Податок на майно організацій і його реформування

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

Державна освітня установа вищої НАУКИ

РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Волгоградського ФІЛІЯ

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ

Контрольна робота

з дисципліни: Податки та оподаткування

на тему: Податок на майно організацій і його реформування

Виконавець: студент 4 курсу заочної форми навчання

факультети: "Економіка і управління на підприємстві (торгівлі)"

Каплунова Ольга Олександрівна

Рецензент:

Карабінцева Світлана Олександрівна

Волгоград 2007 р.

Зміст

1. Податок на майно організацій

1.1 Платники податків

1.2 Об'єкт оподаткування

1.3 Податкова база

1.4 Податкові пільги

1.5 Податкова декларація

2. Реформування податку на майно організацій

3. Завдання в текстовій формі

4. Завдання

Список використаної літератури

1. Податок на майно організацій

Податок на майно організацій встановлюється цим Кодексом та законами суб'єктів Російської Федерації, вводиться в дію відповідно до цього Кодексу законів суб'єктів Російської Федерації і з моменту введення в дію обов'язковий до сплати на території відповідного суб'єкта Російської Федерації.

Встановлюючи податок, законодавчі (представницькі) органи суб'єктів Російської Федерації визначають податкову ставку в межах, встановлених цією главою, порядок і терміни сплати податку, форму звітності з податку.

При встановленні податку законами суб'єктів Російської Федерації можуть також передбачатися податкові пільги та підстави для їх використання платниками податків.

1.1 Платники податків

Платниками податків податку визнаються:

 • російські організації;

 • іноземні організації, що здійснюють діяльність у Російській Федерації через постійні представництва і (або) мають у власності нерухоме майно на території Російської Федерації, на континентальному шельфі Російської Федерації та у виключній економічній зоні Російської Федерації.

Діяльність іноземній організації визнається приводить до утворення постійного представництва в Російській Федерації відповідно до статті 306 Податкового Кодексу, якщо інше не передбачено міжнародними договорами Російської Федерації.

1.2 Об'єкт оподаткування

Об'єктом оподаткування для російських організацій визнається рухоме і нерухоме майно (включаючи майно, передане в тимчасове володіння, користування, розпорядження або довірче управління, внесене у спільну діяльність), що обліковуються на балансі в якості об'єктів основних засобів відповідно до встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку.

Об'єктом оподаткування для іноземних організацій, що здійснюють діяльність у Російській Федерації через постійні представництва, визнається рухоме і нерухоме майно, що належить до об'єктів основних засобів.

Іноземні організації ведуть облік об'єктів оподаткування відповідно до встановленого в Російській Федерації порядком ведення бухгалтерського обліку.

Об'єктом оподаткування для іноземних організацій, які не здійснюють діяльність у Російської Федерації через постійні представництва, визнається знаходиться на території Російської Федерації нерухоме майно, що належить зазначеним іноземним організаціям на праві власності.

Не визнаються об'єктами оподаткування:

 • земельні ділянки й інші об'єкти природокористування (водні об'єкти та інші природні ресурси);

 • майно, що належить на праві господарського відання або оперативного управління федеральним органам виконавчої влади, в яких законодавчо передбачена військова та (або) прирівняна до неї служба, що використовується цими органами для потреб оборони, цивільної оборони, забезпечення безпеки та охорони правопорядку в Російській Федерації.

1.3 Податкова база

Податкова база визначається як середньорічна вартість майна, яке визнається об'єктом оподаткування.

При визначенні податкової бази майно, визнане об'єктом оподаткування, враховується за його залишкової вартості, сформованої відповідно до встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку, затвердженого в обліковій політиці організації.

У разі якщо для окремих об'єктів основних засобів нарахування амортизації не передбачено, вартість вказаних об'єктів для цілей оподаткування визначається як різниця між їх первісною вартістю і величиною зносу, що обчислюється за встановленими нормами амортизаційних відрахувань для цілей бухгалтерського обліку наприкінці кожного податкового (звітного) періоду.

Податковою базою щодо об'єктів нерухомого майна іноземних організацій, які не здійснюють діяльність у Російської Федерації через постійні представництва, а також щодо об'єктів нерухомого майна іноземних організацій, що не відносяться до діяльності цих організацій в Російській Федерації через постійні представництва, визнається інвентаризаційна вартість зазначених об'єктів за даними органів технічної інвентаризації.

Уповноважені органи та спеціалізовані організації, що здійснюють облік і технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна, зобов'язані повідомляти в податковий орган за місцезнаходженням зазначених об'єктів відомості про інвентаризаційної вартості кожного такого об'єкту, що знаходиться на території відповідного суб'єкта Російської Федерації, протягом 10 днів з дня оцінки (переоцінки) зазначених об'єктів.

1.4 Податкові пільги

Звільняються від оподаткування:

 • організації та установи кримінально-виконавчої системи - щодо майна, використовуваного для здійснення покладених на них функцій;

 • релігійні організації - щодо майна, що використовується ними для здійснення релігійної діяльності;

 • загальноукраїнські громадські організації інвалідів (у тому числі створені як спілки громадських організацій інвалідів), серед членів яких інваліди та їхні законні представники становлять не менше 80 відсотків, - щодо майна, що використовується ними для здійснення їх статутної діяльності;

організації, статутний капітал яких повністю складається з внесків зазначених загальноросійських громадських організацій інвалідів, якщо середньооблікова чисельність інвалідів серед їх працівників становить не менше 50 відсотків, а їх частка у фонді оплати праці - не менше 25 відсотків, - щодо майна, що використовується ними для виробництва і (або) реалізації товарів (за винятком підакцизних товарів, мінерального сировини та інших корисних копалин, а також інших товарів за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з загальноросійськими громадськими організаціями інвалідів), робіт і послуг (за винятком брокерських та інших посередницьких послуг );

установи, єдиними власниками, майна яких є зазначені загальноукраїнські громадські організації інвалідів, - щодо майна, що використовується ними для досягнення освітніх, культурних, лікувально-оздоровчих, фізкультурно-спортивних, наукових, інформаційних та інших цілей соціального захисту та реабілітації інвалідів, а також для надання правової та іншої допомоги інвалідам, дітям-інвалідам та їх батькам;

 • організації, основним видом діяльності яких є виробництво фармацевтичної продукції, - щодо майна, що використовується ними для виробництва ветеринарних імунобіологічних препаратів, призначених для боротьби з епідеміями та епізоотіями;

 • організації - щодо об'єктів, що визнаються пам'ятками історії та культури федерального значення в установленому законодавством України порядку;

 • організації - щодо ядерних установок, використовуваних для наукових цілей, пунктів зберігання ядерних матеріалів і радіоактивних речовин, а також сховищ радіоактивних відходів;

 • організації - щодо криголамів, суден з ядерними енергетичними установками і судів атомно-технологічного обслуговування;

 • організації - щодо залізничних шляхів загального користування, федеральних автомобільних доріг загального користування, магістральних трубопроводів, ліній енергопередачі, а також споруд, які є невід'ємною технологічною частиною зазначених об'єктів. Перелік майна, яке відноситься до зазначених об'єктів, затверджується Урядом Російської Федерації;

 • організації - відносно космічних об'єктів;

 • майно спеціалізованих протезно-ортопедичних підприємств;

 • майно колегій адвокатів, адвокатських бюро та юридичних консультацій;

 • майно державних наукових центрів;

 • організації щодо майна, який обліковується на балансі організації - резидента особливої ​​економічної зони, протягом 5 років з моменту постановки майна на облік;

 • організації - щодо судів, зареєстрованих у Російському міжнародний реєстр суден.

1.5 Податкова декларація

Платники податків зобов'язані після закінчення кожного звітного та податкового періоду подавати до податкових органів за своїм місцезнаходженням, за місцезнаходженням кожного свого відокремленого підрозділу, що має окремий баланс, а також за місцезнаходженням кожного об'єкта нерухомого майна (щодо якої встановлено окремий порядок обчислення і сплати податку) податкові розрахунки за авансовими платежами з податку та податкову декларацію з податку.

У відношенні майна, що має місцезнаходження в територіальному морі Російської Федерації, на континентальному шельфі Російської Федерації, у виключній економічній зоні Російської Федерації та (або) за межами території Російської Федерації (для російських організацій), податкові розрахунки за авансовими платежами з податку та податкова декларація з податку подаються до податкового органу за місцезнаходженням російської організації (місцем постановки на облік у податкових органах постійного представництва іноземної організації).

Платники податків подають податкові розрахунки за авансовими платежами з податку не пізніше 30 днів з дати закінчення відповідного звітного періоду.

Податкові декларації за наслідками податкового періоду подаються платниками податків не пізніше 30 березня року, наступного за минулим податковим періодом.

2. Реформування податку на майно організацій

Програмою соціально-економічного розвитку Російської Федерації на середньострокову перспективу (2002-2004 роки), затвердженої розпорядженням Уряду РФ від 10.07.2001 N 910-р, передбачено, що пріоритетне значення надається реформування системи платежів за землю та іншу нерухомість, яка повинна реалізувати принцип єдності земельних ділянок і міцно пов'язаних з ними об'єктів нерухомості.

Одним з етапів переходу на оподаткування нерухомості є вдосконалення оподаткування майна організацій.

З цією метою з 1 січня 2004 року введено в дію глава 30 "Податок на майно організацій" НК РФ згідно з Федеральним законом від 11.11.2003 N 139-ФЗ.

Особливості податку на майно організацій і його відмінність від діяв до 1 січня 2004 року податку на майно підприємств.

 • Податок на майно організацій обов'язковий до сплати на території Російської Федерації і вводиться у відповідному суб'єкті Російської Федерації законом про податок (на відміну від діючого податку на майно підприємств, який був введений в 1992 році одночасно на всій території Російської Федерації Законом РФ від 13.12.1991 N 2030-1 "Про податок на майно підприємств").

Встановлюючи податок, законодавчі (представницькі) влади суб'єктів Російської Федерації повинні визначити у своїх законах про податок окремі елементи оподаткування, зокрема ставку податку в межах, зазначених у ст. 380 НК РФ (максимальна ставка - 2,2%).

 • Главою 30 НК РФ у порівнянні з діючим до 1 січня 2004 року законодавством:

- Скорочено перелік об'єктів оподаткування (до об'єктів оподаткування віднесено тільки основні засоби). Разом з тим податкова база обчислюється на цьому етапі реформування майнових податків виходячи з балансової (залишкової) вартості майна;

- Передбачений інший порядок зарахування податку до бюджету (за місцем знаходження майна);

- Встановлено новий порядок обчислення податкової бази та авансових платежів;

- Визначений порядок обчислення податкової бази за єдиним об'єкту, що знаходиться в різних суб'єктах Російської Федерації;

- Встановлено мінімальну кількість пільг.

 • Платниками податку на майно організацій визнаються російські та іноземні організації.

При цьому податок будуть сплачувати всі організації незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, у тому числі органи державної влади, некомерційні організації, бюджетні організації, якщо інше не встановлено в законах суб'єктів Російської Федерації про податок на майно організацій (в частині пільг з цього податку) .

 • Російські організації та іноземні організації, що здійснюють діяльність на території Російської Федерації через свої представництва, визнаються платниками податку на майно організацій щодо рухомого і нерухомого майна, що знаходиться на території Російської Федерації (на континентальному шельфі Російської Федерації та у виключній економічній зоні Російської Федерації) і относимого до основних засобів відповідно до правил бухгалтерського обліку, тобто об'єктом оподаткування визнаються основні засоби за балансовою (залишковою) вартістю.

Іноземні організації, які не здійснюють діяльність в Російській Федерації через постійні представництва, визнаються платниками податку лише стосовно нерухомого майна (будівель, споруд, інших об'єктів нерухомого майна), що знаходиться на території Російської Федерації і належить зазначеним іноземним організаціям на праві власності.

 • Податком на майно організацій обкладаються будівлі, споруди, машини, обладнання, інвентар, транспортні засоби та інші матеріальні цінності.

З-під оподаткування виведені такі види майна, як нематеріальні активи, запаси (включаючи товари) і витрати, що знаходяться на балансі платника податку, що становить значну частину майна (приблизно 40% і більше для окремих галузей економічної діяльності).

Так само як і в діяв до 1 січня 2004 року законодавство, обкладенню податком на майно організацій підлягає майно, що належить організаціям на праві власності, передане в господарське відання, оперативне управління, довірче управління майном, спільну діяльність.

 • Главою 30 НК РФ скасовано значну кількість податкових пільг, передбачених Законом України "Про податок на майно підприємств".

Враховуючи, що податок на майно організацій відноситься до регіональних податків, право встановлення пільг з цього податку надано законодавчим (представницьким) органам суб'єктів Російської Федерації. Так, скасовані пільги з податку на майно організацій для державних установ та організацій, органів виконавчої та законодавчої влади, бюджетних установ, позабюджетних фондів, організацій з виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, окремих наукових організацій, а також пільги, передбачені раніше ст. 5 Закону РФ "Про податок на майно підприємств" щодо окремих об'єктів майна. Однак пільги з податку можуть бути збережені для вищевказаних категорій платників податків та деяких об'єктів майна в суб'єктах Російської Федерації при запровадження на їх територіях законів про податок на майно організацій з метою стимулювання виробництва тих чи інших товарів, виконуваних робіт або послуг, а також з метою, мають соціальний характер.

Скасовано пільга для організацій, які виробляють та переробляють сільськогосподарську продукцію. Однак для сільгосптоваровиробників передбачений спеціальний податковий режим, який введено на всій території Російської Федерації з 1 січня 2004 року (глава 26.1 НК РФ), при якому вони повністю звільняються від сплати податку на майно організацій. На федеральному рівні пільги з податку на майно організацій мають соціальний характер і передбачені, наприклад, для організацій кримінально-виконавчої системи, релігійних організацій, загальноросійських організацій інвалідів та організацій, засновниками яких вони є. Звільнено від сплати податку організації щодо майна, призначеного для виробництва ветеринарних імунобіологічних препаратів, а також щодо таких як об'єктів, як пам'ятники історії і культури федерального значення. На два роки збережена пільга по податку щодо об'єктів житлового фонду та інженерної інфраструктури житлово-комунального комплексу, зміст яких повністю або частково фінансується за рахунок коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації і (або) місцевих бюджетів. На два роки також збережена пільга по податку щодо об'єктів соціально-культурної сфери, що використовуються для потреб культури і мистецтва, освіти, фізичної культури і спорту, охорони здоров'я і соціального забезпечення. На один рік збережена пільга щодо об'єктів особливого призначення, зокрема, об'єктів мобілізаційного призначення та мобілізаційних потужностей і т.д.

Збережено також пільга для спеціалізованих протезно-ортопедичних підприємств, державних наукових центрів.

Пільга з податку для державних академій наук встановлена ​​на два роки.

3. Завдання в тестовій формі

Подання відомостей до податкового органу про ліквідацію організації:

А) не пізніше 5-ти днів з дня прийняття рішення;

Б) не пізніше 10-ти днів з дня прийняття рішення;

В) не пізніше 30-ти днів з дня прийняття рішення;

Г) не пізніше 3-х днів з дня прийняття рішення.

Відповідь: Не пізніше 3-х днів з дня прийняття рішення.

Відповідно до пункту 1 статті 20 глави VII Федерального закону від 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. від 02.07.2005) "Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців".

"Засновники (учасники) юридичної особи або орган, що прийняли рішення про ліквідацію юридичної особи, зобов'язані в 3-х денний термін у письмовій формі повідомити про це реєструючий орган за місцем знаходження юридичної особи з додатком рішення про ліквідацію юридичної особи ..."

4. Завдання

Визначте податкову базу по єдиному соціальному податку.

Відомо:

 1. Членам профспілки за рахунок членських внесків надана матеріальна допомога:

- У квітні за 2 000 крб.:

- У серпні по 3 000 руб.;

- У вересні в 4 000 руб.

Відповідь: Податкова база по ЕСН:

У другому кварталі складе 2000 руб. * Кількість членів профспілки.

У третьому кварталі складе 7000 руб. * Кількість членів профспілки.

Відповідно до пункту 1 статті 236 Податкового кодексу Російської Федерації (в редакції Федерального закону від 31.12.2001 № 198-ФЗ "Про внесення доповнень і змін до Податкового кодексу РФ і в деякі законодавчі акти РФ про податки і збори", далі - Кодекс) об'єктом оподаткування єдиним соціальним податком визнаються, зокрема, виплати та інші винагороди, що нараховуються платниками податків на користь фізичних осіб за трудовими і цивільно-правовими договорами, предметом яких є виконання робіт, надання послуг ...

Згідно з підпунктом 13 пункту 1 статті 238 Кодексу не підлягали оподаткуванню єдиним соціальним податком виплати в грошовій і натуральній формах, які здійснюються за рахунок членських профспілкових внесків кожному члену профспілки, за умови, що дані виплати проводилися не частіше одного разу на три місяці і не перевищували 10000 рублів на рік.

Враховуючи викладене, з 1 січня 2005 року виплати та винагороди, вироблені членами профспілки, що складається з профспілковою організацією в договірних відносинах, підлягають оподаткуванню єдиним соціальним податком у загальновстановленому порядку.

Список використаної літератури

 1. Податковий кодекс РФ

 2. Податки та оподаткування. Практикум. 2-е вид. Миляков Н.В., "ИНФРА-М" - 2006, 279 стр.
  3. Налоги и налогообложение в РФ.
  Підручник для ВУЗів. Лукаш Ю.А., "Книжный мир" - 2005, 848 стр.

 3. Налоги и налогообложение в РФ. Учебник для вузов Черник Д.Г., "ЮНИТИ" – 2005 г., 347 стр.


Посилання (links):
 • http://www.lexaudit.ru/books/book747.html
 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
  48.7кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Податок на майно організацій
  Податок на майно організацій 2
  Податок на майно організацій 2 Сутність і
  Доходи регіональних бюджетів Податок на майно організацій
  Земельний податок і податок на майно підприємств
  Податок на майно
  Податок на майно 2
  Податок на майно підприємств 3
  Податок на майно 2 Порядок і
  © Усі права захищені
  написати до нас