Показники та шляхи поліпшення використання оборотних коштів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО АГЕНСТВО ДО ОСВІТИ
Російського державного соціального університету
Філія РГСУ в г.Івантеевка
Соціально-економічний факультет
Кафедра загальних гуманітарних, математичних та природничих
дисциплін
Контрольна робота
з дисципліни «Економіка організацій»
на тему:
«Показники та шляхи поліпшення використання оборотних коштів»
Виконавець: Родіонова І.М. студентка 3 курсу заочного відділення
за спеціальністю: Бухгалтерський облік,
аналіз і аудит.
Викладач: Гарунова А.А.
Ивантеевка
2007

Показники та шляхи поліпшення
Використання оборотних коштів
Для аналізу використання оборотних коштів, оцінки фінансового стану промислового підприємства та розробки організаційно-технічних заходів щодо прискорення їх обороту використовується система показників, які характеризують реальний процес руху оборотних засобів і величину їх вивільнення.
Розрахункова потреба в оборотних коштах прямо пропорційна обсягу виробництва та обернено пропорційна швидкості їх обігу (числу оборотів). Чим більше швидкість їх обігу, тим менше потреба в оборотних коштах і тим краще вони використовуються.
Оборотність оборотних коштів характеризує число оборотів, здійснених оборотними коштами за звітний період (рік), і являє собою відношення обсягу реалізованої продукції, оціненої за повної собівартості РП , До середнього залишку або нормативу оборотних засобів ОС : РП / ОС .
Приклад. Норматив оборотних засобів 8 млн. руб., Повна собівартість реалізованої продукції 36 млн. руб., Отже, оборотність складе: О = 36 / 8 = 4,5 обороту.
У свою чергу:
ОС = (0,5 ОС + +0,5 ОС ) / 12,
де ОС - Вартість оборотних коштів на початок року;
- Сумарна вартість оборотних засобів за даними на 1-е число кожного місяця, починаючи з лютого (i = 2) і включаючи грудень (n = 12);
ОС - Вартість оборотних коштів на кінець звітного періоду.
Великий вплив на прискорення оборотності оборотних коштів (зростання числа оборотів) надають впровадження досягнень науково-технічного прогресу і організація матеріально-технічного постачання і збуту, яка визначає величину реалізованої продукції. Чинником уповільнення оборотності оборотних коштів (скорочення числа оборотів) є зростання питомої ваги комплектних поставок обладнання.
Показник, що характеризує час (тривалість) одного обороту в днях Д, може бути розрахований двома способами. У першому випадку він визначається як відношення кількості календарних днів у звітному періоді Т до оборотів оборотних коштів О, тобто Д = Т / О = 360 / 4,5 = 80 днів. У другому випадку він розраховується як відношення твори середнього достатку оборотних засобів ОС на кількість календарних днів у році або звітному періоді Т до повної собівартості реалізованої продукції РП, тобто Д = (ОС Т) / РП = (8 х 360) / 36 = 80 днів.
Фактична оборотність встановлюється по всіх оборотних коштах і окремо по нормованих оборотних коштів. Планові показники оборотності оборотних коштів, визначаються тільки за нормованих оборотних коштів. Показники оборотності оборотних коштів і окремо нормованих і ненормованих оборотних коштів, порівнюються з відповідною фактичної оборотністю за попередній рік. При зіставленні показників оборотності за два періоди, необхідно, показники попереднього та звітного періодів привести в порівнянний за цінами вигляд.
Прискорення оборотності оборотних коштів має велике значення, так як при незмінній вартості обсягу виробленої продукції можна вивільнити частину оборотних коштів.
Обсяг оборотних коштів на 1 руб. реалізованої продукції, який іноді називають коефіцієнтом завантаження оборотних коштів, розраховують за формулою: К
= ОС / РП. Так, у нашому прикладі коефіцієнт завантаження складе: До = 8 / 36 = 0,22 руб.
Вивільнення оборотних коштів може бути абсолютним і відносним. Абсолютне вивільнення оборотних коштів виникає, коли фактична потреба менше плановою. У цьому випадку зіставляється фактична сума середніх залишків нормованих оборотних засобів ОС за попередній період з плановою потребою на даний період. Відносне вивільнення оборотних коштів характеризується зменшенням фактичної вартості оборотних коштів у даному періоді в порівнянні з досягнутою оборотністю коштів за плановий період або фактичної за минулі роки.
Абсолютне вивільнення оборотних коштів розраховується як різниця між плановою потребою на даний період і фактичною сумою середніх залишків нормованих оборотних коштів, відносне вивільнення - як різниця між плановою та розрахункової потреби у нормованих оборотних коштах. Розрахункова потреба в нормованих оборотних коштах може бути визначена за формулами:
ОС = РП / Про ;
ОС = (РП Д ) / Т;
ОС = РП До ,
де РП - Планова повна собівартість обсягу реалізованої продукції в оптових цінах підприємства;
Про - Фактична кількість оборотів у попередньому періоді;
Д - Тривалість одного обороту в звітному періоді, дні;
Т - тривалість планового періоду, дні;
До - Коефіцієнт закріплення оборотних средст характеризує величину оборотних коштів, що припадає на 1 крб. реалізованої продукції в попередньому періоді.
Так, ОС = 36 / 4 = 9 млн. руб.; ОС = (36 90) / 360 = 9 млн. руб.; ОС = 36 25 = 9 млн. руб.
У загальному вигляді вивільнення оборотних коштів може бути розрахована за такою формулою:
ОС = РП (Про - Про ) / Про Про ,
де ОС - Скорочення оборотних коштів у поточному році по відношенню до попереднього;
Про Про - Нова і стара швидкість оборотності оборотних коштів.
Приклад. Повна собівартість обсягу реалізованої продукції в плановому періоді складає 12 млн. руб., Фактична кількість оборотів в попередньому періоді Про = 6. Тоді розрахункова потреба в оборотних коштах дорівнює 2 млн. руб. (12 / 6).
Тривалість одного обороту річного періоду (360 днів) складе 60 днів (360 / 6); одноденний обсяг реалізованої продукції - 33 тис. руб. (2 млн./60). Припустимо, що в плановому році в результаті здійснення організаційно-технічних заходів тривалість одного обороту скоротиться до 50 днів. Тоді сума вивільнення оборотних коштів становитиме: ОС = 330 тис. руб. . Фактична потреба в оборотних коштах у поточному році, розрахована за формулою: ОС = ОС - ОС , Дорівнює 1,67 млн. руб. = (2,0 - 0,33), або
ОС = РП (Про - Про ) / Про Про =
= 12 млн. руб. х (7,2 - 6) / (7,2 х 6) = 0,33 млн. руб.,
Де Про - Нова кількість обертів; Про = 360 / Д = 360: 50 = 7,2.
Вивільнення оборотних коштів - це потенційне забезпечення додаткового приросту обсягу виробництва, собівартість якого може бути визначена:
З = ОС Про або ( ОС х 360) / Д ,
де З - Собівартість додаткового обсягу виробництва, забезпеченого вивільненими оборотними засобами;
ОС - Сума вивільнення оборотних коштів;
Про - Нова кількість оборотів, що забезпечують вивільнення оборотних коштів;
Д , - Нова тривалість обороту.
Приклад. Сума вивільнення оборотних коштів ОС - 0,33 млн. руб., Д - 50 дн.
Про = 360 / Д = 360: 50 = 7,2
З = ОС Про = (ОС х 360) / Д =
= 0,33 х 7,2 = 0,33 х 360: 50 = 2376 тис. руб.
Приріст обсягу виробництва
t Q = З : З ,
Де З - Собівартість річного обсягу виробництва.
Припустимо, що собівартість річного обсягу виробництва З - 29 700 тис. руб. Темпи приросту річного обсягу виробництва:
t Q = З : З = 2376: 29 700 = 0,08, або 8%.
Економічна ефективність використання підприємством власних коштів, також залежить від обсягу реалізованої продукції на 1 руб. оборотних коштів. У господарській діяльності одним з напрямків підвищення ефективності виробництва є поліпшення використання оборотних коштів, тобто збільшення обсягу реалізованої продукції при незмінній вартості оборотних коштів або скорочення величини оборотних коштів, при незмінному обсязі реалізованої продукції.
Тривалість одного обороту зменшується за рахунок скорочення виробничих запасів, виробничого циклу і часу доставки готової продукції.
Норми виробничих запасів скорочуються шляхом регулювання норм витрат сировини і матеріалів, заміни дефіцитного сировини на більш дешеве, використання відходів виробництва, підвищення якості використовуваного матеріалу, збільшення швидкості доставки матеріалів, скорочення часу навантажувально-розвантажувальних робіт, застосування тари багаторазового використання, уніфікації деталей і вузлів, скорочення номенклатури запасних частин і т. д. У результаті проведення організаційно-технічних заходів скорочуються середньодобова витрата матеріальних цінностей і інтервал між поставками і, отже, потреба в оборотних коштах.
Зниження тривалості виробничого циклу має важливе значення для прискорення обігу коштів у незавершеному виробництві і досягається шляхом підвищення рівня інтенсифікації виробничих процесів, зменшення номенклатури продукції, що виготовляється, скорочення термінів освоєння знову введених виробничих потужностей і поліпшення використання основного капіталу, зниження трудомісткості продукції, що випускається, вдосконалення організації виробництва і т. д.
Скорочення часу доставки готової продукції є одним з напрямків поліпшення використання оборотних коштів у сфері обігу.
Раціональне використання оборотних засобів промислового підприємства і зростання його ефективності тісно пов'язані з управлінням оборотними засобами, яке включає:
- Формування видів і розміру оборотних коштів, а відповідно до змін діяльності промислового підприємства;
- Забезпечення економічно обгрунтованої структури джерел фінансування оборотних коштів;
- Угруповання основних принципів фінансового забезпечення окремих видів оборотних коштів;
- Впровадження організаційно-технічних заходів зі скорочення внутрішньовиробничих втрат у процесі використання оборотних коштів;
- Облік сезонних відхилень у господарській діяльності промислового підприємства при формуванні обсягу і складу оборотних коштів;
- Створення економічно сприятливих умов при ліквідації оборотних коштів;
- Здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня рентабельності оборотних коштів.

Список використовуваної літератури:
1. Зайцев Н.Л. Видавництво «Инфра-М» 2006р.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
46.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Ефективність використання оборотних коштів і шляхи її підвищення
Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства на прикладі МО УП Столбцовського
Аналіз ефективності використання оборотних коштів і шляхи її підвищення на прикладі ТОВ Славгородський
Показники і способи прискорення оборотності оборотних коштів
Шляхи прискорення оборотності оборотних коштів
Кругообіг оборотних коштів і шляхи його прискорення
Шляхи вдосконалення оборотності оборотних коштів підприємства
Показники стану і використання оборотних засобів
Ефективність використання оборотних коштів
© Усі права захищені
написати до нас