Податкова система Республіки Білорусь Теоретичні основи

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

ВСТУП

Глава 1. Сутність і значення податкової системи

Глава 2. Порівняння податкової системи Республіки Білорусь та Російської Федерації

2.1 Двосторонні угоди у сфері оподаткування між Росією і Білоруссю

2.2 Порівняльна характеристика принципів оподаткування в Російській Федерації та в республіці Білорусь

2.3 Особливості механізму оподаткування двох країн

Глава 3. Удосконалення податкової системи Республіки Білорусь

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Податки є необхідною ланкою економічних відносин у суспільстві з моменту виникнення держави. Розвиток і зміни форм якого незмінно супроводжується перетворенням податкової системи. У сучасному суспільстві податки - основне джерело доходів держави. Окрім цієї суто фінансової функції податки використовуються для економічного впливу держави на суспільне виробництво, його динаміку і структуру, на розвиток науково-технічного прогресу, визначення пріоритетів соціального та економічного розвитку. Тому необхідно, щоб податкова система Республіки Білорусь була адаптована до нових суспільних відносин, відповідала світовому досвіду.

Система оподаткування повинна враховувати досягнення науки і досвіду зарубіжних країн, будується на подібних принципах у відповідній ситуації.

Метою даної роботи є розгляд податкової системи Білорусі та провести порівняння податкової системи Білорусі та Росії.

Завдання дослідження:

- Розглянути історію розвитку податкової системи Білорусі;

- Розглянути нормативно - правове регулювання податкової системи Білорусі;

- Розглянути і порівняти податкову систему Білорусі та Російської Федерації, порівняти принципи і механізми оподаткування двох країн.

У першому розділі «Сутність і значення податкової системи» розглядаються: сутність, значення та основні елементи оподаткування, класифікація податків, а також структура і завдання податкового адміністрування.

У другому розділі «Порівняння податкової системи Республіки Білорусь і Російської Федерації» розглядаються податкова система, принципи і механізми оподаткування двох країн.

У третьому розділі «Удосконалення податкової системи Республіки Білорусь» аналізується стан податкової системи в Республіці Білорусь з моменту її зародження і до теперішнього моменту, а також надаються висновки та рекомендації щодо поліпшення податкової системи і зниження податкового навантаження.

У висновку узагальнена накопичена інформація та зроблені висновки про важливість розвитку та покращення сучасної системи оподаткування в Республіці Білорусь в даний час.

Глава 1. Сутність і значення податкової системи

Податкова система - один з головних елементів ринкової економіки. Вона виступає головним інструментом впливу держави на розвиток господарства, визначення пріоритетів соціального та економічного розвитку.

Податки є необхідною ланкою економічних відносин у суспільстві з моменту виникнення держави. Розвиток і зміна форм державного устрою завжди супроводжується перебудовою податкової системи. У сучасному цивілізованому суспільстві податки - основне джерело доходів держави. Окрім цієї суто фінансової функції податковий механізм використовується для економічного впливу держави на суспільне виробництво, його динаміку і структуру, на стан науково-технічного прогресу. [1 4, с. 67]

Податки стали відомі ще на зорі людської цивілізації. Їх поява пов'язана з найпершими суспільними потребами. У розвитку форм та методів стягнення податків можна виділити три найбільших етапа.

На початковому етапі розвитку суспільства (від стародавнього світу до початку Середньовіччя) держава не мала фінансового апарату, здатного визначити, скільки і яких податків необхідно зібрати. Визначалася лише загальна сума коштів, яку бажано було отримати; процес збору податків покладався на місто чи громаду.

На другому етапі (XVI-поч. XIX) держава організовує мережа державних установ, в тому числі фінансових, і бере на себе частину функцій з поповнення скарбниці: встановлює квоту оподаткування, спостерігає за процесом збору податків, обмежує цей процес більш-менш широкими рамками.

І, нарешті, третій сучасний етап - держава бере в свої руки всі функції встановлення і стягнення податків, і на сьогоднішній день склалася широка практика застосування державою правил оподаткування. регіональні та місцеві органи влади відіграють роль помічників держави, маючи ту чи іншу ступінь самостійності. [1 4, с. 70]

В умовах ринкової економіки будь-яка держава широко використовує податкову політику в якості визначеного регулятора впливу на негативні явища ринку. Податки, як і вся податкова система, є потужним інструментом управління економікою в умовах ринку.

Застосування податків є одним з економічних методів керування і забезпечення взаємозв'язку загальнодержавних інтересів з комерційними інтересами підприємців, форм власності та організаційно-правової форми підприємства.

За допомогою податків визначаються взаємовідносини суб'єктів підприємницької діяльності з державними та місцевими бюджетами, з банками, а також з вищестоящими організаціями. За допомогою податків регулюється зовнішньоекономічна діяльність платників податків, включаючи залучення іноземних інвестицій шляхом надання податкових пільг інвесторам. [14, c.54]

В умовах переходу від адміністративно-директивних методів управління до економічних різко зростають роль і значення податків як регулятора ринкової економіки, заохочення і розвитку пріоритетних галузей народного господарства шляхом надання їм податкових пільг. Держава, що веде в життя грамотну податкову політику, має можливість розвивати наукоємні виробництва і здійснювати ліквідацію збиткових підприємств.

За допомогою податків держава впливає на певні суспільні процеси, виконує контрольні функції, виступає гарантом Конституційного права.

Система оподаткування держави базується на певних принципах, основними з яких є:

 1. Кожна особа зобов'язана сплачувати законно встановлені податки, збори (мита), за якими ця особа визнається платником.

 2. Ні на кого не може бути покладено обов'язок сплачувати податки, збори (мита) та інші внески і платежі.

 3. Оподаткування в Республіці Білорусь грунтується на визнанні загальності та рівності.

 4. Не допускається встановлення податків, зборів (мита) і пільг по їх сплаті, завдають шкоди національної безпеки Республіки Білорусь, її територіальної цілісності, політичної та економічної стабільності.

 5. Допускається встановлення особливих видів мита або диференційованих ставок митних зборів у залежності від країни походження товарів відповідно до податковим кодексом та митним законодавством. [9, c .24]

В даний час діють у Республіці Білорусь податки та інші обов'язкові платежі до бюджету в залежності від виконуваних функцій і джерела сплати, можуть бути об'єднані в 7 укрупнених груп:

1. Податки і відрахування, що сплачуються з виручки від реалізації продукції. А саме:

- Податок на додану вартість;

- Місцеві податки і збори;

- Збір в республіканський фонд підтримки виробників сільськогосподарської продукції, продовольства і аграрної науки;

- Акцизи.

2. Податки на прибуток і доходи. Сюди входить податок на прибуток, податок на дивіденди та прирівняні до них доходи, прибутковий податок з фізичних осіб, податок на доходи іноземних юридичних осіб, які не здійснюють діяльність в Республіці Білорусь через постійне представництво і податок на доходи, отримані в окремих сферах діяльності.

3. Податок на нерухомість.

4. Податки і збори, що сплачуються за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні платників. До них відносяться: податок на придбання автотранспортних засобів, офшорний збір, місцеві податки і збори (цільові збори, податок на рекламу).

5. Податки, збори і відрахування, що відносяться суб'єктами підприємництва на собівартість продукції. До цієї групи відносяться:

- Земельний податок;

- Екологічний податок;

- Плата за проїзд автомобільними дорогами загального користування великовагових і великогабаритних транспортних засобів;

- Плата за розміщення відходів виробництва та споживання в навколишньому середовищі;

- Плата, що стягується за деревину, що відпускається на корені;

6. Спрощена система оподаткування - це єдиний податок для виробників сільськогосподарської продукції, індивідуальних підприємців та інших фізичних осіб спрощена система оподаткування для суб'єктів малого підприємництва.

7. Інші збори. [10, c .58]

Принципи і завдання оподаткування базуються на податковому законодавстві, яке включає в себе: Податковий Кодекс Республіки Білорусь; Декрети, укази і розпорядження Президента Республіки Білорусь, Постанови Уряду Республіки Білорусь, Нормативні правові акти республіканських органів державного управління, органів місцевого управління та самоврядування, що регулюють і містять питання оподаткування.

Економічні відносини в сфері оподаткування, сплати до бюджету зборів, мит регулюються Податковим кодексом, що представляє собою єдиний систематизований звід законів, відповідних Конституції держави.

Податковий кодекс регламентує порядок введення, зміни, скасування республіканських податків, зборів, мит, процедуру встановлення місцевих податків і зборів, визначає права, обов'язки, відповідальність платників податків і податкових органів, об'єкти оподаткування, ставки, пільги, терміни платежів.

Податковий кодекс республіки декларує принципи ефективного, рівного і справедливого оподаткування об'єктів економічної діяльності з урахуванням гранично допустимих норм податкового навантаження. Податки, збори, мита не можуть встановлюватися або різна застосовуватися виходячи з політичних, ідеологічних, етнічних, конфесійних, етичних чи інших подібних критеріїв.

Податковий кодекс не допускає введення податків, зборів, мит або диференціацію їх ставок залежно від форм власності, організаційно-правової форми підприємства, громадянства фізичної особи, місця походження статутного капіталу або майна платника податків. Зазначені обставини не можуть також бути підставою для встановлення податкових пільг.

Податкова система включає в себе безліч елементів, кожному з яких у Податковому кодексі дається чітке та однозначне визначення. До них відносяться: платники податків, об'єкти оподаткування, податкова база, ставки податків, строки сплати, пільги, податкові санкції і ін Податковий кодекс є документом прямої дії. Він закріплює ті положення, якими повинні керуватися всі суб'єкти податкових відносин. Зміни до складу республіканських податків, зборів і мит або в порядок їх обчислення можуть вноситися лише при затвердженні бюджету на наступний фінансовий рік або при внесенні поправок до закону про державний бюджет на поточний рік. Таким чином забезпечується поєднання стабільності податкової системи і гнучкості її реакції на зміни економічної ситуації в республіці.

Крім фіскальних цілей у Податковому кодексі закладаються функції, що регулюють і стимулюють розвиток пріоритетних для держави галузей економіки та окремих виробництв. Таким чином, податковий кодекс виконує роль найважливішого механізму непрямого державного впливу на товаровиробників в інтересах всього суспільства. Він є виразником податкової політики уряду, від обгрунтованості якої багато в чому залежить суспільний прогрес і зростання добробуту. [9, c .73]

Глава 2. Порівняння податкової системи Республіки Білорусь та Російської Федерації

2.1 Двосторонні угоди у сфері оподаткування між Росією і Білоруссю

З 1 січня 2005 року набула чинності Угода між Урядом Республіки Білорусь і Урядом Російської Федерації про принципи стягнення непрямих податків при експорті та імпорті товарів, виконанні робіт, наданні послуг. [20]

При стягненні непрямих податків у світовій податковій практиці застосовуються два принципи: за місцем споживання (країні призначення) і за місцем виробництва (країну походження). Принцип стягнення непрямих податків по країні призначення найбільш точно відповідає суті даних платежів, так як вони за своєю природою носять споживчий характер, тобто сплачуються покупцем у процесі споживання товарів, робіт, послуг. Угодою встановлюється стягування непрямих податків (податку на додану вартість і акцизів) в торгівлі між країнами за принципом країни призначення. Особливістю застосування цього принципу між Білоруссю та Росією є те, що між нашими країнами відсутня митний контроль та митне оформлення при переміщенні товарів, що зажадало розробки та прийняття Положення про порядок справляння непрямих податків і механізм контролю за їх сплатою при переміщенні товарів між Білоруссю та Росією, які є невід'ємною частиною угоди.

Положенням передбачається: стягування непрямих податків покладається на податкові органи (за винятком акцизів по товарах, по яких відповідно до законодавства акцизи стягуються митними органами); сплата непрямих податків при імпорті здійснюється не пізніше 20-го числа місяця, наступного за місяцем прийняття на облік ввезених товарів; застосування нульової ставки ПДВ та звільнення від сплати акцизів при експорті товарів за умови підтвердження факту сплати непрямих податків при імпорті, тобто покупець (інша особа, яка ввозить товар), сплативши непрямі податки за ввезених товарів, забезпечує застосування нульової ставки ПДВ (звільнення від акцизів) продавцю (постачальнику).

Порядок застосування непрямих податків при імпорті товарів передбачає зобов'язання платника податків подати до податкових органів (до 20-го числа місяця, наступного за місяцем постановки на облік ввезених товарів): податкову декларацію; заяву про ввезення товару в трьох примірниках, що містить певні відомості, необхідні для розрахунку податкової бази та сплати податків. Перший примірник заяви залишається в податковому органі, другий і третій повертаються платнику податку з відмітками податкового органу. Третій примірник направляється постачальнику товару; виписку банку (копію), що підтверджує фактичну сплату непрямих податків за ввезених товарів; договір (копію), на підставі якого товар ввозиться; транспортні документи, що підтверджують переміщення товарів; платники податків Білорусі - рахунки-фактури російських платників податків з відміткою податкового органу Росії; російські платники податків - товаросупровідні документи білоруських платників податків. [20]

Непрямі податки не сплачуються при ввезенні товарів, що перевозяться через території держав транзитом, товарів, що ввозяться для переробки з подальшим вивезенням (на "давальницьких умовах"), а також товарів, що не підлягають оподаткуванню при ввезенні на митну територію держав.

При експорті товарів для застосування нульової ставки або звільнення від сплати акцизів платник податку подає до податкових органів (протягом 90 днів з дати відвантаження (передачі) товарів): податкову декларацію, договір (копію), на підставі якого реалізується товар; виписку банку (копію) , що підтверджує фактичне отримання виручки від покупця зазначеного товару на рахунок платника податків; третій примірник заяви про ввезення експортованого товару з відміткою податкового органу, що підтверджує сплату непрямих податків у повному обсязі; копії транспортних (товаросупровідних) документів про перевезення експортованого товару; інші документи, передбачені національними законодавствами . Якщо такі документи не представлені, то суми непрямих податків підлягають сплаті до бюджету за той податковий період, на який припадає день відвантаження (передачі) товарів, з використанням права на відрахування сум податку на додану вартість, сплачених постачальникам за придбані (прийняті на облік) товари , використані для виробництва та (або) реалізації товарів у порядку, встановленому національними законодавствами.

Для прискорення процесу передачі інформації передбачений обмін даними в електронному вигляді. Податкові органи двох наших держав по спеціальних каналах зв'язку будуть передавати інформацію про суми сплачених непрямих податків на основі заповненої заяви. Надходження такої інформації буде підставою для застосування нульової ставки ПДВ (звільнення від акцизів) експортером, не чекаючи наявності третього (паперового) примірники заяви. [20]

Реалізація Угоди дозволила перейти на принцип країни призначення між Білоруссю та Росією, в результаті чого встановлено єдиний режим оподаткування непрямими податками з усіма державами; в умовах відсутності митного контролю здійснюється сплата непрямих податків до податкових органів; сплата податків проводиться не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем постановки на облік ввезеного товару; застосовується нульова ставка ПДВ (звільнення від сплати акцизів) при поданні до податкового органу відповідних документів протягом 60 днів з дати відвантаження товарів.

При відсутності митного оформлення товарів "чистота" у сплаті непрямих податків та застосування нульової ставки ПДВ (звільнення від акцизів) повинна бути забезпечена сумлінними взаєминами партнерів по угоді. В іншому випадку, не сплативши податки з імпорту, можна позбавити свого партнера відшкодування ПДВ за нульовою ставкою або звільнення від акцизів, і навпаки. Отже, порядність контрагентів гарантує відсутність претензій з боку податкових органів і ефективну зовнішньоторговельну діяльність. [20]

2.2 Порівняльна характеристика принципів оподаткування в Російській Федерації та в республіці Білорусь

У Республіці Білорусь порядок обчислення і сплати податку на додану вартість регулюється Законом «Про податок на додану вартість» (у редакції Закону від 16 листопада 1999 р. № 324-З) та іншими правовими актами - декретами, указами Президента, постановами Ради Міністрів, а також методичними вказівками «Про порядок обчислення і сплати податку на додану вартість», затвердженими наказом Державного податкового комітету від 13 грудня 1999 р. № 310, а в Російській Федерації - головою двадцять перший частини другої Податкового кодексу. [11]

Платники ПДВ

Склад платників податку на додану вартість в обох державах практично ідентичний, за винятком того, що в Російській Федерації передбачено, що організації та індивідуальні підприємці мають право на звільнення від виконання обов'язків платника податків, пов'язаних з обчисленням і сплатою податку, якщо за три попередніх послідовних календарних місяці сума виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) цих організацій або індивідуальних підприємців без урахування податку та податку з продажу не перевищила в сукупності 1 млн. руб. У Республіці Білорусь мають право на звільнення від оподаткування лише індивідуальні підприємці, якщо їх виручка від реалізації товарів (робіт, послуг) за попередній місяць не перевищила 3000 мінімальних заробітних плат. [15]

Об'єкт оподаткування

У Російській Федерації, як і в Республіці Білорусь, об'єктом оподаткування визнається реалізація товарів (робіт, послуг) на території держави, в тому числі використання товарів (робіт, послуг) для невиробничих цілей, обмін товарів (робіт, послуг), їх безоплатна передача, натуральна оплата працівників. Об'єктом оподаткування в обох державах є ввезення товарів на їх митну територію. Крім того, в Республіці Білорусь об'єктом оподаткування визнаються обороти по реалізації товарів (робіт, послуг) у Російську Федерацію, Грузію і Туркменістан. У Російській Федерації обороти з реалізації товарів (робіт, послуг) до держав - учасниць СНД також є об'єктом оподаткування. Ввезення товарів, що походять з території цих держав, в Російській Федерації ПДВ не обкладається. Дане положення застосовується і в Республіці Білорусь з товарів, ввезених і походять із території Російської Федерації, Грузії та Туркменістану.

З метою визначення реалізації на території Республіки Білорусь і Російської Федерації робіт і послуг проводиться визначення місця їх реалізації, порядок встановлення якого як Республіці Білорусь, так і в Російській Федерації однаковий. [12]

Звільнення від ПДВ

Як в Російській Федерації, так і в Республіці Білорусь від оподаткування звільняються обороти з реалізації на території цих держав:

1. лікарських засобів, а також медичної техніки, приладів і обладнання, виробів медичного (ветеринарного) призначення. Але в Російській Федерації звільнення даних товарів проводиться на підставі переліку цих товарів, затвердженого Урядом. Крім того, в Республіці Білорусь обороти з реалізації цих товарів у Російську Федерацію також звільняються від оподаткування;

2. медичних (ветеринарних) послуг, що надаються підприємствами, що мають статус медичних (ветеринарних) установ, лікарями і ветеринарами, що мають спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення приватної медичної або ветеринарної практики, за винятком косметологічних послуг нелікарняного характеру. У Російській Федерації обороти з реалізації ветеринарних і санітарно-епідеміологічних послуг не звільняються від оподаткування, за винятком цих послуг, що фінансуються з бюджету;

3. послуг з догляду за хворими, інвалідами та людьми похилого віку. У Російській Федерації звільняються ці послуги, що надаються державними та муніципальними закладами соціального захисту особам, необхідність догляду за якими підтверджена відповідними висновками органів охорони здоров'я та органів соціального захисту населення;

4. послуг з утримання дітей у дошкільних установах, навчанню дітей і підлітків у гуртках, секціях та студіях, музичних та спортивних школах;

5. продуктів харчування, вироблених студентськими і шкільними їдальнями, столовими інших навчальних закладів, дитячих дошкільних установ, закладів охорони здоров'я. [5] У Російській Федерації також звільняються обороти з реалізації продуктів харчування, безпосередньо вироблених організаціями громадського харчування і реалізованих ними зазначеним столових. Також в Російській Федерації дані положення застосовуються щодо студентських і шкільних їдалень, їдалень інших навчальних закладів, їдалень медичних організацій тільки у разі повного або часткового фінансування цих установ з бюджету або з коштів фонду обов'язкового медичного страхування;

6. послуг у сфері освіти, пов'язаних з навчальним, навчально-виробничим та виховним процесом, що надаються підприємством, акредитованим (атестованим) у загальновстановленому порядку як навчального закладу системи освіти;

7. послуг у сфері культури і мистецтва (у тому числі реалізація квитків і абонементів на театрально-видовищні, культурно - просвітницькі заходи) за переліком таких послуг, який визначається Радою Міністрів Республіки Білорусь. У Російській Федерації перелік даних послуг викладено в Податковому кодексі;

8. ритуальних послуг, що надаються похоронним бюро, кладовищем або крематорієм, послуг з виготовлення надгробних пам'ятників, огорож та інших ритуальних предметів, пов'язаних з похованням. У Російській Федерації реалізація похоронних засобів звільняється за переліком, затвердженим Урядом;

9. релігійної літератури і (або) предметів релігійного призначення (крім підакцизних), а також послуг з організації та проведення релігійних обрядів, церемоній, молитовних зборів або інших культових дій;

10. за номінальною ціною поштових марок (за винятком колекційних), маркованих листівок та конвертів, акцизних марок, марок мит і зборів;

11. житлово-комунальних та експлуатаційних послуг (включаючи плату за користування (технічне обслуговування) житловими приміщеннями), які надають населенню;

12. робіт з будівництва та ремонту об'єктів житлового фонду.

У Російській Федерації звільняються тільки обороти з реалізації робіт, які виконуються в період реалізації цільових соціально-економічних програм (проектів) житлового будівництва для військовослужбовців в рамках реалізації зазначених програм (проектів);

13. робіт з будівництва, реконструкції та реставрації культових будівель релігійних організацій (об'єднань), а також з реконструкції та реставрації історико-культурних цінностей, внесених до Державного список історико-культурних цінностей Республіки Білорусь. У Російській Федерації дане звільнення вводиться з 1 січня 2002 р.;

14. послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом (крім таксі), а також річковим, залізничним та автомобільним транспортом приміського сполучення;

15. виробів народних промислів (ремесел) визнаного художнього гідності (крім підакцизних), зразки яких прийняті в порядку, встановленому Радою Міністрів Республіки Білорусь (Урядом Російської Федерації);

16. товарів (робіт, послуг) власного виробництва (за винятком підакцизних товарів, брокерських та інших посередницьких послуг): підприємствами, в яких чисельність інвалідів становить не менше 50 відсотків від облікової чисельності промислово-виробничого персоналу в середньому за період. У Російській Федерації передбачено обмеження з огляду на те, що частка фонду оплати праці інвалідів у фонді оплати праці в цілому по підприємству повинна становити не менше 25 відсотків; лікувально-виробничими майстернями протитуберкульозних, психіатричних (психоневрологічних) установ;

17. дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що здаються в Державний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а також концентратів та інших промислових продуктів, брухту і відходів, що містять дорогоцінні і кольорові метали і здаються в головні організації зі збору та переробки дорогоцінних металів для подальшої переробки та аффінірованія. У Російській Федерації ці обороти оподатковуються за нульовою ставкою;

18. товарів у магазинах безмитної торгівлі в зоні митного контролю;

19. цінних паперів і фінансових інструментів термінового ринку (форвардних і ф'ючерсних контрактів, опціонів та інших аналогічних фінансових інструментів строкового ринку);

20. лотерейних білетів по лотереям;

21. банками та небанківськими фінансовими організаціями операцій з:

- Надання кредитів (позик), кредитних гарантій чи інших видів забезпечення кредитно-грошових операцій, включаючи управління кредитами та кредитними гарантіями, якщо таке управління здійснюється особами, які надали ці кредити;

- Здійсненню банківського обслуговування клієнтів, у тому числі щодо здійснення операцій, пов'язаних з веденням розрахункових (поточних), депозитних чи інших рахунків, а також по здійсненню операцій, безпосередньо пов'язаних з грошовими переказами, перерахуваннями або дорученнями, борговими зобов'язаннями, чеками або іншими звертаються платіжними засобами;

- Поводження валюти або іноземної валюти, якщо такі операції не здійснюються з метою нумізматики, не пов'язані з реалізацією валюти Національному (Центрального) банку або банку іншої держави изготовившим її підприємством та не є предметом послуг із зберігання, перевезення або інкасації валюти;

- Залученню (і (або) управлінню) грошових коштів, цінних паперів (їх похідних), майна підприємств та фізичних осіб з метою їх подальшого розміщення для отримання доходу, якщо це не пов'язано з формуванням (поповненням) статутного фонду;

- Здійсненню прав вимоги за кредитними договорами на підставі договорів цесії (уступки вимоги);

22. послуг, безпосередньо пов'язаних з азартною грою на підприємствах, що займаються гральним бізнесом;

23. товарів (робіт, послуг), що виготовляються (виконуються, надаються) підприємствами виправно-трудових установ і лікувально-трудових профілакторіїв системи Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь. У Російській Федерації звільняється від оподаткування лише внутрішньосистемних реалізація (передача, виконання, надання для власних потреб) організаціями та установами кримінально-виконавчої системи вироблених ними товарів (виконаних робіт, наданих послуг);

24. послуг адвокатів та юридичних консультацій по наданню юридичної допомоги населенню;

25. науково-дослідних, дослідно-конструкторських, дослідно-технологічних робіт, зареєстрованих в державному реєстрі в порядку, встановленому Радою Міністрів Республіки Білорусь. У Російській Федерації звільняється від оподаткування виконання науково - дослідних і дослідно-конструкторських робіт за рахунок коштів бюджетів, а також коштів Російського фонду фундаментальних досліджень, Російського фонду технологічного розвитку та утворюваних для цих цілей відповідно до законодавства Російської Федерації позабюджетних фондів міністерств, відомств, асоціацій ; виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт установами освіти і науки на основі господарських договорів;

26. послуг зі страхування, співстрахування і перестрахування;

27. індивідуальними підприємцями та організаціями книжкової продукції, пов'язаної з освітою, наукою та культурою, а також роботи і послуги з її виданню, виробництва та розповсюдження. У Республіці Білорусь дані обороти звільняються до 1 січня 2002 р.;

28. товарів (робіт, послуг) для офіційного користування іноземними дипломатичними та прирівняними до них представництвами чи для особистого користування дипломатичного і (або) адміністративно-технічного персоналу цих представництв (включаючи проживають разом з ними членів їх сімей). У Російській Федерації дані обороти оподатковуються за нульовою ставкою;

29. сум, отриманих уповноваженими органами за здійснювані дії при наданні організаціям та фізичним особам певних прав (державне мито, всі види ліцензійних, реєстраційних, патентних мит і зборів, а також мита і збори, що стягуються державними органами, в тому числі органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами). [3]

Обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), що звільняються від ПДВ тільки в Республіці Білорусь:

1. платних послуг (робіт), які надають (виконуваних) підрозділами Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь і об'єднанням «Охорона» при Міністерстві внутрішніх справ Республіки Білорусь;

2. часток (у тому числі акцій) держави на підприємствах;

3. послуг за переліком, який визначається Радою Міністрів Республіки Білорусь, які надають підприємствам, що здійснюють господарську діяльність з виробництва продукції рослинництва, тваринництва, рибництва і бджільництва, спеціалізованими механізованими загонами, створеними у встановленому порядку;

4. платних послуг, що надаються підрозділами Головного управління воєнізованої пожежної служби Міністерства з надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь;

5. послуг зв'язку, що надаються населенню, а також послуг населенню з доставки газет і журналів з ​​передплати. [3]

Обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), що звільняються від ПДВ тільки в Російській Федерації:

1. послуг із зберігання, комплектування та використання архівів, що надаються архівними установами та організаціями;

2. монет з дорогоцінних металів (за винятком колекційних монет), що є валютою Російської Федерації або валютою іноземних держав;

3. послуг, що надаються без стягнення додаткової плати, з ремонту й технічному обслуговуванню товарів та побутових приладів, у тому числі медичних товарів, у період гарантійного строку їх експлуатації, включаючи вартість запасних частин для них і деталей до них;

4. товарів (робіт, послуг), за винятком підакцизних товарів та підакцизного мінерального сировини, що реалізуються (виконаних, наданих) в рамках надання безоплатної допомоги (сприяння) Російської Федерації відповідно до Федерального Закону від 4 травня 1999 р. № 95-ФЗ «Про безоплатну допомоги (сприяння) Російської Федерації та внесення змін і доповнень до окремих законодавчих актів Російської Федерації про податки і про встановлення пільг по платежах в державні позабюджетні фонди в зв'язку із здійсненням безоплатної допомоги (сприяння) Російської Федерації »;

5. послуг, що надаються безпосередньо в аеропортах Російської Федерації і повітряному просторі Російської Федерації з обслуговування повітряних суден, включаючи аеронавігаційне обслуговування;

6. робіт (послуг) з обслуговування морських суден і суден внутрішнього плавання (лоцманська проводка, всі види портових зборів, послуги суден портового флоту, ремонтні та інші роботи (послуги);

7. проведення робіт (надання послуг) з гасіння лісових пожеж. [4]

Податкова база

Податкова база для обчислення ПДВ як в Республіці Білорусь, так і в Російській Федерації визначається як вартість товарів (робіт, послуг), обчислена виходячи з цін з урахуванням акцизів (для підакцизних товарів та підакцизного мінерального сировини) і без включення до них податку.

У Республіці Білорусь існує особливість у визначенні податкової бази при реалізації товарів (робіт, послуг) за регульованими роздрібними цінами (тарифами), що обчислюється як різниця між ціною реалізації і ціною придбання цих товарів (робіт, послуг).

Іншим чином, ніж в Республіці Білорусь, в Російській Федерації визначається податкова база при реалізації майна, враховується з сплаченим податком на додану вартість, а також при реалізації сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, закупленої у фізичних осіб.

Так, податкова база при реалізації майна, що підлягає обліку за вартістю з урахуванням сплаченого податку, визначається як різниця між ціною реалізованого майна з урахуванням податку, акцизів (для підакцизних товарів та підакцизного мінерального сировини) і без включення до неї податку з продажів і вартістю майна, що реалізується (залишковою вартістю з урахуванням переоцінок).

При реалізації сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, закупленої у фізичних осіб (що не є платниками податків), за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України (за винятком підакцизних товарів), податкова база визначається як різниця між ціною з урахуванням податку і без включення до неї податку з продажів і ціною придбання вказаної продукції.

Також податкова база в Російській Федерації визначається з урахуванням сум авансових чи інших платежів, отриманих в рахунок майбутніх поставок товарів, виконання робіт або надання послуг.

Однаковим чином в Російській Федерації та в Республіці Білорусь проводиться визначення податкової бази при реалізації послуг з виробництва товарів з давальницької сировини (матеріалів), а також при наданні послуг з реалізації (придбання) товарів на підставі договорів комісії, доручення та інших аналогічних договорів.

Ставки ПДВ

У Російській Федерації, як і в Республіці Білорусь, застосовуються ставки податку у розмірі 0 відсотків, 10 відсотків, 18 відсотків, а також 24 відсотки.

Ставка у розмірі 0 відсотків.

Нульова ставка як у Республіці Білорусь, так і в Російській Федерації застосовується при реалізації товарів, що експортуються (в Російській Федерації за винятком нафти, включаючи стабільний газовий конденсат, природного газу, що експортуються на території держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав) за умови подання документів, що підтверджують експорт товарів. (Термін подання даних документів: у Республіці Білорусь - 60 днів, в Російській Федерації - 180 днів.)

Нульова ставка також застосовується в Республіці Білорусь і в Російській Федерації за оборотами з реалізації робіт (послуг) з супроводу, навантаженні і перевантаження експортованих за межі територій товарів, що експортуються транспортних послуг, послуг з виробництва товарів з давальницької сировини (матеріалів), робіт (послуг) , безпосередньо пов'язаних з транспортуванням через митну територію товарів, що переміщуються транзитом.

У Російській Федерації застосування нульової ставки по послугах з давальницької сировини (матеріалів) проводиться з переробки товарів, поміщених під митні режими переробки товарів на митній території та під митним контролем.

При цьому в Республіці Білорусь товари (роботи, послуги), що експортуються до Російської Федерації, Грузії, Туркменістану, не обкладаються за нульовою ставкою.

У Російській Федерації оподаткування за нульовою ставкою також проводиться при реалізації:

1. робіт (послуг), виконуваних (надаються) безпосередньо в космічному просторі, а також комплексу підготовчих наземних робіт (послуг), технологічно обумовленого і нерозривно пов'язаного з виконанням робіт (наданням послуг) безпосередньо в космічному просторі;

2. дорогоцінних металів платниками податків, які здійснюють їх видобуток або виробництво з брухту і відходів, що містять дорогоцінні метали, Державному фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння Російської Федерації, Центральному банку Російської Федерації, банкам;

3. товарів (робіт, послуг) для офіційного користування іноземними дипломатичними та прирівняними до них представництвами чи для особистого користування дипломатичного або адміністративно-технічного персоналу цих представництв, включаючи проживають разом з ними членів їх сімей. [4]

Ставка у розмірі 10 відсотків.

Ставка у розмірі 10 відсотків застосовується як в Республіці Білорусь, так і в Російській Федерації при реалізації продовольчих товарів і товарів для дітей за відповідними переліками (у Республіці Білорусь дані переліки затверджуються Радою Міністрів, в Російській Федерації дані переліки викладені в Податковому кодексі).

Переліки продовольчих товарів практично ідентичні в обох державах, за винятком того, що в Республіці Білорусь за ставкою 10 відсотків оподатковуються:

 • худоба та птиця у живій вазі і овочі - тільки що ввозяться на митну територію Республіки Білорусь;

 • тільки зроблені на території Республіки Білорусь: молоко і молокопродукти, яйця і яйцепродукти, маргарин, сіль, хліб і хлібобулочні вироби, борошно пшеничне або пшенично-житнє.

Тільки в Республіці Білорусь включені до переліку продовольчих товарів:

 • кондитерські вироби з цукру, крім ввозяться на митну територію Республіки Білорусь; морські водорості і капуста; плодоовочеві консерви, крім ввозяться на митну територію Республіки Білорусь; соки фруктові, овочеві (крім виноградного сусла), мед натуральний.

Також практично ідентичні за багатьма позиціями переліки товарів для дітей.

Тільки в Російській Федерації в даний перелік включені:

 • матраци дитячі; коляски.

Тільки в Республіці Білорусь в даний перелік включені:

 • шкільні ранці, сумки для учнів, дитячі сумки, учнівські портфелі, рюкзаки для учнів та аналогічні вироби для дітей; ванни дитячі з пластмаси; велосипеди дитячі; санки дитячі.

Також тільки в Республіці Білорусь застосовується ставка у розмірі 10 відсотків:

 • при реалізації підприємствами та індивідуальними підприємцями продукції рослинництва (за винятком квітів, декоративних рослин), тваринництва (за винятком хутрового звірівництва), рибництва і бджільництва;

 • при реалізації підприємствами-виробниками товарів (робіт, послуг), вироблених із застосуванням нових і високих технологій, з переліку, визначеного Радою Міністрів;

 • при реалізації населенню послуг з виготовлення та ремонту одягу і взуття, ремонту годинників, складної побутової техніки та радіоелектронної апаратури, послуг перукарень, лазень, пралень і хімчисток.

Оподаткування за ставкою 18 відсотків проводиться у випадках, не зазначених вище. [13]

Терміни сплати ПДВ до бюджету

У Республіці Білорусь, якщо сума податку, що підлягає сплаті за підсумками попереднього податкового періоду (рядок 21 податкової декларації (розрахунку), склала від 3000 до 5000 (включно) мінімальних заробітних плат, встановлених законодавством Республіки Білорусь, податок за поточний податковий період сплачується шляхом внесення авансових платежів щодекадно у розмірі однієї третини суми податку, сплаченої за підсумками попереднього податкового періоду, в такі строки:

1) не пізніше 10-го числа поточного місяця - за першу декаду місяця;

2) не пізніше 20-го числа поточного місяця - за другу декаду місяця;

3) не пізніше останнього дня поточного місяця - за решту днів поточного місяця.

Якщо сума податку, що підлягає сплаті за підсумками попереднього податкового періоду (рядок 21 податкової декларації (розрахунку), становить понад 5000 мінімальних заробітних плат, встановлених законодавством Республіки Білорусь, податок за поточний податковий період сплачується шляхом внесення авансових платежів у розмірі однієї шостої суми податку, сплаченої за підсумками попереднього податкового періоду, в такі строки:

1) не пізніше 5-го числа поточного місяця;

2) не пізніше 10-го числа поточного місяця;

3) не пізніше 15-го числа поточного місяця;

4) не пізніше 20-го числа поточного місяця;

5) не пізніше 25-го числа поточного місяця;

6) не пізніше останнього дня поточного місяця.

Для визначення суми податку для сплати авансових платежів приймається сума податку, обчислена із застосуванням лишків за підсумками попереднього податкового періоду.

Суми податку, що підлягають доплаті за результатами перерахунку, і суми податку, що сплачуються один раз за звітний податковий період, вносяться до бюджету не пізніше 22-го числа місяця, наступного за минулим податковим періодом.

У Російській Федерації сплата податку проводиться за підсумками кожного податкового періоду виходячи з фактичної реалізації (передачі) товарів (виконання, в тому числі для власних потреб, робіт, надання, у тому числі для власних потреб, послуг) за минулий податковий період не пізніше 20 - го числа місяця, наступного за минулим податковим періодом.

Як у Республіці Білорусь, так і в Російській Федерації платники податків (податкові агенти) зобов'язані подати до податкових органів за місцем свого обліку відповідну податкову декларацію в строк не пізніше 20-го числа місяця, наступного за минулим податковим періодом. При цьому в Російській Федерації видається окрема декларація щодо оборотів від реалізації товарів (робіт, послуг), оподатковуваних за нульовою ставкою. [13]

2.3 Особливості механізму оподаткування двох країн

Об'єднання в єдиний Союз Російської Федерації та Республіки Білорусь неминуче передбачає уніфікацію законодавств двох держав, у тому числі й уніфікацію податкового законодавства.

Існуюча система нормативних правових актів Російської Федерації надзвичайно складна. Розмежування повноважень федеральних органів державної влади та органів влади суб'єктів Федерації закладено в Конституції РФ, і там же закладені основні принципи співвідношення федеральних законів і підзаконних актів із законами та підзаконними актами суб'єктів Федерації. [1 0, c. 50]

Єдиним нормативним правовим актом, що встановлює загальні принципи оподаткування і зборів в Російській Федерації, а також систему податків, що стягуються у федеральний бюджет, є Податковий кодекс. Будь-які зміни системи федеральних податків і зборів повинні відбуватися шляхом внесення змін і доповнень до Податкового кодексу Російської Федерації. Даний документ в системі актів податкового законодавства має вищу юридичну силу. Інші нормативні правові акти про податки і збори приймаються у відповідності з Податковим кодексом і не можуть йому суперечити.

Даний документ встановлює трирівневу систему податків і зборів, що включає федеральні, регіональні і місцеві податки і збори. Слід зазначити, що Податковий кодекс РФ містить вичерпні переліки федеральних, регіональних і місцевих податків і зборів. Тим самим він цілком логічно накладає обмеження на можливу активність регіональних і місцевих законодавчих органів у галузі встановлення податків, кодексом не передбачених (таблиця 2.1). [4]

Нормативні акти органів виконавчої влади не включаються до складу податкового законодавства - вони не можуть змінювати або доповнювати законодавство про податки і збори.

Таблиця 2.1 - Податки Російської Федерації

Федеральні податки

Регіональні податки

Місцеві податки

-Податок на додану вартість;

- Акцизи на окремі види товарів (послуг) та окремі види мінеральної сировини;

- Податок на прибуток (дохід) організацій;

- Податок на доходи від капіталу;

- Прибутковий податок з фізичних осіб;

- Внески до державних соціальних позабюджетних фондів;

- Державне мито;

- Мито і митні збори;

- Податок на користування надрами;

- Податок на відтворення мінерально-сировинної бази;

- Податок на додатковий прибуток від видобутку вуглеводнів;

- Збір за право користування об'єктами тваринного світу і водними біологічними ресурсами;

-Лісовий податок;

Водний податок;

-Екологічний податок;

- Федеральні ліцензійні збори.

- Податок на майно організацій;

- Податок на нерухомість;

-Дорожній податок;

-Транспортний податок;

- Податок з продажів;

- Податок на гральний бізнес;

- Регіональні ліцензійні збори.

-Земельний податок;

-Податок на майно фізичних осіб;

- Податок на рекламу;

- Податок на успадкування або дарування;

-Місцеві ліцензійні збори.

Російське законодавство встановлює такі загальні принципи щодо податкових пільг:

 1. Не допускається встановлювати податкові пільги залежно від форми власності, громадянства фізичних осіб або місця походження капіталу.

 2. Дана правова норма спрямована на забезпечення гарантованого Конституцією РФ рівності форм власності. Вона також зрівнює в правах російських і зарубіжних інвесторів щодо отримання податкових пільг.

 3. Норми законодавства про податки і збори, що визначають підстави, порядок і умови застосування пільг з податків і зборів, не можуть носити індивідуального характеру.

 4. Ця правова норма дуже важлива. Вона спрямована на створення рівних умов для всіх платників податків і з закладеної в неї ідеї повинна перешкоджати штучного створення «індивідуально полегшених» умов господарювання для конкретних платників податків.

 5. Платник податків має право відмовитися від використання пільги або призупинити її використання на один або кілька податкових періодів, якщо інше не передбачено Податковим кодексом.

 6. Законодавчі (представницькі) органи суб'єктів Російської Федерації вправі передбачати податкові пільги та підстави для їх використання платником податку при встановленні регіональних податків.

 7. Представницькі органи місцевого самоврядування мають право передбачати податкові пільги та підстави для їх використання платником податку при встановленні місцевих податків.

 8. Пільги по податках можуть бути надані тільки і виключно актами податкового законодавства. [12]

  На практиці це означає, що податкові пільги не можуть бути надані, наприклад, законодавством про іноземні інвестиції.

  Крім податкових пільг Податковий кодекс передбачає можливість введення на території РФ спеціальних податкових режимів. Як правило, спеціальний податковий режим передбачає і специфічні податкові пільги.

  До спеціальним податковим режимів належать:

  • спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва;

  • система оподаткування у вільних економічних зонах;

  • система оподаткування в закритих адміністративно-територіальних утвореннях;

  • система оподаткування при виконанні договорів концесії та угод про розподіл продукції.

  Роль Податкового кодексу в Республіці Білорусь частково виконує Закон «Про податки і збори, які стягуються до бюджету Республіки Білорусь» від 20 грудня 1991 р. № 1323-ХII з наступними численними змінами та доповненнями. [5]

  Оскільки Республіка Білорусь є унітарною державою, то в країні існує дворівнева система податків і зборів: загальнодержавні та місцеві податки, збори і мита.

  На відміну від Податкового кодексу РФ, що містить вичерпний перелік податків і зборів, що підлягають сплаті до федерального, регіональний і місцеві бюджети, в Республіці Білорусь наведеним вище переліком обов'язкові платежі до бюджету не вичерпуються.

  Закон встановлює, що «Крім податків і зборів, передбачених цим законом, до бюджету Республіки Білорусь надходять встановлені законодавством неподаткові платежі». Застосування цієї норми на практиці - введення рентного та офшорного зборів.

  У ст. 4 названого закону формулюються основні принципи державної політики щодо надання пільг зі сплати податків: «Пільги з податків і зборів встановлюються Президентом Республіки Білорусь та законами Республіки Білорусь.

  Індивідуальні пільги з податків і зборів юридичним і фізичним особам Республіки Білорусь надаються Президентом Республіки Білорусь.

  Місцеві Ради депутатів або за їх дорученням місцеві виконавчі і розпорядчі органи мають право у порядку, встановленому актами Президента Республіки Білорусь та законами Республіки Білорусь, надавати юридичним і фізичним особам Республіки Білорусь пільги з податків і зборів, повністю сплачуються до місцевих бюджетів, за винятком податків на доходи і прибуток, податку на додану вартість, акцизів ».

  Таблиця 2.2 - Державна політика по відношенню до надання пільг в Російській Федерації та Республіці Білорусь.

  Основні положення

  Російська Федерація

  Республіка Білорусь

  1. Правовий акт, що містить вичерпний перелік податків і зборів

  Податковий кодекс Російської Федерації

  Відсутній

  1. Органи, які мають право встановлювати податкові пільги

  Законодавчі органи Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і місцеві законодавчі органи

  Національні збори Республіки Білорусь, Президент Республіки Білорусь, виконавчі органи місцевої влади

  1. Можливість надання пільг залежно від форми власності, громадянства фізичних осіб, місця походження капіталу

  Відсутній

  Є (правом надання володіють Національні збори і Президент Республіки Білорусь

  4) Можливість отримання індивідуальних пільг

  Відсутній

  Є (правом надання пільг має Президент Республіки Білорусь).

  Існують принципові розбіжності у державній політиці по відношенню до надання пільг зі сплати податків і зборів у Росії та Республіці Білорусь (таблиця 2.2). [1 9]

  Пріоритет у встановленні податкових пільг в нашій країні відданий чолі виконавчої влади, тоді як у Росії органи виконавчої влади беруть мінімальну участь у прийнятті нормативних правових актів податкового законодавства.

  На відміну від Російської Федерації в Республіці Білорусь можливе отримання пільг по сплаті податків на підставі форми власності (де-факто) або країни походження капіталу (де-юре). Так, підприємства з іноземними інвестиціями мають пільги по сплаті податку на прибуток. Тим самим іноземні інвестори отримують певні переваги при здійсненні господарської діяльності в порівнянні з вітчизняними.

  Коло осіб, які отримують пільги зі сплати податків і зборів, розширюється за рахунок ряду актів законодавства. [16]

  Глава 3. Удосконалення податкової системи Республіки Білорусь

  Податкова система Білорусі за останні дванадцять років суттєво змінилася. Тим не менш, за своїми основними характеристиками вона значно відрізняється від застосовуваної в економічно розвинених країнах.

  Ці відмінності носять як системний, так і методологічний характер. До системних, зокрема, можна віднести:

  1. Кількість вживаних в Білорусі податків, зборів, різних відрахувань і платежів, які мають податковий характер, більш ніж в 3 рази перевищує стандартний мінімум, який вважається оптимальним. Це призводить до надмірного податкового тиску на реальний сектор економіки, інвестиції і експорт. Крім того, зберігаються такі "шкідливі" податки, які стягуються безпосередньо з виручки надають найсильніше що спотворює, на економіку. Передбачаючи багаторазове оподаткування одних і тих же елементів вартості товарів і послуг, так називані оборотні податки до того ж не враховують наявності у підприємств реального прибутку, необгрунтовано завищують ціни і зменшують конкурентоспроможність продукції на внутрішньому і зовнішніх ринках.

  Практично всі країни, включаючи Росію, давно відмовилися від таких податків. Наявність у Білорусі обігових податків і платежів (до них, зокрема, відносяться відрахування в республіканський фонд підтримки виробників сільгосппродукції (ставка 2%); є однією з причин зниження рентабельності і збільшення числа збиткових підприємств, скупчення залишків готової продукції на складах, скорочення експорту з через цінову неконкурентоспроможності білоруських товарів. [2]

  Крім цих платежів зайве податковий тиск створюють і відрахування в інноваційні фонди, сфера використання яких постійно розширюється і ставки коливаються від 3 до 30%, а також численні і високі податки на фонд заробітної плати і дрібні спеціальні збори в окремих галузях (наприклад, відрахування до фонду будівельної науки). Як правило, в сусідніх країнах таких зборів і відрахувань немає. Вимагає серйозного впорядкування і скорочення і застосовувана система реєстраційних і ліцензійних зборів. І за кількістю, і за розмірами в інших країнах ці збори зазвичай менше.

  Істотні проблеми для цінової конкурентоспроможності, створює і такий місцевий збір, як податок з продажу в роздрібній торговельній мережі, який зараз отримав фактично універсальний характер. В економічно розвинених країнах одночасне застосування двох універсальних (тобто охоплюють всі товари і послуги) податків з обороту, тим більше з високими ставками, ніколи не практикується. [7]

  2. Другим важливим системним відмінністю є суттєві розбіжності в податковій структурі. Якщо в економічно розвинених країнах основна частка доходів бюджету (від 50 до 70%) припадає на прямі податки (індивідуальний прибутковий податок, податок на прибуток корпорацій, внески на соціальне страхування та майнові податки), то в Республіці Білорусь, як і в інших країнах з перехідною економікою, основну частку доходів бюджету (60-65%) складають непрямі податки (ПДВ, акцизи, оборотні податки, податок з продажу і т.д.), тобто податки на споживання, багато з яких мають найбільш сильний вплив, що спотворює тиск на виробництво і інвестиції.

  Враховуючи способи і можливості перекладання податків, не можна вважати прямі податки більш ефективними або корисними для економіки, ніж непрямі. Тим не менш, прямі податки дозволяють згладжувати коливання економічної кон'юнктури без внесення змін до податкового законодавства. Їх висока частка в податковій структурі як раз і робить податкові системи економічно розвинених країн високоеластічним і більш нейтральними по відношенню до економіки. [7]

  Крім того, застосовуються у цих системах моделі непрямих податків (а це тільки ПДВ або ідентичний йому податок з роздрібних продажів у США і акцизи) також побудовані таким чином, щоб не заважати, а сприяти зростанню виробництва і інвестицій, і ніколи не передбачають в якості об'єкта оподаткування вартість загального продажу (виручку від реалізації).

  Переважання в податкових системах країн з перехідною економікою різних типів і моделей непрямих податків пов'язано в основному з тим, що їх набагато легше зібрати, а можливості ухилення вельми обмежені. Слід також враховувати, що крім значних адміністративних витрат по збору податків введення високоприбуткових прямих податків вимагає початкового створення необхідної економічної структури на основі ринкових перетворень: власності, праці, капіталу і т.д.

  Тим не менш, в більшості країн Східної Європи і в Росії завдяки проведеним реформам в останні роки відзначається тенденція до збільшення частки прямого прибуткового оподаткування в загальних податкових надходженнях.

  Однак такі системні перетворення, як значне скорочення кількості застосовуваних податків і зборів та доведення його до стандартного мінімуму, а також поліпшення структури податкової системи за рахунок підвищення частки прямого прибуткового оподаткування, не можуть бути реалізовані як одноразовий акт і потребують часу, а головне - послідовного проведення ринкових реформ.

  До відмінностям методологічного характеру податкової системи Республіки Білорусь від оптимальної відносяться перш за все відмінності в конкретних моделях побудови та механізми справляння кожного із застосовуваних податків і зборів. Відповідно для їх зміни треба розглянути всі основні податки. [7]

  Податок на додану вартість

  Міжнародна практика застосування цього податку дуже успішна, тоді як у нас, незважаючи на перехід до залікової системи стягнення ПДВ, він продовжує викликати нарікання. Причина полягає якраз у допущених спотвореннях загальноприйнятої моделі залікової системи.

  Відзначимо наступні спотворення, допущені в білоруській моделі цього податку, що не дозволяють повністю реалізувати його конкретні переваги:

  • передбачені широкі пільги з ПДВ, тобто прямі звільнення (причому не від нарахування, а від сплати податку), особливо для сільськогосподарських товарів, що істотно скорочує податкову базу і рівень прибутковості ПДВ;

  • відповідно застосовуються більш високі ставки податку - стандартна (18%) і знижена (10%);

  • техніка збору податку лише частково передбачає ведення спеціального податкового обліку, що робить ПДВ досить складним у застосуванні; при оподаткуванні зовнішньої торгівлі використовується принцип країни призначення. У результаті цього білоруський бюджет несе відчутні втрати, які з 1 липня 2001року фактично перекладено на платників податків шляхом зменшення податкових відрахувань при нульовій ставці ПДВ до експорту товарів на усереднену величину в розмірі 4%. Безумовно, таке рішення знижує конкурентоспроможність білоруського експорту. У цьому ж напрямку діє і та обставина, що нульова ставка ПДВ застосовується тільки до експорту товарів. Експорт робіт і послуг, за винятком транспортних послуг, будівельних робіт і послуг з переробки сировини на давальницьких умовах, обкладається податком за діючими ставками.

  Зрозуміло, що поступова відмова від цих спотворень і визначає конкретний механізм реформування цього податку. [19]

  Акцизи

  Акцизні збори на окремі види товарів застосовуються у всіх країнах. Зазвичай до переліку підакцизних товарів входять товари, шкідливі для здоров'я людини і навколишнього середовища, тобто тютюн, алкогольні товари, нафта і нафтопродукти. Основні принципи побудови акцизів: рівні умови оподаткування для вітчизняних та імпортних товарів; застосування механізму зарахування сум акцизів, сплачених на попередніх стадіях виробництва та обігу; оподаткування імпорту та звільнення від акцизу експорту товарів; помірні і стабільні ставки. При цьому рекомендуються більш дохідні і не піддані інфляції адвалорні (процентні) ставки.

  З усіх цих принципів у білоруської моделі акцизів порушується в основному останню вимогу. Застосовуються, як правило, спеціальні ставки в євро або білоруських рублях. Причому рівень ставок затверджується не законом, а спеціальними актами уряду, і постійно змінюється під впливом інфляції та динаміки обмінного курсу, що не дозволяє виробникам підакцизних товарів планувати свою діяльність і її результати. Відзначається і постійне недовиконання передбаченого в бюджеті плану по надходженнях акцизів.

  Очевидно, що в реформуванні цього податку головним завданням є введення механізму законодавчого затвердження стабільних ставок. Доцільно розглянути питання про заміну спеціальних ставок на адвалерні. [2]

  Прибутковий податок.

  Для країн з розвиненою ринковою економікою - це основний податок, який би переважну частку податкових надходжень, що також обумовлено сформованою структурою власності. Цим податком обкладаються всі види доходів всіх груп і верств населення.

  Конкретна модель прибуткового податку завжди залежить від реально досягнутих рівня і структури доходів в економіці, а також форм організації підприємницької діяльності. З цих позицій в якості першочергових реформ цього податку у Білорусі можна запропонувати такі заходи:

  1) значно збільшити неоподатковуваний мінімум доходів, встановивши так званий "нульовий інтервал" хоча б на рівні бюджету прожиткового мінімуму, з тим, щоб з метою соціальної справедливості виключити з обкладення доходи найбільш низькооплачуваних верств населення і звільнити їх від подачі податкових декларацій;

  2) істотно розширити сферу дії цього податку за рахунок включення в оподатковуваний базу всіх видів постійно одержуваних доходів (від роботи за наймом, індивідуальної підприємницької діяльності та від власності), перегляду системи пільг і введення загальноприйнятою у світовій практиці податкових вирахувань;

  3) переглянути прогресивну шкалу ставок податку. [6]

  Відрахування на соціальне страхування

  У першу чергу необхідно надати їм статус податку, як це зроблено в розвинутих країнах, а зараз і в Росії, і переглянути співвідношення ставок платежів між наймачами та працівниками (при існуючій схемі - 35% і 1% відповідно). Зберігши загальний розмір тарифу, доцільно збільшити ставку платежів для працівників хоч би до 10 - 12% з тим, щоб посилити їх цільової, поворотний характер і створити основу для подальшого поступового запровадження добровільного індивідуального соціального страхування (зокрема, пенсійного). Одночасно ставку внесків для наймачів логічно скоротити спочатку до 23-25%, що дозволить тільки за рахунок перерозподілу знизити податковий тиск на підприємства. Чинний зайво високий рівень оподаткування фонду зарплати не тільки завищує собівартість і відповідно знижує цінову конкурентоспроможність продукції, а й підриває стимули до створення нових робочих місць. Крім того, повинні бути розроблені ефективні механізми координації діяльності податкових органів і адміністрації соціального страхування як у забезпеченні збору цих платежів, так і у веденні необхідного обліку та документації. [13]

  Майнові податки

  До них, зокрема, належать податки на власність (накопичене багатство) в таких конкретних формах, як земельний податок, податок на майно (нерухомість), рентні платежі і в певній мірі екологічні податки. При загальних принципах вибору об'єктів і суб'єктів оподаткування, невеликих ставках і механізмах вилучення конкретні моделі цих податків істотно різняться по країнах. Як правило, ці податки складають основу місцевих бюджетів, оскільки тільки місцева влада може забезпечити дійсно ефективний контроль за накопиченим майном, повноту його обліку, оцінку специфіки і відповідно найбільш результативний збір таких податків. [2]

  Тобто для білоруських реалій в якості першочергових реформ можна виділити: перетворення податку на нерухомість на податок на майно з відповідним переглядом суб'єктів і об'єктів оподаткування, уточненням податкової бази і ставок; істотне підвищення ставок і модернізацію застосовуваного порядку справляння земельного податку і податків з користувачів природних ресурсів .

  Доцільно провести необхідну диференціацію та впорядкувати складу всіх рентних платежів, куди входять податки з користувачів надр, водний податок, лісовий дохід і попенної плата, податки з користувачів об'єктами рослинного і тваринного світу. У цілому до складу місцевих податків і зборів повинні увійти податки на майно, земельний податок, податки з користувачів природних ресурсів, податок на рекламу, податок на гральний бізнес, місцеві ліцензійні збори.

  Враховуючи прийнятий у Білорусі курс на поступове реформування і становлення ринкових відносин з соціальним ухилом, реформу податкової системи також слід здійснювати поетапно. Але напрямки та орієнтацію такої реформи повинні визначати саме механізми подолання системних і методологічних перекручувань у податковій системі країни. [1 9]

  У перспективі в рамках доопрацювання проекту Особливої ​​частини Податкового кодексу реформування податкової системи передбачається за такими основними напрямками:

  • значне скорочення кількості застосовуваних податків і зборів за рахунок повного скасування зборів і відрахувань, що стягуються безпосередньо з виручки від реалізації, упорядкування місцевих податків і зборів, а також реєстраційних і ліцензійних зборів;

  • поліпшення податкової структури на основі підвищення ролі прибуткового оподаткування та податків на доходи і прибуток підприємств;

  • зняття діючих обмежень у системі ПДВ за податковими обчислюватись і законодавче закріплення ставок акцизів;

  • реформа з урахуванням російського досвіду індивідуального прибуткового податку і відрахувань на соціальне страхування;

  • підвищення ролі і реформування екологічних податків і зборів.

  Висновок

  Застосована в республіці податкова система має загальновизнаний набір податкових платежів, що використовуються в європейських країнах і в країнах СНД, проте активну участь Білорусі в регіональних економічних угрупованнях і, зокрема, в Євразійському економічному співтоваристві викликає необхідність реформування національної податкової системи.

  Формування рівної податкового навантаження в межах об'єднаної економіки є базовою умовою формування єдиного податкового простору, що забезпечує свободу руху товарів, праці і капіталу і створює рівні умови розвитку національних економік.

  Господарюючі суб'єкти сплачують до бюджету і в позабюджетні фонди понад двадцяти видів податків і зборів, які в комплексі дозволяють найбільш повно врахувати платоспроможність платників податків, різноманітність форм їх доходів, дотриматися принципів рівності і справедливості і ефективно регулювати споживання і накопичення.

  Для Республіки Білорусь у зв'язку зі становленням податкової системи особливого значення набуває принцип розумного поєднання її гнучкості зі стабільністю, що забезпечує адекватність податків мінливої ​​економічної ситуації і одночасно створює гарантію сталості податкового навантаження протягом тривалого часу.

  Головні недоліки податкової системи Республіки Білорусь можна звести до наступних:

  • практикується багаторазове обкладання різними податками однієї і тієї ж бази,

  • податкова система перевантажена великою кількістю податків і платежів,

  • домінування непрямих податків у порівнянні з прямими,

  • регулювання податків здійснюється за допомогою численних нормативних актів, інструктивних і методичних матеріалів, які приймаються органами виконавчої влади,

  • роль податкової інспекції звужена до накладення штрафних санкцій замість активної профілактики податкових порушень.

  Разом з тим серйозним недоліком вітчизняної податкової системи є розосередження елементів її нормативно-правової регламентації за численними законам і підзаконним актам, що викликає цілком справедливі нарікання у платників податків. Ситуація ще більш ускладнюється недостатньою конкретизацією окремих норм податкового законодавства та суперечливістю їх інтерпретації.

  Таким чином, Республіці Білорусь необхідно використовуючи зарубіжний досвід реформувати своє податкове законодавство з метою його спрощення і більшої прозорості для населення. Оптимальним можна вважати спосіб взаємовідносин федерального бюджету та місцевих бюджетів, коли податки і збори безпосередньо пов'язані з територіям стягуються до їх бюджетів повністю (або велика частина), що сприяє конкуренції між місцевими органами влади з метою залучення інвестицій і безпосереднього розвитку підконтрольних територій.

  Тим не менш, податкова система Республіки Білорусь від початку свого становлення досягла порівнянно кращих результатів у рівні податкового навантаження та організації всього процесу оподаткування.

  Список використаних джерел

  1. Аносов В. Зниження податкового навантаження як фактор зміцнення фінансового становища реального сектора / / Фінанси, облік, аудит - № 11 - 2004.

  2. Головачов, А. Економіка Республіки Білорусь: проблеми та шляхи їх вирішення / / Директор. - 2006. - № 5.

  3. Дьомін А.В. Єдність податкової системи як базовий принцип податкової політики Російської Федерації / / Правова політика та правове життя. 2002. N 4.

  4. Дьомін А.В. Про пропорційності оподаткування / / Фінанси. 2002. N 6.

  5. Кірєєва Є. Основні тенденції в розвитку податкової системи РБ / / ФУА. - Листопад 2002року-№ 9

  6. Кірєєва Є. Проблеми реформування податкової системи Республіки Білорусь / / Директор, - № 6 - 2004.

  7. Кірєєва Є. Шляхи реформування національної податкової системи в умовах входження в регіональні економічні спілки / / Фінанси, облік, аудит, - № 5 - 2004.

  8. Коментар до Загальної частини Податкового кодексу Республіки Білорусь / С. В. Авдєєнко, І. С. Андреюк, М. О. Григорчук та ін - Мн.: УП «Світоч», 2003. - 352с

  9. Податки в Республіці Білорусь: Теорія і практика в цифрах і коментарях / В.А. Гюрджан, Н.А. Масінкевіч, В.В. Шевцова. Під общ.ред. к.е.н. В.А. Гюрджан.-Мн.: ПЧУП «Світоч», 2006р.

  10. Податки: Підручник / Н. Є. Заєць, М. К., Фісенко, Т.І. Василевська та ін; Під общ.ред. Н. Є. Заєць, Т. І. Василевської. - Мн.: БГЕУ, 2000р.

  11. Податковий кодекс Республіки Білорусь від 19 грудня 2002 р. № 166-З Прийнято Палатою представників 15 листопада 2002 Схвалений Радою Республіки 2 грудня 2002

  12. Податковий кодекс Російської Федерації (НК РФ) від 31.07.1998 N 146-ФЗ (прийнятий ГД ФС РФ 16.07.1998)

  13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів Республіки Білорусь з питань оподаткування: Закон Республіки Білорусь від 01 січня 2004р. № 260-3 / / Вісник МНС РБ-січень 2004року-№ 2 (170)

  14. Про податки і збори, які стягуються до бюджету Республіки Білорусь: Закон Республіки Білорусь від 20 грудня 1991 р. № 1323-XII: з ізм. і доп. з сост. на 4 січня 2003 р. № 183-З

  15. Про податок на додану вартість: Закон Республіки Білорусь від 16 листопада 1999 р. № 324-З: з ізм. і доп.

  16. Про нормативних правових актах Республіки Білорусь: Закон Республіки Білорусь від 10 січня 2000 р. № 361-З: з ізм. і доп.

  17. Паригін В.А., Тедеєв А.А. Податкове право Російської Федерації. Ростов-на-Дону: Фенікс, 2002.

  18. Пепеляєв С.Г. Основні положення теорії податкового права / Фінансове право: Учеб. / Под ред. Є.Ю. Грачової, Г.П. Тостопятенко. М.: ТОВ "ТК Велбі", 2003.

  19. Попов О.М., Чержак Є.М. Податкова система РБ: проблеми та шляхи вдосконалення / / Бухгалтерський облік і аналіз.-2005р.

  20. Угода між урядом Російської Федерації і урядом Республіки Білорусь про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухилення від сплати податків на доходи і майно від 1 січня 2005

  21. Ткачов, С.П. Теоретичні аспекти розвитку перехідних економік: деякі висновки з досвіду Білорусі / / Білоруський економічний журнал. - 2006. - № 4

  22. ФЗ Російської Федерації «Про введення в дію частини другої Податкового кодексу Російської Федерації та внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації про податки» від 5 серпня 2000 р. № 118-ФЗ до 1 липня 2001

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Фінанси, гроші і податки | Курсова
  196.6кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Податкова система Республіки Білорусь
  Податкова система Республіки Білорусь
  Податкова система Республіки Білорусь Поняття і
  Податкова система Республіки Білорусь Сутність принципи
  Податкова система Республіки Білорусь Класифікація податків
  Податкова система Республіки Казахстан
  Основи цивільного права Республіки Білорусь
  Бюджетна система Республіки Білорусь
  Банківська система Республіки Білорусь
  © Усі права захищені
  написати до нас