалення оборотності оборотних коштів підприємства
Кругообіг оборотних коштів і шляхи його прискорення
Об рунтування напрямків прискорення обігу оборотних коштів підприємства
Аналіз складу структури динаміки оборотних коштів і оцінка їх оборотності РУП ПСЗ Оптрон
Показники та шляхи поліпшення використання оборотних коштів
Розробка заходів прискорення оборотності запасів
© Усі права захищені
написати до нас