Податкова система України

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

зміст
Введення
I. Сутність податків і податкової системи
II. Принципи податкової системи держави
III. Податкова система України
IV. Шляхи реформування податкової системи України
Висновок
Список використаних джерел

введення
Серед безлічі економічних важелів, за допомогою яких держава впливає на ринкову економіку, важливе місце займають податки. В умовах ринкових відносин, і особливо в перехідний до ринку період, податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки.
Податки є необхідною ланкою економічних відносин у суспільстві з моменту виникнення держави, розвиток і зміна форм якого незмінно супроводжується перетворенням податкової системи. У сучасному суспільстві податки - основне джерело доходів держави. Окрім цієї суто фінансової функції податки використовуються для економічного впливу держави на суспільне виробництво, його динаміку і структуру, на розвиток науково-технічного прогресу.
Держава широко використовує податкову політику в якості визначеного регулятора впливу на негативні явища ринку. Податки, як і вся податкова система, є потужним інструментом управління економікою в умовах ринку. Від того, наскільки правильно побудована система оподаткування, залежить ефективне функціонування всього народного господарства.
Податки є необхідною ланкою економічних відносин у суспільстві з моменту виникнення держави, розвиток і зміна форм якого незмінно протягом всієї історії супроводжувалося перебудовою податкової системи.
У сучасному суспільстві податки - основне джерело доходів держави. Окрім цієї суто фінансової функції податки використовуються для економічного впливу держави на суспільне виробництво, його динаміку і структуру, на розвиток досягнень науково-технічного прогресу.
В умовах переходу від адміністративно-директивних методів управління до економічних різко зростають роль і значення податків як регулятора ринкової економіки, розвитку пріоритетних галузей, через податки держава може проводити політику розвитку наукомістких виробництв, ліквідації збиткових підприємств.
Таким чином, метою даної курсової роботи є розгляд податкової системи держави, її становлення і розвитку. При цьому необхідно виконати такі завдання:
1 розглянути сутність податків та податкової системи;
2 визначити принципи і концепції податкової системи держави;
3 дослідити розвиток податкової системи України;
4 визначити шляхи реформування податкової системи України.

I. сутність податків та податкової системи
Податки є основним джерелом формування бюджету. Вони являють собою частину валового внутрішнього продукту (ВВП), створюваного в процесі виробництва за допомогою людської праці, капіталів і природних ресурсів. Держава, як правило, має незначну власністю на засоби виробництва, тому формування бюджету відбувається за рахунок вилучення частини ВВП у інших учасників виробничого процесу. Таким чином, вилучення державою на користь суспільства певної частини вартості валового внутрішнього продукту у вигляді обов'язкового внеску і складає сутність податку. Внески здійснюють основні учасники виробництва валового внутрішнього продукту:
* Працівники, своєю працею, що створюють матеріальні і нематеріальні блага і отримують певний дохід;
* Господарюючі суб'єкти, власники капіталу, що діють у сфері підприємництва.
За рахунок податкових внесків, зборів, мита та інших платежів формуються ф. ресурси держави. Тому економічний зміст податків виражається взаєминами, які складаються між господарюючими суб'єктами та громадянами, з одного боку, і державою, з іншого боку, з приводу формування державних фінансів. Податки в цих умовах стають для держави головним методом мобілізації частини національного доходу. Акумулюючи за допомогою податків грошові кошти, держава впливає на економіку, стимулюючи або стримуючи розвиток окремих галузей, посилюючи або послаблюючи накопичення капіталу, розширюючи або зменшуючи платоспроможний попит населення.
Податкова система являє собою сукупність різних видів стягуються в державі податків, зборів, мита та інших платежів, що носять податковий характер, у побудові та методах розрахунку яких реалізуються певні принципи. Складається з прямих і непрямих податків; прямі встановлюються безпосередньо на дохід або майно платника податків, другі включаються у вигляді надбавки до ціни товару (тарифу на послугу) і оплачуються споживачем. У складі непрямих податків виділяють: акцизи, фіскальні монополії, мита.
Податкова система - це найбільш важлива складова частина бюджетного механізму без якої держава не зможе ефективно впливати на економічні та соціальні процеси. Перехід на ринкові форми господарювання послужив підставою для перетворення існуючої до цього часу податкової системи.
Податкову систему можна визначити як сукупність елементів, взаємозв'язок яких ілюструється рисунком 1:
а) податків і зборів, що стягуються державою;
б) принципів, форм і методів їх встановлення;
в) форм і методів податкового контролю та відповідальності за порушення податкового законодавства.
інші платежі, податкового характеру
Платежі до бюджету:
податки
збори
мита
форми, методи, принципи встановлення і обчислення
ДЕРЖАВА
Форми і методи податкового контролю
Блок-схема: типовий процес: ДЕРЖАВА

Малюнок 1. Взаємозв'язок елементів податкової системи

Податкова система, її різноманітність залежать від типів і суб'єктів господарської діяльності та його організації. У більшості країн виділяють чотири сектори, які різняться між собою не тільки способом ведення господарсько-економічної діяльності, але й особливостями податкового регулювання:
* Державний сектор;
* Комерційний сектор (приватні фірми, корпорації, товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства);
* Фінансовий сектор (банки, страхові товариства, ф. Компанії, біржі);
* Населення.
Однак, вивчаючи шляху становлення податкової системи в різних країнах світу, можна визначити основні чинники, що впливають на її структуру:
* Рівень економічного розвитку (розвитку продуктивних сил);
* Суспільно-економічний устрій суспільства (поєднання ринку і держави);
* Пануюча в суспільстві економічна доктрина (нейтральність податкової системи або активне втручання в економіку країни);
* Державний устрій країн (федеративний чи унітарна держава).
Оскільки держава впливає на економіку і формує свої доходи від податків і зборів, то класифікація податків на невеликі групи дозволяє застосувати науковий підхід при вирішенні того чи іншого завдання.
Існують два види податкової системи - шедyлярная і глобальна.
У шедyлярной податкової системі весь дохід, отримуваний платником податків, ділиться на частини - шедyли. Кожна з цих частин оподатковується особливим чином. Для різних шедyл можуть бути встановлені різні ставки, пільги та інші елементи податку, перераховані вище.
Що стосується глобальної податкової системи, то в ній всі доходи фізичних і юридичних осіб обкладаються однаково. Така система полегшує розрахунок податків і спрощує планування фінансового результату для підприємців. Глобальна податкова система широко застосовується в Західних державах
Вся сукупність законодавчо встановлених податків, зборів, мита та інших платежів підрозділяється на групи за певними критеріями, ознаками і особливим властивостям.
За способом оподаткування та справляння податки поділяються на прямі і непрямі. Прямі податки поділяються на реальні та особисті. У залежності від об'єкта оподаткування виділяють наступні види особистих податків: на доходи фізичних осіб, на прибуток організацій.
Податкову систему формують і спеціальні податкові режими, які можуть передбачати спеціальні податки, і звільняти від обов'язку зі сплати окремих податків і зборів. До них відносяться система оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників (єдиний сільськогосподарський податок), спрощена система оподаткування, система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності, система податків при виконанні угод про розподіл продукції.
Класифікація за платникам включає три групи податків: з юридичних осіб (податок на прибуток організацій і ін), фізичних осіб (податок на доходи фізичних осіб, на успадкування або дарування тощо), з юридичних і фізичних осіб (транспортний податок і ін ).
По об'єкту оподаткування податки класифікуються на такі групи: податки на доходи (податок на прибуток організацій, на доходи фізичних осіб), податки на майно (податок на майно організацій, фіз. Осіб), податки на дії (збір за використання об'єктів тваринного світу, сплата вартості ліцензій).
За призначенням можна виділити податки загальні, спеціальні та надзвичайні. Загальні податки обезличиваются і надходять до бюджетів різних рівнів в залежності від устрою держави. Спеціальні податки мають суворо певну спрямованість і призначені для формування централізованих цільових фондів (наприклад, дорожні фонди). Введення надзвичайних податків пов'язано з конкретними подіями або з конкретним етапом розвитку країни.
Обліково-економічна доцільність диктує інше угрупування податків, що стягуються з підприємств, організацій:
* Податки, зараховують на витрати виробництва та обігу (єдиний соціальний податок, земельний податок, транспортний податок і т.д.);
* Податки, що включаються до продажної ціни продукції (робіт, послуг): ПДВ, акцизи;
* Податки, зараховують в дебет рахунків «Продажі» та «Інші доходи і витрати» (до оподаткування прибутку, наприклад податок на майно організацій, на рекламу);
* Податки на прибуток і за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства (ліцензія на реалізацію підакцизних товарів тощо).
Податкова система держави управляється податковою політикою, яка є комплексом правових дій органів влади і управління, що визначає цілеспрямоване застосування податкових законів.

II. принципи податкової системи держави
Перш за все, необхідно відзначити необхідність появи податків. Податки з'явилися з поділом суспільства на класи і виникненням держави, як внески громадян, необхідні для утримання влади. В історії розвитку суспільства ще жодна держава не змогла обійтися без податків, оскільки для виконання своїх функцій по задоволенню колективних потреб йому потрібна певна сума грошових коштів, які можуть бути зібрані тільки за допомогою податків. Виходячи з цього, мінімальний розмір податкового тягаря визначається сумою витрат держави на виконання мінімуму його функцій: управління, оборона, суд, охорона порядку, - чим більше функцій покладено на державу, тим більше воно має збирати податків.
Оподаткування являє собою систему перерозподілу доходів між юридичними або фізичними особами з одного боку і державою з іншого, а податки є обов'язковими платежами до бюджету, що справляються державою на основі закону з юридичних і фізичних осіб для задоволення суспільних потреб. Податки виражають обов'язки юридичних і фізичних осіб, які отримують доходи, брати участь у формуванні фінансових ресурсів держави [5].
Будучи інструментом перерозподілу, податки покликані гасити виникаючі збої в системі розподілу і стимулювати (або стримувати) людей у ​​розвитку тієї чи іншої форми діяльності. Тому податки виступають найважливішою складовою частиною фінансової політики держави в сучасних умовах.
Головні принципи оподаткування - це рівномірність і визначеність. Рівномірність - це єдиний підхід держави до платників податків з точки зору загальності, єдності правил, а так само рівній мірі збитку, який понесе платник податків. Сутність визначеності полягає в тому, що порядок оподаткування встановлюється заздалегідь законом, так що розмір і термін сплати податку відомий завчасно. Держава так само визначає заходи стягнення за невиконання цього закону.
Грошові кошти, що вносяться у вигляді податків не мають цільового призначення. Вони надходять до бюджету і використовуються на потреби держави. Держава не надає платнику податків який або еквівалент за вносяться до бюджету кошти. Безплатність податкових платежів є однією з рис складових їх юридичну характеристику.
Для того щоб більш глибоко вникнути в суть податкових платежів, важливо визначити основні принципи оподаткування, які сформулював Адам Сміт у формі чотирьох положень, з якими, як правило, погоджувалися наступні автори. Вони зводяться до наступного [1]:
1) Громадяни держави мають брати участь у покритті витрат уряду, кожний по можливості, тобто пропорційно доходу, яким він користується під охороною уряду. Дотримання цього положення або нехтування ним веде до так званого рівності або нерівності оподаткування.
2) Податок, який зобов'язаний сплачувати кожен, повинен бути точно визначений, а не довільний. Розмір податку, час та спосіб його сплати повинні бути зрозумілі і відомі як самому платникові, так і іншим суб'єктам.
3) Кожен податок повинен стягуватися в такий час і таким способом, які найбільш зручні для платника.
4) Кожний податок має бути влаштований так, щоб платник податків не ніс витрати на його сплату.
Сьогодні принципи, запропоновані Адамом Смітом, розширені і доповнені відповідно до потреб нового часу. Сучасні принципи оподаткування вийшли такі [6]:
1) Рівень податкової ставки повинен установлюватися з урахуванням можливостей платника податків, тобто рівня доходів. Податок з доходу повинен бути прогресивним (тобто чим більший дохід, тим більший відсоток від нього сплачується у вигляді податку). Принцип цей дотримується далеко не завжди, деякі податки в багатьох країнах розраховуються пропорційно (ставка податку однакова для всіх оподатковуваних сум).
2) Необхідно докладати всіх зусиль, щоб оподаткування доходів носило одноразовий характер. Багаторазове оподаткування доходу чи капіталу неприпустиме. Прикладом здійснення цього принципу є заміна в розвинених країнах податку з обороту, де оподаткування обороту відбувалося за наростаючою кривою, на ПДВ, де новостворений чистий продукт обкладається податком усього один раз аж до його реалізації.
3) Обов'язковість сплати податків. Податкова система не повинна залишати сумнівів у платника податків у неминучості платежу.
4) Система і процедура виплати податків повинні бути простими, зрозумілими і зручними для платників податків і економічними для установ, що збирають податки.
5) Податкова система повинна бути гнучкою і легко адаптується до мінливих суспільно-політичних потреб.
6) Податкова система повинна забезпечувати перерозподіл створюваного ВВП і бути ефективним інструментом державної економічної політики.
Крім того, схема сплати податку повинна бути доступна для сприйняття платника податків, а об'єкт податку повинен мати захист від подвійного чи потрійного оподаткування.
Суспільні відносини, які виникають при встановленні, стягуванні податків і зборів регламентуються нормами фінансового права. Зазначені норми мають певні специфічні ознаки, що дозволяють об'єднати їх в самостійну групу. Цю сукупність фінансових норм, що регулюють податкові відносини, прийнято називати інститутом фінансового права або навіть подотраслью - "податкове право". Сукупність нормативних актів утворює податкове законодавство.
Податки можуть стягуватися такими способами [6]:
1) кадастровий - коли об'єкт податку диференційований на групи за певною ознакою. Перелік цих груп і їх ознаки заноситься в спеціальні довідники. Для кожної групи встановлена ​​окрема ставка податку. Такий метод характерний тим, що величина податку не залежить від прибутковості об'єкта. Прикладом такого податку може служити податок на власників транспортних засобів. Він стягується за встановленою ставкою від потужності транспортного засобу, не залежно від того, використовується цей транспортний засіб чи простоює.
2) на основі декларації. Декларація - документ, в якому платник податку приводить розрахунок доходу і податку з нього. Характерною рисою такого методу є те, що сплата податку відбувається після отримання доходу і особою які отримують дохід. Прикладом може служити податок на прибуток.
3) у джерела. Цей податок вноситься особою, виплачує дохід. Тому оплата податку виробляється до отримання прибутку, причому одержувач доходу отримує його зменшеним на суму податку. Наприклад, прибутковий податок з фізичних осіб, що виплачується підприємством або організацією-роботодавцем, коли до виплати заробітної плати з неї віднімається сума податку і перераховується до бюджету.

III. Податкова система України
На жаль, про цілісну податковій системі на Україну говорити не має сенсу, не кажучи вже про прив'язку до механізму кредитування і бюджетного регулювання. Удосконалення податкової системи зводиться до зміни окремих її елементів (розмірів ставок, пільг, об'єктів оподаткування, посилення чи заміни одних видів податків на інші).
Формування податкової системи України здійснюється з великими проблемами, в значній мірі непослідовно, нерідко відображає рішення приватних протиріч і на короткий період.
Недосконалість податкової системи полягає насамперед у переважання її фіскальної функції, при практично недіючих розподільної (соціальної) і стимулюючої (регулюючої). Це призвело до негативних наслідків податкової політики: скорочення платежів до бюджету; спад виробництва і підприємницької активності, скорочення числа платників податків, інвестицій і т.д.
В якості основних причин виділяються надмірно високі податкові ставки, множинність податків, складність їх обчислення. Все це настійно вимагає проведення податкової реформи. При цьому важливо врахувати, що сформувалася податкова система в цілому (як сума основних податків, механізми їх вилучення) навряд чи зміниться, так як в основному відповідає світовій практиці.
Однак спад виробництва і поглиблення кризи платежів на тлі спроб розгортання механізмів ринкової саморегуляції вимагає внесення в податкову систему серйозних коректив.
Основною метою реформування системи оподаткування є не зміна її як такої, а сприяння стабілізації матеріального виробництва, підвищення його ефективності і на цій основі задоволення державних і соціальних потреб. Система оподаткування, як вже зазначалося раніше, має забезпечити ефективне використання та оптимізацію структури розподілу та перерозподілу національного доходу.
Тому програмою дій Кабінету міністрів України "Реформи заради процвітання" передбачені наступні заходи в області оподаткування [1]:
1 сприяння прийняттю "податкового кодексу" (НК), забезпечення стабільності, рівномірності податкового тягаря на різні категорії платників з однаковим рівнем доходу, уніфікація підходів до платників податків незалежно від форм власності та галузевої належності;
2 зниження податкового тягаря шляхом поступового зниження ставки по податку на додану вартість та нарахувань на фонд оплати праці, відмова від обов'язкових внесків в інноваційний фонд;
3 вдосконалення системи оподаткування малого і середнього підприємництва;
4 скасування картотеки та закріплення права платників податків самостійно розпоряджатися власними коштами.
Будь-яка податкова система, де б вона не застосовувалася і якими конкретними рисами ні характеризувалася, повинна відповідати певним принципам.
Ряд принципів, що характеризують як оподаткування в цілому, так потім і систему оподаткування був виділений англійським економістом А. Смітом. Цими правилами керується і податкова система України. Аналіз їх дозволяє сформулювати принципи, що відображають особливості і тенденції сучасної податкової системи.
Принципи побудови та призначення податкової системи нашої держави закріплені в Законі України "Про внесення змін до Закону України" Про систему оподаткування "від 18.02.97г.:
1) стимулювання підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної активності - припускає введення пільг з оподаткування прибутку, спрямованого на розвиток виробництва (або - формування економічних і правових інтересів у здійсненні певної діяльності);
2) обов'язковість - впровадження норм сплати податків та інших обов'язкових платежів, визначених на основі достовірних даних, та встановлення відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства;
3) рівнозначність і пропорційність - забезпечення сплати рівних податків і зборів на рівний прибуток і пропорційно більших податків і зборів - на більші доходи;
4) рівність, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації - припускає однакове ставлення до суб'єктів господарювання при визначенні обов'язків щодо сплати податків і зборів;
5) соціальна справедливість - забезпечення соціальної підтримки малозабезпечених верств суспільства на основі введення диференційованого і прогресивного оподаткування громадян, які отримують високі доходи;
6) стабільність - припускає незмінність основних податкових платежів, їх ставок, а також і податкових пільг протягом бюджетного року;
7) економічна обгрунтованість - передбачає встановлення податків і зборів на основі показників розвитку національної економіки та фінансових можливостей, враховуючи необхідність збалансованості витрат бюджету з доходами;
8) рівномірність сплати - встановлення таких строків сплати податків і зборів, які забезпечать своєчасність надходження коштів до бюджету;
9) компетенція - встановлення і скасування податків є прерогативою ВРУ і рад відповідних рівнів;
10) єдиний підхід - передбачає забезпечення єдиного підходу до розробки податкового законодавства;
11) доступність - зручність для платників норм податкового законодавства.
До перерахованих вище традиційних принципів, пов'язаних з ідеями А. Сміта, можна додати і декілька більш вузьких, використовуваних в Україну правил [9]:
- Податки і витрати на їхнє стягування повинні прагнути до мінімуму;
- Виключення подвійного оподаткування;
- Порядок стягування податків повинний передбачати мінімум втручання в приватне життя платника податків;
- Обговорення проектів, законів про оподаткування повинно носити голосний, відкритий характер.
Податок можна виділити з одного боку і як найпростіше ставлення в сфері державних фінансів. Разом з тим, податок - універсальна вихідна категорія, яка виражає основні сутнісні риси і властивості фінансів у будь-якій розвиненій економічній системі ринкового типу. Не випадково в умовах функціонування ринкової економіки податкова форма в системі фінансових відносин стає переважаючою.
Аналіз податків як вихідної категорії дає правильний орієнтир для пізнання структури фінансових відносин, розгляду різних фінансових понять і категорій у суворій відповідності з об'єктивним ходом історичного процесу, внутрішньою логікою розвитку фінансів.
За допомогою податків держава вилучає частину чистого доходу суспільства і доходів населення і розподіляє її у відповідності з економічними, політичними і соціальними цілями.
Податки в даний час виступають не тільки засобом освіти централізованого фонду фінансових ресурсів держави, але і найважливішою формою регулювання економічних відносин. Вони найбільш повно відображають принципи самоврядування і самофінансування.
У сучасній економічній літературі також існує безліч визначень податку, які відображають його загальні риси і виражають сутність цієї категорії.
Щодо загальний підхід при характеристиці податку зберігає і чинне законодавство. Так у статті 2 Закону України "Про внесення змін до Закону України" Про систему оподаткування "від 18.02.97г. [4] дається таке поняття податку і збору (обов'язкового платежу) до бюджетів і державні цільові фонди - це" обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах визначених законами України про оподаткування ". Однак, необхідно розмежувати податок, збір та обов'язковий платіж податкового характеру, як схожі, але все ж різні вилучення до бюджету.
Розмежовуючи види вилучень бюджет і зупиняючись на характеристиці податків, потрібно виділити його основні ознаки [11]:
* Вид платежу, регульований актом компетентного органу державної влади;
* Сума, що вилучається за допомогою податкового механізму, вноситься до бюджету відповідного рівня або цільовий фонд. Розподіл податків по бюджетах і фондам здійснюється відповідно до бюджетної класифікації (може відбуватися двома шляхами: закріплення за бюджетом або розподіл між бюджетами різних рівнів);
* Нецільовий характер податкового платежу - означає надходження його у фонди акумулюються державою і використовуються на задоволення державних потреб. При цьому фактично втрачається грань від якого суб'єкта вони надійшли і на які цілі будуть використані;
* Індивідуальна безплатність або односторонній характер податкового платежу. В основі цієї ознаки закладено односпрямоване рух коштів від платника до держави, незалежно від отримання будь-яких послуг або благ з боку держави;
* Безумовний характер податку є продовженням попереднього ознаки і знову-таки означає сплату податку, не пов'язану ні з якими зустрічними діями з боку держави;
* Обов'язковий характер податку - припускає неможливість законного ухилення від його сплати, крім закріплених у законодавчих актах. Обов'язковий характер податкового вилучення забезпечує нагромадження коштів у дохідній частині бюджету.
Вся сукупність податків і зборів, що становлять податкову систему, Україна вимагає певної їх систематизації за різними ознаками. Розглянемо головні з них, відповідні класифікації, закріпленої законодавством України [11]:
a) по відношенню до бюджетного устрою держави (або - в залежності від органу, який здійснює справляння та розпорядження податком):
i) загальнодержавні - податки, що встановлюються вищими органами державної влади та діють на всій території країни;
ii) місцеві - податки, які можуть бути встановлені як вищим, так і місцевим органом влади, але що вводяться тільки місцевим органом і діють тільки на певній території.
b) в залежності від каналу надходження:
i) державні - податки, що надходять повністю до державного бюджету;
ii) місцеві - податки, що надходять до місцевих бюджетів;
iii) змішані - податки, частина яких вноситься до державного бюджету, а частина в місцеві бюджети;
iv) позабюджетні - податки, з яких формуються позабюджетні цільові фонди.
c) по відношенню до системи ціноутворення (або - в залежності від обліку податкового платежу):
i) податки, що включаються до собівартості продукції;
ii) податки, що фінансуються за рахунок прибутку;
iii) податки, що фінансуються споживачем (акцизи, ПДВ).
d) в залежності від характеру ставок податків:
i) пропорційні податки - характеризуються стабільною ставкою, незалежною від розміру об'єкта оподаткування;
ii) прогресивні податки - це податки, ставки яких зростають у міру збільшення суми доходу;
iii) регресивні податки - при цих податках відсоток вилучення доходу зменшується при зростанні самого доходу.
e) по відношенню до суб'єкта оподаткування:
i) податки з юридичних осіб;
ii) податки з фізичних осіб;
iii) змішані - податки, які передбачають в якості суб'єкта оподаткування та юридичних і фізичних осіб.
f) залежно від об'єкта оподаткування:
i) прямі - податки, що встановлюються на доходи і майно юридичних і фізичних осіб, які безпосередньо здійснюють їх сплату. Вони, у свою чергу, поділяються на:
а) особисті - податки, які сплачуються платником за рахунок і залежно від отриманого ним доходу враховують платоспроможність платника;
б) реальні (від англ. real - майно) - податки, які сплачуються з майна. В їх основі лежить не реальний, а передбачуваний середній дохід.
ii) непрямі (податки на споживання) - податки на товари та послуги, оплачувані у ціні товару або включені в тариф. При непрямому оподаткуванні формальним платником є ​​продавець товару, а реальним - споживач товару.
g) залежно від характеру використання:
i) загальні - податки, призначені для фінансування поточних і капітальних видатків державного та місцевих бюджетів, без конкретизації заходів чи витрат (фактично це і є справжні податки);
ii) спеціальні (або цільові) - податки, які мають цільове призначення і зараховуються до позабюджетних цільових фондів. Фактично одним з основних ознак податків є нецільовий характер, однак подібні платежі мають низку позитивних моментів.
Зміст кожного виду податку розкривається в його основних елементах. Елементи податку - це зумовлені законодавчими актами держави принципи побудови та організації справляння податків.
В Україні до них належать:
- Суб'єкт оподаткування (платник);
- Об'єкт оподаткування;
- Одиниця оподаткування;
- Податкова ставка;
- Джерело податку;
- Податкові пільги.
Виходячи із Закону України "Про систему оподаткування" [11], податки виконують наступні функції (вони є похідними від функцій фінансів і реалізують ті ж завдання, але у відносно більш вузьких рамках):
1. фіскальна - найважливіша функція податків. Її основне призначення - наповнення доходної частини бюджету для забезпечення фінансування державних витрат. Характерним є стабільність цієї функції - тобто не просто формування переліку надходжень до бюджету, а їх механізму, що діє на постійній основі.
2. регулююча - своєрідне доповнення попередньої. Зачіпає як регулювання виробництва, так і регулювання споживання. Податкове регулювання - це складний механізм, що враховує не тільки податковий тиск, а й перспективи того чи іншого виду діяльності, рівні прибутковості і т.д. Вона полягає в:
- Встановлення та зміну системи оподаткування;
- Визначенні податкових ставок та їх диференціації;
- Наданні податкових пільг.
Регулююча функція податків у сучасних умовах полягає не стільки в тому, щоб максимально звільнити прибутку і доходи від податків і створити стимули для активізації виробничої діяльності, скільки в прагненні створити жорстку кількісну залежність між розмірами податкових пільг, що надаються суб'єкту господарювання, і його конкретними господарськими акціями.
3. розподільча - представляє своєрідне відображення фіскальної: наповнити скарбницю, щоб потім розподілити отримані кошти. Але на стадії розподілу вона дуже тісно переплітається з регулюючою функцією, і в одній дії можуть виявлятися обидві, що дозволяє говорити про існування первинного вторинного (перерозподілу) розподілу за допомогою податків. (Непрямі податки, регулюючи споживання, створюють основи для перерозподілу коштів одних платників іншим) - акцизи.
4. стимулююча - створює орієнтири для розвитку або згортання виробництва та іншої діяльності. Іноді її розглядають як підвид регулюючої функції (може бути пов'язана із застосуванням механізму пільг, зміною об'єкта оподаткування, зменшенням податкової бази).
5. контрольна - реалізується в ході оподаткування при регламентації державою фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій, одержанні доходів громадянами, використанні ними майна. З її допомогою оцінюється раціональність, збалансованість податкової системи, перевіряється, наскільки податки відповідають реалізації мети у сформованих умовах.
Зазначене розмежування функцій податкової системи, як правило, носить умовний характер, оскільки всі вони переплітаються і здійснюються одночасно.

IV. Шляхи реформування податкової системи України
Досягнення головної мети держави - стійкого економічного зростання і забезпечення рівня соціальної справедливості - можливе лише за рахунок створення надійного фінансової основи, стабільного, своєчасного і повного надходження платежів до бюджету. Реалізація цього завдання пов'язана з визначенням цілей податкової політики держави, змінами методів проведення податкової реформи, визначенням першочергових завдань, які найбільш ефективно будуть впливати на інвестиційну, інноваційну та соціальну складові економічного розвитку, а також на вдосконалення механізмів функціонування основних елементів системи оподаткування України. Податкова політика повинна базуватися на єдиних принципах: податки повинні бути стабільними і не занадто обтяжливими, але платити їх зобов'язані всі без винятку, а податкове законодавство має бути зрозумілим доступним.
Для досягнення вищевказаного в контексті української сучасності потрібно привести систему оподаткування у відповідність з пріоритетами державної політики соціально-економічного розвитку країни, внести зміни в податкове законодавство і спростити його, змінити методи адміністрування податків на більш ефективні, створити відкриту і підзвітну суспільству систему. Одним із пріоритетів економічної політики держави в найближчій перспективі має бути створення сприятливих умов для легального та ефективного функціонування реального сектору економіки.
Сьогодні серед загальної кількості платників податків є немало таких потенційних платників, які, використовуючи складність, незрозумілість і непрозорість податкового законодавства, застосовують різноманітні схеми мінімізації податкових зобов'язань та ухилення від оподаткування. Тіньова економіка створює реальну загрозу національній безпеці та демократичному розвитку держави, негативно впливає на суспільне життя - економіку, політику, управління, соціальну і правову сфери, громадську свідомість, відносини України з іншими країнами світу.
Визначальним чинником детінізації економіки країни повинно стати проведення широкомасштабної податкової реформи, спрямованої на зниження податкового навантаження на платників податків, спрощення системи оподаткування, посилення контролю за рівнем витрат виробництва, а також на мінімізацію витрат на адміністрування податків. Детінізація і легалізація економічних відносин будуть сприяти поліпшенню інвестиційного клімату в країні, збільшення кількості робочих місць, розвитку державного сектора економіки і, тим самим, будуть забезпечувати стабільність податкових надходжень до бюджету і посилення соціального вектора економічної політики Уряду.
Реалізація податкової політики в Україні на сучасному етапі має виняткове значення. По-перше, вона повинна забезпечити ефективне функціонування економіки держави, створивши в Україні стабільну податкову систему, яка давала б можливість державі отримувати своєчасно і в повному обсязі надходження всіх належних платежів до бюджетів усіх рівнів. По-друге, завдяки реалізації податкової політики повинні бути забезпечені справедливий підхід до всіх категорій платників податків, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення всіх перешкод для розвитку їх господарської діяльності, а також створення умов для подальшої інтеграції України у світове співтовариство.
Держава повинна забезпечити платникам податків такі умови, при яких вони будуть довіряти йому і добровільно будуть платити встановлені законодавством податки, збори і обов'язкові платежі, а державна податкова служба повинна стати високопрофесійною, інформаційно-розвиненої і максимально автоматизованої службою, якій буде довіряти суспільство. Ми повинні досягти максимального зменшення впливу людського фактора на прийняття рішень, мінімального втручання працівників державної податкової служби в господарську діяльність суб'єктів господарювання, створити та впровадити сучасні інформаційно-аналітичні системи, забезпечити інструктаж платників податків, прозорі форми і методи їх обслуговування.
Для вирішення всіх зазначених проблем в оподаткуванні необхідно максимально прискорити створення єдиного систематизованого законодавчого акта - Податкового кодексу, який охоплював би всі без винятку питання податкового права та адекватно відповідав би основам податкової політики держави. На жаль, раніше розпочату роботу з підготовки проекту Податкового кодексу України на певний час була зупинена, а при реформуванні податкового законодавства зміни не завжди вносилися комплексно, спрямовувалися на вдосконалення лише окремих законодавчих актів і регуляцію окремих видів податкових платежів. Через це нинішня система оподаткування не має достатньої зв'язку з реальними умовами функціонування економіки і має ознаки конфіскаційного характеру.
Аналіз чинного законодавства України з питань оподаткування свідчить про наявність у ньому колізійних норм, які призводять до неоднозначного їх тлумачення, і, як наслідок, на практиці дуже часто виникають спірні ситуації між платниками податків та органами державної податкової служби. Наявність прогалин у законодавстві дає можливість недобросовісним платникам податків ухилятися від оподаткування. Комплексно ці проблеми можна вирішити лише за умови системних підходів до їх усунення, і в першу чергу шляхом законодавчого врегулювання питань оподаткування, і за наявності адекватних умов адміністрування податків, що дасть можливість уникнути подібних неконтрольованих ситуацій в подальшому [16].
Тому при реформуванні податкової системи України необхідно забезпечувати дотримання послідовної політики щодо вдосконалення податкового законодавства, узгодженості прийнятих законодавчих актів до чинного законодавства, стабільності правового поля, що, у свою чергу, дасть можливість суб'єктам господарювання впевнено планувати свою діяльність.
Необхідно якомога швидше провести комплексну реформу податкової системи, яка повинна стати всеохоплюючою, рівномірною та справедливою до всіх платників податків.
При цьому ключовими заходами мають бути впровадження єдиних справедливих підходів до оподаткування для всіх платників податків, послідовне скорочення пільг і привілеїв і залучення до оподаткування всіх господарюючих суб'єктів, зниження податкового навантаження на платників податків, удосконалення спеціальних режимів оподаткування, зокрема, системи фіскальної підтримки суб'єктів малого бізнесу, а також проведення гармонізації національного податкового законодавства до норм законодавства ЄС та вимогами СОТ.
Комплексне вирішення питань реформи податкової системи, визначення напрямів розвитку, шляхів удосконалення законодавства, етапів реформування системи оподаткування має відбуватися лише шляхом затвердження Концепції реформи податкової системи, на якій будуть грунтуватися положення Податкового кодексу України.
Прийняття такої Концепції дасть можливість створити умови для ефективного прогнозування податкової бази, яка буде забезпечувати достатню прибуткову частину бюджету, забезпечити стабільність і прогнозованість податкового законодавства, а також створити сприятливі умови для відпрацювання та прийняття Податкового кодексу.
Міністерство фінансів України спільно з іншими міністерствами і відомствами розробило проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції реформування податкової системи України», який спочатку був розглянутий під час засідання Урядового комітету, а 22 грудня 2006 р. Було проведено і громадське обговорення його за участю фінансових і податкових органів, громадських організацій та представників бізнесу.
Запропонований проект Концепції - це спроба розробити довгострокову стратегію поетапної реформації податкової системи в нашій державі, яке грунтується на оцінці проблем і недопеков існуючої податкової системи та визначенні шляхів їх вирішення.
Основними напрямками реформації системи оподаткування в проекті Концепції визначено:
· Скасування неефективних податків, тобто тих, які забезпечують несуттєві доходи бюджету, але при цьому вимагають значних бюджетних витрат на їх адміністрування;
· Зменшення розмірів ставок окремих видів податків;
· Зміщення податкового навантаження в бік непрямих податків та ресурсних платежів;
· Зміни в структурі непрямих податків і, зокрема, у напрямку зростання універсальних акцизів у порівнянні зі специфічними;
· Підвищення ролі екологічних та ресурсних платежів і забезпечення диференціації цих платежів залежно від характеристик бази їх обчислення;
· Введення податку на нерухоме майно;
· Зміщення податкового навантаження в бік непрямих податків та ресурсних платежів;
· Зростання ролі місцевих податків у структурі доходів місцевих бюджетів.
Концепція передбачає поетапне зниження ставок податку на прибуток підприємств (до 22% в 2010 р. і до 20%-у 2012 р.), податку на додану вартість до 18% [16].
Зазначений документ передбачає забезпечення стимулюючої ролі податкової амортизації за принципом прискореної амортизації для виробничих активів при запровадженні новітніх енергозберігаючих та інноваційних технологій.
Концепція передбачає також напрями реформування спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого бізнесу, до яких належать обмеження застосування права на спрощену систему оподаткування за високорентабельним видам діяльності, удосконалення діючої системи фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб - підприємців та відсоткових ставок податку для юридичних осіб, включення в базу оподаткування юридичних осіб усіх доходів, включаючи пасивні.
Чинне законодавство вимагає сьогодні ведення платниками податків двох типів обліку: бухгалтерського й податкового. Одночасне ведення їх значно ускладнює процеси обліку на підприємстві і складання ними звітності, а також порядок адміністрування податків органами державної податкової служби. Тому позитивні результати і економічний ефект буде досягнуто завдяки проведенню передбачених проектом Концепції заходів по зближенню податкового та бухгалтерського обліку.
Концепція передбачає вирівнювання податкового навантаження на суб'єктів господарювання різних сфер економічної діяльності скасуванням пільгових ставок плати за землю та окремих звільнень від її сплати.
Крім того, цей документ передбачає вдосконалення системи стягнення збору за забруднення навколишнього природного середовища у напрямі забезпечення його регулюючої та стимулюючої функції, а також розширення бази оподаткування з цього збору за рахунок включення до неї екологічно небезпечної продукції, виробництво, зберігання, транспортування і споживання якої негативно впливає на здоров'я громадян і на навколишнє природне середовище.
У той же час концепція передбачає визначення на законодавчому рівні терміна «податкова пільга», а також введення обліку податкових пільг. Соціальні пільги будуть збережені виключно для незахищених верств населення та громадських організацій інвалідів та їх підприємств і організацій.
У найближчій перспективі буде введено єдиний соціальний податок з наступним поетапним зниженням його ставки.
З метою досягнення прозорості в адмініструванні податків та інвестиційної привабливості України Концепція передбачає, що офіційне тлумачення норм податкового законодавства буде здійснювати виключно Конституційний суд України.
Законодавче вирішення існуючих на сьогодні проблем оподаткування значно полегшить роботу органів державної податкової служби, забезпечить більш плідну співпрацю з платниками податків, що дасть можливість без зайвого бюрократизму, на цивілізованому рівні наповнювати бюджет нашої держави, а це, у свою чергу, зробить кожного громадянина України багатшим і соціально більш захищеним.
У рамках удосконалення процесів діяльності органів державної податкової служби буде здійснено вдосконалення процесів їх діяльності відповідно до вимог часу, спрощення системи адміністрування податків, удосконалення системи подання та обробки податкової звітності впровадження у практичну діяльність ріскооріентованной системи, удосконалення податкового законодавства і методології адміністрування податків.
Значну увагу буде приділено підготовці пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства та методологічного забезпечення процесів адміністрування податків.
Створення комплексної системи моніторингу податкових ризиків дасть можливість аналізувати, узагальнювати і систематизувати порушення податкового законодавства, сконцентрувати увагу податкових органів на злісних неплатниках податків, тоді як добропорядні платники податків позбудуться від податкового аудиту на тривалий час.
З метою надання висококваліфікованих консультаційних послуг платникам податків щодо норм податкового законодавства у 2007 р. буде запроваджено інформаційно-довідковий центр Державної податкової служби України, автоматизована система якого дасть можливість обробляти велику кількість звернень, які будуть надходити по телефону, факсом, через е-mail або веб-сайт.
Створення сучасного багатофункціонального Інформаційно-довідкового центру на рівні світових стандартів дасть можливість забезпечити надання платникам податків високоякісних податкових послуг, підвищити ступінь дотримання ними вимог податкового законодавства, забезпечити їх обізнаність щодо можливих змін податковому законодавстві, ліквідувати практику неоднозначного трактування податкового законодавства, а також забезпечити значне зниження адміністративних витрат [10].
Новостворена інтегрована інформаційна система буде робити неможливим втручання людського фактора в процесі подання та обробки податкової звітності та платежів, дасть можливість платнику податків своєчасно отримувати послуги на належному якісному рівні в будь-якій державній податковій інспекції, забезпечить уніфікацію форм звітності, необхідний рівень захисту інформації, її повноти і цілісності.

Висновок
Податкова система є одним з головних елементів економічної системи держави в ринковій економіці. Вона являє собою головний інструмент впливу держави на розвиток народного господарства, визначення пріоритетів соціального та економічного розвитку. Тому необхідно, щоб податкова система України була адаптована до нових суспільних відносин, відповідала світовому досвіду.
Незважаючи на це, нове податкове законодавство до цього часу в повній мірі не сформований і не повною мірою підходить до нових умов. Його основні недоліки такі: зайва твердість, заплутаність, наявність великої кількості пільг для різних категорій платників, не стимулюють зростання ефективності виробництва, прискорення науково-технічного прогресу, впровадження перспективних технологій або збільшення випуску товарів народного споживання.
Чинне законодавство фактично закрите по відношенню до світового, не стимулює залучення в народне господарство іноземних інвестицій. Світовий досвід свідчить, що податкове законодавство повинно постійно змінюватися, пристосовуватися до поточної кон'юнктури не лише національного, а й світового ринку.
Нестабільність наших податків, постійний перегляд ставок, кількості податків, пільг і т. д., поза сумнівом, відіграє негативну роль, особливо в період переходу економіки до ринкових відносин і прагнення до європейської спільноти, а також перешкоджає інвестиціям як вітчизняним, так і іноземних. Нестабільність податкової і правової системи на сьогоднішній день - основна проблема для реформи оподаткування.
Грунтуючись на наведеній в роботі інформації, можна сказати, що податкова система України недосконала і потребує серйозного вдосконалення. Реформування податкової системи - довгий і важкий процес для української сучасності. Як пропонується Державною податковою адміністрацією, реформування має проходити в повній відповідності з державною Концепцією реформування податкової системи України, а кінцевою його метою має бути формування всеосяжного і ефективного податкового законодавства, відображеного в новому Податковому кодексі України.
Перш за все для України важливо відновити стимулюючу функцію податків. У такому випадку, встановиться баланс на рівні всіх основних концепцій розвитку нашої держави, більшістю з яких зокрема затверджено інноваційно-інвестиційний шлях розвитку економіки. У даному випадку досягнення мети просто неможливо без податкового стимулювання господарської діяльності: тільки ефективна ставка податку може спровокувати дії економічного суб'єкта в цьому напрямку, зберігаючи для цього необхідну кількість коштів на його рахунку.
Напрями модернізації державної податкової служби повністю збігаються зі стратегією реформи податкової системи, визначеної Концепцією реформування податкової системи України.
Після затвердження Концепції реформації податкової, системи можна буде визначитися з подальшими напрямками законодавчої діяльності, оскільки пропозиції щодо вдосконалення діючих нормативно-правових актів з питань оподаткування мають грунтуватися на її положеннях.
Концепція реформації податкової системи буде довгостроковим планом роботи держави з реформації податкової системи.
Таким чином, можна говорити про те, що податкова система України ще не до кінця сформована і вимагає копіткої роботи для того, щоб вона не тільки була ефективна сама по собі, а й успішно взаємодіяла з іншими сферами економіки.

список використаних джерел
1. Закон України «Про аудиторсько Діяльність» від 22.04.93 / / ВВР України. - 1993. - № 23.
2. Закон України «Про власність» від 07.02.91 / / ВВР України. - 1991. - № 20.
3. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 05.02.98 / / ВВР України. - 1998. - № 29.
4. Закон України «Про оподаткування прибутку підпріємств» від 22.05.97 / / Уряд. Кур'єр. - 1997. - № 105-106.
5. Брюммерхофф Д. Теорія державних фінансів / Пер. з 7-го ньому. вид. / За заг. ред. А.Л. Кудріна, В.Д. Дзоева. - Владикавказ: Піонер-прес, 2001. - 678 с.
6. Гроші, кредит, банки: Підручник / За ред. О.І. Лаврушина. - Д34 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2000 .- 464с.: Іл.
7. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання ЕКОНОМІКИ. Навч. посібн. - К.: Знання-Прес, 2000 - 209с.
8. Литовських А.М., Шевченко І.К. Фінанси, грошовий обіг і кредит. Навчальний посібник. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003. - 135с.
9. Податкова система / А. І. Дейкіна. / / Популярна економічна енциклопедія - К.: ВАТ «Єнісей Груп», 2005 р.
10. Податкова система України в процесі адаптації до європейськіх стандартів / В. Сідляр / / Галицький економічний вісник. - 2006. - № 2. - С. 116-120
11. Фінанси, грошовий обіг і кредит: Підручник. - 2-е вид., Перераб. і доп. / В.К Сенгачов, А.І. Архипов та ін: За заг. ред. В.К Сенгачова, А.І. Архипова. - М.: ТК Велбі, Видавництво «Проспект», 2004 -720 с.
12. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит: Підручник для вузів / Л.А. Дробозіна, Л.П. Окунєва, Л.Д. Андросова та ін; Під редакцією професора Л. А. Дробозиной. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 2007. - 479 с.
13. Фінанси (теоретичні основи): Підручник / М.В. Грідчіна, В. Б. Захожай, Л.Л. Осіпчук та ін.; Під керівніцтвом І за науково редакцією М.В. Грідчіної, В.Б. Захожа. - 2-ге видання, виправлення І доповнений - К.: МАУП, 2004. - 312 с.
14. Фінанси: Підручник - 2-е видання, перероблене і доповнене / С.А. Бєлозьоров, С.Г. Горбушина, під загальною редакцією В.В. Ковальова. - М.: ТК Велбі, Видавництво «Проспект», 2004. - 512 с.
15. Фінанси: Підручник / За ред. д.е.н. проф. В.П. Литовченко. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і Ко», 2004. - 724 с.
16. Шляхи реформування податкової системи України / Н. Фліссак / / Вісник податкової служби України. - 2007. - № 1-2. - С. 7-10
17. www.rada.gov.ua
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
107.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Податкова система України 2
Податки та податкова система України
Податки та податкова система України 2
Податкова система України та напрями її вдосконалення
Податкова система України етапи її становлення
Податкова система України її становлення та розвиток
Податкова система України і е особливості в інших країнах
Податкова система України теорія і практика становлення
© Усі права захищені
написати до нас