Планування як функція менеджменту

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки України
Донбаська державна машинобудівна академія
Курсова робота з основ менеджменту
На тему:
«Планування, як функція менеджменту»
Студентки 3 курсу гр М-06-1
Яловий Дар'ї Володимирівни
Науковий керівник:
__________________________
Дата здачі на перевірку та рецензування
____________________________________
Курсова робота захищена на оцінку
____________________________________
Дата захисту
____________________________________
м. Краматорськ
2009р.

ЗМІСТ
ВСТУП
I РОЗДІЛ
1.1 Планування як функція менеджменту
1.2 Взаємодія цілей і планів
1.3 Огляд техніки і видів планування
1.4 Форми планування
II РОЗДІЛ
2.1 Характеристика підприємства «Ремстройенерго»
2.2 SWOT аналіз підприємства
2.3 Пропозиції щодо вдосконалення питання планування на підприємстві
ВИСНОВОК
ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП

Відомий американський фахівець в області управління І. Ансофф назвав планування проектуванням майбутнього і бажаних шляхів його досягнення, одним з найскладніших видів розумової діяльності, доступних людині. [1]
Роль людей-управлінців, тобто менеджерів, в умовах ринкової економіки надзвичайно відповідальна, тому що повинна забезпечити не тільки роботу підприємства, але прибутковість та ефективність безпосередньо пов'язаних з плануванням. Планування передбачає аналіз стану, оцінку всіх складових факторів виробництва та можливостей їх збільшення та поповнення; вироблення стратегії свого розвитку з точки зору впливу зовнішніх чинників: конкуренції, законодавчої бази, економіко-соціального стану суспільства, створення конкретного плану дій і розвитку підприємства.
На рівні організації завданням планування як методу управління є пов'язування в єдину систему регулювання інтересів організації та інтересів окремих працівників і груп. При цьому інтереси організації та держави (суспільства) співвідносяться через прибуток шляхом сплати податків, а інтереси організації та персоналу - через оплату праці.
Основна мета планування полягає в тому, щоб наскільки можливо за даних умов, знайти оптимальний варіант вирішення завдань, що стоять перед організацією. [2]
Планування передбачає: обгрунтований вибір цілей, визначення політики, розробку заходів та заходів; методи досягнення цілей, забезпечення основи для прийняття наступних довгострокових рішень.
Планування - це початковий етап управління, проте воно є не єдина дія, а процес, що триває до завершення планованого комплексу операцій.

I РОЗДІЛ

1.1 Планування як функція менеджменту

Сутність планування в менеджменті

Зміст планування як функція управління підприємством полягає в обгрунтованому визначенні основних напрямків і пропорцій розвитку виробництва з урахуванням матеріальних джерел його забезпечення і попиту ринку. Сутність планування виявляється в конкретизації цілей розвитку всієї організації та кожного підрозділу окремо на встановлений період, визначення господарських завдань, засобів їх досягнення, термінів і послідовності реалізації, виявлення матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, необхідних для вирішення поставлених завдань.
Таким чином, призначення планування як функції менеджменту полягає в прагненні завчасно врахувати по можливості всі внутрішні і зовнішні фактори, що забезпечують сприятливі умови для нормального функціонування і розвитку підприємств. Воно передбачає розробку комплексу заходів, які визначають послідовність досягнення конкретних цілей з урахуванням можливостей найбільш ефективного використання ресурсів кожним виробничим підрозділом і всім підприємством. Тому планування покликане забезпечити взаємозв'язок між окремими структурними підрозділами організації, які включають всю технологічну ланку: наукові дослідження і розробки, виробництво і збут. Ця діяльність опирається на виявлення та прогнозування споживчого попиту, аналіз і оцінку наявних ресурсів і перспектив розвитку господарської кон'юнктури. Звідси випливає необхідність ув'язування планування з маркетингом та контролем з метою постійного коректування показників виробництва і збуту слідом за зміною попиту на ринку. Чим вище ступінь монополізації ринку, тим точніше компанії можуть визначити його розміри і впливати на його розвиток. [3]
Будучи найважливішою складовою частиною управління, планування тісно пов'язане з усіма іншими його формами і методами. Зокрема, планування взаємопов'язане з господарським розрахунком, ціноутворенням, матеріальним стимулюванням праці і в той же час є складовою частиною (інструментом) перерахованих методів.
Планування (прогнозування) полягає в систематичному пошуку можливостей діяти і в прогнозуванні наслідків цих дій у заданих умовах.

Місце планування в менеджменті

Планування - це цілеспрямований вид керуючого впливу, здійснення якого розглядається як складова частина процесу управління.
Напрямок планування залежить від його класифікації: за ступенем охоплення (загальне і часткове), утримання в аспекті підприємницької діяльності (стратегічне - пошук нових можливостей і продуктів, тактичне - передумови для відомих можливостей і продуктів, оперативне - реалізація даної можливості), предмету (об'єкту) планування (цільове, коштів - потенціал, обладнання, матеріали, фінанси, інформація; програмне, дій), сферам функціонування (виробництво, маркетинг, фінанси), охопленням (глобальне, контурне, макровелічін, детальне), строками (коротко-, середньо-, довгострокове), жорсткий і гнучкий. [4]
Планування дає відповіді на наступні питання:
1) Яке положення організації в даний час? Для цього потрібно оцінювати становище в галузі фінансів, виробництва та інших сферах. 2) які повинні бути цілі організації? Оцінюючи можливості і загрози в навколишньому середовищі, слід визначити цілі організації.
Слід чітко визначити:
- Об'єкт планування (що планується)
- Суб'єкт планування (хто планує)
- Період (горизонт) планування (на який термін)
- Засоби планування (наприклад, комп'ютерне забезпечення)
- Методику планування (як планувати)
- Узгодження планів (яких, з ким і на яких умовах)
3) Як організація може досягти цілей? Потрібно вирішити, що робити персоналу для досягнення цілей, які повинні бути ресурси. Підхід менеджменту до планування може бути здійснено постановкою критеріїв і завдань планування, визначенням засобів планування, методів узгодження планів, напрямів і методів планування.

1.2 Взаємодія цілей і планів

Планування передбачає ухвалення конкретних рішень про функціонування розвитку виробничої системи. Це дозволяє забезпечити її ефективне функціонування і розвиток у майбутньому, зменшити їх невизначеність. Такі рішення прийнято відносити до планових, які можуть бути пов'язані з постановкою певних параметрів.
У прийнятті таких рішень полягає процес планування в широкому сенсі. У вузькому - плануванням є зіставлення спеціальних документів - планів, що визначають конкретні кроки організації для виконання прийнятих рішень. [2]
Найчастіше в планах відображаються: прогнози розвитку організації; проміжні і кінцеві цілі і завдання, що стоять перед нею та її окремими підрозділами; механізми координації поточної діяльності та розподілу ресурсів; стратегії на випадок надзвичайних обставин.
Поняття цілей і планів - невід'ємна частина будь-якого суспільства.
Мета - це бажаний стан майбутнього, досягти якого, і намагається організація.
Значення цілей визначається тим, що кожна організація існує заради якогось результату, а цілі дозволяють як визначити його, так і довести інформацію до співробітників і суспільства. План є маршрутом руху організації до поставлених цілей, що включає в себе схеми розподілу ресурсів, різні графіки, проміжні завдання. Цілі - кінцеві результати; плани - наявні в розпорядженні на поточний момент засоби. Термін планування об'єднує цілі і плани тобто це процес визначення цілей організації і засобів їх досягнення. [5]

1.3 Огляд техніки і видів планування

Планування систематизується по ряду ознак. Ознака планування вказує на область діяльності, до якої відноситься результат, що задається цільовою установкою. Отже, масштаб мети характеризує рівень, на якому повинна проводитися розробка планування:
- Послідовне планування (новий план складається після закінчення терміну дії попереднього),
- Ковзне планування (після закінчення строку, що дії попереднього плану проводиться його ревізія на період, що залишився і складається новий на період після закінчення всього терміну попереднього і т.д.),
- Жорстке планування (конкретно вказуються всі цілі і заходи), гнучке планування (враховується можливість виникнення неоднозначних умов і перегляду плану з їх урахуванням).
Можна виділити деякі характерні особливості планування в залежності від цілей.
В американських компаніях головне - це об'єднання стратегій усіх підрозділів та розподіл ресурсів;
В англійських компаніях - орієнтація на розподіл ресурсів;
У японських компаніях - орієнтація на впровадження нововведень та підвищення якості рішень.
Залежно від спрямованості і характеру розв'язуваних задач розрізняють три види планування: стратегічне, тактичне, оперативне.
Стратегічне (довгострокове або перспективне) планування полягає в основному у визначенні головних цілей діяльності компанії і орієнтоване на визначення намічуваних кінцевих результатів з урахуванням засобів і способів досягнення поставлених цілей і забезпечення необхідними ресурсами. При цьому розробляються також нові можливості фірми, наприклад, розширення виробничих потужностей шляхом будівництва нових підприємств або придбання обладнання, зміна профілю підприємства або радикальна зміна технології. Стратегічне планування охоплює період в 10-20 років, має віддалені наслідки, впливає на функціонування всієї системи управління і грунтується на величезних ресурсах.
Тактичне (середньострокове) планування полягає у визначенні проміжних цілей на шляху досягнення стратегічних цілей і завдань. При цьому детально розробляються засоби і способи вирішення завдань, використання ресурсів, впровадження нової технології.
Операційний (оперативне чи поточне) планування передбачає розробку планів-графіків і забезпечує виконання тактичних планів. [7]

Стратегічне планування

Стратегічне планування являє собою набір дій і рішень, зроблених керівництвом, які ведуть до розбирання специфічних стратегій, призначених для того, щоб допомогти організації досягти своїх цілей.
Стратегія - являє собою детальний всебічний комплексний план, призначений для того, щоб забезпечити здійснення місії
організації і досягнення її цілей.

Сутність, функції та вигоди стратегічного планування

Багато великих компаній в сучасних умовах стали приділяти все більшу увагу розвитку стратегічного планування як інструменту централізованого управління. Таке планування передбачає розробку загальних принципів орієнтації фірми на перспективу; визначає стратегічний напрям і програми розвитку, зміст і послідовність здійснення найважливіших заходів, що забезпечують досягнення поставлених цілей. Стратегічне планування допомагає приймати рішення з комплексних проблем діяльності фірми в міжнародному масштабі: визначення напрямів і розмірів капіталовкладення і джерел їх фінансування; диверсифікація виробництва та оновлення продукції; форми здійснення закордонних інвестицій в умовах придбання нових підприємств; вдосконалення організації управління по окремих підрозділах і кадровій політиці.
Оскільки оцінка перспектив в умовах стихійного розвитку світового ринку вкрай невизначена, перспективне планування не може орієнтувати фірму на досягнення кількісних показників і тому зазвичай обмежується розробкою лише найважливіших якісних характеристик, конкретізіруемих в програмах або прогнози. Через них здійснюється координація перспективних напрямків розвитку всіх підрозділів фірми з урахуванням їх потреб і ресурсів. На основі програми розробляються середньострокові плани, які вже містять не тільки якісні характеристики, але і кількісні показники, деталізовані і конкретизовані з точки зору вибору засобів для реалізації цілей, намічених у рамках стратегічного планування.
У системі стратегічного планування в залежності від методології і цілей зазвичай розрізняють довгострокове планування та стратегічне планування.
У системі довгострокового планування використовується метод екстраполяції, тобто використання результатів показників минулого періоду і на основі постановки оптимістичних цілей поширення кілька завищених показників на майбутній період. Тут робиться розрахунок на те, що майбутнє буде краще минулого.
У системі довгострокового планування цілі втілюються в програми дій, тактичні плани і бюджети, плани прибутків, що розробляються для кожного з головних підрозділів організації. Потім програми, тактичні плани і бюджети виконуються цими підрозділами і визначаються відхилення фактичних показників від запланованих.
Системи довгострокового планування, наприклад, застосовуються в 70-80% найбільших японських корпорацій, де планування організується таким чином: вибираються 5-10 ключових стратегій і навколо них формується політика довгострокового розвитку. Одночасно приймаються середньострокові плани для об'єднання стратегій в одне ціле і ув'язки з розподілом ресурсів. Вище керівництво визначає мету кожному підрозділу, а останнє розробляє кількісні плани досягнення цих цілей методом «знизу вгору».
Стратегічне планування має на меті дати комплексне наукове обгрунтування проблем, з якими може зіткнутися фірма в майбутньому періоді, і на цій основі розробити показники розвитку фірми на плановий період.
В основу при розробці стратегічного плану кладеться:
- Аналіз перспектив розвитку фірми, завданням якого є з'ясування тенденцій і факторів, що впливають на розвиток відповідних тенденцій;
- Аналіз позицій у конкурентній боротьбі, завдання якого полягає у визначенні, наскільки конкурентоспроможна продукція фірми на різних ринках і що фірма може зробити для підвищення результатів роботи в конкретних напрямах, якщо буде слідувати оптимальним стратегіям у всіх видах діяльності;
- Вибір стратегії на основі аналізу перспектив розвитку фірми в різних видах діяльності та визначення пріоритетів з конкретних видів діяльності з точки зору її ефективності і забезпеченості ресурсами;
- Аналіз напрямів диверсифікації видів діяльності, пошук нових більш ефективних видів діяльності визначення очікуваних результатів.
При виборі стратегії необхідно мати на увазі, що нові стратегії як в традиційних галузях, так і в нових сферах бізнесу повинні відповідати накопиченому потенціалу компанії. Планування розвитку структури потенціалу.
Основними ознаками стратегічного планування є:
- Мета планування
- Довгострокове забезпечення існування і виконання основної мети фірми,
- Носій ідеї планування - вищий менеджмент,
- Проблеми планування - відсутність надійності та структурування,
- Горизонт планування - довгострокове,
- Охоплення - глобальний, широкий спектр альтернатив,
- Принципи - зміна навколишнього оточення (контрольовані чинники). [1]

Тактичне і оперативне планування

Тактичні плани найчастіше охоплюють п'ятирічний термін як найбільш відповідний періоду оновлення виробничого апарату та асортименту продукції. У них формулюються основні завдання на встановлений період, наприклад, виробнича стратегія фірми в цілому і кожного підрозділу (реконструкція та розширення виробничих потужностей, освоєння нової продукції і розширення асортименту); стратегія збуту (структура збутової мережі та її розвиток, ступінь контролю над ринком і впровадження на нові ринки, проведення заходів, що сприяють розширенню збуту); фінансова стратегія (обсяги і напрями капіталовкладень, джерела фінансування, структура портфеля цінних паперів); кадрова політика (склад і структура кадрів, їх підготовка та використання); визначення обсягу та структури необхідних ресурсів і форм матеріально-технічного постачання і урахуванням внутріфірмової спеціалізації та кооперування виробництва. Середньострокові плани передбачають розробку верб певній послідовності заходів, спрямованих на досягнення цілей, намічених довгостроковою програмою розвитку.
Тактичний план зазвичай містить кількісні показники, у тому числі і щодо розподілу ресурсів. У ньому наводяться детальні відомості в розбивці по продуктах, дані про капіталовкладення і джерела фінансування. Розробляється у виробничих відділеннях.
Поточне планування здійснюється шляхом детальної розробки оперативних планів для компанії в цілому і її окремих підрозділів у міжнародному масштабі, зокрема, програм маркетингу, планів з наукових досліджень, планів з виробництва, матеріально-технічного постачання. Основними ланками поточного плану виробництва є календарні плани, які представляють собою детальну конкретизацію цілей і завдань, поставлених стратегічних і середньострокових планів. Календарні плани виробництва складаються на основі відомостей про наявність замовлень, забезпеченості їх матеріальними ресурсами, ступінь завантаження виробничих потужностей та їх використанні з урахуванням обумовлених термінів виконання кожного замовлення. У календарних планах виробництва передбачаються витрати на реконструкцію наявних потужності, заміну обладнання, спорудження нових підприємств, навчання робочої сили. У плани по збуту продукції та надання послуг включаються показники з експорту продукції, зарубіжному ліцензуванню, наданню технічних послуг та обслуговування.
Реалізація оперативних планів здійснюється через системи бюджетів або фінансових планів, які складаються звичайно на рік або на коротший термін по кожному окремому підрозділу - центру прибутку, а потім консолідуються в єдиний бюджет, або фінансовий план фірми. Бюджет формується на основі прогнозу збуту, що необхідно для досягнення намічених планів фінансових показників. При його складанні, перш за все, враховуються показники, розроблені у стратегічних або оперативних планах. Через бюджет здійснюється взаємозв'язок між стратегічним, поточним та іншими видами планування.
Бюджет фірми є виразом оперативного плану в грошових одиницях, він як би пов'язує оперативний і фінансовий плани, даючи можливість передбачити кінцевий результат діяльності, тобто розміри і норму прибутку. Складання бюджетів займаються зазвичай різні служби або спеціальні сектори. Особливі комітети, що складаються з вищих адміністраторів, розглядають уже готовий бюджет. Глава фірми затверджує бюджет і несе відповідальність за ефективність методів з його розробки. Основу бюджету складає прогноз продажів та обчислення витрат виробництва. На основі прогнозу продажів складаються плани виробництва, постачання, запасів, наукових досліджень, капітальних інвестицій, фінансування, грошових надходжень. Бюджет фірми охоплює всі сторони її діяльності та базується на оперативних планах відділень і підприємств фірми, тому він служить також засобом координації роботи всіх ланок фірми. [4]

Відмінні риси оперативного планування

- Відмінними рисами оперативного планування є:
- Носій ідей планування - середні і нижчі рівні менеджменту,
- Завдання планування - забезпечення відносної надійності і відносного структурування,
- Горизонт - короткі та середні строки,
- Глибина - деталізація планів,
- Діапазон - обмежений спектр альтернатив,
- Основа - створений потенціал.
Оперативним плануванням охоплюються окремі функціональні області підприємства. При плануванні вирішується безліч проблем, основні причини яких:
- Особливості вихідного стану (проблеми планування погано структуровані, їх важко визначити і виміряти),
- Особливості кінцевого стану (характер впливу на цілі і ресурси при плануванні не визначений, а проявить себе тільки в майбутньому, множинність цілей),
- Проблеми альтернатив (є невизначеність щодо наявних альтернатив, пошук інших вимагає часу і засобів),
- Проблеми інструментарію (вибір найбільш оптимального),
- Велика кількість осіб, що беруть участь у плануванні,
- Відповідальність (ОПР приймає на себе відповідальність, план ж складають інші),
- Проблема контролю (в ході складання, виконання та коригування).

Процес постановки планування

Після того, як визначені стратегічні, тактичні й оперативні цілі, менеджменту необхідно прийняти рішення про найбільш адекватному в конкретній ситуації підході до планування. Критичними факторами успіху в даному випадку є гнучкість і адаптивність цілей щодо зміни умов зовнішнього середовища. Найбільш популярними підходами до планування є управління за цілями, одноразові плани, постійні плани і ситуаційні (сценарії).
Планування здійснюється відповідно до низки принципів, тобто правил. Основним з них сьогодні вважається участь максимальної кількості співробітників організації в роботі над планом вже на самих ранніх етапах його складання. Причина полягає в тому, що люди швидше і більш охоче будуть виконувати ті завдання, які самі собі поставили, як більш близькі і зрозумілі.
Іншим принципом вважається безперервність, обумовлена ​​відповідним характером господарської діяльності. Відповідно до цього воно здійснюється не як одиничне дію, а як постійно повторюваний процес. У його рамках всі поточні плани розробляються з урахуванням виконання і того, що вони самі стануть основою складання планів у майбутньому. Цим забезпечується їх певна наступність. Безперервність планування вимагає дотримання принципу гнучкості, що передбачає необхідність коригування або перегляду в будь-який момент раніше прийнятих рішень відповідно до обставин, що змінюються. Для забезпечення гнучкості в плани закладаються так звані «подушки», тобто зони, в яких показники можуть відкланятися від заданих величин, що забезпечує свободу маневру.
Єдність і взаємозв'язок окремих частин організації потребує дотримання такого принципу як узгодження планів. Він реалізується шляхом координації та інтеграції. Координація здійснюється «по горизонталі», тобто між підрозділами одного рівня, а інтеграція - «по вертикалі» між вище-і нижчестоящими.
Важливим принципом планування є економічність, що вимагає, щоб витрати на складання плану були меншими ефекту, принесеного його виконанням. При оцінці економічності планування слід врахувати його корисність (що зазвичай важко) і витрати на планування. Нарешті, одним з принципів планування є створення необхідних умов для виконання плану. Перераховані вище принципи є універсальними, придатними для різних рівнів управління; в той же час на кожному з них можуть застосовуватися також свої специфічні принципи.
Наприклад, при плануванні на рівні цеху важливу роль відіграє принцип вузького місця, відповідно до якого випуск продукції потрібно визначати, виходячи з можливостей одиниці обладнання, що володіє найнижчою продуктивністю. У той же час, на рівні підприємства і середовища. На цій основі ставляться цілі, виробляються стратегії і визначається комбінація інструментів, що дозволяють найбільш ефективно їх реалізувати. [8]

1.4 Форми планування

Методологічною особливістю планування є широке використання програмно-цільового підходу, який передбачає необхідність точного формулювання цілей фірми та їх ув'язки з ресурсами. Зазвичай, вироблені на тривалу перспективу і визначають основні напрями програми розвитку фірми. Одночасно формулюються чіткі завдання кожного підрозділу фірми і визначаються його місце і роль в досягненні загальних цілей. Зокрема, визначаються не лише загальний обсяг прибутку і норма рентабельності, але і різні нормативні показники, пов'язані із здійсненням функцій маркетингу, фінансування та ін
Таким чином, в розроблюваних фірмами планах, як стратегічних, так і поточних, формуються основні завдання господарської політики на певний період і конкретні шляхи їх вирішення: визначаються необхідні для цього матеріальні та фінансові засоби, а також методи їх найбільш ефективного використання з урахуванням складних умов в міжнародному масштабі. Іншими словами, методологія планування орієнтується на забезпечення ув'язування цілей з ресурсами, визначенні послідовності засобів і методом найбільш ефективного досягнення поставлених цілей і що випливають звідси завдань у рамках кожного господарського підрозділу всієї фірми. [9]
Організаційно процес централізованого планування у більшості найбільших фірм здійснюється «зверху вниз». Така організація процесу планування свідчить про централізацію найважливіших рішень в області планування у вищій ланці управління компанії і надає певну самостійність виробничим відділенням у розробці календарних планів на базі показників, єдиних для всієї фірми.
Центральні служби планування є практично у всіх великих компаніях. Проте організаційно і структурно центральна служба може бути побудована по-різному і відрізнятися за характером виконуваних функцій. У деяких компаніях функції центральної служби планування виконують відділи планування, що перебувають у складі інших центральних служб. У виробничих відділеннях апарат планування представлений відділом планування, в функції якого входить складання місячних, квартальних, піврічних і річних, зведених і поточних виробничих планів по відділенню у цілому. Зазвичай ці плани узагальнюють показники, отримані від кожного підрозділу. [10]

II РОЗДІЛ
2.1 Характеристика підприємства «Ремстройенерго»
Основні історичні етапи розвитку підприємства
Товариство з обмеженою відповідальністю являє собою об'єднання кількох фізичних і (або) юридичних осіб для спільної господарської діяльності. Статутний капітал утворюється лише за рахунок внесків засновників.
Ось так 8 грудня 1997 було створено ТОВ «Ремстройенерго». Початок працювати і надавати свої послуги населенню це суспільство.
Друге десятиліття своєї професійної діяльності трудовий колектив ТОВ «Ремстройенерго» почав, володіючи бездоганною репутацією в очах замовників - керівників багатьох великих виробництв гірничо-металургійного, вугільного, енергетичного комплексів України. Мовою сучасного ділового життя це означає, зокрема, що якість виконуваних ним робіт заслуговує високої оцінки, а терміни, в рамках яких дані роботи здійснюються, - дотримуються бездоганно. І те, й інше - результат високої професійної майстерності робітників і інженерів даного підприємства, властивого їм почуття відповідальності за ефективність своєї праці, закономірний наслідок дотримання та примноження кращих виробничих традицій, впровадження сучасних, прогресивних технологій і методів роботи.
Для співробітників з багаторічним стажем роботи за фахом - це непорушна норма життя підприємства. А для тих, хто в трудовому колективі ТОВ «Ремстройенерго» поки що робить тільки перші кроки - школа професіоналізму, сформована на одному з провідних підприємств Донецького краю, яка за своєю соціальною значимістю нітрохи не поступається багатьом відомим навчальним закладам технічного профілю.

Характер особливостей організації підприємства
Товариство з обмеженою відповідальністю «Ремстройенерго» (далі по тексту «Товариство») створено шляхом внесення грошової вкладу засновником Товариства.
Скорочена назва ТОВ «Ремстройенерго».
Всі вищесказані назви є виключно власністю Товариства і не можуть бути використані іншими юридичними або фізичними особами, в тому числі Засновником (учасником) Товариства у своїй власній діяльності без дозволу Товариства.
Метою діяльності Товариства є отримання прибутку і реалізація економічних і соціальних інтересів Учасників Товариства та членів трудового колективу на основі здійснення фінансової, торговельної та продуктивної діяльності, організації власної діяльності відповідно до умов, визначених спеціальним законодавством та Статутом Товариства. [12]
Структура управління підприємством ТОВ «Ремстройенерго» представлена ​​на малюнку 1.

Секретар
ДИРЕКТОР
Начальник ПЕО
Бухгалтер
Головний бухгалтер
Начальник проектного бюро
Відділ кадрів
Головний інженер
Головний механік
Начальник ділянки
Бригада № 2
Бригада № 1
Майстер робіт ділянку № 2
Економіст за договірними цінами
Інженер - проектувальник
Фінансовий директор
Майстер робіт ділянку № 1
Виробник робіт ділянку № 1
Виробник робіт ділянку № 2
ріс.1.Структура управління підприємством ТОВ «Ремстройенерго»Структура підприємства ТОВ «Ремстройенерго» побудована за лінійно-функціональним принципом, як найбільш зручному при існуючій чисельності підприємства і організації робіт.
Посадові обов'язки персоналу підприємства.
Аналіз послуг, які надаються
Метою діяльності Товариства є отримання прибутку і реалізація економічних і соціальних інтересів Учасників Товариства та членів трудового колективу на основі здійснення фінансової, торговельної та продуктивної діяльності, організації власної діяльності відповідно до умов, визначених спеціальним законодавством та Статутом Товариства.
Предметом діяльності є ремонт і будівництво:
- Будівництво будівель і споруд
- Монтаж насосів, компресорів та гідравлічних систем
- Електромонтажні роботи
- Монтаж металевих споруд
- Будівництво інших споруд
- Монтаж і встановлення збірних конструкцій
- Інші будівельні роботи
- Інші спеціалізовані роботи
- Інші монтажні роботи
- Будівництво та виготовлення будівельних матеріалів
- Ремонтно-будівельні та будівельно-реставраційні роботи
Спеціалізується у сфері ремонтно-будівельних робіт індустріального профілю. Забезпечує монтаж та ремонт інженерних мереж, систем і технологічного обладнання, архітектурне та будівельне проектування (силами власної проектної групи), оцінку технічного стану конструкцій, паспортизацію, виконує антикорозійні роботи (фото в додатку). [12]
Підприємство має необхідне обладнання для виготовлення металоконструкцій безпосередньо на місці, визначеному замовником. Має у своєму розпорядженні парком спеціалізованої техніки, у складі якого - підйомні крани і великовантажні автомобілі.
У числі постійних клієнтів - вуглевидобувні, коксохімічні, переробні, збагачувальні підприємства. Міцні ділові стосунки пов'язують ТОВ «Ремстройенерго» з такими великими і значущими виробничими структурами, як:
-Компанія «АРС»,
-ТОВ «Метінвест-холдинг»;
-ВАТ «Краснодонвугілля»;
-ДП «Добропіллявугілля»;
-ВАТ «Київський електровагоноремонтний завод»;
-ВАТ «Авдіївський коксохімічний завод» і т.д.
Коротка характеристика планово-економічного відділу підприємства ТОВ «Ремстройенерго»
Планово-економічний відділ очолює начальник відділу.
Робота у відділі будується на розмежуванні функцій його працівників, персональної відповідальності кожного працівника за належне і своєчасне виконання покладених на нього обов'язків.
Начальник відділу здійснює функції представництва при проведенні робочих нарад та інших заходів на підприємстві, несе відповідальність за належну організацію виконання відділом покладених на нього обов'язків. Конкретні права і обов'язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями.
Завдання і функції відділу
Основними завданнями планово-економічного відділу є:
· Проведення робіт з економічного планування підприємства;
· Проведення робіт з обліку та аналізу результатів виробничо-господарської діяльності;
· Підготовка встановленої статистичної звітності;
· Методичне забезпечення відповідних питань;
· Участь у розгляді розроблюваних планів, робочих програм
У відповідності з поставленими завданнями відділ здійснює наступні функції:
· Готує вихідні дані для складання проектів перспективних, річних і оперативних планів;
· Складає тарифікаційні списки, штатні розписи, кошториси доходів і витрат;
· Виконує розрахунки з матеріальних, трудових і фінансових витрат необхідне для проведення робіт (послуг), досліджень і розробок.
· Розробляє заходи щодо забезпечення режиму економії, виявлення резервів, підвищенню ефективності робіт;
· Визначає економічну ефективність проведених робіт, досліджень, розробок;
· Вживає необхідних заходів щодо використання сучасних технічних засобів при виконанні розрахунків і обчислювальних робіт;
· Виконує необхідну роботу, пов'язану з нерегламентними розрахунками і контролем за їх виконанням;
· Вносить зміни до довідкової та нормативної інформації;
· Здійснює збір, накопичення науково-технічної інформації та інших необхідних матеріалів для планової роботи або виконання окремих завдань;
· Вивчає спеціальну літературу, що стосується виконуваної роботи;
· Складає різні економічні обгрунтування, довідки, періодичну статистичну звітність;
· Приймає участь у розгляді розроблюваних планів, робочих програм, питань організації виконання робіт;
· Методичне забезпечення відповідних питань. [11], [12]
Права відділу
Для виконання покладених функцій, планово-економічний відділ має право на:
· Необхідне організаційно-технічне забезпечення своєї діяльності;
· Одержання нормативних документів, методичних матеріалів, довідкової та іншої спеціальної літератури та інформації;
· Підготовку рішень, внесення в установленому порядку пропозицій з питань, що входять до сфери діяльності відділу;
· Одержання у встановленому порядку інформації, необхідної для реалізації покладених на відділ завдань.
Структура ПЕО
Структура ПЕО - показана на малюнку 2.
ДИРЕКТОР
Начальник ПЕО
Економіст за договірними цінами


Рис.2 Структура ПЕО
Начальник планово-економічного відділу
Функції:
- Здійснення керівництва роботою з економічного планування на підприємстві.
- Організація роботи з обліку і аналізу результатів виробничо-господарської діяльності.
- Облік за всіма показниками роботи підприємства, підготовку встановленої звітності.
- Методичне забезпечення відповідних питань.
- Розробка уніфікованої планової документації, економічних стандартів.
- Впровадження засобів механізованої і автоматизованої обробки планової та облікової інформації. [11]
Економіст по договірній і претензійній роботі
- Здійснює підготовку договорів підряду із замовниками і субпідрядними організаціями, перевірку кошторисної документації на будівництво об'єктів, розрахунок вартості, облік виконаних робіт і оформлення актів здачі.
- Бере участь у розгляді титульних списків і виконує роботи з підготовки підрядних договорів.
- Здійснює перевірку одержуваної від замовника кошторисної документації і підготовку висновків про її якість.
- Спільно з представниками субпідрядних організацій узгоджує з проектною організацією та замовником кошториси, калькуляції вартості матеріалів, транспортні схеми і т.п.
- Розраховує вартість виконаних робіт і проводить нарахування необхідних витрат.
- Веде облік виконаних і оплачених замовником будівельно-монтажних робіт.
- Бере участь у контрольних обмірах виконаних робіт, у розробці планово-розрахункових цін на будівельні матеріали та конструкції, транспорт, комунальне та інше обслуговування.
- Складає кошториси витрат щодо витрат, не передбачених одиничними розцінками і нормами накладних витрат, узгоджує їх при необхідності з замовником.
- Приймає участь у роботі з вивчення та аналізу стану і вибору найбільш вигідних ринків послуг, вносить пропозиції щодо укладення договорів з підрядними організаціями на будівництво об'єктів.
- Виконує розрахунки економічної ефективності впровадження нової техніки і технології, організації праці, раціоналізаторських пропозицій і винаходів.
- Бере участь у підготовці необхідної документації для розгляду претензій в арбітражі.
-Визначає розрахункову вартість робіт, матеріалів та витрат на проведення будівельно-монтажних робіт.
- Виконує роботи з формування, ведення і зберігання бази даних з капітального будівництва, вносить зміни до довідкової інформації, яка використовується при обробці даних.
- Бере участь у формулюванні економічної постановки завдань або окремих їх етапів, що вирішуються за допомогою обчислювальної техніки, визначає можливість використання готових проектів, алгоритмів і пакетів прикладних програм, що дозволяють створювати економічно обгрунтовані системи обробки інформації.
- Готує матеріали для розгляду спірних питань з підрядними організаціями.
- Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього начальника. [11], [12]
Автоматизовані системи управління, програмне забезпечення відділу
Планово-економічний відділ використовує програму «АВК3»
Програмний комплекс АВК-3 призначений для автоматизованого випуску використовуваної в будівництві ресурсної вартісної документації:
-В інвесторських кошторисах (Підсистема "Кошторисні документи");
-В договірних цінах контрактів (Підсистема "Договірна ціна");
-У виробництві будівельних робіт (Підсистема "Підрядник").
Підсистема "Сервіс" призначена для прив'язки програмного комплексу АВК-3 до конкретних умов його експлуатації в фірмі Користувача.
2.2 SWOT-аналіз підприємства
Для аналізу середовища застосовується метод СВОТ (SWOT) - сила (strength), слабкість (weakness), можливості (opportunities) і погрози (threats)-є широко визнаним підходом, який дозволяє провести спільне вивчення зовнішнього і внутрішнього середовища.
Методологія SWOT припускає спочатку виявлення сильних і слабких сторін, а також загроз і можливостей, а потім виявлення ланцюжків зв'язку між ними. Також SWOT - аналіз полягає в застосуванні зусиль для перетворення слабкостей у силу і погроз на можливості, розвиток сильних сторін фірми відповідно до її обмеженими можливостями.
Сильні сторони - це те, що підприємство робить добре, чи позитивні внутрішні характеристики організації, які можуть бути використані для досягнення стратегічних цілей.
Підприємство ТОВ «Ремстройенерго» закладає фундамент в конкурентоспроможність вироблених підприємством послуг, тому аналіз сильних сторін і визначення шляхів посилення слабких для підприємства має дуже важливе значення.
Для оцінки значущості різних факторів на конкурентні переваги підприємства ТОВ «Ремстройенерго» будемо використовувати SWOT - аналіз. Для цього виявляємо сильні та слабкі сторони підприємства (таб.1).
Таб 1. «Сильні і слабкі сторони підприємства»
SWOT-фактори
Значимість
Оцінка
Ступінь впливу
Сильні сторони
1.Наличие налагоджених зв'язків зі споживачами послуг
0,05
5
0,5
2.Високая кваліфікація персоналу
0,05
5
0,6
3.Гібкость до потреб споживачів
0,1
4
0,35
4.Сотруднічество з іншими підприємствами
0,1
3
0,2
5.Хорошіе зв'язку з громадськістю
0,05
4
0,4
6.Високое якість продукції
0,1
5
0,5
7.Шірокій асортимент послуг
0,1
5
0,4
8.Сплоченний колектив
0,1
4
0,5
9. Якісне обладнання
0,05
4
0,2
10.Бистрая обробка замовлень
0,1
5
0,6
11.Система раціонального використання робочого часу
0,1
3
0,55
12.Конкурентоспособние ціни
0,1
4
0,8
Сумарна оцінка
1
-
5,6
Слабкі сторони
1.Конкурентное тиск
0,2
5
0,4
2.Неготовность до непередбачених факторів
0,1
4
0,4
3.Слабая дистрибуція, просування послуг, реклама
0,05
3
0,45
4.Отсутсвіе стратегії
0,1
2
0,5
5.Нізкая мотивація співробітників
0,15
2
0,6
6.Нізкій відсоток оновлення кадрів
0,05
3
0,4
7.Нет післяпродажного обслуговування
0,05
3
0,25
8.Слабий імідж послуг
0,1
4
0,15
9.Високая частка непрямих витрат у собівартості
0,2
4
0,45
Сумарна оцінка
1
-
3,6
З таблиці бачимо, що сумарна оцінка сильних сторін підприємства більше, ніж слабких 5,6> 3,6. Сумарна оцінка 3,6 свідчить про досить сильному впливі недоліків на конкурентні переваги підприємства. Але все ж, варто слабкі сторони як-то усувати. Весь час повинна проводитися антикризова політика підприємства для ефективної і прибуткової роботи.
Після того як конкретний список слабких і сильних сторін підприємства складено, настає етап виявлення зв'язків між ними. Для цього використовуємо схему SWOT - аналізу, яка має загальний вигляд.
Складемо дану матрицю за виявленими сильним і слабким сторонам підприємства (рис. 3).
Рис3. «Взаємозв'язок сильних і слабких сторін підприємства»
Сили (S)
Слабкості (W)

1.Наличие налагоджених зв'язків зі споживачами послуг
11.Конкурентоспособние ціни


2.Високая кваліфікація персоналу

6.Нізкій відсоток оновлення кадрів
3.Високое якість продукції


4.Сотруднічество з іншими підприємствами
5.Хорошіе зв'язку з
громадськістю
6.Гібкость до потреб споживачів

7.Шірокій асортимент послуг
9.Качественное обладнання
10.Бистрая обробка замовлень


12.Сістема раціонального використання робочого часу
1.Конкурентное тиск
2.Неготовность до непередбачених факторів

6.Нізкій відсоток оновлення кадрів
5.Нізкая мотивація співробітників

9.Високая частка непрямих витрат у собівартості3.Слабая дистрибуція, просування послуг, реклама7.Нет післяпродажного обслуговування
8.Слабий імідж послуг


4.Отсутсвіе стратегії

Можливості (O)
Загрози (T)

1.Расшіреніе номенклатури наданих послуг


2.Повишеніе професійних якостей персоналу

3.Створення ефективної системи внутрішньофірмового планування

4. Створення маркетингового відділу1.Сніженіе конкурентоспроможності підприємства в результаті появи нових конкурентів
2.Ізмененіе потреб споживачів
3.Форс-мажорні обставини

4.Некваліфіцірованний персонал у цій сфері
Провівши цей аналіз можна зробити висновки, що підприємству необхідно розширити номенклатуру вироблених послуг, але обов'язково потрібно враховувати те, що може відбутися зниження конкурентоспроможності підприємства, зміни потреб споживачів або форс-мажорні обставини. Необхідне підвищення професійних якостей персоналу, створення ефективної системи внутрішньофірмового планування для системи раціонального використання часу і стратегій підприємства. Обов'язково потрібно створити маркетинговий відділ для високої дистрибуції, просування послуг, реклами, вивчення потреб споживачів у даній сфері, та й взагалі, хорошою зв'язком з громадськістю. Але в цьому випадку варто враховувати те, що персонал цього відділу буде професійним і кваліфікованою.
Для оцінки впливу можливостей на підприємство використовуємо метод позиціонування за допомогою матриці можливостей (таб.2)
Таб.2 «Матриця можливостей»
Імовірність використання можливостей
Сильний вплив
Помірний вплив
Слабкий вплив
Висока
Поле «ВС»
Створення ефективної системи внутрішньофірмового планування
Поле «ВУ»
Створення маркетингового відділу
Поле «ВСЛ»
Середня
Поле «СС»
Розширення номенклатури продукції
Поле «СУ»
Підвищення професійних якостей персоналу
Поле «ССЛ»
Низька
Поле «НС»
Поле «НУ»
Впровадження нової технології
Поле «ПСП»
Для оцінки загроз на підприємстві використовуємо метод позиціонування за допомогою матриці загроз (таб.3)
Таб 3. «Матриця загроз»
Імовірність
використання
прогнозів
Загроза
руйнування
Критичне
стан
Важке
стан
Легкі
удари
Висока
Поле «ВУ»
Поглиблення економічної кризи в країні
Поле «ВЛ»
Зниження конкурентоспроможності підприємства в результаті появи нових конкурентів
Поле «ВТ»
Некваліфіціро-
ний
персонал
Поле «ВЛ»
Середня
Поле «СУ»
Зміна потреб споживачів
Поле «СК»
Поле «СТ»
Поле «СЛ»
Низька
Поле «НУ»
Форс-мажорні обставини
Поле «НК»
Поле «НТ»
Поле «НЛ»
Зміна політики уряду
Погрози, які потрапляють на поля ВУ, ВСУ і НУ (в період поглиблення економічної кризи в країні, зміна потреб споживачів і форс-мажорні обставини), представляють дуже велику небезпеку для підприємства і вимагають негайного і обов'язкового усунення.
Тепер побудуємо прогноз реалізації послуг на ТОВ «Ремстройенерго» на основі інтерполяції та екстраполяції (таб 4).
Таб 4. «Дані за обсягом реалізації послуг на ТОВ« Ремстройенерго »за 2003 - 2009 рр.."
Період
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
(План)
Реалізація послуг в оптових цінах тис. грн
120140
151030
152100
164103
188119
264378
290500
На основі таблиці побудуємо 3 кореляційних поля. Побудова і розрахунок виконаємо в Excel. Виконаємо додавання лінії тренду. На вкладці тип виберемо лінії тренда: лінійна, експонентна і поліномінальної.

Рис 4. Обсяг реалізації послуг на ТОВ «Ремстройенерго» за 2003-2008 рр.. при лінійній залежності лінії тренду.


Рис 5. Обсяг реалізації послуг на ТОВ «Ремстройенерго» за 2003-2008 рр.. при експоненційної залежності лінії тренду.

Рис 6. Обсяг реалізації послуг на ТОВ «Ремстройенерго» за 2003-2008 рр.. при поліномінальної залежності лінії тренду

Таб 5. Зведена таблиця подученного результатів
Тип залежності
Рівняння
R2
Лінійна
у = 24127х +88866
0,8235
Експоненціальна
у = 105260е0, 1337 * х
0,8869
Поліномінальної
у = 5689,8 х2-15701х +141970
0,9212
Проаналізувавши величину коефіцієнта достовірності апроксимації, можна зробити висновок, що для представлених вихідних даних кращою залежністю є поліномінальної, так як R2 = 0,9212 - найбільш близький до 1. Тобто при поліномінальної залежності найкращим чином підібрані рівняння реалізації товарної продукції ТОВ «Ремстройенерго» за 2003-2008рр.
Тепер визначимо майбутні обсяги продажів на 2009-2010 роки на основі екстраполяції (рис.7)

Рис 7. Прогнозування реалізації послуг ТОВ «Ремстройенерго» за 2009-2010 рр.. на основі екстраполяції.
Таб 6. Прогноз на майбутні обсяги продажів
Року
Обсяг реалізації тис.грн.
2009
290500
2010
300000

У результаті проведеного прогнозу на наступні 2 роки діяльності підприємства можна побачити тенденцію збільшення обсягів продажів. Зростання обсягу продажів свідчить про високу конкурентоспроможність продукції.
Однак розрахунковий показник за 2009 рік. (270000тис. грн.) Відрізняється від планового (290500 млн. грн.). Це говорить про те, що при плануванні не були враховані такі фактори як банкрутство банків і світова економічна криза. Це говорить про необхідність розподілу ризиків при взаємодії з банківської системи та розробки і проведення антикризових заходів, розробці та впровадження інвестиційних програм, надалі оновленні та модернізації обладнання, застосування прогресивних технологій, контролю розподілу і використання коштів підприємства. Тому необхідно подальше впровадження та функціонування системи автоматизованого контролю використання фінансових коштів.
2.3 Пропозиції щодо вдосконалення питання планування на
підприємстві
Планування на ТОВ «Ремстройенерго» організовано системно й ефективно, але в період світової кризи слід змінити деякі напрямки і пункти планування на підприємстві.
Криза вже залишив свій слід на економіці підприємства. Стало менше замовлень на металеві конструкції, багато підприємств відмовилося співпрацювати з ТОВ «Ремстройенерго». Підприємство стоїть на два щаблі нижчий, ніж раніше. У зв'язку з цим, слід провести антикризову політику:
- Слід розширити номенклатуру послуг (маркетологи повинні з'ясувати, чого потребують зараз споживачі). Для цього потрібно відкрити маркетинговий відділ з кваліфікованим менеджером, який буде вивчати ринки збуту;
-Повинні проводитися агіт-акції, інформування споживачів про нові послуги;
- ТОВ «Ремстройенерго» в основному раніше працювало з великими фірмами, то зараз воно повинно перейти на населення і надавати не тільки великі послуги, але і дрібні;
- Більш гнучко пристосуватися до нинішньої економіці і працювати в цих умовах, не змінюючи якості своїх послуг, щоб і далі залишатися на високому рівні у споживачів;
- Проводити акції по своїх послуг (знижки, зниження ціни, спеціальні пропозиції);
- Начальники всіх відділів повинні будуть розробити свій анти-кризовий проект по своєму виду діяльності;
Що стосується управління виробничо-господарської та збутової діяльністю підприємства, то краще всього це здійснюється за допомогою загальновідомих методів планування та управління виробничими та економічними системами. Перехід до інтегрованих логістичних систем вимагає не тільки розширення методологічної бази управління матеріальними потоками, а й модифікації методу планування та управління.
До основних методів, що застосовуються для вирішення наукових та практичних завдань в галузі логістики слід віднести методи системного аналізу, методи теорії дослідження операцій, кібернетичний підхід і прогностику. Застосування цих методів дозволить прогнозувати рух матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, створити інтегровані системи їх управління і планування.
У рамках логістичної діяльності вирішуються чотири основні завдання. Специфіка кожної із завдань вимагає використання абсолютно певних методів.
При управлінні матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками повинно враховуватися велика кількість факторів, багато з яких носять випадковий характер. У цьому випадку дуже зручно використовувати імітаційне моделювання, тим більше що комп'ютеризація охоплює на сьогоднішній день практично всі галузі виробництва та процеси управління.
Розвиток автоматизації виробництва дає можливість досягти високого ступеня інтеграції всіх виробничих підрозділів. Це вже не дозволяє розробляти, автоматизувати і вводити в дію окремо етапи виробничо-збутового процесу. У ситуації, що склалася, необхідні методи, які, з одного боку, дозволять об'єднати всі складові процесу в єдине ціле, а з іншого - врахувати постійні зміни, тобто невизначеність будь постачальницько-виробничо-збутової системи.
На рис.8 представлені основні завдання, які вирішуються в рамках логістичної діяльності виробничих підприємств.

Оптимізація запасів на кожному рівні
Оптимізація часу
Організація загальних витрат при організації та рух матеріальних та інформаційних потоків
Формування оптимальної виробничої програми
Оптимізація запасів сировинних ресурсів
Завдання управління запасами з фіксованим розміром замовлення
Оптимізація запасів ДП
Завдання управління запасами в лінійній і динамічній постановці
Завдання логістичної діяльності
Завдання управління запасами з фіксованим інтервалом між замовленнями


Рис.8 основні завдання, які вирішуються в рамках логістичної діяльності виробничих підприємств.
Управління будь-яким організаційним процесом проходить послідовні стадії від планування, виконання та аналізу виконання бізнес-процесу, коригування раніше прийнятих рішень або дій. Ця схема є традиційною схемою управління для багатьох виробництв і технологічних процесів. І треба її застосувати на нашому підприємстві.
Щоб продовжувати ефективно і якісно продовжувати свою діяльність, підприємству ТОВ «Ремстройенерго» слід удосконалити виробничу структуру, об'єднавши бригади, щоб швидше працювати.
Щоб досягти підприємству позитивного економічного ефекту в майбутньому, потрібно щоб результати діяльності підприємства перевищували свої витрати. А щоб це отримати, потрібно розширити виробництво, або економити ресурси на одиницю продукту, або і те, й інше. При цьому збільшиться реалізація послуг, балансовий прибуток.
Для прикладу, наведу політику щодо збільшення обсягу надання послуг на підприємстві. У таб.7 порівняю дані з минулими роками.
Таб.7 Техніко-економічні показники.
Показники
Од.
2008
2009
%
2010
%
1. Обсяг послуг
Тис.грн
850000
950000
89,4
990000
104,2
2. Обсяг надання послуг у цінах
Тис.грн
110000
125862
114,2
145236
115,3
3. Металеві вироби
Тонн.
25016
27643
110,5
28429
101,3
4. Валовий обсяг
Тис. ст.-н./год
1012,1
1156,4
114,2
1189,6
102,8
5.Среднемесячная зарплата 1-го працівника
Грн.
1500
1900
126
2400
126,3
6.Балансовая прибуток
Тис. Грн
42300
45600
107,8
54120
118,6
7.Колічество працівників
Чол.
150
162
108
218
134,5
Зіставивши дані, можна зробити висновок, що якщо збільшиться обсяг послуг, то збільшиться прибуток, а потім природно і заробітна плата працівників, і кількість працівників (можна буде відкрити маркетинговий відділ), і валовий обсяг.
Тому раціонально і ефективно впровадити новий асортимент послуг, вийти на конкурентний ринок з новим послуг, провести анти-кризову політику, поліпшити структуру підприємства, збільшити обсяг надаваних послуг, відкрити маркетинговий відділ, мотивувати працівників преміями для ефективної, якісної і своєчасної роботи. А головне, планувати свою діяльність так, щоб можна було, гнучко пристосуватися до світової кризи. Не експериментувати над новими послугами, а вибрати такі, які більше підходять до діяльності підприємства. І просто розраховувати на свої можливості так, щоб бажання їх не перевищували.

ВИСНОВОК
Сутність планування виявляється в конкретизації цілей розвитку всієї організації та кожного підрозділу окремо на встановлений період, визначення господарських завдань, засобів їх досягнення, термінів і послідовності реалізації, виявлення матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, необхідних для вирішення поставлених завдань.
Будучи найважливішою складовою частиною управління, планування тісно пов'язане з усіма іншими його формами і методами. Зокрема, планування взаємопов'язане з господарським розрахунком, ціноутворенням, матеріальним стимулюванням праці і в той же час є складовою частиною (інструментом) перерахованих методів.
Планування (прогнозування) полягає в систематичному пошуку можливостей діяти і в прогнозуванні наслідків цих дій у заданих умовах.
Планування дає відповіді на наступні питання:
1) Яке положення організації в даний час? Для цього потрібно оцінювати становище в галузі фінансів, виробництва та інших сферах. 2) які повинні бути цілі організації? Оцінюючи можливості і загрози в навколишньому середовищі, слід визначити цілі організації.
Провівши SWOT-аналіз ТОВ «Ремстройенерго», я визначила сильні та слабкі сторони підприємства, його можливості і загрози. З цього можна сказати, що підприємство в умовах світової кризи працює ефективно, але не з таким успіхом, як раніше. Зменшився попит на послуги, тому потрібно збільшити асортимент надаваних послуг та збільшити їх обсяг для подальшої діяльності. Така політика, на мою думку, буде найбільш вигідною. Звичайно, відразу не буде такого успіху, як раніше, але зате воно протримається на "плаву" під час всесвітньої кризи. А після кризи, вже будуть складатися інші проекти щодо подальшої діяльності та розвитку фірми.

ЛІТЕРАТУРА
1. І.М. Герчикова. Менеджмент. М.: ЮНИТИ, 1995, 478 с. [1] стор
2. Менеджмент організації / під редакцією З.П. Румянцевої, Н.А. [2] стор
3. Саломатіна /. М.: ИНФРА - М., 1996, 430 с. [3] стор
4. Мескон М.Х. та ін Основи менеджменту - М.: "Дело", 1992. [4] стор
5. Глухів В.В. "Менеджмент", "Спецліт" Санкт-Петербург, 2000 [5] стор
6. Котлер Ф. "Маркетинг. Менеджмент" "Пітер", Санкт-Петербург 2001 [6] стор
7. КузнецоваЮ.В. , Підлісний В.І. "Менеджмент" ВД "Бізнес-преса", Санкт-Петербург 2001 [7] стор
8. Максимцов М.М. «Менеджмент», Москва, ЮНИТИ, 1999 [8] стор
9. Виханский О.С. «Менеджмент: людина, стратегія, організація, процес», Москва, фірма «Гардарика», 1996 [9] стор
10. Радугин А.А. «Основи менеджменту», Москва, Центр, 1998 [10] стор
11. Волкова К.А. «Підприємство: стратегія, структура, положення про відділи та служби, посадові інструкції», Москва, ВАТ «Видавництво Економіка» », 1997 [11] стор
12. Статут ТОВ "Ремстройенерго". [12] стор
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Курсова
194.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Мотивація як функція менеджменту
Зв`язки з громадськістю як функція менеджменту
Досконалі системи контролю як функція менеджменту
Паблік рілейшнз як стратегічна функція менеджменту
Стратегічне управління як функція менеджменту Вибір стратегії організації
Функція Планування
Планування як функція управління
Планування як провідна функція управління
Планування людських ресурсів як функція служби управління персоналом
© Усі права захищені
написати до нас