Податкові відрахування

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Завдання 1
а) На підприємстві працює 29 особи, з них 7 за сумісництвом. Ставку комунального податку місцевим органом самоврядування встановлено на рівні граничної. Визначити розмір комунального податку за місяць і за квартал.
Рішення:
Гранична ставка комунального податку встановлена на рівні 10%. Кількість осіб, які враховуються в розрахунку комунального податку – 22 (працюючі за сумісництвом не враховуються). Неоподаткований мінімум доходів громадян встановлено на рівні 17 грн.
Кількісний склад працівників за відповідний базовий податковий (звітний) період дорівнює показнику середньооблікової кількості штатних працівників, визначеному відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 N 286, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722. При цьому, якщо рішенням органу місцевого самоврядування про встановлення комунального податку визначено базовий податковий (звітний) період календарний місяць, то указується середньооблікова кількість штатних працівників за такий місяць, якщо календарний квартал (півріччя, рік) - сума середньооблікової кількості штатних працівників за кожен місяць кварталу (півріччя, року).
Розмір комунального податку за місяць становитиме:
22 х 17 х 10% = 37,40 грн.
Розмір комунального податку за квартал становитиме:
22 х 3 х 17 х 10% = 112,20 грн.

б) За звітний місяць фонд оплати працівників підприємства становив 10 тис. грн. Визначити розмір відрахувань до Пенсійного фонду та Фондів соціального захисту населення.
Рішення:
Згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» норми відрахувань до Пенсійного фонду та Фондів соціального захисту населення встановлено:
До Пенсійного фонду – 33,2%;
До Фонду соціального страхування на випадок безробіття – 1,3%;
До Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань – встановлюється виходячи з класу професійного ризику ≈ 1%
До Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності – 1,5%.
Розмір відрахувань на підприємстві за звітний місяць становить 3700,00 грн., у тому числі:
Пенсійний фонд – 3320,00 (10000 х 33,2%)грн.
Фонд безробіття – 130,00 (10000 х 1,3%) грн.
ФССНВПЗ – 100,00 (10000 х 1%)грн.
ФСС – 150,00 (10000 х 1,5%)грн.
Завдання 2
За даними господарських операцій визначити склад валових витрат підприємства та валових доходів, суму податку на прибуток до сплати, також визначити податковий кредит та податкове зобов’язання, суму сплати до бюджету ПДВ.

Зміст операцій
Бухгалтерський облік (2.1)
Податковий облік (2.1)
Дебет
Кредит
Сума
Валові
доходи
Валові витрати
Сума
Вхідні данні
Балансова вартість основних засобів на початок року:
Група 4
14300
Група 2, амортизуємих за старими нормами амортизації
7400
Залишок товарів на початок періоду
281
30500
Господарчі операції
1. Перерахована передплата за товари
371
311
18600
+
15500
2. Відбитий податковий кредит по ПДВ
641
644
3100
-
-
-
3. Оприбутковано товар, оплачений в попередньому періоді
281
631
12500
-
-
-
4. Сума ПДВ у складі податкового кредиту
644
631
2500
-
-
-
5. Затрати на транспортування товарів, включені в первісну вартість
281
631
300
-
+
300
6. Відбитий податковий кредит по ПДВ
641
631
60
-
-
-
7. Сплачені послуги по транспортуванню товарів
631
311
360
-
-
-
8. Реалізовані товари
361
702
60000
+
-
50000
9. Відбиті податкові зобов’язання по ПДВ
702
641
10000
-
-
-
10. Отримана оплата от покупця
311
361
60000
-
-
-
11. Нарахована з/плата працівникам
92
661
5000
-
+
5000
12. Зроблені нарахування на фонд оплати праці
92
65
1890
-
+
1890
13. Нараховані комунальний податок, податок на землю
92
641
300
-
+
300
14. Отримана безповоротна фінансова допомога
311
718
2500
+
-
2500
15. Реалізован комп’ютер
361
742
4800
-
-
-
742
641
800
-
-
-
131
104
1200
-
-
-
972
104
2150
+
-
650
16. Підписаний акт виконаних робіт і сплачена вартість послуг.
93
631
3210
-
+
3210
641
631
642
-
-
-
631
311
3852
-
-
-
17. Списана собівартість реалізованого товару
902
281
31500
-
-
-
18. Нарахована амортизація у податковому обліку на:
-
-
-
- основні засоби групи 4
-
+
2145
- основні засоби групи 2 амортизуємих по старим нормам
-
+
462,50
19. Отриманий аванс від покупця
311
361
15000
+
-
12500
20. Нараховані податкові зобов’язання по ПДВ
643
641
2500
-
-
-
21.Придбані акції підприємства А
143
371
3000
-
+
3000
22. Реалізовані акції підприємства А
681
741
4000
+
-
4000
Приймаємо період – квартал, виходячи з цього:
1. До складу валових доходів відносимо
а) стр.01.1 Декларації з податку на прибуток «Доходи від продажу товарів (робіт, послуг)» (згідно пп 4.1.1 ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств) – 63150      в тому числі:
Стр.8 – 50000 грн. (60000 – 10000)
Стр 19 – 12500 грн. (15000 – 2500)
Стр. 15 – 650 (4800 – 800 – 3350) грн. (У звязку з тим, що невідома балансова вартість комп’ютера в податковому обліку, приймаємо її рівною початковій вартості (3350))
б) стр.01.4 Декларації з податку на прибуток «прибуток від операцій з цінними паперами» (додаток К3) (п.7.6 ст.7) - 1000 грн.
стр.22 (4000) - стр.21 (3000)
в) стр. 01.6 Декларації з податку на прибуток «Інші доходи» – 2500 грн.
стр. 14 – 2500
Разом валових доходів – 66650 грн.
2. До складу валових витрат відносимо:
а) стр. 04.1 Декларації з податку на прибуток «Витрати на придбання товарів» (ст.5) - 19010 у тому числі:
стр.1 – 15500 (18600-3100) грн.
стр.5 – 300 грн.
стр.16 – 3210 грн.
б) стр.04.2 Декларації з податку на прибуток «Убуток балансової вартості запасів» (додаток К1) (згідно п 5.9 ст.5):
30500 (залишок на початок періоду) - (30500 (залишок на початок періоду) + 12500 (стр. 3) + 300 (стр. 5) – 31500 (стр. 17)) = 18700
в) стр.04.3 Декларації з податку на прибуток «Витрати на оплату праці» (згідно п.5.6. ст.5)
стр.11 – 5000 грн.
г) стр. 04.4 Декларації з податку на прибуток «Сума страхового збору» (згідно п.5.7.1 ст.5)
стр.12 – 1890 грн
д) стр. 04.6 Декларації з податку на прибуток «Сума податків, зборів, обов’язкових платежів» (зг. п.5.2.5 ст.5), у разі заповнення цієї строки за рік подається додаток Р1
стр. 13. – 300 грн.
Разом валових витрат: 44900 грн
3. стр. 07 Декларації з податку на прибуток Сума амортизаційних відрахувань (зг. п.7.9.4 ст.7) – 2608 грн
Норма амортизації основних засобів групи 4 – 15 %, основних засобів групи 2, що амортизуються за старими нормами 6,25 %.
Нараховано амортизацію 4 групи - 14300      х 0,15 = 2145 грн.
Нараховано амортизцію 2 групи – 7400 х 0,0625 = 462,50 = 463 грн.
4. стр.08 Декларації з податку на прибуток «Об’єкт оподаткування» (зг. п.3.1 ст.3) (по формулі стр.08 = стр.03 – 06 – 07) 19142 грн
5. стр.11 Декларації з податку на прибуток (по формулі стр.11 = 08 – 09 -10) 19142 грн.
6. стр. 12 Декларації з податку на прибуток (по формулі стр.11 х 25%) 4786 грн.
Заповнюємо декларацію
Приймаємо, що податкові накладні виписано і отримано згідно законодавства по першому випадку.
1. Визначаємо суми податкового зобов’язання
Стр.9 – 10000 грн
Стр.15 – 800 грн.
стр.20 – 2500 грн.
Разом податкових зобов’язань 13300 грн.
2. Визначаємо суми податкового кредиту
Стр. 2 – 3100 грн.
Стр.4 - 2500 грн. враховано в складі податкового кредиту минулого періоду
Стр. 6 – 60 грн.
Стр.16 – 642 грн.
Разом податкового кредиту 3802 грн.
3. Сума ПДВ до сплати 11800 – 3664 = 9498 грн.
Заповнюємо декларацію
Різниця між рядком 01.1 Декларації з податку на прибуток підприємства та рядком 1 Декларації з податку на додану вартість виникла за рахунок реалізації комп’ютеру.

УЗГОДЖЕНО
рішенням Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності від 31 березня 2003р. № 06-10/239
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ДПАУ
від 29 березня 2003р. №143
(із змінами, згідно з наказом ДПАУ
від 10.12.2003 р. №593
від 12.10.2005 р. №448)
Відмітка про одержання (штамп ДПІ)
1
Декларація з податку на прибуток підприємства
х
Звітна
Повна декларація - надаються додатки у разі заповнення рядків з позначкою "Р" та "К"
Звітна консолідована
Спрощена декларація - надаються додатки у разі заповнення рядків з позначкою "К"
Звітна нова
2
Звітний рік
2
0
0
7
х
1 квартал
Півріччя
Х
3 квартали
Рік
3
Повна назва платника податку:
X
Юридична особа
Інша категорія платника
4
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
8
4
6
2
4
5
5
6
Код виду економічної діяльності (КВЕД)
5
2
.
3
1
.
0
5
Місцезнаходження платника податку:
Поштовий індекс
м.Запоріжжя,вул.Іванова
Телефон:
Факс*
Е-mail*
6
До державної податкової інспекції (адміністрації) в
7
Відмітка про застосування платником податку спеціальних режимів оподаткування
Підприємство, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції (пункт 16.4 Закону)
Суб'єкт космічної діяльності (пункт 22.24 Закону)
*За бажанням платника податку.
Одиниця виміру: грн., без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами (починаючи с податкового периоду - перший квартал 2006 року)
Показники
Код рядка
Сума
1
2
3
Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі:
01
66650
доходи від продажу товарів (робіт, послуг)
01.1
63150
приріст балансової вартості запасів
01.2
К1
-
доходи від виконання довгострокових договорів
01.3
К2
-
прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами
01.4
К3
1000
прибуток від операцій з землею
01.5
К1
-
інші доходи, крім визначених у 01.1-01.5
01.6
2500
Коригування валових доходів,
у тому числі: (+- 02.1 +- 02.2 + 02.3)
02
-
зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)
02.1
-
самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів
02.2
-
врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості
02.3
К4
-
Скоригований валовий дохід
(01 +- 02)
03
66650
Валові витрати, у тому числі:
04
44900
витрати на придбання товарів (робіт, послуг),крім визначених у 04.11
04.1
19010
убуток балансової вартості запасів
04.2
К1
18700
витрати на оплату праці
04.3
5000
сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування
04.4
1890
сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення
04.5
-
сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім визначених у 04.4
04.6
Р1
300
витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів
04.7
К2
-
добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг)
04.8
Р2
-
від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року
04.9
-
витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин
04.10
К1
-
85% витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів
04.11
Р3
-
сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації )
04.12
К1/1
-
інші витрати, крім визначених у 04.1-04.12
04.13
-
Коригування валових витрат,
у тому числі: (+- 05.1 +- 05.2 + 05.3)
05
-
зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)
05.1
-
самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів
05.2
-
врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості
05.3
К4
-
Скориговані валові витрати (04 +- 05)
06
44900
Сума амортизаційних відрахувань
07
К1
2608
Об'єкт оподаткування
позитивний (+) від'ємний (-) (+- 03 - (+- 06) - 07)
08
19142
Балансові збитки, не компенсовані прибутками до 01.01.2003
09
-
Прибуток, звільнений від оподаткування
10
К5
-
Прибуток, що підлягає оподаткуванню,
у тому числі за: (08-09-10)
11
19142
за базовою ставкою
11.1
19142
за пільговою ставкою *
%
11.2
-
Нарахована сума податку**,
у тому числі
12
4786
за базовою ставкою
12.1
4786
за пільговою ставкою
12.2
-
Зменшення нарахованої суми податку
13
К6
-
Податкове зобов'язання звітного періоду**
(12-13)
14
4786
Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року
15
-
Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати)***
16
-
Сума податку до сплати**
(позитивне значеняя 14-15 -16)
17
4786
*Пільгові ставки зазначаються платником самостійно.**У разі позитивного значення.***Не заповнюється при заповненні рядка 18 декларації
Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати), яка підлягає поверненню на поточний рахунок платника податку в банку-резиденті
18
-
Додаткові показники.
Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків), у тому числі :
19
-
з доходів фізичних осіб, нарахованих у вигляді процентів
19.1
К7
-
з нерезидентів (крім 19.3)
19.2
-
з фрахту
19.3
-
Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів
20
-
Дивіденди та прирівняні до них платежі, що сплачуються до бюджету державними некорпоратизованими, казенними або комунальними підприємствами
21
-
Сума штрафу, самостійно нарахованого у зв'язку з виправленням помилок
22
-
Пеня, нарахована у зв'язку з урегулюванням сумнівної (безнадійної) заборгованості
23
К4
-
До декларації додаються (потрібне позначити):
Додатки до рядків
К1/1
К1/2
К2
К3
К4
К5
К6
К7
Р1
Р2
Р3
Р4
х
х
Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності на
аркушах
Інформація, наведена в декларації, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною.
.
.
2
0
0
7
р.
Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)
Керівник підприємства
1
0
0
1
0
0
1
0
0
6
ініціали та прізвище
підпис
М. П.
Ідентифікаційний номер
Головний бухгалтер
2
0
0
0
2
0
2
0
0
7
ініціали та прізвище
підпис
Ідентифікаційний номер
Ця частина податкової декларації заповнюється службовими особами ДПІ (ДПА)
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності
"
"
200
року
службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище)
За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):
порушень (помилок) не виявлено
складено акт від
"
"
200
року

"
"
200
року
Службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище)

Додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10, 04.12 та 07 декларації
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ДПАУ від 29 березня 2003р. №143 (із змінами, згідно з наказом ДПАУ від 12.10.2005 р. №448)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Податковий період 2007 року
2
2
2
2
2
2
2
2
х
1 квартал
Півріччя
Х
3 квартали
Рік
Таблиця 1.
Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів
Показники
Код рядка
На початок звітного року
Запаси, використані не у господарській діяльності
На кінець звітного періоду
Приріст "-"
Убуток "+"
(3 - 4 - 5 )
1
2
3
4
5
6
Балансова вартість запасів усього, у тому числі: (сума рядків А1 - А7 відповідної графи)
А
30500
-
11800
18700
на складах (місцях зберігання)
А1
30500
-
11800
18700
у незавершеному виробництві
А2
-
-
-
-
у готовій продукції
А3
-
-
-
-
малоцінні та швидкозношувані предмети на складах
А4
-
-
-
-
на оптових складах (місцях зберігання)
А5
-
-
-
-
у роздрібній торгівлі
А6
-
-
-
-
матеріальні цінності, що використовуються у господарській діяльності більше 365 календарних днів та вартість яких не перевищує 1000 грн.
А7
-
-
-
-
Метод оцінки убутку запасів (потрібне позначити):
Ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів
Вартості запасів перших за часом надходжень (ФІФО)
Середньозваженої вартості однорідних запасів
Нормативних затрат
Ціни продажу запасів
Таблиця 2.
Розрахунок амортизаційних відрахувань
Код рядка
Показники
Балансова вартість на початок розрахункового кварталу
Амортизаційні відрахування
Розрахунковий квартал
Звітний період наростаючим підсумком
1
2
3
4
5
Б1
Основні фонди групи 1 з нормою амортизації 2 відсотки
-
-
-
Б2
Основні фонди групи 2 з нормою амортизації 10 відсотків
-
-
-
Б3
Основні фонди групи 3 з нормою амортизації 6 відсотків
-
-
-
Б4
Основні фонди групи 4 з нормою амортизації 15 відсотків
-
-
-
Б5
Основні фонди групи 1 з нормою амортизації нижче 2 відсотків
-
-
-
Б6
Основні фонди групи 2 з нормою амортизації нижче 10 відсотків
14300
2145
2145
Б7
Основні фонди групи 3 з нормою амортизації нижче 6 відсотків
-
-
-
Б8
Основні фонди групи 4 з нормою амортизації нижче 15 відсотків
7400
463
463
В
Нематеріальні активи
-
-
-
07
Загальна сума амортизаційних відрахувань, що відображається у рядку 07 декларації (Сума рядків з Б1 до Б8 та рядку В графи 5)
2608
Таблиця 3.
Витрати на поліпшення основних фондів, що включаються до складу валових витрат
Об'єкти поліпшення
Код рядка
Сукупна балансова вартість на початок звітного року
Сума на звітний рік(ліміт)
Фактичні обсяги поліпшень наростаючим підсумком
1 квартал
Півріччя
3 квартали
Рік
1
2
3
4
5
6
7
8
Основні фонди
4.10
21700
2170
-
-
-
-
Таблиця 4.
Прибуток від продажу землі
Показники
Код рядка
Сума
1
2
3
Прибуток від продажу землі, у тому числі: ( 01.5.1 - 01.5.2 х 01.5.3)
01.5
-
сума доходу, отримана при продажу землі
01.5.1
-
сума витрат, пов'язана iз купiвлею землі
01.5.2
-
коефiцiєнт iндексацiї витрат, визначений за нормами підпункту 8.3.3 Закону
01.5.3
Таблиця 5.
Витрати зі страхування
Показники
Код рядка
Сума
1
2
3
Сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації), у тому числі:
04.12
-
сума витрат за обов'язковими видами страхування
04.12.1
-
сума витрат за іншими видами страхування, що включаються до складу валових витрат платника (не більше значення рядка 06 декларації за звітний період, обчисленого без урахування значення рядка 04.12.2 цієї таблиці х 5/95)
04.12.2
-
Наведена інформація є достовірною
Керівник підприємства
підпис
прізвище
Головний бухгалтер
підпис
прізвище
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Податковий період 2007 року
2
2
2
2
2
2
2
2
х
1 квартал
Півріччя
Х
3 квартали
Рік
Розрахунок фінансових результатів операцій з цінними паперами, корпоративними правами та деривативами
Показники
Код рядка
Сума
Прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами, у тому числі: (сума позитивних значень рядків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
01.4
1000
Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з акціями та іншими корпоративнимиправами, у тому числі: (1 .1 - 1.2 - 1.3)
1
-
доходи звітного періоду
1.1
-
витрати звітного періоду
1.2
-
від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року
1.3
-
Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з облігаціями, у тому числі: (2.1 - 2.2 - 2.3)
2
-
доходи звітного періоду
2.1
-
витрати звітного періоду
2.2
-
від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року
2.3
-
Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з векселями, у тому числі: (3.1 - 3.2 - 3.3)
3
-
доходи звітного періоду
3.1
-
витрати звітного періоду
3.2
-
від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року
3.3
-
Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з деривативами, у тому числі: (4.1 - 4.2 - 4.3)
4
-
доходи звітного періоду
4.1
-
витрати звітного періоду
4.2
-
від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року
4.3
-
Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іпотечними сертифікатами (іпотечними сертифікатами участі та іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), у тому числі: (5.1 - 5.2 - 5.3)
5
-
доходи звітного періоду
5.1
-
витрати звітного періоду
5.2
-
від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року
5.3
-
Прибуток (+) або збиток (-) від операцій із сертифікатами фондів операцій з нерухомістю, у тому числі: (6.1 - 6.2 - 6.3)
6
-
доходи звітного періоду
6.1
-
витрати звітного періоду
6.2
-
від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року
6.3
-
Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іншими цінними паперами, у тому числі: (7.1 - 7.2 - 7.3)
7
1000
доходи звітного періоду
7.1
4000
витрати звітного періоду
7.2
3000
від'ємний фінансовий результат попереднього звітного року
7.3
-
Наведена інформація є достовірною.
Керівник підприємства
підпис
прізвище
Головний бухгалтер
підпис
прізвище
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
463.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Порядок нарахування ПДВ Податкові відрахування
Стандартні податкові відрахування Спрощена система оподаткування
Податки і збори з фізичних осіб Податкові відрахування
Амортизаційні відрахування
Відрахування з ПДВ
Відрахування ПДВ у агента
Прибутковий податок і соціальні відрахування
© Усі права захищені
написати до нас