Податкова система Республіки Білорусь Сутність принципи

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УО «Білоруський державний ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра бюджету та фінансів ЗЕД

Курсова робота

з дисципліни: Теорія фінансів

на тему: Податкова система Республіки Білорусь

Студентка

ФФБД, 4-й курс, ДФЗ-2 П.А. Кожарська

Керівник

асистент Т.С. Стирчить

МІНСЬК 2010

РЕФЕРАТ

Курсова робота: с.51, табл.7, джерело 21, прил.4.

ПОДАТКОВА СИСТЕМА, ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ, ФУНКЦІЇ, ЕЛЕМЕНТИ, ПОДАТОК, ВИДИ ПОДАТКІВ, СУБ'ЄКТ І ОБ'ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ, оподатковуваний база, податкові пільги, СТАВКА ПОДАТКУ, митні збори, акцизи, ПОДАТОК НА ПРИБУТОК, ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС, МІНІСТЕРСТВО з податків і зборів.

Об'єкт дослідження - податкова система Республіки Білорусь.

Предмет дослідження - функціонування системи оподаткування в Республіці Білорусь.

Мета роботи: визначити механізм функціонування податкової системи на сучасному етапі та визначити напрямки її розвитку.

У даній роботі розглянуто сутність, принципи побудови, а також основні елементи податкової системи Республіки Білорусь. Відображено найважливіші нормативні документи та органи, що регулюють функціонування системи оподаткування. Вказані всі податкові платежі, особливості їх справляння, правове регулювання. Проаналізовано проблеми та перспективи розвитку податкової системи.

Автор роботи підтверджує, що наведений у ній матеріал правильно і об'єктивно відображає стан досліджуваного процесу, а всі запозичені з літературних та інших джерел теоретичні та методологічні положення і концепції супроводжуються посиланнями на їх автора.

ЗМІСТ

Введення

 1. Характеристика податкової системи Республіки Білорусь

 2. Види податків і зборів, що стягуються в Республіці Білорусь, їх нормативно-правове регулювання

 3. Проблеми та перспективи розвитку податкової системи Республіки Білорусь

Висновок

Список літератури

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г

ВСТУП

Серед безлічі економічних важелів, за допомогою яких держава впливає на ринкову економіку, важливе місце займають податки. В умовах ринкових відносин, і особливо в перехідний до ринку період, податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. Держава широко використовує податкову політику в якості визначеного регулятора впливу на негативні явища ринку. Оподаткування покликане забезпечити відносна рівновага економічних інтересів всіх учасників відтворювальних процесів.

Податки є головною статтею бюджетних доходів держави. Величезні кошти, що стягуються у вигляді податків і перерозподіляються через бюджет, становлять головну економічну силу держави.

Проблемам податкової системи держави сьогодні приділяється досить пильну увагу, так як, успішно вирішуючи їх, держава через податки зможе успішно вирішувати економічні, соціальні та багато інших суспільні проблеми.

Актуальність роботи в тому, що податки, як і вся податкова система, є потужним інструментом управління економікою в умовах ринку. Від того, наскільки правильно побудована система оподаткування, залежить ефективне функціонування всього народного господарства.

Мета роботи: визначити механізм функціонування податкової системи на сучасному етапі і виявити напрямки її розвитку.

Виходячи з мети дослідження в роботі поставлені такі завдання: охарактеризувати Білоруську податкову систему; відбити види податків, механізм їх справляння та правове регулювання; виявити проблеми функціонування податкової системи та розглянути можливі шляхи їх вирішення.

У роботі наведені такі поняття як податки, митні збори, суб'єкти та об'єкти оподаткування, податкова пільга та податкова санкція, податкове законодавство, податкові органи. Наводиться опис податків, що стягуються на території Республіки Білорусь, їх ставки, а також нормативно-правове регулювання. Детально розглянуті проблеми податкової системи і аналізуються можливі шляхи їх вирішення.

При написанні роботи були використані різні джерела інформації, такі як: книги, навчальні посібники переважно білоруських авторів - Н.Є. Заєць, А. А. Савицький, Л. А. Ханкевіч.; Періодичні видання - «Фінанси. Облік. Аудит »,« Бухгалтерський облік і аналіз »; нормативно-правові акти - Податковий кодекс Республіки Білорусь; різноманітні Інтернет-ресурси.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Під податковою системою держави розуміється сукупність податків, зборів, мит, встановлених на його території і стягуються з метою створення централізованого загальнодержавного фонду фінансових ресурсів, а також сукупність принципів, способів, форм і методів їх справляння [1, c .30].

За допомогою податкової системи держава реалізує свої функції з управління (регулювання, розподілу та перерозподілу) фінансовими потоками в державі і в більш широкому сенсі економікою країни взагалі. Наявність власної, незалежної від інших держав податкової системи є одним з ознак суверенної держави.

Спрямована на побудову соціально орієнтованої ринкової економіки податкова система республіки Білорусь початку вводитися з початку 1992 року. Основу її склав закон «Про податки і збори, які стягуються до бюджету Республіки Білорусь». Спочатку податкова система включала 15 основних податків. Крім того юридичні особи сплачували 8 видів відрахування в різні позабюджетні фонди.

Надалі система неодноразово коректувалася з точки зору переліку податків, розміру ставок, надання пільг. Істотні зміни відбулися в частині позабюджетних коштів, більшість з яких були об'єднані і перетворені в бюджетні фонди з одночасним переглядом їх ставок. Змінювалася структура податків, знижувався рівень податкового навантаження.

В даний час у республіці практично створена систематизована нормативно-методична база оподаткування, що дозволяє платнику податків знайти відповіді на будь-які питання, що виникають при виконанні ним податкових зобов'язань.

З 1 січня 2004 року вступила в силу Загальна частина Податкового кодексу Республіки Білорусь, яка складає основу податкової системи Республіки Білорусь [2, c .30].

В даний час в економічній літературі прийнято виділяти такі принципи побудови податкової системи.

 1. Економічна ефективність. Податкова система не повинна суперечити інтересам стабільною і самовозрастающую економіки.

 2. Простота оподаткування. Податкові закони повинні бути по можливості простими, а процедура стягування податків щодо дешевою.

 3. Гнучкість. Податкова система повинна бути в змозі реагувати на економічну кон'юнктуру без внесення змін до податкового законодавства.

 4. Визначеність. Платники повинні знати, які, коли і на яких умовах вони будуть платити податки протягом певного періоду часу в майбутньому.

 5. Справедливість. Податкова система повинна забезпечити справедливий підхід до всіх платників податків [3, c .40].

Основні функції податкової системи держави і, відповідно, встановлених у державі податків є:

1. Фіскальна, суть якої полягає в поповненні доходів держави на різних рівнях, необхідних для виконання державою своїх функцій.

2. Розподільна, суть якої полягає у розподілі сукупного суспільного продукту між юридичними і фізичними особами, галузями і сферами економіки, державою в цілому і його територіально-адміністративними утвореннями.

3. Регулююча, суть якої в активному впливі держави за допомогою економічних важелів і методів на економічні та соціальні процеси в суспільстві.

4. Контрольна, суть якої полягає у спостереженні та дотриманні вартісних пропорцій в процесі утворення і розподілу доходів різних суб'єктів економіки [4].

Елементами податкової системи є

 • податки і збори, як основа податкової системи. Сюди можна віднести:

- Види податків;

- Суб'єкт податку;

- Предмет і об'єкт оподаткування;

- Джерела виплати податкових платежів;

- Ставка податку;

- База оподаткування;

- Методи оподаткування;

- Податкові пільги;

- Податковий та звітний періоди;

- Санкції;

- Порядок сплати та терміни перерахування податкових платежів та надання звітів до державної інспекції;

 • податкове законодавство;

 • податкові служби [5, c.38].

Податок можна визначити як обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня, у бюджетний або позабюджетний фонд, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, визначених законодавчими актами.

Податки поділяються на прямі і непрямі (залежно від форми вилучення). До числа прямих податків відносяться: прибутковий податок; податок на прибуток. Непрямі податки випливають із господарських актів і зворотів, фінансових операцій (ПДВ, акцизи та інші податки).

За значущістю розрізняють загальнодержавні та місцеві податки. Загальнодержавні (республіканські) податки надходять до бюджету центральних органів влади (республіканський), а місцеві зараховуються повністю до місцевого бюджету. Якщо загальнодержавні податки використовуються для збалансування місцевих бюджетів у вигляді відрахувань, то в цьому випадку вони відносяться до категорії регулюючих доходів.

Залежно від використання податки поділяються на загальні та специфічні. Загальні податки використовуються на фінансування поточних і капітальних видатків державного та місцевих бюджетів без закріплення за яким-небудь певним видом витрат. Специфічні податки мають цільове призначення (наприклад, відрахування за соціальне страхування або відрахування в дорожні фонди).

За принципами побудови виділяють наступні податки:

 • прогресивний податок зростає швидше, ніж приростає дохід;

 • регресивний податок характеризується стягуванням більш високого відсотка з низьких доходів і меншого відсотка з високих доходів, тобто такий податок зростає повільніше, ніж дохід;

 • пропорційний податок забирає однакову частину від будь-якого доходу (єдина ставка для доходів будь-якої величини).

Суб'єкт податку (платник) - юридична або фізична особа, яка відповідно до законодавства зобов'язане платити податок.

Юридичні особи, які підлягають оподаткуванню:

1) юридичні особи Республіки Білорусь;

2) іноземні юридичні особи та міжнародні організації;

3) прості товариства (учасники договору про спільну діяльність);

4) господарські групи.

Фізичні особи, які підлягають оподаткуванню:

1) громадяни Республіки Білорусь;

2) громадяни або піддані іноземної держави;

3) особи без громадянства (підданства) ».

Об'єкт податку - те, що підлягає оподаткуванню:

 • дохід;

 • майно (земля, капітал, інша нерухомість, предмети розкоші);

 • передача майна (спадщину та дарування, угоди купівлі-продажу, позики тощо);

 • споживання (акцизи, податок з продажу, податок на додану вартість);

 • ввіз і вивіз товарів (мита на експортні та імпортні товари).

Предметом оподаткування визнається економічна і неекономічна діяльність. Під економічною діяльністю розуміється будь-яка діяльність з виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг), а також будь-яка інша діяльність, яка спричиняє або може спричинити одержання доходів (прибутку). Виходячи з такого визначення, в складі економічної діяльності можна визначити основні види:

Виробнича діяльність пов'язана з виробництвом продукції, товарів, послуг, робіт, які підлягають наступної реалізації споживачам (покупцям). В основі комерційної діяльності лежать товарно-грошові та торгово-обмінні операції.

Фінансова діяльність пов'язана з отриманням доходів від надання всіляких фінансових послуг.

Різновидом виробничої, комерційної та фінансової діяльності є підприємницька діяльність, яка представляє собою самостійну, ініціативну діяльність громадян, спрямовану на отримання прибутку або особистого доходу і здійснювану від свого імені, на свій страх і ризик, під свою майнову відповідальність.

Суб'єктами економічної діяльності і носіями податків виступають підприємства і підприємці, що здійснюють свою діяльність без утворення юридичної особи.

Джерела сплати податку - дохід суб'єкта (заробітна плата, прибуток, доходи, відсотки), з якого сплачується податок. Він може збігатися з об'єктом оподаткування (прибуток, заробітна плата, доходи), в інших випадках - ні (доходи юридичних і фізичних осіб, але не прямо, а через збільшення витрат обігу або ціни реалізованих товарів і послуг) [6, c .35] .

Податкова база являє собою вартісну, фізичну або іншу характеристику об'єкта оподаткування. Податкова база встановлюється відповідно до кожного податку, збору (мита).

Податкова ставка являє собою величину податкових нарахувань на одиницю виміру податкової бази, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Податкові ставки встановлюються стосовно до кожного податку, збору (мита) [7, c 60].

У теорії та практиці податків велике значення мають методи побудови податкових ставок, серед яких виділяються:

• тверді ставки - визначаються в абсолютній сумі (наприклад, ставка з кубічного сантиметра);

• пропорційні ставки - встановлюються у відсотках до оподатковуваного доходу, обороту або вартості майна (наприклад, ставки з податку на майно підприємства, податку на прибуток);

• прогресивні ставки - збільшуються із зростанням об'єкта оподатковуваного доходу за чинною шкалою. Прогресія буває двох видів - проста і складна. При простій прогресії ставка податку зростає і поширюється на всю суму оподатковуваного податку; при складній - об'єкт оподаткування ділиться на частини, кожна з яких оподатковується своєю ставкою, тобто підвищені ставки застосовуються не до всього об'єкта, а до частини, що перевищує попередню щабель. Складна прогресія більш вигідна платнику, оскільки забезпечує йому низьке оподаткування, при простій ж прогресії весь дохід підлягає оподаткуванню високою ставкою;

• регресивні ставки - знижуються у міру зростання об'єкта податку та встановлюються звичайно не у відсотках, а в абсолютних сумах.

Нарахування податків може здійснюватися двома методами:

 • некумулятивні, коли податкова база обкладається по частинах без наростаючого підсумку;

 • кумулятивним, при якому обчислення податку проводиться наростаючим підсумком з початку року (ПДВ, податок на прибуток) [6, c.40].

Податкові пільги - це певна частина об'єкта, вилучена з-під оподаткування. Податкові пільги мають велике стимулююче значення для розвитку економіки, пріоритетних галузей, окремих виробництв, регіонів країни. Знижки, послаблюючи оподаткування, покращують матеріальне становище фізичних осіб, окремих груп населення. Знижки та пільги для підприємців стимулюють виробництво.

Відповідно до Податкового кодексу «податковими пільгами визнаються надаються окремим категоріям платників передбачені податковим законодавством переваги в порівнянні з іншими платниками, включаючи можливість не сплачувати податок, збір (мито) або сплачувати їх у меншому розмірі. Податкові пільги встановлюються у вигляді:

• звільнення від сплати податку, збору (мита);

• додаткових по відношенню до враховуються податків при визначенні (численні) знижок, що зменшують податкову базу або суму податків, збору (мита);

• знижених в порівнянні зі звичайними податкових ставок;

• в іншому вигляді, встановленому Президентом Республіки Білорусь.

Пільги по податках, зборах (мит) встановлюються Президентом Республіки Білорусь та Кодексом. Пільги по податках, зборах (мит) платникам індивідуально надаються у вигляді, порядку і на умовах, визначених Президентом Республіки Білорусь. Місцеві

За податками можуть встановлюватися в законодавчому порядку певні пільги в різних формах, до числа яких належать:

введення оподатковуваного мінімуму - звільнення від податку частини його об'єкта;

 • встановлення податкового імунітету - звільнення від податків окремих осіб або категорій платників;

 • зниження ставок податку, зменшення його окладу;

 • надання податкового кредиту (відстрочення внесення окладу податку);

 • вилучення з оподаткування частини об'єкта податку;

 • відрахування з податкового платежу за розрахунковий період;

 • звільнення від окремих видів податків і ряд інших.

У залежності від сфери застосування розрізняють такі податкові пільги:

 • загальні, призначені всім платникам відповідного податку;

 • спеціальні, що надаються окремим групам платників.

Податкове законодавство передбачає надання безлічі пільг з різних видів податків. Відповідно до цільового призначення їх можна об'єднати в чотири групи.

Виробничо-економічні пільги, які мають найбільше значення для національного господарства, так як їх метою є стимулювання розвитку виробництва, прискорення науково-технічного прогресу, пом'якшення труднощів, з якими пов'язане входження підприємств на ринок;

Соціальні пільги, які мають на меті полегшити підприємствам вирішення соціально-побутових проблем;

Екологічні пільги, які створюють умови для забезпечення охорони навколишнього середовища, ліквідації наслідків екологічних катаклізмів;

Спеціальні пільги, які мають обмежувальний характер або за часом, або за охопленням платників податків [5, c .45].

Податковий період - календарний рік або інший період часу, який визначається стосовно кожного конкретного податку, збору (мита), по закінченні якого визначається податкова база і обчислюється сума цього податку, збору (мита). Податковий період може складатися з декількох звітних періодів [7, c.71].

Сплата податків може здійснюватися трьома способами:

  1. за декларацією (розрахунками по податках), коли платник податків зобов'язаний у встановлений термін подати до податкового органу звіт про свої податкові зобов'язання (прибутковий податок, ПДВ, податок на прибуток та ін.) У даному випадку платник сплачує податок самостійно, а якщо в ході проведення документальної перевірки податковим органом будуть встановлені розбіжності декларацій з даними бухгалтерського обліку, то до платника будуть застосовані фінансові та штрафні санкції;

  2. за джерелами доходу, коли податок утримується особою, виплачує дохід його власнику (дивіденди);

 1. за допомогою кадастрового способу, який передбачає сплату податку відповідно до встановленої класифікацією об'єктів оподаткування за певними ознаками (земельний податок відповідно до кадастрової оцінки землі).

У складі елементів податкового регулювання економіки важливе значення надається встановленню обгрунтованих строків сплати податків. Терміни сплати податків можуть бути єдиними і диференційованими залежно від розмірів платежів.

Терміни сплати податків, зборів (зборів) встановлюються Податковим кодексом. Сплата податків, зборів (зборів) провадиться разової сплатою всієї належної суми податку, збору. Сплата податків, зборів (зборів) провадиться в готівковому або безготівковому порядку у білоруських рублях, якщо інше не встановлено Кодексом або іншими законодавчими актами.

Санкції - міра покарання платників за порушення податкового законодавства

 • адміністративні санкції застосовуються до відповідальних осіб (керівникам, бухгалтерам, підприємцям) у разі порушення порядку взяття на податковий облік в державних податкових інспекціях; заняття забороненої діяльністю; заниження або приховування доходів, інших об'єктів оподаткування; неправильного ведення бухгалтерського обліку; несвоєчасної здачі балансів, звітів, розрахунків за податків;

 • фінансові санкції застосовуються безпосередньо до платників (підприємствам, організаціям, приватним підприємствам) за приховування або заниження фактично отриманих доходів або інших об'єктів оподаткування; заняття забороненої діяльністю; несвоєчасне подання розрахунків за авансовими платежами, декларацій з доходами та інші порушення податкового законодавства [6, c .45] .

Податкове законодавство держави являє собою сукупність нормативних правових актів, прийнятих і виданих уповноваженими на те органами і застосовуваних при регулюванні податкових відносин.

Податкове законодавство Республіки Білорусь включає в себе:

 • Податковий кодекс РБ та прийняті відповідно до нього закони, що регулюють питання оподаткування. Податковий кодекс - основний документ, що регламентує в комплексі всю сукупність податкових відносин у державі. Прийнятий палатою Представників і схвалений Радою Республіки Національних Зборів Республіки Білорусь в грудні 2002 року. Податковий кодекс впорядковує всі законодавчі акти, які у податковій сфері. Він встановлює систему податків і зборів, що стягуються до бюджету Республіки Білорусь, основні принципи оподаткування, регулює владні відносини по встановленню, виділенню, зміни, припинення дії податкових платежів і відносини, що виникають у процесі виконання податкових зобов'язань, здійснення податкового контролю, оскарження рішення податкових органів, а також визначає права та обов'язки платників, податкових органів та інших учасників податкових відносин.

 • Декрети, Укази і розпорядження Президента Республіки Білорусь, які містять питання оподаткування

 • Постанови Уряду РБ, що регулюють питання оподаткування і прийняті на підставі та на виконання Податкового кодексу, податкових законів і актів Президента Республіки Білорусь

 • Нормативно-правові акти республіканських органів держуправління, органів місцевого управління та самоврядування, що регулюють питання оподаткування [1, c .36].

Податкова служба Республіки Білорусь - сукупність спеціальних державних органів, які в межах своєї компетенції проводять державну політику і здійснюють регулювання та управління у податковій сфері. Організаційна система управління податками в Республіці Білорусь є дворівневою.

Загальне управління податками покладено на вищі органи влади - парламент, апарат Президента, уряд. Вони визначають основні принципи оподаткування, розробляють податкову політику. Парламент відповідно до Конституції розглядає закони про податки, збори і обов'язкові платежі. Усі законодавчі проекти про введення або скасування податків, про звільнення від їх сплати на території країни вносяться до парламенту за наявності висновку уряду.

Оперативне управління процесом оподаткування в Республіці Білорусь покладено на Міністерство Фінансів та його органи на місцях, Міністерство з податків і зборів та її територіальні інспекції, Комітет державного контролю, Державний митний комітет, що діють у межах своєї компетенції відповідно до чинного законодавства. Управління оподаткуванням на підприємствах, в установах, організаціях, а також у міністерствах і відомствах здійснюється фінансовими відділами і бухгалтерськими службами. За допомогою органів оперативного управління держава керує оподаткуванням у всіх структурних підрозділах економіки [1, c .40].

Міністерство з податків і зборів Республіки Білорусь (МНС) є центральним органом державного управління, що проводить державну політику, здійснює регулювання і управління у сфері оподаткування і координуючим діяльність у цій сфері інших республіканських органів державного управління. МНС у своїй діяльності керується Конституцією Республіки Білорусь та іншими актами законодавства.

До структури МНС входять управління, відділи, а також інспекції Міністерства з податків і зборів по областях та м. Мінську, районам, містам, районам у містах, а також департамент з контролю за виробництвом та обігом алкогольної продукції та тютюнових виробів [8, c. 56].

Таким чином, податкова система держави - сукупність податків, зборів і мит, що стягуються на території держави. Основу податкової системи становлять податки, які представляють собою обов'язковий платіж до бюджету певного рівня. Важливими елементами оподаткування є:

 • Суб'єкт податку - платник, який виплачує податок чи збір;

 • Об'єкт податку - те, що безпосередньо обкладається податком;

 • Податкова ставка - величина податку, яку повинен сплатити платник;

 • Податкові пільги - деякі більш легкі умови сплати податку;

 • Податкова база - сума, від якої обчислюється податок;

 • Податкові санкції - покарання за порушення у податковій сфері та ін

Однак податкову систему становлять не тільки податки. Для успішного і безперебійного функціонування системи оподаткування необхідні органи, які будуть здійснювати управління та контроль за роботою системи. Так, у Республіці Білорусь такими органами є Міністерство Фінансів, Міністерство з податків і зборів, Державний Митний комітет та ін

Важливою ланкою податкової системи є також податкове законодавство, якої встановлює механізм сплати податків, терміни і суми виплат, визначає види податків, суб'єктів, об'єкти оподаткування, податкові пільги. Найважливішим законодавчим актом у сфері оподаткування в Республіці Білорусь є Податковий Кодекс. Розробка та затвердження законодавчих актів у Білорусі покладено на Уряд Республіки Білорусь, Президента, Парламент.

2. ВИДИ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ, які справляються до РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ, ЇХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

«У житті безсумнівні дві речі: смерть і податки» -

Бенджамін Франклін.

У Республіці Білорусь, як в унітарній державі, стягуються загальнодержавні та місцеві податки. Загальнодержавні (республіканські) податки надходять до бюджету центральних органів влади (республіканський), а місцеві зараховуються повністю до місцевого бюджету.

До загальнодержавних податків Республіки Білорусь відносять.

Прибутковий податок з фізичних осіб.

Прибутковим податком обкладається прибуток фізичних осіб, отриманий протягом календарного року:

 • фізичними особами, визнаними податковими резидентами Республіки Білорусь - від джерел в РБ і (або) за її межами;

 • фізичними особами, не визнаними податковими резидентами Республіки Білорусь - від джерел в РБ [9].

Об'єктом оподаткування прибутковим податком з фізичних осіб визнаються доходи, отримані платниками:

 • від джерел у Республіці Білорусь і (або) від джерел за межами Республіки Білорусь - для фізичних осіб, визнаних податковими резидентами Республіки Білорусь

 • від джерел в Республіці Білорусь - для фізичних осіб, не визнаних податковими резидентами Республіки Білорусь.

До доходів, отриманих від джерел у Республіці Білорусь, належать:

 • дивіденди і відсотки, отримані від білоруської організації

 • страхове відшкодування і (або) забезпечення при настанні страхового випадку, отримані від білоруської страхової організації

 • доходи, отримані від використання на території Республіки Білорусь об'єктів інтелектуальної власності;

 • доходи, отримані від здачі в оренду (фінансову оренду (лізинг)) або від іншого використання майна, що знаходиться на території Республіки Білорусь,

 • винагороду за виконання трудових чи інших обов'язків, включаючи грошові винагороди та надбавки за особливі умови роботи (служби),

 • пенсії, допомоги, стипендії та інші аналогічні виплати, отримані платником відповідно до законодавства;

 • доходи, отримані від використання будь-яких транспортних засобів [10].

Є кілька видів доходу, не оподатковуваного цим податком (вартість путівок, за винятком туристичних, в санаторно-курортні та оздоровчі заклади, оплачених за рахунок коштів соціального страхування, а також за рахунок коштів республіканського і місцевих бюджетів; всі види соціальної допомоги; кошти, виручені від продажу особистого майна (нерухомість - раз на п'ять років, а автотранспортні засоби - раз на рік); доходи від продажу продукції, виробленої на присадибних ділянках та ін) [9].

Прибутковий податок з фізичних осіб стягується за ставками:

 • 12% - загальна ставка

 • 9%-доходи, отримані:

- Фізичними особами від резидентів Парку високих технологій (ПВТ) за трудовими договорами (контрактами)

- Індивідуальними підприємцями - резидентами ПВТ;

- Фізичними особами, які беруть участь у реалізації бізнес-проекту в сфері нових і високих технологій, від нерезидентів ПВТ за трудовими договорами (контрактами).

 • 15% для індивідуальних підприємців і приватних нотаріусів.

При визначенні податкової бази прибуткового податку з фізичних осіб враховуються всі доходи платника, отримані ним як у грошовій, так і в натуральній формах. Податкова база прибуткового податку з фізичних осіб визначається окремо по кожному виду доходів, щодо яких встановлено різні податкові ставки [10].

При визначенні розміру податкової бази платник має право на одержання наступних стандартних податкових вирахувань:

 • у розмірі 270 тис. рублів за кожен місяць року до доходів, що не перевищують 1635,0 тис. рублів на місяць;

  • у розмірі 75 тис. рублів на кожну дитину до вісімнадцяти років і (або) кожного утриманця за кожен місяць року;

  • у розмірі 380 тис. рублів за кожен місяць року такі категорії платників: ветерани різних війн, інваліди I і II груп усіх видів інвалідності [9].

  Податковим періодом прибуткового податку з фізичних осіб визнається календарний рік. Звітним періодом прибуткового податку з фізичних осіб для індивідуальних підприємців (приватних нотаріусів) визнається календарний квартал [10].

  Податок на прибуток.

  Платниками податку на прибуток є юридичні особи Республіки Білорусь, іноземні юридичні особи та міжнародні організації, що здійснюють діяльність в Республіці Білорусь через постійне представництво, прості товариства, господарські групи [9].

  Об'єктом оподаткування податком на прибуток визнаються валовий прибуток, а також дивіденди та прирівняні до них доходи [10].

  Оподатковуваний прибуток визначається як загальна сума прибутку від реалізації товарів (робіт, послуг), інших цінностей (включаючи основні засоби, товарно-матеріальні цінності, нематеріальні активи, цінні папери), майнових прав і доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях [9].

  Ставка податку на прибуток:

  - 24% - для компаній Республіки Білорусь та іноземних організацій, які не здійснюють діяльність в Республіці Білорусь через постійне представництво

  - 12% - дивіденди

  - 10% - виробництво лазерно-оптичної техніки

  - 5% - продаж інформаційних технологій та послуг та послуг з їх розробці членами науково-технологічної асоціації [10].

  Податкові пільги у вигляді зниження ставок податку встановлені в законодавчому порядку для:

  • організацій, що здійснюють виробництво лазерно-оптичної техніки, в яких частка цієї техніки у вартісному вираженні в загальному обсязі їх виробництва становить не менше 50% (сплачують податок за ставкою 10%);

  • організацій, включених до переліку високотехнологічних організацій, що затверджується Президентом Республіки Білорусь, у частині прибутку, отриманої від реалізації високотехнологічних товарів (робіт, послуг) власного виробництва (ставка податку зменшується на 50%) [9].

  Податкова база податку на прибуток визначається як грошове вираження валового прибутку, що підлягає налогообложенію.Із оподатковуваного прибутку віднімаються суми прибутку, спрямовані на фінансування капітальних вкладень виробничого призначення і житлового будівництва, а також на погашення кредитів банків, отриманих і використаних на ці цілі.

  Від податку на прибуток звільняються:

  • організації, в яких більше 50 відсотків від облікової чисельності в середньому за період становлять інваліди;

  • організації, що здійснюють експлуатацію об'єктів придорожнього сервісу протягом п'яти років з дати введення в експлуатацію таких об'єктів [9].

  Податковим періодом податку на прибуток визнається календарний рік. Звітним періодом податку на прибуток визнається:

  • для національних платників-за їх вибором календарний місяць або календарний квартал;

  • для іноземних організацій, що здійснюють діяльність в Республіці Білорусь через постійне представництво, - календарний квартал.

  Сума податку на прибуток обчислюється платниками наростаючим підсумком з початку податкового періоду як добуток податкової бази та податкової ставки. Сплата податку на прибуток здійснюється протягом податкового періоду за підсумками минулого звітного періоду не пізніше 22-го числа місяця, наступного за звітним періодом [10].

  Податок на доходи іноземних організацій, які не здійснюють діяльність в Республіці Білорусь через постійне представництво.

  Податком на доходи оподатковуються доходи іноземних організацій, які не здійснюють діяльність в Республіці Білорусь через постійне представництво [9].

  Об'єктом оподаткування зізнаються такі доходи:

  - Плата за перевезення, фрахт;

  - Процентні (купонні) доходи від боргових зобов'язань будь-якого виду;

  - Доходи за кредитами, позиками;

  - Роялті;

  - Дивіденди та прирівняні до них доходи;

  - Доходи від реалізації на території Республіки Білорусь товарів на умовах договорів доручення, комісії;

  - Доходи від проведення та організації на території Республіки Білорусь концертно-видовищних заходів, у тому числі концертів, атракціонів, звіринців, циркових програм і ін

  Ставки податку становлять:

  • 6% - міжнародні перевезення та транспортно-експедиційні послуги

  • 10% - дохід від боргових зобов'язань

  • 12% - дивіденди і прирівняним до них доходи, доходи від відчуження часток у статутному фонді (паїв, акцій) або їх частини

  • 15% - роялті, доходи від відчуження нерухомого майна, інших доходів

  • 5% доходи з дивідендів, борговими зобов'язаннями, роялті, ліцензій, якщо джерелом виплати такого доходу є резидент Парку високих технологій

  Податкова база податку на доходи визначається як загальна сума доходів за вирахуванням документально підтверджених витрат.

  Податковим періодом податку на доходи визнається календарний місяць, на який припадає дата виникнення зобов'язання зі сплати податку на доходи. Сума податку на доходи обчислюється як добуток податкової бази та податкової ставки [10].

  Податок на додану вартість.

  Платниками податку на додану вартість (ПДВ) визнаються юридичні особи Республіки Білорусь, іноземні юридичні особи та міжнародні організації, прості товариства, господарські групи, індивідуальні підприємці, а також організації та фізичні особи, що здійснюють переміщення товарів через митний кордон Республіки Білорусь відповідно до законодавства Республіки Білорусь [9].

  Об'єктами оподаткування податком на додану вартість визнаються:

  • Ввезення товарів на митну територію Республіки

  • обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), майнових прав на території Республіки Білорусь [10].

  У Республіці Білорусь діє заліковий метод обчислення ПДВ. Сума податку, що підлягає сплаті платником до бюджету, визначається як різниця між загальною сумою податку, обчисленої за підсумками податкового періоду та сумою податкових відрахувань. Якщо сума податкових відрахувань перевищує загальну суму податку, платник податку не сплачує, а різниця між сумою податкових відрахувань і загальною сумою податку підлягає відрахуванню у наступному податковому періоді.

  Не визнаються об'єктом оподаткування ПДВ:

  • майно, що вноситься в якості внеску (вкладу) до статутного фонду організації у встановлених установчими документами розмірах;

  • обороти з первинного розміщення цінних паперів емітентами;

  • перераховуються в дохід бюджету суми орендної плати, отримані від здачі в оренду, в тому числі фінансову оренду (лізинг), підприємства в цілому як майнового комплексу, що знаходиться в державній власності.

  Податок на додану вартість справляється за такими ставками:

  20%: загальна податкова ставка:

  0%: товари, поміщені під митні режими експорту, реекспорту, а також вивезені до Російської Федерації; роботи та послуги з супроводу, навантаження, перевантаження, і інші подібні роботи і послуги, безпосередньо пов'язані з реалізацією товарів, що експортуються; експортуються транспортні послуги, включаючи транзитні перевезення, а також експортуються роботи з виробництва товарів з давальницької сировини (матеріалів).

  10%: при реалізації виробленої на території Республіки Білорусь продукції рослинництва (окрім квітів та декоративних рослин), тваринництва (крім хутрового звірівництва), рибництва і бджільництва; при ввезенні на митну територію Республіки Білорусь і (або) реалізації продовольчих товарів і товарів для дітей, включених до переліку, затвердженого Президентом Республіки Білорусь.

  24% - при реалізації на території Республіки Білорусь і при ввезенні на митну територію Республіки Білорусь цукру білого.

  Крім того, обороти по реалізації товарів (робіт, послуг) за регульованими цінами (тарифами) з урахуванням податку, оподатковуються за ставками, які становлять відповідно 9,09 і 16,67 відсотка.

  Є ряд найменувань товарів (робіт, послуг), обороти по реалізації яких на території Республіки Білорусь не обкладаються ПДВ, у тому числі: лікарські засоби, медична техніка, прилади та обладнання медичного призначення; ветеринарні та медичні послуги за переліками, затвердженими Президентом Республіки Білорусь; послуги з утримання дітей у дитячих дошкільних установах, навчанню дітей і підлітків у гуртках, секціях та студіях, музичних школах та спеціалізованих навчально-спортивних установах; послуги у сфері освіти, пов'язані з освітнім процесом; послуги в сфері культури і мистецтва за переліком, затвердженим Президентом Республіки Білорусь; банківські та страхові послуги; послуги установ зв'язку, що надаються фізичним особам.

  Відповідно до чинного законодавства стягнення ПДВ у відношенні переміщуваних товарів здійснюється за принципом країни призначення [9].

  Податкова база визначається виходячи з усіх надходжень платника, отриманих ним у грошовій, натуральній та інших формах від реалізації товарів (робіт, послуг), майнових прав.

  При реалізації товарів (робіт, послуг), майнових прав податок на додану вартість обчислюється наростаючим підсумком після закінчення кожного звітного періоду по всіх операціях з реалізації товарів (робіт, послуг), майнових прав та усіх змін податкової бази у відповідному звітному періоді. Сума податку на додану вартість обчислюється як добуток податкової бази та податкової ставки.

  Загальна сума податку на додану вартість, встановлювана за підсумками звітного періоду по всіх операціях з реалізації товарів (робіт, послуг), майнових прав та усіх змін податкової бази у звітному періоді, визначається шляхом складання сум, обчислених згідно з пунктом 2 цієї статті.

  Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету, визначається як різниця між загальною сумою податку на додану вартість, обчисленої за підсумками звітного періоду, і сумою податкових відрахувань.

  Суми податку на додану вартість не включаються до витрат платника з виробництва та реалізації товарів (робіт, послуг), майнових прав, що враховуються при оподаткуванні.

  Податковим періодом з податку на додану вартість визнається календарний рік.

  Звітним періодом з податку на додану вартість визнається календарний місяць, а для платників, у яких сума виручки від реалізації товарів (робіт, послуг), майнових прав та позареалізаційних доходів, обчислена наростаючим підсумком з початку календарного року, не перевищує 3815 млн білоруських рублів , - за їх вибором календарний місяць або календарний квартал.

  Платники представляють до податкових органів податкову декларацію (розрахунок) не пізніше 20-го числа місяця, що настає після закінчення звітним періодом.

  Сплата податку на додану вартість проводиться не пізніше 22-го числа місяця, що настає після закінчення звітним періодом [10].

  Акцизи.

  Платниками акцизів є організації, індивідуальні підприємці, які виробляють підакцизні товари та ввозять підакцизні товари на митну територію Республіки Білорусь і (або) реалізують ввезені на митну територію Республіки Білорусь підакцизні товари, а також фізичні особи, на яких покладено обов'язок щодо сплати акцизів, що стягуються при ввезенні товарів на митну територію Республіки Білорусь.

  Акцизами обкладаються:

  • алкогольна продукція;

  • пиво;

  • нехарчова спиртовмісна продукція;

  • тютюнові вироби;

  • мікроавтобуси і легкові автомобілі, в тому числі переобладнані в вантажні;

  • бензини автомобільні, дизельне паливо і біодизельне паливо, суднове паливо, газ вуглеводневий скраплений та газ природний паливний компримированні, використовувані в якості автомобільного палива;

  • масло для дизельних і (або) карбюраторних (інжекторних) двигунів.

  У Республіці Білорусь діють єдині ставки акцизів як для товарів, вироблених платниками акцизів, так і для товарів, що ввозяться платниками акцизів на митну територію Республіки Білорусь і (або) реалізуються на митній території Республіки Білорусь [9]. (ДОДАТОК А)

  Ставки акцизів можуть встановлюватися:

  • в абсолютній сумі на фізичну одиницю виміру підакцизних товарів (тверді (специфічні) ставки);

  • у відсотках від вартості підакцизних товарів або митної вартості підакцизних товарів, збільшеної на належні до сплати суми митних зборів (процентні (адвалерні) ставки) [10].

  Алкогольні напої та тютюнові вироби, призначені для реалізації, підлягають маркуванню акцизними марками.

  Акцизами не обкладаються підакцизні товари, що вивозяться за межі Республіки Білорусь.

  При використанні в якості сировини для виготовлення готової продукції підакцизних товарів, по яких на території Республіки Білорусь вже були сплачені акцизи, сума акцизів, що підлягає сплаті, зменшується на суму акцизів за використаний сировини [9].

  Податкова база визначається окремо по кожному виду реалізованих (переданих) підакцизних товарів

  Податковим періодом акцизів визнається календарний місяць. Платники щомісячно представляють до податкових органів податкову декларацію (розрахунок) не пізніше 20-го числа місяця, наступного за минулим податковим періодом. Сплата акцизів проводиться не пізніше 22-го числа місяця, наступного за минулим податковим періодом [10].

  Податок на нерухомість.

  Платниками податку на нерухомість є юридичні особи, іноземні юридичні особи та міжнародні організації, прості товариства (учасники договору про спільну діяльність), господарські групи і фізичні особи.

  Податком обкладається вартість будівель і споруд, об'єктів не завершеного будівництва, а також вартість належних фізичним особам житлових будинків, садових будиночків, дач, житлових приміщень (квартир, кімнат), надвірних будівель, гаражів, інших будівель і споруд, в тому числі не завершених будівництвом (далі - будинки та споруди) [9].

  Річна ставка податку на нерухомість:

  • 1% залишкової вартості - для організацій;

  • 0,1% - для фізичних осіб, індивідуальних підприємців, кооперативів, садівницьких товариств.

  • 2% - для організацій, що мають у власності об'єкти наднормативного незавершеного будівництва і здійснюють будівництво нових об'єктів [10].

  Податком не обкладаються будівлі та споруди соціально-культурного призначення, будівлі та споруди організацій, що належать товариствам інвалідів, будівлі і споруди, призначені для охорони навколишнього середовища та поліпшення екологічної обстановки, житлові приміщення (квартири, кімнати) в багатоквартирних будинках, що належать фізичним особам на праві власності, будинки та споруди (за винятком призначених і (або) використовуються у встановленому порядку для здійснення підприємницької діяльності), що належать пенсіонерам та інвалідам і т.п. [9].

  Податковим періодом з податку на нерухомість визнається календарний рік. Річна сума податку на нерухомість обчислюється як добуток податкової бази та податкової ставки. Обчислення річної суми податку на нерухомість фізичним особам проводиться податковим органом щорічно на 1 січня кожного податкового періоду [10].

  Земельний податок.

  Земельним податком оподатковуються земельні ділянки, які перебувають у володінні, користуванні або власності юридичних і фізичних осіб (у тому числі іноземних) [9].

  Ставки земельного податку залежать від категорії населених пунктів, кадастрової оцінки земель та видів функціонального використання (ДОДАТОК Б).

  Податкова база земельного податку визначається в розмірі кадастрової вартості земельної ділянки, за винятком випадків, передбачених податковим законодавством [10].

  Земельним податком не обкладаються землі, що зазнали радіоактивного забруднення, заповідники, землі історико-культурного призначення, землі населених пунктів, землі організацій, що здійснюють соціально-культурну діяльність, а також земельні ділянки деяких категорій громадян (ветеранів війни, пенсіонерів, інвалідів та осіб, постраждалих в внаслідок Чорнобильської аварії, військовослужбовців строкової служби, багатодітних сімей) [9].

  Податковим періодом земельного податку визнається календарний рік.

  Сума земельного податку обчислюється як добуток податкової бази і відповідних ставок земельного податку [10].

  Екологічний податок.

  Платниками екологічного податку є організації та індивідуальні підприємці.

  Екологічним податком обкладаються обсяги:

  • викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

  • скидів стічних вод або забруднюючих речовин у навколишнє середовище;

  • відходів виробництва, що підлягають зберіганню, захоронення;

  • нафти і нафтопродуктів, переміщених по території Республіки Білорусь магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами транзитом;

  • нафти і нафтопродуктів, перероблених організаціями, що здійснюють переробку нафти;

  • виробництва та (або) імпорту товарів, що містять у своєму складі 50 і більше відсотків летючих органічних сполук;

  • виробництва та (або) імпорту пластмасової, скляної тари, тари на основі паперу і картону та інших товарів, після втрати споживчих властивостей яких утворюються відходи, а також імпорту товарів, упакованих в пластмасову, скляну тару та тару на основі паперу і картону.

  Ставки екологічного податку встановлені Податковим кодексом Республіки Білорусь в залежності від об'єкта оподаткування [9]. (ДОДАТОК В)

  Податковим періодом екологічного податку визнається календарний квартал. Сума екологічного податку обчислюється як добуток податкової бази та податкової ставки. Сума екологічного податку може обчислюватися платниками виходячи зі встановлених річних лімітів і відповідних ставок екологічного податку [10].

  Податок за видобуток (вилучення) природних ресурсів.

  Платниками податку за видобуток (вилучення) природних ресурсів визнаються організації та індивідуальні підприємці.

  Податком за видобуток (вилучення) природних ресурсів обкладається фактичний обсяг видобутих (вилучаються) конкретних видів природних ресурсів згідно з установленим Податковим кодексом Республіки Білорусь переліком.

  Податком за видобуток (вилучення) природних ресурсів не оподатковується:

  • видобуток нафтового попутного газу;

  • видобуток грунту, піску і піщано-гравійної суміші, що використовуються для виробництва робіт з подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

  • видобуток підземних і поверхневих вод для протипожежного водопостачання;

  • видобуток підземних вод, використовуваних для одержання геотермальної енергії.

  Ставки податку за видобуток (вилучення) природних ресурсів встановлені Податковим кодексом Республіки Білорусь в залежності від видів природних ресурсів (ДОДАТОК 4). Податкова база податку за видобуток (вилучення) природних ресурсів визначається як фактичний обсяг видобутих (вилучаються) природних ресурсів [9].

  Податковим періодом податку за видобуток (вилучення) природних ресурсів визнається календарний квартал. Сума податку за видобуток (вилучення) природних ресурсів обчислюється як добуток податкової бази та податкової ставки. Сплата податку за видобуток (вилучення) природних ресурсів проводиться щоквартально не пізніше 22-го числа місяця, наступного за минулим податковим періодом [10].

  Місцеві податки і збори.

  Місцеві податки і збори вправі вводити на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць обласні, Мінський міський Ради депутатів, Ради депутатів базового територіального рівня.

  Перелік місцевих податків і зборів, які вправі вводити місцеві Ради депутатів, встановлено Податковим кодексом Республіки Білорусь.

  Це:

  податок на послуги (передбачається скасувати з 01.01.2011) Ставки встановлюються в розмірі, що не перевищує 5%. Податкова база визначається як виручка від реалізації послуг без включення до них податку на послуги.

  Об'єкт оподаткування: надання платником послуг:

  • ринків, ярмарків, виставок-продажів;

  • готелів (кемпінгів, мотелів);

  • ресторанів (барів, кафе);

  • дискотек, більярдних, боулінг-клубів;

  • перукарень (салонів краси), соляріїв, косметичних послуг;

  • з нерухомим майном, стільникового рухомого електрозв'язку абонентам;

  • кабельного телебачення;

  • з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів для фізичних осіб;

  • туристичних.

  • податок за володіння собаками (ставки податку за володіння собаками встановлюються залежно від висоти собак у холці від 0,5 (17,5 тис. рублів) до 1,5 (52,5 тис. рублів) базових величин на місяць);

  • збір на розвиток територій (передбачається скасувати з 01.01.2011) (податкові ставки не перевищують 3% валового прибутку (доходу), що залишаються в розпорядженні платника після сплати податку на прибуток (для індивідуальних підприємців - прибуткового податку);

  • збір з заготівельників (податкові ставки не можуть перевищувати 5% вартості заготовленої продукції (гриби, ягоди тощо);

  • курортний збір (податкові ставки не можуть перевищувати 3% вартості курортної путівки).

  При введенні місцевих податків і зборів місцеві Ради депутатів відповідно до Податковим кодексом Республіки Білорусь визначають платників, об'єкти оподаткування, розміри податкових ставок, податковий період, порядок обчислення, порядок і строки сплати місцевих податків і зборів, а також терміни подання до податкових органів податкових декларацій (розрахунків) з місцевих податків і зборів.

  Місцеві Ради депутатів відповідно до законодавчих актів Республіки Білорусь можуть встановлювати податкові пільги по місцевих податках і зборах.

  Особливі режими оподаткування.

  У Республіці Білорусь для окремих категорій платників (малі підприємства, приватні підприємці, які здійснюють роздрібну торгівлю (виконують роботи, надають послуги населенню), сільськогосподарські організації і деякі інші) передбачені особливі режими оподаткування, застосування яких замінює собою сплату низки основних податкових платежів.

  До особливих режимів оподаткування відносяться:

  • єдиний податок для виробників сільськогосподарської продукції;

  • єдиний податок з індивідуальних підприємців та інших фізичних осіб;

  • податок при спрощеній системі оподаткування;

  • податок на гральний бізнес;

  • податок на доходи від здійснення лотерейної діяльності;

  • податок на доходи від проведення електронних інтерактивних ігор;

  • збір за здійснення ремісничої діяльності;

  • збір за здійснення діяльності з надання послуг у сфері агроекотуризму.

  Єдиний податок для виробників сільськогосподарської продукції застосовується виробниками сільськогосподарської продукції. Податок сплачується за ставкою 2 відсотка валової виручки.

  Єдиний податок з індивідуальних підприємців та інших фізичних осіб застосовується індивідуальними підприємцями при роздрібній торгівлі товарами, віднесеними до товарних груп за переліком, і при наданні споживачам послуг (виконання робіт) з переліком таких послуг (робіт). Ставки єдиного податку встановлюються місцевими органами управління в межах його базових ставок залежно від:

  • населеного пункту, в якому здійснюється діяльність;

  • місця здійснення діяльності в межах населеного пункту;

  • режиму роботи;

  • інших умов здійснення діяльності.

  Спрощена система оподаткування застосовується організаціями та індивідуальними підприємцями, валова виручка яких протягом перших дев'яти місяців року, що передують року, з якого вони претендують на застосування спрощеної системи, становить не більше 2 861,25 млн. рублів і середня чисельність працівників організації за кожний місяць не більше 100 чоловік. Податок сплачується за ставкою 8 відсотків валової виручки. Для організацій і індивідуальних підприємців, які сплачують ПДВ, ставка єдиного податку при спрощеній системі оподаткування встановлена ​​в розмірі 6 відсотків.

  Для організацій і індивідуальних підприємців стосовно виручки від реалізації товарів за межі Республіки Білорусь передбачена ставка податку в розмірі 3 відсотків.

  Податок на гральний бізнес застосовується організаціями та індивідуальними підприємцями, що здійснюють діяльність у сфері грального бізнесу. Ставки податку встановлені в євро за одиницю об'єкта грального обладнання (ігровий стіл; ігровий автомат; каса тоталізатора; каса букмекерської контори).

  Податок на доходи від здійснення лотерейної діяльності застосовується організаціями, які є організаторами лотерей. Ставка податку встановлена ​​в розмірі 8 відсотків виручки від організації лотерейного процесу за мінусом нарахованого призового фонду лотереї.

  Податок на доходи від проведення електронних інтерактивних ігор застосовується юридичними особами - організаторами електронних інтерактивних ігор. Ставка податку встановлена ​​в розмірі 8 відсотків виручки від проведення електронних інтерактивних ігор за мінусом сформованого виграшного фонду.

  Збір за здійснення ремісничої діяльності застосовується фізичними особами, які здійснюють ремісничу діяльність. Ставка збору встановлена ​​в розмірі однієї базової величини за календарний рік.

  Збір за здійснення діяльності з надання послуг у сфері агроекотуризму застосовується фізичними особами та селянськими (фермерськими) господарствами, що здійснюють діяльність з надання послуг у сфері агроекотуризму. Ставка збору встановлена ​​в розмірі однієї базової величини за календарний рік [9].

  Частина податкової системи держави є також митні збори - грошові збори за товари, що ввозяться або вивозяться за межі країни.

  Мита сплачуються особою, що переміщує товари (декларантом), або іншою особою відповідно до митного законодавства Республіки Білорусь: вітчизняні юридичні та фізичні особи (резиденти) та іноземні юридичні і фізичні особи, які мають постійне місце проживання за межами Республіки Білорусь (нерезиденти).

  За походженням розрізняють ввізні (імпортні) і вивізні (експортні) мита.

  Ввізні мита є найпоширенішим видом митних мит і встановлюються у фіскальних цілях, а також для огородження доступу товарів ззовні на внутрішній ринок країни.

  Вивізні мита є винятковими заходами оперативного регулювання зовнішньоекономічної діяльності і, як правило, обмежують вивіз стратегічних товарів, сировини з країни. У Республіці Білорусь експортні товари митом в даний час не обкладаються.

  Ставки митних зборів визначені в Єдиному Митному Тарифі

  митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації (ЕТТ) прийнятого в 2009 році. Єдиний митний тариф - звід митних мит, що застосовуються до товарів, що ввозяться на єдину митну територію з третіх країн, систематизований відповідно до єдиної Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності T аможенного союзу (ТН ЗЕД ТЗ).

  За характером стягування ставки митних зборів діляться на:

  • специфічно е, нараховані у встановленому розмірі за одиницю виміру оподатковуваних товарів;

  • адвалерні, що нараховуються у відсотках до митної вартості оподатковуваних товарів;

  • комбіновані, що нараховуються частково у твердій сумі, частково у відсотках.

  З метою захисту економічних інтересів Республіки Білорусь до ввезених, можуть тимчасово застосовуватися особливі види митних зборів:

  • спеціальні мита;

  • антидемпінгові мита;

  • компенсаційні мита.

  Спеціальні мита застосовуються як захисна міра, якщо товари ввозяться в кількостях і на умовах, що завдають або загрожують завдати шкоди вітчизняним виробникам подібних або безпосередньо конкуруючих товарів.

  Антидемпінгові мита застосовуються у разі ввезення товарів за ціною нижчою, ніж їх нормальна вартість країні вивезення момент ввезення, якщо таке ввезення завдає чи загрожує завдати матеріальної шкоди вітчизняним виробникам.

  Компенсаційні мита застосовуються у разі ввезення товарів, при виробництві або вивезенні яких прямо або побічно використовувалися субсидії, якщо таке ввезення завдає чи загрожує завдати шкоди вітчизняним виробникам подібних товарів або перешкоджає організації або розширенню виробництва подібних національних товарів [8, c.67].

  Відповідно до двосторонніх угод про вільну торгівлю, укладених Республікою Білорусь з Азербайджанською Республікою, Республікою Вірменія, Республікою Грузія, Республікою Казахстан, Республікою Киргизстан, Республікою Молдова, Російською Федерацією, Республікою Таджикистан, Туркменістаном, Республікою Узбекистан і Україна, товари, вироблені в цих державах і ввозяться з їх території в Республіку Білорусь, імпортними митами не оподатковуються.

  Об'єктом оподаткування митами є товари, що переміщуються через митні кордони.

  Таким чином, в Республіці Білорусь до загальнодержавних податків відносять:

  Будучи регулюючими, прямі податки на доходи і прибуток і ПДВ, а також акцизи формують значну частину доходів бюджету.

  Суб'єктами оподаткування податку на прибуток є юридичні особи; прибуткового податку - фізичні особи; земельний, податок на нерухомість, ПДВ, акцизами - юридичні та фізичні особи; податок за видобуток та екологічний податок - юридичні особи та індивідуальні підприємці.

  Об'єкти оподаткування: податок на прибуток - валовий прибуток, ПДВ - обороти з реалізації товарів, прибуткового податку - доходи, акцизів - певна продукція, екологічного податку - обсяги викидів, скидів та ін

  Сума податку, належного до сплати, обчислюється як добуток податкової бази та податкової ставки.

  Склад і кількість місцевих податків визначають Поради Депутатів відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Перелік місцевих податків і зборів, які вправі вводити місцеві Ради депутатів, встановлено Податковим кодексом Республіки Білорусь.

  Важливим елементом податкової системи є також митні збори - грошові збори за товари, що ввозяться або вивозяться за межі країни. Мита сплачуються особою, що переміщує товари.

  3. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

  Податкова система є найважливішим елементом ринкових відносин. Податки стають в руках у держави одним з найважливіших інструментів управління розвитком економіки.

  У цих умовах висуваються дуже високі вимоги до механізму оподаткування, який повинен, перш за все, сприяти високої ділової активності підприємців, забезпечити потужну мотивацію праці промислових колективів, працівників. У той же час він має сприяти якісному прогресу в галузях національної економіки, встановлення оптимальних пропорцій між ними, спонукати підприємства активно використовувати фонди економічного стимулювання [12, c .27].

  K ак відомо, Республіка Білорусь вже не перший рік у рейтингу Світового банку, що відображає функціональність податкової системи, займає останнє місце. Тому в Білорусі на самому високому рівні ставиться завдання радикально спростити вітчизняну податкову систему, знизити податкове навантаження і піти з останнього місця в рейтингу Світового Банку «Doing Business».

  Білоруська податкова система за кількістю платежів практично не відрізняється від більшості систем оподаткування країн з розвиненою ринковою економікою. Цей же висновок, хоча меншою мірою, застосовний і до податкових ставок. Так, з 1 січня 2010 року піднялася ставка ПДВ з 18% до 20%, що звичайно, не дуже добре. Але в умовах світової економічної кризи цю ж заходів застосували і в деяких інших країнах. Крім того, в Білорусі досить висока ставка податку на прибуток - 24%. Так, вона істотно вища, ніж у Росії та Литві, де становить 20% і в Казахстані 15%.

  Висновок можна зробити такий: останнє місце білоруської податкової системи в рейтингу Світового банку - результат не тільки і не стільки кількості податкових платежів. Основні проблеми вітчизняної податкової системи полягають у наступному.

  По-перше, це нечіткість викладу окремих норм і положень, що регулюють обчислення та сплату податків, що призводить до високої трудомісткості і ненавмисним помилкам. Перш за все, це відноситься до ПДВ, податків на прибуток та екологічному податку. Що стосується ПДВ, то тут діє дуже складний механізм податкових вирахувань з рядом обмежень. Крім того, діє досить громіздкий порядок підтвердження правомірності застосування нульової ставки ПДВ. У торгівлі з Росією, наприклад, одних заяв треба представляти до податкової інспекції 3 екземпляри плюс потрібно їх електронна версія.

  По податку на прибуток як і раніше часто виникають питання, пов'язані з обліком з метою оподаткування окремих видів витрат, наприклад на рекламу. А з прийняттям Особливої ​​частини Податкового кодексу каменем спотикання стала і пільга по капвкладеннях, для одержання якої слід виконати низку умов, пов'язаних з амортизаційним фондом. У результаті пільга є, але скористатися нею багато хто не може через складний механізм застосування. А екологічний податок у нас включає цілий ряд складових, тому зробити правильні розрахунки по ньому також зовсім не просто.

  Друга проблема носить «застарілий» характер і полягає в нестабільності податкового законодавства. Зрозуміло, що податкові в норми в країні, де власна податкова система сформувалася порівняно недавно, можуть і повинні змінюватися. Але у нас ці нові номи найчастіше вводяться заднім числом або напередодні набуття ними чинності. Так наприклад, Особлива частина Податкового кодексу вступила в силу з 1 січня 2010 року, а була прийнята 29 грудня 2009. Більше того, практично протягом усього першого півріччя податкове законодавство "підлаштовуються" під Податковий кодекс. У результаті низкою пільг, передбачених НК, неможливо було скористатися, оскільки не були затверджені відповідні переліки [13, c .13].

  Постійно мінливий податкове законодавство викликає нестабільність податкової системи. Часті перегляд видів, умов, норм оподаткування робить негативний вплив на економіку. Це послаблює ефективність податкових пільг, перешкоджає притоку іноземних інвестицій. Податкове законодавство має бути простим, зрозумілим для платників податків, що виключає подвійне оподаткування, безліч диференційованих ставок і складні розрахунки. Білоруське податкове законодавство, як і раніше об'ємно. Його норми розпорошені по великій кількості нормативно-правових актів, в які постійно вносяться зміни і доповнення, причому не завжди поліпшують їх зміст.

  Різночитання і нестиковки мають місце в класифікації податків на республіканські і місцеві між Загальною частиною податкового Кодексу, законів про Бюджет Республіки і дійсністю.

  Податкова система Білорусі будується, виходячи із загальних для всіх національних податкових систем принципів, з урахуванням економічних і політичних особливостей, властивих білоруському державі. Цьому питанню присвячена стаття 2 Загальної частини Податкового кодексу «Основні принципи оподаткування в Республіці Білорусь. Однак такій найважливішій проблемі, як усунення подвійного оподаткування в ній місця не знайшлося. Неналежне ставлення до цього аспекту призводило до плутанини і подвійним обчислюватись. Так, два споріднених відрахування - в республіканський фонд підтримки виробників сільськогосподарської продукції та місцеві фонди стабілізації економіки довгий час стягувалися одночасно з виручки і навіть без коригування податкової бази. Двічі включалися в розрахунок мито та збір за митне оформлення при обчисленні ПДВ при ввезенні підакцизних товарів на територію Республіки Білорусь. Мито також включається і понині [14, c .32].

  Третя проблема - висока періодичність сплати податків. Більшість з них сплачується у нас раз на місяць. Тільки з цього року податок на прибуток і ПДВ при певному розмірі виручки можна сплачувати раз на квартал. А в ряді держав звітним періодом по податках є календарний рік.

  По-четверте, перелік податків, які підприємства повинні платити в бюджет був і залишається як і раніше досить широкий і не формує цілісну і логічну і логічно пов'язану податкову систему., А заходи щодо її впорядкування проводилися шляхом механічного об'єднання неоднорідних за економічним змістом податкових платежів.

  По-п'яте, окремі види податків нерідко дублюють або частково повторюють один одного (ПДВ і податок на прибуток, ПДВ і податок на придбання автотранспортних засобів).

  По-шосте, існування великої кількості податків, невиправдано відносяться на собівартість продукції (екологічний, Земельний і ін.) При цьому варто зазначити, що факт віднесення податків і зборів на собівартість продукції не має належного теоретичного обгрунтування. Віднесення частини податків на собівартість веде до подорожчання продукції, створюючи тим самим основу для зростання цін [12, c .27].

  Великий недолік білоруської податкової системи полягає в залежності величин платежів один від одного. Помилка в обчисленні одного з них призводить до ланцюжка податкових порушень за іншими платежами і до відповідних фінансових санкцій, які можуть перевищувати недоплачену суму в кілька разів. Подібний механізм податкової системи не застосовується в економічно розвинених країнах. Кожен податок повинен мати свій чітко встановлений об'єкт оподаткування і тільки за його приховування платники податків повинні нести фінансову відповідальність.

  Також в якості проблеми можна виділити почастішали випадки ухилення від сплати податків, зменшення оподатковуваної бази підприємствами та підприємцями з метою сплати меншої суми податку [14, c .32].

  За 9 місяців 2010 року у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів податковими органами виявлено 3,3 тисячі порушень законодавства. У сфері виробництва та обігу підакцизних товарів виявлено 3,3 тисячі порушень законодавства [15].

  У дохід держави звернуто підакцизної продукції і коштів від її реалізації на 3,0 млрд. рублів. До адміністративної відповідальності залучено три тисячі осіб, сума штрафів склала 4,4 млрд. рублів [15].

  Досить часто суб'єктам підприємництва вдається ухилитися від сплати податків за рахунок маніпуляції з цінами на реалізовану продукцію, надані послуги і їх роботи. Одним з прикладів таких податкових ухилень є трансферне ціноутворення.

  У Білорусі податкове законодавство не містить способів боротьби і мір відповідальності за використання трансфертних цін, проте певні кроки в цьому напрямку вже зроблені. Так, пункт 3 ст. 20 Загальної частини Податкового кодексу Республіки Білорусь свідчить, що «у разі, якщо організації й (або) фізичні особи, визнані взаємозалежними особами, за взаєминах один з одним застосовують ціни, ставки, тарифи, умови договорів, відмінні від застосовуваних між іншими організаціями та фізичними особами, податкові органи мають право визначити податкові зобов'язання взаємозалежних осіб так, як якщо б вони здійснювали діяльність у звичайних умовах ».

  Певні кроки в цьому напрямку приймають і податкові органи країн СНД. Наприклад, в ст.40 Податкового кодексу РФ у разі виявлення занижених цін наводяться принципи визначення реальної ціни товарів, робіт та послуг з метою подальшого оподаткування [16].

  Сформована в Республіці Білорусь система оподаткування характеризується переважанням непрямих податків і низькою питомою вагою прямих податків у порівнянні з розвиненими країнами. Значні податкові відрахування жорстко прив'язані до окремих елементів витрат виробництва, особливо до оплати праці. Найбільша питома вага припадає на податки та відрахування з виручки. Податки та відрахування з прибутку і доходів займають, приблизно, четверту частину. Решта податків і відрахування відносяться до витрат по виробництву і реалізації продукції. Надання пільг в чинній податковій системі слабко пов'язується з результативністю товаровиробників (розширенням виробництва, збереженням і створенням робочих місць, інвестиційною діяльністю).

  Сформована в Республіці Білорусь система оподаткування характеризується високим рівнем податкового тягаря [8, c .54].

  Згідно Національної стратегії сталого соціально-економічного розвитку, до 2020р., Податкове навантаження на економіку має зменшитися на 7,5-8,5%. Податкове навантаження на громадян у Білорусі вже в 2011 році знизиться. У наступному році продовжиться зниження податкового навантаження на громадян шляхом збільшення стандартних вирахувань, які застосовуються при обчисленні прибуткового податку. Так, стандартний податкові відрахування буде збільшений з Br270 тис. у 2010 році до Br292 тис. в 2011-му. І надаватися він буде при заробітній платі не вище Br1 млн. 766 тис. Сьогодні цю межу в зарплаті складає Br1 млн. 635 тис.

  Характерною особливістю бюджету майбутнього року є той факт, що в ньому враховані зміни в Податковому кодексі, який істотно спрощує систему оподаткування, а також знижується податкове навантаження. Зниження податкового навантаження на 0,4% до ВВП і радикальне спрощення податкового адміністрування дозволять залишити в економіці більш Br700 млрд. [17].

  Загальна тенденція зниження податкового навантаження позначилася за рахунок скорочення податкових платежів, яка послідовно проводилося в Білорусі. Поряд зі скороченням кількості податків важливу роль зіграла і методика їх обчислення [18].

  Для зменшення податкового тягаря слід реалізувати наступні ефективні заходи:

  - Скорочення кількості малозначних для бюджету видів податків;

  - Інвентаризація та зменшення необгрунтованих податкових пільг;

  - Зниження ставок штрафу та пені за порушення податкового законодавства і більш об'єктивний розгляд податкових конфліктів в арбітражних судах;

  - Більш істотне пільгування інвестиційного вкладення підприємств і організацій;

  - Розширення механізмів податкових канікул, кредитів і реструктуризації податкових боргів, особливо по штрафах і пені;

  - Підвищення мінімальних рівнів неоподатковуваної податком бази.

  Ці та ряд інших напрямків покликані оптимізувати податковий тягар у взаємозв'язку з підвищенням податкової дисципліни та дотриманням податкового законодавства [19, c .137].

  Прогресивним напрямом у реформуванні системи оподаткування є електронне декларування, тобто можливість подавати податкову декларацію в електронному вигляді.

  З 2009 року в країні працює система електронного декларування, яка дозволяє представляти податкові декларації в електронному вигляді з використанням інтернет-технологій. На 1 липня 2010 року її користувачами стали понад 42 тисяч комерційних організацій, тобто більше половини їх загальної кількості.

  Йде доопрацювання програмного забезпечення з урахуванням потреб платників. Вона передбачає розширення спектру послуг, що надаються податковими органами з використанням електронних засобів. Наприклад, платники зможуть передавати та одержувати в електронному вигляді різні документи - заяви, повідомлення, довідки, рішення, акти звірок та ін Це зведе до мінімуму відвідування інспекцій та значно скоротить тимчасові і матеріальні витрати платників. Користувачам системи будуть надані оперативний доступ до нормативно-довідкової інформації, можливість дистанційного отримання консультацій з різних питань оподаткування.

  Міністерство з податків і зборів буде своєчасно інформувати платників податків про зміни в законодавстві та надасть інформаційні послуги [20].

  З метою подальшого спрощення податкової системи Законом Республіки Білорусь "Про внесення доповнень і змін до Податкового кодексу Республіки Білорусь" з 1 січня 2011 року передбачається наступне.

  1. Скасувати:

  - Місцевий податок на послуги, що стягується за ставкою 5% від виручки;

  - Місцевий збір на розвиток територій, що сплачується за ставкою в межах 3% з прибутку;

  - Деякі платежі екологічного податку:

  * За переробку нафти і нафтопродуктів організаціями, що здійснюють переробку нафти;

  * За переміщення по території Республіки Білорусь нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами транзитом;

  * За виробництво та (або) імпорт товарів, що містять у своєму складі 50 і більше відсотків летючих органічних сполук.

  За розрахунками Уряду Республіки Білорусь, реалізація зазначених заходів дозволить знизити податкове навантаження в 2011 році на 0,4% до ВВП і залишити в розпорядженні платників 721,2 млрд. рублів.

  2. Виключити два самостійних податкових платежу за рахунок включення до складу:

  - Екологічного податку - збору при ввезенні на територію Республіки Білорусь озоноруйнуючих речовин;

  - Державного мита - збору за видачу дозволів на проїзд автомобільних транспортних засобів по територіях іноземних держав.

  3. Скоротити кількість перерахувань податків до бюджету:

  - З податку на прибуток - перейти на щоквартальну сплату податку з подачею податкової декларації один раз на рік (сьогодні в 70% випадків ці дії здійснюються щомісяця);

  - По ПДВ - скасувати "авансові" платежі (шість платежів на місяць) і здійснювати сплату цього податку один раз на місяць або один раз на квартал - за рішенням платника. При цьому строки сплати ПДВ (місяць або квартал) визначатимуться платником самостійно без прив'язки до розміру виручки, як це відбувається зараз. У результаті кількість платежів скоротиться з 72 до 4 - 12 в рік;

  - По акцизах - скасувати "авансові" платежі (шість платежів на місяць) і здійснювати сплату цього податку один раз на місяць.

  4. Удосконалити механізм справляння основних податків - податку на прибуток і ПДВ за рахунок:

  * Розширення можливості застосування пільги з прибутку, що спрямовується на капітальні вкладення. Прибуток буде звільнятися від оподаткування за фактом здійснення інвестицій без ув'язки з використанням амортизаційного фонду, як це відбувається в даний час. При цьому, щоб не допустити значних втрат бюджету у зв'язку зі скасуванням обмеження розміру податкової пільги сумою використаного на капітальні вкладення амортизаційного фонду, пропонується обмежити можливість застосування пільги з податку на прибуток 50% валового прибутку;

  * Надання платникам права приймати без обмежень до відрахування "вхідний" ПДВ, сплачений при придбанні інвестиційних товарів, що буде сприяти зниженню вартості інвестиційних проектів і більш широкому залученню інвестицій. Також пропонується надати платникам право при здійсненні інвестиційних витрат приймати до відрахування рівними частками протягом календарного року (в розмірі 1 / 12 або 1 / 4) суми "вхідного" ПДВ, що залишився після вирахування сум ПДВ у межах сум податку, обчислених з реалізації товарів ( робіт, послуг), майнових прав.

  Здійснення зазначених заходів дозволить наблизити податкову систему Республіки Білорусь за складом податків і зборів, періодичності їх сплати до податкових систем розвинутих країн.

  Платники при здійсненні звичайної діяльності будуть сплачувати тільки 8 основних податків (податок на прибуток, акцизи, ПДВ, екологічний податок, земельний податок, податок на нерухомість, соціальні платежі), вносити протягом року до бюджету 20 податкових платежів і подавати 11 податкових декларацій (у Нині - 104 податкових платежу та 30 податкових декларацій).

  З урахуванням внесків до Фонду соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту кількість податкових платежів буде становити 32 на рік, а кількість декларацій - 15 [21].

  Слід зазначити, що реформи, проведені в 2010 і 2011 роках, дозволять підвищити рейтинг Республіки Білорусь в дослідженні "Ведення бізнесу - 2013" за показником "Оподаткування" до 70 з 183 місця.

  Важливим чинником у розвитку податкової системи держави є й те, що Білорусь є активним учасником у сфері міжнародного співробітництва та регіональної інтеграції. Так, 6 жовтня 2007 року сформувався митний союз Білорусі, Казахстану та Росії. У рамках цього альянсу прийняті ряд угод (наприклад: Угоду про принципи стягнення непрямих податків при експорті та імпорті товарів, виконанні робіт, наданні послуг у митному союзі), а також Єдиний Митний Тариф митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації (ЕТТ) . Співробітництво в сфері оподаткування дозволяє використовувати досвід більш розвинених країн і тим самим перетворити податкову систему Республіки Білорусь у бік поліпшення і спрощення.

  Підводячи підсумок, можна виділити наступні проблеми функціонування податкової системи Республіки Білорусь:

  • складне законодавство;

  • нечіткість викладу деяких норм;

  • висока періодичність сплати податків;

  • велика кількість податків і зборів;

  • відносно високі податкові ставки;

  • жорсткі санкції за порушення податкового законодавства, навіть за дрібні помилки, нерідко викликані неточністю в законодавчих актах;

  • високий податковий тягар;

  • значне перевищення непрямих податків над прямими, що є не справедливим, так як непрямі податки платять споживачі;

  • часті випадки ухилення т сплати податків;

  • велику кількість документів, необхідних для заповнення при сплаті податків.

  Однак не варто строго судити білоруську податкову систему. Вона зародилася зовсім недавно і зараз знаходиться на етапі формування і становлення. В даний час ведеться активна робота з оздоровлення податкової системи і в якості основних напрямків розвитку можна виділити наступні тенденції:

  • зниження кількості податків і зборів;

  • спрощення податкового законодавства;

  • систематизація та впорядкування платежів і механізмів зі справляння;

  • спрощення документообігу;

  • введення електронної системи розрахунків;

  • зниження податкового навантаження на економіку;

  • збільшення періоду сплати податків;

  • заходи по уникненню подвійного оподаткування та ін

  Не варто забувати, що податки - дуже важливий і дуже тонкий важіль державного регулювання, оскільки при їх реформуванні зачіпаються інтереси широких верств суспільства і підприємницьких структур. Тому внесення тих чи інших зміна в систему оподаткування потребує дуже зваженого підходу і повинно поєднуватися із комплексом інших заходів, спрямованих на оздоровлення економіки.

  ВИСНОВОК

  1. Податкова система є найважливішим елементом ринкових відносин. Податки стають в руках у держави одним з найважливіших інструментів управління розвитком економіки.

  Податкова система держави - сукупність податків, зборів і мит, що стягуються на території держави. Основу податкової системи становлять податки, які представляють собою обов'язковий платіж до бюджету певного рівня. Важливими елементами оподаткування є:

  • Суб'єкт податку - платник, який виплачує податок чи збір;

  • Об'єкт податку - те, що безпосередньо обкладається податком;

  • Податкова ставка - величина податку, яку повинен сплатити платник;

  • Податкові пільги - деякі більш легкі умови сплати податку;

  • Податкова база - сума, від якої обчислюється податок;

  • Податкові санкції - покарання за порушення у податковій сфері та ін

  Однак податкову систему становлять не тільки податки. Для успішного і безперебійного функціонування системи оподаткування необхідні органи, які будуть здійснювати управління та контроль за роботою системи. Так, у Республіці Білорусь такими органами є Міністерство Фінансів, Міністерство з податків і зборів, Державний Митний комітет та ін

  Важливою ланкою податкової системи є також податкове законодавство, якої встановлює механізм сплати податків, терміни і суми виплат, визначає види податків, суб'єктів, об'єкти оподаткування, податкові пільги. Найважливішим законодавчим актом у сфері оподаткування в Республіці Білорусь є Податковий Кодекс. Розробка та затвердження законодавчих актів у Білорусі покладено на Уряд Республіки Білорусь, Президента, Парламент.

  2. У Республіці Білорусь стягуються такі податки загальнодержавного значення:

  • прибутковий податок з фізичних осіб, основна ставка якого 12%;

  • податок на прибуток - 24%;

  • акцизи - по різних категоріях товарів - різні ставки;

  • ПДВ - 20%;

  • податок на нерухомість;

  • екологічний податок;

  • земельний податок.

  Будучи регулюючими, прямі податки на доходи і прибуток і ПДВ, а також акцизи формують значну частину доходів бюджету.

  Склад і кількість місцевих податків визначають Поради Депутатів відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Перелік місцевих податків і зборів, які вправі вводити місцеві Ради депутатів, встановлено Податковим кодексом Республіки Білорусь.

  Суб'єктами оподаткування податку на прибуток є юридичні особи; прибуткового податку - фізичні особи; земельний, податок на нерухомість, ПДВ, акцизами - юридичні та фізичні особи; податок за видобуток та екологічний податок - юридичні особи та індивідуальні підприємці.

  Об'єкти оподаткування: податок на прибуток - валовий прибуток, ПДВ - обороти з реалізації товарів, прибуткового податку - доходи, акцизів - певна продукція, екологічного податку - обсяги викидів, скидів та ін

  Сума податку, належного до сплати, обчислюється як добуток податкової бази та податкової ставки.

  Важливим елементом податкової системи є також митні збори - грошові збори за товари, що ввозяться або вивозяться за межі країни. Мита сплачуються особою, що переміщує товари.

  3. Можна виділити наступні проблеми функціонування податкової системи Республіки Білорусь:

  • складне законодавство;

  • нечіткість викладу деяких норм;

  • висока періодичність сплати податків;

  • велика кількість податків і зборів;

  • відносно високі податкові ставки;

  • жорсткі санкції за порушення податкового законодавства, навіть за дрібні помилки, нерідко викликані неточністю в законодавчих актах;

  • високий податковий тягар;

  • значне перевищення непрямих податків над прямими, що є не справедливим, так як непрямі податки платять споживачі;

  • часті випадки ухилення т сплати податків;

  • велику кількість документів, необхідних для заповнення.

  В даний час ведеться активна робота з оздоровлення податкової системи і в якості основних напрямків розвитку можна виділити наступні тенденції:

  • зниження кількості податків і зборів;

  • спрощення податкового законодавства;

  • систематизація та впорядкування платежів і механізмів зі справляння;

  • спрощення документообігу;

  • введення електронної системи розрахунків;

  • зниження податкового навантаження на економіку;

  • збільшення періоду сплати податків;

  • заходи по уникненню подвійного оподаткування та ін

  Не варто забувати, що податки - дуже важливий і дуже тонкий важіль державного регулювання, оскільки при їх реформуванні зачіпаються інтереси широких верств суспільства і підприємницьких структур. Тому внесення тих чи інших зміна в систему оподаткування потребує дуже зваженого підходу і повинно поєднуватися із комплексом інших заходів, спрямованих на оздоровлення економіки.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Податки й оподатковування: підручник / Н. Є. Заєць та ін; під общ.ред. Н. Є. Заєць, Т. Є. Бондар, І. М. Алешкевич. - 5-е вид., Испр. і доп. - Мінськ: виш.шк., 2008. - 320с.

  2. Оподаткування: навч. посібник / А. А. Савицький. - Мінськ: виш. шк., 2007. 192 с.

  3. Оподаткування: тексти лекцій для студентів економічних спеціальностей / Л. А. Ханкевіч. - Мінськ: БГТУ, 2008. - 158с.

  4. Податкова система - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Налоговая_система. - Дата доступу 31. 10.2010.

  5. Адаменкова С. І., Евменчік О. С. Податки та їх застосування у фінансово-економічних розрахунках, ціноутворенні (теорія, практика). - 3-е вид., Доп і перероб. Мн.; Елайд, 2005. - 568с.

  6. О. А. Карякіна, Л. М. Барсегян, М. А. Прокопович. Податки й оподатковування: Курс лекцій. - Мн.: Академія управління при Президентові Республіки Білорусь, 2004. - 232 с.

  7. Податковий кодекс Республіки Білорусь: Загальна частина - Мн.: Національний центр правової інформації РБ, 2003 р. № 8, 2 / 933

  8. О. А. Карякіна, Л. М. Барсегян, М. А. Прокопович. Організація та охорона праці: Курс лекцій. - Мн.: Академія управління при Президентові Республіки Білорусь, 2004. - 232 с.

  9. Податкова система Республіки Білорусь в 2010 році - [Електронний ресурс] - Офіційний сайт Міністерства Фінансів Республіки Білорусь - Режим доступу: http://www.minfin.gov.by/rmenu/taxation/nalogsistem/nalsys2010/ - Дата доступу - 19.10.2010 .

  10. Податковий Кодекс Республіки Білорусь: Особлива Частина. Національний центр правової інформації РБ, 2009 р. № 71-З

  11. Єдиний Митний Тариф Митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації (ЕТТ) (в ред. Рішення Комісії Митного союзу від 19 грудня 2009 року № 155

  12. Бухгалтерський облік і аналіз № 03 (135) 2008. Податки в ринковій економіці. Аналіз оподаткування Білорусі. Є. М. Попов, професор БТЕУ ПК.

  13. Фінанси. Облік. Аудит. № 7, 2010. Білоруська податкова система: важливий не тільки рейтинг. - В. Герасимова.

  14. Бухгалтерський облік і аналіз № 8,2009. Податкове законодавство Республіки Білорусь: яким йому бути? - Є. М. Попов.

  15. Порушень законодавства у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів - [Електронний ресурс] - Офіційний сайт Міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь. - Режим доступу: http://www.nalog.by/news/ministries/f744b1c0a6103dcf.html. - Дата доступу 04.11.2010.

  16. Податкове Планування: в розумних межах - [Електронний ресурс] - Офіційний сайт «Економічної Газети». - Режим доступу: http://www.neg.by/publication/2002_07_02_647.html - Дата доступу 04.11.2010.

  17. У Білорусі в 2011 році знизиться податкове навантаження на громадян - [Електронний ресурс] - Офіційний сайт Білоруського Телеграфного Агентства - Режим доступу - http://www.belta.by/ru/all_news/economics/V-Belarusi-v-2011-godu -snizitsja-nalogovaja-nagruzka-na-grazhdan_i_517388.html. Дата доступу - 04.11.2010.

  18. Податкове навантаження на економіку Білорусії знизилася за 4 роки на 7,3 відсоткового пункту - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://news.tut.by/161655.html - Дата доступу: 04.11.2010.

  19. Податки й оподатковування: курс лекцій / Л.М. Баргесян. - Мн.: Аккад. упр. при Президентові Респ. Білорусь, 2009. - 147с.

  20. Помітні чи світовій спільноті зміни в білоруську систему оподаткування? - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://biz.bizpro.by/109-pomosch-jurista-v-nalogooblozgenii/ - Дата доступу: 10.11.2010.

  21. Закон Республіки Білорусь від 15.10.2010 р. № 174-З «Про внесення доповнень і змін до Податкового кодексу Республіки Білорусь»

  ДОДАТОК А

  Таблиця А.1. - Ставки акцизів з підакцизних товарів

  Найменування товарів

  Одиниця оподаткування

  Ставки акцизів (у рублях за одиницю оподаткування)

  Алкогольна продукція з об'ємною часткою етилового спирту 28 відсотків і більше (за винятком спиртів, коньяків, бренді, кальвадосу, коньячних напоїв, вин, оригінальних алкогольних напоїв, вироблених за нетрадиційною технологією із застосуванням народних рецептів у культурно-етнографічних центрах, національних парках і заповідниках, інших об'єктах Республіки Білорусь з метою відтворення повноти білоруських національних традицій) і напої винні

  1 літр безводного (стовідсоткового) етилового спирту, що міститься в готовій продукції

  18 830

  2. Алкогольна продукція з об'ємною часткою етилового спирту від 7 до 28 відсотків (за винятком спиртовмісних розчинів, вин, напоїв винних та пива)

  »

  14 240

  3. Коньяк, бренді, кальвадос, коньячні напої

  »

  15 870

  4. Оригінальні алкогольні напої з об'ємною часткою етилового спирту 28 відсотків і більше, вироблені за нетрадиційною технологією із застосуванням народних рецептів у культурно-етнографічних центрах, національних парках і заповідниках, інших об'єктах Республіки Білорусь з метою відтворення повноти білоруських національних традицій

  »

  9 410

  5. Вина плодові кріплені ординарні і виноградні (за винятком натуральних, в тому числі ігристих, шампанських, газованих і шипучих, а також особливих і оригінальних, плодових кріплених марочних, поліпшеної якості і спеціальної технології, фруктово-ягідних натуральних)

  »

  5 100

  6. Вина плодові кріплені марочні, поліпшеної якості і спеціальної технології

  »

  2 690

  7. Вина виноградні оригінальні

  »

  22 300

  8. Вина фруктово-ягідні натуральні, сидри фруктово-ягідні

1 літр готової продукції

0

9. Вина натуральні, за винятком ігристих, шампанських, газованих і шипучих

»

770

10. Вина ігристі, шампанські, газовані і шипучі

»

2 740

11. Слабоалкогольні напої з об'ємною часткою етилового спирту від 2 до 7 відсотків

1 літр безводного (стовідсоткового) етилового спирту, що міститься в готовій продукції

11 420

12. Пиво:


12.1. з нормативним (стандартизованим) змістом об'ємної частки етилового спирту до 0,5 відсотка включно

1 літр готової продукції

0

12.2. з нормативним (стандартизованим) змістом об'ємної частки етилового спирту понад 0,5 відсотка до 7 відсотків

»

325

12.3. з нормативним (стандартизованим) змістом об'ємної частки етилового спирту 7 відсотків і більше

»

610

13. Спирт:


13.1. етиловий з харчової сировини

1 літр безводного (стовідсоткового) етилового спирту, що міститься в готовій продукції

8 000

13.2. етиловий - сирець з харчової сировини, відпущений організаціям Республіки Білорусь для виробництва спирту етилового ректифікованого

1 літр готової продукції

0

13.3. етиловий ректифікований з харчової сировини, відпущений організаціям Республіки Білорусь для виробництва алкогольної продукції, оцту

»

0

13.4. етиловий ректифікований технічний

1 літр безводного (стовідсоткового) етилового спирту, що міститься в готовій продукції

50

14. Спиртовмісні розчини з об'ємною часткою етилового спирту 7 відсотків і більше, за винятком відпущених організаціям Республіки Білорусь для виробництва безалкогольних напоїв

»

19 400

15. Спиртовмісні розчини з об'ємною часткою етилового спирту до 7 відсотків, а також спиртовмісні розчини з об'ємною часткою етилового спирту 7 відсотків і більше, відпущені організаціям Республіки Білорусь для виробництва безалкогольних напоїв

1 літр готової продукції

0

16. Тютюнові вироби:


16.1. тютюн люльковий

1 кілограм

73 980

16.2. тютюн для куріння

»

37 170

16.3. сигари

1 штука

2 130

16.4. сигарили

1000 штук

14 780

16.5. сигарети з фільтром, роздрібна ціна на які встановлена ​​в розмірі:


16.5.1. до 70 000 рублів

»

6 650

16.5.2. від 70 000 до 125 000 рублів

»

12 500

16.5.3. від 125 000 рублів

»

20 630

16.6. сигарети з фільтром, роздрібна ціна на які не встановлено

»

28 130

16.7. сигарети без фільтра

»

3 400

16.8. цигарки

»

2 120

17. Бензини автомобільні:


17.1. з октановим числом «95» і вище

1 тонна

1 228 300

17.3. з октановим числом до «91»

»

863 880

18. Дизельне паливо:


18.1. дизельне паливо товарне

»

695 740

18.2. дизельне паливо, відвантажене (відпущене) для виробництва біодизельного палива, палива дизельного, відповідного СТБ 1658-2006 (EN 590:2004)

»

0

19. Біодизельне паливо, паливо дизельне, відповідне СТБ 1658-2006 (EN 590:2004)

»

96 570

20. Суднове паливо

»

695 740

21. Газ вуглеводневий скраплений, що використовується в якості автомобільного палива

»

227 160

22. Газ природний паливний компримированні, використовуваний в якості автомобільного палива

1000 куб. метрів

227 160

23. Масло для дизельних і (або) карбюраторних (інжекторних) двигунів

1 тонна

114 850

24. Мікроавтобуси та автомобілі легкові, в тому числі переобладнані в вантажні:


24.1. потужністю двигуна до 67,5 кВт (90 к.с.) включно

0,75 кіловата


(1 кінська сила)

0


24.2. потужністю двигуна понад 67,5 кВт (90 к.с.) і до 112,5 кВт (150 к.с.) включно

»

1 550

24.3. потужністю двигуна понад 112,5 кВт (150 к.с.)

»

15 380

Примітка - джерело [10]

ДОДАТОК Б

Таблиця Б.1. - Ставки земельного податку на сільськогосподарські землі сільськогосподарського призначення

(Рублів за гектар)

Кадастрова оцінка земель (загальний бал)

Ставки земельного податку на


орні землі, залежні землі, землі під постійними культурами

лугові земліполіпшені

природні

До 6

1 784

1 124

90

7

1 784

1 124

158

8

1 784

1 124

226

9

1 784

1 124

294

10

1 784

1 124

362

11

1 784

1 124

430

12

1 784

1 124

498

13

1 784

1 124

566

14

1 784

1 124

634

15

1 784

1 124

702

16

1 784

1 124

770

17

1 784

1 124

838

18

1 784

1 124

906

19

1 784

1 124

974

20

1 784

1 124

1 042

21

2 188

1 788

1 110

22

2 954

2 314

1 178

23

3 720

2 840

1 246

24

4 486

3 366

1 314

25

5 252

3 892

1 382

26

6 018

4 418

1 450

27

6 784

4 944

1 518

28

7 550

5 470

1 586

29

8 316

5 996

1 654

30

9 082

6 522

1 722

31

9 848

7 048

1 790

32

10 614

7 574

-

33

11 380

8 100

-

34

12 146

8 626

-

35

12 912

9 152

-

36

13 678

9 678

-

37

14 444

10 204

-

38

15 210

10 730

-

39

15 976

11 256

-

40

16 742

11 782

-

41

17 508

12 308

-

42

18 274

12 834

-

43

19 040

13 360

-

44

19 806

13 886

-

45

20 572

14 412

-

46

21 338

14 938

-

47

22 104

15 464

-

48

22 870

15 990

-

49

23 636

16 516

-

50 і більше

24 402

17 042

-

Примітка - Джерело [10].

Примітка. Ставка земельного податку кожної 0,1 бала кадастрової оцінки вище 21 бала збільшується на 76,6 рубля для орних земель, перелогових земель та земель під постійними культурами та на 52,6 рубля для покращених лугових земель.

Таблиця Б.2. - Середні ставки земельного податку по районах Республіки Білорусь

(Рублів за гектар)

Найменування районів

Ставка податку

Брестська область

Барановицький

41 934

Брестський

37 572

Кобринський

29 302

Пінський

26 546

Вітебська область

Браславський

10 470

Верхньодвінському

12 076

Вітебський

14 374

Глубокський

21 264

Лепельський

11 618

Міорскій

16 442

Оршанський

30 680

Полоцький

6 566

Поставський

16 670

Россонського

5 352

Ушачскій

8 404

Чашнікскій

17 590

Шарковщінскій

21 264

Шумлянський

12 308

Гомельська область

Гомельський

25 398

Жлобинський

37 340

Калинковицький

21 494

Мозирський

22 184

Речицький

26 778

Рогачевський

36 654

Свєтлогорський

21 264

Гродненська область

Волковиський

48 136

Гродненський

44 920

Лидский

34 816

Новогрудський

35 732

Островецький

26 088

Ошмянського

33 668

Слонімський

39 868

Сморгонский

27 236

Мінська область

Борисовський

32 518

Мінський

41 016

Молодечненский

37 340

Несвіжський

59 158

Слуцький

48 596

Солігорськ

35 732

Могилевська область

Бобруйський

41 246

Кричевський

32 746

Могилевський

40 098

Примітка - Джерело [10].

ДОДАТОК В

Таблиця В.1. - Ставки екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

(Білоруських рублів)

Ставка податку

За викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, за 1 тонну:

речовини першого класу небезпеки:

54 623 520

кадмій та його сполуки


нікель та його сполуки


озон


пил азбестовмісних (з вмістом хризотил-азбесту до 10 відсотків, по азбесту)


ртуть та її сполуки


свинець та його сполуки


хром шестивалентний


речовини другого класу небезпеки:

1 635 215

азоту діоксид


акрилонітрил (акрилової кислоти нітрил, проп-2-ен нітрил)


бензол


вінілбензол (стирол)


гідрохлорид (водень хлорид, соляна кислота)


мазутна зола теплоелектростанцій (у перерахунку на ванадій)


мідь та її сполуки


сірчана кислота


сірководень


сірковуглець


тетрахлоретилен (перхлоретілен)


вуглеводні ароматичні похідні бензолу


хлор


речовини третього класу небезпеки:

540 580

азоту оксид


бутан-1-ол (бутиловий спирт)


ксилол


метанол (спирт метиловий)


метилетилкетон (бутан-2-он)


пропан-2-ол (ізопропіловий спирт)


Пропен (пропілен)


пил деревна


пил зернова (за грибам зберігання)


пил неорганічна, що містить двоокис кремнію менше 70 відсотків


сірки діоксид


тверді частинки


толуол (метилбензол)


вуглець чорний (сажа)


оцтова кислота


етилбензол


речовини четвертого класу небезпеки:

268 610

аміак


бутан


бутилацетат (оцтової кислоти бутиловий ефір)


метан


пропан-2-він (ацетон)


вуглецю оксид


вуглеводні алициклические (нафтени)


вуглеводні неграничні (алкени)


вуглеводні граничні аліфатичного ряду З 1-С 10 (алкани)


вуглеводні граничні С 12-С 19


циклогексан


етанол (етиловий спирт)


етилацетат


речовини, для яких не визначені класи небезпеки:

1 353 150

пил комбікормова (у перерахунку на білок)


2-етоксіетанол (етиловий ефір етиленгліколю, Етілцеллозольв)


Примітка - Джерело [10].

Таблиця В.2. - Ставки екологічного податку за скиди стічних вод або забруднюючих речовин у навколишнє середовище

(Білоруських рублів)

Ставка податку

За скид стічних вод у водні об'єкти, за 1 куб. метр:

у водотоки

166

у водойми

247

За скид стічних вод у підземні води при використанні землеробських полів зрошування, полів фільтрації, полів підземної фільтрації, що фільтрують траншей, піщано-гравійних фільтрів, земляних накопичувачів, за 1 куб. метр

247

За скид стічних вод у надра, за 1 куб. метр

12 990

Примітка - Джерело [10].

Таблиця В.3. - Ставки екологічного податку за поховання, зберігання відходів виробництва

(Білоруських рублів)

Ставка податку

1. За поховання 1 тонни:

1.1. безпечних відходів виробництва

9 576

1.2. небезпечних відходів виробництва:

першого класу небезпеки

2 428 877

другого класу небезпеки

728 658

третього класу небезпеки

243 596

четвертого класу небезпеки

121 451

по яких не визначені класи небезпеки

879 480

1.3. відходів, що містять вторинні матеріальні ресурси, за 1 тонну

6 072 192

2. За зберігання 1 тонни:

2.1. безпечних відходів виробництва

2 104

2.2. небезпечних відходів виробництва:

першого класу небезпеки

212 612

другого класу небезпеки

62 357

третього класу небезпеки

20 740

з них лігніну

4 246

четвертого класу небезпеки

з них:

твердих галітових відходів та шламів галітових гліністосолевих

30

фосфогіпсу, шламу хімічної полірування скла

404

інших відходів

10 357

2.3. відходів, що є засобами захисту рослин та отрутохімікатами, які втратили свої споживчі властивості або непридатні до застосування

2 255

2.4. осаду стічних вод на мулових майданчиках, в ставках і накопичувачах, за 1 тонну (у сухій речовині)

1 499

Примітка - джерело [10].

ДОДАТОК Г

Таблиця Г.1 .- Податок за видобуток (вилучення) природних ресурсів

(Білоруських рублів)

Ставка податку

1. За видобуток (вилучення) 1 тонни:

1.1. гіпсу (ангідриту)

1 840

1.2. залізних руд

1 764

1.3. крейди і доломіту

180

1.4. нафти

2 873

1.5. піску формувального, скляного

330

1.6. сапропелів вологістю 60 відсотків

33

1.7. солі калійної

900

1.8. солі кухонної

1 600

1.9. торфу вологістю 40 відсотків

81

2. За видобуток (вилучення) 1 куб. метра:

2.1. бентонітових глин

1 323

2.2. глини і трепелів

195

2.3. грунту для земляних споруд

40

2.4. каменю:

будівельного

1 336

облицювального

3 377

2.5. мінералізованої води, що добувається для підтримки пластового тиску при видобутку нафти

989

2.6. мореного дуба

146 336

2.7. піску будівельного для:

використання в дорожньому будівництві

82

іншого використання

164

2.8. піщано-гравійної суміші для:

використання в дорожньому будівництві

139

іншого використання

277

2.9. підземних вод:

для господарсько-питного водопостачання населення та працівників організацій

18

організаціями та індивідуальними підприємцями для виробництва продукції тваринництва та рослинництва, організаціями та їх відокремленими підрозділами, які здійснюють підприємницьку діяльність з виробництва продукції рибництва

1

прісних і мінеральних для виробництва алкогольних, безалкогольних, слабоалкогольних напоїв і пива 

6 300

для іншого використання

60

2.10. поверхневих вод:

для господарсько-питного водопостачання населення та працівників організацій

12

організаціями та індивідуальними підприємцями для виробництва продукції тваринництва та рослинництва, організаціями та їх відокремленими підрозділами, які здійснюють підприємницьку діяльність з виробництва продукції рибництва

0,6

для виробництва алкогольних, безалкогольних, слабоалкогольних напоїв і пива 

6 300

для іншого використання

40

2.11. поліметалевого водного концентрату

330

3. За видобуток (вилучення) бурштину, за 1 кілограм

21 962

4. За видобуток (вилучення) золота, за 1 грам

2 936

5. За вилучення 1 тонни:

5.1. виноградного равлика

135 248

5.2. личинок хірономід

8 996 400

______________________________

* Під алкогольними напоями розуміються горілка, лікеро-горілчані вироби, вино, коньяк, бренді, кальвадос, шампанське та інші напої з об'ємною часткою етилового спирту 7 відсотків і більше. Під слабоалкогольними напоями розуміються напої з об'ємною часткою етилового спирту менше 7 відсотків. Під безалкогольними напоями розуміються води мінеральні; води питні, води газовані не підсолоджену і не ароматизовані; води мінеральні та газовані з додаванням цукру або інших підсолоджувальних або ароматичних речовин (освіжаючі напої); напої безалкогольні інші, що не містять молочних жирів; напої квасні; напої тонізуючі ; напої на основі чайного напівфабрикату; напої фруктові, нектари, напої овочеві.

Примітка - Джерело [10].

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
300.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Податкова система Республіки Білорусь
Податкова система Республіки Білорусь
Податкова система Республіки Білорусь Поняття і
Податкова система Республіки Білорусь Теоретичні основи
Податкова система Республіки Білорусь Класифікація податків
Податкова система РФ сутність принципи проблеми та шляхи їх вирішення
Принципи судової системи Республіки Білорусь та Республіки Польщі
Податкова система Республіки Казахстан
Принципи організації і діяльності прокуратури Республіки Білорусь
© Усі права захищені
написати до нас