Податки і оподаткування 2 Принципи оподаткування

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

6. Функції нал в ек сист. Ф-ії: 1. Фіскальна - реализ осн заг призначений нал (формир фін рес-в необх для цілком собств ф-й гос-ва). 2. Контр-я - позвол оц еф-ть того чи іншого нал каналу і внести соотв изм-я в нал зак-во. 3. Рег-я - утримуючі в собі подф-ии: содежів-я; стимулир-я - проявл через сист пільг; воспр-го призначення. 4. Соціальна - призво реш пробл справедливого перерозподілу нац дох.

7. Принц налогообл та їх реалізац в нал сист. Принц-и: справедливості; визначеності; зручності; економії. У ст 3 НК принц налогообл: 1. Обов'язковість, 1.1 Держ примус; 2. Загальність - кожн ек суб зобов'язаний сплачувалися нал; 3. Равнонапряж-ть - нал стягується за ідентичним для всіх платників ставок; 4. Однократность - один і той самий об'єкт налогообл може обл нал одного і того ж виду тільки 1 раз в нал пер-д; 5. Пріоритет норм нал зак-ва над полож-ми затра податків вопр в ін актах не относящ до сф налогообл.

9. Нал політика: сущн і інструмен її реалізац. Нал політ - це совок ек, фін і правов мергос по формир нал сист стр з метою обесп фін потребн гос-ва отдельн соц грн заг, а так само розвинений ек стр за рах перераспреде фін рес-в. Нал політ реализ через нал мех-м котор вкл у себе слід інструм: планується; Рег; Контр. Зад нал політ: Обеспеч держ фін рес-ми; участь д в регулир ек-ки напр на стимулир або обмежений госп деят-ти; Забезпечено держ політ регулир-я дох.

10. Нал сист та етапи її стаю в РФ. 1 пов Початковий (підготує-й) (1990-91 рр.). Розробник і прийнятий пакету зак про отдельн нал. 2 пов заведена Рос нал сист (1992-98 рр.). 3 пов. Кадіфікац нал зак-ва (1998-00 рр.). 4 пов. Вступлю частини 2-ї НК у дію. Відпра отдельн нал (2001-наст вр).

12. Сист нал і зборів в РФ та його классиф. Нал сист - це совок нал, зборів, мит, що стягуються на території гос-ва, а так само совок норм і правил опред правомочності і сист отв-ти сторін участв-х у податкових правоотнош. Нал сист будь-якого д чар-ся сущ умовах а налогообл: 1. Принц нал політ; 2. Порядок встановлено і введення в дійств нал; 3. Порядок розподіль нал по бюджетах.; 4 сист нал органів; 5. Форми і методи нал контр; 6. Права і отв-ть уч-ков нал отнош; 7. Порядок та умови нал права. Классиф: 1. За спос вилучення: прям - сплачені влад имущ або получ-м дох (= 2 / 3); косвен - сплачені конечн споживе у% витрачання мат благ (ПДВ і акцизи) (= 1 / 3); 2. За орг розпір стягував-м нал: Федеральний; Регіональний; Місцеві. 3. По порядку использ: загальні та спеціальні.

27. Реєстрація осіб (юридичних, фізичних), їх постановка на облік податкових органів і присвоєння ІПН. Заява про постановку на облік орг-ції або фіз. особи, здійснюють діячі-сть без утворення юридичної особи, подається на податок-ий. Орган за місцем знаходження або за місцем проживання протягом 10 днів після їх держреєстрації. Постановка фіз. осіб,, що не відносяться до ІП, здійснюється податок-им органом за місцем проживання фіз.особи. Документи: заява про постановку на облік, копії свидет-ва про реєстрацію, установчих та інших докум-ов чи копії ліцензії на право займатися приватною практикою для ВП. Податковий орган зобов'язаний здійснити постановку платника податків на облік протягом 5 днів з дня подачі всіх необхідних док-ів. Постановка на облік та зняття з обліку здійснюється безкоштовно. Кожному Платники щіку присвоюється ІПН, кот-ий вказується Платники ком у всіх документах, що подаються до податкового органу.

22. Нал і тамож орг РФ як участн нал отнош. Фед нал сл дійств у відповідності із Постан править в якій затверджено полож про фед нал службі. ФНС явл Фед орг виконає влади осущ функц по контр і нагляду за соблюд зак-ва про нал і збори. До полномоч ФНС относ: контр за соблюд нал зак-ва; контр за пр-му та обігом спіртосод напоїв; контр за собл лотерей; представл інтересів РФ у справах про банкрутство; держ регістр юр осіб та ВП; веден ЕГРЮЛ, ЕГРІП і ЕГРН. Права нал орг: провед нал пров; ізімать док; треб усунутий виявлено наруш; пріостан операц по рах в банках; визиску нал за рах имущ НП; пред'являючи в суди позови про стягнуто нал і штр-в; визиску недоїмки по нал і пенями і т . д. Показат хар-е еф раб нал орг: 1. Кількість е пок: сума надходжень нал і зборів; сума донач інспекцією в ході контр раб; сума стягнуто до бюдж з рез к / р; сума недоїмки і зад по нал, пен і штр; кол-во НП стоящ на обліку. 2. Кач-е пок: вип вуст зад з мобілізації ср-в у бюдж сист; темп зростання пост в бюдж до ур соотв періоду минулого року; еф-ть к / р з уч реальн нал бази - це отнош суми пл донач в ході к / р до суми пост в бюдж за отч пер; реальн еф-ть к / р з уч реальн нал бази це отнош суми пл фактич пост в бюдж в рез-ті к / р бюдж за отч пер;% стягнуто донач сум - це отнош суми пост у бюдж в рез к / р і суми донач; інтенсивно раб інспекції - це кол-во виїзне пров за отч пер на одного співробітника нал інспекції; еф-ть вибору об'єктів пров - це питома вага рез-их нал пров.

8. Податковий тягар ек-ки і тягар гос-ва.

Податкові органи складають єдину централізовану систему контролю за дотриманням законодавства про податки і збори, за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати (перерахування) до бюджетної системи РФ податків і зборів. У зазначену систему входять федеральний орган виконавчої влади, уповноважений з контролю і нагляду у сфері податків і зборів, і його територіальні органи.

Податкові органи здійснюють свої функції і взаємодіють з федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування та державними позабюджетними фондами за допомогою реалізації повноважень, передбачених цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами Російської Федерації.

Митні органи користуються правами і несуть обов'язки податкових органів щодо справляння податків при переміщенні товарів через митний кордон Російської Федерації відповідно до митного законодавства Російської Федерації, цим Кодексом, іншими федеральними законами про податки, а також іншими федеральними законами.

36. Відрахування з ПДФО. ПДФО прям Фед податок. Нал обч: Стандартні: 3000 - участн Чорноба АС; 500 - інваліди, родств і СУПР загиблих, 400 - до 20000 дох; 600 - до 40000 дох; Соціальні - з 01.01.07 заг разм соц обч до 100000: добро, опл навчений, опл лечен і приобрет ліків; Майнові: обч у св з отриманий дох від під имущ (1000000), дох від прод движ имущ (125000); Зв'язок з расх від приобр житла до 1000000 р; Проф-е обч - людям мистецтва.

1. Виникнення податку та його природа. Перша згадка про податки відноситься до IV ст. до н.е. В умовах панування натурального господарства податки виступали у вигляді різних податків і служили доповненням до трудових повинностям вільного населення, а також данини з підкорених народів. У міру розвитку товарно-грошових відносин податок набуває грошову форму. У період політичної роздробленості податки у формі різних поборів стають доходами великих землевласників - феодалів, а з утворенням централізованої держави - ​​скарбниці держави. В епоху первісного накопичення капіталу сформувалися національний ринок і централізовану державу, що поклало початок фінансової та грошово-кредитної систем. Податки цього періоду стають, з одного боку, засобом експлуатації дрібних виробників і селянства, перетворюючи їх у найманих працівників, а з іншого боку, через систему перерозподілу національного доходу забезпечують концентрацію капіталу у підприємців. Цьому сприяв також відкуп податків, тобто передача права збору податків приватним особам з попередньою їх оплатою державі. Податки як форма вилучення державою частини доходу суспільства зумовлені низкою чинників: 1) розвитком суспільного поділу населення на соціальні групи; 2) появою самостійних суб'єктів товарно-грошових відносин, 3) виникненням державного апарату, здатного захищати, охороняти населення від внутрішніх і зовнішніх ворогів. Необхідність податків випливає з функцій і завдань держави (політичних, економічних, соціальних), для здійснення яких необхідний дохід. У докапіталістичну епоху значна частина потреб держави покривалася доменами (доходами від нерухомості, головним чином землі, що знаходиться у власності глави держави - ​​короля, імператора, монарха) і регаліями - доходами від монопольного права держави на заняття певної господарською діяльністю. У міру розвитку товарно-грошових відносин державна власність поступово скорочується (продається, дарується), і дохід від неї зводиться до мінімуму. Одночасно розширюються старі і з'являються нові функції держави, а значить, зростають витрати. Скорочення власних доходів держави призводить до того, що податки стають головним видом доходу держави. Крім податків, у держави, по суті, немає інших методів мобілізації доходів у казну. Воно може використовувати для покриття витрат державні позики, але їх необхідно повертати та сплачувати відсотки, що також вимагає додаткових надходжень. При особливих обставинах влада вдається до випуску грошей в обіг, проте це пов'язано з важкими економічними наслідками для країни - інфляцією. У результаті головним доходом держави залишаються податки.

16.Виездная податкова перевірка: сутність, зміст. У ході виїзної перевірки перевіряються документи та об'єкти налогообложения.Проводится за спеціальним рішенням податкового органа.Срок проведення - 2 месяца.В залежності від способу проведення виїзних податкових перевірок виділяють: Суцільну (комплексну);-Вибіркову (тематичну). Після закінчення виїзної перевірки формується довідка про проведення перевірки.

25 Оскарження актів податкових органів та дій, або бездіяльності їх посадових осіб. 1. Акти податок. орг, дії чи бездіяльність їх должн. осіб можуть бути оскаржу в вишестоящ податок. орган (вишестоящ должн. особі) або до суду. Подання скарги до вишестоящ податок. орган (вищестоящій должн. особі) не виключає права на одноврем або последующ подання аналогічного скарги до суду, якщо інше не предусмотр настоящ Кодексом. 2. Судебн обжав актів (в т.ч. нормат) податок. органів, дії чи бездіяльність їх должн. осіб орг-ми та ВП виробниц шляхом подачі позовної заявл в арбітр суд в соотв. з арбітр процес-им зак-вом. Судебн обжав актів (в т.ч. нормат) податок. органів, дії чи бездіяльність їх должн. осіб фіз. особами, не явл-трудящих ІП, виробниц шляхом подачі позовної заявл до суду загальної юрисдикції в соотв. з зак-му про оскаржу в суді неправомірних дій держ. органів і должн. осіб. 3. У сл обжав актів податок. органів, дій їх должн. осіб до суду за заявлений НП (платника зборів, нал агента) виконання оскаржуваних актів, соверш оскаржуваних дійств можуть бути призупинені судом. У сл обжав актів нал орг, дій їх должн. осіб у вишестоящ податок. орган з заявл НП (плат зборів, нал агента) исполн оскаржуваних актів, здійснений обжав дійств можуть бути призупинення за реш вишестоящ нал. орг. Порядок і терміни подачі скарги у вишестоящ податок. орган або вишестоящ должн.ліцу 1. Скарга на акт податок. органу, д-вия чи бездіяльності-віє його должн. особи подається у вищому податок. орган або вищому должн. особі цього органу. 2. Скарга подається протягом 3 місяців з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про наруш своїх прав. До скарги можуть бути прогр обоснов її док-и.В разі пропуску з вшанує причини строку подачі скарги цей строк за заявл особи, подающ скаргу, може бути восстан соотв вишестоящ должн. особою налог.о органу або вищому налог.органом. Апеляція скарга на реш нал орг про привлеч до ответ-ти за соверш нал правонар або реш про відмову в привлеч до отв-ти за соверш нал правонар подається до моменту вступлю в силу оскаржуваного реш.Жалоба на вступівш в законну силу реш нал органу про привлеч до отв-ти за соверш нал правонар або реш про відмову в привлеч до отв-ти за соверш нал правонар, котор не було оскаржу в апеляції порядку, подається на протязі одного року з мом винесено оскаржуваного реш.

3. Скарга подається в письм формі соотв нал орг чи должн. особі. Апель-а скарга на реш нал орг подається в який виніс це реш нал орган, який зобов'язаний на протязі трьох днів з дня поступл вказаний скарги направити її з усіма матер-і в вишестоящ нал орган.4. Особа, яка подала скаргу до прийнятий реш за цією скаргою може її відкликати на заснований письм заявлено. Відкликання скарги позбавляє подавш її особу права на подачу повторн тиснув на ті ж заснований в той же нал орг чи того ж таки должн. особі.

48. Єдиний с / г податок. На добровільних засадах. Можуть переходити все.Заменяет сплату податку на прибуток орг, ПДВ (за викл ПДВ уплач при ввезенні тов), податку на майно орг-цій і ЕСН. Уплач страх внески, внески на пенсійне страх. Інд пре-чи освобожд від: ПДФО, ПДВ, податку на имущ фіз осіб, ЕСН. Платники: орг-ції і інд пр-ли-с / г товаропроізв, що перейшли на ЕСХН. Обяз умова частка доходу від собст вироб-ва д.б не менше 70%. Не явл платниками податку орг-ції заним произв підакцизних товарів і заним гральним бізнесом, орг-ції имеющ філії та пред-ва, бюдж орг-ції. НК устан порядок переходу: подати в нал орган за місцем нахожд з 20.10 по 20.12, заявленіе.Вновь створені можуть подати до 5дневн термін з дати взяття на облік. Об'єкт налообл: доходи, уменьш на величину витрат. Нал база-ден висловлю доходів уменьш на витрати. Нал період кал рік, отчетн період півріччя. Податкова ставка 6%.

31. Елементи акцизного оподаткування та їх характеристика.

Акцизи - непрямі податки. введено з 92г. Акцизами обкладаються підакцизні товари (які мають винятковим характером, в порівнянні з іншими товарами), не тільки зроблені і реалізуються на тер. РФ, але і ввозяться на російську митну територію. До них відносять: алкогольну. (З об'ємною часткою етилового спирту понад 1,5% исключ. Пиво - воно підакцизні) і тютюнову продукцію, автомобілі легкові, мотоцикли з потужністю двигуна понад 150 к.с., моторні масла і і січні. 2007 - прямогонний бензин. Платники податків: організації (рос та ін) і фіз особи - якщо вони здійснюють операції, що підлягають оподаткуванню акцизами. Об'єкт оподаткування - операції з реалізації на рос території налогоплат-ми вироблених ними підакцизних товарів, в тому числі реалізації предметів застави та передачу таких товарів за угодою про надання відступного або новації, передача прав власності на підакцизні товари, розлив алкогольної продукції та пива, а так ж будь-які види змішання товарів у місцях їх зберігання та реалізації (за викл. громадського харчування), в рез-ті кіт. виходить підакцизний товар. Податкова база - опред. окремо по кожному виду підакцизного товару, в залежності від встановлених для відповідних товарів податкових ставок. Акцизи - це податки, по кіт. по ФЕД. зак. не передбачено будь-яких пільг податко-ам. Оподаткування підакцизних товарів проводиться за єдиними на всій території РФ податковим ставкам вони можуть бути змінені лише шляхом внесення изменеия в НК. Приклад: Етиловий спирт з усіх видів сировини 25р. 15 коп. за 1 л. безводного етилового спирту, алкогольна продукція з об'ємною часткою етилового спирту понад 9% - 173р50, до 9% - 110р. за літр безводного етилового спирту, сигарети з фільтром 120р. за 1000ш. +5,5% Розрахункової, але не менш 142р. за 1000шт., автомобілі легкові м потужністю двигуна понад 90 к.с. і до 150 к.с. - 19р26к за 1 к.с.; потужність вище 150 к.с. - 194р. за 1 к.с., дизпаливо - 2657р. за 1т. Сума податку з товарів, оподатковуваним по твердих податкових ставок, опред. як добуток відповідної податкової ставки і податкової бази. Сущ-ет 2 осн. груп ставок: 1) адвалерні - це%-ві ставки до ст-ти товару за відпускними цінами без урахування акцизів. 2) змішані (комбіновані) ставки - обчислюється як сума податків, опред по адвалорних та за твердими ставками. Податок. база опред-вуються за кожн. увазі підакцизного товару і залежить від податок. ставок. Якщо для підакцизного товару діє специфічний. ставка, то податок. база опред-ся як обсяг реалізованих підакцизних товарів у натур. вираженні. Якщо діють адвалорні ставки, то податкова база дорівнює ст-ти реалізованих підакцизних товарів виходячи з рин. цін, без акцизу, ПДВ. Сума податку, що підлягає сплаті налогоплат-му в бюдж. опред. самим налогоплат-м календарного місяця. (не пізніше 25-го числа, наступного за звітним місяцем і не пізніше 15-го числа 2-го місяця.) Терміни та порядок сплати акцизів при ввезенні підакцизних товарів на митну тер-рію РФ встановлюється тамож. закон-вом.

38. Податок на гральний бізнес.

Дейст з серпня 1998 Як самост податок. Базується на принципі вменненого доходу, коли гос-во з-за невозм повного врахування всіх доходів, устанавл податок виходячи з розрахунку можли доходу різного при видів ігрових учр-ий, примушуючи Платники платити податок виходячи з цього умовно певного доходу. Об'єкт обл збігається з податковою базой.Обл податком: ігрові столи, ігрові авт, каси тоталізаторів, каси букмекерських контор. Для обліку об'єктів установл зобов реєстрація кожн об'єкта налогообл в нал орг за місцем їх встановлення не пізніше ніж за 2 дні до дати установки кожного об'єкта. Платники орг або індивід підпр, осущ деят-ть в гральному бізнесі. Ставки нал на кожн об'єкт установл федер закон-му у вигляді граничних мін та макс величин. Сума податку опред платником податку самостійно виходячи з кол-ва зарегистр об'єктів налогообл і соотв ставок податку. Податок період кал місяць. Не пізніше 20-го числа міс, слід за звітним Платники зобов'язаний предост в нал орган за місцем регістр об'єкт налогообл податкову декларацію з урахуванням зміни кол-ва або видів об'єктів налогообол. При вуст нових об'єктів до 15го числа текущ нал періоду сума нал повинна исчисл як произв загального кол-ва соотв об'єкт налогообл (вкл установл нові об'єкти налогообл) та ставки податку, дійств по цих об'єктах налогообл. Після 15го сума податку по цих об'єктах за цей нал період ісчіслка произв даних об'єктів налогообл і ½ ставки податку. При вибутті до 15го - як произв кол-ва дано об'єктів і ½ ставки податку, після 15го як произв загального кол-ва соотв об'єктів налогообл (вкл вибули) і ставки податку. Суми податку на гральний бізн починаючи с2004 підлий зачисл в бюдж суб'єктів федерації.

40.Транспортний податок. Введений з 01.01.03. Регіональний явл обов'язковим тому суб'єктам Федерації не надано право не вводити цей податок на соотв территор. Платники: фіз особи і орг на кіт зарегистрир транспортно ср-ва, визнані об'єктом налогообл.Прі довіреності на тр ср Платники вказане в довіреності особа якщо власник повідомив про цей факт податковий орган за місцем проживання. Об'єкт НКРФ встановив, автомобілі, мотоцикли, моторолери, автобуси та ін тр ср-ва. Не належать: веслові човни, і моторні з потужністю небільше 5л.с., авт обладнання для управління інвалідами та ін Податок база з податку встановлена ​​залежно від категорії об'єкта налообл. За тр ср.імеющім двигуни це потужність у л.с. Нал період-календ рік. Сума податку обчислюється відносно кожного тр ср-ва як произв соотв нал бази і нал ставки. Порядок і термін сплати встановлені законами соотв суб'єктів Федерації. Платнику податків - фіз особі нал органом у строк не пізніше 1 червня нал періоду дБ вручено нал повідомлення про підлягає сумі податку. А орг-ції зобов'язані представити в нал орган за місцем нахожд тр ср нал декларацію.

41.Налог на майно фіз осіб. Місцевий налог.Едінственний податок числення та збір кіт регулюється не НК РФ, а прийнятим у 1991 р. Федеральним законом. Платники громадяни РФ, иностр громадяни та особи без громадянства, тобто фіз особи, які мають на території РФ у власності слід имущ-во: житлові будинки, квартири, дачі, гаражі та ін будівлі, приміщення. Об'єкт перелічене майно, наход у власності фіз осіб. (Що мають тр ср-ва не платять податок на имущ т.к платять транспортний податок). Податок на майно сплачується щорічно по ставці, яка встановлюється представницькими органами муницип утворень в залежності від сумарної інвентаризаційної вартості, в межах установл фед законом розмірах. Фед зак-му встановлені пільги, обязат для застосування на всій тер РФ. Податок на имущ ф осіб обчислюється нал органом за місцем знаходження об'єктів налогообл. При цьому нал орган зобов'язаний виписати платіжне повідомлення і вручити його платнику податку. (Не пізніше 1 серпня) Сплата податків здійснюється рівними частками у два строки: не пізніше 15 верес і 15 нояб.Сведенія для обчислення податку предоставл комм госп-ва. Податок зараховується до місцевого бюджету за місцем знаходження об'єкту оподаткування.

45. УСН на основі патенту. Інд перед-чи можуть перейти на УСН на основі патенту: 1.Не можуть залучати найманих працівників; 2. повинні працювати тільки в тих видах підпр деят-ти кіт вказана в НК (58 видів: ремонт та пошиття одягу, ремонт взуття, меблів, іграшок, побутової техніки, квартир, тренерські і репетиторські послуги. Патент на осущ одного з видів перед деят-ти це док-т засвідчує право застосува інд підпр УСН на основі патенту. Видається нал органом. Форма утвержд Фед нал службою. Може видаватися на квартал, полуг, дев'ять місяців і рік. Для получ інд перед повинен подати в нал органу заяву не пізніше ніж за один міс до початку застосува ССО. Річна стоїмо-ть патенту опред виходячи із суми потенційно можливого до получ інд перед річного доходу (устанавл законом суб'єкта РФ по кожному з видів підпр деят-ти) і нал ставки 6%. Інд перед перейшли на ССО на основі патенту повинні здійснити оплату 1 / 3 вартості патенту не пізніше 25 кал днів після початку осущ підпр деят-ти.

Якщо він порушує умови то втрачає правлю на застосування УСН і повинен сплатити податки у відповідності із загальним режимом.

46. ЕНВД для отдельн видів деят-ти. Обов'язковий. НК визначає лише загальний порядок встановлення і введення в дію цього податку. Представить органи муніципальних районів встановлюють слід харак-ки: види підпр деят-ти, в отнош кіт вводить цей податок, один з корректир коеф, сост формулу розрахунку сум єдиного податку, а саме коеф базової прибутковості К2, вчить особ ведення перед деят-ти ( цей коеф явл тільки знижуючим і не може перевищувати 1). Осіб ЕНВД: з моменту його введення на соотв территор скасовується сплата податку на прибуток орг-цій, податку на майно орг-цій і ЕСН. З інд пр-лей не стягують: ПДФО, ПДВ (за викл ПДВ на імпорт товари), ЕСН. Освобожд від цих податків осущ искл в частині доходів та ін об'єктів оподаткування, зв'я з підпр деят-ю в сферах по кіт уплач ЕНВД. Платники: орг-ції і індивід перед-чи (осущ: надання побутових послуг, перукар послуг, роздрібн торгівля якщо площ торг залу не більше 150м2, наданий трансп послуг не більш 20тр ср-в,) Не исп ЕНВД якщо ці види пр деят- ти в рамках простого товариства або дог-ра про совместн деят-ти; роздрібн торгівля або гро харчування кіт займаються інд пр-ли перейшли на єдиного с / г податку. Ведуть роздільний бух облік за госп операцій для сплати ЕНВД і по заг режиму. Об'єкт-поставлені дохід (можливий дохід платника, рассчит з урахуванням сукупності факторів, непоср влияющ на отриманий такого доходу та использ для розр величини єдиний податку за установл законом ставкою 15% величини залічи доходу. Нал база: велич залічи доходу, расчит як произвед базової прибутковості по опред увазі перед де-тії велич фіз показника, характ даний вид деят-ти. Баз дох: умовна міс прибутковість у вартісному висловлю на ту чи іншу од фіз показника (числ раб, к-ть авто идр), харак опред вид деят- тив разл зіставлення на умовах. корректир коеф баз прибуткові - коеф, показ ступінь впливу того чи іншого чинника на результат підпр деят, неопод оди податком. 2 види: К1-устанавл на рік коеф-дефлятор, соотв індексу зміни потреб цін на товари, роботи, послуги. К2-вчить осіб ведення підпр деят: асорт тов, робіт, послуг, сезонність, режим роботи та ін Коеф вуст федер зак-му К2 від 0,005 до 1. Нал період квартал. Приклад розр суми ЕНВД: баз дох в міс 1800руб , площа торг залу 25м2, К1 = 1,1, К2 = 0,75 ЕНВД в рік = 1800 * 25 * 12міс * 1,1 * 0,75 = 445,5 тис руб Ежемес вноситься = 445,5 * 15% / 12мес = 5,57 тис руб. Пільги не установлени.Уплата за підсумками нал періоду але не пізніше 25го числа пер міс слід нал періоду.

21. Стягнуто нал і зборів нал орг і порядок застосований примусить заходів. 1. Стягнуто за рах ден ср НП; 2. Стягнуто за рах имущ НП; Вибираючи саме ліквідне имущ і ділять по гр: 1. ден ср в касі; 2. Имущ не беру участь непоср в пр-ве, ДП; сировину, мат, п / ф; ВА; имущ переданий по дог в пользов або володію 3-м особам.

19. Права та зобов НП і нал агентів. Права НП: получ від нал орг беспл інф; получ від Мінфіну пис роз'яснено по зап застосований зак-ва про нал і сб; ісп нал пільги за наявності підстав; отримати відстрочку, розстрочку, інвест кред в порядку і на ум; на своеврем зач або возвр сум надміру ущ або визиску; предст свої інтер в нал правоотнош особисто або через представить; предст нал орг поясн по исчисл і ущ нал; присутності при виїзній пров; получ коп актів нал пров і реш нал орг; треб від должн осіб нал орг соблюд зак-ва про нал і сб; не вип неправим акти і треб нал орг і їх поса осіб; обжав в вуст часу акти нал орг; треб соблюд нал таємниці; треб у вуст пір відшкодована в повному обсязі збитків, причому незак реш нал орг або незак дійств їх должн осіб. НП зобов'язані: уплач податки; встати на уч в нал орг; вести уч дох (расх) та об'єктів налогообл; представл в нал орг за місцем уч нал декла; предост в нал орг і їх должн особам док необх для обчислений і ущ нал; вип зак-е треб нал орг про пристрої виявлено порушений; предост нал орг необх інф і док; протягом 4 років забезпечивши сохр-ть даних БО та ін док.

20. Права нал органів. Обов'язки нал орг і їх должн осіб. До полномоч ФНС относ: контр за соблюд нал зак-ва; контр за пр-му та обігом спіртосод напоїв; контр за собл лотерей; представл інтересів РФ у справах про банкрутство; держ регістр юр осіб та ВП; веден ЕГРЮЛ, ЕГРІП і ЕГРН. Права нал орг: провед нал пров; ізімать док; треб усунутий виявлено наруш; пріостан операц по рах в банках; визиску нал за рах имущ НП; пред'являючи в суди позови про стягнуто нал і штр-в; визиску недоїмки по нал і пенями і т . д. Нал орг зобов'язані: соблюд зак-во про нал і сб; осущ контр за собл зак-ва; вести в вуст порядку уч НП; провід роз'яснить раб по застосований зак-ва, беспл інформує НП; представл форми устан отч і роз'яснив порядок їх заповнений ; осущ повернення чи зач зайво уплач або надмірно визиску сум нал; собл нал таємницю; направл НП копії акта нал пров і реш нал орг і т.д. У соотв із зак-м посадові особи нал орг зобов'язані внімат і коректно относ до НП.

23. Відстрочка ущ нал: умови і порядок його предост. Заснований для предост расср: 1. Збиток в рез-ті вірш лиха, техногенних катастроф чи інших йдуть непереборний сили; 2. Затримка фін з бюдж або несвоевр опл вип держ зак; 3. Загроза банкрутства у случ единоврем випла нал; 4. Якщо имущ накладу фіз особи искл можл единоврем випла нал; 5. Якщо пр-во і реалізац тов носить сезон хар-р.

1. Ек содерж податку. Призн нал. Податки - це обязат, индив безвозмездн пл, що стягуються з фіз та юр осіб, установл органами зак-ої влади з визначенням розмірів і термінів їх сплати, призначений для фін обеспеч деят-ти д і органів місцевого самоупр.

Ек сущн нал зводиться до вилучення держ частини валового внутрішнього продукту, створ-го в країні, з метою формир єдиного фонду ден ср для последующ фін-ия за рахунок нього предост гос-их послуг. Функції: Фіскальна, Розподільна, Стимулююча, Контрольна.

16. Опред податку, збору. Заг і отлич призн нал і СБ Нал - це єдностей зак-а форма відчуження собств-ти юр і фіз осіб на користь суб-в публичн властіоснов на принц зобов индив безвозмездн, безвозвр і обеспеч держ примушуючи. Призн нал: безповоротна; Индив безоплатність; одностороннє движен ст-ти від пл-ка до гос-ву. Збір - обязат внесок орг і фіз осіб, сплата якого - одна з умов здійснений держ органами або органами місц самоупр та їх посадовими особами юр значущих дійств у відноси платниками. Призн збору: налич спец мети і спец інтересів; Зустрічне движ ст-ти; Сплата збору, тобто 1 з услов вип юр значущих дій. Заг призн нал і сб: 1. Вони устан законом; 2. Ущ нал і сб забезпечивши д-м примушений.

17. Елементи налогообл та їх хар-ка. Налогообл - це сист розподіль дох між юр або фіз особами та д-м, а податки являють собою обов'язкові пл до бюджету, що стягуються д-м на основі закону з юр і фіз осіб для удовлетвор товариств потреб-ей. Главн принц налогообл - це рівномірність і визначеність. Рівному-ть - це єдиний підхід держ до Платники з точки зору загального-ти, єдності правил, а так само равн степ збитку, котор понесе Платники. Сущн опред-ти сост в тому, що порядок налогообл устан-ся заздалегідь законом, так що розмір і термін сплати податку відомий заблаговрем. Держ так само опред заходи стягнуто за невиконаний даного закону.

Ден ср, що вносяться у вигляді нал не мають цільового призначений. Вони поступ у бюдж і использ на потреби гос-ва. Держ НЕ предост Платники, будь-якої еквів за вносимо в бюдж СР Безплатність нал пл - це і є їх сутність. Елементи податку - законодат вуст основи побудований і стягував нал. Елементи: істотні (ез які стягують нал невозм); факультативно (без котор взим нал утруднене). Елем нал: НП; Об'єкт нал; Мосштаб нал; Нал база; Нал період; Нал ставка (бувши часткової: пропорц, прогрес, регрес; твердої); М-ди уч нал бази: касовий, м-д нарахувань; Нал пільги (за мех-му предост справ на 3 грн: Вилучення - виведено з-під налогообл отдельн його частин; Знижки; Нал кредит).

14: Методи розрахунку рівня податкового навантаження (НН) орг-ції. Нал навантаження орг-ції - сума всіх нал пл пр-ия. Перший метод: НН = сума Нп (налог. Платежів) / виручка. Даний пок-ль отраж, яка частка вир орг-ції направл на погаш нал обязат-в. Недостатньо пок - вир більш ємний пок, ніж дохід підпр. Другий метод: Сума Нп / (вир - нал затр). Тобто Нп / чистий приб. Третя метод: НН = Нп / Дс (додана вартість). Дс = Ам (аморт. Відрахування) + Зп (витрати на оплату праці) + Нп. Даний пок-ль покази, яка частина додам ст-ти направл орг-цією на погашений своїх нал обязат-в. Четвертий метод - З метою исключ влиян аморт сум на велич нал навантаження использ пок-ль, в кіт. фіскальні вилучення порівнюються з знову созд ст-ю. Знову созд ст-ть опред шляхом вирахування з додам стоїмо сум аморт отчисл. ПН = Нп / Св (знову созд стоїмо). Св = Вр (вир від реалізац) + ПДВ + Ак (акцизи) + Дв (внереал дох)-Вр (внереал расх)-мз (мат. витрати)-ам (амортізац. Відрахування). Гідність цього пок-я - нал тягар при його розрахунку обчисли відносить реальн дох орг-ції.

26: Пеня: сфери його застосування та порядок розрахунку для орг-цій і банків. Пеня - уст-я ден. сума, котор НП повинен виплив у сл сплати причитающися сум нал або сб, в тому числі нал, що сплачуються у зв'язку з переміщенням товарів через митний кордон РФ, в більш пізні в порівнянні з встановленими закнодат-вом про податки і збори терміни. Сума відповідних пенею сплачується крім належних до сплати сум податку або збору і незалежно від застосування інших заходів забезпечення виконання обов'язку зі сплати податку або збору, а також заходів відповідальності за порушення законодавчих-ва про податки і збори. Пеня нараховується за кожний календарний день прострочення виконання обов'язку зі сплати податку або збору, починаючи з наступного за встановленим законодавчих-вом дня сплати податку або збору. Не нараховуються пені на суму недоїмки, яку платник податків не міг погасити в силу того, що за рішенням податок. Органу або суду були припинені операції платників ка в банку або накладено арешт на його имущ-во. У цьому випадку пені не нараховуються за весь період д-вия даних обставин. Подання заяви про надання відстрочки (розстрочки) або інвестиційного податкового кредиту не припиняє нарахування пені на суму податку, що підлягає сплаті. Пеня за кожний день прострочення визначається% від несплаченої суми податку або збору. %-На ставка пені = 1 / 300 діючої в цей час ставки рефінансування ЦБ РФ. Пені сплачуються одночасно зі сплатою податку. Пені м.б. стягнуті примусово за рахунок ден. ср-в Платники-ка на рахунках в банку, а також за рахунок іншого имущ-ва Платники-ка. Примусове стягнення пені з юр. Осіб і індивід. Підприємців провадиться у безспірному порядку, з фіз. Осіб - в судовому порядку. Пені не нараховуються на штрафні санкції, на суму вже нарахованих пені; на суму недоїмки.

24.Інвестіціонний податковий кредит: умови і порядок його надання. Інвестиційний податковий кредит - зміна терміну сплати податку, при якому організації надається можливість протягом певного терміну і в певних межах зменшувати свої платежі з податку. Умови надання кредиту: - проведення цією організацією науково - дослідних або дослідно - конструкторських робіт.

-Здійснення впроваджувальної або інноваційної діяльності, у тому числі створення нових або вдосконалення застосовуваних технологій, створення нових видів сировини або матеріалів;

-Виконання цією організацією особливо важливого замовлення по соціально - економічному розвитку регіону або надання нею особливо важливих послуг населенню.

Величина наданого кредиту

Інвестиційний податковий кредит може бути наданий з податку на прибуток (дохід) організації, а також у регіональних і місцевих податків. Інвестиційний податковий кредит надається: на суму кредиту, що становить 30% вартості придбаного зацікавленою організацією обладнання, що використовується виключно для перерахованих у цьому підпункті цілей; на суми кредиту, що визначаються за угодою між уповноваженим органом і зацікавленою організацією.

28: Податкова декларація (НД): призначення і основні розділи. Гол. 13 НК РФ - ст. 80 - 81. Податок декларація - письмова заява платника податків про об'єкти оподаткування, про отримані доходи і проведені витрати, про джерела доходів, про податкову базу, податкові пільги, про відрахованою сумі податку та 9ілі) про інших даних, які є підставою для обчислення і сплати податку. НД представляється кожним налоголп-ком по кожному податку. НД представляється у встановлені законом терміни. Вона може бути подана до податкового органу на паперовому носії; в електронному вигляді (особисто, через представника, спрямована у вигляді поштового відправлення з описом вкладень; передана по телекомунікаційних каналах зв'язку. Податковий орган не має права відмовити в прийняття НД. Форми НД і порядок їх заповнення затверджуються Мінфіном РФ. Платники-щик зобов'язаний внести необх-ті зміни до НД і подати до податкового органу уточнену НД у разі виявлення у поданій ним НД фактів: невідображення відомостей, неповноти відображення відомостей; помилок, що призводять до заниження суми податку. НД повинна містити відомості Юр. Особи: назва орг-ції, ІПН Платники чальника; ПІБ виконавця; контактні телефони, дані, пов'язані з розрахунком податку, підпис рук-ля і головбуха, друк орг-ції. Для фіз. Особи - ПІБ, ІПН Платники чальника , адреса, індекс та місце проживання, паспортні дані, дані, пов'язані з розрахунком податку тощо Підтвердження здачі НД: податковий орган зобов'язаний поставити відмітку про прийом НД; НД вважається поданою в день відправки, що підтверджується поштового квитанцією. НД подається в податковий орган за місцем обліку платника чальника. НК РФ передбачено випадки, в соотв-ии з кіт. внесення змін і доповнень до НД звільняє платника чальника від податкової відповідальності, якщо така зміна внесено: а) до закінчення терміну подачі НД; б) після закінчення терміну подачі НД, але до закінчення терміну його сплати; в) після термінів в п.а і п.б, але до факту виїзної податкової перевірки.

34: Елементи ЕСН і їх хар-ка. Платники - роботодавці (юрособи і інд підпр-ли) і особи, не явл-ся Роботодавці-ми - сплачують ЕСН за своїми доходами. Об'єкт оподаткування - основні види доходів, кіт. получ. у вигляді: 1. дивідендів; 2. %; 3. страх-х виплат; 4. від здачі в оренду; 5. від використання авторських прав; 6. від реалізації нерухомого им-ва; 7. цінних паперів; 8. пенсії; 9. посібники, 10. стипендії; 11. доходи, получ. від ісп-ня трансп-х ср-в. Неопод-ся: 1. в повному обсязі: 1. держпенсії; 2. госпособія (крім допомоги по брешемо. нетрудоспос-ти), 3. командир-ні витр. підтверджені; 4. аліменти, отримані платником. Ці суми д.б. виплачені за допомогою ср-в Роботодавці-ля, що залишилися після сплати нал. на приб. або за допомогою ср-в фонду соцстраху. 2. в опред. межах: 1. компенсаційні виплати раб-кам (все, що пов'язано зі звільненням, крім компенсації за неісп-ний відпустку). Нал. період - календарний рік. Звітний період - квартал, півріччя, 9 міс. Роботодавці чи рассчит-т ЄСП кожн. раб-ку Ежемес., наростаючим підсумком.

44. Елементи УСН: об'єкти налогообл і ставки. Перехід та повернення добровільний. При переході орг замість податку на прибуток і ЕСН платять єдиний податок. Інд перед замість: ПДФО - в частині доходів, получ від предприним деят-ти; податок на майно - в частині имущ, использ в предприним деят-ти; ЄСП - в частині доходів, получ від предприним деят, а також в частині виплат та ін винагород, нарахованих ними на користь фіз ліц.Прі цьому і орг і інд пр не сплачують ПДВ, за викл сум цього податку, подлеж сплаті при ввезенні тов на рос там тер-рію. Платники податків все орг і индив пр-ли, кіт перейшли і застосовують УСН. НК встановлені умови переходу: якщо за підсумками 9 міс того року, в кіт вона подала заяву про перехід на ССО, дохід від реалізації без урахування ПДВ не перевищив 15 млн руб. Ця сума повинна індексуватися на коефіцієнт-дефлятор, устанавл щорічно. 1,34 на 2008. Числ-ть робіт-в не повинна перевищу 100 чол. Не можуть переходити: орг мають філії або представництва, банки, страховики, негос пенсіон фонди, ломбарди, ін орг, орг ост стоїмо осн ср-в і немат акт понад 100 млн руб та ін Порядок переходу: повинні подати в нал орган за місцем свого знаходження або місцем жит-ва соотв заяву в період з 01.10 по 30.11, предше році переходу, указ дохід за 9 міс, про ср числ раб-ів і ост ст-ть осн ср-в і немат акт на 01.10. Якщо умови наруш, то автоматич переходить на загальний режим. Об'єкти: дохід і дохід зменшений на величину витрати. (Не може змінювати 3 роки) При обліку доходів повинні враховувати всі доходи від підпр деят-ти, якщо доходи уменьш на расх, то доходи уменьш на расх на приобр немато активів, на оплату праці, на стахування працівників і имущ-ва, арендн платежі, ПДВ та ін Нал база: Якщо об'єкт доходи то нал база - ден висловлю доходів. Якщо доходи уменьш на витрати, то їх ден виражений. Для платників застосува доходи уменьш на расх установл сума мінім податку-1% суми отриманих ними доходів. Він сплачується якщо сума исчисл в загальному порядку податку менше суми обчисленого мінімального податку. Платники може у слід нал періоди вкл суму різниці між сумою ущ хв податку і сумою податку, исчисл в загальному порядку у витрати при исчисл нал бази, збільшити суму збитків, кіт м.б. перенесені на буд періоди. Нал період кал рік. Розмір застосува нал ставок залежить від об'єкта налогообл, якщо дохід то 6%, якщо доходи уменьш на расх то 15%.

50.Регіональние та місцеві податки і їх роль у формир нал доходів консолідує бюджету.

Конс бюджет-звід бюджетів всіх рівнів бюдж сист РФ. Конс бюдж РФ вкл фед бюдж і консолідації бюдж суб'єктів РФ. Конс бюдж суб РФ вкл регіональний бюдж, ті бюдж суб'єкта РФ і місцеві бюджети. Регіон нал і збори обеспеч регіон бюджети собст джерелами финансир своїх витрат: податок на имущ орг-цій, транспортний, податок на гральний бізнес. Устанавл законодат орг суб'єктів РФ. Місцеві - предст собою обязат платежі юр і фіз осіб, поступ до місцевих бюдж. У РФ поступ місцевих нал не однаковий залежить від специфіки территор.

Місцеві: земельний, податок на майно фіз осіб. Не здатні послностью покрити фін потр терит.

2. Податки в дореволюційній Ріс і їх роль у формир дох д бюдж (поч 20 ст). У дореволюційній Росії основними були такі податки: акцизи на сіль, гас, сірники, тютюн, цукор; мита; промисловий податок; алкогольні акцизи і ін Промисловий податок, який відігравав велику роль в економіці держави, був введений в 1898 році в період царювання Миколи II. У цей же період велике значення мав податок з нерухомого майна. Наголошувалось зростання податків, що відбивали розвиток нових економічних відносин у Росії, зокрема збір з аукціонних продажів, збір з векселів і позикових листів, податки за право торговельної діяльності, податок з капіталу для акціонерних товариств, відсотковий збір з прибутку, податок на автоматичний екіпаж, міський податок за прописку і т.д.

Участь Росії в першій світовій війні згубним чином на оподатковуваної базі держави. Царському урядові довелося йти на підвищення податків, введення нових акцизів, але це не поліпшило становище. Виросла емісія паперових грошей, що призвело до гіперінфляції. Після подій 1917 року основним доходом Радянської держави виступили емісія грошей, контрибуції і продрозверстка. Перші радянські податки мали одночасно як фіскальний, так і політичне значення і мали яскраво виражений класовий характер.

5. Податки в СРСР та їх роль у формуванні доходів державного бюджету (1940-1990 рр.).. 1941р. - Введено податок на холостяків, самотніх і бездітних громадян СРСР. 1942р. - Введено військовий податок. Його платили громадяни у віці від 18 років і вище (був скасований у 1946р.). 1965р. - Згідно з економ. реформі платежі з прибутку стали 4 видів. 1) відрахування від прибутку вносили до бюджету підприємства, не перекладені на умови господарського розрахунку; 2) плата за виробничі основні фонди і нормовані оборотні кошти (плата за фонди). Вносили підприємства, переведені на господарський розрахунок; 3) фіксовані (рентні) платежі вносили до бюджету підприємства, видобувні і переробні корисні копалини; 4) вільний залишок прибутку - утворювався після виплати з прибутку першочергових платежів, відсотків за банківський кредит і др.планових витрат. Податок з обороту став твердо фіксованим доходом централізованим держави.

4. Податкова реформа в СРСР у 1930-1932 рр..

У 1930-1932 рр.. в СРСР була проведена кардинальна податкова реформа, в результаті якої повністю скасовувалася система акцизів, а всі податкові платежі підприємств (близько 60) були перетворені в два основних платежу - податку з обороту і відрахування від прибутку. Були об'єднані деякі види податків з населення, а значна їх частина скасовано зовсім. Весь прибуток підприємства, за винятком нормативних відрахувань на формування фондів, вилучалася в дохід держави. Таким чином, дохід держави формувався не за рахунок податків, а за рахунок прямих вилучень валового національного продукту, виробленого на основі державної монополії.

24. Показат хар-е ефективно раб нал орг. 1. Кількісні показники: 1) сума надходжень податків і зборів у бюджетну систему на контрольованій території, в цілому і за видами податків, 2) сума, донарахована інспекцією в ході контрольованої роботи; 3) сума, стягнута до бюджету за результатами контрольної роботи; 4) сума недоїмки і заборгованості по податках і зборах, пені і штрафів; 5) кількість платників податків, що стоять на обліку. 2. Якісні показники: 1) темпи зростання надходжень до бюджету до рівня відповідного періоду минулого року; 2) ефективність контрольної роботи інспекції характеризується сумою донарахувань, що припадають на одну перевірку, 3) інтенсивність роботи податкової інспекції - це відношення кол-ва виїзних перевірок на одного співробітника інспекції ; 4) співвідношення суми платежів фактично надійшли до бюджету за результатами контрольної роботи та суми надходжень до бюджету за звітний період.

11. Податки, прийняті і діяли в 90-ті роки (до НК) всупереч закону «Про основи податкової системи», їх наслідки. Самостійна податкова система РФ почала створюватися в жовтні - грудні 1991 р. Законами України від 11 і 18 жовтня 1991 р. були встановлені земельний податок і податки, що зараховуються до дорожні фонди. 6-7 грудня 1991 р. були прийняті закони про ПДВ, про акцизи, про прибутковий податок з фіз.осіб. Також був прийнятий ряд законодавчих актів про ін податки, збори, мита. Всі нові податки вводилися в дію з 1 січня 1992 р. Формування податкової системи Росії як незалежної держави було завершено прийняттям Закону України від 27 грудня 1991 р. «Про основи податкової системи в Російській Федерації»

Закон про основи податкової системи вводився в дію з 1 січня 1992 р. (за винятком положень про порядок розподілу в бюджетну систему податків на додану вартість і прибуток підприємств і організацій) і визначав до 1 січня 1999 р. (до введення в дію частини першої Податкового кодексу РФ) загальні принципи побудови податкової системи в РФ, встановлював перелік податків, зборів, мита та інших обов'язкових платежів, визначав права, обов'язки і відповідальність платників податків і податкових органів. У ньому були сформульовані основні загальні положення про правила встановлення та введення в дію нових податків.

Закони, що призводять до зміни розмірів податкових платежів, не мали зворотної сили.

Податкову систему утворювала сукупність податків, зборів податків та інших платежів, що стягуються в установленому законом порядку. Під податком, збором, митом і іншим платежем розуміється обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або в позабюджетний фонд, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами.

Указом Президента РФ, в багатьох муніципальних утвореннях були встановлені численні і різноманітні місцеві податки. Поява цих місцевих податків було обумовлено бажанням місцевих Рад вирішити проблеми місцевих бюджетів. Проте, в силу об'єктивних причин, податки встановлювалися далеко не завжди обгрунтовано і грамотно і, м'яко кажучи, не особливо професійно.

Недоліки: множинність оподаткування, оборотність (оподаткування 1 і тих же н-гов). У 1999 р. прийнятий частина 1 НК.

32. Елементи ПДВ та їх хар-ка. ПДВ - косвен Фед нал зачисл в Фед бюдж-ет. ПДВ на вид пр-ва і звернений не ОТОСов за викл слід случ: 1. Якщо НП использ освобожд від зобов їй плат-ка; 2. Якщо НП реализ тов, раб, ум неопод ПДВ; 3. Якщо НП застосува спец нал режим. Елементи: 1. НП; 2. Об'єкт налогообл: реалізації на території РФ; передача на територію РФ для собств потреб, расх на яких не прийнятий до обч при обчислений нал на приб; вип стр-монт раб для собств поребл; ввезення тов на тамож территор; 3. Податків база з ПДВ формир у відповідності із НК і вкл у себе ст-ю оц об'єкта налогообл, а також усі суми зв'я з розр по опл тов, раб, ум. 4. Нал пер для всіх НП з 1.01.08 р = 1кв.; 5. Ставки нал (0% - по експ; 10% - 1) продов тов за викл підакцизних та делікатесні, издел Копча зі свинини, молочні вироби за викл тов з ісп соку, овочі, 2) отдельн тов для дітей; 3) мед тов вітч і зарубіжних пр-ва; 4) книжн прод за викл носящ рекламних та еротичний хар-р. 18% - все інше. 6. Ммент возникнов нал бази. При реалізац тов на експ нал база формир в проследн день мес; при вип стр-монт раб для собств потреб нал база формир в останніх числах кожного нал пер. Сч-ф видається не пізніше 5 дн після реалізац. Чи не сост рах-ф при: реалізац цін бум; по операц не явл про-ми налогообл; спец нал реж. 7. Пільги по нал: освоб від зобов пл ПДВ; операції не олаг ПДВ (мед ум, ум з перевезення пасажирів, ритуально ум. Подача декла і ущ нал не пізніше 20 числа.

33. Елем нал на прибуток та його хар-ка. Платниками нал на приб явл:

-Пр-я і орг, явл юр особами (у тому числі філії та ін аналогічно подразд пр-ий, имеющ отдельн бал і р / р),-банки і страх орг,-иностр юр особи,-орг, финансир з бюдж, по дох від предприн деят-ти. Про-му обкладений нал явл «вал пр-ь» підпр, скоректує у відповідності із порядком, предусмотр у задо.

При обчислений цього нал использ слід пок приб: «валова», «налогообл» і «чиста» приб (остающ в розпір підпр після сплати нал).

Валів (бал, заг) приб склади з прибутку від реалізації прод (раб, ум) і реалізац іншого имущ, також від внереалізац дох. Ставки нал: 24% - за звичайними видами деят (6,5% - ФБ; 17,5% - РБ); 9% - з див-м в ФБ; 15% - по дів від ін орг до ФБ; 10;% - по дох від ісп або здачі в ар ТЗ у cd з осущ міжнар перевезень в ФБ; 20% - по дох ін орг не зв'язок з деят-ю в РФ через пост представить-ва, в ФБ; 0% - проц по держ і муниц обязат емітують до 20 січня 1997 М-ди поч нал на пр: Касовий; м-д нарахувань. Подача декла і ущ нал по оконч року до 28 березня.

37. Елементи податку на видобуток корисних копалин та їх хар-ка. Елем: НП визнаний пользов надр; Об'єкт налогообл - корисні копалини; Нал база - ст-ть здобутий корисною копалиною формир в неск етапів: Кількість здобутий підлогу ископом може опред одним з 2х мет-ів: прямий або непрямий; Ст-ть доб підлогу позов може опред третього способами; Нал ставки; Сума податку; Нал період - календ міс. Нал декла поается в останньому день міс. Сущ перелік підлогу позов неопод нал, зокрема, общераспростр ископом і підземні води, не чіслящ на держ бал-се; витягти з собств відходів і т.д.

30. Повне і часткове звільнення від податкових зобов'язань. Нал канікули. Нал пільги - часткове або повне звільнення певного кола фізичних і юридичних осіб від сплати нал. Зазвичай податкові пільги уст-ся для чинячи орг, інвалідів, пенс-в, дитячих та освітні установ, підпр, осущ-х деят-ть в інтересах держ-ва, припускає-ий і підпр-їй малого бізнесу, підпр, які опинилися у важкому фінансовому положенні через незалежні від них причин. Нал канікули - встановлений законом термін, протягом якого певна група підприємств, фірм, організацій звільняється від сплати того або іншого податку.

30. Ставки налогообл отдельн видів дох фіз осіб в РФ. У соотв із НК РФ з ПДФО вуст слід нал ст: 35, 30, 13, 9%.

Нал ст вуст у розмірі 35% в отнош слід дох нал-ка: Ст-ти будь-яких виграшів та призів, получ у проведених конкурсах, іграх та інших меропр з метою рекл тов, раб і ум в сумі, понад 2000 руб. (4000 руб. З 1 січня 2006 р.);

страх випла по дог добровольн страх в частині перевищу розмірів виплив, освобожд від налогообл;

відс дох по внесках в банках в частині перевищуючи суми, рассчит вих з дійств ст реф-я ЦБ РФ, в теч пер, за які нараховано відс, по руб вкладами (за ви терміново пенс внесків, внесених на строк не менше шести місяців) і 9% річних за вкладами в ін валюті; суми ек на проц при получ нал-ми позикових ср-в у частині перевищу следующ разм:

перевищуючи суму відс за користуються позиковими ср-ми, висловлю-і в руб, исчисл виходячи з 3 / 4 дійств ст реф-я, уст-ї Банком Зростав на дату получ таких ср-в, над сумою відс, исчисл вих з услов дог ;

перевищуючи суму відс за корис позиковими ср-ми, висловлю-і в ін валюті, исчисл вих з 9% річних, над сумою відс, исчисл вих з услов дог.

Нал ст вуст у розмірі 30% в отнош всіх дох, получ фіз особами, не явл нал резидентами РФ.

Нал ст вуст у розмірі 9% в отнош дох:

від пайової участ у деят-ти орг-й, получ у вигляді див-в; у вигляді проц по облігацій з іпотечним покритий, емітує до 1 січня 2007 року, а також по дох заснує довірливо упр ипотечно покритий, получ на основ приобрет ипотечно сертиф участ, виданих управляюще ипотечно покритий до 1 січня 2007 До всіх інших видів дох, явл про-м нал-я ПДФО, застосува нал ст в розмірі 13%.

23.Віди відповідальності за податкові правопорушення та основні норми з НК РФ. Нал-е правонар - винне досконале протиправне (в наруш зак-ва про нал. І збори) діяння (дія або бездіяльність) Платники, нал-го агента чи інших осіб, за кіт. НК РФ установл отв-ть (ст. 106 НК РФ). У зав-ти від степ общ-ой небезпеки і хар-ра протиправних д-вий (бездіяльності) за наруш зак-ва уст-ни нал-а, адмін та ку види отв-ти. У зав-ти від хар-ра нал правонар НК РФ устанавл штрафи в ден вир або в% від суми нал, подлеж сплаті. Особа не може бути привлеч до отв-ти за здійснений правонар при: отсутств події податок. Правонар; відсутня реалізація вини особи з його збрешеш; соверш діяння фіз особою, яка не досягла 16 років; закінчитися термін давності привлеч до отв-ти. Обстоят-ва, исключ провину осіб: 1) соверш діяння внаслідок стихії лиха або інших чрезвич події 2) соверш правонар фіз. Особою, находівш в момент його соверш в сост, при кіт. особа не могла усвідомлювати своїх д-віях або рук ними внаслідок болезн сост. 3) інші обстоят-ва.

Суб'єкти правопорушення - фіз. Особи та орг-ції. Адм. Правопорушення: порушення терміну постановки на облік в податок. Органі; порушення терміну подання відомостей про відкриття і про закриття рахунку в банку; порушення термінів подання податкової декларації. Кримінальні злочини-1) ухилення від сплати податків і зборів з фіз особи (у великому розмірі - штраф або в розмірі зар.плата або іншого доходу засудженого за період від 1 до 2 років, або арешт від 4 до 6 місяців, або позбавлення волі до 1 року б) в особливо великому розмірі - штраф або зарплата за термін від 18 місяців до 3 років або позбавлення волі до 3 років); теж саме з орг-цій; несіполненіе обов'язків податкового агента; приховування ден. ср-ва або имущ-ва орг-ції або ІП, за рахунок яких має здійснюватися стягнення податків, зборів (штраф 100 тис руб до 300 тис руб, або у вигляді зарплати за період від 18 міс. До 3 років; позбавлення волі на строк до 5 років.

15.Камеральная податкова перевірка: сутність, зміст. Камеральна перевірка - форма податкового контроля.Проізводітся за місцем знаходження податкового органу. Є засобом контролю правильності та достовірності відомостей, зазначених у податковій деклараціі.Виполняет функції: - Контроль за правильністю складання декларацій

- Попередній відбір платників податків для проведення виїзних перевірок.

Проводиться без спеціального дозволу протягом трьох місяців з дня подання податкової декларації. Про початок перевірки платник податків не інформується. У разі виявлення порушень складається акт.

25.Налоговие пільги резидентам особливих економічних зон.Особая економічна зона - обумовлена ​​Урядом РФ частина території РФ, на якій діє особливий режим здійснення підприємницької діяльності. Типи: промислово-виробничі - створюються на ділянках території, площа яких складає не більше двадцяти квадратних кілометрів. техніко-впроваджувальні особливі економічні зони - створюються не більше ніж на двох ділянках території, загальна площа яких становить не більше двох квадратних кілометрів. «Згідно з проектом, для резидентів особливої ​​економічної зони (ОЕЗ) передбачено зниження ставки ЄСП до 14%, звільнення від сплати податку на майно організацій, земельного та транспортного податків. Від сплати останнього податку резиденти звільняються на 5 років. Також для резидентів ОЕЗ ​​даним законопроектом планується зниження ставки податку на прибуток.

39.Налог на майно орг-цій та їх хар-ка.

З 01.01.92г-регіональний податок. Вводиться на соотв территор законодат (представить) органами влади суб'єктів РФ. Вони ж устанавл конкр ставки цього податку, доповнить, понад предусмотр НК РФ, пільги для отд категорій платників. Устанавл порядок і терміни сплати цього податку, форму звітності по ньому. Платники-ки практично все ріс орг-ції, вкл фінансуються з бюджетів усіх рівнів та іноз орг, осущ деят в РФ через постійні предст-ва або имеющ у власності нерухомість имущ на території РФ. Об'єкт налогообл. Для ріс орг-цій - що обліковуються на балансі в кач-ве об'єктів осн ср-в движ і нерухомість имущ-во, вкл имущ-во переданий під часів володіння, користування, внесене в совместн деят-ть. Для ин орг, осущ деят через пр-ва, - об'єкт движ і нерухомість имущ-во, относ до об'єктів осн ср-в. Зак-му установл і ряд об'єктів движ і нерухомість имущ-ва, кіт не явл об'єктами налогообл: зем ділянки й інші об'єкти пріродопольз, в тому числі водні об'єкти та ін прир ресурси. Податкова база опред як середньорічна стоїмо-ть имущ, явл об'єктом налогообл. (Имущ-во вчить-ся за залишковою ст-ти). Нал період-кал рік. Отчетн період першого квартал, півріччя та 9 міс кал року. На ставка не може перевищувати 2,2% до нал базі. Сума налогаісчісл за підсумками нал періоду як твір соотв нал ставки і нал бази, опред за готівку період. За підсумками кожного звітного періоду нал-к зобов'язаний обчислити і внести до бюджету суму авансового платежу з податку у розмірі ¼ произв соотв нал ставки і середньої вартості майна, опред за звітний період. Оскільки податок на имущ явл регіон, федер закон-во встановило вузький перелік орг имущ кіт не повинно обл податком: орг кримінально-виконає системи, орг інвалідів (серед членів кіт інвалідів не менше 80%), орг уставн кап-л кіт повністю складається з внесків орг інвалідів, і якщо середньооблікова кількість інвалідів не менше 50%, а їх частка у фонді опл праці - не менше 25%, організації в частині об'єктів є пам'ятники історії і культури федер значення, ж / д шляху, космич об'єкти.

42.Земельний податок. Платники-ки: орг-ції і фіз особи, облад земельними ділянками на праві власності, праві постійного чи безстрокового користування або на праві довічного успадкованого володіння. Об'єкт: зем ділянки, розташована в межах муницип образ. Нал база: опред-ся як встановлена ​​ріс зак-му кадастрова вартість земельних ділянок, призн об'єкт налогообл (станом на початок року, явл нал періодом) Нал період-календарний рік. Нал ставки устанавл-ся нормативними правовими актами представницьких органів муніципальних утворень, а також законами міст Москви і СПб. При цьому вони не можуть перевищувати встановлених НК меж. Місцеві влади можуть встановлювати податкові пільги, а також підстави і порядок їх застосування. НК установ порядок обчислення податку в авансових платежах. Платники орг-ції і інд підпр зобов'язані опр нал базу самост на підставі відомостей держ зем кадастру про кожній земельній ділянці. Фіз особи нал база опред податковими органами на підставі відомостей, получ від соотв органів. (Кіт ведуть держ зем кадастр, органи осущ реєстрацію прав на нерухомість имущ-во і операцій з ним, органи муницип образ).

43. УСН і умови переходу до неї організацій. Перехід та повернення добровільний. При переході орг замість податку на прибуток і ЕСН платять єдиний податок. Інд перед замість: ПДФО - в частині доходів, получ від предприним деят-ти; податок на майно - в частині имущ, использ в предприним деят-ти; ЄСП - в частині доходів, получ від предприним деят, а також в частині виплат та ін винагород, нарахованих ними на користь фіз ліц.Прі цьому і орг і інд пр не сплачують ПДВ, за викл сум цього податку, подлеж сплаті при ввезенні тов на рос там тер-рію. Платники податків все орг і индив пр-ли, кіт перейшли і застосовують УСН. НК встановлені умови переходу: якщо за підсумками 9 міс того року, в кіт вона подала заяву про перехід на ССО, дохід від реалізації без урахування ПДВ не перевищив 15 млн руб. Ця сума повинна індексуватися на коефіцієнт-дефлятор, устанавл щорічно. 1,34 на 2008. Числ-ть робіт-в не повинна перевищу 100 чол. Не можуть переходити: орг мають філії або представництва, банки, страховики, негос пенсіон фонди, ломбарди, ін орг, орг ост стоїмо осн ср-в і немат акт понад 100 млн руб та ін Порядок переходу: повинні подати в нал орган за місцем свого знаходження або місцем жит-ва соотв заяву в період з 01.10 по 30.11, предше році переходу, указ дохід за 9 міс, про ср числ раб-ів і ост ст-ть осн ср-в і немат акт на 01.10. Якщо умови наруш, то автоматич переходить на загальний режим. Об'єкти: дохід і дохід зменшений на величину витрати. (Не може змінювати 3 роки) Нал база: Якщо об'єкт доходи то нал база - ден висловлю доходів. Якщо доходи уменьш на витрати, то їх ден виражений. Для платників застосува доходи уменьш на расх установл сума мінім податку-1% суми отриманих ними доходів. Він сплачується якщо сума исчисл в загальному порядку податку менше суми обчисленого мінімального податку. Платники може у слід нал періоди вкл суму різниці між сумою ущ хв податку і сумою податку, исчисл в загальному порядку у витрати при исчисл нал бази, збільшити суму збитків, кіт м.б. перенесені на буд періоди. Нал період кал рік. Розмір застосува нал ставок залежить від об'єкта налогообл, якщо дохід то 6%, якщо доходи уменьш на расх то 15%. Нал декларації не пізніше 31.03 Інд перед-чи можуть перейти на УСН на основі патенту: не повинні залучати працівників і працювати тільки в тих видах підпр деят кіт вказана в НК. (Пошиття одягу, ремонт взуття, меблів идр)

47.Корректірующіе коефіцієнти та їх застосування при розрахунку єдиного податку на поставлений дохід. Коригувальні коефіцієнти - це коефіцієнти, які показують ступінь впливу того чи іншого умови на результат підприємницької діяльності, що обкладається єдиним податком, а саме: К1 - встановлюється на календарний рік коефіцієнт-дефлятор, що враховує зміну споживчих цін на товари в РФ в попередньому періоді. Коефіцієнт-дефлятор визначається і підлягає офіційному опублікуванню у порядку, встановленому урядом РФ. К2 - коригуючий коефіцієнт базової прибутковості, що враховує сукупність особливостей ведення підприємницької діяльності (сезонність, режим роботи). Базова прибутковість множиться на коефіцієнти К1 і К2. Коригувальний коефіцієнт К2 визначається як добуток встановлених нормативними правовими актами представницьких органів муніципальних районів, міських округів і т.п. враховують вплив на результат підприємницької діяльності.

49.Налогі і збори та їх роль у формир податкових доходів бюдж системи РФ. Податки я вл осн джерелом доходів бюджетів усіх рівнів. Всього 14 податків: 9федерал-вводяться в зобов порядку і повинні стягуватися на всій тер РФ (ПДВ, акцизи, податок на прибуток орг, ПДФО, ЄСП, податок на видобуток позов, водний, збори за право корис об'єктами живий світу, держ мито) 3 регіон-обеспеч регіон бюджети собст джерелами финансир своїх витрат (податок на имущ орг, транспортний, податок на гральний бізнес), 2 місцевих-обязат платежі юр і фіз осіб, поступ до місцевих бюдж, явл методом мобілізації фін ресурсів місцевих органів управління і поступ у місц бюдж і спец фонди (земельний, податок на майно фіз осіб), спец податок режими. Опції сист налогообл разом з Платники утворюють податковий потенціал економіки. Осн риси податкових доходів бюдж сист: 1.НД базуються на правовій основі. (Вводяться і скасовуються тільки орг влади); 2.Четкое поділ податків за рівнями держ структури.; 3. Нал зак-во предусм поділ нал поступ у бюдж різних рівнів на закріплені і регулюючі; 4. Нал сист побудована за єдиними принципами стягування податків; 5. єдиний підхід до проблем формир дох бази нижчестоящих бюджетів на всій територі РФ. 90% поступл в бюдж систему РФ. Що забезпечує виконання гос-ом своїх функцій. Прояв фіскальної ф-ції податків (наповнення скарбниці) про роль податкових надходжень можна судити за показниками: 1 питома вага податків у вартості ВВП: У Росії 36,6% .2. За частки податкових надходжень у доходах гос-ва: У Росії велику частину займають непрямі податки (у країнах з розвиненою економікою - прямі); 3. за величиною вилучення виручки з підприємств і доходів громадян: У росії осн податкова тягар на пред-ия, в країнах з разв ек-ї на фіз. Особи, для стимулювання економ зростання перед-ий.

3. Податки в РРФСР у 20-ті роки ХХ століття.

З жовтня 1918р. був введений натуральний податок. Ставки його обчислювалися в пудах зерна. У січні 1919р. він був замінений продрозкладкою, тобто обов'язкової здачею селянами сільгосппродукції державі. Введення продрозкладки було засновано на класовому принципі. У 21р. замість продрозверстки вводиться продовольчий податок. Він стягувався у меншому розмірі, ніж продрозкладка, у вигляді певної частки виробленої в господарстві продукції з урахуванням врожайності, кол-ва членів сім'ї і кол-ва голів худоби. У 23г. він був замінений єдиним сільськогосподарським податком, який до 24г. мав натуральну форму. У міській місцевості в 21р. був введений промисловий податок. Їм обкладали торговельні та промисло. підприємства приносять дохід. У 22р. вводиться прибутково-майновий податок. Він стягується з доходів фіз.осіб, приватних АТ, а також з нерухомого майна. У 24г. він був перетворений в прибутковий податок. У 25г. був введений податок на надприбуток. Його мета - не тільки перешкодити ПП перевищувати ціни, але і в витіснити приватника з економіки країни. Після Жовтневої революції були скасовані мита. У 20 роки був ряд зборів пошлинного характеру: судові та нотаріальні збори, плата за реєстрацію шлюбу, за видачу паспортів, мито зі спадщини. У берез. 22р. в СРСР були введені ввізні мита. Вони в основному застосовувалися при ввезенні творів мистецтва, антикваріату.

13. Податкова реформа її вплив на податкове навантаження організації.

Цілі НР - зниження податкового тягаря ек-ки та його структурної перебудови, оптимізація кількісного та якісного складу податків.

У 2001р. Путін у зв'язку з проведення кардинальної НР виділив стратегічний пріоритет-раціональне, справедливе оподаткування природних ресурсів, нерухомості, зниження оподаткування нерентних доходів. У теч. подальших років були скасовані різні податки і збори - податок на користувачі авт.дорог, на сприяння з-е житлового фонду. Знижено ставки з податку на прибуток з 35 до 24, ПДФО замість шкали від 12-35 ставка 13% ПДВ з 20 до 18%. Змінено осн.елементи регіонального податку 2004р. реформи стали приносити результати - виросла збирання податків, знизилися масштаби ухилення від сплати, зменшилася податковий тягар економіки

18: Види податкових ставок та їх застосування в оподаткуванні. Ст. 53 НК: Податкова ставка - величина податкових нарахувань на одиницю виміру податкової бази. (Податок база - вартісна, фізична або інша хар-ка об'єкта оподаткування). Податкові ставки за ФЕД. Податків встановлюються НК, податкові ставки по регіональних і місцевих податках встановлюються законами суб'єктів РФ, нормативно-правовими актами представницьких органів муницип. Утворень. Податкові ставки бувають процентні і тверді. Процентні - встановлюються безпосередньо до податкової бази та можуть бути: А) пропорційні (діють в однаковому% до податок. Базі - ставка податку на прибуток: основна - 24%, регіональні влади можуть її знижувати до 13,5%, і на додану стоїмо- ть - 0%, 10%, 18%, 10/110% і 18/118%), б) прогресивні - збільшуються у міру збільшення податок. бази. Прогресія ставок м.б. простий (налог. Ставка збільшується у міру зростання податок. Бази) і складною (відбувається розподіл податок. Бази на частини і кожна наступна частина оподатковується підвищеною ставкою). Зараз прогресивні податок. Ставки не застосовуються. В) регресивні ставки податків зменшуються зі збільшенням податкової бази (ЄСП).

35. Оподаткування доходів фізичних осіб в РФ. Податкові резиденти і нерезиденти.

ПДФО явл. федеральним прямим податком. Він побудований на резидентський принципі і сплачується на території всієї країни за єдиною ставкою.

Платниками податків визнаються фіз.особи, є податковими резидентами РФ, а також фізичні особи, які отримують прибутки від джерел, розташованих в РФ, які не є податковими резидентами РФ. Резидент - фізична особа, фактично перебуває на території РФ не менше 183 днів протягом наступних підряд місяців. Нерезиденти несуть обмежену податкову обов'язок.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Шпаргалка
144.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Податки та оподаткування 5
Податки і оподаткування 2
Податки та оподаткування 7
Податки та оподаткування 9
Податки та оподаткування 3
Податки та оподаткування
Податки та оподаткування 8
Податки та оподаткування 4
Податки та оподаткування в Росії
© Усі права захищені
написати до нас