Податковий менеджмент

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

5


Податковий менеджмент

Тема1

 1. Поняття та його складові.

Управління-сукупність прийомів та методів, цілеспрямованого впливу на об’єкт з метою досягнення певного результату.

Об’єктом впливу в сфері податкової діяльності є відносини з приводу розподілу ВНП, а результатом впливу має бути з одного боку формування централізованого громадського фонду Держави, а з іншого, створення сприятливих умов для розвитку підприєм. Діяльності.

Податковий М. – це сукупність прийомів та методів організації фінансовиї відносин з приводу розподілу ВНП, з метою створення централіз. Фонду держави, сприятливих умов господарювання.

2.Організація П,М.

П.М. включає такі складові:

 • законодавча діяльність

 • планування податків

 • контроль за правильностю нарахування і своєчасності сплати податків в бюджет.

Перші дві складові – відносяться до стратегічного управління

Третя – до оперативного управління.

В свою чергу контроль податкових оргшанів включає:

1. податковий облік

2. проведення перевірок правильності ( дотримання податкового законодавства).Податковий облік складається:

1. Облік платників податків

2.облік нарахованих та фактично сплачених сум податків.

Види перевірок:

 1. камеральні

 2. документальні

 3. тематичні

Документальні – планові, зустрічні.

2.1.Органи Управління в сфері оподаткування.

Органами управління в сфері оподаткування є :

 • ВР, і апаратпрезидента.

ВР здійснює загальне керівництво, в її функції входить:

 • розгляд і затверження подат. Законодавства

 • розгляд і затвердження бюджету

 • розгляд і затвірження звітів про діяльністьорганів і виконання бюджету.

Аппарат президента, його функції:

 • видання указів з питань оподаткування

 • Державна податкова служба

 • Фінансові органи ( Мінфін, та його структурні підрозділи)

 • Планування податкової частини

 • Складання звітів про виконанняподаткової частини Б.України

Держ. Автоінспекції:

 • здійснюють контроль за сплату податку з транспортних засобів з фіз осіб.

Митні органи:

 • контроль за правильностю обчислення і своєчасність перерахування мита

Нотаріальні органи:

 • контроль за сплатою держ мита

Жеки:

 • котроль за сплатою податку з власників собак.

2.2.Правове регламентування діяльності податкових органів

Податкове регламентування складає основу податкової діяльності.

Основнимиправовими документами, якими керуються податкові органи в своїй роботі є:

 • закони України

 • укази президента

 • інструкції ДПА

 • роз’яснювальні листи ДПА.

Закони є відправною точкою, але не достатньою для організації діяльності податкових органів.

Вони тільки визначають основні принципи, елементи системи оподатківання ( платників, ставки,, пільги), але для більш чіткої організації роботи необхідні більш досконалі документи, якими є інструкції і роз’яснювальні листи.

2.3.Структура державної податкової служби. Функції її підрозділів.

Д.П. служба була утворена в 1990 році. Вона включала 3 рівні:

 1. Головна Державна Податкова інспекція

 2. Податкові інспекції в областях та містах Києві та Севастополі

 3. Податкові інспекції в містах, районах та районах у містах.

У 1996 році за указом Президента на базі податкової інспекції було створено Державну Податкову Адміністрацію.

Зміни відбулися у підпорядкованої податкової міліції, якщо спочатку, податкова міліція входила до складу органів внутрішніх справ, то з 1996 року податкова міліція підпорядковується державній податковій адміністрації вищого рівня. У 1998 році, було прийнято нову редакцію закону про Державну податкову службу Укр, згідно якої, була закріплена

Вищий рівень: ДПА

Середній: ПА в областях, Києві та Севастополі

Низово: Податкові інспекції в містах . районах та районах у містах.

Завдання органів ДП служби:

 1. здійснення контролю за додерженням податкового законодавства, правільностю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати податків в бюджет.

 2. Внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства

 3. Прийняття нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань опопдаткування.

 4. Формування і ведення державного реєстру фізичних осіб, і єдиного банку деяких проплатників податків юр осіб.

 5. Роз’яснення законодавства з питань оподаткування

 6. Запобігання злочинам та іншим правопорушенням віднесеним законом до компітенції податкової міліції.

Функції податкової адміністрації:

Функції вищої ланки ДПА:

 1. виконує безпосередньо, а також організовує роботу податкових інспекцій низового рівня.

 2. Видає у випадках передбачених законом нормативні акти і рек? З питань оподатківання

 3. Затверджує форми подат розахунків, звітів та декларацій, інших док-тів пов’язаних із сплатою податків.

 4. Роз’яснює через засоби массової інформації застосування законодавчиї та інших закон актів про податки

 5. Здійснює заходи, щодо добору та розстановки та проф підготовки кадрів для органів податкової служби

 6. Розглядає основні напрями, форми і методи проведеня перевірок

 7. Передає в відповідні правоохоронні органи матеріали за фактам порушень які передбачають кримінальну відповідальність

 8. Подає в Мінфін та Державнеказначейство Укр, звіт про надходження податків та платежів.

 9. Вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів, стосовно уникнення подвійного оподаткування

 10. Надає фіз особам , платникам податків індифікаційний №

 11. Забезпечує виготовлення марок акцизного збору

 12. Вносить пропозиції,щодо вдосконалення под. Законодавства.

Функції низової ланки:

 1. здійснює контроль за додерженням законодавства про податки

 2. забезпечує облік платників, правильність обчислення і своєчасного нарахування податків в бюджет

 3. контролює своєчасність подання бух звітів, декларацій, розрахунків

 4. здійснює контроль за законністюосновних операцій, додержання порядку розрахунків з споживання і використання електрон пасивних операцій

 5. ведуть облік векселів

 6. забезпечує застосування і стягнення фінансових санкцій і адміністративних штрафів

 7. проводить перевірення фактів приховування та заниження сум податків

 8. проводять роботу з виявленням , обліком, оцінкою та реалізацією безгосподарчого майна, скарбів і конфіскацію майна

 9. розглядає звернення громадяні підприємств з питань опопдпткування

 10. здійснює контроль за наявністю марок акцизного збору

 11. роз’яснюють через засоби масової інформації поряд застосування законод документів

 12. подають в фінансові органи та в Державне казначейство звіти про надходження податків.

2.4 Права Державної податкової адміністрації

Права посадових осіб органів ДПА:

 1. здійснювати на підприємствах та у громадян перевірки громадських докуиентів, бух пільг, звітів, кошторисів, та інших документів по’язаних зі сплатою податків

 2. перевіряти наявність свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, а також наявність спец дозвол ліцензій, на право, її здійснення

 3. одержувати безоплатну від ПП копію документів, про фін господар діяльність, при отриманні доходів, видатків, про розрахунки валютні та інші рахунки, а також, одержання від посадових осіб пояснення у письмовій формі довідки, відомості, з питань що виникають під час перевірок

 • одержувати безоплатно необхідні відомості для формування інформації, фонду державного реєстру фіз осіб

 1. обстежувати будь які виробничі складські, торговельні та інші приміщення, підприємств та громадян, які використовуються для отримання доходів

 2. вимагати від керівників та посадових осіб підприємств та громадян усунення виявлених порушень податкового законодавства

 3. вилучати із залиш копії, документи, що свідчать про приховування об’єктів оподатківання та несплати податків

 4. користуватися безперешкодно, в службових справах засобами зв’язку, які належать підприємству

 5. вимагати від підприємств від керівників підприємств, що перевіряється проведення інвентаризації основ фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, розрахунків. У неохідних випадках, опечатувати каси, касові приміщення, склади та архиви

Права керівників та заступників керівників податкових органів:

 • зупиняти операції платників податків в установах банку, у разі відмови у проведенні перевірки, у разі неподання в податкові органи бух звітів, декларацій, розрахунків; у разі непред’яви свідоцтв про державну реєстрацію, а також спец дозволів на здійснення діяльності;у разі порушення порядку реєстрації

 • застосовувати до підприємств і громадян фінансові санкції і адміністративні штрафи

 • стягнення до бюджетів донарохованих за результатами перевірок суми доходів

 • надавати відсрочки і розсрочки на умоваз податкового кредиту

 • надавати інформацію з держ реєстру фізичних осіб

 • матеріально і марально зоохочувати громадян, які надають допомогу в боротьбі з порушеннями податкового законодавства

2.5. Відповідальність платників податків

 • фінансова

 • адміністративна

 • кримінальна

Фінансові санкції не застосовуються:

Фінансові санкції не застосовуються:

- якщо платник сам знайде помилку повідомив в органиі сплатив належну суму в бюджет, але в далнійшому випадку нараховуються пеня;

 • якщо за наслідками перевірки виявлені випадки арифметичних помилок, або описок, що призвели до заниження суми податку на прибуток, але не більше як 5 % суми загальної забов’язи платника,податковому органу, може прийняти рішення не стягувати фінансові санкції;

Табл.

 1. .Адміністративна відповідальність

Розміри адміністративних штрафів( таб.)

Кримінальна відповідальність:

1. При значних розмірах порушень, які в 100 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум громадянам можуть застосувати:

- виправні роботи строком до 2 років

 • або позбавлення права займати певні посади, або займання діяльністю на строк до 3 років, або штраф до 300 неоподат мін доходів громадян

2.Крупні розміри, що в 250 і більше разів перевищують неоподат мінім доходів громадян, застосовуються:

 • позбавлення волі до 5 років з конфіскацією майна

 • позбавлення права займатися відповідною діяльністю строком на 3 роки

 • або випнравні роботи до 3 років, або штраф у розмірі 1000 неоподаткованих мінім доходів громадян

3.Особливи крупні розміри порушень тобто в 1000 і білльш раз перевищення неоподаткованих мін:

- позбавлення волі від 5 до 10 років

 • позбавлення прав займптися відповідною діяльностю до 5 років.

Тема 4

Перевірки правільності обчислення податку та податкових платежів ( загальна характеристика).

1.Загальні підходи та вимоги до камеральної перевірки.

Перевірці підлягають такі питання:

 1. повнота і своєчасність подання всіх необхідних док-ів

 2. дотримання вимог щодо порядку заповнення документів.

На кожному документі мають бути заповнені всі реквізити вказені одиниці виміру. У незаповнених рядках м.б. проставлени прочерки. Необхідно звернути увагу на охайність заповнення документів і впевнитись , що подано орігінал а не копію.

 1. узгодженість звітних даних

Перевіряється шляхом порівнення одноімених даних в різних формах звітності

 1. Послідовність даних у формах звітності

Перевіряється шляхом зіставлення показників на кінець попереднього періоду і початок звітного

 1. правильність арифметичних підрахунків визначених сум і строків їх сплати

Акти за результатами камеральних перевірок не складаються

2. Документальна перевірка, як складова податкового менеджменту.

Документальна перевірка – це другий етап контролю. Вона здійснюється за річними планами контрольно – економічної роботи податкових органів і квартальними графіками перевірок по кожній ділянці роботи.

Насамперед, у плани попадають ті ПП, які отримують найбільші сіми прибутків, або мають найбільші обороти, або допускають грубі порушення.

Перевірки можуть проводиться не ріже 1 разу на 2 роки, і не частіше 1 разу на рік.

Для проведення перевірки податковий інспектор повинен мати посвідчення. Документальна перевірка проводиться згідно програм.

В програму входять як правило такі питання:

 1. правильність відображення результатів попередньої перевірки

 2. правильність проведення інвентаризації і відображення обліку її результатів

 3. правильність нарахування непрямих податків

 4. правильність відображення в обліку валових витрат

 5. правильність обчислення валових доходів

 6. правильність нарахування платежів за ресурси майнові та місцевих податків

 7. обгрунтованість кредит та дебіт заборгованості.

Тема 6

Контроль за правильностю нарахування та своєчасністю сплати в бюджет податку на прибуток.

 1. Камеральна перевірка декларацій по податку на прибуток.

При камеральній перевірці декларацій на прибуток встановлюється своєчасність її подання. Вона має подаватися до 25 числа місяця наступного за звітним кварталом.

Декларація складається із заголовної та 7 основних частин і 17 додатків.

2. Документальна перевірка достовірності відображення в обліку валових доходів та валових затрат

2.1.Правильність відображення в бухобліку результатів попередньої перевірки.

При перевірці правильності відображення в обліку результатів попередньої перервірки неохідно упевнитись у тому, що:

А) зміни по фактах порушень, що мали місце в минулому році у звітність за минулий рік не внесені, а відображенні у звіьності поточного року, як прибуток або збиток минулих років виявлений у поточному звітньому періоді

Б) помилки звітності поточного року до надання і затвердження річного звіту за поточний рік виправили шляхом скасування неправильних засобів і заміни правильними у тому місяці, в якому вони виявлені.

В) донароховані за результатами перевірки суми податків, штрафів, пені, відображені за Дт рахунку 81

Дуже часто ці суми незаконно відображають за Дт рах-ку 80, що приводить заниження оподаткування прибутку.

2.2.Дотримання положень по інвентаризаціїта прав-ті відображення у звітності її результатів

При перевірці цього питання спочатку встановлюється чи проводилася інвентаризації в тих випадках коли її проведення згідно чинного законодавства є обов’язковим, а саме:

 1. при передачі майна державне ПП в оренду, приватизації майна , перетворення державного ПП в Акціонерне товариство

 2. перед складанням річної бухгалтерської звітності

 3. при зміні матеріальної відповідальності осіб

 4. при встановленні фактів крадіжки, зловживань, ціностей, а також по розпо-ю судово-слідчих органів

 1. у випадку пожежі або стихійного лиха

Далі перевіряється наявність наказу про створення інвентаризаційної поліції і правильність оформлення всіх небхідних документів ( розписки матеріальних відповідних осіб, акти інвентаризації)

На закінчення встановлюється чи правильно відображені результати інвентаризації в бухобліку.Так загальна сума виявлених витрат і нестач м.б. відображена за Дт рахунку 84, та Кт рах-ків 05, 06, 08, 12. На суму нестач в межах норм природного убитку дебітується рах-ки 25,26, і кред-ся рахунк 84. Нестача матеріалів понад норми природного убутку списується з винних осіб.

При перевірці слід звернути увагу на правильність визначення суми, яку необхідно утримати з винної особи за розкраденням, знищенням або пошкодженням матеріальних цінностей. Згідно чинного законодавства розмір збитків визначається формулою:

Рзб=( ( Бв­­­-А) * Іінф + ПДВ+АЗ)*2,де

Рзб – розмір збитків

Бв- балансова вартість украдених цінностей

А – амортизація

Іінф- індекс інфляції

Розмір збитків від нестачі ЦП і док-тів суворої звітності обчислюється із застосуванням коеф 5 до номінальної вартості вказаної на бланках ЦП і док-тів суворої звітності і креф. 50 до вартості придбання або виготовлення ЦП і документів суворої звітності, якщо номін вартість не вказана або не встановлена чинним законодавством.

Якщо винні особи не встановленні то сума нестач м.б. списана на збитки ПП.

2.3.Повнота відображення у звітності валових доходів ПП.

Зігдно чинного законодавства датою зростання валових доходів є або дата зарахування коштів на р/р платника від покупців або дата відвантаження товарів фактичного надання послуг, виконання робіт ( подія, що сталася раніше).

Виходячи з цього перевірці підлягають: 1. Дебітові обороти рах-ків 50, 51, 55, 56 в кореспонденції з Кт рах. 61, 62.

Дебітові обороти за рах 62 в кореспонденції з Кт рах. 46.У перщому випадку біхгалтерські проводки відображають подію, за якою валовий доход виникає при надходженні коштів на р/р.

У другому випадку – подію за якою валовий доход виникає в момент відвантаження.

Методики перевірки полягає у відстеженні черговості операцій. Для цього використовується платежі, касові документи, товарно-транспортні накладні, книга обліку валових доходів і валових витрат, якщо така ведеться на ПП та рах-к 48 –« Валові доходи».

На рах-ку 48 в книзі обліку доходів і витрат відображаються операціїпо відвантаженню товарів і по надходженню на р/р платників як у вигляді авансів так і у вигляді оплати за відвантажену продукцію.

За допомогою касових і платіжних док-тів, а також товарно-транспортних накладних виявляються випадки відвантаження або предоплати які не знайшли відображенні на рах-ку 48, або в книзі обліку валових доходів і витрат.

Якщо на ПП рах 48 та книга обліку валових доходів і витрат не ведеться, а також на ПП з великими обсягами продаж , коли відстежити кожну операцію не можливо, можна скористатися правилом:

« Валовий доход за звітній період ( місяць) виключаючи ПДВ і АЗ складається з суми кредитового обороту рах. 46 « Реалізація» та повної суми боргу перед покупцями на кінець звітного періоду зниженої на повну суму боргу перед покупцями на початок періоду.

Щою отримати валовий доход за звітний період без ПДВ достатньо зазаначену суму помножити на 5/6, а якщо ПП є платником АЗ, то потрібно також відняти АЗю.

Якщо ПП здійснює товарно-обмінні операції або реалізує продукцію плов’язаним особам, то при перевірці слід упевнитись, що доходи від цих операцій були визначені ПП виходячи з договірної ціни, але не нижчі від звичайної ціни.

При перевірці також необхідно звернути увагу на правильність визначення валового доходу від операцій за розрахунки в іноземній валюті.

Для цього слід мати на увазі що з метою опопдатківання будь-яка іноземна валюта або заборгованість в іноземній валюті, що перебували на обліку поатника на кінець звітнього періоду перерах-ся у гривні за офіційним валютним курсом НБУ, що діяв на останній рабочий день звітного періоду.

При ціому позитивна різниця між результатом такого перерахунку та балансовій вартості іноземної валюти або зоборгованості включається до валового доходу платника у разі ж від’ємногозначення перерахунку з зниженням валових витрат.

При перевірці слід також звернути увагу на правильність включення до валових доходів доходів від позареалізаційних операцій. Це м.б. – фінансова допомога надання ПП, штрафи, пені, неустойки( отримані ПП або сплачені за порушення умлов договорів а також за невиконання забов’язань перед бюджетом; кошти використані за непризначенням які повертають із страхових резервів.

2.4.Дотримання порядку обліку основних фондів та нарахування амортизації.

Перевірка правильності відображення в обліку ОФ і нарах-ня амор-ції включає декілька питань:

 1. правильність визначення об’єктів амор-ції.

Метою перевірки є встановлення фактів нарах-ня амор-ції на ті об’єкти, які амор-ції не підлягають, а саме:

- витрати бюджетів на будівництво та утримання споруд благоустрою і житлових будинків, придбання і збереження бібліотек і архівних фондів.

- витрати бюджетів на будівництво та утримання автомобільних доріг загального користування

- витрати на придбання ремонт, реконструкцію, модернізацію або інше поліпшення невиробничих фондів

 1. правильність застосування аморт-них відрахувань

Для цього слід враховувати, що всі ОФ для нарахування Аморт. Поділяються на групи до кожної з яких застосовується відповідна норма аморт. Відрахувань.

1 група – будівлі, споруди, передавальні пристрої, жилі будинки – норма аморт. – 5% річних

2група – автомоб. транспорт, меблі електро-механ. Прилади, обчислювальна техніка, машини для автоматичної обробки інформації, телефони, мікрофони, рації, інше конторське обладнення – нормааморт. – 25% річних.

3 група –б будб які інші ОФ, що не включ до 1 й 2 групи – норма – 15% річних

Отже метою перевірки є встановлення фактів неправильного розподілу ОФ по групах, що може призвести дор зайвого нарахування аморт. , а значить до заниження оподаткованого прибутку.

 1. правильність визначення балансової вартості групи ОФ, до якої застосовуються норми.

Балансова вар-ть групи розрах-ся за формулою:

Ба=Б(а-1)+П(а-1)-В,де

Ба- балансова вартість на початок звітнього періоду

Б(а-1) - ------------------- на початок періоду що передував звітньому

П(а-1) – вартість придбання ОФ, а також витрати на модернізацію реконструкцію, ремонт діючих ОФ у періоді що передував звітному

В (а-1) – сума виведених ОФ з експлуатації протягом періоду що передував звітньому

А (а-1) сума аморт відрахувань нарахованих в періоді що передував звітньому

 1. своєчасність припинення амортизації.

Це стосується насамперед ОФ 1 групи. При перевірці слід упевнитись, що у разі виведення з експлуатації окремого об’єкта зазначенгої групи, у зв’язку з його ліквідацією, кап ремонтом, реконструкцією або консервацією – його балансова вар-тьдля цілей оподаткування дорівнюється 0 .

Стосовно ОФ 2і3 групи балан вартість цих груп в аналогічних випадках не змінюється.

Таке списання можливо лише для об’єктів 1 групи за умови досягнення балансової вартості такого об’єкта 100 н.м.друг.групи.

6.правильність списання на валові витрати витрат на будь-які поліпшення ОФ.На валові витрати можна списувати суми у межах 5% балансової вартості групи на початок звітнього року.

7.правильність нарахування прискореної амортизації.

При перевірці слід звернути увагу на дотримання платником схеми прискореної експлуатації, а саме:

1рік нексплуатації – 15

2 рік – 30

3 рік – 20

4 рік – 15

5 рік – 10

6, 7 – по 5%

Необхідно також упевнитись що прискорення Амортизації не застосовується до об’єктів 1 і 2 групи.

2.5.Правильність обліку та списання матеріальних цінностей.

Сті списання на валові витрати вартості сировини, матеріалів та інших ТМЦ складається з двох частин.

По – перше необхідно упевнитис про наявність всіх документів, які підтвкржують або списання коштів з банківських рахунків в оплату сировини або видачу готівкових коштів з каси на ці цілі, або факт оприбуткування товарів на склад ПП.

Для цього використовуються журнали – ордери 1,2 банків, док-ти , витратні касові ордери, тов-транспортні накладні, дані складського обліку. Особливу увагу слід звернути на відображення витрат у зв’язку з придбанням матеріалів у пов’язаних особах. Таки витрати мають визначитися виходячиз договірної ціни, але не більше за звичайну ціну.

По- друге, слід перевірити правильність обліку приросту або убутку балансової вартості покупних товарів сировини, матеріалів на складах у незавершаному виробництві, залишках готової продукції.

Для цього використовуються відомості про облік балансової вартості матеріальних активів.

При перевірці слід враховувати, що у разі коли балансова вартість вказаних запасів на кінець звітного кварталу перевищує їхь балансову вартість на початок кварталу, різниця вираховується з суми валових витрат платника.

У разі коли вартість таких запасів на початок звітного перілду перевищує їх вар-ть на кінець того ж звітнього періоду, то різниця додається до складу валових витрат платника.

Перевіряючий складає свій рнзультат з результатаом ПП.

2.6.Законність віднесення валових витрат на спец. одяг, спец. взуття, і харчування.

При перевірці цього питання необхідно звернути увагу на такі моменти:

1). У складі цих витрат можуть значитися лише суми на придбання тих видів спец одігу, спец взуття та засобів індивідуального захисту які затвержені в переліку КМУ.При цьому слід керуватися не лише переліком, але й встановленими нормами.

Найбільш вирогідна помилка – це віднесення на валові вар-ті форменного одягу. Яку можна було включати у собівартість до прийняття нового закону про оподаткування ПП ( з липня 1997 р.)

2). У валові витрати можуть включатисялише сума на забезпечення спец одягом та взуттям тільки найманих робітників. Т.т. засновників ПП можна забезпечувати указаними засобами лише за рах-к чистого прибутку з нарахуванням на ці суми прибутку П, зборів на обовзкове пенсійне і соц страхування.

3) указані витрати можунь відноситись на валові, лише за умови необхід-ті використання спец одягу, взуття, засобів індивідуального захисту для виконання профес. обов’язків.

Для перевірки слід викор –ти:

 • контракти на придбання указаних засобів

 • док-ти складського обліку, в яких значаться найменування оприбуткованих товарів, їх кількость, загална вартість, а також платіжні документи.

2.7.Правильність віднесення на валові витрати витрат на науково – технічне забазпечення.

При перевірці цього питання необхілно враховувати, що до скоаду валових витрат можна відносити:

 1. витрати на винахідства та раціаналізацію господарських процесів

 2. витрати на проведення дослідовно-експериментські та конструкт. роботи

 3. на виготовлення та дослідження моделей і зразків

 4. на виплату ( винагорода за використання прав промислової та інтелект. власності).

 5. На придбання наматеріальних активів, крім тих, що підлягають амортизації.

При цьому всі витрати включаються у склад валових на початок виробництва продукції, що --- , а відразу в момент їх здійснення незалежно від фактичної результативності проведених заходів ( тт.т. прозвели вони до зростання доходів чи які не враховуються)

Але підставою для включення указаних витрат до валових є обов’язковий зв’язок з основною діяльностю ПП.

Отже основним завданням перевірки є встановлення наявності док-та, що підтвержують такій зв’язок:

 • кощториси

 • акти виконання робіт

 • платіжні док-ти.

У разі виникнення сумніві,що до правильності відображення указаних витрат у складі валових, податковий орган може звернутися до Мін. З питань науки і тех-гії, на проведення незалежної експертизи з обгрунтування зв’язку витрат на наук-тех забезпечення з основ. діяльн. ПП

Крім того, при перевірці слід теж керуватися тим , що на валові можуть відноситись лише ті витрати. На указані цілі, які не підлягаютьамортизації.

Особливу увагу при перевірці слід преділити правильностівіднесення витрат на придбання наук-тех літератури і участь в семінарах.

Слід враховувати, щоь на валові можна відноситс вартість предоплати періодичних вилань, літератури з питань законодавства та іншої спец літератури, пов’язаної з основною діяльностю платника.

Щоб встановити відповідність науч-тех літератури напрямку діяльностіПП, як правило керуються класифікацією- , що використовується в бібліотечній справі.

Відсутньо также в законодавчих і док-тах – науковий семінар, отже при перевірці, слід виходити із суто міркувань, що цей семінар має бути присвячен науковим проблемам і проводитись науково-педогогичними працівниками.

Підтвержуючими документами мають бути програми семінара, тези, виступи, доповіді.

Обов’язково слід встановити зв’язок теми семінара з напрямом діяльності ПП. Отже виходячи з цього на валові витрати не можна відносити участь в семінарах, які проводяться для бухг-рів з питань оподаткування та ьухобліку.

По-перше, такі семінари мають не науковий, а роз’яснювальний інформаційний характер , вони відповідають

По-друге,

2.8.Достовірність відображення у звітності витрат на підготовку кадрів.

При перевірці цього питання необхідно:

 1. щоб будь-які витрати цієї групи включалися до валових, у межах розмірів встановлених КМ україни.

Для цього слід керуватися двома документамиКМУ:

 1. Положенням «Про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації, або навчанням іншим професіям », затвірженим КМУ 26. 06 97р.№ 700.

 1. Постанова КМУ від 28.06.97 № 695 «Про мінімальні державні гарантії для робітників направлених, для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання іншим професіям з відривом від вир-ва».

Сфера дії 1 док-та – це піл-ва всіх форм власності. Згідно цього слід упевнитись. Щоб витрати на оплату праці виробників що навчаються, були віднесені до валових витрат. за встановленою оплати праці.

Стосовно2 док-та, необхідно перевірити склад витрат указаної групи, при цьому слід мати на увазі. Що мінімальні державні гарантії передбачають:

 • збереження середнього заробітку за основним місцем роботи

 • сплати вартості проїзду до місця навчання і назад

 • виплату долгових

 • оплату проживання в гуртожитках

2. Встановити зв’язок між професіанальною діяльностю ПП і профелем-ом проф. підготовки кадрів. Якщо профіль підготовки не збігається, то сплачені витрати, можна за рахунок чистого прибутку ПП.

 1. Звернути увагу , в якіх закладах проводиться підготовка кадрів.

В заклади за рахунок валових витрат можна внвчатися робітникам лише в українських навчальних закладах.?

 1. упевнитися , що в склад валових витрат, включ лише витрати цієї групи по фізичних особах, які працюють на ПП, за вийнятком осіб, які працюють згідно договору цивільно-правового характеру.

 2. Перевірити, щоб не було включено до валових витрат вартості навчання пов’язаних осіб.

2.9.Законність і правильність створення резервів майбутніх витрат.

При перевірці цього питання необхідно встановити:

 1. які види резервів створені на ПП

 2. чи є на ПП рішення про створення резервів

 3. Як розраховується середній відсоток відрахувань в резерв на оплату відпусток працівників

 4. Чи правильно визначається сума резерву

 5. Як змінюється сума резерву, на кінець року у порівнянні з данними на початок року

 6. З’ясувати причини невикористання резерву на кінець року

 7. Проаналізувати доцільність створення резервів, якщо значні суми переходять із року в рік.

Створення резерву на оплату відпусток працівників:

Якщо перевірка проводиться за будь-який період поточного року, перевіряючому необхідно встановити достовірність суми резерву, шляхом множення фактичного фонду оплати праці, що перевіряється за період, на середній % відрахуваньі скоригувати отриманий результат на розмір перерахувань на соціальне і пенсійне страх-ня.

Розрахована таким чином суму необхідно порівняти з данними відображениим за ДТ рах-ку 89, у разі розбіжностей, визначити, як це вплинуло на величину оподаткованого прибутку.

Із наведеної схеми розрахунку резерву очевидно, що достовірность суми резерву залежить від правильності розрахунку середнього % відрахувань

Для перевірки цього показника необхідно:

 • згрупувати робітників за тривалий відпусток

 • визначити кількість робітників у розмірі кожної групи

 • встановити кількість робочих днів 1робітника в рік

 • розрахувати кількість людиноднів відпусток і фондів робочого часу робітників

 • знайти співвідношення кількості людиноднів і календарного фонду робочого часу на рік, який буде дорівнювати середньому % відрахувань.

При перевірці правильності створення резервів на оплату відпустку за результатами року, необхідно встановити, чи була проведена інвентаризація резерва. Для чого використовується довідка з відділу кадрів, про кількість днів невикористаної відпустки, потім визначається розмір оплати праці за 1 людинодень, сума резерву розраховується за фор-лою:

Сума р = кількість днів невикор відпусток * оплата праці 1 п-д * Р відрахувань на соц, пенсійне страх.

Отримана сума має відображатися на КТ сальдо за рвхунком 89.

Якщо результат перевірки більший ніж за данними ПП , то це означає що ПП списало зайву суму на валові витрати і тим самим занизило оподаткований прибуток.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Реферат
118.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Податковий ризик-менеджмент на підприємстві
Податковий менеджмент в системі управління фірмою 2
Податковий менеджмент в системі управління фірмою
Податковий ризик
Податковий контроль
Податковий контроль 2
Податковий контроль 3
Податковий облік
Податковий контроль 17
© Усі права захищені
написати до нас