Планування процесу фізичного виховання

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ
СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ
ЗДОРОВ'Я, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ
Факультет олімпійського та професійного спорту
Кафедра теорії фізичного виховання, олімпійського спорту та освіти
РЕФЕРАТ
з дисципліни: «Теорія і методика фізичного виховання»
Тема:
«Планування процесу фізичного виховання»
Донецьк 2008

Зміст
1. Планування як основа організації навчальної роботи
2. Програма з фізичного виховання
3. Річний план-графік черговості проходження програмного матеріалу в навчальному році
4. Четвертний робочий план
5. План-конспект уроку

1. Планування як основа організації навчальної роботи
Планування є важливою функцією управління навчальним процесом у школі. Під плануванням розуміється визначення раціональної послідовності та оптимальних термінів проходження програмного матеріалу в системі уроків фізичної культури.
Планування дозволяє передбачити реальні результати майбутньої роботи, визначити найбільш раціональні шляхи їх досягнення у відповідності з приватними завданнями кожного з етапів навчання.
Добре продумані реальні плани забезпечують чітку програму дій вчителя та учнів, забезпечують найбільшу продуктивність їхньої спільної діяльності.
Таким чином, систематичне і обов'язкове ведення вчителем документів планування необхідно і обов'язково:
- Для впорядкованої, планомірної (систематизованої) роботи;
- Для об'єктивного поточного, підсумкового аналізу і контролю своєї діяльності, правильність якої зачіпає не тільки медичний та педагогічний, але гуманістичний аспект у цілому;
- Для накопичення і збереження цінного методичного та практичного досвіду, спираючись на який вчитель здійснює рішення аналогічних завдань у роботі з новими вихованцями вже перевіреними, надійними підходами, засобами і методами;
- Для надання можливості використання документального матеріалу з метою передачі позитивного досвіду роботи іншим фахівцям і подальшого розвитку теорії та методики фізичного виховання як наукової дисципліни.
Документи планування повинні задовольняти ряду вимог:
1. бути конкретними по постановці мети та завдань у планованому періоді, чітко визначити кінцеву мету плану;
2. відповідати змісту державних програмно-нормативних документів фізичного виховання (наприклад, повне відображення базового компоненту програми з фізичного виховання);
3. по вибору і послідовності планованого матеріалу відповідати загальним і методичним принципам фізичного виховання;
4. мати наступність із змістом попереднього і кожного наступного плану, а так само спадкоємність матеріалу всередині самого плану: кожен крок в плані має бути логічним продовженням попереднього і підготовкою для наступного;
5. бути реальним для виконання запланованого;
6. мати чіткість і конкретність формування планових завдань, засобів, методів;
7. бути легко сприймаються і зручними в роботі: наочно, просто і зрозуміло оформленими документами.
Зміст перспективного, поточного та оперативного планування навчального процесу з фізичної культури в школі визначається базовим компонентом державної навчальної програми. Безпосереднє планування навчального процесу з фізичної культури здійснюється за допомогою цілого ряду документів:
1.годовой план-графік черговості проходження програмного матеріалу в навчальному році;
2.поурочние робочі плани на кожну чверть;
3.план-конспект на кожен урок фізичної культури.
2. Програма з фізичного виховання
Програма з фізичного виховання - це документ планування, в якому визначаються: а) цільові установки і завдання курсу фізичного виховання; б) обсяг знань, умінь і навичок, якими повинні оволодіти займаються в планований термін занять, і перелік освоєних фізичних вправ і інших засобів, забезпечують вирішення поставлених завдань; в) рівень теоретичної, загальнофізичної та спортивної підготовленості, вираженої в залікових вимогах і навчальних нормативах, яких повинні досягти займаються на кожному році навчання.
Програма з фізичного виховання складається в основному з 4 розділів: 1) уроки фізичної культури; 2) фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня; 3) фізична культура у позанавчальний час; 4) фізкультурно-масові і спортивні заходи.
Навчальні програми мають наступну типову структуру: 1) пояснювальна записка, в якій розкриваються мета і завдання курсу фізичного виховання, вказуються особливості контингенту що займаються, характеризується структура програми, рекомендуються методи і форми занять і т.д.; 2) навчальний матеріал з теоретичного і практичного розділами (перелік основних теоретичних тем для вивчення, опис всіх фізичних вправ, які підлягають освоєння за роками навчання), а так само залікові вимоги з освоєння рухових дій та розвитку фізичних якостей; 3) додаток, в якому наводиться список рекомендованої літератури, зразки планів, заявок , типовий табель спортивного інвентарю та обладнання, необхідного для забезпечення занять з фізичної культури, зразкові карти фізичної підготовленості розвитку учнів та ін
Навчальна програма розробляється відповідно до встановленого навчальним планом, змістом та обсягом годин, відведених на кожний розділ і в цілому на всі розділи занять.

3. Річний план-графік черговості проходження програмного матеріалу в навчальному році
Річний план-графік найбільш загальний документ перспективного планування, в якому систематизується основний зміст навчальної програми з фізичної культури для учнів молодшого віку.
У період складання плану необхідно детально проаналізувати роботу, виконану в минулому навчальному році, з'ясувати на які розділи в поточному році слід звернути особливу увагу.
Спираючись на закономірності навчання і фізичний розвиток учнів, слід з урахуванням можливостей школи (матеріальна база) і сезонних умов реалізації основних розділів програми, розподілити програмний матеріал на рік (102 уроки). Визначити черговість вивчення матеріалу, правильне його поєднання, встановити терміни повторення пройденого і т.п. Не менш важливо при цьому чітко уявляти собі мету виховання і навчання, нормативи, які повинні виконати школярі до кінця року.
Таким чином, річний план відображає всю «але в лаконічному, узагальненому вигляді» картину організації навчально-виховного процесу протягом року. Оформлення плану-графіка з предмету «Фізична культура» у школі може бути наступним:

Форма 1.
Річний план-графік
розподілу навчального матеріалу з фізичної культури
_____ Класу ____ школи ____ навчальний рік
Завдання: освітні, оздоровчі; виховні.
Розділи програми навчальний матеріал
I чверть
IV чверть
Номери уроків
1
2
3
4
5
6
...
...
102
I. Теоретичні відомості
5
5
II. Навички, уміння
1. гімнастика
25
15
24
20
20
2. легка атлетика
15
10
14
10
10
III. Розвиток фізичних якостей
10
10
1. сила
5
10
2. швидкість і т.д.
IV. Домашні завдання
+
+
Поза графіка річного плану виносяться основні вимоги щодо виконання програмного матеріалу, тобто що учні повинні знати і вміти виконувати по закінченню даного класу.
1. Вимоги до знань (з навчальної програми)
2. Основні навчальні нормативи з освоєння рухових умінь і навичок (з навчальної програми)
3. Нормативні вимоги до фізичної підготовленості (з навчальної програми).
Розподіл навчального матеріалу в річному плані-графіку
У першу чергу необхідно визначити обсяг навчального матеріалу на навчальний рік. З цією метою вчитель може включити в план весь міститься в навчальній програмі матеріал. Однак зміст програми необхідно скоригувати відповідно з приватними умовами, підготовленістю класу, своїм досвідом роботи та інтересами учнів, з можливими змінами часу, відведеного на освоєння різних розділів.
Разом з тим, необхідно пам'ятати, що зміни у змісті уроків не повинні знижувати ефект фізичної підготовки в учнів, негативно відбиватися на оволодінні ними життєво важливими руховими вміннями та навичками. Рекомендується відобразити в плані і домашні завдання. Це дозволить зв'язати зміст домашніх завдань з навчальним матеріалом, досліджуваним на уроках.
4. Четвертний робочий план
Четвертний робочий план (поточне планування) складається на основі річного плану розподілу навчального матеріалу, має більш розгорнутий вигляд. За формою він може бути тематичним і поурочного.
При тематичному плануванні зміст навчальної програми ділиться на теми, кожна з яких розчленовується на підтеми. Потім визначаються завдання підтем, підбирається комплекс засобів і методів для їх вирішення.
Поурочне планування полягає у безпосередньому визначенні завдань і змісту кожного з уроків в порядку проходження їх у цілісному курсі навчання.
Розглянемо основні форми примірних поурочних планів.

Форма 2.
Четвертний поурочний план по «Фізичної культури»
для учнів ___класса СШ _____
на ____ чверть _________ навчальний рік.
Гімнастика - 12 годин, баскетбол - 10 годин
Завдання: освітні _________________________________
оздоровчі _________________________________
виховні __________________________________
№ уроків
Основні розділи програмного матеріалу і завдання
Підготовча частина
Основна частина
Заключна частина
1 урок
1. Ознайомити учнів з завданнями і змістом роботи на I чверть;
2. Гімнастика. Повторити стройові команди;
3. Віси змішані і прості, на канаті;
4. Вправи з набивними м'ячами і в рівновазі;
5. Рухлива гра «Боротьба за м'яч»
Повідомлення завдань і вимог у I чверті.
Стройові вправи: перешикування та т.д.
Загально-розвиваючі вправи без предметів.
1. Вправи з набивними м'ячами
2. Віс стоячи
3. Виси на канаті
4. Рухлива гра
Вправи на увагу.
Домашні завдання
2 урок і т.д.
Розподіл навчального матеріалу в четвертний навчальному плані.
У першу чергу необхідно розподілити намічений матеріал по уроках навчального року. Повноцінно вирішити це завдання можна тільки спираючись на закономірності навчання, розвитку та виховання особистості школярів, знання їх можливостей і особливостей.
Плануючи послідовність проходження програмного матеріалу, педагог повинен враховувати найбільш сприятливі (сенситивні) вікові періоди для навчання рухових дій та розвитку фізичних якостей.
Правильніше було б починати навчальний рік з освоєння матеріалу з гімнастики, оскільки гімнастичний розділ містить великий арсенал засобів, які мають вплив на учнів. Однак у сформованій практиці з урахуванням реальних матеріально-технічних і кліматичних умов, в абсолютній більшості шкіл перша чверть починається з матеріалу з легкої атлетики на стадіонах і там, де є можливість пробігати довгі дистанції, виконувати метання снарядів, стрибки в довжину і т.д. З цих причин, матеріал з легкої атлетики планується і на весну. Гімнастичний розділ і спортивні ігри найчастіше плануються в міжсезоння, коли стан відкритих місць і погода змушують вести заняття в спортивному залі. Лижна підготовка планується на зимовий період занять при наявності снігового покриву, плавання - при можливості займатися в плавальному басейні.
При цьому, плануючи зміст навчальних чвертей слід звертати увагу на раціональне співвідношення в них обсягів вправ як по впливу на основні ланки опорно-рухового апарату школярів, так і за спрямованістю фізичних навантажень (тобто уникати, коли спрямований розвиток отримують переважно одні ланки тіла або фізичні якості, а інші ні).
5. План-конспект уроку
План-конспект є документом оперативного планування навчальної роботи з фізичної культури в школі. Розробляється він виходячи із завдань і змісту четвертного плану.
План-конспект, в першу чергу, відрізняється деталізацією завдань щодо формування рухових умінь і навичок, виховання рухових здібностей і формування спеціальних знань. Потім у нього заносяться спеціально підібрані засоби, методи і методичні прийоми для реалізації поставлених на уроці завдань; плануються параметри навантаження і відпочинку в серіях вправ та окремих вправах, а також додаткові, індивідуальні та домашні завдання; вказуються методи різних видів контролю за засвоєнням навчального матеріалу і психофізичними навантаженнями на уроці.
У плані-конспекті також фіксуються основні організаційно-методичні вказівки та інші примітки, що орієнтують на якісне проведення заняття.
Відповідно до принципу оздоровчої спрямованості в конспекті вибудовується раціональна динаміка фізичного навантаження протягом всього заняття, яка поступово підвищуючись у підготовчій частині уроку і досягаючи максимальних величин в основній частині заняття, поступово знижується до заключної частини, приводячи організм займаються в звичайне (сталий) стан.
Спочатку при складанні плану-конспекту визначається зміст основної частини уроку, а потім у відповідності з ним матеріал підготовчої і заключної частин.
Послідовна розробка змісту уроку включає в себе такі обов'язкові складові:
1.Вибор адекватних віком займаються і завданням уроку засобів і методів рішення.
2.Визначення необхідного обладнання та інвентарю, порядку його розміщення та використання.
3.Визначення раціональних форм організації діяльності учнів на уроці.
4.Визначення форм і методів контролю діяльності учнів.
Все це компонується в певній формі плану-конспекту. Вченими-фахівцями в галузі фізичного виховання рекомендуються різні форми планів-конспектів. Розглянемо один з них:

План-конспект
уроку фізичної культури № ___ для учнів ____класса
Місце проведення:
Дата проведення:
Необхідний інвентар:
Завдання уроку:
1.Образовательние: з навчання знань (теоретичні відомості);
2.Образовательние: з формування рухових умінь і навичок;
3.Оздоровітельние: включаючи розвиток рухових якостей;
4.Воспітательние: морально-вольові, моральні, естетичні.
Частини уроку та їх тривалість
Зміст
Дозування
Організаційно-методичні вказівки
Зауваження по уроку
Частини і тривалість кожної частини з урахуванням можливості варіювання часу в 1-2 хвилини
Визначається на основі поставлених завдань. Записуються вправи відповідно до черговості їх виконання на уроці (починаючи з початку побудови), а так само дії вчителя (повідомлення завдань уроку і теоретичних відомостей).
1. Всі пересування - в метрах або хвилинах;
2. Загально-розвиваючі вправи, естафети, цілісні рухові дії (стрибок у довжину, метання тощо) - у кількості разів виконання;
3. Перешикування в кількості раз або в часі;
4. Ігри за часом. Все це визначає фізичне навантаження на уроці.
Ця графа заслуговує особливої ​​уваги. У ній повинні бути відображені:
1. Методичні прийоми, використовувані при навчанні.
2. Виділено найбільш важливі деталі техніки вправ, на які треба звернути увагу.
3. Дані вказівки щодо попередження типових помилок і т.п.
Тут же (а краще окрема графа):
1. Фіксуються і методи морального впливу, приклади позитивного впливу на учнів, поведінка, дисципліна, прояв моральних і вольових якостей.
2. Способи організації учнів.
3. Розставлення і прибирання снарядів.
4. Оцінка учнів.
5. Домашні завдання (малюнки, схеми).
Заповнюється після уроку на основі розбору і критичного аналізу
оцінки реалізації запланованого.
У ній зазначаються:
- Недоліки в організації уроку;
- Зміст і його реалізація;
- Помилки методичного характеру.
Все це враховується в майбутній роботі.

Список літератури
1. Гужаловский А.А., ворсин Є.М. Фізичне виховання в школі: Учеб посібник .- Мн.: Полум'я, 1988.
2. Качашкін В.М. Методика фізичного виховання: Учеб. посібник для учнів шкільних пед. училищ. 5-е вид., Испр. і доп .- М.: Просвещение, 1980.
3. Матвєєв Л.П. Теорія і методика фізичної культури: Підручник для інститутів фізичної культури. - М.: ФиС, 1991.
4. Теорія і методика фізичного виховання / За ред. Б.А. Ашмаріна. - М.: Просвещение, 1990.
5. Теорія і методика фізичного виховання / За ред. Б.А. Ашмаріна. - М.: Просвещение, 1979.
6. Холодов Ж.К., Кузнєцов В.С. Теорія і методика фізичного виховання і спорту: Учеб. посібник для студ. вищ. навч. закладів. 2-е вид., Испр. і доп. - М.: Академія, 2001.-480с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Спорт і туризм | Реферат
67.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Принципи побудови процесу фізичного виховання
Зміст процесу фізичного виховання в системі педагогічної освіти
Учитель і учні як суб єкти процесу фізичного виховання
Учитель і учні як суб єкти процесу фізичного виховання 2
Планування й облік роботи з фізичного виховання в навчальному закладі
Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання
Результати процесу виховання Шляхи підвищення ефективності процесу виховання
Моральне виховання учнів у процесі фізичного виховання
Естетичне виховання в процесі фізичного виховання школярів
© Усі права захищені
написати до нас