Податки і податкова система 2 Податкова система

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Тема 1. Економічна сутність податків та податкової системи

1. Економічна сутність та еволюція податків і податкової системи

Податки - це обов'язкові і безоплатні платежі, встановлені законодавством і здійснювані платником у певному розмірі і в певний термін. Сукупність податків, зборів, мита та інших платежів, що стягуються в установленому порядку, утворює податкову систему держави. Податкові системи відрізняються по набору, принципам побудови, способів стягування, ставками податків, фінансовим повноважень різних рівнів влади. Податки - це комплексна категорія, що має як економічний, так і юридичне значення. Як економічна категорія податки являють собою обов'язкові грошові платежі до бюджетів і державні позабюджетні фонди, які стягуються з платників податків у порядку і розмірах встановлених законом. З юридичної точки зору при визначенні сутності податку необхідно розмежовувати такі поняття як податок, мито, збір, обов'язковий платіж.

Стаття 67 Конституції України говорить "Кожен зобов'язаний сплачувати податки збори в порядку і розмірах встановлених законом". У статті 2 Закону України "Про систему оподаткування" визначається поняття податку і збору (обов'язкового платежу), однак у жодному нормативному акті не існує окремих визначень податку і збору. Тим самим стирається принципова відмінність між ними. Справа в тому, що Закон визначаючи поняття - податок і збір, поставив між ними прийменник "і". Це має на увазі якусь ідентичність даних понять.

У світовій практиці оподаткування вироблені два основних підходи до вирішення проблеми визначення податку. Перший з них передбачає розгляд податку в широкому сенсі слова, при якому до податку відносяться будь-які вилучення коштів для фінансування державних видатків. При такому підході до податку можна віднести будь-який внесок, відрахування, збір, тариф.

Другий підхід заснований на розгляді податку як одного з різновидів фіскальних платежів. В цьому випадку ніякі внески, платежі і відрахування, за винятком безпосередньо податків, в поняття податків не включаються.

Виходячи з цього, дамо такі визначення:

Податок - це обов'язковий, індивідуально-безоплатний платіж, що стягується з організацій і фізичних осіб який вноситься до бюджету відповідного рівня. Податки встановлюються на основі актів Верховної Ради України або ради місцевого самоврядування.

Мито - це обов'язковий, індивідуально-безоплатний платіж, що стягується з організацій і фізичних осіб як плата за вчинення на користь платників певних дій, виконаних державними установами.

Обов'язковий внесок до Державного цільового фонду є обов'язковим безповоротним цільовим платежем, який вноситься для формування централізованих грошових фондів держави.

Збори та інші обов'язкові платежі являють собою обов'язкові безповоротні платежі до бюджету або державних цільових фондів, які мають платіжний чи компенсаційний характер або вносяться у зв'язку з наданням платнику збору певної послуги або певних прав.

Історія податків нараховує багато століть і пов'язана з виникненням перших держав (Урарту, Шумер, давньоіндійські міста-держави, древній Єгипет і т.д.). Жителі цих держав були зобов'язані щорічно сплачувати у скарбницю держави певні грошові суми і, крім того, поповнювати державні запаси деякими видами продуктів. Така ж ситуація спостерігалася і в Стародавній Греції і в Стародавньому Римі. У "Руській правді", збірнику законів створених Ярославом Мудрим, обгрунтовується необхідність стягування податків з населення Київської Русі. У подальшому системи податків розвивалися і отримали правове обгрунтування.

В даний час існують дві системи оподаткування -: шедулярная і глобальна.

У шедулярной податкової системі весь дохід, отримуваний платником податків, ділиться на частини - шедули. Кожна з цих частин оподатковується особливим чином. Для різних шедул можуть бути встановлені різні ставки, пільги та інші елементи податку.

У глобальній податковій системі всі доходи фізичних і юридичних осіб обкладаються однаково. Така система полегшує розрахунок податків і спрощує планування фінансового результату для підприємців. Глобальна податкова система широко застосовується в західних державах.

У літературних джерелах виділяють наступні схеми оподаткування:

 1. стягування податків з особи як такого в залежності від його доходу та інших властивостей;

 2. стягування податків з використанням загальних або неподільних ресурсів;

 3. оподаткування результатів комерційної діяльності фізичних та юридичних осіб, а також частково їхньої власності.

Податкові системи утворювалися й розвивалися в різні історичні епохи, в різних економічних умовах і тому в різних країнах - різні податкові системи. Кожна податкова система поряд із загальними ознаками, характерними для більшості податкових систем, має свої особливості. Спільним для всіх систем є податковий прес - відношення загальної суми податкових надходжень до сукупного національного продукту. Він показує, яка частина виробленого суспільством продукту перерозподіляється за допомогою бюджетних механізмів.

Основним нормативним актом, що закріплює основи побудови податкової системи України, є Закон України "Про систему оподаткування", в редакції від 25 червня 1991 року, з подальшими змінами і доповненнями. Він визначає порядок встановлення і введення в дію податків, види податків, права та обов'язки платників податків, порядок розподілу податків між бюджетами різних рівнів та контроль за виконанням податкового законодавства.

2. Функції та принципи системи оподаткування

Основними функціями системи оподаткування є наступні:

  • фіскальна;

  • регулююча;

  • контрольна;

  • стимулююча;

  • розподільна.

Суттю фіскальної функції є вилучення частини доходів підприємств і громадян для утримання державного апарату, оборони країни, і тієї частини невиробничої сфери, яка не має власних джерел доходів (бібліотеки, архіви), або вони недостатні для забезпечення належного рівня розвитку - фундаментальна наука, театри, музеї, навчальні заклади і т.п.

Регулююча функція здійснюється у двох основних напрямках:

  • регулювання ринкових, товарно-грошових відносин, що проявляється у визначенні "правил гри", тобто розробці законів, нормативних актів, що визначають взаємини діючих на ринку осіб між собою і державою;

  • регулювання розвитку народного господарства, суспільного виробництва. Маневруючи податковими ставками, пільгами і штрафами, змінюючи умови оподаткування, вводячи одні і скасовуючи інші податки, держава створює умови для прискореного розвитку певних галузей і виробництв, сприяє вирішенню актуальних для суспільства проблем.

Контрольна функція виражається у використанні різних методів податкового права для виявлення тенденцій зміни в процесі оподаткування. При здійсненні контрольної функції виявляються і присікаються податкові правопорушення.

Стимулююча функція проявляється в тому, що за допомогою податків, пільг і санкцій держава стимулює технічний прогрес, збільшення числа робочих місць, капітальні вкладення в розширення виробництва і т.п. Стимулювання технічного прогресу за допомогою податків проявляється в тому, що сума прибутку, спрямована на технічне переозброєння, реконструкцію, розширення виробництва товарів народного споживання, устаткування для виробництва продуктів харчування і ряду інших звільняється від оподаткування.

Розподільча функція. За допомогою податків у державному бюджеті концентруються кошти, які потім направляються на вирішення виробничих і соціальних народно-хозяйственнной проблем. Таким чином, за допомогою податків держава перерозподіляє частину прибутку підприємств і підприємців, доходів громадян, направляючи її на розвиток виробничої і соціальної інфраструктури, на інвестиції і капіталомісткі галузі з тривалими термінами окупності витрат.

Функції податкової системи тісно взаємопов'язані, переплітаються і здійснюються одночасно.

Побудова системи оподаткування грунтується на наступних принципах:

  • необхідність стимулювання НТП;

  • необхідність стимулювання підприємницької діяльності та інвестиційної активності - введення пільг щодо оподаткування прибутку, спрямованого на розвиток виробництва;

  • обов'язковість - впровадження норм щодо сплати податків і зборів визначених на підставі достовірних даних про об'єкти оподаткування за звітний період;

  • рівнозначність і пропорційність - справляння податків з юридичних осіб здійснюється в певних пропорціях від отриманого прибутку і забезпечення сплати рівних податків і зборів на рівні прибутки і пропорційно більших податків і зборів - на більші доходи;

  • рівність, тобто недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації;

  • соціальна справедливість - забезпечення соціальної підтримки малозабезпечених верств населення шляхом запровадження економічно обгрунтованого неоподатковуваного податком мінімуму доходу громадян та застосування диференційованого і прогресивного оподаткування громадян, які отримують високі та надвисокі доходи;

  • стабільність - забезпечення незмінності доходів і зборів та їх ставок, а також податкових пільг протягом бюджетного року;

  • економічна обгрунтованість - встановлення податків і зборів на підставі показників розвитку національної економіки та фінансових можливостей з урахуванням необхідності досягнення балансу між витратами бюджету і його доходами;

  • рівномірність сплати - встановлення строків сплати податків і зборів виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджету для фінансування витрат;

  • компетенція - встановлення і скасування податків і зборів, а також пільг їх платникам здійснюються відповідно до законодавства про оподаткування виключно Верховною Радою України, Верховною Радою АРК і сільськими, селищними, міськими радами;

  • єдиний підхід - забезпечення єдиного підходу до розробки податкових законів з обов'язковим визначенням платника податку і збору, об'єкта оподаткування, джерела сплати податку і збору, податкового періоду, ставок податку і збору, строків та порядку сплати податку, підстав для надання податкових пільг;

  • доступність - забезпечення дохідливості норм податкового законодавства для платників податків.

3. Система податкових органів України

Система податкових органів включає кілька досить розгалужених структур. Можна виділити систему податкових органів у широкому і вузькому сенсі слова.

Податкові органи у вузькому сенсі слова ідентичні системі податкових інспекцій та здійснюють контроль тільки за надходженням до бюджету податкових платежів. Податкові органи в широкому сенсі слова контролюють надходження до бюджету всіх відрахувань, які законодавець включає в податкову систему, як сукупність податків, зборів, платежів. У даному випадку система податкових органів охоплює не тільки податкові інспекції, а й митні органи, органи казначейства, податкову міліцію. Така структура передбачає поєднання двоїстої диференціації: податкові інспекції забезпечують надходження коштів від податків; органи митного комітету - від митних зборів; органи казначейства контролюють формування обов'язкових фондів. З іншого боку, якщо ці три структури забезпечують стягування податків, зборів і платежів у ситуаціях, коли платники вносять їх в строк і в необхідних розмірах, то органи податкової міліції організують стягнення необхідних платежів, коли платник порушує певну норму і необхідні заходи державного примусу.

Фактично систему органів податкових органів можна розділити на дві групи:

 • безпосередні податкові органи (податкові інспекції і податкові міліції) - органи, основна діяльність яких пов'язана із забезпеченням податкових надходжень;

опосередковано податкові органи (митні органи, органи казначейства) - органи, які поряд зі своєю основною діяльністю забезпечують надходження від платежів, які залишають основу податкової системи.

Державна податкова адміністрація.

Основне місце в системі податкових структур займають податкові адміністрації (до 1996 року - податкові інспекції). Державна податкова інспекція Україна була створена в 1991 році відповідно до Закону України "Про державну податкову службу". Її головним завданням було проведення контролю дотримання законодавства про податки, правильністю, повнотою і своєчасністю нарахування та виплати до бюджету податків, зборів і платежів.

ДПС України складалася з Головної державної інспекції України, державних податкових інспекцій Республіки Крим, областей, районів, міст, районів у містах. Державна податкова служба діяла при Міністерстві фінансів і була підпорядкована йому. Витрати на її утримання фінансувалися з державного бюджету. Державні податкові інспекції були юридичними особами, мали самостійні рахунки в банках і самостійні кошториси витрат. Основними рисами ДПІ (згодом ДПА) були:

 • незалежність контролю дотримання законодавства про податки;

 • чітка централізація системи податкових органів відповідно до вертикальною структурою підпорядкованості;

 • єдність системи контролю по відношенню до різних платників, регіонів, видів податків і зборів.

Функціями ДПІ (згодом ДПА) є:

 • облік платників податків;

контроль виконання платниками податкового законодавства;

 • забезпечення бухгалтерського обліку;

 • затвердження форм розрахунків та звітності;

 • розробка напрямів, форм і методів податкових перевірок та їх здійснення;

 • застосування заходів відповідальності до порушників податкового законодавства.

  Права ДПІ (ДПА):

  • здійснення перевірок документації, звітів і т.д.:

  • отримання від юридичних і фізичних осіб необхідних відомостей і довідок:

  • огляд приміщень, необхідний при здійсненні податкових перевірок: вилучення у платників необхідних документів:

  • призупинення операцій: застосування фінансових санкцій та адміністративних штрафів.

  22 серпня 1996 був підписаний Указ Президента України "Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій". Відповідно до них на базі ліквідованих органів податкових інспекцій була створена Державна податкова адміністрація України та відповідно державні податкові адміністрації в АРК, областях, містах, районах, і районах у містах.

  ДПА України є центральним органом виконавчої влади, очолюваним Головою, який за посадою є міністром. Голови державних податкових адміністрацій в АРК, областях, містах Києві та Севастополі призначаються і звільняються Президентом України.

  Головними завданнями ДПА України є:

  • контролю дотримання податкового законодавства, правильності обчислення та сплати податків:

  • прийняття рішень щодо накладення фінансових санкцій та адміністративних штрафів:

  • прийняття нормативних та методичних документів з питань оподаткування.

  Відповідно до Указу, підрозділи Міністерства внутрішніх справ України по боротьбі зі злочинним приховуванням доходів від оподаткування, були підпорядковані ДПА України.

  Система митних органів в Україні.

  Діяльність митних органів в Україні регламентується низкою нормативних актів. Митна справа в Україні включає в себе встановлення порядку та організацію переміщення через митний кордон товарів і предметів, обкладення митом, оформлення, здійснення контролю та інших заходів щодо реалізації митної політики в Україні. Митна справа здійснюється безпосередньо митними органами, що складають єдину республіканську систему, що складається з Державного митного комітету України та митниці України. ГТК Україні створюється Кабінетом Міністрів України. Положення про ГТК затверджуються Верховною Радою України. Створення, реорганізація та ліквідація митниць Україні виробляються ГТК Україні.

  Митні органи України реалізують такі завдання;

  • захист економічних інтересів України;

  • контроль дотримання митного законодавства;

  • використання засобів митно-тарифного та позатарифні регулювання при переміщенні товарів та інших предметів через митний кордон України;

  • спільно з Національним Банком України контроль валютних операцій;

  • боротьба з контрабандою та іншими порушеннями митних правил.

  3.3 Органи Державного казначейства

  З середини 1995 року на території України діють органи державного казначейства. Державне казначейство є системою органів державної виконавчої влади і діє при Міністерстві Фінансів. Державне казначейство складається з Головного управління та його територіальних органів на рівні областей, міст, районів.

  Функції ДК:

  • організація і контроль виконання Державного бюджету України;

  • організація управління бюджетними коштами та коштами державних позабюджетних фондів;

  • ведення обліку касового виконання державного бюджету;

  • здійснення управління державним внутрішнім і зовнішнім боргом;

  • розподіл між бюджетами відрахування від громадських податків. Зборів та обов'язкових платежів;

  • контроль надходження і використання державних позабюджетних коштів.

  Органи податкової міліції.

  Особливе місце в системі податкових органів займають органи податкової міліції. Податкова міліція є специфічним правоохоронним органом, який забезпечує економічну безпеку держави при вступі податкових платежів до бюджету в позабюджетні фонди. Якщо діяльність податкових адміністрацій пов'язана зі стягуванням податків, то податкова міліція здійснює стягнення податкових платежів.

  Основними завданнями, що стоять перед органами податкової міліції є:

  • попередження і припинення податкових правопорушень, в першу чергу злочинів;

  • попередження і припинення правопорушень у системі податкових органів.

  Обов'язки органів податкової міліції складаються:

  • у виявленні податкових правопорушень і їх попередженні (здійснення оперативно-розшукових заходів, перевірка інформації тощо)

  • охорону податкових органів (гарантія безпеки працівників усіх податкових органів);

  • у взаємодії з правоохоронними та іншими податковими органами.

  Права органів податкової міліції:

  • виявлення і припинення податкових правопорушень (перевірка платників податків і приміщень, отримання інформації та пояснень у громадян і т.п.);

  • використання заходів примусу (призупинення операцій платників податків, застосування адміністративного затримання, застосування зброї та спеціальних засобів);

  • зміни внаслідок виявлених правопорушень (вимоги і контроль їх виконання по відношенню до порушення законодавства і т.д.);

  • накладення стягнень (застосування санкцій за податкові правопорушення, накладення адміністративних штрафів).

  Тема 2. Класифікація податків

  1. Елементи податку

  Поняття податку слід розглянути з точки зору сукупності певних складових його елементів. Тільки наявність усіх передбачених законодавством елементів податку тягне за собою обов'язок платника податків зі сплати податку.

  Виділяють наступні десять елементів податку:

  • податкова норма - загальне правило поведінки у податковій сфері, встановлене у визначеному порядку компетентним державним органом. Найчастіше податкова норма представлена ​​податковим законом;

  • суб'єкти оподаткування - платник податку та податковий об'єкт. Під платниками податків розуміються організації та фізичні особи на яких відповідно до податкового законодавства покладено обов'язок сплачувати податки. Податковими агентами визнаються особи, на яких відповідно до законодавства покладено обов'язки по підрахунку, утриманню у платника податків і перерахуванню до відповідного бюджету податків;

  • об'єктами оподаткування можуть бути доходи, товари, послуги, різні форми накопиченого багатства або майна. Кожен податок має самостійний об'єкт оподаткування;

  • податкова база - це кількісне вираження об'єкта оподаткування. Під нею розуміється фізична, вартісна або інша характеристика об'єкта оподаткування. Для встановлення податкової бази необхідно знати одиницю виміру податкової бази. Одиниця виміру податкової бази залежить від об'єкта оподаткування та може виступати як у грошовій, так і в натуральній формі. Наприклад, при обчисленні податку на власників автотранспортних засобів одиницею вимірювання може бути кінська сила. Тоді як при придбанні автотранспортних засобів одиниця оподаткування буде визначена в рублях;

  • податкова ставка являє собою величину податкових нарахувань на одиницю виміру податкової бази. Податкові ставки можуть бути твердими і процентними. Тверді ставки представлені у вигляді абсолютних сум, що стягуються з об'єкту оподаткування. Процентні ставки означають стягнення у формі податку певної частки вартості об'єкта оподаткування. Процентні ставки поділяються, у свою чергу, на прогресивні і пропорційні ставки;

  • податковий період - встановлюється для того, щоб забезпечити тимчасову визначеність існування податку. Податковим періодом може бути календарний рік, квартал, місяць, декада, інший період часу стосовно до окремих податках, по закінченні якого визначається податкова база і обчислюється сума податку, що підлягає сплаті;

  • податкові пільги - встановлюються з метою зменшення податкового навантаження на платників податків. Система податкових пільг має різноманітні форми: неоподатковуваний мінімум об'єкта, вилучення з оподаткування певних об'єктів, звільнення від сплати податків певних осіб або категорій платників, зниження податкових ставок, відрахування з податкового окладу, податкові кредити;

  • податковий оклад - це що підлягає до стягнення сума податку:

  • для кожного податку встановлюються термін і порядок сплати податку. Термін сплати податку - це термін, протягом якого платник податків зобов'язаний фактично внести податок у бюджет. Порядок сплати податку являє собою нормативно встановлені способи і процедури внесення податку до бюджету;

  • джерело податку - економічний показник, за рахунок якого здійснюється сплата податку. До джерел податку відносять: надбавка понад ціну продукції, собівартість продукції (робіт чи послуг), фінансовий результат діяльності, чистий прибуток.

  2. Класифікація податків

  Для проведення класифікації податків використовуються різні критерії. Найбільш істотними в сучасній теорії та практиці оподаткування є угруповання податків за такими ознаками:

  За методом встановлення податки поділяються на прямі і непрямі.

  Прямі податки стягуються в процесі накопичення матеріальних благ безпосередньо з доходів або майна платників податків. До них відносяться прибутковий податок, податок на прибуток, ресурсні платежі, податки на майно. Виходячи з обліку фінансового стану платника податків прямі податки поділяються на:

  Непрямі податки стягуються через ціну товару. До них відносяться податок на додану вартість (ПДВ), податок з продажів, митні платежі, акцизний збір. По об'єктах справляння непрямі податки поділяються на:

  • непрямі індивідуальні податки, якими обкладаються певні групи товарів (акцизи на окремі види товарів);

  • непрямі універсальні податки, якими обкладається весь перелік товарів, робіт, послуг (ПДВ, податок з продажу);

  • мита.

  По об'єктах оподаткування податки поділяються на:

  • податки на майно;

  • податки на доходи;

  • ресурсні податки;

  • податки на дії;

  • інші податки.

  За суб'єктам-платникам податків податки поділяються на:

  Залежно від речовинного складу виділяють:

  • грошові податки;

  • натуральні податки.

  За рівнем бюджету, до якого зараховується податок податки поділяються на закріплені та регульовані.

  • закріплені податки цілком надходять у конкретний бюджет чи у позабюджетні фонди;

  • регульовані податки надходять одночасно до бюджетів різних рівнів у пропорції, встановленої законодавством.

  За джерела стягування податки поділяються на ...:

  • податки, що стягуються у джерел;

  • податки, що стягуються за декларацією;

  • податки, що стягуються з кадастру.

  Прикладом першої форми справляння податку є податок, який сплачується роботодавцем з доходів фізичних осіб. За декларацією нараховується ПДВ, кадастровий спосіб використовується при нарахуванні земельного податку.

  За джерелами оподаткування податки поділяються на:

  • податки, що включаються у ціну продукції понад оптової ціни;

  • податки, що включаються до собівартості;

   • податки, зараховують на фінансові результати підприємства;

   • податки, зараховують на чистий прибуток підприємства.

   По органу влади, що встановлює податок вони поділяються на:

   • державні;

   • місцеві.

   До державних податків в Україну відносять:

   До місцевих податків і зборів в Україні відносять:

   • податок з реклами;

   • комунальний податок;

   • ринковий збір;

   • готельний збір;

   • збір за паркування автотранспорту;

   • курортний збір;

   • збір за проїзд по території АР Крим та прикордонних областей рухається за кордон транспорту;

   • збір за дозвіл на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;

   • збір за здійснення зарубіжного туризму;

   • збір за видачу ордера на квартиру;

   • збір за право використання місцевої символіки;

   • збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей;

   • збори за надання земельних ділянок для будівництва об'єктів виробничого та невиробничого призначення, індивідуального житла та гаражів у населених пунктах.

   З метою залучення до місцевих бюджетів додаткових коштів для фінансування разових цільових соціальних заходів на певній території з урахуванням думки населення, органи місцевого самоврядування мають право застосовувати самоналогообложеніе з урахуванням чинного законодавства в Україні.

   Тема 3. Податок на додану вартість

   Податок на додану вартість (ПДВ) - це один з видів непрямих (непрямих) податків. З точки зору вирішення фіскальних завдань непрямі податки завжди є більш ефективними в порівнянні з прямими податками. Це пов'язано з тим, що прямі й непрямі податки мають різну базу оподаткування: прямі - прибуток або дохід, непрямі - об'єм або структуру споживання. Практика свідчить про те, що база прямих податків є більш чутливою до змін в економічному розвитку, ніж база непрямих податків.

   Податок на додану вартість сплачується на всіх етапах руху товару і являє собою приріст вартості на всіх стадіях виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг. Цей приріст утворюється шляхом надбавки до ситуації ціні товару (робіт, послуг), створюючи нову вартість, або після митного оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України юридичними та фізичними особами.

   Іншими словами, в оподатковуваний оборот включається не вся виручка від реалізації товарів і послуг, а тільки додана вартість на кожній стадії виробництва і реалізації.

   ПДВ - це непрямий податок, що перераховується до Державного бюджету, оскільки він регулюється нормами внутрішнього законодавства, а матеріальні витрати, фактично понесені споживачем у складі ціни товару, перераховуються платником податку до Державного бюджету.

   Основним нормативним актом, що регулює даний вид податку, є Закон України "Про податок на додану вартість" від 3апреля 1997 року з подальшими доповненнями та змінами.

   Платник податку - це особа, яка зобов'язана здійснювати утримання та внесення до бюджету податку, що сплачується покупцем, або особа, яка ввозить (пересилає) товари на митну територію України.

   Згідно із Законом платниками ПДВ є:

   • особи, обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) яких протягом будь-якого періоду з останніх дванадцяти календарних місяців перевищував 3600 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян;

   • особи, які ввозять (пересилають) товари на митну територію України або отримують від нерезидента роботи (послуги) для їх використання або споживання на митній території України, за винятком фізичних осіб, не зареєстрованих як платники податків у разі, коли такі фізичні особи ввозять (пересилають) товари (предмети) в обсягах, які не підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства;

   • особи, які займаються торгівлею за готівкові кошти на митній території України незалежно від обсягів продажу, за винятком фізичних осіб, які здійснюють торгівлю на умовах сплати ринкового збору в порядку, встановленому законодавством;

   • особи, які на митній території України надають послуги, пов'язані з транзитом пасажирів або вантажів через митну територію України;

   • Особи, відповідальні за внесення податку на залізничному транспорті, визначені у порядку, встановленому КМ України;

   • Особи, які надають послуги зв'язку і здійснюють консолідований облік доходів і витрат, пов'язаних з наданням таких послуг.

   Особи, які підпадають під визначення платників податків, зобов'язані зареєструватися як платники податків в органі державної податкової служби за місцем їх знаходження не пізніше встановленого в Законі строку. Форма заяви про реєстрацію встановлена ​​Положенням "Про реєстр платників ПДВ" від 27 травня 1997 року.

   Об'єктом оподаткування є:

   • операції платників податку з продажу товарів (робіт, послуг) на митній території України, включаючи операції з оплати вартості послуг за договорами оперативної оренди (лізингу) та операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору) для погашення кредиторської заборгованості заставодавця;

   • операції з ввезення (пересилання) товарів на митну територію України та отримання робіт (послуг), які надаються нерезидентами для їх використання або споживання на митній території України, в тому числі операції з ввезення (пересилання) майна за договорами оренди (лізингу), застави та іпотеки;

   • операції з вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України та надання послуг (виконання робіт) для їх споживання за межами митної території України.

   Товаром у податковій практиці вважається предмет, виріб, продукція, теплоенергія, газ, вода, нерухоме майно, включаючи будівлі і споруди. У разі реалізації товарів власного виробництва об'єктом оподаткування виступає весь оборот від реалізації цих товарів, то при реалізації придбаних товарів - різниця між цінами реалізації товарів і цінами їх придбання, включаючи суму ПДВ. Об'єктом оподаткування при реалізації імпортних товарів, які були придбані за іноземну валюту, є їх митна вартість та різниця між цінами їх реалізації за національну валюту України та митною вартістю. При цьому іноземна валюта перераховується у валюту України за курсом НБУ, що діє на день подання митної декларації.

   При реалізації робіт об'єктом оподаткування є об'єми виконаних будівельно-монтажних, ремонтних, науково-дослідних та інших робіт.

   При реалізації послуг об'єктом оподаткування є надання:

   • послуг транспорту, включаючи транспортування газу, нафти. Нафтопродуктів, теплової енергії, води;

   • послуг з навантаження, розвантаження, перевантаження товарів, зберігання та інших, пов'язаних з ними операцій;

   • послуг по здачі в оренду рухомого та нерухомого майна;

   • послуг зв'язку, поштових послуг;

   • культурно-просвітницьких, розважальних, оздоровчих, туристичних послуг;

   • спортивних заходів;

   • послуг позавідомчої охорони;

   • послуг пов'язаних з підготовкою та підвищенням кваліфікації кадрів;

   • рекламних та інформаційних послуг;

   • послуг пов'язаних з обробкою даних та інноваційному забезпеченню;

   • інших послуг.

   З метою мінімізації ухилення від сплати ПДВ до об'єктів оподаткування також відносять:

   • обороти з реалізації товарів (робіт, послуг) без оплати їх вартості всередині підприємства для потреб власного споживання, витрати на які не відносяться на собівартість виробництва (обігу), а так для своїх працівників. Наприклад, якщо підприємство-виробник меблів передає на баланс свого дитячого садка 2 шафи без оплати їх вартості та продає 10 шаф своїм працівникам за ціною, меншою ніж собівартість, то в цьому випадку об'єктом оподаткування є оборот по реалізації 12 шаф і він розраховується виходячи з їх вартості;

   • обороти з передачі товарів (робіт, послуг) без оплати їх вартості в обмін на інші товари (роботи, послуги);

   • обороти з передачі безкоштовно або з частковою оплатою товарів (робіт, послуг) іншим підприємствам чи громадянам;

   • обороти з реалізації предметів застави, включаючи їх передачу заставодержателю в разі невиконання забезпеченого заставою зобов'язання.

   Закон визначає ряд операцій, які не є об'єктом обкладення ПДВ. Це:

   • передача майна орендодавця (лізингодавця) у користування орендарю (лізингоотримувачу) згідно з умовами договору оренди (лізингу) та його повернення орендодавцю (лізингодавцю) після закінчення дії такого договору;

   • сплата орендних (лізингових) платежів за умовами договору фінансової оренди (лізингу) або за умовами договору оренди житлового фонду, які є основним місцем проживання орендаря;

   • передача заставного майна кредитору згідно з договором позики та його повернення заставодавцю після закінчення дії такого договору;

   • передача кредитором, що є резидентом, об'єкта іпотечного кредиту у власність або використання позичальником; грошових виплат основної суми і відсотків згідно з умовами іпотечного кредиту;

   • випуск (емісія), розміщення в будь-які форми управління та продаж цінних паперів, які випущені в обіг суб'єктами підприємницької діяльності, НБУ, Міністерством фінансів України, органами місцевого самоврядування відповідно до закону (різні сертифікати, житлові чеки, земельні бони і т.д. );

   • надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення грошових коштів за договорами позики, депозиту, вкладу, страхування або доручення;

   • оплата вартості державних платних послуг, які надаються фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади та місцевого самоврядування та обов'язковість надання яких, встановлюється законодавством (плата за реєстрацію, отримання ліцензії, одержання сертифікатів);

   • виплата заробітної плати, пенсій, субсидій, стипендій інших виплат фізичним особам за рахунок бюджетів або соціальних і страхових фондів у порядку, встановленому законом, а також виплата дивідендів.

   • передача основних фондів, як внеску до статутного фонду юридичної особи для формування його цілісного майнового комплексу в обмін на емітовані нею корпоративні права, у тому числі при ввезенні (або вивезенні) основних фондів.

   База оподаткування операцій з продажу товарів (робіт, послуг) визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними або регульованими цінами (тарифами) з урахуванням акцизного збору, ввізного мита. Інших загальнодержавних податків і зборів, за винятком податку на додану вартість, що включається до ціни товарів (робіт, послуг) згідно із законами України. До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через треті особи в зв'язку з компенсацією вартості товару (робіт, послуг), проданих (виконаних, наданих) таким платником.

   База оподаткування визначається виходячи з фактичної ціни операції, але не нижче звичайних цін у наступних випадках:

   • продажу товарів без оплати або з частковою оплатою їх вартості коштами у межах товарообмінних (бартерних) операцій;

   • здійснення операцій з передачі товарів без їх оплати;

   • натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах з платником податку;

   • передачі товарів у межах балансу платника податку для безпосереднього використання.

   Для товарів що ввозяться (пересилаються) на митну територію України базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість таких товарів, але не менша митної вартості, зазначеної у ввізній митній декларації з урахуванням витрат на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону Україна, сплати брокерських, агентських, комісійних та інших винагород, пов'язаних з ввезенням (пересиланням) таких товарів, плати за використання об'єктів інтелектуальної власності, які належать до таких товарів, акцизних зборів, ввізного мита, а також інших податків, зборів, за винятком ПДВ .

   Від операцій, які не є об'єктом оподаткування ПДВ, слід відрізняти операції, які звільнені від оподаткування. Вони визначені з урахуванням виду і характеру діяльності господарюючих суб'єктів і мають на увазі систему пільг, яка виконує стимулюючу функцію оподаткування.

   Законом встановлено ставку податку 20% податкової бази і нульова ставка.

   Об'єкти оподаткування оподатковуються за ставкою 20 відсотків, яка додається до ціни товарів (робіт, послуг) або ж за ставкою 16,67% від суми реалізації (у разі, якщо ПДВ включено до реалізаційну ціну).

   Податок за нульовою ставкою обчислюється щодо операцій з продажу товарів, які були вивезені платником податку за межі митного кордону України. Наприклад, нульова ставка застосовується при поставці для заправки морських або океанських суден, які використовуються для рятування або надання допомоги у нейтральних або територіальних водах інших країн

   Порядок обчислення і сплати податку. Основою нарахування ПДВ є різниця між виручкою, отриманої при реалізації товару або наданні послуг, та вартістю покупок у різних постачальників, а також вартість, пов'язана з власним виробничим процесом.

   У момент продажу товарів (робіт, послуг) платник зобов'язаний видати споживачеві податкову накладну встановленої форми. Податкова накладна має містити зазначені окремими рядками наступні елементи:

   • порядковий номер податкової накладної;

   • дату виписування податкової накладної;

   • назва юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку ПДВ;

   • податковий номер платника податку (продавця та покупця);

   • місце розташування юридичної особи або місце податкової адреси фізичної особи, зареєстрованої як платник податку ПДВ;

   • опис товарів (робіт, послуг) та їх кількість;

   • повна назва одержувача;

   • ціну продажу без урахування податку;

   • ставку податку та відповідну суму податку у цифровому значенні;

   • загальну суму коштів, які підлягають сплаті з урахуванням податку.

   Податкова накладна є звітним податковим документом і одночасно розрахунковим документом. Вона складається у двох примірниках у момент виникнення податкових зобов'язань продавця. Оригінал податкової накладної надається покупцю, копія залишається у продавця товарів (робіт, послуг). Податкова накладна виписується на кожну повну або часткову поставку товарів (робіт, послуг). Платники податків повинні зберігати податкові накладні протягом строку, передбаченого законодавством для зобов'язань із сплати податків.

   Для операцій, що оподатковуються і звільнені від оподаткування, складаються окремі податкові накладні.

   Для фізичних осіб, не зареєстрованих як суб'єкти підприємницької діяльності, які ввозять (пересилають) товари (предмети) на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню згідно із законодавством України, оформлення митної декларації прирівнюється до подання податкової накладної. Суб'єкти підприємницької діяльності, які перейшли на спрощену систему оподаткування, яка не передбачає сплати податку або передбачає його сплату в іншому, ніж визначено цим Законом, порядку, втрачають право на нарахування податку, податковий кредит та складання податкової накладної, а також на отримання відшкодування за податковий період , в якому відбувся такий період.

   Податкова накладна видається в разі продажу товарів (робіт, послуг) покупцю на його вимогу. У разі порушення продавцем порядку виписування податкової накладної на вимогу покупця, покупець має право звернутися до кінця поточного податкового періоду з відповідною заявою до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням.

   Податкова накладна не виписується, якщо обсяг разового продажу товарів (робіт, послуг) не перевищив двадцяти гривень, у разі продажу транспортних квитків та при виписуванні готельних рахунків.

   Датою виникнення податкових зобов'язань з продажу товарів (робіт, послуг) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

   • або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку, як оплата товарів (робіт, послуг), які підлягають продажу, а в разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівку - дата її оприбуткування в касі платника податку, а при відсутності такої каси - дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує платника податку;

   • або дата відвантаження товару, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку. Наприклад, акт прийому-передачі виконаних робіт.

   Датою виникнення податкових зобов'язань під час здійснення бартерних операцій вважається будь-яка з подій, що наступило раніше:

   • або дата відвантаження платником податку товарів, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку;

   • або дата оприбуткування платником податку товарів, а для робіт (послуг) - дата оформлення документів, що засвідчує факт отримання платником податку результатів робіт (послуг).

   Датою виникнення податкових зобов'язань при здійсненні бартерних операцій з нерезидентами вважається дата події, яка відбулася першою:

   • або дата оформлення вивізної (експортної) митної декларації, яка засвідчує вивезення товарів платником податку, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, що засвідчує факт надання товарів (робіт, послуг);

   • або дата оформлення ввізної (імпортної) митної декларації, яка засвідчує отримання товарів платником податків, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, який засвідчує факт отримання товарів (робіт, послуг) платником податку.

   Закон також визначає дату виникнення податкових зобов'язань при продажу товарів (валютних цінностей) або послуг з використанням торговельних автоматів або іншого подібного обладнання; при продажу товарів, яке здійснюється за допомогою кредитних або дебетових карток, дорожніх комерційних, персональних або інших чеків; у разі продажу товарів за рахунок бюджетних коштів; при ввезенні товарів є дата оформлення ввізної митної декларації із зазначенням у ній суми податку, що підлягає сплаті, а також дату виникнення податкових зобов'язань при інших операціях.

   Податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, сплачених (нарахованих) платником податку у звітному періоді у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких включається до складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів чи нематеріальних активів, які підлягають амортизації. Дата виникнення права платника податку на податковий кредит визначається за першою з подій:

   • або дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), дата виписки відповідного рахунку (товарного чека) - в разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків:

   • або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг).

   Сплата податку здійснюється не пізніше двадцятого числа місяця, що настає за звітним періодом.

   Суми податку, які підлягають сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету, визначаються як різниця між загальною сумою податкових зобов'язань, які виникли у зв'язку з будь-яким продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, та сумою податкового кредиту звітного періоду.

   У випадку, коли за результатами звітного періоду сума, визначена цим способом має від'ємне значення, така сума підлягає відшкодуванню платнику податку з Державного бюджету України протягом місяця, наступного після подачі декларації. Таким чином, бюджетне відшкодування - сума, яка підлягає поверненню платнику податку з бюджету у зв'язку з надмірною сплатою податку.

   Підставою для отримання відшкодування є дані тільки податкової декларації за звітний період. За бажанням платника податку сума бюджетного відшкодування може бути повністю або частково зарахована в рахунок платежів з цього податку. Таке рішення платника податку відображається в податковій декларації. Здійснення відшкодування шляхом зменшення платежів за іншими податками, зборами (обов'язковими платежами) не дозволяється.

   Суми, які не відшкодовані платнику податку протягом місяця, вважаються бюджетною заборгованістю, на суму якої нараховуються відсотки на рівні 120 відсотків від облікової ставки НБУ, встановленої на момент її виникнення, протягом строку її дії, включаючи день погашення.

   Порядок відшкодування ПДВ затверджено спільним наказом ДПА України та Головного управління Державного казначейства України від 2 липня 1997 року.

   Податкові періоди встановлюються в залежності від обсягу оподатковуваних операцій (робіт, послуг) за попередній календарний рік. Податковий період до календарного місяць встановлено, якщо обсяг операцій з продажу товарів (робіт, послуг) перевищив 7200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

   Платники податків, які мають обсяг операцій з продажу менший, ніж 7200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, можуть застосовувати за своїм вибором податковий період, який дорівнює календарному місяцю або кварталу.

   Протягом календарного року дозволяється заміна квартального податкового періоду на місячний з початку будь-якого кварталу поточного року. Заява про таку заміну надається платником податків органу державної податкової служби за один місяць до початку кварталу. Зворотні зміни протягом одного календарного року не дозволяються.

   Платники податків несуть відповідальність за достовірність і своєчасність обчислення та внесення податку до бюджету відповідно до законодавства України.

   Тема 6. Податок на прибуток

   1. Основні поняття

   Оподаткування прибутку підприємств здійснюється на підставі Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції від 22 травня 1997 року (зі змінами та доповненнями).

   Податок на прибуток стягується в процесі придбання та витрачання матеріальних благ і є прикладом прямого доходу з сукупного доходу.

   Платниками податку на прибуток підприємств є:

   • з числа резидентів - суб'єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та організації, які здійснюють діяльність спрямовану на отримання прибутку як на території Україні, так і за її межами, а також філії, відділення та інші підрозділи, які не мають статусу юридичної особи і розташовані на іншій території;

   • з числа нерезидентів - фізичні та юридичні особи, створені у будь-якої організаційно-правовій формі, які отримують доходи з джерелом їх походження в Україну, за винятком установ і організацій, які мають дипломатичний статус або імунітет згідно з законами або міжнародними договорами України.

   В окремі групи виділено такі категорії платників податків, як:

   • підприємства залізничного транспорту на прибуток, отриманий від господарської та іншої діяльності;

   • Національний банк України та його установи (крім госпрозрахункових);

   • Установи пенітенціарної системи та їх підприємства, які використовують працю спецконтингенту.

   Для визначення суб'єкта до тієї чи іншої групи платників можна використовувати Загальний класифікатор галузей народного господарства.

   Об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника податку і суму амортизаційних відрахувань.

   Під валовим доходом слід розуміти загальну суму доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, економічній зоні, так і за її межами.

   Валовий дохід включає в себе:

   • загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), у тому числі допоміжного та обслуговуючого виробництв, які не мають статусу юридичної особи, а також доходи від продажу цінних паперів (крім операцій з їх первинного випуску та операцій з їх кінцевого погашення);

   • доходи від здійснення банківських, страхових та інших операцій з надання фінансових послуг, торгівля валютними цінностями, цінними паперами, борговими зобов'язаннями і вимогами;

   • доходи від спільної діяльності та у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, відсотків, роялті, володіння борговими вимогами, а також доходів від здійснення операцій лізингу;

  • доходи минулого періоду, невраховані раніше і включені до доходів звітного періоду;

  • доходи з інших джерел та позареалізаційних операцій.

  Не включаються до складу валового доходу суми:

  • акцизного збору, податку на додану вартість, отримані підприємством у складі ціни продажу продукції (робіт, послуг), за винятком випадків, коли таке підприємство-отримувач не є платником податку на додану вартість;

  • кошти або вартість майна, отримані платником податку як компенсація за примусове відчуження державою іншого майна платника податків у випадках, передбачених законодавством;

  • вартість майна або коштів, отримані платником податку за рішенням суду або внаслідок задоволення претензій, в порядку, встановленому законодавством як компенсація прямих витрат або збитків, понесених таким платником податку внаслідок порушення його прав та інтересів, які охороняються законом, у разі якщо вони не були віднесені таким платником податку до складу валових витрат, або відшкодовані за рахунок коштів страхових резервів;

  • коштів у частині надмірно сплачених податків, зборів, мит, які повертаються або мають бути повернені платнику податку з бюджетів, якщо такі суми не були включені до складу валових витрат;

  • кошти або вартість майна, які надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, в тому числі грошові або майнові внески, згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи;

  • доходів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування від надання державних послуг (видачі дозволів, ліцензій, сертифікатів, реєстрації, інших послуг, обов'язковість придбання яких передбачена законодавством). у разі зарахування таких доходів до відповідних бюджетів;

  • кошти отриманого платником податку емісійного доходу. Під емісійним доходом слід розуміти суму перевищення надходжень. Отриманих емітентом від продажу власних акцій або інших корпоративних прав та інвестиційних сертифікатів, над номінальною вартістю таких акцій або інших корпоративних прав та інвестиційних сертифікатів;

  • номінальна вартість взятих на облік, але неоплачених (непогашених) цінних паперів, які засвідчують відносини позики, а також платіжних документів, виданих боржником на користь платника податків як забезпечення або підтвердження заборгованості такого боржника перед таким платником;

  • доходи від спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, дивіденди отримані платником податку від інших платників податків;

  • кошти або вартість майна, які надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається іншими державами відповідно до міжнародних угод;

  • кошти, які надаються платнику податку з Державного інноваційного фонду на зворотній основі при здійсненні інноваційних програм у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

  • вартість основних фондів, безоплатно отриманих платником за рішенням органів центральної виконавчої влади або у разі отримання спеціалізованими експлуатуючими підприємствами об'єктів енергопостачання, газо - та електропостачання. водопостачання, каналізаційних мереж відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади, а також у разі отримання підприємствами комунальної власності об'єктів соціальної інфраструктури, що перебували на балансі інших підприємств та утримувалися за їх рахунок;

  • кошти та майно, що надаються у вигляді безоплатної і безповоротної допомоги громадським організаціям інвалідів, підприємствам і організаціям інвалідів фонд оплати праці яких становить не менше 25%, а чисельність працюючих інвалідів не менше 50% всіх робочих місць підприємства;

  • інші надходження, прямо визначені нормами Закону.

  Валові витрати виробництва та обігу - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності

  Валові витрати можна розділити на наступні групи:

  • суми будь-яких витрат, що включаються до складу валових витрат;

  • витрати, які не включаються до складу валових витрат;

  • амортизація;

  • інші витрати.

  До першої групи належать:

  • суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці;

  • суми коштів або вартість майна. Добровільно перераховані до Державного бюджету України або бюджетів територіальних громад, до неприбуткових організацій, але не більше 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду, за винятком відрахувань на додаткове пенсійне забезпечення;

  • сума коштів, перерахованих підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менше 75% таких осіб, цим об'єднанням для проведення їх благодійної діяльності, але не більше 10% оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду;

  • суми коштів, внесені до страхових резервів;

  • суми нарахованих податків, зборів, мит, встановлених Законом України "Про систему оподаткування", за винятком податку на прибуток підприємств, податку на нерухомість, податку на додану вартість, сплати податків на доходи фізичних осіб, сплати вартості торгових патентів, пені, штрафів, неустойок , а також податків, зборів, мит передбачених цим Законом. Для

  платників податків, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, до складу валових витрат включається плата за землю, яка не використовується в сільськогосподарському виробничому обороті;

  • суми витрат, не віднесені до складу валових витрат, минулих звітних податкових періодів у зв'язку з втратою, знищенням або псуванням документів, встановлених правилами податкового обліку, але підтверджених такими документами у звітному податковому періоді;

  • суми витрат, не враховані у минулих податкових періодах у зв'язку з допущенням помилок і виявлених у звітному податковому періоді у розрахунку податкового зобов'язання;

  • суми безнадійної заборгованості в частині, яка не була віднесена до валових витрат, у разі коли відповідні заходи щодо стягнення таких боргів не привели до позитивного наслідку, а також суми заборгованості, щодо яких закінчився термін позовної давності;

  • суми витрат пов'язані з поліпшенням основних фондів;

  • інші суми витрат.

  Другу групу становлять витрати, які не включаються до складу валових витрат, а саме:

  • витрати на потреби, не пов'язані з веденням господарської діяльності;

  • витрати на придбання, будівництво, реконструкцію, модернізацію, ремонт та інші поліпшення основних фондів та витрати, пов'язані з видобутком корисних копалин, а також з придбанням нематеріальних активів, що підлягають амортизації;

  • витрати на сплату податку на прибути підприємств, податку на нерухомість, сплату податку на додану вартість, включеного до ціни товарів (робіт, послуг), що придбаваються платником податку для виробничого або невиробничого використання, сплату податків на доходи фізичних осіб;

  • витрати на оплату вартості торгових патентів;

  • витрати на оплату штрафів, неустойки, пені;

  • витрати на утримання органів управління об'єднань платників податку;

  • витрати на виплату емісійного доходу на користь емітента корпоративних прав;

  • витрати на виплату дивідендів;

  • витрати на виплату винагород або інших видів заохочень.

  Зазначені витрати провадяться за рахунок коштів, що залишаються в розпорядженні підприємства після сплати податків.

  Не включаються до складу валових витрат будь-які витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку.

  Третю групу становлять суми амортизаційних відрахувань, які також не включаються до складу валових витрат і при цьому відносяться на зменшення скоригованого валового доходу при визначенні об'єкта оподаткування платника податку.

  Амортизація основних фондів і невиробничих активів означає поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань.

  Амортизації підлягають витрати на:

  • придбання основних фондів та нематеріальних активів для власного виробничого використання, включаючи витрати на придбання племінної худоби та придбання, закладення і вирощування багаторічних насаджень до початку плодоношення;

  • самостійне виготовлення основних фондів для власних виробничих потреб, включаючи витрати на виплату заробітної плати працівникам, які були зайняті на виготовленні таких основних фондів:

  • проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних фондів;

  • поліпшення якості земель, не пов'язаних з будівництвом.

  Під терміном "основні фонди" розуміють матеріальні цінності, які використовуються в господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом.

  Основні фонди поділяються на такі групи:

  • група 1 - будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої;

  • група 2 - автомобільний транспорт та вузли до нього, обладнання;

  • група 3 - меблі, прилади, інструменти

  • група 4 - комп'ютерна та офісна техніка.

  Норми амортизації встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів на початок звітного (податкового) періоду, в розрахунку на календарний квартал у такому розмірі: група 1 - 2 (1,25)%; група 2 - 10 (6,25) %; група 3 - 6 (3,75)%, група 4 - 15%.

  Платник податків може самостійно прийняти рішення про застосування прискореної

  Прибуток платників податків, включаючи підприємства, засновані на власності окремої фізичної особи, обкладається податком за ставкою 25 відсотків до об'єкта оподаткування.

  Податковий облік та сплата податку.

  Податкові періоди:

  • податковий рік - період, який починається 1 січня поточного року і закінчується 31 грудня поточного року;

  • податковий квартал.

  Датою збільшення податкових витрат виробництва (обігу) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

  • або дата списання коштів з банківських рахунків платника податку на оплату товарів (робіт, послуг), а в разі їх придбання за готівку - день їх видачі з каси платника податку;

  • або дата оприбуткування платником податку товарів, а для робіт - дата фактичного отримання платником податку результатів робіт (послуг).

  Датою збільшення валового доходу вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податків у рахунок оплати товарів (робіт, послуг). У разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівку - дата її оприбуткування в касі платника податку, а з-за відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платників податків або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного представлення результатів робіт (послуг) платником податку, в залежності від події, що сталася раніше.

  Платники податку самостійно визначають суми податку, які підлягають сплаті і не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, сплачуються до бюджету.

  Суми податку на прибуток зараховуються до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням платника податків.

  Тема 8 Державне оподаткування користувачів

  природними ресурсами.

  До групи загальнодержавних податків пов'язаних з оподаткуванням суб'єктів які у своїй господарській діяльності використовують природні ресурси належать:

  • рентні платежі;

  • збір за геологорозвідувальні роботи, що виконуються за рахунок державного бюджету;

  • збір за спеціальне використання природних ресурсів;

  • збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;

   • платежі за користування надрами;

   • збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду;

   • збір за забруднення навколишнього середовища.

   Рентні платежі.

   Указом Президента України "Про встановлення рентної плати за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні" від 21 грудня 1994 року, з метою поступового вирівнювання цін на природний газ і нафту, які видобуваються в Україну і цін, за якими вони надходять від інших держав , створення умов для розвитку нафтової та газової промисловості та поповнення доходів Державного бюджету України встановлено рентна плата за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні.

   Механізм обчислення та внесення До Державного бюджету України рентної плати за нафту і природний газ визначається Постановою КМУ "Про затвердження Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету України рентної плати за нафту і природний газ у 2001 році".

   Згідно Постанови платниками є нафтогазовидобувні підприємства. За рішенням нафтогазовидобувного підприємства рентну плату можуть вносити безпосередньо його філії чи інші відокремлені підрозділи.

   Статтею 3 Закону України "Про державний бюджет України на 2002 рік" від 20.12.2001 року встановлено внесення рентної плати за природний газ у розмірі 28,9 гривні за 1000 куб. Метрів і за нафту - у розмірі 52.02 гривні за 1 тонну.

   Рентна плата включається в оптову відпускну ціну за нафту і природний газ (без ПДВ) на дату відпуску продукції нафтопереробними підприємствами.

   Датою відпуску продукції вважається:

   • щодо нафти, яка відпускається залізничним транспортом - дата оформлення товарно-транспортної накладної;

   • щодо нафти, яка відвантажується трубопровідним транспортом - дата оформлення акта приймання-здачі на пунктах здачі нафти;

   • щодо газу - дата оформлення акта приймання-здачі на пунктах заміру газу.

   Рентна плата включається до бази оподаткування під час визначення ПДВ.

   Сума рентної плати за нафту і природний газ визначається нафтогазовидобувними підприємствами, виходячи з обсягів відпущених ними нафти і газу та ставок рентної плати.

   Рентна плата за нафту і природний газ вноситься до Державного бюджету України

   Кожну декаду авансовими платежами, виходячи з обсягів відпущених ними нафти і газу за минулий тиждень, 15 і 25 числа поточного місяця - відповідно за першу і другу декаду, 5 числа наступного місяця - за решту днів звітного періоду.

   Платники рентної плати, базовий податковий період дорівнює календарному місяцю, подають відповідним податковим органам за місцем податкової реєстрації розрахунки рентної плати за нафту і природний газ, щомісяця протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем ​​звітного місяця.

   Сума рентної плати у повному обсязі, обчислена відповідно до розрахунку за звітний місяць, повинна бути внесена платником до державного бюджету протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем ​​звітного місяця.

   Збір за геологорозвідувальні роботи, що виконуються за рахунок державного бюджету.

   Збір за геологорозвідувальні роботи, що виконуються за рахунок державного бюджету, здійснюється на основі Закону України "Про систему оподаткування", Кодексу України про надра та кількох постанов КМУ.

   Платниками збору (незалежно від форми власності) є всі користувачі надр розташованих у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) зони, які видобувають корисні копалини на раніше розвіданих та переданих в установленому порядку для промислового освоєння родовищах, а також родовищах з попередньо оціненими запасами і передані надрокористувачам для дослідно-промислової експлуатації та промислового освоєння.

   Якщо до складу підприємства надрокористувача входять структурні підрозділи, які не мають статусу юридичної особи і здійснюють видобуток корисних копалин (шахти, рудники, кар'єри тощо), то платником збору є підприємство-надрокористувач, до складу якого входять такі структурні підрозділи.

   Об'єктом обчислення збору за геологорозвідувальні роботи є обсяг видобутих корисних копалин - для нафти, конденсату. Газу природного, у тому числі і метану вугільних родовищ, торфу, сапропелю, сировини для виготовлення оптичної та п'єзооптичної продукції, ювелірної сировини, підземних вод, ропи, мінеральних грязей, або й обсяг погашених у надрах запасів корисних копалин - для інших корисних копалин.

   Обсяг погашених запасів корисних копалин визначається як сума обсягів корисних копалин і фактичних їх втрат у надрах під час видобування, за винятком передбачених протоколом Державної комісії по запасах корисних копалин або технічними проектами на розробку родовища.

   Нормативи збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, встановлюються окремо для кожного виду корисних копалин чи групи близьких за призначенням корисних копалин у гривнях до одиниці видобутку чи погашення у надрах запасів корисних копалин. Вони наведені у Постанові КМУ від 29.01 1999 року № 115 "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, що виконуються за рахунок державного бюджету та його стягнення".

   Наприклад:

   • нафта - 20,5 грн. / тонну;

   • газ природний - 9,95 грн / тис. куб. метрів;

   • кам'яне вугілля - 0,47 грн. / тонну;

   • залізна руда - 0,25 грн. / тонну;

   • вода прісна підземна - 1,68 грн. / 100куб. метрів.

   Збір за виконані геологорозвідувальні роботи справляється з дати видобутку корисної копалини.

   Розрахунки збору, базовий податковий період для якого дорівнює календарному кварталу, подаються надрокористувачами органам державної податкової служби за місцезнаходженням родовища корисних копалин протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем ​​звітного кварталу.

   Збір сплачується протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем ​​граничного терміну подання розрахунку збору.

   Збір за виконані геологорозвідувальні роботи в повному обсязі зараховується до державного бюджету і спрямовується на розвиток мінерально-сировинної бази.

   Збір за спеціальне використання природних ресурсів

   Характерним для цього збору є те, що він складається з:

   • збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;

   • платежів за користування надрами;

   • збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду.

   Збір за спеціальне використання водних ресурсів. Платниками збору є підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, а також їх структурні підрозділи, які використовують водні ресурси та користуються водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту.

   Об'єктом обчислення збору є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання.

   Об'єктом обчислення збору є: обсяг води пропущений через турбіни гідроелектростанцій; тоннаж - доба експлуатації вантажних самохідних і несамохідних та пасажирських суден.

   Збір за спеціальне використання природних ресурсів не стягується:

   • за воду, що використовується для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення;

   • за воду, яка використовується для протипожежних потреб;

   • за воду, яка використовується для потреб зовнішнього благоустрою територій населених пунктів;

   • за воду, яка використовується у шахтах для пилепогашенія;

   • за морську воду, крім води з лиманів;

   • за воду, що забирається науково-дослідними установами для наукових досліджень у виробництві елітного насіння рису;

   • за воду, яка втрачена в магістральних і міжгосподарських каналах зрошувальних систем;

   • за підземну воду, яка вилучається з надр для усунення шкідливої ​​дії вод;

   • за воду, що забирається підприємствами і організаціями для забезпечення випуску мальків цінних промислових видів риб.

   Обчислення і справляння збору здійснюється відповідно до постанови КМУ від 1 березня 1999 № 303 "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору".

   Нормативи збору за спеціальне використання водних ресурсів зупинені окремо Щоб поверхневих і підземних вод, а нормативи збору за використання водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту встановлено окремо для потреб гідроенергетики і водного транспорту.

   Платежі за користування надрами.

   Згідно постанови КМУ від 2 серпня 1996 р. № 899 "Про платежі за користування надрами" до них відносять платежі за користування надрами для видобування корисних копалин, а також платежі за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин. У тому числі для будівництва та експлуатації підземних споруд.

   Платниками є всі суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності які здійснюють видобуток корисних копалин на території України, в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

   Плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється за обсяги погашених у надрах балансових та позабалансових запасів корисних копалин.

   Об'єктом справляння плати є:

   • обсяги фактично погашених балансових та позабалансових запасів корисних копалин - для вугілля кам'яного, вугілля бурого, металевих корисних копалин, нерудної сировини для металургії, гірничо-хімічної, гірничорудної та будівельної сировини;

   • обсяги видобутих корисних копалин - для нафти. конденсату, природного газу, підземних вод, ропи, мінеральних грязей та мулу;

   • обсяги видобутих корисних копалин - для мінеральних підземних вод;

   • вартість мінеральної сировини або продукції її первинної переробки - для уранової руди, сировини ювелірної і тому подібного.

   Платежі за користування надрами для видобування корисних копалин обчислюються на підставі базових копалин і диференційованих нормативів плати залежно від особливостей родовищ та умов їх експлуатації.

   Базові нормативи плати наведені в додатку до постанови КМУ от12 вересня 1997 року № 1014 "Про затвердження базових нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин та Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин".

   Сума плати за користування надрами для видобування корисних копалин визначається користувачами надр самостійно і обчислюється поквартально, накопичувальним підсумком з початку року. При розробці користувачем надр більше одного виду корисних копалин плата обчислюється за кожний їх вид окремо. До плати за користування надрами можуть застосовуватися знижки за вичерпання запасів надр.

   Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду.

   До спеціального використання лісових ресурсів належить:

   • заготівля деревини під час рубок головного користування;

   • заготівля живиці;

   • заготівля другорядних лісових матеріалів;

   • побічна лісове користування (випас худоби, розміщення пасік, заготівля сіна, деревних соків, збирання та заготівля дикоростучих плодів, горіхів, грибів та ягід, лікарських рослин і т.д.).

   Спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду здійснюється на наданому земельній ділянці лісового фонду суб'єкта господарювання за спеціальним дозволом - лісорубним квитком.

   Платниками збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду є юридичні та фізичні особи, яким надані у постійне або тимчасове користування земельні ділянки лісового фонду. Земельна ділянка лісового фонду може надаватися одному або декільком лісокористувачам для спеціального використання різних видів лісових ресурсів.

   Об'єктом обчислення збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду є деревина, що відпускається на пенька, живиця, другорядні лісові матеріали та окремі земельні ділянки лісового фонду.

   Спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду є платним. Плата (збір) справляється за встановлений таксами або у вигляді орендної плати або доходу, отриманого від реалізації лісових ресурсів на конкурсних умовах.

   Такси на лісові ресурси державного значення затверджуються КМУ, а такси на лісові ресурси місцевого значення - Радою Міністрів АРК, обласними, Київською та Севастопольською державними організаціями.

   Органи і підприємства, які видають лісорубам ордери до 1 лютого поточного року, надсилають органам державної податкової служби Довідку про перелік лісокористувачів, яким надано лісорубні ордера.

   Розрахунки збору, базовий податковий період для якого дорівнює календарному кварталу, подаються платниками органам державної податкової служби протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем ​​звітного кварталу, за місцем розташування земельних ділянок лісового фонду.

   Збір сплачується лісокористувачами поквартально рівними частинами від суми протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем ​​граничного терміну подання розрахунку збору, за місцем розташування земельних ділянок лісового фонду.

   Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду вноситься на рахунки органів (організацій), які видали ці дозволи - вся сума, зазначена у дозволі; підприємствами, установами і організаціями - якщо сума становить не більше п'яти неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян. Інші підприємства перераховують збір до бюджетів самостійно.

   Збори за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення в розмірі 80 відсотків нараховуються до державного бюджету і 20 відсотків - до бюджетів АРК, обласні бюджети, бюджети Києва і Севастополя за місцезнаходженням лісових ресурсів.

   Збір за забруднення навколишнього природного середовища.

   Збір за забруднення навколишнього природного середовища встановлюється на підставі фактичних обсягів викидів, лімітів скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та розміщення відходів, відповідно до статті 44 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".

   Єдиний на території України порядок обчислення і сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища визначено постановою КМУ від 1 березня 1999 р. № 303

   "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору".

   Платниками збору є суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище.

   Об'єктами збору є:

   • для стаціонарних джерел забруднення - обсягу забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря або зливаються безпосередньо у водний об'єкт;

   • для пересувних джерел забруднення - обсяги фактично використаних видів пального, в результаті спалення яких утворюються забруднюючі речовини.

   Нормативи збору за забруднення навколишнього природного середовища встановлюються, як фіксовані суми в гривнях за одиницю основних забруднюючих відходів і наведені в додатку до Постанови № 303.

   Суми збору в межах ліміту відносяться на витрати виробництва, а за перевищення лімітів стягуються з прибутку яка залишається у розпорядженні підприємств.

   Тема 9. Податок на промисел

   Податок на промисел - це приклад оподаткування фізичних осіб, який здійснюється відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про податок на промисел" від 17 березня 1993 року.

   На відміну від прибуткового податку характерною особливістю податку на промисел є те, що його застосування поширюється на громадян, не зареєстрованих як суб'єкти підприємництва і здійснюють несистематичний, не більше чотирьох разів протягом календарного року, продаж вироблених, перероблених та куплених продукції, речей товарів. Визначення громадян з податку на промисел схоже з визначенням громадян про оподаткування прибутковим податком.

   Об'єктом оподаткування є сумарна вартість товарів за ринковими цінами, яка вказується громадянином у декларації, поданої до державної податкової адміністрації за місцем проживання, а громадянином, який не має постійного місця проживання в Україну - за місцем продажу товарів.

   Не декларується та не оподатковується продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва.

   Ставка податку на промисел встановлюється в розмірі 10% зазначеної в декларації вартості товарів, які підлягають продажу протягом трьох календарних днів, але не менше розміру однієї мінімальної заробітної плати. У разі збільшення терміну продажу товарів до семи календарних днів ставка податку подвоюється.

   Порядок обчислення і сплати податку на промисел передбачає для платників ряд обов'язків:

   • вказівку громадянином у декларації сумарної вартості товарів за ринковими цінами для визначення об'єкта оподаткування;

   • сплата податку на промисел у вигляді придбання одноразового патенту на торгівлю, вартість якого визначається на підставі вказаної платником сумарної вартості товарів і ставки податку;

   • пред'явлення на вимогу посадових осіб державних податкових адміністрацій та органів внутрішніх справ одноразових патентів;

   • у разі, коли продаж товарів здійснюється протягом календарного року більше чотирьох разів, така діяльність вважається систематичною і зобов'язує громадян зареєструватися як суб'єктів підприємництва відповідно до чинного законодавства України.

   Мінімальний термін дії одноразового патенту - три. Максимальний - сім календарних днів. Форма патенту встановлюється Головною державною податковою адміністрацією України.

   Податок на промисел зараховується до місцевих бюджетів за місцем придбання одноразового патенту.

   Тема 10. Податки на майно

   Податок на нерухоме майно.

   В умовах економічної нестабільності, існування різного роду механізмів приховування прибутку та ухилення від сплати податків, удосконалення системи оподаткування в Україні та підвищення її ефективності повинні йти шляхом пошуку більш надійних і стабільних джерел сплати податків. Одним із пріоритетних напрямів податкової реформи має стати реальне зменшення податкового тиску на економіку за допомогою розширення переліку об'єктів оподаткування. Питання оподаткування нерухомості став актуальним, коли громадяни та юридичні особи отримали право мати стільки нерухомості, скільки їм дозволяють доходи.

   Хоча майнові податки непопулярні серед населення і неоднозначно сприймаються власниками, вони мають місце у всіх країнах з ринковою економікою.

   Податок на нерухоме майно поки не введений, але він не є новим і передбачений в складі загальнодержавних податків і зборів Законом України "Про систему оподаткування" вже з 1994 року.

   У проекті Податкового кодексу об'єктом оподаткування на нерухоме майно запропоновано вважати земельні ділянки, житлові будинки або їх частини (квартири), садові будинки, дачі, гаражі тощо, а також споруди - матеріальні об'єкти, які потрапляють під визначення першої групи основних фондів згідно із Законом Україна "Про оподаткування прибутку підприємств". Для юридичних осіб - майно підприємств у його вартісному вираженні, що знаходяться на балансі підприємства.

   До платників податку на нерухомість належать юридичні та фізичні особи.

   У проекті Податкового кодексу встановлено власників нерухомості, а в певних випадках - користувачі. Якщо нерухомість перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку за належну частку буде кожна із цих осіб. А у випадку, коли нерухомість перебуває у спільній власності фізичних осіб, платником податку за належну їй частку буде вважатися одна з них, визначена за згодою цих осіб.

   Джерелом сплати з об'єктів нерухомості можуть бути активи як власника таких об'єктів нерухомості, так і будь-якого іншого особи, на яку покладено обов'язок ткой сплати. При цьому, якщо особа, відповідальна за сплату таких податків, не виявлено, податкові процедури застосовуються безпосередньо до об'єктів такої власності.

   Передбачається, що джерелом сплати податку є доходи фізичних і юридичних осіб. У зв'язку з цим порядок обчислення і сплати податку взаємоузгоджені з оподаткуванням доходів фізичних осіб та прибутку юридичних осіб. Зокрема встановлено, що нарахування податку фізичним особам здійснюється органами державної податкової служби на підставі даних декларацій про доходи та майно, в яких вказується інформація про майно, яке перебуває у їх власності (користуванні) на день подання декларації.

   Позитивним в оподаткуванні майна є те, що органам місцевого самоврядування надано право встановлювати ставки податку на нерухомість на рівні 0,5 - 1 відсотка бази оподаткування.

   Цей податок зорієнтований на найбільш заможних громадян. Наприклад, не підлягатимуть оподаткуванню будівлі, розташовані на території населених пунктів з чисельністю постійного населення 50 тис. і більше, в розрахунку 21 кв.м. загальної площі такої будівлі на кожного члена сім'ї плюс 10,5 кв.м. на сім'ю, але не менше 80 кв.м. загальної площі у разі проживання одного самотнього особи або двох осіб пенсійного віку. Тобто такий підхід направлений на оподаткування великих квартир і будинків і стосується тільки тих громадян, які мають значні надлишки площі.

   Введення податку на нерухомість значно скоротить випадки ухилення від оподаткування доходів фізичних осіб, оскільки цей податок є своєрідним показником реального, а не формально задекларованого майна громадян.

   Враховуючи те, що нерухомості притаманні такі риси, як сталість місцезнаходження, тривалість існування, державна реєстрація, вона є ідеальним об'єктом оподаткування. Тому є підстави вважати, що податок на нерухомість стане стабільним і прогнозованим джерелом поповнення доходів бюджету.

   Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

   Податок з власників наземних і водних транспортних засобів, самохідних машин і механізмів встановлюється Законом України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" викладений у редакції 1997 року, і є джерелом фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних шляхів загального користування та проведення природоохоронних заходів.

   Платниками податку є підприємства, установи та організації, іноземні юридичні особи, а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством, власні транспортні засоби.

   Реєстрація транспортних засобів здійснюється за умови сплати передбачених податків, зборів та інших видів платежів відповідно до "Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок" затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1993 р. № 873.

   Об'єктами оподаткування є: трактори колісні, автомобілі, призначені для перевезення не менше 10 осіб, включаючи водія, автомобілі легкові, автомобілі вантажні, автомобілі спеціального призначення, крім тих, які використовуються для перевезення пасажирів і вантажів, мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з встановленим двигуном з об'ємом циліндра двигуна понад 50 куб. см., яхти і судна парусні з допоміжним двигуном або без нього, човни моторні і катери, крім спортивних човнів та човнів з підвісним двигуном.

   Об'єктами оподаткування не є:

   • трактори на гусеничному ходу;

   • мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном з об'ємом циліндра двигуна до 50 куб. см;

   • автомобілі спеціального призначення, швидкої допомоги та пожежні;

   • транспортні засоби вантажні, самохідні, що використовуються на заводах, у портах і аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані;

   • машини та механізми для сільськогосподарських робіт;

   • яхти, парусні судна та човни спортивні.

   Ставка податку встановлюється в гривнях на рік із 100 куб. см об'єму циліндрів двигуна, для транспортних засобів з електродвигуном - з 1 кВт, для яхт, суден, катерів - з 100 см довжини плавзасобу.

   Пільги щодо сплати податку надаються:

   • підприємствам автомобільного транспорту загального користування щодо транспортних засобів, зайнятих на перевезенні пасажирів;

   • навчальним закладам, які повністю фінансуються з бюджетів;

   • на 50 відсотків - сільськогосподарським підприємствам-товаровиробникам за трактори колісні, автобуси та спеціальні автомобілі для перевезення людей з кількістю місць не менше десяти;

   • на 50 відсотків - громадянам, у власності яких знаходяться легкові автомобілі,

   вироблені в країнах СНД і поставлені на облік в Україну про 1990 року включно;

   • категоріям громадян, передбаченими Законами України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", щодо видів транспортних засобів визначених цим законом.

   Порядок обчислення і строки сплати податку.

   Податок з власників транспортних засобів сплачується:

   • фізичними особами - перед реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспортних засобів щорічно або один раз за два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому провадиться технічний огляд;

   • юридичними особами - щоквартально різними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом;

   Юридичними особами податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів обчислюється на підставі звітних даних про кількість транспортних засобів станом на 1 січня поточного року.

   За рахунок збору податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів фінансується будівництво, реконструкція, і ремонт та утримання дорого загального користування, а також сільських доріг - 85% суми і 15% перераховуються до місцевих бюждети на ремонт і утримання дорого і вулиць у населених пунктах, а також дорого загального користування державного призначення.

   Тема 11. Мито

   Мито стягується відповідно до Митного кодексу України.

   Мито - це вид обов'язкового (митного) платежу у формі обов'язкового внеску до державного бюджету, передбачений Законом України "Про єдиний митний тариф", на товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон України при здійсненні міжнародної торгівлі і зовнішніх операцій.

   Платниками мита є фізичні або юридичні особи, як власники. Так і уповноважені ними особи, що переміщують товари та інші предмети через митну територію України.

   Об'єктом мита є митна вартість або одиниця переміщуваних товарів (предметів).

   В Україні застосовуються такі види мита:

   • адвалерні, що нараховується у відсотках до митної вартості товарів та інших предметів, які обкладаються митом;

   • специфічні, які нараховуються у встановленому грошовому розмірі на одиницю товарів та інших предметів;

   • комбіновані, які поєднують обидва ці види митного обкладення.

   Встановлення пільг та зміна ставок мита, в тому числі на предмети особистого користування, здійснюється Верховною Радою України за наданням КМУ.

   За характером спрямованості руху переміщуваних товарів виділяють:

   • ввізні мита;

   • вивізні мита;

   • транзитні мита.

   На окремі товари та інші предмети може встановлюватися сезонне ввізне і вивізне мито на строк не більше чотирьох місяців з моменту їх встановлення.

   З метою захисту економічних інтересів України можуть застосовуватися особливі види мита:

   • спеціальне мито;

   • антидемпінгове мито;

   • компенсаційне мито.

   Антидемпінгове мито застосовується у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об'єктом демпінгу, який заподіює шкоду національному товаровиробнику, а також у разі вивезення за межі митної території України товарів за ціною, істотно нижчою в порівнянні з цінами інших експортерів подібних або безпосередньо конкуруючих товарів на момент цього вивезення, якщо таке вивезення заподіює шкоду.

   Компенсаційне мито застосовується у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об'єктом субсидованого імпорту, і завдають шкоди національному товаровиробнику, а також у разі вивезення за межі митної території України товарів для виробництва, переробки, продажу, транспортування, експорту або споживання яких надавалися субсидії , якщо таке вивезення заподіює шкоду.

   Основна відмінність спеціального мита полягає в тому. Що вона застосовується як захід у відповідь на дискримінаційні або недружні дії інших держав, митних союзів та економічних угруповань, які обмежують здійснення законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або ущемляють інтереси України.

   Нарахування мита на товари та інші предмети, які підлягають митному обкладенню, провадиться на базі їх митної вартості, тобто ціни, яка фактично сплачена або підлягає сплаті за них на момент перетину митного кордону України, і включає ціну товару, зазначену в рахунку-фактурі, а також фактичні витрати на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування у пункту перетину митного кордону України; комісійні та брокерські; плату за використання об'єктів інтелектуальної власності, яка належить до даних товарів та інших предметів і яка повинна бути оплачена імпортером (експортером) прямо чи побічно як умова їх ввезення (вивезення).

   Мито нараховується митним органом України виходячи з митної вартості товару, помноженої на ставку Єдиного митного тарифу України, і виплачується як у валюті України, так і в іноземній валюті, яку купує НБУ і вноситься до державного бюджету України.

   Єдиний митний тариф України - це систематизований звід ставок митних зборів, оподатковуваних товарів та інших предметів, які ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі цієї території.

   Тема 12. Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

   Цей вид загальнодержавного податку регулюється Законом України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" від 4 листопада 1999 року.

   Єдиний збір встановлюється щодо транспортних засобів вітчизняних та іноземних власників, які перетинають державний кордон України, і справляється за здійснення у пунктах пропуску через державний кордон України відповідно до законодавства України митного контролю при транзиті вантажів і транспортних засобів, санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю вантажів і транспортних засобів, за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України та за проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням встановлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та габаритних параметрів.

   Збір стягується одноразово залежно від режиму переміщення (ввезення, транзит) за єдиним платіжним документом в залежності від виду, місткості або загальної маси транспортних засобів.

   Ставки єдиного збору встановлюються у євро та не можуть змінюватися протягом бюджетного року. Єдиний збір стягується в національній валюті України за офіційним (обмінним) курсом НБУ на день сплати цього збору.

   Ставки єдиного збору за здійснення у пунктах пропуску через державний кордон України контролю вантажів і транспортних засобів, плата за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України (за кожен кілометр проїзду) та додаткова плата за кожен кілометр проїзду автомобільних транспортних засобів з перевищенням встановлених розмірів, загальної маси, осьових навантажень або габаритних параметрів встановлюються у таких розмірах:

   Вид транспортного засобу

   Місткість або загальна маса транспортного засобу з вантажем

   Ставка єдиного збору за одиницю транспортного засобу в євро   За проведення контролю

   За проїзд автомобільними дорогами за кожен кілометр пробігу

   Автобуси

   Від 10 до 30 місць

   2

   0,02


   Більше 30 місць

   5

   0,02

   Вантажні автомобілі з / або без причепів та тягачі з / або без напівпричепів

   До 20 тонн включно

   5

   0,02


   Від 20 до 40 тонн включно

   10

   0,02

   Великовантажні транспортні засоби

   Від 40 до 44 тонн включно

   10

   0,1


   Від 44 до 52 тонн включно

   10

   0.2


   Від 52 до 60 тонн включно

   10

   0,27


   Понад 60 тонн

   10

   0,78

   Великовантажні автотранспортні засоби з перевищенням осьових навантажень

   До 5% включно

   -

   0,05


   Від 5% до 10% включно

   -

   0,1


   Від 10% до 20% включно

   -

   0,27


   Більше 20% за кожні наступні 5%

   -

   0.15

   Єдиний збір перераховується до Державного бюджету України у повному обсязі.

   Тема 13. Збір за використання радіочастотного ресурсу України

   Використання радіочастотного ресурсу в Україні здійснюється на платній основі відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" від 1 липня 2000 року.

   Збір за використання радіочастотного ресурсу України стягується з метою формування джерела коштів на фінансування заходів щодо ефективного його використання.

   Користувачі радіочастотного ресурсу України виплачують: одноразовий платіж за видачу ліцензії на використання радіочастот та щомісячний збір за використання радіочастотного ресурсу.

   Спеціальні користувачі радіочастотного ресурсу в Україні звільняються від сплати зборів і платежів, передбачених цією статтею. Перелік спеціальних користувачів встановлений постановою КМУ від 20 грудня 2000 року "ПРО затвердження переліку спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України".

   Ставки одноразових платежів за видачу ліцензії на використання радіочастот та щомісячних зборів за використання радіочастотного ресурсу визначаються КМУ не частіше одного разу на рік.

   Щомісячний збір сплачується окремо по кожному регіону України - АРК, областях, містах Києві та Севастополі.

   Користувачі радіочастотного ресурсу України до 15 числа кожного поточного місяця виплачують щомісячний збір за його використання. За несвоєчасну сплату щомісячного збору за використання радіочастотного ресурсу України справляється пеня згідно із законами України.

   Кошти, які надходять від користувачів радіочастотного ресурсу України у вигляді зборів і платежів, зараховуються до Державного бюджету України.

   Тема 14. Збір до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

   Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений у відповідності до Указу Президента України від 10 вересня 1998 року № 996 "Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб - вкладників комерційних банків України", з метою забезпечення захисту інтересів фізичних осіб - вкладників комерційних банків, створення фінансових можливостей для відшкодування їм коштів у разі неможливості виконання банками вимог вкладників щодо повернення коштів.

   Відповідно до цього указу, учасниками Фонду гарантування вкладів є банки - юридичні особи, які зареєстровані в Державному реєстрі банків і мають банківську ліцензію на право здійснювати банківську діяльність. Участь у Фонді для цих банків є обов'язковим. Учасники Фонду зобов'язані виплачувати збори до Фонду.

   Джерелами формування коштів Фонду є:

   • початкові збори з банків-учасників Фонду;

   • регулярні збори з банків-учасників Фонду;

   • спеціальні збори з банків-учасників Фонду;

   • кошти, внесені НБУ в розмірі 20 мільйонів гривень;

   • інші доходи.

   Початковий збір до Фонду в розмірі одного відсотка зареєстрованого статутного капіталу банку перераховується банками-учасниками на рахунок Фонду протягом тридцяти календарних днів з дня отримання банківської ліцензії на здійснення банківської діяльності

   Нарахування регулярного збору до Фонду здійснюється банками-учасниками Фонду двічі на рік по 0,25% загальної суми вкладів, включаючи нараховані за вкладами відсотки, за станом на 31 грудня року, який передує поточному, по 30 червня поточного року.

   Перерахування нарахованого регулярного збору здійснюється банками щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

   Встановлення спеціального збору до Фонду здійснюється, якщо поточні доходи Фонду є недостатніми для виконання ним у повному обсязі своїх зобов'язань щодо обслуговування та погашення залучених кредитів, спрямованих на відшкодування коштів вкладникам.

   Кошти Фонду не включаються до Державного бюджету України.

   Тема 15. Збір на розвиток виноградарства садівництва і хмелярства

   Порядок справляння та використання збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства визначається Законом України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" від 9 квітня 1999 року.

   Платниками збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства є суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та підпорядкування, які реалізують в оптово-роздрібній мережі алкогольні напої та пиво.

   Об'єктом оподаткування збором є виручка, отримана на кожному етапі реалізації в оптово-роздрібній торговельній мережі і в мережі громадського харчування алкогольних напоїв та пива, яка включаться в суму торговельного обороту.

   Сума відрахувань від виручки в обсяг реалізації не включається, торговельна надбавка з цієї суми не обчислюється.

   Ставка збору становить один відсоток від об'єкта оподаткування.

   Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства платники виплачують на спеціальний рахунок Державного казначейства України щомісяця у строки, визначені законом для місячного звітного періоду.

   За несвоєчасну сплату збору справляються пеня та штрафи у порядку, визначеному законом.

   Кошти збору, які надійшли на спеціальний рахунок Державного казначейства, розподіляються таким чином:

   • 30 відсотків нарахованих сум збору залишається на спеціальних рахунках управлінь Державного казначейства в АР Крим, областях, та м. Севастополі. У м. Києві кошти збору перераховуються на спеціальний рахунок Державного казначейства;

   • 70 відсотків нарахованих сум збору перераховується на спеціальний рахунок Державного казначейства. Кошти, які акумулюються на цьому рахунку, розподіляються таким чином: на розвиток виноградарства - 70 відсотків, на розвиток садівництва - 20 відсотків, на розвиток хмелярства - 10 відсотків.

   Забороняється нецільове використання зазначених коштів.

   Тема 16. Збір на обов'язкове соціальне страхування

   Загальнообов'язкове державне соціальне страхування - це система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, включаючи матеріальне забезпечення громадян за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом - роботодавцем, громадянами, а також бюджетних та інших джерел.

   Право на соціальний захист може виникнути у разі хвороби, повної часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

   Залежно від страхового випадку є такі види загальнообов'язкового державного соціального страхування:

   • пенсійне страхування:

   • страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;

   • медичне страхування;

   • страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;

   • страхування на випадок безробіття.

   Збір на обов'язкове соціальне страхування вперше закріплено Законом України від 26 червня 1997 року "Про збір на обов'язкове соціальне страхування".

   Платниками збору на обов'язкове соціальне страхування є:

   • суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи та організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників;

   • філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не мають статусу юридичної особи, і розташовані на іншій, ніж головне підприємство, території;

   • фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, а також адвокати, приватні нотаріуси;

   • фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору, і фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами.

   Об'єктами оподаткування є:

   • для суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності, а також їх філій, відділень та інших відокремлених підрозділів, - фактичні витрати на оплату праці працівників, які підлягають оподаткуванню прибутковим податком з громадян;

   • для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, а також адвокатів, приватних нотаріусів, - сума оподатковуваного доходу;

   • для фізичних осіб, які працюють на умовах трудового договору, та фізичних осіб, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, - сукупний оподатковуваний дохід.

   Відносини, які виникають з різних видів загальнообов'язкового державного соціального страхування, регулюються окремими законами. Тому, починаючи з 1 січня 2001 року Закон України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" був скасований. З цього моменту вступив в дію Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування".

   Даний Закон передбачає наступні розміри внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування:

   1. у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням:

   • для роботодавців - 2,5 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, які підлягають оподаткуванню прибутковим податком з громадян;

   • для найманих працівників - від суми оплати праці, яка підлягає оподаткуванню прибутковим податком з громадян;

   • 0,25 відсотка - для найманих працівників, які мають заробітну плату нижче 150 гривень;

   • 0,5 відсотка - для найманих працівників, які мають заробітну плату більше 150 гривень;

   1. на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття:

   • для роботодавців - 2,5 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, які підлягають оподаткуванню прибутковим податком з громадян;

   • для найманих працівників - 0,5 відсотка від суми оплати праці, яка підлягає оподаткуванню прибутковим податком з громадян;

   1. для осіб, які беруть участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на добровільних засадах і забезпечують себе роботою самостійно; фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності; осіб, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими угодами; громадян України, які працюють за межами України та не застраховані в системі обов'язкового державного соціального страхування країни-перебування, - 6,0 відсотків суми оподатковуваного доходу (прибутку), в тому числі:

   • 3,0 відсотка - на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;

   • 3,0 відсотка - на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

   Тема 17. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування

   Порядок справляння та використання збору на обов'язкове державне пенсійне страхування визначено Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26 червня 1997

   Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування є:

   • суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, які використовують працю найманих працівників;

   • фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, а також фізичні особи які не є суб'єктами підприємницької діяльності але займаються діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу;

   • фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), та фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок тощо;

   • юридичні та фізичні особи, які здійснюють операції з купівлі-продажу валют;

   • суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами із золота, платини, срібла і дорогоцінних каменів;

   • юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових автомобілів, крім легкових автомобілів, якими забезпечуються інваліди, та тих автомобілів, які переходять у власність спадкоємцям за законом;

   • суб'єкти підприємницької діяльності - виробники та імпортери тютюнових виробів;

   • підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, а також фізичні особи, які набувають н5двіжімость, за винятком державних підприємств, установ і організацій, які купують нерухомість за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетом і привілеями згідно із законами і міжнародними договорами України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають на черзі на отримання житла або придбавають житло вперше;

   • підприємства, установи та організації, фізичні особи які користуються послугами стільникового рухомого зв'язку, а також оператори цього зв'язку, які надають свої послуги безкоштовно.

   Об'єктом оподаткування є:

   • для суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності - фактичні витрати на оплату праці, а також винагороди, що виплачуються громадянам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру;

   • для платників збору, які мають найманих працівників, але не здійснюють витрат на оплату їх праці, - сума коштів, яка визначається з розрахунку мінімального розміру заробітної плати на кількість працівників такого платника збору, на яких здійснюється нарахування заробітної плати:

   • для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих робітників, а також осіб не є суб'єктами підприємницької діяльності - сума оподатковуваного доходу;

   • для фізичних осіб, які працюють на умовах контракту та цивільно-правових договорів - сукупний оподатковуваний дохід;

   • для платників збору, які здійснюють операції з купівлі-продажу валют, - сума операції з купівлі-продажу валют;

   • для платників збору, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами із золота, платини і коштовних каменів, - вартість реалізованих ювелірних виробів;

   • для платників збору, при відчуженні легкових автомобілів - кількість вироблених ними тютюнових виробів;

   • для платників збору, які купують нерухомість, - вартість нерухомості, зазначена у договорі купівлі-продажу такого майна;

   • для платників збору мають послуги стільникового зв'язку, - вартість будь-яких послуг стільникового рухомого зв'язку, сплачена споживачами цих послуг оператору, який їх надає;

   Не може бути об'єктом оподаткування:

   • транслювання програм радіо - і телевізійними станціями;

   • передача або прийом інформації за допомогою радіозв'язку мережами відомчої або технологічного зв'язку, які не мають автоматичної комутації з мережею зв'язку загального користування;

   • користування радіотелефонами та радіоподовжувачів, підключеними до номерів квартирних телефонів;

   • суми, які виплачуються одним оператором у компенсацію вартості послуг роумінгу іншому оператору, який надав такі послуги.

   Ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування встановлені в таких розмірах:

   • для суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності - 32 відсотки від об'єкта оподаткування, а також платників збору, які мають найманих працівників, але не здійснюють витрат на оплату їхньої праці;

   • для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності але займаються діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу, фізичних осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту), та фізичних осіб, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, - 100 відсотків від об'єкта оподаткування;

   Для підприємств, установ та організацій, де працюють інваліди, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування визначається окремо за ставкою 4 відсотки від об'єкта оподаткування для працюючих інвалідів та за ставкою 32 відсотки від об'єкта оподаткування для інших працівників такого підприємства.

   Для юридичних і фізичних осіб, які здійснюють операції з купівлі-продажу валют, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування визначається за ставкою 1 відсоток від об'єкта оподаткування.

   Для суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами із золота, платини, срібла і дорогоцінних каменів, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування визначається за ставкою 1 відсоток від об'єкта оподаткування.

   Для юридичних і фізичних осіб при відчуженні легкових автомобілів, крім легкових автомобілів, якими забезпечуються інваліди, та тих автомобілів, які переходять у власність спадкоємцям за законом, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування визначається за ставкою 3 відсотки від об'єкта оподаткування.

   Для виробників та імпортерів тютюнових виробів збір на обов'язкове державне пенсійне страхування визначається за ставкою - 1,5 гривні за 1000 шт. сигарет без фільтра і 2,5 гривні за 1000 шт. сигарет з фільтром.

   Для платників збору, які купують нерухомість, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування визначається за ставкою 1 відсоток від об'єкта оподаткування. Для платників збору мають послуги стільникового зв'язку, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування визначається за ставкою 6 відсотків від об'єкта оподаткування.

   Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування платники збору сплачують до Пенсійного фонду України, який не включається до Державного бюджету України.

   Забороняється використання коштів Пенсійного фонду України не за цільовим призначенням, у тому числі на кредитні, депозитні операції, надання позик тощо. Тимчасово вільні кошти в разі відсутності заборгованості по виплатах пенсій можуть бути використані Пенсійним фондом України виключно на придбання державних цінних паперів.

   Тема 18. Місцеві податки і збори

   Важливим завданням економічної політики будь-якої держави є наповнення доходної частини державного і місцевих бюджетів. Наявність певних фінансових ресурсів на території адміністративних одиниць і право розпоряджатися ними є однією з передумов стабільного розвитку ринкових передумов. Органи місцевої влади, виходячи з аналізу ситуації, що склалася в регіоні, повинні вирішувати проблеми, пов'язані з розвитком інфраструктури.

   Декретом Кабінету Міністрів України від 20.05.93 р. "Про місцеві податки і збори" визначено 16 видів місцевих податків і зборів, їх граничні розміри, об'єкти оподаткування, джерела сплати. Особливість цього Декрету полягає в тому, що він передбачає запровадження місцевих податків і зборів рішенням органу місцевого самоврядування. Цей же орган по кожному платежу розробляє і затверджує положення, яким визначається порядок сплати та перерахування до місцевого бюджету податків і зборів відповідно до переліку і в межах встановлених граничних ставок.

   Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції мають право запроваджувати пільгові ставки, повністю скасовувати місцеві податки і збори або звільняти від їх сплати певні категорії платників та надавати відстрочки у сплаті місцевих податків і зборів.

   Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати місцевих податків і зборів до бюджету місцевого самоврядування покладається на платників відповідно до чинного законодавства.

   Контроль сплати місцевих податків і зборів здійснюється державними податковими адміністраціями.

   Податок з реклами. Платниками податку з реклами є юридичні особи та громадяни.

   Об'єкт оподаткування - вартість послуг за встановлення та розміщення реклами. Податок виплачується з усіх видів оголошень і повідомлень, які направляються з комерційною метою за допомогою засобів масової інформації, афіш, плакатів, інших технічних засобів, на вулицях, магістралях, майданчиках, будинках, транспорті та інших місцях. Граничний розмір податку не повинен перевищувати 0,1 відсотка вартості послуг за розміщення разової реклами і 0,5 відсотка - за розміщення реклами на тривалий час. Податок виплачується під час оплати послуг за встановлення та розміщення реклами.

   Комунальний податок. Стягується з юридичних осіб, крім бюджетних установ, організацій, планово-дотаційних та сільськогосподарських підприємств. Його граничний розмір не повинен перевищувати 10 відсотків річного фонду оплати праці, обчисленого виходячи з розміру неоподатковуваного податком мінімуму доходів громадян.

   Готельний збір. Платниками є особи, які проживають у готелях. Граничний розмір збору не повинен перевищувати 20 відсотків вартості найманого житла (без додаткових послуг). Готельний збір стягується і перераховується до місцевого бюджету адміністрацією готелю.

   Збір за паркування автотранспорту. Платниками збору є юридичні особи та громадяни, які паркують автомобілі в спеціально обладнаних або відведених для цього місцях. Ставка збору встановлюється з розрахунку за одну годину паркування. Її граничний розмір не повинен перевищувати трьох відсотків неоподатковуваного податком мінімуму доходів громадян - у спеціально обладнаних місцях, і одного відсотка - у відведених місцях. Збір за паркування автотранспорту виплачується водіями на місці паркування.

   Ринковий збір. Це плата за торгові місця на ринках і в павільйонах, на критих і відкритих столах, майданчиках для торгівлі з автомашин, візків, мотоциклів, ручних візків, які реалізують сільськогосподарську, промислову продукцію та інші товари. Ринковий збір справляється за щоденну торгівлю. Його граничний розмір не повинен перевищувати 20 відсотків мінімальної заробітної плати для громадян і трьох мінімальних заробітних плат - для юридичних осіб. Ринковий збір стягується працівниками ринку до початку реалізації.

   Збір за видачу ордера на квартиру. Платять за послуги, пов'язані з видачею документа, який дає право на заселення квартири. Граничний розмір збору не повинен перевищувати 30 відсотків неоподатковуваного податком доходів на час оформлення ордера на квартиру. Збір сплачується через установи банків до отримання ордера.

   Збір з власників собак. Платниками збору з власників собак є громадяни - власники собак (крім службових), які проживають у будинках державного і громадського житлового фонду та приватизованих квартирах. Збір з власників собак стягується за кожний рік. Його граничний розмір на кожну собаку не повинен перевищувати 10 відсотків неоподатковуваного податком мінімуму доходів громадян на час нарахування збору. Збір з власників собак стягується органами житлово-комунального господарства.

   Курортний збір. Платниками збору є громадяни, які прибувають у курортну місцевість. Граничний розмір збору не може перевищувати 10 відсотків неоподатковуваного податком мінімуму доходів громадян. Курортний збір стягується: адміністрацією готелю та іншими установами готельного типу під час реєстрації прибулих; квартирно-посередницькими організаціями при направленні осіб на поселення в будинки, які належать громадянам на праві власності. З осіб, які зупиняються в будинках громадян без направлення квартирно-посередницьких організацій, збір стягується в порядку, визначеному радами, які встановлюють цей збір.

   Від сплати курортного збору звільняються:

   • діти віком до 16 років;

   • інваліди та особи, що їх супроводжують;

   • учасники Великої Вітчизняної війни;

   • воїни-інтернаціоналісти;

   • учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

   • особи, які прибули за путівками та курсовками в санаторії, будинки відпочинку, пансіонати, бази відпочинку;

   • особи, які прибули в курортну місцевість у службове відрядження, на навчання, постійне проживання, до батьків та близьких;

   • особи, які прибули за плановими туристичними маршрутами туристичних та екскурсійних установ і організацій, а також які здійснюють подорож за маршрутними книжками;

   • чоловіки у віці 60 років і старші, жінки віком 55 років і старше.

   Збір за участь у бігах на іподромі. Стягується з юридичних осіб і громадян, які виставляють своїх коней на змагання комерційного характеру. Граничний розмір збору за участь у бігах на іподромі за кожного коня не повинен перевищувати трьох неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян. Збір стягується адміністрацією іподрому до початку змагань.

   Збір за виграш на бігах. Стягується адміністрацією іподромів з осіб, які виграли у грі на тоталізаторі на іподромі, під час видачі їм виграшу. Його граничний розмір не повинен перевищувати 6 відсотків від суми виграшу.

   Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі. Справляється у вигляді відсоткової надбавки до плати, визначеної за участь у грі. Граничний розмір його не повинен перевищувати п'яти відсотків від суми цієї плати. Суми збору стягуються адміністрацією іподромів під час придбання квитка на участь у грі.

   Збір за право використання місцевої символіки. Стягується з юридичних осіб і громадян, які використовують цю символіку з комерційною метою. Дозвіл на використання місцевої символіки (герб міста, назва чи зображення архітектурних, історичних пам'яток) видається відповідними органами місцевого самоврядування. Граничний розмір збору не повинен перевищувати з юридичних осіб 0,1 відсотка вартості виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг з використанням місцевої символіки, з громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, - п'яти неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.

   Збір за право проведення кіно - і телезйомок. Вносять комерційні кіно - і телеорганізації, які здійснюють зйомки, для проведення яких необхідні додаткові заходи з боку місцевих органів державної виконавчої влади (виділення наряду міліції, оточення території зйомки тощо). Граничний розмір збору не повинен перевищувати фактичних витрат на проведення зазначених заходів.

   Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей. Платники збору - юридичні особи та громадяни, які мають дозвіл на проведення аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей. Об'єктом оподаткування є вартість заявлених до місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу товарів, виходячи з їх початкової ціни, або суми, на яку випускається лотерея. Збір стягується за три дні до проведення аукціону або конкурсного розпродажу, або під час отримання дозволу на випуск лотереї. Граничний розмір - 0,1 відсотка вартості заявлених до місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу товарів або від суми, на яку випускається лотерея. Граничний розмір збору на проведення лотерей з кожного учасника не повинен перевищувати трьох неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.

   Збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон. Стягується з юридичних осіб і громадян України у розмірі до 0,5 неоподатковуваного податком мінімуму доходів громадян залежно від марки і потужності автомобілів, а з юридичних осіб і громадян інших держав, у тому числі і суб'єктів колишнього СРСР, в розмірі від 5 до 50 доларів США. Збір не стягується за проїзд автотранспорту, який здійснює перевезення за кордон:

   • вантажів за державним замовленням і державними контрактами;

   • громадян України, які направляються у службові відрядження;

   • спортсменів, що від'їжджають на міжнародні змагання;

   • громадян, що виїжджають у порядку культурного обміну, на лікування, оздоровлення дітей та по телеграмі на похорон близьких родичів.

   Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі. Це плата за оформлення та видачу дозволів на торгівлю у спеціально відведених для цього місцях. Стягається уповноваженими на це організаціями з юридичних осіб і громадян, які реалізують сільськогосподарську, промислову продукцію та інші товари. Граничний розмір збору не повинен перевищувати 20 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян для суб'єктів, які постійно здійснюють торгівлю у спеціально відведених для цього місцях, і одного неоподатковуваного податком мінімуму доходів громадян на день - за одноразову торгівлю.

   Податок з продажу імпортних товарів. Платниками податків з продажу імпортних товарів є юридичні особи та громадяни, які зареєстровані як суб'єкти підприємництва.

   Об'єктом оподаткування є сумарна вартість товарів за ринковими цінами, що зазначається в декларації, яка прямує щоквартально до державної податкової адміністрації по району (місту) за місцезнаходженням суб'єкта підприємництва.

   Граничний розмір податку з продажу імпортних товарів не повинен перевищувати 3 відсотків виручки, отриманої від реалізації цих товарів.

   Тема 19. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва

   Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва була введена в 1998 році. В даний час все більше суб'єктів підприємницької діяльності вважають за краще цю систему і приймають рішення про перехід на сплату єдиного податку.

   Введення єдиного податку спрямований на підтримку малого підприємництва, його ефективне використання, а також суттєве зменшення податкового тиску на суб'єктів малого підприємництва, спрощення їх обліку та звітності.

   Основним документом, що регулює порядок застосування єдиного податку, став Указ Президента України від 3.07.98 р. № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва".

   Платниками спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності можуть бути такі суб'єкти малого підприємництва:

   • фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не перевищує 500 тис. гривень за рік;

   • юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень.

   Юридичні особи визначають середньооблікову чисельність з урахуванням працюючих за сумісництвом і по договору цивільно-правового характеру, а також працівників філій, відділень та інших відокремлених підрозділів.

   Платниками єдиного податку не можуть бути:

   • суб'єкти підприємницької діяльності, на яких поширюється дія Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" в частині придбання спеціального патенту;

   • довірчі товариства, страхові компанії, банки, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи;

   • суб'єкти підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частка юридичних осіб - учасників та засновників даних суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва перевищують 25процентов;

   • фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які займаються нею без створення юридичної особи і здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами, пально-мастильними матеріалами;

   • осіб, що здійснюють спільну діяльність без створення юридичної особи, на підставі договору про спільну діяльність, яка передбачає об'єднання коштів або майна учасників для досягнення спільної господарської мети.

   При визначенні виручки суб'єкти підприємницької діяльності, які бажають перейти на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, повинні керуватися наступним:

   • обсяг виручки визначається за "касовим" методом, тобто за сумою фактичних надходжень на банківський рахунок або до каси підприємства, включаючи отримані аванси;

   • обсяг виручки враховується з урахуванням ПДВ, акцизного збору та інших податків і зборів, які входять у ціну продукції, товарів, робіт, послуг;

   • при визначенні виручки від реалізації основних засобів, до розрахунку береться різниця між сумою, отриманою від реалізації основних засобів та їх залишковою вартістю.

   Транзитні платежі, які надходять на рахунок підприємства, такі, наприклад, як суми ринкового, готельного зборів, суми, які надходять від продажу товарів комітента, у підприємства-комісіонера не вважаються при розрахунку обсягу виручки для цілей переходу на сплату єдиного податку.

   Суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які перейшли на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, не мають права застосовувати інший спосіб розрахунків за відвантажену продукцію крім готівкового та безготівкового розрахунків коштами.

   При переході не сплату єдиного податку, підприємець повинен отримати свідоцтво про сплату єдиного податку. Для цього фізична особа не пізніше ніж за 15 днів до початку кварталу, з якого він обирає спосіб оподаткування доходів за єдиним податком, подає до податкового органу за місцем реєстрації письмову заяву за формою, встановленою Порядком видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 29 жовтня 1999 року № 599.

   У заяві вказується поіменний склад і чисельність найманих працівників, включаючи членів його сім'ї, з якими укладені трудові угоди, Їх чисельність не повинна перевищувати 10 осіб, включаючи самого підприємця.

   Спільно із заявою підприємець надає платіжний документ про сплату єдиного податку та податковий орган протягом 10 днів повинен безкоштовно видати свідоцтво або дати письмову вмотивовану відмову.

   На кожного з найманих працівників, включаючи членів його сім'ї, включених до заяву, і за яких сплачується єдиний податок, податковий орган видає довідку за встановленою формою. Довідка не може передаватися іншим працівникам і повинна знаходитися на робочому місці і пред'являтися працівникам контролюючих органів. У випадках, якщо проводиться заміна працівника, то сплачена сума податку за звільненого працівника не повертається, а за знову прийнятого працівника сплачується єдиний податок у розмірі 50 відсотків від ставки, за якою обкладається підприємець.

   Після закінчення терміну дії свідоцтво разом з усіма довідками у п'ятиденний термін повертається податковому органу. Термін дії свідоцтва продовжується записом в ньому з підписом керівника органу Державної податкової служби або його заступника, засвідченої печаткою. Такі ж записи проводяться і в довідках на кожного працівника. Підставою для продовження терміну дії свідоцтва на кожен квартал є надання платником заяви і платіжних документів про сплату єдиного податку за попередні періоди і наступний період не менше одного календарного місяця.

   Термін сплати податку - щомісячно не пізніше 20 числа наступного місяця.

   Фізична особа перераховує єдиний податок на окремий рахунок казначейства. Казначейство не пізніше наступного дня надійшли суми податку перераховує в розмірі:

   • 43 відсотки місцевому бюджету;

   • 42 відсотки Пенсійному фонду;

   • 15 відсотків - на обов'язкове соціальне страхування (у тому числі до Державного фонду сприяння зайнятості населення - 4 відсотки).

   Сплачена фізичною особою сума єдиного податку є остаточною, що не підлягає включенню до складу його сукупного доходу за результатами оподаткування за рік.

   Суб'єкту підприємницької діяльності - юридичній особі, який перейшов на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності надано право самостійного вибору однієї із ставок єдиного податку:

   • 6 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору, але при сплаті податку на додану вартість за чинним законодавством;

   • 10 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору, з включенням податку на додану вартість до складу єдиного податку.

   Термін сплати для юридичних осіб встановлено - до 20 числа місяця, наступного за тим в якому отриманий дохід. Податок перераховується на окремий рахунок відділення Державного казначейства України, яке на наступний день надійшли суми цього податку перераховує:

   • 20 відсотків до Державного бюджету України;

   • 23 відсотки до місцевого бюджету;

   • 42 відсотки до Пенсійного фонду;

   • 15 відсотків - на обов'язкове соціальне страхування (у тому числі до Державного фонду сприяння зайнятості населення - 4 відсотки).

   Суб'єкт малого підприємництва, який сплачує єдиний податок, не є платників таких видів податків і зборів:

   • податку на додану вартість;

   • податку на прибуток підприємств;

   • податку на доходи фізичних осіб;

   • збору за спеціальне використання природних ресурсів;

   • збору до Державного інноваційного фонду;

   • збору на обов'язкове соціальне страхування;

   • відрахувань та збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України;

   • комунального податку;

   • збору на обов'язкове державне пенсійне забезпечення;

   • податку на промисел;

   • збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;

   • внесків до Фонду України соціального захисту інвалідів;

   • внесків до Державного фонду сприяння зайнятості населення;

   • плати за патенти відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності".

   Платник єдиного податку не звільняється від сплати таких податків і зборів, як:

   • ПДВ (для платників єдиного податку, які обрали ставку 6 відсотків);

   • акцизний збір;

   • мито;

   • державне мито;

   • податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

   • збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

   • збір за забруднення навколишнього середовища.

   Також відповідно до Указу № 746 платники єдиного податку не звільнені від обов'язку сплати місцевих податків і зборів, рентних платежів і тому подібне.

   Суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи - платники єдиного податку мають право не застосовувати електронні касові апарати для проведення розрахунків із споживачами.

 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Фінанси, гроші і податки | Лекція
  286.9кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Податки і податкова система 2
  Податки і податкова система
  Податки Податкова система РФ
  Податки і податкова система 2
  Податки і податкова система Росії
  Податки та податкова система України
  Податки та податкова система України 2
  Податкова система держави податки та їх види
  Податкова система та її ефективність Податки та їх види
  © Усі права захищені
  написати до нас