Податкова система Республіки Білорусь Класифікація податків

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УО «ПОЛІСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра економічної теорії

Дисципліна: макроекономіка

Курсова робота

на тему: Податкова система Республіки Білорусь

Студентка

М.М. Лукашевич

МІНСЬК 2007

РЕФЕРАТ

Курсова робота: 28 с., 23 джерела.

ПОДАТКОВА СИСТЕМА, ОПОДАТКУВАННЯ, ПОДАТКОВА СТАВКА, ПОДАТКОВА БАЗА, ОБ'ЄКТ ПОДАТКУ, ПОДАТКОВЕ ТЯГАР, Платник податків, ПРЯМІ ПОДАТКИ, НЕПРЯМІ ПОДАТКИ.

Об'єктами дослідження служать різні види податків (ПДВ, акцизи, прибутковий податок, відрахування на соціальне страхування тощо), податкові ставки, податковий кодекс РБ, різні організації та підприємства.

Мета роботи: вивчити і розглянути проблеми оподаткування та розподілу податкового тягаря в економіці Республіки Білорусь.

Завдання дослідити теорію оподаткування і систему оподаткування в РБ, а також виявити її особливості, переваги, недоліки та шляхи удосконалення.

При виконанні роботи використані методи: наукової абстракції, прогнозування, економіко-статистичний аналіз.

Автор роботи підтверджує, що наведений у ній матеріал правильно і об'єктивно відображає стан досліджуваного об'єкта, а всі запозичені з літературних та інших джерел теоретичні, методологічні та методичні положення і концепції супроводжуються посиланнями на їх авторів.

ABSTRACT

The Term paper: 41 p., 23 sources.

TAX SYSTEM, TAXATION, TAX RATE, TAX BASE, OBJECT of the TAX, TAX BURDEN, TAXPAYER, DIRECT TAX, INDIRECT TAX.

The Object of the study serves the different types of the taxes (the VAT, excises, income-tax, deductions on social insurance and etc), tax rates, tax code RB, different organizations and enterprises.

The Purpose of the work: study and consider the problems of the taxation and sharing the tax burden in economy of the Republic of Belarus.

The Problems to research the theory of the taxation and system of the taxation in RB, as well as reveal its particularities, advantage, defect and way of the improvement.

During performing the work I use such methods as: scientific abstraction, forecastings, economy-statistical analysis.

The Author of the work confirms that provided in her material it is correct and objective reflects the condition of the under investigation object, but all unoriginal from literary and the other sources theoretical, methdological and methodical positions and concepts are accompanied the reference to their authors.

ВСТУП

«Право обкладати податком - це не тільки право знищувати, але й право творити" (Верховний суд США).

У забезпеченні нормального функціонування будь-якої сучасної економічної системи важлива роль належить державі. Держава протягом всієї історії свого існування поряд із задачами підтримки порядку, законності, організації національної оборони, виконувало визначені функції в сфері економіки. Державне регулювання економіки має довгу історію - навіть у період раннього капіталізму в Європі існував централізований контроль над цінами, якістю товарів і послуг, процентними ставками і зовнішньою торгівлею. У сучасних умовах будь-яка держава здійснює регулювання національної економіки, з різним ступенем державного втручання в економіку.

Державне регулювання економіки і міжнародних економічних відносин має важливе значення для економічного і соціального розвитку країни. При цьому, здійснюючи дане регулювання, держава, використовує широкий набір засобів і методів впливу на економіку таких, як бюджет, кредитно-грошова політика, економічне законодавство і, звичайно ж, податки.

Податки є важливою''кровоносної артерією''фінансово-бюджетної системи. Очевидно також те, що вони мають величезне значення у розвитку та регулюванні міжнародних економічних відносин.

Питанню про сутність податків, побудови системи оподаткування та ролі податків і присвячена дана робота.

Перший розділ курсової роботи присвячений теоретичним аспектам оподаткування. Тут розглядається класифікація податків, їх функції, основні елементи податкової системи.

У другому розділі я зупинилася на системі оподаткування в Республіці Білорусь, були також розглянуті основні податки, які справляються на території Республіки Білорусь.

Третій розділ присвячений проблемам оподаткування в Республіці Білорусь. Тут виявляються і аналізуються основні тенденції розвитку податкової системи нашої країни на сучасному етапі. Також порушені існуючі проблеми та недоліки оподаткування. Окремо розглянуто основні напрямки щодо вдосконалення податкової системи Білорусі.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ

  1. Виникнення і сутність оподаткування

Передумовою для виникнення податків стало формування держави і товарне виробництво з ринковими відносинами. Податки є потужним інструментом підтримки дієздатності держави та впливу на економічне життя країни шляхом посилення накопичення капіталу, протекціонізму національної економіки, регулювання процесу суспільного відтворення, вирішення широкого кола соціальних проблем суспільства.

Оподаткування старе, як світ. На ранніх щаблях державної організації початковою формою оподаткування можна вважати жертвоприношення. Не слід думати, що воно було засноване виключно на добровільних засадах. Жертвопринесення було неписаним законом і таким чином ставало примусовою виплатою або побором [22, с. 5]. У Стародавньому Римі податкова система була багато в чому схожа з податковою системою сучасної Білорусі. Одним з найвідоміших тоді податків була "десятина": десяту частину врожаю селянин віддавав на сплату за користування землею. Цей податок проіснував майже до кінця дев'ятнадцятого століття.

Протягом усієї історії людства складалася система оподаткування. Якщо спочатку податки стягувалися у вигляді різних натуральних податей і служили доповненням до трудових повинностям або формою данини з підкорених народів, то, у міру розвитку товарно-грошових відносин, податки придбали грошову форму.

Таким чином, хоча податки частіше викликають обурення, ніж схвалення суспільства, без них жодна держава існувати не зможе.

Першою теоретичною роботою, присвяченій проблемам оподаткування, є "Трактат про податки і збори" У. Петті, виданий в 1662 р. [18]. У ній автор послідовно розглянув проблеми необхідності оподаткування та різних видів державних витрат, різні способи стягування податків і типові форми оподаткування.

Сутність податку

Податок - це надходження коштів до бюджету, приводним механізмом якого служить примусовий і безперечний характер стягнення.

Оподаткування - процес встановлення і стягнення податків в країні, визначення величин податків та їх ставок, а також порядку сплати податків і кола юридичних і фізичних осіб, які обкладаються податками [11, с. 35].

Перш за все, зупинимося на питанні про необхідність податків. Як відомо, податки з'явилися з поділом суспільства на класи і виникненням держави, як "внески громадян, необхідні для утримання ... публічної влади ..." [10 с.171]. В історії розвитку суспільства ще жодна держава не змогла обійтися без податків, оскільки для виконання своїх функцій по задоволенню колективних потреб йому потрібна певна сума грошових коштів, які можуть бути зібрані тільки за допомогою податків. Виходячи з цього, мінімальний розмір податкового тягаря визначається сумою витрат держави на виконання мінімуму його функцій: управління, оборона, суд, охорона порядку - чим більше функцій покладено на державу, тим більше воно має збирати податків.

Закон також визначає коло платників податків: "Платниками податків є юридичні особи, інші категорії платників і фізичні особи, на яких, відповідно до законодавчих актів, покладено обов'язок сплачувати податки".

На додаток до всього необхідно виділити об'єкти оподаткування, пільги по податках згідно із законом.

Об'єктами оподаткування є доходи (прибуток), вартість окремих товарів, окремі види діяльності платника податків, операції з цінними паперами, користування природними ресурсами, майна юридичних і фізичних осіб, передача майна, додана вартість продукції, робіт і послуг та інші об'єкти, встановлені законодавчими актами.

Податкові пільги - повне або часткове звільнення від податків певних платників, виключення з оподатковуваного обороту деяких доходів і витрат, застосування знижених ставок податку, відстрочка у сплаті податків та ін [11, с. 36].

За податками можуть встановлюватися в порядку і на умовах, законодавчими актами, наступна пільга:

- Неоподатковуваний мінімум об'єкта податку;

- Вилучення з обкладення визначених елементів об'єкта податку;

- Звільнення від сплати податку окремих осіб або категорії платників;

- Зниження податкових ставок;

- Відрахування з податкового окладу (податкового платежу за розрахунковий період);

- Цільові податкові пільги, включаючи податкові кредити (відстрочення стягнення податків);

- Інші податкові пільги

У залежності від ступеня поділу влади податкова система може бути двох-, триланкової. У країнах з федеральним поділом (США, Німеччина) податкова політика здійснюється на трьох рівнях: урядовому, регіональному (штати і т.д.) і місцевому [2, с. 270]. У державах, що не мають федерального поділу (Білорусь, Франція), існує дворівнева система, що включає загальнодержавні та місцеві податки [17, с. 108].

  1. Функції податків

Соціально-економічна сутність, внутрішнє зміст податків проявляється через їх функції.

Податки виконують три найважливіші функції.

1. Забезпечення фінансування державних витрат (фіскальна функція);

2. Підтримка соціальної рівноваги шляхом зміни співвідношення між доходами окремих соціальних груп з метою згладжування нерівності між ними (соціальна функція);

3. Державне регулювання економіки (регулююча функція).

Фіскальна функція: тобто вилучення частини доходів підприємств і громадян для утримання державного апарату, оборони стани і тієї частини невиробничої сфери, яка не має власних джерел доходів (багато установ культури), або вони недостатні для забезпечення належного рівня розвитку - фундаментальна наука, театри, музеї і багато навчальних закладів і т.п. [7, с.28].

Регулююча функція має першорядну значимість за своїм впливом на національну економіку. Важко уявити собі нерегульовану державою економічну систему. Податкове регулювання являє собою комплекс заходів, спрямованих на втручання держави в ринкову економіку відповідно до концепції розвитку. Регулюючу роль відіграє сама система оподаткування, обрана урядом. Через податки влади впливають на суспільне відтворення, тобто будь-які процеси в економіці країни, а також соціально-економічні процеси в суспільстві.

Контролююча функція дозволяє встановити співвідношення між податковими надходженнями і потребами держави у фінансових ресурсах, визначити напрямки ефективного використання та контролювати рух ресурсів, вносячи зміни до чинної податкову систему. Виконання контролюючої функції зумовлюється забезпеченням податкової дисципліни - своєчасним виконанням своїх зобов'язань суб'єктами оподаткування.

Маневруючи податковими ставками, пільгами і штрафами, змінюючи умови оподаткування, вводячи одні і скасовуючи інші податки, держава створює умови для прискореного розвитку певних галузей і виробництв, сприяє вирішенню актуальних для суспільства проблем [4, с.8].

  1. Види податків, їх класифікація

Різноманіття існуючих податків викликає необхідність їх класифікації (поділу на види) на певній основі. У теорії оподаткування для класифікації податків використовуються різні критерії.

Класифікація податків - це угруповання податків за різними ознаками [11, с. 40].

Найбільш істотне значення в сучасній теорії та практиці оподаткування мають такі підстави класифікації податків:

1) за способом справляння податків;

2) за суб'єктами-платнику податків;

3) по органу, який встановлює і конкретизує податки;

4) по порядку впровадження податку;

5) за рівнем бюджету, до якого зараховується податковий платіж;

6) за цільовою спрямованістю впровадження податку;

7) за термінами сплати податків.

1.По способом стягнення податків. Згідно даній підставі, розрізняють прямі і непрямі податки.

Прямі податки стягуються в процесі накопичення матеріальних благ безпосередньо з доходів або майна платників податків, тому для останніх розмір податку точно відомий.

Прямі податки - це податки на доходи фізичних і юридичних осіб. До них відносяться: податок на прибуток підприємств і організацій, земельний податок, прибутковий податок з фізичних осіб, податки на майно юридичних і фізичних осіб, володіння і користування яким служать підставою для обкладання [20, с. 205].

Серед прямих податків виділяють:

Реальні прямі податки, якими обкладається передбачуваний середній дохід, що отримується від того чи іншого об'єкта оподаткування (податок на операції з цінними паперами, податок з власників транспортних засобів, земельний податок та ін.)

Особисті прямі податки сплачуються з дійсно отриманого доходу і відображають фактичну платоспроможність. До них відносяться прибутковий податок з фізичних осіб, податок на прибуток з підприємств і організацій, податок на майно, що переходить у порядку спадкування або дарування, та ін

Непрямі податки - це податки на певні товари та послуги. Вони стягуються через надбавку до ціни. Види непрямих податків: податок на додану вартість (охоплює широкий діапазон продукції), акцизи (обкладається відносно невеликий перелік обраних товарів), мита [3, с.179]. Такий податок фактично сплачує споживач, але перераховується він до податкових органів підприємцями. Держава побічно стягує податок із споживача.

2. По суб'єкту-платнику податку. Відповідно до цього підставою можна виділити такі види податків.

Податки з фізичних осіб (прибутковий податок з фізичних осіб, податок на майно фізичних осіб, та ін.)

Податки з підприємств і організацій (податок на прибуток, податок на додану вартість, акцизи та ін.)

Змішані податки, які сплачують як фізичні особи, так і підприємства та організації (держмито, деякі митні збори, податок з власників транспортних засобів та ін.)

3. По органу, який встановлює і конкретизує податки. Діючі в РБ податки можна розділити на групи в залежності від того, який орган їх вводить і має право змінювати і конкретизувати: республіканські податки, регіональні податки.

4. По порядку введення податку. По порядку введення можна виділити податки загальнообов'язкові і факультативні.

Загальнообов'язкові податки встановлюються законодавчими актами РБ і стягуються на всій її території незалежно від бюджету, в який вони поступають. Факультативні податки можуть вводитися рішеннями органів державної влади областей, міст і інших адміністративно-територіальних утворень.

5. За рівнем бюджету, до якого зараховується податковий платіж.

Розрізняють федеральні (республіканські) та місцеві (територіальні) податки. Перші стягуються урядом у центральний бюджет, другі - місцевими органами влади і поповнюють місцеві бюджети [17, с. 399].

6. За цільової спрямованості введення податку. Відповідно до цього підставою можна виділити податки абстрактні і цільові.

Залежно від характеру використання податки поділяються на:

- Спільні. Надходять в казну держави і використовуються для загальнодержавних потреб, спеціальні мають строго певне призначення;

- Специфічні (цільові) [2, с.568]. Призначені для фінансування конкретних державних витрат. У Республіці Білорусь такими є надзвичайний податок для ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, екологічний податок.

Крім того, до категорії цільових податків відносяться введені в Білорусі обов'язкові відрахування в республіканський фонд підтримки виробників сільськогосподарської продукції та продовольства, відрахування в місцевий бюджетний цільовий фонд стабілізації економіки виробників сільськогосподарської продукції та продовольства, цільові збори на фінансування витрат з утримання та ремонту житлового фонду, відрахування в республіканський дорожній фонд, цільові збори на утримання дитячих дошкільних установ та ін [4, с. 9].

7. За термінами сплати. Розрізняють такі види податків за термінами сплати:

а) Термінові

б) Періодично-календарні.

У свою чергу періодично-календарні діляться на:

 • Декадні

 • Щомісячні

 • Щоквартальні

 • Піврічні

 • Щорічні

Таким чином, в історії розвитку суспільства ще жодна держава не змогла обійтися без податків, оскільки для виконання своїх функцій по задоволенню колективних потреб йому потрібна певна сума грошових коштів, які можуть бути зібрані тільки за допомогою податків. Податки виражають обов'язок всіх юридичних і фізичних осіб, які отримують доходи, брати участь у формуванні державних фінансових ресурсів. Тому податки виступають найважливішим ланкою фінансової політики держави в сучасних умовах.

РОЗДІЛ 2

ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

2.1 Система оподаткування в РБ

Податкова система Республіки Білорусь спочатку, в 1992 р. була сформована на основі кількох законів, які встановили загальний порядок обчислення і сплати кожного конкретного податку. На додаток до законів затверджені Методичні вказівки щодо обчислення кожного платежу. Міністерством фінансів і Державним податковим комітетом розроблено роз'яснення, уточнюючі окремі положення. Податкова система гарантувала формування доходів бюджету і тим самим зіграла позитивну роль у забезпеченні переходу Білорусі як самостійної республіки на шлях ринкових реформ.

Сьогодні в системі податкового контролю Республіки Білорусь головним контролюючим органом є Міністерство з податків і зборів (МНС), здійснює регулювання та управління у сфері оподаткування; інспекції Міністерства з податків і зборів (ІМНС) по областях і місту Мінську, ІМНС по містах, ІМНС по районах і ІМНС по районах в містах [9, с.80].

Основу податкової системи Республіки Білорусь складають Податковий кодекс Республіки Білорусь (НК) [13], Закон "Про податки і збори, які стягуються до бюджету Республіки Білорусь" (визначає загальні принципи побудови податкової системи в РБ, податки, збори, мита та інші платежі, а також права, обов'язки і відповідальність платників податків і податкових органів. У ньому зокрема йдеться, що під податками, збором, митом і іншим платежем розуміється обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або в позабюджетний фонд, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами ) [6], а також спеціальні акти податкового законодавства, що стосуються стягнення окремих видів податків.

Перший законодавчий рівень - це сам Податковий кодекс та прийняті у відповідності з ним закони, що регулюють питання оподаткування, а також правові акти Президента Республіки Білорусь, які містять питання оподаткування, другий - всі інші нормативні правові акти, прийняті відповідно до актів першого рівня і забезпечують, як правило, їх застосування.

Податковий кодекс впорядковує фінансові відносини платника податків і держави. Платнику податків він вказує заходи його обов'язки, а державному податковому органу - міру дозволеного поведінки. Кодекс виконує роль найважливішого механізму непрямого державного впливу на товаровиробників в інтересах всього суспільства. Він є виразником податкової політики, від обгрунтованості якої багато в чому залежить суспільний прогрес і зростання добробуту населення [4, с. 52].

У податковій структурі Республіці Білорусь основну частку доходів бюджету (55-60%) становлять непрямі податки. Непрямими податками визнаються податок на додану вартість і акцизи (стаття 6 НК).

В основу податкової системи Республіки Білорусь покладено такі принципи:

 • однократність обкладення, тобто один і той самий об'єкт одного виду податків обкладається тільки один раз за визначений законом період;

 • оптимальне поєднання прямих і непрямих податків;

 • однаковий підхід до всіх господарюючим суб'єктам оподаткування;

 • встановлений порядок введення та скасування органами влади різного рівня податків, їх ставок, податкових пільг;

 • чітка класифікація податків, що стягуються на території країни, в основу якої покладена компетенція відповідної влади;

 • обгрунтування і точний розподіл податкових доходів між бюджетами різних рівнів;

 • стабільність ставок податку протягом досить тривалого періоду і простота обчислення платежу.

Ці принципи не завжди дотримуються. Так, однократність порушується при справлянні ПДВ з імпортних товарів, за які вже сплачено митні збори. Немає чіткої класифікації залежно від рівнів органів державної влади, коли все більша частина республіканських податків є регулюючої по відношенню до місцевих органів влади. Нерідко дію закону, підписаного в середині року, поширюється на весь рік.

В даний час консолідований бюджет республіки більш ніж на 55% формується за рахунок непрямих податків, а їх частка у ВВП сягає 19,5%.

У податковій системі Білорусі переважають прибуткові податки, за рахунок яких формується близько 1 / 4 доходів бюджету.

У свою чергу, прибуткові податки класифікуються на основі співвідношення між ставкою податку та величиною доходу. У даному випадку податки поділяються на:

 • прогресивні (в міру зростання доходу ставка податку збільшується);

 • регресивні (у міру зростання доходу ставка податку зменшується);

 • пропорційні (ставка податку не залежить від величини доходу).

У Білорусі за прогресивною шкалою стягується лише прибутковий податок, причому з 1998 р. спостерігається деяке зниження його ролі у формуванні доходів бюджету. Основна ж маса прибуткових податків є пропорційними, і їх питома вага, як у доходах бюджету, так і у ВВП залишається досить стабільним [14].

2.2 Основні податки Республіки Білорусь

2.2.1 Податок на додану вартість

Відповідно до подп.1.1.4 п.1 ст.2 Закону "Про податок на додану вартість" (у редакції, чинній з 1.01.2007 р.) об'єктами оподаткування визнаються обороти з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг), майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності (далі об'єкти), за винятком ряду випадків безоплатної передачі [16].

ПДВ був введений у 1992 році замість податку з обороту та податку з продажів. Ставка податку склала 28%. Згодом відбувалося зниження ставок податку (25% і 20%).

Податок являє собою форму вилучення до бюджету частини доданої вартості, створюваної на всіх стадіях виробництва та обігу і визначається як різниця між вартістю реалізованих товарів, робіт і послуг та вартістю матеріальних витрат, віднесених на витрати виробництва та обігу. Цей податок стягується при реалізації більшості товарів, робіт і послуг. ПДВ, сплачений постачальникам за матеріальні ресурси (включаючи імпортовані), підлягає відшкодуванню.

ПДВ є непрямим податком на споживання. Податок стягується у той момент, коли відбувається акт купівлі-продажу, і до тих пір, поки продукція (роботи, послуги) не дійде до кінцевого споживача. У результаті досягається поєднання оподаткування на всіх стадіях виробництва та обігу з реальною участю кожної з ланок у сплаті податку. Технічно механізм справляння ПДВ зручний і забезпечує швидке надходження податку до бюджету.

Податок на додану вартість продовжує грати найбільш істотну роль у доходах бюджету. Основна ставка у 2002-2003 рр.. дорівнювала 20%, з 2004 р. - 18% [15 с. 690].

Від ПДВ звільнено: експортовані товари (роботи, послуги); послуги пасажирського транспорту; квартирна плата; деякі фінансові операції, патентно-ліцензійні операції, продукція власного виробництва окремих підприємств громадського харчування, а також тих, хто обслуговує соціальну сферу; послуги у сфері освіти; науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що фінансуються з бюджету; послуги установ культури; платні медичні послуги; продукція сільськогосподарських підприємств, що реалізується в рахунок натуральної оплати праці; вироби народних художніх промислів; особи, які займаються підприємницькою діяльністю без освіти.

2.2.2 Акцизи

З 1992 року в якості однієї з форм непрямого оподаткування застосовуються акцизи на окремі групи товарів. Спочатку 30 товарних груп: спирт, різні сорти вин, коньяк, пиво, тютюнові вироби, хутро натуральне, бензин, сира нафта, телевізори, холодильники, вантажні автомобілі, азотні добрива і т.д. Ставка становила від 10 до 75% залежно від виду та групи.

Об'єктом оподаткування є обороти з реалізації підакцизних товарів. Для визначення оподатковуваного обороту береться вартість реалізованих виробів, обчислена виходячи з цін реалізації без урахування податку на додану вартість. Акцизами не обкладаються товари, що йдуть на експорт (за межі країн СНД). Якщо організація реалізує на експорт товари, придбані нею з акцизами, то суми акцизів повертаються податковими органами. Повернення проводиться при пред'явленні вантажної митної декларації зі штампом митниці "випуск дозволено".

Акцизи забезпечують 7-8% доходів бюджету. З 1998 р. вони стягуються за єдиною ставкою для вітчизняних та імпортних товарів. Перелік підакцизних товарів крім традиційних (алкогольних напоїв, тютюнових виробів та моторного палива) включає ювелірні вироби і легкові автомобілі. У середньому рівень акцизних ставок дещо перевищує ставки цього податку. Пільги для акцизних зборів практично відсутні [15, с. 690].

Перелік підакцизних товарів і ставки акцизів на них встановлюються Урядом РБ. Окремі види підакцизних товарів підлягають обов'язковому маркуванню марками акцизного збору встановленого зразка. З 1.01.2007 р. з переліку підакцизних товарів виключаються ювелірні вироби.

2.2.3 Прибутковий податок

Об'єктом прибуткового податку є сукупний дохід, отриманий у календарному році, як у грошовій, так і в натуральній формі, у тому числі у вигляді матеріальної вигоди. Датою отримання доходу є дата виплати доходу (включаючи аванс), або перерахування доходу, або дата передачі доходу в натуральній формі. Дохід в іноземній валюті з метою оподаткування перераховується в рублі за курсом ЦБ РБ на день отримання.

Прибутковий податок є основним податком, який сплачують фізичні особи. Інші носять характер майнових податків або мит і не мають такої регулярності у сплаті. Прибутковий податок вноситься абсолютною більшістю громадян щомісяця, а багатьма ще перераховується і доплачується за підсумками календарного року. Податок сплачується в строки, встановлені законодавством, наростаючим підсумком з початку року із заліком раніше внесених сум.

У Білорусі прибутковий податок стягується за прогресивною шкалою з діапазоном ставок від 9 до 30% [1, с. 46], що цілком можна порівняти з рівнем податкових ставок в окремих розвинених зарубіжних країнах. Однак якщо врахувати невисокий рівень доходів населення і широке поширення практики нелегальної виплати заробітної плати, то стає очевидною необхідність зниження навантаження, як на фонд заробітної плати, так і на доходи населення.

Передбачені також податкові відрахування на утримання дітей та утриманців (у розмірі двох базових величин).

2.2.4 Податок на прибуток

Податок є прямим, його сума залежить від кінцевого фінансового результату підприємства-платника податків. А платники всі підприємства та організації, в тому числі й бюджетні, які є юридичними особами за законодавством РБ, включаючи підприємства з іноземними інвестиціями, міжнародні об'єднання та організації, що здійснюють підприємницьку діяльність, філії та інші аналогічні підрозділи, мають окремий баланс і розрахунковий рахунок, іноземні фірми , які здійснюють підприємницьку діяльність на території РБ.

Податок на доходи і прибуток підприємств, об'єднань, організацій з 1996 р. піддавався незначним змінам по застосовуваних методів розрахунку і механізмам стягнення. Основна ставка податку на прибуток в 1999-2000 рр.. дорівнювала 25%, а в 2001 р. - 30%, у 2002-2007 рр.. - 24%. Роль податку на доходи і прибуток залишається значною. Його частка становить 19 - 22% (у 2003 р. - 19,4%) доходів бюджету [15, с. 691].

2.2.5 Відрахування на соціальне страхування

Платниками обов'язкових страхових внесків до Фонду соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь є:

 • роботодавці - юридичні особи (в ред. Закону Республіки Білорусь від 19.07.2006 N 155-З)

 • працюючі громадяни - громадяни Республіки Білорусь, іноземні громадяни та особи без громадянства, які працюють за трудовими договорами і (або) цивільно-правовими договорами (в ред. Закону Республіки Білорусь від 19.07.2006 N 155-З)

 • фізичні особи, самостійно сплачують обов'язкові страхові внески (в ред. Законів Республіки Білорусь від 16.05.2006 N 110-З, від 19.07.2006 N 155-З).

Розміри страхових внесків до ФСЗН визначені в Законі Республіки Білорусь "Про обов'язкових страхових внесках до Фонду соціального захисту населення міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь".

Організації та підприємства оплачують 35% від фонду оплати праці, 1% утримується із заробітної плати працівників.

2.2.6 Єдиний податок для виробників сільськогосподарської продукції (сільгоспподаток)

Сплата організаціями єдиного податку по діяльності філій чи інших відокремлених підрозділів, які виробляють сільськогосподарську продукцію, не замінює сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету і позабюджетних фондів від діяльності, не пов'язаної з діяльністю таких філій чи інших відокремлених підрозділів, що мають окремий баланс і поточний (розрахунковий) або інший банківський рахунок.

Ставка єдиного податку встановлюється в розмірі 2% від валової виручки філії чи іншого відокремленого підрозділу, що має окремий баланс і поточний (розрахунковий) або інший банківський рахунок [15].

Таким чином, основу податкової системи Республіки Білорусь складають Податковий кодекс Республіки Білорусь (НК), Закон "Про податки і збори, які стягуються до бюджету Республіки Білорусь", який впорядковує фінансові відносини платника податків і держави. У податковій структурі Республіці Білорусь основну частку доходів бюджету (55-60%) становлять непрямі податки. Непрямими податками визнаються податок на додану вартість і акцизи. Основні податками Республіки Білорусь є Податок на додану вартість, акцизи, прибутковий податок, відрахування на соціальне страхування.

РОЗДІЛ 3

ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ І ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

Завдання оптимізації податкової системи не може мати однозначного й остаточного вирішення. Удосконалення податків у різних державах не було разовим заходом, а було і є безперервний процес, обумовленим змінами економічних ситуацій. Стабільними та незмінними залишаються лише сформовані податкові традиції. Коригуванню періодично піддаються оподатковуваний база, ставки податків, пільги. Іншими словами, податкові системи є втіленням податкової політики держав, яка проводиться в реальних економічних умовах і повинна бути максимально ефективною.

Реформування податкової системи не можна розглядати як одномоментний акт. Його доцільно здійснювати поетапно з орієнтацією на прийняті пріоритети. При цьому потрібно абсолютно чіткість економічної стратегії держави, визначення регулюючої ролі та меж господарських функцій.

Позиція урядових структур, як правило, грунтується на інтересах бюджету і схиляється до необхідності лише часткових коректувань податкової системи, тоді як представники реального сектору економіки відстоюють істотний перегляд податкового законодавства виходячи з інтересів окремих галузей і підприємств [12].

У цій полеміці чітко відбивається двоїста природа податків. З одного боку, основне завдання податкової системи - забезпечити достатні надходження до бюджету, з іншого - податки повинні стягуватися так, щоб вони не заважали, а навпаки, сприяли розвитку економіки. Дозволити колізію цих двох головних цілей завжди важко. Тим не менше, у світовій практиці оподаткування вже знайдені ті принципи і механізми, дотримання яких забезпечує і достатню прибутковість податкової системи, і одночасно її нейтральність по відношенню до темпів зростання виробництва, інвестицій та експорту. Конкретно вони виражаються в стандартному для різних країн мінімумі і склад застосовуваних податків і зборів, визначеному їх співвідношенні і методах справляння кожного з основних податків.

При цьому побудова застосовуються в розвинених країнах податкових систем виходить з чіткого визнання того факту, що в кінцевому підсумку всі податки (і прямі, і непрямі) фактично платять не підприємства, які перераховують ці податки в бюджет, а населення країни, яке споживає вироблені й імпортовані товари. У нас, як правило, цей факт ігнорується. Вважається, що з фізичних осіб (населення) стягується лише прибутковий податок і частково податок на нерухомість, тоді як основний тягар податкового навантаження лягає на реальний сектор економіки, який щомісяця перераховує до бюджету податок на додану вартість (ПДВ), акцизи, податок на прибуток, відрахування на соцстрах, екологічний податок і всі інші збори і відрахування, які стягуються з виручки від реалізації продукції. Звідси і фактична марність постійного торгу між урядовими структурами, котрі відчувають нестачу бюджетних коштів, та суб'єктами господарювання [12].

Насправді майже всі податки включаються підприємствами в ціну вироблених товарів і послуг, і, отже, фактично їх платить населення країни, яке споживає ці товари.

Податкова система Білорусі за останні п'ятнадцять років суттєво змінилася. Тим не менш, за своїми основними характеристиками вона значно відрізняється від застосовуваної в економічно розвинених країнах.

3.1 Основні недоліки податкової системи в Республіці Білорусь

 • Кількість вживаних в Білорусі податків, зборів, різних відрахувань і платежів, які мають податковий характер, більш ніж в 3 рази перевищує стандартний мінімум, який вважається оптимальним. Це призводить до надмірного податкового тиску на реальний сектор економіки, інвестиції і експорт. Крім того, зберігаються такі "шкідливі" податки, які стягуються безпосередньо з виручки надають найсильніше що спотворює, на економіку.

 • Практикується багаторазове обкладання різними податками однієї і тієї ж бази (зокрема, оборотів з реалізації, фонду заробітної плати), що призводить до нерівномірності податкового навантаження на підприємства і галузі національної економіки;

 • Наявність у Білорусі обігових податків і платежів (до них, зокрема, відносяться відрахування в республіканський фонд єдиного податку для виробників сільськогосподарської продукції (ставка 2%); податок з користувачів автомобільних доріг (ставка 1%); цільові збори на фінансування житлово-інвестиційних фондів зі ставкою 0,5%, як раз і є однією з причин зниження рентабельності і збільшення числа збиткових підприємств, скупчення залишків готової продукції на складах, скорочення експорту через цінову неконкурентоспроможності білоруських товарів.

 • Неефективна система податкових пільг окремим галузям і видів виробництва, яка, в кінцевому рахунку, призводить лише до розширення кола фактично збиткових і малорентабельних підприємств.

 • Невиправдано висока частка непрямих податків у доходах бюджету, що істотно здорожує ціну товару. У розвинених країнах частка непрямих податків у доходах бюджету, як правило, не перевищує 30%, а в Білорусі - 55-60%.

 • У білоруській моделі акцизів застосовуються, як правило, спеціальні ставки в євро або білоруських рублях. Причому рівень ставок затверджується не законом, а спеціальними актами уряду, і постійно змінюється під впливом інфляції та динаміки обмінного курсу, що не дозволяє виробникам підакцизних товарів планувати свою діяльність і її результати. Відзначається і постійне недовиконання передбаченого в бюджеті плану по надходженнях акцизів.

 • Передбачені широкі пільги з ПДВ, тобто прямі звільнення (причому не від нарахування, а від сплати податку), особливо для сільськогосподарських товарів, що істотно скорочує податкову базу і рівень прибутковості ПДВ.

 • Структура ставок прибуткового податку (9-30%) заснована на передумові, що люди, що мають більш високі доходи, повинні не тільки платити більше в абсолютних сумах, а й віддавати у вигляді податків велику частку своїх доходів. Але на практиці це не призводить до помітного збільшення надходжень від названого податку до бюджету або підвищення тієї частки надходжень, яку забезпечує населення з високими доходами. І не тільки у зв'язку з незначним питомою вагою таких груп населення, але і в основному через відхід високих доходів у тіньову економіку. При прогресивній шкалі навіть людям з середніми доходами невигідно мати додаткові доходи, оскільки нерідко майже весь їхній приріст фактично йде в податки.

 • Нестабільність податкового законодавства, що веде як до сваволі в системі податкового адміністрування і відсутності правових гарантій для учасників податкових відносин, так і до ухилення представників бізнесу від оподаткування.

 • Відсутність системного підходу в податковій політиці, що забезпечує стійке економічне зростання, і відповідної національної моделі економіки.

 • З жалем слід зазначити, що становлення сучасної білоруської податкової системи супроводжувалося значним зростанням кількості податкових правопорушень. За оцінками фахівців, в невиконанні платниками податків своїх обов'язків держава щорічно недоотримує від 30 до 40% бюджетних коштів. Ухилення від сплати податків набуло широкого поширення і є головною причиною не надходження податків до державної скарбниці.

За останні роки в Білорусі були зроблені реальні кроки, спрямовані на реформування податкової системи:

 • Скорочено значне число індивідуальних податкових пільг і преференцій.

 • Відбувається поступове зменшення ставок обігових податків і податків на заробітну плату, спрощується механізм їх обчислення і сплати.

 • З 1 січня 2007 року скасовується два податки на фонд заробітної плати: надзвичайний податок і відрахування в державний фонд сприяння зайнятості, які стягувалися єдиним платежем у розмірі 3% від фонду заробітної плати.

 • Витрати на реалізацію програм ліквідації наслідків Чорнобильської аварії передбачені безпосередньо за рахунок коштів бюджету РБ.

 • З 2007 року передбачається суттєве спрощення схем оподаткування для індивідуальних підприємців, малих і середніх організацій. У підготовленому проекті указу Президента "Про спрощену систему оподаткування" передбачено значне спрощення порядку справляння діючого зараз в рамках спрощеної системи оподаткування для суб'єктів малого підприємництва єдиного податку з виручки від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) індивідуальних підприємців та організацій з чисельністю не більше 15 працівників і річною виручкою до 600 млн. біл. рублів шляхом: скасування патенту та плати за нього, що вноситься в даний час авансом до початку місяця здійснення діяльності; заміни бухобліку введенням книги обліку доходів і витрат без застосування правила подвійного запису; введення спрощеної статистичної звітності; надання права вибору сплачувати єдиний податок з включенням до складу замінних ним податків ПДВ за ставкою 10% або за ставкою 8%, але зі сплатою ПДВ у загальному порядку. Пропонується поширити спрощену систему оподаткування з заміною всієї сукупності належних до сплати податків і зборів (з деякими виключеннями) одним податком з виручки на індивідуальних підприємців та організації з середньою чисельністю працівників за місяць, що не перевищує 100 чоловік і валовий виручкою за рік не більше 2 млрд. біл . рублів. Для цієї категорії платників ставка податку за спрощеною системою встановлюється у розмірі 8%, але зберігається обов'язок сплати ПДВ у загальновстановленому порядку.

 • Передбачено введення знижених ставок податку при застосуванні спрощеної системи оподаткування в розмірі 5% від виручки (у разі несплати ПДВ) і 3% з виручки (у разі сплати ПДВ у загальному порядку) для організацій та ВП, зареєстрованих і здійснюють діяльність у агромістечок, а також малих містах районного підпорядкування і селищах міського типу з чисельністю населення до 50 тис. чол., віднесених по ряду критеріїв до проблемних за переліком, який затверджується урядом за погодженням з Президентом.

 • Передбачено виключити з об'єктів оподаткування ПДВ оборотів з реалізації робіт, послуг, майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності за межі РБ. Це дозволить запобігти випадкам подвійного оподаткування робіт та послуг у зовнішньоекономічній діяльності і застосовувати єдиний, загальноприйнятий у світовій практиці принцип їх оподаткування.

 • Намічено ввести єдиний перелік продовольчих товарів і товарів для дітей, ввезення на митну територію і реалізація яких на внутрішньому ринку РБ обкладається ПДВ за зниженою ставкою у розмірі 10%.

 • Виключені митні збори за митне оформлення товарів.

 • З початку року припиняється практика застосування спеціального податку на доходи у вигляді дивідендів. Дивіденди та прирівняні до них доходи будуть включатися до складу позареалізаційних доходів організацій і відповідно обкладатися податком на прибуток організацій у загальновстановленому порядку за ставкою 24%.

 • Удосконалено та спрощений порядок надання податкових відрахувань. Скорочено перелік документів, що надаються платниками для отримання стандартного податкового відрахування на дітей та утриманців [23].

3.2 Шляхи вдосконалення податкової системи

 • Загальновідомо, що розширення податкової бази значно прибутковішим для бюджету в порівнянні з введенням нових податків і підвищенням їх ставок. Розширення податкової бази, можливе тільки за рахунок скасування та впорядкування податкових пільг, а також удосконалення моделей побудови і механізмів справляння кожного з основних податків, дає в 2 - 3 рази більший ефект у порівнянні зі зміною їх ставок.

 • Поступова відміна всіх зборів і відрахувань до різного роду фонди, що стягуються безпосередньо з виручки від реалізації товарів і послуг, і істотного скорочення кількості застосовуваних податків і зборів.

 • При реформуванні моделі акцизів головним завданням є введення механізму законодавчого затвердження стабільних ставок. Доцільно розглянути питання про заміну спеціальних ставок на адвалерні (процентні).

 • При реформуванні прибуткового податку збільшити неоподатковуваний мінімум доходів, встановивши так званий "нульовий інтервал" хоча б на рівні бюджету прожиткового мінімуму, щоб виключити з обкладення доходи найбільш низькооплачуваних верств населення і звільнити їх від подачі податкових декларацій.

 • Відрахувань на соціальне страхування необхідно надати статус податку, як це зроблено в розвинутих країнах, а зараз і в Росії, і переглянути співвідношення ставок платежів між наймачами та працівниками (при існуючій схемі - 35% і 1% відповідно). Зберігши загальний розмір тарифу, доцільно збільшити ставку платежів для працівників хоч би до 10 - 12% з тим, щоб посилити їх цільової, поворотний характер і створити основу для подальшого поступового запровадження добровільного індивідуального соціального страхування (зокрема, пенсійного). Одночасно ставку внесків для наймачів логічно скоротити спочатку до 23 - 25%, що дозволить тільки за рахунок перерозподілу знизити податковий тиск на підприємства.

 • Посилення підтримки науково-дослідних, дослідно-конструкторських і дослідно-технологічних розробок у недержавних секторах економіки.

Таким чином, податкова система Білорусі за останні п'ятнадцять років істотно змінилася, тому що були зроблені реальні кроки, спрямовані на її реформування. Але слід зазначити, що за своїми основними характеристиками вона значно відрізняється від застосовуваної в економічно розвинених країнах, і має ряд недоліків.

ВИСНОВОК

У першому розділі я вивчила основні теоретичні аспекти оподаткування. І виявила, що податкова система є одним з головних елементів ринкової економіки. Вона виступає головним інструментом впливу держави на розвиток господарства, визначення пріоритетів економічного і соціального розвитку. Податки виражають обов'язок всіх юридичних і фізичних осіб, які отримують доходи, брати участь у формуванні державних фінансових ресурсів. Тому податки виступають найважливішим ланкою фінансової політики держави в сучасних умовах.

У другому розділі я розглянула податкову систему РБ, основу якої складають Податковий кодекс Республіки Білорусь (НК), Закон "Про податки і збори, які стягуються до бюджету Республіки Білорусь", який впорядковує фінансові відносини платника податків і держави. А також виявила, що в податковій структурі Республіці Білорусь основну частку доходів бюджету (55-60%) становлять непрямі податки. Непрямими податками визнаються податок на додану вартість і акцизи. Основні податками Республіки Білорусь є податок на додану вартість, акцизи, прибутковий податок, відрахування на соціальне страхування.

У третьому розділі я загострила увагу на основні недоліки та шляхи удосконалення податкової системи РБ і прийшла до висновку, що нестабільність наших податків, постійний перегляд ставок, кількості податків, пільг і т. д., поза сумнівом, відіграє негативну роль, особливо в період переходу білоруської економіки до ринкових відносин. Нестабільність податкової системи, на мій погляд, - головна проблема реформи оподатковування. Необхідність реформування податкової системи Республіки Білорусь очевидна. Але поки не буде вироблено авторитетною цілісної концепції реформування оподаткування та його правової форми, результати будь-яких вишукувань у цій сфері залишаться не більш ніж точкою зору окремих колективів і фахівців.

Таким чином, податкова система Білорусі за останні п'ятнадцять років істотно змінилася, тому що були зроблені реальні кроки, спрямовані на її реформування. Але слід зазначити, що за своїми основними характеристиками вона значно відрізняється від застосовуваної в економічно розвинених країнах, і має ряд недоліків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Александров І. Крива Лаффера у білоруській інтерпретації / / Директор 6. 2004.

2. Базилєв Н.І., Гурко С.П. Економічна теорія. Мн.: ІП "Еко-перспектива", 1997. 366 с.

3. Бічік С.В. Основи економічної теорії. Мн.: "Вишейшая школа", 2004. 236 с.

4. Василевська Т.І., Стасенко В.А. Податки Білорусі: Теорія, методика і практика. Мн.: Белпрінт, 1999. 544 з.

5. Декрет президента Республіки Білорусь від 13 липня 1999 р. 27

6. Закон Республіки Білорусь "Про податки і збори, які стягуються до бюджету Республіки Білорусь" від 20 грудня 1991 року / / 123. Рег. номер 2 / 1058. Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2004.

7. Заєць Н.Є., Сидорова А. Податок як економічна категорія / / Фінанси, облік, аудит. 2004. - 1

8. Цікаві факти про податки / / Національна економічна газета. 86 (803), 09.11.2004 9. Луцевич І. Я. Види податкових перевірок / / Вісник Державного податкового комітету Республіки Білорусь. 2001. 37. с. 80-83.

10. Маркс К., Енгельс Ф. Соч., 2-е вид., Т.21, з 171.

11. Податки: Учеб. / Н.Є. Заєць, М.К. Фісенко, Т.І. Василевська та ін, За заг. ред. Н.Є. Заєць, Т.І. Василевської. Мн.: БГЕУ, 2000. 368 с.

12. Податкова реформа: як поєднати інтереси держави і підприємств / / Національна економічна газета, 18 (538), 12.03.2002

13. Податковий кодекс Республіки Білорусь від 19 грудня 2000 року / / 4. Рег. номер 2/1009.Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2004.

14. Податковий кодекс Республіки Білорусь: Заг. частину. Мн.: Національний центр правової інформації Республіки Білорусь, 2003р. 69с.

15. Національна економіка Білорусі: Потенціали. Господарські комплекси. Напрями розвитку. Механізми управління: Учеб. посібник / В.М. Шимов, Я.М. Олександрович, А.В. Богданович та ін; За заг. ред. В.Н. Шимова. Мн.: БГЕУ, 2005. 844 с.

16. ПДВ у 2007 р. і + / / Національна економічна газета. 10 (1029) від 06.02.2007

17. Основи економічної теорії / / За ред. Лабковича. Мн.: ТОВ "МІСАНТА", 1996. 118 с.

18. Петті У. Трактат про податки і збори. М.: економ-Ключ, 1993. 19. Постанова міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь від 10 січня 2006 р. 2

20. Райзберг Б.А., Лозівський Л.Ш., Стародубцева Є.Б. Сучасний економічний словник 2-е вид., Справність. М.: інфор-М, 1999. 479 с.

21. Рєзнік Г.А. Макроекономіка: Підручник. Пенза: ПДАБА, 2001. 280 с.

22. Черник Д.Г., Податки: Підручник. М.: "Фінанси і статистика", 2000. 468 с.

23. Що чекає платників податків у 2007 році? / / Національна економічна газета. 93 (1011), 01.12.2006

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
127.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Податкова система Республіки Білорусь
Податкова система Республіки Білорусь
Податкова система Республіки Білорусь Поняття і
Податкова система Республіки Білорусь Сутність принципи
Податкова система Республіки Білорусь Теоретичні основи
Податкова система Республіки Казахстан
Забезпечення сплати митних зборів податків у рамках митних кодексів Республіки Білорусь
Бюджетна система Республіки Білорусь 2
Бюджетна система Республіки Білорусь
© Усі права захищені
написати до нас