План Рахунків бухгалтерського обліку основа системи організації обліку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення 2
1 Сутність і призначення Плану Рахунків 3
2 Діючий план рахунків, його характеристика та значення 6
2.1 Розділ I «Необоротні активи» 6
2.2 Розділ II «Виробничі запаси» 8
2.3 Розділ III «Витрати на виробництво» 9
2.4 Розділ IV «Готова продукція і товари» 12
2.5 Розділ V «Грошові кошти» 13
2.6 Розділ VI «Розрахунки» 14
2.7 Розділ VII «Капітал» 17
2.8 Розділ VIII «Фінансові результати» 18
2.9 Позабалансові рахунки 20
3 Напрями вдосконалення Плану рахунків 23
4 Практичне завдання 27
Висновок 46
Список використаних джерел 47

Введення

Тема «План рахунків» широко представлена ​​в літературі. Вона є невід'ємною частиною будь-якого підручника чи посібника як для людей, які починають вивчати бухгалтерський облік, так і для тих, хто вже знайомий з основами і бажає поглибити свої пізнання в даному питанні.
На будь-якому підприємстві, навіть на невеликому, існує велике різноманіття господарських засобів, що беруть участь в господарських процесах, і джерел, які утворюють господарські кошти. З'явилася необхідність систематизувати засоби праці та їх джерела з їх економічним змістом. Для обліку кожного виду коштів, їх джерел та господарських процесів відкрили окремий рахунок, де провадяться записи про господарські операції. Для зручності користування рахунку ці помістили в одну таблицю, яку назвали «План рахунків бухгалтерського обліку»
Універсальним інструментом, що дозволяє сучасному бухгалтеру з мінімальними витратами часу і коштів освоїти все різноманіття господарських операцій, є їх кодування у вигляді систем проводок на основі Плану рахунків.
Використання для відображення однорідних господарських операцій, господарських коштів та грошових зобов'язань, відповідних бухгалтерських рахунків, дає можливість оперативно обробляти інформацію про фінансовий та майновий стан підприємства і проводити економічний аналіз його діяльності.
Виходячи з цього, можна сформулювати основні завдання даної роботи:
- Розкрити сутність і призначення Плану рахунків;
- Описати діючий План рахунків;
- Описати напрями вдосконалення Плану рахунків.

1 Сутність і призначення Плану Рахунків

Планом рахунків бухгалтерського обліку називається перелік регістрів обліку, який дозволяє всім підприємствам вести окремий облік майна, джерел коштів підприємства і здійснюваних операцій за єдиною методологією прийнятої в Росії.
Основна мета розробки планів рахунків - досягнення порівнянності у відображенні різних господарських процесів. В іншому випадку буде відсутня база для тотожного відображення однорідних господарських операцій і можливість контролю формування основних показників організацій.
Основою при розробці плану рахунків є необхідний для контролю вибір основних рахунків синтетичного обліку. З цією метою розробляється економічно обгрунтований перелік синтетичних рахунків, необхідних для обліку господарської діяльності. Існують різні моделі побудови планів рахунків. З них, перш за все, виділяють матричну і лінійну моделі.
Матрична модель є групою рахунків, побудовану у вигляді матриці, в якій виділяються групи і класи рахунків. Всередині груп і класів, у свою чергу, виділяються підкласи; підгрупи і самі рахунки.
Лінійна модель є групою рахунків шляхом простого перерахування в певному порядку. При цьому обраний укладачами логічний порядок перерахування рахунків задає їх ієрархію.
У Російській Федерації досить послідовно використовують лінійно-ієрархічну модель плану рахунків, яка зі змінами та доповненнями застосовується з 1940 р . У різні часові періоди дії такої моделі плану рахунків в основу його ієрархії лягали або структура статей бухгалтерського балансу, або кругообіг майна організації, або інші логічні підстави.
У зв'язку з Програмою реформування бухгалтерського обліку у відповідність з міжнародними стандартами фінансової звітності з 1 січня 2001 р . набув чинності План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів Російської Федерації № 94н від 31 жовтня 2000 р .
В основу ієрархії цього Плану рахунків покладено кругообіг майна за ступенем його ліквідності (можливості трансформації майна в грошові кошти) та вилучення інвестицій. При цьому кошти організації та інвестиції представлені в порядку від найменш до більш ліквідним або вилучаються.
У цьому Плані рахунків приведені всі синтетичні рахунки. Кожному рахунку привласнений свій номер або шифр. При цьому балансові рахунки мають номери від 01 до 99, а позабалансові - від 001 до 011. З 99 позицій, передбачених Планом рахунків, задіяно 60. Решта 39 позицій представляють собою резерв. Створення резервних позицій у Плані рахунків базується на необхідності здійснення оперативного внесення поточних змін і доповнень до номенклатури синтетичних рахунків при зміні методології бухгалтерського обліку, покликаної адекватно оцінювати розвиток економіки.
Яскравим прикладом цього може служити зміна методологічного підходу до нарахування та відображення в обліку податку на прибуток. Перехід з методу юридичних зобов'язань нарахування податку на прибуток (коли в обліку відображається сума фактично нарахованого в податковому обліку суми податку на прибуток) до методу економічних зобов'язань, пов'язаних з виникненням відкладеного податку на прибуток, привів до необхідності введення в облікову практику рахунків «Відкладені податкові активи »і« Відкладені податкові зобов'язання ".
Цей перехід був оформлений відповідним наказом Міністерства фінансів Російської Федерації. У зв'язку з цим в даний час використовується План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 31 жовтня 2000 р . № 94н (у редакції наказу Міністерства фінансів Російської Федерації від 7 травня 2003 р . № 38н). Таким чином, з 99 позицій, передбачених Планом рахунків, в даний час задіяно 62, а решта 37 позицій представляють собою резерв.
Рахунки, що відображають економічно однорідні види майна, зобов'язань, фондів, резервів, процесів діяльності та їх результатів, згруповані в розділи, кожен з яких має свій номер.
Для досягнення однаковості у веденні бухгалтерського обліку на додаток до Плану рахунків Міністерством фінансів розроблено Інструкцію, в якій наводяться характеристика кожного рахунку і базова схема відображення показників на ньому. Після характеристики кожного синтетичного рахунку в Інструкції дається типова схема кореспонденції цього рахунку з іншими синтетичними рахунками, а також даються вказівки щодо організації аналітичного обліку.
На основі зазначеного Плану рахунків та Інструкції по його застосуванню організація стверджує робочий план рахунків, що містить повний перелік синтетичних рахунків, необхідних для ведення бухгалтерського обліку в даній організації. Субрахунки, передбачені Планом рахунків бухгалтерського обліку, використовуються організацією, виходячи з вимог її управління, включаючи потреби аналізу, контролю і звітності. Організація може уточнювати зміст наведених у Плані рахунків субрахунків, виключати і об'єднувати їх, а також вводити додаткові субрахунки. До кожному синтетичному рахунку може бути відкрито до 10 субрахунків.
Таким чином, План рахунків є класифікатор номенклатури рахунків бухгалтерського обліку, на основі якого будується вся система кодування даних бухгалтерського обліку та встановлення кореспонденції рахунків з відображення даних про факти фінансово-господарської діяльності.

2 Діючий план рахунків, його характеристика та значення

Діючий план рахунків розділений на 8 розділів системного обліку, дев'ятий розділ - позабалансові рахунки. Кожен розділ має вільні кодові номери, що дозволяють при необхідності доповнювати план новими рахунками без зміни загальної нумерації рахунків. Рахунки системного обліку кодуються двома знаками від 01 до 99, а позабалансові рахунки трьома знаками від 001 до 011. Кількість рахунків, включених до плану, визначається потребами складання звітності. Виходячи з обсягу інформації, що відображається у рахунках, в єдиний план включені тільки синтетичні рахунки та субрахунки. Кількість вживаних на практиці рахунків аналітичного обліку планом не регламентується і залежить від потреби фінансово-господарської діяльності кожного конкретного підприємства.

2.1 Розділ I «Необоротні активи»

Рахунки цього розділу призначені для узагальнення інформації про наявність та рух активів організації, які відповідно до правил бухгалтерського обліку належать до основних засобів, нематеріальних активів та інших позаоборотних активів, а також операцій, пов'язаних з їх будівництвом, придбанням та вибуттям.
Рахунок 01 «Основні засоби» - активний. Він призначений для узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів організації, що знаходяться в експлуатації, запасі, на консервації, в оренді, довірчому управлінні. Основні засоби приймаються до бухгалтерського обліку по рахунку 01 «Основні засоби" за первісною вартістю. Об'єкт основних засобів, що знаходиться у власності двох або кількох організацій, відбивається кожним підприємством на рахунку 01 «Основні засоби» у відповідній частці.
Рахунок 02 «Амортизація основних засобів» - пасивний. Він призначений для узагальнення інформації про амортизацію, накопиченої за час експлуатації об'єктів основних засобів.
Рахунок 03 «Прибуткові вкладення в матеріальні цінності» - активний. Він призначений для узагальнення інформації про наявність та рух вкладень організації в частину майна, будівлі, приміщення, обладнання та інші цінності, що мають матеріально-речову форму (далі - матеріальні цінності), що надаються організацією за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння та користування) з метою отримання доходу.
Рахунок 04 «Нематеріальні активи» - активний. Він призначений для узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів організації, а також про витрати організації на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи. Нематеріальні активи приймаються до бухгалтерського обліку на рахунку 04 «Нематеріальні активи» за первісною вартістю.
Рахунок 05 «Амортизація нематеріальних активів» - пасивний. Він призначений для узагальнення інформації про амортизацію, накопиченої за час використання об'єктів нематеріальних активів організації (за винятком об'єктів, по яких амортизаційні відрахування списуються безпосередньо в кредит).
Рахунок 07 «Устаткування до установки» - активний. Він призначений для узагальнення інформації про наявність та рух технологічного, енергетичного і виробничого устаткування (включаючи обладнання для майстерень, дослідних установок і лабораторій), потребує монтажу й призначеного для установки в споруджуваних (реконструюється) об'єктах. Цей рахунок використовується організаціями-забудовниками.
Рахунок 08 «Вкладення у необоротні активи» - активний. Він призначений для узагальнення інформації про витрати організації в об'єкти, які згодом будуть прийняті до бухгалтерського обліку як основних засобів, земельних ділянок та об'єктів природокористування, нематеріальних активів, а також про витрати організації з формування основного стада продуктивної і робочої худоби (крім птиці, хутрових звірів, кролів, сімей бджіл, службових собак, піддослідних тварин, які враховуються у складі коштів в обороті).
Рахунок 09 «Відстрочені податкові активи» - активний. Він призначений для узагальнення інформації про наявність та рух відкладених податкових активів. Відкладені податкові активи приймаються до бухгалтерського обліку в розмірі величини, яка визначається як добуток віднімаються різниць, що виникли у звітному періоді, на ставку податку на прибуток, що діє на звітну дату.

2.2 Розділ II «Виробничі запаси»

Рахунки цього розділу призначені для узагальнення інформації про наявність та рух предметів праці, призначених для обробки, переробки або використання у виробництві, або для господарських потреб, засобів праці, які відповідно до встановленого порядку включаються до складу коштів в обороті, а також операцій, пов'язаних з їх заготовлением (придбанням).
Рахунок 10 «Матеріали» - активний. Він призначений для узагальнення інформації про наявність та рух сировини, матеріалів, палива, запасних частин, інвентарю та господарського приладдя, тари і т.п. цінностей організації (в тому числі що знаходяться в дорозі та переробці). Матеріали враховуються на рахунку 10 «Матеріали» за фактичною собівартістю їх придбання (заготівлі) або обліковими цінами.
Рахунок 11 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» - активний. Він призначений для узагальнення інформації про наявність та рух молодняку ​​тварин; дорослих тварин, що знаходяться на відгодівлі та в нагулі; птиці; звірів; кроликів; сімей бджіл; дорослої худоби, вибракувана з основного стада для продажу (без постановки на відгодівлю); худоби, прийнятого від населення для продажу.
Рахунок 14 «Резерви під зниження вартості матеріальних цінностей» - пасивний. Він призначений для узагальнення інформації про резерви під відхилення вартості сировини, матеріалів, палива і т.п. цінностей, визначеної на рахунках бухгалтерського обліку, від ринкової вартості (резерви під зниження вартості матеріальних цінностей). Цей рахунок застосовується також для узагальнення інформації про резерви під зниження вартості інших засобів в обороті: незавершеного виробництва, готової продукції, товарів і т.п.
Рахунок 15 «Заготівля та придбання матеріальних цінностей» - активний. Він призначений для узагальнення інформації про заготовлянні і придбанні матеріально-виробничих запасів, які відносяться до засобів в обороті.
Рахунок 16 «Відхилення вартості матеріальних цінностей» - пасивний. Він призначений для узагальнення інформації про різницях у вартості придбаних матеріально-виробничих запасів, обчисленої у фактичній собівартості придбання (заготівлі) та облікових цінах, а також про дані, що характеризують сумові різниці.
Рахунок 19 «Податок на додану вартість по придбаним цінностям» - активний. Він призначений для узагальнення інформації про сплачені (належних до сплати) організацією суми податку на додану вартість по придбаним цінностям, а також робіт і послуг.

2.3 Розділ III «Витрати на виробництво»

Рахунки цього розділу призначені для узагальнення інформації про витрати по звичайних видах діяльності організації (крім витрат на продаж). Одні рахунки використовуються для групування витрат за статтями, місцями виникнення та іншими ознаками, а також обчислення собівартості продукції (робіт, послуг), інші ж рахунки застосовуються для групування витрат за елементами витрат. Взаємозв'язок обліку витрат за статтями і елементами здійснюється за допомогою спеціально відкритих відображають рахунків.

Рахунок 20 «Основне виробництво» - активний. Він призначений для узагальнення інформації про витрати виробництва, продукція (роботи, послуги) якого стала метою створення даної організації. Зокрема, цей рахунок використовується для обліку витрат: по випуску промислової та сільськогосподарської продукції; з виконання будівельно-монтажних, геологорозвідувальних та проектно-вишукувальних робіт; з надання послуг організацій транспорту і зв'язку; з виконання науково-дослідних і конструкторських робіт; за змістом і ремонту автомобільних доріг і т.п.
Рахунок 21 «Напівфабрикати власного виробництва» - активний. Він призначений для узагальнення інформації про наявність та рух напівфабрикатів власного виробництва в організаціях, що ведуть відокремлений їх облік. Зокрема, на цьому рахунку можуть бути відображені наступні виготовлені організацією (при повному циклі виробництва) напівфабрикати: чавун передільний у чорній металургії; сира гума і клей в гумовій промисловості; сірчана кислота на азотно-тукових комбінатах хімічної промисловості; пряжа і суворі в текстильній промисловості і т.д. В організаціях, не ведуть окремий облік напівфабрикатів власного виробництва, зазначені цінності відображаються у складі незавершеного виробництва, тобто на рахунку 20 «Основне виробництво».
Рахунок 23 «Допоміжні виробництва» - активний. Він призначений для узагальнення інформації про витрати виробництв, які є допоміжними (підсобними) для основного виробництва організації. Зокрема, цей рахунок використовується для обліку витрат виробництв, які забезпечують: обслуговування різними видами енергії; транспортне обслуговування, ремонт основних засобів; зведення (тимчасових) нетитульних споруд; видобуток каменю, гравію, піску та інших нерудних матеріалів; лісопиляння; засолювання, сушіння та консервування сільськогосподарських продуктів і т.д.
Рахунок 25 «Загальновиробничі витрати» - активний. Він призначений для узагальнення інформації про витрати з обслуговування основних і допоміжних виробництв організації. Зокрема, на цьому рахунку можуть бути відображені наступні витрати: по утриманню та експлуатації машин та обладнання; амортизаційні відрахування і витрати на ремонт основних засобів і іншого майна, використовуваного у виробництві; витрати на опалення, освітлення й утримання приміщень; орендна плата за приміщення, машини, обладнання, що використовуються у виробництві; оплата праці працівників, зайнятих обслуговуванням виробництва; інші аналогічні за призначенням витрати.
Рахунок 26 «Загальногосподарські витрати» - активний. Він призначений для узагальнення інформації про витрати для потреб управління, не пов'язаних безпосередньо з виробничим процесом. Зокрема, на цьому рахунку можуть бути відображені такі витрати: адміністративно-управлінські витрати; зміст загальногосподарського персоналу, не пов'язаного з виробничим процесом; орендна плата за приміщення загальногосподарського призначення; витрати з оплати інформаційних, аудиторських, консультаційних послуг.
Рахунок 28 «Брак у виробництві» - активний. Він призначений для узагальнення інформації про втрати від браку у виробництві.
Рахунок 29 «Обслуговуючі виробництва та господарства» - активний. Він призначений для узагальнення інформації про витрати, пов'язаних з випуском продукції, виконанням робіт і наданням послуг обслуговуючими виробництвами і господарствами організації. На даному рахунку можуть бути відображені витрати складаються на балансі організації обслуговуючих виробництв і господарств, діяльність яких не пов'язана з виробництвом продукції, виконанням робіт і наданням послуг, що з'явилися метою створення даної організації.

2.4 Розділ IV «Готова продукція і товари»

Рахунки цього розділу призначені для узагальнення інформації про наявність та рух готової продукції (продуктів виробництва) і товарів.
Рахунок 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)» - активний. Він призначений для узагальнення інформації про випущеної продукції, зданих замовникам роботах і наданих послуг за звітний період, а також виявлення відхилень фактичної виробничої собівартості цієї продукції, робіт, послуг від нормативної (планової) собівартості. Цей рахунок використовується організацією при необхідності.
Рахунок 41 «Товари» - активний. Він призначений для узагальнення інформації про наявність та рух товарно-матеріальних цінностей, придбаних в якості товарів для продажу. Цей рахунок використовується в основному організаціями, які здійснюють торговельну діяльність, а також організаціями, що надають послуги громадського харчування.
Рахунок 42 «Торговельна націнка» - пасивний. Він призначений для узагальнення інформації про торгові націнки (знижки, накидках) на товари в організаціях, що здійснюють роздрібну торгівлю, якщо їх облік ведеться за продажними цінами.
Рахунок 43 «Готова продукція» - активний. Він призначений для узагальнення інформації про наявність та рух готової продукції. Цей рахунок використовується організаціями, що здійснюють промислову, сільськогосподарську та іншу виробничу діяльність.
Рахунок 44 «Витрати на продаж» - активний. Він призначений для узагальнення інформації про витрати, пов'язані з продажем продукції, товарів, робіт і послуг.
Рахунок 45 «Товари відвантажені» - активний. Він призначений для узагальнення інформації про наявність та рух відвантаженої продукції (товарів), виручка від продажу якої певний час не може бути визнана в бухгалтерському обліку (наприклад, при експорті продукції). На цьому рахунку враховуються також готові вироби, передані іншим організаціям для продажу на комісійних засадах.
Рахунок 46 «Виконані етапи по незавершених роботах» - активний. Він призначений для узагальнення інформації про закінчені відповідно до укладених договорів етапах робіт, що мають самостійне значення. Цей рахунок використовується при необхідності організаціями, які виконують роботи довгострокового характеру, початкові і кінцеві терміни виконання яких зазвичай відносяться до різних звітних періодів (будівельні, наукові, проектні, геологічні і т.п.).

2.5 Розділ V «Грошові кошти»

Рахунки цього розділу призначені для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в російській та іноземних валютах, що знаходяться в касі, на розрахункових, валютних та інших рахунках, відкритих в кредитних організаціях на території країни і за її межами, а також цінних паперів, платіжних та грошових документів. Грошові кошти в іноземних валютах та операції з ними обліковуються на рахунках цього розділу в рублях в сумах, які визначаються шляхом перерахунку іноземної валюти у встановленому порядку. Одночасно ці кошти і операції відображаються у валюті розрахунків і платежів.
Рахунок 50 «Каса» - активний. Він призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів у касах організації.
Рахунок 51 «Розрахункові рахунки» - активний. Він призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів у валюті Російської Федерації на розрахункових рахунках організації, відкритих в кредитних організаціях.
Рахунок 52 «Валютні рахунки» - активний. Він призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в іноземних валютах на валютних рахунках організації, відкритих в кредитних організаціях на території Російської Федерації і за її межами.
Рахунок 55 «Спеціальні рахунки в банках» - активний. Він призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів у валюті Російської Федерації та іноземних валютах, що знаходяться на території Російської Федерації і за її межами у чекових книжках, інших платіжних документах (крім векселів), на поточних, особливих та інших спеціальних рахунках, а також про рух коштів цільового фінансування у тій їхній частині, яка підлягає відокремленому зберіганню.
Рахунок 57 «Переклади їсти дорогою» - активний. Він призначений для узагальнення інформації про рух грошових коштів (переказів) у валюті Російської Федерації та іноземних валютах в дорозі, тобто грошових сум (переважно виручка від продажу товарів організацій, що здійснюють торговельну діяльність), внесених в каси кредитних організацій, ощадні каси або каси поштових відділень для зарахування на розрахунковий або інший рахунок організації, але ще не зараховані за призначенням.
Рахунок 58 «Фінансові вкладення» - активний. Він призначений для узагальнення інформації про наявність та рух інвестицій організації в державні цінні папери, акції, облігації та інші цінні папери інших організацій, статутні (складеному) капітали інших організацій, а також надані іншим організаціям позики.
Рахунок 59 «Резерви під знецінення фінансових вкладень» - активний. Він призначений для узагальнення інформації про наявність та рух резервів під знецінення фінансових вкладень організації.

2.6 Розділ VI «Розрахунки»

Рахунки цього розділу призначені для узагальнення інформації про всі види розрахунків організації з різними юридичними і фізичними особами, а також внутрішньогосподарських розрахунків. Розрахунки іноземними валютами обліковуються на рахунках цього розділу в рублях в сумах, які визначаються шляхом перерахунку іноземної валюти у встановленому порядку. Одночасно ці розрахунки відображаються у валюті розрахунків і платежів. Розрахунки іноземними валютами обліковуються на рахунках цього розділу відособлено, тобто на окремих субрахунках.
Рахунок 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» - пасивний. Він призначений для узагальнення інформації про розрахунки з постачальниками і підрядниками за: отримані товарно-матеріальні цінності, прийняті виконані роботи та спожиті послуги, включаючи надання електроенергії, газу, пари, води тощо, а також з доставки або переробки матеріальних цінностей, розрахункові документи на які акцептовані і підлягають оплаті через банк; товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги, на які розрахункові документи від постачальників або підрядчиків не надійшли (так звані невідфактуровані поставки).
Рахунок 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» - пасивний. Він призначений для узагальнення інформації про розрахунки з покупцями і замовниками.
Рахунок 63 «Резерви по сумнівним боргами» - пасивний. Він призначений для узагальнення інформації про резерви по сумнівних боргах.
Рахунок 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках" - пасивний. Він призначений для узагальнення інформації про стан короткострокових (на строк не більше 12 місяців) кредитів і позик, отриманих організацією.
Рахунок 67 «Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками» - пасивний. Він призначений для узагальнення інформації про стан довгострокових (на термін більше 12 місяців) кредитів і позик, отриманих організацією.
Рахунок 68 «Розрахунки по податках і зборах» - пасивний. Він призначений для узагальнення інформації про розрахунки з бюджетами з податків і зборів, що сплачуються організацією, і податкам з працівниками цієї організації.
Рахунок 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення» - пасивний. Він призначений для узагальнення інформації про розрахунки по соціальному страхуванню, пенсійному забезпеченню та обов'язкового медичного страхування працівників організації.
Рахунок 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» - пасивний. Він призначений для узагальнення інформації про розрахунки з працівниками організації з оплати праці (за всіма видами оплати праці, премій, допомоги, пенсій працюючим пенсіонерам та інших виплат), а також по виплаті доходів по акціях і інших цінних паперів даної організації.
Рахунок 71 «Розрахунки з підзвітними особами» - активно-пасивний. Він призначений для узагальнення інформації про розрахунки з працівниками за сумами, виданими їм під звіт на адміністративно-господарські і операційні витрати.
Рахунок 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями» - активно-пасивний. Він призначений для узагальнення інформації про всі види розрахунків з працівниками організації, крім розрахунків з оплати праці та розрахунків з підзвітними особами.
Рахунок 75 «Розрахунки з засновниками» - активно-пасивний. Він призначений для узагальнення інформації про всі види розрахунків із засновниками (учасниками) організації (акціонерами акціонерного товариства, учасниками повного товариства, членами кооперативу тощо): по внесках до статутного (складеного) капітал організації, по виплаті доходів (дивідендів) і др. Державні і муніципальні унітарні підприємства застосовують цей рахунок для обліку всіх видів розрахунків з уповноваженими на їх створення державними органами та органами місцевого самоврядування.
Рахунок 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» - активно-пасивний. Він призначений для узагальнення інформації про розрахунки за операціями з дебіторами та кредиторами, не згаданими в поясненнях до рахунків 60-75: по майновому і особистому страхуванню; за претензіями; по сумах, утримані з оплати праці працівників організації на користь інших організацій та окремих осіб на підставі виконавчих документів або постанов судів, та ін
Рахунок 77 «Відстрочені податкові зобов'язання» - пасивний. Він призначений для узагальнення інформації про наявність та рух відкладених податкових зобов'язань. Відкладені податкові зобов'язання приймаються до бухгалтерського обліку в розмірі величини, яка визначається як добуток оподатковуваних тимчасових різниць, що виникли у звітному періоді, на ставку податку на прибуток, що діяла на звітну дату.
Рахунок 79 «Внутрішньогосподарські розрахунки» - активно-пасивний. Він призначений для узагальнення інформації про всі види розрахунків з філіями, представництвами, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами організації, виділеними на окремі баланси (внутрібалансовие розрахунки), зокрема, розрахунків щодо виділеного майну, з продажу продукції, робіт, послуг, за передачу видатків по загальноуправлінської діяльності, з оплати праці працівникам підрозділів і т.п.

2.7 Розділ VII «Капітал»

Рахунки цього розділу призначені для узагальнення інформації про стан і рух капіталу організації.
Рахунок 80 «Статутний капітал» - пасивний. Він призначений для узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу (складеного капіталу, статутного фонду) організації. Сальдо за рахунком 80 «Статутний капітал» має відповідати розміру статутного капіталу, зафіксованому в установчих документах організації. Записи по рахунку 80 «Статутний капітал» виробляються при формуванні статутного капіталу, а також у випадках збільшення та зменшення капіталу лише після внесення відповідних змін до установчих документів організації.
Рахунок 81 «Власні акції (частки)» - активний. Він призначений для узагальнення інформації про наявність та рух власних акцій, викуплених акціонерним товариством у акціонерів для їх наступного перепродажу або анулювання. Інші господарські товариства і товариства використовують цей рахунок для обліку частки учасника, придбаної самим товариством або товариством для передачі іншим учасникам або третім особам.
Рахунок 82 «Резервний капітал» - пасивний. Він призначений для узагальнення інформації про стан і рух резервного капіталу.
Рахунок 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» - активно-пасивний. Він призначений для узагальнення інформації про наявність та рух сум нерозподіленого прибутку або непокритого збитку організації.
Рахунок 86 «Цільове фінансування» - пасивний. Він призначений для узагальнення інформації про рух коштів, призначених для здійснення заходів цільового призначення, коштів, що надійшли від інших організацій та осіб, бюджетних коштів та ін

2.8 Розділ VIII «Фінансові результати»

Рахунки цього розділу призначені для узагальнення інформації про доходи та витрати організації, а також виявлення кінцевого фінансового результату діяльності організації за звітний період.
Рахунок 90 «Продажі» призначений для узагальнення інформації про доходи та витрати, пов'язані зі звичайними видами діяльності організації, а також для визначення фінансового результату по них. На цьому рахунку відображаються, зокрема, виручка і собівартість за: готової продукції та напівфабрикатів власного виробництва; робіт і послуг промислового і непромислового характерів; покупним виробам (набутим для комплектації); будівельним, монтажним, проектно-вишукувальним, геологорозвідувальним, науково-дослідних робіт ; товарах; послуг з перевезення вантажів і пасажирів; транспортно-експедиційним і вантажно-розвантажувальних операцій; послуг зв'язку; і т.п.
Рахунок 91 «Інші доходи і витрати» - активно-пасивний. Він призначений для узагальнення інформації про інші доходи та витрати (операційних, позареалізаційних) звітного періоду, крім надзвичайних доходів і витрат.
Рахунок 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей» - активний. Він призначений для узагальнення інформації про суми недостач і втрат від псування матеріальних та інших цінностей (включаючи грошові кошти), виявлених у процесі їх заготовляння, зберігання та продажу, незалежно від того, підлягають вони віднесенню на рахунки обліку витрат на виробництво (витрат на продаж) або винних осіб.
Рахунок 96 «Резерви майбутніх витрат» - пасивний. Він призначений для узагальнення інформації про стан і рух сум, зарезервованих з метою рівномірного включення витрат у витрати на виробництво і витрати на продаж. Зокрема, на цьому рахунку можуть бути відображені суми: майбутньої оплати відпусток (включаючи платежі на соціальне страхування та забезпечення) працівникам організації; на виплату щорічної винагороди за вислугу років; на ремонт основних засобів; на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування.
Рахунок 97 «Витрати майбутніх періодів» - активний. Він призначений для узагальнення інформації про витрати, вироблених в даному звітному періоді, але відносяться до майбутніх звітних періодів. Зокрема, на цьому рахунку можуть бути відображені витрати, пов'язані з гірничо-підготовчими роботами; підготовчими до виробництва роботами в зв'язку з їх сезонним характером; нерівномірно виробленим протягом року ремонтом основних засобів (коли організацією не створюється відповідний резерв або фонд) і ін
Рахунок 98 «Доходи майбутніх періодів» - пасивний. Він призначений для узагальнення інформації про доходи, отриманих (нарахованих) у звітному періоді, але відносяться до майбутніх звітних періодів, а також майбутніх надходженнях заборгованості по нестачах, виявлених у звітному періоді за минулі роки, і різниця між сумою, що підлягає стягненню з винних осіб, і вартістю цінностей, прийнятої до бухгалтерського обліку при виявленні недостачі і псування.
Рахунок 99 «Прибутки та збитки» - активно-пасивний. Він призначений для узагальнення інформації про формування кінцевого фінансового результату діяльності організації в звітному році.

2.9 Позабалансові рахунки

Позабалансові рахунки в силу своєї специфіки в плані рахунків виділені осібно. Вони застосовуються для обліку майна, яке не належить організації на праві власності, але виявилося в його розпорядженні, а також для відбиття умовних прав і зобов'язань і контролю за окремими господарськими операціями.

Рахунок 001 «Орендовані основні засоби» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів, орендованих організацією. Аналітичний облік по рахунку 001 «Орендовані основні засоби» ведеться за орендодавцям, по кожному об'єкту орендованих основних засобів (за інвентарними номерами орендодавця).

Рахунок 002 «Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух товарно-матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання. Аналітичний облік по рахунку 002 «Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання" ведеться по організаціях-власникам, за видами, сортами та місцями зберігання.

Рахунок 003 «Матеріали, прийняті в переробку» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух сировини і матеріалів замовника, прийнятих у переробку (давальницька сировина), не оплачуваних організацією-виробником. Облік витрат з переробки або доопрацювання сировини і матеріалів ведеться на рахунках обліку витрат на виробництво, що відображають пов'язані з цим витрати (за винятком вартості сировини і матеріалів замовника). Аналітичний облік по рахунку 003 «Матеріали, прийняті в переробку» ведеться за замовниками, видами, сортами сировини і матеріалів і місця їх перебування.

Рахунок 004 «Товари, прийняті на комісію» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух товарів, прийнятих на комісію відповідно до договору. Цей рахунок використовується організаціями - комісіонерами. Товари, прийняті на комісію, обліковуються на рахунку 004 в цінах, передбачених у приймально-здавальних актах. Аналітичний облік за рахунком 004 ведеться за видами товарів і організаціям (особам) - комітентами.

Рахунок 005 «Устаткування, прийняте для монтажу» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух всіх видів устаткування, отриманого організацією від замовника для монтажу. Цей рахунок використовується організаціями-підрядниками. Обладнання обліковується на рахунку 005 в цінах, вказаних замовником у супровідних документах. Аналітичний облік за рахунком 005 ведеться за окремими об'єктами або агрегатів.

Рахунок 006 «Бланки суворої звітності» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух знаходяться на зберіганні і видаються під звіт бланків суворої звітності - квитанційні книжки, бланки посвідчень, дипломів, різні абонементи, талони, квитки, бланки товарно-супровідних документів і т.п . Аналітичний облік за рахунку 006 ведеться за кожним видом бланків суворої звітності та місцями їх зберігання.

Рахунок 007 «Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів» призначений для узагальнення інформації про стан дебіторської заборгованості, списаної у збиток внаслідок неплатоспроможності боржників. Аналітичний облік за рахунком 007 ведеться по кожному боржнику, чия заборгованість списана в збиток, і кожному списаному у збиток боргу.

Рахунок 008 «Забезпечення зобов'язань і платежів отримані» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух отриманих гарантій на забезпечення виконання зобов'язань і платежів, а також забезпечень, отриманих під товари, передані іншим організаціям (особам). У разі якщо в гарантії не вказана сума, то для бухгалтерського обліку вона визначається виходячи з умов договору. Аналітичний облік за рахунком 008 ведеться за кожним отриманим забезпечення.

Рахунок 009 «Забезпечення зобов'язань і платежів видані" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух виданих гарантій на забезпечення виконання зобов'язань і платежів. Суми забезпечень, враховані на рахунку 009, списуються в міру погашення заборгованості. Аналітичний облік за рахунком 009 ведеться за кожним виданим забезпечення.

Рахунок 010 «Знос основних засобів» призначений для узагальнення інформації про рух сум зносу по об'єктах житлового фонду, об'єктів зовнішнього благоустрою й інших аналогічних об'єктів (лісового господарства, дорожнього господарства, спеціалізованим спорудам судноплавної обстановки і т.п.), а також у некомерційних організацій по об'єктах основних засобів. Нарахування зносу по вказаних об'єктах проводиться в кінці року за встановленими нормами амортизаційних відрахувань. Аналітичний облік за рахунком 010 ведеться по кожному об'єкту.

Рахунок 011 «Основні кошти, здані в оренду» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух об'єктів основних засобів, зданих в оренду, якщо за умовами договору оренди майно повинно враховуватися на балансі орендаря (наймача). Аналітичний облік за рахунком 011 ведеться по орендарям, по кожному об'єкту основних засобів, зданих в оренду. Основні кошти, здані в оренду, що знаходяться за межами Російської Федерації, враховуються на рахунку 011 «Основні кошти, здані в оренду» відокремлено.

До плану рахунків розроблена інструкція по його застосуванню, наводиться типова кореспонденція рахунків.

3 Напрями вдосконалення Плану рахунків

На основі Плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції по його застосуванню організація стверджує робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить повний перелік синтетичних і аналітичних (включаючи субрахунки) рахунків необхідних для ведення бухгалтерського обліку на даному підприємстві. Разом з тим необхідно мати на увазі, що принципи, правила і способи ведення бухгалтерського обліку окремих активів, зобов'язань, фінансових, господарських операцій, в тому числі принципи їх визнання, оцінки, групування, встановлюються положеннями, методичними вказівками та іншими нормативними актами з питань бухгалтерського обліку. Таким чином, при відображенні тієї чи іншої операції на рахунках бухгалтерського обліку слід, перш за все, керуватися правилами, встановленими у відповідних ПБО, а вже потім дивитися - чи є відповідна кореспонденція в Плані рахунків. Відповідно, якщо будь-яке положення Інструкції про застосування Плану рахунків суперечить ПБО, то облік слід вести за правилами, описаним у ПБО, а не в Інструкції про застосування Плану рахунків. Це означає, що будь-які зміни і доповнення, що вносяться до Плану рахунків або Інструкції щодо його застосування, не можуть змінювати принципи формування тих чи інших показників на рахунках бухгалтерського обліку, встановлені діючими бухгалтерськими стандартами (ПБО). Такі зміни і доповнення можуть бути спрямовані або на приведення Плану рахунків і тексту Інструкції у відповідність з чинним законодавством, або на уточнення і більш докладний опис порядку відображення на рахунках окремих фінансово-господарських операцій.
Російський План рахунків бухгалтерського обліку відрізняється трохи від плану рахунків, прийнятих у міжнародному бухгалтерському обліку, а проте ці відмінності не настільки істотні і не вимагають значних перетворень в бухгалтерському обліку російських організацій.
У Росії майже ліквідована система директивного планування, а значна кількість колишніх державних організацій приватизована. У той же час багато галузей знаходяться на межі розвалу, постійно чогось вимагають від держави, яке змушене втрутитися у вирішення навіть найпростіших господарських питань. У таких умовах застосувань План рахунків бухгалтерського обліку не може не відображати особливості сучасного стану національної економіки Росії.
Єдиний уніфікований План Бухгалтерських рахунків, який застосовується в Росії, має свої переваги, оскільки забезпечує:
· Централізоване єдине методичне керівництво обліком;
· Контроль Правильності ведення обліку, звітності та використання майна організації;
· Збір інформаційного матеріалу в цілому по країні, регіонах і в розрізі окремих організації, що служить основою для аналізу діяльності організацій на різних рівнях і для прийняття конкретних управлінських рішень щодо подальшого вдосконалення ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності.
З появою в Росії організацій різних форм власних виникла необхідність доопрацювання Плану Рахунків бухгалтерського обліку, спрямованої на підвищення рівня конкретизації та деталізації інформації, що підлягає відображенню на рахунках бухгалтерського обліку, щоб раціонально поєднувати принципи централізації і децентралізації.
Новий план рахунків, використовуючи міжнародний рахунок, відображає національні особливості бухгалтерського обліку на сучасному етапі розвитку російської економіки.
За кордоном склалася практика децентралізованого формування плану рахунків. Це означає, що кожен окремий бухгалтер може змінювати і складати план рахунків так, як зручно особисто йому. Це, безумовно, спрощує ведення обліку на підприємстві, але створює додаткові складності. Наприклад, при зміні бухгалтерів на підприємстві, новий співробітник повинен витратити багато часу на вивчення плану рахунків або на складання власного плану. Такі ж проблеми виникають і при аудиторських та податкових перевірках діяльності організації.
В даний час ряд професійних бухгалтерських організацій поставили питання про необхідність створення Всесвітнього плану рахунків бухгалтерського обліку.
Загальні бухгалтерські принципи побудови плану рахунків включають:  
1. Міжнародні принципи його побудови і які з них вимоги до бухгалтерського обліку: точне відображення майнового і фінансового положення фірми, оцінка засобів і джерел, обережність, поділ бухгалтерських періодів, сталість використовуваних методів, доброякісність інформації та продовження діяльності;
2. Чітке виділення в плані рахунків 4 категорій рахунків:
- Балансові рахунки (активні, пасивні, активно-пасивні). Зазвичай в цю групу входить 5 класів рахунків, дозволяють складати бухгалтерський баланс;
- Рахунки «витрати-випуск-результати», призначені для визначення результату в цілому по підприємству за видами діяльності: експлуатаційна;
- Фінансова, надзвичайна. У цій групі в залежності від облікових систем представлено 2-3 класу рахунків;
- Рахунки управлінської, маржинальної, аналітичної, допоміжної бухгалтерій, що використовуються для прийняття тактичних і стратегічних рішень, визначення та аналізу собівартості, результатів роботи в розрізі центрів відповідальності. Залежно від систем управлінська бухгалтерія включає 1-3 класу рахунків;
- Рахунки, що здійснюють зв'язок між фінансовою та управлінської бухгалтеріями. Зазвичай ці рахунки включаються в класи управлінської бухгалтерії. Цей принцип використовується в планах рахунків Європейського економічного співтовариства, Організації африканської єдності, Латиноамериканських держав. Використання цього принципу в світовій практиці обліку дозволяє вирішити дві основні управлінські проблеми:
а) організувати фінансове управління підприємством за даними фінансової бухгалтерії;
б) організувати тактичне та стратегічне управління фірмою за даними управлінської бухгалтерії.
3. Визначення фінансових результатів роботи підприємства 4 різними способами по 4 категоріям рахунків: балансовим, витрати-випуск, керуючим і що зв'язують фінансову і управлінську бухгалтерію.
При цьому один і той же фінансовий результат фірми визначається різними способами з різним ступенем деталізації (в цілому по підприємству - порівнянням залишків активних і пасивних рахунків, за видами діяльності - порівнянням витрат з випуском, за центрами відповідальності і для цілей контролю - за відображає рахунках) .
4. У більшості регіональних та національних планів рахунків виділяються основні рахунки, субрахунки першого та другого порядку, аналітичні рахунки першого і другого порядку, при цьому кодування рахунків проводиться, як правило, за десятковою системою, що особливо важливо при автоматизації облікових процесів та вирішення управлінських проблем.

4 Практичне завдання

Відомість залишків по рахунках на 01.08.2006 р., руб.
Шифр та найменування рахунку
Дебіт
Кредит
1
2
3
01 "Основні засоби"
12454600
02 "Амортизація основних засобів"
1316050
58 "Фінансові вкладення"
500000
08 "Вкладення у необоротні активи"
920000
04 "Нематеріальні активи"
698000
05 "Амортизація нематеріальних активів"
94000
10 "Матеріали" У тому числі:
10 / 1 Сировина і матеріали за обліковою вартістю - 3638300, відхилення - +250000
10 / 6 Інші матеріали за обліковою вартістю - 680800, відхилення - +59200
4628300
97 "Витрати майбутніх періодів"
120000
43 "Готова продукція". У тому числі:
продукція А - 186 шт., 252000
продукція Б - 95 шт., 168000
420000
50 "Каса"
18000
51 "Розрахунковий рахунок"
16082000
52 "Валютний рахунок"
54180
60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
1562000
62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"
42000
68 "Розрахунки з податків і зборів"
280100
69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню"
321200
20 "Основне виробництво", в тому числі:
незавершене виробництво по продукції А - 269410
незавершене виробництво по продукції Б - 412700
3106800
70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"
6424000
71 "Розрахунки з підзвітними особами"
15300
75 "Розрахунки з засновниками"
1260000
76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"
224100
99 "Прибуток і збитки"
4323926
91 "Інші доходи і витрати"
2441500
80 "Статутний капітал"
17000000
82 "Резервний капітал"
140000
84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"
10024000
83 "Додатковий капітал"
840000
96 "Резерви майбутніх витрат"
74600
66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках"
500904
РАЗОМ:
42942780

Господарські операції за серпень 2006 р .
Журнал господарських операцій

п / п
Зміст операції
Кореспондуючі рахунки
Сума
(Руб.)
Дебіт
Кредит
1
2
3
4
5
1.
Рахунки-фактура. Прийнятий до оплати рахунок постачальника за що надійшли на склад матеріали, в тому числі:
сировину і матеріали за обліковими цінами - 1250000 крб., відхилення - +20000 руб.
10 / 1
60
1270000
2.
Рахунок-фактура магазину. Накладна-вимога. Надійшли на склад інші матеріали, в тому числі:
від підзвітних осіб за обліковими цінами - 4500 руб., відхилення - +400 руб.;
10 / 6
71
4900
відходи від виробництва продукції А за обліковими цінами - 6200 руб., відхилення - +500 руб.
10 / 6
20 / А
6700
3.
Лімітно-забірні картки. Відпущені зі складу сировину і матеріали за обліковими цінами на виробництво продукції:
А
Б
Разом:
20 / А
20 / Б
10 / 1
10 / 1
1275000
360000
1635000
4.
Довідки бухгалтерії. Списано відхилення від облікової вартості по сировині і матеріалам на виробництво продукції:
А
Б
Разом:
20 / А
20 / Б
10 / 1
10 / 1
70423,35
19884,24
90307,59
5.
Лімітно-забірні картки. Відпущені зі складу інші матеріали за обліковими цінами:
на господарські потреби основних цехів
в ремонтно-механічну майстерню
на загальногосподарські потреби
на будівництво корпусу основного цеху
Разом:
25
23
26
08
10 / 6
10 / 6
10 / 6
10 / 6
115400
120300
15200
130600
381500

6.
Довідки бухгалтерії. Списано відхилення від облікової вартості за іншими матеріалами:
на господарські потреби основних цехів
в ремонтно-механічну майстерню
на загальногосподарські потреби
на будівництво корпусу основного цеху
Разом:
25
23
26
08
10 / 6
10 / 6
10 / 6
10 / 6
10029,76
10455,63
1321,08
11350,84
33157,31
7.
Прибутково-касовий ордер. Оприбутковано в касу готівкові гроші, отримані з розрахункового рахунку для виплати заробітної плати працівникам за другу половину липня 2006 р . і на відрядження.
50
51
6442000
8.
Видаткові касові ордери. Видані готівкові гроші з каси:
в погашення заборгованості по заробітній платі
під звіт на відрядження
Разом:
70
71
50
50
6424000
18000
6442000
9.
Розроблювальна таблиця. Табеля обліку робочого часу, наряди на відрядну роботу, змінні рапорту. Нарахована і розподілена по напрямках витрат заробітна плата за серпень:
робітникам за виготовлення продукції А
робітникам за виготовлення продукції Б
робітникам за будівництво корпусу основного цеху
адміністративно-управлінського та обслуговуючого персоналу основних цехів
адміністративно-управлінського персоналу організації, працівникам загальногосподарських служб і складів
Разом:
20 / А
20 / Б
08
25
26
70
70
70
70
70
3500000
2400000
960000
1900000
840000
9600000
10.
Нараховано єдиний соціальний податок:
Робочим за виготовлення продукції А
на соціальне страхування (2,9%)
в пенсійний фонд (20%)
з обов'язкового медичного страхування (3,1%)
20 / А
69
101500
700000
108500

Робочим за виготовлення продукції Б
на соціальне страхування (2,9%)
в пенсійний фонд (20%)
з обов'язкового медичного страхування (3,1%)
Робочим за будівництво корпусу основного цеху
на соціальне страхування (2,9%)
в пенсійний фонд (20%)
з обов'язкового медичного страхування (3,1%)
Адміністративно-управлінського та обслуговуючого персоналу основних цехів
на соціальне страхування (2,9%)
в пенсійний фонд (20%)
з обов'язкового медичного страхування (3,1%)
Адміністративно-управлінського персоналу організації, працівникам загальногосподарських служб і складів
на соціальне страхування (2,9%)
в пенсійний фонд (20%)
з обов'язкового медичного страхування (3,1%)
Разом:
0 / Б
08
25
26
69
69
69
69
69600480000
74400
27840
192000
29760
55100
380000
58900
24360
168000
26040
2496000
11.
Платіжні доручення. Перераховано з розрахункового рахунку заборгованість:
постачальникам
бюджету
банку в погашення короткострокового кредиту
Разом:
60
68
66
51
51
51
1800000
280100
130800
2210900
12.
Виписка банку з валютного рахунку. Платіжне доручення. Перераховано заборгованість закордонному постачальнику.
60
52
15050
13.
Рахунки постачальників. Розрахунок-розподіл витрат енергоресурсів. Прийняті до оплати рахунки "Енергозбуту" і "Водоканалтреста" за спожиті електроенергію і воду:
обладнання основних цехів
на господарські потреби основних цехів
на загальногосподарські потреби
в ремонтно-механічної майстерні
Разом:
25
25
26
23
60
60
60
60
6592000
250000
135000
150000
7127000
14.
Розрахунок амортизації основних засобів. Нарахована амортизація основних засобів, які експлуатуються в:
основних цехах, цехових коморах
загальногосподарських службах, відділах, складах
ремонтно-механічної майстерні
Разом:
5
26
23
02
02
02
1020000
90000
170000
1280000
15.
Довідка бухгалтерії. Нарахована амортизація нематеріальних активів, що використовуються загальногосподарськими службами.
26
05
13400
16.
Прибутковий касовий ордер. Оприбутковано в касу готівкові гроші, отримані з розрахункового рахунку, для видачі авансу працівникам за першу половину серпня.
50
51
4520000
17.
Видатковий касовий ордер. Видано аванс працівникам організації за першу половину серпня.
70
50
4520000
18.
Авансові звіти. Списані витрати на відрядження працівників, пов'язані з управлінням організації.
26
71
20000
19.
Акт (накладна). Припадають основні засоби, внесені засновниками в рахунок їх вкладів у статутний капітал.
08
01
75
08
870000
870000
20.
Розроблювальна таблиця. Здійснені утримання із заробітної плати, нарахованої працівникам за серпень:
прибуткового податку
аліментів
Разом:
70
70
68
76
790000
75000
865000
21.
Довідка бухгалтерії. Нараховано резерв майбутніх витрат і платежів (ремонтний фонд на ремонт обладнання основних цехів).
25
96
600000
22.
Рахунок ВАТ "Мінскремстрой". Прийнятий до оплати рахунок підрядної організації за роботу з ремонту обладнання основних цехів.
25
60
45000
23.
Розроблювальні таблиці. Розподілені та списані витрати ремонтно-механічної майстерні на послуги з ремонту:
обладнання основних цехів
інвентарю загальногосподарського призначення
Разом:
25
26
23
23
338066,72
112688,91
450755,63

24.
Довідка бухгалтерії. Розподілені та списані загальновиробничі витрати на виробництво продукції:
А
Б
Разом:
20 / А
20 / Б
25
25
6741646,6
4622849,88
11364496,48
25.
Довідка бухгалтерії. Розподілені та списані загальногосподарські витрати на виробництво продукції:
А
Б
Разом:
20 / А
20 / Б
26
26
857802,05
588207,94
1446009,99
26.
Товарні накладні. Оприбутковується на склад виготовлена ​​продукція за фактичною собівартістю
А - 10900 шт.
Б - 5415 шт.
Разом:
43 / А
43 / Б
20 / А
20 / Б
13291872
8567342,06
21859214,06
27.
Товарно-транспортні накладні. Відвантажено покупцям продукція за продажними цінами
62
90
29343000
28.
Рахунок автогосподарства. Прийнятий до оплати рахунок за доставку готової продукції до станції відправлення.
44
60
63000
29.
Виписка банку з розрахункового рахунку. Платіжні вимоги, платіжні доручення. Надійшли на розрахунковий рахунок:
виручка за відвантажену продукцію
заборгованість різних організацій дебіторів
Разом:
51
51
62
76
29343000
90800
29433800
30.
Довідка бухгалтерії. Списано фактична собівартість реалізованої продукції:
А - 9100 шт.
Б - 4600 шт.
Разом:
90
90
43 / А
43 / Б
11117561
7292656
18410217
31.
Довідка бухгалтерії. Списано витрати, пов'язані з продажем продукції.
90
44
52059,48
32.
Розрахунок податків до бюджету. Нарахована заборгованість бюджету по податках з виручки (ПДВ, акцизи)
90
68
4065000
33.
Довідка бухгалтерії. Списано фінансовий результат від реалізації готової продукції.
90
99
6815723,52
34.
Розрахунків податків до бюджету. Нараховано податок на прибуток.
99
68
1464367
Разом:
176125558,1
Аналітичний облік
43 / А «Готова продукція А»
Дебет (парафія)
Кредит (видаток)
Номер
операції
Кількість,
шт.
Собівартість
одиниці,
руб.
Сума,
руб.
Номер
операції
Кількість,
шт.
Собівартість
одиниці,
руб.
Сума,
руб.
Сальдо
на 01.08.
186
1354,84
252000
26.
10900
1219,44
13291872
30.
9100
1221,71
11117561
Обороти
за серпень
10900
1219,44
13291872
Обороти
за серпень
9100
1221,71
11117561
Разом із залишком
на початок місяця
11086
1221,71
13543872
Сальдо
на 01.09.
1986
2426311
43 / Б «Готова продукція Б»
Дебет (парафія)
Кредит (видаток)
Номер
операції
Кількість,
шт.
Собівартість
одиниці,
руб.
Сума,
руб.
Номер
операції
Кількість,
шт.
Собівартість
одиниці,
руб.
Сума,
руб.
Сальдо
на 01.08.
95
1768,42
168000
26.
5415
1582,15
8567342,06
30.
4600
1585,36
7292656
Обороти
за серпень
5415
1582,15
8567342,06
Обороти
за серпень
4600
1585,36
7292656
Разом із залишком
на початок місяця
5510
1585,36
8735342,06
Сальдо
на 01.09.
910
1442686,06

10 / 1 «Сировина і матеріали»
Дебет (парафія)
Кредит (видаток)
Номер
операції
За обліковою вартістю
Відхилення
Фактична собівартість
Номер
операції
За обліковою вартістю
Відхилення
Фактична собівартість
Сальдо
на 01.08.
3638300
250000
3888300
1.
1250000
20000
1270000
3.
1635000
1635000
4.
90307,59
90307,59
Обороти
за серпень
1250000
20000
1270000
Обороти
за серпень
1635000
90307,59
1725307,59
Разом із залишком
на початок місяця
4888300
270000
5158300
Сальдо
на 01.09.
3253300
179692,41
3432992,41
10 / 6 «Інші матеріали»
Дебет (парафія)
Кредит (видаток)
Номер
операції
За обліковою вартістю
Відхилення
Фактична собівартість
Номер
операції
За обліковою вартістю
Відхилення
Фактична собівартість
Сальдо
на 01.08.
680800
59200
740000
2.
4500
400
4900
2.
6200
500
6700
5.
381500
381500
6.
33157,31
33157,31
Обороти
за серпень
10700
900
11600
Обороти
за серпень
381500
33157,31
414657,31
Разом із залишком
на початок місяця
691500
60100
751600
Сальдо
на 01.09.
310000
26942,69
336942,62

Рахунок 20 / А «Основне виробництво по продукції А»
Дебет
Кредит
Номер операції
Сума,
руб.
Номер операції
Сума,
руб.
НЗВ на 01.08.2006 р.
2694100
3.
127500
2.
6700
4.
70423,35
26.
13291872
9.
3500000
10.
910000
24.
6741646,6
25.
857802,05
Оборот за серпень
13354872
Оборот за серпень
13298572
НЗВ на 01.09.2006 р.
2750400
Рахунок 20 / Б «Основне виробництво по продукції Б»
Дебет
Кредит
Номер операції
Сума,
руб.
Номер операції
Сума,
руб.
НЗВ на 01.08.2006 р.
414500
3.
360000
26.
8567342,06
4.
19884,24
9.
2400000
10.
624000
24.
4622849,88
25.
588207,94
Оборот за серпень
8614942,06
Оборот за серпень
8567342,06
НЗВ на 01.09.2006 р.
460300

Синтетичний облік
01
«Основні засоби»
Д
До
Сп.
12454600
19)
870000
Про.
870000
Про.
0
Ск.
13324600
02
«Амортизація основних засобів»
Д
До
Сп.
1316050
14)
1280000
Про.
Про.
1280000
Ск.
2596050
04
«Нематеріальні активи»
Д
До
С.
698000
Про.
0
Про.
0
Ск.
698000
05
«Амортизація нематеріальних активів»
Д
До
Сп.
94000
15)
13400
Про.
0
Про.
13400
Ск.
107400
08
«Вкладення у необоротні активи»
Д
До
Сп.
920000
5)
130600
19)
870000
)
11350,84
9)
960000
10)
249600
)
870000
Про.
2221550,84
Про.
870000
Ск.
2271550,84
10
«Матеріали»
Д
До
Сп.
4628300
1)
12700
3)
1635000
2)
11600
4)
90307,59
)
381500
6)
33157,31
Про.
1281600
Про.
2139964,9
Ск.
3769935,1

20
«Основне виробництво»
Д
До
Сп.
3106800
3)
1635000
2)
6700
4)
90307,59
26)
21859214,06
9)
5900000
10)
1534000
24)
11364496,48
25)
1446009,99
Про.
21969814,06
Про.
21865914,06
Ск.
3210700
23
«Допоміжне виробництво»
Д
До
Сп.
  0
5)
120300
23)
450755,63
6)
10455,63
13)
150000
14)
170000
Про.
450755,63
Про.
450755,63
Ск.
  0
25
«Загальновиробничі витрати»
Д
До
Сп.
5)
115400
24)
11364496,48
6)
10029,76
9)
1900000
10)
494000
13)
6842000
14)
1020000
21)
600000
22)
45000
23)
338066,72
Про.
11364496,48
Про.
11364496,48
26
«Загальногосподарські витрати»
Д
До
Сп.
5)
15200
25)
1446009,99
6)
1321,08
9)
840000
10)
218400
13)
135000
14)
90000
15)
13400
18)
20000
23)
112688,91
Про.
1446009,99
Про.
1446009,99
43
«Готова продукція»
Д
До
Сп.
420000
26)
21859214,06
30)
18410217
Про.
21859214,06
Про.
18410217
Ск.
3868997,06
44
«Витрати на продаж»
Д
До
Сп.
28)
63000
31)
52059,48
Про.
63000
Про.
52059,48
Ск.
10940,52

50
«Каса»
Д
До
Сп.
18000
7)
6442000
8)
6442000
16)
4520000
17)
4520000
Про.
10962000
Про.
10962000
Ск.
18000
51
«Розрахункові рахунки»
Д
До
Сп.
16082000
29)
29433800
7)
6442000
11)
2210900
16)
4520000
Про.
29433800
Про.
13172900
Ск.
32342900
52
«Валютні рахунки»
Д
До
Сп.
54180
12)
15050
Про.
0
Про.
15050
Ск.
39130
58
«Фінансові вкладення»
Д
До
Сп.
500000
Про.
0
Про.
0
Ск.
500000
60
«Розрахунки з постачальниками і
підрядниками »
Д
До
Сп.
1562000
11)
1800000
1)
1270000
12)
15050
13)
7127000
21)
45000
28)
63000
Про.
1815050
Про.
8505000
Ск.
8251950
62
«Розрахунки з покупцями і
замовниками »
Д
До
Сп.
42000
27)
29343000
29)
29343000
Про.
29343000
Про.
29343000
Ск.
42000
66
«Розрахунки за короткостроковими
кредитами і позиками »
Д
До
Сп.
500904
11)
130800
Про.
130800
Про.
0
Ск.
370104
68
«Розрахунки з податків та зборів»
Д
До
Сп.
280100
11)
280100
20)
790000
32)
4065000
33)
1464367
Про.
280100
Про.
6319367
Ск.
6319367

69
«Розрахунки по соціальному
страхуванню і забезпечення »
Д
До
Сп.
321200
10)
2496000
Про.
0
Про.
2496000
Ск.
2817200
70
«Розрахунки з персоналом з
оплату праці »
Д
До
Сп.
6424000
8)
6424000
9)
9600000
17)
4520000
20)
865000
Про.
11809000
Про.
9600000
Ск.
4215000
71
«Розрахунки з підзвітними особами»
Д
До
Сп.
15300
8)
18000
2)
4900
18)
20000
Про.
18000
Про.
24900
Ск.
8400
75
«Розрахунки з засновниками»
Д
До
Сп.
1260000
19)
870000
Про.
0
Про.
870000
Ск.
390000
76
«Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»
Д
До
Сп.
224100
20)
75000
29)
90800
Про.
0
Про.
165800
Ск.
58300
80
«Статутний капітал»
Д
До
Сп.
17000000
Про.
0
Про.
0
Ск.
17000000
82
«Резервний капітал»
Д
До
Сп.
140000
Про.
0
Про.
0
Ск.
140000
83
«Доданий капітал»
Д
До
Сп.
840000
Про.
0
Про.
0
Ск.
840000

84
«Нерозподілений прибуток
(Непокритий збиток) »
Д
До
Сп.
10024000
Про.
0
Про.
0
Ск.
10024000
90
«Продажі»
Д
До
30)
18410217
27)
29343000
31)
52059,48
32)
4065000
33)
6815723,52
Про.
29343000
Про.
29343000
91
«Інші доходи і витрати»
Д
До
Сп.
2441500
Про.
0
Про.
0
Ск.
2441500
96
«Резерви майбутніх
витрат »
Д
До
Сп.
74600
21)
600000
Про.
0
Про.
600000
Ск.
674600
97
«Витрати майбутніх періодів»
Д
До
Сп.
120000
Про.
0
Про.
0
Ск.
120000
99
«Прибутки та збитки»
Д
До
Сп.
4323926
33)
1464367
33)
6815723,52
Про.
1464367
Про.
6815723,52
Ск.
9675282,52

Оборотно-сальдова відомість за серпень 2006 р .
Код
рахунки
Найменування рахунку
Сальдо
початкове
Обороти
Сальдо
кінцеве
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
01
Основні засоби
12454600
870000
13324600
02
Амортизація основних засобів
1316050
1280000
2596050
04
Нематеріальні активи
698000
698000
05
Амортизація нематеріальних активів
94000
13400
107400
08
Вкладення у необоротні активи
920000
2221550,84
870000
2271550,84
10
Матеріали
4628300
1281600
2139964,9
3769935,1
20
Основне виробництво
3106800
21969814,06
21865914,06
3210700
23
Допоміжне виробництво
450755,63
450755,63
25
Загальновиробничі витрати
11364496,48
11364496,48
26
Загальногосподарські витрати
1446009,99
1446009,99
43
Готова продукція
420000
21859214,06
18410217
3868997,06
44
Витрати на продаж
63000
52059,48
10940,52
50
Каса
1800
10962000
10962000
18000
51
Розрахункові рахунки
16082000
29433800
13172900
32342900
52
Валютні рахунки
54180
15050
39130
58
Фінансові вкладення
500000
500000
60
Розрахунки з постачальниками і підрядниками
1562000
1815050
8505000
8251950

62
Розрахунки з покупцями і замовниками
42000
29343000
29343000
42000
66
Розрахунки за короткостроковими кредитами і позиками
500904
130800
370104
68
Розрахунки по податках і зборам
280100
280100
6319367
6319367
69
Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню
321200
2496000
2817200
70
Розрахунки з персоналом з оплати праці
6424000
11809000
9600000
4215000
71
Розрахунки з підзвітними особами
15300
18000
24900
8400
75
Розрахунки з засновниками
1260000
870000
390000
76
Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами
224100
165800
58300
80
Статутний капітал
17000000
17000000
82
Резервний капітал
140000
140000
83
Доданий капітал
840000
840000
84
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
10024000
10024000
90
Продажі
29343000
29343000
91
Інші доходи і витрати
2441500
2441500
96
Резерви майбутніх витрат
74600
600000
674600
97
Витрати майбутніх періодів
120000
120000
99
Прибутки та збитки
4323926
1464367
6815723,52
9675282,52
РАЗОМ:
42942780
42942780
176125558,1
176125558,1
63072953,52
63072953,52

Бухгалтерський баланс
на 1 вересня 200 6 року
АКТИВ
Код показу-
теля
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
110
604000
590600
Основні засоби
120
11138550
10728550
Незавершене будівництво
130
920000
2271550,84
Прибуткові вкладення в матеріальні цінності
135
-
-
Довгострокові фінансові вкладення
140
500000
500000
Відкладені податкові активи
145
-
-
Інші необоротні активи
150
-
-
РАЗОМ по розділу I
190
13162550
14090700,84
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси
210
8275100
10980510,55
в тому числі:
сировину, матеріали та інші аналогічні цінності
4628300
3769935,1
тварини на вирощуванні та відгодівлі
-
-
витрати в незавершеному виробництві
3106800
3221640,39
готова продукція і товари для перепродажу
420000
3868935,06
товари відвантажені
-
-
витрати майбутніх періодів
120000
120000
інші запаси і витрати
-
-
Податок на додану вартість по придбаних цінностей
220
-
-
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)
230
-
-
в тому числі покупці і замовники
-
-
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)
240
1499400
456700
в тому числі покупці і замовники
-
-
Короткострокові фінансові вкладення
250
-
-
Грошові кошти
260
16154180
32400030
Інші оборотні активи
270
-
-
РАЗОМ по розділу II
290
25928680
43837240,55
БАЛАНС
300
39091230
57927941,39

ПАСИВ
Код показу-
теля
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Статутний капітал
410
17000000
17000000
Власні акції, викуплені в акціонерів
(-)
(-)
Додатковий капітал
420
840000
840000
Резервний капітал
430
140000
140000
в тому числі:
резерви, утворені відповідно до законодавства
-
-
резерви, утворені відповідно до установчих документів
-
-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
470
11906426
17257720,39
РАЗОМ по розділу III
490
29886426
35237720,39
IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити
510
-
-
Відкладені податкові зобов'язання
515
-
-
Інші довгострокові зобов'язання
520
-
-
РАЗОМ за розділом IV
590
-
-
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити
610
500904
370104
Кредиторська заборгованість
620
8629300
21645517
в тому числі:
постачальники та підрядники
1562000
8251950
заборгованість перед персоналом організації
6424000
4215000
заборгованість перед державними позабюджетними фондами
321200
2817200
заборгованість з податків і зборів
280100
6319367
інші кредитори
42000
42000
Заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів
630
-
-
Доходи майбутніх періодів
640
-
-
Резерви майбутніх витрат
650
74600
674600
Інші короткострокові зобов'язання
660
-
-
РАЗОМ по розділу V
690
9204804
22690221
БАЛАНС
700
39091230
57927941,39

Висновок

Всі господарські процеси на підприємстві систематизовано в обліку за однорідності їх походження до «Плану рахунків бухгалтерського обліку».
Планом рахунків бухгалтерського обліку називається перелік регістрів обліку, який дозволяє всім підприємствам вести окремий облік майна, джерел коштів підприємства і здійснюваних операцій за єдиною методологією прийнятої в Росії. Він забезпечує всебічний, взаємозалежне й однакове відображення однорідних фактів господарської діяльності (фінансових, господарських операцій та ін.) План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій з урахуванням змін наказу Мінфіну Росії від 07.05.2003 № 38н ПБУ 18/02 складається з 8 розділів основних рахунків і 11 позабалансових рахунків. Для досягнення однаковості у веденні бухгалтерського обліку на додаток до Плану рахунків Міністерством фінансів розроблено Інструкцію, в якій наводяться характеристика кожного рахунку і базова схема відображення показників на ньому.
Основою при розробці плану рахунків є необхідний для контролю вибір основних рахунків синтетичного обліку. З цією метою розробляється економічно обгрунтований перелік синтетичних рахунків, необхідних для обліку господарської діяльності.
Існують різні моделі побудови планів рахунків. З них, перш за все, виділяють матричну і лінійну моделі.
Матрична модель є групою рахунків, побудовану у вигляді матриці, в якій виділяються групи і класи рахунків. Всередині груп і класів, у свою чергу, виділяються підкласи; підгрупи і самі рахунки. Лінійна модель є групою рахунків шляхом простого перерахування в певному порядку.
Таким чином, у курсовій роботі розкриті сутність і призначення Плану рахунків, дана коротка її характеристика, а так само описані напрямки його вдосконалення.

Список використаних джерел

1. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та Інструкції щодо його застосування: Наказ Мінфіну РФ від 31.10.2000 № 94н (ред. від 07.05.2003).
2. Адамов Н. А. Основи бухгалтерського обліку / Н. А. Адамов. - К : Питер, 2005. - 256 с.
3. Алборов Р. А. Принципи та основи бухгалтерського обліку / Р. А. Алборова. - М.: КноРус, 2006. - 310 с.
4. Бородін В. А. Бухгалтерський облік: Підручник для вузів / В. А. Бородін. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 528 с.
5. Бочкарьова І. І. Бухгалтерський облік: підручник / І. І. Бочкарьова. - М.: Проспект, 2006. - 280 с.
6. Вещунова М. Л., Фоміна Л. Ф. Бухгалтерський облік / Н. Л. Вещунова, Л. Ф. Фоміна. - М.: Проспект, 2006. - 572 с.
7. Вороніна Л. І. Теорія Бухгалтерського обліку / Л. І. Вороніна. - М.: Проспект, 2006. - 319 с.
8. Глушков І. Є. Бухгалтерський облік на сучасному підприємстві / І. Є. Глушков. - Новосибірськ, 2005. - 345 с.
9. Гусєва Т. М., Шєїна Т. М. Основи бухгалтерського обліку: Теорія, практика, тести: Навчальний посібник для вузів / Т. М. Гусєва, Т. М. Шєїна. - 4-е вид., Доп. і перераб. - М.: Юрайт-М, 2004. - 368 с.
10. Каморджанова Н. А., Карташова І. В. Бухгалтерський облік / Н. А. Каморджанова, І. В. Карташова. - К : Питер, 2005. - 304 с.
11. Кеворкова Ж. А., Сапожникова Н. Г., Савін А. А.. План і кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку: Практичний посібник / Ж. А. Кеворкова, Н. Г. Сапожникова, А. А. Савін. - М.: Проспект, 2005. - 576 с.
12. Кізілов А. Н. Теорія Бухгалтерського обліку / А. М. Кізілов. - М.: Ексмо, 2006. - 328 с.
13. Кожинов В. Я. Бухгалтерський облік: підручник / В. Я. Кожинов. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 450 с.
14. Медведєв М. Ю. Теорія Бухгалтерського обліку / М. Ю. Медведєв. - М.: Омега-Л, 2006. - 243 с.
15. Нечитайло А. Теорія бухгалтерського обліку / А. Нечитайло. - К : Питер, 2005. - 304 с.
16. Новодворський В. Д. Бухгалтерський облік на малих підприємствах: підручник / В. Д. Новодворський. - М.: Проспект, 2006. - 230 с.
17. Полковський Л. М. Теорія Бухгалтерського обліку / Л. М. Полковський. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 558 с.
18. Пономарьова С. В. Бухгалтерський облік / С. В. Пономарьова. - М.: Вектор, 2005. - 230 с.
19. Русалева Л. А. Теорія Бухгалтерського обліку / Л. А. Русалева. - М.: Фенікс, 2003. - 500 с.
20. Слезінгер Ю. В. Бухгалтерський облік в питаннях і відповідях / Ю. В. Слезінгер. - М.: Ліга, 2005. - 311 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
599.7кб. | скачати


Схожі роботи:
План рахунків бухгалтерського обліку основа системи організації обліку 2
Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку
Зміни в типовий план рахунків бухгалтерського обліку
План рахунків бухгалтерського обліку Подвійний запис
План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та порядок ї
План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та порядок їх застосування
План рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу зобов язань і господарських операцій під
Первинне спостереження основа інформаційної системи бухгалтерського обліку
Організації бухгалтерського обліку за спрощеною формою обліку на підприємствах малого та середнього
© Усі права захищені
написати до нас