Показники ліквідності платоспроможності і кредитоспроможності організації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Недержавний освітній заклад

вищої професійної освіти

Гуманітарно-економічний та інформаційно-технологічний інститут

Гуманітарно-економічний факультет

Контрольна робота

з дисципліни: Аналіз фінансової звітності

на тему:

Показники ліквідності, платоспроможності і кредитоспроможності організації

Автор роботи: К.Є.

Спеціальність: 080109 «Бухгалтерський облік аналіз і аудит»

Викладач: доцент Воронченко Т.В.

Оцінка :______________________

Москва 2009

Зміст

Введення

  1. Ліквідність

1.1 Ступінь ліквідності балансу

1.2 Розрахунок ліквідності балансу

2. Аналіз платоспроможності

2.1 Розрахунок платоспроможності за допомогою коефіцієнтів

3. Кредитоспроможність

3.1 Оцінка кредитоспроможності

Список джерел

Введення

Платоспроможність та фінансова стійкість є найважливішими характеристиками фінансово - економічної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки. Чим вище стійкість підприємства, тим більше воно незалежно від змін ринкової кон'юнктури і тим менше ризик опинитися на краю банкрутства.

Мета аналізу фінансової звітності фірми - дати оцінку результатів ефективності діяльності фірми за звітний рік і оцінку її поточного фінансового становища. Аналіз фінансової звітності повинен дати відповідь на питання: чи має фірма прибуток за результатами своєї господарської діяльності за рік; чи в змозі фірма виконати взяті зобов'язання і чи не призведе таке виконання до ліквідації фірми у зв'язку з нестачею ресурсів.

Інформація, яку дають балансовий звіт і звіт про прибутки і збитки, містить відомості про розміри капіталу та майна фірми в абсолютних цифрах (балансовий підсумок); структурі капіталу та майна (баланс); зміні власного капіталу протягом звітного періоду; розміри отриманого прибутку або понесених фірмою збитки протягом звітного періоду.

Фінансова звітність складається фірмами з урахуванням існуючих національних стандартів, а також міжнародних стандартів, що розробляються міжнародними економічними організаціями.

Аналіз фінансової звітності проводиться, перш за все, фінансовими менеджерами своєї фірми для виявлення та усунення проблем у поточній діяльності фірми, для вироблення і прийняття оптимальних рішень з питань підвищення ефективності використання наявних ресурсів, підвищення платоспроможності та посилення стійкості фінансового положення фірми, а також для забезпечення виконання зобов'язань фірми перед кредиторами та інвесторами.

1. Ліквідність

Під ліквідністю розуміється здатність матеріальних чи інших цінностей "перетворюватися» у гроші. Відповідно, чим швидше той чи інший актив підприємства може бути реалізований, тим більшою ліквідністю він володіє. Для оцінки діяльності організації в цілому більший інтерес представляє вивчення ліквідності балансу, а не окремих його елементів. На основі такого аналізу можна судити про те, як швидко фірма здатна розрахуватися за всіма своїми зобов'язаннями.

Бухгалтерський баланс складається з двох укрупнених частин: активу і пасиву. У першій з них відображається наявність ресурсів компанії, а в другій - за рахунок чого вони утворені. Порівняння даних частин один з одним становить основу аналізу ліквідності балансу. Причому з метою вивчення даної форми звітності активи потрібно згрупувати за ступенем зменшення ліквідності, а зобов'язання, наведені в пасиві балансу, - за термінами їх погашення у порядку зростання.

1.1 Ступінь ліквідності балансу

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем спадної ліквідності з короткостроковими зобов'язаннями по пасиву, згрупованих за ступенем терміновості погашення.

У залежності від ступеня ліквідності активи підприємства поділяються на такі групи:

А1 - найбільш ліквідні активи. До них належать грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення, які можуть бути використані негайно. Дана група розраховується наступним чином:

А1 = ряд 250 + стор. 260

А2 - швидко реалізовані активи. У цей показник входять ті активи, для звернення яких потрібен певний час: дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати та інші оборотні активи:

А2 = ряд 240 + стор. 270

А3 - повільно реалізовані активи. Сюди включають запаси за мінусом витрат майбутніх періодів, податок на додану вартість та дебіторську заборгованість понад 12 місяців. Таким чином, формула для обчислення цього показника буде мати вигляд:

А3 = ряд 210 - стор 216 + р. 220 + стор 230

А4 - важко реалізовані активи. Ці кошти представлені необоротних активів, тобто:

А4 = стор. 190

З метою проведення аналізу ліквідності балансу пасиви необхідно згрупувати за ступенем терміновості їх оплати:

П1 - найбільш термінові зобов'язання, до яких відносяться кредиторська заборгованість, зобов'язання перед засновниками та інші короткострокові борги:

П1 = ряд 620 + стор 630 + р. 660

П2 - короткострокові пасиви, що включають кредити і позики V розділу балансу:

П2 = ряд 610

П3 - довгострокові пасиви представлені також позиками і кредитами, але вже VI розділу, відкладеними податковими зобов'язаннями та іншими довгостроковими зобов'язаннями:

П3 = ряд 590

П4 - постійні пасиви. Ця група включає в себе капітал і резерви укупі з доходами майбутніх періодів і резервом майбутніх витрат. Також необхідно виключити з отриманого значення витрати майбутніх періодів, які відображаються в активі балансу. Таким чином, формула буде мати вигляд:

П4 = ряд 490 + ряд 640 + стор 650 - стор 216

Після того, як проведено розрахунок кожної з груп активу і пасиву, їх значення необхідно порівняти.

Для оцінки застосовуються наступні нерівності:

А1 ≥ П1,

А2 ≥ П2,

А3 ≥ П3,

А4 ≤ П4.

Якщо виконуються перші три нерівності, тобто поточні активи перевищують зовнішні зобов'язання підприємства, то обов'язково виконується остання нерівність, що має глибокий економічний зміст: наявність у підприємства власних необоротних активів; дотримується мінімальна умова фінансової стійкості.

1.2 Розрахунок ліквідності балансу

За наявними даними зробимо розрахунок ступеня ліквідності балансу.

Для цього розрахуємо показники кожної групи активу і пасиву на початок і кінець звітного періоду, а потім порівняємо їх.

А1 = 200 +348 = 548 (тис. крб.) - На початок періоду

А1 = 240 +540 = 780 (тис. крб.) - На кінець періоду

А2 = 1032 +0 = 1032 (тис. крб.) - На початок періоду

А2 = 1160 +0 = 1160 (тис. крб.) - На кінець періоду

А3 = 3696-186 +380 +100 = 3990 (тис. крб.) - На початок періоду

А3 = 4000-234 +240 +0 = 4006 (тис. крб.) - На кінець періоду

А4 = 5868 (тис. крб.) - На початок періоду

А4 = 7580 (тис. крб.) - На кінець періоду

П1 = 4612 +0 +0 = 4612 (тис. крб.) - На початок періоду

П1 = 3032 +0 +0 = 3032 (тис. крб.) - На кінець періоду

П2 = 2256 (тис. крб.) - На початок періоду

П2 = 1870 (тис. крб.) - На кінець періоду

П3 = 600 (тис. крб.) - На початок періоду

П3 = 600 (тис. крб.) - На кінець періоду

П4 = 4100 +16 +40-186 = 3970 (тис. крб.) - На початок періоду

П4 = 8228 +0 +30-234 = 8024 (тис. крб.) - На кінець періоду

Попередній аналіз ліквідності балансу підприємства зручніше проводити за допомогою таблиці покриття. У графи цієї таблиці записуються дані на початок і кінець звітного періоду по групах активу і пасиву. Зіставляючи підсумки цих груп, визначають абсолютні величини платіжних надлишків чи недоліків на початок і кінець звітного періоду. Таким чином, за допомогою цієї таблиці можна виявити неузгодженість за строками активів і пасивів, скласти попереднє уявлення про ліквідність і платоспроможність аналізованого підприємства.

Таблиця покриття

груп статей балансу

Покриття (актив)

Сума зобов'язань (пасив)

Різниця

(+ Надлишок,

- Недолік)


на початок року

на звітну дату

на початок року

на звітну дату

на початок року

на звітну дату

I

548

780

4612

3032

232

-1580

II

1032

1160

2256

1870

128

-386

III

3990

4006

600

600

16

0

IV

5868

7580

3970

8024

1712

4128

Разом

11438

13526

11364

13526

2088

2162

Висновок:

Даний баланс не можна вважати абсолютно ліквідним, тому що не виконані всі нерівності. Однак, виконано остання нерівність, у підприємства є власні необоротні активи, отже, дотримується мінімальна умова фінансової стійкості.

Для комплексної оцінки ліквідності балансу в цілому рекомендується використовувати загальний показник ліквідності балансу підприємства, який показує відношення суми всіх ліквідних коштів підприємства до суми всіх платіжних зобов'язань (короткострокових, довгострокових, середньострокових) за умови, що різні групи ліквідних засобів і платіжних зобов'язань входять до зазначених сум з певними ваговими коефіцієнтами, що враховують їх значимість з точки зору термінів надходження коштів та погашення зобов'язань.

Загальний показник ліквідності балансу визначається за формулою

КІЛ = (А1 + 0,5 А2 + 0,3 А3) / (П1 + 0,5 П2 + 0,3 П3)

Значення даного коефіцієнта повинно бути більше або дорівнює 1.

КІЛ = (780 + 0,5 × 1162 + 0,3 × 4006) / (3032 + 0,5 × 1870 + 0,3 × 600) = = 2562,80 / 4147 = 0,62

0,62 ˂ 1, => баланс не є абсолютно ліквідним.

2. Аналіз платоспроможності

Одним з показників, що характеризують фінансовий стан підприємства, є його платоспроможність, тобто можливість наявними грошовими ресурсами своєчасно погасити свої платіжні зобов'язання.

Аналіз платоспроможності необхідний для оцінки і прогнозування фінансової діяльності підприємства.

Головна мета аналізу платоспроможності - своєчасно виявляти і усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення платоспроможності.

Основними джерелами інформації для аналізу платоспроможності підприємства служать бухгалтерський баланс (форма № 1), звіт про прибутки і збитки (форма № 2) та інші форми звітності, дані первинного й аналітичного бухгалтерського обліку, які розшифровують і деталізують окремі статті балансу.

Аналіз платоспроможності підприємства здійснюють шляхом порівняння наявності та надходження коштів з платежами першої необхідності. Розрізняють поточну і очікувану (перспективну) платоспроможність.

Поточна платоспроможність визначається на дату складання балансу. Підприємство вважається платоспроможним, якщо у нього немає простроченої заборгованості постачальникам, за банківськими позичками та інших розрахунках.

Перспективна платоспроможність визначається на конкретну майбутню дату шляхом порівняння суми його платіжних засобів з терміновими першочерговими зобов'язаннями підприємства на цю дату.

Щоб визначити поточну платоспроможність, необхідно ліквідні засоби першої групи порівняти з платіжними зобов'язаннями першої групи. Ідеальний варіант, якщо коефіцієнт буде складати одиницю або трохи більше.

Для оцінки перспективної платоспроможності розраховують наступні показники ліквідності: абсолютний, проміжний і загальний.

Абсолютний показник ліквідності визначається відношенням ліквідних засобів першої групи до всієї суми короткострокових боргів підприємства (III розділ пасиву балансу). Його значення визнається достатнім, якщо він вищий 0,25. Якщо підприємство в поточний момент може на 25% погасити всі свої борги, то його платоспроможність вважається нормальною.

Відношення ліквідних засобів перших двох груп до загальної суми короткострокових боргів підприємства являє собою проміжний коефіцієнт ліквідності. Задовольняє звичайне співвідношення 1:1. Однак він може виявитися недостатнім, якщо більшу частку ліквідних коштів становить дебіторська заборгованість, частина якої важко своєчасно стягнути. У таких випадках потрібно співвідношення 1,5:1.

Загальний коефіцієнт ліквідності розраховується відношенням усієї суми поточних активів, включаючи запаси і незавершене виробництво (III розділ активу), до загальної суми короткострокових зобов'язань (III розділ пасиву). Задовольняє зазвичай коефіцієнт 1,5 - 2,0.

2.1 Розрахунок платоспроможності за допомогою коефіцієнтів

Коефіцієнт поточної ліквідності показує, чи достатньо у підприємства коштів, які можуть бути використані ним для погашення своїх короткострокових зобов'язань протягом року. Це основний показник платоспроможності підприємства.

Коефіцієнт поточної ліквідності визначається за формулою

КТЛ = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2).

У світовій практиці значення цього коефіцієнта має перебувати в діапазоні 1-2. Існують обставини, при яких значення цього показника може бути і більше, проте, якщо коефіцієнт поточної ліквідності більше 2-3, це, як правило, говорить про нераціональне використання коштів підприємства. Значення коефіцієнта поточної ліквідності нижче одиниці говорить про неплатоспроможності підприємства.

КТЛ = (780 + 1162 + 4006) / (3032 + 1870) = 5948/4902 = 1,2

Коефіцієнт швидкої ліквідності, або коефіцієнт «критичної оцінки», показує, наскільки ліквідні кошти підприємства покривають його короткострокову заборгованість.

Коефіцієнт швидкої ліквідності визначається за формулою

КБЛ = (А1 + А2) / (П1 + П2).

У ліквідні активи підприємства включаються всі оборотні активи підприємства, за винятком товарно-матеріальних запасів. Даний показник визначає, яка частка кредиторської заборгованості може бути погашена за рахунок найбільш ліквідних активів. Рекомендоване значення даного показника від 0,7 - 0,8 до 1,5.

КБЛ = (780 + 1162) / (3032 + 1870) = 1942/4902 = 0,4

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину кредиторської заборгованості підприємство може погасити негайно. Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується за формулою

КАЛ = А1 / (П1 + П2).

Значення даного показника не повинне опускатися нижче 0,2.

КАЛ = 780 / (3032 + 1870) = 780/4902 = 0,2

3. Кредитоспроможність

Кредитоспроможність - наявність у позичальника передумов, можливостей отримати кредит і повернути його в строк. Визначається економічним становищем компанії, її надійністю, наявністю ліквідних активів, можливістю мобілізації фінансових ресурсів. Поняття «кредитоспроможність» відносять частіше всього до підприємств, організаціям, фірмам, компаніям, які претендують на отримання банківського кредиту і беруть на себе зобов'язання дотримання умов договору про кредитування. Приймаючи рішення про надання кредиту позичальникам, комерційні банки звертають, перш за все, увагу на їх кредитоспроможність, для чого аналізують звітні баланси підприємств, досліджують показники, що характеризують фінансове становище, господарську діяльність.

Банки повинні отримати відповідь на питання за рахунок чого підприємство буде повертати борги, у тому числі кредит, коли вона його отримає.

Кошти для погашення боргів - це гроші на рахунках підприємства і дебіторська заборгованість, яка при нормальному кругообігу засобів повинна перетворитися в грошову готівку. Також цим засобом можуть служити наявні у підприємства запаси товарно-матеріальних цінностей. При їх реалізації підприємство отримає грошові кошти. Теоретично погашення заборгованості забезпечується всіма оборотними коштами підприємства. Точно також теоретично можна було б припустити, що якщо у підприємства оборотні кошти перевищують суму заборгованості, то воно готове до погашення боргів, тобто воно платоспроможне.

3.1 Оцінка кредитоспроможності

Основними показниками для оцінки кредитоспроможності підприємства є:

1. Відношення обсягу реалізації до чистих поточним активам:

К1 = Обсяг реалізації / Чисті поточні активи

К1н = 59340 / -2284 = -25,98

К1к = 66608 / 164 = 406,15

Чисті поточні активи - це оборотні активи за мінусом короткострокових боргів підприємства. Коефіцієнт К1 показує ефективність використання оборотних активів.

2. Відношення обсягу реалізації до власного капіталу:

К2 = Обсяг реалізації / Власний капітал

К2н = 59340 / 5868 = 10,11

К2к = 66608 / 7580 = 8,78

Цей показник характеризує оборотність власних джерел коштів.

3. Ставлення короткострокової заборгованості до власного капіталу:

К3 = Короткострокова заборгованість / Власний капітал

К3н = 6868 / 5868 = 1,17

К3к = 4902 / 7580 = 0,65

Даний коефіцієнт показує частку короткострокової заборгованості у власному капіталі підприємства. Якщо короткострокова заборгованість у кілька разів менше власного капіталу, то можна розплатитися з усіма кредиторами повністю.

4. Відношення дебіторської заборгованості до виручки від реалізації:

К4 = Дебіторська заборгованість / Обсяг реалізації

К4Н = 1032 / 59340 = 0,02

К4к = 1160 / 66608 = 0,02

Цей показник дає уявлення про величину середнього періоду часу, що витрачається на отримання належних від покупців грошей. Прискорення оборотності дебіторської заборгованості, тобто зниження показника К4 можна розглядати як ознаку підвищення кредитоспроможності підприємства.

5. Відношення ліквідних активів до короткострокової заборгованості:

К5 = Ліквідні активи / Короткострокова заборгованість

К5н = 4584 / 6868 = 0,66

К5к = 5066 / 4902 = 0,03

Розрахунок показників кредитоспроможності оформимо таблицею.

Коефіцієнти кредитоспроможності

Коефіцієнти

кредитоспроможності

На початок

періоду

На кінець

періоду

Зміна

1

2

3

4

Обсяг реалізації

59340

66608

7268

Чисті поточні активи

-2284

164

2448

Власний капітал

5868

7580

1712

Короткострокова заборгованість

6868

4902

-1966

Дебіторська заборгованість

1032

1160

128

Ліквідні активи

4584

5066

482

К1

-25,98

406,15

432,13

К2

10,11

8,78

-1,33

К3

1,17

0,65

-0,52

К4

0,02

0,02

0

К5

0,66

0,03

0,63

Висновок:

Як видно з таблиці, коефіцієнт К1 досить високий, що сприятливо характеризує кредитоспроможність підприємства.

Коефіцієнт К2 показує оборотність власних джерел коштів. Його значення на кінець періоду трохи знизилося в порівнянні з початком періоду, але в цілому він позитивно характеризує кредитоспроможність підприємства.

Значення коефіцієнта К3 дозволяє зробити висновок про те, що підприємство на кінець періоду має невелику короткострокову заборгованість у порівнянні з величиною власного капіталу і може розплатитися з усіма кредиторами повністю.

Показник К4 свідчить про те, що термін погашення дебіторської заборгованості дуже високий (відношення 1:0,02) і становить 50 місяців. Це не свідчить про кредитоспроможність підприємства.

Коефіцієнт К5 також не характеризує позитивно кредитоспроможність підприємства.

Список джерел

  1. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз. М., 2008

  2. Т. А. Фролова Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства, Таганрог, вид. ТРТУ, 2008

  3. Журнал «Аудит і фінансовий аналіз»

  4. http://www. buhnews. ru /


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
68.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Показники ліквідності платоспроможності та кредитоспроможності ор
Аналіз ліквідності та платоспроможності організації
Аналіз ліквідності платоспроможності та фінансової стійкості організації
Поняття ліквідності банку показники ліквідності
Поняття та сутність платоспроможності організації Системи і методи оцінки платоспроможності організації
Аналіз ліквідності та платоспроможності
Аналіз ліквідності та платоспроможності 3
Аналіз ліквідності та платоспроможності 2
Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства
© Усі права захищені
написати до нас