Податкове регулювання інноваційної діяльності на прикладі підприємств Залізничного району

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Введення

Ефективний шлях розвитку національної економіки визначається головним значенням науково-технічного прогресу та інтелектуалізацією основних факторів виробництва. На частку нових знань, втілюваних у технологіях, обладнанні, освіті кадрів, організації виробництва в розвинених країнах, припадає від 70 до 85% приросту ВВП [1]. Впровадження нових технологій стало ключовим фактором ринкової конкуренції, основним засобом підвищення ефективності виробництва і поліпшення якості товарів і послуг.

Сам характер завдань інноваційного розвитку та проблем, які належить вирішити для використання переваг цього шляху, визначає необхідність вироблення довгострокової стратегії та програми поетапного їх вирішення. Формування стратегії сталого розвитку суб'єктів господарювання в сучасних умовах базується на інноваційній державній політиці, що забезпечує правову, адміністративно-управлінську та техніко-економічну базу для комплексного розвитку.

Довгострокова стратегія формування інноваційної економіки грунтується на необхідності регулювання інноваційних процесів на державному рівні. Методи державного регулювання інноваційної діяльності поділяються на прямі (коли держава безпосередньо ініціює та фінансує інноваційну середовище) та непрямі (держава за рахунок різних механізмів стимулює інноваційну активність).

Побічно регулювання економічних процесів може здійснюватися за допомогою податків - за допомогою впливу на рівень споживчих та інвестиційних витрат.

В економічній літературі податкове регулювання визначають як «заходи непрямого впливу на економіку, економічні та соціальні процеси шляхом зміни виду податків, податкових ставок, встановлення податкових пільг, зниження або підвищення загального рівня оподаткування» [1].

Основним завданням створення механізму податкового регулювання є досягнення балансу цілей, інтересів і можливостей держави та платника податків, що дозволяє забезпечити ефективність економічної політики.

Податкове регулювання грунтується на принципі зворотного зв'язку, яку забезпечують платники податків, коригуючи свою економічну поведінку у відповідь на зміни в оподаткуванні. Можливість отримати адекватну відповідь суб'єкта податкових відносин на ті чи інші заходи податкової політики визначається податковим свідомістю суспільства. Для економічних систем характерні не моментальні реакції, а відстрочені в часі наслідки рішень у сфері оподаткування. Така особливість свідчить про необхідність в забезпеченні стабільності податкової системи для виявлення реакцій суб'єктів податкових відносин на зміни, що відбуваються.

В умовах необхідності активізації інноваційної діяльності податкове регулювання даної сфери є актуальною проблемою, яка потребує всебічного вивчення, з метою виявлення існуючих недоліків і розробки інструментів, здатних позитивно вплинути на економічні процеси.

Об'єктом для вивчення питань податкового регулювання інноваційної діяльності в Республіці Білорусь стали 4 підприємства Залізничного району м. Вітебська різних форм власності, що здійснюють різні види діяльності, - ВАТ «Доломіт» (видобуток корисних копалин), ВП «Вітебська біофабрика» (виробництво ветеринарних препаратів), ТДВ «Вітсофт» (розробка програмного забезпечення), ТОВ «Волат» (виробництво будівельних сумішей).

Такий вибір підприємств обумовлений необхідністю вивчення впливу процесу податкового регулювання на різні види інновацій - процесні і продуктних, а також для виявлення існуючих відмінностей між податковим регулюванням державних і приватних підприємств.

Завдання дослідження - вивчити порядок оподаткування підприємств, які здійснюють інноваційну діяльність, виявити існуючі недоліки та запропонувати шляхи їх усунення.

Джерела дослідження - податкові декларації підприємств, форми статистичної звітності.

1. Регулювання податками: теорія і світовий досвід

1.1 Податки та податкове регулювання

Необхідність податків випливає з функцій держави, яка виконує різноманітну діяльність (політичну, екологічну, оборонну, соціальну та ін), що вимагає коштів. Крім податків у держави, по суті, немає інших джерел коштів для фінансування своїх потреб. Воно може використовувати для покриття своїх витрат державні позики, але їх необхідно повертати та сплачувати відсотки, що також вимагає додаткових витрат з їх обслуговування. При особливих обставинах держава вдається до додаткового випуску грошей в обіг. Але це веде до важких економічних наслідків для країни - інфляції. Таким чином, для держави податки є основною статтею доходів бюджету. В даний час у всіх розвинутих країнах на частку податків припадає 80-90% всіх бюджетних надходжень. [1]

Основними ознаками поняття «податок» є:

 • Імперативність, яка передбачає відносини влади і підпорядкування. Стосовно до податків це означає те, що суб'єкт податку не має права відмовитися від виконання покладеного на нього обов'язки щодо внесення податків в бюджетний фонд. При невиконанні цього обов'язку держава застосовує до нього визначені санкції.

 • Зміна форми власності. За допомогою податків частину власності суб'єкта в грошовій формі переходить в державну, при цьому утворюється централізований грошовий фонд (бюджетний фонд). Суми податків надходять в бюджетний фонд, в якому знеособлюються. Тому податки не є цільовими відносинами.

 • Безвозвратность і безоплатність, тобто податок ніколи не повертається платнику і останній при цьому не отримує нічого натомість: ні права участі у будь-яких господарських операціях, ні права користування матеріальними і нематеріальними об'єктами, ні права будь-які дії, ні документа.

Таким чином, податки - це імперативні грошові відносини без надання суб'єкту податку будь-якого еквівалента, в процесі яких утворюється бюджетний фонд.

Податки служать задоволенню потреб суспільства, які встановлюються державою. Держава в даному випадку висловлює односторонній рух коштів до бюджету. При цьому непрямим чином вони повертаються платникам податків у вигляді наданих державою соціальних благ і гарантій. На цьому, зокрема, засноване законне право платників податків вимагати від держави звіту про виконання бюджету. Податки стягуються на правовій основі за юридично закріпленим правилами. Ставки, терміни, пільги та інші елементи податків повинні бути заздалегідь обговорені законом.

У Республіці Білорусь офіційне визначення категорії «податок» представлено у частині 1 статті 6 Податкового кодексу Республіки Білорусь: податком визнається обов'язковий індивідуально безвідплатний платіж, що стягується з організацій і фізичних осіб у формі відчуження належних їм на праві власності, господарського відання або оперативного управління грошових коштів у республіканський і (або) місцевих бюджетів.

У Республіці Білорусь, поряд з поняттям «податок», виділені такі поняття, як збори і мита.

Так, відповідно до частини 2 статті 6 Податкового кодексу Республіки Білорусь збором (митом) визнається обов'язковий платіж до республіканського і (або) місцевих бюджетів, що стягується з організацій і фізичних осіб, як правило, у вигляді одного з умов скоєння щодо їх державними органами , в тому числі місцевими Радами депутатів, виконавчими і розпорядчими органами, іншими уповноваженими організаціями і посадовими особами, юридично значущих дій, включаючи надання певних прав або видачу спеціальних дозволів (ліцензій), або у зв'язку з переміщенням товарів через митний кордон Республіки Білорусь.

Відмітною ознакою збору від податку є цільова спрямованість збору. Тобто суми збору надходять до цільового бюджетний (або позабюджетний) фонд, кошти якого витрачаються на певні цілі. У Республіці Білорусь до зборів належать збір в республіканський фонд підтримки виробників сільськогосподарської продукції, продовольства і аграрної науки, цільові збори (транспортний збір на оновлення і відновлення транспорту загального користування, що використовується на маршрутах у міському пасажирському, приміському та міжміському автобусному сполученні, збір на утримання та розвиток інфраструктури міста (району)).

Мито відрізняється від податку за ознакою безповоротність і безоплатності - сплата мита тягне за собою здійснення юридично значущих дій щодо платника, отримання певних прав або видачу спеціальних дозволів, у той час як платник податку нічого натомість не отримує.

Сутність будь-якої економічної категорії розкривається через її функції. До функцій податків зазвичай відносять: фіскальну, стимулюючу, розподільчу, регулюючу, контрольну.

Фіскальна функція податків виявляється в безперебійному забезпеченні держави фінансовими ресурсами, необхідними для здійснення його діяльності. Це основна функція, характерна для всіх держав на різних етапах їх розвитку. Фіскальна функція податків відбиває форму примусового позбавлення належить юридичній або фізичній особі власності у формі капіталу або заробітку і може розглядатися як своєрідний вид експлуатації з боку держави. Для цієї функції характерно лише одна властивість: максимальна мобілізація фінансових ресурсів в доходи державного бюджету, що дозволяє безперебійно забезпечувати його витрати.

Сформовані переважно податковим методом бюджетні ресурси призначені для розвитку невиробничої сфери, забезпечення потреб науки, охорони здоров'я, культури та інших громадських потреб. Розумне цільове використання бюджетних ресурсів стимулює суспільний прогрес. Звідси випливає, що податкові відносини носять стимулюючу функцію, яка реалізується через систему пільг, винятків, преференцій.

Існують такі види пільг: неоподатковуваний мінімум об'єкта; вилучення з обкладення визначених елементів об'єкта; звільнення від сплати податків окремих категорій платників податків; зниження податкових ставок, цільові податкові пільги, включаючи податкові кредити у формі відстрочки справляння податків, і ін Преференції можуть встановлюватися у вигляді інвестиційного податкового кредиту і цільової податкової пільги для фінансування інвестиційних і інноваційних витрат. Податковий кредит, як і всякий кредит, надається на умовах повернення, терміновості, платності, оформляється відповідним договором між суб'єктом господарювання та податковим органом. Цільова податкова пільга на відміну від інвестиційного кредиту може надаватися будь-якій господарюючому суб'єкту органами влади на взаємовигідній основі, але в межах суми податкових надходжень до бюджету.

Для стимулюючої функції на відміну від фіскальної характерно її позитивний вплив на соціально-економічну діяльність платника, реалізацію пріоритетних для держави напрямів розвитку.

Із сутності податків випливає і розподільна (перерозподільна) функція. Вона забезпечує процес перерозподілу валового внутрішнього продукту. При цьому одна його частина направляється на розширене відтворення витрачених факторів виробництва, а інша частина в централізований фонд державних ресурсів - державний бюджет. У цій функції реалізується суспільне призначення податків як особливого централізованого інструменту розподільних відносин.

Через податки реалізується головне їхнє суспільне призначення - формування фінансових ресурсів держави, акумульованих у бюджетній системі та позабюджетних фондах, необхідних для здійснення ним власних функцій (політичних, оборонних, зовнішньоекономічних, соціальних, природоохоронних та ін.) Формування доходів державного бюджету на основі стабільного і централізованого стягування податків перетворює державу на найбільший економічний суб'єкт. Розподільна функція податків носить об'єктивний характер, як і об'єктивно саме існування і функціонування держави. Регулююча функція податків полягає в регулюванні господарської кон'юнктури, структури зайнятості, накопичення, зовнішньоекономічних зв'язків, науково-технічного прогресу та інших об'єктів. Суть регулюючої функції зводиться до того, що податками обкладається ресурси, що направляються на споживання, а ресурси, що направляються на нагромадження виробничих фондів, звільняються від оподаткування. Тому дана функція має три складові:

 • стимулююча - впливає на відтворення, стимулюючи його темпи, посилюючи чи послаблюючи накопичення капіталу, розширюючи або зменшуючи платоспроможний попит населення, використовуючи систему пільг і звільнень;

 • стримуюча - цілеспрямоване стримування темпів відтворення за допомогою збільшення ставок податків або введення додаткових податків;

 • відтворювальна - призначена для акумуляції засобів на відновлення використовуваних ресурсів.

Контрольна функція полягає у своєчасному відстеження державою надходжень до бюджету податкових платежів, що дозволяє зіставляти їх величину з потребами у фінансових ресурсах і, в кінцевому рахунку, визначати необхідність реформування податкової системи та бюджетної політики держави.

Податки існують різних видів. Їх класифікація має не тільки пізнавальний характер, але і практичні цілі, такі як більш обгрунтоване застосування податків, проведення необхідних аналітичних розрахунків. Класифікація податків представлена ​​на малюнку 1.

За способом вилучення податки бувають:

а) прямі - податки, які стягуються безпосередньо з майна або доходів платника, і остаточним платником яких є власник майна або доходів, тобто юридична та фактична платник збігаються;

б) непрямі - податки, що включаються у ціну товарів (робіт, послуг). Сплату непрямих податків до бюджету виробляє продавець, проте фактично платником є покупець.

По приналежності органу, який стягує податок і в розпорядження якого вона діє:

а) республіканські податки - встановлюються верховною владою і надходять до держбюджету;

б) місцеві податки - стягуються місцевими органами управління та надходять до місцевих бюджетів.

По об'єкту регулювання:

а) податки, що регулюють ціноутворення, - податки, що включаються у ціну товарів (робіт, послуг) у вигляді надбавки;

б) податки, які впливають на витрати виробництва, - податки, що включаються до собівартості;

в) податки, що регулюють зайнятість, - податки, об'єктом оподаткування яких є заробітна плата і фонд заробітної плати.

За джерелами коштів для сплати:

а) собівартість;

б) виручка від реалізації;

в) фінансові результати.

Поняття «податкова система» є подальшим розвитком і конкретизацією поняття «податки». Якщо податки розглядаються як фінансові відносини платників податків з бюджетом з приводу формування централізованих фондів фінансових ресурсів та їх концентрації у держбюджеті і в позабюджетних фондах, то поняття податкової системи передбачає більш широке трактування.

Так, податкова система держави являє собою сукупність податків, зборів і мит, встановлених на території держави та стягнутих з метою створення державного фонду фінансових ресурсів. Крім того, в поняття податкової системи включається сукупність принципів, способів, форм і методів їх стягнення.

Підходи до пристрою сучасної держави, в тому числі змістовні основи фінансової та податкової політики, закладалися в кінці VIII століття. Тривала історична практика оподаткування виробила основні принципи побудови податкової системи, не застарілі до нашого часу. Класичні принципи оподаткування сформулював в 1776 році Адам Сміт.

- Принцип рівномірності - вимагає, щоб громадяни кожної держави брали матеріальне участь у забезпеченні уряду пропорційно доходам, які вони отримують під заступництвом уряду. Це правило також називають принципом справедливості, що вимагає, щоб накладення було досить жорстким для багатих осіб і щадним для соціально слабко захищених верств населення.

- Принцип визначеності - вимагає, щоб сума, спосіб і час платежу повинні бути заздалегідь відомі платникові.

- Принцип зручності - припускає, що податок повинен стягуватися в такий час і таким способом, які представляють найбільші зручності для платника, тобто держава повинна усунути формальності і спростити акт сплати податку, а також приурочити податковий платіж до часу отримання доходу.

- Принцип економності - припускає скорочення витрат справляння податків: витрати по їх збору повинні бути мінімальними.

- Принцип ефективності - податки повинні впливати на прийняття економічних рішень; податкова структура повинна сприяти проведенню політики стабілізації і розвитку економіки країни; податкова політика система повинна бути зрозумілою платникам податків і прийнята більшою частиною суспільства, не викликаючи довільного тлумачення; адміністративні витрати з управління податками і дотриманню податкового законодавства повинні бути мінімальними.

Підходи А. Сміта отримали сучасне тлумачення у формулюваннях друге канцлера ФРН Людвіга Ерхарда: податки по можливості мінімальні; необхідні мінімальні витрати на їхнє стягування; податки не можуть перешкоджати конкуренції, змінювати будь-чиї шанси; податки відповідають структурній політиці; податки націлені на більш справедливий розподіл доходів; максимальну повагу до приватного життя людини; у зв'язку з оподаткуванням людина повинна по мінімуму відкривати державі своє приватне життя; працівник податкового органу не має права давати будь-кому відомості про платника податків; дотримання комерційної таємниці гарантовано; податкова система виключає подвійне оподаткування; величина податків відповідає розміру державних послуг, включаючи захист людини і все, що громадянин може отримати від держави.

Принципи оподаткування в Республіці Білорусь грунтуються на певних класиками і підтвердили свою актуальність часом підходах. Вони знайшли своє відображення у статті 2 Податкового кодексу Республіки Білорусь:

- Кожна особа зобов'язана сплачувати законно встановлені податки, збори (мита), за якими ця особа визнається платником.

- Ні на кого не може бути покладено обов'язок сплачувати податки, збори (мита), не встановлені законодавчими актами.

- Оподаткування в Республіці Білорусь грунтується на визнанні загальності та рівності.

- Не допускається встановлення податків, зборів (мита) і пільг по їх сплаті, завдають шкоди національної безпеки Республіки Білорусь, її територіальної цілісності, політичної та економічної стабільності, чи створюють інші перешкоди для здійснення підприємницької та іншої діяльності організацій і фізичних осіб, крім забороненої законодавчими актами.

- Допускається встановлення особливих видів мита або диференційованих ставок митних зборів у залежності від країни походження товарів.

Держава впливає на різні сторони діяльності через внутрішню і зовнішню, соціальну, культурну, оборонну, природоохоронну, фінансову, технічну політику. Центральною ланкою в державному регулюванні є фінансова політика. Її невід'ємною частиною є податкова політика, що взаємодіє з бюджетно-фінансової та грошово-кредитної складовими. В умовах розвинених ринкових відносин її головне призначення випливає із сутності і функцій податків. Воно полягає у вилученні державою частини сукупного суспільного продукту на загальнодержавні потреби, в мобілізації цих коштів і перерозподілі їх через бюджет з метою зміни структури виробництва, територіального економічного розвитку, підвищення рівня прибутковості населення.

У будь-якому суспільстві головним суб'єктом податкової політики є держава.

Для управління процесом податкових відносин держава використовує різні організаційно-правові методи, норми, інструменти, форми. Способи організації податкових відносин держава оформляє в законах, указах Президента та інших нормативно-правових актах. Воно визначає методи вилучення ВВП, види платежів, податкових ставок і пільг, способи оподаткування.

Таким чином, податковий механізм являє собою сукупність організаційно-правових норм, методів і форм державного управління оподаткуванням через систему різних інструментів (податкових ставок, податкових пільг та ін.) Держава надає своєму податковому механізму юридичну форму за допомогою податкового законодавства і регулює його.

Крім фіскальної функції, система податків і зборів надає економічної вплив на суспільне виробництво, його структуру і динаміку, розміщення, прискорення науково-технічного прогресу. Податки можуть стимулювати, чи навпаки, обмежувати ділову активність, сприяти розвитку тих чи інших галузей підприємницької діяльності; створювати передумови для зниження витрат виробництва й обертання приватних підприємств, для підвищення конкурентоспроможності національних підприємств на світовому ринку.

Заходи податкового регулювання широко використовуються для стимулювання конкурентоспроможності тих чи інших галузей, створення їм найбільш сприятливих умов для накопичення капіталу, а також заохочення соціально-корисної діяльності підприємств.

Для подолання економічного застою держава за допомогою податкових пільг стимулює капіталовкладення, створює сприятливі умови для розширення сукупного суспільного попиту як на споживчі, так і на інноваційні товари, а також може справити значний вплив і на територіальне розміщення продуктивних сил, створення об'єктів інфраструктури [2].

Між фіскальною та стимулюючої функцією податків існує взаємозв'язок і суперечність. Надмірний податковий прес знижує у платників податків стимули до збільшення капіталовкладень, гальмує науково-технічний прогрес, сповільнює економічне зростання, що в кінцевому рахунку негативно позначається на надходженнях до державного бюджету.

Американський вчений А. Лаффер довів, що результатом зниження податків є економічне піднесення і зростання доходів держави, встановив залежність між доходами бюджету і рівнем оподаткування, виражену як відношення податкових надходжень до валового внутрішнього продукту. Оптимальним вважається рівень вилучення в 30%. За межами цієї величини доходи держави не збільшуються. Це відбувається з наступних причин:

- Знижується активність виробників;

- У платників податків виробляється установка на ухилення від сплати податків.

Відповідно до теорії А. Лаффера при збільшенні ставки податку доход держави в результаті оподаткування збільшується. Оптимальний розмір податкових ставок забезпечує максимальне надходження до державного бюджету. При подальшому підвищенні податків стимули до праці і підприємництва падають. Зниження надмірно високих податків забезпечить зростання заощаджень, інвестицій, зайнятості і, отже, розміру сукупних доходів, що підлягають оподаткуванню. У результаті збільшиться і обсяг державних доходів, зменшиться дефіцит, відбудеться послаблення інфляції.

Таким чином, підвищення або зниження податкових ставок надає гальмує або, навпаки, стимулюючий вплив на динаміку капіталовкладень. Величина оптимального рівня оподаткування для кожної держави індивідуальна і відповідає конкретному етапу його економічного і соціального розвитку.

Основу податкової політики та податкового механізму держави становить стратегічна концепція. Склалися два основні види фіскальної політики:

- Стимулююча, або м'яка;

- Стримуюча, або жорстка.

Стимулююча податкова політика передбачає, що уряд проводить ряд заходів щодо зменшення кількості податків. У такій ситуації в першу чергу на підприємстві знижується частка непрямих податків, що включаються у ціну. Отже, збільшуються і виручка від реалізації продукції, і кількість продажів, але з більш високим темпом в порівнянні зі зниженням податків. Тим самим знову зростає розмір податків, що перераховуються підприємством до бюджету. У той же час при збільшенні виручки зменшується частка умовно-постійних витрат на одиницю продукції в собівартості, при незмінності ціни. Значить у підприємства з'являється можливість збільшити заробітну плату як за рахунок зростання виробництва, так і за рахунок економії умовно-постійних витрат на одиницю продукції. Отже, зростають доходи як підприємств, так і наявний дохід населення. У результаті зростають надходження до бюджету податків як прямих, так і непрямих.

При стримує податковій політиці спостерігаються зворотні результати: за рахунок збільшення податків падають як доходи підприємств, так і наявний дохід населення. Купівельна спроможність знижується, а значить, знижуються і надходження до бюджету. У результаті спостерігається дефіцит бюджету.

Правильність обраної концепції перевіряється практикою.

Одним з найважливіших принципів формування податкової політики та побудови податкової системи є ефективність оподаткування. Реалізація цього принципу полягає у дотриманні наступних вимог:

- Податки повинні впливати на прийняття економічних рішень;

- Податкова структура повинна сприяти проведенню політики стабілізації і розвитку економіки країни;

- Податкове законодавство не повинно допускати довільного тлумачення, має бути зрозумілим платнику;

- Адміністративні витрати з управління податками і дотриманню податкового законодавства повинні бути мінімальними.

Податкові системи, побудовані і функціонують на основі цих принципів, здатні стати потужним стимулом розвитку економіки. Нинішній етап розвитку промислово розвинених країн з соціально орієнтованою економікою ставить перед собою нові цільові установки і принципи оподаткування, що відповідають особливостям і рівню їх розвитку:

 • створення умов інвестування заощаджень корпорацій і приватних осіб для формування нових робочих місць;

 • забезпечення конкурентоспроможності продукції шляхом стимулювання НДДКР і впровадження в практику новітніх технологій;

 • стимулювання накопичення капіталу і заощаджень, стримування особистого споживання капіталу;

 • забезпечення соціальних потреб всіх верств населення [1].

Змінюючи податкову політику, маніпулюючи податковим механізмом, держава отримує можливість стимулювати економічний розвиток або стримувати його. Мета такого регулювання - створення загального податкового клімату, що забезпечує формування позитивної середовища для розвитку внутрішньої і зовнішньої діяльності компаній, забезпечення преференційних податкових умов для стимулювання пріоритетних напрямків руху капіталу.

1.2 Поняття інноваційної діяльності

Відповідно до міжнародних стандартів, рекомендації по яких були прийняті Групою національних експертів за показниками науки і техніки, створеної в рамках Організації економічного співробітництва та розвитку, інновація - кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримала втілення у вигляді нового або удосконаленого технологічного процесу, використовуваного в практичній діяльності , або в новому підході до послуг.

Широке тлумачення дозволяє асоціювати інновації з вкладенням коштів, що забезпечує зміну поколінь техніки і технологій. Поняття інновацій є відносно новим. Найчастіше воно застосовується для характеристики процесу втілення нового знання в реальні матеріальні та нематеріальні об'єкти. Поняття інновацій поширюється на нові продукти або послуги, способи їх виробництва, нові підходи в організаційно-управлінській сфері. Також це можуть бути удосконалення, які підвищують якість, технічні показники, забезпечують економію витрат, одержання інших корисних ефектів.

Властивостями інновацій є:

 • науково-технічна новизна;

 • виробнича застосовність;

 • комерційна реалізованість.

Комерційний аспект визначає інновацію як економічну необхідність, усвідомлену через потреби ринку. Комерціалізація науково-технічної діяльності полягає в матеріалізації інновацій, винаходів і розробок у нові технічно досконаліші види промислової продукції, засобів і предметів праці, технології та організації виробництва, перетворення їх на джерело доходу [3].

Розрізняють два типи технологічних інновацій.

- Продуктних інновації - впровадження нових або удосконалених продуктів;

- Процесні інновації - освоєння нової чи поліпшеної технології, обладнання, організації виробництва.

За ступенем радикальності, за значимістю в економічному розвитку інновації поділяються на базисні, поліпшуючі і модифікаційні. Базисні інновації реалізують великі винаходи і стають основою формування нових поколінь і нової техніки.

Покращуючі інновації вдосконалюють існуючі продукти та процеси їх виробництва.

Модифікаційні інновації спрямовані на часткове поліпшення застарілих поколінь техніки і технологій без помітного впливу на параметри, властивості, вартість виробу і способи його виробництва. До сфери модифікаційних інновацій можна також віднести розширення номенклатури продукції та технологій за рахунок раніше освоєння раніше не вироблялися на даному підприємстві її видів.

За типом новизни для ринку іновації можуть мати:

 • світовий рівень - отримані вперше у світі, що не мають аналога;

 • новизну для даної конкретної країни - у цьому випадку інновація носить воспроізводяще-адаптаційний характер (аналога в країні немає, але він існує за кордоном);

 • новизну в масштабі даної регіону, галузі, підприємства.

Інноваційна діяльність являє собою комплекс наукових, технологічних, виробничих, організаційних, фінансових і комерційних заходів, сукупність яких забезпечує отримання і використання інновацій.

Інноваційний процес складається з чотирьох основних стадій:

 • дослідження та розробки;

 • освоєння;

 • серійне чи масове виробництво;

 • споживання.

На стадії досліджень і розробок здійснюються фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, дослідно-конструкторські і дослідно-технологічні розробки.

Результати фундаментальних досліджень є науковою базою для генерування нових ідей і напрямів інноваційних процесів.

Прикладні дослідження спрямовані на дослідження шляхів практичного застосування відкритих раніше закономірностей, процесів і явищ. Науково-дослідна робота прикладного характеру ставить своєю метою рішення технічної проблеми, уточнення незрозумілих теоретичних питань, отримання конкретних результатів, які будуть використані в якості науково-технічного доробку у дослідно-конструкторських і технологічних роботах.

Розробка - діяльність, спрямована на створення або вдосконалення способів та засобів здійснення процесів в конкретній галузі практичної діяльності, зокрема на створення нової продукції і технологій. Розробка нової продукції та технологій включає проведення дослідно-технологічних робіт.

У промислово розвинених державах до 80 - 95 відсотків приросту валового внутрішнього продукту (далі - ВВП) припадає на долю нових знань, втілених у техніці і технологіях. Висока якість економічного зростання таких країн обумовлено створенням ними національних інноваційних систем (далі - НІС).

Стратегія розвитку НІС визначається проводиться державою науково-технічної та інноваційної політикою, нормативним правовим забезпеченням, формами прямого і непрямого державного регулювання, станом науково-технічного потенціалу, внутрішніх товарних ринків, ринків праці, а також історичними і культурними традиціями та особливостями.

Активна дія на функціонування НІС надає підприємницький сектор. При цьому найбільшу інноваційну активність в розвинених країнах виявляють великі підприємства (понад 250 працюючих). У країнах Європейського союзу 80 відсотків великих і одна третина малих підприємств відносяться до інноваційно активним.

Особливу значимість у процесах функціонування НІС розвинених країн має організація передачі інновацій зі сфери одержання знань у виробництво. Досягається це за допомогою створення ринку об'єктів інтелектуальної власності та інноваційної інфраструктури. У країнах Європейського союзу активно підтримується кооперація університетів і промислових підприємств, що реалізується за допомогою розвитку університетських інноваційних центрів (технопарків).

У частині регулювання розвитку НІС держави здійснюють:

- Розробку стратегії інноваційного розвитку економіки;

- Розробку прогнозів технологічного розвитку на певний період і визначення науково-технологічних пріоритетів;

- Формування державної науково-технічної та інноваційної політики і її нормативне, ресурсне та кадрове забезпечення;

- Сприяння розвитку інноваційного підприємництва, поліпшення взаємодії ключових суб'єктів НІС;

- Підтримку розвитку інноваційної інфраструктури;

- Розробку та реалізацію фінансових заходів по прямому і непрямому стимулювання інноваційної діяльності;

- Підготовку кадрів в області інноваційного менеджменту;

- Підтримку сфери досліджень і розробок.

Розвинені країни забезпечують показник наукоємності ВВП (обчислюється як співвідношення внутрішніх витрат на дослідження і розробки до ВВП) на рівні трьох відсотків.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і Європейський союз проводять активну політику з вироблення загальної стратегії інноваційного розвитку країн-членів та механізмів її реалізації насамперед у таких сферах, як розвиток людських ресурсів; інформаційні та комунікаційні технології; ділове середовище. Особливу увагу в країнах ОЕСР приділяється страхування інноваційних ризиків державою.

В даний час в Республіці Білорусь також ведеться робота щодо активізації інноваційної діяльності.

Перехід на інноваційний шлях розвитку є пріоритетним напрямком соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь. Одним з векторів реалізованої в даний час в країні інноваційної політики є Державна програма інноваційного розвитку Республіки Білорусь на 2007-2010 роки, докладніше про яку буде сказано в другому розділі.

1.3 Зарубіжний досвід податкового регулювання інноваційної діяльності

Визначальну роль у цілеспрямованому розвитку наукової та інноваційної діяльності відіграє держава. Державне регулювання інноваційної діяльності розглядається в розвинених країнах як найважливіший інструмент розвитку економіки, як фактор забезпечення довгострокової національної конкурентоспроможності та сталого підвищення добробуту населення.

Держава здійснює регулювання інноваційної діяльності прямими і непрямими методами. До прямих методів державного регулювання належать: фінансування НДДКР та інноваційних проектів з бюджету, правове регулювання, формування інноваційної інфраструктури.

Непрямі методи регулювання інноваційної діяльності за кордоном спрямовані, з одного боку - на стимулювання інноваційних процесів, а з іншого - на створення сприятливих економічних умов і соціально-політичного клімату для науково-технічного розвитку.

Вони засновані на тому, що держава прямо не обмежує самостійності підприємств у прийнятті господарських рішень. Вплив цих методів успішно, якщо вони сприяють формуванню громадських, а не індивідуальних умов господарювання. Серед непрямих методів управління традиційно виділяються податкове і амортизаційне регулювання, кредитна і фінансова політика, цінове регулювання, політика протекціонізму, лібералізація податкового та амортизаційного законодавства.

Найважливішу роль відіграють податкові пільги, що використовуються для заохочення тих напрямків діяльності корпорацій, які бажані з погляду держави, в тому числі пільги, спрямовані на стимулювання науково-технічного прогресу, експорту та ділової активності інноваційного бізнесу.

Податкове регулювання інноваційної діяльності використовується практично у всіх країнах.

Податкове регулювання здійснюється через:

- Надання податкових пільг, яке реалізується шляхом пільгового оподаткування прибутку, скорочення бази оподаткування, зменшення податкових ставок, відрахувань з податкових платежів. Пільгове оподаткування прибутку здійснюється віднесенням різного роду інноваційних витрат на витрати виробництва. Так, у США витрати компаній на НДДКР, що проводяться за свій рахунок, прирівнюються до витрат виробництва.

- Надання пільг по сплаті податку на прибуток, а саме: зменшення оподатковуваного прибутку на суму коштів, спрямованих на переозброєння, реконструкцію, розширення і оновлення виробництва.

- Зменшення оподатковуваного прибутку на суму коштів, спрямованих фірмами на проведення НДДКР.

- Надання дослідного та інвестиційного податкового кредиту, тобто відстрочка податкових платежів в частині витрат з прибутку на інноваційні цілі.

- Зменшення податку на приріст інноваційних витрат.

- Звільнення протягом кількох років від сплати податку на прибуток, отриманий від реалізації інвестиційних проектів.

- Пільгове оподаткування дивідендів юридичних і фізичних осіб, отриманих по акціях інноваційних підприємств.

- Зв'язок надання пільг з урахуванням пріоритетності виконуваних проектів.

- Пільгове оподаткування прибутку, отриманого в результаті використання патентів, ліцензій, ноу-хау та інших нематеріальних активів.

- Зниження ставок податків на прибуток, спрямовану на замовлені і здійснюються спільно НДДКР.

- Відрахування з оподатковуваного прибутку внесків до фондів, діяльність яких пов'язана з фінансуванням інновацій.

- Зменшення оподатковуваного прибутку на суму вартості приладів і обладнання, переданих навчальним закладам, науково-дослідним організаціям.

Податкові інструменти, що стимулюють інвестиції в сферу НДДКР з боку приватного бізнесу, безпосередньо пов'язані з податком на прибуток і діляться на дві категорії:

- Податкові пільги. У цьому випадку фірмам, які інвестують кошти на проведення наукових досліджень і розробок, дозволяється відняти ці витрати з оподатковуваного доходу або прибутку, що витрачається на НДДКР

- Податковий кредит - надання відстрочки податкових платежів з наступною поетапної сплатою суми кредиту і нарахованих відсотків

Існують два основні відмінності між податковими пільгами та податковим кредитом: 1) величина податкових пільг залежить від доходу і норми прибутку, в той час як податковий кредит безпосередньо від них не залежить, та 2) у звичайних умовах невикористані податкові пільги можуть бути перенесені на інший період і компенсовані майбутніми податками, у той час як невикористаний податковий кредит вимагає додаткових організаційних зусиль для контролю за його цільовим використанням в кожному конкретному випадку. В останні роки в практиці податкового стимулювання НДДКР у країнах ОЕСР відбулося помітне зміщення акцентів від користування податковими пільгами у бік податкових кредитів.

Існує велике різноманіття в практиці використання цих двох інструментів. Одні дозволяють збільшити витрати на дослідження і розробки за рахунок зменшення податків. Такий підхід, наприклад, характерний для Франції та США. При цьому основна ідея полягає в тому, щоб підтримувати додаткові зусилля компаній на проведення НДДКР, а не загальні витрати. Інші - виділяють тільки особливі види НДДКР, на які поширюються податкові пільги. У Нідерландах, наприклад, забезпечується підтримка тільки трудових витрат на НДДКР. Це - спроба зупинити транснаціональні компанії, які прагнуть перенести свої дослідження в країни з низьким рівнем трудових витрат. Нарешті, третій підхід полягає в наданні компаніям податкового кредиту у грошовій формі, незалежно від факту отримання ними прибутку (такий досвід характерний для Канади) [4].

Одним з існуючих варіантів податкових пільг є зниження вартості основного капіталу (амортизація), що використовується для проведення досліджень і розробок. Більшість країн ОЕСР надає компаніям право здійснювати прискорену амортизацію наукового обладнання.

Ще одна група податкових інструментів пов'язана з підтримкою початківців компаній на ранніх стадіях розвитку. У цій сфері зазвичай використовується широке розмаїття використовуваних інструментів, включаючи пряму і непряму підтримку, а також широкий спектр податкових пільг. Наприклад, у країнах ОЕСР використовуються такі податкові інструменти, що стимулюють створення малих інноваційних компаній:

- Спеціальні податкові пільги або кредити існують для компаній, що знаходяться на стадії запуску чи діють в протягом перших кількох років. Для них передбачено повне звільнення від податків (податкові канікули).

- Прискорене списання витрат на купівлю обладнання.

- Звільнення від податків капіталу, що надається малим компаніям.

Податкові пільги на капітальні вкладення найчастіше надаються у вигляді "інвестиційного податкового кредиту». Як правило, ця пільга дається компаніям, що направляють інвестиції на впровадження нової техніки, обладнання, технологій і т.п. Ця знижка віднімається (кредитується) із суми нарахованого податку на прибуток компанії (на відміну від звичайних знижок, що віднімаються з суми податків).

Інвестиційна податкова знижка надається лише після введення нової техніки в експлуатацію. Право на отримання податкової знижки настає для компанії автоматично: його не треба доводити і обгрунтовувати, тому що воно закріплено законодавством.

Розмір знижки встановлюється у відсотках від вартості впроваджуваної техніки і складає: 5,3% в Японії (для електронних техніки та обладнання), 50% у Великобританії (для 1-го року експлуатації нової техніки, технології, матеріалів і т.п.), 10 - 15% в Канаді (в залежності від освоєності території розташування компанії - освоєні або неосвоєні райони країни) і 100% в Ірландії. У США податкова знижка на інвестиції застосовується лише для енергетичного обладнання.

За кордоном пільги на НДДКР даються частіше у вигляді знижок з витрат компаній на ці цілі. Існують два види податкових знижок - об'ємні і приростні. Об'ємна знижка дає пільгу пропорційно розмірам витрат. Так, наприклад, в США, Великобританії, Канаді, Бельгії, Швеції, Італії 100% витрат на НДДКР віднімається з оподатковуваних доходів компаній. В Австралії (приватні компанії) - 150%. У ряді країн, таких як Нідерланди, Норвегія, Австрія, Малайзія підприємства енергетичних галузей повністю виключають витрати на НДДКР з прибутку до оподаткування.

Приростная знижка визначається виходячи з досягнутого компанією збільшення витрат на НДДКР порівняно з рівнем базового року або середнього за якийсь період. Ця знижка діє після того, як зазначені витрати були проведені. Максимальна знижка - 50% має місце у Франції. У Канаді, США, Японії та Тайвані вона становить 20%. Однак і тут є ряд обмежень. Так, наприклад, у США податкова знижка на приріст НДДКР застосовується лише до тих витрат на НДДКР, які спрямовані на створення нової продукції або розробку нових технологічних процесів (не поширюється на витрати, пов'язані зі зміною типу або виду продукції, косметичними, сезонними та іншими модифікаціями ). Крім того встановлений ліміт на пільги - додаткові витрати на НДДКР (на які поширюється пільга) не повинні перевищувати 50% суми базисних витрат за певний період. У Канаді розмір пільги збільшується до 30% для умов важкодоступних та економічно нерозвинених районів. У Японії і Тайвані знижка в 20% обчислюється від суми приросту витрат на НДДКР порівняно з найвищим досягнутим рівнем витрат на НДДКР, є обмеження - ця пільга не повинна перевищувати 10% загальних податкових зобов'язань компанії.

Деякі зарубіжні країни використовують одночасно обидва види податкових знижок - і об'ємний, і приростном, але по відношенню до різних видів витрат. Так, в США загальна приростная знижка доповнена об'ємної в розмірі 20% для витрат приватного сектора на фінансування фундаментальних досліджень.

Існує й практика встановлення стелі розміру списання податків по знижках на НДДКР. У Японії і Південної Кореї він не повинен перевищувати 10% від суми корпоративного податку. А в Канаді, Іспанії і на Тайвані стеля істотно вище - відповідно 75, 35 і 50%. В Австралії, Франції, Італії та Нідерландах встановлено вартісної межа податкової знижки.

Тимчасове звільнення від сплати податку на прибуток або часткове його зниження («податкові канікули») діє у Франції і поширюється на новостворені дрібні і середні фірми (у тому числі науково-дослідні) зі зниженням на перші 5 років їх діяльності на 50% сплачується ними прибуткового податку.

У Великобританії на старті інноваційних компаній податок на прибуток знижено з 20% до 1%. Знижено податок на приріст капіталу від довгострокових інвестицій в стартують інноваційні компанії та знято податок при реінвестування в такі компанії.

Для дрібних і середніх підприємств податкові пільги дозволяють знижувати оподатковуваний дохід на 20% у випадку, якщо перевищено попередній максимальний рівень витрат на НДДКР, або зменшувати податкові виплати на 6% від величини витрат на дослідження і розробки, але в цьому випадку зменшення не повинна становити більше 15% від податкових зобов'язань фірми. Витрати, які фірми несуть при платежах дослідним установам у зв'язку з науково-технологічним розвитком, також можуть відніматися з оподатковуваного прибутку.

Вводяться податкові пільги, пов'язані з системою амортизаційних списань. Вони використовуються для стимулювання випереджаючого розвитку конкретних галузей, заохочення НДДКР або для спільного інвестиційного пожвавлення.

У високорозвинених країнах широко застосовується прискорена амортизація обладнання як стимул для оновлення виробничих фондів. Так, у США встановлено термін амортизації в 5 років для обладнання та приладів, що використовуються для НДДКР, з терміном служби більше 4 і менше 10 років. У Японії система прискореної амортизації введена для компаній, що застосовують або енергозберігаюче обладнання, яке обладнання, яке сприяє ефективному використанню ресурсів і не шкодить навколишньому середовищу. Застосовуються різноманітні норми прискореної амортизації - від 10 до 50%. Проте найбільш поширена ставка складає в середньому 15 - 18%.

Компаніям у Великобританії дозволено списання повної вартості технічного обладнання в 1-й рік його роботи. У Німеччині в 1-й рік може бути списано 40% витрат на придбання обладнання і приладів, що використовуються для проведення НДДКР. Система амортизаційних списань у Швеції дозволяла обладнання з терміном служби до 3-х років і з незначною цінністю списувати до витрат у рік придбання, а в цілому машини та обладнання - протягом 4-5 років. У Франції існує можливість застосування прискореної амортизації до найважливіших видів обладнання: енергозберігаючому, екологічному, інформаційного. Наприклад, комп'ютер можна амортизувати за 1 рік. Коефіцієнт амортизації при терміні служби обладнання до 4 років дорівнює 1,5; 5-6 років - 2; більше 6 років - 2-2,5.

Закон США про податкову реформу надав у 1986 році державної податкової політики велику цілеспрямованість, хоча і звузив застосування дозволених раніше податкових пільг. Так, терміни амортизації були збільшені, але в основному лише на пасивну частину основних фондів - на будівлі і споруди: до 31,5 року (раніше було 10-15 років) для нежитлових і 27,5 для житлових будівель. Але для активної їх частини амортизаційне списання було ще більш прискорене - так, при терміні списання в 5 років, дозволено було в перші 2 роки списувати до 64% вартості обладнання. Податкова знижка на інвестиції збереглася лише для енергетичного обладнання.

З метою активізації інноваційної активності за кордоном держава нерідко стимулює і підготовку кадрів. Так, у Франції 25% приросту витрат на підготовку кадрів звільняються від податків (там, де безробіття велика, ці витрати не обкладаються податками).

2 Податкове регулювання інноваційної діяльності в республіці Білорусь

2.1 Інноваційна політика республіки Білорусь

Інноваційна політика є частиною соціально-економічної політики держави і визначає цілі і пріоритети у сфері науки і технологій. Головним завданням державної інноваційної політики є надання системного характеру розвитку інноваційної сфери.

Найважливішою умовою підвищення ефективності державної інноваційної політики є її орієнтація на пріоритети науково-технічної діяльності. Вибір таких пріоритетів свідчить про зацікавленість держави в отриманні конкурентоспроможного інноваційного продукту, заснованого на реалізації тих напрямків розвитку науки і техніки, які здатні за рахунок використання інтенсивних факторів виробництва створювати в промисловому секторі економіки додану вартість на якісно новому рівні.

Переклад національної економіки Республіки Білорусь на інноваційний шлях є національним пріоритетом, закладеним у Програмі соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2006-2010 рр..

Для досягнення цієї мети в країні реалізується ряд заходів з формування комплексу умов і передумов успішного інноваційного розвитку: прийняті нормативно-правові акти з регулювання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, здійснюються державні науково-технічні програми, заходи для вирішення ключових питань по всьому науково -інноваційного циклу, включаючи розвиток науково-технічного і виробничого потенціалів, створення сприятливого економічного середовища та ефективного державного управління.

У 2006 році Комісією з питань державної науково-технічної політики при Раді Міністрів Республіки Білорусь була схвалена Концепція національної інноваційної системи, яка визначила загальний задум, перспективну модель НІС, вихідні принципи та методологічні основи її побудови та функціонування, цілі, завдання, пріоритети, напрями і засоби реалізації.

На основі цієї концепції була розроблена Державна програма інноваційного розвитку Республіки Білорусь на 2007-2010 роки.

Державна програма спрямована на досягнення головного пріоритету країни - перекладу національної економіки в режим інтенсивного розвитку в рамках білоруської економічної моделі і визначає цілі та завдання інноваційного розвитку економіки, напрями, механізми і засоби їх реалізації. Її основа - поетапна побудова Національної інноваційної системи Республіки Білорусь - сучасної інституційної моделі генерації, розповсюдження і використання знань, їх втілення в нові продукти, технології, послуги у всіх сферах життя білоруського суспільства.

Метою даної програми є створення інноваційної, конкурентоспроможної на світовому ринку, наукоємної, ресурсо-та енергозберігаючої, екологобезпечного, соціально орієнтованої економіки Республіки Білорусь, що забезпечує сталий соціально-економічний розвиток країни і підвищення якості життя білоруського народу.

Основними напрямами та заходами державної програми є:

- В галузі фундаментальних досліджень - Поглиблення знань про природу, людину і суспільство, якість яких повинна відповідати світовому рівню розвитку науки, а також потребам розвитку економіки і соціальної сфери Республіки Білорусь за затвердженими пріоритетними напрямами;

- У галузі прикладних досліджень і розробок - створення передових технологій і нової конкурентоспроможної продукції; розвиток програмно-цільового методу планування досліджень і розробок з урахуванням потреб реального сектора економіки, підвищення ефективності виконання державних народногосподарських, державних науково-технічних програм та інноваційних проектів

- У виробничій сфері - пріоритетне впровадження інновацій у всіх секторах економіки і використання у виробництві передових технологій, стимулювання розвитку високотехнологічних виробництв; інвестування найбільш перспективних інноваційних проектів; підвищення інноваційної активності і сприйнятливості виробництв, впровадження у виробництво світових стандартів якості продукції і захисту навколишнього середовища; посилення інноваційних можливостей методами економічного стимулювання галузевих конструкторських бюро і дослідних виробництв; забезпечення розробки нових імпортозамінних технологій на основі власної сировинної бази і створення умов для технологічного оновлення виробництва з використанням галузевого науково-технічного потенціалу як сполучної ланки між фундаментальними, прикладними дослідженнями і розробками і реальним сектором економіки ;

- У аграрному секторі - Розробка ресурсо-та енергозберігаючих, екологічно безпечних технологій, технологічних комплексів, сільськогосподарських машин і устаткування для виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції на основі відтворення грунтової родючості, створення нових конкурентоспроможних та імпортозамінних сортів рослин, добрив, порід тварин, виробництва нових продуктів харчування

- У галузі охорони та використання об'єктів інтелектуальної власності - створення ефективної багаторівневої системи охорони інтелектуальної власності та необхідної інфраструктури, захист перспективних науково-технічних розробок з метою недопущення їх витоку за кордон, формування дієвого механізму стимулювання використання об'єктів інтелектуальної власності за допомогою комерціалізації об'єктів промислової власності, авторського та суміжних прав

- В галузі інноваційної діяльності - прискорені розробка та освоєння наукомісткої продукції і передових технологій, розвиток нових інституційних та організаційних форм інноваційної діяльності (створення центрів конкурентоспроможності), розвиток наукового потенціалу в великих організаціях та концернах з метою перетворення їх у саморазвивающиеся конкурентоспроможні фірми; розвиток Парку високих технологій

- У сфері державного управління наукою та інноваціями - обгрунтування довгострокової стратегії розвитку науково-інноваційної сфери, заснованої на використанні ефективних форм інтеграції науки, виробництва та освіти; посилення цільової орієнтації на вирішення пріоритетних для країни завдань; стимулювання перспективних розробок державного значення та вдосконалення механізму їх відбору; першочергове підтримка інноваційних проектів, які виконуються в рамках державних народногосподарських та державних науково-технічних програм, спрямованих на розширення експорту, імпортозаміщення, ресурсозбереження, вдосконалення та оновлення найбільш ефективних виробництв, формування попиту, у задоволенні якого вітчизняна наукомістка продукція грала б домінуючу роль, проведення ефективної регіональної політики у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності [5].

Вдосконалення науково-інноваційної сфери передбачає:

- Обгрунтування довгострокової стратегії розвитку науки, заснованої на використанні ефективних форм інтеграції науки, освіти і виробництва, з визначенням критеріїв та нових форм організації наукової праці;

- Вдосконалення організаційної структури і профілів науково-дослідних організацій з урахуванням виходу їх продукції на ринок, орієнтацією цих організацій на реальний сектор економіки;

- Підвищення наукового рівня та ефективності результатів досліджень і розробок.

Зміцнення галузевої та заводської науки передбачає:

- Вдосконалення системи управління інноваційними процесами на підприємствах на основі принципів інноваційного менеджменту, маркетингу, комерціалізації нововведень;

- Відновлення функціонування об'єктів заводської науки;

- Формування науково-технічних центрів на базі корпоративних структур як найважливішого сектора інноваційної інфраструктури;

- Зміцнення матеріально-технічної бази конструкторсько-технологічних підрозділів промислових підприємств, створення нових конструкторсько-технологічних бюро і дослідних виробництв.

Удосконалення та підвищення рівня освіти передбачає:

- Оновлення структури і змісту навчальних програм з включенням проблематики інноваційного менеджменту, впровадження нових освітніх програм і послуг, підвищення їх якості, введення курсів про нові технології, комп'ютеризація;

- Розвиток науково-дослідного сектора вищої школи з орієнтацією його на проблеми Національної інноваційної системи України;

- Вдосконалення форм зв'язку науки, освіти і виробництва, розвиток діючих об'єктів інноваційної інфраструктури в системі освіти і створення нових інноваційних структур для формування єдиного наукового та навчально-методичного механізму підготовки кадрів для інноваційної сфери.

Державною програмою передбачаються додаткові заходи щодо підвищення ефективності мотиваційного механізму, посилення ролі творчої праці у стимулюванні високотехнологічних, конкурентоспроможних досліджень і розробок та інноваційної активності як в області зміни системи оплати праці та перегляд системи винагороди всіх учасників інноваційного процесу за досягнення в пріоритетних напрямках розвитку науки і технологій , так і в забезпеченні інноваційної орієнтації бюджетно-податкової, грошово-кредитної, митної, цінової політики, створення ефективної системи преференцій для інноваційної діяльності.

Республіка Білорусь має значним науково-технічним потенціалом, який може і повинен бути використаний для подолання економічної кризи і подальшого виходу країни на шлях сталого розвитку.

У сучасних умовах найважливішим ресурсом розвитку стає інтелектуальний, основу якого складають фахівці з вищою освітньої та наукової підготовкою, здатні висувати і реалізовувати нові інноваційні ідеї у різноманітних областях - від точних наук до організації виробництва та управління - і адаптувати досягнення світової науки і технології в економіку і соціальну сферу своєї країни.

Інноваційна діяльність за активної стимулюючої політики держави щодо технологічного оновлення виробництва та формування інноваційної інфраструктури має стати пріоритетним видом діяльності організацій.

Законом Республіки Білорусь від 14.11.2005 № 60-3 «Про затвердження основних напрямів внутрішньої і зовнішньої політики Республіки Білорусь» (зі змінами та доповненнями) визначено принципи, стратегічні цілі, основні завдання та сфери внутрішньої і зовнішньої політики держави. Відповідно до Закону від 14.11.2005 № 60-3 однією з основних сфер внутрішньої політики Республіки Білорусь є економіка, яка включає інституційні перетворення, бюджетно-фінансову, податкову, грошово-кредитну та валютну політику, розвиток реального сектору економіки, митну політику, інвестиційно-структурну політику, інноваційну діяльність.

Основним у науково-технічній сфері є Закон Республіки Білорусь від 19.01.1993 № 2105 - XII «Про основи державної науково-технічної політики» (зі змінами та доповненнями), який передбачає комплекс методів і засобів участі держави в управлінні наукової, науково-технічної та інноваційною діяльністю.

Під державною науково-технічною політикою розуміється створення державними органами необхідних правових, економічних, організаційних та інших умов для наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.

Державна науково-технічна політика - невід'ємна частина соціально-економічної політики Республіки Білорусь, що включає основні цілі, принципи, напрями і способи впливу держави на суб'єкти наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, порядок взаємовідносин між ними і державою, а також між суб'єктами наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.

Основними цілями державної науково-технічної політики Республіки Білорусь є:

- Забезпечення економічного і соціального розвитку республіки за рахунок ефективного використання інтелектуальних ресурсів суспільства;

- Вдосконалення наукового, науково-технічного та інноваційного потенціалів як найважливіших факторів соціально-економічного прогресу;

- Досягнення високого інтелектуального та культурного рівнів суспільства, спрямованих на поліпшення якості життя.

Основними принципами формування та реалізації державної науково-технічної політики Республіки Білорусь є:

- Державна підтримка фундаментальних і прикладних досліджень;

- Вибір пріоритетних напрямів науково-технічної діяльності та першочергова державна підтримка наукових досліджень і розробок, які сприяють вирішенню найважливіших проблем соціально-економічного розвитку республіки;

- Орієнтація наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності на переважний розвиток в республіці наукомістких ресурсо-, енерго-і трудосберегающих виробництв і технологій;

- Участь органів місцевого управління та самоврядування у формуванні та реалізації державної науково-технічної політики;

- Участь вчених, їх громадських організацій та об'єднань у формуванні та реалізації державної науково-технічної політики в республіці;

- Безпосередній зв'язок наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності з освітою, підготовкою наукових кадрів;

- Державна підтримка обдарованих дітей, сприяння розвитку їх творчих здібностей;

- Забезпечення свободи наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, правовий захист інтелектуальної власності;

- Використання переважно економічних методів державного регулювання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

- Рівноправність усіх суб'єктів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, заохочення конкурсності і конкуренції між ними;

- Підвищення престижу наукової праці та технічної творчості;

- Взаємовигідне співробітництво з іншими державами, створення умов для залучення іноземних інвестицій на розвиток науки і техніки, освоєння новітніх технологій і нових видів продукції;

- Відкритість науково-технічної політики, що не приносить шкоди національній безпеці, обороноздатності і життєво важливим інтересам Республіки Білорусь;

- Підтримка розвитку інноваційної інфраструктури.

Головною умовою досягнення високого рівня наукоємності ВВП є підвищення інноваційної активності виробничої сфери. Нарощування інноваційного потенціалу економіки пов'язане з формуванням економічної сфери, що сприяє поширенню інновацій, а також інфраструктури, яка обслуговує інноваційний процес [6].

Створення сприятливих умов для ефективного функціонування інноваційної системи передбачає розробку та застосування економічних механізмів стимулювання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.

З метою реалізації державної науково-технічної політики державними органами Республіки Білорусь щорічно виділяються асигнування на фінансування наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності з бюджету та інших контрольованих ними джерел.

Фінансування наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є пріоритетним напрямком державної бюджетно-податкової політики.

Законом Республіки Білорусь «Про республіканський бюджет на 2009 рік» від 13.11.2008 № 450-3 »витрати республіканського бюджету на наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність передбачені в розмірі 540 млн тис. р.., Що складає 0,94% від видаткової частини бюджету.

Кошти, передбачені в бюджеті для фінансування наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, використовуються на проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень; виконання науково-технічних програм; підготовку, підвищення кваліфікації та атестацію наукових кадрів, розвиток матеріально-технічної бази наукових установ і організацій; витрати, пов'язані з міжнародним науково-технічним співробітництвом на основі міжнародних (міждержавних, міжурядових) договорів; фінансову підтримку інноваційних проектів у частині організації та проведення наукових досліджень і розробок і пр.

Для фінансування науково-технічних програм та інноваційних проектів, а також освоєння нових видів продукції і технологій, що розробляються в процесі їх виконання, міністерства, інші республіканські органи державного управління, асоціації та інші об'єднання підприємств створюють спеціальні інноваційні фонди.

Джерелами формування спеціальних інноваційних фондів є відрахування підприємств і організацій від собівартості продукції (робіт, послуг) з віднесенням цих відрахувань на собівартість.

За рахунок коштів республіканського бюджету фінансуються науково-дослідні, дослідно-технологічні та дослідно-конструкторські роботи, які пройшли обов'язкову експертизу в установленому порядку.

Крім прямих методів регулювання, держава стимулює наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність шляхом проведення відповідної податкової та кредитної політики.

2.2 Особливості оподаткування інноваційної діяльності в Республіці Білорусь

Податкове регулювання - це заходи непрямого впливу на економіку, економічні та соціальні процеси шляхом зміни виду податків, податкових ставок, встановлення податкових пільг.

Основним завданням створення механізму податкового регулювання є досягнення балансу цілей, інтересів і можливостей держави та платника податків, що дозволяє забезпечити ефективність економічної політики.

Податкове регулювання грунтується на принципі «зворотного зв'язку», яку забезпечують платники податків, коригуючи свою економічну поведінку у відповідь на зміни в оподаткуванні.

Розглянемо заходи податкового регулювання, передбачені законодавством Республіки Білорусь.

2.2.1 Надання податкових пільг для суб'єктів інноваційної діяльності

У Республіці Білорусь встановлюються республіканські податки, збори (мита) та місцеві податки і збори.

Республіканськими визнаються податки, збори (мита), встановлені законодавчими актами та обов'язкові до сплати на всій території Республіки Білорусь.

Місцевими визнаються податки і збори, що встановлюються нормативними правовими актами (рішеннями) місцевих Рад депутатів відповідно до Податковим Кодексом та обов'язкові до сплати на відповідних територіях.

До республіканських податків, зборів (мит) відносяться:

- Податок на додану вартість;

- Акцизи;

- Податок на прибуток;

- Податки на доходи;

- Прибутковий податок з фізичних осіб;

- Екологічний податок;

- Податки з користувачів природних ресурсів;

- Податки на майно;

- Земельний податок;

- Дорожні податки і збори;

- Мито і митні збори;

- Гербовий збір;

- Офшорний збір;

- Консульський збір;

- Державне мито;

- Патентні мита.

До місцевих податків і зборів належать:

- Податок з роздрібних продажів;

- Податок за послуги;

- Податок на рекламу;

- Збори з користувачів.

Податковими пільгами визнаються надаються окремим категоріям платників передбачені податковим законодавством переваги в порівнянні з іншими платниками, включаючи можливість не сплачувати податок, збір (мито) або сплачувати їх у меншому розмірі [7].

Податкові пільги встановлюються у вигляді:

- Звільнення від сплати податку, збору (мита);

- Додаткових по відношенню до враховуються при визначенні податкової бази для всіх платників податкових відрахувань і (або) знижок, що зменшують податкову базу або суму податку, збору (мита);

- Знижених в порівнянні зі звичайними податкових ставок;

- Відшкодування суми сплаченого податку, збору (мита);

- В іншому вигляді, встановленому Президентом Республіки Білорусь.

Надання індивідуальних податкових пільг юридичним особам і індивідуальним підприємцям не допускається.

Організаціям та індивідуальним підприємцям може бути надана державна підтримка індивідуально в порядку, визначеному Президентом Республіки Білорусь, у вигляді:

зміни встановленого законодавством строку сплати податків, зборів (мита) і пенею;

нормативного розподілу виручки.

За рішенням Президента Республіки Білорусь державна підтримка може бути надана платникам у інших видах.

Місцеві Ради депутатів або за їх дорученням місцеві виконавчі і розпорядчі органи мають право у порядку, визначеному Президентом Республіки Білорусь та законами, надавати пільги по податках, зборах (мит), повністю сплачуються до місцевих бюджетів.

Обласні і Мінський міський Ради депутатів має право надавати організаціям та індивідуальним підприємцям державну підтримку у вигляді зміни встановленого законодавством строку сплати податків, зборів (мита) і пенею, повністю сплачуються до місцевих бюджетів.

Податок на додану вартість. Загальний порядок обчислення і сплати податку на додану вартість встановлено Законом Республіки Білорусь від 19.12.1991 № 1319-Х II (із змінами і доповненнями).

Об'єктами оподаткування податком на додану вартість визнаються обороти по реалізації товарів (робіт, послуг), майнових прав на території Республіки Білорусь.

Крім того, податок на додану вартість сплачується при ввезенні товарів на територію Республіки Білорусь.

Податкова база при реалізації товарів (робіт, послуг), майнових прав визначається як вартість цих товарів (робіт, послуг), майнових прав.

Податок на додану вартість обчислюється як добуток податкової бази та податкової ставки і розраховується за формулою

Н = Б x З, (2.1)

де Н - обчислена сума податку;

Б - податкова база;

З - встановлена ​​ставка податку.

Оподаткування податком на додану вартість проводиться за такими податковими ставками:

1. нуль відсотків - при реалізації експортованих товарів, робіт, послуг;

2. десять відсотків:

2.1. при реалізації виробленої на території Республіки Білорусь продукції рослинництва (за винятком квітів, декоративних рослин), тваринництва (за винятком хутрового звірівництва), рибництва і бджільництва;

2.2. при ввезенні на митну територію Республіки Білорусь і (або) реалізації продовольчих товарів і товарів для дітей;

3. вісімнадцять відсотків - при реалізації товарів, робіт, послуг, майнових прав, не зазначених у пунктах 1 і 2;

4. дев'ять цілих дев'ять сотих відсотка (10/110х100) або 15,25 відсотка (18/118х100) при реалізації товарів за регульованими роздрібними цінами з урахуванням податку;

5. нуль цілих п'ять десятих відсотка - при ввезенні на митну територію Республіки Білорусь з Російської Федерації для виробничих потреб оброблених та необроблених алмазів у всіх видах та інших дорогоцінних каменів;

6. двадцять чотири відсотки - при реалізації на території Республіки Білорусь і при ввезенні на митну територію Республіки Білорусь цукру білого.

Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, визначається як різниця між обчисленою сумою податку і сумами податкових вирахувань [8].

Пільги для суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють інноваційну діяльність. Відповідно до підпункту 2.31 ​​пункту 2 статті 3 Закону Республіки Білорусь від 19 грудня 1991 р. № 1319-XII «Про податок на додану вартість» (зі змінами та доповненнями, далі - Закон) звільняються від оподаткування обороти з реалізації на території Республіки Білорусь науково -дослідних, дослідно-конструкторських, дослідно-технологічних робіт, зареєстрованих в державному реєстрі в порядку, визначеному Президентом Республіки Білорусь.

Такий порядок встановлено Указом Президента Республіки Білорусь від 25 травня 2006 р. № 356 «Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських і дослідно-технологічних робіт» (далі - Указ), пунктом 1 якої визначено, що державній реєстрації підлягають науково-дослідні , дослідно-конструкторські і дослідно-технологічні роботи, що мають значення для реалізації пріоритетів соціально-економічного розвитку, розробки нових технологічних процесів, наукомісткої, конкурентоспроможної продукції, формування перспективних наукових напрямків.

Звільнення від ПДВ застосовується тільки у випадку реалізації робіт резидентам Республіки Білорусь.

Державна реєстрація робіт, а також ведення державного реєстру здійснюються державною установою «Білоруський інститут системного аналізу та інформаційного забезпечення науково-технічної сфери» (далі - установа).

Організація незалежно від форми власності і підпорядкованості та індивідуальний підприємець (далі - організація-виконавець) для державної реєстрації роботи в місячний термін з дати укладення договору на її виконання (видання наказу керівника організації-виконавця про виконання роботи структурним підрозділом такої організації) направляють в установу наступні документи:

- Реєстраційну картку на виконувану роботу за формою, що затверджується Державним комітетом з науки і технологій Республіки Білорусь;

- Технічна (наукове) завдання або техніко-економічне обгрунтування цієї роботи;

- Календарний план на проведення роботи, затверджений керівником організації-виконавця;

- Інформацію про статус (республіканська, галузева, регіональна або інша) та основних параметрах науково-дослідної програми у разі виконання роботи в рамках її реалізації (представляється головними організаціями - виконавцями програм) за формою, що затверджується Державним комітетом з науки і технологій Республіки Білорусь.

При проведенні спільної роботи декількома організаціями-виконавцями документи подаються до установи кожною організацією.

Документи, подані не в повному обсязі або з порушенням вищевказаних вимог, повертаються установою організації-виконавцю у триденний термін з дати їх надходження з обгрунтуванням причин повернення.

Установи протягом двадцяти робочих днів після надходження документів розглядає їх і при відповідності роботи критеріям, пропонованим законодавством до наукових досліджень і розробок, надсилає документи до Державного комітету з науки і технологій Республіки Білорусь для проведення експертизи роботи щодо відповідності її критеріям.

Критерії оцінки наукових і науково-технічних розробок - ознаки, на підставі яких визначається ступінь прогресивності (новизни) і корисності результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Результати наукових і науково-технічних розробок оцінюються за критеріями новизни, значущості для науки і практики, об'єктивності, доказовості і точності.

Застосування критерію новизни передбачає врахування наявності в результатах розробок нових наукових знань (нової наукової інформації). Наукові знання характеризуються в межах від «вже відомого» до абсолютної новизни. Вища ступінь новизни (абсолютна новизна, принципово нова наукова інформація) відповідає відкриттів, підтвердженим суспільним визнанням у формі експертних висновків висококваліфікованих учених у відповідній науковій галузі, а також винаходів, промислових зразків, корисних моделей та інших об'єктів, на які отримані патенти. Інші ступеня (рівні) новизни визначаються шляхом співвіднесення отриманих значень з абсолютною новизною і виражаються за допомогою конкретних систем показників [9].

Критерій значущості для науки і практики реалізується через оцінку масштабів впливу результатів наукових досліджень на науку, економіку, соціальну сферу, екологію. Масштаби впливу характеризуються:

- У фундаментальних дослідженнях - інтервалом від поширення вже відомих знань і передового досвіду до корінних перетворень в науці, техніці, економіці, соціальній та інших сферах;

- У прикладних дослідженнях - від реалізації їх результатів на окремому підприємстві до застосування в масштабі національної економіки;

- У сфері практичного використання - від продажу окремих виробів або малих партій на локальному ринку до виходу на світовий ринок.

Критерій об'єктивності відображає ступінь обгрунтованості результату наукового дослідження, яка може змінюватися в межах від невідповідності до повної відповідності оцінки результату. Ступінь об'єктивності може виявлятися за допомогою обліку кваліфікації та компетентності розробників і експертів.

Критерій доказовості передбачає врахування характеру застосовуваної інформації, способів її отримання та обробки (використання наукової літератури, досвіду, експериментів, випробувань, математичних методів). Ступінь доказовості результатів може змінюватися в межах від невизначеності до можливості відтворення та застосування на практиці. Ступінь доказовості результатів визначається експертним шляхом.

Критерій точності відображає ступінь відповідності моделі (зразка) стандартам (технічним умовам, технічним завданням, основними показниками бізнес-плану) і може характеризуватися від невідповідності до повної відповідності. За критерієм точності класифікують результати прикладних досліджень при створенні діючих моделей і зразків нової техніки і технологій, а також результати досліджень, включених в інноваційний процес.

Ступінь відповідності критеріям виражається через значення конкретних показників. Показники можуть бути кількісними (кількість винаходів, патентів, ліцензій тощо) та якісними (принципово нова інформація, відповідність світовому науково-технічному рівню і т.д.). Якісні показники можуть також бути виражені кількісно з використанням умовних одиниць (балів, коефіцієнтів та інших). Склад застосовуваних показників визначається з урахуванням галузі науки (природничі, технічні та суспільні науки) і виду наукових досліджень (фундаментальні, прикладні).

Державній реєстрації підлягають роботи, що мають значення для реалізації пріоритетів соціально-економічного розвитку, розробки нових технологічних процесів, наукомісткої, конкурентоспроможної продукції, формування перспективних наукових напрямків, незалежно від джерел фінансування робіт, які виконуються організаціями-виконавцями на території Республіки Білорусь.

Державна реєстрація робіт здійснюється за результатами їх експертизи на предмет відповідності вимогам.

Республіканські органи державного управління, інші державні організації, підлеглі Уряду Республіки Білорусь, Національна академія наук Білорусі проводять експертизу робіт, виконуваних організаціями, що перебувають у віданні (підпорядкуванні) цих органів та організацій, а Державний комітет з науки і технологій Республіки Білорусь - робіт заявників, які не знаходяться у веденні (підпорядкуванні) зазначених органів і організацій, у тому числі індивідуальних підприємців.

У межах двадцяти робочих днів після надходження документів установа має право запитувати у організації-виконавця додаткову інформацію.

Датою державної реєстрації роботи є дата прийняття установою рішення про включення їх у державний реєстр.

При реалізації робіт нерезидентам Республіки Білорусь пільга з ПДВ не застосовується.

Указом Президента Республіки Білорусь від 04.04.2006 № 202 звільнено від обкладення ввізним митом і податком на додану вартість ввозяться резидентами Республіки Білорусь на митну територію Республіки Білорусь (за винятком ввозяться з Російської Федерації) обладнання та прилади для науково-дослідних цілей, а також матеріали та комплектуючі вироби, призначені для виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і дослідно-технологічних робіт.

Підставою для звільнення від обкладення ввізним митом і податком на додану вартість при митному оформленні зазначених товарів є висновок про призначення обладнання, приладів, матеріалів і комплектуючих виробів, що видається вищим республіканським органом державного управління.

Податок на прибуток. Загальний порядок обчислення і сплати податку на прибуток вартість встановлено Законом Республіки Білорусь від 22.12.1991 № 1330-Х II (із змінами і доповненнями).

Об'єктом оподаткування податком на прибуток визнається валовий прибуток.

Валовий прибутком визнається сума прибутку від реалізації товарів (робіт, послуг), інших цінностей (включаючи основні засоби), цінних паперів, майнових прав і доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях.

Валовий прибуток зменшується на обчислені суми податку на нерухомість (за винятком податку з вартості об'єктів незавершеного будівництва), офшорного та гербового зборів.

Прибуток організацій обкладається податком за ставкою 24 відсотки.

Сума податку на прибуток визначається як добуток податкової бази, зменшеної на суму податкових пільг у порядку, встановленому податковим законодавством, і податкової ставки [10].

Пільги для суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють інноваційну діяльність. Прибуток, отриманий від реалізації високотехнологічних товарів (робіт, послуг) власного виробництва організаціями, включеними до переліку високотехнологічних організацій, що затверджується Президентом Республіки Білорусь, обкладається податком за ставкою, зменшеною на 50 відсотків. Кошти, що вивільняються в результаті надання пільги у вигляді зменшення ставки податку на прибуток, повинні направлятися зазначеними організаціями на фінансування технічного переозброєння.

До високотехнологічним товарам (роботам, послугам) належить продукція, вироблена з використанням високотехнологічних виробництв, які пройшли в установленому законодавством порядку державну науково-технічну експертизу.

Високотехнологічне виробництво - це технологічно і предметно-замкнутий ділянку організації, оснований на високих технологіях і випусковий закінчену високотехнологічну продукцію для реалізації її на ринку.

Висока технологія - це технологія, що володіє найвищими якісними показниками у порівнянні з кращими світовими аналогами, що користується попитом на ринку і задовольняє формується або майбутнім потребам людини і суспільства.

Перелік високотехнологічних організацій, включених до Реєстру високотехнологічних виробництв і підприємств, затверджений Указом Президента Республіки Білорусь від 04.12.2008 № 662 "Про оподаткування високотехнологічних організацій».

У даний перелік включені:

- Відкрите акціонерне товариство «Борисовський завод автотракторного електроустаткування»;

- Виробниче республіканське унітарне підприємство «Завод напівпровідникових приладів»;

- Виробниче республіканське унітарне підприємство «Мінський моторний завод» (у частині виробництва дизельних двигунів згідно з нормами Євро 3 / 4, Tier 3 (модернізований діюче виробництво дизельних двигунів відповідно до норм Євро 2, Tier 2);

- Республіканське унітарне науково-виробниче підприємство «Вітебський завод радіодеталей« Моноліт »;

- Республіканське унітарне підприємство «Білоруський металургійний завод»;

- Республіканське унітарне підприємство «Завод« Оптик »;

- Республіканське унітарне підприємство «Мінський тракторний завод»;

- Республіканське унітарне підприємство «Могильовський завод ліфтового машинобудування»;

- Республіканське унітарне виробниче підприємство «Завод Камертон» (в частині виробництва пластин монокристалічного кремнію);

- Республіканське унітарне підприємство «Борисовський завод« Автогідроусілітель »(в частині виробництва гідросистем рульового управління з підсилювачем інтегрального типу для автомобілів) [19];

Для реєстрації в Реєстрі високотехнологічних виробництв та організацій Державним науково-технічним експертним радою проводиться державна науково-технічна експертиза.

До складу ради входять висококваліфіковані фахівці і вчені галузей народного господарства та органів державного управління, Академії наук Білорусі та галузевих академій наук, науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій, вищих навчальних закладів.

Оцінка розробляються, залучених і використовуваних технологій щодо віднесення їх до нових і високим, виробництв та організацій, заснованих на цих технологіях, до високотехнологічних проводиться за наступними показниками:

- Новизна, технічний рівень і переваги заявляється технології в порівнянні з кращими аналогами;

- Потреба в інвестиціях для реалізації проекту, в тому числі держбюджетних; обсяг залучених інвестицій;

- Кількість знову створюваних (вивільняються) робочих місць, виробництв та організацій, пов'язаних з технологією;

- Ємність і перспективність ринку, орієнтація виробництв та організацій на розвиток експорту та імпортозаміщення;

- Величина нематеріальних активів в основних фондах організацій (виробництв);

- Термін окупності витрат на створення виробництва (організації);

- Безвідходність, питома матеріаломісткість і енергоємність технології;

- Частка продукції, що випускається організацією з використанням нових і високих технологій;

- Патентна чистота і патентна захищеність нових і високих технологій;

- Рівень стандартизації, відповідність технології міжнародним і національним стандартам;

- Відповідність нових і високих технологій національним і соціальним пріоритетам.

Кошти, що вивільняються в результаті надання цієї пільги, спрямовуються організаціями, визначеними у переліку, на фінансування технічного переоснащення даних організацій. У разі нецільового використання цих коштів їх оподаткування проводиться в порядку, встановленому законодавством

Податковим законодавством Білорусі передбачено зменшення оподатковуваного прибутку на суми, спрямовані підприємством на фінансування капітальних вкладень.

Так, оподатковувана податком прибуток зменшується на суми прибутку, спрямовані на фінансування капітальних вкладень виробничого призначення, а також на погашення кредитів банків, отриманих і використаних на ці цілі. Зазначене зменшення оподатковуваного прибутку здійснюється за умови повного використання сум нарахованого амортизаційного фонду.

Під капітальними вкладеннями виробничого призначення для застосування даної пільги розуміються капітальне будівництво у формі нового будівництва, реконструкції, розширення і технічного переозброєння діючих організацій, а також придбання будівель, споруд, об'єктів незавершеного будівництва, обладнання та інших об'єктів основних засобів, що беруть участь у підприємницькій діяльності.

При реалізації, безоплатної передачі, протягом двох років з моменту їх придбання або спорудження, за якими була надана пільга з податку на прибуток, пільга припиняється і податок на прибуток, не сплачений у зв'язку з її наданням, підлягає внесенню до бюджету зі сплатою пені за період з моменту надання пільги по день сплати податку включно.

Крім того, білоруським підприємствам дозволено включати до складу витрат, що враховуються при оподаткуванні податком на прибуток, «інноваційні витрати»:

 • на освоєння нових підприємств і виробництв, цехів та агрегатів (пускові витрати): перевірка готовності нових виробництв, цехів та агрегатів до введення їх в експлуатацію шляхом комплексного випробування (під навантаженням) машин і механізмів (пробна експлуатація) з пробним випуском передбаченої проектом продукції, наладкою обладнання;

 • пов'язані з рационализаторством, в тому числі проведенням дослідно-експериментальних робіт, виготовленням і випробовуванням моделей і зразків за раціоналізаторські пропозиції, організацією виставок, оглядів, конкурсів та інших заходів з раціоналізації, виплатою винагород за створення і використання об'єктів промислової власності та раціоналізаторські пропозиції, та інші аналогічні витрати;

 • витрати некапітального характеру, пов'язані з удосконаленням технології та організації виробництва і управління, а також з поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності та інших експлуатаційних властивостей, що здійснюються в ході виробничого процесу.

Збір в республіканський фонд підтримки фонд підтримки виробників сільськогосподарської продукції, продовольства та аграрної науки. Збір в республіканський фонд підтримки виробників сільськогосподарської продукції, продовольства і аграрної науки в 2009 році стягується з організацій за ставкою 1 відсоток від виручки, отриманої від реалізації продукції, товарів (робіт , послуг).

Від сплати збору в республіканський фонд підтримки виробників сільськогосподарської продукції, продовольства і аграрної науки звільняються організації, що здійснюють наукову діяльність, - у частині виручки від реалізації науково-дослідних, дослідно-конструкторських і дослідно-технологічних робіт, виконаних за рахунок коштів республіканського або місцевих бюджетів, включаючи грошові кошти за договорами, укладеними з організаціями, яким ці кошти виділені з бюджету [11].

Земельний податок, податок на нерухомість. Указом Президента Республіки Білорусь 07.06.2007 № 265 «Про державну комплексну програму розвитку регіонів, малих та середніх міських поселень на 2007-2010 роки» в 2007-2010 роках Радам депутатів обласної та базового територіального рівнів надано право встановлювати для організацій реалізують інвестиційні проекти з модернізації виробництва з метою випуску конкурентоспроможної продукції, створення робочих місць, пільги з податку на нерухомість, земельного податку та екологічному податку. Це означає, що суб'єкти господарювання, які працюють у малих містах і поселеннях, грошові кошти, що вивільняються в результаті одержання податкових пільг, можуть направляти на розвиток своєї діяльності.

2.2.2 Встановлення особливих режимів оподаткування

Сучасна податкова практика показує, що в умовах неоднорідності галузевого складу господарюючих суб'єктів і наявності у них об'єктивних особливостей здійснення підприємницької діяльності застосування єдиних умов оподаткування до всього кола учасників економічних відносин не завжди може бути ефективним і доцільним.

Виходячи з цього, при формуванні податкового законодавства Республіки Білорусь щодо окремих категорій суб'єктів господарювання встановлено сукупність спеціальних правил оподаткування.

Податковим кодексом Республіки Білорусь така сукупність спеціальних правил названа «особливими режимами оподаткування».

Під особливим режимом оподаткування розуміється спеціальний порядок обчислення і сплати податків, зборів і мит, що відрізняється від загальновстановленого [7].

У залежності від цілей впровадження та застосування особливих режимів оподаткування їх практична організація в податковому законодавстві може здійснюватися різними методами.

Загальновстановлений перелік податків, зборів і мит для відповідної категорії платників може бути заміщений спеціальним податковим платежем. При цьому об'єкт оподаткування та порядок визначення податкової бази визначається таким чином, щоб у максимальному ступені врахувати специфіку конкретного виду підприємницької діяльності, що здійснюється суб'єктами особливого режиму. Розмір податкової ставки спеціального платежу як правило встановлюється на рівні, що забезпечує суб'єктам такого режиму рівну величину податкового навантаження з платниками, які застосовують загальний перелік податків.

Стимулюючу спрямованість мають особливі податкові режими у формі надання відповідним суб'єктам комплексу податкових пільг за діючими податками, зборами (мит) у вигляді звільнення від обов'язку їх обчислювати і сплачувати або зниження розміру ставок. Прикладом такого пільгового податкового режиму є оподаткування резидентів Парку високих технологій.

З метою створення сприятливих умов для підвищення конкурентоспроможності галузей економіки, заснованих на нових і високих технологіях, подальшого удосконалення організаційно-економічних і соціальних умов для проведення розробок сучасних технологій і збільшення їх експорту, залучення в цю сферу вітчизняних та іноземних інвестицій у 2005 році в Республіці Білорусь створено Парк високих технологій.

Парк високих технологій створений на підставі Декрету Президента Республіки Білорусь від 22.09.2005 № 12 «Про парк високих технологій».

Діяльність Парку високих технологій і резидентів парку високих технологій здійснюється відповідно до Положення «Про парк високих технологій», затвердженого Декретом Президента Республіки Білорусь від 22.09.2005 № 12.

Мета ПВТ - створити в країні сприятливі умови для розвитку індустрії експортно-орієнтованого програмування, розвитку інших експортних виробництв, заснованих на нових і високих технологіях, а також для концентрації кадрового, науково-виробничого та інвестиційно-фінансового потенціалу.

Парк високих технологій є частиною території Республіки Білорусь загальною площею 50 гектарів із спеціальним правовим режимом, термін дії якого становить 15 років.

В якості резидентів Парку високих технологій можуть бути зареєстровані юридичні особи і індивідуальні підприємці Республіки Білорусь, які здійснюють один або кілька наступних видів діяльності:

- Аналіз, проектування та програмне забезпечення інформаційних систем;

- Діяльність з обробки даних із застосуванням програмного забезпечення споживача або власного програмного забезпечення;

- Фундаментальні та прикладні дослідження, експериментальні розробки в галузі природничих і технічних наук (виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських або дослідно-технологічних робіт, пов'язаних з напрямками діяльності Парку високих технологій) і реалізація результатів таких досліджень і розробок та ін

Резиденти Парку високих технологій звільняються від:

- Податків, зборів та інших обов'язкових платежів до республіканського бюджету, державні цільові бюджетні та позабюджетні фонди, встановлених законом про бюджет Республіки Білорусь на відповідний фінансовий (бюджетний) рік, сплачуваних з виручки від реалізації товарів (робіт, послуг, майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності );

- Податку на прибуток;

- Податку на додану вартість по оборотах від реалізації товарів (робіт, послуг, майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності);

- Земельного податку з ділянок у межах ПВТ на період будівництва на них резидентами цього Парку, але не більше ніж на три роки, будівель і споруд, призначених для здійснення їх діяльності;

- Податку на нерухомість на основні засоби та об'єкти незавершеного будівництва резидентів Парку високих технологій, розташованих на території Парку.

Доходи фізичних осіб (крім працівників, які здійснюють обслуговування та охорону будівель, приміщень, земельних ділянок), одержані протягом календарного року від резидентів Парку високих технологій за трудовими договорами, а також доходи резидентів Парку - індивідуальних підприємців обкладаються прибутковим податком з фізичних осіб за ставкою 9 % і в сукупний річний дохід не включаються.

Обов'язкові страхові внески не нараховуються на частину доходу (виплат) працівника (крім працівників, які здійснюють обслуговування та охорону будівель, приміщень, земельних ділянок) резидента Парку високих технологій, що є об'єктом для нарахування таких внесків, що перевищує одноразовий розмір середньої заробітної плати працівників в республіці за місяць , що передує місяцю, за який мають бути сплачені обов'язкові страхові внески.

Ставка для сплати податку на доходи, одержувані іноземними юридичними особами, які не здійснюють діяльність на території Республіки Білорусь через постійне представництво, по дивідендах, борговими зобов'язаннями, роялті, ліцензій, якщо джерелом виплати такого доходу є резидент Парку високих технологій, становить 5%, якщо більше пільговий режим не встановлено міжнародними договорами Республіки Білорусь.

Офшорний збір не стягується з резидентів Парку високих технологій при виплаті (передачі) дивідендів їх засновникам (учасникам).

Крім пільг, що стосуються податкового законодавства, резиденти ПВТ звільняються від сплати митних зборів і податку на додану вартість, які справляються митними органами, при ввезенні товарів на митну територію Республіки Білорусь для здійснення передбачених видів діяльності.

При розрахунку ставки орендної плати, що сплачується резидентами ПВТ на території Парку, до базової ставки орендної плати, визначеної відповідно до Указу Президента Республіки Білорусь від 30 вересня 2002 р. № 495 «Про вдосконалення порядку визначення розмірів орендної плати та передачі в безоплатне користування громадських, адміністративних та переобладнаних виробничих будівель, споруд та приміщень, що перебувають у державній власності », із змінами і доповненнями, застосовується понижуючий коефіцієнт 0,5.

Не підлягає обов'язковому продажу іноземна валюта, отримана резидентами ПВТ від реалізації товарів (робіт, послуг, майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності) при здійсненні статутних видів діяльності [12].

Враховуючи, що Декрет «Про Парк високих технологій» передбачає здійснення тільки певних видів діяльності, за невиконання даного обов'язку резидент Парку високих технологій позбавляється свого статусу. При цьому він зобов'язаний буде сплатити у повному обсязі податки, збори (мита) та інші обов'язкові платежі до бюджету, державні цільові бюджетні та позабюджетні фонди, платником яких він є, за цей фінансовий рік і наступні звітні періоди до прийняття рішення про позбавлення його статусу резидента Парку високих технологій із застосуванням санкцій, встановлених законодавством за несплату, неповну сплату податків, зборів (зборів), порушення встановленого терміну подання до податкового органу податкової декларації (розрахунку), та нарахуванням пені відповідно до податкового законодавства.

Державна підтримка надана Декретом також і нерезидентам ПВТ, що зареєстрував бізнес-проекти в сфері нових і високих технологій, які звільняються від збору в республіканський фонд підтримки виробників сільськогосподарської продукції, продовольства і аграрної науки (сплачуються з виручки від реалізації виконаних робіт (наданих послуг) за зареєстрованим бізнес-проекту), податку на прибуток (отриману в результаті виконання робіт (надання послуг) за зареєстрованим бізнес-проекту), податку на додану вартість (за оборотами від реалізації на території Республіки Білорусь виконаних робіт (наданих послуг) за зареєстрованим бізнес-проектом) . Доходи фізичних осіб, в межах передбаченої чисельності, безпосередньо беруть участь у реалізації зареєстрованого бізнес-проекту в сфері нових і високих технологій, отримані від нерезидентів Парку високих технологій за трудовими договорами, оподатковуються прибутковим податком з фізичних осіб за ставкою 9% і в сукупний річний дохід не включаються.

При цьому для зазначених фізичних осіб обов'язкові страхові внески не нараховуються на частину доходу (виплат) працівника, що є об'єктом для нарахування таких внесків, що перевищує одноразовий розмір середньої заробітної плати працівників в республіці за місяць, що передує місяцю, за який мають бути сплачені обов'язкові страхові внески.

2.2.3 Функціонування інноваційних фондів

Інноваційні фонди утворюються республіканськими органами державного управління, іншими державними організаціями, підпорядкованими Уряду Республіки Білорусь, Білоруським республіканським союзом споживчих товариств, Національною академією наук Білорусі (далі - головні розпорядники коштів), облвиконкомами і Мінським міськвиконкомом і є державними цільовими бюджетними фондами.

Інноваційні фонди формуються за рахунок відрахувань організацій, що знаходяться в підпорядкуванні органів державного управління. Відрахування в інноваційні фонди Міністерства торгівлі Республіки Білорусь та Міністерства архітектури і будівництва Республіки Білорусь виробляються всіма юридичними особами, які здійснюють торгівлю і діяльність в галузі будівництва [13].

Відрахування в інноваційні фонди розраховуються виходячи з собівартості і включаються до складу витрат. По суті відрахування в інноваційні фонди є податковим платежем, тому що платники даних відрахувань несуть права та обов'язки, встановлені для платників податків.

Розміри відрахувань в інноваційні фонди організаціям встановлюються головними розпорядниками коштів інноваційних фондів у межах нормативів відрахувань, встановлених законом Республіки Білорусь про бюджет Республіки Білорусь на черговий фінансовий рік. У 2009 році розміри відрахувань становлять від 0,25 до 13,5 відсотків.

Відрахування в інноваційні фонди організації не здійснюють:

- При виробництві продукції, товарів (робіт, послуг), що фінансується за рахунок бюджетних коштів;

- Здійснюють будівництво об'єктів на території Російської Федерації;

- В частині робіт з будівництва житла.

Засоби інноваційних фондів спрямовуються на:

- Фінансування НДДКР, які виконуються в рамках президентських, державних народногосподарських і соціальних програм;

- Фінансування державних, галузевих і регіональних науково-технічних програм, інноваційних проектів;

- Виконання робіт з підготовки і освоєння виробництва нових видів наукомісткої продукції, орієнтованих на реалізацію пріоритетних міжгалузевих та галузевих науково-технічних напрямків;

- Створення і розвиток виробництв, заснованих на нових і високих технологіях;

- Фінансування програм з енергозбереження, заходів з впровадження нових енергоефективних технологій та обладнання, а також витрат по реалізації міжнародних проектів у галузі енергозбереження за участю Республіки Білорусь;

- Будівництво і реконструкцію будівель, інженерних і транспортних комунікацій і споруд (за винятком капітального ремонту), пов'язаних з напрямками використання інноваційного фонду;

- Фінансування заходів плану реалізації Державної програми інноваційного розвитку Республіки Білорусь на 2007-2010 роки;

- Проведення маркетингових досліджень, робіт в області стандартизації і сертифікації продукції (робіт, послуг), систем якості, забезпечення єдності вимірювань, рекламно-видавничої діяльності, пов'язаної з напрямками використання інноваційних фондів;

- Розвиток науково-технічної інформації, роботи в області організації і пропаганди винахідницької та раціоналізаторської діяльності, проведення наукових і науково-практичних заходів (конференцій, семінарів, виставок);

- Розвиток матеріально-технічної бази підвідомчих організацій, що здійснюють наукову і науково-технічну діяльність;

- Розробку прогнозів розвитку організацій на 5 років, бізнес-планів їх розвитку на рік, бізнес-планів інвестиційних проектів;

- Виконання Державної програми відродження та розвитку села на 2005-2010 роки,

- Компенсацію втрат доходів по установці громадянам телефонів на пільгових умовах;

- Будівництво житлових будинків та об'єктів інженерної та транспортної інфраструктури для районів житлової забудови;

- Інші цілі, що визначаються Президентом Республіки Білорусь або Урядом Республіки Білорусь за погодженням з Президентом Республіки Білорусь.

Доходи інноваційних фондів Республіки Білорусь на 2009 рік передбачені Законом про республіканський бюджет у сумі 2689432779 тис. р.. і витрати в сумі 3222042888 тис. р..

2.3 Практика оподаткування інноваційної діяльності в Республіці Білорусь

На прикладі чотирьох підприємств Залізничного району м. Вітебська різних форм власності та здійснюють різні види діяльності, розглянемо порядок оподаткування інноваційної діяльності.

2.3.1 ВАТ «Доломіт»

ВАТ «Доломіт» засновано в 1931 році з пуском перших шахтної печі потужністю 10 тис. тонн на рік вапна. З тих пір щорічно виробничі потужності підприємства нарощувалися. Геологорозвідувальні роботи, проведені в 1930 і 1934 роках, підтвердили значні поклади доломітового вапняку і перспективність розвитку заводу.

У 1936 році пущена в експлуатацію друга шахтна піч, потужністю 12 тис. тонн на рік.

У середині 30-х років в кар'єрі Руба з'явився перший паровий екскаватор, який рухався по спеціально влаштованій у кар'єрі залізниці і справляв розкривні роботи. Ємність ковша екскаватора складала 0,5 куб. м. Видалення грунту від розкривних робіт проводилося за допомогою паровоза вузької колії, що працює на залізничній колії, прокладеному паралельно шляху руху екскаватора.

Виробництво вапна до початку 1941 року зросло на заводі в десятки разів. Але дальшому розвитку виробництва завадила почалася Велика вітчизняна війна. У післявоєнний період були відновлені і пущені в експлуатацію шахтні печі. У 1952-1953 рр.. в Рубе на правому березі річки Західна Двіна були побудовані ще три шахтні печі продуктивністю 10 тис. тонн кожна. У зв'язку з тим, що основною сировинною базою для заводу в Рубе був кар'єр на лівому березі річки, а печі були вибудувані на правому березі, ближче до гілки залізниці, що сполучала в ті роки Рубу зі станцією Вітебськ, подавали вапняк з кар'єра на правобережний завод за допомогою повітряної канатної дороги. Ця дорога діяла до 1977 року. З введенням мосту через річку дорога була демонтована, а підвіз сировини став здійснюватися автотранспортом.

З метою підвищення рівня механізації технологічного процесу, збільшення продуктивності праці та обсягів випуску в 1953 році на вапняному заводі в Рубе був побудований дробильно-сортувальний цех, звідки вже підготовлену сировину потрібної фракції подавалося на вапняні печі. У п'ятдесяті роки йшов процес нарощування технічної оснащеності виробництва. У кар'єрах з'явилися дизельні та електричні екскаватори, автомобілі-самоскиди.

На початку 60-х років білоруські вчені-агрономи виробляють форми і методи боротьби зі зниження ступеня кислотності підзолисті грунти Білорусі. Найбільш ефективним засобом з'явився доломітовий вапняк, подрібнений до фракції менше одного міліметра. Доломітова крихта, яка до 1960 року не представляла ніякої цінності для галузей будматеріалів, перетворилася на цінний компонент для розкислення грунтів та нарівні з іншими мінеральними добривами зайняла гідне місце в білоруській агрохімії.

У середині 60-х років в Рубе починає здійснюватися будівництво першого заводу з виробництва пилоподібної вапнякового борошна фракцією близько 1 мм, потужністю 1 млн. 100 тис. тонн на рік. У 1967 році була побудована і введена в експлуатацію перша черга заводу вапнякового борошна потужністю 550 тис. тонн на рік з тонкістю помелу нижче 1 мм. У зв'язку з введенням в експлуатацію першої черги заводу вапняковий завод в Рубе перейменовується в Вітебський комбінат вапняних матеріалів. У 1971 році в експлуатацію здається 2-а черга заводу вапнякового борошна, такою ж потужністю як і перша. Сімдесяті роки характеризуються швидким нарощуванням потужностей з виробництва вапняних доломітових добрив за рахунок будівництва нових цехів. У другому півріччі 1973 введені в експлуатацію дві технологічні лінії з виробництва доломітового борошна в цеху № 5, а в 1974 році ще три лінії. Загальна потужність цеху склала 2200 тис. тонн на рік. У зв'язку з переходом підприємства на випуск вапнякової пилоподібної борошна виробництво вапна стало скорочуватися і склало в 1975 році 62 тис. тонн, замість випускаються раніше 105 тис. тонн. Таким чином, основним видом продукції, що випускається стала доломітове борошно.

Сировинна база вимагала значного збільшення за обсягами видобутку сировини, на початку 70-х років почалося інтенсивне будівництво кар'єра «Гралево». Річна продуктивність кар'єра була визначена за первинним проектом 5-6 млн. тонн сировини на рік. Відповідно до рішень XXV з'їзду КПРС, в Рубе було розпочато будівництво 3 цехи з виробництва доломітового борошна. У грудні 1977 року здано в експлуатацію дві технологічні лінії, а рівно через рік ще три технологічні лінії з виробництва вапнякового борошна, загальною потужністю 2200 тис. тонн на рік. У травні 1978 року наказом Міністерства промисловості будматеріалів УРСР Вітебський комбінат вапняних матеріалів був перейменований в ВПО «Доломіт».

З введенням в експлуатацію третього цеху проектні потужності об'єднання зросли до 5,5 млн. тонн на рік, а випуск вапнякової пилоподібної борошна склав в 1979 році 4 млн. 900 тис. тонн на рік, підприємство стало одним з найбільших в Європі. У 70-і і 80-і роки поряд з розвитком виробництва і великим припливом робочої сили значно зросла будівництво житла та об'єктів соціальної сфери. До 1990 року обсяг виробництва пилоподібної борошна склав 5,5 млн. тонн на рік. Підприємство реалізувало всі наявні можливості для збільшення кількості і якості продукції, що випускається.

У 1990 році в цеху № 5 введена в експлуатацію додаткова технологічна лінія. У 1992 році розпочато будівництво ще двох технологічних ліній з виробництва доломітових добрив в цеху № 7 (у 1995 році будівництво законсервовано). У тому ж році з причини морального та фізичного зносу з експлуатації виведені потужності цеху № 1 (1100 тн на рік).

З березня 1995 ВПО «Доломіт» шляхом акціонування перетворено у відкрите акціонерне товариство «Доломіт». В даний час пилоподібна продукція з доломіту випускається у виробничих цехах № 5 і № 7. Основну виробничу базу підприємства становлять 11 незалежних технологічних ліній, проектною потужністю до 440 тис. тонн на рік кожна. Технологічний процес переробки доломіту полягає в первинному і вторинному дробленні, суміщеної сушці і помелі (до фракції 0-1 мм) в млинах самоподрібнення «Аерофол» і молоткових млинах, уловлювання готового продукту в циклонах і електрофільтрах, транспортування продукції у силосні склади за допомогою пневмотранспорту й механічного транспорту. Для забезпечення якісного та ефективного помелу потрібно сушка вихідної сировини, що має природну вологість 6-9%, що здійснюється гарячими газами технологічних топок. В якості технологічного палива раніше використовувався топковий мазут марки М 100. З 2000 року підприємство переведене на спалювання природного газу, що дозволило скоротити витрати виробництва, поліпшити екологічну обстановку на підприємстві, відкрити перспективи впровадження газотурбінних установок для вироблення власної електроенергії і використання відпрацьованих газів в якості сушильного агента в технології виробництва доломітового борошна. Підприємство оснащене виробничою лабораторією, яка здійснює вхідний контроль, контроль якості напівфабрикатів та готової продукції, контроль за санітарним станом на робочих місцях, проммайданчику та селищі. Весь технологічний процес автоматизовано. Впровадження автоматизованої системи управління технологічними процесами дозволило вести чіткий контроль за кількістю перевозиться сировини, забезпечити максимальне завантаження помольного обладнання і стабілізувати роботу технологічних ліній в оптимальному, найбільш економічному режимі.

Основним видом економічної діяльності ВАТ «Доломіт» є видобуток доломіту.

Основною продукцією ВАТ «Доломіт» є доломітове борошно. Характерна особливість продукції - велика об'ємність поставок для потреб сільського господарства, дорожнього будівництва, металопрокатного і скляного виробництва. Виробництво доломітового борошна в даний час здійснюється в цехах № 5 і № 7.

Номенклатура основних видів продукції:

 • борошно вапнякове (доломітове);

 • порошок мінеральний для асфальто-бетонних сумішей;

 • наповнювач доломітовий для покривного шару руберойду;

 • щебінь доломітовий із щільних гірських порід;

 • доломіт сирий для металургійної промисловості.

  Борошно доломітове використовується в сільському господарстві для вапнування кислих грунтів.

  Мінеральний порошок застосовується в дорожньому будівництві при виробництві асфальтобетонів.

  Наповнювач доломітовий застосовується в якості наповнювачів для покривного шару руберойду.

  Щебінь використовується при будівництві доріг і в якості наповнювачів для бетонів.

  Доломіт сирої застосовується при виплавці сталі в конвекторах.

  Основною продукцією ВАТ «Доломіт» (54%) є доломітове борошно використовується в сільському господарстві для вапнування кислих грунтів. Попит на борошно вапнякову визначається у необхідності підвищення родючості грунтів і зниження в грунтах радіонуклідів, але потенційні споживачі (тобто обласні та райагросервіси) не мають власних коштів для придбання, тому фактичний попит визначається сумою асигнувань, що виділяються з Державного бюджету, для виконання комплексу робіт по вапнуванню кислих грунтів.

  Вапнування у всіх країнах світу здійснюється лише за рахунок бюджетних асигнувань, тому експорт доломітового борошна в Росію виключений з причини повного припинення фінансування вапнування з 1996 року.

  Основними споживачами доломітового щебеню є дорожньо-будівельні і дорожньо-ремонтні підприємства, які застосовують його для будівництва основ і покриттів доріг. Більш широке використання доломітового щебеню при будівництві доріг стримує низька марка міцності в порівнянні з гранітним щебенем. Це обумовлено природними характеристиками видобувається сировини. Для благоустрою та планувальних робіт доломітовий щебінь набувають будівельні та комунальні підприємства.

  Доломіт сирої для металургійної промисловості, застосовується для випалювання в печах і подальшого застосування, при виплавці сталі в конвекторах. Підприємства Республіки, що мають ливарне виробництво цією продукцією забезпечуються в повному обсязі.

  Мінеральний порошок використовується в дорожньому будівництві і є важливою активною структурною складовою асфальтобетону, надає йому необхідні властивості: механічну міцність, здатність до пружним і пластичним деформаціям. Заявки дорожньо-будівельних організацій Республіки, а також прилеглих областей Росії та Калінінградської областей у мінеральному порошку і щебені доломітовим ВАТ «Доломіт» забезпечує відповідно до їх потреби, яка так само обмежена наявністю бюджетних асигнувань.

  У загальних рисах виробничий процес на ВАТ «Доломіт» можна описати таким чином:

  У кар'єрі «Гралево» доломіт екскаватором вантажать в автосамоскиди, які транспортують сировину в цех і висипають у прийомний бункер. З приймального бункера пластинчастим живильником подається в щокові дробарки, а потім з-під щокові дробарки стрічковим конвеєром подрібнений доломіт подається в млин «Аерофол», де відбувається сушіння і помел доломітового сировини. Сушильний агент подається в млин з циліндричної топки. Повітря на горіння і змішування в топку подається дутьевих вентилятором.

  З млина «Аерофол» матеріал надходить у вертикальний сепаратор, де відбувається класифікація матеріалу по гранулометричному складу. Готовий продукт несеться в прямоточні циклони, а великий матеріал надходить на домол в молотковий млин. Осаджена в прямоточному циклоні борошно доломітове надходить в бункер над пневмокамернимі насосами, а потім по матеріалопроводи подається в склад готової продукції.

  Як видно з виробничого процесу на ВАТ «Доломіт» головними засобами виробництва є машини та обладнання. Тобто виробництво є фондомісткості. Отже, для ефективної організації виробничого процесу на підприємстві необхідно використання основних засобів, що відповідають сучасним вимогам продуктивності і економічності. На ВАТ «Доломіт» знос активної частини основних засобів станом на 01.01.2009 складає 82,4%. Такий високий рівень зношеності основних засобів не дозволяє підприємству відповідати сучасним вимогам продуктивності і економічності, а також накопичувати в необхідному обсязі амортизаційні відрахування для відтворення основних фондів.

  Для визначення пріоритетних напрямів удосконалення виробничої діяльності підприємства необхідно розглянути структуру його витрат.

  Рисунок 2.1 - Структура витрат ВАТ «Доломіт»

  Як видно, в структурі витрат ВАТ «Доломіт» найбільшу питому вагу займають енерговитрати - 31%, тобто виробництво є енергоємним.

  Виходячи з того, що підприємство є фондо-і енегроемкім, можна зробити висновок про те, що вдосконалення виробничо-господарської діяльності підприємства необхідно проводити в напрямку модернізації та оновлення машин, електрообладнання.

  Крім того, знижується попит на основну продукцію - доломітове борошно - говорить про те, що підприємству необхідно вести розробки з метою освоєння нових видів продукції з видобутих природних ресурсів.

  ВАТ «Доломіт» підпорядковується Міністерству архітектури і будівництва Республіки Білорусь.

  Головними цілями будівельного комплексу республіки є найбільш повне забезпечення потреб населення і народного господарства в високоефективної будівельної продукції, зниження матеріало-та енергоємності, підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.

  Пріоритети у розвитку будівельного комплексу включають в себе створення нових і розширення масштабів впровадження ресурсозберігаючих технологій, розвиток і модернізацію виробничої бази будівництва, розробку нових технологій з виробництва стінових матеріалів.

  У загальному обсязі ВВП продукція, роботи та послуги будівельного сектора економіки Республіки Білорусь складають більше 14 відсотків.

  Державною програмою інноваційного розвитку Республіки Білорусь на 2007-2010 роки на ВАТ «Доломіт» передбачено створення виробництв по випуску будівельних матеріалів.

  У 2007-2008 рр.. на ВАТ «Доломіт» випуск нової продукції не проводився.

  Однак, ВАТ «Доломіт» здає в оренду виробничі приміщення підприємству, що здійснює виробництво імпортозамінної продукції - сухих будівельних сумішей, одним з основних компонентів яких є доломітовий наповнювач.

  У 2008 році на ВАТ «Доломіт» виконані наступні заходи по технічному переоснащенню:

  - Заміна пневмотранспорту на механічний на 2-х технологічних лініях в цеху № 5;

  - Реконструкція котельні (заміна котла ДКВР 10/13 на менш потужний);

  - Реконструкція виробництва щебеню поліпшеної якості (митого);

  За підсумками роботи за рік проведено реконструкцію ділянки № 2 цеху № 2 з метою одержання щебеню поліпшеної якості (митого). У результаті впровадження заходу отримано додатково 70 тис. тонн щебеню поліпшеної якості і зекономлено 718 тис. кВт.год електроенергії.

  У 2008 році ВП «НДІБМВ» спільно з ВАТ «Доломіт» проведена науково-дослідна робота з комплексної переробки доломітів. Розпочато будівництво дослідно-експериментальної печі швидкісного випалу з метою отримання каустичного доломіту і доломітового вапна. На їх основі планується отримання будівельних матеріалів і виробів.

  На оновлення основних засобів підприємством в 2008 році направлено 9758 млн. руб. Напрямки використання і джерела грошових коштів представлені в таблиці 2.1

  Таблиця 2.1 - Інвестиції в основний капітал

  Напрям використання

  Сума, млн. р..

  1. Інноваційний фонд Міністерства архітектури і будівництва РБ

  Бульдозер ДЕТ

  688

  Екскаватор ЕО-4112А

  197

  Заміна пневмотранспорту на механічний 5 цех

  67

  Технологічна лінія покращеної якості

  188

  Бурстанок, БєлАЗи

  135

  Автонавантажувач МоАЗ

  397

  Конвеєри

  846

  Кран мостовий

  20

  Автокран

  281

  Лічильник газу

  2

  МАЗи

  157

  БєлАЗи

  2056

  Навантажувач Амкодор

  88

  Конвеєр

  290

  2. 265 Указ

  Бульдозер ДЕТ

  471

  Дробарка

  103

  Технологічна лінія покращеної якості

  23

  Автогрейдер

  218

  Система управління

  35

  Екскаватор АТЕК

  258

  3 Кредити

  Бурстанок

  1441

  БєлАЗи

  1163

  4. Власні кошти

  Модернізація адміністративно-побутового корпусу та інженерно-лабораторного корпусу (заводоуправління)

  монтаж обладнання

  Обладнання, транспортні засоби (домкрати, а / м ГАЗ, частотні перетворювачі, газоходи, міні АТС, обладнання локальної мережі, зварювальні апарати)

  38





  596

  Випробувальний комплекс ВАТ «Доломіт» атестований 09.04.2006 р., атестаційне свідоцтво дійсне до 09.04.2009 р.

  Область технічної компетентності поширюється на: борошно доломітове, щебінь із щільних гірських порід, наповнювач доломітовий, порошок мінеральний для асфальтобетонних та органо-мінеральних сумішей (неактивований, марки МП-1).

  Аналітична лабораторія відділу технічного контролю ВАТ «Доломіт» акредитована. Атестат акредитації виданий 29.02.2008 р., строк дії до 28.02.2011 р.

  ВАТ «Доломіт» має сертифікат відповідності, який засвідчує, що система менеджменту якості виробництва борошна доломітового, порошку мінерального для асфальтобетонних сумішей, наповнювача доломітового і щебеню відповідає вимогам СТБ ІСО 9001-2001. Дата реєстрації: 12.07.2006 р., дійсний до 12.07. 2009

  ВАТ «Доломіт» зареєстровано в якості користувача міжнародної системи товарної нумерації і штрихового кодування GS -1 27.01.2006 р.

  ВАТ «Доломіт» має товарний знак на товари 01 класу - доломіт для промислових цілей.

  ВАТ «Доломіт» є платником наступних податкових платежів: податок на прибуток, ПДВ, республіканський єдиний платіж, екологічний податок, земельний податок, податок на нерухомість, місцеві цільові збори, відрахування в інноваційний фонд.

  У таблиці 2.2 представлені дані про обчислених та сплачених підприємством податках за 2006-2008 рр..

  Таблиця 2.2 - Податки, сплачені ВАТ «Доломіт» за 2006-2008 рр..

  Найменування показника

  Рік


  2006

  2007

  2008

  1. Виручка від реалізації, тис. р.

  56281445,9

  63766223,9

  80411843,1

  2. Витрати, тис. р..

  42609089,3

  48882564,6

  61831174,0

  2.1 в т.ч. витрати на НДДКР

  148500,0

  169184,9

  214000,0

  3. Податки з виручки, тис. р..

  4936310,2

  3506441,7

  2201745,0

  3.1 ПДВ (до сплати)

  3298130,2

  2608952,2

  2201745,0

  3.2 Республіканський єдиний платіж

  1638180,0

  897489,5

  0,0

  4. Податки, які відносять на витрати, тис. р.

  786676,6

  1821867,8

  635798,3

  4.1 Надзвичайний податок

  401393,5

  -

  -

  4.2 Екологічний податок

  296823,8

  419714,9

  485546,2

  4.3 Земельний податок

  83024,2

  622961,2

  61883,5

  4.4 Відрахування в інноваційний фонд


  5435,1


  779191,7


  88368,6

  5. Податки, які обчислюються з прибутку, тис. р..

  972658,8

  575185,0

  1277882,7

  5.1 Податок на нерухомість

  266801,1

  159180,3

  421698,5

  5.2 Податок на прибуток

  645010,0

  341397,9

  701790,3

  5.3 Транспортний збір (місцевий)

  40837,4

  50071,7

  -

  5.4 Збір на утримання і розвиток інфраструктури (місцевий)

  20010,3

  24535,1

  -

  5.5 Місцеві цільові збори



  154393,9

  Разом податків, тис. р.

  6695645,6

  5903494,5

  4115426,0

  Частка податків у виручці від реалізації (разом податків / виручка від реалізації),%

  10,7

  8,6

  4,6

  Розглянемо порядок обчислення податків підприємством.

  Податок на прибуток. Відповідно до Закону Республіки Білорусь «Про податки на доходи і прибуток» підприємством податкова база з податку на прибуток визначається за наступною формулою: виручка від реалізації + доходи від позареалізаційних операцій - витрати по реалізації продукції - витрати по позареалізаційних операцій - ПДВ - республіканський єдиний платіж - податок на нерухомість.

  Як видно з таблиці 2.2 до складу витрат, що враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку, входять і витрати на НДДКР, які в 2006 році склали 148,5 млн. руб., У 2007 році - 169,2 млн. руб., У 2008 році - 214,0 млн. руб. При відсутності можливості включення витрат на НДДКР до складу враховуються при оподаткуванні, підприємству необхідно було б сплатити до бюджету додатково податку на прибуток у 2006 році в сумі 35,6 млн. руб. (148,5 млн. руб. Х 24%), у 2007 році 20,3 млн. руб. (169,2 млн. руб. Х 12%), у 2008 році - 25,7 млн. руб. (214,0 млн. руб. Х 12%)

  Загальний порядок обчислення податку на прибуток передбачає зменшення оподатковуваного прибутку на суми пільг. Так, відповідно до пункту 2 статті 5 Закону Республіки Білорусь «Про податки на доходи і прибуток» оподатковувана податком прибуток зменшується на суми прибутку, спрямовані на фінансування капітальних вкладень виробничого призначення, за умови повного використання амортизаційного фонду. З таблиці 2.1 «Інвестиції в основний капітал» видно, що підприємством на придбання обладнання та модернізацію заводоуправління направлено 634 млн. руб. власних коштів (амортизаційний фонд) і 2604 млн. руб. кредитних ресурсів. У зв'язку з тим, що сума нарахованого амортизаційного фонду за 2008 рік перевищує суми, спрямовані на фінансування капітальних вкладень, підприємство не може скористатися даною пільгою.

  Сума податку на прибуток визначається як добуток податкової бази на ставку податку.

  У 2006 році ставка податку на прибуток для підприємства становила 24%. Указом Президента Республіки Білорусь від 07.06.2007 № 265 «Про Державну комплексну програму розвитку регіонів, малих та середніх міських поселень на 2007-2010 роки» встановлено, що в 2007-2010 роках організації, що здійснюють діяльність у малих і середніх міських поселеннях, сплачують податок на прибуток у розмірі 50 відсотків ставки, встановленої законодавством. У зв'язку з тим, що діяльність ВАТ «Доломіт» здійснюється в селищі Руба, в 2007-2008 рр.. податок на прибуток сплачувався підприємством за ставкою 12%. Указом № 265 також встановлено, що вивільняються кошти, у зв'язку з отриманням цієї пільги, спрямовуються підприємствами на виконання основних показників, передбачених бізнес-планами їх розвитку та програмами соціально-економічного розвитку малих і середніх міських поселень, в яких вони розташовані. Сума вивільнених коштів у зв'язку з отриманням пільги з податку на прибуток у 2007 році склала 341,4 млн. р., В 2008 році - 701,8 млн. р. У таблиці 2.1 «Інвестиції в основний капітал» представлені відомості про використання грошових коштів, вивільнених у зв'язку з отриманням пільги з податку на прибуток, республіканському єдиного платежу. Так, у 2008 році підприємством придбано обладнання на 1108 млн. р.. за рахунок зазначених пільг.

  ПДВ. ВАТ «Доломіт» обчислює податок на додану вартість за ставкою 18%. При реалізації продукції за межі Республіки Білорусь підприємством застосовується ставка 0%. Виручка від реалізації продукції за межі Білорусі у 2006 році склала 347,0 млн. р.., У 2007 році - 2599,5 млн. р.., У 2008 році - 7657,1 млн. р.. Пільги з ПДВ підприємство не використовує. Особливості в обчисленні ПДВ у разі здійснення підприємством інноваційної діяльності відсутні.

  Податок з користувачів автомобільних доріг та збір до республіканський фонд підтримки виробників сільськогосподарської продукції, продовольства і аграрної науки (республіканський єдиний платіж). Податкова база по республіканському єдиного платежу визначається як виручка від реалізації, зменшена на суму нарахованого ПДВ. Ставка республіканського єдиного платежу у 2006 році становила 3%.

  Відповідно до п. 3 Указу 07.06.2007 № 265 «Про державну комплексну програму розвитку регіонів, малих та середніх міських поселень на 2007-2010 роки» в 2007-2010 роках організації, що здійснюють діяльність у малих і середніх міських поселеннях, звільняються від сплати податку з користувачів автомобільних доріг та збір до республіканський фонд підтримки виробників сільськогосподарської продукції, продовольства та аграрної науки.

  Вивільнені кошти внаслідок отримання даної пільги, як і пільги з податку на прибуток, повинні спрямовуватися на виконання основних показників, передбачених бізнес-планами.

  Сума вивільнених коштів у зв'язку з отриманням пільги по республіканському єдиного платежу у 2007 році склала 672,5 млн. р.., У 2008 році - 1386,7 млн. р..

  Екологічний податок. ВАТ «Доломіт» є одним з найбільшим платником податку за використання природних ресурсів (екологічного податку) Залізничного району м. Вітебська. Частка надходжень екологічного податку від ВАТ «Доломіт» в загальному обсязі надходження екологічного податку до бюджету Залізничного району м. Вітебська становить 15-16%.

  Указом від 07.06.2007 № 265 Радам депутатів обласної та базового територіального рівнів надано право встановлювати для організацій реалізують інвестиційні проекти з модернізації виробництва з метою випуску конкурентоспроможної продукції, створення робочих місць, пільги з податку на нерухомість, земельного податку та екологічному податку.

  Вітебським міськвиконкомом пільга з екологічного податку ВАТ «Доломіт» не надана.

  Земельний податок і податок на нерухомість. Підприємством земельний податок обчислюється виходячи з площі земельних ділянок, що знаходяться в користуванні ВАТ «Доломіт», і щорічно встановлюються ставками податку.

  Податок на нерухомість в 2006-2008 рр.. обчислювався підприємством виходячи із залишкової вартості основних засобів та ставки податку 1%. З 2009 року податок на нерухомість обчислюється виходячи з вартості будівель і споруд, і ставки податку у розмірі 1%.

  Як вказувалося вище, місцевим Радам депутатів надано право встановлювати пільги щодо земельного податку і податку на нерухомість у відповідності до Указу від 07.06.2007 № 265.

  Вітебським міськвиконкомом надані пільги з податку на нерухомість і земельного податку для ВАТ «Доломіт» в розмірі 50%.

  Сума вивільнених коштів у зв'язку з отриманням пільги по земельному податку та податку на нерухомість в 2007 році склала 221,5 млн. р., В 2008 році - 483,6 млн. р..

  Місцеві цільові збори. Податкова база для оподаткування місцевими цільовими зборами (транспортний збір, збір на утримання та розвиток інфраструктури м. Вітебська в 2006-2007 рр..) Є податкова база для податку на прибуток, зменшена на суму податку на прибуток. Пільги по місцевих цільовим зборів підприємство не використовує. Особливості в обчисленні місцевих цільових зборів при здійсненні підприємством інноваційної діяльності відсутні.

  Відрахування в інноваційний фонд. ВАТ «Доломіт» є платником відрахувань до інноваційного фонду Міністерства архітектури і будівництва Республіки Білорусь. При виробництві та реалізації будівельних матеріалів (доломітовий наповнювач, мінеральний порошок, доломітовий щебінь) підприємство сплачує відрахування до інноваційного фонду в розмірі 4,5% від собівартості даних матеріалів. У 2006 році підприємством перераховано до інноваційного фонду 54,3 млн. р. Відрахування, перераховані ВАТ «Доломіт» в інноваційний фонд у повному обсязі повернуті підприємству. Сума відрахувань за 2007 рік склав 779,2 млн. р.., Сума коштів, отримана підприємством з інноваційного фонду, складає 795 млн. р.. Сума відрахувань за 2008 рік склав 88,4 млн. р., Сума коштів, отримана підприємством з інноваційного фонду, складає 5412 млн. р.. Таким чином, сума коштів, отримана підприємством з інноваційного фонду Міністерства архітектури і будівництва, значно перевищує відрахування ВАТ «Доломіт» в цей фонд.

  У зв'язку з тим, що сплачені суми відрахувань повернуті підприємству в повному обсязі, можна говорити про те, що за даними відрахувань підприємством також отримана своєрідна податкова пільга.

  Проаналізувавши сплачені ВАТ «Доломіт» податки, можна визначити суми фінансових ресурсів, отримані підприємством у вигляді «інноваційних» податкових пільг.

  Таблиця 2.3 - Суми податкових пільг, отримані ВАТ «Доломіт» у зв'язку із здійсненням інноваційної діяльності, за 2006-2008 рр..

  Найменування платежу

  Сума пільг, млн. р.


  Всього

  2006

  2007

  2008

  1. Податок на прибуток,

  в тому числі за рахунок:

  • - Включення до складу витрат витрат на НДДКР

  • зменшення ставки

  1124,8



  81,6

  1043,2

  35,6



  35,6

  -

  361,7



  20,3

  341,4

  727,5



  25,7

  701,8

  2. Республіканський єдиний платіж

  2059,2

  -

  672,5

  1386,7

  3. Земельний податок

  124,2

  -

  62,3

  61,9

  4. Податок на нерухомість

  580,9

  -

  159,2

  421,7

  Разом

  3889,1

  35,6

  1255,7

  2597,8

  5. Відрахування в інноваційний фонд

  922,1

  54,5

  779,2

  88,4

  Разом з урахуванням відрахувань до інноваційного фонду

  4811,2

  90,1

  2034,9

  2686,2

  Таким чином, сума фінансових ресурсів, вивільнена у зв'язку з наданням «інноваційних» податкових пільг ВАТ «Доломіт» за 2006-2008 рр.., Склала 4811,2 млн. р.. Дані кошти спрямовані підприємством на цілі розвитку інноваційної діяльності.

  2.3.2 ЧПУП «Вітебська біофабрика»

  ЧПУП «Вітебська біофабрика» була заснована на початку 1930-х років і входила до складу 30 подібних підприємств Головного управління біологічної промисловості Міністерства сільського господарства СРСР. На фабриці у великих кількостях, в основному для північно-західного регіону країни, вироблялися гіперімунні сироватки для тварин і рідкі вакцини.

  Для створення нормальних санітарно-гігієнічних умов, реорганізації технологічних процесів на сучасному рівні, а також найбільш повного задоволення потреб тваринництва в 1985 році почалася реконструкція Вітебської біофабрики. Але в 1990-х рр.. через відсутність фінансування реконструкція була призупинена.

  За відносно короткий період часу був побудований ряд об'єктів виробничого, допоміжного та складського призначення, зовнішні інженерні мережі. Також був збудований головний виробничий корпус - восьмиповерховий будинок. Але через нестачу фінансових ресурсів корпус не був оснащений обладнанням.

  У складних економічних умовах 90-х рр.. Вітебська біофабрика не тільки не допустила зниження обсягів виробництва, а й збільшила асортимент продукції.

  За період з 1995 по 2005 рр.. Вітебської біофабриках було освоєно виробництво препаратів більше 20 найменувань.

  У 2004 році на рівні Уряду було прийнято рішення про завершення реконструкції біофабрики.

  Для завершення реконструкції УП «Вітебська біофабрика» був розроблений інвестиційний проект «Розширення УП« Вітебська біофабрика ». Проектом передбачається організація виробництва нових імпортозамінних ветеринарних препаратів, а також препаратів, що відповідають міжнародним вимогам.

  У рамках реалізації проекту в червні 2007 року введено в експлуатацію перший пусковий комплекс. У восьмиповерховому будинку здані площі першого поверху. Закінчено реконструкцію котельні, прокладені нові мережі водо-і паропостачання, каналізації, введена в дію станція знезалізнення води. Завдяки реконструкції створено 20 робочих місць.

  Завершення другої черги (2, 3, 4 та 5 поверхи головного виробничого корпусу, адміністративно-побутового корпусу, пральні, цеху поживних середовищ, очищення біопрудах та інших об'єктів допоміжного призначення) планується до кінця другого кварталу 2009 року.

  Будівництво третьої черги (6, 7, 8 поверхи головного виробничого корпусу і ряд допоміжних об'єктів) повністю завершить технологічний процес і дасть можливість налагодити виробництво всього запланованого спектру ветеринарних препаратів. Після реконструкції чисельність працівників підприємства збільшиться на 80 осіб.

  Основним видом економічної діяльності ЧПУП «Вітебська біофабрика» є виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів для ветеринарії, дослідження та розробки в галузі природничих і технічних наук.

  Основною метою виробничої діяльності підприємства є забезпечення потреби тваринницьких господарств Республіки Білорусь у ветеринарних препаратах вітчизняного виробництва.

  Функціонування біофабрики з виробництва ветпрепаратів має стратегічне значення, тому що забезпечення тваринництва країни передбачає її продовольчу безпеку у вигляді виробництва здорових і корисних продуктів харчування для всіх верств населення та вікових груп.

  В даний час фабрика випускає 40 найменувань ветеринарних препаратів: вакцини, сироватки, діагностикуми, антибіотики, настоянки, консерванти. Препарати реалізуються на території Республіки Білорусь, експортуються в Російську Федерацію, країни Закавказзя, Середньої Азії.

  Виробництво препаратів організується в недобудованому 8-поверховому будинку. Виробнича потужність першого поверху становить 20000 дм 3 гіперімунних сироваток проти бактеріальних хвороб на рік. Препарати виробляються на устаткуванні, поставленому з Польщі, Італії, Німеччини.

  Виробнича зона 1-го поверху головного корпусу, у зв'язку з жорсткими вимогами до чистоти приміщень, розділена на окремі приміщення залежно від призначення (для кожного визначається категорія чистоти). Чисті приміщення - одна з головних вимог виробничого процесу підприємства. Приміщення є практично ізольованими - огороджувальні конструкції виконані з окремих панелей, герметично з'єднаних між собою, що виключає попадання сторонніх тіл.

  В окремо розташованій будівлі розташовується виробнича лабораторія з віварієм, головне призначення якої - контроль якості сировини та готової продукції, дотримання технологічного процесу, забезпечення санітарного стану цехів, робочих місць та обладнання. Мікробіологічна і вірусологічна лабораторії включають в свій склад бокси, предбоксовие і термальні кімнати.

  Розробка сучасних засобів захисту тварин відрізняється високою наукоємністю. На підприємстві функціонує відділ інноваційного розвитку, у складі якого працюють 5 спеціалістів.

  Крім того, освоєння виробництва нових препаратів забезпечується фахівцями фабрики спільно з співробітниками РНІУП «Інститут експериментальної ветеринарії ім. С.Н. Вишелесского »НАН Республіки Білорусь і Вітебської державної академії ветеринарної медицини.

  У таблиці 2.4 представлені дані про обсяг виробництва на біофабриці в 2006-2008 рр..

  Таблиця 2.4 - Випуск продукції в натуральному вираженні в 2006-2008 рр..

  Найменування продукції

  Рік


  2006

  2007

  2008

  1. Лікувальні сироватки, л,

  в т.ч. нова продукція

  16766

  3811

  15146

  5840

  23805

  9350

  2. Вакцини рідкі, л

  в т.ч. нова продукція

  61394

  -

  52302

  -

  62023

  515

  3. Вакцини сухі, тисяч доз

  в т.ч. нова продукція

  4274

  1107

  6772,3

  3202,3

  9585,9

  4941,9

  4. Діагностикуми, тисяч доз

  в т.ч. нова продукція

  4287

  4287

  5326

  5326

  4680

  4680

  5. Розчини, л

  в т.ч. нова продукція

  24815

  -

  39256

  6856

  70562

  22373

  6. Біологічний консервант, л

  в т.ч. нова продукція

  61348

  61348

  82420

  82420

  98037

  98037

  7. Гінекологічний препарат «Еріметрін», л

  в т.ч. нова продукція

  -

  -

  -

  -

  2504

  2504

  8. Мазі, кг

  в т.ч. нова продукція

  2017

  -

  2359

  -

  3991

  -

  9. Супозиторії, шт.

  в т.ч. нова продукція

  49500

  -

  14800

  -

  70400

  -

  10. Кормова добавка «Цінковет», кг

  в т.ч. нова продукція

  -

  -

  -

  -

  100

  100

  Як видно з таблиці 2.4 щорічно випуск продукції в натуральному виразі на Вітебської біофабриці збільшується. Збільшення обсягу виробництва на фабриці пов'язано в першу чергу з поступовим введенням в експлуатацію нових площ. Збільшення обсягів виробництва відповідно тягне за собою і збільшення податкових надходжень до бюджету.

  На малюнку 2.2 представлена ​​динаміка сплачених біофабриках податків з моменту початку реконструкції та введення в експлуатацію оновлених виробничих площ.

  Рисунок 2.2 - Динаміка сплачених УП «Вітебська біофабрика» податків

  Подальший введення в експлуатацію реконструйованих виробничих площ дозволить підприємству збільшувати обсяги виробництва. А збільшення обсягів виробництва на Вітебської біофабриці має важливе значення не тільки для самої фабрики, але і для Вітебського регіону і республіки в цілому, тому що в даний час в країні виробляється лише 10-12% необхідної кількості ветпрепаратів.

  Бізнес-планом виробничої діяльності ВП «Вітебська біофабрика» на 2009 рік передбачається значне зростання обсягів товарної продукції - 151%. Збільшення обсягів товарної продукції відбудеться за рахунок випуску нових видів продукції: вітамінно-мінеральних комплексів, стерильних і нестерильних антибіотиків, антигельмінтиків, гінекологічних препаратів, мазей, супозиторіїв, розчинів для ін'єкцій та інших.

  Питома вага нових видів продукції у прогнозованому обсязі товарної продукції на 2009 рік повинен скласти 39,7%. Причому значне збільшення питомої ваги нових видів продукції повинно відбутися в другому півріччі 2009 року, після введення в експлуатацію виробничих потужностей другого пускового комплексу.

  Основною метою розвитку агропромислового комплексу є формування ефективного, сталого і конкурентоспроможного виробництва сільськогосподарської продукції та продовольства, забезпечення продовольчої безпеки країни, нарощування експортного потенціалу та скорочення імпорту.

  Для сталого розвитку аграрної галузі стратегічним пріоритетним напрямом має стати інтенсифікація виробництва на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, інноваційної діяльності.

  Державною програмою інноваційного розвитку Республіки Білорусь на 2007-2010 роки заплановано створення на базі ЧПУП «Вітебська біофабрика» експериментального виробництва, метою якого є налагодження випуску близько 70 принципово нових, високотехнологічних ветеринарних препаратів для лікування тварин і профілактики хвороб.

  У рамках реалізації державної програми на підприємстві, як зазначалося вище, виконується проект з реконструкції виробничих потужностей.

  Для обгрунтування необхідності реалізації інвестиційного проекту «Розширення УП« Вітебська біофабрика »фахівцями ВАТ« Белзооветснаб »були проаналізовані відомості про закупівлі ветеринарних препаратів у Республіці Білорусь.

  У таблиці 2.5 представлені дані про обсяг закупівель ветеринарних препаратів у Білорусі за станом на 01.01.2006.

  Таблиця 2.5 - Закупівлі ветеринарних біопрепаратів в Республіці Білорусь за даними на 01.01.2006

  Вид тварин

  Загальний обсяг закупівель, млн. руб.

  Вітчизняні препарати

  Імпортні препарати



  млн. руб.

  %

  млн. руб.

  %

  Велика рогата худоба


  1865


  188


  10,1


  1677


  89,9

  Свині

  2938

  290

  9,9

  2648

  90,1

  Птах

  6480

  -

  -

  6480

  100

  Інші тварини

  127

  -

  -

  127

  100

  Разом

  11410

  478

  4,2

  10932

  95,8

  Таким чином, станом на 01.01.2006 потреба республіки в ветпрепаратів вітчизняною продукцією задовольнялася лише на 4,2%. Потреба в препаратах для птахів та інших тварин задовольнялася лише за рахунок імпорту. У 2005 році в Білорусі була прийнята державна програма розвитку виробництва ветеринарних препаратів на 2005-2008 рр.. Основною метою програми є подальший розвиток виробництва ветеринарних препаратів для забезпечення тваринництва республіки в обсязі на менше 70 відсотків від їх потреби.

  Для забезпечення республіки ветпрепаратів необхідно не тільки збільшувати обсяги виробництва, але і покращувати їх якість, створювати нові ефективні препарати, впроваджувати технології, що дозволяють швидко реагувати на появу нових різновидів захворювань.

  Існували на Вітебської біофабриці основні виробничі фонди не дозволяли впровадити на ній сучасні стандарти для фармакологічних виробництв. Знос активної частини основних фондів до початку реконструкції становив 86,7%, тобто значно перевищував 60-відсотковий рівень зношеності, що вважається критичним для промислових підприємств.

  В основі технічного переозброєння Вітебської біофабрики лежало завершення будівництва головного виробничого корпусу підприємства і нових виробничих площ сучасним технологічним обладнанням, відповідним вимогам GMP (Good Manufacturing Practice).

  Основними відмітними рисами GMP є:

  • стандарти GMP обов'язкові для всіх учасників виробництва фармацевтичної продукції, тоді як стандарти ISO такими не є;

  • стандарти GMP є більш вузько спеціалізованими і більш жорсткими у порівнянні зі стандартами ISO;

  • тільки стандарт GMP може бути свідченням надійності та якості продукції фармацевтичного підприємства.

   В основу стандарту GMP покладені принципи та вимоги керівництва з належної виробничої практики Європейського Союзу. Стандарт відображає загальну тенденцію до усунення бар'єрів в міжнародній торгівлі лікарськими засобами.

   GMP є частиною забезпечення якості не тільки готової продукції, але і всього технологічного циклу. Рішення такого роду завдань забезпечується низкою заходів, серед яких важливе місце займають вимоги до виробничих приміщень та обладнання.

   Планування і пристрій були виробничих будівель не дозволяло встановлювати в них сучасні технологічні лінії. Основним завданням інвестиційного проекту «Розширення УП« Вітебська біофабрика »є організація високотехнологічного виробництва ветеринарних препаратів, що відповідає сучасним вимогам.

   Нові технологічні лінії дозволять сертифікувати виробництво і продукцію відповідно до міжнародних вимог GMP і тим самим підвищити культуру виробництва, забезпечити екологічну та епідемічну безпеку, суттєво підвищити якість продукції, розширити її асортимент - освоїти виробництво нових видів препаратів, які не виробляються в даний час в республіці.

   Проведення сертифікації за стандартами GMP значно підвищить експортний потенціал випускаються на підприємстві препаратів.

   GMP дасть можливість експортувати продукцію, тому що у всіх країнах передбачуваного експорту ввезення препаратів можливе при наявності у виробника сертифіката GMP. Що стосується внутрішнього ринку, то всі вакцини, які планується проводити на підприємстві, будуть імпортозамінними.

   Так, в проект державної програми імпортозаміщення на 2009 рік включено наступні види продукції: «Вакцина проти сальмонельозу свиней полівалентна» - 500 тис. доз, «Вакцина антирабічна« Лісвульпен »- 1000 тис. доз., Препарати для лікування анемії і виникають на її фоні імунодефіцитів. Раніше на закупівлю аналогів за межами Республіки Білорусь витрачалися кошти в розмірі понад 2 млрд. доларів США. Імпортозаміщуюча продукція в планованому обсязі загального випуску біопрепаратів в 2009 році повинна скласти 15%.

   Виробнича програма з випуску продукції на період реалізації проекту передбачає збільшення загального обсягу виробництва і реалізації продукції до 2015 року в 30 разів у порівнянні з 2005 роком, при цьому частка нових видів продукції в загальному обсязі складе 90%.

   За період реалізації інвестиційного проекту «Розширення УП« Вітебська біофабрика »освоєно 96,2 млрд. руб. Дані про джерела і розміри фінансування представлені в таблиці 2.6.

   Таблиця 2.6 - Фінансування інвестиційного проекту «Розширення УП« Вітебська біофабрика »

   Джерело фінансування

   Період


   2006

   2007

   2008

   Фонд підтримки виробників сільськогосподарської продукції, продовольства і аграрної науки, млрд. р..

   10

   45,7


   Фонд охорони природи, млрд. р..



   40,5

   Як видно з таблиці 2.6 фінансування інвестиційного проекту в повному обсязі здійснюється за рахунок державних фондів. Власні кошти підприємства при реалізації проекту не використовуються.

   УП «Вітебська біофабрика» є платником наступних податкових платежів: податок на прибуток, ПДВ, республіканський єдиний платіж, екологічний податок, земельний податок, податок на нерухомість, транспортний збір, збір на утримання та розвиток інфраструктури.

   Розглянемо порядок обчислення податків Вітебської біофабриках.

   У таблиці 2.7 представлені дані про обчислених та сплачених підприємством податках за 2006-2008 рр..

   Таблиця 2.7 - Податки, сплачені УП «Вітебська біофабрика» за 2006-2008 рр..

   Найменування показника

   Рік


   2006

   2007

   2008

   1. Виручка від реалізації, тис. р..

   3288317,7

   5261587,5

   7030447,7

   2. Витрати, тис. р..

   2651374,6

   4364268,9

   5946546,7

   2.1 в т.ч. витрати на НДДКР

   104040,0

   117360,0

   132600,0

   3. Податки з виручки, тис. р.

   107412,6

   217791,8

   283345,3

   3.1 ПДВ (до сплати)

   9600,6

   61177,1

   120590,2

   3.2 Республіканський єдиний платіж

   97812,0

   156614,7

   162755,1

   4. Податки, які відносять на витрати, тис. р..

   97916,5

   45556,1

   36482,6

   4.1 Надзвичайний податок

   28356,7

   -

   -

   4.2 Екологічний податок

   41423,4

   20208,0

   18529,2

   4.3 Земельний податок

   28136,4

   25348,1

   17953,4

   5. Податки, які обчислюються з прибутку, тис. р..

   177784,5

   214086,9

   334809,9

   5.1 Податок на нерухомість

   55853,4

   102973,9

   105642,6

   5.2 Податок на прибуток

   111417,1

   104381,3

   212800,9

   5.3 Транспортний збір (місцевий)

   7056,4

   6731,7

   -

   5.4 Збір на утримання і розвиток інфраструктури (місцевий)

   3457,6

   3329,5

   -

   5.5 Місцеві цільові збори



   16366,4

   Разом податків, тис. р..

   379656

   477434,8

   654637,8

   Частка податків у виручці від реалізації (разом податків / виручка від реалізації),%

   11,5

   9,1

   9,3

   Розглянемо порядок обчислення податків підприємством.

   Податок на прибуток. Податкова база з податку на прибуток підприємством визначається за наступною формулою: виручка від реалізації + доходи від позареалізаційних операцій - витрати по реалізації продукції - витрати по позареалізаційних операцій - ПДВ - республіканський єдиний платіж - податок на нерухомість.

   З таблиці 2.7 видно, що до складу витрат, що враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку, входять і витрати на НДДКР, які в 2006 році склали 104,0 млн. р.., У 2007 році - 117,4 млн. р.., У 2008 році - 132,6 млн. р.. При відсутності можливості включення витрат на НДДКР до складу враховуються при оподаткуванні, підприємству необхідно було б сплатити до бюджету додатково податку на прибуток у 2006 році в сумі 24,9 млн. р. (104,0 млн. р.. Х 24%), у 2007 році 28,2 млн. р. (117,4 млн. р.. Х 24%), у 2008 році - 31,8 млн. р.. (132,6 млн. р.. Х 24%).

   Пільги з податку на прибуток підприємство в 2006-2008 рр.. не використала. Особливості в обчисленні податку на прибуток при здійсненні підприємством інноваційної діяльності відсутні.

   ПДВ. Відповідно до п.п. 2.1 ст. 3 Закону Республіки Білорусь від 19.12.1991 № 1319 - XII (зі змінами та доповненнями) обороти з реалізації на території Республіки Білорусь виробів ветеринарного призначення за переліком, затвердженим Президентом Республіки Білорусь, звільняються від обкладення податком на додану вартість. Всі вироблені підприємством вироби ветеринарного призначення включені до цього переліку. Податок на додану вартість обчислюється підприємством за ставкою 10% при реалізації продукції тваринництва. Крім того, підприємством обчислюється ПДВ при ввезенні товарів з Російської Федерації з ставі 18% від вартості ввезених товарів.

   Республіканський єдиний платіж, екологічний податок, земельний податок, податок на нерухомість, місцеві цільові збори в 2006-2008 рр.. обчислювалися підприємством у загальновстановленому порядку. Особливості в обчисленні даних податків при здійсненні підприємством інноваційної діяльності відсутні.

   Таким чином, суми фінансових ресурсів, отримані підприємством у вигляді «інноваційних» податкових пільг склали 84,9 млн. р. - Таку суму податку на прибуток необхідно було б сплатити підприємству при відсутності можливості включити до складу враховуються при оподаткуванні витрат на НДДКР.

   2.3.3 ТДВ «Вітсофт»

   Товариство з додатковою відповідальністю «Вітсофт» створено в 1999 році трьома засновниками.

   Предметом діяльності Товариства є:
   - Побудова електронних документальних сховищ і електронних архівів;

   На момент створення підприємства кількість працівників становила 4 людини, з них 3 програміста і 1 бухгалтер.

   У перші два роки діяльності підприємство надавало послуги юридичним особам з установки програмного забезпечення. Високий попит на подібні послуги в ті роки зумовив досить швидке економічне зростання підприємства і, відповідно, розширення виробничої діяльності.

   Так, у 2002 році на підприємстві працювало вже 9 ​​осіб, з яких 8 - програмісти.

   Зростання конкуренції у сфері установки програмного забезпечення, а також високий попит на індивідуальне програмне забезпечення, підштовхнув керівництво підприємства до рішення про необхідність розширення видів послуг, що надаються. Так, у 2003 році керівництвом було вирішено надавати новий для підприємства вид послуг - розробка та впровадження програмного забезпечення. Програмні продукти ТДВ «Вітсофт» почали впроваджуватися на великих промислових підприємствах Вітебська, державних установах, банках.

   В даний час на ТДВ «Вітсофт» працюють 56 осіб. Безпосередньо розробками програмного забезпечення займаються 44 фахівця.

   Як говорилося вище, основним видом діяльності ТДВ «Вітсофт» є проектування, розробка, постачання та документування інформаційних систем і індивідуального програмного забезпечення.

   ТДВ «Вітсофт» постачає різні програмні продукти, особлива увага в розробці яких приділяється інтеграції бізнес-процесів, забезпечення ефективної взаємодії з клієнтами та між підрозділами підприємства. ТДВ «Вітсофт» поставляє багаторазово використовується модульне програмне забезпечення та інструментальні засоби обробки, які можуть бути інтегровані в середу замовника. Це дає підприємству можливість відразу приступати до розробки, скорочувати час розробки і забезпечувати високу якість результату.

   Досвід багатьох компаній показує, що успішний бізнес сьогодні - це бізнес, побудований на чітких процесах. Існує чимало прикладів, коли бізнес-процеси автоматизовані, але при цьому їх супроводжують супутні документи в друкованій та електронній формі, які не інтегровані з іншими процесами та матеріальними потоками в єдине інформаційне середовище. Відсутність зв'язку між бізнес-процесами, матеріальними потоками та документами тягне за собою низку проблем, таких як невідповідність дійсного стану матеріальних потоків документів, документально незафіксовані зміни в матеріальних потоках, відсутність цілісної картини стану справ і проблематичність прогнозування та прийняття управлінських рішень, непрозорість бізнес-процесів розробки, узгодження, затвердження та контролю виконання документів.

   У зв'язку з цим, програмні продукти, спрямовані на вирішення цих складнощів, є затребуваними на ринку IT-слуг.

   Підприємством поставляються програмні продукти для планування виробництва, контролю та оптимізації розподілу продажу, для автоматизації обліку заборгованості, для стратегічного управління, для побудови системи управління програмами, для автоматизації управління нормативно-довідковою інформацією, для автоматизації фінансового документообігу та ін

   Щорічне збільшення виручки від реалізації ТДВ «Вітсофт» говорить про правильний вибір підприємством напрямки діяльності.

   Будучи суб'єктом інноваційної діяльності, ТДВ «Вітсофт» забезпечує, нехай і в невеликих обсягах, впровадження сучасних технологій обробки інформації в промислових та інших організаціях.

   Розглянемо порядок оподаткування ТДВ «Вітсофт». У таблиці 2.8 представлені відомості про обчислених ТДВ «Вітсофт» податках за 2006-2008 рр..

   Таблиця 2.8 - Податки, сплачені ТДВ «Вітсофт» за 2006-2008 рр..

   Найменування показника

   Рік


   2006

   2007

   2008

   1. Виручка від реалізації, тис. р..

   658291,2

   2896523,0

   4696580,3

   2. Витрати, тис. р.

   493718,4

   2201357,5

   3193674,6

   3. Податки з виручки, тис. р.

   59501,7

   240475,2

   394376,5

   3.1 ПДВ (до сплати)

   48782,0

   197763,1

   349463,1

   3.2 Республіканський єдиний платіж

   10719,6

   42712,1

   44913,4

   4. Податки, які відносять на витрати, тис. р..

   6447,3

   292,5

   61,5

   4.1 Надзвичайний податок

   6369,6

   0,0

   0,0

   4.2 Екологічний податок

   77,7

   292,5

   61,5

   5. Податки, які обчислюються з прибутку, тис. р..

   11729,4

   51781,2

   220875,5

   5.1 Податок на нерухомість

   388,4

   877,6

   1230,5

   5.2 Податок на прибуток

   10331,2

   47685,5

   208570,4

   5.3 Транспортний збір (місцевий)

   699,1

   2047,8

   0,0

   5.4 Збір на утримання і розвиток інфраструктури (місцевий)

   233,0

   877,6

   0,0

   5.5 Місцеві цільові збори

   0,0

   0,0

   11074,5

   Разом податків, тис. р..

   77678,4

   292548,9

   615313,5

   Частка податків у виручці від реалізації (сума податків / виручка від реалізації),%

   11,8

   10,1

   13,1

   Всі відображені в таблиці 2.8 податки підприємство обчислює у загальновстановленому порядку, податковими пільгами не користується.

   2.3.4 ТОВ «Волат»

   Товариство з обмеженою відповідальністю «Волат» створено в 2001 році двома громадянами Республіки Білорусь. До 2007 року ТОВ «Волат» займалося оптовою торгівлею вантажопідйомним устаткуванням. Основними покупцями вантажопідйомного обладнання були будівельно-монтажні організації Білорусі. Чисельність працівників підприємства становила 6 осіб.

   У зв'язку із зростанням кількості підприємств, що торгують аналогічними видами устаткування, керівництвом ТОВ «Волат» було прийнято рішення про організацію нового виду діяльності - виробництва сухих будівельних сумішей на території ВАТ «Доломіт».

   Передумовами для організації виробництва сухих будівельних сумішей є наступне:

   У 2007 році підприємством було укладено ліцензійний договір, отримана франшиза для виробництва сухих будівельних сумішей «Профікс».

   Таким чином, у 2007 році підприємство мало хорошу перспективу для створення виробництва імпортозамінної продукції.

   Загальна вартість реалізації проекту становила 592,8 млн. р. Власними коштами підприємство забезпечило фінансування на суму 372,8 млн. р., Що склало 62,9% від загальної вартості проекту. На відсутню суму підприємством була отримана державна бюджетна позика на строк 3 роки під гарантію придбаного обладнання.

   Відомості про обчислених ТОВ «Волат» податках відображені в таблиці 2.9.

   Таблиця 2.9 - Податки, сплачені ТОВ «Волат» за 2006-2008 рр..

   Найменування показника

   Рік


   2006

   2007

   2008

   1. Виручка від реалізації, тис. р..

   241562,3

   215693,3

   1838898,8

   2. Витрати, тис. р..

   191568,1

   146252,2

   1360925,6

   3. Податки з виручки, тис. р..

   3544,1

   6538,2

   320653,3

   3.1 ПДВ (до сплати)

   2262,2

   4592,7

   274785,2

   3.2 Республіканський єдиний платіж

   1281,9

   1945,5

   45868,1

   4. Податки, які відносять на витрати, тис. р..

   1492,8

   68,2

   54900,3

   4.1 Надзвичайний податок

   1441,0

   -

   -

   4.2 Екологічний податок

   51,8

   68,2

   658,7

   4.3 Відрахування в інноваційний фонд

   115,1

   109,3

   54241,6

   5. Податки, які обчислюються з прибутку, тис. р..

   302,9

   8704,3

   31890,2

   5.1 Податок на нерухомість

   38,2

   36,9

   564,2

   5.2 Податок на прибуток

   242,1

   7920,0

   28608,2

   5.3 Транспортний збір (місцевий)

   15,2

   501,6

   -

   5.4 Збір на утримання і розвиток інфраструктури (місцевий)

   7,4

   245,8

   -

   5.5 Місцеві цільові збори

   -

   -

   2717,8

   Разом податків, тис. р..

   5339,8

   15310,7

   407443,8

   Частка податків у виручці від реалізації (сума податків / виручка від реалізації),%

   2,2

   7,1

   22,1

   Як видно з таблиці 2.9 частка податків у виручці підприємства після початку здійснення інноваційної діяльності різко зросла з 2,2% у 2006 році до 22,1% у 2008 році. Це говорить про те, що підприємства, які здійснюють виробничу діяльність (у тому числі й інноваційну), знаходяться в гіршому становищі при оподаткуванні в порівнянні з торговими підприємствами (у 2007 році ТОВ «Волат» здійснювало лише торговельну діяльність).

   ТОВ «Волат» сплачує всі податки у загальновстановленому порядку.

   Зупинимося на відрахуваннях до інноваційного фонду Міністерства архітектури і будівництва. Дані відрахування провадяться підприємством за ставкою 4,5% від собівартості зроблених будівельних матеріалів. Сума відрахувань за 2008 рік склала 54241,6 тис. р.., Яка включена до складу собівартості продукції. З відрахувань до інноваційного фонду Міністерства архітектури і будівництва передбачена пільга у вигляді зниженої ставки 0,25% від собівартості виробленої продукції, що відповідає критеріям, які висуваються до імпортозамінної продукції, зареєстрована відповідно до чинного законодавства. В даний час підприємством готуються документи для реєстрації продукції як імпортозамінної. Така реєстрація дозволить вивільнити значні суми фінансових ресурсів і знизити собівартість продукції.

   3 Необхідність та шляхи вдосконалення оподаткування інноваційної діяльності

   Кошти, виділені державою кошти на науку завжди обмежені і не задовольняють всі існуючі потреби у фінансуванні. Для здійснення інноваційної діяльності підприємствам необхідні вільні фінансові ресурси, які можуть у них з'явитися завдяки зниженню рівня податкового навантаження.

   Формування ефективної системи оподаткування має грунтуватися, з одного боку, на класичних принципах оподаткування, а з іншого - враховувати соціально-економічне становище країни і модель макроекономічного регулювання, певну національною програмою економічного розвитку.

   Сенс податкових інновацій полягає в удосконаленні економіко-правових принципів чинної податкової системи держави, підведенні їх до рівня, що відповідає державній політиці економічного розвитку.

   Визначення у 2006 році головним пріоритетом країни - переказ національної економіки в режим інтенсивного розвитку - обумовлює об'єктивну необхідність вдосконалення оподаткування в сфері інновацій.

   Формування стратегії податкової реформи, яка орієнтована на стійке економічне зростання, неможливо без ефективного механізму податкового регулювання, що забезпечує інноваційну активність суб'єктів господарювання всіх форм власності.

   Держава має стійку базу розвитку лише в тому випадку, якщо воно здійснює податкову політику, що стимулює розвиток виробництва, і використовує при цьому закономірність залежності між рівнем податкових ставок (вилученням доходів) і зростанням оподатковуваної бази (зростанням виробництва). Успішне вирішення стратегічних завдань прискорення економічного і соціального розвитку Республіки Білорусь вимагає перекладу національної економіки на інноваційний шлях розвитку.

   У Республіці Білорусь створені основи нормативно-правової бази, що регулює відносини у сфері інноваційної діяльності. Чинне законодавство містить ряд норм, які передбачають податкові пільги, залучення науково-дослідних інвестицій, створення і впровадження інноваційних технологій. Державна підтримка інвестиційної діяльності, у тому числі виробництв, заснованих на нових і високих технологіях, регламентована Інвестиційним кодексом Республіки Білорусь.

   Сучасна нормативно-правова база достатньо повно визначає принципи, цілі, напрями та механізми інноваційної політики держави. Хоча умови функціонування інноваційної системи окреслено досить чітко, конкретні напрямки, форми і методи державного впливу, що включають оподаткування інноваційної сфери, заходи державної підтримки та стимулювання цієї області потребують подальшого вдосконалення. І перш за все необхідне реформування податкового законодавства.

   Незважаючи на наявні пільги для наукової та інноваційної діяльності, податкове навантаження в галузі «Наука і наукове обслуговування» вище, ніж в промисловості та народному господарстві в цілому. Така система не стимулює активізацію та підвищення ефективності інноваційної діяльності економіки, вкладення коштів у дослідження, розробки, розвиток інноваційного підприємництва, не перешкоджає відтоку кваліфікованих кадрів.

   Високий рівень оподаткування в інноваційній сфері зумовлений тим, що дана сфера носить трудомісткий характер, а оподаткування фонду оплати праці є найбільш високим. Тобто стандартні для всіх нарахування на фонд оплати праці в більшою мірою, ніж для інших галузей, збільшують відносну податкове навантаження.

   У зв'язку з цим одним з напрямків вдосконалення оподаткування інноваційної діяльності має стати зниження рівня податкового навантаження за рахунок оподаткування оплати праці.

   Розвиток білоруської економіки з інноваційного шляху визначає нові пріоритети формування податкової політики. Створення сприятливого податкового клімату, залучення інвестицій та підтримка інноваційної діяльності вимагають розробки певних заходів у сфері оподаткування та прямої державної допомоги. Застосування різних державних інструментів дозволить стимулювати інноваційну діяльність не тільки в державній, а й приватного сфері. Активна дія на функціонування національної інноваційної системи робить також підприємницьке середовище.

   Інноваційна діяльність вимагає істотних вкладень, пов'язана з великим ризиком, часто має тривалий термін окупності інноваційних проектів, що не привертає комерційного інвестора. Можливість його зацікавити інноваційною діяльністю може бути реалізована через систему податкового регулювання.

   Головною метою вдосконалення оподаткування інноваційної діяльності є створення макроекономічних умов, що забезпечують формування соціально орієнтованої інноваційної, конкурентоспроможної національної економіки.

   Удосконалення оподаткування має грунтуватися на наступних напрямках:

   - Формування системної законодавчо-правової бази, що регулює економічні відносини ринкового типу;

   - Зниження рівня централізації доходів бюджету;

   - Розробка податкового пріоритету стратегічних галузей національної економіки, забезпечення розвитку інвестиційного та природно-ресурсного потенціалу;

   - Обгрунтування податкової концепції інноваційного розвитку, що передбачає стимулювання науково-інноваційної сфери шляхом посилення цільової орієнтації інструментів податкового регулювання на вирішення пріоритетних завдань для розвитку науки, інноваційної діяльності та системи освіти, створення механізмів мотивації і стимулювання наукової та загальноосвітньої діяльності;

   - Забезпечення податкової стратегії зовнішньоекономічної діяльності, спрямованої на розвиток зовнішньоекономічного комплексу країни, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробника, проведення узгодженої податкової політики міжнародного співробітництва для створення рівних умов оподаткування для оподаткування суб'єктів господарювання та громадян;

   - Розробка комплексу заходів в області податкового адміністрування, спрямованих на стабілізацію і спрощення податкової системи, скорочення витрат по веденню бізнесу, підвищення рівня інформаційних технологій в області обліку і контролю за діяльністю платників.

   Забезпечення сталого економічного зростання країни передбачено здійснювати на основі модернізації і реструктуризації галузей реального сектора, технологічного та організаційного оновлення виробництв з метою їх пристосування до умов ринку. Основним принципом реструктуризації підприємств повинні стати ринкова самоорганізація і конкурентоспроможність на внутрішньому і зовнішньому ринках.

   3.1 Шляхи вдосконалення оподаткування інноваційної діяльності

   Можливість збільшення прибутку суб'єктів господарювання за рахунок інструментів оподаткування може бути реалізована шляхом:

   а) Скасування 1%-го збору в республіканський фонд підтримки виробників сільськогосподарської продукції, продовольства і аграрної науки, що включається в ціну продукції.

   б) Звільнення від сплати відрахувань в інноваційні фонди з напрямком даних коштів на інноваційну діяльність - тобто підприємства обчислюють відрахування, але не сплачують їх до бюджету, а спрямовують на розвиток власної інноваційної діяльності. Підприємства, які не здійснюють інноваційну діяльність, проводять відрахування у чинному порядку.

   в) Зниження ставки податку на прибуток на 50% для всіх підприємств, що направляють кошти на розвиток інноваційної діяльності, з використанням вивільнених коштів на дані цілі.

   Такі заходи дозволять збільшити прибуток до оподаткування, що в свою чергу, створить умови для формування власної ресурсної бази, збільшить надходження від податку на прибуток до бюджету, підвищить конкурентоспроможність підприємств реального сектору за рахунок зменшення впливу непрямих податків як цінового фактора.

   Вплив цих заходів на фінансовий стан підприємства розглянемо на прикладі ТОВ «Волат». У таблиці 3.1 представлені відомості про суми податків, які необхідно було б сплатити ТОВ «Волат» за 2008 рік у разі введення запропонованих заходів, а також про суми коштів, вивільнених у підприємства завдяки даним заходам.

   Таблиця 3.1 - Результат застосування запропонованих заходів

   Найменування показника

   До введення заходів, тис. р..

   Після введення заходів, тис. р..

   Відхилення, тис. р..

   1. Виручка від реалізації

   1838898,8

   1838898,8

   0

   2. Витрати

   1360925,6

   1360384,0

   -54241,6

   3. Податки з виручки

   320653,3

   274785,2

   -45868,1

   3.1 ПДВ (до сплати)

   274785,2

   274785,2

   0

   3.2 Республіканський єдиний платіж

   45868,1

   0

   -45868,1

   4. Податки, які відносять на витрати

   54900,3

   658,7

   -54241,6

   4.1 Екологічний податок

   658,7

   658,7

   0

   4.2 Відрахування в інноваційний фонд

   54241,6

   0

   -54241,6

   5. Валовий прибуток

   119765,0

   339639,7

   +219874,7

   6. Податки, які обчислюються з прибутку

   31890,2

   50204,9

   +18314,7

   6.1 Податок на нерухомість

   564,2

   564,2

   0

   6.2 Податок на прибуток

   28608,2

   40689,1

   +12080,9

   6.3 Місцеві цільові збори

   2717,8

   8951,6

   +6233,8

   7. Чистий прибуток

   87874,8

   289434,8

   +201560

   Разом податків

   407443,8

   325648,8

   -81795

   Частка податків у виручці від реалізації (сума податків / виручка від реалізації),%

   22,1

   17,7

   -4,4

   Таким чином, в результаті введення запропонованих заходів частка податків у виручці від реалізації ТОВ «Волат» знизилася б на 4,4%. Скасування республіканського єдиного платежу та звільнення від сплати відрахувань до інноваційного фонду дозволили б збільшити підприємству прибуток від реалізації продукції, що в свою чергу, збільшило б оподатковуваний прибуток. Надходження прямих податків до бюджету збільшилася б навіть за умови зменшення ставки податку на прибуток у два рази. Чистий прибуток підприємства збільшився б більш ніж у два рази. Таке збільшення чистого прибутку дуже істотно для будь-якого підприємства, а для малого розвивається підприємства воно має величезне значення. Як говорилося у другому розділі для придбання обладнання з метою випуску нової продукції, підприємством була одержана бюджетна позика на суму 220 млн. р.. строком погашення до 2010 року. Введення запропонованих заходів дозволило б погасити основну частину позики вже в 2008 році, тому що чистий прибуток збільшився б на 201,5 млн. руб.

   Крім того, збільшення чистого прибутку дає змогу підприємству додатково стимулювати працю працівників шляхом виплати премій за рахунок власних джерел, що спричинило б за собою зростання податкових надходжень до бюджету від фонду оплати праці.

   Таким чином, введення запропонованих заходів дозволяє підприємству:

   - Зменшити собівартість виробленої продукції за рахунок звільнення від сплати відрахувань до інноваційного фонду;

   - Зменшити ціну виробленої продукції за рахунок зменшення собівартості та скасування республіканського єдиного платежу, тим самим підвищивши конкурентоспроможність;

   - Збільшити чистий прибуток, яку можна направити на фінансування капітальних вкладень;

   - Збільшити фонд оплати праці за рахунок чистого прибутку з метою створення більш сприятливих умов праці працівників.

   Що стосується ВАТ «Доломіт» і УП «Вітебська біофабрика», то скасування республіканського єдиного платежу та звільнення від сплати відрахувань до інноваційного фонду, негативно позначилися б на їхньому фінансовому становищі, тому що сплату даних податків ці підприємства не виробляють, але державою виділяються кошти на їх розвиток з інноваційних фондів та фонду підтримки виробників сільськогосподарської продукції, продовольства та аграрної науки.

   Але, реальний сектор в умовах ринкової економіки має функціонувати при самозабезпеченні фінансовими ресурсами. І даним підприємствам, крім виділення бюджетних коштів, надано достатню кількість податкових пільг, що сприяють активізації їх інноваційної діяльності.

   Республіканський єдиний платіж і відрахування в інноваційні фонди є цільовими платежами, основним напрямом використання яких є розвиток виробничої діяльності державних підприємств. Тому скасування республіканського єдиного платежу та звільнення від сплати відрахувань до інноваційного фонду не стануть причиною нестачі коштів на забезпечення видаткової частини бюджету. Більше того, зростання надходження прямих податків може частково компенсувати зменшення надходжень від республіканського єдиного платежу та відрахувань до інноваційного фонду.

   Як ми переконалися, зниження податкового навантаження благотворно впливає на стан підприємства. А що отримує або втрачає держава від такого зниження? Безумовно, податкові надходження до бюджету зменшуються, але:

   - Держава створює сприятливі умови для розвитку інноваційної діяльності, виробництва імпортозамінної і екпортооріентрірованной продукції. Сприятливий податковий клімат сприяє залученню іноземних інвестицій - тобто зростання валютних надходжень. У кінцевому підсумку це зменшує потребу держави у валютних ресурсах, тим самим стримуються темпи інфляції.

   - Збільшення чистого прибутку підприємств знижує їхню потребу в бюджетних асигнуваннях, які, як правило, держава надає на пільгових умовах або на умовах безповоротність. Виділення державою коштів на реалізацію проектів вимагає додаткових витрат, пов'язаних з оформленням, виділенням коштів та контролем за їх використанням.

   - Створення сприятливих умов для інноваційної діяльності сприяє забезпеченню зайнятості та зменшення відтоку висококваліфікованих фахівців.

   • Зменшення непрямих податків тягне за собою зростання надходжень прямих податків (податків на доходи і прибуток, прибуткового податку) та податків на майно (зростання доходів підприємств і населення дозволяє купувати більше нерухомого майна та прав на землю).

   • Активізація інноваційної діяльності сприяє збільшенню обсягів виробництва і реалізації, що в свою чергу веде до зростання податкових надходжень до бюджету, не збільшуючи при цьому відносну податкове навантаження.

   Таким чином, зниження податкового навантаження на інноваційну діяльність корисно і для суб'єктів господарювання і для держави.

   Удосконалення порядку оподаткування передбачає не тільки зниження податкового навантаження, а й спрощення порядку обчислення і сплати податків, поліпшення податкового адміністрування. Податкова система повинна бути справедливою, зручною для платників, але водночас ефективною і керованою з боку держави.

   Відповідно до досліджень Світового банку з 181 країни в Білорусі самий складний порядок обчислення і сплати податків. Для обчислення і сплати податків протягом року підприємству необхідно витратити 1188 годин [24].

   Для отримання податкових преференцій платникам необхідно збирати велику кількість документів, що підтверджують право на пільги, а відсутність будь-якого з них або ненавмисна помилка чреваті високими штрафами. Велика кількість нормативно-правових актів, що стосуються одного і того ж питання, створює передумови для допущення порушень при обчисленні податків. Найчастіше підприємства не користуються передбаченими законодавством пільгами через острах допустити помилку, а згодом заплатити штраф.

   Так, вид діяльності ТДВ «Вітсофт» дозволяє підприємству стати резидентом Парку високих технологій або зареєструвати бізнес-проекти в Адміністрації Парку і отримати право на податкові пільги.

   Отримання статусу резидента Парку високих технологій дозволило б ТДВ «Вітсофт» отримати податкові пільги, розміри яких представлені в таблиці 3.2.

   Таблиця 3.2 - Податки ТДВ «Вітсофт» при отриманні статусу резидента Парку високих технологій

   Найменування показника

   Сума, тис. р..

   1. Виручка від реалізації

   4696580,3

   2. Витрати

   3193674,6

   3. Податки з виручки

   0,0

   3.1 ПДВ (до сплати)

   0,0

   3.2 Республіканський єдиний платіж

   0,0

   4. Податки, які відносять на витрати

   61,5

   4.1 Екологічний податок

   61,5

   5. Податки, які обчислюються з прибутку

   46280,8

   5.1 Податок на нерухомість

   1230,5

   5.2 Податок на прибуток

   0,0

   5.3 Місцеві цільові збори

   45050,3

   Разом податків

   46342,3

   Частка податків у виручці від реалізації (сума податків / виручка від реалізації),%

   0,9

   Таким чином, в результаті отримання статусу резидента Парку високих технологій, податкове навантаження ТДВ «Вітсофт» знизилася б з 13,1% до 0,9%. Сума фінансових ресурсів, вивільнена в результаті отримання такого статусу, склала б 567971,2 тис. р..

   Дані кошти підприємство могло б направити на розвиток своєї діяльності, створення нових робочих місць, збільшення заробітної плати з метою утримання і залучення нових висококваліфікованих фахівців. У свою чергу, залучення нових фахівців і збільшення заробітної плати, потягне за собою зростання надходжень до бюджету прибуткового податку, а також відрахувань до фонду соціального захисту населення.

   У даному випадку держава надає можливість скористатися значними податковими пільгами, проте ТДВ «Вітсофт» її не використовує через трудомісткості процесу отримання статусу резидента ПВТ або реєстрації бізнес-проекту, а також посиленого контролю за діяльністю «пільговиків» з боку держави.

   Необхідність удосконалення податкового адміністрування визначається важливістю формування прозорої і сприятливого середовища для ведення бізнесу. Стабільність і передбачуваність податкового законодавства, оптимальний рівень оподаткування, прості процедури ведення обліку та сплати податків створюють умови економічного зростання.

   Податкове вдосконалення в області податкового адміністрування передбачає:

   • створення самостійної галузі законодавства - податкового права на базі єдиної законодавчої та нормативної бази оподаткування, усуває численні нормативні документи і підзаконні акти, що регулюють податкові відносини, що ліквідує наявні правові прогалини і відсутність достатніх правових гарантій для учасників податкових відносин;

   • спрощення податкової системи за рахунок встановлення закритого переліку податків і зборів, скорочення їх кількості, максимальної уніфікації податкових баз і правил їх обчислення за окремими податками, а також порядку сплати;

   • вдосконалення процедур реєстрації, обліку і контролю платників, скорочення податкових форм (декларацій і розрахунків), забезпечення можливості їх подання на електронних носіях з правом електронного підпису, що дозволить скоротити витрати як з боку суб'єктів господарювання, так і держави;

   • сприяння формуванню в суспільстві податкової культури шляхом створення доступних інформаційних ресурсів для всіх верств населення, ефективної системи консультування платників податків і підготовки кадрів.

   Запропоновані заходи щодо зниження податкового навантаження на інноваційну діяльність, а також поліпшення податкового адміністрування можуть бути введені вже найближчим часом.

   Стратегічна мета інвестиційно-структурної політики полягає як у залученні інвестицій і спрямування їх на реалізацію пріоритетів соціально-економічного розвитку, так і в розвитку політики експорту капіталу.

   Основним завданням податкової реформи в галузі формування інвестиційного потенціалу повинно стати забезпечення власними ресурсними джерелами суб'єктів господарювання, залучення зовнішніх інвестицій, у тому числі за рахунок пільгового оподаткування.

   Податкове регулювання має забезпечити формування інвестиційного потенціалу в республіці, для чого можна:

   • розробити механізм надання податкових канікул для іноземних і вітчизняних інвесторів у сфері наукомісткого виробництва;

   • знизити податкове навантаження на підприємства і банки, що здійснюють довгострокове інвестування виробничої сфери;

   • з метою залучення інвестицій за рахунок населення передбачити можливість надання вирахувань з прибуткового податку.

   3.2 Розробка модуля обробки сигналів

   У даному підрозділі дипломного проекту розроблено складальне креслення модуля обробки сигналів. Модуль обробки інформації є складовою частиною програмовані логічний модуль.

   Програмовані логічний модуль є компактними функціонально закінченими універсальними виробами. Вони призначені для побудови найпростіших пристроїв автоматики з логічною обробкою інформації. Алгоритм функціонування модулів задається програмою, складеною з набору вбудованих функцій. Програмування модулів може проводитися з їх клавіатури без використання додаткового програмного забезпечення. Вартісні показники модулів настільки низькі, що їх застосування може виявитися економічно доцільним навіть у разі заміни пристроїв.

   Області застосування модулів:

   - Управління освітленням;

   - Управління комутаційною апаратурою;

   - Управління насосами, вентиляторами, компресорами, пресами;

   - Системи опалення та вентиляції;

   - Системи управління дорожнім рухом;

   - Конвеєрні системи;

   - Управління підйомниками;

   Модуль обробки інформації призначений для прийому даних від різних датчиків і формуванні сигналів управління.

   Друкований вузол - складна багатоелементна збірна одиниця РЕА, яка об'єднує безліч елементів електричної схеми функціонального вузла.

   Складальне креслення друкованої плати повинен володіти повною інформацією по збірці радіоелементів на платі, формуванні висновків елементів перед встановленням їх на плату, варіантів установки тих чи інших елементів згідно з чинними нормативними документами, покриттю плати лаком або компаундом після монтажу (якщо це необхідно), застосовуваним припоєм і паяльним паст і т.п. В технічних вимогах на полі креслення конструктор вправі відзначити будь-які додаткові вимоги, які він вважає потрібними.

   Модуль обробки інформації зібраний на двосторонній друкованої плати з чотиришарового фольгированного стеклотекстолита СФ-2-35-1, 5 ГОСТ 10316-78, що володіє наступними перевагами:

   1. міцність зчеплення фольги з основою не менше 15 Н / см 2;

   б) питомий об'ємний опір 5000ГОм * см;

   в) тангенс кута діелектричних втрат 0,03.

   Фольгований склотекстоліт являє собою шаруватий пресований матеріал, виготовлений на основі тканини зі скловолокна, просоченого епоксидною смолою, і облицьований із двох сторін мідною електролітичної, оксидированной або гальванічної фольгою.

   В якості матеріалу фольги використана мідь, так як вона має гарні провідними властивостями.

   Друкована плата - це основа друкованого монтажу електронної апаратури, при якому мікросхеми (МС), напівпровідникові прилади, електрорадіоелементи (ЕРЕ) та елементи комутації встановлюються на ізоляційне основу за системою струмопровідних смужок металу (провідників), якими вони електрично з'єднуються між собою відповідно до електричної принципової схемою.

   ПП представляють собою діелектричне підставу, що має необхідні отвори і проводить малюнок плоских провідників і контактних площадок, що забезпечує з'єднання ІМС і ЕРЕ відповідно до принципової електричної схеми.

   Покриттям для друкованої плати служить лак марки УР-231.01.2, тому що він отримав найбільше застосування у виробництві при складанні друкованих плат і має всі необхідні властивості для захисту від зовнішніх факторів. Покриття здійснюється у два шари, покривається вся плата, за винятком поверхні контактних частин роз'ємів.

   Технологічний процес монтажу навісних деталей і елементів полягає в установці їх на друковану плату і пайку. Залежно від масштабу виробництва деталі на плату встановлюються вручну або механізованим способом. Пайка монтажних з'єднань виконують паяльником або груповими методами, з яких найчастіше застосовують пайку зануренням в хвилю припою.

   Плата модуля обробки інформації має двосторонню установку елементів. Навісні деталі встановлюються на плату з боку монтажу. З боку пайки встановлюються елементи СМД-монтажу.

   Навісні деталі встановлюються на друковану плату після формування висновків з «зиг-замком». Підрізають висновки на необхідну довжину після їх загинання чи після встановлення їх на плату.

   Розміщення навісних елементів на платі слід узгоджувати з конструктивними вимогами. Вибір варіанта установки на плату проводять відповідно до заданих умов експлуатації та іншими технічними вимогами.

   Розміщення навісних елементів повинно бути раціональним з урахуванням електричних зв'язків і теплового режиму, із забезпеченням мінімальних значень довжин електричних зв'язків, кількості переходів друкованих провідників із шару на шар, паразитних зв'язків між їх навісними елементами. Розподіл мас навісних елементів по поверхні плати повинно бути, по можливості, рівномірним, зі встановленням елементів з найбільшою масою поблизу місць технічного кріплення плати. Настановні розміри і варіанти установки навісних елементів вибираються відповідно до чинних стандартів на установку навісних елементів. Проводить малюнок друкованої плати, розроблений в трасуванні сполук, повинен задовольняти вимогам Держстандартів.

   Для отримання якісних з'єднань необхідно поверхні, що підлягають пайку, ретельно очищати від забруднень і оксидів.

   При пайку застосовують тільки безкислотний флюси. Після нанесення флюс повинен підсохнути протягом 1 ... 2 хвилин, щоб швидке випаровування спирту, що входить до його складу, не призвело до утворення раковин і пухирів. Для пайки припоєм ПОС61 ГОСТ 21931-76 застосовується паяльник потужністю 35Вт. При пайку слід прогрівати висновок вироби протягом 3 ... 5 секунд, не торкаючись паяльником друкованого провідника. Дотримання такого режиму забезпечує багаторазову перепайка деталей (до 10 разів) без порушення металізації друкованого провідника. Залишки флюсу видаляються тампоном з бязі, змоченим в етиловому спирті.

   Велике значення на надійність радіоелектронної апаратури робить вибір припою для електричного монтажу. Якість паяних з'єднань (міцність, герметичність, надійність і ін) залежать від правильного вибору припою, флюсу, способу нагрівання і величини зазору. Припій повинен добре розчиняти основний матеріал, володіти смачивающей здатністю, бути дешевим і не дефіцитним.

   З аналізу характеристик припоїв наведених в довідкових матеріалах видно, що найбільш придатним для пайки ЕРЕ в нашому перетворювачі є припій ПОС-61 ГОСТ 21931-76 (температура кристалізації: початкова - 190 ° С; кінцева - 183 ° С).

   Нагрівання плати при пайку припоєм ПОС-61 виробляють паяльником або зануренням плати в розплавлений припой, але перед цим плата повинна пройти операцію флюсування. Флюси паяльні застосовуються для очищення поверхні паяемого металу, а так само для зниження поверхневого напруги і поліпшення розтікання і змочуваності рідкого припою.

   Автоматизований спосіб забезпечує установку ЕРЕ без гарантованого зазору між корпусом і платою або ж з зазором. Зазор в цьому випадку забезпечується формуванням висновків.

   Розміри, конфігурація і місце кріплення друкованої плати вибираються в залежності від настановних розмірів, елементної бази, експлуатаційних характеристик і т.д.

   Розміри друкованої плати повинні відповідати ГОСТ 10317-79.

   На друкованих платах повинні бути передбачені фіксуючі отвори.

   Форма друкованої плати, розробленого модуля управління та контролю є прямокутною. Сторони прямокутної друкованої плати повинні бути паралельні лініям координатної сітки.

   Для плати модуля управління та контролю обраний крок координатної сітки рівний 1,25 мм.

   Технологічний процес виготовлення друкованої плати (ДП) хімічним методом був вибраний виходячи з достоїнств і недоліків методу.

   ПП виготовляється хімічним методом, отже малюнок ПП повинен бути виконаний сеточно-графічним методом. Даний метод широко використовується при масовому виробництві ПП. Суть методу полягає в тому, що нанесення малюнка на заготовку плати здійснюється крізь сітку - трафарет, за яким переміщається ракель і продавлює фарбу на плату. Потім плата з друкованим малюнком піддається травленню.

   Принцип роботи модуля обробки інформації полягає у зборі та обробці даних з прикладної програмі користувача з видачею керуючих сигналів на виконавчі пристрої. Модуль обробки інформації застосовуються для вирішення завдань автоматизації від управління нескладними комплексами. Для цих цілей модуль володіє ПЛІС (EP 2 C 50 F 672 - i 8) яка вирішує завдання обробки і управління, а також безліч різних інтерфейсів, що забезпечує сумісність даного пристрою з безліччю інших пристроїв.

   4. Податкова політика в Республіці Білорусь в області охорони навколишнього середовища

   4.1 Формування екологічного податку в Республіці Білорусь

   Держава впливає на різні сторони діяльності через внутрішню і зовнішню, соціальну, культурну, оборонну, природоохоронну, фінансову, технічну політику. Центральною ланкою в державному регулюванні є фінансова політика. Її невід'ємною частиною є податкова політика, що взаємодіє з бюджетно-фінансової та грошово-кредитної складовими. В умовах розвинених ринкових відносин її головне призначення випливає із сутності і функцій податків. Воно полягає у вилученні державою частини сукупного суспільного продукту на загальнодержавні потреби, в мобілізації цих коштів і перерозподілі їх через бюджет з метою зміни структури виробництва, територіального економічного розвитку, підвищення рівня прибутковості населення.

   У будь-якому суспільстві головним суб'єктом податкової політики є держава.

   Для управління процесом податкових відносин держава використовує різні організаційно-правові методи, норми, інструменти, форми. Способи організації податкових відносин держава оформляє в законах, указах Президента та інших нормативно-правових актах. Воно визначає методи вилучення ВВП, види платежів, податкових ставок і пільг, способи оподаткування.

   Майже у всіх країнах світу з метою економного використання природних ресурсів та боротьби із забрудненням навколишнього середовища використовують різні адміністративні та економічні методи, серед яких центральне місце належить податкам.

   Так, державами вводяться екологічний податок, призначенням якого є:

   - Забезпечення фінансування витрат держави на охорону навколишнього середовища.

   - Забезпечення раціонального використання підприємствами природних ресурсів - за наднормативне використання природних ресурсів ставки екологічного податку в різних країнах підвищуються у кілька разів.

   Законом Республіки Білорусь «Про республіканський бюджет на 2009 рік» від 13.11.2008 № 450-3 витрати державного бюджету на охорону навколишнього середовища передбачені в розмірі 620677096,0 тис. р.., В тому числі:

   Таблиця 4.1 - Витрати державного бюджету Республіки Білорусь на охорону навколишнього середовища на 2009 рік

   Напрямок

   Сума, тис. р..

   1. Природоохоронна діяльність

   13163813,0

   2. Охорона природного середовища

   517616988,0

   3. Охорона рослинного і тваринного світу. Моніторинг

   навколишнього середовища

   55926988,0

   4. Фонди охорони природи

   446690000,0

   5. Охорона земель

   15000000,0


   6. Прикладні наукові дослідження, науково-технічні

   програми і проекти в галузі охорони навколишнього середовища

   6063500,0

   7. Інша діяльність у сфері охорони навколишнього середовища

   83832795,0

   8. Фонд організації збору (заготівлі) і використання

   відходів як вторинної сировини

   32000000,0


   9. Інші питання в галузі навколишнього середовища

   51832795,0


   Частка витрат державного бюджету на охорону навколишнього середовища в загальному обсязі видатків державного бюджету складає 1,08%.

   Фінансування видатків бюджету на охорону навколишнього середовища здійснюється за рахунок стягнення податку за використання природних ресурсів чи інакше званого екологічного податку.

   Розглянь порядок обчислення підприємствами екологічного податку.

   Платниками податку за використання природних ресурсів (екологічного податку) є юридичні особи, іноземні юридичні особи та міжнародні організації, прості товариства, господарські групи, а також індивідуальні підприємці.

   Екологічним податком обкладаються:

   - Обсяги використовуваних (що вилучаються, видобутих) природних ресурсів;

   - Обсяги перероблених нафти і нафтопродуктів організаціями, що здійснюють переробку нафти;

   - Обсяги виведених у навколишнє середовище викидів (скидів) забруднюючих речовин;

   - Обсяги переміщуються по території Республіки Білорусь нафти і нафтопродуктів;

   - Обсяги відходів виробництва, розміщених на об'єктах зберігання відходів і (або) об'єкти поховання відходів, обсяги розміщених товарів, поміщених у митний режим знищення і втратили свої споживчі властивості, а також відходів, що утворюються в результаті знищення товарів, поміщених під цей режим;

   - Обсяги виробленої і (або) імпортованої пластмасової, скляної тари, тари на основі паперу і картону та інших товарів, після втрати споживчих властивостей яких утворюються відходи, що роблять шкідливий вплив на навколишнє середовище і вимагають організації систем їх збору, знешкодження та (або) використання , а також обсяги імпортованих товарів, упакованих в пластмасову, скляну тару та тару на основі паперу і картону. Перелік вироблених та (або) імпортованих інших товарів, після втрати споживчих властивостей яких утворюються відходи, що роблять шкідливий вплив на навколишнє середовище і вимагають організації систем їх збору, знешкодження та (або) використання, встановлюється Президентом Республіки Білорусь.

   Ставки податку за використання природних ресурсів, за винятком платежів за переробку нафти і нафтопродуктів організаціями, що здійснюють переробку нафти, встановлені Указом Президента Республіки Білорусь від 07.05.2007 № 215.

   Ставки податку за видобуток природних встановлюються в залежності від цінності видобуваються природних ресурсів. У 2009 році вони становлять від 9,5 рублів за 1 куб. м. води, що забирається з поверхневих джерел, до 7140000 рублів за 1 тонну личинок хірономід

   Розміри ставок податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря залежать від класу небезпеки забруднюючих речовин.

   Таблиця 4.2 - Ставки екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

   Речовина

   Розмір ставки (рублів за 1 тонну)

   Перший клас небезпеки (ртуть, кадмій, свинець та ін)

   43352000

   Другий клас небезпеки (бензол, сірчана кислота, хлор і ін)

   1297790

   Третій клас небезпеки (метанол, пил деревна, ксилол та ін)

   429030

   Четвертий клас небезпеки (аміак, бутан, метан, етанол и.др.)

   213180

   Клас небезпеки не визначено (пил комбікормова, 2-етоксіетанол)

   1073930

   Бензин неетилований

   143990

   дизельне паливо

   90270

   Зріджений газ

   143300

   Біодизельне паливо

   80260

   Ставки екологічного податку за розміщення відходів виробництва встановлюються в залежності від класу небезпеки відходів і в 2009 році складають від 24 рублів за тонну до 9638410 рублів.

   Ставки екологічного податку за виробництво та (або) імпорт пластмасової, скляної тари, тари на основі паперу і картону, а також за імпорт товарів, упакованих в таку тару, представлені в таблиці 4.3.

   Таблиця 4.3 - Ставки екологічного податку за тару

   Об'єкт оподаткування

   Ставка податку, рублів

   1. За виробництво пластмасової тари, за 1 тонну

   250700

   2. За виробництво скляної тари, за 1 умовний літр

   15,2

   3. За виробництво тари на основі паперу й картону, за 1 тис. кв. метрів

   7630

   4. За імпорт пластмасової тари, товарів, упакованих в пластмасову тару, за 1 тонну

   250700


   5. За імпорт тари, заснованої на основі паперу й картону, товарів, упакованих в тару на основі паперу і картону,

   за 1 тонну

   16300


   6. За імпорт скляної тари, товарів, упакованих в

   скляну тару, за 1 тонну

   152600

   За переробку організаціями, що здійснюють переробку нафти, 1 тонни нафти або нафтопродуктів податок стягується за ставкою 2800 білоруських рублів.

   У випадках, коли об'єктом оподаткування є видобуток природних ресурсів або викиди забруднюючих речовин, кожному природопользователю встановлюються ліміти.

   За перевищення встановлених лімітів або, якщо природопользователь не звернувся за встановленням таких лімітів, екологічний податок стягується у підвищених розмірах.

   Так, за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скиди стічних вод або забруднюючих речовин у навколишнє середовище понад встановлені ліміти або без встановлених лімітів, якщо їх встановлення передбачається законодавством, податок стягується в 15-кратному розмірі встановленої ставки податку.

   За перевищення встановлених лімітів (обсягів) використання (вилучення, видобутку) природних ресурсів або використання (вилучення, видобуток) природних ресурсів без встановлених відповідно до законодавства Республіки Білорусь лімітів (обсягів) податок стягується в 10-кратному розмірі встановленої ставки податку.

   За розміщення відходів виробництва понад встановлені ліміти або без встановлених лімітів, якщо їх встановлення передбачається законодавством, податок стягується в 15-кратному розмірі встановленої ставки податку.

   Указом Президента Республіки Білорусь від 07.05.2007 № 215 також встановлені пільги щодо справляння екологічного податку.

   Так, не обкладаються екологічним податком обсяги:

   - Викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел, розраховані виходячи з кількості витраченого палива на пересування за межами території Республіки Білорусь;

   - Видобутку попутного газу з родовищ нафти;

   - Переробки напівфабрикатів із сировини, отриманих на певному етапі технологічного процесу переробки сирих нафти і нафтопродуктів на давальницьких умовах та належних переробникам в рахунок плати за послуги;

   - Видобутку попутних і дренажних підземних вод, що не враховуються державним балансом запасів корисних копалин і видобутих при розробці родовищ інших видів корисних копалин;

   - Видобутку корисних копалин, що залишаються у розкривних, вміщуючих (разубожівающіх) породах, у відвалах або відходах переробних виробництв, а також складових нормативні втрати корисних копалин;

   - Видобутку (вилучення) води з поверхневих і підземних джерел для протипожежного водопостачання;

   - Видобутку води з підземних джерел: контрольних і резервних свердловин при проведенні планового контролю за їх експлуатацією;

   - Зберігання відходів виробництва на об'єктах знешкодження і (або) використання таких відходів, призначених для знешкодження і (або) використання, в кількості, що відповідає технологічним регламентом цих об'єктів;

   - Розміщення радіоактивних відходів, що утворюються в результаті робіт з подолання аварії на Чорнобильській АЕС;

   - Виробництва тари та інших товарів, реалізованих на експорт, за умови роздільного обліку.

   Податок за використання природних ресурсів обчислюється і сплачується індивідуальними підприємцями щоквартально, а іншими платниками - щомісячно виходячи з фактичного обсягу використання (вилучення, видобутку) природних ресурсів, викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидів стічних вод або забруднюючих речовин у навколишнє середовище, розміщення відходів виробництва , вироблених та (або) імпортованих пластмасової, скляної тари, тари на основі паперу й картону перероблених нафти і нафтопродуктів.

   Платежі вносяться до бюджету індивідуальними підприємцями щокварталу не пізніше 22-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, іншими платниками - щомісячно не пізніше 22-го числа місяця, наступного за звітним місяцем.

   Суми податку за використання природних ресурсів у межах встановлених лімітів та у випадках, якщо законодавством встановлення лімітів не передбачено, включаються у витрати по виробництву і реалізації продукції, товарів (робіт, послуг), що враховуються при оподаткуванні, понад встановлені ліміти - сплачуються за рахунок коштів, що залишаються в розпорядженні платників податку.

   4.2 Шляхи зниження податкових витрат на прикладі ВАТ «Доломіт»

   ВАТ «Доломіт» є найбільшим платником екологічного податку у Залізничному районі м. Вітебська. Частка надходжень екологічного податку від ВАТ «Доломіт» в загальному обсязі надходження екологічного податку у Залізничному районі м. Вітебська становить 15-16%.

   У таблиці 4.4. представлені відомості про сплачені суми екологічного податку ВАТ «Доломіт» за 2006-2008 рр..

   Таблиця 4.4 - Екологічний податок, сплачений ВАТ «Доломіт» за 2006-2008 рр..

   Вид платежу

   Рік


   2006

   2007

   2008

   1. За обсяги використовуваних (що вилучаються, видобутих) природних ресурсів, тис. р.

   6631,3

   6954,2

   129581,1

   2. За обсяги виведених у навколишнє середовище викидів (скидів) забруднюючих речовин, тис. р..

   286049,6

   407855,3

   354387,9

   3. За обсяги відходів виробництва, тис. р..

   2420,9

   1230,8

   1569,3

   4. За обсяги імпортованої пластмасової, скляної тари, тари на основі паперу й картону

   1722,9

   986,7

   16,9

   Разом

   296823,8

   417027,0

   485555,2

   Як видно з таблиці 4.4 найбільшу питому вагу в структурі екологічного податку ВАТ «Доломіт» займають платежі за обсяги викидів забруднюючих речовин. Це пов'язано з тим, що обробка видобуваються природних ресурсів проводиться на застарілому обладнанні, яке не дозволяє в достатній мірі проводити очищення викидаються речовин. Тому одним із шляхів зниження екологічного податку на підприємстві є реконструкція 2-х топок на технологічних лініях 1, 3 в цеху № 7 і технологічної лінії 5 в цеху № 5 з метою встановлення обладнання, що дозволяє більш якісно проводити очищення викидів шкідливих речовин.

   Також на підприємстві при видобутку і скидання стічних вод не застосовуються водовимірювальними прилади. Указом Президента Республіки Білорусь від 07.05.2007 № 215 встановлено, що за використання (вилучення, видобуток) води з поверхневих і підземних вод, за скидання стічних вод у водні об'єкти та підземні горизонти за відсутності водовимірювальними приладів, апаратури та пристроїв до ставок податку застосовується коефіцієнт 1,5. Отже, застосування водовимірювальними приладів дозволить підприємству істотно знизити суми екологічного податку за видобуток і скиди стічних вод.

   Таким чином, для зменшення податкових витрат на ВАТ «Доломіт» пропонується наступне:

   1. Реконструкція технологічного устаткування з метою підвищення якості очищення викидів, що дозволить зменшити обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря і відповідно зменшити податок у частині плати за викиди;

   2. Придбання водовимірювальними приладів, що дозволить не застосовувати до встановлених ставок коефіцієнт 1,5 і таким чином зменшити податок у частині плати за видобуток води та скиди стічних вод.

   Висновок

   Актуальність вивченої в ході виконання дипломного проекту проблеми обумовлена ​​часом. Процес інтелектуалізації економіки та інших сфер життя суспільства і держави належить до числа найважливіших сучасних економічних закономірностей. Ставка на інтелект, його творчу роль у виробництві знань, інноваційні та творчі здібності стає вирішальним чинником суспільного розвитку, а перетворення знань в інтелектуальний капітал - головним ресурсом підвищення конкурентоспроможності підприємств.

   Активізація інноваційного розвитку підприємств, галузей та економіки в цілому є одним з головних напрямків реального економічного зростання в Республіці Білорусь, що зазначено в основних програмних документах (Державна програма інноваційного розвитку Республіки Білорусь на 2007-2010 роки, Програма соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2006 -2010 рр.., Національна стратегія сталого соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на період до 2020 р.).

   Як важіль непрямого впливу, податкове регулювання інноваційної діяльності, є потужним інструментом, здатним впливати на розвиток інноваційних процесів. Поетом вибір тих чи інших способів податкового регулювання може істотно позначитися на розвитку інноваційної діяльності в країні.

   Вивчивши методи податкового стимулювання інноваційної в Республіці Білорусь, можна зробити висновок про їх відповідність методів, що застосовуються у розвинених країнах. Однак існують і проблеми, шляхи вирішення яких були запропоновані в третьому розділі дипломного проекту, а саме:

   - Скасування 1%-го збору в республіканський фонд підтримки виробників сільськогосподарської продукції, продовольства і аграрної науки, що включається в ціну продукції;

   - Звільнення від сплати відрахувань в інноваційні фонди з напрямком даних коштів на інноваційну діяльність - тобто підприємства обчислюють відрахування, але не сплачують їх до бюджету, а спрямовують на розвиток власної інноваційної діяльності. Підприємства, які не здійснюють інноваційну діяльність, проводять відрахування в чинному порядку;

   - Зниження ставки податку на прибуток на 50% для всіх підприємств, що направляють кошти на розвиток інноваційної діяльності, з використанням вивільнених коштів на дані цілі.

   В області податкового адміністрування були запропоновані наступні шляхи вдосконалення:

   - Створення самостійної галузі законодавства - податкового права на базі єдиної законодавчої та нормативної бази оподаткування, усуває численні нормативні документи і підзаконні акти, що регулюють податкові відносини, що ліквідує наявні правові прогалини і відсутність достатніх правових гарантій для учасників податкових відносин;

   - Спрощення податкової системи за рахунок встановлення закритого переліку податків і зборів, скорочення їх кількості, максимальної уніфікації податкових баз і правил їх обчислення за окремими податками, а також порядку сплати;

   - Вдосконалення процедур реєстрації, обліку і контролю платників, скорочення податкових форм (декларацій і розрахунків), забезпечення можливості їх подання на електронних носіях з правом електронного підпису, що дозволить скоротити витрати як з боку суб'єктів господарювання, так і держави;

   - Сприяння формуванню в суспільстві податкової культури шляхом створення доступних інформаційних ресурсів для всіх верств населення, ефективної системи консультування платників податків і підготовки кадрів.

   Дані заходи на прикладі 4 підприємств могли б дозволити кожному з них вивільнити додаткові кошти на розвиток інноваційної діяльності. У кінцевому підсумку ці заходи стали б одним із шляхів до досягнення фінансового благополуччя підприємств. А фінансове благополуччя підприємств у свою чергу веде до поліпшення соціально-економічної обстановки в країні.

   У четвертому розділі дипломного проекту викладено порядок формування екологічного податку в Республіці Білорусь. На прикладі ВАТ «Доломіт» представлені шляхи зниження податкових витрат.

   Список літератури

   [1] Заяць, Н. Податки й оподатковування: підручник / Н.Є. Заєць, Т.Є. Бондар, Н.І. Алешкевич - 5-е вид., Испр. і доп. - Мн., Виш.шк., 2008

   [2] Податковий механізм: Теорія і практика: Податки, митно-тарифне регулювання. Облік і контроль. Ціноутворення: посібник / С.І. Адаменкова [и др.]. під. ред. С.І. Адаменковой - 4-е вид., Доп. і перераб. - Мн.: Елайд, 2007

   [3] Мясникович, М. Державне регулювання інноваційної діяльності: навчальний посібник / Мясникович М.В., Антонова Н.Б., Нехорошева Л.М. - Мн.: Академія управління при Президентові Республіки Білорусь, 2005 - 235 с.

   [4] Шелюбській, Н. Непрямі методи державного стимулювання інновацій: досвід Західної Європи / / Проблеми теорії і практики управління. - 2001. - № 3.

   [5] Державна програма інноваційного розвитку Республіки Білорусь на 2007-2010 роки

   [6] Про основи державної науково-технічної політики: Закон Респ. Білорусь, 19 січня. 1993 р. № 2105-XII / / Нац. реєстр правових актів Респ. Білорусь. - 2005. - № 5 / 15965

   [7] Податковий кодекс Республіки Білорусь (загальна частина) / / Нац. реєстр правових актів Респ. Білорусь. - 2003. - № 2 / 920

   [8] Про податок на додану вартість: Закон Респ. Білорусь, 19 груд. 1991 р., № 1319-XII / / Нац. реєстр правових актів Респ. Білорусь. - 2001. - № 2 / 313

   [9] Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінки ефективності наукових, науково-технічних та інноваційних розробок: постанову національної академії наук Білорусі, Державного комітету з науки і технологій Респ. Білорусь, 3 січня. 2008 р., № 1 / 1 / / Нац. реєстр правових актів Респ. Білорусь. - 2005. - № 5 / 15965

   [10] Про податки на доходи і прибуток: Закон Респ. Білорусь, 22 грудня. 1991 р., № 1330-XII / / Нац. реєстр правових актів Респ. Білорусь. - 2001. - № 2 / 317

   [11] Про республіканський бюджет на 2009 рік: Закон Респ. Білорусь, 13 листопада., 2008 р., № 450-З / / Нац. реєстр правових актів Респ. Білорусь. - 2008. - № 2 / 1546

   [12] Про парк високих технологій: Декрет Президента Респ. Білорусь, 22 верес. 2005 р., № 12 / / Нац. реєстр правових актів Респ. Білорусь. - 2004. - № 69

   [13] Положення про порядок зарахування, напрямки та цілі використання коштів інноваційних фондів: постанову Ради Міністрів Респ. Білорусь, 14.05.2005, № 493 / / Нац. реєстр правових актів Респ. Білорусь. - 2005. - № 5 / 15965

   [14] Богдан, Н. Відкрита модель інноваційного процесу і трансформація індикаторів інноваційного розвитку / / Білоруський економічний журнал. 2008. № 4.

   [15] Кірєєва, Е., Кисельов, С. Оподаткування в умовах реалізації стратегії інноваційного розвитку національної економіки / / Білоруський економічний журнал. - 2007. - № 1

   [16] Кірєєва, Е. Податкова реформа: необхідність, основні напрями та заходи щодо їх реалізації / / Білоруський економічний журнал. - 2008. - № № 2,3

   [17] Лук'янова, І. Податкове регулювання в державній політиці стимулювання інвестицій / / Білоруський економічний журнал. - 2008. - № 2

   [18] Мясникович, М. Інноваційна діяльність Республіці Білорусь: теорія і практика / М. Мясникович - Мн.: Аналітичний центр НАН Білорусі, ІООО «Право та економіка», 2004-178 с.

   [19] Про державну реєстрацію науково-дослідних науково-інструктивних та дослідно-технологічних робіт: Указ Президента Респ. Білорусь, 25 травня 2006 р., № 356

   [20] Про наукову діяльність: Закон Респ. Білорусь, 21.10.1996, № 708 - XIII / / Нац. реєстр правових актів Респ. Білорусь. - 2001. - № 2 / 547

   [21] Про національну стратегію сталого розвитку Республіки Білорусь: Постанова Ради Міністрів Респ. Білорусь, 27 березня. 1997 р., № 255

   [22] Про оподаткування високотехнологічних організацій: Указ Президента Респ. Білорусь, 4 грудня 2008, № 662 / / Нац. реєстр правових актів Респ. Білорусь. - 2008. - № 1 / 10282

   [22] Про деякі питання оподаткування резидентів парку високих технологій: Указ Президента Респ. Білорусь, 31 груд. 2007 р., № 703 / / Нац. реєстр правових актів Респ. Білорусь. - 2005. - № 5 / 15965

   [23] Paying Taxes 2009. The global picture [Електронний ресурс] - Електронні дані. - Режим доступу: http://pwc.com/ payingtaxes doingbusiness. org.

   Посилання (links):
  • http://pwc.com/% 20payingtaxes
   Додати в блог або на сайт

   Цей текст може містити помилки.

   Фінанси, гроші і податки | Диплом
   611.4кб. | скачати


   Схожі роботи:
   Податкове регулювання інноваційної діяльності на прикладі перед
   Резерви підвищення ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств
   Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002 2008 рр
   Державне регулювання інноваційної діяльності
   Державне регулювання інноваційної діяльності в Росії
   Державна політика регулювання і підтримки інноваційної діяльності
   Правове регулювання діяльності спільних підприємств на території Російської Федерації
   Дієздатність фізичної особи Правове регулювання діяльності об`єднань підприємств
   Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання
  • © Усі права захищені
   написати до нас