Позареалізаційні доходи і витрати організації Фінансовий контроль в організації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

ПРИВАТНИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

КАФЕДРА ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Контрольна робота

з дисципліни "Фінанси підприємства"

Виконала

Студентка VI курсу, гр. 2510

Середут Світлана Михайлівна

Варіант № 8

Факультет заочного навчання

Спеціальність:

економіка та управління

на підприємстві

Перевірив:

Бобруйськ

2008

Зміст

I. Теоретична частина:

 1. Позареалізаційні доходи і витрати організацій

 2. Фінансовий контроль в організації

II. Завдання (3 варіант)

 1. Завдання

Список використаної літератури

   1. Позареалізаційні доходи і витрати організації

Результатом діяльності будь-якого підприємства є доходи. Доходами визнається збільшення економічних вигод підприємства в результаті надходження активів (грошових коштів, іншого майна) та погашення зобов'язань, які призводять до збільшення його капіталу.

Позареалізаційними доходами є доходи від операцій, безпосередньо не пов'язаних з виробничою діяльністю підприємства. Як правило, це доходи, яким не відповідають або для яких відсутні відповідні витрати. До позареалізаційних доходів відносяться доходи, пов'язані з безоплатним отриманням майна. Вони включають:

 • штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів, отримані, присуджені судом або визнані організацією-боржником, нараховані у момент їх визнання або отримання;

 • штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів, сплачені або визнані організацією до сплати;

 • вартість безоплатно отриманих активів: основних засобів та інших активів, що амортизуються, в тому числі отриманих як цільового фінансування, - у міру нарахування амортизації в сумі нарахованої амортизації, інших безоплатно отриманих активів - у міру їх списання на рахунки обліку витрат на виробництво продукції, робіт, послуг, витрати на реалізацію або на операційні витрати;

 • кошти цільового фінансування, спочатку враховані як доходи майбутніх періодів, - в періоди визнання витрат, на фінансування яких вони надані;

 • прийняття до обліку майна, що опинилося в надлишку за результатами інвентаризації;

 • надходження до відшкодування заподіяних організації збитків; перерахування організацією на відшкодування збитків, заподіяних іншим організаціям;

 • прибуток або збиток минулих років, виявлені у звітному році;

 • суми дебіторської, кредиторської та депонентської заборгованості, по яких минув термін позовної давності, інших боргів, нереальних для стягнення (включаючи раніше списані як безнадійні), які включаються у позареалізаційні доходи і витрати організації в розмірі раніше відображеної заборгованості в бухгалтерському обліку організації;

 • суми недостач, втрат і псування активів відповідно до законодавства;

 • позитивні і негативні курсові різниці, що виникають при переоцінці майна і зобов'язань;

Позареалізаційні доходи враховуються на кредиті рахунку 92 «Позареалізаційні доходи і витрати», який закривається щомісяця перенесенням сальдо на рахунок 99 «Прибутки та збитки». Частина з них (штрафи, пені, неустойки, отримані за порушення господарських договорів та інші об'єкти, пов'язані з розрахунками з оплати продукції, робіт і послуг) обкладаються податком на додану вартість. Решта позареалізаційні доходи у прибутку обкладаються республіканським і місцевими податками на прибуток. За кредитом субрахунка 92-1 «Позареалізаційні доходи» враховуються надходження активів, визнаних позареалізаційними доходами, у тому числі пов'язаних з надзвичайними обставинами, в кореспонденції з дебетом рахунків обліку витрат, грошових коштів та іншого майна, розрахунків та ін

Позареалізаційні доходи не обкладаються непрямими податками (за винятком штрафів, отриманих від покупців продукції у зв'язку з порушенням ними договірних умов поставок, оподатковуваних ПДВ). Вони використовуються на покриття позареалізаційних витрат, а решти формують загальний прибуток підприємства.

Для реальної оцінки фінансових результатів від позареалізаційних операцій важливо не тільки правильно прогнозувати позареалізаційні доходи, а й передбачити ймовірність виникнення позареалізаційних витрат, так як прибуток визначається як різниця між доходами і витратами. До позареалізаційних витрат відносяться витрати, пов'язані з безоплатною передачею належать організації основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів, валютних цінностей, цінних паперів і інших активів.

Найчастіше позареалізаційні витрати можуть виступати у вигляді:

- Збитків за операціями минулих років, виявлених у звітному році;

 • збитків від уцінки товарів;

 • збитків від списання безнадійної дебіторської заборгованості (сумові різниці, що виникають у зв'язку з погашенням дебіторської, кредиторської заборгованості, в тому числі заборгованості за отриманими кредитами, отриманими (виданими) позиками);

 • нестач матеріальних цінностей, виявлених при інвентаризації;

 • витрат за анульованими виробничими запасами;

 • витрати, пов'язані з розглядом справ у судах;

 • не компенсовані винуватцями втрати від простоїв за зовнішніми причинами;

 • різниці між оформленої вартістю акцій (частки), викуплених в акціонерів, та їх номінальної або продажною вартістю при анулюванні або продажу зазначених акцій;

 • податок на додану вартість, нарахований від позареалізаційних доходів відповідно до законодавства;

 • витрати у зв'язку з надзвичайними обставинами господарської діяльності (стихійне лихо, пожежа, аварія, націоналізація, конфіскація і т.п.);

 • перерахування коштів (внесків, виплат і т.п.) і передача майна, виконання робіт, надання послуг, пов'язаних з благодійною діяльністю, витрати на здійснення спортивних, оздоровчих заходів, відпочинку, розваг, заходів культурно-просвітницького характеру, надання шефської та соціальної допомоги і витрати на інші аналогічні заходи;

 • витрати обслуговуючих виробництв і господарств;

 • інші витрати від операцій, безпосередньо не пов'язаних з виробництвом і реалізацією товарів, продукції, робіт, послуг та іншого майна, визнані позареалізаційними.

За дебетом субрахунка 92-2 «Позареалізаційні витрати» враховуються витрати організації, визнані позареалізаційними, в тому числі пов'язані з надзвичайними обставинами, в кореспонденції з кредитом рахунків обліку витрат, грошових коштів та іншого майна, розрахунків та ін

2. Фінансовий контроль в організації

Контроль - це функція, яка притаманна кожному управлінню.

Контроль дає інформацію про процеси, які, дозволяє з точки зору законності, економічної доцільності судити про правомірність прийнятих рішень, а еже про якість самого рішення, про ефективність тих організаційних заходів, які були прийняті для його виконання. Контроль активно впливає на процеси, що відбуваються, так як у випадках відхилень з'ясовуються допущені порушень та вживаються заходи щодо їх усунення. Контроль - це завжди вирішення двоєдиного завдання: закріпити позитивне і усунути негативне.

За цільової спрямованості виділяють такі види контролю: адміністративний, виробничий, фінансовий, цінової, екологічний та ін

Фінансовий контроль як самостійний вид контролю має свій зміст, сферу застосування, специфічні форми, методи, способи здійснення.

Об'єктом фінансового контролю, є грошові, розподільчі процеси при формуванні та використанні фінансових ресурсів, у тому числі і фондів грошових коштів.

Фінансовий контроль супроводжує весь процес руху грошових фондів і на відміну від інших видів контролю він завжди вартісної.

Сферою фінансового контролю є практично всі операції, що здійснюються з використанням грошових коштів, а в деяких випадках і без них, наприклад бартерні угоди. При цьому фінансовий контроль виступає як контроль рублем і не має часових меж, тобто здійснюється постійно.

Матеріальною основою контролю є факти, систематизовані в певному порядку.

Фінансовий контроль за своєю суттю є сукупністю дій і операцій по перевірці правильності дотримання встановлених форм і методів фінансових відносин з метою вивчення позитивних і негативних сторін, виявлення і усунення наявних недоліків, покарання винних, відшкодування шкоди, попередження аналогічних порушень у майбутньому.

Фінансовий контроль на підприємстві - це контроль на мікрорівні, його можуть здійснювати як зовнішні, так і внутрішні контролери. До зовнішніх відносяться органи, що здійснюють контрольні функції відповідно до покладених на них законодавством правами: фінансові, податкові, митні, кредитні та інші спеціальні органи. Крім державного контролю зовнішній фінансовий контроль на підприємстві можуть здійснювати аудиторські організації та незалежні аудитори, у разі укладення юридичною особою (підприємством) відповідних договорів з незалежними контролерами - аудиторами.

Фінансовий контроль на підприємстві також здійснюють відомчі контролери. Відомчий контроль є частиною державного контролю. Для його здійснення в складі республіканських органів державного управління, органів місцевого управління та самоврядування створюються спеціальні підрозділи: контрольно-ревізійні управління (відділи), що контролюють фінансову і господарську діяльність підвідомчих підприємств, організацій, установ та інших юридичних осіб. Відомчий фінансовий контроль здійснюють усі міністерства, відомства, відділи місцевих органів управління та самоврядування. Частиною відомчого контролю є внутрішньогосподарський контроль.

Внутрішньогосподарський фінансовий контроль - це внутрішній контроль на підприємстві, який здійснюється спеціальними службами (бухгалтерією, фінансовим відділом, іншими економічними службами та контрольно-ревізійними підрозділами). У сучасних умовах у самостійних суб'єктів господарювання, які не мають відомчої приналежності, внутрішньогосподарський контроль здійснюють лише структурні підрозділи самої юридичної особи.

На підприємствах також можуть створюватися підрозділи внутрішнього аудиту. Конкретні цілі, завдання внутрішнього аудиту визначає керівництво підприємства.

Основні завдання фінансового контролю на підприємствах:

 • дотримання чинного законодавства в галузі фінансів;

 • забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, сприяння раціональному витрачанню всіх видів ресурсів, правильному веденню бухгалтерського обліку, складання достовірної звітності;

 • забезпечення своєчасності та повноти виконання суб'єктами господарювання фінансових зобов'язань перед бюджетом, цільовими бюджетними та позабюджетними фондами.

Існує тісний зв'язок фінансового контролю з функціями планування, обліку, аналізу.

На стадії планування фінансовий контроль дозволяє визначити обгрунтованість, ефективність передбачуваного проекту, його взаємодія і непротиворечие чинному законодавству, нормативним актам, тим самим попереджаючи можливі помилки, негативні наслідки в результаті прийняття тих чи інших управлінських рішень. Контрольний елемент у плануванні полягає також у необхідності створення умов, при яких контроль стає можливим.

Дані бухгалтерського та статистичного обліку служать джерелами інформації, необхідними для проведення контрольного заходу. У той же час за допомогою контролю виявляються та усуваються помилки і недоліки в постановці обліку та звітності, намічається комплекс заходів, реалізація яких також вимагає постійного контролю.

Аналіз звітних даних, інших джерел інформації дозволяє правильно вибрати об'єкт і тематику дослідження. Застосування в ході проведення контрольного заходу прийомів економічного аналізу, дозволяє більш глибоко проникнути в суть явища, виявити фактори, що впливають на обстежуваний об'єкт.

Спеціалісти, які здійснюють фінансовий контроль, є спеціальні форми, види, методи.

Під формами контролю розуміються окремі сторони прояву змісту контролю залежно від часу здійснення контрольних дій. Виділяють такі форми фінансового контролю: попередній, поточний, наступний. Кожна форма фінансового контролю застосовується на тій чи іншій стадії здійснення господарських операцій.

Попередній контроль проводиться до здійснення господарських і фінансових операцій. За своєю суттю він є найбільш ефективною формою контролю, тому що носить попереджувальний характер. На стадії прогнозування, планування він служить передумовою для прийняття оптимальних управлінських рішень. Такий контроль на підприємстві, наприклад, здійснюють бухгалтери при перевірці правильності складання платіжних документів, дотримання встановлених норм витрат, тарифів, обгрунтованості розрахунків і т. д.

Поточний (оперативний) фінансовий контроль проводиться в процесі виконання фінансових планів, кошторисів, а точніше, під час оформлення та здійснення операцій. Ця форма контролю тісно пов'язана з бухгалтерським обліком. Поточний фінансовий контроль здійснюють працівники економічних служб, які стежать за своєчасним виконанням виробничої програми та реалізацією готової продукції, виконанням зобов'язань перед бюджетом, використанням коштів за цільовим призначенням і т.п. Поточний контроль здійснюється щодня, систематично, шляхом розгляду поточної фінансової інформації, аналізу для оперативного усунення збоїв, порушень, закріплення позитивного досвіду роботи.

Наступний фінансовий контроль проводиться після здійснення операцій, тобто після надходження податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, після здійснення витрат, після завершення звітного періоду і фінансового року в цілому. При наступному контролі шляхом проведення різних контрольних заходів встановлюється достовірність звітів, повнота відображення доходів, законність і доцільність витрат, їх цільове спрямування. Особливість цього контролю полягає в тому, що на основі проведеного наступного контролю вживаються заходи щодо усунення вчинених порушень, караються винні особи, приймаються заходи щодо відшкодування збитку.

Поєднання попереднього, поточного та наступного контролю дозволяє забезпечити їх найбільш високу дієвість і ефективність. Тому в практиці контрольно-ревізійної роботи слід широко використовувати всі форми контролю, не протиставляючи їх одне одному.

Існує два способи здійснення фінансового контролю: документальний і фактичний.

Документальний контроль полягає у встановленні сутності та достовірності господарської операції за даними первинної документації, облікових регістрів і звітності.

Фактичний контроль полягає у встановленні реального стану об'єкта перевірки шляхом перерахунку, зважування, обміру та інших методів встановлення фактичного стану об'єкта.

Фактичний і документальний контроль тісно взаємопов'язані, доповнюють один одного, їх поєднання при проведенні контрольних дій дозволяє встановити дійсний стан об'єкта перевірки.

Фінансовий контроль здійснюється за допомогою проведення контрольних заходів: перевірок, обстежень, ревізій, аналізу, інших контрольних дій. Ефективність контролю багато в чому залежить від різноманітності застосовуваних видів фінансового контролю.

Перевірка є найбільш поширеним видом фінансового контролю на підприємстві. Вона застосовується для вивчення певного кола питань і окремих сторін фінансово-господарської діяльності.

За організаційною ознакою перевірки бувають планові та позапланові. Внутрішні ревізори-контролери здійснюють в основному планові перевірки.

Обстеження - комплекс контрольних дій, у процесі яких встановлюється стан контрольованого об'єкта по окремих питаннях, що цікавлять. Іншими словами - це вивчення окремих сторін діяльності підприємства, близьке до аналізу.

Аналіз широко використовується на підприємстві. Його мета - оцінка фінансово-господарської діяльності, виявлення тих чи інших відхилень результатів діяльності, визначення чинників поліпшення наявного стану.

Ревізія - це завжди наступний вид контролю, комплексна перевірка, що починається з інвентаризації. У ході ревізії послідовно перевіряється вся фінансово-господарська діяльність, а також постановка бухгалтерського обліку, достовірність звітності.

При проведенні контрольних заходів застосовуються різні методи (прийоми, способи), встановлені достовірності та правильності операцій. Методи, як правило, визначаються самими працівниками, здійснюваними контрольні дії. Найбільш часто використовуються наступні методи:

 • формальний (візуальний) метод, який полягає у перевірці правильності оформлення документів;

 • арифметичний метод - перевірка правильності підрахунків, розрахунків;

 • метод фактичної перевірки (перевіряється факт наявності, наприклад, інвентаризація);

 • метод кореспондентський, тобто зіставлення відображень однієї і тієї ж операції, відображеної в різних документах, у підрозділах підконтрольного об'єкта та ін

Завдання № 3

Розрахувати потребу організації в оборотних коштах на формування запасів сировини. Середній час транспортування сировини 18 днів, середній час документообігу 9 днів, час на розвантаження 2 дні, підготовчий запас 2 дні, середній інтервал між поставками 40 днів. Витрата сировини на виробництво в IV кварталі планованого року 360 млрд. руб.

Рішення:

Потреба в ОС для формування запасів сировини визначаємо за формулою:

Н = Нд х Ор, де

Н-норматив ОС,

Нд-норма ОС в днях,

Ор-одноденний витрата сировини.

Норму запасу в днях визначаємо за формулою:

Нд = П + Р + Т +0,5 Н + С, де

П-транспортний запас,

Р-час на приймання, розвантаження і складування,

Т-технологічний запас,

0,5 Н-поточний (складський) запас, приймається рівним половині середнього інтервалу між поставками,

З-страховий (гарантійний) запас, дорівнює половині поточного запасу.

Нд = (18-9) +2 +2 +20 +10 = 43дня

Одноденний витрата сировини буде дорівнює:

Ор = 360/90 = 4 млрд. руб.

Потреба в оборотних коштах (сировину) буде дорівнює:

Н = 43х4 = 172 млрд. руб.

Відповідь: потреба організації в оборотних коштах на формування запасів сировини складе 172 млрд. руб.

Список використаної літератури

 1. Заєць Н.Є. Теорія податків: Учеб. / Н.Є. Заєць. - БГЕУ, 2002.

 2. Мушовец А.А. Фінанси організацій: навчань, посібник - Мн.: ЧуіП, 2005

 3. Ромаш М.І., Трусевич М.М. Фінанси: навчань, посібник .- Мн.: 2003.

 4. Теорія фінансів: Учеб. посібник / Н.Є. Заєць, М.К. Фісенко, Т.Є. Бондар та ін - Мн.: Вища школа, 1998.

 5. Фінанси підприємств: Навч. / Під ред. Л.Г. Колпіно .- Мн.: Вища школа, 2003, 2004.

 6. Ханкевіч Л. А. Фінанси: Практ.пособіе, - Мн.: Молодіжне наукове товариство, 2000.

7. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Фінанси підприємств: Навч. посібник .- М.: 1999.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
52.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Позареалізаційні доходи і витрати організації Фінансовий контроль
Доходи і витрати організації 2
Доходи і витрати організації
Взаємозв`язок Звіту про прибутки і збитки з ПБУ 999 Доходи організації та ПБО 1099 Витрати
Позареалізаційні витрати
Витрати доходи і витрати як об`єкти бухгалтерського управлінського обліку
Витрати організації
Витрати доходи і витрати як об`єкти бухгалтерського управленческог
Витрати організації ПБО 1099
© Усі права захищені
написати до нас