Податковий контроль 4

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Контрольна робота
з курсу "Податкове право"
за темою: "Податковий контроль"

Зміст
Введення
1. Особливості податкових перевірок по ЕСН
2. Форми податкового контролю. Види і характеристики
Висновок
Додаток
Завдання
Список використаних джерел

Введення

Фінансово-бюджетна система включає відносини з приводу формування і використання фінансів держави - бюджету і позабюджетних фондів. Важливою частиною фінансово-бюджетної системи є податки.
Податок - це обов'язковий платіж, що надходить до бюджетних фондів у встановленому законодавством розмірі та у встановлені терміни. Кожен громадянин РФ зобов'язаний платити законно встановлені податки і збори. [1]
Для перевірки правильності податкових надходжень необхідний податковий контроль. Його формам і видам присвячений другий розділ даної роботи.
Єдиний соціальний податок належить до найважливішим виду податку, який виплачує роботодавцем. Перша глава роботи описує проведення податкових перевірок по ЕСН.

1. Особливості податкових перевірок по ЕСН

До найважливіших податків, які виплачують платники податків-роботодавці ставляться податок на доходи фізичних осіб та єдиний соціальний податок.
Порядок обчислення і сплати єдиного соціального податку платниками податків-роботодавцями визначений у ст.243 НК РФ. Цей податок зараховується в державні позабюджетні фонди - Пенсійний, Фонд соціального страхування і фонди обов'язкового медичного страхування Російської Федерації. Роботодавці повинні обчислювати суми податку окремо по кожному фонду. Кошти до Фонду зайнятості надходять за рахунок відрахувань від податку на доходи фізичних осіб.
Методичні рекомендації з проведення виїзних податкових перевірок по ЕСН затверджені наказом МНС від 17 листопада 2003 р. № БГ-4-05/31дсп. Податкові органи готуються до виїзної перевірки по ЕСН і пенсійними внесками заздалегідь. У першу чергу під їх спостереження потрапляють фірми, які застосовують пільги і регресивні ставки. Не залишаються без уваги організації, що представляють звітність не вчасно або з помилками. Крім того, в податкову інспекцію щоквартально приходить інформація з ФСС про не прийнятих до заліку витрат (наприклад, за листками непрацездатності). Вона також використовується при підготовці до перевірки. Цей період важливий для податкового інспектора, тому що в цей час складається його думку про фірму і складається перелік питань, на які необхідно звернути увагу.
Основними питаннями виїзної перевірки за ЄСП є:
правильність визначення податкової бази;
обгрунтованість застосування пільг і ставок податку;
правильність застосування податкових відрахувань, тобто розрахунку пенсійних внесків;
правильність відображення витрат на соціальне страхування.
При проведенні виїзної податкової перевірки використовуються форми первинної документації, такі, як:
Т-1 "Наказ про прийом на роботу";
Т-2 "Особова картка";
Т-6 "Наказ про надання відпустки";
Т-8 "Наказ про припинення трудового договору";
Т-53 "Платіжна відомість";
Т-54 "Особовий рахунок" і т.д.
Ці форми затверджені постановою Держкомстату від 30 жовтня 1997 р. № 71а та постановою Держкомстату від 6 квітня 2001 р. № 26.
Крім форм перевіряючі вимагають представити картки обліку сум нарахованого єдиного соціального податку, податкові картки з обліку податку на доходи співробітників.
Спочатку перевірка проводиться вибірковим способом. Розмір вибірки та її структуру ревізор встановлює сам. Якщо у вибраних документах виявляться порушення, то вибіркова перевірку переходу на суцільну.
В особовому рахунку працівника перевіряються записи про нарахування, включаючи доплати та надбавки стимулюючого характеру, премії тощо Крім того, інспектор досліджує операції по касі, розрахунковому рахунку, розрахунки з підзвітними особами, а також відомості про реалізацію.
Перевірка видаткових операцій по касі - один з основних моментів податкової ревізії. Через касу працівникам може видаватися не тільки зарплата, але і премії, матеріальна допомога, інші виплати. Вищезазначений документ вказує інспекторам перевірити "сумнівні" проводки. Наприклад, кредит за рахунком 50 "Каса" в кореспонденції з рахунками 25 "Загальновиробничі витрати", 44 "Витрати на продаж", 91 "Інші доходи і витрати", 96 "Цільове фінансування" і т.п. Податківці перевіряють правильність включення сум за такими проведеннями в базу для оподаткування. При цьому ревізори використовують прибуткові та видаткові касові ордери, касову книгу, головну книгу.
ЄСП обкладаються не всі виплати. Перелік неоподатковуваних сум зазначений у статті 238 Податкового кодексу. Крім того, фірма може мати пільги по ЕСН (згідно ст.239 НК). Так, податком не обкладаються виплати працівникам-інвалідам I, II, III груп, які не перевищують протягом року 100 000 рублів на кожного такого співробітника. Також можуть не платити ЕСН з зарплати співробітників фірми, у яких статутний капітал повністю складається з вкладів громадських організацій інвалідів, за умови, що заробіток кожного працівника в цьому випадку не перевищує 100 000 рублів протягом року. Крім того, число працівників-інвалідів повинно бути не менше 50 відсотків, а їхня зарплата - не менше 25 відсотків в загальній сумі оплати праці.
При виїзної перевірки таких фірм податківці попросять представити документи, що підтверджують право на використання пільг. Наприклад, фірмі необхідно мати:
список засновників (якщо статутний капітал складається з внесків громадських організацій інвалідів);
довідки медико-соціальної експертизи на працівників-інвалідів;
трудові договори з інвалідами;
розрахунково-платіжні документи по зарплаті.

2. Форми податкового контролю. Види і характеристики

Питання податкового контролю регулюються главою 14 Податкового Кодексу.
Податковий контроль проводиться посадовими особами податкових органів у межах своєї компетенції за допомогою податкових перевірок, отримання пояснень платників податків, податкових агентів і платників збору, перевірки даних обліку і звітності, огляду приміщень та територій, що використовуються для отримання доходу (прибутку), а також в інших формах, передбачених Податковим Кодексом.
З метою проведення податкового контролю платники податків підлягають постановці на облік у податкових органах відповідно за місцем знаходження організації, місцем знаходження її відокремлених підрозділів, місцем проживання фізичної особи, а також за місцем знаходження належить їм нерухомого майна і транспортних засобів, що підлягають оподаткуванню.
Податкові органи проводять камеральні та виїзні податкові перевірки платників податків, платників зборів і податкових агентів. Податковою перевіркою можуть бути охоплені тільки три календарних роки діяльності платника податків, платника збору та податкового агента, що безпосередньо передували року проведення перевірки.
Камеральна податкова перевірка проводиться за місцем знаходження податкового органу на основі податкових декларацій і документів, поданих платником податків, які є підставою для обчислення і сплати податку, а також інших документів про діяльність платника податків, наявних у податкового органу.
Камеральна перевірка проводиться уповноваженими посадовими особами податкового органу відповідно до їх службовими обов'язками без будь-якого спеціального рішення керівника податкового органу протягом трьох місяців з дня подання платником податків податкової декларації та документів, які є підставою для обчислення і сплати податку, якщо законодавством про податки і збори не передбачені інші строки.
Виїзна податкова перевірка проводиться за місцем перебування платника податків. Виїзна податкова перевірка щодо одного платника податків (платника збору, податкового агента) може проводитися по одному або декільком податкам. Податковий орган не має права проводити протягом одного календарного року дві виїзні податкові перевірки і більше за одним і тим же податків за один і той же період. Виїзна податкова перевірка не може тривати більше двох місяців, якщо інше не встановлено цією статтею. У виняткових випадках вищестоящий податковий орган може збільшити тривалість виїзної податкової перевірки до трьох місяців.
Доступ на територію або в приміщення платника податків, платника збору, податкового агента посадових осіб податкових органів, безпосередньо проводять податкову перевірку, здійснюється при пред'явленні цими особами службових посвідчень та рішення керівника (його заступника) податкового органу про проведення виїзної податкової перевірки цього платника податків, платника збору, податкового агента.
За результатами виїзної податкової перевірки не пізніше двох місяців після складання довідки про проведену перевірку уповноваженими посадовими особами податкових органів повинен бути складений у встановленій формі акт податкової перевірки, що підписується цими особами та керівником об'єкта аудиту або індивідуальним підприємцем, або їх представниками. Про відмову представників організації підписати акт робиться відповідний запис в акті. У випадку, коли зазначені особи ухиляються від отримання акта податкової перевірки, це має бути відображено в акті податкової перевірки.
В акті податкової перевірки повинні бути вказані документально підтверджені факти податкових правопорушень, виявлені в ході перевірки, або відсутність таких, а також висновки і пропозиції перевіряючих щодо усунення виявлених порушень і посилання на статті Податкового Кодексу, що передбачають відповідальність за даний вид податкових правопорушень.
При проведенні податкового контролю не допускається заподіяння неправомірного шкоди платнику податків, платнику збору, податковому агенту або їх представникам або майну, що знаходиться в їхньому володінні, користуванні чи розпорядженні. Збитки, завдані неправомірними діями податкових органів або їх посадових осіб при проведенні податкового контролю, підлягають відшкодуванню в повному обсязі, включаючи упущену вигоду (неодержаний доход).
За змістом пункту 2 статті 50 Конституції РФ та пункту 1 статті 108 НК РФ прийняття керівником податкового органу або його заступником рішення про притягнення платника податків (податкового агента) до відповідальності за результатами інших, крім виїзної податкової перевірки, форм податкового контролю незаконно. Податковим законодавством не встановлений інший порядок притягнення до відповідальності і не забезпечується законне отримання доказів. Однак у практиці податкових органів та арбітражних судів найчастіше мають місце відступи від цього правила. Податкові інспекції привертають платників податків до відповідальності за порушення терміну постановки на облік в податковому органі за статтею 116 НК РФ, за ухилення від взяття на облік за статтею 117 НК РФ, за порушення терміну подання відомостей про відкриття і закриття рахунку в банку за статтею 118 НК РФ , за неподання податкової декларації за статтею 119 НК РФ, розглядаючи ці дії як факти правопорушень. Навіть у тих випадках, коли порядок притягнення до відповідальності за податкові правопорушення за результатами виїзної податкової перевірки врегульовано в НК РФ, посадові особи податкових органів допускають порушення процесуальних норм НК РФ, залучаючи платників податків (податкових агентів) до відповідальності.

Висновок

На підставі проведеної роботи можна зробити наступні висновки:
Форми і види податкового контролю регулює глава 14 Податкового Кодексу. До видів податкового контролю відносяться податкові перевірки, отримання пояснень контрольованих, перевірки даних обліку і звітності, огляд приміщень та територій, призначених для отримання прибутку і т.д.
Податкові перевірки поділяються на камеральні та виїзні. Камеральні перевірки проводяться на території податкових органів, виїзні - на території платників податків, податкових агентів і платників зборів.
Особливості проведення перевірок по ЕСН визначаються наказом МНС від 17 листопада 2003 р. № БГ-4-05/31дсп.

Додаток

Завдання

ЗАВДАННЯ 1.
АТ "Морозко" з 2004 року реалізує морозиво через мережу роздрібних магазинів, розраховуючи і сплачуючи ПДВ за ставкою 20%. У серпні 2004 р. АТ звернулося до податкового органу із заявою про повернення переплачених сум ПДВ, т.к відповідно до п.2 ст.164 НК РФ реалізація морозива оподатковується за ставкою 10%.
Податковий орган прийняв рішення про відмову в поверненні переплачених сум ПДВ. АТ звернулося до суду з позовом про визнання недійсним акту податкового органу та про повернення надміру сплачених сум податку.
Яке рішення має прийняти суд?
У федеративній державі (США, ФРН, РФ та ін) бюджетна система представлена ​​федеральним, регіональним і місцевим рівнями. Виходячи з критерію багаторівневості бюджетної системи, в якій акумулюються податкові доходи держави, в податковому законодавстві широке поширення отримала статусна класифікація податків. У Російській Федерації вся сукупність податків і зборів підрозділяється на три групи (види):
федеральні;
податки і збори суб'єктів РФ - республік, країв, областей, автономних утворень, міст Москви і Санкт-Петербурга;
місцеві.
ПДВ - відноситься до федеральних податків. Порядок сплати цього виду податку регулюється Податковим Кодексом РФ.
Аналіз почнемо зі ст.145 НК РФ. Відповідно до п.1 ст.145 НК РФ організації і індивідуальні підприємці мають право на звільнення від виконання обов'язків платника податків, пов'язаних з обчисленням і сплатою цього податку, якщо за три попередніх послідовних календарних місяці сума виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) цих організацій або індивідуальних підприємців без урахування податку та податку з продажу не перевищила в сукупності один мільйон рублів. У цьому разі АТ "Морозко" має право на звільнення від сплати податку на додану вартість.
З п.2 статті 164 НК РФ слід, що оподаткування по даному виду податку проводиться у разі податкової ставкою 10 відсотків при реалізації молока і молокопродуктів (включаючи морозиво, вироблене на їх основі, за винятком морозива, виробленого на плодово-ягідної основі, фруктового і харчового льоду). Отже, якщо морозиво не виготовлено на плодово-ягідної основі, то підприємство має право розраховувати ПДВ за ставкою 10%.
Необхідні також дані, чи є у платника податків недоїмки і пені з податку, недоїмки і пені за іншим податкам і зборам. У разі їх наявності вони підлягають заліку в першочерговому порядку за рішенням податкового органу.
Якщо морозиво, що реалізовується підприємством зроблено на основі молока та молокопродуктів і в АТ "Морозко" немає заборгованості і пені з податку на додану вартість та інших податках, то суд повинен прийняти рішення про повернення переплачених сум ПДВ.
ЗАВДАННЯ 2.
Гр. Перфільев за минулий календарний рік отримав наступні види доходів:
а) заробітну плату - 38000 руб.
б) доходи від продажу вирощеного їм худоби - 12000 руб.
в) доходи за вкладом в Ощадбанку РФ - 8000 руб.
г) квартиру в подарунок від своїх батьків - 479000 крб.
д) від продажу своєї бібліотеки через комісійний магазин - 17600 руб.
Визначте, які з перерахованих доходів повинні бути включені в податкову базу при обчисленні податку на доходи гр. Перфільєва за минулий календарний рік і обчислити суму податку.
Звернемося до Податкового Кодексу РФ. Податкова база являє собою вартісну, фізичну або іншу характеристики об'єкта оподаткування. Встановлення податкової бази по податку на доходи тут регулюються ст. 208 "Доходи від джерел в Російській Федерації і доходи від джерел за межами Російської Федерації" і ст.217 "Доходи, які не підлягають оподаткуванню (звільняються від оподаткування)" НК РФ.
Згідно з цими статтями в податкову базу включаються:
Заробітна плата (пп.6 п.1 ст. 208 НК РФ).
Доходи за вкладом в Ощадбанку РФ (пп.1, п.1, ст. 208 НК РФ).
Доходи від продажу своєї бібліотеки через комісійний магазин (пп.10, п.1, ст. 208 НК РФ).
Згідно з цими статтями в податкову базу не включаються:
Дохід від продажу вирощеної худоби (п.13 ст.217 НК РФ).
Дохід від продажу вирощеної худоби звільняється від оподаткування за умови подання платником податків документа, виданого відповідним органом місцевого самоврядування, правліннями садового, садово-городнього товариств, що підтверджує, що продається продукція зроблена платником податків на приналежному їй або членам його сім'ї земельній ділянці, що використовується для ведення особистого підсобного господарства, дачного будівництва, садівництва та городництва.
Квартира, отримана в подарунок від батьків (п.18 ст.217 НК РФ).
Податкова ставка являє собою величину податкових нарахувань на одиницю виміру податкової бази. У даному випадку вони визначаються ст.224 НК РФ.
За ставкою в розмірі 13% обкладаються:
заробітна плата (п.1 зазначеної статті).
дохід від продажу бібліотеки (п.1 зазначеної статті).
Відповідно до п.2 цієї статті за ставкою 35% оподатковуються доходи, отримані в Ощадбанку РФ за відрахуваннями, виходячи із ставки рефінансування (для зручності розрахунків цими відрахуваннями пренебрежем).
П.2 ст.210 НК РФ говорить, що податкова база визначається окремо по кожному виду доходів, щодо яких встановлено різні податкові ставки. Отже, за ставкою 13% податкова база становитиме
38 000 руб. + 17 600 руб. = 55 600 руб.; За ставкою 35% - 8000 руб.
Розрахуємо вирахування з податкових баз гр. Перфільєва.
За першою податковій базі існують такі відрахування:
6 х 400 руб. = 2 400 руб.
(П.3 ст.218 НК РФ, будемо вважати, що заробітну плату гр. Перфільев отримував рівними частками).
За другою базі податкових відрахувань не надається.
Отже,
по першій податковій базі податок складе
(55 600 - 2400) х 0,13 = 6916 руб.
по другій податковій базі податок складе
8000 х 0,35 = 2800 руб.
Загальна сума податку на доходи гр. Перфільєва складе

6916 + 2800 = 9716 руб.
ЗАВДАННЯ 3.
Власник легкового автомобіля гр. Ковальов видав своєму другові Волошину генеральну довіреність з правом продажу і отримання грошей від покупця. Через деякий час гр. Волошин, який розпоряджається автомобілем за дорученням, продає його і отримує гроші.
Хто буде платником податку на доходи з суми, отриманої від продажу автомобіля в даному випадку?
Знову необхідно звернутися до Податкового Кодексу РФ. Згідно пп.5 п.1 ст. 208 НК РФ оподаткуванню з податку на доходи підлягають доходи від реалізації майна, що знаходиться в Російській Федерації і належить фізичній особі. Так як власником майна до самого продажу залишався гр. Ковальов, а гр. Волошин діяв на підставі генеральної довіреності, то платити податок доведеться гр. Ковальову.

Список використаних джерел

1. Конституція РФ.
2. Податковий Кодекс РФ.
3. Наказ МНС РФ від 17 листопада 2003 р. № БГ-4-05/31дсп.
4. Качанова О.А. Державні і муніципальні фінанси. М.: Думка, 2003.
5. Цвєтков І. Готуємося до виїзної перевірки по ЕСН. / / Центр фіскальної політики, 2004
6. Лавров А. і ін Бюджетний федералізм в РФ: проблеми, варіанти реформи. / / Матеріали міжнародної конференції "Інвестиційний клімат і перспективи економічного зростання в Росії". М., 2003.
7. Осипова М.В. Бюджетна система РФ. Підручник. М.: Думка, 2002.
8. Цвєтков І. Про деякі питання застосування податкового законодавства. / / Матеріали до семінару з податкового планування та захисту інтересів платників податків, проведеного Американською асоціацією юристів.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
41.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Податковий контроль 3
Податковий контроль
Податковий контроль 2
Податковий контроль 17
Податковий контроль 2 Правова природа
Податковий контроль і податкова відповідальність
Податковий контроль 2 Поняття принципи
Податковий контроль і управління в податковій сфері
Податковий контроль в системі державного фінансового контролю
© Усі права захищені
написати до нас