Податкова декларація

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Академія праці і соціальних відносин

Факультет міжнародних фінансів та страхування

Кафедра страхування і страхової справи

Реферат

з дисципліни: Податки та оподаткування

на тему: Податків а декларація

Автор роботи: студент Гордєєва Т.Ю.

Факультет: заочний

(Скорочена програма)

3-й курс,

група 12.

Викладач: Агабекян О.В.

Зміст

Введення

1. Поняття податкової декларації

2. Способи подання декларацій

2.1 Звітність на паперовому носії: особисто, через представника, поштою.

2.2 Звітність в електронному вигляді

3. Форми і порядок заповнення форм податкових декларацій

4. Внесення змін до податкової декларації

5. Правові наслідки неподання декларації

Висновок:

Список використаних джерел:

Введення

Кожен платник податків будь то фізична або юридична особа, зобов'язаний надати податковим органам і їх посадовим особам документи та інформацію необхідну для обчислення і сплати податку і для контролю податкових органів за виконанням платником податку вимоги податкового законодавства.

Принципово важливим обов'язком платника податків, пов'язаної з обчисленням і сплатою податків, є надання до податкового органу за місцем своєї податкової обліку податкової декларації.

Податкова декларація подається платником податку за встановленою формою. Вона являє собою письмову заяву або заяву в електронному вигляді платника податків про отримані доходи і проведені витрат, про джерела доходів, про податкові пільги, про обчисленої сумі податку.

У рефераті будуть розглянуті загальне поняття податкової декларації, способи надання податкової декларації, форми і порядок їх заповнення, внесення змін до податкової декларації, а також правові наслідки неподання декларації.

1. Поняття податкової декларації

Податкова декларація являє собою письмову заяву або заяву, складену в електронному вигляді та передане по телекомунікаційних каналах зв'язку із застосуванням електронного цифрового підпису, платника податків про об'єкти оподаткування, про отримані доходи і проведені витрати, про джерела доходів, про податкову базу, податкові пільги, про обчисленої сумі податку і (або) про інших даних, які є підставою для обчислення і сплати податку.

Податкова декларація подається кожним платником податків по кожному податку, що підлягає сплаті цим платником податку, якщо інше не передбачено законодавством про податки і збори.

Податковий агент представляє в податкові органи розрахунки, передбачені частиною другою цього Кодексу. Зазначені розрахунки представляються в порядку, встановленому частиною другою цього Кодексу стосовно конкретного податку.

Не підлягають поданням до податкових органів податкові декларації (розрахунки) за тими податками, за якими платники податків звільнені від обов'язку по їх сплаті у зв'язку із застосуванням спеціальних податкових режимів, в частині діяльності, здійснення якої тягне застосування спеціальних податкових режимів, або майна, використовуваного для здійснення такої діяльності.2. Способи подання декларацій

Податкова декларація подається до податкового органу за місцем обліку платника податків (платника збору, податкового агента)

 • за встановленою формою на паперовому носії (особисто або через його уповноваженого представника або спрямована у вигляді поштового відправлення з описом вкладення);

 • за встановленими форматами в електронному вигляді разом з документами, які відповідно до цього Кодексу повинні додаватися до податкової декларації (розрахунку). (По телекомунікаційних каналах зв'язку або на електронних носіях).

Зобов'язані подавати декларації на електронному носії:

 • Платники податків, середньооблікова чисельність працівників яких за попередній календарний рік перевищує 100 осіб, а також новостворені (у тому числі при реорганізації) організації, чисельність працівників яких перевищує зазначену межу, якщо інший порядок подання інформації, віднесеної до державної таємниці, не передбачений законодавством Російської Федерації .

 • Платники податків, відповідно до статті 83 цього Кодексу віднесені до категорії найбільших, якщо інший порядок подання інформації, віднесеної до державної таємниці, не передбачений законодавством Російської Федерації.

Бланки податкових декларацій (розрахунків) надаються податковими органами безкоштовно.

Податкова декларація (розрахунок) може бути представлена ​​платником податку (платником збору, податковим агентом) до податкового органу

 • особисто або через представника, спрямована у вигляді поштового відправлення з описом вкладення

 • передана в електронному вигляді по телекомунікаційних каналах зв'язку.

Податковий орган не вправі відмовити у прийнятті податкової декларації (розрахунку), поданій платником податків (платником зборів, податковим агентом) за встановленою формою (встановленому формату), і зобов'язаний проставити на прохання платника податків (платника збору, податкового агента) на копії податкової декларації (копії розрахунку ) позначку про прийняття та дату її одержання за отримання податкової декларації (розрахунку) на паперовому носії або передати платнику податків (платнику збору, податковому агенту) квитанцію про прийом в електронному вигляді - при одержанні податкової декларації (розрахунку) по телекомунікаційних каналах зв'язку.

При відправці податкової декларації (розрахунку) поштою днем її подання вважається дата відправлення поштового відправлення з описом вкладення. При передачі податкової декларації (розрахунку) по телекомунікаційних каналах зв'язку вдень її подання вважається дата її відправлення.

Податкова декларація (розрахунок) подається із зазначенням ідентифікаційного номера платника податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Платник податків (платник збору, податковий агент) або його представник підписує податкову декларацію (розрахунок), підтверджуючи достовірність та повноту відомостей, зазначених у податковій декларації (розрахунку).

2.1 Звітність на паперовому носії: особисто, через представника, поштою.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 29 НК РФ уповноваженим представником платника податків визнається фізична або юридична особа, уповноважена платником податків представляти його інтереси у відносинах з податковими органами (митними органами, органами державних позабюджетних фондів), іншими учасниками відносин, регульованих законодавством про податки і збори.

Увага! Не можуть бути уповноваженими представниками платника податків посадові особи податкових органів, митних органів, органів державних позабюджетних фондів, органів внутрішніх справ, судді, слідчі та прокурори.

Уповноважений представник платника податків-організації здійснює свої повноваження на підставі довіреності, що видається в порядку, встановленому цивільним законодавством Російської Федерації.

Уповноважений представник платника податків - фізичної особи здійснює свої повноваження на підставі нотаріально посвідченої довіреності або довіреності, прирівняної до нотаріально засвідченої відповідно до цивільного законодавства Російської Федерації.

Отже, прийняття податкових декларацій від платників податків (їх представників) здійснюється працівниками відділу роботи з платниками податків.

Датою подання податкових декларацій звітності вважається дата фактичного подання їх до податкового органу на паперових носіях або дата відправлення рекомендованого листа з описом вкладення.

Актуальна проблема. У разі якщо платник податків подає звітність за допомогою поштових відправлень, однією з найбільш частих помилок є спрямування податкових декларацій листом без опису вкладення, а також звичайним рекомендованим листом. У такому випадку платник податків ризикує потрапити в ситуацію, коли на нього буде накладено штраф у разі, якщо податковий орган не отримає лист. Квитанція відділення поштового зв'язку в даному випадку не звільнить від відповідальності, тому що з неї не випливає, що вмістом відправлення є саме необхідна форма звітності.

Співробітник податкового органу, що приймає у платника податків декларацію, повинен на вимогу останнього проставити на копії податкової декларації відмітку про прийняття декларації із зазначенням дати.

Автор радить у жодному разі не нехтувати цим правилом - при поточному рівні документообігу в податкових інспекціях декларації часто губляться, що може згодом обернутися для платника податків штрафними санкціями.

Співробітники податкового органу на стадії прийому податкових декларацій піддають візуальному контролю всі отримувані документи на наявність ряду обов'язкових реквізитів, а саме:

 • повного найменування (прізвище та ініціали фізичної особи, дати його народження) платника податків;

 • ідентифікаційного номера платника податків;

 • коду причини постановки на облік (для юридичних осіб);

 • періоду, за який подаються податкові декларації;

 • підписів осіб, уповноважених підтверджувати достовірність та повноту відомостей податкових декларацій і бухгалтерської звітності платника податків (керівника та головного бухгалтера організації-платника податків) або його представника.

У разі відсутності в поданих податкових деклараціях будь-якого з вищевказаних реквізитів співробітник відділу роботи з платниками податків повинен в усній формі попередити платника податків або його представника про це і запропонувати внести необхідні зміни.

Увага! Співробітник податкового органу не вправі відмовити у прийнятті податкових декларацій, за винятком випадку подання вищевказаних документів не за встановленою формою.

При відмові платника податків (його представника) внести необхідні зміни до податкових декларацій звітність на стадії прийому, а також у разі подання податкових декларацій звітності поштою, податковий орган у триденний термін з дати реєстрації повинен письмово повідомити платника податку про необхідність подання ним документа за формою, затвердженою для даного документа, в наступних випадках:

- Відсутність у поданих платником податків податкових деклараціях будь-якого з вищевказаних реквізитів;

- Нечітке заповнення окремих реквізитів документа, що робить неможливим їх однозначне прочитання, заповнення їх олівцем, наявність не обумовлених підписом платника податків (керівника та головного бухгалтера організації-платника податків) або його представника виправлень;

- Складання податкових декларацій на інших мовах, крім російського;

- Неспівпадання відомостей про постійно діючий виконавчий орган юридичної особи та відомостей про керівника юридичної особи, що підписав податкову декларацію і бухгалтерську звітність, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

Після отримання податкової декларації вона вводиться в інформаційні ресурси податкових органів і надходить у відділ камеральних перевірок (див. гл. 2 "Камеральна перевірка податкової декларації").

Після закінчення шести днів після встановленого законодавством про податки і збори терміну подання до податкового органу податкових декларацій звітності працівники відділу камеральних перевірок здійснюють звірку списку перебувають на обліку платників податків, зобов'язаних подавати податкові декларації і бухгалтерську звітність у відповідний термін, з даними про їх фактичне виставі з використанням автоматизованої системи.

За результатами зазначеної звірки відділ камеральних перевірок відповідно до правом, наданим податковим органам п. 4 ст. 31 НК РФ, на підставі письмового повідомлення викликає до податкового органу платників податків для надання пояснень щодо обставин, пов'язаних з невиконанням ними законодавства про податки і збори (неподання податкових декларацій і бухгалтерської звітності у встановлений термін). У даному повідомленні платнику податків повідомляється про невиконання ним обов'язку з подання до податкового органу податкових декларацій і бухгалтерської звітності, а також вказується на необхідність їх подання.

Після закінчення двох тижнів з моменту закінчення строку подання відповідної декларації податковий орган формує список платників податків, які не пред'явили звітність, а також проекти рішень про припинення операцій по рахунках платника податків.

Платник податків може потрапити в ситуацію, коли податковий орган відмовляє у прийнятті податкової звітності організації через відсутність відмітки (штампа) територіального органу статистики про подання йому бухгалтерської звітності. Такі вимоги податківців не відповідають законодавству (див. Лист Мінфіну Росії від 18 грудня 2004 р. N 16-00-10 / 3).

Податкова декларація (розрахунок) подається у встановлені законодавством про податки і збори терміни.

2.2 Звітність в електронному вигляді

При прийнятті податкових декларацій в електронному вигляді по телекомунікаційних каналах зв'язку дотримуються вимоги електронного документообігу.

При поданні до податкового органу податкових декларацій по телекомунікаційних каналах зв'язку паперові примірники податкових декларацій і бухгалтерської звітності платник податків представляти не повинен.

Датою подання податкових декларацій вважається дата їх відправлення по телекомунікаційних каналах зв'язку, зафіксована у підтвердженні спеціалізованого оператора зв'язку.

Податковий орган підтверджує факт подання платником податків податкових декларацій і бухгалтерської звітності в електронному вигляді, висилаючи по телекомунікаційних каналах зв'язку квитанцію про їх прийом, після перевірки вимог до оформлення документів.

Платник податків може звернутися до податкового органу з проханням роздрукувати податкові декларації, подані по телекомунікаційних каналах зв'язку, і запевнити їх у встановленому порядку.

Прийняття податкових декларацій, що подаються в електронному вигляді на електронних носіях даних (далі - на електронних носіях), здійснюється працівниками відділу роботи з платниками податків.

Увага! Наслідки неподання декларації в електронному вигляді аналогічні тим, які чекають платника податків при подачі звітності на паперовому носії.

Актуальна проблема. Право вибору способу подання бухгалтерської та податкової звітності залишається за платником податків. Останнім часом офіційні органи проводять велику агітаційну роботу з переходу платників податків на подачу звітності в електронному вигляді по телекомунікаційних каналах зв'язку, описуючи численні переваги такого способу подання звітності

Які переваги і недоліки цього способу?

Безумовно, подання звітності в електронному вигляді по телекомунікаційних каналах зв'язку дозволяє більш оперативно здійснювати обмін інформацією між платником податків і податковим органом. Звітність стає більш достовірної, так як програма, яка використовується для формування файлів зі звітністю, дозволяє перевіряти їх на наявність арифметичних і логічних помилок.

Недоліком є те, що в електронному вигляді до податкового органу можуть бути представлені тільки самі форми звітності. А документи, які можуть бути додатково запитані податковим органом в рамках камеральної перевірки, до податкового органу потрібно буде як і раніше представляти в паперовому вигляді (див. гл. 2, § в "Витребування додаткових документів").3.Форми та порядок заповнення форм податкових декларацій

Раніше повноваженнями за твердженням форм податкових декларацій мав Мінфін Росії. З 2 вересня 2010 р. ці повноваження передані ФНС Росії (п. 7 ст. 80 НК РФ). Крім форм, ФНС Росії за узгодженням з Мінфіном, повинна затвердити порядок заповнення податкових декларацій, а також формати та порядок подання звітності в електронному вигляді. Форми і порядок заповнення форм податкових декларацій (розрахунків), а також формати і порядок подання податкових декларацій (розрахунків) в електронному вигляді затверджуються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим з контролю та нагляду у області податків і зборів, за погодженням з Міністерством фінансів Російської Федерації.

Федеральний орган виконавчої влади, уповноважений з контролю і нагляду у сфері податків і зборів, не має права включати до форми податкової декларації (розрахунку), а податкові органи не вправі вимагати від платників податків (платників зборів, податкових агентів) включення в податкову декларацію (розрахунок) відомостей , не пов'язаних з обчисленням і (або) сплатою податків і зборів, за винятком:

(Див. текст в попередній редакції)

1) виду документа: первинний (коригувальний);

2) найменування податкового органу;

3) місця знаходження організації (її відокремленого підрозділу) або місця проживання фізичної особи;

4) прізвища, імені, по батькові фізичної особи або повного найменування організації (її відокремленого підрозділу);

5) номеру контактного телефону платника податків.

Особа, що визнається платником податку за одним або кількома податків, що не здійснює операцій, в результаті яких відбувається рух грошових коштів на його рахунках у банках (у касі організації), і не має по цих податках об'єктів оподаткування, представляє за даними податках єдину (спрощену) податкову декларацію.

Декларація подається не пізніше 20-го числа місяця, наступного за закінченими кварталом, півріччям, 9 місяцями, календарним роком.

Форма єдиної (спрощеної) податкової декларації та порядок її заповнення затверджуються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим з контролю та нагляду у сфері податків і зборів, за погодженням з Міністерством фінансів Російської Федерації.4. Внесення змін до податкової декларації

При виявленні платником податків у поданій ним до податкового органу податкової декларації факту невідображення або неповноти відображення відомостей, а також помилок, що призводять до заниження суми податку, що підлягає сплаті, платник податків зобов'язаний внести необхідні зміни в податкову декларацію і подати до податкового органу уточнену податкову декларацію у порядку, встановленому цією статтею.

При виявленні платником податків у поданій ним до податкового органу податкової декларації недостовірних відомостей, а також помилок, які не призводять до заниження суми податку, що підлягає сплаті, платник податків має право внести необхідні зміни в податкову декларацію і подати до податкового органу уточнену податкову декларацію у порядку, встановленому цією статтею . При цьому уточнена податкова декларація, подана після закінчення встановленого терміну подачі декларації, не вважається поданою з порушенням терміну.

Терміни подання уточненої податкової декларації.

Якщо уточнена податкова декларація подається до податкового органу до закінчення терміну подачі податкової декларації, вона вважається поданою в день подання уточненої податкової декларації.

Якщо уточнена податкова декларація подається до податкового органу після закінчення строку подання податкової декларації, але до закінчення терміну сплати податку, то платник податку звільняється від відповідальності, якщо уточнена податкова декларація була подана до моменту, коли платник податків довідався про виявлення податковим органом факту невідображення або неповноти відображення відомостей у податковій декларації, а також помилок, що призводять до заниження належної до сплати суми податку, або про призначення виїзної податкової перевірки.

Якщо уточнена податкова декларація подається до податкового органу після закінчення строку подання податкової декларації та строку сплати податку, то платник податку звільняється від відповідальності у випадках:

 1. подання уточненої податкової декларації до моменту, коли платник податків довідався про виявлення податковим органом невідображення або неповноти відображення відомостей до податкової декларації, а також помилок, що призводять до заниження належної до сплати суми податку, або про призначення виїзної податкової перевірки з цього податку за даний період, за умови , що до подання уточненої податкової декларації він сплатив відсутню суму податку та відповідні їй пені;

 2. подання уточненої податкової декларації після проведення виїзної податкової перевірки за відповідний податковий період, за результатами якої не були виявлені невідображення або неповнота відображення відомостей до податкової декларації, а також помилки, що призводять до заниження належної до сплати суми податку.

Уточнена податкова декларація подається платником податку до податкового органу за місцем обліку.

Уточнена податкова декларація (розрахунок) подається до податкового органу за формою, що діяла у податковий період, за який вносяться відповідні зміни.

При виявленні податковим агентом у поданому ним до податкового органу розрахунку факту невідображення або неповноти відображення відомостей, а також помилок, що призводять до заниження або завищення суми податку, що підлягає перерахуванню, податковий агент зобов'язаний внести необхідні зміни і подати до податкового органу уточнений розрахунок у порядку, встановленому цією статтею.

Уточнений розрахунок, що представляється податковим агентом до податкового органу, повинен містити дані тільки щодо тих платників податків, щодо яких виявлені факти невідображення або неповноти відображення відомостей, а також помилки, що призводять до заниження суми податку.

Положення, передбачені пунктами 3 і 4 цієї статті, що стосуються звільнення від відповідальності, застосовуються також до податкових агентів при поданні ними уточнених розрахунків.

Правила, передбачені цією статтею, застосовуються також до уточнених розрахунків зборів і поширюються на платників зборів.5. Правові наслідки неподання декларації

Якщо платник податків несвоєчасно здав (або взагалі не здав) податкову декларацію, то йому слід очікувати, по-перше, штраф за неподання декларації, по-друге, зупинення видаткових операцій за банківськими рахунками.

Якщо платник податків несвоєчасно здав податкову декларацію, то на нього буде накладено штраф згідно із статтею 119 НК РФ:

Неподання платником податків у термін податкової декларації до податкового органу за місцем обліку тягне стягнення штрафу у розмірі 5 відсотків несплаченої суми податку, що підлягає сплаті (доплату) на підставі цієї декларації, за кожний повний або неповний місяць з дня, встановленого для її подання, але не більше 30 відсотків зазначеної суми та не менше 1 000 рублів.

Недотримання порядку подання податкової декларації (розрахунку) в електронному вигляді у випадках, передбачених цим Кодексом, тягне стягнення штрафу у розмірі 200 рублів.

А на посадових осіб організації (керівника або головного бухгалтера) - адміністративний штраф відповідно до статті 15.5. КоАП РФ:

За несвоєчасне подання податкової декларації на посадову особу організації-платника податків буде накладено штраф від 3 до 5 МРОТ (від 300 до 500 рублів).

Призупинення операцій по рахунках платника податків

Процедура зупинення операцій по рахунках платника податків регулюється статтею 76 НК РФ.

Призупинення операцій по рахунках платника податків-організації в банку означає припинення банком всіх видаткових операцій за цим рахунком, якщо інше не передбачено цією статтею.

Рішення про припинення операцій по рахунках в разі неподання платником податків податкової звітності до податкового органу протягом двох тижнів після закінчення встановленого податковим законодавством строку здачі відповідній податковій декларації.

Висновок

Податкова декларація подається платником податку до податкового органу за місцем обліку за встановленою формою ФНС Росії. Вона являє собою письмову заяву або заяву, складену в електронному вигляді та передане по телекомунікаційних каналах зв'язку із застосуванням електронного цифрового підпису, платника податків про об'єкти оподаткування, про отримані доходи і проведені витрати, про джерела доходів, про податкову базу, податкові пільги, про обчисленої сумі податку і (або) про інших даних, які є підставою для обчислення і сплати податку.

Податкова декларація надається по кожному податку, що підлягає сплаті платником податку. Декларація може бути подана особисто, надіслана поштою або в електронному вигляді по телекомунікаційних каналах. Виявивши помилку платник повинен внести в неї виправлення.

Відповідно до НК РФ і КоАП РФ платник податків несе відповідальність за неподання у термін податкової декларації.

Список використаних джерел

 1. Податки й оподатковування: навч. посібник для студентів виузов, що навчаються за економічними спеціальностями; під ред. Д.Г. Чорниця. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 311с.

 2. Податки і податкова система РФ: підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2007. - 464с.

 3. "ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ" (НК РФ) Частина 1. від 31.07.1998 N 146-ФЗ. (Прийнято ДД ФС РФ 16.07.1998).

 4. "ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ" (НК РФ) Частина 2. від N 05.08.2000 117-ФЗ.

 5. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (КоАП РФ) від 30.12.2001

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Реферат
70.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Податкова декларація Розрахунок величини
Податкова декларація з податку на майно організації
Денікін А І Декларація командування
Декларація незалежності США
Радянсько-японська декларація 1956
Декларація або алгоритм нової школи
Декларація прав людини і громадянина 1793
Етапи розвитку Болонського процесу Болонська декларація
Декларація прав людини і громадянина 1789 року
© Усі права захищені
написати до нас