Податковий облік

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Федеральне агентство з освіти
ГОУ ВПО "Вінницький державний ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" РІНХ ""

ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
доц. Цепілова Є.С., ст. пр. Нестеренко Н.А.
ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК
Навчально-методичний посібник
для самостійної роботи студентів
денної та заочної форми навчання
за спеціальністю 080109 - "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит"


Ростов-на-Дону 2009

Друкується за рішенням кафедри бухгалтерського обліку РГЕУ "РІНХ", протокол № 11от 27 травня 2009 р .
Автори-упорядники:
доцент кафедри бухгалтерського обліку Цепілова Є.С.,
ст. пр. кафедри бухгалтерського обліку Нестеренко Н.А.
Рецензенти: проф. кафедри бухгалтерського обліку Хахонова М.М., доц. кафедри бухгалтерського обліку Пучкова Г.В.
У навчально-методичному посібнику наведено список тем для вивчення, коротка анотація курсу, завдання для самостійної роботи студентів, тести для самоконтролю, список літератури.
Призначена для студентів денного та заочного відділення спеціальності 080109 "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит".

ПРОГРАМА КУРСУ "ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК"
ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ОБЧИСЛЕННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК І ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Податок на прибуток. Податок на додану вартість. Завдання
ТЕМА 2. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА МОДЕЛІ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ
Відмінності в нормативному регулюванні бухгалтерського та податкового обліку. Визначення та завдання податкового обліку. Принципи податкового обліку. Моделі податкового обліку. Завдання
ТЕМА 3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ БАЗИ
Визначення податкової бази по податку на прибуток. Методи визначення податкової бази. Обчислення суми податку до сплати, строки сплати податку на прибуток до бюджету. Перенесення збитків на майбутнє (ст. 283 НК РФ). Облік розрахунків з податку на прибуток (ПБУ 18/02). Визначення податкової бази по ПДВ. Завдання
ТЕМА 4. РЕГІСТРИ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ
Регістри для розрахунку податку на прибуток. Регістри для розрахунку податку на додану вартість. Завдання
ТЕМА 5. ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
Порядок визнання доходів для цілей оподаткування. Класифікація доходів. Доходи, що не враховуються при визначенні податкової бази. Податковий облік доходів від реалізації. Податковий облік позареалізаційних доходів. Завдання
ТЕМА 6. ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ВИТРАТ ОРГАНІЗАЦІЇ
Порядок визнання витрат для цілей оподаткування. Класифікація витрат. Витрати, що не враховуються при визначенні податкової бази. Податковий облік нормованих витрат. Позареалізаційні витрати. Завдання
ТЕМА 7. ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК амортизується майна
Поняття майна, що амортизується. Вартість, що амортизується. Амортизаційні групи. Способи амортизації в податковому обліку. Облік операцій з вибуття майна, що амортизується. "Амортизаційна премія". Завдання
ТЕМА 8. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОПОДАТКУВАННЯ
Основні елементи облікової політики організації для цілей оподаткування. Порядок оформлення облікової політики для цілей оподаткування. Особливості облікової політики з ПДВ. Завдання
ТЕМА 9. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ ПОДАТКОВИХ ДЕКЛАРАЦІЙ
Визначення і загальні правила подання податкових декларацій. Внесення доповнень та змін до податкової декларації. Декларація з податку на прибуток, її склад і структура. Декларація з податку на додану вартість, її склад і структура. Завдання
ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Бібліографічний список

Введення
У зв'язку з прийняттям глави 25 Податкового кодексу Російської Федерації "Податок на прибуток організацій" відбулися кардинальні зміни в системі формування податкової бази з цього податку. В даний час, відповідно до вимог глави 25 Податкового кодексу Російської Федерації податкова база за підсумками кожного звітного (податкового) періоду повинна визначатися на підставі даних податкового обліку. Таким чином, офіційно закріплене поняття "податковий облік".
Мета вивчення даної дисципліни - осмислення базових основоположних принципів методології та документування податкового обліку, правил заповнення регістрів податкового обліку, розуміння місця і значення облікової інформації в оподаткуванні, правильне її застосування для цілей обчислення податкової бази, що дозволить коректно і з найменшими витратами часу скласти декларацію з податку на прибуток, максимально поєднуючи бухгалтерський облік з податковим.
При написанні посібника автори дотримувалися думки, що податковий облік при діючому нині податковому законодавстві є самостійним об'єктом вивчення тільки в частині податку на прибуток, тому що тільки з цього податку платникам податків надано істотне право вибору.
Однак бухгалтерський облік податку на додану вартість також має суттєве фіскальне зміст, що забезпечується відповідними регістрами податкового обліку: рахунок-фактурами, книгами покупок і книгами продажів, журналами реєстрації рахунок-фактур.
Вишеобозначенние фактори пояснюють вибір податків - податку на прибуток та податку на додану вартість - для детального відображення їх розрахунку, відображення в бухгалтерському обліку та заповнення податкової декларації з ним.
Разом з тим, свідомо не торкнулися питання податкового обліку кредитних і страхових організацій, пенсійних фондів, професійних учасників ринку цінних паперів.
Даний курс тісно пов'язаний з такими дисциплінами, як "Податкове право", "Бухгалтерський (фінансовий) облік", "Податки та оподаткування" та іншими. Знання зазначених дисциплін створює основу більш глибокого засвоєння податкового обліку.
Враховано всі зміни в податковому законодавстві, які набули чинності з 1 січня 2009р.

Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ОБЧИСЛЕННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК І ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Література:
Податковий Кодекс РФ. Частина 2. Глава 25 (ст. 246, ст. 284, ст. 285, ст.306-311), Глава 21 (ст. 143-152, ст. 163-165).
Василенко О.О., Нестеренко Н.А., Цепілова Є.С. Облік і аудит оподатковуваних показників. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2009 (п. 1.1, п. 3.1).
Податок на прибуток
Платники податків.
Відповідно до ст. 246 НК РФ платниками податку на прибуток організацій визнаються:
- Російські організації;
- Іноземні організації, що здійснюють свою діяльність у РФ через постійні представництва і (або) одержують доходи від джерел у РФ.
Не є платниками всі індивідуальні підприємці, а з організацій ті, що застосовують спеціальні податкові режими. Разом з тим вони не звільняються від виконання обов'язків податкового агента та сплати за цим пунктом податку на прибуток відповідно до ст. 309-310 НК РФ.
Податковий період.
Податковий період-період часу, по закінченні якого визначається податкова база і обчислюється підлягає сплаті сума податку (п. ст. 55 НК РФ).
Поняття податкового та звітного періоду для цілей оподаткування прибутку дано у ст. 285. Податковим періодом визнається календарний рік. Звітними періодами є при щоквартальній сплаті податку - перший квартал, півріччя, 9 місяців календарного року; при щомісячних авансові платежі виходячи з фактично одержаного прибутку - місяць, два місяці, три місяці і т.д.
Податкові ставки
Відповідно до п.1 ст.53 НК РФ податкова ставка являє собою величину (відсоток) податкових нарахувань на одиницю виміру податкової бази. Податкові ставки з податку на прибуток визначаються статтею 284 НК РФ. Податкова ставка встановлюється в розмірі 20 відсотків за винятком особливих випадків, передбачених пунктами 2 - 5 цієї статті. При цьому податок, обчислений за податковою ставкою 20%, розподіляється наступним чином: у розмірі 2% - зараховується до федерального бюджету, а в розмірі 18% - зараховується до бюджетів суб'єктів Російської Федерації. Податкова ставка, що підлягає зарахуванню до бюджетів суб'єктів РФ, законами суб'єктів РФ може бути знижена для окремих категорій платників податків до 13.5%.
Випадки особливих податкових ставок:
1. Податкові ставки на доходи іноземних організацій, не пов'язані з діяльністю у Російській Федерації через постійне представництво, встановлюються у таких розмірах: 1) 10 відсотків 2) 20 відсотків
2. До податкової базі, яка визначається за доходами, отриманими у вигляді дивідендів, застосовуються такі ставки: 1) 9 відсотків 2) 15 відсотків, 3) 0 відсотків.
3. До податкової базі, яка визначається за операціями з окремими видами боргових зобов'язань, застосовуються наступні податкові ставки: 1) 15 відсотків; 2) 9 відсотків 3) 0 відсотків
4. Для ЦБ РФ по діяльності виконуваної відповідно до закону "Про Центральний банк РФ" ставка податку на прибуток дорівнює 0%.
5. Для сільгосптоваровиробників, не перейшли на сплату єдиного сільськогосподарського податку, ставка податку на прибуток встановлена ​​в таких розмірах: 2004-2012 рр. .- 0%, 2013-2015 рр. .- 18%,, починаючи з 2016р. - Відповідно до п. 1 ст. 284 НК РФ.
Сума податку, обчислена за податковими ставками, відмінним від 20%, підлягає зарахуванню у федеральний бюджет.
Податок на додану вартість
Платники податків.
Платниками податку є:
- Організації,
- Індивідуальні підприємці,
- Інші особи у зв'язку з переміщенням товарів через митний кордон РФ.
Відповідно до ст. 145 платники податків мають право отримати звільнення від сплати ПДВ, якщо за три попередніх послідовних календарних місяці сума виручки від реалізації без урахування ПДВ не перевищила два мільйони рублів.
Податковий період.
З 1 січня 2008 р . для всіх платників податків (в т.ч. податкових агентів) незалежно від розміру їхнього виторгу податковий період з ПДВ дорівнює кварталу (ст. 163 НК РФ).
Податкові ставки (ст. 164 НК РФ):
- 0 відсотків;
- 10 відсотків;
- 18 відсотків.
Завдання:
1.1 ТОВ "Х" за підсумками 2009р прийняло рішення про щоквартальне розподіл чистого прибутку між учасниками товариства. За 1 квартал звітного року прибуток для цілей оподаткування склала 200 000 руб., Ставка податку на прибуток - 20%. Частки учасників, пропорційно якими розподіляється прибуток, наступні: громадянин Росії Іванов Р.А. - 30%; іноземна фірма "Z", що діє на території РФ через постійне представництво - 60%; російське ТОВ "У" - 10%.
Визначте податки, утримані з учасників товариства, а також хто і в які терміни їх сплачує.
1.2 ВАТ "Х" прийняло рішення про щоквартальну виплату 20% чистого прибутку у вигляді дивідендів між акціонерами товариства. За 1 квартал 2009 р . оподатковуваний прибуток склав 200 000 руб., податок на прибуток - 20%. Акції учасників, пропорційно якими розподіляються дивіденди, наступні: громадянин Росії Іванов Р.А. - 10%; іноземна фірма "Z", що діє на території РФ без організації постійного представництва - 40%; російське ТОВ "У" - 20%, іноземний громадянин Сміт - 30%.
Визначте податки, утримані з учасників товариства, хто і в які терміни сплачує їх.
1.3 Іноземна юридична особа отримала дохід, незв'язаний з діяльністю в РФ через постійне представництво, з джерел, що знаходяться на території Російської Федерації на 1 кв. звітного року:
За управлінські послуги - 6000 дол., Дивіденди -10 000 дол.
Визначте суму податку, належного до сплати в бюджет. В які терміни, якій валюті і ким проводиться сплата?
1.4 Організація на одній і тій же площі (площа торгового залу менше 150 кв. м .) Та одними і тими ж працівниками здійснює оптову та роздрібну торгівлю. За даними податкового обліку закупівельна вартість реалізованого товару склала 200000 руб. (З ПДВ), оптовий товарообіг - 210 000 руб. (Без ПДВ), роздрібний - 150 000 руб. Податок на майно з організації в цілому - 4000руб., Заробітна плата персоналу без нарахувань на неї - 40000 руб., Накладні витрати, прийняті для цілей оподаткування - 6000 руб., Сума ЕНВД за звітний період - 5500 руб., Земельний податок 500 руб.
Визначити податок на прибуток.
1.5 Товариство відправило 16 січня 2009 р . до податкової інспекції повідомлення і документи, що підтверджують її право на звільнення від ПДВ з 1 січня 2009 р . Станом на 1 січня 2009 р . на складі організації знаходилися матеріали вартістю 468 000 руб. ПДВ за ними у розмірі 84 240 руб. вже був прийнятий до відрахування. За станом на цю ж дату на балансі товариства значилися також основні засоби первісною вартістю 2180 000 руб. ПДВ по них у розмірі 392 400 руб. також був прийнятий до відрахування. Залишкова вартість основних засобів -1580 000 руб.
Визначити, суму ПДВ, що підлягає відновленню в бюджет.
Яка сума ПДВ повинна бути відображена в податковій декларації за IV квартал 2008р.?
1.6 000 "Факел" виробляє два види продукції, один з яких оподатковується ПДВ, а інший - ні. Виробництво і того й іншого виду продукції здійснюється в одному і тому ж цеху, який взятий в оренду. У I кварталі 2009 р . вартість оренди цеху склала 499 200 руб., в тому числі ПДВ - 76149 руб. Виручка за цей же квартал склала:
- Від продажу неоподатковуваної податком продукції -1368 000 руб.;
-Від продажу оподатковуваної продукції - 2133000 крб. (У тому числі ПДВ - 325374 крб.).
Визначити суму ПДВ, яку організація може прийняти до відрахування.

Тема 2. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА МОДЕЛІ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ
Література:
Нестеренко Н.А., Цепілова Є.С. Податковий облік. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2008 (гл. 3).
Відмінності в нормативному регулюванні бухгалтерського та податкового обліку
На відміну від чотириступінчастою нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, база податкового обліку представлена ​​Податковим Кодексом РФ і накопичується на основі його облікової політики для цілей оподаткування. Порядок ведення податкового обліку регулюється Податковим кодексом Російської Федерації. При цьому правила обліку об'єктів для цілей оподаткування не завжди збігаються з правилами, встановленими в нормативних документах, що регламентують бухгалтерський облік.
Стан системи податкового обліку з податку на прибуток та з податку на додану вартість на сьогоднішній день можна охарактеризувати наявністю законодавчих норм, що містяться у главах 21 і 25 НК РФ (з урахуванням всіх змін і доповнень), ПБО 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток організацій ", накопиченого практичного досвіду з ведення податкового обліку. Методичні рекомендації щодо застосування глав 21 і 25 НК РФ скасовані.
Визначення та завдання податкового обліку
У ст. 313 НК РФ дано таке визначення податкового обліку: "Податковий облік - система узагальнення інформації для визначення податкової бази по податку на основі даних первинних документів, згрупованих відповідно до порядку, передбаченого цим Кодексом".
Статтею 313 НК РФ визначено завдання податкового обліку. У ньому повинна бути сформована наступна інформація: про суми доходів і витрат у поточному звітному (податковому) періоді, про частку витрат, що враховуються для цілей оподаткування в поточному звітному (податковому) періоді; про суму витрат майбутніх періодів, що підлягають віднесенню на витрати в наступних звітних (податкових) періодах; про створюваних резервах; про суму платежів до бюджету та заборгованості з податку на прибуток на певну дату.
Користувачі податкового обліку: внутрішні (керівники, акціонери, працівники) і зовнішні (податкові органи, аудитори, контролюючі та перевіряючі органи).
Вимірники: грошові (рубль).
Документи податкового обліку з податку на прибуток: розроблювальні таблиці, довідки бухгалтера, регістри податкового обліку, що групує інформацію про об'єкти оподаткування.
Документи податкового обліку з податку на додану вартість: рахунок-фактури, книги покупок і книги продажів, журнали реєстрації рахунків-фактур.
Принципи податкового обліку
У главі 25 НК РФ знайшли відображення такі принципи ведення податкового обліку: грошового виміру, майнової відокремленості, безперервності діяльності організації, тимчасової визначеності фактів господарської діяльності (принцип нарахування), послідовності застосування норм і правил податкового обліку, рівномірності визнання доходів і витрат.
Фундаментальний в бухгалтерському обліку принцип подвійного запису, в податковому обліку не застосовується. Принцип тимчасової визначеності фактів господарської діяльності (принцип нарахування) у податковому обліку є домінуючим. Згідно з ним доходи (витрати) визнаються у тому звітному (податковому) періоді, в якому вони мали місце, незалежно від фактичного надходження (виплати) грошових коштів, іншого майна (робіт, послуг) і (або) майнових прав.
Моделі податкового обліку
Статтею 313 НК РФ встановлено, що у випадку, якщо в регістрах бухгалтерського обліку міститься недостатньо інформації для визначення податкової бази відповідно вимог глави 25 НК РФ платник податків має право самостійно доповнювати регістри бухгалтерського обліку додатковими реквізитами, формуючи тим самим регістри податкового обліку, або ввести самостійні регістри податкового обліку. Для систематизації та накопичення інформації, наприклад, про доходи та витрати, що формують податкову базу організації, можуть бути використані:
- Регістри бухгалтерського обліку:
- Регістри бухгалтерського обліку, доповнені необхідними реквізитами при недостатності інформації для визначення податкової бази:
- Аналітичні регістри податкового обліку.
Таким чином, платник податку може вибрати одну з трьох моделей податкового обліку з урахуванням ступеня його автономності по відношенню до системи бухгалтерського обліку.
Модель 1. Дана модель передбачає використання самостійних аналітичних регістрів податкового обліку, при цьому податковий облік ведеться паралельно з бухгалтерським. Аналітичні регістри податкового обліку складаються на основі первинних документів, згрупованих відповідно до порядку, передбаченого податковим законодавством, і являють собою зведені форми систематизації даних податкового обліку за звітний (податковий) період.
Модель 2. В основу цієї моделі покладені дані, що формуються в системі бухгалтерського обліку. При цьому регістри бухгалтерського обліку доповнюються реквізитами, необхідними для визначення податкової бази, тим самим формуються комбіновані регістри, що використовуються для податкового обліку.
Модель 3. У даній моделі використовуються регістри і бухгалтерського та податкового обліку. У тому випадку, якщо порядок угруповання та обліку об'єктів і господарських операцій для цілей оподаткування не відрізняється від порядку, встановленого правилами бухгалтерського обліку, доцільно застосовувати бухгалтерські регістри. На відміну від моделі 1 підставою для складання аналітичних регістрів податкового обліку є не первинні облікові документи, а регістри бухгалтерського обліку і бухгалтерські довідки. Дана модель дозволяє в максимальному ступені використовувати дані бухгалтерського обліку і, в кінцевому рахунку, зближує дві системи обліку.
Завдання:
2.1. Порівняти системи бухгалтерського і податкового обліку в РФ
2.2. Особливості податкового обліку в зарубіжних країнах
2.3 Основні тенденції та проблеми розвитку податкового обліку в Росії
2.4. Застосування ст. 40 НК РФ в податковому обліку.

Тема 3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ БАЗИ
Література:
Податковий Кодекс РФ. Частина 1 ст. 53, 54, 57, 58, 122. Частина 2. Ст. 153-162, 166-167, 271-274, 283, 286-288
ПБО 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток"
Нестеренко Н.А., Цепілова Є.С. Податковий облік. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2008 (гл. 4).
Визначення податкової бази по податку на прибуток
У ст. 53 НК РФ дано поняття податкової бази, яка являє собою вартісну, фізичну або іншу характеристику об'єкта оподаткування, тобто податкова база - це кількісне вираження об'єкта оподаткування.
Відповідно до статті 313 НК РФ платники податків обчислюють
податкову базу по податку на прибуток за підсумками кожного звітного (податкового) періоду на основі даних податкового обліку. Відповідно до статті 274 НК РФ податковою базою визнається грошовий вираз прибутку, що підлягає оподаткуванню, визначається відповідно до статті 247 НК РФ, відповідно до якої прибутком для російських організацій визнається отримані доходи, зменшені на величину зроблених витрат, визначених відповідно до гл. 25 НК.
При визначенні податкової бази прибуток, що підлягає оподаткуванню, визначається наростаючим підсумком з початку податкового періоду. У випадку, якщо у звітному (податковому) періоді платником податку отримано збиток, то в даному звітному (податковому) періоді податкова база визнається рівною нулю. Визначення збитку дано в п. 8 статті 274 НК РФ - "негативна різниця між доходами і витратами, визначеними відповідно до гл.25 НК РФ". Податкова база з прибутку, що обкладається за різними ставками, визначається окремо, відповідно ведеться окремий облік доходів і витрат.
Для правильного визначення прибутку порівнюють доходи і витрати, пов'язані тільки до одного періоду.
Методи визначення податкової бази
Існують два основні методи формування податкової бази по податку на прибуток - касовий і нарахування. Підприємства самостійно вибирають один з методів, при цьому застосування касового методу обмежено.
При методі нарахування доходи та витрати визнаються у тому звітному (податковому) періоді в якому вони мали місце, незалежно від фактичного надходження (виплати) грошових коштів, іншого майна (робіт, послуг) і (або) майнових прав. Моменти виникнення доходів і витрат при методі нарахування визначені, відповідно, статтями 271 і 272 НК РФ.
Організації, у яких в середньому за попередні чотири квартали сума виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) цих організацій без урахування ПДВ не перевищила одного мільйона рублів за кожний квартал, мають право враховувати дату виникнення доходів і витрат згідно зі статтею 273 НК РФ, т. е. використовувати касовий метод. Тоді датою отримання доходу (як від реалізації, так і позареалізаційного) визнається день надходження коштів на рахунки в банках або в касу, майна (робіт, послуг) або майнових прав, або погашення заборгованості іншим способом. Для визначення можливості застосовувати касовий метод організація щоквартально обчислює вищезгаданий показник шляхом підсумовування виручки за попередні чотири квартали і ділення суми на чотири. У разі, якщо отриманий показник виявиться більше одного мільйона рублів, платник податків зобов'язаний перейти на метод нарахування з початку податкового періоду, протягом якого було допущено таке перевищення і, відповідно, представити заяви про доповнення і зміни Декларації за минулі звітні періоди і самі уточнені Декларації.
Новостворені організації, у зв'язку з тим, що в попередні періоди у них не було виручки, можуть застосовувати касовий метод поки що не зможуть розрахувати цей показник.
Обчислення суми податку до сплати. Терміни сплати податку на прибуток до бюджету
Згідно з п. 1 ст. 287 НК РФ в загальному випадку податок на прибуток, що підлягає перерахуванню до бюджету після закінчення (звітного) податкового періоду, сплачується не пізніше терміну, встановленого ст. 289 НК РФ для подання податкових декларацій за відповідний податковий період.
Платежі з податку на прибуток протягом року називаються в НК РФ авансовими, тому що податковий період з цього податку - календарний рік, отже, всі виплати посеред року є авансовими. Спрощено можна виділити три способи сплати.
1.Ежеквартально. За підсумками кожного кварталу обмежений згідно з п. 2,3 ст. 286 НК РФ коло платників податків обчислює суму квартального авансового платежу виходячи із ставки податку та фактично отриманої оподатковуваного прибутку, розрахованого наростаючим підсумком з урахуванням раніше нарахованих сум авансових платежів. Тобто, сплачують податок 4 рази на рік до 28 числа після закінчення кожного кварталу, за підсумками року - не пізніше 28 березня наступного року.
2. Щомісяця і щокварталу. Авансові платежі здійснюються рівними частками в розмірі однієї третини фактично сплаченого квартального авансового платежу за попередній квартал - у термін до 28 числа кожного місяця. При цьому сума квартальних авансових платежів визначається виходячи з отриманої у звітному періоді прибутку з урахуванням раніше нарахованих сум щомісячних і щоквартальних авансових платежів - у термін до 28 числа місяця, наступного за звітним, за рік - до 28 березня. Якщо виходить від'ємне значення (прибуток останнього кварталу значно скоротилася), то квартальний платіж не здійснюється, відповідно не здійснюються і щомісячні платежі в наступному кварталі. Декларація в такому випадку подається щоквартально.
3.Согласно п. 2 ст. 286 НК РФ платники податків мають право перейти на вирахування щомісячних авансових платежів виходячи з фактично одержаного прибутку - тобто 12 разів на рік не пізніше 28 числа місяця, наступного за звітним. У цьому випадку сума авансових платежів визначається платниками податків виходячи зі ставки податку та фактично отриманого прибутку, що розраховується наростаючим підсумком з початку податкового періоду до закінчення відповідного місяця з урахуванням раніше нарахованих сум авансових платежів. При цьому платник податків має право перейти на сплату щомісячних авансових платежів виходячи з фактичного прибутку, повідомивши про це податковий орган не пізніше 31 грудня року, що передує податковому періоду, в якому відбудеться перехід на цю систему сплати авансових платежів.
При будь-якому з варіантів система сплати авансових платежів не може змінюватися платником податку протягом податкового періоду. Нарахування податку на прибуток відображається у бухгалтерському обліку наступного записом:
Дебет рахунку 99 Кредит рахунку 68.
Перенесення збитків на майбутнє (ст. 283 НК РФ)
Отриманий збиток фірма має право протягом наступних 10 років списувати у зменшення оподатковуваного прибутку без обмежень. Збитки списуються в порядку їх отримання, тобто спочатку збиток більш раннього періоду, а потім після його остаточного списання - більш пізнього, причому необов'язково рівномірно.
У регістрах бухгалтерського обліку поточного періоду зменшення оподатковуваного прибутку на суму збитку минулих років як витрати не відбивається. Отже, в податковому обліку звітного року сума витрат, що зменшують оподатковувану базу (за інших рівних умовах) буде більше, ніж у бухгалтерському обліку.
Згідно ПБУ 18/02 збиток для цілей оподаткування прибутку, який буде зменшувати базу оподаткування в наступні роки, зізнається тимчасовою різницею, і, отже, веде до нарахування відстроченого податкового активу:
Дебет рахунку 09 Кредит рахунку 68.
У період погашення збитку сума нарахованого відкладеного податкового активу буде зменшуватися зворотним записом:
Дебет рахунку 68 Кредит рахунку 09.
Облік розрахунків з податку на прибуток (ПБУ 18/02)
Положення з бухгалтерського обліку "Облік розрахунків з податку на прибуток" ПБУ 18/02, затверджене наказом Мінфіну Росії від 19.11.2002 № 114н, ввело вимога про відображення розбіжностей між бухгалтерським і податковим обліком в бухгалтерській звітності. ПБО 18/02 обов'язкове для застосування всіма організаціями, крім суб'єктів малого підприємництва, а також кредитних, страхових організацій та бюджетних установ. Кожне розходження між бухгалтерським і податковим прибутком відбивається на рахунках бухгалтерського обліку двічі - спочатку в сумі відхилень при обчисленні податкової бази, а потім у вигляді різниці між "бухгалтерським" і "податковим" податком на прибуток.
Згідно ПБУ 18 \ 02 різниці можуть бути двох видів: постійні і тимчасові.
Постійні різниці - це доходи і витрати, які формують бухгалтерський прибуток (збиток), тобто враховуються для цілей бухгалтерського обліку, але виключаються з податкової бази по податку на прибуток, що визначається відповідно до глави 25 НК РФ, як у поточному звітному періоді, так і у всіх наступних звітних періодах. Іншими словами, постійні різниці - це відмінності бухгалтерського та податкового обліку, які не будуть усунуті ніколи. До постійних різницями, наприклад, відносяться доходи, які не підлягають обліку для цілей розрахунку оподатковуваного прибутку відповідно до статті 251 НК РФ, але враховуються для цілей бухгалтерського обліку. До постійних різницями належать витрати, які не підлягають обліку для цілей розрахунку оподатковуваного прибутку відповідно до статті 270 НК РФ, наднормативні нормовані витрати, що обліковуються в бухгалтерському обліку. Постійна різниця виникає і в тому випадку, коли організація після затвердження звітності за попередній рік, виявляє пов'язані з нього доходи та видатки.
Постійні різниці при множенні на ставку податку призводять до формування постійного податкового активу (ПНА) або постійного податкового зобов'язання (ВНО), які відображається у бухгалтерському обліку наступного записом:
ПНО - Дебет рахунку 99 Кредит рахунку 68,
ПНА - Дебет рахунку 68 Кредит рахунку 99.
Під тимчасовими різницями, згідно з ПБО 18 \ 02, розуміються доходи і витрати, що формують бухгалтерський прибуток (збиток) в одному звітному періоді, а податкову базу по податку на прибуток - в іншому або в інших звітних періодах.
Тимчасові різниці при формуванні оподатковуваного прибутку призводять до утворення відкладеного податку на прибуток. Під відкладеним податком на прибуток розуміється сума, яка впливає на величину податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету у наступному за звітним або в наступних звітних періодах. Тимчасові різниці в залежності від характеру їх впливу на оподатковуваний прибуток (збиток) поділяються на: тимчасові різниці і оподатковувані тимчасові різниці.
Тимчасові різниці приводять до утворення відкладеного податку на прибуток, який має зменшити суму податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету у наступному за звітним або в наступних звітних періодах. При множенні тимчасовою різниці на ставку податку утворюється відкладений податковий актив, нарахування якого відображається у бухгалтерському обліку наступного записом: Дебет рахунку 09 Кредит рахунку 68.
Оподатковувані тимчасові різниці при формуванні оподатковуваного прибутку (збитку) призводять до утворення відкладеного податку на прибуток, який повинен збільшити суму податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету у наступному за звітним або в наступних звітних періодах. При множенні оподатковуваного тимчасової різниці на ставку податку утворюється відстрочене податкове зобов'язання, нарахування якого відображається наступним бухгалтерським записом: Дебет рахунку 68 Кредит рахунку 77.
Визначення податкової бази по ПДВ
Податкова база при реалізації товарів, робіт, послуг визначається як їх вартість, обчислена виходячи з цін, що визначаються відповідно до ст. 40 НК РФ, з урахуванням акцизів і без включення до них ПДВ.
Моментом визначення податкової бази є найбільш рання з наступних дат:
- День відвантаження (передачі) товарів, робіт, послуг, майнових прав;
- День їх оплати, в т.ч. часткової оплати.

Завдання:
3.1. Обчислення розміру авансових платежів з податку на прибуток організацією, сплачують їх тільки щоквартально
За I квартал 2009 р . організація отримала прибуток у розмірі 10000 крб., за півріччя - 50000 руб., 3а 9 міс. 70000 руб., За 12 міс. 100000руб. Розрахувати розмір платежів з податку на прибуток за 2009р. й визначити терміни його сплати.
3.2. Обчислення розміру щомісячного авансового платежу з податку на прибуток організацій, що розраховують його виходячи з 1 / 3 попереднього квартального платежу з податку.
За I квартал 2009 р . організація отримала прибуток у розмірі 10000 крб., а за перше півріччя - 50000 руб., 3а 9 міс. 90000 крб., За 12 міс. 100 000руб. За 1 квартал 2010 р . - 5000 руб. Розрахувати розмір платежів з податку на прибуток у 2009 - 10 г . Р. й визначити терміни його сплати.
3.3. Обчислення щомісячних авансових платежів, виходячи з фактично одержаного прибутку.
Оподатковуваний прибуток у 2009р. склала: січень - 300000 крб., лютий 320 000 руб., березень - 290000 крб., квітень - 350000 крб., травень - 450000 крб., червень - 390000 крб., липень - 400000 крб., серпень - 470000 крб., вересень - 490000 крб., жовтень - 480000 крб., листопад - 450000 крб., грудень - 430000 крб. Розрахувати суми авансових платежів та вказати терміни їх сплати.
3.4. Порівняти розподіл у часі сплачених організацією суми податку при виборі різних способів сплати податку на прибуток (три варіанти).
Оподатковуваний прибуток за перші шість місяців 2009 року склала:
100 000 руб. - Прибуток січня;
200 000 руб. - Прибуток лютого;
150 000руб. - Прибуток березня;
40 000 руб. - Прибуток квітня;
(50000) руб. - Збиток травня;
(350000) руб. - Збиток червня.
3.5. Розрахунок поточного податку на прибуток відповідно до ПБУ 18/02.
У Формі № 2 організація відобразила прибуток у розмірі 100000 руб., Ставка податку на прибуток 20%. У податковому обліку застосовується касовий метод. При цьому прибуток для цілей оподаткування склав іншу величину в силу наступних факторів: - представницькі фактичні витрати перевищили обмеження щодо представницьких витрат, які застосовуються для цілей оподаткування на 1000 руб.; - Амортизаційні відрахування для цілей бухгалтерського обліку склали 4200 руб., Для цілей податкового обліку 4000 руб.; - нарахований, але не отриманий процентний дохід від пайової участі в діяльності іншої організації в розмірі 2500 руб.
Розрахувати податок на прибуток до сплати в бюджет, відобразити на рахунках бухгалтерського обліку постійні і тимчасові різниці і що утворилися в їх результаті активи і зобов'язання.
3.6. Визначення права на застосування касового методу при формуванні оподатковуваного прибутку
Виручка організації без ПДВ склала (в рублях): 1 квартал 2008р. - 900000, 2 квартал 2008р. - 800000; 3 квартал 2008р. - 1200000; 4 квартал 2008р. - 950000; 1 квартал 2009р. - 750000; 2 квартал 2009р. - 1300000; 3 квартал 2009р. - 600000; 4 квартал 2009 - 700000.
Визначити, чи можливо застосування касового методу при формуванні оподатковуваного прибутку в 2008 - 2010рр.
3.7. За підсумками 2007р. збиток ТОВ "Сатурн" склав 500000 крб., в 2008р. фірма отримала оподатковуваний прибуток - 200000 крб., в 2009 - 250000 крб., в 2010р. - 190000 крб.
Розрахувати податок на прибуток за 2007-10 рр.. при перенесенні отриманих раніше збитків на майбутні періоди.
3.8 Організація "Актив" 20 лютого 2009 року прийняла до бухгалтерського обліку об'єкт основних засобів первісною вартістю 120 000 руб. з терміном корисного використання 5 років.У метою бухгалтерського обліку організація здійснювала нарахування амортизації шляхом застосування способу зменшуваного залишку, а з метою визначення податкової бази по податку на прибуток - лінійним методом. Визначити тимчасовою різницею при визначенні податкової бази по податку на прибуток і відстрочений податковий актив при складанні бухгалтерської звітності та податкової декларації з податку на прибуток за 2009р.

ТЕМА 4. РЕГІСТРИ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ
Література:
Податковий Кодекс РФ. Частина 2. Ст. 313-315
Василенко О.О., Нестеренко Н.А., Цепілова Є.С. Облік і аудит оподатковуваних показників. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2009 (п. 1.1).
Захар'їн В.Р. Податковий облік. - М.: ГроссМедіа, 2007 (гл. 2).
Нестеренко Н.А., Цепілова Є.С. Податковий облік. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2008 (гл. 5).
Регістри для розрахунку податку на прибуток
Для ведення податкового обліку з податку на прибуток можуть бути використані як бухгалтерські, так і аналітичні регістри податкового обліку. Вимоги до аналітичних регістрів податкового обліку встановлені в ст. 313 і 314 НК РФ. Вони багато в чому схожі з вимогами до регістрів бухгалтерського обліку, встановленими у ст. 10 Федерального закону "Про бухгалтерський облік". Відмінності: систематизація даних первинних облікових документів в регістрах податкового обліку провадиться на основі їх групування без відображення на рахунках бухгалтерського обліку.
Форми зазначених регістрів розробляються платником податку самостійно. Регістри податкового обліку можуть вестися у вигляді спеціальних форм на паперових носіях, в електронному вигляді і (або) на електронних носіях. Форми регістрів податкового обліку, порядок відображення в них аналітичних даних податкового обліку і даних первинних облікових документів встановлюються у додатках до облікової політики для цілей оподаткування.
Для надання практичної допомоги організаціям-платникам податків Міністерством Російської Федерації по податках і зборах рекомендована система регістрів податкового обліку для обчислення прибутку відповідно до норм глави 25 НК РФ (51 регістр). Усі пропоновані регістри розділені на наступні групи:
- Регістри проміжних розрахунків;
- Регістри обліку стану одиниці податкового обліку;
- Регістри обліку господарських операцій;
- Регістри формування звітних даних;
- Регістри обліку цільових коштів неприбутковими організаціями.
Регістри для розрахунку податку на додану вартість
Платники ПДВ зобов'язані складати рахунки-фактури на реалізацію продукції (робіт, послуг), порядку складання рахунків-фактур присвячена ст. 169 НК РФ. Постановою Уряду Російської Федерації від 02.12.2000 N 914 було затверджено Правила ведення журналів обліку отриманих і виставлених рахунків-фактур, книг покупок і книг продажів при розрахунках з податку на додану вартість.
В даний час для обліку ПДВ необхідні такі документи:
-Рахунки-фактури, заповнені згідно з НК РФ;
-Журнали обліку рахунків-фактур;
-Книги продажів і покупок;
-Розрахункові документи, в яких ПДВ виділяється окремою сумою (платіжні доручення, прибуткові касові ордери тощо);
-Первинні облікові документи, в яких ПДВ виділяється окремою сумою (накладні, акти приймання-здачі робіт тощо);
-Спеціальні додаткові розрахунки за окремими операціями (бухгалтерська довідка);
-Бухгалтерські регістри.
Рахунки-фактури є основними первинними документами податкового обліку ПДВ, журнали обліку рахунків-фактур, книги покупок і продажів - зведеними податковими регістрами. При правильному веденні бухгалтерського і податкового обліку дані бухгалтерських регістрів і зведених податкових регістрів з ПДВ повинні збігатися.
Завдання:
4.1. Скласти регістр-розрахунок нормованих витрат на рекламу (довільними даними).
4.2. Заповнити рахунок-фактуру (довільними даними).

Тема 5. ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
Література:
Податковий Кодекс РФ. Частина 2. Ст. 248-251, 271, 273, 316, 317, 318-320, 326-329
Захар'їн В.Р. Податковий облік. - М.: ГроссМедіа, 2007 (гл. 2)
Нестеренко Н.А., Цепілова Є.С. Податковий облік. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2008 (гл. 6).
Порядок визнання доходів для цілей оподаткування. Класифікація доходів
Глава 25 не містить поняття "дохід", отже, потрібно виходити з терміна, даного в статті 41 частини першої НК РФ: "Доходом визнається економічна вигода в грошовій або натуральній формі, що враховується в разі можливості її оцінки й у тій мірі, в якій таку вигоду можна оцінити, і визначається у відповідності з розділами "Податок на доходи фізичних осіб", "Податок на прибуток організацій".
Підставою для визначення доходів є первинні облікові документи та регістри податкового обліку. Стаття 315 НК РФ містить перелік показників, які необхідні для визначення доходів і які повинні бути присутніми в податковому обліку.
При визначенні доходів з них виключаються суми відшкодовуються податків (ПДВ, акциз), пред'явлені платником податку набувачеві товарів (робіт, послуг, майнових прав). Якщо ціна реалізованого товару виражена в іноземній валюті, то сума виручки перераховується в рублі за курсом ЦБ РФ на дату реалізації.
Для цілей оподаткування доходи організацій з тривалим (більше одного податкового періоду) технологічним циклом, у разі якщо умовами укладених договорів не передбачена поетапна здача робіт, послуг обумовлюються в особливому порядку. Податковий кодекс пропонує два способи розподілу "ціни договору": 1. рівномірно;. 2. пропорційно частці фактичних витрат звітного періоду у загальній сумі видатків, передбачених у кошторисі.
У разі якщо в організації є доходи, що обкладаються за ставками податку на прибуток, відмінним від основної (20%), то необхідно вести окремий облік даних доходів.
Згідно зі ст. 248 НК РФ доходи для цілей оподаткування поділяються на:
1. доходи від реалізації товарів (робіт, послуг) та майнових прав;
2. позареалізаційні доходи.
Доходи, що не враховуються при визначенні податкової бази
Відповідно до ст. 251 НК РФ при визначенні податкової бази не враховуються багато доходи, отримані у вигляді цільового фінансування і цільових надходжень, при розрахунках із засновниками (учасниками), в результаті здійснення державних програм, а також грошові кошти та майно, які при їх одержанні не переходять назавжди в власність організації (аванси, застава тощо).
Податковий облік доходів від реалізації
Відповідно до ст. 249 НК РФ доходи від реалізації представляють собою виручку від реалізації товарів (робіт, послуг) як власного виробництва, так і раніше придбаних, та виручку від реалізації майнових прав. У будь-якому випадку, доходи визнаються в складі доходів від реалізації в тому випадку, якщо вони проводяться систематично і є одним із видів діяльності організації. При цьому порядок визначення виручки від реалізації цінних паперів встановлюється спеціальними положеннями гл. 25 НК РФ. Податковий облік доходів має вестися окремо за видами діяльності, якщо для даного виду діяльності передбачений інший порядок оподаткування, інша ставка податку або відмінний від загального порядок обліку прибутку та збитку, отриманих від даного виду діяльності.
Податковий облік позареалізаційних доходів
Перелік позареалізаційних доходів наведено у ст. 250 НК РФ. Вартість безоплатно отриманого майна (робіт, послуг), майнових прав включається у позареалізаційні доходи в тому періоді, коли вони були отримані. Крім того, Податковий кодекс поклав на платника податків обов'язок підтверджувати ринкову ціну (або залишкову вартість майна у попереднього власника) документально або шляхом незалежної оцінки.
Завдання:
5.1. 15 січня 2009р. придбано 1000 шт. облігацій федеральної позики номінальною вартістю 1000 руб. по 950 руб. за 1 одиницю, в тому числі накопичений купонний дохід - 10 руб. 68 коп. за 26 днів з дати випуску облігацій. Прибутковість 15% річних. Дохід емітента по першому купону виплачений 21 березня 2009р. Купонний період склав 92 дня. Звітний період - місяць.
Розрахувати процентний дохід за січень, лютий, березень 2009р. Як змінився б процентний дохід, якщо цінні папери були придбані до 1 січня 2009р.?
5.2. Вексель, виданий на певний термін, номінальною вартістю 100000 руб. придбаний за 95000 руб. Кількість днів з дати придбання до дати пред'явлення до платежу дорівнює 200. Кількість днів з дати придбання до кінця звітного періоду - 40.
Визначити дохідність до погашення, суму отриманого доходу для цілей оподаткування.
5.3. Вексель зі строком платежу "за пред'явленням" номінальною вартістю 10 000 руб. придбаний за 95000 руб. через 50 днів з дати випуску. До кінця звітного періоду залишилося 40 днів.
Визначити дохідність до погашення, суму отриманого доходу для цілей оподаткування.

Тема 6. ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ВИТРАТ ОРГАНІЗАЦІЇ
Література:
Податковий Кодекс РФ. Частина 2. Ст. 252-255,260-270, 272,273, 324, 325
Захар'їн В.Р. Податковий облік. - М.: ГроссМедіа, 2007 (гл. 3).
Нестеренко Н.А., Цепілова Є.С. Податковий облік. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2008 (гл. 7).
Порядок визнання витрат для цілей оподаткування
Відповідно до ст. 252 НК РФ витратами зізнаються обгрунтовані й документально підтверджені витрати (або збитки), здійснені (понесені) платником податків. Таким чином, податкове законодавство розмежовує поняття "витрати (збитки)" і "витрати". Не всі витрати (збитки), здійснені (понесені) організаціями, можуть бути визнані витратами для цілей оподаткування. Для цього, витрати (або збитки) повинні відповідати двом вимогам: 1. бути обгрунтованими і 2. документально підтвердженими.
Під обгрунтованими витратами розуміють економічно виправдані витрати, вироблені для здійснення діяльності, спрямованої на одержання доходу. Отже, витрати організації трансформуються у витрати, визнані для цілей оподаткування, якщо вони можуть бути співвіднесені з доходами і буде доведено їх зв'язок з діяльністю організації.
Якщо зазначені умови не виконуються, витрати платника податку не визнаються для цілей оподаткування. Перелік витрат, що не враховуються з метою оподаткування, наведений у ст. 270 НК РФ. Так, не враховуються багато платежі та інші витрати, зроблені платником податку у вигляді авансів, платежів з податків, що сплачуються у зв'язку з застосуванням спеціальних режимів, платежів та внесків до деяких фондів, невиробничі витрати і т.п. При цьому більшість таких витрат не відноситься до витрат організації і в бухгалтерському обліку.
Таким чином, бухгалтерський та податковий облік витрат будується за одним і тим же правилам і відрізняється лише принципами групування витрат за їх видами, статтями і елементами витрат, а також переліком витрат, що не визнаються такими для цілей бухгалтерського або податкового обліку. Крім того, частина витрат, що враховуються в бухгалтерській собівартості в повному обсязі, для цілей оподаткування враховується не повністю або включається до складу витрат особливому порядку.
Класифікація витрат
Ст. 252 НК РФ встановлює, що якщо деякі витрати з рівними підставами можуть бути віднесені одночасно до кількох видів витрат, то платник податку має право самостійно визначити до якої саме групи він віднесе такі витрати, закріпивши свій вибір в обліковій політиці для цілей оподаткування.
Існує декілька критеріїв класифікації видатків.
Перший критерій - за часом прийняття до обліку, відповідно до якого витрати для цілей оподаткування повинні поділятися на витрати, що обліковуються в поточному звітному (податковому) періоді, і витрати, здійснені в поточному періоді, але враховуються в майбутніх періодах. При цьому глава 25 НК РФ передбачає два випадки виникнення "податкових" витрат майбутніх періодів: при обліку частині витрат на НДДКР (ст. 262), на освоєння природних ресурсів (ст. 261, 325). В інших випадках платник податків керується власною думкою щодо принципу рівномірності.
Другий критерій - залежно від характеру витрат, умов їх здійснення і напрямків діяльності платника податку витрати поточного звітного періоду поділяються на дві групи (ст. 253 і 254 НК РФ):
1. пов'язані з виробництвом і реалізацією (всі витрати організації по звичайних видах діяльності, а також витрати, пов'язані з реалізацією майна, майнових прав - у бухгалтерському обліку вони відображаються за дебетом рахунків 90 і 91),
2. позареалізаційні витрати (всі інші витрати - у бухгалтерському обліку вони відображаються за дебетом рахунків 99 і 91).
Порядок віднесення зазначених витрат до витрат на виробництво і реалізацію або до позареалізаційних витрат є елементом облікової політики організації для цілей оподаткування.
Відповідно до п. 2 ст. 253 НК РФ витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією, поділяються на:
1) матеріальні витрати (ст. 254 НК РФ);
2) витрати на оплату праці (ст. 255 НК РФ);
3) суми нарахованої амортизації (статті 256-259, 322, 323 НК РФ);
4) інші витрати (статті 260-269, 323-325 НК РФ).
Третій критерій - по включенню до собівартості для цілей оподаткування (тільки при застосуванні методу нарахування). Для визначення частки витрат, що враховуються для цілей оподаткування в поточному звітному (податковому) періоді, необхідно поділяти витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією, на прямі і непрямі. Прямі витрати відносяться до витрат поточного звітного (податкового) періоду в міру реалізації продукції, робіт, послуг, у вартості яких вони враховані відповідно до ст. 319 НК РФ, що залишилися з них підлягають розподілу на залишки незавершеного виробництва, готової продукції на складі та відвантаженої, але не реалізованої в звітному (податковому) періоді продукції. Непрямі витрати відносяться до витрат поточного звітного (податкового) періоду. У зв'язку з цим потрібно встановлювати методи оцінки на кінець поточного періоду залишків незавершеного виробництва, готової продукції на складі, залишків відвантаженої, але не реалізованої продукції.
Згідно з п. 1 ст. 318 НК РФ платники податків самостійно визначає в обліковій політиці для цілей оподаткування перелік прямих витрат, пов'язаних з виробництвом товарів (виконанням робіт, наданням послуг), тобто складу прямих витрат повинен бути встановлений з урахуванням економічних особливостей діяльності організації (тобто виходячи з вимог здорового глузду). До непрямих витрат відносяться всі інші суми визнаних витрат, що здійснюються платником податку протягом звітного (податкового) періоду (крім позареалізаційних).
Платники податків, які надають послуги, має право відносити суму прямих витрат, здійснених у звітному (податковому) періоді, в повному обсязі на зменшення доходів від виробництва і реалізації даного звітного (податкового) періоду без розподілу на залишки незавершеного виробництва.
Торгові фірми відносять до прямих витрат покупну вартість товарів і транспортні витрати.
Витрати, що не враховуються при визначенні податкової бази
Витрати, що не враховуються при визначенні податкової бази визначені ст. 270 НК РФ. Їх перелік є відкритим, тобто необхідно керуватися п. 1 ст. 252 НК РФ.
Податковий облік нормованих витрат
Згідно пп.28 п.1, п.4 ст. 264 НК РФ у складі непрямих витрат враховуються витрати на рекламу виготовляються і реалізуються товарів, робіт, послуг, діяльності платника податку або знака обслуговування, включаючи участь у виставках і ярмарках. При цьому частина їх у повному обсязі списуються на витрати звітного періоду, а інша їх частина - в розмірі, що не перевищує 1% виручки від реалізації, яка визначається відповідно до ст. 249 НК РФ.
Вимога про необхідність застосування норм витрати ПММ в НК РФ не присутні, але, щоб уникнути податкових спорів, враховувати їх варто в межах нормативів, затверджених Міністерством транспорту.
Витрати на проживання у відрядженнях в податковому обліку не нормуються, але повинні бути підтверджені документально. У разі відсутності підтвердних документів, вони приймаються в розмірі 12 руб. за добу проживання.
Представницькі витрати обмежені 4% від витрат на оплату праці за звітний період.
У ст. 269 ​​встановлено нормативи, у межах яких можна включати до витрат відсотки, нараховані за борговими зобов'язаннями. Для рублевих кредитів норматив дорівнює ставці рефінансування збільшеної в 1.5 рази, а для валютних кредитів - 22%. Якщо процентна ставка по кредиту не змінюється аж до погашення боргу, то в розрахунок потрібно брати ставку рефінансування, встановлену на день запозичення, при змінній процентній ставці норматив потрібно розраховувати виходячи із ставки рефінансування, що діє на день нарахування%.
Дозволяється застосовувати чинні норми природного убутку, затверджені різними Міністерствами.
Позареалізаційні витрати
Згідно зі ст. 265 в складі позареалізаційних витрат, не пов'язаних з виробництвом та реалізацією, включаються обгрунтовані витрати на здійснення діяльності, безпосередньо не пов'язаної з виробництвом і реалізацією, наприклад витрати у вигляді відсотків, резервів, курсових різниць, послуги банків та інші. Також до позареалізаційних витрат прирівнюється ряд збитків (суми безнадійних боргів, збитки минулих податкових періодів, виявлені в поточному періоді, втрати від надзвичайних ситуацій, втрати від простоїв, витрати у вигляді недостач матеріальних цінностей (у разі відсутності винних осіб.
З урахуванням вимог глави 25 НК РФ платник податків має право формувати резерви майбутніх витрат: на гарантійний ремонт та обслуговування, на майбутні ремонти основних засобів, на оплату відпусток, виплату щорічної винагороди за вислугу років, по сумнівних боргах. При цьому організація-платник податків визначає порядок їх формування та суму витрат, пов'язаних з виробництвом та реалізацією, що відноситься до поточного періоду.
Завдання:
6.1. Облік наднормативних витрат на рекламу в організації у разі використання для цілей оподаткування касового методу
У I кварталі організація відвантажила продукцію власного виробництва на суму 141 600 руб. включаючи ПДВ. При цьому сплачено 118 000 руб. (У тому числі ПДВ). Витрати на рекламу склали 4130 руб. з ПДВ, в тому числі вартість призів, вручених під час проведення рекламної акції, склала 1770 руб. (У тому числі ПДВ). Витрати на виробництво продукції повністю оплачені і за даними бухгалтерського обліку склали 90 000 руб. Комерційні витрати сплачені і склали 14 250 руб. включаючи витрати на рекламу
У II кварталі відвантажено продукції на 247 800руб. (У тому числі ПДВ), надійшло від покупців 295 000 руб. (У тому числі ПДВ). Витрати на рекламу (оголошення в газеті) склали 885 руб. (У тому числі ПДВ). Бухгалтерська собівартість реалізованої продукції - 150 000 руб., Витрати на продаж, включаючи витрати на рекламу - 25 000 руб. Кредиторської заборгованості у підприємства за даними витрат перед постачальниками немає.
Розрахувати норматив рекламних витрат, наднормативні витрати на рекламу. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку бухгалтерський прибуток, розрахувати поточний податок на прибуток (за даними податкового обліку). Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку суму ПДВ за наднормативним витратам на рекламу.
6.2. Обчислити податок на прибуток, якщо:
- Пеня, отримана з господарського договору - 3000 рублів;
- Позитивна курсова різниця - 15000 рублів;
- Товарообіг - 360000 рублів, у т.ч. ПДВ - 18%;
- Закупівельна вартість реалізованого товару - 220000 рублів без ПДВ;
- Виручка від реалізації основного засобу - 840000 рублів, у т.ч. ПДВ;
- Сума нарахованої амортизації реалізованого об'єкта за даними бухобліку-220000 рублів, за даними податкового обліку - 230000 крб.; Первісна вартість об'єкта - 540000рублей;
- Витрати обігу - 45000 рублів.
- Отримано дохід від частки участі в дочірньому ТОВ - 23000 руб.
6.3. Обчислити балансовий прибуток, прибуток для цілей оподаткування, якщо:
- Виручка від реалізації продукції - 400000 рублів (без ПДВ);
- Собівартість реалізованої продукції за даними бухобліку - 240000 рублів; в т.ч. витрати на відрядження понад норми - 30000 рублів;
- Збитки від вибуття основного засобу - 12000 рублів, при цьому термін корисного використання об'єкта - 60 міс., Перебував в експлуатації - 50 міс.;
- Негативна курсова різниця - 80000 рублів;
- Позитивна курсова різниця - 100000 рублів;
- Податки, зараховують на фінансовий результат - 34000 руб.
- Дивіденди, отримані від акцій іноземної компанії - 3000 євро.
6.4. Визначити фінансовий результат і оподатковуваний прибуток у разі визнання доходів і витрат методом нарахування та за касовим методом, якщо:
Організація в першому кварталі справила 200 виробів. Прямі витрати склали - 90000 рублів, непрямі витрати - 20000 руб. Усі витрати організації оплачені. Реалізовано за даний квартал 120 виробів за ціною 700 руб. за кожний (без ПДВ). Дебіторська заборгованість за реалізовану продукцію становить 48000 рублів.
6.5. Визначити фінансовий результат від реалізації продукції для цілей бухгалтерського обліку та для цілей податкового обліку (при касовому методі та методі нарахування), якщо:
Організація за звітний місяць зробила й відвантажила продукції на суму 240000 рублів, при цьому прямі витрати склали 100000 крб. (Без ПДВ), непрямі - 50000 руб. Кредиторська заборгованість перед постачальниками - 15000 руб. Оплата від замовників надійшла в розмірі 180000 рублів (з ПДВ).
6.6. Обчислити балансовий прибуток і податок на прибуток за звітний період (при касовому методі та методі нарахування), виходячи з наступних даних:
- Обсяг наданих послуг - 960000 р. в т.ч. ПДВ - 18%;
- Собівартість наданих послуг - 600000р. в т.ч. нормовані витрати на рекламу - 60000 руб.;
- Витрати на модернізацію основних засобів - 20000 руб.;
- Сплачені витрати на поточний ремонт об'єкта основних засобів-26000 руб.;
- Сплачені витрати на передплату на наступний квартал - 1000 руб.;
- Нарахований, але не сплачений податок на майно-2 000 руб.;
- Оплачено замовником за виконані послуги-720000 крб. в т.ч. ПДВ - 18%;
- Кредиторська заборгованість зі строком позовної давності - 5000руб.

ТЕМА 7. ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК амортизується майна
Література:
Податковий Кодекс РФ. Частина 2. Ст. 256-260,322-324.
Нестеренко Н.А., Цепілова Є.С. Податковий облік. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2008 (гл. 8).
Поняття майна, що амортизується
Гол. 25 НК встановила нову економічну категорію - амортизується майно, податковий облік якого значно відрізняються від положень ПБО 6 / 01 і 14/07. Амортизируемим майном з метою обчислення податку на прибуток згідно з п. 1 ст. 256 НК РФ визнаються майно, і об'єкти інтелектуальної власності, які знаходяться у платника податків на праві власності (якщо інше не передбачено гл. 25 НК РФ), використовуються ним для отримання прибутку, вартість яких погашається шляхом нарахування амортизації, зі строком корисного використання більше 12 місяців і первісною вартістю більше 20 000 руб. Строк корисного використання основних засобів для цілей податкового обліку визначається відповідно до Класифікації основних засобів, затвердженої Постановою Уряду РФ від 01.01.2002р. № 1 (в ред. Постанови Уряду РФ від 12.09.2008г. № 676). Амортизируемим майном також визнаються капітальні вкладення у надані в оренду або за договором позики об'єкти основних засобів у формі невіддільних поліпшень, проведених орендарем з дозволу орендодавця.
Згідно з п. 2 та п.3 ст. 256 НК РФ ряд об'єктів не підлягають амортизації.
Витрати на ремонт основних засобів, вироблені платником податку розглядаються як інші витрати і визнаються для цілей оподаткування в тому періоді, в якому вони були здійснені в розмірі фактичних витрат. Для забезпечення рівномірного включення витрат на проведення ремонту в перебігу двох і більше податкових періодів платники податків мають право створювати резерви під майбутні ремонти у відповідності зі ст. 324.
Згідно з п. 8 ст. 258 НК РФ основні засоби, права на які підлягають державній реєстрації, включаються до складу відповідної амортизаційної групи з моменту документально підтвердженого факту подачі документів на реєстрацію зазначених прав, а не після процедури реєстрації зазначених прав, як в бухобліку (якщо вони придатні для експлуатації).
Нарахування амортизації основних засобів починається з місяця, наступного за місяцем введення в експлуатацію об'єкта.
Вартість майна, що амортизується
При формуванні первісної вартості об'єкта амортизується майна організація має право самостійно вирішити, куди їй віднести деякі понесені при цьому витрати. При включенні таких витрат у вартість основного засобу збільшується податок на прибуток звітного періоду, проте при цьому первісна вартість об'єкта основних засобів у бухгалтерському та податковому обліку будуть збігатися. При відображенні таких витрат як інших чи позареалізаційних витрат зменшується сума податку на прибуток звітного періоду, однак у цьому випадку первісна вартість об'єкта основних засобів у бухгалтерському обліку буде більше, ніж у податковому.
При проведенні платником податку переоцінки вартості об'єктів її сума не визнається доходом / витратою, що враховуються для цілей оподаткування, і не приймається для визначення відновної вартості майна та нарахування амортизації.
Первісна вартість основних засобів змінюється у випадках добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації, технічного переозброєння, часткової ліквідації відповідних об'єктів та з інших аналогічних підстав. Відповідно, зазначені витрати не будуть враховуватися в складі поточних витрат у податковому обліку, а будуть погашатися шляхом нарахування амортизації.
Амортизаційні групи
Амортизується майно розподіляється на 10 амортизаційних груп у відповідності з термінами його корисного використання. Строком корисного використання визнається період, протягом якого об'єкт основних засобів або об'єкт нематеріальних активів служить для виконання цілей діяльності платника податків. Платник податків має право збільшити строк корисного використання об'єкта основних засобів після дати введення його в експлуатацію у разі, якщо після реконструкції, модернізації або технічного переозброєння об'єкта відбулося збільшення терміну його корисного використання в межах термінів, встановлених для тієї амортизаційної групи, в яку раніше було включено таке основне засіб.
Визначення терміну корисного використання об'єкта нематеріальних активів проводиться виходячи з терміну дії патенту, свідоцтва і (або) з інших обмежень строків використання об'єктів інтелектуальної власності відповідно до законодавства Російської Федерації та укладеними законодавством іноземної держави, а також виходячи з корисного строку використання нематеріальних активів, зумовленого відповідними договорами. За нематеріальних активів, за якими неможливо визначити термін їх корисного використання, норми амортизації встановлюються у розрахунку на десять років (але не більше терміну діяльності платника податків). Витрати на придбання виключних прав на програми для ЕОМ вартістю від 10 000 до 20 000 руб. можна враховувати як інші витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією, тобто списувати в поточному періоді.
Для тих видів основних засобів, які не вказані в амортизаційних групах, строк корисного використання встановлюється платником податку згідно з технічними умовами або рекомендаціями організацій-виробників.
Способи амортизації майна, що амортизується
У податковому обліку, відповідно до п. 1 ст. 259 НК РФ, передбачено два методи нарахування амортизації майна (основних засобів і нематеріальних активів):
- Лінійний метод;
- Нелінійний метод.
Застосовуваний метод нарахування амортизації використовується з початку чергового податкового періоду, але переходити з нелінійного методу на лінійний можна не частіше одного разу на п'ять років. У залежності від застосовуваного методу амортизація нараховується по-різному - пооб'єктно (при лінійному методі) або по групі амортизується майна (при нелінійному методі).
Лінійний метод нарахування амортизації необхідно застосовувати по будівель, споруд, передавальним пристроям, які входять у восьму-десяту амортизаційні групи, незалежно від строків введення в експлуатацію цих об'єктів. До решти основних засобів можна застосовувати один із двох методів на вибір платника податків.
При лінійному методі нарахування амортизації сума амортизаційних відрахувань визначається щомісяця як добуток первісної вартості об'єкта і норми амортизації, визначеної виходячи з терміну його корисного використання.
Норма амортизації при лінійному способі визначається за формулою:
К = (1 / n) х 100%,
де К - норма амортизації у відсотках; n - термін корисного використання об'єкта амортизується майна в місяцях.
На відміну від вимог ПБУ 6 / 01 в податковому обліку визначається не річна, а місячна сума амортизаційних відрахувань. У кінцевому підсумку при виборі лінійного методу нарахування амортизації, як у бухгалтерському, так і в податковому обліку при інших рівних умовах (первісна вартість об'єкта і строк корисного використання також збігаються) сума амортизації, яка відноситься на витрати в бухгалтерському обліку, буде дорівнює сумі амортизації, що визнається витратами у податковому обліку.
При нелінійному методі сума нарахованої за місяць амортизації для кожної групи (підгрупи) розраховується як добуток сумарного балансу групи (підгрупи) на початок місяця за залишковою вартістю і відповідної норми амортизації, встановленої ст. 259 2 по наступній формулі:
А = ВЧ (К/100),
де А - сума нарахованої за місяць амортизації, В - сумарний баланс відповідної амортизаційної групи, К - норма амортизації цієї групи.
Якщо розмір сумарного балансу амортизаційної групи стає менше 20 000 руб., То в наступному місяці ця група ліквідується, а залишок балансу включається у позареалізаційні витрати для цілей оподаткування прибутку. Організаціям вигідніше застосовувати нелінійний метод нарахування амортизації - тоді амортизувати об'єкт у податковому обліку можна набагато швидше.

Облік операцій з вибуття майна, що амортизується
Результат від реалізації майна, що амортизується визначається як різниця між виручкою від реалізації майна без ПДВ та його залишковою вартістю. Порядок визначення залишкової вартості основних засобів встановлено п. 1 ст. 257 НК РФ, згідно з яким, залишкова вартість основних засобів, введених в експлуатацію до 01.01.2002, розраховується як різниця між відновною вартістю (з урахуванням переоцінки) і сумою амортизації, нарахованої за період експлуатації основних засобів. Залишкова вартість основних засобів, введених в експлуатацію після 01.01.2002р., Визначається як різниця між їх первісною (відновлювальною) вартістю та сумою нарахованої за період експлуатації амортизації. При реалізації майна платник податків має право зменшити доходи від цієї операції на суму витрат, безпосередньо пов'язаних з реалізацією (ст. 268 НК РФ).
Прибуток від реалізації підлягає включенню до складу податкової бази як у вигляді доходів від реалізації, так і у вигляді позареалізаційних доходів, в залежності від того, як це зафіксовано в обліковій політиці для цілей оподаткування. Якщо залишкова вартість з урахуванням витрат, пов'язаних з його реалізацією, перевищує виручку від його реалізації, різниця між цими величинами визнається збитком платника податків, враховуються з метою оподаткування в особливому порядку. Отриманий збиток включається до складу інших витрат платника податку рівними частками протягом строку, який визначається як різниця між терміном корисного використання майна, що амортизується і фактичним терміном експлуатації до моменту реалізації.
Витрати, отримані при списанні майна відносяться до позареалізаційних незалежно від причин списання (ст. 265 НК РФ). Причому при розкраданні основного засобу, якщо злочинець не знайдений, то почати списувати залишкову вартість і бухгалтерському і в податковому обліку можна тільки після закінчення терміну його позовної давності.
"Амортизаційна премія"
(Одноразова списання частини витрат за капітальними вкладеннями).
Згідно з п. 9 ст. 258 НК РФ, "платник податку має право включати до складу витрат звітного (податкового) періоду витрати на капітальні вкладення в розмірі не більше 10 відсотків (не більше 30 відсотків - щодо основних засобів, що відносяться до третьої - сьомої амортизаційних групах) первісної вартості основних засобів (за винятком основних засобів, отриманих безоплатно), а також не більше 10 відсотків (не більше 30 відсотків - щодо основних засобів, що відносяться до третьої - сьомої амортизаційних групах) витрат, понесених у випадках добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації, технічного переозброєння, часткової ліквідації основних засобів, суми яких визначаються відповідно до статті 257 Податкового Кодексу. Решта 70-90% вартості будуть погашатися в загальновстановленому порядку шляхом нарахування амортизації.
Якщо це майно буде реалізовано протягом п'яти років з введення в експлуатацію, премію треба відновити (незалежно від групи об'єкта). Правило про відновлення вступає всилу з 1 січня 2009р. і застосовується до основних засобів, введеним в експлуатацію, починаючи з 1 січня 2008 р .
Вартість об'єктів отриманих безоплатно амортизується повністю, частина їх вартості списати одноразово не можна.
Завдання:
7.1 У травні 2009 р . організація провела модернізацію верстата (введеного в експлуатацію в травні 2008 р .), Скориставшись послугами спеціалізованої фірми. Договірна вартість виконаних робіт з модернізації верстата склала 9440 руб. (У тому числі ПДВ). У цьому ж місяці підписано акт приймання-здачі виконаних робіт. Для цілей бухгалтерського обліку верстат враховувався в складі основних засобів за первісною вартістю 20 200 руб. (У тому числі 400 руб. - Відсотки по позиці, отриманому на придбання верстата). Згідно облікову політику нарахування амортизації проводиться лінійним способом, строк корисного використання верстата встановлений рівним 3 років і не змінився після модернізації верстата. Для цілей податкового обліку вартість даного верстата складала 19 800руб. (Відсотки (400 руб.) По позиці, отриманому на придбання верстата, в повній сумі враховані у складі позареалізаційних витрат)
Як відображаються в бухгалтерському і податковому обліку організації операції, пов'язані з модернізацією верстата з урахуванням вимог ПБУ 18/02.?
7.2 У лютому 2009 р . закінчено будівництво об'єкта нерухомості виробничого призначення. Підрядним організаціям було виплачено 59 000 000 руб., В тому числі ПДВ. Витрати на оформлення документів на державну реєстрацію права власності на побудований об'єкт нерухомості склали 40 000 руб. Даний об'єкт підлягає включенню в десяту амортизаційну групу і для нього встановлений строк корисного використання 40 років. Амортизація та бухгалтерському і в податковому обліку нараховується лінійним методом. Організація прийняла рішення про застосування амортизаційної премії.
Відобразити введення в експлуатацію, розрахувати амортизацію за правилами податкового обліку, а також нарахування та погашення утворився відкладеного податкового зобов'язання.
7.3. Організація з 1 січня 2007 р . уклала договір оренди першого поверху будівлі терміном на 5 років. У березні 2009 р . за згодою орендодавця орендарем проведено ремонт приміщення, у квітні 2008р. роботи закінчені. Загальна вартість проведених витрат на невіддільні поліпшення склала 100 000 руб. Зазначені витрати орендодавець відшкодовувати орендарю не буде, про що є запис у договорі оренди. Будівля, в якій орендований перший поверх, входить у восьму амортизаційну групу. Орендар встановив строк корисного використання за виробленим капітальним вкладенням 20 років і 10 місяців.
З якого періоду організація-орендар має право розпочати амортизацію вироблених капітальних вкладень? Яка норма амортизації та щомісячна сума амортизації? Якщо договір оренди не буде пролонговано в 2012р. то чи будуть враховані для цілей оподаткування у складі витрат орендаря і доходів орендодавця не замортизованих капітальні вкладення? Знайти їх величину.
7.4 На 1 січня 2009р в організації на балансі значилися 2 легкових автомобілі. Всі вони відносяться до 3 амортизаційної групі. До 2009р амортизація по них нараховувалася лінійним методом. Залишкова вартість на початок року склала: перший автомобіль - 255 000 руб., Другий - 200 000 руб.
У січні 2009р компанія придбала та ввела в експлуатацію новий автомобіль. Його первісна вартість - 620 000 руб., Строк корисного використання - 3 роки (3 амортизаційна група). В обліковій політиці на 2009р. передбачений нелінійний спосіб амортизації.
Визначити сумарний баланс по групі і суму амортизації за 2009р.

ТЕМА 8. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОПОДАТКУВАННЯ
Література:
Податковий Кодекс РФ. Частина 2. Ст. 313, 167.
Нестеренко Н.А., Цепілова Є.С. Податковий облік. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2008 (гл. 11).
Василенко О.О., Нестеренко Н.А., Цепілова Є.С. Облік і аудит оподатковуваних показників. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2009 (п. 1.2).
Основні елементи облікової політики організації для цілей оподаткування
У зв'язку з поправками до НК РФ у організацій виникла необхідність формувати облікову політику з метою оподаткування. Як наказує ст. 167, 313 НК РФ, в обліковій політиці для цілей оподаткування встановлюється порядок ведення податкового обліку з ПДВ та з податку на прибуток відповідно.
Облікова політика для цілей оподаткування являє собою сукупність правил і методів, що дозволяють узагальнювати інформацію для визначення податкової бази по податках, і формується відповідно до особливостей діяльності організацій та вимогами Податкового Кодексу.
Також в обліковій політиці повинні знайти відображення способи організації податкового обліку, ті способи формування показників податкової декларації. Законодавчо передбачено використання для цих цілей як бухгалтерських, так і податкових регістрів (див. тему "Моделі податкового обліку"). З метою скорочення трудовитрат бажано, щоб бухгалтерська і податкова облікові політики збігалися.
В обліковій політиці повинні бути вирішені два основних питання:
1) організаційно-технічний - а) організація ведення податкового обліку (силами самої бухгалтерії, створення спецпідрозділу, аутсорсинг), б) розробка системи податкових регістрів для розрахунку податку на прибуток; в) розробка системи документообігу для заповнення податкових регістрів; г) взаємодія між головною організацією та її підрозділами щодо обчислення та сплати податку
2) методологічний - зафіксувати свій вибір щодо тих норм податкового законодавства, які це дозволяють, у тому числі у випадках їх відсутності або неточного викладу в НК РФ.
Порядок оформлення облікової політики для цілей оподаткування
Відповідно до ст. 313 НК РФ облікова політика організації для цілей оподаткування затверджується відповідним розпорядженням (наказом) керівника. У ній слід виділяти організаційні та методичні прийоми і способи ведення податкового обліку і при цьому давати посилання на статтю НК, на якій заснований вибір того чи іншого варіанту обліку.
У додатках до наказу про облікову політику слід навести перелік і форми аналітичних регістрів податкового обліку; перелік бухгалтерських регістрів, застосовуваних для податкового обліку; перелік об'єктів основних засобів, по яких при обчисленні сум амортизації застосовуються спеціальні коефіцієнти і ін
У тому випадку, якщо протягом податкового періоду організація починає вести нові види діяльності, за якими при формування облікової політики для цілей оподаткування не були передбачена способи ведення податкового обліку, порядок відображення цих видів діяльності у податковому обліку слід зафіксувати в наказі про внесення доповнень до облікового політику.
Рішення про внесення змін до облікової політики для цілей оподаткування при зміні застосовуваних методів обліку приймається з початку нового податкового періоду добровільно, а при зміні законодавства про податки і збори - не раніше ніж з моменту вступу в силу змін норм зазначеного законодавства (через один місяць після офіційного опублікування). Якщо ці зміни внесені заднім числом, то платник податку діє виходячи з того, як вони вплинуть на фінансове становище підприємства.
Якщо вищевказаних змін не відбулося, то немає необхідності міняти діючу облікову політику.
Особливості облікової політики з ПДВ
Порядок розрахунку пропорції за оподатковуваними і неоподатковуваним ПДВ операцій у податковому законодавстві визначено однозначно в п. 4 ст. 170 НК РФ. Зазначена пропорція визначається виходячи з вартості відвантажених товарів (робіт, послуг), майнових прав, операції з реалізації яких підлягають оподаткуванню (звільнені від оподаткування), у загальній вартості товарів (робіт, послуг), майнових прав, відвантажених за податковий період.
Якщо товари, роботи або послуги, в тому числі основні кошти і нематеріальні активи, використовуються виключно у діяльності, що обкладається ПДВ, то вхідний податок за ним повністю приймається до відшкодування з бюджету.
Якщо товари, роботи або послуги, в тому числі основні кошти і нематеріальні активи, використовуються виключно у діяльності, не обкладається ПДВ, то вхідний податок за ним повністю враховується у їх вартості.
Якщо товари, роботи або послуги використовуються і в тій і в іншій діяльності, то частина вхідного ПДВ підлягає відшкодуванню, а частина - ні.

Завдання
8.1. Скласти облікову політику для цілей оподаткування

ТЕМА 9. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ ПОДАТКОВИХ ДЕКЛАРАЦІЙ
Література:
Податковий Кодекс РФ. Частина 1 ст. 80-81, 119. Частина 2. Ст. 289, 315
Василенко О.О., Нестеренко Н.А., Цепілова Є.С. Облік і аудит оподатковуваних показників. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2009 (гл. 2, гл. 4).
Визначення і загальні правила подання податкових декларацій
Податкова декларація - це письмова заява платника податків про отримані доходи і проведені витрати, джерела доходів, податкові пільги, обчисленої сумі податку та інших даних, пов'язаних з обчисленням і сплатою податку. Податкова декларація подається кожним платником податків по кожному податку, що підлягає сплаті цим платником податку, якщо інше не передбачено законодавством про податки і збори. Податкова декларація подається до податкового органу за місцем обліку платника податків на бланку встановленої форми, декларацію за старою формою Інспекція не має права приймати. У випадках, встановлених НК РФ, податкова декларація може надаватись на дискеті або іншому носії, що допускає комп'ютерну обробку, через Інтернет-канали. Податковий орган зобов'язаний на прохання платника податків проставити позначку на паперовій копії податкової декларації про прийняття.
У відповідності з Податковим кодексом РФ термін подання декларації, а відповідно і строк сплати податку за ці періоди, що припадає на вихідний (неробочий) або святковий день, переноситься на перший робочий день після вихідного або святкового дня.

Внесення доповнень та змін до податкової декларації (ст.81 НК РФ)
При виявленні платником податку у вже поданій ним податковій декларації невідображення або неповноти відображення відомостей або помилок, які призводять до заниження податку, що підлягає сплаті, платник податків зобов'язаний внести необхідні доповнення і зміни в податкову декларацію, надавши уточнену декларацію з супровідним заявою у довільній формі. Кількість уточнених декларацій законодавчо не обмежена.
Якщо за виявленими звітному (податковому) періоді доходів минулих років не представляється можливим визначити конкретний період здійснення помилок (викривлень) в обчисленні податкової бази, то зазначені доходи (витрати) відображаються у складі позареалізаційних доходів (витрат), тобто коригуються податкові зобов'язання того звітного періоду, в якому виявлені помилки. У тому випадку, якщо можливо визначити період здійснення помилки, перерахунок податкових зобов'язань проводиться в періоді здійснення помилки. Тобто до податкового органу надається уточнена податкова декларація за той період, в якому була допущена помилка, а в поточному періоді виправлення не враховуються для цілей оподаткування. У більшості випадків доводиться вдаватися до останнього варіанту, тому що майже завжди можливо визначити, в якому періоді допущена помилка.
Декларація з податку на прибуток, її склад і структура
У НК РФ декларації з податку на прибуток присвячена ст. 289. Починаючи зі звітності за 1 півріччя 2008р. застосовується нова форма податкової декларації з податку на прибуток, затверджена Наказом Міністерства фінансів РФ від 05 травня 2008р. № 54н.
Податковий кодекс зобов'язав платників податку на прибуток незалежно від наявності у них суми податку до сплати подавати відповідні податкові декларації (податкові розрахунки) за підсумками звітного та податкового періодів. Податкові декларації надаються не пізніше 28 календарних днів з дня закінчення відповідного звітного періоду (відповідно до пунктів 3 та 4 ст. 289 НК РФ). Податкові декларації за наслідками податкового періоду подаються не пізніше 28 березня року, наступного за податковим періодом.
Декларація з податку на прибуток організацій складається наростаючим підсумком з початку року, показники декларації вказуються в повних рублях. У разі відсутності будь-яких окремих реквізитів або показників, передбачених в Декларації, у відповідному рядку ставиться прочерк.
Декларація за податковий період включає двадцять два аркуші. Декларація за звітний період складається за спрощеною формою. Перелік листів та додатків до них, що включаються до декларації за звітний період, які є загальними для всіх платників податків:
- Лист 01 "Титульний лист";
- Розділ 1 підрозділ 1.1. "Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету за даними платника податків";
- Лист 02 "Розрахунок податку на прибуток організацій".
- Додатки до аркуша 02 № 1 "Доходи від реалізації і Позареалізаційні доходи" та № 2 "Витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією, Позареалізаційні витрати і збитки, прирівнювані до позареалізаційних витрат"
Декларація з податку на додану вартість, її склад і структура
Податкові декларації з ПДВ складаються на підставі книг продажів, книг покупок і даних регістрів бухгалтерського обліку платника податків. Діюча декларація з податку на додану вартість затверджена Наказом Мінфіну Росії від 07.11.2006 N 136н.
Від цієї декларації необхідно відрізняти податкову декларацію за непрямими податками (податку на додану вартість і акцизів) при ввезенні товарів на територію Російської Федерації з території Республіки Білорусь, затверджену наказом Мінфіну РФ від 27.11.2006 р. N 153н.
Податкова декларація з ПДВ заповнюється і подається до податкового органу за місцем свого обліку таких осіб: 1) платниками податків (організаціями та індивідуальними підприємцями), 2) учасником простого товариства, на якого договором про спільну діяльність покладено обов'язок платника податків ПДВ, а також довірчим керуючим за договором довірчого управління майном; 3) особами, неправомірно пред'являють своїм покупцям суми ПДВ до сплати; 4) податковими агентами по ПДВ.
Податкова декларація з ПДВ включає в себе титульний лист, 9 розділів, що регламентують розрахунок сум податку з різних операцій, і додаток (всього 11 сторінок). При розрахунку суми податку для заповнення декларації суму податку слід округляти до цілого числа.
Загальний термін здачі податкової декларації - не пізніше 20-го числа місяця, що настає після закінчення місяцем.
Завдання
9.1. Заповніть декларацію з податку на прибуток.
9.2 Заповніть декларацію з податку на додану вартість.

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ (можливі два варіанти відповіді)
Варіант 1
А. Які застосовуються ставки податку на прибуток:
1. 20%, 15%, 10%, 9%, 0%
2. 20%, 15%, 10%, 9%,
3. 24%, 20%, 15%, 13%, 10%, 6%, 0%
Б. Що таке податковий облік?
1. Податковий облік - система обробки первинних документів для заповнення бухгалтерської звітності.
2. Податковий облік - система узагальнення інформації для визначення податкової бази по податку на прибуток на основі даних первинних документів, згрупованих відповідно до порядку, передбаченого НК РФ.
В. Яка класифікація витрат використовується у податковому обліку:
1. Прямі та непрямі
2. Постійні і змінні.
3. Загальногосподарські і загальновиробничі.
Г. Чи мають підприємства право визначати оподатковуваний прибуток за касовим методом?
1. Не мають
2. Мають, але тільки ті, у яких виручка від реалізації не перевищує 1 млн. руб. (Без ПДВ) на квартал середньому за попередні 4 квартали.
3. Тільки новостворені підприємства.
Д. Чи є ІП платниками податку на прибуток?
1. Так
2. Ні
3. Тільки виступають в якості податкових агентів з цього податку

Варіант 2
А. Для цілей оподаткування витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією, поділяються на:
1. Матеріальні витрати, витрати на оплату праці; суми нарахованої амортизації; інші витрати.
2. Матеріальні витрати, видатки на оплату праці; амортизаційні відрахування, відрахування на соціальні потреби; інші витрати.
Б. Скільки облікових політик складається на підприємстві:
1. Одна для цілей оподаткування.
2. Дві: для цілей податкового обліку та бухгалтерського обліку.
3. одна - для цілей бухгалтерського обліку
В. Яким чином враховуються прямі і непрямі витрати при розрахунку податкової бази по податку на прибуток?
1. Прямі витрати повністю відносяться до витрат звітного (податкового) періоду, непрямі витрати також відносяться до витрат, за винятком сум непрямих витрат, які розподіляються на залишки нереалізованих у даному періоді товарів та незавершеного виробництва.
2. Прямі витрати відносяться до витрат поточного звітного (податкового) періоду, за винятком сум прямих витрат, які розподіляються на залишки незавершеного виробництва, готової продукції та відвантаженої, але не реалізованої продукції. Непрямі витрати повністю відносяться до витрат звітного (податкового) періоду.
3. І прямі, і непрямі витрати в повному обсязі відносяться до витрат звітного (податкового) періоду.
Г. Система НУ складається з:
1. Регістрів для обчислення податку на прибуток.
2. Регістрів для обчислення ПДВ.
3. Первинних бухгалтерських документів та аналітичних регістрів бухгалтерського та податкового обліку
Д. Які листи і додатки до них, що включаються до декларації з податку на прибуток за звітний період є загальними для всіх платників податків:
1. Лист 01 "Титульний аркуш", Розділ 1 підрозділ 1.1, Лист 02 "Розрахунок податку на прибуток", Додатки 1 і 2 до аркуша 02.
2. Лист 01 "Титульний аркуш", розділ 1, Лист 02.
3. Лист 01 "Титульний аркуш", Розділ 1, Лист 02 "Розрахунок податку на прибуток", Лист 05 та додаток № 1 до нього.
Варіант 3
А. Яким бухгалтерським проведенням відображається нарахування постійного податкового зобов'язання:
1. Дт 99 / 1 Кт 68
2. Дт 09 Кт 68
3. Дт 68 Кт 77
Б. Коли і яким документом були внесені зміни до чинної форми Декларації з податку на прибуток:
1. Наказом Мінфіну РФ від 05 травня 2008р. № 54н
2. Федеральним законом 58-ФЗ від 06.06.2005
В. Розрахунок податкової бази по податку на прибуток складається:
1. Кожен звітний (податковий) період, наростаючим підсумком.
2. За кожен квартал окремо.
3. Один раз в кінці року.
Г. Скільки груп включає система податкових регістрів, рекомендованих (МНС) ФНС РФ?
1. 16
2. 5
3. 4
Д. Збиток від реалізації основних засобів для цілей оподаткування:
1. Включається до складу інших витрат поточного періоду повністю
2. не враховується для цілей оподаткування
3. Включається до складу інших витрат рівними частками протягом строку, який визначається як різниця між його строком корисного використання і фактичним терміном експлуатації
Варіант 4
А. Яким документом затверджуються перелік і форми аналітичних регістрів податкового обліку?
1. взагалі не затверджуються.
2. Рекомендаціями МНС (ФНП).
3. У наказі про облікову політику для цілей оподаткування.
Б. Розрахунок податкової бази по податку на прибуток складається:
1. Після закінчення звітного (податкового) періоду, наростаючим підсумком.
2. За кожен квартал окремо.
3. Один раз в кінці року
В. Вкажіть способи нарахування амортизації основних засобів податковому обліку.
1. Лінійний і нелінійний.
2. Лінійний, спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання, спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт), спосіб зменшуваного залишку.
3. Лінійний, нелінійний, спосіб зменшуваного залишку.
Г. Якщо розрахунки проводяться на умовах товарного кредиту, то яким чином включаються в суму виручки для цілей оподаткування нараховані%?
1. Сума виручки визначається на дату реалізації і включає в себе суму%, нарахованих за період від моменту відвантаження до моменту переходу права власності на товари.
2. Сума виручки визначається на дату реалізації і включає в себе суму%, нарахованих за період від моменту відвантаження до повного розрахунку за зобов'язаннями.
Д. Показники декларації з податку на прибуток зазначаються:
1. У повних рублях
2. У рублях і копійках.
3. У залежності від величини цих показників
Варіант 5
А. Не нараховується амортизація для цілей оподаткування за:
1. будівель і споруд.
2. майну бюджетних організацій, не використовується для здійснення підприємницької діяльності.
3. Об'єктам природокористування
Б. Для цілей оподаткування при списанні у виробництво матеріальних запасів застосовується метод оцінки за вартістю одиниці запасу:
1. Застосовується з обмеженнями.
2. не застосовується.
3. застосовується.
В. Відповідно до прийнятої облікової політики на 2009р. організація формує резерви по сумнівних боргах. Чи ввійде до складу резерву, створеного за результатами інвентаризації за 1 квартал 2009р., Дебіторська заборгованість, що виникла 15 березня 2009 р .?
1. Так, увійде.
2. Ні, не увійде.
3. Так, але тільки в розмірі 50%.
Г. Чи мають підприємства право визначати оподатковуваний прибуток за касовим методом?
1. Не мають
2. Мають, але тільки ті, у яких виручка від реалізації не перевищує 1 млн. руб. (Без ПДВ) на квартал середньому за попередні 4 квартали.
3. Тільки новостворені підприємства.
Д. Організація має право зменшити податкову базу поточного податкового (звітного) періоду на суму збитку отриманого в попередні роки:
1. пропорційно обсягу випущеної продукції.
2. рівномірно протягом року.
3. На протязі 10 років, наступних за роком, в якому він був отриманий.
Варіант 6
А. Яка мета ведення податкового обліку?
1. Упорядкування процесу обчислення податкової бази.
2. Спрощення процесу перевірки обчислення податкової бази податковими органами.
3. Введення єдиної уніфікованої системи податкових регістрів на території РФ.
Б. Який орган або яка організація має право згідно чинного законодавства розробляти форми регістрів податкового обліку?
1. Інспекція ФПС
2. Міністерство фінансів РФ.
3. Організація-платник податків.
В. Організація реалізує набуте нею раніше право вимоги зі збитком. Як буде враховуватися отриманий організацією збиток для цілей оподаткування?
1. Повністю.
2. 50% в момент підписання угоди про переуступку і 50% після закінчення 45 днів з моменту підписання.
3. Не враховується.
Г. При виявленні платником податку у вже поданій ним податковій декларації невідображення або неповноти відображення відомостей, помилок, що призводять до заниження податку, платник податків зобов'язаний:
1. Написати відповідну заяву до податкової інспекції і подати розрахунок № 2, доплатити податок і пені
2. Врахувати ці відомості і помилки в поточному періоді
Д. Як враховується в податковому обліку збиток від реалізації основних засобів?
1. У складі інших витрат.
2. У складі позареалізаційних витрат.
3. У складі витрат, що не враховуються з метою оподаткування прибутку.
Варіант 7
А. Що представляють собою аналітичні регістри податкового обліку?
1. Зведені форми систематизації даних бухгалтерського обліку, на підставі яких вносяться коректувальні запису в бухгалтерську звітність організації.
2. Згруповані у відповідності до вимог законодавства рахунки бухгалтерського обліку організації
3. Зведені форми систематизації даних податкового обліку за звітний (податковий) період, згрупованих у відповідності до вимог податкового законодавства, без розподілу (відображення) по рахунках бухгалтерського обліку.
Б. Чи має право платник податків використовувати регістри бухгалтерського обліку як регістрів податкового обліку?
1. Так.
2. Ні.
3. Так, має, якщо в регістрах бухгалтерського обліку міститься достатньо інформації для визначення податкової бази.
В. Кількість амортизаційних груп, на які поділено амортизується майно:
1. 10
2. 11
3. 5
Г. Що відноситься до прямих витрат у торгових організаціях?
1. Вартість товарів.
2. Вартість транспортних витрат.
3. Вартість товарів і транспортних витрат.
Д. Яким чином враховуються прямі і непрямі витрати при розрахунку податкової бази по податку на прибуток?
1. Прямі витрати повністю відносяться до витрат звітного (податкового) періоду, непрямі витрати також відносяться до витрат, за винятком сум непрямих витрат, які розподіляються на залишки нереалізованих у даному періоді товарів.
2. Прямі витрати відносяться до витрат поточного звітного (податкового) періоду, за винятком сум прямих витрат, які розподіляються на залишки незавершеного виробництва, готової продукції та відвантаженої, але не реалізованої продукції. Непрямі витрати повністю відносяться до витрат звітного (податкового) періоду.
3. І прямі, і непрямі витрати в повному обсязі відносяться до витрат звітного (податкового) періоду.

Бібліографічний список
1. Нормативна база:
1.1 Податковий кодекс Російської Федерації. Частина перша. Частина друга
1.2 Федеральний закон N 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік" від 21 листопада 1996 р .
1.3 Положення по веденню бухгалтерського обліку і звітності в РФ. Затверджено наказом Мінфіну РФ № 34н від 29.07.98 р.
1.4 Положення з бухгалтерського обліку "Облікова політика організації" ПБУ 1 / 08. Затверджено наказом Мінфіну Росії N 106н від 06.10.2008 р.
1.5 Положення з бухгалтерського обліку "Облік основних засобів" ПБУ 6 \ 01. Затверджено наказом Мінфіну Росії N 26н від 30.03.2001р.
1.6 Положення з бухгалтерського обліку "Облік доходів організації" ПБУ 9 \ 99. Затверджено наказом Мінфіну Росії N 32н від 6 травня 1999р.
1.7 Положення з бухгалтерського обліку "Облік витрат організації" ПБУ 10 \ 99. Затверджено наказом Мінфіну Росії N 33н від 6 травня 1999р.
1.8 Положення з бухгалтерського обліку "Облік розрахунків з податку на прибуток" ПБУ 18/02. Затверджено наказом Мінфіну Росії N 114н від 19 листопада 2002р.
1.9 План рахунків фінансово-господарської діяльності організацій. Затверджено наказом Мінфіну РФ № 94 від 31.10.2000 р.
2. Література:
2.1 Аніщенко А.В. Облікова політика для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування на 2007р .- М.: ТОВ ІІА "Податок-інфо", ТОВ "Статус-Кво-97", 2007
2.2 Василенко О.О., Нестеренко Н.А., Цепілова Є.С. Облік і аудит оподатковуваних показників. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2009
2.3 Дуканич Л.В. Податки і податковий менеджмент в Росії. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2008
2.4 Захар'їн В.Р. Податковий облік. - М.: ГроссМедіа, 2007
2.5 Маліс Н.І., Толкушкін А.В. Податковий облік. - М.: Магістр, 2009
2.6 Нестеренко Н.А., Цепілова Є.С. Податковий облік. - Ростов-на-Дону, 2008
2.7 Нестеров Г.Г., Терзіді А.В. Податковий облік та податкова звітність. - М.: Ексмо, 2009
2.8 Попонова Н.А. та ін Організація податкового обліку і податкового контролю. - М.: Ексмо, 2006
2.9 Тюміна М.А. Податковий облік і звітність. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2008.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Методичка
189кб. | скачати


Схожі роботи:
Податковий облік 2
Податковий облік 2
Податковий облік матеріалів
Податковий облік на підприємстві
Податковий облік і звітність
Амортизація та податковий облік
Податковий облік резервів підприємства
Бухгалтерський і податковий облік ліцензування
© Усі права захищені
написати до нас